13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut"

Transkriptio

1 tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s<.iveltäjille, tanssimusiikki mukaanluett una. Päätettiin sopivassa yhteydessa tiedoittaa asiasta seuroil le ja kehoittaa niitä tekemäan~mizi, mikäli Teosto sitä vaatii, vapaaehtoises t i mahdollisimman edulliset sopimukset Teoston kanssa UlkoMaisia kirjelmiä. Kuultiin 1sekkoslovakian"Sportunionin" ilmoitus, että liitto tulee äänestämään v työlaisolympialaisia Sveitsin järjestettäväksi. Samoin kuultiin Hollannin liiton ilmoitus, että liitto ehdottaa internationalen toimiston siirrettäväksi HOllantiin,ja Belgian liiton i lmoitus, että liitto ehdottaa toi~iston siirrettäväksi Belgiaan. Keskusteltiin viimei'::'ainitusta,toimiston siirtoa koskevasta kysymyksestä, mutta asia pantiin pöydälle.,ferki ttiin kuulluksi kansa invalisen espanjan nuoris on avustamiseks i tyuskentelevän tiedoitus- ja propagandatoimiston kirjelää, sisaltavä kutsun vappumielenosoituksiin Pariisiin Espanjan nuorison puolesta. 11 J AIFn hiihtokilpailuja koskeva ehdotus. Kuultiin Norjan AIFn sakkösanonailmoitus, että mainitun liiton ~ hiihtojoukkue T:1atkustaa Ne.uvosto- Venajalle ensi keskiviikkona, sekä pyyntö, e:ta mainitun joukkueen kanssa neuvoteltaisiin Mahdollisesta hiihtokilpailusta joukkueen :paluumatkalla. TOiMisson tehtaväks i annet tiin harki ta, onko mahdollisuuks ia tälle isten kilpailujen järjest iseen. 12 0) ~ iesten VOiMisteluohjelr..a lii ton 2o-vuotisjuhlia varten. VOimistelujaostDn ehdotuksesta päätettiin tilata liiton 20 - vuotis Juhlia varten Miesten voimisteluohjelna, joka,mikäli mahdollista, sovitetaan v.1936 piirijuhlan musiikkiin, josta edelleen on liitolta äänilevyjä. saatavana 13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut järjestä~kseen liiton taman vuoden voi istelumestarquskilpailuja, liitto ottaisi taatakseen kilpailujen mahdollisen tappion 1500 markalla, ja sen lisäksi antaisi ~aksutta liiton mestaruusmitalit. Jaoston ehdotus hylättiin tappion korvaamista koskevalta osalta, mutta esitys nestaruusmitalien maksutta luovuttamisesta hyväksyttiin. sia pa lautettiin jaostoon, ja jaostolie annettiin oikeus jakaa mestaruuskilpai _ lut niin, että telinemestaruuskilpailut suoritetaan erikseen ja joukkuemestaruuskilpailut erikseen, vii~enainitut ahdollisesti vasta ensi nä. syksy huoneen vuokraaninen Stadionilta. Vilppulan ehd)tu]csesta päatettiin Stad.ion rakennukselta vuokrata yksi toinistohuone liiton käytettäväksi. Vuokra on 500 mk kuukaudelta. 15.-s sallistuminen stadionin avajaisjuhlallisuuksiin. Otettiin käsiteltaväksi liiton osallistuminen stadionin ava"aisjuhlal_ lisuuksiin ensi kevanä. sia pantiin Pöydalle siksi,kunnes saadaan Stadi onsäätiön hallitukselta yksityiskohtaiset tiedot ohjelmasta y. m. 1 6,J Piirikok0usselostuksia. 1!. ~eskinen esitti selostuksen Tampereella 20/2 pidetystä piirikokouk_ sesta, K Vuori Kotkassa 27/2 pidetysta Kyminlaakson piirikunnan kokouksesta, Taimi ~8isto ori8sa 27/2 pidetystä Satakunnan piirin kokouksesta Greta Rajala Oulussa 27 / 2 pidetystä Oulun ja eräpohjolan piirikunnan k o~ ko~~~sta, He~enius Joensuussa pidet,fstå Karjalan piirin kokouksesta, Haini SeInaJo~lla pidetystä POhjanmaan piirin kokouksesta ja A. Leskiren Savonlin_ nassa pidetystä Eteläsavon piirin kokowcsesta. - Selostl~set hyväksyttiin.

2 17 ; seiostus Pariisin- jowckueen natkasta. H. Kangas esi tti selo stuja: en ariisibscl kilpailleen joukkueen r1at k9sta... Toukkueesta oli perilla pidetty h~lvåå huolta, ja vaikea jou}~kue ei voittanutkran kilpailua, on sen saavutusta kuitenkin pidettäva erittäin hyvu.nä o --.2eri11äo1 taessa oli rankaalla ollut nyös tilaisuuskeskustella neuvos toveng.lilisen kilpa ilija,,; oukkueen j ohta j ien. ajasen ten kanssa lcilp8 ilusuhteiden järjestumisestä TULn ja Neuvostoliiton urheilijäin kanssa ja oikoa eräitä ttiss~ suhteessa vallinneitä harhakasityksiä. 18.:s o 129. Lahjoitus Ajulahden "pianorahastoon".. ].erkittiin pöytäkirjaan,että TULn ~anpereen pllrln nrisjaosto on luovuttanut ja tilittänyt liitolle Pajulahden voimistelukotiin hankittavaa pianoa varten kerälmunsti varat, mk 12,714:50. ~ahjoitus otettiin kiitollisuudel1.a va s taan. Vakuudeks i : ~~

3 Arbeidernes Idrettsforbund Folkets Hus, Oslo, 4. etosje, d",r Tlf.: Ekspedisjon 24806, sekretceren Ekspedisjonstider: Alle dager kl Tirsdag og fredag 09så kl LlZlrdag kl Oslo, den Stattutter for landskamp på ski mellem T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge. 1. T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge arrangerer hvert ~ landskamp på ski omfattende f%lgende %Velser : 30 km. langrenn, 17 km. langrenn, spesielt hopprenn. 2 0 Landskampen ar'raugeres ro m åpne konkuranser med uindskrenlcet deltahelse, men de to forbunds landslag består av inntil 4 deltagere i hver %Velse hvorav de 3 beste teller. Do Landslagsrepresentantene fra hvert forbund må innen den til enhver tid fastsatte anmeldelsesfri$ navngitt til landskampens arrang%r.. 4. Konlruransens resultat avgj%res ved f%lgende pointsberegning: 6 points for f%rste plads, 5 for annen, 4 for tredje o. s. v. til 1 points for sjette plads Det forbund som efter denne pointsberegning Sl mmenlagt for alle %Velser opnår det h%ieste pointstall er landskampens seierherre. 5. Konkuransene arrangeres efter det n~ske A. I. F. s konlruransereglement og pointstabeller. Landskampsavtalen avsluttes for 2 - to år av gangen. F%rste konlmranse i 1938 holles i Sulitjelma i 1Jord Norge. Ben annen konlruranse i 1939 holles i Finnland på et av det finnske A. I. F. nrormere fastsatte sted. 6. 0konomiske betingelser: Det gjestende forbund betaler selv sine omkostninger ved landslagets reise til 08 fra konh~ansestedet. Det arrangeredde forbund bestrider alle omkostninger til ophold med videre fra ankom~ til avreise til konkuransestedet. o s 1 0, 22/2-38 ~ -:::::

4 5~ " ~TN"T HI: ~ - Å T~ELUUn ~ TUL : N J NO?H. IDR"~TS?O_. L-:DL V~~ILL". 1. TUL ja Arbeidernes Idrettsforbund, orja, j <:irjest u. vät vuos ittain naaottelun iihnossa kasittäen seuraavat lajit : 30 km hiihto, 17 km hiihto, mäenlasku. 2. aaotte u jårjestetäån avoimena kilpailuna rajoittarnattomalla osanotolla, Mutta kut"\f!1anjdn liiton joukkue käsittäu. vahintain 4 osanottajaa kuhunkin lajiin, joista 3 parhaan tulokse't huomioidaan. 3. åaotteluedustajista tulee kummankin liiton erikseen m~~rättavän nääraa,jan sisällä ilnoi ttaa (nimet y. rn.) l"'1aaotteluukx jår jestä jalle. 4. r:ilpailun tulos lasketaan seuraavan pistelaskutavan mukaan : 6 piste t t a ensi~mäisesta tilasta, 5 toisesta, 4 kolmannesta, j. n. e. 1 pisteeseen ~tilasta. Se liitto, joka t amän pistelaskutavan MW{aan yhteisesti kaikissa lajeissa saavuttaa korkeir-:man pistetmäärän, on maaottelun voi t taja. 5. r:ilpailut jårjestetäb.n norjalaisen liifn kilpailusääntöjen ja pistetaulwcon :90hj alla. - aaottelusopirrus päättyy aina kahden vuoden kuluttua. Ensimmäise t kilpailut :9i detään 1938 Suli tj el,.8 ssa ::Cohj oi s - Nor ja ssa. Toinen kilpailu 1939 pidetään uomessa suonalaisen IFn( =TUL } lähemmin määräämässä paikassa. 6. Taloudelliset ehdot: Vierai~va liitto maksaa itse maajoukkueensa kaikki kustannukset joukkueensa matkasta kil:9ailupaikalle ja takaisin. J 8.~ j estävä liitto suor ittaa kaikki kustannukset ylöspidosta kilp:l i lupaikalle saa pumisen 'a lähdön välisellä ajalla. Oslo 22/2-38.

5 1 /38. öytti.lur j'3 TyJ<v 3r U:!::r:eilulii ton Lii ttotoimikunnan ~o~~~ joka pidettiin liiton toi-, mistossa.,2",.. p :nä Saapuvil1a 01J. - vat 0. Rinne (10) ~~eenjohtajana, T. H. Vilppula (5), V. LaherMa (10), K Vuori (9), H. KBngas (8), E. K. Kalervo (9 ), O. Suvanto (9 ), arne Leskinen (10), J. Erjana (5 ), r~tti!.eskinen (9 ), A. E. Heiskanen (9 ), Taimi Taisto (lo ), Sey.ä lii t on toimitsijat E. 7~ukinen, Greta Rajala, O. He l enius ja 0. Ha1ni, vii~e ainittu sihteerina. 1 ~ Uusi seura. HyvG.ksyttiin liittoon 6/2-38 perustettu V.- ja u.-seura Katariinan Re tpa s l~~inlaakson p~irikunnan kautta. Seuraan kuuluu jäseniä 61 miestä, 10 naista ja 25 poikaa. yhteensä Kir P ailuluvat kansalliset 20/3 cansa llinen 2 hiihtokilpailut, KeMin Veto, myönnettiin ehdolla, että jaosto sitä puoltaa. nyrkkeilyseuraottelu TaMpereen IGlpaveljet- Turun Toverit evattiin nyrkkeily jaoston ehdotuksesta Sa l on Vilppaan ja Järvenpäan Iskun samanaikaisten kansallisten nyrkkeilykilpailujen vuoksil 3.:s Yleisurheilumestaruuskilpailut. ~urtomaajuoksukilpailujen / YleisurheilUMest8ruuskilpailujen åkxxxtkk/ jdrjestamisoikeus myönnettiin ainoalle hakijalle, Joutsenon Kataja, jarjestettäväksi 15/ 5. A- sarjan j ärjestämisoikeus Myönnettiin ainoalle hakijalle r:aarian Pyrkivä. :~ilpailujen sääntömc..äräinen aika on 26/6,Mutta kenttavaikeuksien takia järjestärnisoikeus myönnettiin 19/6. B- sarjan j~rjestämisoikeus Myönnettiin yhtymulle Jyväskylän Veikot ja Toverit. - uut hakijat : H:gin Tarmo,HKT, orin Pyrintö, rurun VOina,yhtymä Tampereen Kisat (TKT, Kullervo, T ) 'A yhtymä Viipurin Vauhti- Toverit Ryhti- Veikot- Jsku. B-luokan j ärjestänisoikeuksia 23-24/7 ei mikaän seura ole hakenut. Yleie urheilujaosto ehdotti,että esimerkin vuoksi liitto järjestäisi kilpail ut tänä vuonna Helsingissä omalla vastuullaan. -- Talousvaliokunnan esityksestä jaoston ehdotus hylättiin ja asia palautettiin takaisin yleisurheil u jaostoon tiedoituksella,että liitto ei ota kilpailuja järjestaäkseen, sekä kehoituksella,että jaosto tarjoaisi uudelleen kilpailuja seurojen järjestettäväksi. Naisten MestaruUSkilpailuja ei mikaän seura ole hakenut. Yleisurheilujaoston esityksestä asia lähetettiin naisjoimikuntaan selviteltaväksi. C-sar,ian ji..irjestllj:lisoikeus annettiin ainoalle hakijalle Kau.~avan lku, 10/7 tai 17/ Sortavalan Ponnistuksen nrrkkeil kil ailuissa tapahtunut loukkaantumine ortaval::m Ponnistuksen j' rjes änista kansallisten nyrkkei lykilpailujen ottelun Karjalainen- U. Lehto 10ukkaantumistapauksesta esitti nyrkkeilyjaosto, saatuaan selvityksen kehätuomari R. Soiniselta, lausuntonaan seuraavaa: 1) että kehatuomari on Menetellyt säantöjen Mwcaisesti, ja 2) että kehatuomarin lausunnon perusteella Lehtoa ei voida todeta syylliseksi,koska lyönnit eivät ollet tahallisia. 3) Jaosto ehdotti, että Karjalaiselle annettaisiin toistaiseksi kilpailukielto, joka per~utuu vasta sen jälkeen, kun hänen terveydentilansa läakårin lausu.nnon mukaan palautuu ennalleen, jonka johdosta Sortavalan Onnistus hankkikoon Karjalaisen kilpailuoikeuksia varten lääkärin lausunnon, jossa selostettakoon, minkä ajan jälkeen Karjalainen voi vaaratta ottaa osaa n rkkeilykilpailuihin. Sa!"alla jaosto ehdotti, että kilpailukielto peruutetaan täss&kin tapauksessa vasta sen jälkeen kun asia on ja~tossa käsitelty. J aoston ehdotukset hyva syttiin. 5.J ' 134. Y~nsainvålisten kilpailus~~ntöjen nuutokset. Nyrkkeily jaosto, pa inijrosto ja yleisurheilujaosto ehdottivat, että SUI:lle esitettäisiin Y8 nsainvtilisiksi säannöiksi naiden alojen käytännössä olevat TULn säännöt. -Jaostojen esitykset hyvaksyttäisiino

6 2/- 1 /38. 6., raan asia. Senjohdosta,että Porin yrinnön Jäsen nyrkkeiliju Oras oli hiljakkoin osallistunut Porissä Tu~ ; äan kuulumattoman seuran järjestämiin nyrkkeilykilpailuihin aiko~uksel18 muuttaa liittoa,jota aiettaan ei hän kui tenkaan ollut toteuttanut, otettiin asia H. }~nkaan esityksestä k~s i teltä väksi. H.J.... angas, Vuori ja Leskinen,rt.,katsoivat,että johdonmukaisuuden vuoksi olisi raalle ~d~rättavä kilpakelvottomuutta taikka huomautettava asiasta asianumaiselle piiri toimikunnalle. 5 äänellä 2 vastaan asia kuitenkin p8ntiin pöydälle toistaise'{s i. Pä töksen j hdosta pyysivät. ~eskinen ja K Vuori merkittäväksi pöytakirjaan eri&vän Mielipiteensä. 7.:s Naisten kurssit Pajulahdessa. NaistoimiJunta pyysi liittotoimikuntaa vahvistanaan ensi kesänä?ajulaldessa järjestettäville naisten kursseille seuraavat ajat: 12/6-26/7 naisten virkistyskurssit ; 26/6-16/7 naisten voi~istelunohjaajien alkeiskurssi. 17/7-30/7 na isten voimis te lunohj a 8 j ien ja tjrokurss 1-31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssit. 7/8-20/8 JUhlaohjelmistokurssi sar:1anaikaisesti tyttöj en ohjaa ja kurssien kanssa. sia pantiin pöydälle siksi kunnes saadaan selvyys muista ajulahdessa ~3hdollisest i jarjestettavistä kursseista IJuennoi tsi 'a Viiuurin iirin nai8 'aostolle. j"'uultiin iipurin ~iirin naisj!joston anomus,että liitto l' lettäisi jaoston Viipuriin 26-27/3 suunnittelemille kursseille luennoitsijan. Naistoimikunnan. ehdo.tuksesta anomus yvaksyttiin,ja luennoi tsijaksi lähetetään naissihteeri Greta Rajala. Liitto maksaa luennoitsijan Matkakulut ja päivär3hat. r Dl om8isia Yirjeitä. ::uultiin SASln ilnoitus työläisolympialaisten puhtaasta tulosta, joka o ai,.ki8!3n n. 29,000 Iee. TLihän Sllr."Maan eivät Sisälly takuuna-sut, j0tka maksetaan ta1{ais in kullekin lii,tolle mahdollisesti jo ennen Af'lslerdamis sa pidettäväa SASln kon~ressia.?uhtaasta tulosta enee kisojen järjeståjäl~, Bel ian liitolle, 6 ~, loput S SIlle. ' ~ultiin f'leriikan työvaen urheiluliiton ilmoitus, että liitto kannattaa olym ialaisten jär jestämistä 1943 Suo~essa. 10 J Stqdionin vuokraarninen. Sihteerin esity'sestu l'hetettiin jaostolin harkittavaksi, tarvita8"l ko stadionia ensikesanä liiton suunnittelemiin 8aotteluihin y.m. huorattavanpiin urheilutilaisuuksiin. ää Kutsu. r'uultiin.:jorsakosken Jäntevtm kutsu seuran lo- vuotisjuhliin 13/3. tettiin ldhe täti kirjeellinen onnittel~ IV suurarpajaisten tilit ja tilintarkastajain lausunto Iiyvaksyttiin liitteena seuraava liiton IV suurarpajaisten tilit,ja merkittiin kuulluksi tilint8rkastajain lausunto. 13., Tilintarkastajein lausunto liiton tileistä v.1937.!.erki ttiin kuulluksi tilintarkasta jien lausunto lii ton tilei stä vuodelta ;r. 143.,I~~anvietto tilintarlastajille Y.m. L11ton toimistolle annettiin valtuudet järjestää illalliqet l' 't On

7 3/- 10/38. ~~taa ~~~ tilintarkastajille, liittotoimikunnan jäsenille/ ja liiton toimitsijoille Liiton tilien tarkkailu. Her}ci ttiin pöytäkirjaan,etta lii tdl otoimikunnan ml.äri..i.li.mät tilintarky ailijat olivat ennen varsinaista liiton tilientarkastusta tarkastaneet tulotositteet v lll- 140, ja v , seka nenotositteet vuodelta 1937 l382-l694, sekå v Ai~etta muistutuksiin ei ilmennyt ~aksu Työväen l'n-atkailuliitolle. Työväen ;:at'cailulii ton anomuksesta, jonka talousvaliokunta esi tti hyväksyttäväksi, päåtettiin mainitulle liitolle hetimiten ma]csaa peruspä~omasta liiton aksamaan sitoutuna mk 10,0 0:-. 17.:J Pajulahden kalustoa y.m.koskevia asioita. Lahtelaiselta Zetterbergin maalaamolta päätettiin hankkia P8ju~hteen ~ustat koulutaulut sekä voimisteluhallin lattiaan pallopeliviivat. Kustannukset yhteensä mk 1080:-. 18 J Tornion Tarmolle ent. Iskun omaisqus. Talousvaliokunnan esityksestä paatettiin suostua Tornion Tarmon anomukseen ja luovuttaa Tarmolle ent.tornion Iskun omaisuus mk 4, 140 : i Kilpailusuhteet Neuvostoliittoon. J.Zrjaman esityksestä lceskusteltiin kilpailusuhteiden SOlmiMisesta Neuvostoliiton urheilijoiden kanssa koskevasta kysymyksestä. äätettiin jäädä odottamaan niitä toimenpiteitä, Joihin NeuvostOliiton urheiluviranomaiset Neuvostoliiton lähetystössä ka;rtyjen neuvottelujen perasteella katsovat voivansa ryhtyä.. 20 ~ luettiin ja h;!väksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Vakuudeksi:

8 l' i 1 i T U L:n IV Su u r a r p aja i s i s t a ~ _. _ - ~. _ -_._- _._----_ T u 1 0 t~ :.:yyc1yi stä arvoista.. e 1,29!3 826 ~ 70 Alen usta osto ~ ort e ista 6,326~ - Arvon tal uet tel ois tel, ~ ~_85~ ~ ~ 30. M k. 1,305,40 9~30.~ eno _.~.J.. Ilmoi tuskul u j a.....». Palkkoj a j a palkkioita "..... Postimaksuja. ToimistotarJeita Es i ttelyvihkonen.. ~ I[a in ostauluja. Ar pojen painatus 0 Arvcn takul uj a c? i irroks i ~ v ~ 1\:uvalaattoja. Arvontaluetteloiden 9ai_ atus 0stokor ttie~ painatus.. Sekalaisia kuluja o o. 0 Arpajai ~ t~ yo it to ih in ~ :.rakset t 0 640$500: Perimättömät. o 79,3QO ~ ~ S eui21g~y] i~ämä o s~u s! ~lf aksetut e , 925 ~ Peri mä ttä.. ~, 550~= _ lelj8 6 7~80 48,465:- 20,965 : 05 12,134~15 11,9 55 ~ - 9, 4 77~- 6,600~ - 5,579 ~ 75 3, 740:60 2, 2?3~ ~ 6 > 1,262 : - 1 4, 175~15 719,800:- J lijäämä 01 ym,15.ar ahas t 011 e ~ - ' ~ - 1,088, 556: - ~16,85 3: 3 0 M k. 1,305,409:30 ~Iel sin:;:issä 31 p':lä joululmuta Työ vae~ Ur heiluliitto r. y.

9 öytakirja lyöv~en Crheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta, joka pidettiin lilton toimistossa maaliskuun 14 :nä Saapuvill livat U. Rinne (11) pu~eenjohtajana, T. H.Vilppula (6), V. Laherna (ll),k Vuo - ri (1 ), H. Kangas (9), E. K. :T8lervo (10), O. Suvanto (10), J arne Leskinen (11), 1~atti ~eskinen (10),. E. Heiskanen (lo),taimi Taisto (ll),seka liiton toimitsijat E. Kaukinen,Greta Rajala, O. Helenius ja O. Haini, viirnenainittu sihteerinä. 1 ~ Pöytäkirja. Luettiin edellisen 7/3 pidetyn liitto toimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitt8. 2.:s Kiluailuluvat : ~ön~ettiin seuraavat kilpailuluvat: 20/3 k~nsalliset ~äenlaskuk~lyailut, Tainionkosken Tahti. 25/3 II voimistelukilpailut, Varsina lssuomi-tamie re otteluna. 26/3 " painonnostokilpailut, "'okelan Yisa. 27/3 hiih topiirikuntaottelu Länsi-Uus imaa-hels inki. Kg ikki yllär1a ini tut luvat ny'jnnettiin ehdolln, ett jaostoilla ei niitä vastaan uomauttamista. 2-3/4,pansalli se t pa inikilpa ilut, Sdyna tsalon ien to /4" " Pieksä ten 1: rintö /5 " " Outokuf'lmun Vesa. 2-3/7 kansainvaliset painikilpailut, Kemin Veto /7" " Pietarsaaren Stju.rnan. 3.s T: n pyyn tö.... uultiin Tar.1pereen Kilpa-Veljien pyyntö,että liittotoi ikunta peruuttaisi edellisessä kokouksessa teker.1ans" nyrkkeilykilpailuja koskevan kielteisen pä~töksensä ja nyöntäisi T:CVlle luvan kilpailujen järjestämiseen 23/3 seuraotteluna Turun Toverien anssa. - Ano us hyljättiin ja pysytettiin edellinen ph~~ös voi assa. 4 J IOhjanmaan pllrln ano~us. Zuultiin Pohjanmaan niirin anomus,että liitto lähettäisi heti piiriin yhden kuukauden ajaksi painituomarineuvo 'an,tai jos liitolla ei ole varoja, liittotoirlicunta esitt:iisi asian liittoneuvostolle. - Esitys yl~ttiin painijaoston eh otuksen uka sesti. 1:3. Y~rjalan niirin anomus. luultiin. rjalan piirin anomus,ettå liitto jhrjest~isi painituomarikurssit oensuuhun ennen T:"estaruuskilpailuja. --Jaoston ehdotuksesta esitys hylättiin. 6 < Peål1bimestaruuskil""a ilu ien '11i tuomarit. uultiin painijaoston ilm itus,että jao~to lähettää paini estaruuskilp ilujen yli tuo 3reiksi kilpailut ji..l.rjest:...vien seurojen kustannuksella Kuusankoskelle S. Salmen,Joensuuhun V. ahlstenin ja Seinäjoelle K. Vuoren.~si tys hyvu{syttiin. 7 ~ Jaostojen edustajien päivärahat. J~el1isen asian yhteydessä esilletulleena äåtettiin,että jaostojen edus~aj~~.. atkustaessaan mestaruus- y. m. kilpailujen toi~itsijoiksi saavat ~eria pä.lvaraha8 100 ~k ljliivaltu,jolloin heidän velvollisuuksiinsa kuuluu l~~e. kustantaa ~a;nituksensa ja yl~spitonsa, elleivät seurat vapaaehtoisesti nlltä kustanna.

10 11/38. 8 Oi Kymi - ajo knnsainväliseksi. Kuult':'in Relsin in Työveloen oottoripyöräilijäin anomus,että seura saa toistaiseksi järiestää n.s. Y~~i - ajon yhteydessä liitto- ottelun moottoripyöräilyssä Ruotsin" Arbetar, o~orfyb~ndin kan~s sa ed~"llyttäen I että niistä ei liitolle aiheudu kustanhuksla. r--ura.- ~~ ~utoesehd~tus alokasmutiräyksiin. luultiin Toukolan Teräksen e uotus sellbisen muutokbbm~ tekemiseksi alokasmbäruy~siin,että alokasoikeutensa menettänyt ei heti siirtyisi yleiseen sarjaan, vaan saisi ajaa alokkaana kesän loppuun. - Esitys lähetettiin pyöräilyjaostoon. 10 ; IIiihtomaaottelujoukkueen kilpailuoikeus Kirunaa varten. Ilmoitettiin Norjassa parhaillaan vierailevan hiihtoma ottelujoukkueen johtajan Halvorsenin tiedustelleen, saako jowucue kilpailla paluumatkallaan uotsissa YirQ~assa sikäläisen työvåen urheiluseuran kanssa. - Lupa nyönnettiin. Ilmoitettiin Kuusimetsän sairastuneen Sulitjel assa ja Talsin jäävän häntä hoitamaan ja tuomaan myöhemmin kotimaahan. Toimistolle annettiin valtuudet hoitaa asiaa sillä tavalla kuin tarve vaatii. 11 ~ Kurssit. Ilmoitettiin naistoimikunnan ja jaostojen keskenään neuvoteltuaan ehdottavan ensi kesanä Pajulahdessa järjestettäviksi suunnitellut kurssit järjestettäviksi seuraavina aikoina : 1/6-11/6 nuorten ohjaajakurssit. 12/6-26/6 naisten virkistyskurssit. 26/6-16/7 naisten voimisteluohjaajien alkeiskurssi. 3/7--10/7 uintikurssit (jaoston ehdotus). Naistoi~ikunta ja toimisto ehdottavat nämä kurssit järjestettäväksi 24/6-1/7. 17/7-30/7 naisten voimistelunohjaajien jatkokurssi. 31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssi. 7/8-20/8 juhlaohjelmistokurssi naisille. 21/8-27/8 miesten voimistelunohjaajakurssi. 28/8--4/9 miesten voinistelunohjaajakurssi. e/9--1 /9 painikurssit (tuomareil1e ja Ohjaajille). 11/9-20/9 nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssi. 2/10--15/10 kasvatus jaoston opinto- ohjaaja- ja toimitsijakurssi. Uintikurssien ajaksi hyväksyttiin naistoimikunnan ja toimiston esittämä aika 24/6-1/7, ja kasvatuejaoston kurssien aika vahvistettiin sillä varaukse lla, että jos T'"1yöhermin ei lisäkursse ja nyt vapaaksi jääväjcs i a jaks i ilmene, nämä kurssi t on järjestettävä heti nyrkkeilykurssien jälkeen.!uuten vahvistettiin jaostojen ja naistoimikunnan esittämät kurssiajat nuutoksitta. 12.t ZYMin Veikkojen kansainväl.nyrkkeilykilp. r~min Veikoille nyönne~tiin lupa kutsua 2 norjalaista nvrkkeilijää kansainval~siin nyrkkeilykilpailuihin 26-27/3. 13 <1 ' 161. Vuoksenniskan Vesan 25-vuotisjuhla. Kuultiin Vuoksenniskan Vesan kutsu seuran 2A-vuotisjuhliin 25/3 sekä puhujapyyntö. -Puhuja lähetetään liiton kustannuksella. Puhujan hankkiminen annettiin toimiston huoleksi. 14 Je 162. POikaurheilupäivät. Ensi kes!:in poikaurheilupäivien järjestäminen annettiin Kymin Urheilijain tehtävtiysi. AnOMusta puolmivat piiritoimikunta,yleisurheilu- ~8 nuortenjaostot POIkien liittojuhlapuku. Juortenjaosto ehdotti poikien liittoj-uhlapuvuksl" "" t Slnlse verryttely_

11 11/38. housut ja val.ea paita, utta ei vyötä,kenkia a lakkia. ~ia pantiin pöydalle siksi, unnes saadaan kaikki liittojuhlapukuja koskevat esitykset yhdellä "ertaa ~siteltuväksi. Naisjaoston tehtäväksi annettiin laatia ehdotus tyttöjen liittojuhlapuvuksi.. 16 ~ Nuorten liitto Iuor en'aoston ehdotwysesta päätettiin v liittojuhliin nuorille laatia yhteinen voimisteluohjelma,kui enkin siten,että liikkeet laaditaan erikseen tytöille ja pojille,samaan Musiikkiin sovellettuna. - Poi ien liikkeiden laatija si päätettiin pyytää Y. ~htiota. Tyttöjen liikkeiden laatijasta päutettiin pyytää ehdotus naistoinikunnai ta. 17 J S~adion-säht1ön edustajisto. Senjo1.dosta,että liiton taloudenhoitaja E. Kauk nen On valittu Stadionsäatiön edustajistoon Helsingin kaupungin edustajaksi,päatettiin liiton e dus ta. aksi h nen tila lleen va Ii ta lii t totoirnikunnan jb.sen H. :anga s. VB] uudeks i:

12 nk 12/38. öytåkir ja Työv ~en ur e ilul~i t~~, ' ii t~~toi ~i.unnan okouksesta, ' oka plde vlln llltjn toi istossi;! grlislcuun 21 pnf:l Saa?uvilla olivat J. J.\.irne uheen ' ohtaja ), T. T. Vilppula ( 7 ), V. e 11er"1a (L ), ~,. Vu')"i (11 )... :t3ng3s 1 ), :;.:; ervo 11),. ;:,uvant ~ (11),...::rj?f"1a (6), A. Lesldnen 12), l~.lesyinen (11),.. ~. ::'.J.:eisk8nen (11 ), Taini Taisto ( l~ ), se~ liiton toimitsijat ~. Kau kinen Greta J.a'ela,. lelenius ja sihteerinä,,. H~lni. 1 ~ övtäkir,ja. Luettiin edellisen 14/3 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja h;rväks ttlin uutoksitta. 2.:J I'ilpai 1uluva t. ~~nnettiin seuraavat kilpailuluvat : 15/5 kansalliset pyurfilykilpailut, ukolan er' s (seura anoi 22/5, mutta V uhtiveikkojen 26/5 kilpailujen vuoksi myönnettiin edellämaini tuksi päi v/'ksi kilpailulupa ) 26/5 kansalliset,mahdollisesti kansninvä1iset pyöräilykilpeilut, 28-29/5 5-6/ /6 4/. 6 17/7 kansainväliset kaexaj: :t i:hm:t ken sa invä1i se t lransalliset " Vauhti veikot. moo ttoripyöräilykilpailu t, HT!~. kanselliset pyörtilywilpailut, HT pyöräilyki1pai lut,et V. " Turengin Sarastus. " Jämsän mar o. 3 J lj:'pvn anomus. HT?V :lle Myönnettiin lupa kutsua 18-19/ 6 järjestett~viin pyöräilykilpailuihinsa ruotsalaisia osanottajia. kansai n v~lisiin 4 u ~lokas ääräysten uuttaminen. Edellisessä kokouksessa pöyd~lle pantu ioqkolan eräksen ehdotus, ett~ alolrasma~ayksiä f"1uutettaisiin pyöräilyssä sikäli, että elokas kesän kuluessa samsä koko kilp8ilukauden ajan ajaa alokkaana, vaikka h:n sijoittuisikin, hylättiin pyöräily jaoston ehdotuksesta. 5 ; Uusi seura. Hyväksyttiin lii ton jäsenyyteen 20/2 perustettu V. -ja u,' - seura Ruukin Into ulun ja ~erä - ohjolan piirin kautta. Seuraan kuuluu 26 mies ~, naista, 6 po ikaa ja 4 tyttöä,yhteensä 45 jlisentä. 6 Oi Talik'ralan Toverien aheksumiskir,ielnä. Yuultiin.!.alikka1an Toverien kirje 18 3, sistiltuvä paheksurnisia liiton toimistoa ja palloilujaostoa kohtaan. äate~tiin,että mik:'li valitukset oskevat liiton toi"1ist a,ne perustelemattomina eivat anna 8ihetta toimenpiteisiin,jg ik Ii ne koskevat jaostoa, jaosto lähettäköön niihin astauksen. 7 ' Vaasan ~overien tiedustelu. I~uul tiin Vaasan Toverien tiedustelu liittoon kuuluvien nyrkkeilijöid.en osallistuf"1iseste yksi t isen hen}rilön ja _ alokunnsn j' r~estl.r.iin kilpai luihin. TOdettiin,etteiv t liittoon kuuluvat UI' eilijat liiton stl' ntöien ja li~ tto1{okous:p~at?s~en. ukaa voi osallistua edell 1 ma ini ttuihin ylcsi tyisluontolsiin kilusllulh1n. ensijaan palokuntien 'urjestämiin kilu~lui in liiton jt..senet voivat osallistua. -

13 8.s E TIn o-i '~e.westi l'öö1i:ssu')rdi Liit ' n i1moitus, et,t liitto kannattaa ~.."alninia S SIn si1teeri<si, toil1itton otipaikkana mieluur.min... raha, utta,' os r.uuttoa pidet'c..n vtl1tthl1l.ttöm nl.i.,ei sitä vastustakaan,mer}dttiin kuulluksi.. uultiin =TLn i1m itus,ett liitto hyvg"syy TULn ehd1tuksen nyrkkel1ymaaottelun ajaksi, utta eldottaa painima ottelun järjestett väksi joko huhtikuun 31 ta' toulcokuun 1 p. i, sek:' että jalkapal10ffia30tte1u j: rj estetä"",n Tallinnassa kesäkuun uoliv lissä, utta s~ alla liitto toivoo, e tä jalka ualloilus~a i r estett iqiin kaksi asottelua vuodessa, ;)ist t nå vuonna toinen eloku~n 1 pulla tai syyskuun alussa elsin isst... - ~ rn esi tylrnet l ähetet iin asiano aisun aostoihin. ~uultiin =TLn kutsu liiton ed sta 'akokouks6en Tallinnaan 1 /4-38. Päätettiin liihettg.ä edustaja, ja liiton edustajaks i va1ittii si eeri. Haini. 9.:s S TUSn l<ir,ielm: t. :'::uul iin "'veitsin työvu.en Ul'beiluliito 3 Usn ci:'jelmä,joss liitto tie i ttaa ~~nna tta vansa S SIn toimi stqn siirtoa. 0 1 '-0 Belg iaan ta i Hollantiin, se ti. "utsu liiton liittojuhlille ie1iin 6-7/8-38. '; tj... tiin ltl.että: 1ii olle eii tos }'ut usta, sek' ett edusta jan ta' edusta ' ein 1 het il ist r kos eve -ysy y~ otetaan myöhe min elleen esille. 1.s 175. Un-arin liiton ilmoitus. - uul ti in UnJcar in 1i1 toi ta sas punut i1m i tue lii ton juhlaki1pg ilujen yk s i t Y i s k h tai s e s tao h: e 1 a s ta..'" un a i]{ a i s e i nol i p: tt:: t t Y, e t t 1:1 k iso iin l ~hetetään edustajaa pä tettiin nyt,että edusta ' il"si L1hetet:';'n 1 yleisurheili "a ja 1 pa nija. ~sia lähetettiin asianomaisiin ' aost ihin edusta:~n nineänist' varten. 11 ~. 176./ utsuja. uultiin seuraavat kutsut : Talikkalan Toverien 35- vuotisjuhlaan 25/3 ; HTLn 10-vuotisjuhlaan 28/3. Talikkalan ~overien juhlaan äätettiin 'yytaä liiton onnittelut esittäaan Viipurin piirin puheenjohtaja V.?entti~ ja HTLn juh1 n liittotoi i- kunnan jäsen uvanto. 13.:s Talous aoston esit,k i~.. emin edon järjestetyissä k nsalli~~~2!1jni il_ailu~ sa lju"j.y8antuneen ja muutama piiivä myjhel'p in kuolleen ~"7'ln astalon o. aisille päatettiin antaa 1 0 mk avustus eh(lollo,ettå -~e!"'1in Teaolta saa daan selvitys sii+a,etta vain8jan omaiset ovat tul1aisen avustuksen tardeessa o l/ Työ..,: en katemiassa par 1si11aan 0_ skel evalle Yrjö il.! ~leniukselle!,ifte~tiin antaa 600 mk opintoavustus sillä varauksel1a,ett a iano. aista ke mteenan ensin kg. ntym'än yövt;.en pintrnhaston puoleen tät' ". kevalla avustusan":)rmkse11a. Jos ainittu rahasto avu..,tulcsen yontää,raukeaa liiton nyt T"lyOontiimä avustus. 3/... äätettiin esitta~ lii t0neuvostolle,etttl liittotoi lkunnalle annetttisiin vgltuudet ~"\.r~est Ul'arn:1jeiset talous:aoston esitt... m'n suunni telt"l~n mulca ise s t ie Sllurm:r telmaansisäl t. y, että arpa ja ise t a loi te tta is iin hyviscä ajoin en i syksy.nä ja että tuloista,nettoyilijää astä, seurat saisivat ~uolet, piirit 1 % ja liitto loput. 4/ ajulahden oppilasasunto~al ennulcsen rakenta ista varten aätettiin pyyt... t:. liitto eqvostolta valtuudet. Valtuus k'ytett:'isiin edellyt ksell8.,etlä valtlovglta tukee rayentamista m önnetyn apurahan turvin. 5/ Liiton lyhennetty lousarvio pä' ettiin esittää liittoneuvostolle. 6/ 'erki tt iin pöytäj'-ir jaan, et tä 1 i i to11e ei kuluv8.tcs i vuodeksi ole myönnetty 1uottoli_puja,kosJca on katsottu,ett liiton ja samoinkuin eräiden uidenkin vastaavien järjestöjen valtioapu on niin suuri,e+,tä t: mtl etu on katsottu voitavan ottaa pois.

14 14.f. t 178. Lii toneuvostoesit kset. arcastettiin 81 teerin luonnos liittoneuvoston asialuetteloksi sekä sflantöjen fl1irä'lmänä aikana lii ttoneuvostolle esitetyt ehdotu:ks et sialuettelo liitteenä. Kohdat 1-1 asialuettelosta hyv::ilcsyttiin sellaisin8a. ::ohdasta 8 hyvuksyttiin onentit 1-4 sellaisinaan. Kohdalla e pä tettiin,ett ~ Helsin~in piirikunnan esitystä jaostojen jb.seniksi ei esityslistassa julkaista,vaan jaetaan kokoul:sen osanotta 'ille pa inettuna. l':ohdat 6-7 Jlyvaksyttiin sellaisinaan. ~hd tukset uusiksi uinti-,moottoripyär~ily -, purjehduskilpailu - ja voimistelusä~nnöiksi hyvlksyttiin sellaisinaan. Sa~8l1a päätettiin,että ~uut säännöt julkaistaan esityslistbssa paitsi purjehduskilpailusättntöjä,jotka onistetaan ja jaetaan kullekin ala harrastavalle seuralle ja iiritoimikunnille. ruutosesit.lkset kilpailusi.:i. ntöihin ja nuorten osastojen ohjesäunn"ksi pantiin pöydälle seuraavaan ko}coukseen.. i(oh<lat 10 ja 12 vahvistettiin sellaisinaan (kohta 11 toistuneena poistetaan ). Lausunto piirijakokomitean ietintöön ja naakuntajur jestön Si'iuntöluonnoksesta annetaan seuraavassa kokouksessa. EB~å$atäe~;o l4,taliiurheilujuhlan viettäminen,prinipäivän viettårninen (n:o 15),n:o 17,voimistelijain liittojuhlapuvut ja liittotoimikunnan jåsenten päasy ur~eilu'uhliin ja kilpailuihin hyvaksyttiin sellaisinaan. Esitystä 18,moottoripyöräilijäin edqstusoikeus,liittotoimikunta päatti vastustaa,koska se voisi antaa aihetta yleisten kil _ ailusa~ntöjen ha italliseen tulkintaan Muilla urheilualoilla, sekä esityksestä N; o 19,näenlaskukurssien toi~eenpano (TaMp.~iirin esitys), annettavassa lausunnossa huomautetaan,että liittotoimikunta ja jaosto ovat jo kurssiohjelmassa Mäenlaskukurssien{in järjestämisen uomioineet. -'s i tyks es tä 20, ulkoma ille l:1he tettävien kilpa iluedusta j ien vai itseroinen (Etelä-Saimaan piirin esitys) pä~tettiin lausuntona antaa,että valintakilpailuja on järjestettävä niillä aloilla,taxxxix~±nxkr joilla ne vastaavat tarkoitustaan ja nilloin siihen on nahdollisuuksia,nmta että nykyinen järjestelmä on kuitenkin syytä pysyttää käytltnnössä, koska Muuten asioiden hoita~inen käy vaikeaksi. Esitykset 13,"KokO maa juhlimaan TULn 2o-vuotista toinintaa -oainin erkeissä"(h:gin Tarmon esitys),16,painimestarullskilpailujen jilrj~st~m inen liiton 2o-vuotisjuhlien yhteyteen, urheilullinen terveydenhoito- ja ensiapukasvatus (kasvatusjaoston ja Tanp. Toiveen esitykset),jäsenhankintakilpailu, suurarpajaiset ja valtuudet?ajulahden rakennustöiden jatkamiseen ~iirrettiin seuraavaan kokoukseen sanamuodontarkastamista ja lausuntojen antanista varten. Sanassa kokouksessa tarkastetaan nyös edellisen liittokokouksen liittoneuvoston käsiteltäväksi siirtämilt asiat. Vakuudeksi:

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi

f) Liittokokousedustajain päiväraha päätettiin ehdottaa 100 markaksi Pöytäkirja 50,jatkoa 1. e) Liittokokoukselle päätettiin ehdottaa,että Pöytäkirja painatetaan ja että se laaditaan suunnilleen samanlaajuiseksi kuin aikalsemmistakin liittokokouksista. f) Liittokokousedustajain

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

sihteerinä. Lu a myönnettiin.

sihteerinä. Lu a myönnettiin. Kokous 21/39. Työväen Urheiluliiton Liittotoimikunnan liiton toimistossa 8 påivänä toukokuuta 1939 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Saapuvilla olivat U. Rinne (21) puheenjohtajana,a.e.heiskanen (21), T. H.Vilppula

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys.

, 99. ESITYS N:o 27. TUL-Iehden toimitustapa ja sisältö. H elsingi n Kotkien es itys. että vuoden 1941 liittokokouksessa hyväksyttyä, liiton periaateohjelmaa selvennetään Yhtenä käytännöllisenä, toimenpiteenä on, että kaikille TUL:n kursseille on sisällytettävä myös sosialismia ia iiiriestödemokratiaa

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1931 + HELSI KI1932 KAUPPALEHTI O.Y:N KIRJAPAI 0 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton toiminta vuonna 1931. HelSinki 1932. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura.

Pellervon Kirjasto N:o 18 V. Maanosto-osuuskunta. Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut. Hannes Oebhard. Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. Pellervon Kirjasto N:o 18 V Maanosto-osuuskunta Ohjeita sen perustamisessa. Painoon toimittanut Hannes Oebhard. 256 Helsinki 1906. P e llerv 0- Seura. HELSIN KJ 1905 KIR,JAPAINOYHTIÖ VALO )T\lii Pian kuin

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0

SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 .. SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1936 + HELSINKI 1937 K A U P P ALE H T 1 0 Y:N K 1 R J.A P A 1 N 0 Suomen Voimistelu -ja Urheiluliitto vuonna 1936. Olyrnpialaisvuosi 1936 oli

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta.

LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. LAPPEE RANNAl\ KÄSITYÖLÄISKOULUN VAIHEET. V. Ahokanta. Asetuksen mukaan 25 p:ltä rnarrask. 1885 piti Lappeenrantaankin järjestää käsityöläiskoulu viimeistään syyslukukauden alusta 1890. Lappeenrannan Käsityöläisyhdistys,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle;

«lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). KMkiMUitM phrm. rt». 4) päätetään vastuuvapauden myimtämiscstä johtokunnalle; «lip«fl, r^m fmm n «ntettm Wiitukioi mikavn ra pd^ikirjmi). Iskn KMkiMUitM phrm. rt». Knktttliitiin yirmtn kokokkien MUtt6kirUa maa )Mtu m piiicibia»iten, rttä ne miliäli niatklollista muo(k)sla^ at alurrlliarn

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot