13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut"

Transkriptio

1 tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s<.iveltäjille, tanssimusiikki mukaanluett una. Päätettiin sopivassa yhteydessa tiedoittaa asiasta seuroil le ja kehoittaa niitä tekemäan~mizi, mikäli Teosto sitä vaatii, vapaaehtoises t i mahdollisimman edulliset sopimukset Teoston kanssa UlkoMaisia kirjelmiä. Kuultiin 1sekkoslovakian"Sportunionin" ilmoitus, että liitto tulee äänestämään v työlaisolympialaisia Sveitsin järjestettäväksi. Samoin kuultiin Hollannin liiton ilmoitus, että liitto ehdottaa internationalen toimiston siirrettäväksi HOllantiin,ja Belgian liiton i lmoitus, että liitto ehdottaa toi~iston siirrettäväksi Belgiaan. Keskusteltiin viimei'::'ainitusta,toimiston siirtoa koskevasta kysymyksestä, mutta asia pantiin pöydälle.,ferki ttiin kuulluksi kansa invalisen espanjan nuoris on avustamiseks i tyuskentelevän tiedoitus- ja propagandatoimiston kirjelää, sisaltavä kutsun vappumielenosoituksiin Pariisiin Espanjan nuorison puolesta. 11 J AIFn hiihtokilpailuja koskeva ehdotus. Kuultiin Norjan AIFn sakkösanonailmoitus, että mainitun liiton ~ hiihtojoukkue T:1atkustaa Ne.uvosto- Venajalle ensi keskiviikkona, sekä pyyntö, e:ta mainitun joukkueen kanssa neuvoteltaisiin Mahdollisesta hiihtokilpailusta joukkueen :paluumatkalla. TOiMisson tehtaväks i annet tiin harki ta, onko mahdollisuuks ia tälle isten kilpailujen järjest iseen. 12 0) ~ iesten VOiMisteluohjelr..a lii ton 2o-vuotisjuhlia varten. VOimistelujaostDn ehdotuksesta päätettiin tilata liiton 20 - vuotis Juhlia varten Miesten voimisteluohjelna, joka,mikäli mahdollista, sovitetaan v.1936 piirijuhlan musiikkiin, josta edelleen on liitolta äänilevyjä. saatavana 13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut järjestä~kseen liiton taman vuoden voi istelumestarquskilpailuja, liitto ottaisi taatakseen kilpailujen mahdollisen tappion 1500 markalla, ja sen lisäksi antaisi ~aksutta liiton mestaruusmitalit. Jaoston ehdotus hylättiin tappion korvaamista koskevalta osalta, mutta esitys nestaruusmitalien maksutta luovuttamisesta hyväksyttiin. sia pa lautettiin jaostoon, ja jaostolie annettiin oikeus jakaa mestaruuskilpai _ lut niin, että telinemestaruuskilpailut suoritetaan erikseen ja joukkuemestaruuskilpailut erikseen, vii~enainitut ahdollisesti vasta ensi nä. syksy huoneen vuokraaninen Stadionilta. Vilppulan ehd)tu]csesta päatettiin Stad.ion rakennukselta vuokrata yksi toinistohuone liiton käytettäväksi. Vuokra on 500 mk kuukaudelta. 15.-s sallistuminen stadionin avajaisjuhlallisuuksiin. Otettiin käsiteltaväksi liiton osallistuminen stadionin ava"aisjuhlal_ lisuuksiin ensi kevanä. sia pantiin Pöydalle siksi,kunnes saadaan Stadi onsäätiön hallitukselta yksityiskohtaiset tiedot ohjelmasta y. m. 1 6,J Piirikok0usselostuksia. 1!. ~eskinen esitti selostuksen Tampereella 20/2 pidetystä piirikokouk_ sesta, K Vuori Kotkassa 27/2 pidetysta Kyminlaakson piirikunnan kokouksesta, Taimi ~8isto ori8sa 27/2 pidetystä Satakunnan piirin kokouksesta Greta Rajala Oulussa 27 / 2 pidetystä Oulun ja eräpohjolan piirikunnan k o~ ko~~~sta, He~enius Joensuussa pidet,fstå Karjalan piirin kokouksesta, Haini SeInaJo~lla pidetystä POhjanmaan piirin kokouksesta ja A. Leskiren Savonlin_ nassa pidetystä Eteläsavon piirin kokowcsesta. - Selostl~set hyväksyttiin.

2 17 ; seiostus Pariisin- jowckueen natkasta. H. Kangas esi tti selo stuja: en ariisibscl kilpailleen joukkueen r1at k9sta... Toukkueesta oli perilla pidetty h~lvåå huolta, ja vaikea jou}~kue ei voittanutkran kilpailua, on sen saavutusta kuitenkin pidettäva erittäin hyvu.nä o --.2eri11äo1 taessa oli rankaalla ollut nyös tilaisuuskeskustella neuvos toveng.lilisen kilpa ilija,,; oukkueen j ohta j ien. ajasen ten kanssa lcilp8 ilusuhteiden järjestumisestä TULn ja Neuvostoliiton urheilijäin kanssa ja oikoa eräitä ttiss~ suhteessa vallinneitä harhakasityksiä. 18.:s o 129. Lahjoitus Ajulahden "pianorahastoon".. ].erkittiin pöytäkirjaan,että TULn ~anpereen pllrln nrisjaosto on luovuttanut ja tilittänyt liitolle Pajulahden voimistelukotiin hankittavaa pianoa varten kerälmunsti varat, mk 12,714:50. ~ahjoitus otettiin kiitollisuudel1.a va s taan. Vakuudeks i : ~~

3 Arbeidernes Idrettsforbund Folkets Hus, Oslo, 4. etosje, d",r Tlf.: Ekspedisjon 24806, sekretceren Ekspedisjonstider: Alle dager kl Tirsdag og fredag 09så kl LlZlrdag kl Oslo, den Stattutter for landskamp på ski mellem T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge. 1. T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge arrangerer hvert ~ landskamp på ski omfattende f%lgende %Velser : 30 km. langrenn, 17 km. langrenn, spesielt hopprenn. 2 0 Landskampen ar'raugeres ro m åpne konkuranser med uindskrenlcet deltahelse, men de to forbunds landslag består av inntil 4 deltagere i hver %Velse hvorav de 3 beste teller. Do Landslagsrepresentantene fra hvert forbund må innen den til enhver tid fastsatte anmeldelsesfri$ navngitt til landskampens arrang%r.. 4. Konlruransens resultat avgj%res ved f%lgende pointsberegning: 6 points for f%rste plads, 5 for annen, 4 for tredje o. s. v. til 1 points for sjette plads Det forbund som efter denne pointsberegning Sl mmenlagt for alle %Velser opnår det h%ieste pointstall er landskampens seierherre. 5. Konkuransene arrangeres efter det n~ske A. I. F. s konlruransereglement og pointstabeller. Landskampsavtalen avsluttes for 2 - to år av gangen. F%rste konlmranse i 1938 holles i Sulitjelma i 1Jord Norge. Ben annen konlruranse i 1939 holles i Finnland på et av det finnske A. I. F. nrormere fastsatte sted. 6. 0konomiske betingelser: Det gjestende forbund betaler selv sine omkostninger ved landslagets reise til 08 fra konh~ansestedet. Det arrangeredde forbund bestrider alle omkostninger til ophold med videre fra ankom~ til avreise til konkuransestedet. o s 1 0, 22/2-38 ~ -:::::

4 5~ " ~TN"T HI: ~ - Å T~ELUUn ~ TUL : N J NO?H. IDR"~TS?O_. L-:DL V~~ILL". 1. TUL ja Arbeidernes Idrettsforbund, orja, j <:irjest u. vät vuos ittain naaottelun iihnossa kasittäen seuraavat lajit : 30 km hiihto, 17 km hiihto, mäenlasku. 2. aaotte u jårjestetäån avoimena kilpailuna rajoittarnattomalla osanotolla, Mutta kut"\f!1anjdn liiton joukkue käsittäu. vahintain 4 osanottajaa kuhunkin lajiin, joista 3 parhaan tulokse't huomioidaan. 3. åaotteluedustajista tulee kummankin liiton erikseen m~~rättavän nääraa,jan sisällä ilnoi ttaa (nimet y. rn.) l"'1aaotteluukx jår jestä jalle. 4. r:ilpailun tulos lasketaan seuraavan pistelaskutavan mukaan : 6 piste t t a ensi~mäisesta tilasta, 5 toisesta, 4 kolmannesta, j. n. e. 1 pisteeseen ~tilasta. Se liitto, joka t amän pistelaskutavan MW{aan yhteisesti kaikissa lajeissa saavuttaa korkeir-:man pistetmäärän, on maaottelun voi t taja. 5. r:ilpailut jårjestetäb.n norjalaisen liifn kilpailusääntöjen ja pistetaulwcon :90hj alla. - aaottelusopirrus päättyy aina kahden vuoden kuluttua. Ensimmäise t kilpailut :9i detään 1938 Suli tj el,.8 ssa ::Cohj oi s - Nor ja ssa. Toinen kilpailu 1939 pidetään uomessa suonalaisen IFn( =TUL } lähemmin määräämässä paikassa. 6. Taloudelliset ehdot: Vierai~va liitto maksaa itse maajoukkueensa kaikki kustannukset joukkueensa matkasta kil:9ailupaikalle ja takaisin. J 8.~ j estävä liitto suor ittaa kaikki kustannukset ylöspidosta kilp:l i lupaikalle saa pumisen 'a lähdön välisellä ajalla. Oslo 22/2-38.

5 1 /38. öytti.lur j'3 TyJ<v 3r U:!::r:eilulii ton Lii ttotoimikunnan ~o~~~ joka pidettiin liiton toi-, mistossa.,2",.. p :nä Saapuvil1a 01J. - vat 0. Rinne (10) ~~eenjohtajana, T. H. Vilppula (5), V. LaherMa (10), K Vuori (9), H. KBngas (8), E. K. Kalervo (9 ), O. Suvanto (9 ), arne Leskinen (10), J. Erjana (5 ), r~tti!.eskinen (9 ), A. E. Heiskanen (9 ), Taimi Taisto (lo ), Sey.ä lii t on toimitsijat E. 7~ukinen, Greta Rajala, O. He l enius ja 0. Ha1ni, vii~e ainittu sihteerina. 1 ~ Uusi seura. HyvG.ksyttiin liittoon 6/2-38 perustettu V.- ja u.-seura Katariinan Re tpa s l~~inlaakson p~irikunnan kautta. Seuraan kuuluu jäseniä 61 miestä, 10 naista ja 25 poikaa. yhteensä Kir P ailuluvat kansalliset 20/3 cansa llinen 2 hiihtokilpailut, KeMin Veto, myönnettiin ehdolla, että jaosto sitä puoltaa. nyrkkeilyseuraottelu TaMpereen IGlpaveljet- Turun Toverit evattiin nyrkkeily jaoston ehdotuksesta Sa l on Vilppaan ja Järvenpäan Iskun samanaikaisten kansallisten nyrkkeilykilpailujen vuoksil 3.:s Yleisurheilumestaruuskilpailut. ~urtomaajuoksukilpailujen / YleisurheilUMest8ruuskilpailujen åkxxxtkk/ jdrjestamisoikeus myönnettiin ainoalle hakijalle, Joutsenon Kataja, jarjestettäväksi 15/ 5. A- sarjan j ärjestämisoikeus Myönnettiin ainoalle hakijalle r:aarian Pyrkivä. :~ilpailujen sääntömc..äräinen aika on 26/6,Mutta kenttavaikeuksien takia järjestärnisoikeus myönnettiin 19/6. B- sarjan j~rjestämisoikeus Myönnettiin yhtymulle Jyväskylän Veikot ja Toverit. - uut hakijat : H:gin Tarmo,HKT, orin Pyrintö, rurun VOina,yhtymä Tampereen Kisat (TKT, Kullervo, T ) 'A yhtymä Viipurin Vauhti- Toverit Ryhti- Veikot- Jsku. B-luokan j ärjestänisoikeuksia 23-24/7 ei mikaän seura ole hakenut. Yleie urheilujaosto ehdotti,että esimerkin vuoksi liitto järjestäisi kilpail ut tänä vuonna Helsingissä omalla vastuullaan. -- Talousvaliokunnan esityksestä jaoston ehdotus hylättiin ja asia palautettiin takaisin yleisurheil u jaostoon tiedoituksella,että liitto ei ota kilpailuja järjestaäkseen, sekä kehoituksella,että jaosto tarjoaisi uudelleen kilpailuja seurojen järjestettäväksi. Naisten MestaruUSkilpailuja ei mikaän seura ole hakenut. Yleisurheilujaoston esityksestä asia lähetettiin naisjoimikuntaan selviteltaväksi. C-sar,ian ji..irjestllj:lisoikeus annettiin ainoalle hakijalle Kau.~avan lku, 10/7 tai 17/ Sortavalan Ponnistuksen nrrkkeil kil ailuissa tapahtunut loukkaantumine ortaval::m Ponnistuksen j' rjes änista kansallisten nyrkkei lykilpailujen ottelun Karjalainen- U. Lehto 10ukkaantumistapauksesta esitti nyrkkeilyjaosto, saatuaan selvityksen kehätuomari R. Soiniselta, lausuntonaan seuraavaa: 1) että kehatuomari on Menetellyt säantöjen Mwcaisesti, ja 2) että kehatuomarin lausunnon perusteella Lehtoa ei voida todeta syylliseksi,koska lyönnit eivät ollet tahallisia. 3) Jaosto ehdotti, että Karjalaiselle annettaisiin toistaiseksi kilpailukielto, joka per~utuu vasta sen jälkeen, kun hänen terveydentilansa läakårin lausu.nnon mukaan palautuu ennalleen, jonka johdosta Sortavalan Onnistus hankkikoon Karjalaisen kilpailuoikeuksia varten lääkärin lausunnon, jossa selostettakoon, minkä ajan jälkeen Karjalainen voi vaaratta ottaa osaa n rkkeilykilpailuihin. Sa!"alla jaosto ehdotti, että kilpailukielto peruutetaan täss&kin tapauksessa vasta sen jälkeen kun asia on ja~tossa käsitelty. J aoston ehdotukset hyva syttiin. 5.J ' 134. Y~nsainvålisten kilpailus~~ntöjen nuutokset. Nyrkkeily jaosto, pa inijrosto ja yleisurheilujaosto ehdottivat, että SUI:lle esitettäisiin Y8 nsainvtilisiksi säannöiksi naiden alojen käytännössä olevat TULn säännöt. -Jaostojen esitykset hyvaksyttäisiino

6 2/- 1 /38. 6., raan asia. Senjohdosta,että Porin yrinnön Jäsen nyrkkeiliju Oras oli hiljakkoin osallistunut Porissä Tu~ ; äan kuulumattoman seuran järjestämiin nyrkkeilykilpailuihin aiko~uksel18 muuttaa liittoa,jota aiettaan ei hän kui tenkaan ollut toteuttanut, otettiin asia H. }~nkaan esityksestä k~s i teltä väksi. H.J.... angas, Vuori ja Leskinen,rt.,katsoivat,että johdonmukaisuuden vuoksi olisi raalle ~d~rättavä kilpakelvottomuutta taikka huomautettava asiasta asianumaiselle piiri toimikunnalle. 5 äänellä 2 vastaan asia kuitenkin p8ntiin pöydälle toistaise'{s i. Pä töksen j hdosta pyysivät. ~eskinen ja K Vuori merkittäväksi pöytakirjaan eri&vän Mielipiteensä. 7.:s Naisten kurssit Pajulahdessa. NaistoimiJunta pyysi liittotoimikuntaa vahvistanaan ensi kesänä?ajulaldessa järjestettäville naisten kursseille seuraavat ajat: 12/6-26/7 naisten virkistyskurssit ; 26/6-16/7 naisten voi~istelunohjaajien alkeiskurssi. 17/7-30/7 na isten voimis te lunohj a 8 j ien ja tjrokurss 1-31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssit. 7/8-20/8 JUhlaohjelmistokurssi sar:1anaikaisesti tyttöj en ohjaa ja kurssien kanssa. sia pantiin pöydälle siksi kunnes saadaan selvyys muista ajulahdessa ~3hdollisest i jarjestettavistä kursseista IJuennoi tsi 'a Viiuurin iirin nai8 'aostolle. j"'uultiin iipurin ~iirin naisj!joston anomus,että liitto l' lettäisi jaoston Viipuriin 26-27/3 suunnittelemille kursseille luennoitsijan. Naistoimikunnan. ehdo.tuksesta anomus yvaksyttiin,ja luennoi tsijaksi lähetetään naissihteeri Greta Rajala. Liitto maksaa luennoitsijan Matkakulut ja päivär3hat. r Dl om8isia Yirjeitä. ::uultiin SASln ilnoitus työläisolympialaisten puhtaasta tulosta, joka o ai,.ki8!3n n. 29,000 Iee. TLihän Sllr."Maan eivät Sisälly takuuna-sut, j0tka maksetaan ta1{ais in kullekin lii,tolle mahdollisesti jo ennen Af'lslerdamis sa pidettäväa SASln kon~ressia.?uhtaasta tulosta enee kisojen järjeståjäl~, Bel ian liitolle, 6 ~, loput S SIlle. ' ~ultiin f'leriikan työvaen urheiluliiton ilmoitus, että liitto kannattaa olym ialaisten jär jestämistä 1943 Suo~essa. 10 J Stqdionin vuokraarninen. Sihteerin esity'sestu l'hetettiin jaostolin harkittavaksi, tarvita8"l ko stadionia ensikesanä liiton suunnittelemiin 8aotteluihin y.m. huorattavanpiin urheilutilaisuuksiin. ää Kutsu. r'uultiin.:jorsakosken Jäntevtm kutsu seuran lo- vuotisjuhliin 13/3. tettiin ldhe täti kirjeellinen onnittel~ IV suurarpajaisten tilit ja tilintarkastajain lausunto Iiyvaksyttiin liitteena seuraava liiton IV suurarpajaisten tilit,ja merkittiin kuulluksi tilint8rkastajain lausunto. 13., Tilintarkastajein lausunto liiton tileistä v.1937.!.erki ttiin kuulluksi tilintarkasta jien lausunto lii ton tilei stä vuodelta ;r. 143.,I~~anvietto tilintarlastajille Y.m. L11ton toimistolle annettiin valtuudet järjestää illalliqet l' 't On

7 3/- 10/38. ~~taa ~~~ tilintarkastajille, liittotoimikunnan jäsenille/ ja liiton toimitsijoille Liiton tilien tarkkailu. Her}ci ttiin pöytäkirjaan,etta lii tdl otoimikunnan ml.äri..i.li.mät tilintarky ailijat olivat ennen varsinaista liiton tilientarkastusta tarkastaneet tulotositteet v lll- 140, ja v , seka nenotositteet vuodelta 1937 l382-l694, sekå v Ai~etta muistutuksiin ei ilmennyt ~aksu Työväen l'n-atkailuliitolle. Työväen ;:at'cailulii ton anomuksesta, jonka talousvaliokunta esi tti hyväksyttäväksi, päåtettiin mainitulle liitolle hetimiten ma]csaa peruspä~omasta liiton aksamaan sitoutuna mk 10,0 0:-. 17.:J Pajulahden kalustoa y.m.koskevia asioita. Lahtelaiselta Zetterbergin maalaamolta päätettiin hankkia P8ju~hteen ~ustat koulutaulut sekä voimisteluhallin lattiaan pallopeliviivat. Kustannukset yhteensä mk 1080:-. 18 J Tornion Tarmolle ent. Iskun omaisqus. Talousvaliokunnan esityksestä paatettiin suostua Tornion Tarmon anomukseen ja luovuttaa Tarmolle ent.tornion Iskun omaisuus mk 4, 140 : i Kilpailusuhteet Neuvostoliittoon. J.Zrjaman esityksestä lceskusteltiin kilpailusuhteiden SOlmiMisesta Neuvostoliiton urheilijoiden kanssa koskevasta kysymyksestä. äätettiin jäädä odottamaan niitä toimenpiteitä, Joihin NeuvostOliiton urheiluviranomaiset Neuvostoliiton lähetystössä ka;rtyjen neuvottelujen perasteella katsovat voivansa ryhtyä.. 20 ~ luettiin ja h;!väksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Vakuudeksi:

8 l' i 1 i T U L:n IV Su u r a r p aja i s i s t a ~ _. _ - ~. _ -_._- _._----_ T u 1 0 t~ :.:yyc1yi stä arvoista.. e 1,29!3 826 ~ 70 Alen usta osto ~ ort e ista 6,326~ - Arvon tal uet tel ois tel, ~ ~_85~ ~ ~ 30. M k. 1,305,40 9~30.~ eno _.~.J.. Ilmoi tuskul u j a.....». Palkkoj a j a palkkioita "..... Postimaksuja. ToimistotarJeita Es i ttelyvihkonen.. ~ I[a in ostauluja. Ar pojen painatus 0 Arvcn takul uj a c? i irroks i ~ v ~ 1\:uvalaattoja. Arvontaluetteloiden 9ai_ atus 0stokor ttie~ painatus.. Sekalaisia kuluja o o. 0 Arpajai ~ t~ yo it to ih in ~ :.rakset t 0 640$500: Perimättömät. o 79,3QO ~ ~ S eui21g~y] i~ämä o s~u s! ~lf aksetut e , 925 ~ Peri mä ttä.. ~, 550~= _ lelj8 6 7~80 48,465:- 20,965 : 05 12,134~15 11,9 55 ~ - 9, 4 77~- 6,600~ - 5,579 ~ 75 3, 740:60 2, 2?3~ ~ 6 > 1,262 : - 1 4, 175~15 719,800:- J lijäämä 01 ym,15.ar ahas t 011 e ~ - ' ~ - 1,088, 556: - ~16,85 3: 3 0 M k. 1,305,409:30 ~Iel sin:;:issä 31 p':lä joululmuta Työ vae~ Ur heiluliitto r. y.

9 öytakirja lyöv~en Crheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta, joka pidettiin lilton toimistossa maaliskuun 14 :nä Saapuvill livat U. Rinne (11) pu~eenjohtajana, T. H.Vilppula (6), V. Laherna (ll),k Vuo - ri (1 ), H. Kangas (9), E. K. :T8lervo (10), O. Suvanto (10), J arne Leskinen (11), 1~atti ~eskinen (10),. E. Heiskanen (lo),taimi Taisto (ll),seka liiton toimitsijat E. Kaukinen,Greta Rajala, O. Helenius ja O. Haini, viirnenainittu sihteerinä. 1 ~ Pöytäkirja. Luettiin edellisen 7/3 pidetyn liitto toimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitt8. 2.:s Kiluailuluvat : ~ön~ettiin seuraavat kilpailuluvat: 20/3 k~nsalliset ~äenlaskuk~lyailut, Tainionkosken Tahti. 25/3 II voimistelukilpailut, Varsina lssuomi-tamie re otteluna. 26/3 " painonnostokilpailut, "'okelan Yisa. 27/3 hiih topiirikuntaottelu Länsi-Uus imaa-hels inki. Kg ikki yllär1a ini tut luvat ny'jnnettiin ehdolln, ett jaostoilla ei niitä vastaan uomauttamista. 2-3/4,pansalli se t pa inikilpa ilut, Sdyna tsalon ien to /4" " Pieksä ten 1: rintö /5 " " Outokuf'lmun Vesa. 2-3/7 kansainvaliset painikilpailut, Kemin Veto /7" " Pietarsaaren Stju.rnan. 3.s T: n pyyn tö.... uultiin Tar.1pereen Kilpa-Veljien pyyntö,että liittotoi ikunta peruuttaisi edellisessä kokouksessa teker.1ans" nyrkkeilykilpailuja koskevan kielteisen pä~töksensä ja nyöntäisi T:CVlle luvan kilpailujen järjestämiseen 23/3 seuraotteluna Turun Toverien anssa. - Ano us hyljättiin ja pysytettiin edellinen ph~~ös voi assa. 4 J IOhjanmaan pllrln ano~us. Zuultiin Pohjanmaan niirin anomus,että liitto lähettäisi heti piiriin yhden kuukauden ajaksi painituomarineuvo 'an,tai jos liitolla ei ole varoja, liittotoirlicunta esitt:iisi asian liittoneuvostolle. - Esitys yl~ttiin painijaoston eh otuksen uka sesti. 1:3. Y~rjalan niirin anomus. luultiin. rjalan piirin anomus,ettå liitto jhrjest~isi painituomarikurssit oensuuhun ennen T:"estaruuskilpailuja. --Jaoston ehdotuksesta esitys hylättiin. 6 < Peål1bimestaruuskil""a ilu ien '11i tuomarit. uultiin painijaoston ilm itus,että jao~to lähettää paini estaruuskilp ilujen yli tuo 3reiksi kilpailut ji..l.rjest:...vien seurojen kustannuksella Kuusankoskelle S. Salmen,Joensuuhun V. ahlstenin ja Seinäjoelle K. Vuoren.~si tys hyvu{syttiin. 7 ~ Jaostojen edustajien päivärahat. J~el1isen asian yhteydessä esilletulleena äåtettiin,että jaostojen edus~aj~~.. atkustaessaan mestaruus- y. m. kilpailujen toi~itsijoiksi saavat ~eria pä.lvaraha8 100 ~k ljliivaltu,jolloin heidän velvollisuuksiinsa kuuluu l~~e. kustantaa ~a;nituksensa ja yl~spitonsa, elleivät seurat vapaaehtoisesti nlltä kustanna.

10 11/38. 8 Oi Kymi - ajo knnsainväliseksi. Kuult':'in Relsin in Työveloen oottoripyöräilijäin anomus,että seura saa toistaiseksi järiestää n.s. Y~~i - ajon yhteydessä liitto- ottelun moottoripyöräilyssä Ruotsin" Arbetar, o~orfyb~ndin kan~s sa ed~"llyttäen I että niistä ei liitolle aiheudu kustanhuksla. r--ura.- ~~ ~utoesehd~tus alokasmutiräyksiin. luultiin Toukolan Teräksen e uotus sellbisen muutokbbm~ tekemiseksi alokasmbäruy~siin,että alokasoikeutensa menettänyt ei heti siirtyisi yleiseen sarjaan, vaan saisi ajaa alokkaana kesän loppuun. - Esitys lähetettiin pyöräilyjaostoon. 10 ; IIiihtomaaottelujoukkueen kilpailuoikeus Kirunaa varten. Ilmoitettiin Norjassa parhaillaan vierailevan hiihtoma ottelujoukkueen johtajan Halvorsenin tiedustelleen, saako jowucue kilpailla paluumatkallaan uotsissa YirQ~assa sikäläisen työvåen urheiluseuran kanssa. - Lupa nyönnettiin. Ilmoitettiin Kuusimetsän sairastuneen Sulitjel assa ja Talsin jäävän häntä hoitamaan ja tuomaan myöhemmin kotimaahan. Toimistolle annettiin valtuudet hoitaa asiaa sillä tavalla kuin tarve vaatii. 11 ~ Kurssit. Ilmoitettiin naistoimikunnan ja jaostojen keskenään neuvoteltuaan ehdottavan ensi kesanä Pajulahdessa järjestettäviksi suunnitellut kurssit järjestettäviksi seuraavina aikoina : 1/6-11/6 nuorten ohjaajakurssit. 12/6-26/6 naisten virkistyskurssit. 26/6-16/7 naisten voimisteluohjaajien alkeiskurssi. 3/7--10/7 uintikurssit (jaoston ehdotus). Naistoi~ikunta ja toimisto ehdottavat nämä kurssit järjestettäväksi 24/6-1/7. 17/7-30/7 naisten voimistelunohjaajien jatkokurssi. 31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssi. 7/8-20/8 juhlaohjelmistokurssi naisille. 21/8-27/8 miesten voimistelunohjaajakurssi. 28/8--4/9 miesten voinistelunohjaajakurssi. e/9--1 /9 painikurssit (tuomareil1e ja Ohjaajille). 11/9-20/9 nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssi. 2/10--15/10 kasvatus jaoston opinto- ohjaaja- ja toimitsijakurssi. Uintikurssien ajaksi hyväksyttiin naistoimikunnan ja toimiston esittämä aika 24/6-1/7, ja kasvatuejaoston kurssien aika vahvistettiin sillä varaukse lla, että jos T'"1yöhermin ei lisäkursse ja nyt vapaaksi jääväjcs i a jaks i ilmene, nämä kurssi t on järjestettävä heti nyrkkeilykurssien jälkeen.!uuten vahvistettiin jaostojen ja naistoimikunnan esittämät kurssiajat nuutoksitta. 12.t ZYMin Veikkojen kansainväl.nyrkkeilykilp. r~min Veikoille nyönne~tiin lupa kutsua 2 norjalaista nvrkkeilijää kansainval~siin nyrkkeilykilpailuihin 26-27/3. 13 <1 ' 161. Vuoksenniskan Vesan 25-vuotisjuhla. Kuultiin Vuoksenniskan Vesan kutsu seuran 2A-vuotisjuhliin 25/3 sekä puhujapyyntö. -Puhuja lähetetään liiton kustannuksella. Puhujan hankkiminen annettiin toimiston huoleksi. 14 Je 162. POikaurheilupäivät. Ensi kes!:in poikaurheilupäivien järjestäminen annettiin Kymin Urheilijain tehtävtiysi. AnOMusta puolmivat piiritoimikunta,yleisurheilu- ~8 nuortenjaostot POIkien liittojuhlapuku. Juortenjaosto ehdotti poikien liittoj-uhlapuvuksl" "" t Slnlse verryttely_

11 11/38. housut ja val.ea paita, utta ei vyötä,kenkia a lakkia. ~ia pantiin pöydalle siksi, unnes saadaan kaikki liittojuhlapukuja koskevat esitykset yhdellä "ertaa ~siteltuväksi. Naisjaoston tehtäväksi annettiin laatia ehdotus tyttöjen liittojuhlapuvuksi.. 16 ~ Nuorten liitto Iuor en'aoston ehdotwysesta päätettiin v liittojuhliin nuorille laatia yhteinen voimisteluohjelma,kui enkin siten,että liikkeet laaditaan erikseen tytöille ja pojille,samaan Musiikkiin sovellettuna. - Poi ien liikkeiden laatija si päätettiin pyytää Y. ~htiota. Tyttöjen liikkeiden laatijasta päutettiin pyytää ehdotus naistoinikunnai ta. 17 J S~adion-säht1ön edustajisto. Senjo1.dosta,että liiton taloudenhoitaja E. Kauk nen On valittu Stadionsäatiön edustajistoon Helsingin kaupungin edustajaksi,päatettiin liiton e dus ta. aksi h nen tila lleen va Ii ta lii t totoirnikunnan jb.sen H. :anga s. VB] uudeks i:

12 nk 12/38. öytåkir ja Työv ~en ur e ilul~i t~~, ' ii t~~toi ~i.unnan okouksesta, ' oka plde vlln llltjn toi istossi;! grlislcuun 21 pnf:l Saa?uvilla olivat J. J.\.irne uheen ' ohtaja ), T. T. Vilppula ( 7 ), V. e 11er"1a (L ), ~,. Vu')"i (11 )... :t3ng3s 1 ), :;.:; ervo 11),. ;:,uvant ~ (11),...::rj?f"1a (6), A. Lesldnen 12), l~.lesyinen (11),.. ~. ::'.J.:eisk8nen (11 ), Taini Taisto ( l~ ), se~ liiton toimitsijat ~. Kau kinen Greta J.a'ela,. lelenius ja sihteerinä,,. H~lni. 1 ~ övtäkir,ja. Luettiin edellisen 14/3 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja h;rväks ttlin uutoksitta. 2.:J I'ilpai 1uluva t. ~~nnettiin seuraavat kilpailuluvat : 15/5 kansalliset pyurfilykilpailut, ukolan er' s (seura anoi 22/5, mutta V uhtiveikkojen 26/5 kilpailujen vuoksi myönnettiin edellämaini tuksi päi v/'ksi kilpailulupa ) 26/5 kansalliset,mahdollisesti kansninvä1iset pyöräilykilpeilut, 28-29/5 5-6/ /6 4/. 6 17/7 kansainväliset kaexaj: :t i:hm:t ken sa invä1i se t lransalliset " Vauhti veikot. moo ttoripyöräilykilpailu t, HT!~. kanselliset pyörtilywilpailut, HT pyöräilyki1pai lut,et V. " Turengin Sarastus. " Jämsän mar o. 3 J lj:'pvn anomus. HT?V :lle Myönnettiin lupa kutsua 18-19/ 6 järjestett~viin pyöräilykilpailuihinsa ruotsalaisia osanottajia. kansai n v~lisiin 4 u ~lokas ääräysten uuttaminen. Edellisessä kokouksessa pöyd~lle pantu ioqkolan eräksen ehdotus, ett~ alolrasma~ayksiä f"1uutettaisiin pyöräilyssä sikäli, että elokas kesän kuluessa samsä koko kilp8ilukauden ajan ajaa alokkaana, vaikka h:n sijoittuisikin, hylättiin pyöräily jaoston ehdotuksesta. 5 ; Uusi seura. Hyväksyttiin lii ton jäsenyyteen 20/2 perustettu V. -ja u,' - seura Ruukin Into ulun ja ~erä - ohjolan piirin kautta. Seuraan kuuluu 26 mies ~, naista, 6 po ikaa ja 4 tyttöä,yhteensä 45 jlisentä. 6 Oi Talik'ralan Toverien aheksumiskir,ielnä. Yuultiin.!.alikka1an Toverien kirje 18 3, sistiltuvä paheksurnisia liiton toimistoa ja palloilujaostoa kohtaan. äate~tiin,että mik:'li valitukset oskevat liiton toi"1ist a,ne perustelemattomina eivat anna 8ihetta toimenpiteisiin,jg ik Ii ne koskevat jaostoa, jaosto lähettäköön niihin astauksen. 7 ' Vaasan ~overien tiedustelu. I~uul tiin Vaasan Toverien tiedustelu liittoon kuuluvien nyrkkeilijöid.en osallistuf"1iseste yksi t isen hen}rilön ja _ alokunnsn j' r~estl.r.iin kilpai luihin. TOdettiin,etteiv t liittoon kuuluvat UI' eilijat liiton stl' ntöien ja li~ tto1{okous:p~at?s~en. ukaa voi osallistua edell 1 ma ini ttuihin ylcsi tyisluontolsiin kilusllulh1n. ensijaan palokuntien 'urjestämiin kilu~lui in liiton jt..senet voivat osallistua. -

13 8.s E TIn o-i '~e.westi l'öö1i:ssu')rdi Liit ' n i1moitus, et,t liitto kannattaa ~.."alninia S SIn si1teeri<si, toil1itton otipaikkana mieluur.min... raha, utta,' os r.uuttoa pidet'c..n vtl1tthl1l.ttöm nl.i.,ei sitä vastustakaan,mer}dttiin kuulluksi.. uultiin =TLn i1m itus,ett liitto hyvg"syy TULn ehd1tuksen nyrkkel1ymaaottelun ajaksi, utta eldottaa painima ottelun järjestett väksi joko huhtikuun 31 ta' toulcokuun 1 p. i, sek:' että jalkapal10ffia30tte1u j: rj estetä"",n Tallinnassa kesäkuun uoliv lissä, utta s~ alla liitto toivoo, e tä jalka ualloilus~a i r estett iqiin kaksi asottelua vuodessa, ;)ist t nå vuonna toinen eloku~n 1 pulla tai syyskuun alussa elsin isst... - ~ rn esi tylrnet l ähetet iin asiano aisun aostoihin. ~uultiin =TLn kutsu liiton ed sta 'akokouks6en Tallinnaan 1 /4-38. Päätettiin liihettg.ä edustaja, ja liiton edustajaks i va1ittii si eeri. Haini. 9.:s S TUSn l<ir,ielm: t. :'::uul iin "'veitsin työvu.en Ul'beiluliito 3 Usn ci:'jelmä,joss liitto tie i ttaa ~~nna tta vansa S SIn toimi stqn siirtoa. 0 1 '-0 Belg iaan ta i Hollantiin, se ti. "utsu liiton liittojuhlille ie1iin 6-7/8-38. '; tj... tiin ltl.että: 1ii olle eii tos }'ut usta, sek' ett edusta jan ta' edusta ' ein 1 het il ist r kos eve -ysy y~ otetaan myöhe min elleen esille. 1.s 175. Un-arin liiton ilmoitus. - uul ti in UnJcar in 1i1 toi ta sas punut i1m i tue lii ton juhlaki1pg ilujen yk s i t Y i s k h tai s e s tao h: e 1 a s ta..'" un a i]{ a i s e i nol i p: tt:: t t Y, e t t 1:1 k iso iin l ~hetetään edustajaa pä tettiin nyt,että edusta ' il"si L1hetet:';'n 1 yleisurheili "a ja 1 pa nija. ~sia lähetettiin asianomaisiin ' aost ihin edusta:~n nineänist' varten. 11 ~. 176./ utsuja. uultiin seuraavat kutsut : Talikkalan Toverien 35- vuotisjuhlaan 25/3 ; HTLn 10-vuotisjuhlaan 28/3. Talikkalan ~overien juhlaan äätettiin 'yytaä liiton onnittelut esittäaan Viipurin piirin puheenjohtaja V.?entti~ ja HTLn juh1 n liittotoi i- kunnan jäsen uvanto. 13.:s Talous aoston esit,k i~.. emin edon järjestetyissä k nsalli~~~2!1jni il_ailu~ sa lju"j.y8antuneen ja muutama piiivä myjhel'p in kuolleen ~"7'ln astalon o. aisille päatettiin antaa 1 0 mk avustus eh(lollo,ettå -~e!"'1in Teaolta saa daan selvitys sii+a,etta vain8jan omaiset ovat tul1aisen avustuksen tardeessa o l/ Työ..,: en katemiassa par 1si11aan 0_ skel evalle Yrjö il.! ~leniukselle!,ifte~tiin antaa 600 mk opintoavustus sillä varauksel1a,ett a iano. aista ke mteenan ensin kg. ntym'än yövt;.en pintrnhaston puoleen tät' ". kevalla avustusan":)rmkse11a. Jos ainittu rahasto avu..,tulcsen yontää,raukeaa liiton nyt T"lyOontiimä avustus. 3/... äätettiin esitta~ lii t0neuvostolle,etttl liittotoi lkunnalle annetttisiin vgltuudet ~"\.r~est Ul'arn:1jeiset talous:aoston esitt... m'n suunni telt"l~n mulca ise s t ie Sllurm:r telmaansisäl t. y, että arpa ja ise t a loi te tta is iin hyviscä ajoin en i syksy.nä ja että tuloista,nettoyilijää astä, seurat saisivat ~uolet, piirit 1 % ja liitto loput. 4/ ajulahden oppilasasunto~al ennulcsen rakenta ista varten aätettiin pyyt... t:. liitto eqvostolta valtuudet. Valtuus k'ytett:'isiin edellyt ksell8.,etlä valtlovglta tukee rayentamista m önnetyn apurahan turvin. 5/ Liiton lyhennetty lousarvio pä' ettiin esittää liittoneuvostolle. 6/ 'erki tt iin pöytäj'-ir jaan, et tä 1 i i to11e ei kuluv8.tcs i vuodeksi ole myönnetty 1uottoli_puja,kosJca on katsottu,ett liiton ja samoinkuin eräiden uidenkin vastaavien järjestöjen valtioapu on niin suuri,e+,tä t: mtl etu on katsottu voitavan ottaa pois.

14 14.f. t 178. Lii toneuvostoesit kset. arcastettiin 81 teerin luonnos liittoneuvoston asialuetteloksi sekä sflantöjen fl1irä'lmänä aikana lii ttoneuvostolle esitetyt ehdotu:ks et sialuettelo liitteenä. Kohdat 1-1 asialuettelosta hyv::ilcsyttiin sellaisin8a. ::ohdasta 8 hyvuksyttiin onentit 1-4 sellaisinaan. Kohdalla e pä tettiin,ett ~ Helsin~in piirikunnan esitystä jaostojen jb.seniksi ei esityslistassa julkaista,vaan jaetaan kokoul:sen osanotta 'ille pa inettuna. l':ohdat 6-7 Jlyvaksyttiin sellaisinaan. ~hd tukset uusiksi uinti-,moottoripyär~ily -, purjehduskilpailu - ja voimistelusä~nnöiksi hyvlksyttiin sellaisinaan. Sa~8l1a päätettiin,että ~uut säännöt julkaistaan esityslistbssa paitsi purjehduskilpailusättntöjä,jotka onistetaan ja jaetaan kullekin ala harrastavalle seuralle ja iiritoimikunnille. ruutosesit.lkset kilpailusi.:i. ntöihin ja nuorten osastojen ohjesäunn"ksi pantiin pöydälle seuraavaan ko}coukseen.. i(oh<lat 10 ja 12 vahvistettiin sellaisinaan (kohta 11 toistuneena poistetaan ). Lausunto piirijakokomitean ietintöön ja naakuntajur jestön Si'iuntöluonnoksesta annetaan seuraavassa kokouksessa. EB~å$atäe~;o l4,taliiurheilujuhlan viettäminen,prinipäivän viettårninen (n:o 15),n:o 17,voimistelijain liittojuhlapuvut ja liittotoimikunnan jåsenten päasy ur~eilu'uhliin ja kilpailuihin hyvaksyttiin sellaisinaan. Esitystä 18,moottoripyöräilijäin edqstusoikeus,liittotoimikunta päatti vastustaa,koska se voisi antaa aihetta yleisten kil _ ailusa~ntöjen ha italliseen tulkintaan Muilla urheilualoilla, sekä esityksestä N; o 19,näenlaskukurssien toi~eenpano (TaMp.~iirin esitys), annettavassa lausunnossa huomautetaan,että liittotoimikunta ja jaosto ovat jo kurssiohjelmassa Mäenlaskukurssien{in järjestämisen uomioineet. -'s i tyks es tä 20, ulkoma ille l:1he tettävien kilpa iluedusta j ien vai itseroinen (Etelä-Saimaan piirin esitys) pä~tettiin lausuntona antaa,että valintakilpailuja on järjestettävä niillä aloilla,taxxxix~±nxkr joilla ne vastaavat tarkoitustaan ja nilloin siihen on nahdollisuuksia,nmta että nykyinen järjestelmä on kuitenkin syytä pysyttää käytltnnössä, koska Muuten asioiden hoita~inen käy vaikeaksi. Esitykset 13,"KokO maa juhlimaan TULn 2o-vuotista toinintaa -oainin erkeissä"(h:gin Tarmon esitys),16,painimestarullskilpailujen jilrj~st~m inen liiton 2o-vuotisjuhlien yhteyteen, urheilullinen terveydenhoito- ja ensiapukasvatus (kasvatusjaoston ja Tanp. Toiveen esitykset),jäsenhankintakilpailu, suurarpajaiset ja valtuudet?ajulahden rakennustöiden jatkamiseen ~iirrettiin seuraavaan kokoukseen sanamuodontarkastamista ja lausuntojen antanista varten. Sanassa kokouksessa tarkastetaan nyös edellisen liittokokouksen liittoneuvoston käsiteltäväksi siirtämilt asiat. Vakuudeksi:

15 O U::K:OLAN JA U:SEUJRA r. y. ~L. ~t"~(. _ ~~. ~~ -~ 1~~'f"-4~~.cc -~~~.A~~~c" A_av-'u,. rn.~~-r-cr'lc ( A-r~~~. r.-ucz f~~~j'*ex.,~ c.a ~~~. -J~~-~~.f _ ~~CL ~ a..~~/;t~ ~ 1'~~,.fe...: A~a.-J,~ f ~ ~~~.hei:! ~~..53 ~~.:;v... ~ ~ 7M,::"4w _~ z:. _O-A- f7~ ' ~~ A~~ - CX;iaCL _d~~-a~~.ff.. --$~ ~~ JJ<7Y~' '7.. cp., ~_ ~. ~.' ~CVH l.-nc<.,.-~ ~.:-..x~t- --U~...<.

16 Saapunut / / Vaasa, U kuun /.f'p:nä 193;;' V.- ja U.-seura VAASAN TOVERIT r.y... I

17

18 TYÖVÄEN URHEILULIITON LIITTONEUVOST ON HELSINGISSÄ TYÖVÄENTALON E- SALISS.A 15 P:NÄ HUHTI~A Lt!x 1938 ALY~EN KLO 10 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN ASIA LUETTELO 1. Kokouksen avaus. 2.Ilmoitus edustajavaltuuksista. 3. Kokouksen paillisuuden ja päät ösvaltaisuuden toteaminen. 4. Vaalit : 2) puheenjohtajaan, b) ääntenl aski jain ja c$ pöytäkirjantarkastajai n. 5. ~ää±ocxään ~uhe - ja läsnäol o-oikeudestaj päättäminen. 6. Kokouksen asialuettelon vahvi staminen. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8. Liiton sääntöjen 16 :n määräämien asi ain käsittely : 1/ esitetään liiton toiminta- ja tilikertomus vuodelta 1937 sekä tilintarkastajain lausunto edelliseltä t oiminta ja tilikaudelta; 2/ päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toiminta - ja tilikertomus antavat aihetta ; 3/ hyväksytään liiton talousarvio vuodelle 1938 ja määrätään liiton toimintaohjelma edellisen liittokokouksen lausumi en periaatteiden ja päätösten mukaan; 4/ mä ärätään liiton äänenkannattajain ilmestyminen,toimim~atapa ja suunta; 5/ asetetaan tarpeellinen määrä ja ostoja lii t on eri t oimi aloja varten sekä määrätään niiden valtuudet edellisen lii ttokokouksen lausumien pw.riaatteiden ja päätösten mukaan ; f 6/ valitaan kuhunkin jaostoon puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet; 7/ vahvistetaan ennätysluettelo. 9. Vahvistetaan väliaikaisesti säännöt ja ohjesäännöt : 1/ Uintisäännöt,liiton uintijaoston e sitys. 2/ Moottoripyöräilysäännöt,liiton pyöräily jaoston e sitys. liit~ 3/ Purjehduskilpailusäännötjpurjehdusjaoston esitys. 4/ Muutosesitykset yleisiin kilpailusääntöihin,liiton painijaoston, nyrkkeilyjaoston, voimistelujaoston,uintijaoston ja pyöräilyjaoston esitykset~ 5% Nuorten osastojen ohjesäännöt,liiton nuortenjaoston esitys.

19 61 VOimistelusäännöt,xEXro liiton voimistelujaoston esitys. 10. ~ Määrätään liittojoukkueiden valitsijamiehet. 11.v Vahvisteta an Ennätysluettelo (julkaistu vuosikirjassa). V VLiittonevoston asettaman piirijakokomitean esitys uudeksi piirijaoksi ja maakuntajärjestöiksi, sekä esitykseen liittyvänä liiton järjestömuotokomitean esitys maakuntajär jestön säännöksi. (Piirijakokomitean esitys erillisenä. ) 13.~ Koko maa juhlimaan TULn 2o-vuotista toimintaa painin merkeissä,h:gin Tarmon esitys. 14. VTalviurheilujuhlan järjestäminen,liittotoimikunnan esitys. 15.J Painipäivän viettäminen,liiton pa inijaoston esitys. 16.y Painimestaruuskilpailujen järjestäminen liiton 20- vuotisjuhlien yhteydessä,liiton painijaoston esitys. 17 VOimistelijain liittojuhlapuvut,naistoimikunnan, nuortenjasston,voimistelujaoston ja liittotoimikunnan esitykset. 18.UMo ottoripyöräilijä in edustusoikeus, liiton pyöräily jaoston esitys. 19. ~ Mäen l as kukurssien toimeenpano,tampereen piirin esitys. 20. Ulkomaille l ähetettävien kilpailuedustajien valitseminen,etelä- Saimaan piirikunnan esitys. 21. Liittotoimikunnan,liiton j aostojen j äsenten ja liiton toimitsijain pääsy maksuttomasti liiton alaisten j är jestöjen juhliin ja kilpailuihin, liittotoimikunnan esitys o 22. Urheilullinen terveydenhoito- ja ensiapukasvatus, liiton ~svatusjaoston esitys. 23. Ensiapukasvatus, Tampereen Toiveen esitys. 24. J äsenhankintakilpailu, liiton kasvatusjaoston esitys.

20 öyt 1c:il'~a Työv en rheiluliiton.1.iiittotoi i - "likunnan kokouksesta,joka pidettiin liiton toini s-':;ossa ma liskuun 24 l' :n' ,['puvilla olivat ~rho ~inne (13) 1'uheerjohtajana, T.H. Vil1'1'ula (8), V. aherma 13), :. ~(aneab (11), E. A. Vuori (12), E.I:.Kalervo (12), O. Suvanto (12), A. ~eskinen (13), :~. Leskinen (12),A.E.} eiskanen (12) ja Taimi '.Laisto (13), sekl liiton toimitsij'" t ~. ':aukinen,0... ele nius ja L.haini, vi imemaini t tu sihteerinäo 1 ~. tarkastus siirrettiin seuraavaan kokouk öytäkir ja. Edellisen kokouksen 1'öyt~kirjan seen. j..z LiittoneuvostolIe esitelt~viä asioita. Tarkastettiin ne liittoneuvostolie esitelttv t asiat, joista liittotoimikunnan edellisessä kokouksessa ei ehditty antaa liittotoimiknnnan lausuntoa. 1/ ~a ini -,nyr}d~e ily -,voimistelu -,uinti-, 1'yöräily~aostojen e dotuksia muutoksiksi yleisiin kilp ilus" ntuihin :päf'tettiin :puoltaa. 2/ 1 : oin ~arl1on esi tylcsestä lt~=oko m.aa juhlimaan T Ln 20-vuotis ta toimintaa :painin merkeissä Tl yhd~rttiin pa inijaoston lausuntoo 3/ ainij oston ehdotusta painir.1estaruuskil ilu,jen järjestl'misestä liiton 20-vuot is j u..11 Ii en merlcei ss' Dr[ tettiin 1'uol ta8 edellyt kse IIn, ettt myös nyrklceily est ruuskilp ilut void~an jäl'jesthä sanassa yhteydessä ja ejjt' 1?aikasta ixxlljxxtx voi liittotoi iknnta 1'11 'tt.. f1wöhemmi"n. 4/ inij oston esitysttl lt ainip"iv: f vietttnf'un" p~l tettiin puolt::'1a. ä/ iirijakokoritean esityst' uudeksi piirijaoksi ja jtirjestömuotokomitean esitystä [Tl'" kuntaj~l'jestujen GlBllis' t"nnöiksi r: ätettiin puoltaa, utta sa; alla lans a liit-':;oneuvostolle toivo us,etttt liittoneuvosto n t asian tultua uudelleen esille r t}caisee piirij8jcoa koskevan kys~tm )csen. 5/ Voinistelijain liittojuhlarukna }c:oskevela voimistelu- jc nuortenjaoston esi~tstt;. 1':ttettiin })uoltaa paitsi lak1:eja koskeva kohta, joka ehdotetaan ratkais tavo ~ si r~ Ö lem lin. G/ Talviur'lei lu,jnhlan jlir j cstänistä koskevasta e si t ksestä T)" yd.etty Tampereen iirin lausunto' yv' _csyttiin, joten juhlien,vrj",st"r!list' 1'tU tettiin e dot taa ~ pe re en _ iirin es i tt f ' ilu v al'au_,:silla.. 7 / rasvatus.i 0 ston esi tysttl "Urhei lullinen terve.. denhoi to- ja ensia:pukasvc tus lt pl.' tetti in puoltaa. Täh~\n esi tylcseen lii tet'.f yös Tampereen '!lmiveen samaa asiaa koskeva esitys. 8/ I':asv~ tusjao ston esi tystti "Jäsenh8nkintakilpailu" pl' ätettiin :puoltaa. 9/ Tuortenjaoston esitystä nuorten osastojen ohjess1'nnöiksi p"ftettiin puolt~a. ' 10/ Pyöräily jaoston ehdotusta uusiksi MOOt to ri'pyör!iilysi t'nnöiksi p/l:c'tettiin puoltaa. ll! Uintij'oston ehdotusta uusiksi uintisliännöiy~i 1"ätettiin puoltaa. 12/ Liittokokouksesta liittoneuvoston k~ sitelv v'j.ksi siirrettytt H :Hn esi - 'tystr.. lok snyrk}~eilymest<.ruuskil1'ailujen järjest:':minen" sek' siihen liittyvää nyrkkeily jaoston ehdotusta alokasn.,trkkeilymestaruuskilll 'lujen ejasta pli-tettiin 1'uoltf~. 13/ Edellisess" kokouksessa krsitellyistt liittoneuvostolle tehdyistä esityksist~ annettujen liittotoimikunnan lausuntojen sanamuodot tarkistettiin. 14/ Liiton toi ~intc'kertomus vuoc..elta 1937 vahvistettiin. 15/ Liittoneuvostolle plwtettiin lisäksi esittää a/ ehrotus )ajulahden opistotalon opdilasrakennuksen r8kennustöihin ja maastotöihin r htvni sestl'., b/ suurarpajai sten jär j estä!'yli ses'tä. : olen ista edellänaini tuista esi t T_(sist' hyv' l~syttiin t lousvaliokunnan e si tt 'ntl.t perustelut. 16/ Toimistolle annettiin valtuudet esityslistan pain tt~.isesta ilman li- Sl' tarkastuks ia. 13 ostca ope~taja: ivistölt' _~julah -

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001

URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/ Diaarinro 1/2001 URHEILUN OIKEUSTURVAIJAUTAKUNTA PÄÄTÖS Nro 3/2001 10.9.2001 Diaarinro 1/2001 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Suomen Nyrkkeilyliitto r.y:n johtokunnan 15.5.2001 tekemä päätös, jolla Karl Helenius on

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00

Aika: :00 16:14 Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 SIVU 1/5 SYYSKOKOUS Aika: 21.10.2017 12:00 16:14 Paikka: Kaapelitehdas, Kokoustila Watti, Tallberginkatu 1D, Helsinki Valtakirjojen tarkastus: Klo 11:30 12:00 Läsnä: 33 jäsenseuraa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot