13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut"

Transkriptio

1 tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s<.iveltäjille, tanssimusiikki mukaanluett una. Päätettiin sopivassa yhteydessa tiedoittaa asiasta seuroil le ja kehoittaa niitä tekemäan~mizi, mikäli Teosto sitä vaatii, vapaaehtoises t i mahdollisimman edulliset sopimukset Teoston kanssa UlkoMaisia kirjelmiä. Kuultiin 1sekkoslovakian"Sportunionin" ilmoitus, että liitto tulee äänestämään v työlaisolympialaisia Sveitsin järjestettäväksi. Samoin kuultiin Hollannin liiton ilmoitus, että liitto ehdottaa internationalen toimiston siirrettäväksi HOllantiin,ja Belgian liiton i lmoitus, että liitto ehdottaa toi~iston siirrettäväksi Belgiaan. Keskusteltiin viimei'::'ainitusta,toimiston siirtoa koskevasta kysymyksestä, mutta asia pantiin pöydälle.,ferki ttiin kuulluksi kansa invalisen espanjan nuoris on avustamiseks i tyuskentelevän tiedoitus- ja propagandatoimiston kirjelää, sisaltavä kutsun vappumielenosoituksiin Pariisiin Espanjan nuorison puolesta. 11 J AIFn hiihtokilpailuja koskeva ehdotus. Kuultiin Norjan AIFn sakkösanonailmoitus, että mainitun liiton ~ hiihtojoukkue T:1atkustaa Ne.uvosto- Venajalle ensi keskiviikkona, sekä pyyntö, e:ta mainitun joukkueen kanssa neuvoteltaisiin Mahdollisesta hiihtokilpailusta joukkueen :paluumatkalla. TOiMisson tehtaväks i annet tiin harki ta, onko mahdollisuuks ia tälle isten kilpailujen järjest iseen. 12 0) ~ iesten VOiMisteluohjelr..a lii ton 2o-vuotisjuhlia varten. VOimistelujaostDn ehdotuksesta päätettiin tilata liiton 20 - vuotis Juhlia varten Miesten voimisteluohjelna, joka,mikäli mahdollista, sovitetaan v.1936 piirijuhlan musiikkiin, josta edelleen on liitolta äänilevyjä. saatavana 13., oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut järjestä~kseen liiton taman vuoden voi istelumestarquskilpailuja, liitto ottaisi taatakseen kilpailujen mahdollisen tappion 1500 markalla, ja sen lisäksi antaisi ~aksutta liiton mestaruusmitalit. Jaoston ehdotus hylättiin tappion korvaamista koskevalta osalta, mutta esitys nestaruusmitalien maksutta luovuttamisesta hyväksyttiin. sia pa lautettiin jaostoon, ja jaostolie annettiin oikeus jakaa mestaruuskilpai _ lut niin, että telinemestaruuskilpailut suoritetaan erikseen ja joukkuemestaruuskilpailut erikseen, vii~enainitut ahdollisesti vasta ensi nä. syksy huoneen vuokraaninen Stadionilta. Vilppulan ehd)tu]csesta päatettiin Stad.ion rakennukselta vuokrata yksi toinistohuone liiton käytettäväksi. Vuokra on 500 mk kuukaudelta. 15.-s sallistuminen stadionin avajaisjuhlallisuuksiin. Otettiin käsiteltaväksi liiton osallistuminen stadionin ava"aisjuhlal_ lisuuksiin ensi kevanä. sia pantiin Pöydalle siksi,kunnes saadaan Stadi onsäätiön hallitukselta yksityiskohtaiset tiedot ohjelmasta y. m. 1 6,J Piirikok0usselostuksia. 1!. ~eskinen esitti selostuksen Tampereella 20/2 pidetystä piirikokouk_ sesta, K Vuori Kotkassa 27/2 pidetysta Kyminlaakson piirikunnan kokouksesta, Taimi ~8isto ori8sa 27/2 pidetystä Satakunnan piirin kokouksesta Greta Rajala Oulussa 27 / 2 pidetystä Oulun ja eräpohjolan piirikunnan k o~ ko~~~sta, He~enius Joensuussa pidet,fstå Karjalan piirin kokouksesta, Haini SeInaJo~lla pidetystä POhjanmaan piirin kokouksesta ja A. Leskiren Savonlin_ nassa pidetystä Eteläsavon piirin kokowcsesta. - Selostl~set hyväksyttiin.

2 17 ; seiostus Pariisin- jowckueen natkasta. H. Kangas esi tti selo stuja: en ariisibscl kilpailleen joukkueen r1at k9sta... Toukkueesta oli perilla pidetty h~lvåå huolta, ja vaikea jou}~kue ei voittanutkran kilpailua, on sen saavutusta kuitenkin pidettäva erittäin hyvu.nä o --.2eri11äo1 taessa oli rankaalla ollut nyös tilaisuuskeskustella neuvos toveng.lilisen kilpa ilija,,; oukkueen j ohta j ien. ajasen ten kanssa lcilp8 ilusuhteiden järjestumisestä TULn ja Neuvostoliiton urheilijäin kanssa ja oikoa eräitä ttiss~ suhteessa vallinneitä harhakasityksiä. 18.:s o 129. Lahjoitus Ajulahden "pianorahastoon".. ].erkittiin pöytäkirjaan,että TULn ~anpereen pllrln nrisjaosto on luovuttanut ja tilittänyt liitolle Pajulahden voimistelukotiin hankittavaa pianoa varten kerälmunsti varat, mk 12,714:50. ~ahjoitus otettiin kiitollisuudel1.a va s taan. Vakuudeks i : ~~

3 Arbeidernes Idrettsforbund Folkets Hus, Oslo, 4. etosje, d",r Tlf.: Ekspedisjon 24806, sekretceren Ekspedisjonstider: Alle dager kl Tirsdag og fredag 09så kl LlZlrdag kl Oslo, den Stattutter for landskamp på ski mellem T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge. 1. T. U. L. og Arbeidernes Idrettsforbund, Norge arrangerer hvert ~ landskamp på ski omfattende f%lgende %Velser : 30 km. langrenn, 17 km. langrenn, spesielt hopprenn. 2 0 Landskampen ar'raugeres ro m åpne konkuranser med uindskrenlcet deltahelse, men de to forbunds landslag består av inntil 4 deltagere i hver %Velse hvorav de 3 beste teller. Do Landslagsrepresentantene fra hvert forbund må innen den til enhver tid fastsatte anmeldelsesfri$ navngitt til landskampens arrang%r.. 4. Konlruransens resultat avgj%res ved f%lgende pointsberegning: 6 points for f%rste plads, 5 for annen, 4 for tredje o. s. v. til 1 points for sjette plads Det forbund som efter denne pointsberegning Sl mmenlagt for alle %Velser opnår det h%ieste pointstall er landskampens seierherre. 5. Konkuransene arrangeres efter det n~ske A. I. F. s konlruransereglement og pointstabeller. Landskampsavtalen avsluttes for 2 - to år av gangen. F%rste konlmranse i 1938 holles i Sulitjelma i 1Jord Norge. Ben annen konlruranse i 1939 holles i Finnland på et av det finnske A. I. F. nrormere fastsatte sted. 6. 0konomiske betingelser: Det gjestende forbund betaler selv sine omkostninger ved landslagets reise til 08 fra konh~ansestedet. Det arrangeredde forbund bestrider alle omkostninger til ophold med videre fra ankom~ til avreise til konkuransestedet. o s 1 0, 22/2-38 ~ -:::::

4 5~ " ~TN"T HI: ~ - Å T~ELUUn ~ TUL : N J NO?H. IDR"~TS?O_. L-:DL V~~ILL". 1. TUL ja Arbeidernes Idrettsforbund, orja, j <:irjest u. vät vuos ittain naaottelun iihnossa kasittäen seuraavat lajit : 30 km hiihto, 17 km hiihto, mäenlasku. 2. aaotte u jårjestetäån avoimena kilpailuna rajoittarnattomalla osanotolla, Mutta kut"\f!1anjdn liiton joukkue käsittäu. vahintain 4 osanottajaa kuhunkin lajiin, joista 3 parhaan tulokse't huomioidaan. 3. åaotteluedustajista tulee kummankin liiton erikseen m~~rättavän nääraa,jan sisällä ilnoi ttaa (nimet y. rn.) l"'1aaotteluukx jår jestä jalle. 4. r:ilpailun tulos lasketaan seuraavan pistelaskutavan mukaan : 6 piste t t a ensi~mäisesta tilasta, 5 toisesta, 4 kolmannesta, j. n. e. 1 pisteeseen ~tilasta. Se liitto, joka t amän pistelaskutavan MW{aan yhteisesti kaikissa lajeissa saavuttaa korkeir-:man pistetmäärän, on maaottelun voi t taja. 5. r:ilpailut jårjestetäb.n norjalaisen liifn kilpailusääntöjen ja pistetaulwcon :90hj alla. - aaottelusopirrus päättyy aina kahden vuoden kuluttua. Ensimmäise t kilpailut :9i detään 1938 Suli tj el,.8 ssa ::Cohj oi s - Nor ja ssa. Toinen kilpailu 1939 pidetään uomessa suonalaisen IFn( =TUL } lähemmin määräämässä paikassa. 6. Taloudelliset ehdot: Vierai~va liitto maksaa itse maajoukkueensa kaikki kustannukset joukkueensa matkasta kil:9ailupaikalle ja takaisin. J 8.~ j estävä liitto suor ittaa kaikki kustannukset ylöspidosta kilp:l i lupaikalle saa pumisen 'a lähdön välisellä ajalla. Oslo 22/2-38.

5 1 /38. öytti.lur j'3 TyJ<v 3r U:!::r:eilulii ton Lii ttotoimikunnan ~o~~~ joka pidettiin liiton toi-, mistossa.,2",.. p :nä Saapuvil1a 01J. - vat 0. Rinne (10) ~~eenjohtajana, T. H. Vilppula (5), V. LaherMa (10), K Vuori (9), H. KBngas (8), E. K. Kalervo (9 ), O. Suvanto (9 ), arne Leskinen (10), J. Erjana (5 ), r~tti!.eskinen (9 ), A. E. Heiskanen (9 ), Taimi Taisto (lo ), Sey.ä lii t on toimitsijat E. 7~ukinen, Greta Rajala, O. He l enius ja 0. Ha1ni, vii~e ainittu sihteerina. 1 ~ Uusi seura. HyvG.ksyttiin liittoon 6/2-38 perustettu V.- ja u.-seura Katariinan Re tpa s l~~inlaakson p~irikunnan kautta. Seuraan kuuluu jäseniä 61 miestä, 10 naista ja 25 poikaa. yhteensä Kir P ailuluvat kansalliset 20/3 cansa llinen 2 hiihtokilpailut, KeMin Veto, myönnettiin ehdolla, että jaosto sitä puoltaa. nyrkkeilyseuraottelu TaMpereen IGlpaveljet- Turun Toverit evattiin nyrkkeily jaoston ehdotuksesta Sa l on Vilppaan ja Järvenpäan Iskun samanaikaisten kansallisten nyrkkeilykilpailujen vuoksil 3.:s Yleisurheilumestaruuskilpailut. ~urtomaajuoksukilpailujen / YleisurheilUMest8ruuskilpailujen åkxxxtkk/ jdrjestamisoikeus myönnettiin ainoalle hakijalle, Joutsenon Kataja, jarjestettäväksi 15/ 5. A- sarjan j ärjestämisoikeus Myönnettiin ainoalle hakijalle r:aarian Pyrkivä. :~ilpailujen sääntömc..äräinen aika on 26/6,Mutta kenttavaikeuksien takia järjestärnisoikeus myönnettiin 19/6. B- sarjan j~rjestämisoikeus Myönnettiin yhtymulle Jyväskylän Veikot ja Toverit. - uut hakijat : H:gin Tarmo,HKT, orin Pyrintö, rurun VOina,yhtymä Tampereen Kisat (TKT, Kullervo, T ) 'A yhtymä Viipurin Vauhti- Toverit Ryhti- Veikot- Jsku. B-luokan j ärjestänisoikeuksia 23-24/7 ei mikaän seura ole hakenut. Yleie urheilujaosto ehdotti,että esimerkin vuoksi liitto järjestäisi kilpail ut tänä vuonna Helsingissä omalla vastuullaan. -- Talousvaliokunnan esityksestä jaoston ehdotus hylättiin ja asia palautettiin takaisin yleisurheil u jaostoon tiedoituksella,että liitto ei ota kilpailuja järjestaäkseen, sekä kehoituksella,että jaosto tarjoaisi uudelleen kilpailuja seurojen järjestettäväksi. Naisten MestaruUSkilpailuja ei mikaän seura ole hakenut. Yleisurheilujaoston esityksestä asia lähetettiin naisjoimikuntaan selviteltaväksi. C-sar,ian ji..irjestllj:lisoikeus annettiin ainoalle hakijalle Kau.~avan lku, 10/7 tai 17/ Sortavalan Ponnistuksen nrrkkeil kil ailuissa tapahtunut loukkaantumine ortaval::m Ponnistuksen j' rjes änista kansallisten nyrkkei lykilpailujen ottelun Karjalainen- U. Lehto 10ukkaantumistapauksesta esitti nyrkkeilyjaosto, saatuaan selvityksen kehätuomari R. Soiniselta, lausuntonaan seuraavaa: 1) että kehatuomari on Menetellyt säantöjen Mwcaisesti, ja 2) että kehatuomarin lausunnon perusteella Lehtoa ei voida todeta syylliseksi,koska lyönnit eivät ollet tahallisia. 3) Jaosto ehdotti, että Karjalaiselle annettaisiin toistaiseksi kilpailukielto, joka per~utuu vasta sen jälkeen, kun hänen terveydentilansa läakårin lausu.nnon mukaan palautuu ennalleen, jonka johdosta Sortavalan Onnistus hankkikoon Karjalaisen kilpailuoikeuksia varten lääkärin lausunnon, jossa selostettakoon, minkä ajan jälkeen Karjalainen voi vaaratta ottaa osaa n rkkeilykilpailuihin. Sa!"alla jaosto ehdotti, että kilpailukielto peruutetaan täss&kin tapauksessa vasta sen jälkeen kun asia on ja~tossa käsitelty. J aoston ehdotukset hyva syttiin. 5.J ' 134. Y~nsainvålisten kilpailus~~ntöjen nuutokset. Nyrkkeily jaosto, pa inijrosto ja yleisurheilujaosto ehdottivat, että SUI:lle esitettäisiin Y8 nsainvtilisiksi säannöiksi naiden alojen käytännössä olevat TULn säännöt. -Jaostojen esitykset hyvaksyttäisiino

6 2/- 1 /38. 6., raan asia. Senjohdosta,että Porin yrinnön Jäsen nyrkkeiliju Oras oli hiljakkoin osallistunut Porissä Tu~ ; äan kuulumattoman seuran järjestämiin nyrkkeilykilpailuihin aiko~uksel18 muuttaa liittoa,jota aiettaan ei hän kui tenkaan ollut toteuttanut, otettiin asia H. }~nkaan esityksestä k~s i teltä väksi. H.J.... angas, Vuori ja Leskinen,rt.,katsoivat,että johdonmukaisuuden vuoksi olisi raalle ~d~rättavä kilpakelvottomuutta taikka huomautettava asiasta asianumaiselle piiri toimikunnalle. 5 äänellä 2 vastaan asia kuitenkin p8ntiin pöydälle toistaise'{s i. Pä töksen j hdosta pyysivät. ~eskinen ja K Vuori merkittäväksi pöytakirjaan eri&vän Mielipiteensä. 7.:s Naisten kurssit Pajulahdessa. NaistoimiJunta pyysi liittotoimikuntaa vahvistanaan ensi kesänä?ajulaldessa järjestettäville naisten kursseille seuraavat ajat: 12/6-26/7 naisten virkistyskurssit ; 26/6-16/7 naisten voi~istelunohjaajien alkeiskurssi. 17/7-30/7 na isten voimis te lunohj a 8 j ien ja tjrokurss 1-31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssit. 7/8-20/8 JUhlaohjelmistokurssi sar:1anaikaisesti tyttöj en ohjaa ja kurssien kanssa. sia pantiin pöydälle siksi kunnes saadaan selvyys muista ajulahdessa ~3hdollisest i jarjestettavistä kursseista IJuennoi tsi 'a Viiuurin iirin nai8 'aostolle. j"'uultiin iipurin ~iirin naisj!joston anomus,että liitto l' lettäisi jaoston Viipuriin 26-27/3 suunnittelemille kursseille luennoitsijan. Naistoimikunnan. ehdo.tuksesta anomus yvaksyttiin,ja luennoi tsijaksi lähetetään naissihteeri Greta Rajala. Liitto maksaa luennoitsijan Matkakulut ja päivär3hat. r Dl om8isia Yirjeitä. ::uultiin SASln ilnoitus työläisolympialaisten puhtaasta tulosta, joka o ai,.ki8!3n n. 29,000 Iee. TLihän Sllr."Maan eivät Sisälly takuuna-sut, j0tka maksetaan ta1{ais in kullekin lii,tolle mahdollisesti jo ennen Af'lslerdamis sa pidettäväa SASln kon~ressia.?uhtaasta tulosta enee kisojen järjeståjäl~, Bel ian liitolle, 6 ~, loput S SIlle. ' ~ultiin f'leriikan työvaen urheiluliiton ilmoitus, että liitto kannattaa olym ialaisten jär jestämistä 1943 Suo~essa. 10 J Stqdionin vuokraarninen. Sihteerin esity'sestu l'hetettiin jaostolin harkittavaksi, tarvita8"l ko stadionia ensikesanä liiton suunnittelemiin 8aotteluihin y.m. huorattavanpiin urheilutilaisuuksiin. ää Kutsu. r'uultiin.:jorsakosken Jäntevtm kutsu seuran lo- vuotisjuhliin 13/3. tettiin ldhe täti kirjeellinen onnittel~ IV suurarpajaisten tilit ja tilintarkastajain lausunto Iiyvaksyttiin liitteena seuraava liiton IV suurarpajaisten tilit,ja merkittiin kuulluksi tilint8rkastajain lausunto. 13., Tilintarkastajein lausunto liiton tileistä v.1937.!.erki ttiin kuulluksi tilintarkasta jien lausunto lii ton tilei stä vuodelta ;r. 143.,I~~anvietto tilintarlastajille Y.m. L11ton toimistolle annettiin valtuudet järjestää illalliqet l' 't On

7 3/- 10/38. ~~taa ~~~ tilintarkastajille, liittotoimikunnan jäsenille/ ja liiton toimitsijoille Liiton tilien tarkkailu. Her}ci ttiin pöytäkirjaan,etta lii tdl otoimikunnan ml.äri..i.li.mät tilintarky ailijat olivat ennen varsinaista liiton tilientarkastusta tarkastaneet tulotositteet v lll- 140, ja v , seka nenotositteet vuodelta 1937 l382-l694, sekå v Ai~etta muistutuksiin ei ilmennyt ~aksu Työväen l'n-atkailuliitolle. Työväen ;:at'cailulii ton anomuksesta, jonka talousvaliokunta esi tti hyväksyttäväksi, päåtettiin mainitulle liitolle hetimiten ma]csaa peruspä~omasta liiton aksamaan sitoutuna mk 10,0 0:-. 17.:J Pajulahden kalustoa y.m.koskevia asioita. Lahtelaiselta Zetterbergin maalaamolta päätettiin hankkia P8ju~hteen ~ustat koulutaulut sekä voimisteluhallin lattiaan pallopeliviivat. Kustannukset yhteensä mk 1080:-. 18 J Tornion Tarmolle ent. Iskun omaisqus. Talousvaliokunnan esityksestä paatettiin suostua Tornion Tarmon anomukseen ja luovuttaa Tarmolle ent.tornion Iskun omaisuus mk 4, 140 : i Kilpailusuhteet Neuvostoliittoon. J.Zrjaman esityksestä lceskusteltiin kilpailusuhteiden SOlmiMisesta Neuvostoliiton urheilijoiden kanssa koskevasta kysymyksestä. äätettiin jäädä odottamaan niitä toimenpiteitä, Joihin NeuvostOliiton urheiluviranomaiset Neuvostoliiton lähetystössä ka;rtyjen neuvottelujen perasteella katsovat voivansa ryhtyä.. 20 ~ luettiin ja h;!väksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja Vakuudeksi:

8 l' i 1 i T U L:n IV Su u r a r p aja i s i s t a ~ _. _ - ~. _ -_._- _._----_ T u 1 0 t~ :.:yyc1yi stä arvoista.. e 1,29!3 826 ~ 70 Alen usta osto ~ ort e ista 6,326~ - Arvon tal uet tel ois tel, ~ ~_85~ ~ ~ 30. M k. 1,305,40 9~30.~ eno _.~.J.. Ilmoi tuskul u j a.....». Palkkoj a j a palkkioita "..... Postimaksuja. ToimistotarJeita Es i ttelyvihkonen.. ~ I[a in ostauluja. Ar pojen painatus 0 Arvcn takul uj a c? i irroks i ~ v ~ 1\:uvalaattoja. Arvontaluetteloiden 9ai_ atus 0stokor ttie~ painatus.. Sekalaisia kuluja o o. 0 Arpajai ~ t~ yo it to ih in ~ :.rakset t 0 640$500: Perimättömät. o 79,3QO ~ ~ S eui21g~y] i~ämä o s~u s! ~lf aksetut e , 925 ~ Peri mä ttä.. ~, 550~= _ lelj8 6 7~80 48,465:- 20,965 : 05 12,134~15 11,9 55 ~ - 9, 4 77~- 6,600~ - 5,579 ~ 75 3, 740:60 2, 2?3~ ~ 6 > 1,262 : - 1 4, 175~15 719,800:- J lijäämä 01 ym,15.ar ahas t 011 e ~ - ' ~ - 1,088, 556: - ~16,85 3: 3 0 M k. 1,305,409:30 ~Iel sin:;:issä 31 p':lä joululmuta Työ vae~ Ur heiluliitto r. y.

9 öytakirja lyöv~en Crheiluliiton Liittotoimikunnan kokouksesta, joka pidettiin lilton toimistossa maaliskuun 14 :nä Saapuvill livat U. Rinne (11) pu~eenjohtajana, T. H.Vilppula (6), V. Laherna (ll),k Vuo - ri (1 ), H. Kangas (9), E. K. :T8lervo (10), O. Suvanto (10), J arne Leskinen (11), 1~atti ~eskinen (10),. E. Heiskanen (lo),taimi Taisto (ll),seka liiton toimitsijat E. Kaukinen,Greta Rajala, O. Helenius ja O. Haini, viirnenainittu sihteerinä. 1 ~ Pöytäkirja. Luettiin edellisen 7/3 pidetyn liitto toimikunnan kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin muutoksitt8. 2.:s Kiluailuluvat : ~ön~ettiin seuraavat kilpailuluvat: 20/3 k~nsalliset ~äenlaskuk~lyailut, Tainionkosken Tahti. 25/3 II voimistelukilpailut, Varsina lssuomi-tamie re otteluna. 26/3 " painonnostokilpailut, "'okelan Yisa. 27/3 hiih topiirikuntaottelu Länsi-Uus imaa-hels inki. Kg ikki yllär1a ini tut luvat ny'jnnettiin ehdolln, ett jaostoilla ei niitä vastaan uomauttamista. 2-3/4,pansalli se t pa inikilpa ilut, Sdyna tsalon ien to /4" " Pieksä ten 1: rintö /5 " " Outokuf'lmun Vesa. 2-3/7 kansainvaliset painikilpailut, Kemin Veto /7" " Pietarsaaren Stju.rnan. 3.s T: n pyyn tö.... uultiin Tar.1pereen Kilpa-Veljien pyyntö,että liittotoi ikunta peruuttaisi edellisessä kokouksessa teker.1ans" nyrkkeilykilpailuja koskevan kielteisen pä~töksensä ja nyöntäisi T:CVlle luvan kilpailujen järjestämiseen 23/3 seuraotteluna Turun Toverien anssa. - Ano us hyljättiin ja pysytettiin edellinen ph~~ös voi assa. 4 J IOhjanmaan pllrln ano~us. Zuultiin Pohjanmaan niirin anomus,että liitto lähettäisi heti piiriin yhden kuukauden ajaksi painituomarineuvo 'an,tai jos liitolla ei ole varoja, liittotoirlicunta esitt:iisi asian liittoneuvostolle. - Esitys yl~ttiin painijaoston eh otuksen uka sesti. 1:3. Y~rjalan niirin anomus. luultiin. rjalan piirin anomus,ettå liitto jhrjest~isi painituomarikurssit oensuuhun ennen T:"estaruuskilpailuja. --Jaoston ehdotuksesta esitys hylättiin. 6 < Peål1bimestaruuskil""a ilu ien '11i tuomarit. uultiin painijaoston ilm itus,että jao~to lähettää paini estaruuskilp ilujen yli tuo 3reiksi kilpailut ji..l.rjest:...vien seurojen kustannuksella Kuusankoskelle S. Salmen,Joensuuhun V. ahlstenin ja Seinäjoelle K. Vuoren.~si tys hyvu{syttiin. 7 ~ Jaostojen edustajien päivärahat. J~el1isen asian yhteydessä esilletulleena äåtettiin,että jaostojen edus~aj~~.. atkustaessaan mestaruus- y. m. kilpailujen toi~itsijoiksi saavat ~eria pä.lvaraha8 100 ~k ljliivaltu,jolloin heidän velvollisuuksiinsa kuuluu l~~e. kustantaa ~a;nituksensa ja yl~spitonsa, elleivät seurat vapaaehtoisesti nlltä kustanna.

10 11/38. 8 Oi Kymi - ajo knnsainväliseksi. Kuult':'in Relsin in Työveloen oottoripyöräilijäin anomus,että seura saa toistaiseksi järiestää n.s. Y~~i - ajon yhteydessä liitto- ottelun moottoripyöräilyssä Ruotsin" Arbetar, o~orfyb~ndin kan~s sa ed~"llyttäen I että niistä ei liitolle aiheudu kustanhuksla. r--ura.- ~~ ~utoesehd~tus alokasmutiräyksiin. luultiin Toukolan Teräksen e uotus sellbisen muutokbbm~ tekemiseksi alokasmbäruy~siin,että alokasoikeutensa menettänyt ei heti siirtyisi yleiseen sarjaan, vaan saisi ajaa alokkaana kesän loppuun. - Esitys lähetettiin pyöräilyjaostoon. 10 ; IIiihtomaaottelujoukkueen kilpailuoikeus Kirunaa varten. Ilmoitettiin Norjassa parhaillaan vierailevan hiihtoma ottelujoukkueen johtajan Halvorsenin tiedustelleen, saako jowucue kilpailla paluumatkallaan uotsissa YirQ~assa sikäläisen työvåen urheiluseuran kanssa. - Lupa nyönnettiin. Ilmoitettiin Kuusimetsän sairastuneen Sulitjel assa ja Talsin jäävän häntä hoitamaan ja tuomaan myöhemmin kotimaahan. Toimistolle annettiin valtuudet hoitaa asiaa sillä tavalla kuin tarve vaatii. 11 ~ Kurssit. Ilmoitettiin naistoimikunnan ja jaostojen keskenään neuvoteltuaan ehdottavan ensi kesanä Pajulahdessa järjestettäviksi suunnitellut kurssit järjestettäviksi seuraavina aikoina : 1/6-11/6 nuorten ohjaajakurssit. 12/6-26/6 naisten virkistyskurssit. 26/6-16/7 naisten voimisteluohjaajien alkeiskurssi. 3/7--10/7 uintikurssit (jaoston ehdotus). Naistoi~ikunta ja toimisto ehdottavat nämä kurssit järjestettäväksi 24/6-1/7. 17/7-30/7 naisten voimistelunohjaajien jatkokurssi. 31/7-20/8 tyttöjen ohjaajakurssi. 7/8-20/8 juhlaohjelmistokurssi naisille. 21/8-27/8 miesten voimistelunohjaajakurssi. 28/8--4/9 miesten voinistelunohjaajakurssi. e/9--1 /9 painikurssit (tuomareil1e ja Ohjaajille). 11/9-20/9 nyrkkeilynohjaaja- ja tuomarikurssi. 2/10--15/10 kasvatus jaoston opinto- ohjaaja- ja toimitsijakurssi. Uintikurssien ajaksi hyväksyttiin naistoimikunnan ja toimiston esittämä aika 24/6-1/7, ja kasvatuejaoston kurssien aika vahvistettiin sillä varaukse lla, että jos T'"1yöhermin ei lisäkursse ja nyt vapaaksi jääväjcs i a jaks i ilmene, nämä kurssi t on järjestettävä heti nyrkkeilykurssien jälkeen.!uuten vahvistettiin jaostojen ja naistoimikunnan esittämät kurssiajat nuutoksitta. 12.t ZYMin Veikkojen kansainväl.nyrkkeilykilp. r~min Veikoille nyönne~tiin lupa kutsua 2 norjalaista nvrkkeilijää kansainval~siin nyrkkeilykilpailuihin 26-27/3. 13 <1 ' 161. Vuoksenniskan Vesan 25-vuotisjuhla. Kuultiin Vuoksenniskan Vesan kutsu seuran 2A-vuotisjuhliin 25/3 sekä puhujapyyntö. -Puhuja lähetetään liiton kustannuksella. Puhujan hankkiminen annettiin toimiston huoleksi. 14 Je 162. POikaurheilupäivät. Ensi kes!:in poikaurheilupäivien järjestäminen annettiin Kymin Urheilijain tehtävtiysi. AnOMusta puolmivat piiritoimikunta,yleisurheilu- ~8 nuortenjaostot POIkien liittojuhlapuku. Juortenjaosto ehdotti poikien liittoj-uhlapuvuksl" "" t Slnlse verryttely_

11 11/38. housut ja val.ea paita, utta ei vyötä,kenkia a lakkia. ~ia pantiin pöydalle siksi, unnes saadaan kaikki liittojuhlapukuja koskevat esitykset yhdellä "ertaa ~siteltuväksi. Naisjaoston tehtäväksi annettiin laatia ehdotus tyttöjen liittojuhlapuvuksi.. 16 ~ Nuorten liitto Iuor en'aoston ehdotwysesta päätettiin v liittojuhliin nuorille laatia yhteinen voimisteluohjelma,kui enkin siten,että liikkeet laaditaan erikseen tytöille ja pojille,samaan Musiikkiin sovellettuna. - Poi ien liikkeiden laatija si päätettiin pyytää Y. ~htiota. Tyttöjen liikkeiden laatijasta päutettiin pyytää ehdotus naistoinikunnai ta. 17 J S~adion-säht1ön edustajisto. Senjo1.dosta,että liiton taloudenhoitaja E. Kauk nen On valittu Stadionsäatiön edustajistoon Helsingin kaupungin edustajaksi,päatettiin liiton e dus ta. aksi h nen tila lleen va Ii ta lii t totoirnikunnan jb.sen H. :anga s. VB] uudeks i:

12 nk 12/38. öytåkir ja Työv ~en ur e ilul~i t~~, ' ii t~~toi ~i.unnan okouksesta, ' oka plde vlln llltjn toi istossi;! grlislcuun 21 pnf:l Saa?uvilla olivat J. J.\.irne uheen ' ohtaja ), T. T. Vilppula ( 7 ), V. e 11er"1a (L ), ~,. Vu')"i (11 )... :t3ng3s 1 ), :;.:; ervo 11),. ;:,uvant ~ (11),...::rj?f"1a (6), A. Lesldnen 12), l~.lesyinen (11),.. ~. ::'.J.:eisk8nen (11 ), Taini Taisto ( l~ ), se~ liiton toimitsijat ~. Kau kinen Greta J.a'ela,. lelenius ja sihteerinä,,. H~lni. 1 ~ övtäkir,ja. Luettiin edellisen 14/3 pidetyn liittotoimikunnan kokouksen pöytäkirja ja h;rväks ttlin uutoksitta. 2.:J I'ilpai 1uluva t. ~~nnettiin seuraavat kilpailuluvat : 15/5 kansalliset pyurfilykilpailut, ukolan er' s (seura anoi 22/5, mutta V uhtiveikkojen 26/5 kilpailujen vuoksi myönnettiin edellämaini tuksi päi v/'ksi kilpailulupa ) 26/5 kansalliset,mahdollisesti kansninvä1iset pyöräilykilpeilut, 28-29/5 5-6/ /6 4/. 6 17/7 kansainväliset kaexaj: :t i:hm:t ken sa invä1i se t lransalliset " Vauhti veikot. moo ttoripyöräilykilpailu t, HT!~. kanselliset pyörtilywilpailut, HT pyöräilyki1pai lut,et V. " Turengin Sarastus. " Jämsän mar o. 3 J lj:'pvn anomus. HT?V :lle Myönnettiin lupa kutsua 18-19/ 6 järjestett~viin pyöräilykilpailuihinsa ruotsalaisia osanottajia. kansai n v~lisiin 4 u ~lokas ääräysten uuttaminen. Edellisessä kokouksessa pöyd~lle pantu ioqkolan eräksen ehdotus, ett~ alolrasma~ayksiä f"1uutettaisiin pyöräilyssä sikäli, että elokas kesän kuluessa samsä koko kilp8ilukauden ajan ajaa alokkaana, vaikka h:n sijoittuisikin, hylättiin pyöräily jaoston ehdotuksesta. 5 ; Uusi seura. Hyväksyttiin lii ton jäsenyyteen 20/2 perustettu V. -ja u,' - seura Ruukin Into ulun ja ~erä - ohjolan piirin kautta. Seuraan kuuluu 26 mies ~, naista, 6 po ikaa ja 4 tyttöä,yhteensä 45 jlisentä. 6 Oi Talik'ralan Toverien aheksumiskir,ielnä. Yuultiin.!.alikka1an Toverien kirje 18 3, sistiltuvä paheksurnisia liiton toimistoa ja palloilujaostoa kohtaan. äate~tiin,että mik:'li valitukset oskevat liiton toi"1ist a,ne perustelemattomina eivat anna 8ihetta toimenpiteisiin,jg ik Ii ne koskevat jaostoa, jaosto lähettäköön niihin astauksen. 7 ' Vaasan ~overien tiedustelu. I~uul tiin Vaasan Toverien tiedustelu liittoon kuuluvien nyrkkeilijöid.en osallistuf"1iseste yksi t isen hen}rilön ja _ alokunnsn j' r~estl.r.iin kilpai luihin. TOdettiin,etteiv t liittoon kuuluvat UI' eilijat liiton stl' ntöien ja li~ tto1{okous:p~at?s~en. ukaa voi osallistua edell 1 ma ini ttuihin ylcsi tyisluontolsiin kilusllulh1n. ensijaan palokuntien 'urjestämiin kilu~lui in liiton jt..senet voivat osallistua. -

13 8.s E TIn o-i '~e.westi l'öö1i:ssu')rdi Liit ' n i1moitus, et,t liitto kannattaa ~.."alninia S SIn si1teeri<si, toil1itton otipaikkana mieluur.min... raha, utta,' os r.uuttoa pidet'c..n vtl1tthl1l.ttöm nl.i.,ei sitä vastustakaan,mer}dttiin kuulluksi.. uultiin =TLn i1m itus,ett liitto hyvg"syy TULn ehd1tuksen nyrkkel1ymaaottelun ajaksi, utta eldottaa painima ottelun järjestett väksi joko huhtikuun 31 ta' toulcokuun 1 p. i, sek:' että jalkapal10ffia30tte1u j: rj estetä"",n Tallinnassa kesäkuun uoliv lissä, utta s~ alla liitto toivoo, e tä jalka ualloilus~a i r estett iqiin kaksi asottelua vuodessa, ;)ist t nå vuonna toinen eloku~n 1 pulla tai syyskuun alussa elsin isst... - ~ rn esi tylrnet l ähetet iin asiano aisun aostoihin. ~uultiin =TLn kutsu liiton ed sta 'akokouks6en Tallinnaan 1 /4-38. Päätettiin liihettg.ä edustaja, ja liiton edustajaks i va1ittii si eeri. Haini. 9.:s S TUSn l<ir,ielm: t. :'::uul iin "'veitsin työvu.en Ul'beiluliito 3 Usn ci:'jelmä,joss liitto tie i ttaa ~~nna tta vansa S SIn toimi stqn siirtoa. 0 1 '-0 Belg iaan ta i Hollantiin, se ti. "utsu liiton liittojuhlille ie1iin 6-7/8-38. '; tj... tiin ltl.että: 1ii olle eii tos }'ut usta, sek' ett edusta jan ta' edusta ' ein 1 het il ist r kos eve -ysy y~ otetaan myöhe min elleen esille. 1.s 175. Un-arin liiton ilmoitus. - uul ti in UnJcar in 1i1 toi ta sas punut i1m i tue lii ton juhlaki1pg ilujen yk s i t Y i s k h tai s e s tao h: e 1 a s ta..'" un a i]{ a i s e i nol i p: tt:: t t Y, e t t 1:1 k iso iin l ~hetetään edustajaa pä tettiin nyt,että edusta ' il"si L1hetet:';'n 1 yleisurheili "a ja 1 pa nija. ~sia lähetettiin asianomaisiin ' aost ihin edusta:~n nineänist' varten. 11 ~. 176./ utsuja. uultiin seuraavat kutsut : Talikkalan Toverien 35- vuotisjuhlaan 25/3 ; HTLn 10-vuotisjuhlaan 28/3. Talikkalan ~overien juhlaan äätettiin 'yytaä liiton onnittelut esittäaan Viipurin piirin puheenjohtaja V.?entti~ ja HTLn juh1 n liittotoi i- kunnan jäsen uvanto. 13.:s Talous aoston esit,k i~.. emin edon järjestetyissä k nsalli~~~2!1jni il_ailu~ sa lju"j.y8antuneen ja muutama piiivä myjhel'p in kuolleen ~"7'ln astalon o. aisille päatettiin antaa 1 0 mk avustus eh(lollo,ettå -~e!"'1in Teaolta saa daan selvitys sii+a,etta vain8jan omaiset ovat tul1aisen avustuksen tardeessa o l/ Työ..,: en katemiassa par 1si11aan 0_ skel evalle Yrjö il.! ~leniukselle!,ifte~tiin antaa 600 mk opintoavustus sillä varauksel1a,ett a iano. aista ke mteenan ensin kg. ntym'än yövt;.en pintrnhaston puoleen tät' ". kevalla avustusan":)rmkse11a. Jos ainittu rahasto avu..,tulcsen yontää,raukeaa liiton nyt T"lyOontiimä avustus. 3/... äätettiin esitta~ lii t0neuvostolle,etttl liittotoi lkunnalle annetttisiin vgltuudet ~"\.r~est Ul'arn:1jeiset talous:aoston esitt... m'n suunni telt"l~n mulca ise s t ie Sllurm:r telmaansisäl t. y, että arpa ja ise t a loi te tta is iin hyviscä ajoin en i syksy.nä ja että tuloista,nettoyilijää astä, seurat saisivat ~uolet, piirit 1 % ja liitto loput. 4/ ajulahden oppilasasunto~al ennulcsen rakenta ista varten aätettiin pyyt... t:. liitto eqvostolta valtuudet. Valtuus k'ytett:'isiin edellyt ksell8.,etlä valtlovglta tukee rayentamista m önnetyn apurahan turvin. 5/ Liiton lyhennetty lousarvio pä' ettiin esittää liittoneuvostolle. 6/ 'erki tt iin pöytäj'-ir jaan, et tä 1 i i to11e ei kuluv8.tcs i vuodeksi ole myönnetty 1uottoli_puja,kosJca on katsottu,ett liiton ja samoinkuin eräiden uidenkin vastaavien järjestöjen valtioapu on niin suuri,e+,tä t: mtl etu on katsottu voitavan ottaa pois.

14 14.f. t 178. Lii toneuvostoesit kset. arcastettiin 81 teerin luonnos liittoneuvoston asialuetteloksi sekä sflantöjen fl1irä'lmänä aikana lii ttoneuvostolle esitetyt ehdotu:ks et sialuettelo liitteenä. Kohdat 1-1 asialuettelosta hyv::ilcsyttiin sellaisin8a. ::ohdasta 8 hyvuksyttiin onentit 1-4 sellaisinaan. Kohdalla e pä tettiin,ett ~ Helsin~in piirikunnan esitystä jaostojen jb.seniksi ei esityslistassa julkaista,vaan jaetaan kokoul:sen osanotta 'ille pa inettuna. l':ohdat 6-7 Jlyvaksyttiin sellaisinaan. ~hd tukset uusiksi uinti-,moottoripyär~ily -, purjehduskilpailu - ja voimistelusä~nnöiksi hyvlksyttiin sellaisinaan. Sa~8l1a päätettiin,että ~uut säännöt julkaistaan esityslistbssa paitsi purjehduskilpailusättntöjä,jotka onistetaan ja jaetaan kullekin ala harrastavalle seuralle ja iiritoimikunnille. ruutosesit.lkset kilpailusi.:i. ntöihin ja nuorten osastojen ohjesäunn"ksi pantiin pöydälle seuraavaan ko}coukseen.. i(oh<lat 10 ja 12 vahvistettiin sellaisinaan (kohta 11 toistuneena poistetaan ). Lausunto piirijakokomitean ietintöön ja naakuntajur jestön Si'iuntöluonnoksesta annetaan seuraavassa kokouksessa. EB~å$atäe~;o l4,taliiurheilujuhlan viettäminen,prinipäivän viettårninen (n:o 15),n:o 17,voimistelijain liittojuhlapuvut ja liittotoimikunnan jåsenten päasy ur~eilu'uhliin ja kilpailuihin hyvaksyttiin sellaisinaan. Esitystä 18,moottoripyöräilijäin edqstusoikeus,liittotoimikunta päatti vastustaa,koska se voisi antaa aihetta yleisten kil _ ailusa~ntöjen ha italliseen tulkintaan Muilla urheilualoilla, sekä esityksestä N; o 19,näenlaskukurssien toi~eenpano (TaMp.~iirin esitys), annettavassa lausunnossa huomautetaan,että liittotoimikunta ja jaosto ovat jo kurssiohjelmassa Mäenlaskukurssien{in järjestämisen uomioineet. -'s i tyks es tä 20, ulkoma ille l:1he tettävien kilpa iluedusta j ien vai itseroinen (Etelä-Saimaan piirin esitys) pä~tettiin lausuntona antaa,että valintakilpailuja on järjestettävä niillä aloilla,taxxxix~±nxkr joilla ne vastaavat tarkoitustaan ja nilloin siihen on nahdollisuuksia,nmta että nykyinen järjestelmä on kuitenkin syytä pysyttää käytltnnössä, koska Muuten asioiden hoita~inen käy vaikeaksi. Esitykset 13,"KokO maa juhlimaan TULn 2o-vuotista toinintaa -oainin erkeissä"(h:gin Tarmon esitys),16,painimestarullskilpailujen jilrj~st~m inen liiton 2o-vuotisjuhlien yhteyteen, urheilullinen terveydenhoito- ja ensiapukasvatus (kasvatusjaoston ja Tanp. Toiveen esitykset),jäsenhankintakilpailu, suurarpajaiset ja valtuudet?ajulahden rakennustöiden jatkamiseen ~iirrettiin seuraavaan kokoukseen sanamuodontarkastamista ja lausuntojen antanista varten. Sanassa kokouksessa tarkastetaan nyös edellisen liittokokouksen liittoneuvoston käsiteltäväksi siirtämilt asiat. Vakuudeksi:

15 O U::K:OLAN JA U:SEUJRA r. y. ~L. ~t"~(. _ ~~. ~~ -~ 1~~'f"-4~~.cc -~~~.A~~~c" A_av-'u,. rn.~~-r-cr'lc ( A-r~~~. r.-ucz f~~~j'*ex.,~ c.a ~~~. -J~~-~~.f _ ~~CL ~ a..~~/;t~ ~ 1'~~,.fe...: A~a.-J,~ f ~ ~~~.hei:! ~~..53 ~~.:;v... ~ ~ 7M,::"4w _~ z:. _O-A- f7~ ' ~~ A~~ - CX;iaCL _d~~-a~~.ff.. --$~ ~~ JJ<7Y~' '7.. cp., ~_ ~. ~.' ~CVH l.-nc<.,.-~ ~.:-..x~t- --U~...<.

16 Saapunut / / Vaasa, U kuun /.f'p:nä 193;;' V.- ja U.-seura VAASAN TOVERIT r.y... I

17

18 TYÖVÄEN URHEILULIITON LIITTONEUVOST ON HELSINGISSÄ TYÖVÄENTALON E- SALISS.A 15 P:NÄ HUHTI~A Lt!x 1938 ALY~EN KLO 10 PIDETTÄVÄN KOKOUKSEN ASIA LUETTELO 1. Kokouksen avaus. 2.Ilmoitus edustajavaltuuksista. 3. Kokouksen paillisuuden ja päät ösvaltaisuuden toteaminen. 4. Vaalit : 2) puheenjohtajaan, b) ääntenl aski jain ja c$ pöytäkirjantarkastajai n. 5. ~ää±ocxään ~uhe - ja läsnäol o-oikeudestaj päättäminen. 6. Kokouksen asialuettelon vahvi staminen. 7. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen. 8. Liiton sääntöjen 16 :n määräämien asi ain käsittely : 1/ esitetään liiton toiminta- ja tilikertomus vuodelta 1937 sekä tilintarkastajain lausunto edelliseltä t oiminta ja tilikaudelta; 2/ päätetään niistä toimenpiteistä, joihin toiminta - ja tilikertomus antavat aihetta ; 3/ hyväksytään liiton talousarvio vuodelle 1938 ja määrätään liiton toimintaohjelma edellisen liittokokouksen lausumi en periaatteiden ja päätösten mukaan; 4/ mä ärätään liiton äänenkannattajain ilmestyminen,toimim~atapa ja suunta; 5/ asetetaan tarpeellinen määrä ja ostoja lii t on eri t oimi aloja varten sekä määrätään niiden valtuudet edellisen lii ttokokouksen lausumien pw.riaatteiden ja päätösten mukaan ; f 6/ valitaan kuhunkin jaostoon puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet; 7/ vahvistetaan ennätysluettelo. 9. Vahvistetaan väliaikaisesti säännöt ja ohjesäännöt : 1/ Uintisäännöt,liiton uintijaoston e sitys. 2/ Moottoripyöräilysäännöt,liiton pyöräily jaoston e sitys. liit~ 3/ Purjehduskilpailusäännötjpurjehdusjaoston esitys. 4/ Muutosesitykset yleisiin kilpailusääntöihin,liiton painijaoston, nyrkkeilyjaoston, voimistelujaoston,uintijaoston ja pyöräilyjaoston esitykset~ 5% Nuorten osastojen ohjesäännöt,liiton nuortenjaoston esitys.

19 61 VOimistelusäännöt,xEXro liiton voimistelujaoston esitys. 10. ~ Määrätään liittojoukkueiden valitsijamiehet. 11.v Vahvisteta an Ennätysluettelo (julkaistu vuosikirjassa). V VLiittonevoston asettaman piirijakokomitean esitys uudeksi piirijaoksi ja maakuntajärjestöiksi, sekä esitykseen liittyvänä liiton järjestömuotokomitean esitys maakuntajär jestön säännöksi. (Piirijakokomitean esitys erillisenä. ) 13.~ Koko maa juhlimaan TULn 2o-vuotista toimintaa painin merkeissä,h:gin Tarmon esitys. 14. VTalviurheilujuhlan järjestäminen,liittotoimikunnan esitys. 15.J Painipäivän viettäminen,liiton pa inijaoston esitys. 16.y Painimestaruuskilpailujen järjestäminen liiton 20- vuotisjuhlien yhteydessä,liiton painijaoston esitys. 17 VOimistelijain liittojuhlapuvut,naistoimikunnan, nuortenjasston,voimistelujaoston ja liittotoimikunnan esitykset. 18.UMo ottoripyöräilijä in edustusoikeus, liiton pyöräily jaoston esitys. 19. ~ Mäen l as kukurssien toimeenpano,tampereen piirin esitys. 20. Ulkomaille l ähetettävien kilpailuedustajien valitseminen,etelä- Saimaan piirikunnan esitys. 21. Liittotoimikunnan,liiton j aostojen j äsenten ja liiton toimitsijain pääsy maksuttomasti liiton alaisten j är jestöjen juhliin ja kilpailuihin, liittotoimikunnan esitys o 22. Urheilullinen terveydenhoito- ja ensiapukasvatus, liiton ~svatusjaoston esitys. 23. Ensiapukasvatus, Tampereen Toiveen esitys. 24. J äsenhankintakilpailu, liiton kasvatusjaoston esitys.

20 öyt 1c:il'~a Työv en rheiluliiton.1.iiittotoi i - "likunnan kokouksesta,joka pidettiin liiton toini s-':;ossa ma liskuun 24 l' :n' ,['puvilla olivat ~rho ~inne (13) 1'uheerjohtajana, T.H. Vil1'1'ula (8), V. aherma 13), :. ~(aneab (11), E. A. Vuori (12), E.I:.Kalervo (12), O. Suvanto (12), A. ~eskinen (13), :~. Leskinen (12),A.E.} eiskanen (12) ja Taimi '.Laisto (13), sekl liiton toimitsij'" t ~. ':aukinen,0... ele nius ja L.haini, vi imemaini t tu sihteerinäo 1 ~. tarkastus siirrettiin seuraavaan kokouk öytäkir ja. Edellisen kokouksen 1'öyt~kirjan seen. j..z LiittoneuvostolIe esitelt~viä asioita. Tarkastettiin ne liittoneuvostolie esitelttv t asiat, joista liittotoimikunnan edellisessä kokouksessa ei ehditty antaa liittotoimiknnnan lausuntoa. 1/ ~a ini -,nyr}d~e ily -,voimistelu -,uinti-, 1'yöräily~aostojen e dotuksia muutoksiksi yleisiin kilp ilus" ntuihin :päf'tettiin :puoltaa. 2/ 1 : oin ~arl1on esi tylcsestä lt~=oko m.aa juhlimaan T Ln 20-vuotis ta toimintaa :painin merkeissä Tl yhd~rttiin pa inijaoston lausuntoo 3/ ainij oston ehdotusta painir.1estaruuskil ilu,jen järjestl'misestä liiton 20-vuot is j u..11 Ii en merlcei ss' Dr[ tettiin 1'uol ta8 edellyt kse IIn, ettt myös nyrklceily est ruuskilp ilut void~an jäl'jesthä sanassa yhteydessä ja ejjt' 1?aikasta ixxlljxxtx voi liittotoi iknnta 1'11 'tt.. f1wöhemmi"n. 4/ inij oston esitysttl lt ainip"iv: f vietttnf'un" p~l tettiin puolt::'1a. ä/ iirijakokoritean esityst' uudeksi piirijaoksi ja jtirjestömuotokomitean esitystä [Tl'" kuntaj~l'jestujen GlBllis' t"nnöiksi r: ätettiin puoltaa, utta sa; alla lans a liit-':;oneuvostolle toivo us,etttt liittoneuvosto n t asian tultua uudelleen esille r t}caisee piirij8jcoa koskevan kys~tm )csen. 5/ Voinistelijain liittojuhlarukna }c:oskevela voimistelu- jc nuortenjaoston esi~tstt;. 1':ttettiin })uoltaa paitsi lak1:eja koskeva kohta, joka ehdotetaan ratkais tavo ~ si r~ Ö lem lin. G/ Talviur'lei lu,jnhlan jlir j cstänistä koskevasta e si t ksestä T)" yd.etty Tampereen iirin lausunto' yv' _csyttiin, joten juhlien,vrj",st"r!list' 1'tU tettiin e dot taa ~ pe re en _ iirin es i tt f ' ilu v al'au_,:silla.. 7 / rasvatus.i 0 ston esi tysttl "Urhei lullinen terve.. denhoi to- ja ensia:pukasvc tus lt pl.' tetti in puoltaa. Täh~\n esi tylcseen lii tet'.f yös Tampereen '!lmiveen samaa asiaa koskeva esitys. 8/ I':asv~ tusjao ston esi tystti "Jäsenh8nkintakilpailu" pl' ätettiin :puoltaa. 9/ Tuortenjaoston esitystä nuorten osastojen ohjess1'nnöiksi p"ftettiin puolt~a. ' 10/ Pyöräily jaoston ehdotusta uusiksi MOOt to ri'pyör!iilysi t'nnöiksi p/l:c'tettiin puoltaa. ll! Uintij'oston ehdotusta uusiksi uintisliännöiy~i 1"ätettiin puoltaa. 12/ Liittokokouksesta liittoneuvoston k~ sitelv v'j.ksi siirrettytt H :Hn esi - 'tystr.. lok snyrk}~eilymest<.ruuskil1'ailujen järjest:':minen" sek' siihen liittyvää nyrkkeily jaoston ehdotusta alokasn.,trkkeilymestaruuskilll 'lujen ejasta pli-tettiin 1'uoltf~. 13/ Edellisess" kokouksessa krsitellyistt liittoneuvostolle tehdyistä esityksist~ annettujen liittotoimikunnan lausuntojen sanamuodot tarkistettiin. 14/ Liiton toi ~intc'kertomus vuoc..elta 1937 vahvistettiin. 15/ Liittoneuvostolle plwtettiin lisäksi esittää a/ ehrotus )ajulahden opistotalon opdilasrakennuksen r8kennustöihin ja maastotöihin r htvni sestl'., b/ suurarpajai sten jär j estä!'yli ses'tä. : olen ista edellänaini tuista esi t T_(sist' hyv' l~syttiin t lousvaliokunnan e si tt 'ntl.t perustelut. 16/ Toimistolle annettiin valtuudet esityslistan pain tt~.isesta ilman li- Sl' tarkastuks ia. 13 ostca ope~taja: ivistölt' _~julah -

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh

Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen puh Kunnanhallitus 268 04.11.2014 Kunnanvaltuusto 55 10.11.2014 Kiinteistöveron veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 263/02.03.02/2014 Khall 04.11.2014 268 Valmistelija: hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginhallitus 251 28.09.2015 Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 14.09.2015

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2.

PÖYTÄKIRJA. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 2(7) tarvittaessa ääntenlaskun. Salonen. kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2016 lisäksi 12.2. Metsä PÖYTÄKIRJA Y-tunnus 0635366-7 1/2016 1 (7) METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2016 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, kongressisiipi, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot