Tietoja valtion tietohallinnosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja valtion tietohallinnosta"

Transkriptio

1 Tietoja valtion tietohallinnosta a/2009 Hallinnon kehittäminen

2

3 Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Edita Prima Oy Helsinki 2009

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, kesäkuu 2009 Tekijät Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) Julkaisun nimi Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2008 Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Tietohallinto, tietotekniikka, tietoturvallisuus, sähköinen asiointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto, PL 28, VALTIONEUVOSTO, puh. (09) Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2009 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 95 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %).

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, juni 2009 Författare Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, ledningsenheten för statens IT-verksamhet Publikationens titel Information om statens dataadministration och datateknik 2008 Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord - Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 25a/2009 Beställningar/distribution Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, PB 28, STATSRÅDET, tfn (0) Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2009 ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 95 Pris Språk Finska Sammandrag De statliga ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda informationsförvaltningsutgifter uppgick år 2008 till 802,5 miljoner euro. År 2007 var utgifterna 761,6 miljoner euro, de har alltså ökat med 5,4 procent. Informationsförvaltningsutgifternas relativa andel av ämbetsverkens och inrättningarnas totala driftsutgifter uppgick år 2008 i genomsnitt till 9,8 procent. Den största utgiftsposten utgjordes i likhet med föregående år av löner och arvoden samt upphandling av tjänster, vilkas andel av de sammanlagda utgifterna var 28,0 respektive 51,6 procent. Kostnaderna för upphandling av program ökade med 22 och för upphandling av tjänster med 15 procent. Antalet personer som har informationsförvaltning som huvudsyssla uppgick i slutet av 2008 till stycken (2007: personer). Informationsförvaltningens helhetsinsats beräknades vara årsverken (2007: årsverken). Informationsförvaltningspersonalens andel av ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda personal var 3,9 procent (2007: 3,5 %). Personalantalet ökade vid 18 organisationer och minskade vid 23 organisationer. Ämbetsverken och inrättningarna hade ca arbetsstationer i bruk år 2008 (2007: ). Det sammanlagda antalet terminaler har minskat från och med År 2007 upphandlade man nya arbetsstationer, av vilka 30,5 procent var bärbara. De bärbara arbetsstationernas andel av det totala antalet var 19,7 procent (2006: 18,2 %)..

7 Tiivistelmä Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa, jossa työskentelee 980 kokoaikaista henkilöä. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus kasvanut. Henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. Open Office- lisenssien osuus on hieman kasvanut vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Käyttöpalveluiden ulkoistuksen seurauksena palvelimien määrä on jonkin verran vähentynyt.

8 Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet viime vuonna ainakin jonkin aikaa poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta.

9 Sisältö Tiivistelmä Johdanto Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot...13 Tietohallintohenkilöstö...13 Tietotekniikkavarustus...14 Strategiat ja kehittämishankkeet...15 Tietoturva ja tietosuoja...16 Sähköiset palvelut Valtion tietohallinnon tila Tietohallinnon menot Menot hallinnonaloittain Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostojen kohdentuminen IT- investoinnit Tietohallintohenkilöstö Henkilöstön työpanos hallinnonaloittain Henkilöstön jakautuminen eri tehtäviin Etäkäyttöpolitiikka ja etätyön käyttö Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen Johdon rooli Tietotekniikkavarustus Työasemat Palvelimet Älypuhelimien käyttö Sähköiset palvelut Nykyiset palvelut Uudet palvelut...46

10 2.5 Tietoturvallisuus ja sen kehittäminen Tietohallinnon viitekehysten soveltaminen Julkisen hallinnon IT-sopimusehtojen (JIT 2007) käyttö Strategiat ja kehityshankkeet Tietohallintostrategiat Kehityshankkeet Johtopäätöksiä Menojen kasvu ja tuottavuus Henkilöstön osaaminen Yleisjohdon rooli Strategiat ja kehityshankkeet Viitekehysten hyödyntäminen Sähköinen asiointi...65 LIITTEET

11 9 Johdanto Tämä julkaisu sisältää yhteenvetotietoja valtion tietohallinnosta vuodelta Kyselyvastauksista on koottu tietoja tietohallinnon menoista, henkilöstöstä, tietotekniikan laitteista, tietosuojasta ja tietoturvasta, sähköisistä palveluista, tietohallintostrategioista ja kehittämishankkeista. Meno- ja henkilöstötiedot ovat tilikaudelta ja muut tiedot vastaavat vuoden vaihteen tilannetta. Tiedot perustuvat valtion IT-toiminnan johtamisyksikön (ValtIT) helmimaaliskuussa 2009 valtion virastoille ja laitoksille tekemään sähköiseen lomakekyselyyn. Kysely lähetettiin aiempien vuosien tapaan kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille. Kyselyn ulkopuolelle jäivät eduskunta ja sen valvonnassa tai yhteydessä toimivat virastot (mm. Kansaneläkelaitos ja Valtion taloudentarkastusvirasto), Suomen Pankki ja sen alaiset yksiköt, Tasavallan presidentin kanslia sekä valtion liikelaitokset. Niin ikään valtion ylläpitämiä yleissivistäviä kouluja, valtion koulukoteja ja valtion mielisairaaloita ei sisällytetty kyselyyn. Kyselyyn vastasivat kaikki ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset lukuun ottamatta Joensuun yliopistoa, jonka osalta tilastoitiin vuoden 2007 volyymitiedot. Tietoja saatiin 112 kohdeorganisaatiosta, mikä oli tapahtuneet organisaatiomuutokset huomioon ottaen sama määrä kuin vuonna Raportissa on esitetty keskeiset tulokset ja havainnot hallinnonaloittain sekä koko hallinnosta yhteensä. Kyselyä muutettiin hieman edelliseen kyselyyn verrattuna poistamalla tai muokkaamalla vanhoja kysymyksiä sekä lisäämällä uusia kysymyksiä. Tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin on kuitenkin pyritty säilyttämään aiempiin tietoihin. Raportissa esitettävät tiedot perustuvat kyselyyn vastanneiden virastojen ja laitosten ilmoittamiin tietoihin. Näihin sisältyneitä virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia on pyritty korjaamaan mahdollisuuksien mukaan vastaajien kanssa neuvotellen. Erityisesti menojen luokitteluun ja henkilöstömääriin liittyviä tietoja on täsmennetty tällä tavoin. Menotietoja koskevan virhemarginaalin arvioidaan olevan noin 2 prosenttia. Raportin on laatinut ja kyselyaineiston analysoinut Pivotal Consulting Oy. Sähköisen tiedonkeruupalvelun tarjosi Webropol Oy. Kyselyn tuloksia, analyyseja ja johtopäätöksiä on käsitelty valtiovarainministeriön asettamassa ja vetämässä hankkeen ohjausryhmässä.

12 10 Julkaisuun koskeviin tiedusteluihin vastaa valtion IT-toiminnan johtamisyksikössä neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen (puh ), s-posti muotoa

13 11 1 Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka vaikutus huomioiden kasvuksi voidaan arvioida 3,8 prosenttia. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin sekä 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 ja vuonna ,3 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on hyvin tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edelleen. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on supistunut vuodesta 2004 lähtien. Tietohallintohenkilöstö Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henki-

14 12 henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta) 1. Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa (2007: 20 kpl) ja väheni 23 organisaatiossa (2007: 32 kpl). Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa- 980 kokoaikaista henkilöä. Muut yli sadan henkilön yksiköt ovat: HALTIK (249), Verohallinto (197), maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus -TIKE (107), Maanmittauslaitos (125) ja Tilastokeskus (111) henkilöä. Tietohallinnon työpanoksesta noin 36 prosenttia kohdistuu sekä perustietotekniikkapalveluiden että ydintoimintojen tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Tukitoimintojen osuus on 10, johtamisen ja strategiatyön 7, tietoturva- ja varautumistehtävien 4 sekä muiden tehtävien 7 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus lisääntynyt. Kokonaishenkilöstömäärään suhteutettuna eniten tietohallinnossa työskenteleviä on puolustusministeriön (6,7 %), maa- ja metsätalousministeriön (5,9 %), liikenne- ja viestintäministeriön (7,4 %) ja sosiaali- ja terveysministeriön (6,3 %) hallinnonaloilla. Etätyötä tekevien määrä on kasvanut edellisvuodesta 40 prosenttia, mutta on edelleen melko pieni. Etätyötä tekee koko- tai osa-aikaisesti noin henkilöä. IT-johdon henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Tietotekniikkavarustus Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Asiakaspäätteitä on kappaletta (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia (2007: 92,6 %) oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows XP:n osuus on 85,8 prosenttia. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. 1 Puolustusvoimilta saadun tarkemman tiedon mukaan vuoden 2007 lukuihin on lisätty 238 htv, josta päätoimisia 214 htv.

15 13 Toimisto-ohjelmistolisensseissä Open Office- lisenssien osuus on hieman lisääntynyt vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä on runsaasti Corel Office- sekä Office Mac- lisenssejä. Tiedosto- ja tulostuspalvelimia oli virastoissa ja laitoksissa vuonna kappaletta Määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia lähinnä ulkoistuksen vuoksi. Käyttöjärjestelmissä Windows Server 2003:n osuus on kasvanut ja Linuxin osuus on supistunut edellisestä vuodesta. Tietokanta- ja sovelluspalvelimia oli kappaletta vuonna 2008 (2007: 6 734). Myös näissä Windows Server- palvelimien osuus on lisääntynyt Linux- ja Unix- palvelimien kustannuksella. Virtuaalipalvelimien määräksi organisaatiot ilmoittivat kappaletta. Strategiat ja kehittämishankkeet Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. Joka toinen tietohallintostrategia on vahvistettu vuonna 2007 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2005 vahvistettuja strategioita on 29 prosenttia. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Yhteensä 89 organisaatiota ilmoittaa päivittävänsä tai laativansa strategian vuoteen 2013 mennessä. Uusia nyt ilman strategiaa olevia organisaatioita näistä on 7 kappaletta. Valtaosa virastoista ja laitoksista ilmoittaa edellisen vuoden tapaan suunnittelussaan ottavansa ainakin jossain määrin huomioon valtionhallinnon yhteiset palvelut sekä varautuvansa näiden käyttöönottoon. Lähes kaikilla virastoilla ja laitoksilla on käynnissä tai suunnitteilla tietohallinnon kehittämiseen liittyviä hankkeita. Eniten on tietoturvallisuuden, virkamiehen tunnistamisen (sisältäen käyttöoikeuden hallinnan), dokumentinhallinnan ja arkistoinnin, tietoja puhelinliikenneverkon sekä sähköposti- ja kalenteripalveluiden hankkeita. Ilmoitettuja hankkeita on yhteensä 653 kappaletta (2007: 640). Eniten hankkeita on opetusministeriön (165 kappaletta) ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla (96 kappaletta). Yhteishankkeita muiden valtion organisaatioiden kanssa on 65 prosentilla vastaajista. Hankkeet ovat pääsääntöisesti ministeriöiden yhteishankkeita, ValtIT:n hankkeita tai aluehallinnon kehittämishankkeeseen (ALKU) liittyviä yhteisprojekteja.

16 14 Tietoturva ja tietosuoja Lähes kaikissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa oli edellisen vuoden tapaan tietoturvallisuudesta vastaava henkilö, joka pääsääntöisesti raportoi ylimmälle johdolle. Kokopäivätoimisia oli 36 (2007: 34) ja osapäivätoimisia 66 henkilöä (2007: 69). Toiminnan ja tietohallinnon riskikartoituksen ja riskien hallintasuunnitelman on laatinut 50 prosenttia ja tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman 42 prosenttia organisaatioista. Suunnitelmien määrä on edellisvuoden tasolla. 39 organisaatiota aikoo laatia suunnitelman vuosien aikana. Ylimmän johdon vahvistamat tietoturvakäytännöt ja periaatteet ovat myös vuoden 2007 tapaan käytössä kahdella kolmasosalla organisaatioista. Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Tietoturvahyökkäyksiin liittyviä uhkia pyrittiin pitämään hallinnassa ennakoivin tietoturvamenetelmin sekä VAHTI (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä) -yhteistyön avulla. Sähköiset palvelut Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta. Hallinnonaloittain tarkasteltaessa eniten sähköisiä palveluita on tarjolla työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. Noin kaksi kolmasosaa palveluista liittyy erilaiseen verkkoasiointiin (vuorovaikutteinen asiointi, asian vireillepano, asian käsittelynseuranta, omien tietojen tarkistaminen jne.). Vajaa kolmasosa on tiedottavia palveluita (tietopalvelua, tietojen hakua ja selailua) ja kymmenesosa tiedonkeruupalveluita. Uusissa palveluissa liitäntöjä sekä omiin operatiivisiin järjestelmiin, perusrekisterijärjestelmiin että muiden organisaatioiden taustajärjestelmiin on toteutettu aiempaa enemmän. Sähköisistä asiointipalveluista 59 prosenttia (167 kpl) on suunnattu kansalaisille (myös opiskelijat), 71 prosenttia yrityksille (198 kpl) ja 18 prosenttia viranomaisille (50 kpl). Suuria tapahtumamääriä käsittelevillä organisaatioilla sähköisten palveluiden kasvupotentiaali nähdään merkittävänä. Tavoitteena on yleisesti prosentin osuus tapahtumista.

17 15 2 Valtion tietohallinnon tila 2.1 Tietohallinnon menot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka meno-osuudeksi ilmoitettiin 31,6 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy kuitenkin kuluja, jotka aiempina vuosina ovat sisältyneet tiedonsiirtomenoihin. Näiden osuudeksi voidaan arvioida hieman yli puolet ilmoitetusta (tietoliikenne- ja tiedonsiirtomenot vuonna ,4 miljoonaa, puheliikennemenot vuonna ,1 miljoonaa, erotus 11,7 miljoonaa euroa). Menojen kasvu oli 3,8 prosenttia, jos oletetaan että tiedonsiirtomenot olivat vakiot. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin ja 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on selvästi hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 prosenttia, vuonna ,3 ja vuonna ,7 prosenttia. Lukuja ylipäätään tarkasteltaessa on otettava huomioon näihin sisältyvä virhe, joka on arviolta kaksi prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on paljon tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia.

18 16 Taulukko 1. Tietohallinnon menot hallinnonaloittain (miljoonaa euroa) Hallinnonala Valtioneuvoston kanslia 2,9 3,1 1, ,2 1,7 1,7 2,2 Ympäristöministeriö 8,4 8,1 9,3 8,8 9,3 9,2 10,1 9,8 11,0 Ulkoasiainministeriö 7,7 7,5 7,9 10,6 11,5 13,6 11,8 14,9 16,4 Sosiaali- ja terveysministeriö 14,3 16, ,4 20,3 21,9 24,8 26,7 29,6 Oikeusministeriö 30,6 28,9 33,2 29,6 27,6 29,7 33,4 33,7 38,7 Maa- ja metsätalousministeriö 30,4 32,2 37,3 40,5 40,4 41,2 37,8 42,7 45,1 Liikenne- ja viestintäministeriö 33,2 42,8 44,4 57,7 54,6 56,7 53,8 51,5 49,7 Työ- ja elinkeinoministeriö 36,3 40,3 36, ,2 40,8 47,4 56,6 63,6 Sisäasiainministeriö 49 56,3 57,6 66,4 75,2 84,5 88,1 92,8 73,3 Opetusministeriö , ,4 106,3 116,9 121,1 122,2 Puolustusministeriö 81,9 81,8 94,4 96,1 115,6 132,2 152,2 163,8 167,8 Valtiovarainministeriö 79,5 90,1 99,2 106,8 106,9 109,2 129,6 146,3 182,9 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707, ,5 Kuvio 1. Tietohallintomenot hallinnonaloittain (miljoona euroa) Puolustusministeriö Sisäasiainministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Ulkoasiainministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Oikeusministeriö Ympäristöministeriö Opetusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 Menot hallinnonaloittain Eri hallinnonaloista suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Nämä yhdessä muodostavat yli puolet valtionhallinnon tietohallinnon kokonaismenoista. Euromääräisesti menot ovat kasvaneet eniten valtiovarainministeriön (+28,2 miljoonaa euroa) ja vastaavasti vähentyneet sisäasianministeriön hallinnonalalla (-19,5 miljoonaa euroa). Muutokset selittyvät pääosin lääninhallinnon, maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen siirtymisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen. Pitkällä aikavälillä ja organisaatiomuutokset huomioon ottaen eniten euromääräisesti ovat kasvaneet puolustusministeriön menot. Vuonna 2008 ministeriön tietohallintomenot olivat 72 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna Yksittäisistä organisaatioista suuria menolisäyksiä oli: Verohallinto 9,2 miljoonaa euroa (11 %), Tullilaitos 5,3 miljoonaa euroa (23 %) ja Patentti- ja rekisterihallitus 3,1 miljoonaa euroa (29 %). Eniten vähenivät Ajoneuvohallintokeskuksen menot; 8,1 miljoonaa euroa (35 %). Menojen suhteellinen osuus valtion tietohallinnon kokonaismenoihin verrattuna on viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana lisääntynyt eniten valtiovarainministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloilla Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostot sekä palkat ja palkkiot ovat jo usean vuoden ajan muodostaneet yli puolet tietohallinnon kokonaismenoista. Tietohallinnon henkilöstömenot kasvoivat henkilöstömäärän muutoksen suhteessa. Alla olevassa taulukossa vuoden 2007 todellinen luku on jonkin verran korkeampi, koska Puolustusvoimien henkilöstömäärä tarkentui kyseiseltä vuodelta 242 henkilöllä (ks. alla luku 2.2). Vuoteen 2006 verrattuna henkilöstömenot ovat kasvaneet noin 14 prosenttia, joten vuositasolla lisäys on keskimäärin 7 prosentin luokkaa. Eniten menot ovat kasvaneet ohjelmistojen hankinnoissa (+22,4 prosenttia) ja palveluiden ostoissa (+15,3 prosenttia). Mikäli palveluiden ostoja tarkastellaan ilman edelliseen vuoteen vertailua vaikeuttavia tiedonsiirto- ja puheliikennemenoja (ks. luvut 2.1 ja 2.1.3) on palvelujen ostojen kasvu 14,3 prosenttia. Ohjelmistojen ostot lisääntyivät merkittävästi ensimmäistä kertaa vuoden 2004 jälkeen. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edellisten vuosien tapaan. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Hintojen laskun ohella pudotusta selittää suurelta osin Puolustusvoimien laitehankintojen supistuminen noin 18 miljoonalla eurolla. Todennäköisesti vähennystä on tullut myös siirtymisestä laitteiden ostamisesta käyttöpalvelujen ostamiseen (+19 miljoo-

20 18 naa euroa). Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on vähentynyt vuodesta 2004 lähtien. Palvelujen ostojen kohdentumista on tarkemmin eritelty jäljempänä luvussa Muiden menojen väheneminen edellisvuodesta 7,8 miljoonalla eurolla heijastuu osaltaan muihin menoeriin niitä kasvattavasti, joka on otettava huomioon suhteellisia muutoksia tarkasteltaessa. Kuvio 2. Tietohallintomenojen jakautuminen menolajeittian vuonna 2008 Ohjelmistot 8 % Muut menot 2 % Laiteostot 8 % Palkat ja palkkiot 28 % Laitevuokrat ja leasingmaksut 2 % Palveluiden ostot 52 % Taulukko 2. Tietohallinnon menot menolajeittain , miljoonaa euroa Menolaji Palkat ja palkkiot 125,1 133,9 144,3 156, ,7 207,7 207,1 222,1 Laitevuokrat ja leasingmaksut 9,50 11,60 13,30 15,70 15,60 13,3 10,2 18,5 15,6 Palveluiden ostot 203,2 221,7 239,7 258,2 239,9 275,4 303,1 357,4 413,5 Laiteostot 78,4 81,3 79,8 73, ,3 91,3 91,1 59,5 Ohjelmistot 27,4 33,6 41,9 43,7 52,3 50,7 53,4 54,1 66,2 Muut menot 14,6 15,8 16,1 18,2 20,1 34,1 41,7 33,4 25,6 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707,5 761,6 802,5

21 19 Kuvio 3. Tietohallinnon menot menolajeittain vuosina , 1000 euroa Palkat ja palkkiot Palveluiden ostot Ohjelmistot Laitevuokrat ja leasingmaksut Laiteostot Muut menot Taulukko 3. Eri tietohallintomenojen muutokset vuosina , % Menolaji Palkat ja palkkiot 7 7,8 8,7 5,2 8,9 15,6-0,3 7,2 Laitevuokrat ja leasingmaksut 22,1 13,8 18,9-0,6-14,5-23,0 81,3-15,7 Palvelujen ostot 9,1 8,1 7,7-7,1 14,8 19,8 17,9 15,7 Laiteostot 3,7-1,8-8 40,3-8,4-3,2 0-34,7 Ohjelmistot 22,6 24,7 4,3 19,7-3,1 5,4 1,3 22,4 Muut menot 8,2 1, ,4 69,7 22,4-19,9-23,4 Tietohallintomenot yhteensä 8,6 7,5 5,8 5,3 8,7 9,3 7,6 5,4 Hallinnonaloittaisia menoja tarkasteltaessa palkkojen ja palkkioiden osuus tietohallinnon kokonaismenoista on suurin ympäristöministeriön hallinnonalalla, 47,2 prosenttia. Noin 40 prosentin osuudet ovat maa- ja metsätalousministeriössä, opetusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Ulkoasianministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön palkkaosuus on noin 20 prosenttia. Laitehankintamenot ovat edellisen vuoden tapaan suurimmat opetusministeriön (15 %) ja puolustusministeriön (11 %) hallinnonaloilla keskiarvon ollessa 7,4 prosenttia. Oikeusministeriössä laitehankintamenot olivat lähes nolla samoin kuin vuonna Valmisohjelmistojen ostojen meno-osuus oli suurin puolustusministeriön hallinnonalalla

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003

VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTION TIETOHALLINNON KEHITTÄMISEN ARVIOINTI 5/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä

Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä Eri toimijaryhmien näkemyksiä kokonaisarkkitehtuurityöstä VARKIT-osaprojekti Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin käsitystutkimus FEAR-projekti 45/2008 Hallinnon kehittäminen Eri toimijaryhmien näkemyksiä

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 6/2007 Työryhmämuistioita Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen Työryhmämuistioita 6/2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla

Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Tuloksellisuustarkastuskertomus 225/2011 Valtionhallinnon toimitilat ja konserniohjaus oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön hallinnonaloilla Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

Maistraattien toimialuejaot

Maistraattien toimialuejaot Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen 39/2010 Hallinnon kehittäminen Maistraattien toimialuejaot ja erikoistuminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 39/2010 Hallinnon kehittätminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti 5/2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus 231/2011. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus 231/2011. Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 231/2011 Tuottavuusohjelman toteuttaminen ja vaikutukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 8/2011

Lisätiedot

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta

Valtion konesalija. kapasiteettipalvelustrategia 15/2014. ICT-toiminta Valtion konesalija kapasiteettipalvelustrategia 15/2014 ICT-toiminta Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategia Valtiovarainministeriön julkaisuja 15/2014 IICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen

Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen Tuottavuusohjelman valmistelu ja johtaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 207/2010 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 207/2010 Tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja Valtion hankintakäsikirja 2010 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Valtion hankintakäsikirja 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 48/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina 2006 ja 2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran julkaisuja 8/2008 Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuosina

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot