Tietoja valtion tietohallinnosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja valtion tietohallinnosta"

Transkriptio

1 Tietoja valtion tietohallinnosta a/2009 Hallinnon kehittäminen

2

3 Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Edita Prima Oy Helsinki 2009

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, kesäkuu 2009 Tekijät Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) Julkaisun nimi Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2008 Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Tietohallinto, tietotekniikka, tietoturvallisuus, sähköinen asiointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto, PL 28, VALTIONEUVOSTO, puh. (09) Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2009 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 95 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %).

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, juni 2009 Författare Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, ledningsenheten för statens IT-verksamhet Publikationens titel Information om statens dataadministration och datateknik 2008 Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord - Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 25a/2009 Beställningar/distribution Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, PB 28, STATSRÅDET, tfn (0) Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2009 ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 95 Pris Språk Finska Sammandrag De statliga ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda informationsförvaltningsutgifter uppgick år 2008 till 802,5 miljoner euro. År 2007 var utgifterna 761,6 miljoner euro, de har alltså ökat med 5,4 procent. Informationsförvaltningsutgifternas relativa andel av ämbetsverkens och inrättningarnas totala driftsutgifter uppgick år 2008 i genomsnitt till 9,8 procent. Den största utgiftsposten utgjordes i likhet med föregående år av löner och arvoden samt upphandling av tjänster, vilkas andel av de sammanlagda utgifterna var 28,0 respektive 51,6 procent. Kostnaderna för upphandling av program ökade med 22 och för upphandling av tjänster med 15 procent. Antalet personer som har informationsförvaltning som huvudsyssla uppgick i slutet av 2008 till stycken (2007: personer). Informationsförvaltningens helhetsinsats beräknades vara årsverken (2007: årsverken). Informationsförvaltningspersonalens andel av ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda personal var 3,9 procent (2007: 3,5 %). Personalantalet ökade vid 18 organisationer och minskade vid 23 organisationer. Ämbetsverken och inrättningarna hade ca arbetsstationer i bruk år 2008 (2007: ). Det sammanlagda antalet terminaler har minskat från och med År 2007 upphandlade man nya arbetsstationer, av vilka 30,5 procent var bärbara. De bärbara arbetsstationernas andel av det totala antalet var 19,7 procent (2006: 18,2 %)..

7 Tiivistelmä Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa, jossa työskentelee 980 kokoaikaista henkilöä. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus kasvanut. Henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. Open Office- lisenssien osuus on hieman kasvanut vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Käyttöpalveluiden ulkoistuksen seurauksena palvelimien määrä on jonkin verran vähentynyt.

8 Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet viime vuonna ainakin jonkin aikaa poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta.

9 Sisältö Tiivistelmä Johdanto Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot...13 Tietohallintohenkilöstö...13 Tietotekniikkavarustus...14 Strategiat ja kehittämishankkeet...15 Tietoturva ja tietosuoja...16 Sähköiset palvelut Valtion tietohallinnon tila Tietohallinnon menot Menot hallinnonaloittain Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostojen kohdentuminen IT- investoinnit Tietohallintohenkilöstö Henkilöstön työpanos hallinnonaloittain Henkilöstön jakautuminen eri tehtäviin Etäkäyttöpolitiikka ja etätyön käyttö Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen Johdon rooli Tietotekniikkavarustus Työasemat Palvelimet Älypuhelimien käyttö Sähköiset palvelut Nykyiset palvelut Uudet palvelut...46

10 2.5 Tietoturvallisuus ja sen kehittäminen Tietohallinnon viitekehysten soveltaminen Julkisen hallinnon IT-sopimusehtojen (JIT 2007) käyttö Strategiat ja kehityshankkeet Tietohallintostrategiat Kehityshankkeet Johtopäätöksiä Menojen kasvu ja tuottavuus Henkilöstön osaaminen Yleisjohdon rooli Strategiat ja kehityshankkeet Viitekehysten hyödyntäminen Sähköinen asiointi...65 LIITTEET

11 9 Johdanto Tämä julkaisu sisältää yhteenvetotietoja valtion tietohallinnosta vuodelta Kyselyvastauksista on koottu tietoja tietohallinnon menoista, henkilöstöstä, tietotekniikan laitteista, tietosuojasta ja tietoturvasta, sähköisistä palveluista, tietohallintostrategioista ja kehittämishankkeista. Meno- ja henkilöstötiedot ovat tilikaudelta ja muut tiedot vastaavat vuoden vaihteen tilannetta. Tiedot perustuvat valtion IT-toiminnan johtamisyksikön (ValtIT) helmimaaliskuussa 2009 valtion virastoille ja laitoksille tekemään sähköiseen lomakekyselyyn. Kysely lähetettiin aiempien vuosien tapaan kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille. Kyselyn ulkopuolelle jäivät eduskunta ja sen valvonnassa tai yhteydessä toimivat virastot (mm. Kansaneläkelaitos ja Valtion taloudentarkastusvirasto), Suomen Pankki ja sen alaiset yksiköt, Tasavallan presidentin kanslia sekä valtion liikelaitokset. Niin ikään valtion ylläpitämiä yleissivistäviä kouluja, valtion koulukoteja ja valtion mielisairaaloita ei sisällytetty kyselyyn. Kyselyyn vastasivat kaikki ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset lukuun ottamatta Joensuun yliopistoa, jonka osalta tilastoitiin vuoden 2007 volyymitiedot. Tietoja saatiin 112 kohdeorganisaatiosta, mikä oli tapahtuneet organisaatiomuutokset huomioon ottaen sama määrä kuin vuonna Raportissa on esitetty keskeiset tulokset ja havainnot hallinnonaloittain sekä koko hallinnosta yhteensä. Kyselyä muutettiin hieman edelliseen kyselyyn verrattuna poistamalla tai muokkaamalla vanhoja kysymyksiä sekä lisäämällä uusia kysymyksiä. Tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin on kuitenkin pyritty säilyttämään aiempiin tietoihin. Raportissa esitettävät tiedot perustuvat kyselyyn vastanneiden virastojen ja laitosten ilmoittamiin tietoihin. Näihin sisältyneitä virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia on pyritty korjaamaan mahdollisuuksien mukaan vastaajien kanssa neuvotellen. Erityisesti menojen luokitteluun ja henkilöstömääriin liittyviä tietoja on täsmennetty tällä tavoin. Menotietoja koskevan virhemarginaalin arvioidaan olevan noin 2 prosenttia. Raportin on laatinut ja kyselyaineiston analysoinut Pivotal Consulting Oy. Sähköisen tiedonkeruupalvelun tarjosi Webropol Oy. Kyselyn tuloksia, analyyseja ja johtopäätöksiä on käsitelty valtiovarainministeriön asettamassa ja vetämässä hankkeen ohjausryhmässä.

12 10 Julkaisuun koskeviin tiedusteluihin vastaa valtion IT-toiminnan johtamisyksikössä neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen (puh ), s-posti muotoa

13 11 1 Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka vaikutus huomioiden kasvuksi voidaan arvioida 3,8 prosenttia. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin sekä 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 ja vuonna ,3 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on hyvin tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edelleen. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on supistunut vuodesta 2004 lähtien. Tietohallintohenkilöstö Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henki-

14 12 henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta) 1. Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa (2007: 20 kpl) ja väheni 23 organisaatiossa (2007: 32 kpl). Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa- 980 kokoaikaista henkilöä. Muut yli sadan henkilön yksiköt ovat: HALTIK (249), Verohallinto (197), maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus -TIKE (107), Maanmittauslaitos (125) ja Tilastokeskus (111) henkilöä. Tietohallinnon työpanoksesta noin 36 prosenttia kohdistuu sekä perustietotekniikkapalveluiden että ydintoimintojen tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Tukitoimintojen osuus on 10, johtamisen ja strategiatyön 7, tietoturva- ja varautumistehtävien 4 sekä muiden tehtävien 7 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus lisääntynyt. Kokonaishenkilöstömäärään suhteutettuna eniten tietohallinnossa työskenteleviä on puolustusministeriön (6,7 %), maa- ja metsätalousministeriön (5,9 %), liikenne- ja viestintäministeriön (7,4 %) ja sosiaali- ja terveysministeriön (6,3 %) hallinnonaloilla. Etätyötä tekevien määrä on kasvanut edellisvuodesta 40 prosenttia, mutta on edelleen melko pieni. Etätyötä tekee koko- tai osa-aikaisesti noin henkilöä. IT-johdon henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Tietotekniikkavarustus Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Asiakaspäätteitä on kappaletta (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia (2007: 92,6 %) oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows XP:n osuus on 85,8 prosenttia. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. 1 Puolustusvoimilta saadun tarkemman tiedon mukaan vuoden 2007 lukuihin on lisätty 238 htv, josta päätoimisia 214 htv.

15 13 Toimisto-ohjelmistolisensseissä Open Office- lisenssien osuus on hieman lisääntynyt vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä on runsaasti Corel Office- sekä Office Mac- lisenssejä. Tiedosto- ja tulostuspalvelimia oli virastoissa ja laitoksissa vuonna kappaletta Määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia lähinnä ulkoistuksen vuoksi. Käyttöjärjestelmissä Windows Server 2003:n osuus on kasvanut ja Linuxin osuus on supistunut edellisestä vuodesta. Tietokanta- ja sovelluspalvelimia oli kappaletta vuonna 2008 (2007: 6 734). Myös näissä Windows Server- palvelimien osuus on lisääntynyt Linux- ja Unix- palvelimien kustannuksella. Virtuaalipalvelimien määräksi organisaatiot ilmoittivat kappaletta. Strategiat ja kehittämishankkeet Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. Joka toinen tietohallintostrategia on vahvistettu vuonna 2007 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2005 vahvistettuja strategioita on 29 prosenttia. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Yhteensä 89 organisaatiota ilmoittaa päivittävänsä tai laativansa strategian vuoteen 2013 mennessä. Uusia nyt ilman strategiaa olevia organisaatioita näistä on 7 kappaletta. Valtaosa virastoista ja laitoksista ilmoittaa edellisen vuoden tapaan suunnittelussaan ottavansa ainakin jossain määrin huomioon valtionhallinnon yhteiset palvelut sekä varautuvansa näiden käyttöönottoon. Lähes kaikilla virastoilla ja laitoksilla on käynnissä tai suunnitteilla tietohallinnon kehittämiseen liittyviä hankkeita. Eniten on tietoturvallisuuden, virkamiehen tunnistamisen (sisältäen käyttöoikeuden hallinnan), dokumentinhallinnan ja arkistoinnin, tietoja puhelinliikenneverkon sekä sähköposti- ja kalenteripalveluiden hankkeita. Ilmoitettuja hankkeita on yhteensä 653 kappaletta (2007: 640). Eniten hankkeita on opetusministeriön (165 kappaletta) ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla (96 kappaletta). Yhteishankkeita muiden valtion organisaatioiden kanssa on 65 prosentilla vastaajista. Hankkeet ovat pääsääntöisesti ministeriöiden yhteishankkeita, ValtIT:n hankkeita tai aluehallinnon kehittämishankkeeseen (ALKU) liittyviä yhteisprojekteja.

16 14 Tietoturva ja tietosuoja Lähes kaikissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa oli edellisen vuoden tapaan tietoturvallisuudesta vastaava henkilö, joka pääsääntöisesti raportoi ylimmälle johdolle. Kokopäivätoimisia oli 36 (2007: 34) ja osapäivätoimisia 66 henkilöä (2007: 69). Toiminnan ja tietohallinnon riskikartoituksen ja riskien hallintasuunnitelman on laatinut 50 prosenttia ja tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman 42 prosenttia organisaatioista. Suunnitelmien määrä on edellisvuoden tasolla. 39 organisaatiota aikoo laatia suunnitelman vuosien aikana. Ylimmän johdon vahvistamat tietoturvakäytännöt ja periaatteet ovat myös vuoden 2007 tapaan käytössä kahdella kolmasosalla organisaatioista. Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Tietoturvahyökkäyksiin liittyviä uhkia pyrittiin pitämään hallinnassa ennakoivin tietoturvamenetelmin sekä VAHTI (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä) -yhteistyön avulla. Sähköiset palvelut Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta. Hallinnonaloittain tarkasteltaessa eniten sähköisiä palveluita on tarjolla työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. Noin kaksi kolmasosaa palveluista liittyy erilaiseen verkkoasiointiin (vuorovaikutteinen asiointi, asian vireillepano, asian käsittelynseuranta, omien tietojen tarkistaminen jne.). Vajaa kolmasosa on tiedottavia palveluita (tietopalvelua, tietojen hakua ja selailua) ja kymmenesosa tiedonkeruupalveluita. Uusissa palveluissa liitäntöjä sekä omiin operatiivisiin järjestelmiin, perusrekisterijärjestelmiin että muiden organisaatioiden taustajärjestelmiin on toteutettu aiempaa enemmän. Sähköisistä asiointipalveluista 59 prosenttia (167 kpl) on suunnattu kansalaisille (myös opiskelijat), 71 prosenttia yrityksille (198 kpl) ja 18 prosenttia viranomaisille (50 kpl). Suuria tapahtumamääriä käsittelevillä organisaatioilla sähköisten palveluiden kasvupotentiaali nähdään merkittävänä. Tavoitteena on yleisesti prosentin osuus tapahtumista.

17 15 2 Valtion tietohallinnon tila 2.1 Tietohallinnon menot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka meno-osuudeksi ilmoitettiin 31,6 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy kuitenkin kuluja, jotka aiempina vuosina ovat sisältyneet tiedonsiirtomenoihin. Näiden osuudeksi voidaan arvioida hieman yli puolet ilmoitetusta (tietoliikenne- ja tiedonsiirtomenot vuonna ,4 miljoonaa, puheliikennemenot vuonna ,1 miljoonaa, erotus 11,7 miljoonaa euroa). Menojen kasvu oli 3,8 prosenttia, jos oletetaan että tiedonsiirtomenot olivat vakiot. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin ja 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on selvästi hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 prosenttia, vuonna ,3 ja vuonna ,7 prosenttia. Lukuja ylipäätään tarkasteltaessa on otettava huomioon näihin sisältyvä virhe, joka on arviolta kaksi prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on paljon tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia.

18 16 Taulukko 1. Tietohallinnon menot hallinnonaloittain (miljoonaa euroa) Hallinnonala Valtioneuvoston kanslia 2,9 3,1 1, ,2 1,7 1,7 2,2 Ympäristöministeriö 8,4 8,1 9,3 8,8 9,3 9,2 10,1 9,8 11,0 Ulkoasiainministeriö 7,7 7,5 7,9 10,6 11,5 13,6 11,8 14,9 16,4 Sosiaali- ja terveysministeriö 14,3 16, ,4 20,3 21,9 24,8 26,7 29,6 Oikeusministeriö 30,6 28,9 33,2 29,6 27,6 29,7 33,4 33,7 38,7 Maa- ja metsätalousministeriö 30,4 32,2 37,3 40,5 40,4 41,2 37,8 42,7 45,1 Liikenne- ja viestintäministeriö 33,2 42,8 44,4 57,7 54,6 56,7 53,8 51,5 49,7 Työ- ja elinkeinoministeriö 36,3 40,3 36, ,2 40,8 47,4 56,6 63,6 Sisäasiainministeriö 49 56,3 57,6 66,4 75,2 84,5 88,1 92,8 73,3 Opetusministeriö , ,4 106,3 116,9 121,1 122,2 Puolustusministeriö 81,9 81,8 94,4 96,1 115,6 132,2 152,2 163,8 167,8 Valtiovarainministeriö 79,5 90,1 99,2 106,8 106,9 109,2 129,6 146,3 182,9 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707, ,5 Kuvio 1. Tietohallintomenot hallinnonaloittain (miljoona euroa) Puolustusministeriö Sisäasiainministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Ulkoasiainministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Oikeusministeriö Ympäristöministeriö Opetusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 Menot hallinnonaloittain Eri hallinnonaloista suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Nämä yhdessä muodostavat yli puolet valtionhallinnon tietohallinnon kokonaismenoista. Euromääräisesti menot ovat kasvaneet eniten valtiovarainministeriön (+28,2 miljoonaa euroa) ja vastaavasti vähentyneet sisäasianministeriön hallinnonalalla (-19,5 miljoonaa euroa). Muutokset selittyvät pääosin lääninhallinnon, maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen siirtymisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen. Pitkällä aikavälillä ja organisaatiomuutokset huomioon ottaen eniten euromääräisesti ovat kasvaneet puolustusministeriön menot. Vuonna 2008 ministeriön tietohallintomenot olivat 72 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna Yksittäisistä organisaatioista suuria menolisäyksiä oli: Verohallinto 9,2 miljoonaa euroa (11 %), Tullilaitos 5,3 miljoonaa euroa (23 %) ja Patentti- ja rekisterihallitus 3,1 miljoonaa euroa (29 %). Eniten vähenivät Ajoneuvohallintokeskuksen menot; 8,1 miljoonaa euroa (35 %). Menojen suhteellinen osuus valtion tietohallinnon kokonaismenoihin verrattuna on viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana lisääntynyt eniten valtiovarainministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloilla Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostot sekä palkat ja palkkiot ovat jo usean vuoden ajan muodostaneet yli puolet tietohallinnon kokonaismenoista. Tietohallinnon henkilöstömenot kasvoivat henkilöstömäärän muutoksen suhteessa. Alla olevassa taulukossa vuoden 2007 todellinen luku on jonkin verran korkeampi, koska Puolustusvoimien henkilöstömäärä tarkentui kyseiseltä vuodelta 242 henkilöllä (ks. alla luku 2.2). Vuoteen 2006 verrattuna henkilöstömenot ovat kasvaneet noin 14 prosenttia, joten vuositasolla lisäys on keskimäärin 7 prosentin luokkaa. Eniten menot ovat kasvaneet ohjelmistojen hankinnoissa (+22,4 prosenttia) ja palveluiden ostoissa (+15,3 prosenttia). Mikäli palveluiden ostoja tarkastellaan ilman edelliseen vuoteen vertailua vaikeuttavia tiedonsiirto- ja puheliikennemenoja (ks. luvut 2.1 ja 2.1.3) on palvelujen ostojen kasvu 14,3 prosenttia. Ohjelmistojen ostot lisääntyivät merkittävästi ensimmäistä kertaa vuoden 2004 jälkeen. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edellisten vuosien tapaan. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Hintojen laskun ohella pudotusta selittää suurelta osin Puolustusvoimien laitehankintojen supistuminen noin 18 miljoonalla eurolla. Todennäköisesti vähennystä on tullut myös siirtymisestä laitteiden ostamisesta käyttöpalvelujen ostamiseen (+19 miljoo-

20 18 naa euroa). Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on vähentynyt vuodesta 2004 lähtien. Palvelujen ostojen kohdentumista on tarkemmin eritelty jäljempänä luvussa Muiden menojen väheneminen edellisvuodesta 7,8 miljoonalla eurolla heijastuu osaltaan muihin menoeriin niitä kasvattavasti, joka on otettava huomioon suhteellisia muutoksia tarkasteltaessa. Kuvio 2. Tietohallintomenojen jakautuminen menolajeittian vuonna 2008 Ohjelmistot 8 % Muut menot 2 % Laiteostot 8 % Palkat ja palkkiot 28 % Laitevuokrat ja leasingmaksut 2 % Palveluiden ostot 52 % Taulukko 2. Tietohallinnon menot menolajeittain , miljoonaa euroa Menolaji Palkat ja palkkiot 125,1 133,9 144,3 156, ,7 207,7 207,1 222,1 Laitevuokrat ja leasingmaksut 9,50 11,60 13,30 15,70 15,60 13,3 10,2 18,5 15,6 Palveluiden ostot 203,2 221,7 239,7 258,2 239,9 275,4 303,1 357,4 413,5 Laiteostot 78,4 81,3 79,8 73, ,3 91,3 91,1 59,5 Ohjelmistot 27,4 33,6 41,9 43,7 52,3 50,7 53,4 54,1 66,2 Muut menot 14,6 15,8 16,1 18,2 20,1 34,1 41,7 33,4 25,6 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707,5 761,6 802,5

21 19 Kuvio 3. Tietohallinnon menot menolajeittain vuosina , 1000 euroa Palkat ja palkkiot Palveluiden ostot Ohjelmistot Laitevuokrat ja leasingmaksut Laiteostot Muut menot Taulukko 3. Eri tietohallintomenojen muutokset vuosina , % Menolaji Palkat ja palkkiot 7 7,8 8,7 5,2 8,9 15,6-0,3 7,2 Laitevuokrat ja leasingmaksut 22,1 13,8 18,9-0,6-14,5-23,0 81,3-15,7 Palvelujen ostot 9,1 8,1 7,7-7,1 14,8 19,8 17,9 15,7 Laiteostot 3,7-1,8-8 40,3-8,4-3,2 0-34,7 Ohjelmistot 22,6 24,7 4,3 19,7-3,1 5,4 1,3 22,4 Muut menot 8,2 1, ,4 69,7 22,4-19,9-23,4 Tietohallintomenot yhteensä 8,6 7,5 5,8 5,3 8,7 9,3 7,6 5,4 Hallinnonaloittaisia menoja tarkasteltaessa palkkojen ja palkkioiden osuus tietohallinnon kokonaismenoista on suurin ympäristöministeriön hallinnonalalla, 47,2 prosenttia. Noin 40 prosentin osuudet ovat maa- ja metsätalousministeriössä, opetusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Ulkoasianministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön palkkaosuus on noin 20 prosenttia. Laitehankintamenot ovat edellisen vuoden tapaan suurimmat opetusministeriön (15 %) ja puolustusministeriön (11 %) hallinnonaloilla keskiarvon ollessa 7,4 prosenttia. Oikeusministeriössä laitehankintamenot olivat lähes nolla samoin kuin vuonna Valmisohjelmistojen ostojen meno-osuus oli suurin puolustusministeriön hallinnonalalla

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2010 32a/2011 ICT-toiminta Tietoja valtion tietohallinnosta 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 32a/2011 IC T-toiminta VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely analogisista aineistoista Kyselyn 1. vaiheen tulokset 1. Vaiheen kysely Kysely toteutettiin valtionhallinnon organisaatioille 20.6.- 25.8.2017 Maakuntahallinnoille siirtyvien tehtävien

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä Webropol-kyselyn VM 114/00/2008 tulokset Puisto, Sneck 12.12.2008 (liite 3) Hallinnon tukitehtävien alueellistaminen Selvitettävät tukitoiminnot Yhteenveto ministeriöille ja virastoille suunnatusta tukipalvelukyselystä

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2012 24/2013 ICT-toiminta Tietoja valtion tietohallinnosta 2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 24/2013 ICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2008

Valtion tuottavuustilasto 2008 Julkinen talous 2009 Valtion tuottavuustilasto 2008 Valtion tuottavuus parani vuonna 2008 Korjattu 3.7.2009. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani

Lisätiedot

Valtion ICT 2010-2013

Valtion ICT 2010-2013 Valtion ICT 2010-2013 Valtion IT-johtaja Yrjö Benson www.valtit.fi Sisällysluettelo Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen asioinnin ja tietoyhteiskuntakehityksen

Lisätiedot

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2017 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2017 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2017 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2017 ennustea 2016issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 300 72 800-0,7 % HTV 69 900 71 700-2,6 % Toimisto-HTV 50 000 50 800-1,6 %

Lisätiedot

Verkkolaskun lähetys valtiolla

Verkkolaskun lähetys valtiolla Verkkolaskun lähetys valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1 Q2 Verkkolaskujen lähetys

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2013 19/2014 ICT-toiminta Tietoja valtion tietohallinnosta 2013 Valtiovarainministeriön julkaisuja 19/2014 ICT-toiminta 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016a 2015issa Muutos*is Henkilö lkm. 72 800 73 300-0,7 % HTV 71 700 72 500-1,1 % Toimisto-HTV 50 800 51 400-1,0 % *muutos

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 28.1.2014 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Asiantunti, lainsäädäntöasiat Antti Ristimäki Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto-

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS. Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus

VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS. Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus VALTIOVARAINMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS VM114:01/2006 21.1.2008 Valtionhallinnon yhteisen turvallisen tietoliikenneratkaisun esitutkimus Asettaminen Toimikausi Tausta Valtiovarainministeriö on tänään asettanut

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2009

Valtion tuottavuustilasto 2009 Julkinen talous 2010 Valtion tuottavuustilasto 2009 Valtion tuottavuus heikkeni vuonna 2009 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuus heikkeni vuonna 2009 edellisvuoteen verrattuna. Verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2010

Valtion tuottavuustilasto 2010 Julkinen talous 2011 Valtion tuottavuustilasto 2010 Valtion tuottavuus parani vuonna 2010 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani vuonna 2010 edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuus

Lisätiedot

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli

Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Valtiovarainministeriö Lausuntopyyntö 16.12.2016 VM036:00/2015 Valtionhallinnon riskienhallintapolitiikkamalli Johdanto Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Jäsenten esittäytyminen. Pöytäkirja. Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005

1. Kokouksen avaus. 2. Jäsenten esittäytyminen. Pöytäkirja. Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005 Pöytäkirja Valtion IT toiminnan koordinaatioryhmän kokous 2/2005 Aika: 24.08.2005 klo 14.00 16.05 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Helsinki Läsnä: Leena Honka, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM

Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet. Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Palkeet Asiakasneuvottelukunnan uudet tuulet Kieku-foorumi Risto Hakoila, UM Uudistettu asiakasneuvottelukunta on aloittanut tänä vuonna Valtiovarainministeriön asettamispäätös 6.2.2017 Asiakasneuvottelukunta

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2016 TIEDONHANKINTA Energia, ympäristö ja teknologia 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta Valtiovarainministeriön julkaisu 34/2017. Julkisen hallinnon ICT

Tietoja valtion tietohallinnosta Valtiovarainministeriön julkaisu 34/2017. Julkisen hallinnon ICT Tietoja valtion tietohallinnosta 2016 Valtiovarainministeriön julkaisu 34/2017 Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriön julkaisuja 34/2017 Tietoja valtion tietohallinnosta 2016 Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskus (VIP) Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > VIP:n palvelut Valtioneuvoston IT palvelut Suomi.fi ValtIT kärkihankkeet Valtiokonttorin sisältä siirtyvät yhteiset

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa. Oskari verkostopäivä Tommi Karttaavi

Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa. Oskari verkostopäivä Tommi Karttaavi Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa Oskari verkostopäivä 21.5.2014 Tommi Karttaavi Avoimen lähdekoodin käyttö (Kuntien tietotekniikkakartoitus 2006 ja 2010) Kuntien tietotekniikkakartoitus 2006

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015 TIEDONHANKINTA Yritys-, ympäristö- ja teknologia-aineistot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tutkimus ja

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki

Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009. Mika Rajamäki Suomen IT-palvelumarkkinat: näkymiä vuodelle 2009 Mika Rajamäki Market-Visio Oy Marketvisio on riippumaton ICT-johtamisen ja liiketoiminnan neuvonantaja. Marketvisio yhdistää Gartnerin globaalit resurssit

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi

1. Johtaminen ja riskienhallinta 2. Toiminnan jatkuvuuden hallinta 3. Turvallisuus kehittämisessä 4. Turvallisuuden ylläpito 5. Seuranta ja arviointi Nimeämispyyntö 1 (2) VM/2155/00.01.00.01/2016 Liite 1 Liite 2 25.01.2017 Julkinen JulkICT Kimmo Rousku Nimeämispyyntö Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän sihteeristöön (VAHTIsihteeristö)

Lisätiedot

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita

Kevään 2017 tiedustelussa kysyttiin yritysten toteutuneita EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kotimaisten arvo oli viime vuonna reilut 3,8 miljardia euroa eli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Kuluvana vuonna investointien kasvu kiihtyisi

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2006

Valtion tuottavuustilasto 2006 Julkinen talous 2007 Valtion tuottavuustilasto 2006 Valtion tuottavuuskehitys maltillista vuonna 2006 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuus koheni hieman vuonna 2006. Työn tuottavuus kasvoi 0,4 ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing

Enfo Oyj. Virtualisointi. Case: Eduskunta. Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Enfo Oyj Virtualisointi Case: Eduskunta Juha-Pekka Leskinen, EDUSKUNTA - Tietohallintotoimisto Markus Sjöman, Enfo Oyj - Zourcing Eduskunnan näkökulma asiaan Tietotekniikka eduskunnassa Tunnuslukuja projektista

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2012

Valtion tuottavuustilasto 2012 Julkinen talous 2013 Valtion tuottavuustilasto 2012 Valtion tuottavuus heikkeni vuonna 2012 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuus

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta Valtiovarainministeriön julkaisu 27/2015. Julkisen hallinnon ICT

Tietoja valtion tietohallinnosta Valtiovarainministeriön julkaisu 27/2015. Julkisen hallinnon ICT Tietoja valtion tietohallinnosta 2014 Valtiovarainministeriön julkaisu 27/2015 Julkisen hallinnon ICT Tietoja valtion tietohallinnosta 2014 Valtiovarainministeriön julkaisu 27/2015 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa

Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Lausunto 1 (5) VM/1242/00.00.05/2014 30.6.2014 Valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT-toiminto Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista

Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Lausuntopyyntö 15.05.2017 OM 8/41/2017 Arviomuistio julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista Johdanto Arviomuistiossa selvitetään julkisiin kuulutuksiin liittyvä nykyinen sääntelytilanne

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset

Muutosten vuosi 2013. Johtajan terveiset Vuosikatsaus 2013 Muutosten vuosi 2013 Johtajan terveiset HALTIKin kuudes toimintavuosi oli työntäyteinen. Muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohanke (TUVE) saatiin onnistuneesti maaliin ja samalla

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö

ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006. Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö Valtion IT palvelut ValtIT tiedotus ja keskustelutilaisuus 16.11.2006 Leena Honka valtion IT johtaja Valtiovarainministeriö Valtion IT toiminnan johtamisyksikkö 16.11.2006 1 Valtion IT toiminnan johtamis

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset Valtionhallinnon johdon tuki

Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset Valtionhallinnon johdon tuki Johtamissopimusten kehittäminen valtionhallinnossa kyselyn tulokset 2016 Valtionhallinnon johdon tuki Lokakuu 2016 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Kyselyn tulokset... 4 2.1 Kokemus esimiessuhteesta... 4 2.2

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Helsinki, 26.11.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuuden tarkastelulle

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa

Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa Tiedonkäsittelyn ohjaus ja sääntely valtionhallinnossa neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi VAHTIn pj, DI Hallinnon kehittämisosasto Valtiovarainministeriön tehtäviä Hallinnon rakenteiden ja ohjausjärjestelmien

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot