Tietoja valtion tietohallinnosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja valtion tietohallinnosta"

Transkriptio

1 Tietoja valtion tietohallinnosta a/2009 Hallinnon kehittäminen

2

3 Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen

4 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila/VM-julkaisutiimi Edita Prima Oy Helsinki 2009

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, kesäkuu 2009 Tekijät Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT) Julkaisun nimi Tietoja valtion tietohallinnosta ja tietotekniikasta 2008 Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Julkaisu on saatavissa Internetistä osoitteesta Asiasanat Tietohallinto, tietotekniikka, tietoturvallisuus, sähköinen asiointi Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosasto, PL 28, VALTIONEUVOSTO, puh. (09) Painopaikka ja -aika Edita Prima Oy, Helsinki 2009 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sivuja 95 Hinta Kieli Suomi Tiivistelmä Valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %).

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, juni 2009 Författare Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, ledningsenheten för statens IT-verksamhet Publikationens titel Information om statens dataadministration och datateknik 2008 Publikationens andra versioner Publikationen finns på finska på Internet-address Nyckelord - Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 25a/2009 Beställningar/distribution Finansministeriet, avdelningen för utvecklandet av förvaltningen, PB 28, STATSRÅDET, tfn (0) Tryckeri/tryckningsort och -år Edita Prima Ab, Helsingfors 2009 ISBN (hft.) ISSN (hft.) ISBN (PDF) ISSN (PDF) Sidor 95 Pris Språk Finska Sammandrag De statliga ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda informationsförvaltningsutgifter uppgick år 2008 till 802,5 miljoner euro. År 2007 var utgifterna 761,6 miljoner euro, de har alltså ökat med 5,4 procent. Informationsförvaltningsutgifternas relativa andel av ämbetsverkens och inrättningarnas totala driftsutgifter uppgick år 2008 i genomsnitt till 9,8 procent. Den största utgiftsposten utgjordes i likhet med föregående år av löner och arvoden samt upphandling av tjänster, vilkas andel av de sammanlagda utgifterna var 28,0 respektive 51,6 procent. Kostnaderna för upphandling av program ökade med 22 och för upphandling av tjänster med 15 procent. Antalet personer som har informationsförvaltning som huvudsyssla uppgick i slutet av 2008 till stycken (2007: personer). Informationsförvaltningens helhetsinsats beräknades vara årsverken (2007: årsverken). Informationsförvaltningspersonalens andel av ämbetsverkens och inrättningarnas sammanlagda personal var 3,9 procent (2007: 3,5 %). Personalantalet ökade vid 18 organisationer och minskade vid 23 organisationer. Ämbetsverken och inrättningarna hade ca arbetsstationer i bruk år 2008 (2007: ). Det sammanlagda antalet terminaler har minskat från och med År 2007 upphandlade man nya arbetsstationer, av vilka 30,5 procent var bärbara. De bärbara arbetsstationernas andel av det totala antalet var 19,7 procent (2006: 18,2 %)..

7 Tiivistelmä Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Suurimman kuluerän muodostivat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Ohjelmistojen hankinnoissa menot kasvoivat 22 ja palveluiden ostoissa 15 prosenttia. Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta). Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa ja väheni 23 organisaatiossa. Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa, jossa työskentelee 980 kokoaikaista henkilöä. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus kasvanut. Henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. Open Office- lisenssien osuus on hieman kasvanut vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Käyttöpalveluiden ulkoistuksen seurauksena palvelimien määrä on jonkin verran vähentynyt.

8 Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet viime vuonna ainakin jonkin aikaa poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta.

9 Sisältö Tiivistelmä Johdanto Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot...13 Tietohallintohenkilöstö...13 Tietotekniikkavarustus...14 Strategiat ja kehittämishankkeet...15 Tietoturva ja tietosuoja...16 Sähköiset palvelut Valtion tietohallinnon tila Tietohallinnon menot Menot hallinnonaloittain Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostojen kohdentuminen IT- investoinnit Tietohallintohenkilöstö Henkilöstön työpanos hallinnonaloittain Henkilöstön jakautuminen eri tehtäviin Etäkäyttöpolitiikka ja etätyön käyttö Henkilöstön osaaminen ja kehittäminen Johdon rooli Tietotekniikkavarustus Työasemat Palvelimet Älypuhelimien käyttö Sähköiset palvelut Nykyiset palvelut Uudet palvelut...46

10 2.5 Tietoturvallisuus ja sen kehittäminen Tietohallinnon viitekehysten soveltaminen Julkisen hallinnon IT-sopimusehtojen (JIT 2007) käyttö Strategiat ja kehityshankkeet Tietohallintostrategiat Kehityshankkeet Johtopäätöksiä Menojen kasvu ja tuottavuus Henkilöstön osaaminen Yleisjohdon rooli Strategiat ja kehityshankkeet Viitekehysten hyödyntäminen Sähköinen asiointi...65 LIITTEET

11 9 Johdanto Tämä julkaisu sisältää yhteenvetotietoja valtion tietohallinnosta vuodelta Kyselyvastauksista on koottu tietoja tietohallinnon menoista, henkilöstöstä, tietotekniikan laitteista, tietosuojasta ja tietoturvasta, sähköisistä palveluista, tietohallintostrategioista ja kehittämishankkeista. Meno- ja henkilöstötiedot ovat tilikaudelta ja muut tiedot vastaavat vuoden vaihteen tilannetta. Tiedot perustuvat valtion IT-toiminnan johtamisyksikön (ValtIT) helmimaaliskuussa 2009 valtion virastoille ja laitoksille tekemään sähköiseen lomakekyselyyn. Kysely lähetettiin aiempien vuosien tapaan kaikille valtionhallinnon virastoille ja laitoksille. Kyselyn ulkopuolelle jäivät eduskunta ja sen valvonnassa tai yhteydessä toimivat virastot (mm. Kansaneläkelaitos ja Valtion taloudentarkastusvirasto), Suomen Pankki ja sen alaiset yksiköt, Tasavallan presidentin kanslia sekä valtion liikelaitokset. Niin ikään valtion ylläpitämiä yleissivistäviä kouluja, valtion koulukoteja ja valtion mielisairaaloita ei sisällytetty kyselyyn. Kyselyyn vastasivat kaikki ministeriöt sekä valtion virastot ja laitokset lukuun ottamatta Joensuun yliopistoa, jonka osalta tilastoitiin vuoden 2007 volyymitiedot. Tietoja saatiin 112 kohdeorganisaatiosta, mikä oli tapahtuneet organisaatiomuutokset huomioon ottaen sama määrä kuin vuonna Raportissa on esitetty keskeiset tulokset ja havainnot hallinnonaloittain sekä koko hallinnosta yhteensä. Kyselyä muutettiin hieman edelliseen kyselyyn verrattuna poistamalla tai muokkaamalla vanhoja kysymyksiä sekä lisäämällä uusia kysymyksiä. Tietojen vertailtavuus edellisiin vuosiin on kuitenkin pyritty säilyttämään aiempiin tietoihin. Raportissa esitettävät tiedot perustuvat kyselyyn vastanneiden virastojen ja laitosten ilmoittamiin tietoihin. Näihin sisältyneitä virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia on pyritty korjaamaan mahdollisuuksien mukaan vastaajien kanssa neuvotellen. Erityisesti menojen luokitteluun ja henkilöstömääriin liittyviä tietoja on täsmennetty tällä tavoin. Menotietoja koskevan virhemarginaalin arvioidaan olevan noin 2 prosenttia. Raportin on laatinut ja kyselyaineiston analysoinut Pivotal Consulting Oy. Sähköisen tiedonkeruupalvelun tarjosi Webropol Oy. Kyselyn tuloksia, analyyseja ja johtopäätöksiä on käsitelty valtiovarainministeriön asettamassa ja vetämässä hankkeen ohjausryhmässä.

12 10 Julkaisuun koskeviin tiedusteluihin vastaa valtion IT-toiminnan johtamisyksikössä neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen (puh ), s-posti muotoa

13 11 1 Yhteenveto tuloksista Tietohallintomenot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka vaikutus huomioiden kasvuksi voidaan arvioida 3,8 prosenttia. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin sekä 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 ja vuonna ,3 prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on hyvin tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia. Suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edelleen. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on supistunut vuodesta 2004 lähtien. Tietohallintohenkilöstö Päätoimisia tietohallintohenkilöitä oli vuoden 2008 lopussa henkeä (2007: henkeä). Tietohallinnon kokonaistyöpanokseksi arvioitiin henki-

14 12 henkilötyövuotta (2007: henkilötyövuotta) 1. Tietohallintohenkilöstön osuus virastojen ja laitosten kokonaishenkilöstöstä oli 3,9 prosenttia (2007: 3,5 %). Henkilöstömäärä kasvoi 18 organisaatiossa (2007: 20 kpl) ja väheni 23 organisaatiossa (2007: 32 kpl). Suurimmat tietohallinnon henkilöstöresurssit ovat Puolustusvoimissa- 980 kokoaikaista henkilöä. Muut yli sadan henkilön yksiköt ovat: HALTIK (249), Verohallinto (197), maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus -TIKE (107), Maanmittauslaitos (125) ja Tilastokeskus (111) henkilöä. Tietohallinnon työpanoksesta noin 36 prosenttia kohdistuu sekä perustietotekniikkapalveluiden että ydintoimintojen tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Tukitoimintojen osuus on 10, johtamisen ja strategiatyön 7, tietoturva- ja varautumistehtävien 4 sekä muiden tehtävien 7 prosenttia. Vuoteen 2007 verrattuna perustietotekniikkapalveluissa työskentelevien osuus on hieman supistunut ja ydintoiminnan tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa työskentelevien osuus lisääntynyt. Kokonaishenkilöstömäärään suhteutettuna eniten tietohallinnossa työskenteleviä on puolustusministeriön (6,7 %), maa- ja metsätalousministeriön (5,9 %), liikenne- ja viestintäministeriön (7,4 %) ja sosiaali- ja terveysministeriön (6,3 %) hallinnonaloilla. Etätyötä tekevien määrä on kasvanut edellisvuodesta 40 prosenttia, mutta on edelleen melko pieni. Etätyötä tekee koko- tai osa-aikaisesti noin henkilöä. IT-johdon henkilöstön osaamiskartoituksessa osaamistaso arvioitiin varsin hyväksi käyttäjien tukipalveluissa, hankinnoissa ja sopimushallinnassa sekä tietoturvallisuudessa. Projektinhallinnan ja sähköisten palvelun osaamisessa arvioitiin olevan eniten parannettavaa. Osaamisen arvioidaan jatkossa korostuvan eniten IT- johtamisessa, projektinhallinnassa sekä tietoteknisessä arkkitehtuuriosaamisessa. Tietotekniikkavarustus Virastojen ja laitosten käytössä oli noin työasemaa vuonna 2008 (2007: kpl). Asiakaspäätteitä on kappaletta (2007: kpl). Päätteiden kokonaismäärä on supistunut vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2007 hankittiin uutta työasemaa, joista kannettavien osuus oli 30,5 prosenttia. Kannettavien osuus kaikista työasemista oli 19,7 prosenttia (2006: 18,2 %). Työasemien käyttöjärjestelmistä 93,2 prosenttia (2007: 92,6 %) oli Microsoftin ohjelmistoja. Windows XP:n osuus on 85,8 prosenttia. Windows Vistan ja Linuxin osuus on hieman kasvanut. 1 Puolustusvoimilta saadun tarkemman tiedon mukaan vuoden 2007 lukuihin on lisätty 238 htv, josta päätoimisia 214 htv.

15 13 Toimisto-ohjelmistolisensseissä Open Office- lisenssien osuus on hieman lisääntynyt vuodesta 2007 ollen nyt 16 prosenttia. Yliopistojen ja korkeakoulujen käytössä on runsaasti Corel Office- sekä Office Mac- lisenssejä. Tiedosto- ja tulostuspalvelimia oli virastoissa ja laitoksissa vuonna kappaletta Määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia lähinnä ulkoistuksen vuoksi. Käyttöjärjestelmissä Windows Server 2003:n osuus on kasvanut ja Linuxin osuus on supistunut edellisestä vuodesta. Tietokanta- ja sovelluspalvelimia oli kappaletta vuonna 2008 (2007: 6 734). Myös näissä Windows Server- palvelimien osuus on lisääntynyt Linux- ja Unix- palvelimien kustannuksella. Virtuaalipalvelimien määräksi organisaatiot ilmoittivat kappaletta. Strategiat ja kehittämishankkeet Voimassa oleva tietohallintostrategia on 75 prosentilla organisaatioista. Kokonaan ilman strategiaa on 27 organisaatiota. Joka toinen tietohallintostrategia on vahvistettu vuonna 2007 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2005 vahvistettuja strategioita on 29 prosenttia. 46 prosenttia vastaajista ilmoitti päivittävänsä tai käynnistävänsä tietohallintostrategian päivityksen vuoden 2009 aikana (2007: noin 30 %). Yhteensä 89 organisaatiota ilmoittaa päivittävänsä tai laativansa strategian vuoteen 2013 mennessä. Uusia nyt ilman strategiaa olevia organisaatioita näistä on 7 kappaletta. Valtaosa virastoista ja laitoksista ilmoittaa edellisen vuoden tapaan suunnittelussaan ottavansa ainakin jossain määrin huomioon valtionhallinnon yhteiset palvelut sekä varautuvansa näiden käyttöönottoon. Lähes kaikilla virastoilla ja laitoksilla on käynnissä tai suunnitteilla tietohallinnon kehittämiseen liittyviä hankkeita. Eniten on tietoturvallisuuden, virkamiehen tunnistamisen (sisältäen käyttöoikeuden hallinnan), dokumentinhallinnan ja arkistoinnin, tietoja puhelinliikenneverkon sekä sähköposti- ja kalenteripalveluiden hankkeita. Ilmoitettuja hankkeita on yhteensä 653 kappaletta (2007: 640). Eniten hankkeita on opetusministeriön (165 kappaletta) ja valtiovarainministeriön hallinnonaloilla (96 kappaletta). Yhteishankkeita muiden valtion organisaatioiden kanssa on 65 prosentilla vastaajista. Hankkeet ovat pääsääntöisesti ministeriöiden yhteishankkeita, ValtIT:n hankkeita tai aluehallinnon kehittämishankkeeseen (ALKU) liittyviä yhteisprojekteja.

16 14 Tietoturva ja tietosuoja Lähes kaikissa ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa oli edellisen vuoden tapaan tietoturvallisuudesta vastaava henkilö, joka pääsääntöisesti raportoi ylimmälle johdolle. Kokopäivätoimisia oli 36 (2007: 34) ja osapäivätoimisia 66 henkilöä (2007: 69). Toiminnan ja tietohallinnon riskikartoituksen ja riskien hallintasuunnitelman on laatinut 50 prosenttia ja tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman 42 prosenttia organisaatioista. Suunnitelmien määrä on edellisvuoden tasolla. 39 organisaatiota aikoo laatia suunnitelman vuosien aikana. Ylimmän johdon vahvistamat tietoturvakäytännöt ja periaatteet ovat myös vuoden 2007 tapaan käytössä kahdella kolmasosalla organisaatioista. Erityistoimenpiteitä aiheuttaneita ulkopuolisia tietoturvahyökkäyksiä oli havainnut 23 prosenttia vastaajista (2007: 16 %). Virustartunnan vuoksi järjestelmät tai niiden osat ovat olleet poissa käytössä 14 prosentilla vastaajista (2007:10 %). Tietoturvahyökkäyksiin liittyviä uhkia pyrittiin pitämään hallinnassa ennakoivin tietoturvamenetelmin sekä VAHTI (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä) -yhteistyön avulla. Sähköiset palvelut Erilaisia sähköisiä asiointipalveluja virastot ja laitokset raportoivat kyselyssä 315 kappaletta. Näistä käytössä olevia palveluja on 283 ja suunnitteilla 32 palvelua. Käytössä olevia palveluita raportoi 65 prosenttia ja suunnitteilla olevia 23 prosenttia kyselyyn vastanneista virastoista ja laitoksista. Uusien palveluiden kehittämistä suunnittelevien virastojen samoin kuin palveluiden määrä on selvästi lisääntynyt edellisestä vuodesta. Hallinnonaloittain tarkasteltaessa eniten sähköisiä palveluita on tarjolla työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla. Noin kaksi kolmasosaa palveluista liittyy erilaiseen verkkoasiointiin (vuorovaikutteinen asiointi, asian vireillepano, asian käsittelynseuranta, omien tietojen tarkistaminen jne.). Vajaa kolmasosa on tiedottavia palveluita (tietopalvelua, tietojen hakua ja selailua) ja kymmenesosa tiedonkeruupalveluita. Uusissa palveluissa liitäntöjä sekä omiin operatiivisiin järjestelmiin, perusrekisterijärjestelmiin että muiden organisaatioiden taustajärjestelmiin on toteutettu aiempaa enemmän. Sähköisistä asiointipalveluista 59 prosenttia (167 kpl) on suunnattu kansalaisille (myös opiskelijat), 71 prosenttia yrityksille (198 kpl) ja 18 prosenttia viranomaisille (50 kpl). Suuria tapahtumamääriä käsittelevillä organisaatioilla sähköisten palveluiden kasvupotentiaali nähdään merkittävänä. Tavoitteena on yleisesti prosentin osuus tapahtumista.

17 15 2 Valtion tietohallinnon tila 2.1 Tietohallinnon menot Kyselyyn vastanneiden valtion virastojen ja laitosten tietohallinnon menot olivat vuonna 2008 yhteensä 802,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 menot olivat 761,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu oli 5,4 prosenttia. Luvut eivät ole täysin verrannollisia, koska vuonna 2008 uutena menokohteena oli puheliikenne, jonka meno-osuudeksi ilmoitettiin 31,6 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy kuitenkin kuluja, jotka aiempina vuosina ovat sisältyneet tiedonsiirtomenoihin. Näiden osuudeksi voidaan arvioida hieman yli puolet ilmoitetusta (tietoliikenne- ja tiedonsiirtomenot vuonna ,4 miljoonaa, puheliikennemenot vuonna ,1 miljoonaa, erotus 11,7 miljoonaa euroa). Menojen kasvu oli 3,8 prosenttia, jos oletetaan että tiedonsiirtomenot olivat vakiot. Kasvusta 62 prosenttia kohdistui palveluiden ostoihin, 21 prosenttia palkkoihin ja palkkioihin ja 17 prosenttia ohjelmistojen ostoihin. Kasvu on selvästi hidastunut, sillä vuonna 2007 lisäys oli 7,6 prosenttia, vuonna ,3 ja vuonna ,7 prosenttia. Lukuja ylipäätään tarkasteltaessa on otettava huomioon näihin sisältyvä virhe, joka on arviolta kaksi prosenttia. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli vuonna 2008 keskimäärin 9,8 prosenttia. Osuus on sama kuin vuonna Valtion koko budjetista tietohallintomenojen osuus oli 1,7 prosenttia vuonna Tietohallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin valtiovarainministeriön hallinnonalalla (23,0 %), jossa on paljon tietovaltaisia organisaatioita (Väestörekisterikeskus 50 %, Valtiokonttori 32 %, Verohallinto 24 %, Tilastokeskus 18 % ja Tullilaitos 18 %). Pienin meno-osuus on oikeusministeriön hallinnonalalla 5.0 %. Suurimman kuluerän muodostavat edellisten vuosien tapaan palkat ja palkkiot sekä palveluiden ostot, joiden osuudet kokonaismenoista olivat 28,0 ja 51,6 prosenttia.

18 16 Taulukko 1. Tietohallinnon menot hallinnonaloittain (miljoonaa euroa) Hallinnonala Valtioneuvoston kanslia 2,9 3,1 1, ,2 1,7 1,7 2,2 Ympäristöministeriö 8,4 8,1 9,3 8,8 9,3 9,2 10,1 9,8 11,0 Ulkoasiainministeriö 7,7 7,5 7,9 10,6 11,5 13,6 11,8 14,9 16,4 Sosiaali- ja terveysministeriö 14,3 16, ,4 20,3 21,9 24,8 26,7 29,6 Oikeusministeriö 30,6 28,9 33,2 29,6 27,6 29,7 33,4 33,7 38,7 Maa- ja metsätalousministeriö 30,4 32,2 37,3 40,5 40,4 41,2 37,8 42,7 45,1 Liikenne- ja viestintäministeriö 33,2 42,8 44,4 57,7 54,6 56,7 53,8 51,5 49,7 Työ- ja elinkeinoministeriö 36,3 40,3 36, ,2 40,8 47,4 56,6 63,6 Sisäasiainministeriö 49 56,3 57,6 66,4 75,2 84,5 88,1 92,8 73,3 Opetusministeriö , ,4 106,3 116,9 121,1 122,2 Puolustusministeriö 81,9 81,8 94,4 96,1 115,6 132,2 152,2 163,8 167,8 Valtiovarainministeriö 79,5 90,1 99,2 106,8 106,9 109,2 129,6 146,3 182,9 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707, ,5 Kuvio 1. Tietohallintomenot hallinnonaloittain (miljoona euroa) Puolustusministeriö Sisäasiainministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Ulkoasiainministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Oikeusministeriö Ympäristöministeriö Opetusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvoston kanslia

19 Menot hallinnonaloittain Eri hallinnonaloista suurimmat tietohallintomenot ovat puolustusministeriöllä, valtiovarainministeriöllä ja opetusministeriöllä. Nämä yhdessä muodostavat yli puolet valtionhallinnon tietohallinnon kokonaismenoista. Euromääräisesti menot ovat kasvaneet eniten valtiovarainministeriön (+28,2 miljoonaa euroa) ja vastaavasti vähentyneet sisäasianministeriön hallinnonalalla (-19,5 miljoonaa euroa). Muutokset selittyvät pääosin lääninhallinnon, maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen siirtymisestä valtiovarainministeriön alaisuuteen. Pitkällä aikavälillä ja organisaatiomuutokset huomioon ottaen eniten euromääräisesti ovat kasvaneet puolustusministeriön menot. Vuonna 2008 ministeriön tietohallintomenot olivat 72 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna Yksittäisistä organisaatioista suuria menolisäyksiä oli: Verohallinto 9,2 miljoonaa euroa (11 %), Tullilaitos 5,3 miljoonaa euroa (23 %) ja Patentti- ja rekisterihallitus 3,1 miljoonaa euroa (29 %). Eniten vähenivät Ajoneuvohallintokeskuksen menot; 8,1 miljoonaa euroa (35 %). Menojen suhteellinen osuus valtion tietohallinnon kokonaismenoihin verrattuna on viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana lisääntynyt eniten valtiovarainministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloilla Tietohallinnon menot menolajeittain Palveluiden ostot sekä palkat ja palkkiot ovat jo usean vuoden ajan muodostaneet yli puolet tietohallinnon kokonaismenoista. Tietohallinnon henkilöstömenot kasvoivat henkilöstömäärän muutoksen suhteessa. Alla olevassa taulukossa vuoden 2007 todellinen luku on jonkin verran korkeampi, koska Puolustusvoimien henkilöstömäärä tarkentui kyseiseltä vuodelta 242 henkilöllä (ks. alla luku 2.2). Vuoteen 2006 verrattuna henkilöstömenot ovat kasvaneet noin 14 prosenttia, joten vuositasolla lisäys on keskimäärin 7 prosentin luokkaa. Eniten menot ovat kasvaneet ohjelmistojen hankinnoissa (+22,4 prosenttia) ja palveluiden ostoissa (+15,3 prosenttia). Mikäli palveluiden ostoja tarkastellaan ilman edelliseen vuoteen vertailua vaikeuttavia tiedonsiirto- ja puheliikennemenoja (ks. luvut 2.1 ja 2.1.3) on palvelujen ostojen kasvu 14,3 prosenttia. Ohjelmistojen ostot lisääntyivät merkittävästi ensimmäistä kertaa vuoden 2004 jälkeen. Palveluiden ulkoistaminen jatkui edellisten vuosien tapaan. Laitteiden ostot vähenivät noin 30 miljoonalla eurolla. Hintojen laskun ohella pudotusta selittää suurelta osin Puolustusvoimien laitehankintojen supistuminen noin 18 miljoonalla eurolla. Todennäköisesti vähennystä on tullut myös siirtymisestä laitteiden ostamisesta käyttöpalvelujen ostamiseen (+19 miljoo-

20 18 naa euroa). Laiteostoihin käytettyä rahamäärää on vähentynyt vuodesta 2004 lähtien. Palvelujen ostojen kohdentumista on tarkemmin eritelty jäljempänä luvussa Muiden menojen väheneminen edellisvuodesta 7,8 miljoonalla eurolla heijastuu osaltaan muihin menoeriin niitä kasvattavasti, joka on otettava huomioon suhteellisia muutoksia tarkasteltaessa. Kuvio 2. Tietohallintomenojen jakautuminen menolajeittian vuonna 2008 Ohjelmistot 8 % Muut menot 2 % Laiteostot 8 % Palkat ja palkkiot 28 % Laitevuokrat ja leasingmaksut 2 % Palveluiden ostot 52 % Taulukko 2. Tietohallinnon menot menolajeittain , miljoonaa euroa Menolaji Palkat ja palkkiot 125,1 133,9 144,3 156, ,7 207,7 207,1 222,1 Laitevuokrat ja leasingmaksut 9,50 11,60 13,30 15,70 15,60 13,3 10,2 18,5 15,6 Palveluiden ostot 203,2 221,7 239,7 258,2 239,9 275,4 303,1 357,4 413,5 Laiteostot 78,4 81,3 79,8 73, ,3 91,3 91,1 59,5 Ohjelmistot 27,4 33,6 41,9 43,7 52,3 50,7 53,4 54,1 66,2 Muut menot 14,6 15,8 16,1 18,2 20,1 34,1 41,7 33,4 25,6 YHTEENSÄ 458,3 497, ,9 595,8 647,5 707,5 761,6 802,5

21 19 Kuvio 3. Tietohallinnon menot menolajeittain vuosina , 1000 euroa Palkat ja palkkiot Palveluiden ostot Ohjelmistot Laitevuokrat ja leasingmaksut Laiteostot Muut menot Taulukko 3. Eri tietohallintomenojen muutokset vuosina , % Menolaji Palkat ja palkkiot 7 7,8 8,7 5,2 8,9 15,6-0,3 7,2 Laitevuokrat ja leasingmaksut 22,1 13,8 18,9-0,6-14,5-23,0 81,3-15,7 Palvelujen ostot 9,1 8,1 7,7-7,1 14,8 19,8 17,9 15,7 Laiteostot 3,7-1,8-8 40,3-8,4-3,2 0-34,7 Ohjelmistot 22,6 24,7 4,3 19,7-3,1 5,4 1,3 22,4 Muut menot 8,2 1, ,4 69,7 22,4-19,9-23,4 Tietohallintomenot yhteensä 8,6 7,5 5,8 5,3 8,7 9,3 7,6 5,4 Hallinnonaloittaisia menoja tarkasteltaessa palkkojen ja palkkioiden osuus tietohallinnon kokonaismenoista on suurin ympäristöministeriön hallinnonalalla, 47,2 prosenttia. Noin 40 prosentin osuudet ovat maa- ja metsätalousministeriössä, opetusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Ulkoasianministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä valtiovarainministeriön palkkaosuus on noin 20 prosenttia. Laitehankintamenot ovat edellisen vuoden tapaan suurimmat opetusministeriön (15 %) ja puolustusministeriön (11 %) hallinnonaloilla keskiarvon ollessa 7,4 prosenttia. Oikeusministeriössä laitehankintamenot olivat lähes nolla samoin kuin vuonna Valmisohjelmistojen ostojen meno-osuus oli suurin puolustusministeriön hallinnonalalla

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2010 32a/2011 ICT-toiminta Tietoja valtion tietohallinnosta 2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja 32a/2011 IC T-toiminta VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2008

Valtion tuottavuustilasto 2008 Julkinen talous 2009 Valtion tuottavuustilasto 2008 Valtion tuottavuus parani vuonna 2008 Korjattu 3.7.2009. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2010

Valtion tuottavuustilasto 2010 Julkinen talous 2011 Valtion tuottavuustilasto 2010 Valtion tuottavuus parani vuonna 2010 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani vuonna 2010 edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuus

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus VALTIOVARAINMINISTERIÖ Luonnos 10.12.2013 TORI-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori. Tilannekatsaus Hallituksen kokous Kari Pessi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Tilannekatsaus 18.7.2014 Hallituksen kokous 18.7.2015 Kari Pessi Valtorin tilannekatsaus Sisäisen tarkastajan rekrytointi Muut rekrytoinnit Siirtoprojektien

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU

VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN JA TILAKUSTANNUSTEN RAPORTOINTI 2015 TAMMI-KESÄKUU VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015: TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU (6KK) JA VUOSIENNUSTE (12 KK) Vuosiennuste: 855 951 818 /v Vuosiennuste:

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa

Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa Tietohallintoyhteistyö Pohjois-Suomessa (Alueellinen) yhteentoimivuus Länsi- ja pohj. alueen sote johtajat Pohtimolampi 13.11.2014 FM, HTT, Harri Ihalainen tietohallintojohtaja CV:stä - Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015

Tutkimus ja kehittäminen vuonna 2015 TIEDONHANKINTA Yritys-, ympäristö- ja teknologia-aineistot 00022 TILASTOKESKUS Puh. 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Tutkimus ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2006

Valtion tuottavuustilasto 2006 Julkinen talous 2007 Valtion tuottavuustilasto 2006 Valtion tuottavuuskehitys maltillista vuonna 2006 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuus koheni hieman vuonna 2006. Työn tuottavuus kasvoi 0,4 ja

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa

KA-opit hyötykäyttöön. Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa KA-opit hyötykäyttöön Kokonaisarkkitehtuuri toiminnan muutosvoimana Kangasniemen kunnassa Lähtötilanne - Täysin hajautettu tietohallinto, jossa toimialoilla omat IT-tukihenkilöt, yksi ATKsuunnittelija

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille. Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) hyödyt valtiokonsernille Valtio Expo 7.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Hyödyt > Tilanne tänään Anna-Maija Karjalainen 1992-1996 Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Mobiliteetti ja kommunikaatio

Mobiliteetti ja kommunikaatio Mobiliteetti ja kommunikaatio Kokemuksia tietoturvallisesta kommunikaatiopalvelusta hajautetussa ympäristössä Hannu Naumanen Järjestelmäpäällikkö 31.10.2012 HALTIK lyhyesti Toiminta alkanut 1.3.2008 Viraston

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 13.10.2015 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS NIISTÄ VALTION VIRASTOISTA JA LAITOKSISTA SEKÄ NIIDEN ALAISISTA YKSIKÖISTÄ, JOISTA TEHTÄVIÄ JA TOIMINTOJA

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen.

Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri hankkeen. ASETTAMISPÄÄTÖS 1 (5) 10.5.2016 MMM024:00/2016 SÄHKÖISEN ASUNTO-OSAKEREKISTERI -HANKKEEN ASETTAMINEN Toimikausi Tausta Maa ja metsätalousministeriö (MMM) on tänään asettanut sähköisen asunto osakerekisteri

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle

Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Taloushallinnon tuottavuustavoitteet Mikko Kangaspunta Valtion taloushallintopäivä Helsinki, Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät

Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät Liite LUONNOS VM037:00/2016 VM/692/00.01.00.01/2016 13.4.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät 1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava

Lisätiedot

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen?

Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? Miten Väestörekisterikeskus valmistautuu lainsäädäntöuudistukseen? VAHTIn EU-tietosuoja-asetusta käsittelevän raportin julkistustilaisuus 2.6.2016 Annina Hautala, johtava asiantuntija Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Ennakoi. muutos. Tietoa henkilöstön virkajärjestelyistä valtiolla

Ennakoi. muutos. Tietoa henkilöstön virkajärjestelyistä valtiolla Ennakoi muutos Tietoa henkilöstön virkajärjestelyistä valtiolla Virkajärjestelyillä nopeasti valtion toimintaympäristön tuntevia ammattilaisia Valtiolla joudutaan lähivuosina tekemään muutoksia nykyisiin

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Tutkimus kuntien yleissivistävän koulutuksen opetustoimen johtamisen tilasta ja muutoksista Suomessa

Tutkimus kuntien yleissivistävän koulutuksen opetustoimen johtamisen tilasta ja muutoksista Suomessa Tutkimus kuntien yleissivistävän koulutuksen opetustoimen johtamisen tilasta ja muutoksista Suomessa Jyväskylän yliopisto, Rehtori-instituutti Pekka Kanervio ja Mika Risku Tutkimuksen tarkoitus kuvata

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN IT-STRATEGIAN TOTEUTUS KÄYNNISSÄ. Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät Johdon IT-Strategiaseminaari

OPETUSMINISTERIÖN IT-STRATEGIAN TOTEUTUS KÄYNNISSÄ. Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät Johdon IT-Strategiaseminaari OPETUSMINISTERIÖN IT-STRATEGIAN TOTEUTUS KÄYNNISSÄ Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Kongressikeskus Paviljonki, Jyväskylä Opetusministeriö Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2017

TILASTOKATSAUS 2:2017 TILASTOKATSAUS 2:2017 11.1.2017 PENDELÖINTI VANTAAN SUURALUEILLE JA SUURALUEILTA 2014 Yhteenveto: Työpaikat ja työvoima n suuralueilla sekä pendelöinti Helsingin seudulla vuosina 2010 2014 Työpaikkoja

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2013 Laki. valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1226/2013 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen Toiminta-ajatus Verksamhetsidé Hankintakeskuksen tehtävänä on johtosäännön mukaan huolehtia osaltaan kaupungin hankintapalveluista ja keskitetyistä tukipalveluista

Lisätiedot