LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

2 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen menestystekijdista. Konkurssiyritys on tuotantosuuntautunut; sc pcrustaa toimintansa tekniseen osaamiseen. Perustamisvaiheessa yritys ei panosta markkinoinnin edistiimiseen. Tuotteet suunnataan paikallisille eika valtakunnallisille markkinoille. Yrityksella ei ole omia myyntipisteite. Yritysmuodoltaan konkurssiyritys on osakeyhtici, joka ei ole perheyhti<i. Yrityksen omistaja on toiminut aikaisemmin yrittiijiinii, ja h?in omistaa myds muita yrityksia. Koulutuspohjana hiinell?i on korkeakoulututkinto, eike hen ole saanut ammattikoulutusta. Seka henkilokunnan maaralla ettii liikevaihdolla mitattuna konkurssiyritys on pieni. Koneet ja kalusto ovat vuokrattuja. Tuotantotilat ovat kunnoltaan hyvi?i(l). Kehitysaluerahasto Oy:n mydntiimien lainojen osuus kokonaisrahoituksesta on suuri. Yritys on hakenut KERAlta jatkorahoitusta. Edelle olevat konkurssiyrityksen tunnusmerkit selvievet KERAn teettamasta tutkimuksesta "KERAn rahoittamat alkavat teollisuusyritykse t" (Kuopio 1984). Saman tutkimuksen mukaan turvaavan vakuuden saaminen yrityksen perustamistilanteessa on hankalaa. Ilman turvaavaa vakuutta mydnnettyja lainoja oli kappaleissa mitattuna 8570 KERAn mydntemista lainoista. Turvaavan vakuuden merkitys tavarantoimittajalle yrityksen konkurssissa on ratkaiseva. Tiimii kokemussaantd vahvistetaan oikeusministericin Iainvalmisteluosaston selvityksessa "Etuoikeudet konkurssissa" (Helsinki 1984). Selvityksen mukaan vain kahdessa konkurssissa sadasta riittaa etuoikeudettomille velkojille, joita tavarantoimittajat ovat, jako-osuutta konkurssipesen varoista. Konkurssipesen peseluetteloon ei voida luottaa arvioitaessa pesdn varoja, koska realisoitaessa pesan varoista saadaan keskima?irin vain 49 Vo pesdluetteloon merkitysta arvosta. Varojen yliarviointiin ja realisaatiohintojen alhaisuuteen vaikuttaa mm. se, etta varasto joudutaan realisoimaan yleensd erittain nopeasti ja se, etta v?iliaikainen pesanhoitaja ei tunne velallisen toimialaa, joten han joutuu luottamaan yrityksen omistajien taijohdon arvioon pesan omaisuuden arvosta. Varojen ylioptimistiselle arvioinnille eivat ole esteena Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden miiiiriilmisperusteet, joiden mukaan viiliaikaisen pesanhoitajan palkkio maeraytyy peseluettelon arvojen perusteella. Alkuaan konkurssissa kaikki velkojat ovat olleet tasa-arvoisessa asemassa. Voimassa oleva etuoikeusj?irjestelme on johtanut siihen, ette tavarantoimittajat karsivat konkursseissa luosittain arviolta 500 miljoonaa markkaa. Jos yleiset etuoikeudet poistettaisiin, saisivat tavarantoimittajat tasta puolesta miljardista takaisin noin 50 miljoonaa markkaa. Risto Suviala paatoimittaja

3 Antero Molander pitiiii velallisaloitteisen konkurssin konkulssiedellytysten tutkimista sattumanvaraisena. Konkurssimenettelyst fl kuultavanasianajaja Antero Molander Konkurssi piiiviin sana. se pllullll p_aitsi ffii"fjltjlt,'i,"i:,jfi::_ i1?j"',iili,frj,i','xtit.. lehdistiiii ja velkojia myiis lainsdiitiij iiii. Kon- riin. v..oun';i pyrkii sopi- Koko konkurssr.kosprokurssilain UUdiStus On Vireillii. TiiSSii konkurs- maan velallisen kanssa jarke- sessin ideana on saada menesista kuuttavana asianajaja Antero Molanoer iii".fjfll.-i:nlij;,,i1:1 F:ffi::l]:tTI"J:l.Til]: konkurssilain uudistamistyiiryhmdn jiisen. Vise iorran, painarar raa'i:ssa Toimenpireer \uunnararn punnittaessa, hakeako yritys Ky:n, Hyvon.Oy:n ja monen muun muutakuinkonkurssivelalliskonkurssi- i::litjffi:: ta vastaan. Kaytenndn pulpesiin toimitsijamies. Molanderin mielestd velko- mana on lyhyt vanhenemisaijat kayttavat liian vehan ka. Tasta aiheutuu ylipitkiii mahdollisuutta konkurssin lykkiiyksiii,molanderselirtdii. omtstamaansa patenttla uu- raukeamiseenvelkojain kuu- Konkurssirikosten tutkinra Vaaran merkit dessa perustamassaan yrityk- lustelussa. Tiillciin peslin ta- on hidasta. Pelkastaan ennen sessa. Aineettoman omaisuu- loudellinen tila on varsin tar- tutkimusten aloittamista \oi den siirto yritykselta toiselle kasti selvilla. Ja on nahtavis- vierahtaa yli vuosi. vastikkeetta on luvattoman sa, kannattaako konkurssihelppoa. Eikii velkojilla ole menettelye jatkaa. Tiillainen toimintakieltoa Molander ei Konkurssivelallisen liike- Jiilkiviisaus ei saamisensa konkurssissa menettanytta pidii kovinkaan mielekkiiiins. velkojaa paljon lohduta. Velkojan tulisikin omata "ennus-.juurikaanv?iliintulomahdolli- paetos edellyttee saapuvilla suuksia. olevilta velkojilta yksimielistli Itse asiassa se voi heikentdd paatctsta. Mydskaiin akordimahdollisuutta ei tulisi unoh- Konkurssikallet velkojien asemaa. Eniiii ei tajaeukon" kyvyt: milloin sulkea luottohana ja loista kaupparekisteriotteissa. Vaan peria taa. siel- saamiset pois kiireen vilkkaa. Uhkaava konkurssi voi antaa nnakkovaroituksia. Tiillaisena Molander piteii esimerkiksi hallituksen ammattimaisen jiisenen - liihinnii pankinjohtajan tai asianajajan - eroamista yrityksen hallituksesta. Myris uuden yritykscn pulpahtaminen toimivan yrityksen rinnalle samalle alalle samojen yhtiomiesten vetamana ei aina tiedii hyviiii, varoittelee Molander. Yrityksen siirtyminen leasing- tai factoring-rahoituksen kayttddn voi olla nopea keino tyhjentaa yrityksen kassa ennen lopun alkua. On my<is terk a selvittaa, kenen nimissa on yrityksen toiminnan kannalta elintarkea aineeton omaisuus - vuokraoikeudet, tavaramerkit, patentit -;painottaa Molander. Jos vaikkapa patentti on yhtion yhtidmiehen nimissa, han voi huoletta antaa patentilla el6neen yrityksensa menna nurin ja hy6dyntaa 4 Konkurssiin hakeminen Velallisaloitteisissa konkursseissa Molander niikee pulmia. Konkurssiedellytysten tutkiminen jae sattuman varaan. Etenkin jos konkurssi raukeaa varojen puutteeseen. Velallisen asiamies pyytaa itsensa maaraamista pesan valiaikaiseksi hoitajaksi. Hanen kauttaan velkojien intressit eivat velttamatta tule parhaiten hoidetuiksi. Valiaikaisen pesiinhoitajan hallinnon aikana tehdaan kuitenkin pesiin ja sen velkojien kannalta tdrkeimmat ratkaisut. TAman vuoksi Molander pitaa tarkedna saada viiliaikaiseksi pesanhoitajaksi velkojien valitsema toimitsijamies. Ei velallisen omaa miesta, joka kenties on toiminut velallisen neuvonantajana aiemmin. Verottajaa Molander ei moiti sen koommin liiasta Konkurssirikokset Tilanteessa, jossa velallinen on ennen konkurssia perustanut rinnakkaisen yrityksen jatkamaan kuolemaan tuomitun yrityksen toimintaa, Molander ei niihnyt velkojalla olevan muuta keinoa kuin takaisinsaantikanteen nostaminen. Ellei sitten kysymys ole konkurssirikoksesta. KaytAnndssii konkurssirikoksesta tekee tutkimuspyynndn pesanhoitaja erityistilintarkastuksen annettua siihen aiheen. Ongelmana on kuitenkin se, kuka maksaa kulut erityistilintarkastuksesta. Pesasta ei aina varoja heru. Velkojatkin ovat haluttomia satsaamaan rahojaan lisiia konkurssiin. Vain poikkeusta- la loistavat vaimot ja muur edustajat. Bulvaanien kavttdkielto ei Molanderin mielesra tule tata estamaan. On vaikea nayttaa jonkun olevan toisen bulvaani. Rauenneet konkurssit Noin 2/3 konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Ndiden suhteen velkoja on voimaton. Molander kertoo oikeusprosessista, loka johti Korkeimmassa oikeudessa velkojan kannalta surulliseen lopputulokseen: velkojalla ei ole oikeutta saada rauenneen konkurssin kirjanpitoa n?ihtevakseen. Ainoaksi keinoksi rauenneissa konkursseissa jeane hakea yritys uudelleen konkurssiin, jos yritys sinnikkiiristi jatkaa liiketoimiaan. Molander kertoo, ette tallaiselle

4 yritykselle on hyvinkin saattanut ilmestyd omaisuutta. TAlldin vastuukin muuttuu henkildkohtaiseksi. Etuoikeudettomat velkojat Molander ei neuvo etuoikeudettomia velkojia jattamean valvontaa valiin kustannusten Ja vaivan saastamiseksi. Molander kertoo, etta erityisesti likviditeettikonkurssissa velkojat voivat saada huomattavan lako-osuuden, jopa 100 %. Mycis takaisinsaantikanteet voivat tuoda pesaen rahaa. Molander pitee muutoksen Konkurssilainsiiiidintii uudistuu Kiireellisimpinii konkurssisaanndn uudistamistavoitteina Molander pitaa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista. Velkojien vaikutusmahdollisuuksia konkurssissa hiin pit?iii riittiivin?i. Sen si- Vaikka Johanna Niemi- saamista etuoikeusseennds-jaan hankalampana kuin mahdollisuudet tulisi poistaa. velallisen vaikuttamis- Kiesiliiinen selvityksess?idntdon "Etuoikeudet konkurssissa" konkurssisaanndn muuttamista. Erityisesti verottajan velalliselle mahdollisuudet Nykyziiin konkurssisaentd suo toteaa, etta yaln 2,4ya..ssa tutkituista konkursseista etuoikeudettomat saamiset saivat mrnen on pitkalti poliittinen sointia. Valiaikaisen pesen- etuoikeusaseman huononta- Jarruttaa omaisuuden reali- jonkinlaisen jako-osuuden, kysymys. hoidon aikana velallista on kuultava ennen realisointia. Myds kiinteen omaisuuden realisointi muutoin kuin pakkohuutokaupalla edellyttaa velallisen suostumusta. Ehdotetussa muodossaan uusi konkurssilainsaadantd poistaa mm. takaisinsaantisaanndsten kasuistisuuden. Myris velallisaloitteisten konkurssien konkurssiedellytyksiii ryhdyt?iiin tutkimaan. Molander uskoo, etta tavaraluotonantajan ase ma konkurssivelkojana tulee v?ililli sestr paranemaan uuden lainseedanndntoteutuessa. E A nne Le p p ti I ii- N i I s s o n Etuoikeudet konkurssissa selvitetty ja arvioitu Konkurssilainsiiddiintii on uudistumassa. Se edellvttdii etuoikeusjdrjestyksen arviointia. Oikeusministlriiin lainvalmisteluosastolla on valmistunut selvitvs etuoikeuksista konkursseissa. Tutkimus antaa kuvan nvkvtilanteesta ja piirtiid suuntaviivoja lakihankkeen toteutumiselle, Selvityksen teki lainsiifidiintiisihteeri JO- HANNA NIEMI-KIESILATNBN. Konkurssissa pesan varat jaetaan velkojille etuoikeusasetuksen (EOA) mukaisessa jarjestyksessa. Ensiksi maksetaan pesan selvittamisesta iiheutuneet kustannukset ja vasta sen jiilkeen varsinaiset konkurssivelat. Konkurssikustannusten jiilkeen makseraan ensin palkkasaamiset, seuraavaksi tydnantajan konkurssissa tydntekijiin palkoisra rehdyt, tilittematta jetetyt ennakonpidatykset ja sosiaaliturvamaksut seka tydnantajan eliikevakuutusmaksut. Sen jiilkeen maksetaan vuokrien ja irtaimistokiinnitysten jalkeen muut verosaatavat. Lopuksi maksetaan saamiset, joille ei ole saadetty etuoikeutta konkurssissa. Pesiin varoista maksettavat saamiset ja niiden etuoikeus vahvistetaan konkurssituomiossa. Konkurssista huolimatta saavat velkojat, joiden velan vakuutena on pantti tai kiinteistdkiinnitys, hakea saatavansa sen vakuutena olevasta omaisuudesta. Jos pesdn varat eivat riita peittamaan pesiin velkoja, etuoikeusjerjestys ratkaisee, ketka velkoiat saavat maksun ja ketka jaevet ilman. Konkurssipesan varat riittavat. yleensa vain hyviissli etuolkeusasemassa olevien saamlsten maksamiseen. ta, mite n tilanne muuttuisi jos etuoikeusjerjestys olisi toinen, ja mitkii velkojaryhmet eniten karsivet konkursseista. Selvityksen aineistona oli yhteensii 100 vuosina 1975, 1978 ja l98l psskaupunkiseudulla tuomioon peattynyc ta konkurssia. Tiedot kerettiin tuomioistuinasiakirjoista, laaninveroviraston veronkanto- ja jaamerekistereiste seka konkurssipesien toimitsijamiehille tehdylle kyselyllii. Riittavat tiedot saatiin 84 konkurssipesasta. Suuryritysten konkursseja sattuu harvoin. Aineistossa oli vain kaksi yritystii, joiden liikevaihto niiden toimintaaikana oli kohonnut yli l0 mmk:n. Konkurssiyritysten keskima?iriiinen elinikii oli l0 vuotta. Aineistosta oli rajattu pois rauenneet konkurssit. Ilmeisesti juuri lyhytikaisten yritysten konkurssit seenndnmukaisesti raukeavat Otanta varojen 100 tuomioon puutteessa. Alkaneista konkursseista noin 2/3 raukeaa piiiittynyttii konkurssia varojen puutteeseen. Yleisin yhtidmuoto oli osakeyhtid. Osakeyhticiiden konkurssit johtavat tiiydelliseen Tutkimuksella haluttiin selvittea, milla etuoikeudellakonkurssimenettelyyn selvdsti tuomrtut saamiset oli kaytanndssa maksettu pesdn varois- henkildiden useammin kuin yksityisten konkurssit. Takaisinsaantioikeudenkiiyntejii oli nostettu erittein harvoin. Yhdessetoista tapauksessa oli nostettu syyte konkurssirikoksesta ja viidessa tapauksessa ennakkoperintiilain rikkomisesta. Konkurssiyritysten varat Konkurssipesid realisoitaessa oll pesan varoista saatu keskimearin vajaa puolet pesaluetteloon merkityste arvosta. Pesenhoitajilta saaduista vastauksista tehtiin tdllaiset johtopeetdkset: Omaisuuden sailytyskustannukset voivat lyhyesse ajassa nousta pesen kaytetteviss?i oleviin varoihin niihden erittain korkeiksi, joten varasto on yleensa realisoitava hyvrn nopeastl. VAliaikainen pesanhoitaja er tunne velallisen toimialaa, joten laatiessaan peseluetteloa han joutuu luottamaan yrityksen omistajien tai johdon arvioon pesen omaisuuden arvosta. Neme puolestaan haluavat toisinaan antaa yrityksen

5 asemasta todellista edullisemman Etuoikeutettuja konkurssimerre, kuvan eivatka ymsaamisia ovat myos ennakon- etta konkurssipesdn pidatykset ja sosiaaliturvamaksut, realisoinnissa yrityksesta saadaan tydelakevakuutus- yleensb normaalia myyntihinlaa heikompi hinta. maksut ja vakuutusmaksulainat, vuokrat, irtaimistokiinnitys ja elinkeinotulovero, liike- Ydtyksen taloudellisen aseman kaunistelemiseksi vaihtovero ja tapaturmavakuutusmaksut. konkurssiyrityksen kirjanpitoon on usein jatetty perimiskelvottomia Yritysten tuloveroa oli valkiksi saatavia esimervottu kaikkiaan 44,2 mmk muilta konkurssiyrityksilte. Yrityksen omaisuus on joskus kirjanpitoon merkitty poistamattomaan hankintaarvoonsa vielii silloinkin, kun selvityksen konkursseissa, Verotuksen ollessa konkurssivalvonnan hetkells vielii kesken lddninverovirasto valvoo ja konkurssituomiossa vahvis- silla ei ole enaa juuri lainkaan jalleenmyyntiaryoa. Rakennusyrityksen tydn laatu on usein konkurssia edeltavana aikana heikkoa, minka vuoksi yrityksen asiakkaat esittevat usein huomattavia kuittausvaatimuksia pesan omalsuuteen. Eraat toimitsijamiehet epailivet, ettii konkurssiyritysten varastoja ostavat yrittejiit ovat muodostaneet ostokartelleja laskeakseen tavaroiden hintoja. Usein konkurssiyrityksen raaka-aine tai sen valmistamat puolivalmisteetai koneet ovat erikoisvalmisteita, joilla sellaisenaan ei ole juuri lainkaan arvoa. Velat Konkurssikustannukset maksetaan pesan varoista massavelkoina ennen konkurssissa valvottuja saamisia. Tutkituista pesista l./3:ssa varat riittivat vain konkurssikustannusten peittemiseen. Valtio turvaa tytintekijan tydsuhteesta johtuneen palkka- tai muun saatavan suorituksen tydnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttdmyyden varalta. Tyiivoimaministeriii valvoo valtion edustajana tydntekijalle maksamansa palkkaturvan tydnantajan konkurssissa. Seke tyiintekijen etta tydvoimaministeri6n valvomat palkkasaamiset ovat etuoikeutettuja kuluvalta ja viimeiseltii vuodelta. Palkkaturva on lisannyt konkursseissa palkan etuoikeudella valvottujen saamisten maaraa sen vuoksi, ette tydntekljat pysyviit maksukyvyttdmesse yrityksessa konkurssiin asti valtion turvatessa palkkasaatavat. o tetaan verosaamiset arviolta suurimpaan mahdolliseen meerean. Selvitys osoitti, etta valvonnat ovat keskimiiiirin lahes kolme kertaa lopullisen vahvistetun veron suuruisia. Etuoikeudettomat konkurssisaamiset Etuoikeudettomia velkoja oli vahvistettu maksettavaksi yhteensa 66,8 mmk eli keskimiiiirin noin mk konkurssia kohti. Etuoikeudettomien velkojen osuus kaikista konkursseissa valvotuista veloista oli 53V0. Yain kahdessa tapauksessa konkurssipesdn varoista riitti maksu osalle etuoikeudettomista saamisista. Liihes kaikki etuoikeudettomat saamiset jaiv:it velkojien vahingoksi. Saamisensa valvoneiden velkojien meeraa ei pystytty laskemaan. Sen vuoksi jdi selvittematta, kuinka suuria ovat yksittaisen velkojan menetykset. Tavarantoimittajien saamiset olivat keskimiiiirin noin 15% kaikista tuomituista saamisista. Pienten yritysten saamisten suhteellinen osuus nousi voimakkaasti vv Ulkomaisia velkojia oli kaikkiaan 28:ssa konkurssissa. Suurin osa heistii oli tavarantoimittajia. Tyiisuoritusten perusteella syntyneita saamisia oli 47:ssii konkurssissa: niitii oli kommandiittiyhtididen - liihinnii rakennusyritysten ja palvelualan yritysten - konkursseissa valvottu huomattavasti enemmen kuin osakeyhtididen tai yksityisten liikkeenharjoittajien. Suuri vahingonkorvausvelka voi olla yrityksen konkurssin syy. Vahingonkoryaussaamisia oli tuomittu maksettavaksi 20:ssa konkurssissa yhteensd 10,3 mmk: noin l57o etuoikeudettomista saamisista. Kuluttajat olivat valvoneet ja heille oli vahvistettu maksettavaksi saatavia vain neljiissa konkurssissa. Valvorninen oli usein jiirjestetty keskitetysti yhden asianajajan avustuksella. Rahalaitokset olivat valvoneet ja niille oli tuomittu maksettavaksi velkakirjoihin, vekseleihin yms. perustuvia saatavia 7,07 mmk:n arvosta. NAita saatavia esiintyi 58:ssa tapauksessa. KeskimAarainen valvonnan suuruus oli mk. keudettomille saamisille jakoosuutta oli riittiinyt vain kahdessa konkurssissa. Merkittiivdss?i osassa (337o) tapauksista valvotut saamiset eivat saaneet lainkaan jako-osuutta. Useimmiten pesan varat loppuivat etuoikeusasetuksen 4 a $:n kohdalla. Simuloitujen etuoikeusjiirjestysten kokeilemisella pyrittiin selvittamaan yleisten etuoikeuksien rajoittamisen vaikutuksia etuoikeudettomien saamisten asemaan konkurssissa. Selvasti havaittava vaikutus oli vain yleisten etuoikeuksien (EOA 4, 4 a ja 7 $) poistamisella kokonaan tai jattamall,i etuoikeus vain palkkasaamisille. Vaihtoehdossa, jossa kaikki yleiset etuoikeudet oli poistettu ja niille valvotut saamiset lisetty etuoikeudettomiin saamisiin, jako-osuutta riitti 52:ssa tapauksessa eli 62 To:ssa. Keskimeerin etuoikeudettomista saamisista oli niiissii tapauksissa maksetsettu 15 %. Tiillaisen uudistuksen mydta valtio saisi arviolta liihes 40 % vehemman Yli l0 70 etuoikeudettomista saamisista oli veroja; kuin nykyisin sellaisissa konkursseissa valvomistaan saa- keskimiiiirin mk konkurssia kohden eli noln 5Vo misista, jotka eiv6t raukea kaikista konkurssissa maksettavaksi tuomituista saamisis- EOA 4 a ja 7$:n poistami- varojen puutteessa. ta, nen vaikuttaisi myiis selviisti: jako-osuutta olisi riittiinl-r etuoikeudettomille saamisille 4l:ssa tapauksessa (4970). EOA 4 a ja 7$:n nojalla Nvkvinen vs. simuloitu etuoikeutettujen te keminen samanarvoisiksi toistensa etuoikeusjiirjestys kanssa olisi lahes merkityksetdn muutos etuoikeudettomien saamisten kannalta. Kerattyyn aineistoon sovellettiin seka voimassa olevaa etuoikeusjarjestyksen muutos SelvityksessA oletetaan, etta ette viitra erilaista simuloitua johtaisi nykyistii runsaampaan vakuuksien vaatimiseen. etuoikeusjarjestysta. Voimassa olevan jiirjestyksen vaikutus oli, ette etuoidon kayttita ja johtaisi nykyis- lisiiisi omistuksenpidiitysehta tiukempiin maksujarjestelyihin. Etuoikeudet konkurssissa -selvityksen (Oikeusrninisteri<in lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1984) voit tilata Valtion painatuskeskuksesta. puhelin (90) 5390l l/postimyynti. C PESAN VAROJEN JAKAUTUMINEN VELKOJILLE Minka etuoikeusryhman lohdalla pes:in varal loppurval Tieto pesan varoisla p rustuu lopputilitykseen pesaluetteloon lai loimil.ijamiehen lausuntoon N (%) N (7o) I Konkurssikustannukset 23 (21) 1 (7) II Separatistit 5 (6) III Palkat ll (13) lv EnnakonpidaBkset, sotu 29 (36) 'l 1(71 (4'7) V Vuokrat I (1) I (7) vll Verot (EOA 7 $) 13 (16) I (7) VIII Eluoikeudettomal 2(2\ 4 (27) Yhteensa 84 (100) 15 (100) VI Irtaimistokiinnitys

6 '6.r ' Vakaata aa a vauhtia eteenparn ) I "rvdtahti ":-''ll::l'''il ::*n:lu#:*ili:^-l- Kaarlo oksa. ekono- "Yhdistys on saanut mila laosropeeli$:, puin*'iou" 'u.{t?;id:tiiryfl$ i,i[:,1i,::lj,^#," ix['.4*$:\?',}[ll:: Kaar,o oksa :ir",:.rl: ::x'.1';:ir*jt"''lffi:fiil "J*gl'--,lll,i':{r :Jlilnlfu iil il*,rtrr rthlir'r"''i{tr *#t",:,:,l:.i,;+i*'n **[ffi iqf ililraftj't"itl"t;i: *m""+'"',-,*,."1:[t1* r***q.;-i, *1 fu ggi:''nn,nuititriaon ylliipitii- i;'l;i'; '" ioi'u"nut ""''" ::{+il:'t"1 :'""'r'i',':"l}"tfl -iti*;' ; il **' il-:**rlt'==il$, id::ffiihl,i.:.1# lllllllllhffii::: H:lii,t*ff*lxril ;li::l;ltrjr:r,.*1r,,r: roiminnan vuosi re8 hdn san" :l:fltrd311tr$"l#fi l':}-i{tit';tnr:i'rff Hn.u-{;i[ xh dtil*ffilh!. L;i l;rl*'":l[1i::i".':'rl fil';,$*r*ffi}:; iiljfiffi h'j;;r{:*nir*rr "'rrll,::i#ilidiil* ffij:iffi $kgli:il.,',ffi *,*, :":_,*,q, l.*l*+;#*$:{'*#t a;i.il*i+:.'* -* Lu""a' an k:*:--* p*i'tettava" j";,;;,'fi--::i['j'-**r",11 :,iiklf,;;'t]-l.,fi,=,*.'i"'"" i;:-"'l'im":#* ',,,1,iu'onl;,",",,.n lilf'*13"t:i't# vr,or,,yr- r'dl'"t:'ffiuu"ttll n'}ii#{'.iili:'..""..,1'l, 't*..;*i*$'""*ll*ffi mmaan t i$]"r:limhniur*..^r;<<i se rarioaa kontakirn!t::l',3',;:1'lil,:ru;,;?'t ur'tji'"iu" :l'll,f ",f**'m: XlTlll " r"roitsemme j'.i.: ll[ft';""i1',ii'ii; lisiiii'rff': itil:'"1":::u:'i":; "" :ili::,.i[*fu'n*' l'flfi#lltfr "i:l' ::,',nilr*tn,h'llflr "*?'r' rff'il::"li*l#ffi ilf,

7 Hallituksen uudet kasvot I l Yhdistyksen hallitus on saanut kolme uutta jiisentii. Anne Leppiiki-Nilsson, Kaj Lundstriim ja Pertti Pennanen kantavat seuraavat kolme vuotta erityistii huolta Luottomiesten asioista. Anne Leppale-Nilsson on Aspo Oy:n hallituksen sihteeri ja koko yhtymiin lakimies. Ekonomi ja varatuomari, yhdistyksen jiisen vuodesta Anne nimeaa hallituksen ),hdeksi tarkeeksi paamaaraksi saada aikaan lainsaedannciilisiii uudistuksia, jotka edistavet luottotoimintaa Suomessa. Tietosuojalaki olisi rehtava toimivaksi, konkurssilainsaiidantd kaipaisi uudistusta la Joustavuutta. Akordiasiat ovat Annen mukaan Jaaineet lapsipuolen asemaan. "Yhdistyksen merkitys voisi olla viel?i paljon suurempi. Olemme olleet turhan vaatimattomia. Meidiin pitaa menna entista rohkeammin,:,:-x b..1, mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. JAsenkunta on vaikutusvaltainen, nyt tarvitaan lisaa rohkeutta", Anne sanoo. SYP:n Luottotietopalvelutyksikdn kamreeri Kaj Lundstriim liittyi Luottomiehiin 1960luvun lopulla. Han sanoo saaneensa yhdistyksesta konkreettista hydtye omaan tydhdnsa. "Olen oppinut tuntemaan kaytannon ongelmia ja saanut kuulla, miten perimisasioita hoidetaan kentii.llii. Tutkijalte sellainen tieto on hyvin terveellista. Uusista kontakteista on seka iloa etta hydtya." Kajn sydanta lahella on tietysti luottotietoala. Han toivoo, etta tietosuojalaki ottaisi huomioon alan toivomuks t ja vaatimukset. "Meilla seurataan liikaa Ruotsin mallia. Ruotsalaisethan ovat jo ottamassa takapakkia oman lakinsa kanssa!" I I Oy Kontino Ab:n luottopaallikkd Pertti Pennanen tuli yhdistykseen 20 vuotta sitten. Hen on elenyt luottoalan murroksen ja kehityksen vaiheet ja ollut mukana yhdistyksen kasvussa. "Yhdistyksen jasenmadra on kasvanut kovasti. Piden kuitenkin laatua tarkelimplinii kuin miiiiriiii. Hallitus aloittaa pian aktiivisen jiisenhankinnan, koska useiden yritysten piiiillikk<itaso meiddn riveistamme viela puuttuu. Kvaliteetin lisddminen nostaa yhdistyksen painoarvoa entisestaan. " "Meidiin olisi myris vaikutettava luottotietojen laadun parantamiseen. Konsensusajatus on jarruttanut luottotietotoiminnan kehitysta. On ihmeellistii, ette tasmallisella osoitteella annettu kritiikkikiiiin ei auta; Yeeria Iuottotietoja tuotetaan edelleen", Perttl Sanoo. Pertti sanoo, tt6 luottoalalla kukaan ei enaa voi toimia yksin. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden tavata kollegoita ja saada tbrkeitii referenssitietoja oman tyon tueksi.

8 Suomalaisilla luottotietotoimistoill a vankka asema Viime vuonna keskusteltiin luottotietoasioista paljon ja monenlaisin dinenpainoin: lakihankkeesta ja tietojen toimitusajoista, uudesta tekniikasta ja ulkomaisten toimistojen maihinnoususta. Niiitii aiheita otettiin esille myiis yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa Paneelin otsikkona oli Suomalaisen luottotietotoiminnan nvkvf syys ja tulevaisuus. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtaja Esko Tuovinen totesi alustuksessaan, etta hyvalta luottotietopalvelulta odotetaan luotettavuutta, kohtuuhintaisuutta ja nopeutta. Suomalaiset luottotiedot ovat laadullisesti korkeatasoisia, siite mei[a on kansainvdlistakin todistusaincistoa. Omakustannusperiaate pitaa huolen siita, ette hintataso pysyy varsin kohtuullisena. Suurimpana heikkoutena Tuovinen piti hitaita toimitusaikoja. Lainseadanto tulee Tuovisen mukaan vaikuttamaan nykyista manuaalipohjalla toimiyaa luottotietopalvelua. t0 luottotietoalan palveluihin. Ruotsissa uudct pykelet kdyhdyttivat luottotiedon siseltda. Samansuuntainen vaikutus saattaa nakya meillakin. Uusi tekniikka muuttaa Mutta koska perustiedosto on hyvin niukka, Suomessa joudutaan edelleen haalimaan tietoa laajan asiamiesverkoston avulla. Tiedon ldytaminen vie Tuovisen mukaan edelleen aikaa ja se on tutkijoiden henkisen panoksen varassa. Tietokone auttaa erittain vahan. 'fuovinen ei usko, etta ulkomainen kilpailu laskisi tiedon hintaa. Ruotsissa tilanne niikyy selv?isti; luottotietotoimistot ovat puhtaasti lii keyrityksiii ja hintataso Suome en verrattuna on paljon korkeampi. Luotettavuuskaan tuskin paranisi silla, ettii yrittajia olisi useampia. Tuovisen mielesta kotimainen yhteishyvamalli on suomalaiselle luottotietotoiminnalle onneksi myijs jatkossa, koska tehtavat pystytaen hoitamaan kotimaisin voimin myds teknisesti. Kilpailusta Kauppa- ja teollisuusministeri6 on saanut hakemuksia, joissa pyydetaan lupaa saada perustaa yhtid, jonka toimialana on luottotietotoiminta. Tama on eradnlainen alkusoitto kilpailutilanteen muuttumiselle. Maksutieto Oy:n toimitusjohtaja Yrjii Lehtonen sanoi, ette ulkomainen kilpailu on teryetullut, jos tietyt haittatekijat pystytaan eliminoimaan. Kilpailu koituu Lehtosen mukaan aina tiedon kayttiijien hycidyksi. Oy Credit Ab:n tulo sai suomalaisissa aikaan todella vauhtia ja piristysta. Kilpailu ei kuitenkaan saa olla hallitsematonta. Luottotieto- ja maksuhairiiitoimistojen pitasi Lehtosen mielesta kehittaa yhteisia rekistereite, jotta paallekkaistydlta valtyttaisiin. Luottotieto ry:n osastopiiallikkd Eero Toivanen naki uudet ydttajat eriiiinlaisena peikkona, mutta ei varsinaisena uhkana. Uuden yrittajan tunkeutuminen 70-vuotiaalle luottotietoalalle on vaikeaa eika luottamuksellisia suhteita luoda hetkessa. Lisaantyva kilpailu saattaa Toivasen mukaan tarjota muutoksia hintatasoon mutta ei luotettavuuteen, koska suomalaiset toimistot tuottavat hyvin luotettavia tietoja. Toivanen uskoo, etta kun tietosuojalaki on astunut voimaan, ulkomaiset toimistot varmasti pyrkivat Suomeen. Esko Tuovisen mielesta ulkomainen kilpailu kaventaisi suomalaisten toimintakenttaa. Julkisten rekistereiden puute ja omakustannusperiaate tuottavat mahdollisille tulijoille paljon ongelmia. Tuovinen arveli, etta ulkomaisten luottotietojen suora myynti voi sen sijaan lisaantye nykyrsestaan. Oy Credit Ab:n toimitusjohtaja Thomas Feodoroff sanoi, ettii kaikki kotimaiset yrityks t voivat ottaa yhteyden ulkomaiseen toimistoon ja saada sen palveluja. Jos luottotietotoimisto haluaa perustaa oman myyntlkonttorin Suomeen, se on parcmpaa palvelua. Feodoroff korosti, etta tasse vaiheessa ei ole puhuttu luottotietojen tekemisesta vaan ulkomaisten luottotietojen valittamisesta. Nopeudesta ja palveluista Tuovinen ennusti, etta tof mistojen palvelut tulevat eriytymaan. Tekniikka antaa mahdollisuuksia erilaisiin variaatioihin ja palvelujen laatua voidaan painottaa eri tavoilla. Silloin hintakin voidaan asettaa uusin perustein- Tuovinen toivoi, ettii kilpailu palvelujen monipuolisuudella lisaantyy, kun uusi tekniikka saadaan avuksi. Mutta han ei usko, ette tekniikka nopeuttaisi oleellisesti tietojen hankkimista. Luottokontrolli Oy:n ATKpaallikkd Timo Vilanen uskoi, ette tietotekniikan avulla pystytaan parantamaan luotettavuutta ja mahdollisesti nopeuttakin. Johtaja Sylvester Perret kertoi, etta rekistereisteen ja tekniikastaan huolimatta ruotsalaiset luottotietotoimistot valittavat myds tietojen hitautta. Hekin pahoittelevat sita, etta tietojen kuluttajat joutuvat odottamaan. Kiisitteistii Thomas Feodoroff ja Esko Tuovinen arvostelivat site, ettai luottotietotoimistot 1a maksuhairidita myyvat yritykset samaistetaan toisiinsa. Maksuhairidtieto on vain osa luottotietoa: Sen varmistukseksi on hankittava lisaa tieto-.ja, jottei syntyisi virheellisiii.peatelmia. Yrjd Lehtonen totesi, etta henkilcirekisterilakiesitys puhuu pelkastaan luottotiedoista. Lainseadantiineuvokset eivat ole nahneet mitaen syyta eritella naita kahta kesitetta. Sylvester Perret kehotti yhdistysta valistustydhdn ja aggressiiviseen toimintaan, jotta kasitteet selventyisiviit koko elinkeinoeliimiin hyddyksi. o

9 Toimikunnat 198s Yhdistyksen hallitus on ko- janpelto ja toimitusj ohtaja kd Esko Salkola. Toimikunnan tehtavana on perehtyd Leppiila-Nilsson, luottop:ialmittajan lisaksi lakimies Anne.,uksessaan ni- Esko Tuovinen- f-ointikunnan ::. nn) t kaksi toimikuntaa ja tehtavana on ideoida, suunni- ja toleu aa luottoalan tykseen, valmistella l,hdisiyktopaallikkcj Kaarlo Oksa sekd ulkomaiseen luottoalan kehilikkci Bengt Fagerholm, jaos- -.rottolinkin toimitusneuvos-tella : :1. ko ulut us t a. sen tutustu miskay nte ia ulkomaille sekli ulkomaistcn sisarnen. Toimitusneuvoston teh- luotropeallikkd Pertti Penna- Koulutustoimikunnan pu- Llkomaantoimikunnan puhcenjohtalaksi \ alirriin toinri Suomeen. heet, kehittea lehtea edelleen yhdistysten vastavierailuja tavina on ideoida lehden ai- ::::njohtajana jatkaa asian-., r Liisa Svinhufvud. tr.rsjohraja Thon'las Feodoroff. toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla jaseniston yh- \l uut jasenet ovat lakimies Toimikunnan muut jasenet Luottolinkin paatoimittajana jatkaa osastopaallikkci Risdyssiteend sekri arvostella \:r rr. Leppall-Nilsson, jaosrriillikkci Kaarlo Oksa, Jdrr isalo. tolm isropiiiilli k k<l to Suviala. Lehden toimitus- valmista lehtea ja scn saamaa ovat osastopaillikkri Raimo. uopiiiillikkd.iaakko Poh Pirj o Nurmi.ja luottopiatlikneuvostoon valirtiin peetoi- vasaaanottoa. Lontoon seminaarim atka i lkomaantoimikunta on kokouksissaan syyskaudella hah- - :rrlnut Luoitomiesten kevaan seminaarimatkaa. Suunniteltu.-r-.r-iakohde olisi Lontoo, ajankohta huhti-toukokuu ja alusta-..,.'htelma seuraavai i r.rllistujat jaetaan esim. kolmecn ryhmaian; pankki, luotto-,.,. Laupalliset yritykset. \tlr kan alkamisajankohta tiistai n. klo paluu sunnun- :.,..,umu viikko 17, l9 tai Lentoaikataulu tiistai * sunnuntai BA 669 Helsinki - Lontoo BA 668 Lontoo - Helsinki Majoitus Royal Westminster Thistle Hotel, I lk **** Whitehall Courr Mrtkrn hinta ml,/henkilci,,:: e,nla : ::. klo Tervetuliaiscoctail; illallinen..: r. klo 9.30 Kaupallinen sihtee kerroo Suomen ja Englannin viilisestd kaupasta. r. klo Dick Inglis, Jusritia International esitelmdi maksuehdoista, perinnasta ja Iuottotiedoista Englannissa sekd kansainvdlisiste luottotiedoista. Hintaan sisalty) - lennot Helsinki- Lontoo -Helsinki British Airwaysin koneilla turistiluokassa * normaali reiftitarjoilu - kuljetuksen Lontoossa lehtokentalta hotelliin.ja takaisin - majoitus hotellissa 2 hengen huonerssa mukavuuksin - hput musikaaliin, esim. Cats tai Starlite Express - liput ja kuljetukset I-divisioonan jalkapallo-otteluun - mannermainen aamiainen n. klo Lounas. Keskiviikko iltapaiva, torstaija perlantai mahdollisuus tutustua englantilaisiin yrityksiin, esim. ECGD (vientitakuulaitos), Justitia lnternational, ATP International, Lontoon kauppakamari, suomalaispankki, Amex, Rolls Royce, BA, British Leyland, Shelljne. Ulkomaantoimikunta haluaa kartoittaa kiinnostusta matkaan Ja otamme alustavia varauksia vastaan viilittomasti, niin etta voimm arvioida kannattaako jarjest iyihin ryhtya. Matkavarauksia ja -ehdotuksia ottaa vastaan Marjut Laaksonen ja Thomas Feodoroff, puh. (90) Hyvaa vuoden jatkoa Thomas Feodoroff

10 tarkoitukse[a on edistaa luotto- ja perintitontemusta ja kehitystn jii{esteneld jisenilleen!s-, esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yhtoimialaan kuuluvista kysymyksisti, harjoitiaa, julkaisu-. kurssi- ja koulutustoimintaa seke maksuttomia lausuntoja. JASENHAKEMUS YGtaarlottaj a LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (kutsumanimen eteen *) Jakeluosoite Postinumero Ilseraumero Toimi Yritys J:n:o Aruo tai ammatti IIAKIJAN TY Ttfnantajan nimi lleluosoite Osoitetoimipaikka kuvaus (lyhyesti) HAEN LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y.:N JAS.ENEKSI YLLA, OLEVIN 6fToUDUN NoUDATTAMAAN PERUSTEIN SEKA YHDISTYKSEN "",.A;inid]T"*. ja peivays Hakijan allekirjoitus LLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) selvennys Limipaikka (selvesti) HALLITUKSEN PiiTdS hyveksytty Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus hyfttty -/-19 Jisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille Iuottopiiiillikkii Maija Ahvenaiselle osoitteella: Oy Huolintakeskus Ab Metsiiliintie Hetsinki (puh )

11 ..e"6-4 "" w $> & {"+ " t4t Kokousajat Luottotietoalan 1985 neuvottelukunta 1985 \ roden 1985 yhdistyksen \ ioukset on p?iatetty pitaa : -:. -l. \ arsinainen kevitkokous...5. kuukausikokous : A.9. kuukausikokous ::.11. varsinainen syyskokous Kokoukset ovat torstaisin -1 rlkavat kello Paikat.:xoltetaan kokouskutsujen.:la\ dessa. \lerkitse ajat allakkaasi ja : :.: kertomaan itsestasi! Uudet jiisenet \ hdistyksen hallitus on kor ukirssaan ja :. \aksynyt seuraavat uudetja- - r iei: : -'imitusjohtaja Asko Hiltunen I impereen Yritysanalyysi Oy P.'rutarhakatu 11 G iil10 Tampere :.rh.931-ll5251 I.,kimies Helmiriitta Rinne I rilopeinta Oy Pr tl0 i Helsinki :rh i )\rslosihteed Pekka Vesanto I:erope nt:i Oy PL 905, r101 Helsinki :uh Rahoituspaallikkc; Pirjo Venhola \lachinery Oy Teollisuuskatu 29 rr05l0 Helsinki puh Luottotietoalan neuvotte- Iukunta on yhdistyksen s?iiintdmaarainen toimielin. Sen tehtaviina on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa aslolssa. Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi 1985 on valittu seuraavat henkildt: Luottopaallikkd Tom Ahlroos Luottokunta Toimitusjohtaja Juhani Joenpelto Luottokontrolli Oy Luottomiehet-Kreditmfinnen r. y:n hallitus 1985 Puheenjohtaja JaostopaAllikkd OP-Rahoituskeskus Oy, Varapuheenjohtaja Luottop?iiillikkri E-osuuskunta Eka, Sihteeri Luottop?iallikkd Oy Huoiintakeskus Ab, Luottopaallikkd Oy Electrolux Ab, Lakimies Aspo Oy, Kamreeri Suomen Yhdyspankki Oy, Kerhomestari Toimistopeallikko Eurocard Oy, Luottopaallikkd Oy Kontino Ab, Valtiot. maist. Lassi Kantola Suomen Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja Jarmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab Jaostopeellikkct Kaarlo Oksa OP-Rahoituskeskus Oy Luottopeallikkd Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka Toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys Kaarlo Oksa puh Jaakko Pohjanpelto puh Maija Ahvenainen puh Rahastonhoitaja OsastopaAllikkd Hikan Broman Suomen Luotonantajayhdistys, puh Bengt Fagerholm puh Anne L ppiilii-nilsson puh Kaj Lundstriim puh Pirjo Nurmi puh Pertti Pennanen puh. l9 261 Toimitusjohtaja Tapani Turkki Luottotieto r.y. Johtaja Tauno Valli Kesko Oy Peetoimittaja Risto Suviala p\h. (90) ToimitusneuYosto Kaarlo Oksa (puh.joht.) puh. (90) Bengt Fagerholm puh. (90) Anne Leppiilii-Nilsson puh. (90) I Pertti Pennanen puh. (90) l9 261 Toimitussihteeri Mariitta Hemelainen Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu HOP-Keskusta 3000t Ilmoitushinnat 2/ls mk l/l s mk (takasivu) 1/1s mk (muut sivut) l/2s.750mk l/4 s. 500 mk l/8 s. 300 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1985 ll

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat

Velallinen Oy, kotipaikka 17.3.2001 1.9.2001. Osoite Puhelinnumero Telefaxnumero. Tuomittaviksi ja maksettaviksi esitettävät valvotut saatavat X:N KÄRÄJÄOIKEUDELLE KONKURSSIASIA 18.8.2001 01/xxx 1 LUETTELO KONKURSSIVALVONNOISTA Velallinen Velallinen Oy, kotipaikka Y- tai henkilötunnus xxxxxxx Takaisinsaannin määräpäivä eli hakemuksen vireilletuloajankohta

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toiminlle yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 1. Yritystiedot Virallinen nimi (ohje 1) Y-tunnus Nimilyhenne, käyttönimi Konsernitiedot

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE. Ilmoitus konkurssista

NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE. Ilmoitus konkurssista NOPEUTETUN PALKKATURVAMENETTELYN OHJE PESÄNHOITAJALLE Ilmoitus konkurssista Uudenmaan ELY-keskus hoitaa koko maan palkkaturva-asiat. Pesänhoitajan on viipymättä ilmoitettava alkaneesta konkurssista Uudenmaan

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.1.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004. JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu)

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004. JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu) KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 12 1 (12) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004 JAKO-OSUUKSIEN MAKSAMINEN (Suositusta muutettu 10.2.2011; muutokset lihavoitu) 1 YLEISTÄ Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Jukka Mononen 1 27.4.2010

Jukka Mononen 1 27.4.2010 Verojen perintä Jukka Mononen 1 Verohallinto 1.1.2010 1 Pääjohtaja Veronkantokeskus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Verohallitus Tietohallinto Hallintopalvelu Verovirastot Jukka Mononen 2 Verohallinto

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 369/54/01

Tiivistelmä Dno: 369/54/01 Tiivistelmä Dno: 369/54/01 VEROSAATAVIEN KUITTAUS Jos velallisella on saamisoikeus velkojaltaan, ts. henkilöt ovat toistensa velkojia ja velallisia, saamisoikeudet voidaan yleensä kuitata toisiaan vastaan

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON

OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON OHJELMATYÖKALU AMMATTIMAISEEN PESÄNHOITOON Pesänhoitaja 2.30 käsittelee kaikki pesänhoidon vaiheet. Se on päivitetty vastaamaan Konkurssilain asettamia haasteita; Sen automatiikka tukee mm ennakkotilitysten

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 14 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 19.5.2005 KONKURSSIN RAUKEAMINEN 1 KONKURSSILAIN TAVOITTEET Konkurssi tulee määrätä raukeamaan, kun pesän varat eivät riitä konkurssikustannuksiin tai

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004 TAKAISINSAANNISTA KONKURSSISSA Sisältöä muutettu 5.3.2013; muutokset lihavoitu 1 YLEISTÄ Konkurssivelallisen ennen konkurssia tekemät velkojien

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot