LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

2 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen menestystekijdista. Konkurssiyritys on tuotantosuuntautunut; sc pcrustaa toimintansa tekniseen osaamiseen. Perustamisvaiheessa yritys ei panosta markkinoinnin edistiimiseen. Tuotteet suunnataan paikallisille eika valtakunnallisille markkinoille. Yrityksella ei ole omia myyntipisteite. Yritysmuodoltaan konkurssiyritys on osakeyhtici, joka ei ole perheyhti<i. Yrityksen omistaja on toiminut aikaisemmin yrittiijiinii, ja h?in omistaa myds muita yrityksia. Koulutuspohjana hiinell?i on korkeakoulututkinto, eike hen ole saanut ammattikoulutusta. Seka henkilokunnan maaralla ettii liikevaihdolla mitattuna konkurssiyritys on pieni. Koneet ja kalusto ovat vuokrattuja. Tuotantotilat ovat kunnoltaan hyvi?i(l). Kehitysaluerahasto Oy:n mydntiimien lainojen osuus kokonaisrahoituksesta on suuri. Yritys on hakenut KERAlta jatkorahoitusta. Edelle olevat konkurssiyrityksen tunnusmerkit selvievet KERAn teettamasta tutkimuksesta "KERAn rahoittamat alkavat teollisuusyritykse t" (Kuopio 1984). Saman tutkimuksen mukaan turvaavan vakuuden saaminen yrityksen perustamistilanteessa on hankalaa. Ilman turvaavaa vakuutta mydnnettyja lainoja oli kappaleissa mitattuna 8570 KERAn mydntemista lainoista. Turvaavan vakuuden merkitys tavarantoimittajalle yrityksen konkurssissa on ratkaiseva. Tiimii kokemussaantd vahvistetaan oikeusministericin Iainvalmisteluosaston selvityksessa "Etuoikeudet konkurssissa" (Helsinki 1984). Selvityksen mukaan vain kahdessa konkurssissa sadasta riittaa etuoikeudettomille velkojille, joita tavarantoimittajat ovat, jako-osuutta konkurssipesen varoista. Konkurssipesen peseluetteloon ei voida luottaa arvioitaessa pesdn varoja, koska realisoitaessa pesan varoista saadaan keskima?irin vain 49 Vo pesdluetteloon merkitysta arvosta. Varojen yliarviointiin ja realisaatiohintojen alhaisuuteen vaikuttaa mm. se, etta varasto joudutaan realisoimaan yleensd erittain nopeasti ja se, etta v?iliaikainen pesanhoitaja ei tunne velallisen toimialaa, joten han joutuu luottamaan yrityksen omistajien taijohdon arvioon pesan omaisuuden arvosta. Varojen ylioptimistiselle arvioinnille eivat ole esteena Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden miiiiriilmisperusteet, joiden mukaan viiliaikaisen pesanhoitajan palkkio maeraytyy peseluettelon arvojen perusteella. Alkuaan konkurssissa kaikki velkojat ovat olleet tasa-arvoisessa asemassa. Voimassa oleva etuoikeusj?irjestelme on johtanut siihen, ette tavarantoimittajat karsivat konkursseissa luosittain arviolta 500 miljoonaa markkaa. Jos yleiset etuoikeudet poistettaisiin, saisivat tavarantoimittajat tasta puolesta miljardista takaisin noin 50 miljoonaa markkaa. Risto Suviala paatoimittaja

3 Antero Molander pitiiii velallisaloitteisen konkurssin konkulssiedellytysten tutkimista sattumanvaraisena. Konkurssimenettelyst fl kuultavanasianajaja Antero Molander Konkurssi piiiviin sana. se pllullll p_aitsi ffii"fjltjlt,'i,"i:,jfi::_ i1?j"',iili,frj,i','xtit.. lehdistiiii ja velkojia myiis lainsdiitiij iiii. Kon- riin. v..oun';i pyrkii sopi- Koko konkurssr.kosprokurssilain UUdiStus On Vireillii. TiiSSii konkurs- maan velallisen kanssa jarke- sessin ideana on saada menesista kuuttavana asianajaja Antero Molanoer iii".fjfll.-i:nlij;,,i1:1 F:ffi::l]:tTI"J:l.Til]: konkurssilain uudistamistyiiryhmdn jiisen. Vise iorran, painarar raa'i:ssa Toimenpireer \uunnararn punnittaessa, hakeako yritys Ky:n, Hyvon.Oy:n ja monen muun muutakuinkonkurssivelalliskonkurssi- i::litjffi:: ta vastaan. Kaytenndn pulpesiin toimitsijamies. Molanderin mielestd velko- mana on lyhyt vanhenemisaijat kayttavat liian vehan ka. Tasta aiheutuu ylipitkiii mahdollisuutta konkurssin lykkiiyksiii,molanderselirtdii. omtstamaansa patenttla uu- raukeamiseenvelkojain kuu- Konkurssirikosten tutkinra Vaaran merkit dessa perustamassaan yrityk- lustelussa. Tiillciin peslin ta- on hidasta. Pelkastaan ennen sessa. Aineettoman omaisuu- loudellinen tila on varsin tar- tutkimusten aloittamista \oi den siirto yritykselta toiselle kasti selvilla. Ja on nahtavis- vierahtaa yli vuosi. vastikkeetta on luvattoman sa, kannattaako konkurssihelppoa. Eikii velkojilla ole menettelye jatkaa. Tiillainen toimintakieltoa Molander ei Konkurssivelallisen liike- Jiilkiviisaus ei saamisensa konkurssissa menettanytta pidii kovinkaan mielekkiiiins. velkojaa paljon lohduta. Velkojan tulisikin omata "ennus-.juurikaanv?iliintulomahdolli- paetos edellyttee saapuvilla suuksia. olevilta velkojilta yksimielistli Itse asiassa se voi heikentdd paatctsta. Mydskaiin akordimahdollisuutta ei tulisi unoh- Konkurssikallet velkojien asemaa. Eniiii ei tajaeukon" kyvyt: milloin sulkea luottohana ja loista kaupparekisteriotteissa. Vaan peria taa. siel- saamiset pois kiireen vilkkaa. Uhkaava konkurssi voi antaa nnakkovaroituksia. Tiillaisena Molander piteii esimerkiksi hallituksen ammattimaisen jiisenen - liihinnii pankinjohtajan tai asianajajan - eroamista yrityksen hallituksesta. Myris uuden yritykscn pulpahtaminen toimivan yrityksen rinnalle samalle alalle samojen yhtiomiesten vetamana ei aina tiedii hyviiii, varoittelee Molander. Yrityksen siirtyminen leasing- tai factoring-rahoituksen kayttddn voi olla nopea keino tyhjentaa yrityksen kassa ennen lopun alkua. On my<is terk a selvittaa, kenen nimissa on yrityksen toiminnan kannalta elintarkea aineeton omaisuus - vuokraoikeudet, tavaramerkit, patentit -;painottaa Molander. Jos vaikkapa patentti on yhtion yhtidmiehen nimissa, han voi huoletta antaa patentilla el6neen yrityksensa menna nurin ja hy6dyntaa 4 Konkurssiin hakeminen Velallisaloitteisissa konkursseissa Molander niikee pulmia. Konkurssiedellytysten tutkiminen jae sattuman varaan. Etenkin jos konkurssi raukeaa varojen puutteeseen. Velallisen asiamies pyytaa itsensa maaraamista pesan valiaikaiseksi hoitajaksi. Hanen kauttaan velkojien intressit eivat velttamatta tule parhaiten hoidetuiksi. Valiaikaisen pesiinhoitajan hallinnon aikana tehdaan kuitenkin pesiin ja sen velkojien kannalta tdrkeimmat ratkaisut. TAman vuoksi Molander pitaa tarkedna saada viiliaikaiseksi pesanhoitajaksi velkojien valitsema toimitsijamies. Ei velallisen omaa miesta, joka kenties on toiminut velallisen neuvonantajana aiemmin. Verottajaa Molander ei moiti sen koommin liiasta Konkurssirikokset Tilanteessa, jossa velallinen on ennen konkurssia perustanut rinnakkaisen yrityksen jatkamaan kuolemaan tuomitun yrityksen toimintaa, Molander ei niihnyt velkojalla olevan muuta keinoa kuin takaisinsaantikanteen nostaminen. Ellei sitten kysymys ole konkurssirikoksesta. KaytAnndssii konkurssirikoksesta tekee tutkimuspyynndn pesanhoitaja erityistilintarkastuksen annettua siihen aiheen. Ongelmana on kuitenkin se, kuka maksaa kulut erityistilintarkastuksesta. Pesasta ei aina varoja heru. Velkojatkin ovat haluttomia satsaamaan rahojaan lisiia konkurssiin. Vain poikkeusta- la loistavat vaimot ja muur edustajat. Bulvaanien kavttdkielto ei Molanderin mielesra tule tata estamaan. On vaikea nayttaa jonkun olevan toisen bulvaani. Rauenneet konkurssit Noin 2/3 konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Ndiden suhteen velkoja on voimaton. Molander kertoo oikeusprosessista, loka johti Korkeimmassa oikeudessa velkojan kannalta surulliseen lopputulokseen: velkojalla ei ole oikeutta saada rauenneen konkurssin kirjanpitoa n?ihtevakseen. Ainoaksi keinoksi rauenneissa konkursseissa jeane hakea yritys uudelleen konkurssiin, jos yritys sinnikkiiristi jatkaa liiketoimiaan. Molander kertoo, ette tallaiselle

4 yritykselle on hyvinkin saattanut ilmestyd omaisuutta. TAlldin vastuukin muuttuu henkildkohtaiseksi. Etuoikeudettomat velkojat Molander ei neuvo etuoikeudettomia velkojia jattamean valvontaa valiin kustannusten Ja vaivan saastamiseksi. Molander kertoo, etta erityisesti likviditeettikonkurssissa velkojat voivat saada huomattavan lako-osuuden, jopa 100 %. Mycis takaisinsaantikanteet voivat tuoda pesaen rahaa. Molander pitee muutoksen Konkurssilainsiiiidintii uudistuu Kiireellisimpinii konkurssisaanndn uudistamistavoitteina Molander pitaa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista. Velkojien vaikutusmahdollisuuksia konkurssissa hiin pit?iii riittiivin?i. Sen si- Vaikka Johanna Niemi- saamista etuoikeusseennds-jaan hankalampana kuin mahdollisuudet tulisi poistaa. velallisen vaikuttamis- Kiesiliiinen selvityksess?idntdon "Etuoikeudet konkurssissa" konkurssisaanndn muuttamista. Erityisesti verottajan velalliselle mahdollisuudet Nykyziiin konkurssisaentd suo toteaa, etta yaln 2,4ya..ssa tutkituista konkursseista etuoikeudettomat saamiset saivat mrnen on pitkalti poliittinen sointia. Valiaikaisen pesen- etuoikeusaseman huononta- Jarruttaa omaisuuden reali- jonkinlaisen jako-osuuden, kysymys. hoidon aikana velallista on kuultava ennen realisointia. Myds kiinteen omaisuuden realisointi muutoin kuin pakkohuutokaupalla edellyttaa velallisen suostumusta. Ehdotetussa muodossaan uusi konkurssilainsaadantd poistaa mm. takaisinsaantisaanndsten kasuistisuuden. Myris velallisaloitteisten konkurssien konkurssiedellytyksiii ryhdyt?iiin tutkimaan. Molander uskoo, etta tavaraluotonantajan ase ma konkurssivelkojana tulee v?ililli sestr paranemaan uuden lainseedanndntoteutuessa. E A nne Le p p ti I ii- N i I s s o n Etuoikeudet konkurssissa selvitetty ja arvioitu Konkurssilainsiiddiintii on uudistumassa. Se edellvttdii etuoikeusjdrjestyksen arviointia. Oikeusministlriiin lainvalmisteluosastolla on valmistunut selvitvs etuoikeuksista konkursseissa. Tutkimus antaa kuvan nvkvtilanteesta ja piirtiid suuntaviivoja lakihankkeen toteutumiselle, Selvityksen teki lainsiifidiintiisihteeri JO- HANNA NIEMI-KIESILATNBN. Konkurssissa pesan varat jaetaan velkojille etuoikeusasetuksen (EOA) mukaisessa jarjestyksessa. Ensiksi maksetaan pesan selvittamisesta iiheutuneet kustannukset ja vasta sen jiilkeen varsinaiset konkurssivelat. Konkurssikustannusten jiilkeen makseraan ensin palkkasaamiset, seuraavaksi tydnantajan konkurssissa tydntekijiin palkoisra rehdyt, tilittematta jetetyt ennakonpidatykset ja sosiaaliturvamaksut seka tydnantajan eliikevakuutusmaksut. Sen jiilkeen maksetaan vuokrien ja irtaimistokiinnitysten jalkeen muut verosaatavat. Lopuksi maksetaan saamiset, joille ei ole saadetty etuoikeutta konkurssissa. Pesiin varoista maksettavat saamiset ja niiden etuoikeus vahvistetaan konkurssituomiossa. Konkurssista huolimatta saavat velkojat, joiden velan vakuutena on pantti tai kiinteistdkiinnitys, hakea saatavansa sen vakuutena olevasta omaisuudesta. Jos pesdn varat eivat riita peittamaan pesiin velkoja, etuoikeusjerjestys ratkaisee, ketka velkoiat saavat maksun ja ketka jaevet ilman. Konkurssipesan varat riittavat. yleensa vain hyviissli etuolkeusasemassa olevien saamlsten maksamiseen. ta, mite n tilanne muuttuisi jos etuoikeusjerjestys olisi toinen, ja mitkii velkojaryhmet eniten karsivet konkursseista. Selvityksen aineistona oli yhteensii 100 vuosina 1975, 1978 ja l98l psskaupunkiseudulla tuomioon peattynyc ta konkurssia. Tiedot kerettiin tuomioistuinasiakirjoista, laaninveroviraston veronkanto- ja jaamerekistereiste seka konkurssipesien toimitsijamiehille tehdylle kyselyllii. Riittavat tiedot saatiin 84 konkurssipesasta. Suuryritysten konkursseja sattuu harvoin. Aineistossa oli vain kaksi yritystii, joiden liikevaihto niiden toimintaaikana oli kohonnut yli l0 mmk:n. Konkurssiyritysten keskima?iriiinen elinikii oli l0 vuotta. Aineistosta oli rajattu pois rauenneet konkurssit. Ilmeisesti juuri lyhytikaisten yritysten konkurssit seenndnmukaisesti raukeavat Otanta varojen 100 tuomioon puutteessa. Alkaneista konkursseista noin 2/3 raukeaa piiiittynyttii konkurssia varojen puutteeseen. Yleisin yhtidmuoto oli osakeyhtid. Osakeyhticiiden konkurssit johtavat tiiydelliseen Tutkimuksella haluttiin selvittea, milla etuoikeudellakonkurssimenettelyyn selvdsti tuomrtut saamiset oli kaytanndssa maksettu pesdn varois- henkildiden useammin kuin yksityisten konkurssit. Takaisinsaantioikeudenkiiyntejii oli nostettu erittein harvoin. Yhdessetoista tapauksessa oli nostettu syyte konkurssirikoksesta ja viidessa tapauksessa ennakkoperintiilain rikkomisesta. Konkurssiyritysten varat Konkurssipesid realisoitaessa oll pesan varoista saatu keskimearin vajaa puolet pesaluetteloon merkityste arvosta. Pesenhoitajilta saaduista vastauksista tehtiin tdllaiset johtopeetdkset: Omaisuuden sailytyskustannukset voivat lyhyesse ajassa nousta pesen kaytetteviss?i oleviin varoihin niihden erittain korkeiksi, joten varasto on yleensa realisoitava hyvrn nopeastl. VAliaikainen pesanhoitaja er tunne velallisen toimialaa, joten laatiessaan peseluetteloa han joutuu luottamaan yrityksen omistajien tai johdon arvioon pesen omaisuuden arvosta. Neme puolestaan haluavat toisinaan antaa yrityksen

5 asemasta todellista edullisemman Etuoikeutettuja konkurssimerre, kuvan eivatka ymsaamisia ovat myos ennakon- etta konkurssipesdn pidatykset ja sosiaaliturvamaksut, realisoinnissa yrityksesta saadaan tydelakevakuutus- yleensb normaalia myyntihinlaa heikompi hinta. maksut ja vakuutusmaksulainat, vuokrat, irtaimistokiinnitys ja elinkeinotulovero, liike- Ydtyksen taloudellisen aseman kaunistelemiseksi vaihtovero ja tapaturmavakuutusmaksut. konkurssiyrityksen kirjanpitoon on usein jatetty perimiskelvottomia Yritysten tuloveroa oli valkiksi saatavia esimervottu kaikkiaan 44,2 mmk muilta konkurssiyrityksilte. Yrityksen omaisuus on joskus kirjanpitoon merkitty poistamattomaan hankintaarvoonsa vielii silloinkin, kun selvityksen konkursseissa, Verotuksen ollessa konkurssivalvonnan hetkells vielii kesken lddninverovirasto valvoo ja konkurssituomiossa vahvis- silla ei ole enaa juuri lainkaan jalleenmyyntiaryoa. Rakennusyrityksen tydn laatu on usein konkurssia edeltavana aikana heikkoa, minka vuoksi yrityksen asiakkaat esittevat usein huomattavia kuittausvaatimuksia pesan omalsuuteen. Eraat toimitsijamiehet epailivet, ettii konkurssiyritysten varastoja ostavat yrittejiit ovat muodostaneet ostokartelleja laskeakseen tavaroiden hintoja. Usein konkurssiyrityksen raaka-aine tai sen valmistamat puolivalmisteetai koneet ovat erikoisvalmisteita, joilla sellaisenaan ei ole juuri lainkaan arvoa. Velat Konkurssikustannukset maksetaan pesan varoista massavelkoina ennen konkurssissa valvottuja saamisia. Tutkituista pesista l./3:ssa varat riittivat vain konkurssikustannusten peittemiseen. Valtio turvaa tytintekijan tydsuhteesta johtuneen palkka- tai muun saatavan suorituksen tydnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttdmyyden varalta. Tyiivoimaministeriii valvoo valtion edustajana tydntekijalle maksamansa palkkaturvan tydnantajan konkurssissa. Seke tyiintekijen etta tydvoimaministeri6n valvomat palkkasaamiset ovat etuoikeutettuja kuluvalta ja viimeiseltii vuodelta. Palkkaturva on lisannyt konkursseissa palkan etuoikeudella valvottujen saamisten maaraa sen vuoksi, ette tydntekljat pysyviit maksukyvyttdmesse yrityksessa konkurssiin asti valtion turvatessa palkkasaatavat. o tetaan verosaamiset arviolta suurimpaan mahdolliseen meerean. Selvitys osoitti, etta valvonnat ovat keskimiiiirin lahes kolme kertaa lopullisen vahvistetun veron suuruisia. Etuoikeudettomat konkurssisaamiset Etuoikeudettomia velkoja oli vahvistettu maksettavaksi yhteensa 66,8 mmk eli keskimiiiirin noin mk konkurssia kohti. Etuoikeudettomien velkojen osuus kaikista konkursseissa valvotuista veloista oli 53V0. Yain kahdessa tapauksessa konkurssipesdn varoista riitti maksu osalle etuoikeudettomista saamisista. Liihes kaikki etuoikeudettomat saamiset jaiv:it velkojien vahingoksi. Saamisensa valvoneiden velkojien meeraa ei pystytty laskemaan. Sen vuoksi jdi selvittematta, kuinka suuria ovat yksittaisen velkojan menetykset. Tavarantoimittajien saamiset olivat keskimiiiirin noin 15% kaikista tuomituista saamisista. Pienten yritysten saamisten suhteellinen osuus nousi voimakkaasti vv Ulkomaisia velkojia oli kaikkiaan 28:ssa konkurssissa. Suurin osa heistii oli tavarantoimittajia. Tyiisuoritusten perusteella syntyneita saamisia oli 47:ssii konkurssissa: niitii oli kommandiittiyhtididen - liihinnii rakennusyritysten ja palvelualan yritysten - konkursseissa valvottu huomattavasti enemmen kuin osakeyhtididen tai yksityisten liikkeenharjoittajien. Suuri vahingonkorvausvelka voi olla yrityksen konkurssin syy. Vahingonkoryaussaamisia oli tuomittu maksettavaksi 20:ssa konkurssissa yhteensd 10,3 mmk: noin l57o etuoikeudettomista saamisista. Kuluttajat olivat valvoneet ja heille oli vahvistettu maksettavaksi saatavia vain neljiissa konkurssissa. Valvorninen oli usein jiirjestetty keskitetysti yhden asianajajan avustuksella. Rahalaitokset olivat valvoneet ja niille oli tuomittu maksettavaksi velkakirjoihin, vekseleihin yms. perustuvia saatavia 7,07 mmk:n arvosta. NAita saatavia esiintyi 58:ssa tapauksessa. KeskimAarainen valvonnan suuruus oli mk. keudettomille saamisille jakoosuutta oli riittiinyt vain kahdessa konkurssissa. Merkittiivdss?i osassa (337o) tapauksista valvotut saamiset eivat saaneet lainkaan jako-osuutta. Useimmiten pesan varat loppuivat etuoikeusasetuksen 4 a $:n kohdalla. Simuloitujen etuoikeusjiirjestysten kokeilemisella pyrittiin selvittamaan yleisten etuoikeuksien rajoittamisen vaikutuksia etuoikeudettomien saamisten asemaan konkurssissa. Selvasti havaittava vaikutus oli vain yleisten etuoikeuksien (EOA 4, 4 a ja 7 $) poistamisella kokonaan tai jattamall,i etuoikeus vain palkkasaamisille. Vaihtoehdossa, jossa kaikki yleiset etuoikeudet oli poistettu ja niille valvotut saamiset lisetty etuoikeudettomiin saamisiin, jako-osuutta riitti 52:ssa tapauksessa eli 62 To:ssa. Keskimeerin etuoikeudettomista saamisista oli niiissii tapauksissa maksetsettu 15 %. Tiillaisen uudistuksen mydta valtio saisi arviolta liihes 40 % vehemman Yli l0 70 etuoikeudettomista saamisista oli veroja; kuin nykyisin sellaisissa konkursseissa valvomistaan saa- keskimiiiirin mk konkurssia kohden eli noln 5Vo misista, jotka eiv6t raukea kaikista konkurssissa maksettavaksi tuomituista saamisis- EOA 4 a ja 7$:n poistami- varojen puutteessa. ta, nen vaikuttaisi myiis selviisti: jako-osuutta olisi riittiinl-r etuoikeudettomille saamisille 4l:ssa tapauksessa (4970). EOA 4 a ja 7$:n nojalla Nvkvinen vs. simuloitu etuoikeutettujen te keminen samanarvoisiksi toistensa etuoikeusjiirjestys kanssa olisi lahes merkityksetdn muutos etuoikeudettomien saamisten kannalta. Kerattyyn aineistoon sovellettiin seka voimassa olevaa etuoikeusjarjestyksen muutos SelvityksessA oletetaan, etta ette viitra erilaista simuloitua johtaisi nykyistii runsaampaan vakuuksien vaatimiseen. etuoikeusjarjestysta. Voimassa olevan jiirjestyksen vaikutus oli, ette etuoidon kayttita ja johtaisi nykyis- lisiiisi omistuksenpidiitysehta tiukempiin maksujarjestelyihin. Etuoikeudet konkurssissa -selvityksen (Oikeusrninisteri<in lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1984) voit tilata Valtion painatuskeskuksesta. puhelin (90) 5390l l/postimyynti. C PESAN VAROJEN JAKAUTUMINEN VELKOJILLE Minka etuoikeusryhman lohdalla pes:in varal loppurval Tieto pesan varoisla p rustuu lopputilitykseen pesaluetteloon lai loimil.ijamiehen lausuntoon N (%) N (7o) I Konkurssikustannukset 23 (21) 1 (7) II Separatistit 5 (6) III Palkat ll (13) lv EnnakonpidaBkset, sotu 29 (36) 'l 1(71 (4'7) V Vuokrat I (1) I (7) vll Verot (EOA 7 $) 13 (16) I (7) VIII Eluoikeudettomal 2(2\ 4 (27) Yhteensa 84 (100) 15 (100) VI Irtaimistokiinnitys

6 '6.r ' Vakaata aa a vauhtia eteenparn ) I "rvdtahti ":-''ll::l'''il ::*n:lu#:*ili:^-l- Kaarlo oksa. ekono- "Yhdistys on saanut mila laosropeeli$:, puin*'iou" 'u.{t?;id:tiiryfl$ i,i[:,1i,::lj,^#," ix['.4*$:\?',}[ll:: Kaar,o oksa :ir",:.rl: ::x'.1';:ir*jt"''lffi:fiil "J*gl'--,lll,i':{r :Jlilnlfu iil il*,rtrr rthlir'r"''i{tr *#t",:,:,l:.i,;+i*'n **[ffi iqf ililraftj't"itl"t;i: *m""+'"',-,*,."1:[t1* r***q.;-i, *1 fu ggi:''nn,nuititriaon ylliipitii- i;'l;i'; '" ioi'u"nut ""''" ::{+il:'t"1 :'""'r'i',':"l}"tfl -iti*;' ; il **' il-:**rlt'==il$, id::ffiihl,i.:.1# lllllllllhffii::: H:lii,t*ff*lxril ;li::l;ltrjr:r,.*1r,,r: roiminnan vuosi re8 hdn san" :l:fltrd311tr$"l#fi l':}-i{tit';tnr:i'rff Hn.u-{;i[ xh dtil*ffilh!. L;i l;rl*'":l[1i::i".':'rl fil';,$*r*ffi}:; iiljfiffi h'j;;r{:*nir*rr "'rrll,::i#ilidiil* ffij:iffi $kgli:il.,',ffi *,*, :":_,*,q, l.*l*+;#*$:{'*#t a;i.il*i+:.'* -* Lu""a' an k:*:--* p*i'tettava" j";,;;,'fi--::i['j'-**r",11 :,iiklf,;;'t]-l.,fi,=,*.'i"'"" i;:-"'l'im":#* ',,,1,iu'onl;,",",,.n lilf'*13"t:i't# vr,or,,yr- r'dl'"t:'ffiuu"ttll n'}ii#{'.iili:'..""..,1'l, 't*..;*i*$'""*ll*ffi mmaan t i$]"r:limhniur*..^r;<<i se rarioaa kontakirn!t::l',3',;:1'lil,:ru;,;?'t ur'tji'"iu" :l'll,f ",f**'m: XlTlll " r"roitsemme j'.i.: ll[ft';""i1',ii'ii; lisiiii'rff': itil:'"1":::u:'i":; "" :ili::,.i[*fu'n*' l'flfi#lltfr "i:l' ::,',nilr*tn,h'llflr "*?'r' rff'il::"li*l#ffi ilf,

7 Hallituksen uudet kasvot I l Yhdistyksen hallitus on saanut kolme uutta jiisentii. Anne Leppiiki-Nilsson, Kaj Lundstriim ja Pertti Pennanen kantavat seuraavat kolme vuotta erityistii huolta Luottomiesten asioista. Anne Leppale-Nilsson on Aspo Oy:n hallituksen sihteeri ja koko yhtymiin lakimies. Ekonomi ja varatuomari, yhdistyksen jiisen vuodesta Anne nimeaa hallituksen ),hdeksi tarkeeksi paamaaraksi saada aikaan lainsaedannciilisiii uudistuksia, jotka edistavet luottotoimintaa Suomessa. Tietosuojalaki olisi rehtava toimivaksi, konkurssilainsaiidantd kaipaisi uudistusta la Joustavuutta. Akordiasiat ovat Annen mukaan Jaaineet lapsipuolen asemaan. "Yhdistyksen merkitys voisi olla viel?i paljon suurempi. Olemme olleet turhan vaatimattomia. Meidiin pitaa menna entista rohkeammin,:,:-x b..1, mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. JAsenkunta on vaikutusvaltainen, nyt tarvitaan lisaa rohkeutta", Anne sanoo. SYP:n Luottotietopalvelutyksikdn kamreeri Kaj Lundstriim liittyi Luottomiehiin 1960luvun lopulla. Han sanoo saaneensa yhdistyksesta konkreettista hydtye omaan tydhdnsa. "Olen oppinut tuntemaan kaytannon ongelmia ja saanut kuulla, miten perimisasioita hoidetaan kentii.llii. Tutkijalte sellainen tieto on hyvin terveellista. Uusista kontakteista on seka iloa etta hydtya." Kajn sydanta lahella on tietysti luottotietoala. Han toivoo, etta tietosuojalaki ottaisi huomioon alan toivomuks t ja vaatimukset. "Meilla seurataan liikaa Ruotsin mallia. Ruotsalaisethan ovat jo ottamassa takapakkia oman lakinsa kanssa!" I I Oy Kontino Ab:n luottopaallikkd Pertti Pennanen tuli yhdistykseen 20 vuotta sitten. Hen on elenyt luottoalan murroksen ja kehityksen vaiheet ja ollut mukana yhdistyksen kasvussa. "Yhdistyksen jasenmadra on kasvanut kovasti. Piden kuitenkin laatua tarkelimplinii kuin miiiiriiii. Hallitus aloittaa pian aktiivisen jiisenhankinnan, koska useiden yritysten piiiillikk<itaso meiddn riveistamme viela puuttuu. Kvaliteetin lisddminen nostaa yhdistyksen painoarvoa entisestaan. " "Meidiin olisi myris vaikutettava luottotietojen laadun parantamiseen. Konsensusajatus on jarruttanut luottotietotoiminnan kehitysta. On ihmeellistii, ette tasmallisella osoitteella annettu kritiikkikiiiin ei auta; Yeeria Iuottotietoja tuotetaan edelleen", Perttl Sanoo. Pertti sanoo, tt6 luottoalalla kukaan ei enaa voi toimia yksin. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden tavata kollegoita ja saada tbrkeitii referenssitietoja oman tyon tueksi.

8 Suomalaisilla luottotietotoimistoill a vankka asema Viime vuonna keskusteltiin luottotietoasioista paljon ja monenlaisin dinenpainoin: lakihankkeesta ja tietojen toimitusajoista, uudesta tekniikasta ja ulkomaisten toimistojen maihinnoususta. Niiitii aiheita otettiin esille myiis yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa Paneelin otsikkona oli Suomalaisen luottotietotoiminnan nvkvf syys ja tulevaisuus. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtaja Esko Tuovinen totesi alustuksessaan, etta hyvalta luottotietopalvelulta odotetaan luotettavuutta, kohtuuhintaisuutta ja nopeutta. Suomalaiset luottotiedot ovat laadullisesti korkeatasoisia, siite mei[a on kansainvdlistakin todistusaincistoa. Omakustannusperiaate pitaa huolen siita, ette hintataso pysyy varsin kohtuullisena. Suurimpana heikkoutena Tuovinen piti hitaita toimitusaikoja. Lainseadanto tulee Tuovisen mukaan vaikuttamaan nykyista manuaalipohjalla toimiyaa luottotietopalvelua. t0 luottotietoalan palveluihin. Ruotsissa uudct pykelet kdyhdyttivat luottotiedon siseltda. Samansuuntainen vaikutus saattaa nakya meillakin. Uusi tekniikka muuttaa Mutta koska perustiedosto on hyvin niukka, Suomessa joudutaan edelleen haalimaan tietoa laajan asiamiesverkoston avulla. Tiedon ldytaminen vie Tuovisen mukaan edelleen aikaa ja se on tutkijoiden henkisen panoksen varassa. Tietokone auttaa erittain vahan. 'fuovinen ei usko, etta ulkomainen kilpailu laskisi tiedon hintaa. Ruotsissa tilanne niikyy selv?isti; luottotietotoimistot ovat puhtaasti lii keyrityksiii ja hintataso Suome en verrattuna on paljon korkeampi. Luotettavuuskaan tuskin paranisi silla, ettii yrittajia olisi useampia. Tuovisen mielesta kotimainen yhteishyvamalli on suomalaiselle luottotietotoiminnalle onneksi myijs jatkossa, koska tehtavat pystytaen hoitamaan kotimaisin voimin myds teknisesti. Kilpailusta Kauppa- ja teollisuusministeri6 on saanut hakemuksia, joissa pyydetaan lupaa saada perustaa yhtid, jonka toimialana on luottotietotoiminta. Tama on eradnlainen alkusoitto kilpailutilanteen muuttumiselle. Maksutieto Oy:n toimitusjohtaja Yrjii Lehtonen sanoi, ette ulkomainen kilpailu on teryetullut, jos tietyt haittatekijat pystytaan eliminoimaan. Kilpailu koituu Lehtosen mukaan aina tiedon kayttiijien hycidyksi. Oy Credit Ab:n tulo sai suomalaisissa aikaan todella vauhtia ja piristysta. Kilpailu ei kuitenkaan saa olla hallitsematonta. Luottotieto- ja maksuhairiiitoimistojen pitasi Lehtosen mielesta kehittaa yhteisia rekistereite, jotta paallekkaistydlta valtyttaisiin. Luottotieto ry:n osastopiiallikkd Eero Toivanen naki uudet ydttajat eriiiinlaisena peikkona, mutta ei varsinaisena uhkana. Uuden yrittajan tunkeutuminen 70-vuotiaalle luottotietoalalle on vaikeaa eika luottamuksellisia suhteita luoda hetkessa. Lisaantyva kilpailu saattaa Toivasen mukaan tarjota muutoksia hintatasoon mutta ei luotettavuuteen, koska suomalaiset toimistot tuottavat hyvin luotettavia tietoja. Toivanen uskoo, etta kun tietosuojalaki on astunut voimaan, ulkomaiset toimistot varmasti pyrkivat Suomeen. Esko Tuovisen mielesta ulkomainen kilpailu kaventaisi suomalaisten toimintakenttaa. Julkisten rekistereiden puute ja omakustannusperiaate tuottavat mahdollisille tulijoille paljon ongelmia. Tuovinen arveli, etta ulkomaisten luottotietojen suora myynti voi sen sijaan lisaantye nykyrsestaan. Oy Credit Ab:n toimitusjohtaja Thomas Feodoroff sanoi, ettii kaikki kotimaiset yrityks t voivat ottaa yhteyden ulkomaiseen toimistoon ja saada sen palveluja. Jos luottotietotoimisto haluaa perustaa oman myyntlkonttorin Suomeen, se on parcmpaa palvelua. Feodoroff korosti, etta tasse vaiheessa ei ole puhuttu luottotietojen tekemisesta vaan ulkomaisten luottotietojen valittamisesta. Nopeudesta ja palveluista Tuovinen ennusti, etta tof mistojen palvelut tulevat eriytymaan. Tekniikka antaa mahdollisuuksia erilaisiin variaatioihin ja palvelujen laatua voidaan painottaa eri tavoilla. Silloin hintakin voidaan asettaa uusin perustein- Tuovinen toivoi, ettii kilpailu palvelujen monipuolisuudella lisaantyy, kun uusi tekniikka saadaan avuksi. Mutta han ei usko, ette tekniikka nopeuttaisi oleellisesti tietojen hankkimista. Luottokontrolli Oy:n ATKpaallikkd Timo Vilanen uskoi, ette tietotekniikan avulla pystytaan parantamaan luotettavuutta ja mahdollisesti nopeuttakin. Johtaja Sylvester Perret kertoi, etta rekistereisteen ja tekniikastaan huolimatta ruotsalaiset luottotietotoimistot valittavat myds tietojen hitautta. Hekin pahoittelevat sita, etta tietojen kuluttajat joutuvat odottamaan. Kiisitteistii Thomas Feodoroff ja Esko Tuovinen arvostelivat site, ettai luottotietotoimistot 1a maksuhairidita myyvat yritykset samaistetaan toisiinsa. Maksuhairidtieto on vain osa luottotietoa: Sen varmistukseksi on hankittava lisaa tieto-.ja, jottei syntyisi virheellisiii.peatelmia. Yrjd Lehtonen totesi, etta henkilcirekisterilakiesitys puhuu pelkastaan luottotiedoista. Lainseadantiineuvokset eivat ole nahneet mitaen syyta eritella naita kahta kesitetta. Sylvester Perret kehotti yhdistysta valistustydhdn ja aggressiiviseen toimintaan, jotta kasitteet selventyisiviit koko elinkeinoeliimiin hyddyksi. o

9 Toimikunnat 198s Yhdistyksen hallitus on ko- janpelto ja toimitusj ohtaja kd Esko Salkola. Toimikunnan tehtavana on perehtyd Leppiila-Nilsson, luottop:ialmittajan lisaksi lakimies Anne.,uksessaan ni- Esko Tuovinen- f-ointikunnan ::. nn) t kaksi toimikuntaa ja tehtavana on ideoida, suunni- ja toleu aa luottoalan tykseen, valmistella l,hdisiyktopaallikkcj Kaarlo Oksa sekd ulkomaiseen luottoalan kehilikkci Bengt Fagerholm, jaos- -.rottolinkin toimitusneuvos-tella : :1. ko ulut us t a. sen tutustu miskay nte ia ulkomaille sekli ulkomaistcn sisarnen. Toimitusneuvoston teh- luotropeallikkd Pertti Penna- Koulutustoimikunnan pu- Llkomaantoimikunnan puhcenjohtalaksi \ alirriin toinri Suomeen. heet, kehittea lehtea edelleen yhdistysten vastavierailuja tavina on ideoida lehden ai- ::::njohtajana jatkaa asian-., r Liisa Svinhufvud. tr.rsjohraja Thon'las Feodoroff. toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla jaseniston yh- \l uut jasenet ovat lakimies Toimikunnan muut jasenet Luottolinkin paatoimittajana jatkaa osastopaallikkci Risdyssiteend sekri arvostella \:r rr. Leppall-Nilsson, jaosrriillikkci Kaarlo Oksa, Jdrr isalo. tolm isropiiiilli k k<l to Suviala. Lehden toimitus- valmista lehtea ja scn saamaa ovat osastopaillikkri Raimo. uopiiiillikkd.iaakko Poh Pirj o Nurmi.ja luottopiatlikneuvostoon valirtiin peetoi- vasaaanottoa. Lontoon seminaarim atka i lkomaantoimikunta on kokouksissaan syyskaudella hah- - :rrlnut Luoitomiesten kevaan seminaarimatkaa. Suunniteltu.-r-.r-iakohde olisi Lontoo, ajankohta huhti-toukokuu ja alusta-..,.'htelma seuraavai i r.rllistujat jaetaan esim. kolmecn ryhmaian; pankki, luotto-,.,. Laupalliset yritykset. \tlr kan alkamisajankohta tiistai n. klo paluu sunnun- :.,..,umu viikko 17, l9 tai Lentoaikataulu tiistai * sunnuntai BA 669 Helsinki - Lontoo BA 668 Lontoo - Helsinki Majoitus Royal Westminster Thistle Hotel, I lk **** Whitehall Courr Mrtkrn hinta ml,/henkilci,,:: e,nla : ::. klo Tervetuliaiscoctail; illallinen..: r. klo 9.30 Kaupallinen sihtee kerroo Suomen ja Englannin viilisestd kaupasta. r. klo Dick Inglis, Jusritia International esitelmdi maksuehdoista, perinnasta ja Iuottotiedoista Englannissa sekd kansainvdlisiste luottotiedoista. Hintaan sisalty) - lennot Helsinki- Lontoo -Helsinki British Airwaysin koneilla turistiluokassa * normaali reiftitarjoilu - kuljetuksen Lontoossa lehtokentalta hotelliin.ja takaisin - majoitus hotellissa 2 hengen huonerssa mukavuuksin - hput musikaaliin, esim. Cats tai Starlite Express - liput ja kuljetukset I-divisioonan jalkapallo-otteluun - mannermainen aamiainen n. klo Lounas. Keskiviikko iltapaiva, torstaija perlantai mahdollisuus tutustua englantilaisiin yrityksiin, esim. ECGD (vientitakuulaitos), Justitia lnternational, ATP International, Lontoon kauppakamari, suomalaispankki, Amex, Rolls Royce, BA, British Leyland, Shelljne. Ulkomaantoimikunta haluaa kartoittaa kiinnostusta matkaan Ja otamme alustavia varauksia vastaan viilittomasti, niin etta voimm arvioida kannattaako jarjest iyihin ryhtya. Matkavarauksia ja -ehdotuksia ottaa vastaan Marjut Laaksonen ja Thomas Feodoroff, puh. (90) Hyvaa vuoden jatkoa Thomas Feodoroff

NNEN R.YIN JASENLEHTI

NNEN R.YIN JASENLEHTI NNEN R.YIN JASENLEHTI tg unp$$"sltnkhi 3.2.1986 TUOTTOPAATOKSIA Luottokortilla yli varojensa eliineet anomassa toimeentulotukea sosiaalitoimistojen luukuilla! Puolessa tunnissa kulutusluottoa yli 200000

Lisätiedot

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14

1/2014. Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 1/2014 Hallituksen uudet jäsenet s. 8 n Kutsu kevätiltamiin s. 13 n Perintälain muutos velkojan näkökulmasta (osa 1) s. 14 Luottolinkki 1/2014 www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet Kreditmännen ry

Lisätiedot

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26

2/2012. Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 2/2012 Luottoseminaari Vierumäellä syyskuussa s.5 Luotonhallinnan yrityscase s.10 Kutsu kevätkokoukseen s. 26 Boosting Europe is our contribution to improving the economy and creating jobs. We re all in

Lisätiedot

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14

1/2003. Wanhoja artikkeleita s.15-21. Yleiseksi vanhentumisajaksi kolme vuotta s.12. Iltamakutsu s. 14 1/2003 2/2013 1/2013 1/2008 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 Uuden puheenjohtajan katsaus ja linjaukset s. 4 Syyskokous- ja retki

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23

1/2009. Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 1/2009 Iltamakutsu s. 6 Varsinainen syyskokous s. 12-13 Taantuma ja luotonhallinta s. 22-23 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry Jäsenlehti. Ilmestyy neljä kertaa

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

NEN R.Y:N JASENLEHTI. Yritystutkimus ennen ja nyt ss. 8-10 Luotonvalvoja terveydenhoitajana ss. 5-6 Kokouskutsu s. 22

NEN R.Y:N JASENLEHTI. Yritystutkimus ennen ja nyt ss. 8-10 Luotonvalvoja terveydenhoitajana ss. 5-6 Kokouskutsu s. 22 NEN R.Y:N JASENLEHTI Yritystutkimus ennen ja nyt ss. 8-10 Luotonvalvoja terveydenhoitajana ss. 5-6 Kokouskutsu s. 22 p;*r-p$$g^liffift[ 8.11.1985 SITTANRAKENTAJA Luottopai lkkd hoitaa tehtavaansii kahden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa

Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa. Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta. s. 06. > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa 220 1 2 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Erämaksulla asiakkaalle sujuvuutta Luotonanto ja vastuu nivoutuvat toisiinsa s. 06 > Lippupiste > Lindorff Lahteen > Tuhatta ja sataa sisältö s. 12 s. 19 Johan Ahlroth

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY

Velkojen selvittely. - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY Velkojen selvittely - opas vankilasta vapautuvalle VELKOJEN SELVITTELY 1 Sisällys > Lukijalle 3 > Etene vaiheittain ja hae apua 3 > Selvitä velkatilanteesi 4 Näin pääset alkuun 4 Varmista, että kaikki

Lisätiedot

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14

3/2004. Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8. Syyskokouskutsu s. 13. Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 3/2004 Tavoitteena riskitön yrittäjyys s. 8 Syyskokouskutsu s. 13 Kiristyvä kilpailuoikeus s. 14 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS Pääkirjoitus... 3 Puheenjohtajan palsta... 4 Viestintävaikeuksia... 6 Uudet

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI?

Viisas Raha TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 HYVÄT ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 18 SIJOITUSDEBATTI: PITÄISIKÖ OSAKKEIDEN LYHYEKSIMYYNTI KIELTÄÄ? Viisas Raha 3 2010 9,50 E-LASKU TULEE, KUKA ARKISTOI? 6 ÖLJYVIRRAT MUUTTAVAT SUUNTAA 22 HYVÄT TULOSENNUSTEET VÄHISSÄ 10 TOIMITTAJALTA Mitkä

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8

uutiset: Sadat yrittäjät ovat antaneet äänensä 7 uutiset: Sähköinen ajanvaraus yrittäjien ulottuville 8 suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Tuhansien yrittäjien elämä helpottuu 3 10/2014 MARRASKUU ALEKSI POUTANEN 4-5 Löydä oikea työntekijä Yli puolella pienistä

Lisätiedot

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä

Yrittäjäsanomat 04. Pk-yritys kaukalossa. Huoltoaseman moniosaaja. Täydellinen työn tekijä 8 11 22 Yrittäjän Yrittäjien vaalit Katso, miten yrittäjäehdokkailta sujuivat vaalit. Tolkkua maksuaikoihin Yrityksien välisiä maksuaikoja rajaava laki tulee voimaan toukokuussa. kesäloma Yrittäjän pitää

Lisätiedot

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16

Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 4/2007 Luottoseminaari s. 8-14 Vuoden Luottomies s. 15 Epävarmuteen on vain yksi lääke varautuminen s. 6 Syyskokouskutsu s. 16 PÄÄKIRJOITUS www.luottomiehet.fi KUSTANTAJA Luottomiehet - Kreditmännen ry

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot