LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDIT NEN R.Y:N JASENLEHTI

2 Konkurssit ja KERA Konkurssiin paatyvalla teollisuusyrityksella on omat lajitunnusmerkkinsa, jotka poikkeavat kannattavasti toimivan teollisuusyrityksen menestystekijdista. Konkurssiyritys on tuotantosuuntautunut; sc pcrustaa toimintansa tekniseen osaamiseen. Perustamisvaiheessa yritys ei panosta markkinoinnin edistiimiseen. Tuotteet suunnataan paikallisille eika valtakunnallisille markkinoille. Yrityksella ei ole omia myyntipisteite. Yritysmuodoltaan konkurssiyritys on osakeyhtici, joka ei ole perheyhti<i. Yrityksen omistaja on toiminut aikaisemmin yrittiijiinii, ja h?in omistaa myds muita yrityksia. Koulutuspohjana hiinell?i on korkeakoulututkinto, eike hen ole saanut ammattikoulutusta. Seka henkilokunnan maaralla ettii liikevaihdolla mitattuna konkurssiyritys on pieni. Koneet ja kalusto ovat vuokrattuja. Tuotantotilat ovat kunnoltaan hyvi?i(l). Kehitysaluerahasto Oy:n mydntiimien lainojen osuus kokonaisrahoituksesta on suuri. Yritys on hakenut KERAlta jatkorahoitusta. Edelle olevat konkurssiyrityksen tunnusmerkit selvievet KERAn teettamasta tutkimuksesta "KERAn rahoittamat alkavat teollisuusyritykse t" (Kuopio 1984). Saman tutkimuksen mukaan turvaavan vakuuden saaminen yrityksen perustamistilanteessa on hankalaa. Ilman turvaavaa vakuutta mydnnettyja lainoja oli kappaleissa mitattuna 8570 KERAn mydntemista lainoista. Turvaavan vakuuden merkitys tavarantoimittajalle yrityksen konkurssissa on ratkaiseva. Tiimii kokemussaantd vahvistetaan oikeusministericin Iainvalmisteluosaston selvityksessa "Etuoikeudet konkurssissa" (Helsinki 1984). Selvityksen mukaan vain kahdessa konkurssissa sadasta riittaa etuoikeudettomille velkojille, joita tavarantoimittajat ovat, jako-osuutta konkurssipesen varoista. Konkurssipesen peseluetteloon ei voida luottaa arvioitaessa pesdn varoja, koska realisoitaessa pesan varoista saadaan keskima?irin vain 49 Vo pesdluetteloon merkitysta arvosta. Varojen yliarviointiin ja realisaatiohintojen alhaisuuteen vaikuttaa mm. se, etta varasto joudutaan realisoimaan yleensd erittain nopeasti ja se, etta v?iliaikainen pesanhoitaja ei tunne velallisen toimialaa, joten han joutuu luottamaan yrityksen omistajien taijohdon arvioon pesan omaisuuden arvosta. Varojen ylioptimistiselle arvioinnille eivat ole esteena Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden miiiiriilmisperusteet, joiden mukaan viiliaikaisen pesanhoitajan palkkio maeraytyy peseluettelon arvojen perusteella. Alkuaan konkurssissa kaikki velkojat ovat olleet tasa-arvoisessa asemassa. Voimassa oleva etuoikeusj?irjestelme on johtanut siihen, ette tavarantoimittajat karsivat konkursseissa luosittain arviolta 500 miljoonaa markkaa. Jos yleiset etuoikeudet poistettaisiin, saisivat tavarantoimittajat tasta puolesta miljardista takaisin noin 50 miljoonaa markkaa. Risto Suviala paatoimittaja

3 Antero Molander pitiiii velallisaloitteisen konkurssin konkulssiedellytysten tutkimista sattumanvaraisena. Konkurssimenettelyst fl kuultavanasianajaja Antero Molander Konkurssi piiiviin sana. se pllullll p_aitsi ffii"fjltjlt,'i,"i:,jfi::_ i1?j"',iili,frj,i','xtit.. lehdistiiii ja velkojia myiis lainsdiitiij iiii. Kon- riin. v..oun';i pyrkii sopi- Koko konkurssr.kosprokurssilain UUdiStus On Vireillii. TiiSSii konkurs- maan velallisen kanssa jarke- sessin ideana on saada menesista kuuttavana asianajaja Antero Molanoer iii".fjfll.-i:nlij;,,i1:1 F:ffi::l]:tTI"J:l.Til]: konkurssilain uudistamistyiiryhmdn jiisen. Vise iorran, painarar raa'i:ssa Toimenpireer \uunnararn punnittaessa, hakeako yritys Ky:n, Hyvon.Oy:n ja monen muun muutakuinkonkurssivelalliskonkurssi- i::litjffi:: ta vastaan. Kaytenndn pulpesiin toimitsijamies. Molanderin mielestd velko- mana on lyhyt vanhenemisaijat kayttavat liian vehan ka. Tasta aiheutuu ylipitkiii mahdollisuutta konkurssin lykkiiyksiii,molanderselirtdii. omtstamaansa patenttla uu- raukeamiseenvelkojain kuu- Konkurssirikosten tutkinra Vaaran merkit dessa perustamassaan yrityk- lustelussa. Tiillciin peslin ta- on hidasta. Pelkastaan ennen sessa. Aineettoman omaisuu- loudellinen tila on varsin tar- tutkimusten aloittamista \oi den siirto yritykselta toiselle kasti selvilla. Ja on nahtavis- vierahtaa yli vuosi. vastikkeetta on luvattoman sa, kannattaako konkurssihelppoa. Eikii velkojilla ole menettelye jatkaa. Tiillainen toimintakieltoa Molander ei Konkurssivelallisen liike- Jiilkiviisaus ei saamisensa konkurssissa menettanytta pidii kovinkaan mielekkiiiins. velkojaa paljon lohduta. Velkojan tulisikin omata "ennus-.juurikaanv?iliintulomahdolli- paetos edellyttee saapuvilla suuksia. olevilta velkojilta yksimielistli Itse asiassa se voi heikentdd paatctsta. Mydskaiin akordimahdollisuutta ei tulisi unoh- Konkurssikallet velkojien asemaa. Eniiii ei tajaeukon" kyvyt: milloin sulkea luottohana ja loista kaupparekisteriotteissa. Vaan peria taa. siel- saamiset pois kiireen vilkkaa. Uhkaava konkurssi voi antaa nnakkovaroituksia. Tiillaisena Molander piteii esimerkiksi hallituksen ammattimaisen jiisenen - liihinnii pankinjohtajan tai asianajajan - eroamista yrityksen hallituksesta. Myris uuden yritykscn pulpahtaminen toimivan yrityksen rinnalle samalle alalle samojen yhtiomiesten vetamana ei aina tiedii hyviiii, varoittelee Molander. Yrityksen siirtyminen leasing- tai factoring-rahoituksen kayttddn voi olla nopea keino tyhjentaa yrityksen kassa ennen lopun alkua. On my<is terk a selvittaa, kenen nimissa on yrityksen toiminnan kannalta elintarkea aineeton omaisuus - vuokraoikeudet, tavaramerkit, patentit -;painottaa Molander. Jos vaikkapa patentti on yhtion yhtidmiehen nimissa, han voi huoletta antaa patentilla el6neen yrityksensa menna nurin ja hy6dyntaa 4 Konkurssiin hakeminen Velallisaloitteisissa konkursseissa Molander niikee pulmia. Konkurssiedellytysten tutkiminen jae sattuman varaan. Etenkin jos konkurssi raukeaa varojen puutteeseen. Velallisen asiamies pyytaa itsensa maaraamista pesan valiaikaiseksi hoitajaksi. Hanen kauttaan velkojien intressit eivat velttamatta tule parhaiten hoidetuiksi. Valiaikaisen pesiinhoitajan hallinnon aikana tehdaan kuitenkin pesiin ja sen velkojien kannalta tdrkeimmat ratkaisut. TAman vuoksi Molander pitaa tarkedna saada viiliaikaiseksi pesanhoitajaksi velkojien valitsema toimitsijamies. Ei velallisen omaa miesta, joka kenties on toiminut velallisen neuvonantajana aiemmin. Verottajaa Molander ei moiti sen koommin liiasta Konkurssirikokset Tilanteessa, jossa velallinen on ennen konkurssia perustanut rinnakkaisen yrityksen jatkamaan kuolemaan tuomitun yrityksen toimintaa, Molander ei niihnyt velkojalla olevan muuta keinoa kuin takaisinsaantikanteen nostaminen. Ellei sitten kysymys ole konkurssirikoksesta. KaytAnndssii konkurssirikoksesta tekee tutkimuspyynndn pesanhoitaja erityistilintarkastuksen annettua siihen aiheen. Ongelmana on kuitenkin se, kuka maksaa kulut erityistilintarkastuksesta. Pesasta ei aina varoja heru. Velkojatkin ovat haluttomia satsaamaan rahojaan lisiia konkurssiin. Vain poikkeusta- la loistavat vaimot ja muur edustajat. Bulvaanien kavttdkielto ei Molanderin mielesra tule tata estamaan. On vaikea nayttaa jonkun olevan toisen bulvaani. Rauenneet konkurssit Noin 2/3 konkursseista raukeaa varojen puutteeseen. Ndiden suhteen velkoja on voimaton. Molander kertoo oikeusprosessista, loka johti Korkeimmassa oikeudessa velkojan kannalta surulliseen lopputulokseen: velkojalla ei ole oikeutta saada rauenneen konkurssin kirjanpitoa n?ihtevakseen. Ainoaksi keinoksi rauenneissa konkursseissa jeane hakea yritys uudelleen konkurssiin, jos yritys sinnikkiiristi jatkaa liiketoimiaan. Molander kertoo, ette tallaiselle

4 yritykselle on hyvinkin saattanut ilmestyd omaisuutta. TAlldin vastuukin muuttuu henkildkohtaiseksi. Etuoikeudettomat velkojat Molander ei neuvo etuoikeudettomia velkojia jattamean valvontaa valiin kustannusten Ja vaivan saastamiseksi. Molander kertoo, etta erityisesti likviditeettikonkurssissa velkojat voivat saada huomattavan lako-osuuden, jopa 100 %. Mycis takaisinsaantikanteet voivat tuoda pesaen rahaa. Molander pitee muutoksen Konkurssilainsiiiidintii uudistuu Kiireellisimpinii konkurssisaanndn uudistamistavoitteina Molander pitaa konkurssimenettelyn yksinkertaistamista. Velkojien vaikutusmahdollisuuksia konkurssissa hiin pit?iii riittiivin?i. Sen si- Vaikka Johanna Niemi- saamista etuoikeusseennds-jaan hankalampana kuin mahdollisuudet tulisi poistaa. velallisen vaikuttamis- Kiesiliiinen selvityksess?idntdon "Etuoikeudet konkurssissa" konkurssisaanndn muuttamista. Erityisesti verottajan velalliselle mahdollisuudet Nykyziiin konkurssisaentd suo toteaa, etta yaln 2,4ya..ssa tutkituista konkursseista etuoikeudettomat saamiset saivat mrnen on pitkalti poliittinen sointia. Valiaikaisen pesen- etuoikeusaseman huononta- Jarruttaa omaisuuden reali- jonkinlaisen jako-osuuden, kysymys. hoidon aikana velallista on kuultava ennen realisointia. Myds kiinteen omaisuuden realisointi muutoin kuin pakkohuutokaupalla edellyttaa velallisen suostumusta. Ehdotetussa muodossaan uusi konkurssilainsaadantd poistaa mm. takaisinsaantisaanndsten kasuistisuuden. Myris velallisaloitteisten konkurssien konkurssiedellytyksiii ryhdyt?iiin tutkimaan. Molander uskoo, etta tavaraluotonantajan ase ma konkurssivelkojana tulee v?ililli sestr paranemaan uuden lainseedanndntoteutuessa. E A nne Le p p ti I ii- N i I s s o n Etuoikeudet konkurssissa selvitetty ja arvioitu Konkurssilainsiiddiintii on uudistumassa. Se edellvttdii etuoikeusjdrjestyksen arviointia. Oikeusministlriiin lainvalmisteluosastolla on valmistunut selvitvs etuoikeuksista konkursseissa. Tutkimus antaa kuvan nvkvtilanteesta ja piirtiid suuntaviivoja lakihankkeen toteutumiselle, Selvityksen teki lainsiifidiintiisihteeri JO- HANNA NIEMI-KIESILATNBN. Konkurssissa pesan varat jaetaan velkojille etuoikeusasetuksen (EOA) mukaisessa jarjestyksessa. Ensiksi maksetaan pesan selvittamisesta iiheutuneet kustannukset ja vasta sen jiilkeen varsinaiset konkurssivelat. Konkurssikustannusten jiilkeen makseraan ensin palkkasaamiset, seuraavaksi tydnantajan konkurssissa tydntekijiin palkoisra rehdyt, tilittematta jetetyt ennakonpidatykset ja sosiaaliturvamaksut seka tydnantajan eliikevakuutusmaksut. Sen jiilkeen maksetaan vuokrien ja irtaimistokiinnitysten jalkeen muut verosaatavat. Lopuksi maksetaan saamiset, joille ei ole saadetty etuoikeutta konkurssissa. Pesiin varoista maksettavat saamiset ja niiden etuoikeus vahvistetaan konkurssituomiossa. Konkurssista huolimatta saavat velkojat, joiden velan vakuutena on pantti tai kiinteistdkiinnitys, hakea saatavansa sen vakuutena olevasta omaisuudesta. Jos pesdn varat eivat riita peittamaan pesiin velkoja, etuoikeusjerjestys ratkaisee, ketka velkoiat saavat maksun ja ketka jaevet ilman. Konkurssipesan varat riittavat. yleensa vain hyviissli etuolkeusasemassa olevien saamlsten maksamiseen. ta, mite n tilanne muuttuisi jos etuoikeusjerjestys olisi toinen, ja mitkii velkojaryhmet eniten karsivet konkursseista. Selvityksen aineistona oli yhteensii 100 vuosina 1975, 1978 ja l98l psskaupunkiseudulla tuomioon peattynyc ta konkurssia. Tiedot kerettiin tuomioistuinasiakirjoista, laaninveroviraston veronkanto- ja jaamerekistereiste seka konkurssipesien toimitsijamiehille tehdylle kyselyllii. Riittavat tiedot saatiin 84 konkurssipesasta. Suuryritysten konkursseja sattuu harvoin. Aineistossa oli vain kaksi yritystii, joiden liikevaihto niiden toimintaaikana oli kohonnut yli l0 mmk:n. Konkurssiyritysten keskima?iriiinen elinikii oli l0 vuotta. Aineistosta oli rajattu pois rauenneet konkurssit. Ilmeisesti juuri lyhytikaisten yritysten konkurssit seenndnmukaisesti raukeavat Otanta varojen 100 tuomioon puutteessa. Alkaneista konkursseista noin 2/3 raukeaa piiiittynyttii konkurssia varojen puutteeseen. Yleisin yhtidmuoto oli osakeyhtid. Osakeyhticiiden konkurssit johtavat tiiydelliseen Tutkimuksella haluttiin selvittea, milla etuoikeudellakonkurssimenettelyyn selvdsti tuomrtut saamiset oli kaytanndssa maksettu pesdn varois- henkildiden useammin kuin yksityisten konkurssit. Takaisinsaantioikeudenkiiyntejii oli nostettu erittein harvoin. Yhdessetoista tapauksessa oli nostettu syyte konkurssirikoksesta ja viidessa tapauksessa ennakkoperintiilain rikkomisesta. Konkurssiyritysten varat Konkurssipesid realisoitaessa oll pesan varoista saatu keskimearin vajaa puolet pesaluetteloon merkityste arvosta. Pesenhoitajilta saaduista vastauksista tehtiin tdllaiset johtopeetdkset: Omaisuuden sailytyskustannukset voivat lyhyesse ajassa nousta pesen kaytetteviss?i oleviin varoihin niihden erittain korkeiksi, joten varasto on yleensa realisoitava hyvrn nopeastl. VAliaikainen pesanhoitaja er tunne velallisen toimialaa, joten laatiessaan peseluetteloa han joutuu luottamaan yrityksen omistajien tai johdon arvioon pesen omaisuuden arvosta. Neme puolestaan haluavat toisinaan antaa yrityksen

5 asemasta todellista edullisemman Etuoikeutettuja konkurssimerre, kuvan eivatka ymsaamisia ovat myos ennakon- etta konkurssipesdn pidatykset ja sosiaaliturvamaksut, realisoinnissa yrityksesta saadaan tydelakevakuutus- yleensb normaalia myyntihinlaa heikompi hinta. maksut ja vakuutusmaksulainat, vuokrat, irtaimistokiinnitys ja elinkeinotulovero, liike- Ydtyksen taloudellisen aseman kaunistelemiseksi vaihtovero ja tapaturmavakuutusmaksut. konkurssiyrityksen kirjanpitoon on usein jatetty perimiskelvottomia Yritysten tuloveroa oli valkiksi saatavia esimervottu kaikkiaan 44,2 mmk muilta konkurssiyrityksilte. Yrityksen omaisuus on joskus kirjanpitoon merkitty poistamattomaan hankintaarvoonsa vielii silloinkin, kun selvityksen konkursseissa, Verotuksen ollessa konkurssivalvonnan hetkells vielii kesken lddninverovirasto valvoo ja konkurssituomiossa vahvis- silla ei ole enaa juuri lainkaan jalleenmyyntiaryoa. Rakennusyrityksen tydn laatu on usein konkurssia edeltavana aikana heikkoa, minka vuoksi yrityksen asiakkaat esittevat usein huomattavia kuittausvaatimuksia pesan omalsuuteen. Eraat toimitsijamiehet epailivet, ettii konkurssiyritysten varastoja ostavat yrittejiit ovat muodostaneet ostokartelleja laskeakseen tavaroiden hintoja. Usein konkurssiyrityksen raaka-aine tai sen valmistamat puolivalmisteetai koneet ovat erikoisvalmisteita, joilla sellaisenaan ei ole juuri lainkaan arvoa. Velat Konkurssikustannukset maksetaan pesan varoista massavelkoina ennen konkurssissa valvottuja saamisia. Tutkituista pesista l./3:ssa varat riittivat vain konkurssikustannusten peittemiseen. Valtio turvaa tytintekijan tydsuhteesta johtuneen palkka- tai muun saatavan suorituksen tydnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttdmyyden varalta. Tyiivoimaministeriii valvoo valtion edustajana tydntekijalle maksamansa palkkaturvan tydnantajan konkurssissa. Seke tyiintekijen etta tydvoimaministeri6n valvomat palkkasaamiset ovat etuoikeutettuja kuluvalta ja viimeiseltii vuodelta. Palkkaturva on lisannyt konkursseissa palkan etuoikeudella valvottujen saamisten maaraa sen vuoksi, ette tydntekljat pysyviit maksukyvyttdmesse yrityksessa konkurssiin asti valtion turvatessa palkkasaatavat. o tetaan verosaamiset arviolta suurimpaan mahdolliseen meerean. Selvitys osoitti, etta valvonnat ovat keskimiiiirin lahes kolme kertaa lopullisen vahvistetun veron suuruisia. Etuoikeudettomat konkurssisaamiset Etuoikeudettomia velkoja oli vahvistettu maksettavaksi yhteensa 66,8 mmk eli keskimiiiirin noin mk konkurssia kohti. Etuoikeudettomien velkojen osuus kaikista konkursseissa valvotuista veloista oli 53V0. Yain kahdessa tapauksessa konkurssipesdn varoista riitti maksu osalle etuoikeudettomista saamisista. Liihes kaikki etuoikeudettomat saamiset jaiv:it velkojien vahingoksi. Saamisensa valvoneiden velkojien meeraa ei pystytty laskemaan. Sen vuoksi jdi selvittematta, kuinka suuria ovat yksittaisen velkojan menetykset. Tavarantoimittajien saamiset olivat keskimiiiirin noin 15% kaikista tuomituista saamisista. Pienten yritysten saamisten suhteellinen osuus nousi voimakkaasti vv Ulkomaisia velkojia oli kaikkiaan 28:ssa konkurssissa. Suurin osa heistii oli tavarantoimittajia. Tyiisuoritusten perusteella syntyneita saamisia oli 47:ssii konkurssissa: niitii oli kommandiittiyhtididen - liihinnii rakennusyritysten ja palvelualan yritysten - konkursseissa valvottu huomattavasti enemmen kuin osakeyhtididen tai yksityisten liikkeenharjoittajien. Suuri vahingonkorvausvelka voi olla yrityksen konkurssin syy. Vahingonkoryaussaamisia oli tuomittu maksettavaksi 20:ssa konkurssissa yhteensd 10,3 mmk: noin l57o etuoikeudettomista saamisista. Kuluttajat olivat valvoneet ja heille oli vahvistettu maksettavaksi saatavia vain neljiissa konkurssissa. Valvorninen oli usein jiirjestetty keskitetysti yhden asianajajan avustuksella. Rahalaitokset olivat valvoneet ja niille oli tuomittu maksettavaksi velkakirjoihin, vekseleihin yms. perustuvia saatavia 7,07 mmk:n arvosta. NAita saatavia esiintyi 58:ssa tapauksessa. KeskimAarainen valvonnan suuruus oli mk. keudettomille saamisille jakoosuutta oli riittiinyt vain kahdessa konkurssissa. Merkittiivdss?i osassa (337o) tapauksista valvotut saamiset eivat saaneet lainkaan jako-osuutta. Useimmiten pesan varat loppuivat etuoikeusasetuksen 4 a $:n kohdalla. Simuloitujen etuoikeusjiirjestysten kokeilemisella pyrittiin selvittamaan yleisten etuoikeuksien rajoittamisen vaikutuksia etuoikeudettomien saamisten asemaan konkurssissa. Selvasti havaittava vaikutus oli vain yleisten etuoikeuksien (EOA 4, 4 a ja 7 $) poistamisella kokonaan tai jattamall,i etuoikeus vain palkkasaamisille. Vaihtoehdossa, jossa kaikki yleiset etuoikeudet oli poistettu ja niille valvotut saamiset lisetty etuoikeudettomiin saamisiin, jako-osuutta riitti 52:ssa tapauksessa eli 62 To:ssa. Keskimeerin etuoikeudettomista saamisista oli niiissii tapauksissa maksetsettu 15 %. Tiillaisen uudistuksen mydta valtio saisi arviolta liihes 40 % vehemman Yli l0 70 etuoikeudettomista saamisista oli veroja; kuin nykyisin sellaisissa konkursseissa valvomistaan saa- keskimiiiirin mk konkurssia kohden eli noln 5Vo misista, jotka eiv6t raukea kaikista konkurssissa maksettavaksi tuomituista saamisis- EOA 4 a ja 7$:n poistami- varojen puutteessa. ta, nen vaikuttaisi myiis selviisti: jako-osuutta olisi riittiinl-r etuoikeudettomille saamisille 4l:ssa tapauksessa (4970). EOA 4 a ja 7$:n nojalla Nvkvinen vs. simuloitu etuoikeutettujen te keminen samanarvoisiksi toistensa etuoikeusjiirjestys kanssa olisi lahes merkityksetdn muutos etuoikeudettomien saamisten kannalta. Kerattyyn aineistoon sovellettiin seka voimassa olevaa etuoikeusjarjestyksen muutos SelvityksessA oletetaan, etta ette viitra erilaista simuloitua johtaisi nykyistii runsaampaan vakuuksien vaatimiseen. etuoikeusjarjestysta. Voimassa olevan jiirjestyksen vaikutus oli, ette etuoidon kayttita ja johtaisi nykyis- lisiiisi omistuksenpidiitysehta tiukempiin maksujarjestelyihin. Etuoikeudet konkurssissa -selvityksen (Oikeusrninisteri<in lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1984) voit tilata Valtion painatuskeskuksesta. puhelin (90) 5390l l/postimyynti. C PESAN VAROJEN JAKAUTUMINEN VELKOJILLE Minka etuoikeusryhman lohdalla pes:in varal loppurval Tieto pesan varoisla p rustuu lopputilitykseen pesaluetteloon lai loimil.ijamiehen lausuntoon N (%) N (7o) I Konkurssikustannukset 23 (21) 1 (7) II Separatistit 5 (6) III Palkat ll (13) lv EnnakonpidaBkset, sotu 29 (36) 'l 1(71 (4'7) V Vuokrat I (1) I (7) vll Verot (EOA 7 $) 13 (16) I (7) VIII Eluoikeudettomal 2(2\ 4 (27) Yhteensa 84 (100) 15 (100) VI Irtaimistokiinnitys

6 '6.r ' Vakaata aa a vauhtia eteenparn ) I "rvdtahti ":-''ll::l'''il ::*n:lu#:*ili:^-l- Kaarlo oksa. ekono- "Yhdistys on saanut mila laosropeeli$:, puin*'iou" 'u.{t?;id:tiiryfl$ i,i[:,1i,::lj,^#," ix['.4*$:\?',}[ll:: Kaar,o oksa :ir",:.rl: ::x'.1';:ir*jt"''lffi:fiil "J*gl'--,lll,i':{r :Jlilnlfu iil il*,rtrr rthlir'r"''i{tr *#t",:,:,l:.i,;+i*'n **[ffi iqf ililraftj't"itl"t;i: *m""+'"',-,*,."1:[t1* r***q.;-i, *1 fu ggi:''nn,nuititriaon ylliipitii- i;'l;i'; '" ioi'u"nut ""''" ::{+il:'t"1 :'""'r'i',':"l}"tfl -iti*;' ; il **' il-:**rlt'==il$, id::ffiihl,i.:.1# lllllllllhffii::: H:lii,t*ff*lxril ;li::l;ltrjr:r,.*1r,,r: roiminnan vuosi re8 hdn san" :l:fltrd311tr$"l#fi l':}-i{tit';tnr:i'rff Hn.u-{;i[ xh dtil*ffilh!. L;i l;rl*'":l[1i::i".':'rl fil';,$*r*ffi}:; iiljfiffi h'j;;r{:*nir*rr "'rrll,::i#ilidiil* ffij:iffi $kgli:il.,',ffi *,*, :":_,*,q, l.*l*+;#*$:{'*#t a;i.il*i+:.'* -* Lu""a' an k:*:--* p*i'tettava" j";,;;,'fi--::i['j'-**r",11 :,iiklf,;;'t]-l.,fi,=,*.'i"'"" i;:-"'l'im":#* ',,,1,iu'onl;,",",,.n lilf'*13"t:i't# vr,or,,yr- r'dl'"t:'ffiuu"ttll n'}ii#{'.iili:'..""..,1'l, 't*..;*i*$'""*ll*ffi mmaan t i$]"r:limhniur*..^r;<<i se rarioaa kontakirn!t::l',3',;:1'lil,:ru;,;?'t ur'tji'"iu" :l'll,f ",f**'m: XlTlll " r"roitsemme j'.i.: ll[ft';""i1',ii'ii; lisiiii'rff': itil:'"1":::u:'i":; "" :ili::,.i[*fu'n*' l'flfi#lltfr "i:l' ::,',nilr*tn,h'llflr "*?'r' rff'il::"li*l#ffi ilf,

7 Hallituksen uudet kasvot I l Yhdistyksen hallitus on saanut kolme uutta jiisentii. Anne Leppiiki-Nilsson, Kaj Lundstriim ja Pertti Pennanen kantavat seuraavat kolme vuotta erityistii huolta Luottomiesten asioista. Anne Leppale-Nilsson on Aspo Oy:n hallituksen sihteeri ja koko yhtymiin lakimies. Ekonomi ja varatuomari, yhdistyksen jiisen vuodesta Anne nimeaa hallituksen ),hdeksi tarkeeksi paamaaraksi saada aikaan lainsaedannciilisiii uudistuksia, jotka edistavet luottotoimintaa Suomessa. Tietosuojalaki olisi rehtava toimivaksi, konkurssilainsaiidantd kaipaisi uudistusta la Joustavuutta. Akordiasiat ovat Annen mukaan Jaaineet lapsipuolen asemaan. "Yhdistyksen merkitys voisi olla viel?i paljon suurempi. Olemme olleet turhan vaatimattomia. Meidiin pitaa menna entista rohkeammin,:,:-x b..1, mukaan julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. JAsenkunta on vaikutusvaltainen, nyt tarvitaan lisaa rohkeutta", Anne sanoo. SYP:n Luottotietopalvelutyksikdn kamreeri Kaj Lundstriim liittyi Luottomiehiin 1960luvun lopulla. Han sanoo saaneensa yhdistyksesta konkreettista hydtye omaan tydhdnsa. "Olen oppinut tuntemaan kaytannon ongelmia ja saanut kuulla, miten perimisasioita hoidetaan kentii.llii. Tutkijalte sellainen tieto on hyvin terveellista. Uusista kontakteista on seka iloa etta hydtya." Kajn sydanta lahella on tietysti luottotietoala. Han toivoo, etta tietosuojalaki ottaisi huomioon alan toivomuks t ja vaatimukset. "Meilla seurataan liikaa Ruotsin mallia. Ruotsalaisethan ovat jo ottamassa takapakkia oman lakinsa kanssa!" I I Oy Kontino Ab:n luottopaallikkd Pertti Pennanen tuli yhdistykseen 20 vuotta sitten. Hen on elenyt luottoalan murroksen ja kehityksen vaiheet ja ollut mukana yhdistyksen kasvussa. "Yhdistyksen jasenmadra on kasvanut kovasti. Piden kuitenkin laatua tarkelimplinii kuin miiiiriiii. Hallitus aloittaa pian aktiivisen jiisenhankinnan, koska useiden yritysten piiiillikk<itaso meiddn riveistamme viela puuttuu. Kvaliteetin lisddminen nostaa yhdistyksen painoarvoa entisestaan. " "Meidiin olisi myris vaikutettava luottotietojen laadun parantamiseen. Konsensusajatus on jarruttanut luottotietotoiminnan kehitysta. On ihmeellistii, ette tasmallisella osoitteella annettu kritiikkikiiiin ei auta; Yeeria Iuottotietoja tuotetaan edelleen", Perttl Sanoo. Pertti sanoo, tt6 luottoalalla kukaan ei enaa voi toimia yksin. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuden tavata kollegoita ja saada tbrkeitii referenssitietoja oman tyon tueksi.

8 Suomalaisilla luottotietotoimistoill a vankka asema Viime vuonna keskusteltiin luottotietoasioista paljon ja monenlaisin dinenpainoin: lakihankkeesta ja tietojen toimitusajoista, uudesta tekniikasta ja ulkomaisten toimistojen maihinnoususta. Niiitii aiheita otettiin esille myiis yhdistyksen varsinaisessa syyskokouksessa Paneelin otsikkona oli Suomalaisen luottotietotoiminnan nvkvf syys ja tulevaisuus. Suomen Luotonantajayhdistyksen toimitusjohtaja Esko Tuovinen totesi alustuksessaan, etta hyvalta luottotietopalvelulta odotetaan luotettavuutta, kohtuuhintaisuutta ja nopeutta. Suomalaiset luottotiedot ovat laadullisesti korkeatasoisia, siite mei[a on kansainvdlistakin todistusaincistoa. Omakustannusperiaate pitaa huolen siita, ette hintataso pysyy varsin kohtuullisena. Suurimpana heikkoutena Tuovinen piti hitaita toimitusaikoja. Lainseadanto tulee Tuovisen mukaan vaikuttamaan nykyista manuaalipohjalla toimiyaa luottotietopalvelua. t0 luottotietoalan palveluihin. Ruotsissa uudct pykelet kdyhdyttivat luottotiedon siseltda. Samansuuntainen vaikutus saattaa nakya meillakin. Uusi tekniikka muuttaa Mutta koska perustiedosto on hyvin niukka, Suomessa joudutaan edelleen haalimaan tietoa laajan asiamiesverkoston avulla. Tiedon ldytaminen vie Tuovisen mukaan edelleen aikaa ja se on tutkijoiden henkisen panoksen varassa. Tietokone auttaa erittain vahan. 'fuovinen ei usko, etta ulkomainen kilpailu laskisi tiedon hintaa. Ruotsissa tilanne niikyy selv?isti; luottotietotoimistot ovat puhtaasti lii keyrityksiii ja hintataso Suome en verrattuna on paljon korkeampi. Luotettavuuskaan tuskin paranisi silla, ettii yrittajia olisi useampia. Tuovisen mielesta kotimainen yhteishyvamalli on suomalaiselle luottotietotoiminnalle onneksi myijs jatkossa, koska tehtavat pystytaen hoitamaan kotimaisin voimin myds teknisesti. Kilpailusta Kauppa- ja teollisuusministeri6 on saanut hakemuksia, joissa pyydetaan lupaa saada perustaa yhtid, jonka toimialana on luottotietotoiminta. Tama on eradnlainen alkusoitto kilpailutilanteen muuttumiselle. Maksutieto Oy:n toimitusjohtaja Yrjii Lehtonen sanoi, ette ulkomainen kilpailu on teryetullut, jos tietyt haittatekijat pystytaan eliminoimaan. Kilpailu koituu Lehtosen mukaan aina tiedon kayttiijien hycidyksi. Oy Credit Ab:n tulo sai suomalaisissa aikaan todella vauhtia ja piristysta. Kilpailu ei kuitenkaan saa olla hallitsematonta. Luottotieto- ja maksuhairiiitoimistojen pitasi Lehtosen mielesta kehittaa yhteisia rekistereite, jotta paallekkaistydlta valtyttaisiin. Luottotieto ry:n osastopiiallikkd Eero Toivanen naki uudet ydttajat eriiiinlaisena peikkona, mutta ei varsinaisena uhkana. Uuden yrittajan tunkeutuminen 70-vuotiaalle luottotietoalalle on vaikeaa eika luottamuksellisia suhteita luoda hetkessa. Lisaantyva kilpailu saattaa Toivasen mukaan tarjota muutoksia hintatasoon mutta ei luotettavuuteen, koska suomalaiset toimistot tuottavat hyvin luotettavia tietoja. Toivanen uskoo, etta kun tietosuojalaki on astunut voimaan, ulkomaiset toimistot varmasti pyrkivat Suomeen. Esko Tuovisen mielesta ulkomainen kilpailu kaventaisi suomalaisten toimintakenttaa. Julkisten rekistereiden puute ja omakustannusperiaate tuottavat mahdollisille tulijoille paljon ongelmia. Tuovinen arveli, etta ulkomaisten luottotietojen suora myynti voi sen sijaan lisaantye nykyrsestaan. Oy Credit Ab:n toimitusjohtaja Thomas Feodoroff sanoi, ettii kaikki kotimaiset yrityks t voivat ottaa yhteyden ulkomaiseen toimistoon ja saada sen palveluja. Jos luottotietotoimisto haluaa perustaa oman myyntlkonttorin Suomeen, se on parcmpaa palvelua. Feodoroff korosti, etta tasse vaiheessa ei ole puhuttu luottotietojen tekemisesta vaan ulkomaisten luottotietojen valittamisesta. Nopeudesta ja palveluista Tuovinen ennusti, etta tof mistojen palvelut tulevat eriytymaan. Tekniikka antaa mahdollisuuksia erilaisiin variaatioihin ja palvelujen laatua voidaan painottaa eri tavoilla. Silloin hintakin voidaan asettaa uusin perustein- Tuovinen toivoi, ettii kilpailu palvelujen monipuolisuudella lisaantyy, kun uusi tekniikka saadaan avuksi. Mutta han ei usko, ette tekniikka nopeuttaisi oleellisesti tietojen hankkimista. Luottokontrolli Oy:n ATKpaallikkd Timo Vilanen uskoi, ette tietotekniikan avulla pystytaan parantamaan luotettavuutta ja mahdollisesti nopeuttakin. Johtaja Sylvester Perret kertoi, etta rekistereisteen ja tekniikastaan huolimatta ruotsalaiset luottotietotoimistot valittavat myds tietojen hitautta. Hekin pahoittelevat sita, etta tietojen kuluttajat joutuvat odottamaan. Kiisitteistii Thomas Feodoroff ja Esko Tuovinen arvostelivat site, ettai luottotietotoimistot 1a maksuhairidita myyvat yritykset samaistetaan toisiinsa. Maksuhairidtieto on vain osa luottotietoa: Sen varmistukseksi on hankittava lisaa tieto-.ja, jottei syntyisi virheellisiii.peatelmia. Yrjd Lehtonen totesi, etta henkilcirekisterilakiesitys puhuu pelkastaan luottotiedoista. Lainseadantiineuvokset eivat ole nahneet mitaen syyta eritella naita kahta kesitetta. Sylvester Perret kehotti yhdistysta valistustydhdn ja aggressiiviseen toimintaan, jotta kasitteet selventyisiviit koko elinkeinoeliimiin hyddyksi. o

9 Toimikunnat 198s Yhdistyksen hallitus on ko- janpelto ja toimitusj ohtaja kd Esko Salkola. Toimikunnan tehtavana on perehtyd Leppiila-Nilsson, luottop:ialmittajan lisaksi lakimies Anne.,uksessaan ni- Esko Tuovinen- f-ointikunnan ::. nn) t kaksi toimikuntaa ja tehtavana on ideoida, suunni- ja toleu aa luottoalan tykseen, valmistella l,hdisiyktopaallikkcj Kaarlo Oksa sekd ulkomaiseen luottoalan kehilikkci Bengt Fagerholm, jaos- -.rottolinkin toimitusneuvos-tella : :1. ko ulut us t a. sen tutustu miskay nte ia ulkomaille sekli ulkomaistcn sisarnen. Toimitusneuvoston teh- luotropeallikkd Pertti Penna- Koulutustoimikunnan pu- Llkomaantoimikunnan puhcenjohtalaksi \ alirriin toinri Suomeen. heet, kehittea lehtea edelleen yhdistysten vastavierailuja tavina on ideoida lehden ai- ::::njohtajana jatkaa asian-., r Liisa Svinhufvud. tr.rsjohraja Thon'las Feodoroff. toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla jaseniston yh- \l uut jasenet ovat lakimies Toimikunnan muut jasenet Luottolinkin paatoimittajana jatkaa osastopaallikkci Risdyssiteend sekri arvostella \:r rr. Leppall-Nilsson, jaosrriillikkci Kaarlo Oksa, Jdrr isalo. tolm isropiiiilli k k<l to Suviala. Lehden toimitus- valmista lehtea ja scn saamaa ovat osastopaillikkri Raimo. uopiiiillikkd.iaakko Poh Pirj o Nurmi.ja luottopiatlikneuvostoon valirtiin peetoi- vasaaanottoa. Lontoon seminaarim atka i lkomaantoimikunta on kokouksissaan syyskaudella hah- - :rrlnut Luoitomiesten kevaan seminaarimatkaa. Suunniteltu.-r-.r-iakohde olisi Lontoo, ajankohta huhti-toukokuu ja alusta-..,.'htelma seuraavai i r.rllistujat jaetaan esim. kolmecn ryhmaian; pankki, luotto-,.,. Laupalliset yritykset. \tlr kan alkamisajankohta tiistai n. klo paluu sunnun- :.,..,umu viikko 17, l9 tai Lentoaikataulu tiistai * sunnuntai BA 669 Helsinki - Lontoo BA 668 Lontoo - Helsinki Majoitus Royal Westminster Thistle Hotel, I lk **** Whitehall Courr Mrtkrn hinta ml,/henkilci,,:: e,nla : ::. klo Tervetuliaiscoctail; illallinen..: r. klo 9.30 Kaupallinen sihtee kerroo Suomen ja Englannin viilisestd kaupasta. r. klo Dick Inglis, Jusritia International esitelmdi maksuehdoista, perinnasta ja Iuottotiedoista Englannissa sekd kansainvdlisiste luottotiedoista. Hintaan sisalty) - lennot Helsinki- Lontoo -Helsinki British Airwaysin koneilla turistiluokassa * normaali reiftitarjoilu - kuljetuksen Lontoossa lehtokentalta hotelliin.ja takaisin - majoitus hotellissa 2 hengen huonerssa mukavuuksin - hput musikaaliin, esim. Cats tai Starlite Express - liput ja kuljetukset I-divisioonan jalkapallo-otteluun - mannermainen aamiainen n. klo Lounas. Keskiviikko iltapaiva, torstaija perlantai mahdollisuus tutustua englantilaisiin yrityksiin, esim. ECGD (vientitakuulaitos), Justitia lnternational, ATP International, Lontoon kauppakamari, suomalaispankki, Amex, Rolls Royce, BA, British Leyland, Shelljne. Ulkomaantoimikunta haluaa kartoittaa kiinnostusta matkaan Ja otamme alustavia varauksia vastaan viilittomasti, niin etta voimm arvioida kannattaako jarjest iyihin ryhtya. Matkavarauksia ja -ehdotuksia ottaa vastaan Marjut Laaksonen ja Thomas Feodoroff, puh. (90) Hyvaa vuoden jatkoa Thomas Feodoroff

10 tarkoitukse[a on edistaa luotto- ja perintitontemusta ja kehitystn jii{esteneld jisenilleen!s-, esitelmii-, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia yhtoimialaan kuuluvista kysymyksisti, harjoitiaa, julkaisu-. kurssi- ja koulutustoimintaa seke maksuttomia lausuntoja. JASENHAKEMUS YGtaarlottaj a LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y. HAKIJAN YKSILOINTI- JA OSOITETIEDOT (TEKSTATEN) Sukunimi Etunimet (kutsumanimen eteen *) Jakeluosoite Postinumero Ilseraumero Toimi Yritys J:n:o Aruo tai ammatti IIAKIJAN TY Ttfnantajan nimi lleluosoite Osoitetoimipaikka kuvaus (lyhyesti) HAEN LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y.:N JAS.ENEKSI YLLA, OLEVIN 6fToUDUN NoUDATTAMAAN PERUSTEIN SEKA YHDISTYKSEN "",.A;inid]T"*. ja peivays Hakijan allekirjoitus LLAMME JASENHAKEMUSTA (VAIN JASENET) selvennys Limipaikka (selvesti) HALLITUKSEN PiiTdS hyveksytty Puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus hyfttty -/-19 Jisenhakemukset toimitetaan yhdistyksen sihteerille Iuottopiiiillikkii Maija Ahvenaiselle osoitteella: Oy Huolintakeskus Ab Metsiiliintie Hetsinki (puh )

11 ..e"6-4 "" w $> & {"+ " t4t Kokousajat Luottotietoalan 1985 neuvottelukunta 1985 \ roden 1985 yhdistyksen \ ioukset on p?iatetty pitaa : -:. -l. \ arsinainen kevitkokous...5. kuukausikokous : A.9. kuukausikokous ::.11. varsinainen syyskokous Kokoukset ovat torstaisin -1 rlkavat kello Paikat.:xoltetaan kokouskutsujen.:la\ dessa. \lerkitse ajat allakkaasi ja : :.: kertomaan itsestasi! Uudet jiisenet \ hdistyksen hallitus on kor ukirssaan ja :. \aksynyt seuraavat uudetja- - r iei: : -'imitusjohtaja Asko Hiltunen I impereen Yritysanalyysi Oy P.'rutarhakatu 11 G iil10 Tampere :.rh.931-ll5251 I.,kimies Helmiriitta Rinne I rilopeinta Oy Pr tl0 i Helsinki :rh i )\rslosihteed Pekka Vesanto I:erope nt:i Oy PL 905, r101 Helsinki :uh Rahoituspaallikkc; Pirjo Venhola \lachinery Oy Teollisuuskatu 29 rr05l0 Helsinki puh Luottotietoalan neuvotte- Iukunta on yhdistyksen s?iiintdmaarainen toimielin. Sen tehtaviina on antaa yhdistyksen hallitukselle neuvoja ja asiantuntijalausuntoja yhdistyksen toimialaan kuuluvissa aslolssa. Neuvottelukunnan jaseniksi vuodeksi 1985 on valittu seuraavat henkildt: Luottopaallikkd Tom Ahlroos Luottokunta Toimitusjohtaja Juhani Joenpelto Luottokontrolli Oy Luottomiehet-Kreditmfinnen r. y:n hallitus 1985 Puheenjohtaja JaostopaAllikkd OP-Rahoituskeskus Oy, Varapuheenjohtaja Luottop?iiillikkri E-osuuskunta Eka, Sihteeri Luottop?iallikkd Oy Huoiintakeskus Ab, Luottopaallikkd Oy Electrolux Ab, Lakimies Aspo Oy, Kamreeri Suomen Yhdyspankki Oy, Kerhomestari Toimistopeallikko Eurocard Oy, Luottopaallikkd Oy Kontino Ab, Valtiot. maist. Lassi Kantola Suomen Yhdyspankki Oy Toimitusjohtaja Jarmo Karppi Suomen Yritysrahoitus Oy Toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab Jaostopeellikkct Kaarlo Oksa OP-Rahoituskeskus Oy Luottopeallikkd Jaakko Pohjanpelto E-osuuskunta Eka Toimitusjohtaja Esko Tuovinen Suomen Luotonantajayhdistys Kaarlo Oksa puh Jaakko Pohjanpelto puh Maija Ahvenainen puh Rahastonhoitaja OsastopaAllikkd Hikan Broman Suomen Luotonantajayhdistys, puh Bengt Fagerholm puh Anne L ppiilii-nilsson puh Kaj Lundstriim puh Pirjo Nurmi puh Pertti Pennanen puh. l9 261 Toimitusjohtaja Tapani Turkki Luottotieto r.y. Johtaja Tauno Valli Kesko Oy Peetoimittaja Risto Suviala p\h. (90) ToimitusneuYosto Kaarlo Oksa (puh.joht.) puh. (90) Bengt Fagerholm puh. (90) Anne Leppiilii-Nilsson puh. (90) I Pertti Pennanen puh. (90) l9 261 Toimitussihteeri Mariitta Hemelainen Toimituksen osoite Luottomiehet - Kreditmannen r.y. PL 89I Helsinki Valokuvaaja Erkki Markko Pankkiyhteydet SYP-Senaatintori SHOP-Mikonkatu HOP-Keskusta 3000t Ilmoitushinnat 2/ls mk l/l s mk (takasivu) 1/1s mk (muut sivut) l/2s.750mk l/4 s. 500 mk l/8 s. 300 mk Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki 1985 ll

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 2 Liite 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄLUETTELO Velallinen X Oy Y-tunnus 1234567-9 Kotipaikka Helsinki Konkurssituomioistuin Helsingin käräjäoikeus, diaarinumero K 09/000 Konkurssin

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan

. v. C\i. Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan Pöytäkirja Rautatiet-lehden julkaisuvaliokunnan kokouksesta 7.11.1969 kello 16.30 alkaen Rautatievirkamiesliitossa. Läsnä: Hannus puheenjohtajana. Mallinen, Santaranta, Hovi, Hiltunen ja Laine sekä Väänänen,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toimineille yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL Jäsenhakemus (henkilöstöpalvelualalla alle vuoden toiminlle yrityksille) - Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 1. Yritystiedot Virallinen nimi (ohje 1) Y-tunnus Nimilyhenne, käyttönimi Konsernitiedot

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: TYÖELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS TYÖELÄKEVAKUUTUS 13.1.2015 Arvostelu: Kaikki kymmenen tehtävää arvostellaan pistemäärällä 0-4. Lyhyet olennaiseen

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf.

Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. SKAL SUORITEALAT RY:N SÄÄNNÖT 2011 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SKAL suoritealat ry. Yhdistyksen nimi on ruotsinkielisenä SKAL branchsektioner rf. Yhdistys voi käyttää tarvittaessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.2.2016 KLO 9.30 KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.4.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys

KORVAUSHAKEMUS Luoton takaisinmaksuturva Työttömyys Financial Insurance Company Limited, Y-tunnus 1067708-2 HENKILÖTIEDOT Korvauksenhakija täyttää Vakuutetun suku- ja etunimet Vakuutusyhtiö täyttää 1 (5) Alkaa Päättyy Laji Vahinkonumero Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot