Valvontayksiköiden laboratoriopalvelut ja niiden kilpailuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontayksiköiden laboratoriopalvelut ja niiden kilpailuttaminen"

Transkriptio

1 Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Valvontayksiköiden laboratoriopalvelut ja niiden kilpailuttaminen Kilpailuttaminen ja hankintalainsäädäntö Talousvesikoulutus, Oulu Tarja Hartikainen

2 Ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalveluiden tarve Viranomaisnäytteiden analyysejä terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisessa suunnitelmallisessa valvonnassa» Laboratorion oltava hyväksytty tutkimaan viranomaisnäytteitä» seurantanäytteitä jotka toimija maksaa Epidemioiden selvittäminen, häiriötilanteet» Edellyttää kirjallista sopimista viranomaisen ja laboratorion välillä jotta voidaan toimia kiireellisesti» Kunnan vastattava epidemian selvittämisestä ja kustannuksista kunnes aiheuttaja selviää Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 2 [pvm]

3 Laboratoriopalveluiden saatavuuden varmistaminen on vesihuollon ja terveydensuojelun yhteinen intressi Vesihuoltopooli julkaisi ohjeen vesihuoltolaitoksille Vesilaitosten kriittisten laboratoriopalveluiden saatavuuden varmistaminen - mukana vesihuoltolaitoksia, laboratorioita, Valvira, THL, STM, Kuntaliitto, huoltovarmuuskeskus Keskityttiin kriittisimpiin laboratoriopalveluihin, häiriötilanteissa tarvittaviin talousveden akuuttiin käyttökelpoisuuteen ja terveellisyyteen liittyviin vesitutkimuksiin, saatavuuden ja luotettavuuden varmistamiseen. helpointa, jos tutkimukset tekee sama laboratorio, joka tekee myös laitoksen omavalvontaa ja terveydensuojeluviranomaisen viranomaisvalvontaa vaatimus EVIRAn hyväksymän laboratorion käyttöön koskee vain valvontatutkimusnäytteitä ja häiriötilanteessa voidaan käyttää myös muita laboratorioita. Hankkeen tavoitteena oli lisätä vesihuoltolaitosten osaamista kriittisten laboratoriopalveluiden hankinnasta ja laboratorioiden tietämystä vesihuoltolaitosten tarpeista. Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 3 [pvm]

4 Laboratoriopalveluiden hankinnassa käytettäviä laatukriteereitä Laatukriteereinä voidaan käyttää esim. aika näytteenotosta tutkimusten aloittamiseen, valmius tehdä riittävä määrä tutkimuksia riittävän nopeasti kaikissa tilanteissa, palvelut normaalin työajan ulkopuolella, tutkimustulosten toimitusaika häiriötilanteissa, laboratorion tietotaito, laboratorion mahdollinen tuki vesilaitokselle häiriötilanteissa (esim. näytteenotto tai haku), laboratorion kyky muuhun yhteistyöhön (esim. osallistuminen häiriötilanneharjoituksiin Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 4 [pvm]

5 Laboratorion valmius häiriötilanteisiin (Case Lahden hankintatoimi 2016) Priorisoidaan viranomaisnäytteet häiriötilanteissa Järjestelyt henkilöstön saatavuudesta iltaisin, viikonloppuisin ja muina poikkeuksellisina aikoina» Tavoitettavuus Tuottajalla riittävän laaja analyysivalikoima epidemioiden selvittämistä varten Säteilytilanteessa tuottaja sitoutuu tarjoamaan tilaajalle x kpl elintarvikkeen ja/tai talousveden säteilymittausta vuorokaudessa Sopimus korvauksista poikkeustilanteissa» häiriötilannevalmius Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 5 [pvm]

6 Uusi hankintalaki Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) Korvasivat:» Laki julkisista hankinnoista (348/2007)» Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007)» Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamista hankintajärjestelmästä (698/2011)» Hankinta-asetus (VNA 2007/614) Huom. Ahvenanmaan hankintalait vielä tekeillä 6 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

7 Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä, soveltuvuudessa, tarjouksen valinnassa, sopimusehtojen muuttamisessa jne. Kevenivät huomattavasti, joustovaraa menettelyissä ja kriteerien asettamisessa vrt. EU-taso EU-hankinnat ,225M Kansalliset hankinnat Pienhankinnat Sotehankinnat ; Muut erityiset palveluhankinnat Käyttöoikeussopimukset Sote: Uusi, kevyt menettely, vrt. B- lista ja liite E. Huom. EU-tason ilmoitus Konsessiot: Uusi, kevyt menettely, soveltamisalassa erotettu tavaroista ja palveluista. Huom. EU-tason ilmoitus Organisaation pienhankintaohjeet määrittävät kilpailuttamisen 7 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

8 Laboratoriopalvelu Normaali palveluhankinta» Kansallinen hankintaraja » Jos ylittyy, kilpailutettava HILMAN kautta» Jos alittuu, hankintaprosessin määrittely kunnan/organisaation omissa (hankinta)säännöissä Eläinlääkäripalvelut on Liitteen E mukainen palvelu» Kansallinen hankintaraja Hankinnan arvo lasketaan ennakkoarvion perusteella» Arvon tulee sisältää kaikki sopimuksen kautta mahdollisesti tilattavat tavarat- ja palvelut, myös mahdolliset optiot tulee laskea arvoon mukaan» Jos sopimuskausi on jatkuva, hankinnan ennakkoarvo lasketaan sopimuksen 48 kuukauden arvon perusteella Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 8 [pvm]

9 Yleiset tavoitteet 1/2 Tavoitteet ja periaatteet erikseen Tavoitteet (2 )» tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tarjouskilpailuissa» hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen 9 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

10 Yleiset tavoitteet 2/2» hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa» hankinnat on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina» hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin» kansallisten kynnysarvojen alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys 10 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

11 Yleiset periaatteet Hankintalain periaatteet säilyivät ja osin korostuivat (3 )» Avoimuus» Tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu» Suhteellisuus Hankintayksikön harkinnassa» Toimivalta» Hankintojen organisointi» Hankinnan kohde, tarjoajalle asetettavat vaatimukset, valintaperusteet, sopimuksen ehdot 11 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

12 Sidosyksiköt HE: Sidosyksikön toiminnan kohdistuminen» 5% ja enintään e» 10%, kun vastaavaa markkinaehtoista toimintaa ei ole, edellyttää avoimuusilmoitusta» (20%) enintään e Siirtymäsäännös» Uudet prosenttirajat voimaan » Jätehuoltoon oma siirtymäaika v. 2017, 15%» Sote-sektorilla voimaan vasta » Lain voimaantulosta siirtymäajan loppuun prosentuaalinen raja on 10% 12 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

13 Hankintasopimuksen ennakoidun arvon laskeminen Jotta voidaan tietää, ylittyykö vai alittuuko kynnysarvo, tulee tietää, miten arvokkaasta hankinnasta on kyse arviointi tehdään ennen hankintamenettelyn käynnistymistä Hankintasopimuksen suurin mahdollinen kokonaisarvo Arvio tulisi tehdä kalleimman tarjoushinnan mukaan ja laajimman kokonaisuuden mukaisesti Laskennassa lähtökohtana sopimuskauden pituus Yli neljän vuoden / toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osalta lasketaan neljän vuoden arvon mukaan Ns. optiokausi tulee laskea mukaan ennakoituun arvoon Kyseessä on ennakoitu arvo, näin ollen mm. markkinaoikeuden toimivalta (onko sopimus lain piirissä vai ei) määräytyy lähtökohtaisesti hankintayksikön tekemän ennakoidun arvon mukaan 13 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

14 Muutokset kansallisissa ja sote hankinnoissa

15 Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon e ja alittavat EU-kynnysarvon» Rakennusurakat, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon e ja alittavat EU-kynnysarvon 5,225 M. Noudatettava lisäksi osien I ja IV säännöksiä Luvun sääntöjä noudatetaan lisäksi kehitysyhteistyösopimuksiin perustuviin ulkoasiainhallinnon hankintoihin. 15 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

16 Kansalliset hankintamenettelyt Kevyet menettelyt» HY:n on noudatettava kilpailuttamisessa menettelyä, joka on 3.1 :ssä tarkoitettujen periaatteiden mukainen. 3.1 : Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.» Käytetty menettely kuvattava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä» Suorahankinnat sallittuja vain 40 ja 41 :ien perusteella Suorahankintojen ilmoittaminen mahdollista 131 :n mukaisesti 16 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

17 Yleiset periaatteet Avoimuus» hankinta tulee ilmoittaa asianmukaisessa laajuudessa riittävän avoimesti» toteutuu yleensä HILMAn kautta» Telausria C-324/98 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys» hankintamenettelyssä tarjoajia ei saa asettaa toisiinsa nähden epätasaarvoiseen asemaan» kytkeytyy usein oikeuskäytännössä avoimuuteen, ts. kaikille sama tieto samaan aikaan» esim. vertailuperusteiden muuttaminen tarjousten jättämisen jälkeen» Wall AG C-91/08, SECAP C-147/06 ja C-148/06 Suhteellisuus» hankintayksikön on määriteltävä hankinnan vaatimukset siten, että ne ovat suhteessa hankinnan kohteeseen 17 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

18 Menettelyn kuvaus Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä kansallinen hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Menettelyn kuvauksen voidaan katsoa sisältävän ainakin:» Noudattaako menettely tuttuja menettelysääntöjä EU-puolelta (esim. 32 :n mukaista avointa menettelyä taikka 33 :n mukaista rajoitettua menettelyä)» Sisältyykö menettelyyn ehdokkaiden tai tarjoajien määrän rajoittamista» Sisältyykö menettelyyn neuvottelukierroksia» Missä vaiheessa tarjoajan odotetaan toimittavan dokumentteja» Kuinka monen tarjoajan kanssa hankintayksikkö tekee sopimuksen» Miten toimitaan, jos tarjouskilpailu ei tuota tulosta? Menettelyn kuvaus kannattaa testata ulkopuolisella Toimittajan pitää kuvauksen perusteella pystyä arvioimaan hankintamenettelyn luonne, kulku ja oma roolinsa siinä 18 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

19 Ilmoittaminen ja tietojenvaihto Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta tulee ilmoittaa HILMAssa omalla lomakkeellaan Tietojenvaihto toimitettava hankintayksikön valitsemalla tavalla» Ts. ei menettelyn sähköisyysvaatimusta» Valittujen viestintävälineiden oltava yleisesti käytettävissä, eikä välineen valinta saa vaarantaa toimittajien mahdollisuutta osallistua hankintamenettelyyn.» Jos tietojenvaihto toteutetaan sähköisiä välineitä käyttäen, sovelletaan 62 :ää Ei vähimmäismääräaikoja 19 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

20 Tarjouspyyntö ja tarjousten käsittely Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti Tarjoajan tulee osoittaa, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta Tarjousten täsmentäminen» Hankintayksikkö voi määräajassa pyytää ehdokasta tai tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja 20 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

21 Tarjoajan soveltuvuus Tarjoajan soveltuvuus» HY voi asettaa soveltuvuusvaatimuksia» Soveltuvuusvaatimukset tulee ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä» HY:n on suljettava tarjoaja pois tarjouskilpailusta, jos se ei vastaa niitä» Ei ESPD:n käyttövelvollisuutta: HY voi vaatia tarjoajalta vakuutuksen, että se täyttää soveltuvuutta koskevat vaatimukset; tiedot tarkastetaan tarjouskilpailun voittajalta» HY voi soveltaa pakollisia tai harkinnanvaraisia poissulkemisvaatimuksia 21 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

22 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous» Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet: Halvin hinta, edullisimmat kustannukset, paras hinta-laatusuhde Vertailuperusteet» Liityttävä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi» Vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ei tarvitse ilmoittaa ennakkoon» Vertailuperusteet voidaan ilmoittaa myös teemoittain siten, että HY kuvaa yleisemmällä tasolla sen, mitä se tulee vertaamaan 22 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

23 Tarjouspyyntö ja tarjousten käsittely Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti Tarjoajan tulee osoittaa, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta HY voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja, 23 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

24 Tarjouksen valinta ja vertailuperusteet Valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous» Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet: Halvin hinta, edullisimmat kustannukset, paras hinta-laatusuhde» Jos halvin hinta valintaperusteena, esittää perustelut hankintaasiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai erillisessä kertomuksessa Käytännössä kuvattava, miten laatu huomioitu hankinnassa Vertailuperusteet» Liityttävä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi» Vertailuperusteiden alakriteerien painoarvoja ei tarvitse ilmoittaa ennakkoon» Vertailuperusteet voidaan ilmoittaa myös teemoittain siten, että HY kuvaa yleisemmällä tasolla sen, mitä se tulee vertaamaan 24 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

25 Pienhankinnat

26 Pienhankinnat Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat» Tavarat & palvelut alle e» Rakennusurakat alle e» SOTE-palvelut alle e» Muut erityiset palveluhankinnat alle e» Käyttöoikeussopimukset alle e» Silloin, kun kokonaisuudessa rajat ylittävä intressi -> perusperiaatteet soveltuvat» Hyvän hallinnon periaatteet 26 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

27 #1 Ymmärrys» Soveltamisala» Rajat ylittävä intressi -> perusperiaatteet» Hyvän hallinnon periaatteet» Strategisuus + elinkeinopolitiikan rajat #2 Avoimuus» Hankintakalenteri» Mahdollinen ilmoittaminen & eri kanavat #3 Ohjeistus» Pienhankintaohjeet = pelisäännöt» Eri pelisäännöt eri hankintakategorioille +kynnysarvot» Noudattaminen ja valvonta #4 Kommunikaatio» Aktiivinen keskustelu» Uudet mallit toimittamisessa ja hankinnassa & niiden käyttäminen 27 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

28 Pienhankintarajoista Tavarat ja palvelut» e» Palvelut vs. tilaajavastuulaki 9.000e Rakennusurakat» e e Sote & liite E» Arvioitava palvelut ja niiden strateginen kriittisyysaste» e Käyttöoikeussopimukset» e e 28 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

29 Pienhankintojen kilpailuttaminen Organisaation omat hankintaohjeet Markkinatuntemus! Kevyt kisa» Kirjallinen tarjous 3-5 tunnetulta tarjoajalta Avoin ilmoitus pienhankintaportaalissa» Jos ei tunneta markkinoita» Jos lähellä kansallisia kynnysarvoja» Jos tavanomaista enemmän vaatimuksia Kirjallinen sopimus + mahdolliset sopimusehdot 29 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

30 Hankintasopimusten muuttaminen sopimuskaudella

31 Hankintasopimusten muuttaminen sopimuskaudella Pykälää 136 sovelletaan» EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin» Liitteen E mukaisiin palveluhankintoihin» Käyttöoikeussopimuksiin Erotettava olennainen/kielletty ja muu/ns. sallittu muutos Lähtökohta: Olennaiset muutokset eivät ole mahdollisia sopimuskauden aikana» 1) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin kuuluneet hankintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden kuin alun perin valittujen ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymisen tai jotka olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia» 2) sopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritetty» 3) muutos laajentaa sopimuksen tai puitejärjestelyn soveltamisalaa huomattavasti» 4) sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö on alun perin tehnyt sopimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla. 31 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

32 Sallitut muutokset:» 1) muutos perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta» 2) alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle (maks. 50% sopimusarvosta + ILMOITUS)» 3) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen (maks. 50% sopimusarvosta + ILMOITUS)» 4) alkuperäinen sopimuskumppani korvataan uudella sopimuskumppanilla 1 kohdan mukaisella yksiselitteisellä sopimuksen muuttamista koskevalla ehdolla tai alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakennejärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan muutosten tai maksukyvyttömyyden seurauksena kokonaan tai osittain toiselle toimittajalle, joka täyttää alun perin vahvistetut laadulliset soveltuvuusvaatimukset edellyttäen, ettei tästä aiheudu muita olennaisia muutoksia sopimukseen eikä tällä pyritä kiertämään tämän lain soveltamista» 5) kyse on sellaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, joka alittaa liitteessä E tarkoitettuja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä käyttöoikeussopimuksissa kansalliset kynnysarvot tai muissa hankinnoissa EU-kynnysarvot eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen (tavarat ja palvelut alle 10% ja rakennusurakat alle 15%, kumulatiivinen) 32 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

33 Hankintasopimuksen irtisanominen erityistilanteissa Sen lisäksi, mitä hankintasopimuksessa on sovittu, hankintayksikkö voi irtisanoa hankintasopimuksen päättymään välittömästi, jos» hankintasopimukseen on tehty olennainen muutos;» toimittajaa on koskenut jokin pakollisista poissulkuperusteista hankintasopimuksen tekohetkellä; tai» hankintasopimusta ei olisi voinut tehdä toimittajan kanssa, koska Euroopan unionin tuomioistuin on SEUT 258 artiklan mukaisessa menettelyssä todennut sen rikkoneen vakavasti perussopimusten ja julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2014/24/EU mukaisia velvoitteita. 33 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

34 Oikeussuojakeinot ja muutoksenhaku

35 Hankintapäätös Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty. 35 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

36 Hankintapäätösten perusteluvelvollisuus Riittävää, että hankintayksikkö kertoo vain keskeisimmät perusteet, joilla hyväksyttävien tarjousten vertailu on tehty Ei tarvitse yksilöidä, mihin konkreettiseen tarjouksesta ilmenevään seikkaan tarjouksen saama pistemäärä perustuu, kunhan tarjouksen ansiot ja saadun pistemäärän perusteet käyvät muutoin ilmi perusteluista Ei tarvitse yksilöidä erikseen, miten kutakin vertailuperustetta on sovellettu kuhunkin tarjoukseen jokaisessa tuotteessa tai tuoteryhmässä, vaan piste-eroja voitaisiin kuvata tätä yleisemmällä mutta hankinnan luonteeseen nähden riittävällä tavalla 36 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

37 Hankintamenettelyä koskeva kertomus EU-kynnysarvot ylittävästä hankintasopimuksesta, luvun 12 mukaisesta hankinnasta, puitejärjestelystä tai dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta on laadittava kertomus. Kertomusta ei ole tarpeen laatia niiltä osin kuin vastaavat tiedot ilmenevät hankintaa koskevasta päätöksestä, jälki-ilmoituksesta tai muista hankinta-asiakirjoista. Kertomuksessa tulee olla seuraavat seikat:» 1) hankintayksikön yhteystiedot + hankintasopimuksen kohde ja arvo» 2) 80 ja 81 sekä 83 :n mukaisesti menettelystä pois suljettujen ja menettelyyn valittujen ehdokkaiden ja tarjoajien nimet sekä hylkäys- tai valintaperusteet» 3) perusteet hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämiseen» 4) perusteet halvimman hinnan käyttämiseen» 5) perusteet hankinnan jakamatta jättämiseen» 6) perusteet vaatia toimittajalta yli kaksinkertaista liikevaihtoa» 7) sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, valinnan perustelut sekä arvio alihankintana kolmansille osapuolille annettavista sopimuksen tai puitejärjestelyn osista taikka mahdollisten alihankkijoiden nimet» 8) perusteet suorahankinnan, neuvottelumenettelyn tai kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttämiseen» 9) perusteet hankinnan keskeyttämiseen» 10) perusteet muiden kuin sähköisten viestintävälineiden käyttämiseen» 11) kuvaus hankintamenettelyssä mahdollisesti todetuista eturistiriidoista ja niiden johdosta toteutetuista toimenpiteistä. Hankintayksikön on dokumentoitava riittävästi hankintamenettelyn eri vaiheet ja niihin liittyvät ratkaisut. Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan hankintasopimuksen tekemisestä. Kertomus on pyynnöstä toimitettava Euroopan komissiolle ja työ- ja elinkeinoministeriölle. 37 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

38 Muutokset oikeussuojajärjestelmässä Odotusajan lyhentyminen» 21 pv > 14 pv Hankintaoikaisuajan pidentyminen hankintayksiköillä» 60 pv > 90 pv Hankinnan väliaikainen järjestäminen» Ei enää sidottu hankintamenettelyyn tai aikaisempaan sopimustoimittajaan Suorahankintailmoituksen ulottaminen kansallisiin hankintoihin Tehottomuusseuraamus, seuraamusmaksu ja sopimuskauden lyhentäminen myös sotehankintoihin ja käyttöoikeussopimuksiin Hankinnan jakamatta jättämisestä tai halvimman hinnan käyttämisestä ei voi valittaa Markkinaoikeus voi määrätä seuraamuksia vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä Muutoksenhaku» MAO:n päätöksestä valituslupa KHO:een 38 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

39 Hankintojen valvonta

40 Hankintojen valvonta Laissa hankintojen valvontatehtävä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) KKV voi ottaa asian käsiteltäväkseen itse tai toimenpidepyynnön kautta KKV:n toimivalta keskittyy erityisesti laittomien suorahankintojen valvontaan, mutta se priorisoi tehtävänsä itse» KKV voi kieltää suorahankintaa koskevan sopimuksen tekemisen (suorahankinnan täytäntöönpanon)» Jos sopimus tehty, KKV voi tehdä esityksen MAO:lle seuraamuksen määräämiseksi (tehottomuusseuraamus, sopimuskauden lyhentäminen, seuraamusmaksu tai hankintapäätöksen kumoaminen) Valvontaa resursoidaan /vuosi (7 htv)» Vrt. hankintojen neuvonta /hankintayksiköt ja /yritykset 40 Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

41 Mistä lisätietoa?

42 Uutiskirje julkisista hankinnoista kiinnostuneille: Hankintainfo Hankintainfo välittää tietoa hankintalaista, kilpailuttamisesta, hankintamalleista ja -ohjeista sekä julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä. Julkisten hankintojen neuvontayksikön toimittama uutiskirje ilmestyy noin kahdeksan kertaa vuodessa. Hankintainfo on osin kaksikielinen sisältäen joitain ruotsinkielisiä uutisia. Kuntaliitto julkaisee uutiskirjeitä eri toimialoilta ja keskeisistä hankkeista. Tutustu mm. lakiyksikön Laki-infoon ja Juridikinfoon. Tilaa maksuton Hankintainfo sähköpostiisi Katariina Huikko johtava lakimies Kuntaliitto

43 Kiitos ja menestystä hankintojen temppurataan!

44 Kiitos! 44

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Hankintasopimuksen muuttaminen 2 Soveltaminen Sovelletaan hankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin, jotka:» Ylittävät EU-kynnysarvon;»

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi

Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Hankintapäätös ja hankintasopimuskausi Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Mervi Kuittinen Ehdokkaille ja tarjoajille ilmoittaminen Päätöksistä on ilmoitettava ehdokkaille

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla

Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla Uuden hankintalain näkökulmia Fiksun julkisen rakentamisen road show Vantaa Johtava lakimies Katariina Huikko Hankintojen strateginen merkitys 2 2000 2001

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla

Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla Fiksua julkista rakentamista hankintalain avulla Uuden hankintalain näkökulmia Fiksun julkisen rakentamisen road show Jyväskylä Tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi / Johtava lakimies Katariina Huikko Hankintojen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Kuntamarkkinat 2015 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset

Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Kansalliset hankinnat, sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat ja käyttöoikeussopimukset Uusiutuva hankintalaki seminaari Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto OSA III 11 luku: Kansalliset menettelyt»

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus

Hankintalain kokonaisuudistus Hankintalain kokonaisuudistus Hyvinvointipalveluiden hankintailta 21.2.2017 1 24.2.2017 Katja Korhonen Taustaa Uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait tulivat voimaan 1.1.2017. Lainsäädäntö perustuu

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Tilannekatsaus ja keskeiset muutokset KEHTO-foorumi 14.4.2016 Katariina Huikko Johtava lakimies Sisältö Hankintalain kokonaisuudistuksen valmistelutilanne ja aikataulu

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä

Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Hankinnan suunnittelu, hankinnoista ilmoittaminen ja viestintä Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies, VT Jonna Törnroos Sähköiset viestintävälineet Jäsenvaltioiden on huolehdittava

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Yleiskatsaus hankintalakiin ja jätelain muutokset

Yleiskatsaus hankintalakiin ja jätelain muutokset Yleiskatsaus hankintalakiin ja jätelain muutokset KOKOEKO-seminaari 7.2.2017 Erityisasiantuntija Tuulia Innala Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Hankintojen valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta kkv.fi. kkv.fi

Hankintojen valvonta KKV:ssa. Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta kkv.fi. kkv.fi Hankintojen valvonta KKV:ssa Tutkimuspäällikkö Maarit Taurula Joensuun Yrittäjät ry:n hankintailta 18.5.2017 KKV:n valvontaroolin taustoja Viime vuoteen asti Suomessa ei ollut viranomaista tai toimielintä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA

POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA POIMINTOJA HANKINTADIREKTIIVIEN VALMISTELUSTA Liittokokous 21.11.2014 Lakimies Inka-Liisa Ahokas UUDET HANKINTADIREKTIIVIT(2014/24/EU JA 2014/25 /EU) Direktiivit tulivat voimaan 17.4.2014 Tavoitteena yksinkertaistaa

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset

Hankintalainsäädännön tulevat muutokset Hankintalainsäädännön tulevat muutokset 12.2.2014 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy! PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi!

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus ja vaikutukset tekniselle toimialalle. Lain uudistuksen valmistelutilanne ja aikataulu

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus ja vaikutukset tekniselle toimialalle. Lain uudistuksen valmistelutilanne ja aikataulu Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus ja vaikutukset tekniselle toimialalle Teknisen johdon päivät Tampere 20.11.2015 Katariina Huikko Johtava lakimies Sisältö Lain uudistuksen valmistelutilanne ja aikataulu»

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan

HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET. Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan Jyväskylä 30.3.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTALAIN UUDET MAHDOLLISUUDET Sidosyksikköhankinnat uuden hankintalain mukaan 1 Sidosyksikköhankinnat 2 Erillinen

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Uudistuva hankintalaki

Uudistuva hankintalaki Uudistuva hankintalaki Rakennusforum 2.2.2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Valmisteluryhmän mietintö Kahden TEM:n työryhmän työn tulosta Julkaistiin 13.5.2015 Sisältää ehdotukset:» Laki julkisista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ /

Asia. Ratkaisu. Asian vireilletulo. Asian selvittäminen. Ratkaisun perustelut. Päätös 1 (5) Dnro KKV/657/ / Päätös 1 (5) Asia Hankintojen valvonta: Kunnan Taitoa Oy:n tietoliikennepalvelujen suorahankinta Etelä-Kymenlaakson kunnille ja kuntayhtymälle (ilmoituksen numero HILMA:ssa 2017 014856 ja EUVL:ssä 2017/S

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Kuntamarkkinat johtava lakimies Katariina Huikko

Ajankohtaiskatsaus. Kuntamarkkinat johtava lakimies Katariina Huikko Ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 johtava lakimies Katariina Huikko Kuntastrategia Kuntalain (410/2015) 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Uusi hankintalainsäädäntö voimaan

Uusi hankintalainsäädäntö voimaan 1 Uusi hankintalainsäädäntö voimaan 1.1.2017 Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2016 uudet julkisia hankintamenettelyjä koskevat lait. Uusi hankintalainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2017 alusta lukien

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Hankintasopimuksen muuttaminen

Hankintasopimuksen muuttaminen Hankintasopimuksen muuttaminen Ajankohtaista julkisista hankinnoista Kuntamarkkinat Jonna Törnroos Lakimies Milloin kilpailutetun hankintasopimuksen ehtoja voidaan muuttaa? Sopimusoikeudellisen näkökulman

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot