-2, KV :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, KV :00"

Transkriptio

1 -2, KV :00 Kokoustiedot Aika klo Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Aspvik, Matts Kull, Bjarne Björklund, Lars Lunabba, Maria Boström, Peter Luomala, Eero Brännbacka-Brunell, Brita Lyyra, Anna-Maija Englund, Conny Nyman, Kaj Haldin, Annica Palojärvi, Tuomo Hellén, Ulla Piippolainen, Vuokko Hellstrand, Kurt Rantala, Mervi Hellström, Patrik Sandlin, Anders Henriksson, Anna-Maja Silander, Jaana Holmgård, Sebastian Silvennoinen, Pentti Holmstedt, Simon Sipinen, Helinä Howard III, Lyman Trey Sjölund, Owe Huumarsalo, Kenneth Snellman, Mikael Isokoski, Sauli Storbjörk, Jacob Ittonen, Jarmo Storholm, Stefan Itälehto, Timo Sundqvist, Lisen Jungell, Ida-Marie Suvanto, Vesa Karjaluoto, Johan Tonberg, Christer Kjellman, Marika Westman, Märta-Lisa Koskela, Jaakko Yli-Pelkola, Kim Koskela, Kari Käsiteltävät asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Milla Kallioinen kaupunginsihteeri

2 79, KV :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 80, KV :00 PÖYTÄKIRJANTARKASTUS Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa tiistaina 10. lokakuuta 2017 klo Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 81, KV :00 CFV: 678/2017 KAUPUNGINJOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus kaupunginjohtajasopimukseksi: Liite 278 Kaupungin lakimies: Kuntalain 42. :n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Sopimus sisältää kaupunginjohtajan tehtävät ja työn painopisteet, työn edellytykset ja palvelussuhteen ehdot. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 :ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Suomen kuntaliitto on tehnyt malliehdotuksen kunnanjohtajasopimukseksi. Liitteenä oleva sopimus noudattaa malliesityksen rakennetta. Sopimusta on sen laatimistyön aikana verrattu muiden kuntien kunnanjohtajasopimuksiin. Ehdotus Päätös Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Pietarsaaren kaupungin ja kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin välinen kaupunginjohtajasopimus hyväksytään. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja muutti ehdotustaan seuraavasti: Sopimuksen kohtaa 2. Työn edellytykset muutetaan seuraavasti (muutokset merkitty lihavoituna): Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja arvioivat yhdessä kaupunginjohtajan kanssa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupunginjohtajan työn tavoitteiden toteutumista. Keskustelussa arvioidaan edellisvuoden toimintaa ja määritellään alkavan vuoden tavoitteet ja painopisteet vahvistettujen strategioiden, talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kutsuu osapuolet arviointitilaisuuteen (kehityskeskusteluun). Vuoden aikana toimintaa seurataan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien tapaamisessa kevätkau-

5 81, KV :00 CFV: 678/2017 den lopussa tai alkusyksystä (sanat kevätkauden lopussa otetaan pois). Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan muutetun ehdotuksen. Merkittiin, että Kristina Stenman ilmoitti esteellisyydestään; syy: asia koskee häntä henkilökohtaisesti. Kv Liite 81 Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren kaupungin ja kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin välisen kaupunginjohtajasopimuksen.

6 81, KV :00 / :s bilaga: Liite 81, kv KAUPUNGINJOHTAJASOPIMUS Pietarsaaren kaupungin ja kaupunginjohtaja Kristina Stenmanin välinen Tämä sopimus on kuntalain (410/2015) 42. :n tarkoittama johtajasopimus. Sopijapuolet ovat sopineet hyvän johtajuuden ja yhteistyön edellytyksistä seuraavaa: 1. Kaupunginjohtajan tehtävät ja työn painopisteet Kaupunginjohtajan tehtävät määräytyvät kuntalain ja Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön mukaan. Kaupunginjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta niiden strategisten linjausten ja tavoitteiden mukaisesti, jotka kaupunginvaltuusto on vahvistanut kaupungin strategiassa, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa sekä muissa strategisissa linjauksissa. Kaupunginjohtaja vastaa näiden noudattamisesta ja toteuttamisesta kaupungin toimialoilla. Kaupunginjohtaja vastaa kaupunkikonsernin johtamisesta ja valvonnasta yhdessä kaupunginhallituksen kanssa Pietarsaaren kaupungin vahvistetun konserniohjeen mukaisesti. Kaupunginjohtaja johtaa ja valvoo kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa sekä toimielinten ja laitosten toimintaa. Kaupunginjohtaja johtaa henkilöstöhallintoa ja toimii kaupunginhallinnon esittelijänä. 2. Työn edellytykset Kaupunginjohtajan toimivaltuudet Kaupunginjohtajan toimivaltuudet määräytyvät kuntalain ja muiden lakien sekä Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön, kaupungin konsernijohdon toimintasäännön ja kaupungin konserniohjeen mukaan. Kaupunginhallitus voi päättää päätösvaltansa siirtämisestä kaupunginjohtajalle. Kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välinen työnjako Kaupunginhallitus ja sen puheenjohtaja vastaavat siitä, että työnjakoa poliittisen ja operatiivisen johdon välillä kunnioitetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja edistävät kumpikin asemansa perusteella poliitikkojen ja viranhaltijaorganisaation välistä tiedonkulkua molempiin suuntiin. Kaupunginjohtaja hoitaa virkaansa niin, että kuntalaisia ja poliittisia ryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Kaupunginjohtajan työn tulosten arviointi Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja arvioivat yhdessä kaupunginjohtajan kanssa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kaupunginjohtajan työn tavoitteiden toteutumista. Kehityskeskustelussa arvioidaan edellisvuoden toimintaa ja määritellään alkavan vuoden tavoitteet ja painopisteet vahvistettujen strategioiden, talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kutsuu osapuolet arviointitilaisuuteen. Vuoden aikana toimintaa seurataan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien tapaamisessa alkusyksystä. Täydennyskoulutus ja matkat Kaupunginjohtajalla on oikeus ja velvollisuus osallistua kursseille ja muuhun täydennyskoulutukseen, joka on välttämätöntä viran hoitamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen tarve käsitellään vuosittain kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajien kanssa käytävän kehitys- ja arviointikeskustelun yhteydessä.

7 81, KV :00 / :s bilaga: Liite 81, kv Kaupunginjohtaja päättää itse talousarvion puitteissa osallistumisestaan tehtäviensä hoidon kannalta olennaisiin koulutuksiin. Kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan osallistumisesta tavanomaisesta poikkeavaan tai tavanomaista laajempaan täydennyskoulutukseen. Kaupunginjohtajan virkamatkat korvataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää virka- ja virantoimitusmatkoilla tarkoituksenmukaista kulkuneuvoa työajan käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja myöntää ulkomaanmatkat. Kaupunginjohtajan matkalaskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Edustusvastuu Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöjohdon kanssa niin, että myös johtavat luottamushenkilöt osallistuvat kunnan edustustehtäviin. Kaupunginjohtaja voi tarvittaessa määrätä toimialajohtajan tai muun johtavan viranhaltijan tai työntekijän edustamaan kuntaa puolestaan. 3. Kaupunginjohtajan palvelussuhteen ehdot Virkasuhteen kesto Kaupunginjohtajan virkasuhde on voimassa seitsemän (7) vuotta lukien. Palkkaus, palkkauksen tarkistaminen Kaupunginjohtajan palkka on kokonaispalkka. Työnantaja seuraa, että kaupunginjohtajan palkka vastaa vertailukelpoisten kuntien kaupunginjohtajien palkkoja ja yleistä palkkakehitystä. Kaupunginjohtajan työtehtävien olennaiset muutokset otetaan huomioon palkkausta tarkistettaessa. Palkkausta tarkistetaan vuosittaisen kehitys- ja arviointikeskustelun yhteydessä. Kaupunginjohtajan palkantarkistuksesta ja erillispalkkioista lisävastuusta päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajalla on oikeus kokouspalkkioon Pietarsaaren kaupungin hallintosäännön mukaan. Eläke-eduista päätetään kunnallisen eläkelain mukaan. Luontaisedut ja työvälineet Kaupunginjohtaja kuuluu kaupungin työterveyshuollon piiriin. Kaupunginjohtajalla on kaupungin vastuuvakuutus. Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää kaupungin luottokorttia (Eurocard) virantoimitukseen liittyvien kustannusten maksamiseen. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy nimikirjoituksellaan luottokorttilaskun ennen kuin se skannataan laskunkäsittelyjärjestelmään. Työaika ja lomajärjestelyt Kaupunginjohtajalla on kokonaistyöaika ja oikeus suunnitella työaika itsenäisesti. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja myöntää kaupunginjohtajan vuosiloman. Vuosiloma määräytyy KVTES:n mukaan.

8 81, KV :00 / :s bilaga: Liite 81, kv Sivutoimet Kaupunginjohtaja selvittää kaupunginhallitukselle mahdolliset sivutoimet kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18. :n ja kaupungin hallintosäännön mukaan. Kaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen Irtisanomisaika on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 40. :n mukainen. Virkasuhteen mahdolliseen irtisanomiseen tai kumoamiseen sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä kuntalakia. Jos kaupunginvaltuusto kokee luottamuspulaa kaupunginjohtajaa kohtaan kuntalain 43. :n mukaan, kaupunginjohtajalla on oikeus erokorvaukseen, joka vastaa kuuden kuukauden palkkaa, edellyttäen, että hän irtisanoutuu virastaan välittömästi. Korvaukseen sisältyy irtisanoutumisajan palkka. 4. Sitoutuminen ja allekirjoitukset Me allekirjoittajat sitoudumme toiminnallamme ja teoillamme edistämään keskinäistä luottamusta Pietarsaaren kaupungin poliittisen johdon ja viranhaltijajohdon välillä ja toimimaan hyvän ja avoimen keskusteluilmapiirin puolesta. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen Sopimus sitoo Pietarsaaren kaupunkia heti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen. Sopimus sitoo kaupunginjohtaja Kristina Stenmania heti, kun hän on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Pietarsaaressa Peter Boström kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kristina Stenman kaupunginjohtaja

9 82, KV :00 TV: 437/2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE LIIKENNEALU- ETTA KAUPUNGINOSASSA 10 ALHOLMA, VIRKISTYS- JA KATU- ALUEITA KAUPUNGINOSASSA 11 RISTIKARI SEKÄ KAAVOITTA- MATTOMIA MAA-ALUEITA RISTIKARIN ASUNTOMESSUALUEEN POHJOISPUOLELLA PIETARSAARESSA TL Asemakaavakartta: Liite 98 A Kaavaselostus: Liite 98 B Valmistelu: asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Kaavoitusosasto on laatinut ehdotuksen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, joka koskee liikennealuetta kaupunginosassa 10 Alholma, virkistys- ja katualueita kaupunginosissa 11 Ristikari sekä kaavoittamattomia maaalueita Ristikarin asuntomessualueen pohjoispuolella Pietarsaaressa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa venesataman ja veneiden talvisäilytystelakan rakentaminen kaavoittamattomalla alueella Alholmassa, Alholmanlahden rannassa, mahdollistaa kevyenliikenteenväylän jatkamisen Luodontien ja Alholmantien risteysalueelta asuntomessualueelle, sekä suojella Luodontien pohjoispuolella ja Alholmantien itäpuolella olevat muinaisjäännökset, Kaavaehdotus on nyt valmis asetettavaksi julkisesti nähtäville ja lausuntojen pyytämistä varten. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta asettaa ehdotuksen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi nähtäville lailla säädetyksi ajaksi ja pyytää siitä lausunnot mennessä seuraavilta: pelastusjohtaja, terveysvalvonta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, Pietarsaaren Vesi, Oy Herrfors Ab (energialaitos), Pietarsaaren museo, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Museovirasto Ehdotus Tekninen johtaja:

10 82, KV :00 TV: 437/2017 Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Päätös Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. TL Muutettu asemakaavakartta: Liite 144 A Muutettu kaavaselostus: Liite 144 B Valmistelu: Asemakaava-arkkitehti Pekka Elomaa, Asemakaava ja asemakaavamuutoksen ehdotus koskien Alholman venesatamaa on ollut nähtävillä ja ehdotuksesta on pyydetty 9 lausuntoa. Nähtävillä olon aikana ei ole jätetty muistutuksia ehdotusta vastaan. Ehdotuksesta on saatu kaikki pyydetyt lausunnot energialaitos Herrforsin lausuntoa lukuun ottamatta. Yleisesti myönteisistä lausunnoista tulee esille yksi asia, joka antaa aihetta tarkistaa kaavaehdotuksen sisältöä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole alueen asemakaavaehdotuksen mukaiseen yleiseen maankäyttöön huomautettavaa ja toteaa, että asemakaavahanke on maakuntakaavan ja Pietarsaaren yleiskaavan mukainen, ja asemakaavassa on huomioitu kaavoitusta varten laadittujen selvitysten suositukset. Myös muinaismuistolain mukaiset kohteet on asemakaavassa huomioitu. ELY-keskus huomauttaa, että veneiden varastointi- ja huoltoalueen luonne ja laajuus huomioiden kaavamääräyksissä ja selostuksessa tulisi ottaa kantaa huoltoalueen hulevesien käsittelyyn siten, ettei käsittelemättömiä hulevesiä lasketa suoraa vesialueelle. Mainitut puutteet on korjattu kaavaselostuksessa ja kaavamerkinnöissä. Pohjanmaan liitto toteaa, että asemakaava on maakuntakaavan ja Pietarsaaren yleiskaavan mukainen ja on sitä mieltä, ettei ole tarvetta lausua asemakaavan muutoksesta. Mielipide merkitään tiedoksi.

11 82, KV :00 TV: 437/2017 Museovirasto on ilmoittanut, että yhteistyösopimuksen mukaisesti asiasta lausuu Pohjanmaan museo. Pohjanmaan museo toteaa, että ensimmäisen maailmansodan taistelukaivannot on huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Kaivannot jäävät suojaviheralueen sisään ja on huomioitu suojelumerkinnällä. Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Lausunto merkitään tiedoksi. Pietarsaaren museolla ei ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Muinaismuisto on kaavassa huomioitu ja suojeltu. Lausunto merkitään tiedoksi. Ympäristö- ja rakennuslautakunta on sitä mieltä, että kaavamerkintä LV, pienvenetelakan ja varastoinnin korttelialue, johtuu siihen, että alueen käyttö rajoitetaan. Lautakunta ehdottaa, että alueen pohjoisosa merkitään merkinnällä T- 1, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla annetaan alueelle monipuolisemman käyttömahdollisuuden. Muuten ympäristö- ja rakennuslautakunta on sitä mieltä, että alueen olemassa olevat ympäristöarvot on kaavassa hyvin huomioitu. Asemakaavalla halutaan nimenomaan ohjata venealan toimintaa kyseiselle paikalle ja siksi valittu kaavamerkintä on perusteltu. Pietarsaaren Vesi nostaa lausunnossaan esiin, että Pietarsaaren Veden jätevesien pääpumppaamo sijaitsee kaavaalueella ja siksi alueella on monta johtoja. Tämä on huomioitu kaavaehdotuksessa. Lausunto merkitään tiedoksi. Pelastusviranomaisella ei ole huomautettavaa kaavasta. Terveysvalvonta esittää lausunnossaan, että heillä ei ole huomautettavaa asemakaavasta ja venesäilytyksen tiivistäminen tarkoituksenmukaiselle suunnitellulle alueelle on Ristikarin/Alhoman alueelle olennainen parannus. Lausunto merkitään tiedoksi. Yhteenveto ja jatkokäsittely Kaavoitusosasto on ehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta tarkistanut ja täydentänyt kaavaehdotusta. Muutokset ja lisäykset koskevat lisäystä LV-korttelialueen erityismää-

12 82, KV :00 TV: 437/2017 räyksiin, sekä lisäystä asemakaavaselostukseen koskien venesataman alueen hulevesien hallintaa. Kaavaselostus ja asemakaavakartta on täydennetty alueen hulevesien hallinnan määräyksillä. Muutetun kaavaehdotuksen päiväys on Kaavaehdotusta ei ole olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville ja näin ollen ei ole tarpeen asettaa nähtäville asettamisen jälkeen muutettua asemakaavaehdotusta uudelleen nähtäville (MRA 32 ), joten ehdotus on nyt valmis jatkokäsittelyyn. Asemakaava-arkkitehti: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tämä veisi muutetun kaavaehdotuksen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti. Ehdotus Päätös Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää asemakaava-arkkitehdin ehdotuksen mukaisesti. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kh Muutettu asemakaavakartta: Liite 298 A Muutettu kaavaselostus: Liite 298 B Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy muutetun kaavaehdotuksen Maankäyttöja rakennuslain 52 mukaisesti. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Muutettu asemakaavakartta:

13 82, KV :00 TV: 437/2017 Liite 82 A Muutettu kaavaselostus: Liite 82 B Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy muutetun kaavaehdotuksen Maankäyttö- ja rakennuslain 52 mukaisesti.

14 , KV :00 / :s bilaga: Liite 82 A, kv JAKOBSTAD PIETARSAARI VL LR LV ET EV EV-1 W OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION. Lähivirkistysalue. JÄRNVÄGSOMRÅDE. Rautatiealue. KVARTERSOMRÅDE FÖR SMÅBÅTSVARV OCH LAGRING. Pienvenetelakan ja varastoinnin korttelialue. OMRÅDE FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR FÖR SAMHÄLLSTEKNISK FÖRSÖRJNING. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. SKYDDSGRÖNOMRÅDE. Suojaviheralue. SKYDDSGRÖNOMRÅDE DÄR FORNMINNEN BEVARAS. Suojaviheralue, jolla muinaisjäännökset säilytetään. VATTENOMRÅDE. INOM VATTENOMRÅDET FÅR BRYGGOR OCH VÅGBRYTARE BYGGAS. Vesialue. Vesialueelle saa rakentaa laitureita ja aallonmurtajia. LINJE 3 M UTANFÖR PLANEOMRÅDETS GRÄNS. 3 m kaava alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. vh vs is ajo nä BYGGNADSYTA DÄR SERVICEHALLAR FÖR BÅTAR FÅR PLACERAS. Rakennusala, jolle saa sijoittaa veneiden huoltohalleja. RIKTGIVANDE DELOMRÅDE DÄR BÅTAR FÅR FÖRVARAS. Ohjellinen osa alue, jolla saa säilyttää veneitä. PILEN ANGER DEN SIDA AV BYGGNADSYTAN SOM BYGGNADEN BÖR TANGERA. Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. DEL AV OMRÅDE SOM SKALL PLANTERAS. PÅ OMRÅDET FINNS GAMLA ÄDELLÖVTRÄD SOM SKA BEVARAS. Istutettava alueen osa. Alueella olevat vanhat jalot lehtipuut on säilytettävä. GATA Katu. KÖRFÖRBINDELSE. Ajoyhteys. FÖR HAVSUTSIKTSOMRÅDE RESERVERAD DEL AV OMRÅDE, PÅ VILKET DET INTE FÅR FINNAS BYGGNADER ELLER PLANTERINGAR, SOM HINDRAR HAVSUTSIKTEN. Merinäkymäalueeksi varattu alueen osa, jolla ei saa olla merinäkymää estäviä rakennuksia tai istutuksia. ERITYISMÄÄRÄYKSET, JOTKA KOSKEVAT LV KORTTELIALUETTA: 1 Istutettavan alueen osan lännen puoleisille rajoille ja VL alueen rajoille vesirajasta istutettavan alueen osan länsirajaan asti on rakennettava aita. Alholmintien sunnassa aita toteutetaan hallien itäpäätyjen linjassa julkisivujen jatkeena. Aidasta on nähtävä läpi. Aidasta saa olla enintään 40 % umpiosaa. Aidan on oltava 2m korkea. 2 Rakennusten julkisivujen päämateriaalin on oltava terästä, betonia, poltettua savitiiltä ja/tai lasia. Julkisivuvärit on sopeutettava ympäristöön keskisävyä tummemmilla värisävyillä, ja vesikaton tulee olla musta tai tummanharmaa. 3 Käsittelemättömiä hulevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön; ne on johdettava maastoon ja imeytettävä istutettaville alueille rakennusluvan yhteydessä laadittavan erillisen pintavesisuunnitelman mukaisesti. STADSDELSGRÄNS. Kaupunginosan raja. pp UNGEFÄRLIGT LÄGE FÖR GATA RESERVERAD FÖR GÅNG OCH CYKELTRAFIK. Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. KVARTERS KVARTERSDELS OCH OMRÅDESGRÄNS. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. FÖR LEDNING RESERVERAD DEL AV OMRÅDE. Johtoa varten varattu alueen osa. GRÄNS FÖR DELOMRÅDE. Osa alueen raja. RIKTGIVANDE GRÄNS FÖR OMRÅDE ELLER DEL AV OMRÅDE. Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja. KRYSS PÅ BETECKNING ANGER ATT BETECKNINGEN SLOPAS. Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. STADSDELSNUMMER. 10 Kaupunginosan numero. ALHOLMA STADSDELSNAMN. Kaupunginosan nimi. 19 KVARTERSNUMMER. Korttelin numero. ALHOLMSGATAN NAMN PÅ GATA, VÄG, ÖPPEN PLATS, TORG, PARK ELLER ANNAT ALLMÄNT OMRÅDE. Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi BYGGNADSRÄTT I KVADRATMETER VÅNINGSYTA. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. am RIKTGIVANDE PLACERING FÖR VÅGBRYTARE. Aallonmurtajan ohjeellinen sijainti. a 1ap/150m2 sm GÅNG OCH CYKELFÖRBINDELSE UNDER GATA ELLER TRAFIKOMRÅDE. Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. DEL AV GATUOMRÅDESGRÄNS DÄR IN OCH UTFART ÄR FÖRBJUDEN. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. BETECKNINGEN ANGER PER HUR MÅNGA KVADRATMETER VÅNINGSYTA EN BILPLATS BÖR ANLÄGGAS. Merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. DEL AV OMRÅDE, DÄR DET ENLIGT LAGEN OM FORNMINNEN FINNS EN FREDAD FORNLÄMNING. Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. TRÄD SOM SKALL BEVARAS. Säilytettävä puu. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER SOM GÄLLER KVARTERSOMRÅDET FÖR SMÅBÅTSHAMNEN (LV): 1 Ett staket skall byggas utmed den västra kanten av del av område som skall planteras och utmed gränsen till grönområden från strandlinjen till västra kanten av delområde som skall planteras. I riktning med Alholmsvägen skall ett staket uppföras i linje med och som en fortsättning av hallarnas fasader mot öst. Staketet skall kunna ses genom. Staketet får endast vara kompakt till 40%. Staketet skall vara 2 m högt. pj vv RIKTGIVANDE BYGGNADSYTA, PÅ VILKEN FÅR PLACERAS BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR SOM BETJÄNAR BRÄNSLEFÖRDELNING. Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa polttoaineiden jakelua palvelevia rakennuksia ja laitteita. BYGGNADSYTA DÄR FÖRVARINGSHALLAR FÖR BÅTAR FÅR PLACERAS. HALLENS FRIA MINIMIHÖJD SKALL VARA 10 M. Rakennusala, jolle saa sijoittaa veneiden varastohalleja. Hallin vapaa vähimmäiskorkeus tulee olla 10 m. 2 Fasaderna bör i huvudsak ha stål, betong, brändtegel och/eller glasyta. Fasadfärgerna skall anpassas till omgivningen med mörkare färgnyans än medel och vattentaken skall vara svart eller mörkgrå. 3 Obehandlat dagvatten får inte ledas direkt till vattendraget utan skall ledas till terrängen och absorberas på delområdet som ska planteras i enlighet med en skild ytvattenplan som uppgörs i samband med byggnadslovet holmintie : : W am am pj LV 1ap/150m vh vs K1 VL pp M vv vv vv ET nä P VL ALHEDA Veritas is ajo is is 2 is is Alholmsvägen ALHOLMSVÄGEN a ALHOLMINTIE 11K Alholmsvägen ALHOLMEN : ALHOLMA EV sm Luodontie KORSGRUNDET RISTIKARI : : LR : EV 1: Bottenviksvägen GODKÄNT I STADSFULLMÄKTIGE HYVÄKSYTTY KAUPUNGINVALTUUSTOSSA DETALJPLANENS BASKARTA UPPFYLLER DE KRAV SOM STÄLLS PÅ DEN ASEMAKAAVAN POHJAKARTTA TÄYTTÄÄ SILLE ASETETUT VAATIMUKSET JAKOBSTAD PIETARSAARI JAKOBSTAD PIETARSAARI DETALJPLANEÄNDRINGEN BERÖR: STADSDEL 10 ALHOLMEN TRAFIKOMRÅDE, STADSDEL 11 REKREATIONS- OCH GATUOMRÅDEN, SAMT DELAR AV FASTIGHETERNA , M624 OCH GENOM DETALJPLANEÄNDRINGEN BILDAS: ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: KAUP.OSAN 10 ALHOLMAN LIIKENNEALUETTA, KAUP.OSAN 11 RISTIKARIN VIRKISTYS- JA KATUALUETTA, SEKÄ OSIA KIINTEISTÖISTÄ , M624 OCH ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: SKALA / MITTAKAAVA RITARE / PIIRTÄJÄ PLANERARE / SUUNNITTELIJA 1:2000 JYRKI KARJALAINEN MELINDA LUNDGREN JAKOBSTAD PIETARSAARI STADEN JAKOBSTAD PLANLÄGGNINGSAVDELNINGEN TRÄTT I KRAFT TULLUT VOIMAAN ANDERS BLOMQVIST fastighetsingenjör / kiinteistöinsinööri STADSDEL 10 ALHOLMEN KVARTER 19 SAMT SPECIAL-, REKREATIONS-, GATU-, VATTEN- OCH TRAFIKOMRÅDE, SAMT STADSDEL 11 REKREATIONS-, VATTEN OCH GATUOMRÅDEN. KAUPUNGINOSAN 10 ALHOLMAN KORTTELI 19 SEKÄ ERITYIS-, VIRKISTYS-, KATU-, VESI- JA LIIKENNEALUEITA SEKÄ KAUPUNGINOSAN 11 RISTIKARIN VIRKISTYS-, VESI- JA KATUALUEITA KOMPLETTERAD / TÄYDENNETTY PEKKA ELOMAA stadsplanearkitekt/asemakaava-arkkitehti PIETARSAAREN KAUPUNKI KAAVOITUSOSASTO

15 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

16 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

17 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

18 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

19 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

20 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

21 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

22 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

23 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

24 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

25 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

26 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

27 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

28 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

29 82, KV :00 / :s bilaga: Liite 82 B, kv

30 83, KV :00 TV: 708/2017 MÄÄRÄRAHA-ANOMUS UUDEN ÖLJYNTORJUNTAVARASTON RAKENTAMISTA VARTEN TL Piirustukset: Liite 149 A Öljynsuojarahaston päätös avustuksesta: Liite 149 B Valmistelu: Tekninen johtaja Rune Hagström Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella on Alholmassa öljynsuojeluvarasto Nautorin laiturilla sekä oikeus laituripaikkaan pelastusveneille. Öljynsuojeluvarasto koostuu nykyisin merikonteista, jotka eivät täytä varastorakennukselle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi osa öljynsuojelutavaroista on suojaamattomana laiturin läheisyydessä. Pietarsaaren kaupunki, tilahallinto on yhdessä pelastuslaitoksen kanssa neuvotellut Nautorin kanssa öljyntorjuntavaraston ja laituripaikan uudesta sijoituksesta, joka nyt on sovittu. Lisäksi kaupunki on laatinut alustavat suunnitelmat rakennuksesta. Kaupunki on hakenut avustusta Öljynsuojarahastolta varaston rakentamista varten. Öljynsuojarahaston hallitus on tehnyt ennakkopäätöksen maksimissaan :n tuen myöntämisestä öljynsuojavaraston rakentamista varten. Tuki maksetaan jälkikäteen projektin kaikkien kustannusten selvittyä. Tilahallinto on laatinut piirustuksiin perustavan kustannusarvion, joka päätyy :oon. Koska tämän vuoden investointibudjetissa ei ole varoja varaston rakentamiselle, on tarkoitukseen myönnettävä määräraha. Taloudellisesti tämä tullee olemaan kaupungille lopussa nollapeli, koska öljynsuojarahaston päätös avustuksesta on korkeampi kuin laskettu summa. Hankkeen kilpailutus voidaan toteuttaa määrärahan myöntämisen jälkeen. Ehdotus Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan projektin ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy projektin sekä, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että :n määräraha myönnetään uuden öljyntorjuntavaraston rakentamista varten. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

31 83, KV :00 TV: 708/2017 Kh Piirustukset: Liite 300 A Öljynsuojarahaston päätös avustuksesta: Liite 300 B Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä projektin ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että :n lisämääräraha myönnetään uuden öljyntorjuntavaraston rakentamista varten. Rahoitetaan lainalla. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Piirustukset: Liite 83 Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy, että :n lisämääräraha myönnetään uuden öljyntorjuntavaraston rakentamista varten. Rahoitetaan lainalla.

32 83, KV :00 / :s bilaga: Liite 83, kv

33 83, KV :00 / :s bilaga: Liite 83, kv

34 83, KV :00 / :s bilaga: Liite 83, kv

35 84, KV :00 CFV: 264/2017 KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET TKK Kaupunginlakimies tiedottaa ehdotuksesta konserniohjeiksi. Valmistelua täydennetään kokouksessa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen. TKK Ehdotus konserniohjeiksi: Liite 8 Kaupunginlakimies ja kaupunginkamreeri ovat laatineet ehdotuksen konserniohjeiksi. Konserniohjeet hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee ehdotuksesta konserniohjeiksi. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto käsitteli ehdotusta Pietarsaaren kaupungin konserniohjeiksi ja palaa ohjeisiin seuraavassa kokouksessaan. TKK Ehdotus konserniohjeiksi: Liite 14 Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto keskustelee ehdotuksesta konserniohjeiksi. Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto:

36 84, KV :00 CFV: 264/2017 Talous-, kehittämis- ja konsernijaosto hyväksyi ehdotuksen konserniohjeiksi ja lähettää asian kaupunginhallitukselle. Kh Ehdotus konserniohjeiksi: Liite 288 Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen konserniohjeiksi. Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan siten, että kaupunginhallitus päättää lähettää konserniohjeen tarkastuslautakunnalle lausuntoa varten ennen kuin se viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Ehdotus konserniohjeiksi: Liite 302 A Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta : Liite 302 B Ehdotus Päätös Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen konserniohjeiksi. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Ehdotus konserniohjeiksi: Liite 84 A Ote tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta : Liite 84 B

37 84, KV :00 CFV: 264/2017 Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen konserniohjeiksi.

38 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv SISÄLTÖ 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite 2. Soveltamisala 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen 4. Konserniohjeen sitovuus 5. Kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako 6. Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus 7. Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen 8. Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa 9. Konsernin sisäiset palvelut 10. Henkilöstöpolitiikka 11. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen 12. Tiedottaminen 13. Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen 14. Tilintarkastus 15. Tarkastuslautakunta 16. Sisäinen tarkastus 17. Yhtiökokousmenettely

39 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Pietarsaaren kaupungin konserniohje 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisetu huomioon ottaen. 2. Soveltamisala Konserniohje koskee kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupungin edustajien tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä. Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt, joihin kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 :n tarkoittama määräysvalta. Kaupungin kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt ( ): Pietarsaaren Yrityskiinteistöt Oy Pietarsaaren Energia Oy Alerte Ab Oy Pietarsaaren Satama Oy Fastighets Ab Bodgärdet Kiinteistö Oy Jakobstads Gamla Hamn Ab Pietarsaaren Vanha Satama Oy Jakobstads Ishall Ab Pietarsaaren Jäähalli Oy Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 :ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Kaupungin osakkuusyhteisöjä ovat seuraavat yhteisöt ( ): Oy Katternö Ab Oy Timberpak Ab Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia- Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Venealan Teknologiakeskus BTC Oy Kiinteistö Oy Kruunupyyn Lentohalli - Kronoby Flyghangar Fastighets Ab

40 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Oy Pohjanmaan Biokaasu- Österbottens Biogas Ab Baltic Boat Yard Ab Kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä ( ): Vaasan sairaanhoitopiiri Malmin kiinteistöt ky Kårkulla kf för specialomsorger Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Optima samkommun Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kvarnens samkommun Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur Pohjanmaan liitto 3. Konserniohjeen käsittely ja hyväksyminen Konserniohje käsitellään ja hyväksytään kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä muiden kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. 4. Konserniohjeen sitovuus Kuntakonsernissa hyväksyttyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. Käyttäessään omistajaohjausta kunta ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi kirjallisesti konsernijohdolle. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymän johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

41 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Kaupungin toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kaupungin hallintosäännön 4. luvussa. 6. Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus Valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kaupunkiin sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konsernija yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla. 7. Konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot. Konsernijohto seuraa säännöllisesti tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee antaa seurantaa varten kunnalle puolivuosittain raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohdolle.

42 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kunnalle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konsernijohto antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. 8. Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa Yhteisön toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen konsernijohdon kanta seuraaviin toimenpiteisiin: tytäryhteisön perustaminen yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kaupunkiin yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen olennainen muuttaminen toimintaan nähden merkittävät investoinnit varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät merkittävät investoinnit ja niiden rahoitus tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) merkittävä hankkiminen, myyminen, luovuttaminen tai panttaaminen merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen johdannaisinstrumenttien käyttö muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhtiön noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen

43 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Yhteisön toimitusjohtajan on informoitava konserninjohtoa jo asian valmisteluvaiheessa seuraavista toimenpiteisistä: toimitusjohtajan valinta pääomarakenteen muuttaminen yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen Tytäryhteisön hallituksen toimitusjohtajan tai puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, jossa ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa. Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konsernijohdon määrittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjanotteeseen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa, sisällytetään kaupungin kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen asiaan. Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta on aina yhteisön omalla päätöksentekoelimellä, vaikka kaupungin ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä. 9. Konsernin sisäiset palvelut Tukipalveluja hankkiessaan yhteisöjen tulee selvittää kaupungin tarjoamat palvelut ja mahdollisuus liittyä kaupungin kilpailuttamiin palvelusopimuksiin. Tukipalveluja ovat mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, taloushallinnon palvelut, tietohallinnon palvelut, henkilöstöhallinnon palvelut sekä muut hallinnon palvelut. Yhteisöjen tulee ensisijaisesti käyttää konsernin tarjoamia toimitila- ja kiinteistöpalveluja. Kaupunki tarjoaa sisäisiä tukipalveluja tytäryhteisöilleen omien resurssiensa ja toiminnan niin mahdollistaessa mikäli kaupunki katsoo, että yhteisellä käytöllä saavutetaan etua konsernille. Kaupunki voi myös kilpailuttaa tukipalveluja tytäryhtiöille, jolloin tytäryhtiöt ovat velvoitettuja niiden käyttämiseen. Kaupungin ja yhteisöjen kesken tulee pyrkiä sellaisiin hankintoihin sekä palvelujen ostoon ja myyntiin, että ne tulevat kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullisiksi. Hankintatoiminnassaan konserniyhtiöt noudattavat kaupungin hankintaohjetta ja osallistuvat päätettyihin yhteishankintajärjestelmiin.

44 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Henkilöstöpolitiikka Konsernin yhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa emoyhteisön henkilöstöpolitiikan periaatteita. Henkilöstöä palkatessaan tytäryhteisöjen tulee ottaa huomioon konsernin henkilöstön sisäiset siirtomahdollisuudet. 11. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen Yhtiöiden hallitus valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Kaupunkikonsernin toimintaperiaatteiden ohella osakeyhtiöiden hallitus työskentelee osakeyhtiölakiin perustuvilla oikeuksilla, vastuilla ja velvoitteilla. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Yhteisön hallituksenjäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen. Hallituksen jäsenillä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan ja hallinnon ja johtamisen asiantuntemus. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. 12. Tiedottaminen Hyvä hallinnointi edellyttää luotettavaa ja riittävää tiedottamista. Yhtiön antamien tietojen perusteella osakkeenomistajat voivat arvioida yhtiön toimintaa ja voivat tehdä omistustaan koskevia päätöksiä. Yhtiö ratkaisee omien tarpeidensa ja lähtökohtiensa mukaisesti, miten ja missä laajuudessa se tiedottaa asioistaan muille sidosryhmilleen. Hallituksen on huolehdittava siitä, että tiedottaminen on lainmukaista ja riittävää. Tytäryhteisöt ovat lisäksi velvollisia tiedottamaan konsernijohdolle erikseen ennen merkittävän asian julkiseksi tuloa. Yhteisön hallituksen puheenjohtaja vastaa tiedottamisvelvollisuuden toteutumisesta. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee huomioida kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset.

45 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, konsernihallinnon tai muu kaupungin viranhaltija ei saa paljastaa ulkopuoliselle yhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Yhtiötä koskevaa tietoa ei saa käyttää yhtiön tai kolmannen osapuolen vahingoksi. Yhtiön kaupungille toimittamat asiakirjat ovat julkisia viranomaisen julkisuudesta annetussa laissa säädetyllä tavalla. 13. Kaupungin luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen Kuntalain 83 :n mukaan luottamushenkilöillä on oikeus saada kaupungin konsernijohdolta tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja toimensa hoitamista varten, jollei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu. Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta ja sen järjestämisestä vastaa yhteisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä koskevissa asioissa tulee ottaa huomioon kaupungin yleiset tiedotusperiaatteet sekä julkisuus- ja salassapitosäännökset. 14. Tilintarkastus Kuntalain :n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole tytäryhteisöjen suureen lukumäärään tai muuhun tarkastuksen järjestämiseen perustuvaa syytä. Kaikkiin kaupungin tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastaja, vaikka yhteisöä koskevat säännökset sallisivat myös toiminnantarkastajan valitsemisen. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä. 15. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä varten. Kaupunginhallitus nimeää tilintarkastajaehdokkaat yhtiökokouksissa ja säätiöiden vuosikokouksissa tehtävää päätöstä varten. Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä tietoja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai

46 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 A, kv palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle. 16. Sisäinen tarkastus Tytäryhteisöjen tulee noudattaa kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeita. 17. Yhtiökokousmenettely Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa kaupunginhallitukselle hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Yhtiökokouskutsun yhteydessä lähetetään myös tarvittava kokousaineisto. Mikäli käytännön syistä ei ole mahdollista noudattaa edellä mainittua aikataulua, on poikkeavasta menettelytavasta sovittava erikseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä kokouksessa.

47 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 B, kv

48 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 B, kv

49 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 B, kv

50 84, KV :00 / :s bilaga: Liite 84 B, kv