Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston 18. marraskuuta 2014 antamat neuvoston päätelmät EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksestä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston 18. marraskuuta 2014 antamat neuvoston päätelmät EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksestä."

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 15585/14 COPS 303 POLMIL 103 CYBER 61 RELEX 934 JAI 880 TELECOM 210 CSC 249 CIS 13 COSI 114 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvosto Päivämäärä: marraskuuta 2014 Ed. asiak. nro: 15193/14 + COR 1 COPS 287 POLMIL 97 CYBER 58 RELEX 897 JAI 845 TELECOM 196 CSC 242 CIS 12 COSI 111 Asia: EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys Valtuuskunnille toimitetaan liitteenä neuvoston 18. marraskuuta 2014 antamat neuvoston päätelmät EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksestä /14 1 DG C 2B FI

2 LIITE EU:N KYBERPUOLUSTUSPOLITIIKAN KEHYS Tausta ja tavoitteet Kyberavaruutta kuvataan usein sotilaallisen toiminnan viidentenä alueena, joka on yhtä tärkeä Euroopan unionin (EU) yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) toteuttamisen kannalta kuin maa-, meri-, ilma- ja avaruusalueet. YTPP:n tuloksekas toteuttaminen on yhä riippuvaisempaa turvallisen kyberavaruuden saatavuudesta ja siihen pääsystä. YTPP:n rakenteiden ja operaatioiden tueksi tarvitaan nyt vahvoja ja joustavia kyberpuolustuksen suorituskykyjä. Joulukuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä YTPP:stä ja marraskuussa 2013 annetuissa neuvoston päätelmissä YTPP:stä kehotettiin laatimaan korkean edustajan ehdotuksen pohjalta yhteistyössä Euroopan komission ja Euroopan puolustusviraston (EDA) kanssa EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys. Tämän asiakirjan tavoitteena on tarjota puitteet Eurooppa-neuvoston ja neuvoston päätelmille sekä EU:n kyberturvallisuusstrategian 1 kyberpuolustusta koskeville näkökohdille. Asiakirjassa määritetään YTPP:n kyberpuolustuksen ensisijaiset alueet ja selvennetään eri eurooppalaisten toimijoiden tehtävät samalla kun otetaan täysin huomioon unionin toimijoille ja jäsenvaltioille kuuluvat vastuut ja toimivaltuudet sekä EU:n institutionaalinen kehys ja sen päätöksenteon riippumattomuus. Kyberkysymyksiä käsittelevä puheenjohtajan tukiryhmä on hyväksynyt EU:n kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoprosessin. 1 Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: "Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa kybertoimintaympäristö", 7. helmikuuta 2013, ja siihen liittyvät neuvoston (yleiset asiat) 25. kesäkuuta 2013 antamat päätelmät /14 2

3 Tässä politiikkakehyksessä tarkastellaan ensisijaisesti niiden kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämistä, jotka jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi YTPP:n tarkoituksiin, ja YTPP:n kannalta olennaisten Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) viestintä- ja tietoverkkojen suojaa. Koulutuksen alalla korostetaan ohjelmien laadintaa eri vastaanottajaryhmille YTPP:n johtamisjärjestelyissä. On tärkeää ottaa kyberulottuvuus asianmukaisesti huomioon harjoituksissa, jotta EU kykenee entistä paremmin reagoimaan kyberkriiseihin YTPP:n puitteissa ja jotta voidaan parantaa strategisia päätöksentekomenettelyjä ja vahvistaa tietoinfrastruktuurin rakennetta. Kyberavaruus on nopeasti kehittyvä alue, jolla kaksikäyttövoimavarat ovat keskeisessä asemassa; tästä syystä on välttämätöntä kehittää siviili-sotilasyhteistyötä ja -synergiaa laajempien EU:n kyberpolitiikkojen kanssa, jotta voidaan vastata kyberavaruuden tuomiin uusiin haasteisiin samalla kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden kansalliset järjestelyt ja toimivallat. Tässä asiakirjassa esitetään yksityissektorin kanssa kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä tehtävää yhteistyötä helpottavat periaatteet painottaen erityisesti tutkimusta ja teknologiaa sekä Euroopan puolustuksen teollista ja teknologista perustaa (EDTIB). Lisäksi siinä varmistetaan EU:n ja toisaalta Pohjois-Atlantin puolustusliiton (Nato) kyberpuolustustoimien yhtenäisyys ja ehdotetaan EU:n ja Naton välisen yhteistyön aloja. Lopuksi todettakoon, että kyberpuolustuksen tavoitteet olisi aikaisempaa paremmin sisällytettävä unionin kriisinhallintamekanismeihin. Kyberkriisin vaikutusten käsittelyssä voidaan soveltaa tilanteen mukaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2 asiaankuuluvia määräyksiä. 2 SEUT 222 artikla ja SEU 42 artiklan 7 kohta ottaen asianmukaisesti huomioon SEU 17 artikla /14 3

4 EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehyksen prioriteetit 1. Jäsenvaltioiden YTPP:hen liittyvien kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämisen tukeminen YTPP:n toteuttamista tukevien verkkojen kestävyyden varmistamiseksi on keskityttävä siihen, että EUH:n hallinnoimien, YTPP:n rakenteiden käyttämien viestintäverkkojen suojaa parannetaan, ja siihen, että jäsenvaltioissa kehitetään kyberpuolustuksen suorituskykyjä, jotka ovat YTPPoperaatioiden käytettävissä. Tässä suhteessa jäsenvaltioiden, EUH:n ja EDAn olisi tehtävä yhteistyötä tehokkaan kyberpuolustuksen suorituskyvyn aikaan saamiseksi. Kyberpuolustuksen suorituskykyjen ja tekniikoiden kehittämisessä olisi käsiteltävä kaikkia suorituskyvyn kehittämisen näkökohtia, kuten sotilasdoktriinia, johtamista, organisaatiota, henkilöstöä, koulutusta, teknologiaa, infrastruktuuria, logistiikkaa ja yhteistoimintakykyä. YTPP-operaatioita tukevien tietoinfrastruktuurien haavoittuvuutta on arvioitava jatkuvasti ja samalla on tiedostettava suojan tehokkuus lähes reaaliaikaisesti. Operatiiviselta kannalta kyberpuolustustoimissa keskitytään ensisijaisesti YTPP:n viestintä- ja tietoverkkojen toimivuuden ylläpitoon, jollei operaatioiden toimeksiannossa ole toisin määrätty. Koska YTPP-sotilasoperaatiot tukeutuvat jäsenvaltioiden tarjoamaan johto-, valvonta-, viestitoiminta- ja tietokoneinfrastruktuuriin, on tietynasteinen strateginen lähentyminen tarpeen tietoinfrastruktuurin kyberpuolustusvaatimuksia suunniteltaessa /14 4

5 Kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämistä käsittelevän EDAn kyberpuolustushankeryhmän työn pohjalta EUH ja EDA sekä jäsenvaltiot käyttävät voimavarojen kehittämissuunnitelmaa ja muita välineitä, jotka helpottavat ja tukevat jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta jäsenvaltioiden kyberpuolustusvaatimusten suunnittelua lähennetään entisestään strategisella tasolla erityisesti seuraavilla aloilla: valvonta, tilannetietoisuus, ennaltaehkäisy, havaitseminen ja suojelu, tiedonvaihto, rikostekninen tutkinta ja haittaohjelmien analyysivalmiudet, kokemusten hyödyntäminen, vahingon vaikutusten rajoittaminen, dynaamiset toimintakunnon palauttamiseen liittyvät valmiudet, hajautettu tiedontallennus ja varmuuskopiointi; tukevat nykyiseen ja tulevaan kyberpuolustukseen liittyviä, sotilasoperaatioiden voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä koskevia hankkeita (esim. rikostekninen tutkinta, yhteistoimintakyvyn kehittäminen, standardointi); kehittävät EU:n laajuisia tähänastisia kokemuksia hyödyntäen vakiotavoitteet ja -vaatimukset, joissa määritellään, millainen kyberturvallisuuden ja luottamuksen vähimmäistaso jäsenvaltioiden on saavutettava; edistävät jäsenvaltioiden välistä vaihtoa kansallisten kyberpuolustusdoktriinien, koulutusohjelmien ja harjoitusten sekä kyberpuolustuslähtöisten rekrytointi-, retentio- ja reserviläisohjelmien osalta; parantavat jäsenvaltioiden sotilaallisten tietotekniikan kriisiryhmien välistä yhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta tietoturvapoikkeamien ehkäisyn ja käsittelyn tehostamiseksi; tarkastelevat kyberpuolustuskoulutuksen kehittämistä EU:n taisteluosastojen sertifiointia varten. Siinä määrin kuin kyberpuolustuksen suorituskykyjen parantaminen riippuu siviilipuolen verkkojen ja tietoturvallisuuden asiantuntemuksesta, jäsenvaltiot voivat pyytää apua Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastolta (ENISA) /14 5

6 2. EU:n yksiköiden käyttämien YTPP-viestintäverkkojen suojan parantaminen EUH kehittää riittävää ja riippumatonta turvallisuus- ja verkkopuolustusasioiden tuntemusta ja omia tietoturvallisuuden voimavarojaan. Tämä ei kuitenkaan rajoita roolia, joka EU:n tietotekniikan kriisiryhmällä (CERT-EU) on EU:n kaikkien toimielinten, elinten ja virastojen keskeisenä tietoturvapoikkeamiin reagoivana koordinointirakenteena unionin talousarviota koskevien asiaankuuluvien sääntöjen puitteissa. EUH pyrkii parantamaan YTPP-verkkojensa kestävyyttä painottaen ennaltaehkäisyä, poikkeamiin reagointia, tilannetietoisuutta, tiedonvaihtoa ja varhaisvaroitusmekanismeja. EUH:n resursseista vastaava hallinto-osasto (MDR) johtaa EUH:n viestintä- ja tietojärjestelmien suojaamista ja tietoturvallisuuden voimavarojen kehittämistä. Myös Euroopan unionin sotilasesikunta (EUSE), kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto (CMPD) sekä siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) antavat käyttöön lisäresursseja ja -tukea. Kyseiset tietoturvallisuuden voimavarat koskevat sekä turvallisuusluokiteltuja että turvallisuusluokittelemattomia järjestelmiä, ja ne ovat olennainen osa olemassa olevia operatiivisia yksiköitä. Lisäksi on ajantasaistettava niitä tietojärjestelmiä koskevat turvallisuussäännöt, jotka EU:n eri institutionaaliset toimijat asettavat käyttöön YTPP-operaatioiden toteuttamisen aikana. Tässä yhteydessä voitaisiin harkita yhtenäistä johtamisjärjestelyä YTPP:n tarkoituksiin käytettyjen verkkojen kestävyyden lisäämiseksi /14 6

7 YTPP:n viestintäverkkojen suojan parantamiseksi MDR, EUSE, CMPD ja CPCC yhteistyössä EU:n tiedusteluanalyysikeskuksen (EU INTCEN) kanssa vahvistavat tietoturvallisuuden voimavarojaan EUH:n puitteissa nykyisten teknisten valmiuksien ja menettelyjen pohjalta painottaen ennaltaehkäisyä, havaitsemista, poikkeamiin reagointia, tilannetietoisuutta, tiedonvaihtoa ja varhaisvaroitusmekanismia. Lisäksi kehitetään yhteistyöstrategia CERT-EU:n ja EU:n nykyisten kyberturvallisuusvalmiuksien kanssa tai, jos tällainen strategia on käytössä, vahvistetaan sitä entisestään; kehittävät johdonmukaisesti tietoturvallisuusalan politiikkaa ja suuntaviivoja, ottaen huomioon myös kyberpuolustuksen tekniset vaatimukset YTPP:n yhteydessä rakenteita ja operaatioita varten ja pitäen samalla mielessä EU:n nykyiset yhteistyöjärjestelmät ja -politiikat, jotta säännöt, toimintalinjat ja järjestelyt saataisiin yhtenäisiksi; vahvistavat nykyisten rakenteiden pohjalta kyberuhkien arviointia ja tiedustelukykyä uusien kyberriskien määrittämiseksi sekä toimittaa säännöllisiä riskiarviointeja, jotka perustuvat strategiseen uhka-arvioon ja asiaankuuluvien EU:n rakenteiden välillä koordinoituihin lähes reaaliaikaisiin, poikkeamia koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla eri turvallisuusluokittelutasoilla; edistävät reaaliaikaisten kyberuhkia koskevien tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien EU:n yksiköiden kesken. Tätä tarkoitusta varten kehitetään asianomaisten kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten kesken tiedonvaihtomekanismeja ja luottamusta lisääviä toimenpiteitä vapaaehtoisuuteen perustuvaa, nykyiseen yhteistyöhön tukeutuvaa lähestymistapaa soveltaen; kehittävät YTPP:n sotilasoperaatioita 3 ja siviilioperaatioita varten yhtenäisen kyberpuolustuksen toiminta-ajatuksen ja sisällyttävät sen strategiatason suunnitteluun; tehostavat kyberpuolustuksen koordinointia YTPP:tä tukevien EU:n institutionaalisten toimijoiden käyttämien verkkojen suojaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi EU:n laajuisia tähänastisia kokemuksia hyödyntäen; tarkastelevat säännöllisesti uudelleen resurssivaatimuksia ja muita asian kannalta merkityksellisiä poliittisia päätöksiä muuttuvan uhkaympäristön perustalta yhteistyössä asiaankuuluvien neuvoston työryhmien ja muiden EU:n toimielinten kanssa. 3 EU-johtoisia sotilasoperaatioita varten tarkoitettu EU:n kyberpuolustuksen toiminta-ajatus olisi ajantasaistettava sotilasoperaatioiden osalta tämä politiikkakehys huomioon ottaen; 15585/14 7

8 3. Siviili-sotilasyhteistyön ja -synergian edistäminen laajempien EU:n kyberpolitiikkojen, asiaankuuluvien EU:n toimielinten ja virastojen sekä yksityissektorin kanssa Kyberavaruus on nopeasti kehittyvä ala, jossa kaksikäyttövoimavarat ovat keskeisessä asemassa ja jossa tällä kehyksellä voidaan parantaa synergiaa YTPP:n ja muiden EU:n horisontaalisten politiikkojen (esim. avaruuspolitiikka ja merellinen turvallisuuspolitiikka) ja strategioiden (esim. merellinen turvallisuusstrategia ja sen toimintasuunnitelma) välillä. Kyberalan siviilisotilasyhteistyö hyötyy kyberalan kaksikäyttövoimavarojen kehittämisestä, tutkimuksesta ja kehityksestä, parhaiden käytäntöjen vaihdosta, tiedonvaihdosta ja varhaisvaroitusmekanismeista, tietoturvapoikkeamien riskiarvioinneista ja valistustoimista, mikä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelyihin ja lainsäädäntöön. Yhteinen koulutus- ja harjoitustoiminta lisää yhteistyötä ja vähentää kustannuksia eri politiikan aloilla. Kannustetaan EDAa, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) 4 ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskusta (EC3) yhdessä muiden asiaankuuluvien EU:n virastojen kanssa sekä jäsenvaltioita lisäämään YTPP-alan yhteistyötään seuraavilla aloilla: kyberturvallisuuden ja -puolustuksen yhteisten pätevyysprofiilien laadinta kansainvälisten parhaiden käytäntöjen ja EU:n toimielinten käyttämän sertifioinnin pohjalta myös yksityissektorin sertifiointistandardit huomioon ottaen. yksityissektorin kyberturvallisuuden ja -puolustuksen organisatoristen ja teknisten standardien kehittämisen ja puolustus- ja turvallisuusalan käyttöön mukauttamisen edistäminen tarvittaessa ENISAssa ja EDAssa parhaillaan tehtävää työtä hyödyntäen. harjoituksia, koulutusta ja muita siviili-sotilassynergian mahdollisia aloja koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdossa noudatettavien toimintatapojen laadinta. EU:n nykyisten kyberrikollisuuden ehkäisy-, tutkinta- ja rikosteknisten voimavarojen parantaminen ja tehostettu käyttö kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämiseksi. 4 ENISAn toimeksiannon mukaisesti ja ENISAn monivuotista työsuunnitelmaa noudattaen sekä päällekkäisyyttä jäsenvaltioiden toimivallan kanssa välttäen /14 8

9 Siviilipuolen kyberturvallisuuden parantaminen on tärkeä osatekijä, jolla voidaan edistää yleistä verkkojen ja tietoturvallisuuden kestävyyttä. Tietoverkkoturvallisuutta koskevan direktiiviehdotuksen odotetaan lisäävän valmistautuneisuutta kansallisella tasolla ja tiivistävän jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä unionin tasolla sekä strategisesti että operatiivisesti. Tässä yhteistyössä tulisi olla mukana sekä kyberturvallisuuspolitiikan alan kansalliset valvontaviranomaiset että kansalliset tietotekniikan kriisiryhmät ja CERT-EU. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen verkko- ja tietoturvafoorumin tarkoituksena on määrittää teknisesti neutraalit parhaat käytännöt kyberturvallisuuden parantamiseksi ja kehittää kannustimia turvallisten tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen käyttöönotolle. Tutkimus ja teknologia yhteistyössä yksityissektorin ja tiedeyhteisön kanssa Infrastruktuurien operaattorit ja tieto- ja viestintätekniikan palvelujentarjoajat siviili- ja puolustustarkoituksissa kohtaavat samanlaisia kyberturvallisuushaasteita, mikä on seurausta yhteisistä vaatimuksista teknologisten ja operatiivisten valmiuksien aloilla. Järjestelmiä koskevien yhteisten tutkimus- ja teknologiatarpeiden ja yhteisten vaatimusten odotetaan parantavan järjestelmien yhteentoimivuutta pitkällä aikavälillä ja vähentävän ratkaisujen kehittämiskustannuksia. Mittakaavaetujen aikaan saaminen on välttämätöntä, jotta kyetään kohtaamaan uhkien ja haavoittuvuuksien jatkuva lisääntyminen. Tämän pitäisi puolestaan helpottaa kilpailukykyisen kyberpuolustusteollisuuden säilymistä ja kasvua Euroopassa. Kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämiseen sisältyy merkittävä tutkimus- ja teknologiaulottuvuus. EDA on luonut kyberpuolustuksen tutkimussuunnitelman puitteissa toimivan perustan tutkimuksen ja teknologian tulevien menojen ja voimavarojen kehittämisen priorisoinnille sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Euroopan tulee kehittää vahvat teknologiavalmiudet uhkien ja haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Alan teollisuus tulee edelleen olemaan kyberpuolustukseen liittyvän teknologian ja innovoinnin ensisijainen kehittäjä. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää säilyttää tiivis yhteistyö yksityissektorin kanssa ja pyrkiä synergiaan siviilipuolen ratkaisujen, palvelujen ja voimavarojen kanssa aina, kun se on mahdollista (erityisesti salaustekniikan, sulautettujen järjestelmien, haittaohjelmien havaitsemisen, simulointi- ja visualisointitekniikan, verkko- ja viestintäjärjestelmien suojauksen sekä tunnistamis- ja todentamisteknologian aloilla). On myös tärkeää varmistaa Euroopan kyberturvallisuusteollisuuden turvattu ja kilpailukykyinen toimitusketju ja tukea vahvan eurooppalaisen kyberturvallisuussektorin kehittämistä ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osallistumista siihen /14 9

10 Kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä tarvittavan siviili-sotilasyhteistyön helpottamiseksi ja Euroopan puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan 5 lujittamiseksi kyberteollisuutta koskevan EU:n lähestymistavan mukaisesti EDA yhdessä komission yksiköiden kanssa sekä jäsenvaltiot pyrkivät synergiaan sotilaspuolen tutkimus- ja teknologiatoimien ja siviilipuolen tutkimusja kehittämisohjelmien (esim. Horisontti 2020) välillä sekä tarkastelevat kyberturvallisuusja kyberpuolustusulottuvuutta käynnistäessään YTPP-alaan liittyvän tutkimuksen valmistelutoimet; vaihtavat EU:n toimielinten ja virastojen välillä kyberturvallisuuden tutkimussuunnitelmia (esim. kyberpuolustuksen tutkimussuunnitelma) erityisesti eurooppalaisten yhteistyöpuitteiden välityksellä ja vaihtavat tietoja tuloksena olevista etenemissuunnitelmista ja toimista; tukevat hyödyntämällä tiedeyhteisön osaamista, pk-yritysten innovaatioita ja teollisuustuotantoa sellaisten teollisten ekosysteemien ja innovaatioklusterien kehittämistä, jotka kattavat koko turvallisuusalan arvoketjun; tukevat EU:n politiikan johdonmukaisuutta, jotta varmistetaan, että EU:n kybersuojan poliittiset ja tekniset näkökohdat pysyvät teknologisissa innovaatioissa ensisijaisina ja että ne yhdenmukaistetaan koko EU:ssa (kyberuhkien analysointi- ja arviointivalmiudet, sisäänrakennettua turvallisuutta koskevat aloitteet, teknologiaan pääsyä koskevan riippuvuuden hallinta jne.); edistävät kyberturvallisuus- ja kyberpuolustusulottuvuuksien sisällyttämistä ohjelmiin, joilla on kaksikäyttöturvallisuuden ja -puolustuksen ulottuvuus (esim. SESAR); tukevat aktiivisesti synergiaa siviilipuolen kyberturvallisuusalan teollisuuspolitiikan kehittämisessä kansallisesti jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla komissiossa. 5 Tiedonanto "Kohti kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa", COM (2013) /14 10

11 4. Koulutus- ja harjoitusmahdollisuuksien parantaminen Koulutus Jotta kehitettäisiin yhteinen kyberpuolustuskulttuuri kaikilla YTPP:n johtamisjärjestelyn tasoilla, operaatiot mukaan lukien, on parannettava kyberpuolustusalan koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi aikana, jolloin puolustusmenoja vähennetään, on ratkaisevan tärkeää, että koulutusbudjetteja käytetään tehokkaasti ja mahdollisimman laadukkaasti. Erityisen tärkeää on kyberpuolustusalan koulutuksen yhdistäminen ja yhteiskäyttö Euroopan tasolla. EUH asettaa YTPP:n koulutusprioriteetit yhdessä EDAn, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) ja jäsenvaltioiden kanssa seuraavasti: Laaditaan EDAn kyberpuolustusalan koulutustarveanalyysin ja ETPAn kyberturvallisuusalan koulutuksesta saamien kokemusten perusteella YTPP-alan koulutusta eri kohderyhmille, myös EUH:lle, YTPP-operaatioiden henkilöstölle ja jäsenvaltioiden virkamiehille. Ehdotetaan kyberpuolustusalan vuoropuhelua koulutusstandardeista ja sertifioinnista jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, kolmansien maiden ja muiden kansainvälisten järjestöjen sekä yksityissektorin välillä. Tarkastellaan EDAn toteutettavuusarvioinnin perusteella mahdollisuutta perustaa YTPP:n kyberpuolustusalan koulutuslaitos ja sen periaatteita. Kehitetään uusia EDAn kursseja YTPP:n kyberpuolustusalan koulutusvaatimusten täyttämiseksi. Seurataan koulutusohjelmille perustettuja ETPAn sertifiointimekanismeja nykyisten standardien ja osaamisen pohjalta tiiviissä yhteistyössä EU:n toimielinten asiaankuuluvien yksiköiden kanssa. Harkitaan mahdollisuutta perustaa sotilasalan Erasmus-aloitteen puitteissa erityisiä kybermoduuleja. Luodaan synergiaa muiden sidosryhmien, kuten ENISAn, Europolin, verkkorikollisuutta koskevaa koulutusta käsittelevän eurooppalaisen ryhmän (ECTEG) ja Euroopan poliisiakatemian (CEPOL), koulutusohjelmien kanssa. Tarkastellaan mahdollisuutta perustaa ETPAn ja Naton puolustusakatemian yhteisiä kyberpuolustusalan koulutusohjelmia, joihin kaikki EU:n jäsenvaltiot voisivat osallistua ja jotka edistäisivät yhteistä kyberpuolustuskulttuuria. Pyritään yhdessä Euroopan yksityissektorin koulutuksen järjestäjien sekä akateemisten laitosten kanssa parantamaan YTPP-operaatioiden henkilöstön ammattipätevyyttä ja taitoja /14 11

12 Harjoitukset YTPP-alan sotilas- ja siviilitoimijoille olisi tarjottava paremmat kyberpuolustusalan harjoitusmahdollisuudet. Yhteisten harjoitusten avulla voidaan kehittää kyberpuolustusalan yhteistä osaamista ja tuntemusta. Näin autetaan kansallisia joukkoja parantamaan valmiuksiaan toimia monikansallisessa ympäristössä. Kyberpuolustusalan yhteisten harjoitusten toteuttamisella kehitetään myös yhteistoimintakykyä ja luottamusta. EUH ja jäsenvaltiot keskittyvät edistämään kyberpuolustusosioita YTPP-alan ja muissa harjoituksissa seuraavasti: Sisällytetään kyberpuolustusulottuvuus MILEX- ja MULTILAYER-harjoitusten nykyisiin harjoitusskenaarioihin. Laaditaan tarvittaessa EU:lle erityinen YTPP-alan kyberpuolustusharjoitus ja tarkastellaan mahdollisuutta koordinointiin yleiseurooppalaisten kyberharjoitusten, esimerkiksi ENISAn järjestämän CyberEurope-harjoituksen, kanssa. Harkitaan mahdollisuutta osallistua muihin monikansallisiin kyberpuolustusharjoituksiin. Kun EU on laatinut YTPP-alan kyberpuolustusharjoituksen, asiaankuuluvat kansainväliset kumppanit, kuten Etyj ja Nato, otetaan mukaan EU:n harjoituspolitiikan mukaisesti. 5. Yhteistyön tehostaminen asiaankuuluvien kansainvälisten kumppaneiden kanssa Kansainvälisen yhteistyön puitteissa olisi varmistettava vuoropuhelu kansainvälisten kumppanien kanssa, erityisesti Naton ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, kyberpuolustuksen tehokkaiden suorituskykyjen kehittämiseksi. Olisi pyrittävä lisäämään osallistumista Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) puitteissa tehtävään työhön /14 12

13 EU:ssa löytyy poliittista tahtoa lisätä kyberpuolustusalan yhteistyötä Naton kanssa tämän politiikkakehyksen edellyttämien vahvojen ja joustavien kyberpuolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä. Henkilöstön välinen säännöllinen neuvonpito, keskinäiset tilannekatsaukset ja mahdolliset poliittis-sotilaallisen ryhmän ja asiaankuuluvien Naton komiteoiden yhteiset kokoukset auttavat välttämään turhia päällekkäisyyksiä ja varmistamaan toimien yhdenmukaisuuden ja täydentävyyden Naton kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan nykyisen kehyksen mukaisesti. EUH ja EDA yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehittävät edelleen EU:n ja Naton välistä kyberpuolustusalan yhteistyötä ottaen asianmukaisesti huomioon institutionaalisen kehyksen ja EU:n päätöksenteon riippumattomuuden: Vaihdetaan tietoja kriisinhallinnan sekä sotilas- ja siviilioperaatioiden parhaista käytännöistä. Pyritään yhdenmukaisuuteen kyberpuolustuksen suorituskykyjä koskevien, samaan asiaan liittyvien vaatimusten kehittämisessä, erityisesti kyberpuolustuksen pitkän aikavälin suorituskykyjen kehittämisessä. Lisätään yhteistyötä kyberpuolustusalan koulutusmallien ja harjoitusten toiminta-ajatusten osalta. Hyödynnetään enemmän EDAn ja Naton kyberpuolustuksen osaamiskeskuksen välistä yhteyshenkilösopimusta ensimmäisenä foorumina tehostetulle yhteistyölle kyberpuolustusalan monikansallisissa hankkeissa asianmukaisten arviointien mukaisesti. Tehostetaan yhteistyötä CERT-EU:n ja EU:n asiaankuuluvien kyberpuolustuksesta vastaavien elinten sekä vastaavan Naton yksikön (NATO Computer Incident Response Capability, NCIRC) välillä tilannetietoisuuden, tiedonvaihdon ja varhaisvaroitusmekanismien parantamiseksi sekä molempiin järjestöihin mahdollisesti vaikuttavien uhkien ennakoimiseksi. Suhteessa muihin kansainvälisiin järjestöihin ja keskeisiin kansainvälisiin EU:n kumppaneihin EUH ja EDA yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarvittaessa seuraavat strategista kehitystä ja käyvät neuvotteluja kyberpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä kansainvälisten kumppanien kanssa (kansainväliset järjestöt ja kolmannet maat); tarkastelevat yhteistyömahdollisuuksia kyberpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä myös YTPP-operaatioihin osallistuvien kolmansien maiden kanssa; tukevat edelleen luottamusta lisäävien toimien kehittämistä kyberturvallisuuden alalla, avoimuuden lisäämistä ja väärinymmärrysten vähentämistä valtioiden toiminnassa edistämällä kansainvälisten normien käynnissä olevaa laatimista tällä alalla /14 13

14 Jatkotoimet Tämän politiikkakehyksen täytäntöönpanon arvioimiseksi olisi esitettävä poliittis-sotilaalliselle ryhmälle ja poliittisten ja turvallisuusasioiden komitealle sekä muille asiaankuuluville neuvoston työryhmille puolivuosittainen tilanneselvitys, joka sisältää edellä kuvatut viisi aluetta. Kyberuhan kehittyessä on olennaista määritellä kyberpuolustusalan uudet vaatimukset, jotka sitten sisällytetään kyberpuolustuspolitiikan kehykseen /14 14

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea Neuvosto Ed. asiak. nro: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16,

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 LIITE KOMISSION TIEDONANTOON EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Eurooppalaiset

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013

EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013 EUROOPPA-EUVOSTO Bryssel, 19. joulukuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-EUVOSTO 19. ja 20. joulukuuta 2013 Eurooppa-neuvoston päätelmien I osan 1 22 kohta (jo hyväksytty). 1 I YHTEIE TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymät neuvoston päätelmät arktisesta alueesta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 20. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2005(INI) Lausuntoluonnos Evgeni Kirilov (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Ulkoasiainvaliokunta 25.5.2012 2012/2005(INI) TARKISTUKSET 1 12 (PE486.143v01-00) yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta (2012/2005(INI))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. marraskuuta 2008 (19.11) (OR. en) 15653/08 PROCIV 174 COCON 34 COSDP 1029 DEVGEN 223 ENV 813 FORETS 66 ONU 99 RECH 359 RELEX 903 SAN 260 TELECOM 192 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

6875/17 team/sj/jk 1 DGC 2B

6875/17 team/sj/jk 1 DGC 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6875/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat CFSP/PESC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE

PUBLIC LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 LIMITE Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. fr) 7250/14 PUBLIC LIMITE COAFR 74 CSDP/PSDC 136 POLMIL 25 PESC 229 COHAFA 28 DEVGEN 59 ACP 41 COPS 60 ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

PERUSSOPIMUKSEN YTPP:TÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

PERUSSOPIMUKSEN YTPP:TÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) kattaa EU:n poliittiset ja sotilaalliset rakenteet, sotilas- ja siviilioperaatiot sekä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. fi) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. fi) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2017 (OR. fi) 12205/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (28.05) (OR. en) 10141/09 ENFOPOL 143 TELECOM 116 COMIX 421 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2017 COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14).

1. Komissio toimitti 1. huhtikuuta 2014 neuvostolle ja Euroopan parlamentille tiedonannon EU:n palauttamispolitiikasta (8415/14). EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2014 (OR. en) 9936/14 MIGR 82 COMIX 269 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä yleisten asioiden neuvoston 10. helmikuuta 2015 antamat neuvoston päätelmät kyberdiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä yleisten asioiden neuvoston 10. helmikuuta 2015 antamat neuvoston päätelmät kyberdiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. helmikuuta 2015 (OR. en) 6122/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Neuvoston päätelmät kyberdiplomatiasta

Lisätiedot

OIKEUSPERUSTA YTPP:N ERITYISPIIRTEET

OIKEUSPERUSTA YTPP:N ERITYISPIIRTEET YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) kattaa EU:n poliittiset ja sotilaalliset rakenteet, sotilas- ja siviilioperaatiot sekä unionin

Lisätiedot

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1

14060/1/14 REV 1 1 DG E 1A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) 14060/1/14 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0201 (COD) 14060/1/14 REV 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto ENV 816 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. syyskuuta 2017 (OR. en) 11932/17 TRANS 347 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén

Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa 2.3.2016 Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén 1. Yleistä 2. EU 3. Suomi-Ruotsi 4. NORDEFCO 5. Nato 6. Yhteenveto 3.3.2016 2 VNS 2012

Lisätiedot

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A

6082/17 ht/msu/jk 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. helmikuuta 2017 (OR. en) 6082/17 ENV 111 DEVGEN 19 ONU 24 RELEX 109 FIN 89 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) 12670/16 FISC 141 ECOFIN 846 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea (Coreper II)/Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena Eurooppa-neuvoston edellä mainitussa kokouksessa hyväksymät päätelmät. Eurooppa-neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) EUCO 19/17 CO EUR 24 CONCL 7 SAATE Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Asia: Eurooppa-neuvoston kokous (14. joulukuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (01.06) (OR. en) 10255/10 RECH 205 COMPET 179 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

9688/14 eho,paf/ma/hmu 1 DG G 3 B

9688/14 eho,paf/ma/hmu 1 DG G 3 B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. toukokuuta 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTELMIKSI

Lisätiedot

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30)

MAANANTAI 28. MARRASKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14509/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 61 COMPET 593 RECH 318 ESPACE 57 MI 725 IND 244 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3503. istunto (kilpailukyky

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

13943/17 mn/sj/km 1 DG D 2B

13943/17 mn/sj/km 1 DG D 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2017 (OR. en) 13943/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12762/5/16 REV 5 Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. marraskuuta 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 9. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (14.12) (OR. en) 15841/09 TELECOM 240 DATAPROTECT 72 JAI 820 PROCIV 180

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (14.12) (OR. en) 15841/09 TELECOM 240 DATAPROTECT 72 JAI 820 PROCIV 180 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. joulukuuta 2009 (14.12) (OR. en) 15841/09 TELECOM 240 DATAPROTECT 72 JAI 820 PROCIV 180 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea Vastaanottaja: Neuvosto Kom:n

Lisätiedot