Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet"

Transkriptio

1 1 Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS Vaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä: Kaavaluonnokset nähtävillä: Kaavaehdotus nähtävillä: Hyväksyminen kunnanvaltuustossa: , 80

2 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 tunnistetiedot Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Asemakaavan muutos korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Kaavanlaatija ja yhteystiedot: Markku Pyhäjärvi puh tekninen lautakunta , 70 vireilletulosta ilm. päivämäärä viranomaisneuvottelu luonnosvaiheen kuuleminen julkisesti nähtävillä tekninen lautakunta , 64 kunnanhallitus , 166 kunnanvaltuusto , Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Pyhäjärven eteläpäässä, Soutajan puolella, Kiviniemessä. Kaavoitettava määräala on pinta-alaltaan noin 1 hehtaarin. Kaavoitus koskee tilaa RN:o 2:284, Väinölä sekä kadun osalta tilaa RN:o 4:107 Välitalo. Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Yleiskaavassa määräalalle on osoitettu loma-asuntoalue (RA).

3 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavamuutos alue sijaitsee Soutajan alueella Uutuntien ja Pyhäjärven välissä Kiviniemi nimisen tien päässä Pyhäjärven rannassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia ja selvittää tilan RN:o 2:284 Väinölä alueen rakentamiskelpoisuutta niin, että alueelle voitaisiin asemakaavoittaa yleiskaavan mukaisesti loma-asuntorakentamista. Alueella on tavoitteena asemakaavoittaa ympäristöön soveltuvaa lomaasutusta niin, että uudet rakennukset istuisivat hyvin rakennettuun ympäristöön. Rakennusalat on tarkoitus asemakaavoittaa niin, että niille sallitaan I- kerroksisia rakennuksia, joihin on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös parvi/ullakko.

4 3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde maakuntakaavaan Kaavan suhde yleiskaavaan Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja aloitus Toteutuksen seuranta...27

5 4 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Ote maakuntakaavasta 3. Ote yleiskaavasta 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5. Asemakaavan muutoskartta 6. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 7. Pöytäkirja viranomaisneuvottelusta Vuorovaikutuslomake valmisteluvaiheen kuuleminen vuorovaikutuslomake ehdotusvaiheen kuuleminen Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista ja taustaselvityksistä 1. Luonto- ja maisemaselvitys, Pia Kangas ERP Turve ja Lumi Oy,

6 5 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Tekninen lautakunta , 70 on hyväksynyt kaavamuutoshakemuksen ja antanut tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää kaavamuutosprosessi. Asemakaavamuutoksen vireille tulo on kuulutettu ilmestyneessä Koti- Lappi lehdessä. Asemakaavamuutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua alkaen Pelkosenniemen kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla Alueelle on laadittu kolme asemakaavaluonnosta, jotka pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä Nähtävillä olosta on tiedotettu ilmestyneessä Koti-Lappi lehdessä. Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä välisenä aikana, kuulutus Koti-Lappi lehdessä Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 2.2 Asemakaava Tällä asemakaavamuutoksella tutkitaan alueen muuttamista yleiskaavan käyttötarkoitukseen, yleiskaavan ja maanomistajan tavoitteiden sekä maaston ja maaperän olosuhteet huomioon ottaen. Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia ja selvittää tilan RN:o 2:284 Väinölä alueen rakentamiskelpoisuutta niin, että alueelle voitaisiin asemakaavoittaa yleiskaavan mukaisesti loma-asuntorakentamista. Alueella on tavoitteena asemakaavoittaa ympäristöön soveltuvaa loma-asutusta niin, että uudet rakennukset istuisivat hyvin rakennettuun ympäristöön. Rakennusalat on tarkoitus asemakaavoittaa niin, että niille sallitaan I-kerroksisia rakennuksia, joihin on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös parvi/ullakko. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alueen tontit ovat rakennettavissa heti kun asemakaavamuutos on lainvoimainen. Rakentaminen edellyttää kunnallistekniikan ja katujen rakentamista.

7 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on rakentamaton luonnontilassa oleva metsäpalsta, joka rajoittuu Pyhäjärven vesialueeseen. Asemakaavamuutoksella yhdyskuntarakennetta tiivistetään yleiskaavan mukaisesti, jolloin saadaan uusia rakennuspaikkoja kunnallistekniikan piiriin. Suunnittelualue sijaitsee Korteniemessä rajoittuen etelä-lounaassa Pyhäjärveen ja pohjoisessa sekä idässä rakennettuun loma-asuntoalueeseen. Lähes kaikki lähiympäristön rakennuspaikat ovat rakennettu. Suunnittelualue sijaitsee Soutajan puolella Uutuntien ja Pyhäjärven välisellä alueella. Etäisyys Pyhän liikekeskukseen on noin 3 kilometriä. Alue ympäristöineen on Pyhäjärven läheisyyteen rakentunutta lomaasuntoaluetta. Kuva Pyhäjärven jäältä talvella 2013

8 Luonnonympäristö Maisemakuva Pyhäjärven ja -tunturin läheisyys sekä kumpuileva kuiva kangas maasto ja jyrkkärinne järveen ovat ominaisia suunnittelualueen maisemakuvalle. Kallio- ja maaperä Alueen kallioperä kuuluu kvartsiittiin. Alue on kuivahkoa kangasta. Luonnonolot Pia Kangas, ERP Turve ja Lumi Oy on asemakaavan laadinnan yhteydessä tehnyt alueesta luontoselvityksen. Alueen ominaispiirteen ja luonteen luo mäntyvaltainen kuivahko kangasmetsä. Ainoa luonnon monimuotoisuuskohde on alueen itärajalla oleva yhtenäinen lähes puuton kivikko. Kivikko jatkuu sähkölinjan puolelle. Kivikko kuuluu metsälain 10 :n arvokkaisiin kohteisiin. Vesistö Kaava-alue sijaitsee Pyhäjärven rannassa. Alueelle ei sijoitu pohjavesialuetta. Kasvillisuus Pyhäjärven rannassa on kapea kaistale 1-3 metrin leveydeltä lehtomaista ja mesotrofista korpikasvillisuutta. Rannassa puusto koostuu kuusesta, haavasta ja hieskoivusta. Pihlajaa, pajua sekä katajaa kasvaa pensasmaisena. Muuten rehevässä kasvillisuudessa on oravanmarjaa, lillukkaa, metsäimarretta, mesiangervoa, tupassaraa, metsätähteä, metsänliekosammalta, kangasmaitikkaa, metsäkurjenpolvea, polkusaraa, juolukka ja suopursu. Rannassa on kivikkopohja, jossa ei esiinny sarojen ja kortteitten lisäksi muuta kasvillisuutta.

9 8 Rannan yläpuolinen alue on melko jyrkkää rinnettä. Alue on kuivahkoa kangasta ja kasvillisuus muodostuu tyypillisistä kangaskasveista kuten puolukka, kanerva, mustikka, variksenmarja, seinäsammal, vanamo ja keltalieko. Metsät Metsätyypeistä alueella esiintyy kuivaa kangasmetsää. Puusto on keski-ikäistä mäntymetsää, paikoin on puustoryhminä nuorta mäntyä. Lahopuuta ei ole. Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat kasvilajit Alueella ei ole uhanalaisia eikä erityisesti suojeltavia kasvilajeja Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Soutajan alue on rakentunut yleiskaavan ja rantakaavan mukaisesti lomaasuntoalueena. Tieverkon kokoajana toimivat Uutuntie ja Soutajantie. Lähin kevyenliikenteen väylä kulkee Pyhäntien vierustalla. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei ole palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat Pyhän liikekeskuksessa noin 3 kilometrin päässä. Virkistys Kaava-alueen tärkeimmät lähivirkistysalueet ovat niin kesäisin kuin talvisin Pyhäjärvi ranta-alueineen ja lähimetsät sekä Pyhä-Luoston ulkoilu- ja hiihtoreitit. Liikenne Alueen tärkein liikenneväylä on Pyhä-Luosto alueen yhdistävä Pyhäntie. Alueen ainoa kevyenliikenteen väylä sijoittuu Pyhäntien varteen. Alueen liikenne on pääosin asukkaiden ja lomalaisten henkilöautoliikennettä.

10 9 Linja-autoliikenne muodostaa joukkoliikenteen rungon. Rakennettu kulttuuriympäristö Alueella ei ole rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa. Kiinteät muinaismuistot Museoviraston rekisterin perusteella Soutajassa ei ole muinaisjäännöksiä. Tekninen huolto Alueella on Koillis-Lapin Sähkö Oy:n rakentama ja ylläpitämä sähköhuoltoverkko ja suunnittelualue on Pyhä-Luosto Vesi Oy:n vesihuoltoverkoston piirissä. Suunnittelualueelle rakennetaan uusi tekninen verkosto, joka liittyy olemassa olevaan yhdyskuntatekniikan verkostoihin. Jätehuollon ja puhtaanapidon kiinteistöt huolehtivat alueiltaan. Ote johtokartasta Maanomistus Suunnittelualue ympäristöineen on yksityisten omistuksessa.

11 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Kaavan vaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella, miten kaavaa koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon taikka edistetty niitä. Maakuntakaava Itä-Lapin maakuntakaavan on ympäristöministeriö vahvistanut Kaavoitettava alue sijoittuu Itä-Lapin maakuntakaavan RM 1419 alueelle Pyhä- Luosto, joka on maakuntakaavassa kansainvälinen matkailualue. Kehittämisperiaatteena alueelle on, että alueelle kehitetään selvä keskusta, jonka kesäilmeestä myös huolehditaan. Varaudutaan henkilökunnan asuntojen ja palveluiden sijoittumiseen.

12 11 Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Yleiskaavassa tilalle RN:o 2:284 Väinölä on osoitettu loma-asuntoalue (RA). Yleiskaavassa on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti RA-alueen pohjoispuolelta. Punainen viiva osoittaa yleiskaavassa esitettyä tieyhteyttä.

13 12 Ranta-asemakaava Alueella on voimassa vahvistettu ranta-asemakaava. Kaavassa kaavoitettava alue on puistoaluetta P. Rakennusjärjestys Pelkosenniemen kunnan rakennusjärjestys on vahvistunut Rakennuskiellot ja suojelumääräykset Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja eikä suojelupäätöksiä.

14 13 Pohjakartta Pohjakarttana käytetään numeerista pohjakarttaa mittakaavassa 1:1000. Pohjakartta perustuu Pelkosenniemen kunnan ja maanmittauslaitoksen karttaaineistoihin ja kesällä 2012 suoritettuihin täydennysmittauksiin. Nykytilanne Alue on rakentamaton luonnontilassa oleva metsäpalsta. Väinölän tilan luontoselvitys kaavoitusta varten, Pia Kangas, Luontoselvityksessä tarkastellaan asemakaavamuutoskohteen luontoarvot sekä lisäksi alueen maisema-arvot. Selvitystä varten tehdyt maastotyöt on suoritettu

15 14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavamuutoksen tarve ja tavoite on tutkia ja selvittää tilan RN:o 2:284 Väinölä alueen rakentamiskelpoisuutta niin, että alueelle voitaisiin asemakaavoittaa yleiskaavan mukaisesti loma-asuntorakentamista. Asemakaava laaditaan noin 1 hehtaarin alueelle. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta on , 70 päättänyt asemakaavan muuttamisesta. Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan vireille tulo on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos kaavaksi on ollut nähtävillä , jolloin jätettiin yksi mielipide kaavasta; - maisemallinen sopimattomuus - massiivinen, ahdas ja korkea rakentaminen - kulkuyhteyden kulkeminen korkeinta harjannetta pitkin, mielipiteen omistaman maan puolelta Vastine; - Tyyppillinen tunturimaisema Pyhä-Luosto alueella. Kohteella ei ole mitään erityisiä ympäristöstä poikkeavia arvoja - Ei korkeaa ja massiivista rakentamista vaan 1-kerroksista ullakon mahdollistavaa sekä rakennusoikeudet ympäröivän tehokkuuden mukaisia. - Kulkuyhteys ei kulje mielipiteen jättäjän tilan alueelta. Tieyhteyden järjestämiseksi alueesta laaditaan valmisteluvaiheen kuulemista varten useampia luonnosvaihtoehtoja. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti osallisia kaavoitukseen ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Tämän asemakaavamuutoksen osallisia ovat: - viranomaiset: Pelkosenniemen kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin maakuntamuseo, Lapin liitto - maanomistajat: kaava-alueen maanomistajat ja lähimmät naapurit - yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa kaavoitus koskee: Koillis-Lapin Sähkö Oy, Pyhä-Luoston Matkailuyhdistys ry, Pyhä-Luosto Vesi Oy

16 Vireille tulo Asemakaavamuutoksen vireille tulo on kuulutettu ilmestyneessä Koti-Lappi lehdessä. Asemakaavamuutokseen ja asiakirjoihin on voinut tutustua alkaen Pelkosenniemen kunnanvirastossa sekä kunnan wwwsivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenetelmät Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lähtien. Kaavamuutosluonnokset olivat nähtävillä Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Asemakaavamuutoksesta tiedotetaan Pelkosenniemen kunnan tiedotusmenettelyn mukaisesti julkisella kuulutuksella kunnan ilmoitustaululla, Pelkosenniemen kunnan virallisessa tiedotuslehdessä (Koti-Lappi) ja kunnan wwwsivuilla Kaava-alueen ja lähialueen rajanaapureille ilmoitetaan kaavaehdotusvaiheessa nähtävillä olosta myös kirjeellä. Muistutuksen jättäneille lähetetään kirjalliset vastineet maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Kaavamuutoksesta pyydetään MRA 28 :n mukaiset lausunnot Viranomaisyhteistyö Ilmoitus vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty kaavoituksen alkuvaiheessa tiedoksi Lapin ELY-keskukselle. Asemakaavamuutoksesta on järjestetty 1. viranomaisneuvottelu , jossa oli läsnä edustajat Lapin ELY-keskuksesta, Lapin liitosta ja Pelkosenniemen kunnasta. Viranomaisneuvottelun viranomaiskannanottoja: Lapin liitto: Lapin liiton edustaja Tiina Elo kertoi, että kaavahanke on maakuntakaavan mukainen ja tiivistää tavoitteiden mukaisesti tunturikeskuksen kaavaa. ELY-keskus: Kaija Pekkala muistuttaa, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee täydentää tarkistettujen valtakunnallisten alueiden käyttö tavoitteiden osalta sekä asemakaavaan tulisi tehdä luontoselvitys ja tarkistaa mahdolliset uhanalaiset lajit, osallisiin tulee lisätä Lapin maakuntamuseo. Jani Hiltunen ja Kaija Pekkala totesivat, että oikea kaavamuoto on asemakaava. Asemakaava ohjaa parhaiten matkailukeskuksen ajanmukaista rakentamista, asemakaavassa tulee perustella yleiskaavasta poikkeaminen. Rakentaminen on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Yleiskaavassa osoitettu lomarakentamisalue on tarkoituksenmukaista siirtää asemakaavalla rakentamiskelpoisempaan paikkaan ja katuyhteyden osalta tulee hyödyntää olemassa olevaa tiestöä. Pelkosenniemen kunta: Toni Juuti kertoi, että Pelkosenniemen kunta pyrkii tunturikeskuksen kaavat tekemään lähtökohtaisesti aina asemakaavoiksi. Väinölän tilaa koskevat asemakaavamuutos on kunnan linjauksen mukainen. Asemakaavaluonnokset laitetaan seuraavaksi valmisteluvaiheen kuulemista

17 16 varten nähtäville. Luonnosvaihtoehdoissa esitetään vaihtoehtoisia linjauksia katuyhteyden järjestämiseksi tonteille. Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot valmistelu- ja ehdotusvaiheessa sekä 2. viranomaisneuvottelu pidetään tarvittaessa ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Pelkosenniemen kunta pyrkii tunturikeskuksen kaavat tekemään lähtökohtaisesti aina asemakaavoiksi. Väinölän tilaa koskevat asemakaavamuutos on kunnan linjauksen mukainen. Asemakaavamuutos tiivistää tavoitteiden mukaisesti tunturikeskuksen kaavaa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden tarkoituksena on edistää hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista alueiden käyttöä koskevissa päätöksissä, edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle. Edellä mainituissa tavoitteissa ilmaistaan valtioneuvoston näkemys valtakunnallisesti merkittävistä alueidenkäytön kysymyksistä. Tavoitteet konkretisoidaan ja ratkaistaan maakuntakaavassa ja nk. kuntakaavoissa sekä valtion eri viranomaisten toiminnassa. Asemakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä edistää niiden toteuttamista. Seuraavassa alleviivattuina kohdat, joita voidaan soveltaa kyseessä olevaan asemakaavatyöhön. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: o Toimiva aluerakenne o Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu o Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat o Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto o Helsingin seudun erityiskysymykset o Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Toimiva aluerakenne Asemakaavalla tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Asemakaavamuutoksella suunnittelualue eheyttää yhdyskuntarakennetta tukeutumalla olemassa olevaan tieverkkoon sekä tiivistämällä olemassa olevaa loma-asuntoaluetta.

18 17 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta sekä parantamaan liikenneturvallisuutta. Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin rakennettuihin ympäristöihin. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Suunnittelussa on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön arvot säilyvät ja virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnon alueet huomioidaan. Maakuntakaavan antamat lähtökohdat Matkailualueiden kehittämisessä on kaiken aikaa säilytettävä ne vetovoimatekijät, joiden varassa matkailu toimii. Maakuntakaavassa periaatteena on keskittyä olemassa olevien matkailukeskusten kehittämiseen. Matkailun aiheuttamia haittoja ympäristölle minimoidaan keskittämällä toiminnot ja jättämällä matkailukeskusten ympäristöt pääasiassa rakentamatta. Liikkuminen matkailukeskusten ympäristöissä ohjataan reiteille. Matkailukeskuksia kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan ympärivuotisuuteen, painottaen kesätoiminnan kehittämistä. Kesätoiminnan kehittämisen yksi tärkeimpiä lähtökohtia on rakennettujen alueiden viihtyisät ja viimeistellyt ympäristöt eli kokonaisuutena viihtyisä kesäilme. Yleiskaavan tavoitteet Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Tavoitteena on toteuttaa voimassa olevan yleiskaava ideoita, mahdollistaa Pyhän alueen yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja olemassa olevien palveluiden hyödyntäminen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Maanomistajan tavoite Maanomistajien tavoitteena on saada alueelle vahvistettua sellainen asemakaava, joka mahdollistaa yleiskaavan osoittamaa loma-asuntorakentamista. Tonteille järjestetään tieyhteys rakennettu ympäristö ja maastonmuodot mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 :ssä, jossa mainitaan mm. 1. asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon 2. luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle, ja viihtyisälle elinympäristölle 3. kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi esim. lähivirkistykseen soveltuvia alueita

19 18 Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on varattu osaksi Pyhä-Luosto matkailualuetta ja asemakaavalla tarkennetaan ko. alueen käyttöä. Alueelle ei osoiteta merkittävää rakentamista, joka aiheuttaisi merkittäviä haitallisia ympäristö- taikka muita vaikutuksia. Viranomaisten tavoitteet Prosessin aikana viranomaisten esittämät lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon lopullisessa kaavaratkaisussa.

20 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Kaikissa kolmessa asemakaavamuutosluonnoksessa tontit on sijoitettu topografiset olot huomioiden pois rantajyrkänteeltä, tasaisemmalle rakennuspaikalle. Kerrosluvuilla on määrätty, että tonteille voi sijoittaa I-kerroksisia ullakon/parven mahdollistavia loma-asuntoja. Kortteliin 89 on mahdollista toteuttaa pääkerroksen alapuolelle rinteeseen sijoittuva kerros (½ r). Vaihtoehdoissa etsitään katuratkaisua liittymiseksi rakennettuun ympäristöön, katualueen leveys vaihtelee 6-10 metriin. Katualueelle on tarkoitus toteuttaa ns. mökkitie. Kaikki kaavamuutosluonnokset sijoittuvat tilojen Väinölä RN:o 2:284 ja Välitalo RN:o 4:107 alueelle. Vaihtoehto 1: Asemakaavamuutos VE1 osoitetaan tavoitteiden mukaisesti: - 2 uutta loma-asuntokorttelia 89 ja 90, joissa yhteensä 3 tonttia - kaava-alueen pinta-ala on 1,0354 hehtaaria - RA-kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4496 m 2, rakennusoikeus 620 k-m 2 ja rakennustehokkuus e= noin 80 metriä pitkä katuyhteys tonteille on osoitettu Kiviniemi-tien päästä Asemakaavaluonnos vaihtoehto 1

21 20 Vaihtoehto 2: Asemakaavamuutos VE2 osoitetaan tavoitteiden mukaisesti: - 2 uutta loma-asuntokorttelia 89 ja 90, joissa yhteensä 3 tonttia - kaava-alueen pinta-ala on 1,0896 hehtaaria - RA-kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4114 m 2, rakennusoikeus 620 k-m 2 ja rakennustehokkuus e= noin 145 metriä pitkä Kivirinne-niminen katuyhteys tonteille on osoitettu yleiskaavan mukaisesti Uutuntieltä - Asemakaavaluonnos vaihtoehto 2

22 21 Vaihtoehto 3: Asemakaavamuutos VE3 osoitetaan tavoitteiden mukaisesti: - 2 uutta loma-asuntokorttelia 89 ja 90, joissa yhteensä 3 tonttia - kaava-alueen pinta-ala on 1,0301 hehtaaria - RA-kortteleiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4119 m 2, rakennusoikeus 620 k-m 2 ja rakennustehokkuus e= noin 92 metriä pitkä katuyhteys tonteille on osoitettu Kiviniemi-tien päästä korkeuskäyrien mukaisesti kiertäen puistoon jäävän korkean kumpareen Asemakaavaluonnos vaihtoehto 3

23 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Asemakaavaehdotukseksi valittiin vaihtoehto 3, joka vastaa asemakaavamuutokselle asetettuja tavoitteita. Vaihtoehdossa 3 on otettu huomioon tehtyjen selvityksen edellyttämät ratkaisut sekä alueen rakentamiselle asetetut tavoitteet. Asemakaava vastaa alueeseen kohdistuviin valtakunnallisiin alueidenkäytöntavoitteisiin, maakuntakaavan, yleiskaavan ja osallisten tavoitteisiin. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä on jätetty kaksi mielipidettä ja ELYkeskukselta sekä Lapin liitolta on saatu pyydetyt lausunnot valmisteluvaiheen aineistosta. Mielipiteet ja lausunnot on käsitelty asemakaavaselostuksen liitteenä 8 olevassa vuorovaikutuslomakkeessa. Mielipiteen ja lausuntojen johdosta asemakaava-aineistoa on päivitetty sekä kartan että selostuksen osalta. Asemakaavaluonnos vaihtoehtoa 3 on päivitetty asemakaavaehdotukseksi mielipiteiden, lausuntojen ja selvitysten perusteella seuraavasti: - lisätty yleiskaavassa osoitettu ulkoilureitti varaus - poistamalla talousrakennusten erillinen rakennusoikeus merkintä (t20), yksiselitteisen rakennusoikeus tulkinnan helpottamiseksi. Tontille on merkitty yksi rakennusoikeus, joka osoittaa tontin kokonaisrakennusoikeuden - lisätty aluerajaus ja sl-merkintä luontoselvityksessä osoitetun Metsälain 10 :n mukaisen arvokkaan kivikon alueelle. Ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä on ei jätetty yhtään muistutusta sekä lausunnoissaan Lapin maakuntamuseo, Lapin liitto ja ELY-keskus ilmoittivat ettei heillä ole huomautettavaa asemakaavaehdotuksesta. Ehdotusvaiheen lausunnot on käsitelty asemakaavaselostuksen liitteenä 9 olevassa vuorovaikutuslomakkeessa.

24 23 Asemakaavaehdotuskartta Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Tekninen lautakunta , 70 on hyväksynyt kaavamuutoshakemuksen ja antanut tekniselle toimistolle tehtäväksi käynnistää kaavamuutosprosessi. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla alueelle osoitetaan 2 uutta loma-asuntojen korttelialuetta, joihin sijoittuu 3 lomarakennustonttia. Kaava-alueelle muodostuu noin 92 metriä uutta asemakaavan mukaista katua, joka on jatketta olemassa olevalle Kiviniemi-tielle.

25 Mitoitus Palvelut Suunnittelualueen pinta-ala on ha ja rakennusoikeus yhteensä 690 k- m 2 (e=0.07). Suunnittelualue tukeutuu Pyhän matkailukeskuksen monipuolisiin palveluihin. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Uusien rakennusten on sopeuduttava hyvin ympäristöönsä ja rakentamisessa on noudatettava hyvää rakentamistapaa. Luontoselvityksessä osoitettu kivikko kuuluu Metsälain 10 :n mukaisiin arvokkaisiin kohteisiin. Alue rajataan kaavakartalla, sen alue säilytetään luonnonmukaisena. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Loma-asuntojen korttelialueet, RA Alueella on yhteensä 3 loma-asuntotonttia, joiden kerrosluku on I u ½ tai ½ r II u ½ ja rakennusoikeus on merkitty kerrosalaneliömetreinä. RA-tonttien keskimääräinen pinta-ala on 1373 m 2 ja yhteenlaskettu rakennusoikeus 690 k-m Muut alueet Lähivirkistysalue, VL Alueella on lähivirkistysaluetta yhteensä hehtaaria. Lähivirkistysalue on korttelialueiden ympärillä ja ranta-alueella. Alueen itäosassa sijaitseva kivikkoalue on osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (sl). Lähivirkistysalueen kautta on osoitettu ulkoilureitti. Katu Katualuetta kaava-alueella on yhteensä hehtaaria. Osa katualueista on vanhoja yksityisteitä ja osa uusia asemakaavan mukaisia rakennettavia katuja. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset on selvitetty kohdassa valitun vaihtoehdon vaikutusten selvittäminen ja arviointi. Koska kaava vastaa valittua vaihtoehtoa tämän kohdan otsikot viittaavat aikaisemmin kerrottuun.

26 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Kiviniemi-tie jatkuu suunnittelualueelle, ja rakentamattomalle alueelle osoitetut kolme rakennuspaikkaa tiivistävät loma-asuntoaluetta. Suunnittelualueella ja sen ympäristössä ei ole vakituisesti asuttuja rakennuksia Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Asemakaavalla ei ole oleellista vaikutusta luontoon, eikä luonnonympäristöön. Kaavalla ei aiheuteta merkittävää luonnonarvojen vähenemistä eikä se tuhoa suojelluksi luokiteltuja kasveja eikä metsätyyppejä. Kaavan mukainen rakentaminen vaatii rakennuspaikoilla pienoisia maanpinnan leikkauksia, joten kaavalla on vähäisiä vaikutuksia maa- ja kallioperään. Kaava-alueella on Metsälain 10 :n mukainen luonnon monimuotoisuuskohde, lähes puuton kivikkorinne alueen itä-osassa. Alue on merkitty kaavakarttaan ja alue tulee säilyttää luonnonmukaisena eikä siellä saa suorittaa kivikkoa muuttavia kaivuu töitä. Kaikki uudet rakennukset ovat liitettävissä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon Muut vaikutukset Suunnittelualue liittyy olemassa olevaan katu/tie-, vesi- ja viemäriverkostoon.

27 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Kaavan suhde maakuntakaavaan Maakuntakaavassa kaavoitettava alue on Pyhä-Luosto matkailualuetta. Yksityiskohtaisempi taajamatoimintojen alajako ratkaistaan kuntakaavoilla eli yleisja asemakaavalla. Laadittava asemakaava on maakuntakaavan tavoitteiden mukainen Kaavan suhde yleiskaavaan Suunnittelualueella on voimassa kunnanvaltuuston hyväksymä Pyhä-Luosto yleiskaava osa-alue 3, Pyhätunturin matkailukeskuksen alue. Asemakaavaa laadittaessa on otettu huomioon yleiskaavan sisältövaatimukset ja tavoitteet. Yleiskaavan mukainen loma-asuntoaluevaraus on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siirretty jyrkästä rantaan rajoittuvasta rintees-

28 27 tä, rakennuskelpoisemmalle paikalle kauemmas rannasta. Tieyhteys tonteille on osoitettu olemassa olevan tieyhteyden kautta Kiviniemen tieltä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset 5.7 Nimistö Kaavamerkinnät ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden sisältö on esitetty kaavakartalla. Lisäksi merkinnät ja määräykset ovat tämän selostuksen liitteenä 6. Muutoksella alueelle ei muodostu uutta nimistöä. Kiviniemi on jo olemassa oleva tien nimi. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutoksen määräyksissä on MRL 91 :n mukainen määräys siitä, että katujen ja yleisten alueiden toteutus ja ylläpidosta vastaavat maanomistajat tai haltijat. 6.1 Toteuttaminen ja aloitus Asemakaava-alueen toteuttaminen voidaan käynnistää heti asemakaavan saatua lainvoiman. 6.2 Toteutuksen seuranta Asemakaava-alueen toteutusta valvoo ensisijaisesti kunnan rakennusvalvonta. Rovaniemellä , päivitetty 12.7.,16.8., Markku Pyhäjärvi kaavanlaatija

29 28 Liite 1

30 29

31 Ote maakuntakaavasta Liite 2 30

32 Ote yleiskaavasta Liite 3 31

33 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 4 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 Asemakaavakartta Liite 5 38

40 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Liite 6 39

41 40

42 Pöytäkirja viranomaisneuvottelusta Liite 7 41

43 42

44 Vuorovaikutuslomake valmisteluvaiheen kuuleminen Liite 8 43

45 44

46 45

47 Vuorovaikutuslomake ehdotusvaiheen kuuleminen Liite 9 46

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS. 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELIT 8216 ja Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS. 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELIT 8216 ja Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELIT 8216 ja 8223 Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 KAAVASELOSTUS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 517 tontti 13, Jokiväylä 33 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla Pictometry, Blom Oy, 2014 KAAVASELOSTUS

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE. Kemijärven kaupunki, maankäyttö

ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE. Kemijärven kaupunki, maankäyttö ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA (SUOMU) KORTTELI 8067 TONTTI 1 JA PUISTOALUE Kemijärven kaupunki, maankäyttö 1 KAAVASELOSTUS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteli 27 tontit 6 ja 7, kortteli 20 tontti 1, kortteli 21 sekä katu ja VL -alueet Ylikyläntie - Pihkaporintie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.09.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (luonnos) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (luonnos) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (luonnos) (selostus

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS-JA ARVIONTISUUNNITELMA Teollisuuskylän 9. kaupunginosan osakorttelia 125 ja korttelia 128, osaa Maakarintietä sekä puistoalueita koskeva asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako (Lieksan Saha Oy:n asemakaavamuutos) Kuva 1: Ilmakuva

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala)

Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) LIEKSAN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen Tekninen virasto Pielisen rantaosayleiskaavan (Lieksa/ etelä) osittainen muutos (Ala-Rantala) Kaava-alueen sijainti Maankäyttö- ja rakennuslain 63 sekä -asetuksen

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot