AKM (asemakaavamuutos) Kunta: Kurikka 301 Alueen nimi: Kaupunginosa 3 NUMMI Kortteli: Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistys- sekä katualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKM (asemakaavamuutos) Kunta: Kurikka 301 Alueen nimi: Kaupunginosa 3 NUMMI Kortteli: Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistys- sekä katualue"

Transkriptio

1 Kurikka 301, kaupunginosa 3 NUMMI Asemakaavamuutos joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa Nummen kaupunginosassa Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistys sekä katualueella. Vireille : Julkinen nähtävänäolo (MRA 30 ) : Julkinen nähtävänäolo (MRA 27 ) : Hyväksyntä (MRL 52 ) :

2 2(30) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot AKM (asemakaavamuutos) Kunta: Kurikka 301 Alueen nimi: Kaupunginosa 3 NUMMI Kortteli: Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistys- sekä katualue Päiväys: Kurikassa Kaavan laatija: Jukka Peltoniemi, toimistoarkkitehti, YKS-557

3 3(30) 1.2 Kaava-alueen sijainti Kuva 1 Asemakaavamuutosalueen sijainti Kaava-alue sijaitsee kävelymatkan päässä Kurikan kaupungin ydinkeskustan luoteispuolella sijoittuen Paulaharjuntien (pääkokoojakatu) pohjoispuolelle. Alueen välittömässä läheisyydessä on Paulaharjun yhteiskoulu. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Asemakaavamuutos 03 Nummi, Paulaharjunpuisto. Kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda ja päivittää kaupunginosa 3 Nummi, Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistysalueen kaavalliset edellytykset järjestää ja rakentaa rakenteellista liikuntapaikkaympäristöä

4 4(30) 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1.1 TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavan valmistelu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan nähtävillä olo Kaavasta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Maaperä Rakennettu ympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Palvelut Työpaikat, elinkeinotoiminta Virkistys Liikenne Tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Maanomistus METSÄVAINIO PAULAMAA TALOLA SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ASEMAKAAVARATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun muodostaminen ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset... 25

5 5(30) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA LIITTEET Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista 2) Asemakaavat: Nummi 3, asemakaavan muutos Paulaharjunpuiston alueella. (Kval ) 2) Kurikka, Keskustan ja Panttilan osayleiskaava (kval ) 3) Pöytäkirjan otteet, joista ilmenevät asemakaavan muutoksen käsittelyvaiheet

6 6(30) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutoksen aloitus Valmisteluvaihe (MRL62, MRA30 ) Ehdotusvaihe (MRL65, MRA27 ) Hyväksyminen (/muutoksenhaku) (MRL52 ) Joulukuu 2016 Ympäristölautakunnan käsittely Vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä yhdessä kaavaluonnoksen kanssa /palaute. Ympäristölautakunta Kaavaehdotus nähtävillä /palaute. Kaupunginvaltuuston päätös hyväksymisestä Muutoksenhakumahdollisuus kaavaehdotuksen hyväksymisen jälkeen hallinto-oikeudesta (30vrk) Kaavan valmistelu Kunnallisessa organisaatiossa maankäytön suunnittelusta vastaa kaupunginhallitus. Kaavan valmistelee Kurikan Ympäristölautakunta. Kaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja pienissä kaavoissa Ympäristölautakunta (Kurikan ympäristölautakunnan johtosäännön mukaisesti). Kaavan laatijana on Kurikan kaupungin Ympäristöpalvelut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan nähtävillä olo Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos olivat yhdessä nähtävillä välisenä aikana. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Kaavasta annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet Erillisessä liitteessä on tiivistelmä kaavaa koskevista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. 2.2 Asemakaavan muutos Tarkoituksena on luoda ja päivittää kaupunginosa 3 Nummi, Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistysalueen kaavalliset edellytykset järjestää ja rakentaa rakenteellista liikuntapaikkaympäristöä1 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava rakentuu maanomistajien ja kunnallisten päätösten mukaisesti.

7 7(30) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue sijaitsee Kyröjokilaakson länsipuolella ja on osa Kurikan kaupungin keskustaan liittyvää rakentamisaluetta. Alueella sijaitseva Paulaharjuntie on yksi alueen pääkokoojakaduista. Kuva 2 Ortokuva alueesta Luonnonympäristö Asemakaava-alue on rakennettua ympäristöä. Koskematonta luonnonympäristöä ei kaavaalueella ole. Puistoalue on hoidettua ympäristöä. Puusto on havupuuvaltaista ja aluskasvillisuus kuivahkon kankaan variksenmarjapuolukkatyyppiä (EVT).

8 8(30) Kuva 3 Pintamaalajikartta, ote Maaperä Alue sijaitsee muinaisen vuonon pohjukassa. Jääkauden jälkeinen merenpohjan sedimentaation myötä syntynyt laaksosavikko on antanut maisemalle loivapiirteisen ilmeen. Alueen läpi virtaava Kyröjoki sijaitsee muuta ympäristöä alempana. Joen reuna-alueet ovat savea muuttuen siltistä aina moreeniksi siirryttäessä etäämmälle jokivarresta. Kuva 4 Maaperäkartta.

9 9(30) Kuva 5 Kallioperäkartta Rakennettu ympäristö Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kuva 6 Rakentamisalueet aikakausittain.

10 10(30) Kaava-alueen länsipuolella on Paulaharjun teollisuusalue, joka on rakentunut luvun alkupuolelta tähän päivään. Rakennuskanta koostuu yhdestä kahteen kerroksisista metalli-/kivipintaisen julkisivun omaavista rakennuksista. Asemakaava-alueen koillispuolella on pientalovaltainen asuntoalue. Rakennukset ovat eri ikäisiä ja ovat kokeneet rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Kuva 7 Asuinrakennuskantaa Lammas- Hakatien länsipuolelta.

11 11(30) Kuva 8 Kurikan jäähalli. Kuva 9 Paulaharjun koulu.

12 12(30) Kuva 10 Teollisuus-/toimitilarakennuksia Siltalantien itäpuolelta. Alueella ole tiedossa olevia muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä Palvelut Julkiset sekä kaupalliset palvelut sijaitsevat Kurikan kaupungin keskustassa kävelymatkan päässä. Päiväkoti sijaitsee Nummentien varrella ja Paulaharjun koulu asemakaava-alueen itäpuolella Koulupolun varrella Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueen lähistöllä sijaitsevat suurimmat työpaikat ovat kaupungin ydinkeskustassa (palvelupainotteiset) sekä läheisillä teollisuusalueilla (Paulaharjun teollisuusalue, Fortaco, Nummen teollisuusalue ja Aution teollisuusalue) Virkistys Kurikan kaupunkikeskustan lähivirkistysalueet sijoittuvat Kyröjoen molemmin puolin. Kyröjoen länsipuolella sijaitsee yleisurheilukenttä sekä lenkkeilyreitti. Koulujen alueella on pelikenttiä sekä läheisissä puistoissa leikkipaikkoja. Kaava-alueella sijaitsee jäähalli ja lisäksi ulkoilumaastoja sijaitsee läheisessä selännemetsässä (rakennettu kuntoilureitti) Liikenne Kurikan keskustaajaman alueella on asukkaita noin Liikennevirrat keskustasta ohjautuvat Huovintien, Kurikanahteen, Paulaharjuntien, Kurikantien ja Jyllintaipaleen kautta Valtatie 3:lle, Kantatie 67:lle, maanteille 6900 ja 689. Asemakaavamuutosalue rajautuu seuraaviin katuihin; Paulaharjuntie (pääkokoojakatu). Liikennevirrat ohjautuvat pääasiassa kaava-alueelta Paulaharjuntien kautta, jonka vieressä on kevyen liikenteen väylä.

13 13(30) Tekninen huolto Alueelle on asennettu mm. teleliikenteeseen sekä sähkön jakeluun liittyviä johdotuksia. Alueella on hulevesi-, viemäri- ja vesijohtoverkosto sekä kaukolämpö. Kuva 11 Kunnallistekniset verkostot Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä ympäristöhäiriöiksi luokiteltavia kohteita Maanomistus Suunnittelualueen kiinteistöjen maanomistus on Kurikan kaupungilla: METSÄVAINIO PAULAMAA TALOLA

14 14(30) 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Päätös päivitetystä Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta on tullut voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee edistää mm. kuntien kaavoituksissa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Kuva 12 Alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavatasoihin

15 15(30) Maakuntakaava Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Kuva 13 Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (YM ) Merkintä: Suunnittelumääräys: Ohjeellinen ulkoilureitti Suunnittelumääräys: Reitin yksityiskohtainen sijainti tulee suunnitella yhteistyössä maanomistajien ja viranomaistahojen kanssa. Alueen suunnittelussa tulee edistää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, täydennysrakentamista ja taajamakuvan eheyttämistä Matkailun vetovoima-alue Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa tuetaan kuntien, seutukuntien ja ylimaakunnallisten virkistysalueiden ja matkailualueiden muodostamia verkostoja ja niiden kehittämistä kokonaisuuksina. Kehittämistoimien tulee liittyä maakunnan matkailuelinkeinojen maankäytöllisten edellytysten tukemiseen sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamiseen. Kyrönjokilaakson ja Lapuanjokilaakson matkailun vetovoima-alueilla alueen runkoreittien suunnittelussa tulee hyödyntää jokilaaksoissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevat virkistysalueet ja -kohteet,

16 16(30) kulttuurimaisemat ja rakennettu kulttuuriympäristö. Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alue Suunnittelumääräys: Seutukuntakeskuksen keskustatoimintojen alueena merkittyä aluetta kehitetään taajamakuvallisesti eheyttäen kunnan keskuksena. Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijainti määritellään kunnan kaavoituksessa. Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde Suunnittelumääräys: Rakennetut kulttuuriympäristöt on otettava huomioon siten, että varmistetaan näihin liittyvien arvojen säilyminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin vaikuttavista hankkeista on pyydettävä museoviranomaiselta ja ympäristökeskukselta lausunto. Kuva 14 Ote Eteläpohjanmaan vaihemaakuntakaava II, Kauppa, liikenne, keskustatoiminnot (M.val ).

17 17(30)

18 18(30) Yleiskaava Kurikassa on valmistunut Keskustan ja Panttilan osayleiskaava Kaavaehdotuksen on valtuusto hyväksynyt

19 19(30) Asemakaava Voimassa olevat asemakaavat. Kuva 15 Ote asemakaavasta (K.val )

20 20(30) Kuva 16 Ote voimassa olevasta asemakaavasta ( )

21 21(30) Rakennusjärjestys Kurikan kaupungin alueella noudatettava rakennusjärjestys on kaupunginvaltuusto hyväksynyt Pohjakartta Kurikan kaupunki pitää yllä ajantasaista numeerista kaavoituksen pohjakarttaa.

22 22(30) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kurikan Ryhdin jalkapallojaosto on pyytänyt kaupunkia tutkimaan, onko palloiluhallia mahdollista sijoittaa jäähallin ympäristöön. Asemakaavamuutos on tullut vireille Kurikan kaupungin toimesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa asemakaavalliset edellytykset järjestää ja rakentaa rakenteellista liikuntapaikkaympäristöä 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavamuutossuunnittelu on käynnistetty kaupungin toimesta. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osalliset on määritelty päivätyssä Osallistumis- ja Arviointisuunnitelmassa (myöhemmin OAS) Vireilletulo Asemakaavan vireille tulosta tiedotettiin samalla kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville yhdessä asemakaavaluonnoksen ja materiaalien kanssa. Vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kuva 17 Kaavoituksen prosessikaavio 1) Suunnittelun alkamisesta tiedotetaan kuuluttamalla julkisesti kaavoituksen aloitusvaiheessa siten kuin kunnalliset kuulutukset ilmoitetaan. 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen asemakaavaluonnos materiaaleineen asetetaan nähtäville. Osalliset voivat ilmaista näkökantansa mielipiteinä ja lausuntoina 3) Ehdotusvaiheen kaavaehdotus asiakirjoineen asetetaan nähtäville. Osalliset voivat ilmaista kaavaehdotuksesta näkökantansa muistutuksina ja lausuntoina Viranomaistahoja, yhteisöjä ja kaava-alueen maanomistajia informoidaan postitse lähetettävällä aineistolla.

23 23(30) Kuulutukset julkaistaan Kurikan kaupungin käyttämissä ilmoituslehdissä. Kuulutukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnokset ja ehdotukset ovat nähtävillä osoitteessa: Kurikan kaupunki Tekninen osasto /Ympäristötoimi Linjatie 55 A Kurikka Asemakaavaprosessin aikana järjestetään viranomaisneuvottelu tarvittaessa. Kaavan hyväksymisestä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Kaavanlaatija on informoinut viranomaistahoja asemakaavan muutoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kaavamuutoksen tarkoituksena on luoda ja päivittää kaupunginosa 3 Nummi, Paulaharjunpuiston urheilu- ja virkistysalueen kaavalliset edellytykset järjestää ja rakentaa rakenteellista liikuntapaikkaympäristöä Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kurikan Ryhdin jalkapallojaosto kartoittaa n.45x75 m 2 kokoisen pallohallin rakentamisedellytyksiä Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet: Ei ole määritelty. Asemakaavan laadulliset tavoitteet: Ei ole määritelty. Muut tavoitteet: Ei ole määritelty.

24 24(30) 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Alustava vaihtoehto on lähtökohtaisesti muotoutunut olemassa olevan ympäristön, rakennuskannan, katuverkoston ja yhdyskunnan toiminnallisen suunnitelman johdannaisena Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Arvioitava VE 0 ominaisuus Nykytil. VE1 Vaikutus: positiivinen neutraali negatiivinen Yhdyskuntarakenne 0 + Alueiden käyttö tehostuu, liikuntapaikkaympäristö täydentyy. Palvelut 0 0 Pääasialliset palvelut löytyvät ydinkeskustasta. Työpaikat 0 0+ Toiminnan yhteyteen on mahdollista sijoittaa palvelua tarjoavaa yritystoimintaa ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Virkistys 0 + Alueella on asianmukaiset virkistysmahdollisuudet sijainnista ja toiminnoista johtuen. Asemakaavan toteutumisen myötä tilanne paranee. Liikenne 0 +/- Autoistumisen seurauksena liikenteen melu lisääntyy. Alueen sijainti tukee kävelypainotteisuutta ja liikkumista ilman autoa. Yhdyskuntatalous 0 + Yhdyskuntatekniset järjestelmän tulevat tehokkaampaan hyötykäyttöön. Kaupunkikuva, maisema 0 0 Kaupunkikuva täydentyy mahdollisen rakentamisen myötä. Rakennuksien suunnitteluun, massoitteluun sekä aukeamissuuntiin on kiinnitettävä huomiota. Kulttuuriympäristö 0 0 Rakennettu ympäristö täydentyy nykyaikakauden rakentamisella ottaen huomioon olemassa oleva rakentaminen. Luonto, kallioperä 0 0 Ei muutosta Ympäristöhaitat 0 0 Liikenteen määrän ei radikaalisti kasva. Alueen sijainti lähellä ydinkeskustaa tukee kevyenliikenteen käyttöä. Kulttuurilliset ja sosiaaliset vaikutukset 0 + Ihmisten kanssa käyminen ja vuorovaikutus mahdollista vilkastua. Alueella on muodostunut oma identiteetti. Juokkueliikuntalajit edistävät sosiaalisuutta, yhteistyötaitoja ja terveyttä Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Tiivistämällä yhdyskuntarakennetta rakennetut alueet, palvelut ja infrastruktuurin käyttöasteen tehostuminen on yhdyskuntataloudellisesti perusteltua. Kaava-alueen

25 25(30) sijainti tukee tehokkaampaa maankäyttöä sekä on kestävän kehityksen mukaista. Kaavaehdotuksessa ei merkittävästi lisätä alueen rakennustehokkuutta, mutta edistetään liikuntaympäristön kehittymistä Asemakaavaratkaisun muodostaminen ja perusteet Palaute ja niiden huomioonottaminen - Palaute huomioidaan asemakaavaehdotusta muodostettaessa Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Suunnitteluvaiheet ja päätökset ilmenevät kaavoitusta koskevista päätöksistä ja pöytäkirjanotteista sekä tiivistelmästä.

26 26(30) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava-alue sijaitsee Paulaharjuntien pohjoispuolella rajautuen itäpuolella Paulaharjun kouluun sekä asuntoalueeseen. Lännessä kaava-alue rajautuu Paulaharjunpuiston teollisuusalueeseen. Alue sijaitsee keskustan vaikutuspiirissä kävelymatkan päässä. Alueelle on rakennettu Kurikan jäähalli sekä paikoitus- ja pallokenttä. Autopaikoitusmäärää on normaalikäytössä määritelty rakennettavan kerrosalan mukaan eli yksi autopaikka 50 kerrosneliömetriä kohti. Halleissa, missä on katsomo, on autopaikkamitoitus yksi autopaikka kuutta katsomopaikkaa kohden. Lisäksi autopaikoitusta voidaan yleisötilaisuuksien aikana ohjata läheisen koulun tai viereisen pelikentän alueelle. Paulaharjuntie on pääkokoojakatu, missä liittymien määrä on rajoitettu johtuen liikenneturvallisuudesta. Palloiluhallin alueen autoliikennöinti ohjataan Siltalantien kautta Mitoitus Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan n.4,8 ha Maankäyttö jakaantuu seuraavasti: Kortteli-/ alue Kortteleiden / alueiden lukumäärä Tonttien lukumäärä Pinta-ala yht. (ha) % kok. pintaalasta VU 1 4, ,88% EV 1 0,1821 3,81% VP 1 0,1979 4,14% Katu 1 0,2947 6,17% (4,7785) (100%) Palvelut Asemakaava-alueella on liikuntapaikkarakentamiseen osoitettua maankäyttöä. Muut palvelut löytyvät kävelymatkan etäisyydeltä Kurikan kaupungin ydinkeskustasta. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksella ei aseteta erityisiä ympäristön laatua koskevia tavoitteita muuten kuin uudisrakentamisen sijoittumisella suhteessa olemassa olevaan rakennuskantaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakennuksen harja- ja räystäskorkeuteen sekä rakennuksen massoitteluun suhteessa jäähallirakennukseen. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue VP Puisto EV Suojaviheralue

27 27(30) Muut alueet Katu Katualue 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavamuutosalue on osa rakennettua ympäristöä. Alueelle voidaan rakentaa nykyaikaisia liikuntapaikkarakennus ottaen huomioon olemassa oleva rakennuskanta. Rakentamisella ei voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ulkopuoliseen luonnonympäristöön asemakaavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta. Asemakaava-alue on rakennettua ympäristöä Muut vaikutukset Asemakaavan muutoksen aiheuttamat arvioidut vaikutukset: 1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön: - Ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Urheilu- ja virkistysalueen toimintaolosuhteet paranevat, vaikutukset terveyteen positiivisia. 2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon: - Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia. 3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin: - Alueella ei ole tiedossa sellaisia erityisiä arvoja, joita asemakaavamuutos uhkaisi. 4) Alue ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen: - Yhdyskuntarakenteen perusrakenne säilyy. 5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön: - Ei arvioida oleva oleellisia vaikutuksia. Kaavan mukaisesti rakennettava rakennus näkyy, mutta ei oleellisesti muuta alueen luonnetta. Mahdollisia häiriötekijöitä on minimoitu säilyttämällä puistometsä rakennusalueen ja asuinalueen välissä. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole tiedossa olevia ympäristön häiriötekijöitä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Normaaleista kaavamerkinnöistä poikkeavia erityisiä kaavamerkintöjä tai määräyksiä ei ole asemakaavassa annettu.

28 28(30) 5.7 Nimistö Olemassa oleva nimistö säilyy. Uusia nimiä ei ole annettu.

29 29(30) 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Alueesta on laadittu havainnekuva, joka on selostuksen liitteenä. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaava toteuttaminen alkaa asemakaavan tullessa lainvoimaiseksi yhteiskunnan päätösten ja aikataulutuksen mukaisesti. 6.3 Toteutuksen seuranta Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa Kurikan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen.

30 30(30) 7 LIITTEET