Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos"

Transkriptio

1 Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos

2 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Anianpellon kylän 401 tiloja 6:521 Markkinakulma, 6:640 Myyntimäki ja 6:639 Raitti sekä osaa tiloja 6:671 Mikkola, 37:7 Kuutosmaa (osa ent. yleinen tie RN:o ) ja 6:614 Kuivurinmäki (ent. yleinen tie RN:o ). Asemakaavassa muutos koskee korttelia 168, korttelin 300 tonttia 1, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelia, puistoalueita ja yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuvat Anianpellon kylän 401 kortteli 168 ja osa korttelista 300 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä. Alue rajautuu pohjoisessa Anianpellontiehen, idässä Aleksintien rivitaloalueeseen sekä viheralueeseen, etelässä Lahdentiehen ja lännessä yksityisen maanomistajan tilaan. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä n. 3,7 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus opaskartalla. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan muutoksen nimi on Aleksintien asemakaavamuutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella kaupallisten palveluiden sijoittumista alueelle. Samalla korttelin 168 TY-2 tontin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää tarkastellaan.

3 3 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet... 15

4 4 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Asemakaavan laadulliset tavoitteet Muut tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavakartta ja -määräykset Asemakaavan seurantalomake Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja määräykset 3. Asemakaavan seurantalomake

5 5 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma, Annu Tulonen, Ympäristöministeriö, Rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/ Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto, 2009, internet - Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto, Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Aarrevaara ym., Lahti, Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Terhi Moilanen, Hämeen ympäristökeskus, Melualueiden priorisointi, Hämeen tiepiiri , liite 30 - VT24 Meluselvitys, Pasolanharju, Vääksy, Ramboll, Kanavatien kortteleiden 53, 412, 413 ja 54 meluselvitys, Ramboll, Liikennemääräkartta 2013, Uudenmaan ELY-keskus, Maanteiden 313 ja parantaminen kevyen liikenteen väyliä rakentamalla, Asikkala, toimenpideselvitys, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, raportteja 13/ Vesivehmaan osayleiskaavan liikenneselvitys, Airix Ympäristö Oy, Liikennevirasto, liikennemääräkartta, 2015, internet - Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006 asiakirjat ja selvitykset, mm: o Maakuntakaavakartta o Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö o Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet o Kaupan palveluverkkoselvitys - Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 aineisto - Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto 2008) - SYKE:n Avoin-tieto palvelu - Vääksyn osayleiskaavan aineisto 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavaprosessi on asetettu vireille , 163 Asikkalan kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettanut sen nähtäville koko hankkeen ajaksi. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostetaan liikerakennusten korttelialueita, katualueita sekä puistoalueita kunnan omistamille alueille sekä yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Toteuttaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman.

6 6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Vääksyn liikekeskustan alueella Anianpellontien ja Lahdentien välisellä alueella. Alueella sijaitsee liikerakennus, metsittynyttä puistoaluetta, lämpölaitos ja erilaisia liikenteen reittejä Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Alue jää kahden tiealueen väliin. Korkeammalla sijaitsevalta valtatieltä 24 on suora näkymä suunnittelualueelle ja sen läpi kauemmaksi liikekeskustaan. Anianpellontieltä ja Vääksyn liikekeskustan reunasta alue avautuu suoraan horisonttinaan valtatie. Alueen maisemassa liikerakennuksen ja lämpölaitoksen lisäksi näkyy asfalttikenttä ja puistoaluetta sekä epämääräiset kulkuväylät. Ympäröivässä maisemassa näkyy Anianpellontie ja sen toisella puolella sijaitseva Vääksyn liikekeskusta sekä vieressä Mikkolan kartanon piharakennuksia ja liikerakennus. Itäpuolelle jää rivitaloasutus, jota kasvillisuus peittää maisemassa. Näkymä suunnittelualueelle Anianpellontien suunnasta.

7 7 Maaperä ja maaston muodot Suunnittelualue on pääasiassa hietaa (Ht) ja lounaisosassa on reunahiekkamuodostumaa (RHkm). Maanpinta on alueen eteläosasta laskee suunnittelualueen keskelle ollen siellä tasaista. Maaperäkartta. Luonnonolot Asikkalan kunta kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen ja eteläboreaaliseen metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alueeseen eli Vuokkovyöhykkeeseen. Suunnittelualueella ei ole täysin luonnontilaisia alueita. Eteläosassa on tällä hetkellä luonnonomaista puistoaluetta, jossa on tehty harvennusta. Vesistöt ja vesitalous Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä 1. luokan pohjavesialueella, josta osa on pohjaveden muodostumisalueella. Pohjaveden virtaussuunta on koilliseen Päijänteelle päin. Alueen pintavedet kulkeutuvat maastonmuotoja pitkin alaville alueille. Maa- ja metsätalous Aluetta reunustaa lännessä asemakaavalla maatilojen talouskeskukseksi osoitettu alue, jonne suunnittelualueen läpi kulkee toimintaa palvelevia ajoneuvoja. Luonnonsuojelu Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita arvokkaita luontokohteita Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaava-alueella ei sijaitse olemassa olevaa asutusta. Kaava-alueeseen rajoittuu asuttu kartanon pihapiiri liikerakennuksineen ja rivitaloalue.

8 8 Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on ydinkeskustaa, jota ympäröi tiivis, rakennettu ympäristö. Alue on osa isompaa yhtenäistä liike- ja toimistorakentamisen aluetta, jonka ulkopuolella itään maankäyttö vaihtuu asumiseen. Kaupunki-/taajamakuva Suunnittelualue on keskeisellä paikalla Vääksyn keskustaa. Valtatieltä näkee alueen läpi Vääksyn liikekeskustaan saakka. Alue on väljää ja osin vehreää, mutta epäyhtenäistä aluetta, jossa liikennejärjestelyt hallitsevat aluetta. Asuminen Suunnittelualueella ei ole asutusta. Suunnittelualueen itäpuolella on rivitaloasutusta ja länsipuolella kartanon alueet. Palvelut Alueella ja alueen ympärillä sijaitsee Vääksyn keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut. Työpaikat, elinkeinotoiminta Suunnittelualueella on yksi kiinteistö, jossa on erilaisia työpaikkoja ja liiketoimintaa. Suunnittelualueella sijaitseva liikerakennus. Virkistys Alueen eteläosa jatkuen kaakkoon on puistoaluetta, joka on nimetty Kärrypuistoksi. Liikenne Maantien 313 osuus, joka kulkee keskustan läpi itä-länsi suunnassa on Anianpellontietä, jonka nopeusrajoitus alueen kohdalla on 40 km/h. Tiellä kulkee liikennettä keskimäärin 5544 ajoneuvoa/vrk (v. 2015). Tien molemmin puolin on kevyen liikenteen väylät. Suunnittelualue sijoittuu tien eteläpuolelle.

9 9 VT 24 Lahdentie kulkee suunnittelualueen eteläpuolella. Nopeusrajoitus vaihtuu suunnittelualueen kohdalla ollen itään päin 80 km/h ja länteen päin 60 km/h. Maastossa valtatie kulkee huomattavasti korkeammalla kuin suunnittelualue. Tiellä kulkee liikennettä keskimäärin 7394 ajoneuvoa/vrk (v. 2015). Kevyen liikenteen reitti kulkee Kärrypuiston ja valtatien tiealueen läpi alueen eteläosassa ja kaartuu suunnittelualueelle. Aluetta ovat käyttäneet talvella myös moottorikelkkailijat, mutta virallisia uria alueella ei ole. Suunnittelualueen lounaispuolella kulkee valtatien alittava jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jonka pohjoisosassa huoltoajo on sallittu (pp, pp/t). Samoin korttelia 168 reunustaa lännestä ja etelästä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jonka eteläosassa huoltoajo on sallittu (pp, pp/t). Anianpellontien ja Aleksintien risteyksestä alkaa suunnittelualueelle katu, joka nykyisessä asemakaavassa on Kartanotietä. Katua käyttävät lämpölaitoksen sekä viereisen kuivurirakennuksen huoltoajoneuvot. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen vieressä on tila, joka on paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä; Mikkolan kartano pihapiireineen. Mikkolan kartanoalueen rakennukset ovat myös rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita sr-1 suojelukohteita. Nykyinen rakennusryhmä on alkanut muodostumaan vuodesta 1865 lähtien. Muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole muinaismuistoja. Mikkolan kartano pihapiireineen Vääksyn liikekeskustan eteläpuolella. Tekninen huolto Alueen läpi kulkee kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpöputki. Kaavamuutosalueella sijaitsee lämpölaitos, joka on otettu käyttöön v Lämpökeskus toimii maakaasulla ja varapolttoaineena on kevyt polttoöljy.

10 10 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalueen molemmin puolin sijaitsevat vilkasliikenteiset tiet, joista aiheutuu melua. Alueella tai lähialueella ei ole muita ympäristöhäiriöitä. Sosiaalinen ympäristö Alueella on tällä hetkellä liiketoimintaa sekä erityisesti kevyt liikenne käyttää aluetta läpikulkuun Maanomistus Kunta tai kunnan omistama Asikkalan Elinkeino Oy omistaa suurimman osan suunnittelualueesta eli tilat 6:521 Markkinakulma, 6:640 Myyntimäki, 6:639 ja 37:7 Kuutosmaa, 6:639 Raitti. Yksityisessä omistuksessa on osa tilasta Mikkola 6:671 ja osa tilasta 6:614 Kuivurinmäki (ent. yleinen tie RN:o ). Kiinteistöjen omistus; violetilla pohjalla on kunnan tai Asikkalan Elinkeino Oy:n omistamaa maata ja keltaisella yksityisen omistamaa aluetta. Valtion tiealueet kaavamuutosalueen ulkopuolella on esitetty sinisellä. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava 2006, hyv sekä maakuntakaava 2014, hyv Maakuntakaavassa alue on merkitty pääosin keskustatoimintojen alueeksi (C) ja osittain taajamatoimintojen alueeksi (A). Suunnittelualue on tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv 17). Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita, mutta ne eivät ulotu kaava-alueelle. Alueen eteläpuolelle on osoitettu tarve viheryhteydelle. Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan alkaen. Maakuntahallitus määräsi Päijät- Hämeen maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan

11 Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöön panon. Maakuntakaavassa 2014 koko suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) ja se on luokiteltu kaupunkialueeksi, joka tarkoittaa Asikkalan taajama-aluetta (ka1, oranssi katkoviiva). Maakuntakaavassa 2014 keskustatoimintojen alue C on laajentunut itään päin. Suunnittelualueen vieressä valtatie 24 status on merkittävästi parannettava valtatie/kantatie (vt/kt). Vääksyn keskusta-alueen poikki kulkee myös viheryhteystarve. Alue on tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv). Ote aiemmasta maakuntakaavasta 2006.

12 12 Ote Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston hyväksymästä maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on voimassa kunnanvaltuuston vahvistama Vääksyn osayleiskaava. Osayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alueelle kohdistuu tiivistämis- /eheyttämistarvetta. Alueen molemmin puolin kulkee linjaus kevyen liikenteen yhteystarpeesta. Alue on pohjavesialuetta (pv) ja se sijaitsee vedenottamon suojavyöhykkeellä (sv). Ote vahvistetusta osayleiskaavasta.

13 13 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa neljä eri asemakaavaa vuosilta 1974, 1982, 1991 ja Ajantasakaavassa suunnittelualueen länsiosa on korttelin 168 osalta TY-2 aluetta, jolle saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pien- tai käsiteollisuusrakennuksia ja asuntoja kiinteistöissä työskenteleviä varten. Kortteli 300 on liikerakennusten korttelialuetta (KL). Suunnittelualueen eteläosassa on puistoaluetta (VP) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET). Lisäksi kaava-alueella on yleistä tietä (LT). Ote ajantasa-asemakaavasta. Rakennusjärjestys Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan Pohjakartta Pohjakartta on Asikkalan kunnan digitaalista kantakartta-aineistoa, joka on päivitetty vuonna Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat, selvitykset sekä laadittavat selvitykset -Liittymätarkastelu, Ramboll, ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt Asikkalan kunnanhallituksen aloitteesta.

14 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus on asettanut kaavamuutoksen vireille , Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset viranomaiset ovat lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ) Vireilletulo Kunnanhallitus on asettanut kaavamuutoksen vireille , Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Työn aluksi on laadittu MRL:n 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista, aikataulusta, osallistumismahdollisuuksista ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavoituksen aikana Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa luonnos- tai ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan sisältövaatimukset 54: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

15 15 - Helsingin seudun erityiskysymykset (ei koske tätä kaavaa) - Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (ei koske tätä kaavaa). Kunnan asettamat tavoitteet Tavoitteena on lisätä kunnan liiketonttitarjontaa. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Suunnittelussa tulee selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Alue tiivistää Vääksyn keskustan liikerakentamista Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Yksityisessä omistuksessa olevalle tontille voi nykyisen kaavan mukaan rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pien- tai käsiteollisuusrakennuksia ja asuntoja kiinteistöissä työskenteleviä varten. Käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta on tarkoitus tarkistaa vastaamaan nykypäivää ja ympäröiviä alueita. Kaavamuutoksella turvataan suunnittelualueen läpi kulkeva kulkuyhteys tilan 6:614 kuivurirakennukselle. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Alueen liikennejärjestelmät tulee ratkaista toimivasti. Muut tavoitteet 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Kaava-alueelle sijoittuu yhteensä 4 liikerakentamisen tonttia. Tonttikoot vaihtelevat 4783 neliöstä 8013 neliöön ja tonttitehokkuuslukuna on e= 0,45 / rakentamisoikeutta muodostuu yhteensä k-m Palvelut Suurin osa Vääksyn kaupallisista ja julkisista palveluista löytyy 2,5 kilometrin säteeltä suunnittelualueesta. Suunnittelualueella on mm. leipomo, huonekaluliike ja hammaslääkäripalveluja. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavalla pyritään saamaan lisää liiketoiminnan alueita tiivistämällä keskustaa. Alue on keskeisellä paikalla, joten kaavalla pyritään edesauttamaan viihtyisää ja elinvoimaisempaa ympäristöä.

16 Aluevaraukset Korttelialueet Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) Kortteli 168 ja osa korttelista 300 muodostavat liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Näissä kortteleissa rakennustehokkuus on e=0,45, joka vastaa n k-m 2 rakennusoikeutta / tontti. Tonttien rajat ovat ohjeelliset ja niille rajatut rakentamisalat/rakentamisen alueet ovat laajoja. Rakentamistavasta tarvittaessa määrätään kaavamääräyksissä. Alueen pinta-ala on n. 2,63 ha. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) Korttelin 300 tontti 7 muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen. Korttelialueen rakentamisoikeus on 250 k-m2. Alueen pinta-ala on n. 0,24 ha Muut alueet Puisto (VP) Valtatien vieressä on puistoaluetta yleiseen käyttöön. Puistoaluetta on myös alueen länsipuolella yksityisen kiinteistön Kuivurinmäki 6:614 alueella. Niiden yhteenlaskettu pinta-ala on yhteensä 0,44 ha. Liikennealueet Kaava-alueella on 2 katua, joilta liitytään tonteille. Katualuetta on yhteensä n. 0,23 ha. Kevyen liikenteen väyliä 0,01 ha ja yleisen tien aluetta 0,1 ha. Korttelin 300 tontille 5 kuljetaan tonttien 1 ja 6 sisäisen ajoyhteyden kautta, joka on merkitty ohjeelliseen paikkaan. Tilan 6:614 Kuivurinmäki puistoalueen (VP) läpi kulkee ajoyhteys tilan kuivurirakennukselle, jonka sijainti on ohjeellinen. Puistoalueella valtatien laidassa kulkee ohjeellinen kulkuyhteys. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue tiivistää keskusta-aluetta samalla jäsentäen aluetta ja ympäröivää rakennuskantaa. Liikerakentamisen alue laajenee muodostaen aiempaa yhtenäisemmän alueen. Palveluihin Vääksyn palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat. Työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan Työpaikkojen ja yrittäjien määrä lisääntyy. Virkistykseen Kärrypuiston pinta-ala pienenee, mutta kaavamuutosalueen ulkopuolella puisto säilyy entisellään. Virkistysalueiden käyttöön ei ole vaikutuksia. Kevyen liikenteen yhteys säilyy edelleen alueen reunaa pitkin Kärrypuistoon.

17 17 Liikenteelliset vaikutukset Nykyiset jäsentymättömät liikenneratkaisut selkeytyvät. Kevyen liikenteen läpikulku sekä huoltoajo lämpölaitokselle sekä naapurikiinteistölle säilyvät. Aleksintien liittymä, joka on siirtynyt nykyisestä hieman lännemmäksi on selkeämpi ja siten turvallisempi kuin nykyisessä paikassa. Moottorikelkkailijat ovat käyttäneet aluetta läpikulkuun. Moottorikelkkailijoille ei ole osoitettu aiemmin virallista läpikulkua alueella. Myöskään jatkossa moottorikelkalla liikkuminen alueella ei ole mahdollista vilkkaan liiketoiminnan, auto- ja kevyen liikenteen keskellä. Taajamakuvaan Kylänraitin varteen tulee liikerakennuksia, jotka elävöittävät ja jäsentävät keskustaa. Kulttuurimaisemaan Rakentamisen sopeuttamisessa maisemaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti alueen länsipuolella, jota reunustaa paikallisesti merkittävä Mikkolan kartanon kulttuurimaisema. Rakennettuun ympäristöön Rakennettu ympäristö tiivistyy, alueelle muodostuu rakentamisen kerroksellisuutta ja alue jäsentyy paremmin. Muinaismuistoihin Ei vaikutusta. Tekninen huolto Kaava-alueella sijaitsee jo vesi- ja jätevesiverkosto sekä kaukolämpöverkosto, johon uudet tontit on helposti liitettävissä. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Ei vaikutusta. Sosiaaliseen ympäristöön Alueen sosiaalinen ympäristö laajenee ja alueen toiminnallisuus lisääntyy. Ympäröivän alueen ja suunnittelualueen toiminta tukevat toisiaan Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemaan Alueesta tulee jäsentyneempi ja kasvillisuus tulee siistiytymään. Luonnonoloihin ja luonnon monimuotoisuuteen Alueen rakentaminen vähentää puistoaluetta vähäisesti.

18 18 Luonnonsuojeluun Ei vaikutusta. Vesistöihin ja vesitalouteen Pohjavesialue tulee huomioida rakentamisessa ja alueen toiminnoissa sekä mm. öljysäiliöiden ja maalämpökaivojen tekemisessä Muut vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Kunta investoi alueen katujen, liittymien ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Uusien liiketonttien rakentuminen vaikuttaa positiivisesti, jos sinne saadaan uusia yrityksiä. Samalla työpaikkojen määrä Asikkalassa lisääntyy. Yritykset joutuvat investoimaan rakentamisen, mutta uudella liiketoiminnalla voi olla laajempia taloudellisia vaikutuksia koko kuntaan. Liikenneturvallisuus Alue tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja uusiin rakennettaviin katu- ja kevyen liikenteen verkostoon. Liikenneturvallisuutta taataan uusilla liittymäratkaisuilla, ja uusilla kevyen liikenteen järjestelyillä. Ihmisten elinolot ja terveys Ei vaikutusta. Melun ohjearvona liike- ja toimistohuoneilla on 45 db. Vaikka maantie- ja valtatiemelu olisi 70 db, normaalilla seinärakenteella alitetaan ohjearvoinen liike- ja toimistohuoneiden meluarvo (45 db). Ympäristön puhtaus Ei vaikutusta. Sosiaaliset olot Alue tukeutuu Vääksyn liikekeskustan muuhun liiketoimintaan ja palveluihin. 5.5 Ympäristön häiriötekijät Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset on osoitettu kaavakartassa. 5.7 Nimistö Alueen uusi kadunpätkä nimetään Kartanotieksi, joka voimassa olevassa asemakaavassa on Kartanotie, mutta käyttö on jäänyt epämääräiseksi. Edellinen Kartanotien sijainti poistuu kaavamuutoksen myötä. Nykyinen Aleksintie jatkuu tiealueen risteykseen saakka.

19 19 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Rakentamista ohjataan kaavamääräyksillä ja rakennusjärjestyksellä. 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Alue voidaan toteuttaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi sekä katusuunnitelmien valmistuttua. 6.3 Toteutuksen seuranta Kunta valvoo kaavamääräysten ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten soveltumista alueelle. LIITTEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavakartta ja -määräykset Asemakaavan seurantalomake Vääksyssä Asikkalan kunta Sini Utriainen vs. kaavoituspäällikkö

Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , ,

Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , , Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.7.2016, 12.5.2017, 13.9.2017 2 Asikkalan kunta on kuuluttanut Aleksintien asemakaavamuutoksen vireilletulosta 16.8.2016.

Lisätiedot

Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asikkalan kunta ALEKSINTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.7.2016 2 SISÄLLYS 1 Tehtävä... 3 2 Aloite... 3 3 Suunnittelualue... 3 4 Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 3

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , , 1.11.

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , , 1.11. Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012, päivitetty 11.9.2014, 9.2.2016, 1.11.2016 Kaavja 3.4.2017 asianro 3 2 SISÄLLYS 1 Tehtävä... 3 2 Aloite...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Luonnos 11.9.2014

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Luonnos 11.9.2014 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Luonnos 11.9.2014 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Kurhilan kylän tiloja Särkyneen haravakoneen maatila

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012, päivitetty 11.9.2014 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , ,

Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty , , Asikkalan kunta HUMALON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.4.2014, päivitetty 8.9.2014, 19.1.2015, 1.4.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Ehdotus 4.3.2015

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Ehdotus 4.3.2015 Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Ehdotus 4.3.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Anianpellon kylän 401 tilaa Kanavakoulu 6:351 sekä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Luonnos Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Luonnos 4.6.2014 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Anianpellon kylän 401 tilaa Kanavakoulu 6:351, joka

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Utajärven kirkonkylän asemakaavan korttelia 1 ja siihen liittyvää puistoa ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus, kaava n:ro 10045

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Asikkalan kunta METSÄ-AAKALAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.8.2014

Asikkalan kunta METSÄ-AAKALAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.8.2014 Asikkalan kunta METSÄ-AAKALAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.8.2014 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet... 4

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa.

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 (8) Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVAMUUTOS PALTAMON KIRKONKYLÄSSÄ LIITTYEN KORTTELIIN 42, LUONNOS Vireilletuloilmoitus..2006 Nähtävilläolo:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS. KAAVASELOSTUS luonnos. Muutos koskee tilaa Kouranta HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAMUUTOS Muutos koskee tilaa 407-3-30 Kouranta 11.11.2016 luonnos Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Kaavan nimi... 1 1.2 Alueen sijainti... 1 2 KAAVA-ALUE,

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot