LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 54

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 54"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS Päivämäärä LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 54

2 LAIHIAN KUNTA KORTTELI 54 Tarkastus Päivämäärä 13/11/2013 Laatija Tarkastaja Jukka Silvola Jouni Laitinen Ramboll Pitkänsillankatu KOKKOLA P F

3 LAIHIAN KUNTA KORTTELI 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS SISÄLTÖ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT ALUEEN MÄÄRITTELY SUUNNITTELUALUE NYKYINEN MAANKÄYTTÖ MAANOMISTUS KAAVAN NIMI JA TAVOITE VALTAKUNNALLISEST ALUIEDENKÄYTTÖTAVOITTEET 3 2. YHTEYSTIEDOT 4 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjakartta 6 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET OSALLISET OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 7 5. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VAIHTOEHDOT 7 6. ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavaratkaisu Mitoitustiedot 8 7. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET 8 8. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS 9

4 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1.1 TUNNISTETIEDOT Kunta Laihian kunta Kaavan nimi Asemakaavan muutos Kortteli 54 Kaavatunnus Kaavalaji/toimenpide Asemakaavan muutos Yhteystiedot Kaavoittaja: Laihian kunta Tekninen osasto Laihiantie 50, LAIHIA Puh. (keskus) Yhteyshenkilö: Anna Annila Maanmittausteknikko Konsultti: Ramboll Finland Oy Pitkänsillankatu 1, KOKKOLA Puh Fax Hankkeen vastuuhenkilöt: Kaavanlaatija Jouni Laitinen Puh Sähköposti: Vireilletulo- ja hyväksymispäivämäärät Vireilletulo

5 1.2 ALUEEN MÄÄRITTELY Asemakaavan muutos koskee korttelin 54 tontteja 1 ja SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueena on n. 0,7 ha kokoinen korttelialue (tontit 1 ja 2), joka sijoittuu Laihian keskusta-alueelle, liikekeskustan pääkatuna toimivan Kauppatien varteen. Alue rajautuu koillisessa, kaakossa sekä luoteessa tiealueeseen ja lounaassa erillispientalojen korttelialueeseen. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja tarkempi rajaus kuvassa 2. Kuva 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti. Maanmittauslaitos.

6 Kuva 2. Asemakaavan rajaus. 1.4 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ Suunnittelualue on rakentumaton peltoalue, joka on asemakaavassa määritelty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. 1.5 MAANOMISTUS Alueen omistaa Hilkka Kööpikkä. 1.6 KAAVAN NIMI JA TAVOITE Alueelle laaditaan vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaavan muutos. Kaavan nimi on Laihian kunta, Asemakaavan muutos Kortteli 54. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on poistaa kaavassa esitetty ajoyhteysmerkintä sekä laajentaa Kauppatien katualuetta leveämmäksi. 1.7 VALTAKUNNALLISET ALUIEDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtioneuvosto hyväksyi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maankäyttö- ja rakennuslain perustella vuonna Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, mikä tuli voimaan

7 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Tätä asemakaavanmuutosta sekä alueen lähiympäristöä koskevat erityisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden kohdan 4. asettamat vaatimukset: tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. 2. YHTEYSTIEDOT Asemakaavan muutos toteutetaan yhteistyönä Laihian kunnan ja Ramboll Finland Oy:n kesken. KAAVOITTAJA: Laihian kunta/tekninen osasto Laihiantie LAIHIA Puh. (keskus) Yhteyshenkilö: Anna Annila Maanmittausteknikko Puh s-posti: KAAVAKONSULTTI: Ramboll Finland Oy Kaavan laatija ja hankkeen vastuuhenkilö, arkkitehti SAFA Jouni Laitinen Pitkänsillankatu KOKKOLA Puh. (020) Fax (020) Yhteyshenkilö: Jouni Laitinen Puh s-posti: 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Maakuntakaava Laihian kunta kuuluu Pohjanmaan liiton alueeseen. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Vahvistettua kaavaa täydennetään parhaillaan vaihekaavoilla 1 (Kaupallisten palvelujen sijoittuminen) ja 2 (Uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla). Maakuntakaavan mukaan suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokasta aluetta (sininen viivarasteri).

8 Kuva 3. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (vahvistettu ). 3.2 Yleiskaava Alueella on voimassa Laihian kirkonseudun osayleiskaava 2017, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kaava tuli voimaan Voimassaolevaa kaavaa päivitetään parhaillaan. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustoimintojen alueeksi (C). Kuva 4. Ote kunnanvaltuuston hyväksymästä osayleiskaavasta.

9 3.3 Asemakaava Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kuva 5. Ote alueella voimassa olevasta asemakaavayhdistelmästä (päivitetty 1/2009). 3.4 Pohjakartta Pohjakarttana käytetään 1:2000 asemakaavan pohjakarttaa. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Tapahtumat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan vireilletulosta kuuluttaminen Kaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaehdotus Kaavaehdotus nähtävillä Kunnanhallitus, kaavan hyväksyminen Kunnanvaltuusto, kaavan hyväksyminen

10 4.1 OSALLISET Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Kaavahankkeen osallisia ovat MRL:n 62 :n mukaan: Viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Laihian kunnan eri hallintokunnat Laihiantie LAIHIA puh: (040) fax: (06) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Korsholmanpuistikko 44, VAASA Pohjanmaan liitto Hietasaarenkatu VAASA Puh Pohjanmaan museo Museokatu VAASA Puh Vaasan Sähköverkko Oy Kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Asemakaavan muutos- ja laajennusalueen ja sen vaikutusalueen käyttäjät, haltijat, maanomistajat ja asukkaat Yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimintaan tai intressipiiriin kaavamuutoksella ja - laajennuksella saattaa olla vaikutuksia. 4.2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT Osallistuminen tapahtuu valmisteluvaiheen kuulemisella joulukuussa ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VAIHTOEHDOT Kyseessä on tekninen kaavamuutos, jolloin kaavasta ei ole tarvetta laatia vaihtoehtoja.

11 6. ASEMAKAAVAN KUVAUS 6.1 Kaavaratkaisu Asemakaavassa on esitetty seuraavia aluevarauksia: Pinta-alaa liike- ja toimistoalueiden korttelialueella (K) on voimassa olevan kaavan mukaisesti 6993 m 2. Korttelialialueen tehokkuusluku e=0.50, jolloin rakennusoikeutta on puolet korttelialueen pinta-alasta eli 3496,5 m 2. Katualueen laajentumisen myötä liike- ja toimistorakennusten korttelialue on 6642,5 2 m ja rakennusoikeus 3321 k-m 2. Katualue levenee n. 3 metriä ja kasvaa 351m 2. Alueelle saa rakentaa enintään kaksikerroksisia toimisto- ja liikerakennuksia. Kerrosluku on esitetty kaavassa roomalaisin numeroin (II). Lisäksi korttelin ympärille suunnille koillinen, kaakko sekä luode on esitetty istutettava alueenosa. Korttelialueen koillis- ja lounaisrajoille on esitetty säilytettävä/istutettava puurivi. Liittyminen suoraan Kauppatielle on rajoitettu vain tonttien 1 ja 2 rajalle, koska liittymismahdollisuus on alempiasteisen katuverkon kautta. 6.2 Mitoitustiedot Käyttötarkoitus Kerrosluku Tehokkuusluku Pinta-ala Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) II e = 0, m 2 Katu 351 m2 Kaavaehdotus erillisenä karttakuvana. 7. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET Vaikutusten arvioinnin osakohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain 9 :n ja asetuksen 1 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä arvioidaan vaikutuksia: 1) Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 2) Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 3) Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 4) Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 5) Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön Em. listassa on kaavan laadinnan yhteydessä todennäköisesti merkittäviksi muodostuvat vaikutukset lihavoitu. Asemakaavan muutoksella voidaan estää mahdollisen ajoyhteyden toteutuminen. Ajoyhteysmerkinnän poistamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta kaava-alueen nykytilaan.

12 Mahdollisia vaikutuksia voidaan pohtia ajoyhteyden toteutumisen kannalta, jolloin korttelialueen sisäinen liikenne kasvaisi. Tällä voidaan katsoa olevan vaikutuksia korttelialueen yleiseen viihtyvyyteen erityisesti ajoyhteysmerkinnän eteläpuolen erillispientalojen korttelialueen (AO) kannalta. Katualueen kasvattaminen korttelin 54 kohdalla ei myöskään vaikuta alueen nykytilaan, mutta kaavan toteutuessa Kauppatien katualueelle saadaan riittävä leveys katualueen muuttuessa saman levyiseksi Kauppatien viereisten osien kanssa. 8. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Asemakaavan muutos on toteutunut kaavan hyväksymisen jälkeen, koska kyseessä on tekninen kaavamuutos. KOKKOLASSA Jouni Laitinen Arkkitehti SAFA Kaavan laatija Jukka Silvola Maanmittausinsinööri (AMK)