PÖYTÄKIRJA Nro 6 / Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Nro 6 / Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2011 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Erkki Latukka Pasi Mäntylä Jani Takamaa Katja Järvinen Maija Luoma Matti Saari Pekka Hinkka Paula Lahti Tarja Paalanen Mikko Saarijärvi Matti Sulkakoski puheenjohtaja vara vara Läsnä - - poistui ennen :ää 47 klo Seppo Haapasuo, kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilmari Sulkakoski, kunnanhallituksen edustaja Seija Teittinen, esittelijä, kunnanjohtaja Eeva-Maija Savola, ympäristönsuojelusihteeri Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Paula Lahti ja Jani Takamaa. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Latukka puheenjohtaja Seija Teittinen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Evijärvellä 27. päivänä huhtikuuta 2011 Paula Lahti Jani Takamaa PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Evijärven kunnan teknisessä toimistossa klo Toimistonhoitaja Petra Karhula

2 79 Sisällysluettelo: LAUSUNTO YMPÄRISTÖNVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / ISO-SAAPASNEVAN, VAPO OY LAUSUNTO EVIBIO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, LSSAVI/396/04.08/ KIINTEISTÖJEN JÄTEURAKOITSIJAN VALINTA KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETTAJAN VALINTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT...87

3 80 Tekla

4 81 LAUSUNTO YMPÄRISTÖNVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / ISO- SAAPASNEVAN, VAPO OY Tekla Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistymistä Iso-Saapasnevan alueella. Iso- Saapasneva sijaitsee Lappajärven kunnassa noin10 km Lappajärven keskustaajamasta pohjoiskoilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 246 ha, josta tuotantokelpoista alaa on noin 214 ha. Iso-Saapasnevan suo sijaitsee pääosin Vieresjoen keskiosan valuma-alueella sekä osin Raisjoen valuma-alueella ja Markinpuron valuma-alueella. Hankealueen kuivatusvedet johdetaan Ähtäväjoen valuma-alueelle ja tarkemmin Vieresjoen valumaalueelle ja edelleen Lappajärveen. Hankealue on valtaosin metsäojitettu. Hankealueen lounaispuolella sijaitsee Övermarkin kylä. Hankealueen lähistöllä noin 1000 m säteellä ei ole yhtään asuintaloa. Lähiympäristö on peltoa, metsää ja suota. Lähimmät pellot sijaitsevat eteläpuolella alle 100 metriä hankealueesta. Iso-Saapasnevan turvetuotanto on arvioitu kestävän 30 vuotta. Suunnitellun tuotantoalueen tarkoitus on turvata energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Pääkäyttäjä sijaitsee Pietarsaaressa. YVA-arvioinnissa Iso-Saapasnevan toteutumisvaihtoehtoina ovat: - Toteuttamatta jättäminen - 1-vaihtoehto: Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella alueella vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus, - 2-vaihtoehtona: Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella pinta-alalla vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikainen kemiallinen vesienkäsittely ja talviaikana laskeutusaltaat ja virtaamansäätö. Iso-Saapasnevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaisesti turvetuotanto vaikuttaa luonnon muuttumiseen ja vähentää alueen virkistyskäyttöä, lisää erityisesti Vieresjoen vesistökuormitusta, aiheuttaa melu -ja pölypäästöjä ja lisää rekkaliikennettä Övermarkin ja Pitkänsalon teillä. Mikäli turvetuotanto aloitetaan Iso-Saapasnevalla suurin haittavaikutus asutuksen kannalta on virkistyskäytön väheneminen sekä raskaan liikenteen lisääntyminen kapeilla hiekkateillä. Vieresjoen vesistökuormitus tulee lisääntymään. Selvityksen mukaan lähiasutus sijoittuu Lappajärvellä noin 1300 metrin etäisyydelle ja Evijärvellä Pitkäsalon asutuksesta noin 2500 metrin etäisyydelle, joten asutukselle ei aiheutuisi merkittäviä pöly- ja meluhaittoja. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Ympäristön ja lähiasutuksen kannalta paras vaihtoehto on, että ympäristöolot pysyisivät nykyisessä muodossa eli että hanke jäisi toteutumatta. Iso-Saapasnevan turvetuotanto tulee lisäämään vesistökuormitusta. Vesienhoidon tavoitteena on puolestaan vesien hyvän tilan turvaaminen ja tavoitteena on vesien hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Turvetuotannon vesistövaikutusten vähentämiseksi tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa. Esitetyistä vesienkäsittelyvaihtoehdoista kemiallinen käsittely poistaa tehokkaammin valumavesien

5 82 fosforia ja typpeä, kun taas pintavalutuskenttä toimii paremmin kiintoaineksen vähentämisessä. Kun Iso-Saapasnevan turvetuotannolle tullaan hakemaan ympäristölupaa YVA-menettelyn jälkeen, tulee ensisijaisena vaihtoehtona esittää kemiallista valumanvesien puhdistamista, koska se poistaa fosforia ym. ravinteita tehokkaammin kuin pintavalutuskenttä. Kysymyksessä on 246 ha:n suuruinen hankealue, joka mahdollisen ympäristöluvan saatuaan tulisi kuormittamaan alapuolisia vesistöjä useiden kymmenien vuosien ajan, jolloin vesiensuojeluun on perusteltua panostaa. Lappajärvi on merkittävä järvi vähäjärvisellä Etelä-Pohjanmaalla ja vaikuttaen myös alapuolisten, kuten Evijärven, vesistöjen vedenlaatuun. Elinkeinojen kuten matkailun ja kalastuksen sekä yleisen virkistyskäytön kannalta vesistöjen puhtaana pysyminen on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi ympäristölupaa haettaessa tulee huomioida asutukselle aiheutuvat vaikutukset kuten teiden kunto sekä liikenteen aiheuttama onnettomuusriski. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja antaa Eeva-Maija Savola p

6 83 LAUSUNTO EVIBIO OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA, LSSAVI/396/04.08/2010 Tekla Evibo Oy hakee ympäristölupaa biokaasulaitoksen toiminnalle. Laite tulee käyttämään raaka-aineena lietelantaa, lehmän lantaa, perunajauhotehtaan lietettä, heinää ja rehua sekä perunan solunestettä. Eri raaka-aineita tullaan vastaanottamaan yhteensä noin tonnia vuodessa. Kaasuntuotannoksi on arvioitu noin 700 Nm 3 vuodessa. Tuotettu biokaasu jalostetaan laitoksen omassa CHP-yksikössä sähköksi ja lämmöksi. Mädätteen lopputulos suunnitellaan käytettävän lannoitteena. Hakemuksen mukaan toiminnasta muodostuvat hajuyhdisteet ovat ammoniakki ja rikkiyhdisteet. Hajukaasut kerätään ja puhdistetaan siihen soveltuvalla puhdistimella. Vastaanottotilat ovat suljettuja ja loppumädäte on hakemuksen mukaan lähes hajutonta. Toiminnassa syntyy jätteitä toimisto- ja sosiaalitiloissa noin 500 kg vuodessa. Melun syntyminen pyritään minimoimaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Hakemuksen mukaan laitos tullaan rakentamaan Evijärven kunnan Evijärven kylään tilalle Allas 7:404, joka sijoittuu Evijärven Kirkonseudun osayleiskaavassa (hyväksytty vuonna 1996) ns. ET-alueelle eli yhdyskuntateknisen huollon alueelle. Tila Allas RN:o 7:404 sijaitsee Valmosannevan ja Jokisuun -alueella, joka kuuluu valtakunnalliseen Natura verkostoon. Natura -alue on perustettu myöhemmin kuin osayleiskaava on hyväksytty. Lähin asutus sijoittuu noin 200 m etäisyydelle laitoksen eteläpuolella. Evijärven taajama-alueen asutukseen matkaa on noin 400 m. Asutuksen ja laitoksen välissä on lähinnä puustoista suota eli rämettä. Ympäristönsuojelusihteerin ehdotus: Evijärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalla teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa biokaasulaitoksen ympäristölupahakemuksesta. Laitos tulee kuitenkin rakentaa käyttäen parasta mahdollista tekniikkaa, niin ettei sen toiminnasta aiheidu merkittävää haju- tai meluhaittaa Evijärven kirkonkylän asutukselle. Laitoksen toiminnan ei tule myöskään aiheuttaa haittaa Jokisuun-Valmosannevan Natura alueelle, joka ympäröi hakemuksen mukaista biokaasulaitosta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 84 KIINTEISTÖJEN JÄTEURAKOITSIJAN VALINTA Tekla Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kunnan kiinteistöjen jätteiden keräämisestä ja kuljettamisesta Ekorosk Oy:lle Pietarsaareen. Tarjouksista tehty yhteenveto esitellään kokouksessa. Vertailu tarjouksista liitteenä nro 2. Teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä :stä 35 on jätetty oikaisuvaatimus Ehdotus: Koska teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä :stä 35 on tehty oikaisuvaatimus, jäteurakoitsija valitaan siksi aikaa kun asia on ratkaistu. Tekninen lautakunta valitsee kunnan kiinteistöjen jätteiden kerääjäksi ja kuljettajaksi halvimman kokonaistarjouksen tehneen T:mi Ari Iso-Pellisen siihen saakka, kun asia on ratkennut. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 85 KUIVATUN PUHDISTAMOLIETTEEN KULJETTAJAN VALINTA Tekla Tekninen lautakunta on pyytänyt tarjouksia kuivatun puhdistamolietteen kuljettamisesta kunnan jätevedenpuhdistamolta Kokkolaan Hopeakivilahteen jatkokäsittelyyn. Tarjouksista tehty yhteenveto esitellään kokouksessa. Vertailu tarjouksista liitteenä nro 3. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kuivatun puhdistamolietteen kuljettajaksi halvimman tarjouksen tehneen T:mi Ari Iso-Pellisen. Tekninen lautakunta valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Sopimus tehdään vuoden 2012 loppuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 86 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekla Kuntalain 51 :n mukaisesti lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnanjohtaja: Rakennustarkastaja: 15 Toimenpidelupa / Nymans Lantbruk Ab 16 Rakennuslupa / Lahtela Mika 17 Rakennuslupa / Anttikoski Tuomas 18 Maisematyölupa / Asunto-Osakeyhtiö Eivjärven Laituripolku 19 Maisematyölupa / Kniivilä Hilja 20 Toimenpideilmoitus / Sandvik Agneta 21 Rakennuslupa / Lavonen Pekka, Lavonen Raija ja Lavonen Leena Toimistonhoitaja: 8 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen ja toteaa, että niitä ei oteta teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 87 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: Patterointi-ilmoitus, Jani Perälä , karjanlanta, 188 m3, Mikko Saarijärvi karjanlanta 200 m3 ja minkinlanta 300 m3 Pohjanmaan jätelautakunta 9.3. ja , Tiedoksi kiinteistöjen jätetarkastukset, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tiedotustilaisuus merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä Pöyry , Vapo oy Energia, Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2010 Etelä-Pohjanmaan vesitutkijat oy, , Ähtävänjoen yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 2010, Osa 1: Kuormitustarkkailu Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Puhdistamotarkkailu Lappajärven kunnan jätevedenpuhdistamo, Ely-keskuksen päätös Pohjanmaan jätelautakunnan hallintopakkohakemus, Dnro EPOELY/1495/07.00/2010 Ely-keskuksen tarkastuspöytäkirja Evijärven kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, Dnro EPOELY/1073/07.00/2010 Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 88 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 45, 46, 49 ja 50 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 44, 47 ja 48 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tekninen lautakunta Viskarinaukio 3 / PL EVIJÄRVI sähköposti: fax: Pykälät: 44, 47 ja 48 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

12 89 VALITUSOSOITUS JA -OHJEET Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko Vaasa (PL 204, Vaasa) Telekopio Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 89 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- /valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- /valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitetaan muualle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan