KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 830/2015/EU)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 830/2015/EU)"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen mukaisesti (1907/2006/EY, kuten muutettu direktiivissä 830/2015/EU) Tarkistuspäivä: 21 joulukuuta 2015 Julkaisupäivämäärä: 30. heinäkuuta 2007 KTT nro: 228B-16 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste ARC 10 (osa B) 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella ARC polymeerikomposiitti. Iskun, kulumisen tai syöpymisen ja kemikaalirasituksen aiheuttamat vahingot on korjattava. Toimialakoodi: D Käyttötarkoituskoodi (UC62): Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yhtiön: A.W. CHESTERTON COMPANY 860 Salem Street Groveland, MA , USA Tel Fax: (Mon. - Fri. 8:30-5:00 PM EST) Käyttöturvallisuustiedotepyynnöt: Sähköposti (Käyttöturvallisuustiedotetta koskevat kysymykset): Sähköposti: EU: Chesterton International GmbH, Am Lenzenfleck 23, D85737 Ismaning, Saksa Tel Hätäpuhelinnumero Käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa Infotrac, puh: HUS Myrkytystietokeskus, puh: KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H Lisätietoja H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTIA 2.2 ja Merkinnät Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP) mukaisesti Varoitusmerkit: Maahantuoja: Huomiosana: Vaara Vaaralausekkeet: H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H302 Haitallista nieltynä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 1 / 7

2 Turvalausekkeet: P280 Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmien-/kasvonsuojainta. P303/361/353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P305/351/338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P301/330/331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P333/313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. P363 Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Täydentäviä tietoja: 2.3. Muut vaarat Ei ole Turvallisuutta ja terveyttä koskevat vaarat on selvitetty erikseen osaa A ja osaa B varten. Täysin kovettunut aine on vaaratonta. Lue työstämisen yhteydessä käyttöturvallisuustiedotteiden osan A ja osan B varotoimet. KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2. Seokset Vaarallisia aineosia¹ Paino % CAS nro / EY nro REACHrekisteröintinumero Luokitus 1272/2008/EY:n mukaisesti Epoksipolyamiiniadukti ES E.S. Acute Tox. 4, H302 Dietyleenitriamiini* Muut aineosat: Pii E.S. Acute Tox. 2, H330 Acute Tox. 4, H302/312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Skin Sens. 1, H317 Ei luokiteltu** H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16. *Tämä aineosa on myrkyllistä hengitettynä, jos sitä suihkutetaan tai jos muodostuu aerosolia tai sumua. Seos ei ole aerosolimuodossa eikä aerosoleja esiinny. **Aine, jolle on vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo. ¹Luokiteltu seuraavien mukaisesti: 1272/2008/EY, REACH KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Sisäänhengittäminen: Ihokosketus: Silmäkosketus: Siirrä raittiiseen ilmaan. Anna tekohengitystä, jos hengitys pysähtyy. Kutsu heti lääkäri. Pidä alue saastuneita vaatteita poisettaessa märkänä vedestä. Kutsu lääkäri. Huuhtele silmiä vähintään 30 minuutin ajan runsaalla vesimäärällä. Kutsu lääkäri. Nieleminen: Ainetta ei pidä oksentaa ulos. Laimenna tajuissaan olevan uhrin vatsan sisältö suurella maito- tai vesimäärällä. Kutsu heti lääkäri Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Syövyttävää silmille, iholle ja limakalvoille. Seurauksena voi olla voimakas ärsyyntyminen, palovammat ja kudosten vaurioituminen. Haitallista nieltynä. Höyryt voivat ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengityselimiä. Jatkuva tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa astmaa, ihon herkistymistä ja muita allergisia tiloja Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoida oireet. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 2 / 7

3 KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: Soveltumattomat sammutusaineet: Hiilidioksidi, kuiva kemikaali tai alkoholia kestävä vaahto Tietoja ei ole käytettävissä 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Saattaa muodostaa: ammoniakkikaasua, myrkyllisiä typpioksidikaasuja. Epätäydellinen palaminen voi muodostaa hiilimonoksidia Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palohenkilöstölle suositellaan happilaitteiden käyttöä. Palontorjunnan valumia ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Järjestä riittävä tuuletus. Altistumisen estämistä ja henkilönsuojaimia on käytettävä osan 8 mukaisesti Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Älä päästä likaviemäreihin, jokiin tai vesistöihin Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Poista lapiolla ja pane asianmukaiseen astiaan poisheittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin Katso hävittämisohjeet kohdasta 13. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä kaikenlaista välitöntä kosketusta. Pestävä perusteellisesti käsittelyn jälkeen. Altistumisen estämistä ja henkilönsuojaimia on käytettävä osan 8 mukaisesti. Poista saastunut vaatetus heti. Pese vaatteet ennen niiden seuraavaa käyttöä. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Saastunutta nahkaa, kengät mukaanluettuna, ei voi puhdistaa, vaan ne on heitettävä pois. Ei saa kontaminoida natriumnitriitillä eikä muilla nitrosyyliyhdisteitä aikaansaavilla aineilla, jotka voivat aiheuttaa syöpää aiheuttavan nitrosamiinin muodostumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Syttyvyysluokka: ei koske 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytä viileässä je kuivassa paikassa Erityinen loppukäyttö Erityisiä varotoimia ei tarvita. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen raja-arvot Aineosat HTP-arvot² ACGIH TLV ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 Epoksipolyamiiniadukti Dietyleenitriamiini 1 (iho) 4,3 1 (iho) 4,2 15 min: 3 13 Pii 10 (kokonaispölyn) (alveolijae) 10 3 ² Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Huolehdi riittävästä tuuletuksesta pitääksesi höyrypitoisuuden altistusrajan alapuolella. Huolehdi siitä, että käytettävissä on helppopääsyisiä silmienpesuasemia ja hätäsuihkuja. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 3 / 7

4 Henkilökohtaiset suojautumistoimenpiteet Hengityssuoja: Liiallinen kuumuus: Silmien ja kasvojen suojaus: Muu: Ei yleensä tarvita. Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta (esim. EN-suodatintyyppi A-P2). Kemiakaaleja kestävät käsineet (esim. nitriilikumi, butyylikumi, neopreeni, PVC) Dietyleenitriamiini: Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen Katso kohtia 6 ja 12. Kosketustyyppi Käsinemateriaali Kerroksen paksuus Läpäisyaika* Täydellinen neopreeni 0,65 mm > 480 min Roiskuminen luonnonkumi 0,6 mm > 60 min *Määritetään standardin EN374 mukaan. Täysi kasvonsuojain ja suojalasit sen alla. Läpäisemätön vaatetus, joka estää ihokosketuksen. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto tahna Haju amiinin haju Väri musta Hajukynnys ei ole määritelty Kiehumispiste ei koske Höyrynpaine (20 C) < 0,1 mm Hg Sulamispiste ei ole määritelty Paino% aromaattisia aineita 0% (Tilavuus)% haihtuvia aineita < 5% ph ei koske Leimahduspiste > 107 C Suhteellinen tiheys 2,0 kg/l Menetelmä Setaflash -suljettu astia Jakautumiskerroin (vesi/öljy) < 1 viskositeetti 750K 1250K 25 C Höyry tiheys (ilma=1) > 1 Itsesyttymislämpötila ei ole määritelty Haihtumisnopeus (eetteri=1) < 1 Hajoamislämpötila tietoja ei ole käytettävissä Vesiliukoisuus erittäin vähäinen Ylin ja alin syttyvyys- tai ei ole määritelty Hapettavuus ei ole määritelty räjähdysraja Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei koske Räjähtävyys ei koske 9.2. Muut tiedot Ei ole KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Katso kohtia 10.3 ja Kemiallinen stabiilisuus Pysyvä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita normaalikäytössä Vältettävät olosuhteet Avotuli ja tulikuumat pinnat Yhteensopimattomat materiaalit Hapot ja vahvat hapettimet, kuten nestemäinen kloori ja väkevöity happi Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi, Typpioksidit (NOx), amiinit ja muut myrkylliset kaasut. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Pääasiallisin tie altistukseen normaalikäytössä: Välitön myrkyllisyys - Sisäänhengittäminen, iho- ja silmäkosketus. Altistuminen pahentaa yleisesti oireita niillä henkilökuntaan kuuluvilla, joilla on astma, krooninen hengityselinsairaus tai iho- tai silmäherkkyyksiä. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 4 / 7

5 Suun kautta: Haitallista nieltynä. Jos ainetta niellään, se aiheuttaa vakavia palovammoja suuhun ja kurkkuun sekä ruokatorven ja mahan puhkeamisvaaran. ATE-seos = 901 mg/kg. Dietyleenitriamiini LD50, rotta 1080 mg/kg Epoksipolyamiiniadukti LD50, rotta > 300 mg/kg (arvioitu) Ihon kautta: Luokituskriteerit eivät täyty saatavissa olevien aineosia koskevien tietojen perusteella. ATE-seos = 9091 mg/kg Sisäänhengittäminen: Dietyleenitriamiini LD50, kaniini 1090 mg/kg Höyryt voivat ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengityselimiä. Dietyleenitriamiini LC50, rotta, 4 h Ei kuolleisuutta höyrykyllästymistasolla Ihosyövyttävyys/ihoärsytys: Syövyttävää. Vakava silmävaurio/silmäärsytys: Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: Dietyleenitriamiini Ihon ärsytystä, kaniini Syövyttävä Vaurioittaa vakavasti silmiä. Dietyleenitriamiini Silmien ärsytystä Syövyttävä Jatkuva tai toistuva kosketus saattaa aiheuttaa astmaa, ihon herkistymistä ja muita allergisia tiloja. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen: Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen: Aspiraatiovaara: Muut tiedot: Dietyleenitriamiini Ihon herkistyminen, marsu Herkistävä Dietyleenitriamiini: saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Tämä tuote ei sisällä kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC) luettelemia tai säädöksessä (EY) nro 1272/2008 lueteltuja karsinogeeneja. Dietyleenitriamiini, Pii: ei odoteta aiheuttavan myrkyllisyyttä. Dietyleenitriamiini: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Dietyleenitriamiini: saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty. Ei tiedetä KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Tälle tuotteelle ei ole määritetty ympäristömyrkyllisyyttä koskevia tietoja. Seuraavassa annetut tiedot perustuvat sen komponenteista ja muista samanlaisten aineiden ympäristömyrkyllisyydestä saatuihin tietoihin Myrkyllisyys Useat vesieliölajit eivät siedä reagoimattoman kovetinaineen kaltaista syövyttävää ainetta Pysyvyys ja hajoavuus Epäasianmukaisesti ympäristöön päästetyt reagoimattomat ainesosat (osa A ja B) voivat aiheuttaa maaperän ja veden saastumista. Dietyleenitriamiini: odotetaan vastustavan biologista hajoamista Biokertyvyys Dietyleenitriamiini: biokertymisen vesieliöihin ei odoteta olevan merkittävää (log Kow: -2,13) Liikkuvuus maaperässä Neste. Lievästi vesiliukoinen. Ota huomioon tuotteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet määrittäessäsi sen liikkuvuutta ympäristössä (katso osa 9). Dietyleenitriamiini: odotetaan olevan erittäin liikkuvaa maaperässä. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 5 / 7

6 12.5. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei saatavilla Muut haitalliset vaikutukset Ei tiedetä KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Reagoimattomat ainesosat ovat erityisjätettä (luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 2008/98/EY mukaisesti). Yhdistä hartsi ja kovetinaine. Täysin kovettunut aine on vaaratonta. Sijoita stabiloituja ja kiinteytettyjä nesteitä sisältävät suljetut säilytysastiat asianmukaisesti hyväksytylle kaatopaikalle. Voidaan polttaa tuhkaksi tarkoituksenmukaisessa laitoksessa. Tarkasta paikalliset ja valtakunnalliset määräykset ja noudata kaikkein ankarinta vaatimusta. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT YK-numero ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: UN2735 TDG: UN2735 US DOT: UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS DIETHYLENETRIAMINE) TDG: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS DIETHYLENETRIAMINE) US DOT: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (CONTAINS DIETHYLENETRIAMINE) Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: 8 TDG: 8 US DOT: Pakkausryhmä ADR/RID/ADN/IMDG/ICAO: III TDG: III US DOT: III Ympäristövaarat EI YMPÄRISTÖVAAROJA Erityiset varotoimet käyttäjälle EI ERITYISIÄ VAROTOIMIA KÄYTTÄJÄLLE Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti EI KOSKE Muut tiedot US DOT: Shipped as Consumer Commodity ORM-D in packaging having a rated capacity gross weight of 66 lb. or less (49 CFR (c)). ERG NO. 153 IMDG: EmS F-A, S-B, IMDG segregation group 18-Alkalis ADR: Classification code C7, Tunnel restriction code (E) KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU-asetukset Luvat liitteen VII mukaisesti: Rajoitukset liitteen VIII mukaisesti: Muut EU-asetukset: Kansalliset määräykset Ei koske Ei ole Direktiivi 94/33/EY nuorten työntekijöiden suojelusta. Kohdassa viitatun EY-direktiivin kansallinen täytäntöönpano Kemikaaliturvallisuusarviointi Toimittaja ei ole tehnyt tälle aineelle/seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 6 / 7

7 MUUT TIEDOT Lyhenteet: ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADN: vaarallisten aineiden kansainvälisiä sisävesikuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus ADR: vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskeva eurooppalainen sopimus ATE: välittömän myrkyllisyyden estimaatti (Acute Toxicity Estimate) BCF: biologinen kertyvyystekijä CLP: luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (1272/2008/EY) ES: ei sovellu E.S.: ei saatavilla GHS: maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu järjestelmä ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö IMDG: vaarallisten aineiden kansainväliset merikuljetukset KTT: käyttöturvallisuustiedote LC50: tappava pitoisuus 50 %:lle testipopulaatiosta LD50: tappava annos 50 %:lle testipopulaatiosta LOEL: alhaisin havaittavan vaikutuksen aiheuttava taso NOEC: vaikutukseton pitoisuus NOAEL: haitaton vaikutustaso NOEL: vaikutukseton taso OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine (Q)SAR: Kvantitatiivinen rakenne-aktiivisuussuhde (Quantitative Structure-Activity Relationship) REACH: kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset (1907/2006/EY) RID: vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat säännökset STEL: lyhytaikaisen altistuksen raja-arvo STOT RE: elinkohtainen myrkyllisyys, toistuva altistuminen STOT SE: elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen TDG: vaarallisten aineiden kuljetus (Kanada) TLV: kynnysraja-arvo US DOT: Yhdysvaltain liikenneministeriö vpvb: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä aine Muita lyhenteitä voi etsiä osoitteesta Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) - tietoja kemikaaleista Ruotsin kemikaalivirasto (KEMI) Yhdysvaltain National Library of Medicine Toxicology Data Network (TOXNET) -tietoverkko Menettely, jolla seosten luokitus on määritetty asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukaisesti: Luokitus Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Skin Sens. 1, H317 Asiaankuuluvat H-lausekkeet: Vaaraa kuvaavien kuvamerkkien nimet: Käyttöturvallisuustiedotteen muutokset tässä versiossa: Luokitusmenettely Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Laskentamenetelmä Päättelysääntö Laimentaminen H302/312: Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H330: Tappavaa hengitettynä. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Syöpyminen, huutomerkki Osat 5.2, 5.3, 10.5, 11, 16. Muita tietoja: Ei ole Nämä tiedot perustuvat yksinomaan eri aineosien toimittajien antamiin tietoihin eivätkä aineiden seokseen. Tuotteen soveltuvuudesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen ei anneta mitään suoraa eikä epäsuoraa takuuta. Käyttäjän itsensä on määriteltävä tuotteen soveltuvuus. A.W. Chesterton Company, 2015 Kaikki oikeudet pidätetään. Rekist. Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa Sivu 7 / 7