TUOTETIEDOT. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTETIEDOT. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti"

Transkriptio

1 TUOTETIEDOT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Synonyymit Numerolla Julkaisuajankohta Version numero Tarkistus päivämäärä Päivä, josta alkaen tarkistettu versio on voimassa MoldMAX V Copper Alloy, MM-V, PerforMet L47 11-Elokuu Elokuu Elokuu Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tunnistetut käytöt Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa Pois ranta teollisuus Metallien jalostus, myös metalliseokset Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden Yleinen valmistus, esim. koneet, laitteet, ajoneuvot, muut kulkuneuvot Sähkö-, höyry-, kaasu-vesi-ja jäteveden käsittely Tieteellinen tutkimus ja kehitys Muut: Lääkintä-ja puolustustarvikkeiden Käytöt, joita ei suositella Ei tunnettuja Tuoteselosteen toimittajan tiedot Toimittaja Yhtiön nimi Osoite Vaarallisuusluokka Materion Brush Inc Parkland Boulevard Mayfield Heights, OH US Puhelinnumero sähköpostiosoite Yhteyshenkilö Theodore Knudson 1.4. Hätäpuhelinnumero KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Seos on arvioitu ja/tai testattu sen fysikaalisien, terveys- ja ympäristövaarojen selvittämiseksi ja on luokiteltu seuraavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus Terveydelle aiheutuvat vaarat Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys, hengitysteitse Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Ihon herkistyminen Syöpää aiheuttavat vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Yhteenveto vaaroista Kategoria 4 Kategoria 3 Kategoria 2 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 1 (Hengityselimet) H302 - Haitallista nieltynä. H331 - Myrkyllinen jos kemikaalia on hengitetty. H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää. H372 - Vahingoittaa elimiä (hengityselimiä) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 1 / 13

2 2.2. Merkinnät Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä Sisältää: Kupari, Nikkeli, Pii Varoitusmerkit Huomiosana Vaaralausekkeet H302 H331 H319 H317 H351 H372 Turvalausekkeet Ennaltaehkäisystä P201 P202 P260 P280 P285 Pelastustoimenpiteistä P333 + P313 P342 + P311 Varastointi P405 Jätteiden käsittelystä P501 Varoitus Haitallista nieltynä. Myrkyllinen jos kemikaalia on hengitetty. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Epäillään aiheuttavan syöpää. Vahingoittaa elimiä (hengityselimiä) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä. Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Tunnettaessa hengitysoireita: Otettava yhteys Myrkytyskeskukseen tai lääkäriin. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Merkinnän lisätiedot Lisätietoja ota yhteyttä Product Stewardship osastolle Muut vaarat Ei tunnettuja. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2. Seokset Yleistiedot Kemiallinen nimi Luokitusten: STOT SE 3;H335 % CAS-numero / EY-numero REACH-rekisteröintinu mero Kupari Luokitusten: Aquatic Chronic 3;H412 Indeksinro X Huomautukset Kromi 0,7 - < # Nikkeli 6,5-7, Luokitusten: Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373 7,S Pii 1, Luokitusten: - KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Yleistiedot Jos on tapahtunut altistumista tai sitä epäillään: hakeudu lääkärin hoitoon tai pyydä lääkärin neuvoja Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Hiukkasten sisäänhengityksestä aiheutuvat hengitysvaikeudet vaativat välitöntä siirtymistä raikkaaseen ilmaan. Mikäli hengitys on pysähtynyt, annetaan tekohengitystä ja turvaudutaan lääkinnälliseen apuun. - 2 / 13

3 Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Palovaarat 5.1. Sammutusaineet Soveltuva sammutusaine Soveltumaton sammutusaine 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ihovauriot tai haavat pestään huolellisesti, jotta kaikki hiukkasmateriaali poistuu haavasta. Lääkinnälliseen apuun turvaudutaan, jos haavoja ei voida perusteellisesti puhdistaa. Ihovaurioita ja haavoja hoidetaan normaalein ensiaputoimin kuten esim. puhdistuksen, desinfektion sekä haavan tulehtumista ja likaantumista ehkäisevän sidoksen avulla ennen työn jatkamista. Jatkuva ärsytys vaatii lääkinnällistä apua. Ihon alle vahingossa syöpynyt tai juuttunut materiaali on poistettava. Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan nostaen alemman ja ylemmän silmäluomet satunnaisesti. Oksennutettava välittömästi ohjannut lääkintähenkilöstö. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa kroonisia vaikutuksia. Käytetään yleisiä tukitoimia ja hoidetaan oireiden mukaisesti. Hoida oireiden mukaan. Uhria on tarkkailtava. Oireet voivat esiintyä viivästyneinä. Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole havaittu. Jauhe. Kuiva hiekka. Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua, sillä se levittää paloa. Tämä tuote ei ole syttyvä Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset suojavarusteet Kannettavaa hengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta on käytettävä palossa. palomiehille Tuli palotorjunta Muita ohjeita Siirrä säiliöt palopaikalta, jos sen voi vaaratta tehdä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Käytä normaaleja palontorjuntamenetelmiä ja ota huomioon muiden mukana olevien materiaalien vaarat Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Muu kuin Toimitettuna tämä tuote ei anna aihetta erityisiin päästöjä koskeviin kysymyksiin. pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 6.4. Viittaukset muihin kohtiin Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta. Käytä PIS: n osassa 8 suositeltua henkilökohtaista suojelua. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 7.3. Erityinen loppukäyttö Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä. Järjestettävä riittävä ilmastointi. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Vältä pääsyä silmiin, iholle ja vaatteisiin. Vältä pitkää altistumista. Käsiteltävä suljetussa järjestelmässä, jos mahdollista. Käytä sopivaa henkilönsuojainta. Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä alkuperäisessä, tiukasti suljetussa säiliössä. Pidä poissa soveltumattomista materiaaleista (katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 10). KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Työperäisen altistumisen raja-arvot Itävalta. MAK -luettelo, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 MAK 2 mg/m3 3 / 13

4 Itävalta. MAK -luettelo, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/ min. 4 mg/m3 Hengitettävä jae. 0,4 mg/m3 Huuru ja hienopöly. MAK 1 mg/m3 Hengitettävä jae. 0,1 mg/m3 Huuru ja hienopöly. Itävalta. TRK-luettelo, OEL-määräys (GwV), BGBl. II, nro 184/2001 Belgia. Altistumisen raja-arvot. Osatekijät 15 min. 2 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. Sisäänhengitettävä pöly. Tyyppi Pöly ja sumu. 8 h. 10 mg/m3 Bulgaria. OEL:t. Määräys nro 13, joka koskee työntekijöiden suojelemista työssä käytettäville kemikaaleille altistumisen aiheuttamilta vaaroilta 8 h. 0,1 mg/m3 8 h. 0,05 mg/m3 Kroatia. Vaaralliselle aineelle altistumisen raja-arvot työpaikalla (ELV:t), liitteet 1 ja 2, Narodne Novine, 13/09 Suurin sallittu 2 mg/m3 pitoisuus 15 min. 2 mg/m3 Dust and fume. Suurin sallittu 0,21 mg/m3 Dust and fume. pitoisuus Suurin sallittu 0,5 mg/m3 pitoisuus 15 min. 4 mg/m3 Hienopöly. 10 mg/m3 Kokonaispöly Kypros. OEL:t. Tehtaan ilmakehän valvontaa ja tehtaissa olevia vaarallisia aineita koskeva muutettu määräys PI 311/73. 8 h. Tšekin tasavalta. OEL:t. Hallituksen asetus 361 Tanska. Altistumisen raja-arvot. Osatekijät 0,5 mg/m3 Pöly. Katto 1,5 mg/m3 Pöly. 0,1 mg/m3 Huuru. Katto 2 mg/m3 Pöly. Katto 1 mg/m3 Tyyppi TLV 0,5 mg/m3 Pöly. TLV 1 mg/m3 Pöly. 0,1 mg/m3 Huuru. TLV 0,05 mg/m3 Pöly. TLV 10 mg/m3 4 / 13

5 Viro. OEL:t. Työperäisille vaarallisille aineille altistumisen raja-arvot. (Liite asetukseen nro 293, 18. syyskuuta 2001) Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot Kokonaispöly 0,2 mg/m3 Hienopöly. 8 h. 5 mg/m3 Hienopöly. 10 mg/m3 0,1 mg/m3 Hienopöly ja/tai huuru. 8 h. 0,01 mg/m3 Hengitettävä. Ranska. Työperäisen altistumisen raja-arvot (VLEP) kemikaaleille Ranskassa, INRS ED 984 VME 2 mg/m3 VLE 2 mg/m3 Pöly. VME 1 mg/m3 Pöly. VME 1 mg/m3 VME 10 mg/m3 Saksa. DFG MAK luettelo (ohjeelliset OEL -arvot). Kemikaalien terveysvaikutuksia työpaikalla tutkiva komissio (Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area (DFG)) Saksa. TRGS 900, ilman raja-arvot työpaikalla Kreikka. OEL -arvot(päätös nro 90/1999 muutoksineen) Unkari. OEL:t. Yhteisasetus kemikaaliturvallisuudesta työpaikoilla 8 h. 0,01 mg/m3 Hengitettävä jae. AGW 2 mg/m3 Hengitettävä jae. AGW 0,006 mg/m3 Hengitettävä jae. 15 min. 2 mg/m3 Pöly. Pöly. 8 h. 5 mg/m3 Hengitettävä. 10 mg/m3 Hengittyvä 15 min. 4 mg/m3 0,4 mg/m3 Smoke. 0,1 mg/m3 Smoke. Katto 0,1 mg/m3 Islanti. OEL -arvot. Asetus 154/1999 koskien työperäisiä altistumisen raja-arvoja Pöly. Kokonaispöly 0,1 mg/m3 Hienopöly. 8 h. 0,05 mg/m3 Pöly. 8 h. 0,7 mg/m3 0,5 ppm 5 / 13

6 Irlanti. Työperäisen altistumisen raja-arvot Italia. Työperäisen altistumisen raja-arvot Latvia. OEL:t. Työperäisen altistumisen raja-arvot kemiallisille aineille 15 min. 2 mg/m3 Pöly ja sumu. Pöly ja sumu. 8 h. 4 mg/m3 Hienopöly. 10 mg/m3 Hengittyvän pölyn kokonaismäärä. Pöly ja sumu. 8 h. 1,5 mg/m3 Hengitettävä jae. 15 min. 1 mg/m3 8 h. 0,05 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Hengitettävä jae. 0,2 mg/m3 Hengitettävä jae. Luxemburg. Sitovat työperäisen altistumisen raja-arvot (liite I), muistio A Alankomaat. OEL:t (sitovat) Osatekijät Tyyppi 8 h. 0,1 mg/m3 Hengitettävä jae. Norja. Hallinnolliset normit saasteista työpaikalla TLV 0,5 mg/m3 TLV 1 mg/m3 Pöly. 0,1 mg/m3 Huuru. TLV 0,05 mg/m3 TLV 10 mg/m3 Puola. MAC:t. Asetus, joka koskee haitallisten tekijöiden suurimpia sallittuja pitoisuuksia ja intensiteettejä työympäristössä, liite 1 8 h. 0,2 mg/m3 8 h. 0,25 mg/m3 Portugali. OEL -arvot Decree-Law n. 290/2001 (Journal of the Republic - 1 Series A, n.266) Portugali. VLE -arvot. Standardi työperäiselle kemikaaleille altistumiselle (NP 1796) Pöly ja sumu. 8 h. 1,5 mg/m3 Hengitettävä jae. 6 / 13

7 Romania. OEL:t. Työntekijöiden suojelu työssä käytettäville kemikaaleille altistumiselta 15 min. 1,5 mg/m3 Pöly. Pöly. 15 min. 0,5 mg/m3 8 h. 0,1 mg/m3 Slovakia. OEL:t syöpää aiheuttaville aineille ja mutageeneille Asetus N:o 46/2002 koskien syöpää aiheuttavia ja mutageenisia aineita 8 h. 0,05 mg/m3 Hengitettävä jae. Slovakia. OEL:t. Asetus N:o 300/2007 koskien työterveyden suojelua kemiallisilla aineilla työskenneltäessä Hengitettävä jae. 0,2 mg/m3 Respirable fume. 8 h. 4 mg/m3 Hengitettävä jae. 10 mg/m3 Hengitettävä jae. Slovenia. OEL -arvot. Asetukset koskien työntekijöiden suojelemiseksi kemikaaleille työssä altistumisesta johtuvista vaaroista (Slovenian tasavallan virallinen lehti) Espanja. Työperäisen altistumisen raja-arvot Hengitettävä jae. 0,1 mg/m3 Respirable fume. Hengitettävä jae. Pöly ja sumu. Ruotsi. OEL:t. Työterveys- ja työturvallisuusvirasto (AV), työperäisen altistumisen raja-arvot (AFS 2015:7) Sveitsi. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz UK. EH40 Työpaikan altistumisen raja-arvot (WEL-arvot) Kokonaispöly Kokonaispöly 0,2 mg/m3 Hienopöly. Kokonaispöly Sisäänhengitettävä pöly. 15 min. 0,2 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. 8 h. 0,1 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. Sisäänhengitettävä pöly. 8 h. 3 mg/m3 Hienopöly. 15 min. 2 mg/m3 Inhalable dusts and mists. Inhalable dusts and mists. 8 h. 4 mg/m3 Hienopöly. 10 mg/m3 Sisäänhengitettävä pöly. EU. Altistumisen viiteraja-arvot direktiiveissä 91/322/ETA, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU 7 / 13

8 Biologiset raja-arvot Czech Republic. Limit Values for Indictators of Biological Exposure Tests in Urine and Blood, Annex 2, Tables 1 ja 2, Government Decree 432/2003 Sb. Osatekijät Näyte Määräävä tekijä 0,065 µmol/mmol Total chromium Kreatiini 0,03 mg/g Total chromium Kreatiini 0,077 µmol/mmol Nikkeli Kreatiini 0,04 mg/g Nikkeli Kreatiini - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. Näytteenottoaik a Suomi. HTP-arvot. Liite 2., biologiset raja-arvot (BRA/BGV), Sosiaali- ja terveysministeriö. Osatekijät Määräävä tekijä Näyte Näytteenottoaik a 0,1 umol/l Nikkeli Virtsa - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. Unkari. Työpaikan kemiallista turvallisuutta koskeva asetus N:o 25/2000 (liite 2): biologisen altistuksen (vaikutuksen) luetteloiden sallitut raja-arvot Osatekijät Näyte Määräävä tekijä 0,02 mg/g kromi Kreatiini 0,043 μmol/mmol kromi Kreatiini 0,02 mg/g nikkeli Kreatiini 0,038 μmol/mmol nikkeli Kreatiini - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. Näytteenottoaik a Spain. Biological Limit Values (VLBs), Occupational Exposure Limits for Chemical Agents, Table 4 Osatekijät Määräävä tekijä Näyte Näytteenottoaik a 25 µg/l Cromo total Virtsa 10 µg/l Cromo total Virtsa - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Osatekijät Määräävä tekijä Näyte Näytteenottoaik a 45 µg/l Nikkeli Virtsa - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. UK. EH40 Biological Monitoring Guidance Values (BMGVs) Osatekijät Määräävä tekijä Näyte Näytteenottoaik a 10 umol/mol Kromi Kreatiini - Katso lähdedokumentista näytteenottoa koskevat tarkemmat tiedot. Suositellut altistumisen seurantamenetelmät Johdetut vaikutuksettomat tasot (DNEL:t) Noudata standardeja seurantamenetelmiä. Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNEC) 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää yleistä ilmanvaihtoa (yleensä 10 ilmanvaihtoa tunnissa) tulee käyttää. Ilmanvaihtonopeuden tulee olla olosuhteisiin sopiva. Jos soveltuvaa, eristä prosessit, käytä paikallispoistoa tai muita teknisiä hallintamenetelmiä ilman pitoisuuksien pitämiseksi suositeltujen altistusten raja-arvojen alapuolella. Jos altistuksen raja-arvoja ei ole määritetty, pidä ilman pitoisuudet hyväksytyllä tasolla. 8 / 13

9 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet Yleistiedot Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa. Silmien tai kasvojen suojaus Ihonsuojaus - Käsien suojaus - Muut Hengityksensuojaus Termiset vaarat Hygieniatoimenpiteet Ympäristöaltistumisen torjuminen Kun silmävaurion vaara on olemassa, käytetään hyväksyttyjä turvalaseja, suojalaseja, naamaria ja/tai hitsauskypärää etenkin töissä, joissa syntyy hiukkasia, kuten esim. sulatuksessa, valussa, koneistuksessa, teroituksessa, hitsauksessa ja jauheita käytettäessä. Hiukkas- tai liuoskosketuksen välttämiseksi on käytettävä käsineitä. Käsineiden käyttö työn aikana estää myös metallin aiheuttamat haavat ja ihonaarmut. Kaikkien henkilöiden, jotka voivat joutua hiukkasten saastuttamiksi, on käytettävä suojavaatetusta tai työasua koneistus-, masuunin kunnostus-, ilmanpuhdistuslaitteiden suodatinvaihto-, huolto-, uuninhoito- ym. Töissä. Mikäli ilmahiukkasille altistus ylittää tai mahdollisesti ylittää työterveysmääräysten sallimat altistusrajat, hyväksyttyjä hengityslaitteita on käytettävä teollisuushygieenikon tai muun pätevän ammattihenkilön ohjeita noudattaen. Respiraattorin käyttäjät on myös lääkinnällisesti tutkittava ja määritettävä, kykenevätkö he fyysisesti pitämään respiraattoria. Ennen respiraattorin käyttöä kaikkien asianomaisten henkilöiden on tyydyttävästi läpäistävä respiraattorin kvantitatiinen ja/tai kvalitatiivinen sovitus ja koulutus sen käytössä. Tiiviisti kiinnittyvien respiraattorien käyttäjien on ajettava sileäksi ne kasvojen alueet, joita respiraattorin tiiviste koskettaa. Paineilmaletkulaitetta käytetään töissä, joihin liittyy suuri altistumisen mahdollisuus, kuten suodattimien vaihto suodatinkaapin ilmanpuhdistuslaitteessa. Ei sovellu. Noudata aina hyvää henkilökohtaista hygieniaa, johon kuuluu mm. peseytyminen materiaalin käsittelyn jälkeen ja ennen syömistä, juomista ja/tai tupakointia. Pese työvaatteet ja suojavarusteet säännöllisesti epäpuhtauksien poistamiseksi. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Kaikki suuret päästöt tulee ilmoittaa ympäristöpäällikölle. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Haju Olomuoto Väri Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Kiinteä. Eri muotoja. Hopea. Ei sovellu. 1104,44 C (2020 F) arvioitu / Ei sovellu. Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Alin syttyvyysraja (%) Ylin syttyvyysraja (%) Räjähdysraja - alempi (%) Räjähdysraja ylin (%) Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) Liukoisuus (vesi) Liukenevuus (muu) Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) 0,66 hpa arvioitu 9 / 13

10 Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2. Muut tiedot Tiheys Ominaispaino Ei räjähtävä. Ei hapettava. 8,79 g/cm3 arvioitu 8,79 arvioitu KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Tuote on vakaa eikä ole reaktiivinen normaaleissa käyttöolosuhteissa, varastoinnissa ta kuljetuksessa. Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa. Vahvat hapot. Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Yleistiedot Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot Oireet Hengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Hengitysteiden herkistyminen Ihon herkistyminen Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Syöpää aiheuttavat vaikutukset Työperäinen aineelle tai seoksele altistuminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Pitkittynyt hengittäminen saattaa olla haitallista. Ei ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia iholle joutuessa. Aineen joutuminen suoraan silmiin saattaa aiheuttaa ohimenevää ärsytystä. Alhainen vaara odotettavissa nieltynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ei tunnettuja. Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa tilapäistä ärsytystä. Tietojen osittaisen tai täydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista. Ei hengitysteitä ärsyttävä aine. Tuotteen ei odoteta aiheuttavan ihon herkistymistä. Tietojen osittaisen tai täydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista. Tietojen osittaisen tai täydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista. Hungary. 26/2000 EüM Ordinance on protection against and preventing risk relating to exposure to carcinogens at work (as amended) IARC Monografiat. Kokonaisarviointi aineen kyvystä aiheuttaa syöpää (Overall Evaluation of Carcinogenicity) 3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmisille. 2B Mahdollisesti karsinogeeninen ihmisille. Slovenia. OEL -arvot. Asetukset koskien työntekijöiden suojelemiseksi kemikaaleille työssä altistumisesta johtuvista vaaroista (Slovenian tasavallan virallinen lehti) syöpää aiheuttava, Category 2. Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Ei luokiteltu. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa vahingoittaa elimiä (hengityselimiä) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tietojen osittaisen tai täydellisen puuttumisen johdosta luokittelu ei ole mahdollista. 10 / 13

11 Seosta vaiko ainetta koskevat tiedot Muut tiedot Tietoa ei ole käytettävissä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Ei tietoja myrkyllisyysestä ainesosalle tai ainesosille Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow) Biokertyvyyskerroin (BCF) Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Muut tiedot Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja. Ei PBT tai vpvb aine tai seos. Viro Tiedot pohjavedessä olevista vaarallisista aineista Viro Tiedot maaperässä olevista vaarallisista aineista KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Jätteiden käsittelymenetelmät Jäännösjäte Saastunut pakkausmateriaali EU:n jätekoodi Hävitysmenetelmät/-tiedot Erityiset varotoimet KOHTA 14: Kuljetustiedot Chromium (Cr) 10 UG/L Chromium (Cr) 200 UG/L Copper (Cu) 1000 UG/L Copper (Cu) 15 UG/L Nickel (Ni) 10 UG/L Nickel (Ni) 200 UG/L Chromium (Cr) 100 mg/kg Chromium (Cr) 300 mg/kg Chromium (Cr) 800 mg/kg Copper (Cu) 100 mg/kg Copper (Cu) 150 mg/kg Copper (Cu) 500 mg/kg Nickel (Ni) 150 mg/kg Nickel (Ni) 50 mg/kg Nickel (Ni) 500 mg/kg Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjissä säiliöissä tai vuorauksissa voi olla tuotejäämiä. Tämä materiaali ja sen pakkaus tule hävittää turvallisella tavalla (katso: Ohjeet hävittämistä varten). Koska tyhjennetyissä säiliöissä voi olla tuotejäämiä, seuraa merkinnän varoituksia myös säiliön tyhjentämisen jälkeen. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Jätekoodi tulee määritellä käyttäjän, valmistajan ja jätteenkäsittelylaitoksen edustajien välisessä keskustelussa. Kerää uudelleenkäyttöä varten tai laita tiiviiseen säiliöön hävitettäväksi kunnan ohjeiden mukaisesti. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti. Hävitä asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. ADR : Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta. RID : Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta. ADN : Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta. IATA : Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta. IMDG : Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta. 11 / 13

12 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EU:n säädökset Luvat Muutettu asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, Liite I ja II Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 Muutettu asetus (EU) N:o 649/2012 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V Muutettu asetus (EY) N:o 166/2006 Liite II Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH 59 artikla 10 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä aineista (kandidaattiluettelo) Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo ja sen muutosten mukainen Käyttöä koskevat rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset Muutettu direktiivi 2004/37/EY: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta Muut EU:n säädökset Muutettu direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvista suuronnettomuusvaaroista Kansalliset säädökset Kemikaaliturvallisuusarvioint i KOHTA 16: Muut tiedot Noudata kansallisia säädöksiä kemiallisten aineiden kanssa työskentelystä. Lyhenteiden selitykset Kirjallisuusviitteet Tiedot aineen luokitukseen johtavista arviointimenetelmistä Lisätietoja Transportation Emergency Call Chemtrec at: Domestic: International: / 13

13 Vastuuvapauslauseke Muut tiedot Tämä asiakirja on laadittu käyttäen teknisesti luotettavina pidettyjä lähteitä, ja tietojen uskotaan olevan todenmukaisia. Materion ei anna mitään suoranaisia tai inkludenttisia takuita tähän sisältyvien tietojen tarkkuudesta. Materion ei voi ennakoida kaikkia olosuhteita, joissa näitä tietoja ja sen tuotteita mahdollisesti käytetään, ja niiden käyttöolosuhteet eivät ole sen hallinnassa. Käyttäjä on vastuussa kaiken saatavilla olevan tiedon arvioinnista, kun tätä tuotetta käytetään mihinkään erityiseen tarkoitukseen, sekä kaikkien Yhdysvaltain liittovaltion, osavaltion, provinssin, alueellisten ja paikallisten lakien, asetusten ja säädösten noudattamisesta. Kaikkien väärinymmärrysten tai virheellisten olettamusten välttämiseksi turvallisuustietojen vastaanottajan taholta tehdään selväksi, että tässä annetut tiedot eivät ole virallisen Käyttöturvallisuustiedotteen (Safety Data Sheet, SDS) muodossa vaan varsinaisesti vapaaehtoinen tuoteyhteenveto, joka läheisesti noudattaa EU:n Käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita (Safety Data Sheet COMMISSION REGULATION (EU) Nro 453/2010, päivätty 20. toukokuuta (REACH/SDS)). Tarkistetut tiedot kohdasta 1. Tarkistetut tiedot kohdassa / 13