LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4"

Transkriptio

1 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto AIKA klo 17:00-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Kaupunginhallituksen lupajaoston kokoontuminen 5 4 Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Jouni Saastamoinen, Kankaalan kallioalue 5 Määräys muovin käsittelylaitoksen jätteiden poistamisesta ja muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista / Pohjanmaan Muovikierrätys Oy Lupajaostolle tiedoksi 12 7 Kiinteistöä koskeva poikkeaminen 14 8 Luvattoman kärrisaunan poistaminen 18 9 Lieksan rakennusjärjestyksen uudistaminen 21 Oikaisuvaatimusohje 21

2 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Esko 17:00-18:55 varapuheenjohtaja Kurkinen Satu-Lilja 17:00-18:55 jäsen Kiiskinen Seppo K. 17:00-18:55 jäsen Kaverinen Maija 17:00-18:55 jäsen Pöppönen Jukka 17:00-18:55 varajäsen Sarkkinen Jorma 17:00-18:55 rakennustarkastuspäällikkö Laatikainen Riitta 17:00-18:05 ympäristönsuojelutarkastaja Räsänen Tuula 17:00-18:55 pöytäkirjanpitäjä POISSA Väänänen Timo puheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Esko Saastamoinen Varapuheenjohtaja Tuula Räsänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Seppo Kiiskinen Satu-Lilja Kurkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana arkipäivänä JULKIPANOTODISTUS Tässä pöytäkirjassa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva julkipanokuulutus on ollut julkisten kuulutusten ilmoitustaululla

3 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHLUPAJA 1 Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Pöytäkirjan tarkastajat KHLUPAJA 2 Päätös: Valittiin Seppo Kiiskinen ja Satu-Lilja Kurkinen.

5 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Kaupunginhallituksen lupajaoston kokoontuminen KHLUPAJA 3 Hallintosäännön 129 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kaupunginhallituksen lupajaoston esittelijänä ra ken nus val von tatoi men ja koko lupajaoston toimialaan kuuluvissa asioissa toimii ra ken nus tar kas tus pääl lik kö. Ympäristönsuojelutarkastaja esit telee ympäristönsuojelutoimeen liittyvät asiat. Pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan tai muun toimielimen nimeä mä henkilö. Rtp. Jorma Sarkkinen: Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää, että lupajaoston kokouk set pidetään tarpeen mukaan kuukauden 1. tiistai kello 16:00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, Pielisentie 3. Pöytäkirjan pitäjänä toimii Tuula Räsänen ja hänen varallaan Eeva-Liisa Lehikoinen. Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksessa ja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, puh sähköposti:

6 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Maa-aines- ja ympäristölupahakemus / Jouni Saastamoinen, Kankaalan kallioalue 369/66.662/2017 KHLUPAJA 4 Jouni Saastamoinen hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupaa kiviaineksen murskaamiseen Kankaala tilalle. Lupaa haetaan kuudeksi vuodeksi ( 6 v) m 3 :n ottomäärälle. Hakemuksen mukainen ottamisalue on Viensuulla Kalkinlahden yksityistien varressa noin 2 km Viensuun kyläkeskuksesta luoteeseen. Kyseessä on olemassa olevasta ottamisalueesta, jossa viimeisin maa-aineslupa päättyi Nyt haetaan lupaa aiemman luvan aikana ottamatta jääneelle kiviainesmäärälle. Kallion louhintaa ja kivenmurskaamoa koskeva ympäristölupa päättyi myös Lupaa haetaan toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Lieksan kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla ja Lieksan Lehdessä Naapurikiinteistöjen ja lähimpien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto hakemuksen vireilläolosta. Hakemukseen ei tullut muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä. Pohjois-Savon ELY-keskus/Liikenne- ja infrastruktuuri-vastuualue ja terveydensuojeluviranomainen antoivat lausunnon. Yst Riitta Laatikainen: Kaupunginhallituksen lupajaosto myöntää Jouni Saastamoiselle maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä 1 olevan (liitetään pöytäkirjaan) lupapäätöksen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin. Lisätietoja: Ympäristönsuojelutarkastaja Riitta Laatikainen, p , sähköposti:

7 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Määräys muovin käsittelylaitoksen jätteiden poistamisesta ja muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista / Pohjanmaan Muovikierrätys Oy 129/30.301/2016 KHLUPAJA 5 Ympäristölupa ja yrityksen toiminnan loppuminen Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:llä on Lieksan ja Nurmeksen kaupun kien rakennus- ja ympäristölautakunnan myön tämä ympäristölupa muovijätteiden käsittelyyn Lieksassa Pa lo asema tie 2:ssa, kiinteistöllä Kiinteistön omistaja on Es pi res Oy. Toiminta alkoi kesäkuussa Valvontaviranomaisen käsityksen mukaan yrityksen toiminta on lop pu nut Lieksassa keväällä/kesällä Ympäristöluvan mukaan toiminnassa tapahtuvista muutoksista tai toiminnan lo pet tami ses ta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Yritykseltä ei ole saatu virallista, ympäristöluvan lupaehto 10:n mu kais ta ilmoitusta toiminnan lopettamisesta. Lieksan kaupungin ym pä ris tön suo je lu tar kas ta ja on pyytänyt yritystä useita kertoja il moit ta maan mahdollisesta toiminnan loppumisesta Liek sas sa (säh kö pos ti vies tit Eino Järviselle ja sekä kir jal li nen kehotus ). Viimeisin kehotus an net tiin kirjeel lä Tilanne kiinteistöllä elokuussa 2017 / tarkastukset Toiminnan loppumisen jälkeen kiinteistöllä on tehty tarkastukset ja Lisäksi Lieksan kaupungin ve si huol to laitok sen laitosmies kävi teollisuushallissa yhdessä kiinteis tön omistajan edustajan kanssa tarkastamassa vesimittarin lu ke man vesilaskutusta varten. Ympäristönsuojelutarkastajan tekemässä tar kas tukses sa todettiin, että teollisuusrakennuksen päädyssä ulkona on ka sa sekalaista muovijätettä. Piha-alueella, ympäristöluvan mukai sen raaka-ainevaraston ulkopuolisella alueella on jonkin verran muo vi jä tet tä niissä kohdissa, joissa oli aiemmin muovijätekasa. Pi ha-alu eel la on toimintaan liittyvää kalustoa ja varastokontteja. Vesimittarin tarkastuksen yhteydessä todettiin, että teol li suus hal lin sisällä olevissa altaissa ja säiliöissä on jätevettä. Hal lin ulkopuolella olevassa öljynerotuskaivossa oli havaittavissa pien tä muovisilppua. Kiinteistöllä tehtiin tarkastus, jossa olivat läsnä kiinteis tön omistajan Espires Oy:n edustaja, Lieksan kaupungin ve sihuol to pääl lik kö ja ympäristönsuojelutarkastaja. Pohjanmaan Muo vi kier rä tys Oy:lle oli ilmoitettu sähköpostilla tarkas tuk ses ta.

8 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Tarkastuksessa todettiin, että teollisuusrakennuksen päädyssä ulko na on edelleen kasa sekalaista muovijätettä. Myös pi ha-alu eella on vielä jonkin verran muovijätettä. Teollisuusrakennuksen sisä puo lel la on muovin käsittelystä peräisin olevaa muovijätettä ja muu ta sekajätettä sekä jäteöljyä. Muovin käsittelyprosessiin liittyvää jätevettä on rakennuksen sisäl lä olevissa altaissa. Jätevedessä on kiinteää muovijätettä. Jäte ve den laatu ei ole valvontaviranomaisen eikä Lieksan ve si huolto lai tok sen tiedossa. Rakennuksen ulkopuolella olevassa öl jyn erotus kai vos sa oli nähtävissä jonkin verran muovijätettä. Teol li suusra ken nuk sen ulkopuolella olevan polttoainesäiliön ja aggregaatin vie res sä asfaltin pinta oli öljyistä. Tarkastuksesta on tehty muistio. Ympäristöluvassa edellytetty vakuus Ympäristöluvassa on edellytetty toiminnan harjoittajalta ym pä ristön suo je lu lain 59 :n mukainen 4000 :n vakuus asianmukaisen jä te huol lon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuutena on toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitakaus, joka on voi mas sa saakka. Kehotus ja kuuleminen Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:lle lähetettiin kir jal linen kehotus poistaa tontilla rakennuksen päädyssä oleva jä te kasa ja piha-alueella olevat loput muovijätteet mahdollisimman pikai ses ti ja viimeistään mennessä. Samalla kiellettiin johtamasta teollisuushallin sisällä olevissa altais sa ja säiliöissä olevaa jätevettä Lieksan kaupungin jä te ve sivie mä riin ennen kuin jäteveden määrä ja laatu on ve si huol to laitok sen ja ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa. Muovien ja muun tuotannosta peräisin olevan kiintoaineen johtaminen jä teve si vie mä riin kiellettiin. Toiminnan harjoittajaa kehotettiin ot tamaan yhteyttä jätevesiasiassa vesihuoltopäällikköön ja ym pä ristön suo je lu tar kas ta jaan jatkotoimenpiteistä sopimiseksi. Toiminnan harjoittajaa pyydettiin ilmoittamaan mennes sä kirjallisesti mahdollisesta yrityksen toiminnan loppumisesta Liek sas sa. Toiminnan harjoittajalle ilmoitettiin kirjeessä, että jos jätteitä ei ole siivottu annettuun määräaikaan mennessä, niin Lieksan kaupun gin hal li tuk sen lupajaosto eli ympäristönsuojeluviranomainen tu lee käsittelemään asian ympäristönsuojelulain 175 :n mu kai-

9 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto se na asiana (määräys jätteiden poistamiseen) ja mahdolliset muut toiminnan lopettamiseen liittyvät velvoitteet. Kirjeessä ilmoitettiin, että ympäristönsuojeluviranomainen voi aset taa ympäristönsuojelulain 184 :n perusteella määräyksen te hos teek si uhan, että tekemättä jätetyt toimenpiteet teetetään lai min lyö jän kustannuksella. Tässä tapauksessa toimenpiteiden teet tä mi seen käytetään Nordea Pankki Suomi Oyj:n antamaa va kuut ta eli pankkitakausta. Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:lle varattiin mahdollisuus antaa Liek san ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen vastine ke hotus- ja kuulemiskirjeessä annetusta sii vous ke ho tukses ta ja muista asioista viimeistään mennessä. Pohjanmaan Muovikierrätys Oy ei ole antanut vastinetta. Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:lle ilmoitettiin etukäteen tarkastuksesta. Yst Riitta Laatikainen: Kaupunginhallituksen lupajaosto määrää ympäristönsuojelulain 175 perusteella Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:n (Y-tunnus ) poistamaan mennessä kiinteistöltä , Paloasemantie 2, seuraavat muovin kä sit te ly lai - tok sen toiminnasta peräisin olevat jätteet: - teollisuusrakennuksen päädyssä ulkona olevat muovipaalit ja maa-ainesta sisältävä muovijäte - kiinteistön piha-alueella, maan pintakerroksessa olevat muovit - teollisuusrakennuksen sisällä olevat, muovin käsittelystä pe räisin olevat muovijätteet ja muut jätteeksi luokiteltavat tavarat ja ai nek set (rakennuksen lattialla, jäteastioissa ja jätesäkeissä) - teollisuusrakennuksen sisällä pesuvesi-/jätevesialtaissa ja lattia kai vois sa olevat muovijätteet, sakat ja lietteet - kaikki toiminnasta peräisin olevat vaaralliset jätteet (mm. jä teöl jyt, kemikaalit, akut, loisteputket) - teollisuusrakennuksen ulkopuolella sijaitsevassa öl jyn ero tus kaivos sa olevat muovijätteet (muovisilppu) ja öljyinen jäte Kaikki em. jätteet on toimitettava sellaiseen vas taan ot to paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan ko. jätettä. Jätteiden toi mit tami ses ta on annettava Lieksan ympäristönsuojeluviranomaiselle luo tet ta va selvitys (kuitit, siirtoasiakirja). Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:n on ilmoitettava ym pä ris tön suoje lu vi ran omai sel le onko muovin pesussa käytetty jotain pe su ainei ta ja jos on, niin mitä pesuaineita. Vesialtaissa olevan veden ph on tutkittava ennen vesien johtamista kaupungin vie mä ri verkos toon ja tulokset on toimitettava ym pä ris tön suo je lu vi ran omaisel le ja Lieksan vesihuoltolaitokselle.

10 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Teollisuusrakennuksen piha-alueella oleva (polttoainesäiliön ja ag gre gaa tin vieressä) öljyllä likaantunut asfaltti on puhdistettava. Kaupunginhallituksen lupajaosto tehostaa jätteiden poistamista ja mui ta edellä olevia jätehuoltoon ja jätevesiin liittyviä määräyksiä ym pä ris tön suo je lu lain 184 :n perusteella uhalla, että toi men piteet tee te tään laiminlyöjän kustannuksella. Toimenpiteiden teettä mi seen käy te tään ympäristöluvan lupaehdossa 11 edellytettyä 4000 :n va kuut ta (Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitakaus nro ) siinä määrin kuin ne on vakuussummalla teh tä vissä. Päätöksen perustelut Pohjanmaan Muovikierrätys Oy on toiminut ympäristöluvan vastai ses ti toiminnan loppumisen jälkeen jätehuollon ja jätevesien osal ta. Teollisuusrakennuksen ulkopuolelle jätetyt muovijätteet ja muo via sisältävät jätteet aiheuttavat roskaantumista, joka il menee epäsiisteytenä (jätelaki 72 roskaamiskielto). Ulkona ja teolli suus ra ken nuk sen sisällä olevista jätteistä aiheutuu ym pä ris tönsuo je lu lain 5 :ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista; 5 2 d) ympäristön yleisen viihtyisyyden vähenemistä ja 5 2 f) vahin koa tai haittaa omaisuudelle tai sen käytölle. Jätevedessä olevasta muovisilpusta voi aiheutua merkittävää hait taa jätevedenpuhdistamon toimintaan. Teollisuusrakennuksen piha-alueella asfaltin pinnassa olevasta öljys tä voi aiheutua maaperän pilaantuminen. Ym pä ris tön suo je lulain 16 :n perusteella maaperän pilaaminen on kiellettyä. Tässä päätöksessä annetut määräykset kohdistetaan ym pä ris tölu van haltijaan eli Pohjanmaan Muovikierrätys Oy:öön. Tehtyjen tar kas tus ten perusteella yrityksen toiminta on loppunut. Poh janmaan Muovikierrätys Oy:ltä ei kuitenkaan ole tullut ym pä ris tönsuo je lu vi ran omai sel le virallista ilmoitusta toiminnan loppumisesta ei kä siitä, vastaako jokin muu taho toiminnan lopettamisen jälkei sis tä toimenpiteistä (jätteiden ja jätevesien poistaminen). Päätöksen täytäntöönpano Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta ympä ris tön suo je lu lain 200 :n perusteella. Mahdollinen valitus päätöksestä viivästyttäisi ja vaikeuttaisi jättei den poistamista. Teol li suus ra ken nuk sen sisällä olevissa altaissa ole vaa vettä ei voida johtaa vie mä ri ver kos toon ennen kuin vedes sä olevat muovijätteet on saatu pois tet tua. Altaat pitää saada tyh jen net tyä ennen talven tuloa. Sovelletut oikeusohjeet

11 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Jätelaki (646/2011) Päätös: Jakelu: Hyväksyttiin. Pohjanmaan Muovikierrätys Oy Espires Oy Nordea Pankki Suomi Oyj Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lisätietoja: Ympäristönsuojelutarkastaja Riitta Laatikainen, p , säh kö pos ti:

12 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Lupajaostolle tiedoksi KHLUPAJA 6 P-K:n ELY-keskuksen päätös Tikkuusuon luon non suo jelu alu een perustamisesta. Alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja Na tu ra 2000-ohjelmaan osana Re po suo-kal lio lah den suo-ko ko naisuut ta. Vaasan hallinto-oikeuden päätös vesitalousasiassa mää rät tyä käsittelymaksua koskevasta valituksesta. Valitus on hy lät ty. Aluehallintovirasto oli hylännyt aallonmurtajan ra ken tamis ta koskevan hakemuksen. Päätös on sähköisessä ko kous hallin nas sa. Vaasan hallinto-oikeuden päätökset vesilain mu kai sessa hallintopakkoasiassa ja vesitalousasiaa koskevasta va li tuk sesta. Valitukset on osittain hyväksytty ja asia on palautettu uu delleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Kyse on aallonmurtajien py syt tä mis tä koskevasta asiasta. Päätös on sähköisessä ko koushal lin nas sa. P-K:n ELY-keskuksen lausunto Binderholz Nordic Oy:n Liek san sahalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta. P-K:n ELY-keskuksen lausunto Pankakoski Mill Oy:n toi mit ta mas ta tuhkakentän rakentamissuunnitelmasta. Ympäristönsuojelutarkastajan tarkastusmuistio ; kiinteis tön jätevesien käsittely ja purkuputken tulppaa mi nen. Ympäristönsuojelutarkastajan tarkastusmuistio ; raken nus- ja ympäristölautakunnan määräys romuautojen ja muiden jätteiden siivoamisesta kiinteistöiltä ja Määrätyt toimenpiteet oli tehty. Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto alue hal lin to viras tol le vesilain mukaisesta hakemuksesta/ruunaan koskien kala ta lou del li nen kunnostus. Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto Kemijoki Oy:lle ve si lain mukaista hakemusta varten/jäänmuodostuksen edis tämi sek si Lieksanjokeen Pankakosken voimalaitoksen yläpuolelle suun ni tel lut Forto-köydet. Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto alue hal lin to viras tol le vesilain mukaisesta hakemuksesta / Vedenpinnan mittaus pis teen sähkönsyöttökaapelin ja teleohjauskaapelin asen tami nen Pankajärven Kiviniemeen. Yst Riitta Laatikainen: Merkitään tiedoksi.

13 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Päätös: Hyväksyttiin. Riitta Laatikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18:05. Lisätietoja: Ympäristönsuojelutarkastaja Riitta Laatikainen, p , sähköposti:

14 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Kiinteistöä koskeva poikkeaminen 396/63.633/2017 KHLUPAJA 7 Hakija: Kiinteistön omistaja Hakemuksen kohde: Lieksan kylä, Rinkaranta RN:o 28:21. Rakennuspaikka on 3210 m2 ja sijaitsee Märäjälahden rannalla. Kaavatilanne: Alueella on vahvistettu Pielisen rantaosayleiskaava Lieksa/Etelä, mut ta hakemuksen kohde ei kuulu kaavoitettuun alueeseen. Rakennushanke: Vapaa-ajan asunto, rantasauna ja varasto Rakentamisrajoitus: Rakentaminen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL:n 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa. Hakijan esittämät perustelut ja erityiset syyt: - Poikkeamislupaa on haettu tontille, jossa on jo aikanaan ollut ra ken nuk set. Asiasta ovat selvitykset saatu maakunta-arkistosta, jos ta lausunto mukana sekä valokuvat perustuksista. - Nyt haettava rakentaminen liittyy maaseutumatkailuun si vu elinkei no na. Matkailijoille tarvitaan majoitustiloja. Kohde on erinomai nen siihen tarkoitukseen, kun on kalavedet äärellään ja pysty tään tarjoamaan myös metsästysmahdollisuus. - Rakennettavalle tontille on haettu tontin ympärillä olevalle emoti lal le varastoa ja päärakennus toimisi tukikohtana, kun emotilalla teh dään erilaisia metsänhoidollisia toimenpiteitä. - Hakija asuu noin kolmen kilometrin päässä Pielisen rannalla ja tä mä kohde olisi sopivan matkan päässä, jossa turisteja viedään ve sit se tälle loma-asunnolle. - Lamminkylässä ei ole kyläyhdistyksellä tällä hetkellä ko koon tumis paik kaa. Tämä uusi rakennettu kohde olisi hyvin tärkeä yhdys si de kyläläisille. Entinen kokoontumispaikka menetettiin, kun Lam min ky län koulu myytiin yrittäjälle. - Poikkeamisluvan anottu rakennus toimisi myös met säs tys seuran kokoontumispaikkana, kun omaa metsästysmajaa ei vielä Liek san Erä ry:llä ole. Edellä mainitut seikat puoltavat tämän luvan käsittelyssä myöntei sen lopputuloksen saavuttamista, kun kohteen virkistyskäyttö oli si monipuolista eri käyttäjäryhmille. Naapureiden kuuleminen: Naapurikiinteistöt omistaa hakija ja kaupunki, joten erillistä naapu rin kuulemista ei tarvita.

15 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Rakennuspaikan vesi- ja jätehuolto sekä tieyhteys yms: Kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto rakennettu tontin läpi, josta lu vat tu vesi- ja viemäröinti rakennukseen. Maankäyttöpäällikön lausunto ja perustelut: "Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttöja rakennuslaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ra ken tamis ta tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyk ses tä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se aiheuttaa haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle jär jes tä mi sel le tai vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavut ta mis ta tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista kos ke vien tavoitteiden saavuttamista tai johtaa vaikutuksiltaan mer kit tä vään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä hai tal li sia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamista on haettu alueelle, joka on ollut mukana Pielisen ete läi ses sä rantaosayleiskaavoituksessa. Rantaosayleiskaava on hy väk syt ty Lieksan kaupunginvaltuustossa Alue on ollut osoitettuna maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), mutta Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut rantaosayleiskaavan tilan Rin ka ran ta ja tähän rajautuvan tilan Pietula osalta. Osayleiskaavatyön yhteydessä laaditusta emätilaselvityksestä käy il mi, että tilojen Rinkaranta RN:o 28:21 ja Pietula RN:o 28:22 emä ti la na on tila RN:o 28:14. Emätilasta on muodostunut edellä mai nit tu jen tilojen lisäksi tilat RN:o 28:15, RN:o, 28:17 ja RN:o 28:18. Emätilan alueella on muunnettua rantaviivaa 385 metriä. Sel vi tyk sen mukaan emätilan alueella on yksi olemassa oleva loma-asun to, joka sijaitsee tilalla RN:o 28:18. Lisäksi tilalla RN:o 28:17 on olemassa oleva sauna. Näin ollen emätilaan kohdentuen on jo käytetty kaksi rantaa rajaavaa rakennuspaikkaa. Muunnetun rantaviivan pituus määrittelee emätilan rantaa ra jaavien rakennuspaikkojen määräksi 1,9 2,3. Tila Rinkaranta si jaitsee vyöhykkeiden III ja IV (5 6 ja 6 7) raja-alueella, jossa mitoi tus nor mi na on perusteltua käyttää kuutta rakennuspaikkaa muun ne tun rantaviivan mukaista kilometriä kohden. Koska kaksi ra ken nus paik kaa on jo käytetty, ei rakennusoikeutta enää ole hae tun poikkeamisen mukaiselle rakentamiselle. Jos rakennuspaikkaa haettaisiin kaavoituksen kautta, ei lop pu tulos tulisi eroamaan kumotusta kaavaratkaisusta. Syynä ran ta osayleis kaa van kumoamiselle tilojen Rinkaranta ja Pietula osalta ovat ol leet riittämättömät selvitykset siltä osin kuin kyse on ollut sauna ra ken nuk ses ta ja saunarakennukseen kohdentuvasta hal linto-oi keu den tulkinnasta. Toisin sanoen asiakirjoista ei ole käynyt ai ka naan riittävän selvästi ilmi, että saunarakennus varaa yhden ra ken nus pai kan, minkä seurauksena hallinto-oikeus ei ole voinut

16 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Rtp. Jorma Sarkkinen: ot taa kantaa saunarakennuksen merkitykseen kaavaratkaisussa. Kaava-alueen sisällä ei voida käyttää mitoitusnormeista poik keavaa mitoitusta tai laskentatavasta poikkeavaa menetelmää yk sittäi sis sä tapauksissa, koska se asettaisi maanomistajat eri ar voiseen asemaan perustuslain 6 :n nojalla, mikä käy ilmi kor keimman hallinto-oikeuden päätöksestä samaan kaava-alueeseen koh den tu neen muun valituksen ratkaisussa. Kolme rakennuspaikkaa emätilan muunnettua rantaviiva kohden tar koit tai si mitoituslukua 7,8. Yhteenvetona voidaan todeta, että poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kohde ei myöskään täytä kaikkia rakennuspaikalle asetettuja vaa timuk sia." Ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää MRL:n 171 :n mu kaisis ta poikkeamisluvista, kun kysymyksessä ei ole rakennuksen kor vaa mi nen uudella, rakennuksen laajennuksesta tai käyt tö tarkoi tuk sen muutoksesta. Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää hylätä poik kea mis ha kemuk sen. Perustelut: - Emätila on jo käyttänyt alueelle hyväksytyn mitoitusperiaatteen ja laskentatavan mukaisesti kaikki rantarakennuspaikat eikä poikkea val le laskentatavalle ole perusteita, koska maanomistajien yhden ver tai sen kohtelun periaate ei toteutuisi. - Rakennuspaikalle asetetut vaatimukset eivät kaikilta osin täyty. Si jain nil taan ja muodoltaan poikkeamishakemuksen mukaiselle pai kal le rakentaminen on hankalaa. Paikka on jyrkkä ja sor tu maherk kä sekä melko kapea yhdystien ja vesistön välissä. Myös kulku yh teys rakennuspaikalle on hankalasti toteutettavissa. - Rantaetäisyydet eivät täytä voimassa olevan ra ken nus jär jes tyksen määräyksiä, eikä poikkeaminen rantaetäisyyksistä ole ra kennus pai kan muoto huomioon ottaen perusteltua. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 116, Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta julkipanopäivästä lukien. Päätös: Hyväksyttiin.

17 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Päätöksen liitteet: 2 kpl Lunastus 175 Jakelu: poikkeamisluvan hakija Lunastuksetta: Pohjois-Karjalan Ely-keskus Kaupunginhallitus, Lieksa Maankäyttö Rakennusvalvonta, Lieksa Lisätietoja: Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, puh säh kö pos ti: Maankäyttöpäällikkö Anna-Maria Latosaari, puh sähköposti:

18 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallituksen lupajaosto Luvattoman kärrisaunan poistaminen 100/66.661/2017 RAKYMPLA 36 Kiinteistön omistaja: Kiinteistö Oy Pielisenpeili Versokuja 7 B Helsinki Kiinteistö: Lieksan kaupungin Kolin kylän Peilinranta -niminen kiinteistö RN:o 16:101. Selvitys: Kiinteistölle, joka kaavassa on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL), on sijoitettu luvatta liikuteltavaksi osoi tet tu esine ns. kärrisauna. Kär risau na täyttää omi nai suuk sil taan MRL:n 113 mukaisen mää ri tel män rakennuksesta, joka tar vit see rakennusluvan. Raken nus lu van myöntämiselle ei ole edellytyksiä, koska alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Laiton tilanne poistuu kun kärrisau na pois te taan. Kuuleminen: Vt. rakennustarkastuspäällikkö on käynyt paikanpäällä asian osai sen kanssa ja kehottanut suullisesti poistamaan ra kennuk sen. Kiinteistön omistajaa on kuultu kirjallisesti päi vä tyl lä selityspyynnöllä, jonka Kiinteistö Oy Pielisenpeilin edusta ja Ari Laamanen on kuitannut vastaanotetuksi Se litys pyyn töön on annettu vastine Selityspyynnössä tode taan, että Peilinranta -kiinteistö rajoittuu Ari Laamasen omis tamaan kesämökkikiinteistöön ja toimii siten hänen pihanaan. Omaa pihaa omistaja saa käyttää omistajanoikeuksia käyttäen par haak si katsomallaan tavalla. LV-alueesta todetaan, että jos kau pun ki haluaa lähivirkistysalueet yleiseen ulkoilukäyttöön, se lu nas taa tällaiset alueet ja sitten perustaa parhaaksi katsomansa ul koi lu rei tit. Rakennuksen määritelmän osalta todetaan, että peräkärrysauna ei ole lain tarkoittaman rakennus, koska sitä ei ole tarkoitettu pysy väk si ko. alueella vaan sitä on tarkoitus pitää muissakin paikois sa. Vastine kokonaisuudessaan on sähköisessä kokoushallinnassa. Vt. rakennustarkastuspäällikön selvitys: Kirjallisen selityksen mukaan Ari Laamanen on ostanut sittemmin Pei li ran ta-ni men saaneen kiinteistön Loma-Kolilla. Kiinteistö sijait see vuonna 1998 vahvistetun rantakaavan lähivirkistysalueella (VL). Alueelle hän on sijoittanut kärrisaunan, joka tarvitsee raken nus lu van, koska kysymyksessä ei ole normaalista tal vi säi lytyk ses tä tai retkeilystä.

19 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallituksen lupajaosto Rakennusluvan myöntäminen ei kuitenkaan ole edellytyksiä koska VL-alueelle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. VL-alue ei myöskään muodosta KOy Pielisenpeili omistaman Pielisenpeili-nimisen kiin teis tön, RN:o 16:67, pihapiiriä. VL-alue on tarkoitettu yhteisiä tar pei ta palvelevaksi yhteiskäyttöalueeksi. Rantakaavan to teut tami nen on maanomistajien vastuulla ei Lieksan kaupungin. Alu eella ei ole vahvistettua ulkoilureittisuunnitelmaa, eikä sinne ole muo dos tet tu rantakuntaa (MRL 75, RakL 123a,e,f ). Kärrisauna täyttää MRL 113 :ssä rakennusta koskevat mää ri telmät. Rakennus edellyttää myös ominaisuuksiensa vuoksi vi ranomais val von taa ja -ohjausta, jolloin paloturvallisuus, jätevesien kä sit te ly ja rakennuksen sopeutuminen olevaan ympäristöön on huo mioi ta va. Sillä on sekä maankäytöllisiä että ympäristöllisiä vai ku tuk sia. Kysymyksessä on saunarakennuksen kaavan vas taises ta rakentamisesta ranta-alueella. Vt.rtp. Jorma Sarkkinen: Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää Ari Laamasen poistamaan KOy Pielisenpeilin omistamalta Peilinranta-nimiseltä kiin teis töl lä olevan laittoman rakennuksen "kärrisaunan" men nes sä (MRL 180 ). Päätös: Jakelu: Hyväksyttiin. Kiinteistö Oy Pielisenpeili saantitodistuksella Ari Laamanen saantitodistuksella Lisätietoja: Vt. rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, puh sähköposti: KHLUPAJA 8 Kiinteistö Oy Pielisenpeili on valittanut rakennus- ja ym pä ris tölau ta kun nan päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Kiinteistö Oy Pielisenpeilin valitus luottamusmiesten sähköisessä ko kous hal lin nas sa. Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt vastaanottajaa an ta maan lausunto kaikista valituksessa esitetyistä vaa ti muk sis ta ja niiden perusteluista sekä varannut tilaisuuden lau sua valittajan esit tä mäs tä oikeudenkäyntikulujen korvaamista kos ke vas ta vaati muk ses ta niin kulujen määrän kuin vaatimuksen pe rus tei den mu kai ses ti. Lausunto asiakirjoineen palautettava viimeistään Itä-Suo men hallinto-oikeuteen. Rtp. Jorma Sarkkinen:

20 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallituksen lupajaosto Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehty päätös tulee py syt tää ja kaikki valituksessa esitetyt vaatimukset tulee pe rusteet to ma na hylätä. Kärrisaunaa on pidetty paikallaan ainakin syyskuusta 2016 tou kokuun 2017 loppuun saakka. Valittaja on rakennusvalvonnan tie tojen mukaan poistanut kärrisaunan kyseiseltä paikalta kesäkuun 2017 alussa mutta ei ole perunnut hallintovalitusta. Perusteluina valituksen alaisen päätöksen pysyttämiselle ja va litta jan vaatimusten hylkäämiselle hallituksen lupajaosto esittää seu raa vaa: Kärrisaunan pitkäaikainen paikallaan pitäminen (yli 8 kk) ja ominai suuk sien sa vuoksi kärrisauna olisi edellyttänyt rakennusluvan, ku ten rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemässä pää tök ses sä on todettu. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen mu kaan sauna ja muu tulisijallinen talousrakennus on aina ra kennus lu van va rai nen hanke eikä näin ollen ole kysymyksessä vä häises tä rakennelmasta. Kun kärrisauna on pysytetty paikallaan yhteiskäyttöön tar koi tetul la alueella (VL) ja johon ei ole osoitettu rakennusoikeutta, ei ra ken ta mi sel le ole voitu myöntää lupaa ja ra ken nus val von ta viran omai sel la on ollut oikeus poistattaa kärrisauna alueelta. Lä hivir kis tys aluet ta ei voida pitää Pielisenpeili-kiinteistön pihapiirinä, vaan alue on kaavan mukaisesti yhteiskäyttöön tarkoitettua aluet ta vaikka osa VL-aluetta on liitetty RA-alueeseen kuuluvaan kiin teis töön. Jos kyseessä olisi ollut ajoneuvon parkkeerauksesta tai säilytyksestä valittajalla olisi ollut mahdollisuus sijoittaa kärrisau na toisaalle. Valittaja on myös viitanut siihen, ettei kaavamerkinnöissä ole erik seen tai alaindeksillä yhteiskäyttöaluetta korostavaa merkintä "/yk" käytetty. Kyseinen rantakaava on vahvistettu 1998 ja tällöin ei kyseistä merkintää ole käytetty. Valittaja on myös viitanut siihen, ettei Lieksan kaupunki ole käyttä nyt etuosto-oikeuttaan kun KOy Pielisenpeili oli ostanut VL-alueen. Kaupungilla ei ole ollut mahdollista käyttää etuosto-oikeutta myy dyn määräalan pienen pinta-alan vuoksi. Päätös: Jakelu: Hyväksyttiin. Itä-Suomen hallinto-oikeus Lisätietoja: Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, puh säh kö pos ti:

21 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen lupajaosto Lieksan rakennusjärjestyksen uudistaminen 438/66.667/2017 KHLUPAJA 9 Voimassa oleva rakennusjärjestys (voimaantulo ) on Liek san ja Nurmeksen yhteinen. Koska Lieksan ja Nurmeksen tek ni sen viraston yhteistyö loppui , on tarpeen uusia ny kyi nen rakennusjärjestys. Lisäksi käyttökokemukset nykyisestä ra ken nus jär jes tyk ses tä, muuttunut lainsäädäntö sekä suun nit telu tar ve aluei den hyväksyntä ovat synnyttäneet tarpeen uusia voimas sa oleva rakennusjärjestys. Rtp. Jorma Sarkkinen: Kaupunginhallituksen lupajaosto päättää asettaa Lieksan ra kennus jär jes tyk sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä raken nus jär jes tys luon nok sen valmisteluvaiheen kuulemista varten näh tä vil le, tiedottaa nähtävillä olosta osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel mas sa mainituille osalliselle siinä mainitulla tavalla sekä pyy tää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta eri viran omai sil ta valmisteluvaiheen lausunnot asiassa. Sovelletut lainkohdat: MRL 15, 62, 65 ja MRA 30. Käsittely: Päätös: Rakennustarkastuspäällikkö teki uuden päätösesityksen ja esitti, että rakennusjärjestysluonnos jätetään pöydälle tarkempaa arviointia varten. Hyväksyttiin. Lisätietoja: Rakennustarkastuspäällikkö Jorma Sarkkinen, p , sähköposti:

22 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ LIEKSAN KAUPUNI Kaupunginhallituksen lupajaosto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perus teet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kokouspäivämäärä Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisu vaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköposti viran- omainen ja -aika Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitet tava. Liitetään pöytäkirjaan

23 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOHJEET Valtusvi- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvali tuksin vain se, ranomai- nen ja joka on teh nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaa timuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sin myös asianosainen sekä kun- valituaika nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite ja sähköposti Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) Kuopio sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kunnallisvalitus, pykälät Va li tus aika 14 päi vää Valitusaika 14 päi vää Va li tus aika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 7 30 päi vää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimit taminen Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät 4-5 Valitusaika Vaasan hallinto-oikeus 30 päi vää PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) VAASA sähköposti Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoi tettava. Jos ai noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille en nen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan KUNTALOMAKE nro 3071 : 95