Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke. Esittely, projektipäällikkö Suvi Helanen syyskuu 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke. Esittely, projektipäällikkö Suvi Helanen syyskuu 2017"

Transkriptio

1 Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla hanke Esittely, projektipäällikkö Suvi Helanen syyskuu Suvi Helanen

2 LAPE - OHJELMA KANSALLISET TAVOITTEET - toteutus maakunnittain Lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallinen muutosohjelma (LAPE) on yksi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toteutettavista hallituksen kärkihankkeista. Ohjelma tähtää sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen Teemme muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä, yhteensovitettuja, oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita

3 TOIMIVA ARKI -MUUTOSOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hanke = Toimiva arki lapsille ja perheille Pohjois-Pohjanmaalla (lyhenne: Toimiva arki) hallinnoija Pohjois-Pohjanmaan liitto valtionavustusta 1,1 milj. euroa vuosille kaikki maakunnan 30 kuntaa mukana kuntien omarahoitusosuus noin 20% (= = 0,71 / asukas) muutosagentti = hankejohtaja Tuomo Lukkari, projektipäällikkö Suvi Helanen ja erityisasiantuntija Jaana Jokinen viisi aluekoordinaattoria: Oulun ympäristökunnissa Anna Onnela (toimisto Vihikarissa) toteutus PoPSTer- sote- ja maakuntauudistustyön kanssa käsi kädessä pohjaa tehtyyn Lapset puheeksi toimintakokonaisuuden työhön

4 JATKOA LAPSET PUHEEKSI -TYÖLLE LAPE-muutosohjelma PoPSTer-valmisteluineen on selkeä jatkumo jo usean vuoden ajan maakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä tehdylle Lapset puheeksi (LP) toimintakokonaisuuden työlle. Peruskuntien rooli lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä on (edelleen) keskeinen.

5 Mistä palveluista LAPEmuutosohjelmassa on kysymys? lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluista (sis. äitiys- ja lastenneuvolan) lapsiperheiden sosiaalipalveluista kuten kotipalvelusta, perhetyöstä ja kasvatus- ja perheneuvoloista varhaiskasvatuksesta koulusta sekä koulun terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin ja psykologin palveluista lasten ja nuorten harrastustoiminnasta ja muusta yhdessä tekemisestä nuorisotyöstä, kirjastosta ja kulttuuripalveluista lasten, nuorten ja vanhempien tukemisesta esimerkiksi terveys-, alkoholi-, väkivalta- tai rahaongelmien ratkaisemiseksi vanhempien erotilanteen palveluista lastensuojelusta

6 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Pohjois-Pohjanmaalla VISIO Perheet saavat tarvitsemansa palvelut lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä, lähellä perheen arkea. Perheet määrittelevät itse palvelutarpeensa ja osallistuvat palveluiden suunnitteluun. Erityisosaamisella tuetaan tarpeen mukaan toimivan arjen sujuvuutta ja koko perheen pärjäävyyttä. Erityisen ja vaativan tason palveluiden saatavuus kohdennetaan perheiden tarpeiden mukaan.

7 Keskeiset konkreettiset toimenpiteet Otetaan käyttöön lapsiystävällinen kunta ja maakunta toimintamalli Rakennetaan integroidut, perhekeskustoimintamallit Vahvistetaan kasvu- ja kehitysympäristöjen varaan rakentuvia lapsi- ja perhelähtöisiä palveluja Varmistetaan erityis- ja vaativien palvelujen saatavuus ja edistetään niiden integraatiota peruspalveluihin

8 Kehittämiskokonaisuudet 1. Toimintakulttuurin muutos 2. Perhekeskus-toimintamalli 3. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena (painopiste) 4. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen (OT-keskus!) -> kaikilla kehittämiskokonaisuuksilla on omat erilliset tarkemmat tavoitteensa ja toimeenpanosuunnitelmansa

9 LAPE/ Toimiva arki -kehittämiskokonaisuudet joiden sisällön määrittelemme yhdessä, ja mallinnamme niihin liittyvät toimintamallit tarpeen mukaan TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS Lapsiystävällinen maakunta ja kunnat, sitoutunut muutoksen johtaminen ja päätöksenteko, strategiat, uudet rakenteet, perhelähtöisyys, vaikuttavuus, osallisuus VAKA + KOULU PERHEKESKUS ERITYIS- JA VAATIVIN TASO = Hyvinvoiva kasvuyhteisö P a l v e l u o h j a u s OT-keskus Lapset puheeksi keskustelut Palveluverkko, neuvolatyö Lasten ja nuorten psykiatria Osallisuus Vanhemmuuden tuki Lastensuojelun korjaava työ Yhteisöllinen oppilashuolto LP-neuvonpidot Lastensuojelun kehittämistyö Vanhemmuuden tuki Sähköiset palvelut Erikoissairaanhoito, somatiikka Vapaa-aika, harrastukset Järjestöt, seurakunta Vammaisuus Monimuotoiset perheet Lähiverkostot Osallisuus Ennakoiva, universaali työ Matala kynnys Osallisuus

10 LAPE HANKE POHJOIS - POHJANMAALLA KEHITTÄMISEN PERUSAJATUS Hyvinvointia voidaan kokonaisuuden kannalta vaikuttavimmin tukea siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen vuoksi kasvu- ja kehitysympäristöissä varhaiskasvatuksessa, koulussa, harrastuksissa ja kodeissa tulee kyetä nykyistä paremmin tunnistamaan ja vastaamaan niihin tuen ja palvelun tarpeisiin, joilla voidaan varhaisessa vaiheessa tukea hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien vaikeutuminen.

11 Toimiva arki organisaatiorakenne Maakunnan LAPE-ryhmä = Ohjausryhmä Pj. Hannu Kallunki Johtoryhmä Pj. Arto Willman Kuntien LAPE-ryhmät Alueelliset kehittämisryhmät (5 aluetta) Erityis- ja vaativimman tason palveluiden asiantuntijaryhmä ja OTkeskusvalmistelu Pj. Hanna Ebeling

12 LAPE MUUTOSOHJELMA POHJOIS - POHJANMAALLA KEHITTÄMISVAIHEET 1. Kuntien kehittämistyö - Hyvinvointijohtamisen, lapsiystävällisen toimintakulttuurin ja osallisuuden vahvistaminen - Varhaiskasvatuksen ja koulujen hyte-työ = HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ -KOKONAISUUS - Perhekeskustoimintamallin syventäminen (tsekkauslista), palveluohjauksen vahvistaminen - Muuttuvan palveluverkon valmistelu 2. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden ja alueellisten kehittämisryhmien työskentely (lastensuojelun kehittämistyö, OT-keskusvalmistelu) 3. Maakunnallisen organisaation ja ohjautumisen luominen 4. Valinnanvapauden ja erityiskysymysten ratkaisut

13 Kuntien LAPE-ryhmien tehtävänkuvaus vastaavat muutoksen toteutumisesta kunnassa, johtavat sitä ja sopivat vastuista toimeenpanevat tarvittavat päätökset ja toimet, vieden muutoksen konkreettisesti palveluihin ja henkilöstötasolle (pohjana LP-toimintakokonaisuus ja LP-joryjen toiminta = vastaavat LP-toiminnan johtamisesta) tukevat esimiehiä ja koko henkilöstöä muutoksessa, ja järjestävät tarvittavaa muutoskoulutusta ja muuta tukea vastaavat lapsia ja perheitä koskevista strategisten päätösten ja linjausten valmistelusta, ja niiden käytäntöön viemisestä osaamisen kartoitus -> laativat koulutussuunnitelman ja sopivat koulutuksista aikatauluineen palvelualueittain, ml. LP-menetelmäosaaminen ja -kouluttajakoulutus varmistavat kunnan palveluprosessien avaamisen ja palveluohjauksen toteutumisen sekä kuntalaisnäkökulman ja osallisuuden huomioimisen sekä vastaavat muiden toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja verkoston koordinoinnista käsittelevät ja seuraavat paikallisesti muutosohjelman/ muutoksen toteutumista ja konkreettisia vaikutuksia (yhteiset seuranta- ja arviointimittarit sekä raportointipohja) -> valmius nopeaan reagointiin tehdä muutoksia raportoivat hankejohtoon muutosohjelman etenemisestä kunnassa (yhdyshenkilöt) toimivat yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa ja linkkinä maakunnan LAPEryhmään ja alueellisiin kehitysryhmiin

14 Muutosagentin toiminta Jokaisessa maakunnassa toimii oma Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihankkeen muutosagentti. Muutosagentin keskeisin tehtävä on edistää ja koordinoida hankkeen tavoitteiden toteutumista tulevassa maakunnassa. Hän luo hyvät edellytykset ja kehitysmyönteisen ilmapiirin lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutumiselle. Muutosagentit pyrkivät toiminnallaan tavoittelemaan sekä peruskuntien että sote-maakunnan toimivuutta ja erityisesti niiden yhteistoimintaa.

15 Agentti muutoksen tukena ESIMIESTEN MOTIVOINTI JA MUUTOSJOHTAMISEN TUKI Lapset puheeksi AJATTELUN EDISTÄMINEN KUNTAKOHTAINEN KEHITTÄMISEN TUKI LAPE RYHMIEN TYÖSKENTELYN TUKI HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN KOORDINOINTI VIESTINNÄN JA YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

16 Alueelliset kehittämisryhmät, kokoonpano 5 aluetta, 5 ryhmää Oulun kaupunki Oulun ympäristökunnat: Kempele, Liminka, Tyrnävä, Lumijoki, Muhos, Hailuoto Oulunkaari ja Koillismaa: Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Taivalkoski, Kuusamo Jokilaaksojen läntinen alue: Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen Jokilaaksojen itäinen alue: Ylivieska, Nivala, Sievi, Alavieska, Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Kärsämäki kokoontumistiheys alueen tarpeen mukaan (4-6 x vuosi?), sovitaan alueen kesken koollekutsuja ja kokousten pitopaikka/ kierrätys alueella hankkeen koordinaatiosta tekemisen ja muutoksen tuki, yhteinen suunnittelu ja toteutuksen seuranta kehittämisryhmässä kuntien LAPE-ryhmien edustus, ml. erityispalvelujen edustus edustus kunnittain: Lape-palveluista vastaava sote-johto, siku-johto, nuorisotyö, virkamies- ja poliittinen johto, HUOM! järjestöt yms / kokemusasiantuntijuus

17 Alueelliset kehittämisryhmät, tehtävät pureutuvat ydinkysymyksiin ja kehittämistyön/ muutoksen arkeen alueella ja alueen kunnissa lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuudessa (mitä ne kaikkiaan alueella ja sen kunnissa ovat?) kartoittavat / tunnistavat alueen ja alueen kuntien eristyispiirteet ja - tarpeet sekä vahvuudet -> yhteinen suunnitelma alueen kehittämiseksi huolehtii vertais- ja kokemustiedon ja -tuen hyödyntämisestä alueella ideoiden ja hyvien käytänteiden jakamisesta yhteydestä LAPE/ Toimiva arki hankkeeseen yhteydestä sote- ja maakuntavalmisteluun tiivis yhteistyö hankekoordinaation ja aluekoordinaattorin kanssa edustus Toimiva arki hankkeen johtoryhmässä, alueen yhteinen valinta - > edustajan velvoite tuoda terveiset ja palaute jorystä alueelle alueiden edustus löytyy myös maakunnallisesta LAPE-ryhmästä (= hankkeen ohjausryhmästä)

18 Tavoitteena kasvu- ja kehitysympäristöjä tukeva palvelurakenne Esh, psykiatria erikoisalat Lastensuojelu Palveluohjaus Perheiden kotipalvelut Somaattinen erikoissairaanhoito Järjestöt, Vapaaehtoistyö Taloudellisen tuen palvelut Sijaishuolto Varhaiskasvatus Lähiverkosto Lapsi, vanhempi, perhe Perusth-palvelut sis. mt- ja päihdepalvelut Työvoimapalvelut Vammaispalvelut Vapaa-aika Seurakunta Koulu Sähköinen palvelutarjotin Nuorisotyö Erityissosiaalipalvelut PERHEKESKUS Sos. huoltolain mukaiset palvelut Vaativat erityispalvelut Yksityiset palveluntuottajat Neuvolan ja koulun thpalvelut PERHEKESKUS: muodostuu punaisen kaaren kokonaisuudesta perheen lähelle, lapsen kasvu- ja kehitysympäristöön

19 LAPE HANKE POHJOIS - POHJANMAALLA TARVITSEMME - STRATEGISEN JA OPERATIIVISEN MANDAATIN - KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄN JA YHTEYSHENKILÖT - YHTEISEN VISION (SYNTYY YHTEISEN KESKUSTELUN KAUTTA) - YHTEISEN TOIMINTASUUNNITELMAN KUNNASSA - JOHTAMISEN JA RATKAISUT, JOTKA TUKEVAT TAVOITTEITA - AIKAA, TEKEVIÄ IHMISIÄ JA USKALLUSTA TEHDÄ JA NÄHDÄ ASIOITA UUDELLE TAVALLA

20 LAPE HANKE POHJOIS - POHJANMAALLA TARJOAMME - STRATEGISEN JA OPERATIIVISEN MANDAATIN - KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄN JA YHTEYSHENKILÖT - YHTEISEN VISION (SYNTYY YHTEISEN KESKUSTELUN KAUTTA) - YHTEISEN TOIMINTASUUNNITELMAN KUNNASSA - OSAAMISTA, KOULUTUSTA, HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN EDISTÄMISTÄ, TYÖPAJOJA, OHJAUSTA, TIETOA, NÄKEMYKSIÄ - KONKREETTISTA PANOSTA KEHITTÄMISESSÄ JA UUDISTAMISESSA

21 YHTEISET TAVOITTEET 21