Eduskunnan puhemiehelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 402/2004 vp Rauhanturvaoperaatiot ja naiskauppa Eduskunnan puhemiehelle Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin julkaiseman raportin mukaan Kosovossa rehottaa järjestäytyneen rikollisuuden organisoima naiskauppa ja seksiorjuus. Lähialueen köyhistä maista tuotuja naisia pakotetaan seksityöhön ilman korvausta. Naisia pidetään lukituissa tiloissa, heidän passinsa on takavarikoitu ja heidän vartijansa pahoinpitelevät ja raiskaavat heitä. Jopa prosentin näistä naisista arvioidaan olevan alle 18-vuotiaita, nuorimmat tiettävästi vuotiaita. Amnestyn mukaan Kosovon siviilihallinnosta vastaavan, YK:n alaisen UNMIK-väliaikaishallinnon toimijat ja YK:n mandaatilla toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation (Kosovo Force) rauhanturvaajat ostavat seksipalveluja prostituutioon pakotetuilta naiskaupan uhreilta sekä alaikäisiltä tytöiltä. Eräissä tapauksissa kansainvälisten joukkojen edustajat ovat myös osallistuneet naisten tuomiseen Kosovoon. On erityisen ongelmallista, että kansainvälisten organisaatioiden työntekijät loivat alun perin naiskaupalle kysynnän. Amnestyn mukaan Kosovoon suuntautuva naiskauppa kasvoi voimakkaasti heti vuonna 1999, kun YK oli päättänyt asettaa alueen väliaikaisen siviilihallinnon alaiseksi. Aluksi seksiä välittäneiden ravintoloiden ja liikkeiden asiakaskunnasta jopa 80 prosentin arvioitiin edustavan alueelle saapuneita kansainvälisiä organisaatioita. Tällä hetkellä viidennes asiakkaista kuuluu kansainvälisten organisaatioiden työntekijöihin, mutta alueen seksiteollisuuden tuloista heiltä tulee selvästi yli puolet. Seksiorjia välittävien ravintoloiden ja liikkeiden määrän arvellaan kasvaneen yli kahteensataan. Amnesty katsoo kansainvälisen yhteisön olevan vastuussa naiskaupan uhrien hyväksikäytölle perustuvan seksiteollisuuden kasvusta Kosovossa. Harri Holkerin johtama Kosovon väliaikaishallinto ja sen poliisivoimat eivät Amnestyn mukaan ole toimineet riittävästi naiskaupan lopettamiseksi. Lisäksi kiinniotetut naiset joutuvat hankaluuksiin, koska heitä syytetään laittomasta maahantulosta tai prostituutiosta. Myös todistajien suojelu naiskauppaoikeudenkäynneissä on puutteellista. YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen 1244 (1999) mukaisesti kansainvälisten siviilitoimijoiden päävastuuna Kosovossa on muun muassa ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen (kohta 11 j). KFOR-operaation tehtävänä on puolestaan estää sotilaallisella läsnäololla vihamielisyydet ja taata rauha monikansallisessa Kosovossa. Seksipalvelujen ostaminen naiskaupan uhrilta on vakava ihmisoikeuksien loukkaus. Sen sijaan, että Kosovoon lähetetyt kansainvälisten organisaatioiden edustajat edistäisivät ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta, heistä monet syyllistyvät naisten ja lasten hyväksikäyttöön ilman rangaistusta. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta Kosovon rauhanturvatehtäviin. Suomalaiset joukot saapuivat alueelle saman vuoden elokuussa. Suomalaisten rauhanturvaajien määrää lasketaan tänä vuonna 700 sotilaasta 550:een. Rauhanturvaoperaation päättyminen ei ole vielä näköpiirissä. Versio 2.0

2 Vaikka Kosovon suomalaisia rauhanturvaajia tai muita toimijoita ei epäillä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, Suomen tulee omalta osaltaan toimia naiskaupan ja seksityöhön pakottamisen lopettamiseksi Kosovossa. Naiskaupan uhrien poljetun aseman lisäksi kysymyksessä on Suomen maine operaation yhtenä osapuolena. Jatkossa Suomen hallituksen ja ulkoasiainministeriön alaisen Suomen edustuston YK:ssa tulee toimia voimakkaasti sen puolesta, että YK:n tulevat rauhanturvaoperaatiot eivät johda naisten hyväksikäytön lisääntymiseen konfliktialueella. Naisten ja lasten aseman turvaaminen ja suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä tulee kirjata selkeästi YK:n turvallisuusneuvoston rauhanturvaoperaatioita koskeviin päätöslauselmiin, jotta rauhanturvatoimintaan osallistuvat siviilit ja sotilaat ymmärtävät asian tärkeyden. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimiin hallitus aikoo kansainvälisissä elimissä ryhtyä, että rauhanturvaoperaatiot eivät enää jatkossa synnytä Kosovon naiskaupan kaltaisia ongelmia ja pitääkö hallitus suomalaisten rauhanturvaajien koulutusta ja toiminnan valvontaa konfliktialueen väestön ihmisoikeuksien edistämisen kannalta riittävänä? Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 Päivi Räsänen /kd 2

3 Ministerin vastaus KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen /kd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 402/2004 vp: Mihin toimiin hallitus aikoo kansainvälisissä elimissä ryhtyä, että rauhanturvaoperaatiot eivät enää jatkossa synnytä Kosovon naiskaupan kaltaisia ongelmia ja pitääkö hallitus suomalaisten rauhanturvaajien koulutusta ja toiminnan valvontaa konfliktialueen väestön ihmisoikeuksien edistämisen kannalta riittävänä? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kansainvälinen ihmiskauppa on osa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja vakava ihmisoikeudellinen haaste. Toiminta ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi on kansainvälisesti yksi tämänhetkisistä ihmisoikeuspoliittisista prioriteeteista. Tätä tukevaa toimintaa, johon Suomi aktiivisesti osallistuu ja jossa sovittuja velvoitteita Suomi noudattaa, on mm. YK:n, EU:n, EN:n, ETYJ:n ja Naton puitteissa sekä pohjoismaisella tasolla. Suomi on Palermossa toukokuussa 2003 allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen (UN Convention Against Transnational Organised Crime) sekä sen lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Tämän lisäksi ihmiskaupan kriminalisointia edellyttää Suomen allekirjoittama lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen valinnainen pöytäkirja lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography). Myös Euroopan unionin neuvoston vuonna 2002 hyväksymä puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta (2002/629/YOS) asettaa jäsenvaltioille velvoitteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että määrätyt teot säädetään rangaistaviksi. Euroopan neuvostossa on perustettu ad hoc -työryhmä (CAHTEH) laatimaan eurooppalainen ihmiskauppaa koskeva sopimus. ETYJ:n ministerikokous hyväksyi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman (OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings) sekä erityisen ihmiskauppamekanismin, jonka avulla pyritään valtavirtaistamaan ihmiskaupan vastaisia toimia järjestön toiminnan eri osa-alueille. Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt siviilien suojelemista Euroopan unionin johtamissa kriisinhallintaoperaatioissa koskevat suuntaviivat (Guidelines on Protection of Civilians in EU-led Crisis Management Operations), jotka sisältävät myös ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastustavia ohjeita. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OCHCR) on antanut ihmisoikeuksia ja ihmiskauppaa koskevat ohjeet, joihin sisältyy suosituksia kaikille kenttätyötä tekeville. Ohjeissa korostetaan, että valtiot, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat vastuussa työntekijöidensä toiminnasta ja että niillä on velvollisuus 3

4 Ministerin vastaus ryhtyä tehokkaisiin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Lisäksi ohjeet edellyttävät, että kyseistä toimintaa koskevat syytökset tutkitaan ja todennetusta toiminnasta rangaistaan. Nato aikoo tuoda Istanbulin huippukokouksen ( ) vahvistettavaksi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman, jota on valmisteltu Naton operaatioihin osallistuvien Natoon kuulumattomien maiden kanssa. Toimintaohjelma nojautuu ennen kaikkea YK:n ja ETYJ:n normatiiviseen puitteistoon sekä yleissopimuksiin, ja lisäksi se painottaa kansallisten lainsäädäntöjen merkitystä. Se sisältää mm. seuraavia operaatioihin osallistuvia valtioita koskevia velvoitteita: ihmiskaupan torjuntaa koskevan koulutuksen järjestäminen operaatioon osallistuvalle henkilöstölle ihmiskaupan vähentämiseen ja torjumiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön arviointi ja kansallisista toimista raportoiminen tuen tarjoaminen ihmiskaupparikosten tutkimisessa, väitettyjen ihmiskaupparikosten ripeä tutkinta ja tarvittaessa syytteen nostaminen tarvittavien koulutusohjelmien sisällöllinen arviointi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomen hallitus on selkeästi sitoutunut ihmiskaupan vastustamiseen. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle mm. ihmiskauppaa koskevista rangaistussäännöksistä (HE 34/2004 vp). Esityksen mukaan rikoslakiin tehtävillä muutoksilla parannettaisiin mahdollisuuksia torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota. Muutokset perustuvat yhtäältä Suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin ja toisaalta kansallisiin tarpeisiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa, joka annettiin eduskunnalle , hallitus sitoutuu laatimaan kansallisen toimintaohjelman ihmiskaupan vastustamiseksi. Toimintaohjelmassa annetaan merkittävä rooli myös kansalaisjärjestöille. Toimintaohjelmaan on tarkoitus sisällyttää myös rauhanturvatoimintaan osallistuvia tahoja koskevia ohjeita ja suosituksia. UM järjestää yhteistyössä ODIHR:n kanssa Helsingin Säätytalolla konferenssin "Ensuring Human Rights Protection in Countries of Destination: Breaking the Cycle of Trafficking". Konferenssin painopisteenä on ihmiskaupan uhrien suojelu ihmiskaupan kohdemaissa, ja siihen kutsutaan ETYJ:n ohella myös EN:n, EU:n ja YK:n edustajia sekä kansalaisjärjestöjä. Suomen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan osallistumisen päätehtävä on turvallisen toimintaympäristön luominen. Siviilikriisinhallinnan toimijoilla on päävastuu siviiliyhteiskunnan toiminnan ja rakenteiden saattamisesta toimintakykyisiksi käsittäen myös rikollisuuden vastaiset toimenpiteet. Sotilaallisella toiminnalla myös tuetaan siviilikomponenttien toimintaa. Suomalaisten toteuttamassa rauhanturvaamistoiminnassa on aina otettu huomioon humanitaariset ja ihmisoikeuksia tukevat näkökulmat. Suomen lähettämät rauhanturvaajat, joista pääosa on reserviläisiä, edustavat suomalaista yhteiskuntaa. Korkean hakijamäärän vuoksi Suomi kykenee lähettämään operaatioihin valikoituja, rikkeettömät siviilitaustat omaavia vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuvia ja siten hyvin motivoituneita eri alojen ammattilaisia. Operaatioon lähetettävä henkilöstö koulutetaan aina ennen toimialueelle lähettämistä. Koulutus keskittyy joukon päätehtävän toteuttamiseen liittyviin operatiivisiin asioihin, mutta käsittää aina myös toimialueeseen liittyviä muitakin teemoja. Niistä tärkeimpiä ovat alueella vallitsevaan kulttuuriin ja uskontoihin sekä kanssakäymiseen paikallisen väestön ja muiden alueella olevien kanssa liittyvät asiat, käsittäen myös naisten asemaan liittyvät aiheet. Toimialuekoulutuksessa tuodaan esille selvästi, että toimialueella esiintyvä prostituutio liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja prostituoidut ovat todennäköisesti ihmiskaupan uhreja. Prostituoitujen palvelusten käyttö on yksiselitteisesti kielletty. Rauhanturvaajille annetaan selkeät ohjeet käyttäytymisestä toimialueella ja palvelusvapailla. Kaikessa toiminnassa korostetaan rauhantur- 4

5 Ministerin vastaus KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd vaajien ehdotonta puolueettomuutta ja sen merkitystä. Lähtökohtaisesti suomalainen rauhanturvaaja ei saa viettää palvelusvapaitaan toimialueella. Palvelus toimialueella on myös yleensä intensiivistä, ja liikkuminen tukikohtien ulkopuolella on turvallisuussyistä aina kontrolloitua. Valtaosa rauhanturvaajista viettää palvelusvapaansa Suomessa omaisten luona, mitä tukee toimiva loma- /huoltolentojärjestelmä. Jokainen rauhanturvaaja vastaa omalta osaltaan itse siitä, että hän noudattaa käyttäytymisestä annettuja määräyksiä. Lisäksi kaikilla esimiesasemassa olevilla on velvollisuus valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Rauhanturvaamisorganisaation sisäisen järjestyksen ollessa sotilaallinen henkilöstöä koskevat rikoslain 45 luvun säännökset, ja määräysten vastaiseen toimintaan reagoidaan poikkeuksetta. Henkilöstö on RL:n 45 luvun säännösten alaisena myös palvelusvapaalla ollessaan. Hallitus pitää tärkeänä, että ihmisoikeuksia kunnioittavat ja edistävät näkökulmat otetaan huomioon jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Paikalliset olosuhteet huomioivaan toimintaan kiinnitetään jatkuvaa huomiota myös puolustushallinnon vastuulla olevassa rauhanturvaajien koulutuksessa ja toiminnassa niin kotimaassa kuin operaatioissakin. Suomalainen rauhanturvaamistoiminta ja siihen liittyvä koulutus on koko rauhanturvaamisemme historian kestänyt ja kestää edelleen vertailun tässäkin suhteessa ja ottaa hallituksen mielestä riittävästi huomioon konfliktialueiden ihmisoikeudet. Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004 Puolustusministeri Seppo Kääriäinen 5

6 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 402/2004 rd undertecknat av riksdagsledamot Päivi Räsänen /kd: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta i de internationella organen för att de fredsbevarande operationerna inte längre i fortsättningen skall ge upphov till problem av den typ som kvinnohandeln i Kosovo utgör och anser regeringen den finländska fredsbevarande personalens utbildning och övervakningen av dess verksamhet vara tillfredsställande med tanke på främjandet av de mänskliga rättigheterna när det gäller befolkningen på konfliktområdet? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Den internationella människohandeln är en del av den internationella organiserade brottsligheten och en allvarlig människorättsutmaning. Verksamheten i syfte att förhindra människohandeln och skydda offren är internationellt sett just nu en av de människorättspolitiska prioriteterna. Verksamhet till stöd för detta förekommer bl.a. inom ramen för FN, EU, Europarådet, OSSE och Nato samt på nordisk nivå. Finland deltar aktivt i detta arbete och iakttar de inom dess ram överenskomna förpliktelserna. Finland har i Palermo i maj 2003 undertecknat Förenta Nationernas konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet (UN Convention Against Transnational Organised Crime) samt dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Dessutom förutsätter kriminaliseringen av människohandeln det av Finland undertecknade fakultativa protokollet till konventionen om barnens rätttigheter angående försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child and on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography). Också det av Europeiska unionen år 2002 antagna rambeslutet om bekämpande av människohandel (2002/629/RIF) förpliktar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga vissa bestämda handlingar. Vid Europarådet har inrättats en ad hoc-arbetsgrupp (CAHTEH) med uppgift att utarbeta en europeisk överenskommelse om människohandeln. OSSE:s ministerråd antog ett åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln (OSCE Action Plan to Combat Trafficing in Human Beings) samt en särskil människohandelsmekanism med vars hjälp man försöker införliva åtgärderna i syfte att bekämpa människohandeln i verksamheten på organisationens olika delområden. Europeiska unionens råd har antagit riktlinjer för skyddande av civila vid krishanteringsoperationer som leds av Europeiska unionen (Guidelines on Protection of Civilians in EU-led Crisis Management Operations). Riktlinjerna innehåller också anvisningar för motarbetande av människohandel och sexuellt utnyttjande. Byrån för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OCHCR) har meddelat anvisningar gällande mänskliga rättigheter och människohandel, i vilka ingår rekommendationer för alla som utför fältarbete. I anvisningarna under- 6

7 Ministerns svar KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd stryks, att staterna, de internationella organisationerna och medborgarorganisationerna är ansvariga för sina arbetstagares verksamhet och att de är skyldiga att vidta effektiva förebyggande åtgärder. Dessutom förutsätter anvisningarna att anklagelser gällande verksamheten i fråga undersöks och att påvisad verksamhet bestraffas. Nato har för avsikt att vid toppmötet i Istanbul ( ) för fastställande presentera det åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln som har beretts tillsammans med de icke-natoländer som deltar i Natos operationer. Åtgärdsprogrammet stöder sig framför allt på FN:s och OSSE:s normativa ramar samt konventioner och dessutom betonar det den nationella lagstiftningens betydelse. Det innehåller bl.a. förpliktelser som gäller stater vilka deltar i operationerna utbildning som gäller bekämpande av människohandel skall organiseras för personal som deltar i en operation den nationella lagstiftning som gäller åtgärder i syfte att minska och bekämpa människohandel skall utvärderas och nationella åtgärder skall rapporteras stöd vid undersökning av människohandelsbrott skall erbjudas, påstådda människohandelsbrott skall undersökas snabbt och vid behov skall åtal väckas en innehållsmässig bedömning av de utbildningsprogram som behövs skall göras såväl nationellt som internationellt. Finlands regering har klart förbundit sig att motarbeta människohandel. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som bl.a. innehåller förslag till bestämmelser om straff för människohandel (RP 34/2004 rd). Enligt propositionen förbättras genom de föreslagna ändringarna av strafflagen möjligheterna att bekämpa människohandel, koppleri och prostitution. Ändringarna baserar sig dels på nationella förpliktelser som Finland har förbundit sig till och dels på nationella behov. De föreslagna lagarna avses träda i kraft I statsrådets människorättspolitiska redogörelse som förelades riksdagen förbinder sig regeringen att utarbeta ett nationellt åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln. I åtgärdsprogrammet ges också medborgarorganisationerna en framträdande roll. Avsikten är att också anvisningar och rekommendationer gällande parter som deltar i den fredsbevarande verksamheten skall innefattas i åtgärdsprogrammet. Utrikesministeriet ordnar i samarbete med ODIHR konferensen "Ensuring Human Rights Protection in Countries of Destinaton: Breaking the Cycle of Trafficking" i Ständerhuset i Helsingfors. Konferensen fokuserar på skyddet för människohandelns offer i människohandelns mottagarländer och till konferensen kallas förutom OSSE också representanter för Europarådet, EU och FN samt medborgarorganisationer. Den främsta uppgiften för Finlands deltagande i krishantering och fredsbevarande verksamhet är att skapa en trygg omvärld. Den civila krishanteringens aktörer har huvudansvaret för att det civila samhällets funktioner och strukturer skall göras funktionsdugliga, vilket innefattar också bekämpande av brottslighet. Med hjälp av den militära verksamheten stöds också de civila komponenternas verksamhet. I den fredsbevarande verksamhet som finländarna bedrivit har de humanitära- och människorättssynpunkterna alltid beaktats. Den fredsbevarande personal som Finland sänt ut, av vilken huvuddelen är reservister, representerar det finländska samhället. På grund av det stora antalet sökande kan Finland sända utvalda, klanderfria personer med civil bakgrund som frivilligt söker sig till tjänstgöringen och som sålunda är väl motiverade samt är fackmän på olika områden. Den personal som sänds till en operation utbildas alltid före avresan till aktionsområdet. Utbildningen koncentrerar sig på operativa frågor som hänför sig till genomförandet av truppens främsta uppgift, men innefattar också alltid andra teman som hör samman med aktionsområdet. De viktigaste av dem gäller den kultur och de religioner som är förhärskande på området samt umgänget med den lokala befolkningen och andra som vistas på området, med beaktande också av frågor som gäller kvinnans ställning. I utbild- 7

8 Ministerns svar ningen gällande aktionsområdet förs tydligt fram att prostitution som förekommer på området har samband med den organiserade brottsligheten och att de prostituerade sannolikt är offer för människohandel. Det är entydigt förbjudet att använda sig av prostituerades tjänster. Den fredsbevarande personalen ges tydliga anvisningar för det sätt på vilket de skall bete sig på aktionsområdet och när de är lediga från tjänstgöringen. I all verksamhet understryks den fredsbevarande personalens ovillkorliga neutralitet och dess betydelse. Utgångspunkten är att de som hör till den finländska fredsbevarande personalen inte får tillbringa sin lediga tid på aktionsområdet. Tjänstgöringen på aktionsområdet är också i allmänhet intensiv och av säkerhetsskäl är vistelsen utanför baserna alltid kontrollerad. Den övervägande delen av den fredsbevarande personalen tillbringar sin ledighet i Finland hos sina anhöriga, vilket understöds också av det fungerande systemet för semester/underhållsflyg. Den fredsbevarande personalens medlemmar svarar för sin egen del själva för att de iakttar bestämmelserna om uppförande. Dessutom har alla som är i förmansställning skyldighet att övervaka att de meddelade anvisningarna och föreskrifterna iakttas. Eftersom den fredsbevarande organisationens interna ordning är militär gäller i fråga om personalen bestämmelserna i 45 kap. i strafflagen och på verksamhet som strider mot föreskrifterna reageras utan undantag. Bestämmelserna i 45 kap. i strafflagen gäller personalen också när den är ledig från tjänstgöringen. Regeringen anser det vara viktigt att synpunkter som respekterar och främjar de mänskliga rättigheterna fortsättningsvis beaktas i all verksamhet. Uppmärksamhet fästs fortgående vid att verksamheten skall beakta de lokala förhållandena också när det gäller den utbildning för den fredsbevarande personalen och den verksamhet som försvarsförvaltningen ansvarar för, såväl i hemlandet som under operationerna. Den finländska fredsbevarande verksamheten och den därtill hörande utbildningen har under hela den tid den pågått tålt och tål alltjämt jämförelse också i detta avseende och beaktar enligt regeringens åsikt i tillräcklig grad de mänskliga rättigheterna på konfliktområdena. Helsingfors den 8 juni 2004 Försvarsminister Seppo Kääriäinen 8

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 585/2006 vp Ihmiskauppaa koskeva eurooppalainen yleissopimus Eduskunnan puhemiehelle Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi toukokuussa 2005 allekirjoitettavaksi uuden eurooppalaisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2009 vp YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen lisäpöytäkirjan ratifiointi Eduskunnan puhemiehelle Arviolta miljoona lasta joutuu joka vuosi mukaan monen miljardin euron tuottoisaan seksibisnekseen.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1058/2004 vp Ulkomailla asuvien henkilöiden Suomesta saatavien tulojen verotus Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on viime vuoden lopulla tehdyn päätöksen perusteella kehottanut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 886/2005 vp Palokunnan hälytystehtäviin osallistuvien ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Eräs nuori kirjoittaa olevansa sopimuspalokuntalainen. Aktiivisia toimijoita on pienellä paikkakunnalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 793/2004 vp Uskonnollinen painostus Eduskunnan puhemiehelle Ajatus lähestyvästä poismenosta saa monet ikäihmiset aikaisempaa kiinnostuneemmiksi uskonasioista. Tämä saattaa ikäihmiset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 551/2013 vp Vammaisten henkilöiden oikeuksien ratifiointi Eduskunnan puhemiehelle YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006. Suomi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 505/2006 vp Linja-autoliikenteen polttoainevero Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on vähentänyt joukkoliikenteen tukia, mistä on erityisesti kärsinyt harvaan asuttujen seutujen joukkoliikenne.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 393/2010 vp Kansaneläkelaitoksen puhelinyhteyden ruuhkaisuuden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Kansaneläkelaitoksen asiakas yritti hoitaa puhelimitse asiaansa Kansaneläkelaitoksella,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1322/2010 vp Jälkihuollon järjestäminen yksityisesti sijoitetuille lapsille Eduskunnan puhemiehelle Yksityisesti sijoitetuille lapsille on ollut kunnissa käytännössä vaikea saada jälkihuoltoa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 379/2008 vp Seksuaalinen hyväksikäyttö hoitotilanteessa Eduskunnan puhemiehelle Seksuaalirikoksia ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat lain säädökset löytyvät rikoslain 20 luvusta.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 823/2012 vp Työharjoittelun suorittaminen etätyönä Eduskunnan puhemiehelle Etätyöstä on puhuttu paljon, mutta ennakko-odotuksiin nähden se on yleistynyt uutena työnteon muotona hitaasti.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 97/2009 vp Varusmiesten terveydenhuollon taso Eduskunnan puhemiehelle Keuruun varuskunnassa varusmies sairastui kuumeeseen, ja häntä pidettiin lääkityksen avulla kaksi viikkoa majoitustiloissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 101/2011 vp TV-kanavien tasapuolinen näkyvyys kaikkialla Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Suomessa television käytöstä peritään televisiolupamaksu, jonka varat käytetään pääasiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 560/2005 vp Koirien ja kissojen turkisten ja nahkojen tuonti Suomeen Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin piirissä on Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden pyynnöstä keskusteltu mahdollisuuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 73/2004 vp Rahamarkkinoiden ohjaus ja Nordea Suomi Oyj Eduskunnan puhemiehelle Ruotsi on päättänyt jäädä Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuudessa toimivan euroalueen ulkopuolelle muun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 169/2007 vp Suomenkielisten televisio-ohjelmien näkyvyys Ruotsissa Eduskunnan puhemiehelle Hallituksen vuosien 2008 2011 menokehyksestä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1059/2005 vp Raskaana olevien päihteidenkäyttäjien pakkohoito Eduskunnan puhemiehelle Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian sijoittua maailman kymmenen kärkimaan joukkoon alkoholin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 552/2010 vp kohtuullista- Liikennerikkomusrangaistusten minen Eduskunnan puhemiehelle Tieliikennelaissa säädetään, että vuoden aikana kolme tai kahden vuoden aikana neljä sakkoa saaneelle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 591/2010 vp Suomen Tshadin rauhanturvaajien palkanmaksun järjestäminen Eduskunnan puhemiehelle Suomen kriisinhallintajoukko Tshadissa rotatoitiin maaliskuussa 2010. Avainhenkilöstö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 811/2004 vp Varusteiden hankinta työvoimapoliittisessa koulutuksessa Eduskunnan puhemiehelle Eräs henkilö kirjoittaa huolissaan itsensä ja perheensä tulevaisuudesta. Voidaanko työvoimapoliittiseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 242/2007 vp Tupakkalain soveltaminen takseissa Eduskunnan puhemiehelle Tupakkalain 5 luvun 12 :n mukaan tupakointi on kielletty yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa eli mm. takseissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 614/2013 vp Kotkaniemi-museon kulttuurihistoriallisen perinnön turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen tulevaisuus on uhattuna: opetus-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot