Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 402/2004 vp Rauhanturvaoperaatiot ja naiskauppa Eduskunnan puhemiehelle Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin julkaiseman raportin mukaan Kosovossa rehottaa järjestäytyneen rikollisuuden organisoima naiskauppa ja seksiorjuus. Lähialueen köyhistä maista tuotuja naisia pakotetaan seksityöhön ilman korvausta. Naisia pidetään lukituissa tiloissa, heidän passinsa on takavarikoitu ja heidän vartijansa pahoinpitelevät ja raiskaavat heitä. Jopa prosentin näistä naisista arvioidaan olevan alle 18-vuotiaita, nuorimmat tiettävästi vuotiaita. Amnestyn mukaan Kosovon siviilihallinnosta vastaavan, YK:n alaisen UNMIK-väliaikaishallinnon toimijat ja YK:n mandaatilla toimivan Nato-johtoisen KFOR-operaation (Kosovo Force) rauhanturvaajat ostavat seksipalveluja prostituutioon pakotetuilta naiskaupan uhreilta sekä alaikäisiltä tytöiltä. Eräissä tapauksissa kansainvälisten joukkojen edustajat ovat myös osallistuneet naisten tuomiseen Kosovoon. On erityisen ongelmallista, että kansainvälisten organisaatioiden työntekijät loivat alun perin naiskaupalle kysynnän. Amnestyn mukaan Kosovoon suuntautuva naiskauppa kasvoi voimakkaasti heti vuonna 1999, kun YK oli päättänyt asettaa alueen väliaikaisen siviilihallinnon alaiseksi. Aluksi seksiä välittäneiden ravintoloiden ja liikkeiden asiakaskunnasta jopa 80 prosentin arvioitiin edustavan alueelle saapuneita kansainvälisiä organisaatioita. Tällä hetkellä viidennes asiakkaista kuuluu kansainvälisten organisaatioiden työntekijöihin, mutta alueen seksiteollisuuden tuloista heiltä tulee selvästi yli puolet. Seksiorjia välittävien ravintoloiden ja liikkeiden määrän arvellaan kasvaneen yli kahteensataan. Amnesty katsoo kansainvälisen yhteisön olevan vastuussa naiskaupan uhrien hyväksikäytölle perustuvan seksiteollisuuden kasvusta Kosovossa. Harri Holkerin johtama Kosovon väliaikaishallinto ja sen poliisivoimat eivät Amnestyn mukaan ole toimineet riittävästi naiskaupan lopettamiseksi. Lisäksi kiinniotetut naiset joutuvat hankaluuksiin, koska heitä syytetään laittomasta maahantulosta tai prostituutiosta. Myös todistajien suojelu naiskauppaoikeudenkäynneissä on puutteellista. YK:n turvallisuusneuvoston päätöksen 1244 (1999) mukaisesti kansainvälisten siviilitoimijoiden päävastuuna Kosovossa on muun muassa ihmisoikeuksien suojelu ja edistäminen (kohta 11 j). KFOR-operaation tehtävänä on puolestaan estää sotilaallisella läsnäololla vihamielisyydet ja taata rauha monikansallisessa Kosovossa. Seksipalvelujen ostaminen naiskaupan uhrilta on vakava ihmisoikeuksien loukkaus. Sen sijaan, että Kosovoon lähetetyt kansainvälisten organisaatioiden edustajat edistäisivät ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta, heistä monet syyllistyvät naisten ja lasten hyväksikäyttöön ilman rangaistusta. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta Kosovon rauhanturvatehtäviin. Suomalaiset joukot saapuivat alueelle saman vuoden elokuussa. Suomalaisten rauhanturvaajien määrää lasketaan tänä vuonna 700 sotilaasta 550:een. Rauhanturvaoperaation päättyminen ei ole vielä näköpiirissä. Versio 2.0

2 Vaikka Kosovon suomalaisia rauhanturvaajia tai muita toimijoita ei epäillä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, Suomen tulee omalta osaltaan toimia naiskaupan ja seksityöhön pakottamisen lopettamiseksi Kosovossa. Naiskaupan uhrien poljetun aseman lisäksi kysymyksessä on Suomen maine operaation yhtenä osapuolena. Jatkossa Suomen hallituksen ja ulkoasiainministeriön alaisen Suomen edustuston YK:ssa tulee toimia voimakkaasti sen puolesta, että YK:n tulevat rauhanturvaoperaatiot eivät johda naisten hyväksikäytön lisääntymiseen konfliktialueella. Naisten ja lasten aseman turvaaminen ja suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä tulee kirjata selkeästi YK:n turvallisuusneuvoston rauhanturvaoperaatioita koskeviin päätöslauselmiin, jotta rauhanturvatoimintaan osallistuvat siviilit ja sotilaat ymmärtävät asian tärkeyden. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimiin hallitus aikoo kansainvälisissä elimissä ryhtyä, että rauhanturvaoperaatiot eivät enää jatkossa synnytä Kosovon naiskaupan kaltaisia ongelmia ja pitääkö hallitus suomalaisten rauhanturvaajien koulutusta ja toiminnan valvontaa konfliktialueen väestön ihmisoikeuksien edistämisen kannalta riittävänä? Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 Päivi Räsänen /kd 2

3 Ministerin vastaus KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Päivi Räsäsen /kd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 402/2004 vp: Mihin toimiin hallitus aikoo kansainvälisissä elimissä ryhtyä, että rauhanturvaoperaatiot eivät enää jatkossa synnytä Kosovon naiskaupan kaltaisia ongelmia ja pitääkö hallitus suomalaisten rauhanturvaajien koulutusta ja toiminnan valvontaa konfliktialueen väestön ihmisoikeuksien edistämisen kannalta riittävänä? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kansainvälinen ihmiskauppa on osa kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja vakava ihmisoikeudellinen haaste. Toiminta ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja uhrien suojelemiseksi on kansainvälisesti yksi tämänhetkisistä ihmisoikeuspoliittisista prioriteeteista. Tätä tukevaa toimintaa, johon Suomi aktiivisesti osallistuu ja jossa sovittuja velvoitteita Suomi noudattaa, on mm. YK:n, EU:n, EN:n, ETYJ:n ja Naton puitteissa sekä pohjoismaisella tasolla. Suomi on Palermossa toukokuussa 2003 allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen (UN Convention Against Transnational Organised Crime) sekä sen lisäpöytäkirjan ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan, ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Tämän lisäksi ihmiskaupan kriminalisointia edellyttää Suomen allekirjoittama lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen valinnainen pöytäkirja lapsikaupasta, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography). Myös Euroopan unionin neuvoston vuonna 2002 hyväksymä puitepäätös ihmiskaupan torjunnasta (2002/629/YOS) asettaa jäsenvaltioille velvoitteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että määrätyt teot säädetään rangaistaviksi. Euroopan neuvostossa on perustettu ad hoc -työryhmä (CAHTEH) laatimaan eurooppalainen ihmiskauppaa koskeva sopimus. ETYJ:n ministerikokous hyväksyi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman (OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings) sekä erityisen ihmiskauppamekanismin, jonka avulla pyritään valtavirtaistamaan ihmiskaupan vastaisia toimia järjestön toiminnan eri osa-alueille. Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt siviilien suojelemista Euroopan unionin johtamissa kriisinhallintaoperaatioissa koskevat suuntaviivat (Guidelines on Protection of Civilians in EU-led Crisis Management Operations), jotka sisältävät myös ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastustavia ohjeita. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OCHCR) on antanut ihmisoikeuksia ja ihmiskauppaa koskevat ohjeet, joihin sisältyy suosituksia kaikille kenttätyötä tekeville. Ohjeissa korostetaan, että valtiot, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat vastuussa työntekijöidensä toiminnasta ja että niillä on velvollisuus 3

4 Ministerin vastaus ryhtyä tehokkaisiin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Lisäksi ohjeet edellyttävät, että kyseistä toimintaa koskevat syytökset tutkitaan ja todennetusta toiminnasta rangaistaan. Nato aikoo tuoda Istanbulin huippukokouksen ( ) vahvistettavaksi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman, jota on valmisteltu Naton operaatioihin osallistuvien Natoon kuulumattomien maiden kanssa. Toimintaohjelma nojautuu ennen kaikkea YK:n ja ETYJ:n normatiiviseen puitteistoon sekä yleissopimuksiin, ja lisäksi se painottaa kansallisten lainsäädäntöjen merkitystä. Se sisältää mm. seuraavia operaatioihin osallistuvia valtioita koskevia velvoitteita: ihmiskaupan torjuntaa koskevan koulutuksen järjestäminen operaatioon osallistuvalle henkilöstölle ihmiskaupan vähentämiseen ja torjumiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön arviointi ja kansallisista toimista raportoiminen tuen tarjoaminen ihmiskaupparikosten tutkimisessa, väitettyjen ihmiskaupparikosten ripeä tutkinta ja tarvittaessa syytteen nostaminen tarvittavien koulutusohjelmien sisällöllinen arviointi niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suomen hallitus on selkeästi sitoutunut ihmiskaupan vastustamiseen. Hallitus on antanut esityksensä eduskunnalle mm. ihmiskauppaa koskevista rangaistussäännöksistä (HE 34/2004 vp). Esityksen mukaan rikoslakiin tehtävillä muutoksilla parannettaisiin mahdollisuuksia torjua ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota. Muutokset perustuvat yhtäältä Suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin ja toisaalta kansallisiin tarpeisiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa, joka annettiin eduskunnalle , hallitus sitoutuu laatimaan kansallisen toimintaohjelman ihmiskaupan vastustamiseksi. Toimintaohjelmassa annetaan merkittävä rooli myös kansalaisjärjestöille. Toimintaohjelmaan on tarkoitus sisällyttää myös rauhanturvatoimintaan osallistuvia tahoja koskevia ohjeita ja suosituksia. UM järjestää yhteistyössä ODIHR:n kanssa Helsingin Säätytalolla konferenssin "Ensuring Human Rights Protection in Countries of Destination: Breaking the Cycle of Trafficking". Konferenssin painopisteenä on ihmiskaupan uhrien suojelu ihmiskaupan kohdemaissa, ja siihen kutsutaan ETYJ:n ohella myös EN:n, EU:n ja YK:n edustajia sekä kansalaisjärjestöjä. Suomen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja rauhanturvaamistoimintaan osallistumisen päätehtävä on turvallisen toimintaympäristön luominen. Siviilikriisinhallinnan toimijoilla on päävastuu siviiliyhteiskunnan toiminnan ja rakenteiden saattamisesta toimintakykyisiksi käsittäen myös rikollisuuden vastaiset toimenpiteet. Sotilaallisella toiminnalla myös tuetaan siviilikomponenttien toimintaa. Suomalaisten toteuttamassa rauhanturvaamistoiminnassa on aina otettu huomioon humanitaariset ja ihmisoikeuksia tukevat näkökulmat. Suomen lähettämät rauhanturvaajat, joista pääosa on reserviläisiä, edustavat suomalaista yhteiskuntaa. Korkean hakijamäärän vuoksi Suomi kykenee lähettämään operaatioihin valikoituja, rikkeettömät siviilitaustat omaavia vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuvia ja siten hyvin motivoituneita eri alojen ammattilaisia. Operaatioon lähetettävä henkilöstö koulutetaan aina ennen toimialueelle lähettämistä. Koulutus keskittyy joukon päätehtävän toteuttamiseen liittyviin operatiivisiin asioihin, mutta käsittää aina myös toimialueeseen liittyviä muitakin teemoja. Niistä tärkeimpiä ovat alueella vallitsevaan kulttuuriin ja uskontoihin sekä kanssakäymiseen paikallisen väestön ja muiden alueella olevien kanssa liittyvät asiat, käsittäen myös naisten asemaan liittyvät aiheet. Toimialuekoulutuksessa tuodaan esille selvästi, että toimialueella esiintyvä prostituutio liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja prostituoidut ovat todennäköisesti ihmiskaupan uhreja. Prostituoitujen palvelusten käyttö on yksiselitteisesti kielletty. Rauhanturvaajille annetaan selkeät ohjeet käyttäytymisestä toimialueella ja palvelusvapailla. Kaikessa toiminnassa korostetaan rauhantur- 4

5 Ministerin vastaus KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd vaajien ehdotonta puolueettomuutta ja sen merkitystä. Lähtökohtaisesti suomalainen rauhanturvaaja ei saa viettää palvelusvapaitaan toimialueella. Palvelus toimialueella on myös yleensä intensiivistä, ja liikkuminen tukikohtien ulkopuolella on turvallisuussyistä aina kontrolloitua. Valtaosa rauhanturvaajista viettää palvelusvapaansa Suomessa omaisten luona, mitä tukee toimiva loma- /huoltolentojärjestelmä. Jokainen rauhanturvaaja vastaa omalta osaltaan itse siitä, että hän noudattaa käyttäytymisestä annettuja määräyksiä. Lisäksi kaikilla esimiesasemassa olevilla on velvollisuus valvoa annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista. Rauhanturvaamisorganisaation sisäisen järjestyksen ollessa sotilaallinen henkilöstöä koskevat rikoslain 45 luvun säännökset, ja määräysten vastaiseen toimintaan reagoidaan poikkeuksetta. Henkilöstö on RL:n 45 luvun säännösten alaisena myös palvelusvapaalla ollessaan. Hallitus pitää tärkeänä, että ihmisoikeuksia kunnioittavat ja edistävät näkökulmat otetaan huomioon jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Paikalliset olosuhteet huomioivaan toimintaan kiinnitetään jatkuvaa huomiota myös puolustushallinnon vastuulla olevassa rauhanturvaajien koulutuksessa ja toiminnassa niin kotimaassa kuin operaatioissakin. Suomalainen rauhanturvaamistoiminta ja siihen liittyvä koulutus on koko rauhanturvaamisemme historian kestänyt ja kestää edelleen vertailun tässäkin suhteessa ja ottaa hallituksen mielestä riittävästi huomioon konfliktialueiden ihmisoikeudet. Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2004 Puolustusministeri Seppo Kääriäinen 5

6 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 402/2004 rd undertecknat av riksdagsledamot Päivi Räsänen /kd: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta i de internationella organen för att de fredsbevarande operationerna inte längre i fortsättningen skall ge upphov till problem av den typ som kvinnohandeln i Kosovo utgör och anser regeringen den finländska fredsbevarande personalens utbildning och övervakningen av dess verksamhet vara tillfredsställande med tanke på främjandet av de mänskliga rättigheterna när det gäller befolkningen på konfliktområdet? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: Den internationella människohandeln är en del av den internationella organiserade brottsligheten och en allvarlig människorättsutmaning. Verksamheten i syfte att förhindra människohandeln och skydda offren är internationellt sett just nu en av de människorättspolitiska prioriteterna. Verksamhet till stöd för detta förekommer bl.a. inom ramen för FN, EU, Europarådet, OSSE och Nato samt på nordisk nivå. Finland deltar aktivt i detta arbete och iakttar de inom dess ram överenskomna förpliktelserna. Finland har i Palermo i maj 2003 undertecknat Förenta Nationernas konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet (UN Convention Against Transnational Organised Crime) samt dess tilläggsprotokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children). Dessutom förutsätter kriminaliseringen av människohandeln det av Finland undertecknade fakultativa protokollet till konventionen om barnens rätttigheter angående försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child and on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography). Också det av Europeiska unionen år 2002 antagna rambeslutet om bekämpande av människohandel (2002/629/RIF) förpliktar medlemsstaterna att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga vissa bestämda handlingar. Vid Europarådet har inrättats en ad hoc-arbetsgrupp (CAHTEH) med uppgift att utarbeta en europeisk överenskommelse om människohandeln. OSSE:s ministerråd antog ett åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln (OSCE Action Plan to Combat Trafficing in Human Beings) samt en särskil människohandelsmekanism med vars hjälp man försöker införliva åtgärderna i syfte att bekämpa människohandeln i verksamheten på organisationens olika delområden. Europeiska unionens råd har antagit riktlinjer för skyddande av civila vid krishanteringsoperationer som leds av Europeiska unionen (Guidelines on Protection of Civilians in EU-led Crisis Management Operations). Riktlinjerna innehåller också anvisningar för motarbetande av människohandel och sexuellt utnyttjande. Byrån för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OCHCR) har meddelat anvisningar gällande mänskliga rättigheter och människohandel, i vilka ingår rekommendationer för alla som utför fältarbete. I anvisningarna under- 6

7 Ministerns svar KK 402/2004 vp Päivi Räsänen /kd stryks, att staterna, de internationella organisationerna och medborgarorganisationerna är ansvariga för sina arbetstagares verksamhet och att de är skyldiga att vidta effektiva förebyggande åtgärder. Dessutom förutsätter anvisningarna att anklagelser gällande verksamheten i fråga undersöks och att påvisad verksamhet bestraffas. Nato har för avsikt att vid toppmötet i Istanbul ( ) för fastställande presentera det åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln som har beretts tillsammans med de icke-natoländer som deltar i Natos operationer. Åtgärdsprogrammet stöder sig framför allt på FN:s och OSSE:s normativa ramar samt konventioner och dessutom betonar det den nationella lagstiftningens betydelse. Det innehåller bl.a. förpliktelser som gäller stater vilka deltar i operationerna utbildning som gäller bekämpande av människohandel skall organiseras för personal som deltar i en operation den nationella lagstiftning som gäller åtgärder i syfte att minska och bekämpa människohandel skall utvärderas och nationella åtgärder skall rapporteras stöd vid undersökning av människohandelsbrott skall erbjudas, påstådda människohandelsbrott skall undersökas snabbt och vid behov skall åtal väckas en innehållsmässig bedömning av de utbildningsprogram som behövs skall göras såväl nationellt som internationellt. Finlands regering har klart förbundit sig att motarbeta människohandel. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som bl.a. innehåller förslag till bestämmelser om straff för människohandel (RP 34/2004 rd). Enligt propositionen förbättras genom de föreslagna ändringarna av strafflagen möjligheterna att bekämpa människohandel, koppleri och prostitution. Ändringarna baserar sig dels på nationella förpliktelser som Finland har förbundit sig till och dels på nationella behov. De föreslagna lagarna avses träda i kraft I statsrådets människorättspolitiska redogörelse som förelades riksdagen förbinder sig regeringen att utarbeta ett nationellt åtgärdsprogram för bekämpande av människohandeln. I åtgärdsprogrammet ges också medborgarorganisationerna en framträdande roll. Avsikten är att också anvisningar och rekommendationer gällande parter som deltar i den fredsbevarande verksamheten skall innefattas i åtgärdsprogrammet. Utrikesministeriet ordnar i samarbete med ODIHR konferensen "Ensuring Human Rights Protection in Countries of Destinaton: Breaking the Cycle of Trafficking" i Ständerhuset i Helsingfors. Konferensen fokuserar på skyddet för människohandelns offer i människohandelns mottagarländer och till konferensen kallas förutom OSSE också representanter för Europarådet, EU och FN samt medborgarorganisationer. Den främsta uppgiften för Finlands deltagande i krishantering och fredsbevarande verksamhet är att skapa en trygg omvärld. Den civila krishanteringens aktörer har huvudansvaret för att det civila samhällets funktioner och strukturer skall göras funktionsdugliga, vilket innefattar också bekämpande av brottslighet. Med hjälp av den militära verksamheten stöds också de civila komponenternas verksamhet. I den fredsbevarande verksamhet som finländarna bedrivit har de humanitära- och människorättssynpunkterna alltid beaktats. Den fredsbevarande personal som Finland sänt ut, av vilken huvuddelen är reservister, representerar det finländska samhället. På grund av det stora antalet sökande kan Finland sända utvalda, klanderfria personer med civil bakgrund som frivilligt söker sig till tjänstgöringen och som sålunda är väl motiverade samt är fackmän på olika områden. Den personal som sänds till en operation utbildas alltid före avresan till aktionsområdet. Utbildningen koncentrerar sig på operativa frågor som hänför sig till genomförandet av truppens främsta uppgift, men innefattar också alltid andra teman som hör samman med aktionsområdet. De viktigaste av dem gäller den kultur och de religioner som är förhärskande på området samt umgänget med den lokala befolkningen och andra som vistas på området, med beaktande också av frågor som gäller kvinnans ställning. I utbild- 7

8 Ministerns svar ningen gällande aktionsområdet förs tydligt fram att prostitution som förekommer på området har samband med den organiserade brottsligheten och att de prostituerade sannolikt är offer för människohandel. Det är entydigt förbjudet att använda sig av prostituerades tjänster. Den fredsbevarande personalen ges tydliga anvisningar för det sätt på vilket de skall bete sig på aktionsområdet och när de är lediga från tjänstgöringen. I all verksamhet understryks den fredsbevarande personalens ovillkorliga neutralitet och dess betydelse. Utgångspunkten är att de som hör till den finländska fredsbevarande personalen inte får tillbringa sin lediga tid på aktionsområdet. Tjänstgöringen på aktionsområdet är också i allmänhet intensiv och av säkerhetsskäl är vistelsen utanför baserna alltid kontrollerad. Den övervägande delen av den fredsbevarande personalen tillbringar sin ledighet i Finland hos sina anhöriga, vilket understöds också av det fungerande systemet för semester/underhållsflyg. Den fredsbevarande personalens medlemmar svarar för sin egen del själva för att de iakttar bestämmelserna om uppförande. Dessutom har alla som är i förmansställning skyldighet att övervaka att de meddelade anvisningarna och föreskrifterna iakttas. Eftersom den fredsbevarande organisationens interna ordning är militär gäller i fråga om personalen bestämmelserna i 45 kap. i strafflagen och på verksamhet som strider mot föreskrifterna reageras utan undantag. Bestämmelserna i 45 kap. i strafflagen gäller personalen också när den är ledig från tjänstgöringen. Regeringen anser det vara viktigt att synpunkter som respekterar och främjar de mänskliga rättigheterna fortsättningsvis beaktas i all verksamhet. Uppmärksamhet fästs fortgående vid att verksamheten skall beakta de lokala förhållandena också när det gäller den utbildning för den fredsbevarande personalen och den verksamhet som försvarsförvaltningen ansvarar för, såväl i hemlandet som under operationerna. Den finländska fredsbevarande verksamheten och den därtill hörande utbildningen har under hela den tid den pågått tålt och tål alltjämt jämförelse också i detta avseende och beaktar enligt regeringens åsikt i tillräcklig grad de mänskliga rättigheterna på konfliktområdena. Helsingfors den 8 juni 2004 Försvarsminister Seppo Kääriäinen 8