Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:"

Transkriptio

1 Nro VTT-R Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen julkinen

2 1 (54) Raportin nimi Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä esimerkkejä maailmalta Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Tekes, Sampsa Nissinen 10001/25/08 Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Built Environment Renovation Methods and Services - Remes Feasibility Study Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen 54 Avainsanat Raportin numero korjausrakentaminen, palvelut, konseptit, hankinta, menetelmät VTT-R Tiivistelmä Tämä korjausrakentamisen palveluiden ja menetelmien kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta keväällä 2008 Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelun tueksi. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista kehittyneillä kansainvälisillä markkinoilla. Raporttiin on koottu tietoa ja esimerkkejä korjausrakennusmarkkinoilta löytyvistä palvelu- ja tuotekonsepteista, tietotekniikasta, hankintamalleista, toimijoista ja tutkimuksesta sekä korjausrakentamisen drivereista. Esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia myös infraan liittyviä esimerkkejä. Lisäksi on jäsennelty korjausrakentamisen aihealuetta. Rinnakkain käsillä olevan esiselvityksen kanssa VTT:llä on tehty Tekesin toimeksiantona selvitys myös rakennettuun ympäristöön kytkeytyvistä kansainvälisistä rakennusmarkkinoista. Työ perustuu julkisiin tilastolähteisiin ja tulokset on raportoitu Infra- ja korjausrakentaminen mahdollisuus rakentajille -julkaisuna, jonka on laatinut Terttu Vainio VTT:ltä. Luottamuksellisuus Tampere Allekirjoitukset julkinen Kristiina Sulankivi, tutkija Veijo Nykänen, johtava tutkija VTT:n yhteystiedot VTT Tutkimus ja kehitys, Liiketoiminta- ja tuotantoprosessit, Tampere Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tekes, VTT arkisto VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (54) Alkusanat Tämä korjausrakentamisen menetelmien ja palveluiden kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelua varten. Tavoitteena on ollut löytää uusia innovatiivisia palveluita, menetelmiä, hankintamalleja ja tuotteistuksia korjausrakentamisen markkinoilta. Työ painottuu palvelutarjontaan ja - konsepteihin ja esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia esimerkkejä myös infra -puolelta. Johtuen tehtävään käytettävistä rajallisista resursseista ja ajasta selvitys ei ole miltään osalta kattava. On varsin todennäköistä, että paljon mielenkiintoisia lähteitä ja tahoja ei ole tullut esille suoritetuilla tietohauilla. Korjausrakentaminen on myös uudisrakentamista hajanaisempi ja paljon heikommin tilastoitu kenttä. Korjausrakentamisessa käytetään myös paljon samoja tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä kuin uudisrakentamisessakin. Erityisesti näin on Infrasektorin korjausrakentamisessa, missä hankkeet liittyvät usein olemassa olevien väylien, verkostojen ja rakenteiden uudistamiseen. Työssä on pyritty etsimään esimerkkejä sellaisista ratkaisuista, joita markkinoidaan erityisesti korjausrakentamiseen tai tiedetään käytetyn korjaushankkeissa. Raporttiin kootun tiedon ja esimerkkien toivotaan tarjoavan ideoita ja tietolähteitä korjausrakentamiseen liittyvien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Suomessa. Työtä ovat ohjanneet Kari Hiltunen ja Sampsa Nissinen Tekesistä. Kartoituksen ovat VTT:llä toteuttaneet Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen. Tietolähteitä raporttiin ovat toimittaneet VTT:ltä myös Kalle Kähkönen, Satu Paiho ja Kauko Tulla. Tampere Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen

4 3 (54) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite ja rajaukset Tutkimusmenetelmä Korjausrakentamisen driverit Aihealueen jäsennyksiä Palvelutarjonta ja konseptit Innovatiivisia korjaustekniikoita, -menetelmiä ja tuotekonsepteja ICT korjausrakentamiseen Korjauspalveluiden hankinta Edistäjä- ja kehittäjätahoja sekä tutkimusta Hyvien korjaustapojen edistäminen Korjausrakentamista koskevaa tutkimusta Yhteenveto Lähteet:... 53

5 4 (54) 1 Johdanto 1.1 Tavoite ja rajaukset Esiselvityksen tavoitteena on ollut tuottaa Tekesin valmisteilla olevaa Rakennettu ympäristö - teknologiaohjelmaa varten aineistoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista sekä jäsennellä aihealuetta. Kohdealueena ovat olleet rakennusten lisäksi infran ja verkostojen suunnittelu ja rakentaminen. Tavoitteena on ollut löytää myös tahoja, jotka kehittävät korjausmenetelmiä. 1.2 Tutkimusmenetelmä Esimerkkejä uusista ulkomaisista palvelukonsepteista, innovatiivisista korjausmenetelmistä ja korjauspalveluiden hankintatavoista on etsitty ensisijaisesti kehittyneiltä länsimaisilta markkinoilta. Työ perustuu kansainvälisen tiedon kevyeen skannaukseen. Tietolähteitä ovat olleet pääasiassa internet ja ulkomaiset ammattilehdet sekä tieteelliset artikkelit. Lisäksi tietoa on kerätty VTT:n kokeneilta tutkijoilta. Löydetyt esimerkit on kuvattu lyhyesti. Tulostukseen on koottu näihin liittyvät www-linkit ja muita tietolähteitä. 2 Korjausrakentamisen driverit Sekä uudis- että korjausrakentamiseen kohdistuu jatkossa aikaisempaa suurempia muutostarpeita. Merkittävimmät vaikuttavat muuttujat ovat energian hinnan ennakoitavissa oleva kohoaminen ja toimenpiteet haitallisten ympäristövaikutusten (kasvihuonekaasut) estämiseksi. Ilmastonmuutosten vaikutuksia rakennuksiin ja niiden käyttöön selvitetään eri puolilla. Esimerkkinä tuore Australialainen raportti: An Assessment of the Need to Adapt Buildings for the Unavoidable Consequences of Climate Change. 8/2007. Australian Government, Department of the Environmental and Water Resources, Australian Greenhouse Office. Rakentaminen, rakennusten käyttö ja rakennettu infra käyttävät huomattavan osan vuotuisesta energiankulutuksesta. Kun tähän lisätään myös liikenteen energiankulutus, joka käyttää rakennettuja väylästöjä ja liikenneterminaaleja, kasvaa rakentamisen kautta vaikuttaminen edelleen. Ympäristötekijöiden lisäksi on joukko muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat korjausrakentamiseen. Kiinteistöjen käyttäjien muuttuvat tarpeet aiheuttavat kasvavia korjaustarpeita toimitila- ja liikekiinteistöihin. Ekologisuus on kasvava tekijä myös rakentamisessa. Vanhojen rakennuksien arvoon tulee vaikuttamaan jatkossa aikaisempaa enemmän toiminnalliset ja ekologiset ominaisuudet. Niitä korjataan ja päivitetään arvon säilyttämiseksi ja kohottamiseksi.

6 5 (54) Korjausrakentamiseen vaikuttavia drivereita ovat: väestön kasvu ja muuttoliike globaalit sopimukset ja maakohtaiset toimet ilmastomuutoksen estämiseksi energian hinnan kohoaminen rakennuskannan ikäprofiilista johtuva korjaustarpeiden muutos maakohtaiset ja paikalliset demografiset muutokset paikalliset ilmastojen muutosskenaariot uudisrakentamisen määräysten kehittymisen paine vanhojen kiinteistöjen arvonmuutos vanhojen asemakaavojen uudistaminen kiinteistöt kasvavana osana yritysbrändien kehittämistä kuluttajien korjaustarpeiden kasvu ja korjaussyklien nopeutuminen julkiset lisäpanostukset infraan poliittiset päätökset taloudellista panostuksista korjausrakentamiseen kiinteistöjen olosuhde- ja toimivuusvaatimusten kohoaminen sekä määräysten että käyttäjien kautta ammattitaitoisen työvoiman riittävyys uusien teknologioiden hyödyntäminen asumis- ja kiinteistöpalveluiden kehittämisessä Tulevaisuudessa joudutaan tekemään paljon enemmän valintoja mitä kannattaa korjata ja mikä rakentaa uudelleen. Paljon nykyistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset vaikuttavat näihin valintoihin. Asuntopuolella eri maiden asuntokannan rakenne ja hallintamuodot eroavat toisistaan. Vuokra-asuminen on monissa maissa Suomea yleisempää. Suomalaistyyppinen asuntoosakeyhtiö ei ole muualla yhtä yleinen. Nämäkin muuttajat vaikuttavat korjausrakentamisen muotoihin eri maissa. Väestön ikärakenteen muutos vanhempien ikäluokkien suuntaan korostaa monissa länsimaissa palveluasuntojen kasvavaa tarvetta ja asuntokannan ominaisuuksien korjaamista uuden teknologian keinoin. Samanaikaisesti muuttovoittoalueilla on ongelmana tarjota riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja. Muuttotappioalueilla asuntoja jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön, jolloin siellä korjausten kysyntäkin alenee.

7 6 (54) 3 Aihealueen jäsennyksiä Korjausrakentamisen kenttää on jäsennelty yleisestä näkökulmasta sekä pääpiirteissään korjauspalvelujen näkökulmasta. Kuva 1 Korjausrakentamiseen liittyvien elementtien jäsentelyä. Kuva 2 Korjausrakentamisen jäsentelyä palvelujen näkökulmasta.

8 7 (54) 4 Palvelutarjonta ja konseptit Palvelutarjonta Korjaushankkeisiin tarjottavat palvelut liittyvät suunnitteluratkaisujen ideointiin, korjaus- ja muutossuunnitteluun tai rajatummin esim. sisustus- tai julkisivujen suunnitteluun, rakenteiden kunto- ja riskiarviointeihin sekä vahinkokartoituksiin ja saneerauksiin, rakennetun ympäristön mallintamiseen ja visualisointiin sekä arviointeihin, rakennustekniseen urakointiin tai erikoisurakointiin, projektinhallintaan ja johtamiseen, purku- ja asennustöihin sekä kierrätykseen, sekä tiedon ja resurssien välitykseen. Lisäksi löytyy erilaisia green building/sustainability -palveluita, jotka tähtäävät kestävään korjausrakentamiseen ja joita tarjotaan lisäpalveluna perinteisemmän liiketoiminnan ohessa tai erikoispalveluna, johon kyseisen yrityksen koko liiketoiminta vahvasti perustuu. Myös esim. rakennetun ympäristön laserskannaukseen perustuvia kolmiulotteisen mallinnuksen palveluita tarjoavia yrityksiä on syntynyt runsaasti. Korjausrakentamiseen tarjolla olevaa ulkomaista palvelutarjontaa esitellään esimerkkien avulla yksilöidysti seuraavassa taulukossa 1. Palvelukonseptit Konseptien kattavuus eli yhden tahon tarjoamien palvelujen laajuus ja sisältö vaihtelevat. Monilla palveluntarjoajilla on kilpailutekijänä korjaushankkeisiin soveltuva erittäin kattava palvelukonsepti, jolloin tilaaja saa kaikki käsillä olevaan projektiin tarvittavat ammattilaispalvelut yhdeltä taholta. Esimerkiksi Infrapuolella voimakkaimmin nousi esiin jättihankkeisiin tarjottavat kattavat palvelut, mutta myös kodinkunnostukseen löytyy kehittyneitä kokonaiskonsepteja. Toisena ääripäänä on hyvin kapea ja pitkälle erikoistunut palvelu liittyen tiettyyn työkokonaisuuteen tai -lajiin, esimerkkinä puulattian pintaremontointi ja kalusteiden toimitus, asennus ja kierrätys sekä erilaiset konsulttipalvelut. Osa yrityksistä erottuu kilpailijoistaan erikoistumisellaan tietynlaisiin rakennuskohteisiin kuten hotelleihin, toimitiloihin, pankkeihin, ruokakauppoihin tai jopa kirkkoihin. Nämä urakoitsijat toteuttavat tavallisesti sekä uudis- että korjausrakennuskohteita omalla toimialueellaan. Kilpailukeinona voi olla myös tietyn asiakassegmentin palvelu, kuten kodin kunnostus- ja uudistuspalveluja tarjoavilla yrityksillä. Lisäksi korjausrakentamiseen löytyy kiinteistöpalvelunäkökulmasta nousseita korjauspalveluja. Aivan viimevuosina markkinoinnissa on alkanut nopeasti näkyä kestävän kehityksen näkökulma. Markkinoille on tullut nk. Green -yrityksiä, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen markkinoimalla palvelujaan ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen ja muihin kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden avulla. Selvitystyössä tunnistettiin seuraavanlaiset erottumisperusteiltaan erilaiset palvelukonseptit: 1. Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin: kattavat palvelut esim. kirkkojen, hotellien tai toimitilojen saneeraushankkeisiin. Pyrkivät ymmärtämään asiakkaan bisnestä ja tästä syystä tavoitteena esimerkiksi mahdollisimman häiriötön toteutus. 2. Tietyn asiakassegmentin palvelu: esim. Home Renovation/Improvement/Remodelling - firmat, jotka pikkuremonttien lisäksi tarjoavat kattavia palveluja pientalojen perusteelliseen remontointiin ja uudelleen modifiointiin. Asiakaskunta, jolle palveluja tarjotaan voi olla paitsi kodinomistajat, niin esim. myös asumisoikeusorganisaatio.

9 8 (54) 3. Erikoistuminen tiettyyn työlajiin, rakennusosiin tai järjestelmiin: erikoisurakoitsija, esimerkiksi kaluste- ja laiteasennukset sekä purkutyöt sekä kierrätystoiminta saneerauksissa. 4. Yleisurakoitsijat lisäpalveluineen tai erikoistuotteineen. 5. Erikoispalvelut, kuten konsultointi, ICT-palvelut sekä tietopalvelut: 5.1. Konsultit korjausrakentamisen erikoispalveluineen: voivat tarjota erikoisosaamistaan sekä yksityisille että muille rakennusalan ammattilaisille Rakennetun ympäristön mallinnuspalvelut: esim. laserskannaus -palvelut 5.3. Tietopalvelut: Maksullisia ja maksuttomia Internetistä löytyviä sivustoja, jotka on suunnattu pääasiassa yksityisille kuluttajille ja joiden tavoitteena on välittää tietoa esimerkiksi korjaushankkeiden suunnitteluun ja ratkaisujen ideointiin sekä tietoa ammattilaisresursseista hankkeiden toteutukseen. 6. Kiinteistöpalvelunäkökulmasta tulevat korjauspalvelut: Näillä palveluntarjoajilla on tyypillisesti kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöön liittyviä palveluja, esim. siivous ja ruokailupalvelut. 7. Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen (sustainability) perustuva tai sitä näkyvästi hyödyntävä liiketoiminta: Urakoitsijoita sekä suunnittelu- ja saneerauspalvelukonsultteja, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen ja tarpeeseen reagoida tähän. Markkinointiargumentteja tyypillisesti sustainability, eco-friendly, green ja healthy. 8. Markkina-alueena koko maailma : Suuria kansainvälisillä markkinoilla kilpailevia yrityksiä. Toteuttavat esimerkiksi mittavia tie- ja muita infrahankkeita ympäri maailman. Kaikkien esimerkkiyritysten lajittelu näin kategorisesti on kuitenkin käytännössä häilyvää: Green yrityksissä on esimerkiksi kodinkunnostajia ja suunnittelukonsultteja, ja muissa ryhmissä voi puolestaan olla myös kestävän kehityksen vaatimukset jossain määrin tiedostaneita yrityksiä. Samoin esim. ensisijaisesti kodinomistajille palvelujaan tarjoavat, pelkkiin kylpyhuone- tai keittiöremontteihin erikoistuneet urakoitsijat voidaan lukea sekä kodinkunnostusfirmoihin että korjausrakentamisen erikoisurakoitsijoihin. Home Improvement, USA Ulkomailta, erityisesti USA:sta, löytyy runsaasti asuntokorjauksiin erikoistuneista Home Improvement -firmoja. Näistä monien palvelut ovat huomattavasti kattavammat kuin perinteisen suomalaisen remonttifirman, joka tulee tyypillisesti mukaan asiakkaan kutsumana, kun asiakas jo tietää mitä korjaustoimenpiteitä tehdään. Home Improvement -firmat auttavat suunnittelussa alusta lähtien, ajatuksena perusteellinen peruskorjaus eri modifiointivaihtoehtoineen. Monet näistä yrityksistä huolehtivat sekä suunnittelusta että toteutuksesta, mutta osa on keskittynyt vain suunnitteluun. Kodin kunnostamiseen liittyvät markkinat ovat USA:ssa huomattavan suuret: vuonna miljardia USD, joka oli yli 2 % koko taloudesta ja talonrakennuspuolen suurin sektori, jättäen muut rakennustyypit taakseen. Urakoitsijoiden lisäksi myös arkkitehdit USA:ssa ovat havainneet asuinrakennusten remontointiin ja uudistamiseen liittyvän liiketoimintamahdollisuuden. Esimerkiksi arkkitehtiliiton (AIA) vuosittaisessa tapahtumassa 2006 (AIA 2006 National Convention and Design Exposition) esiteltiin ja pohdittiin kodin kunnostukseen liittyvää markkinapotentiaalia, asiakaskuntaa, arkkitehtikunnan vahvuuksia

10 9 (54) näissä hankkeissa ja markkinointikeinoja sekä projektinhallintaa otsikolla Residential renovation market and practice. (Lähde: ) Kanadalainen Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) on teettänyt tutkimuksen Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets tavoitteenaan selvittää USA:n talonrakennusmarkkinoiden näkökulmia ja mahdollisuuksia Kanadalaisille tuotevalmistajille. Selvityksessä keskityttiin asuinrakennusten remontointiin ja tätä palvelevaan toimitusketjuun kohdealueena Illinoisin, Minnesotan, Pohjois- ja Etelä-Dakotan, Coloradon, Utahin, Nevadan ja Arizonan osavaltiot. Tutkimuksessa selviteltiin markkinoiden kokoa, rakennetta ja trendejä, kasvualueita ja jo markkinoilla olevia yrityksiä erityistarpeineen (marketplace structure and trends, types of remodeling activity, factors driving remodeling activity, key growth areas, structure of the remodeling industry and the supply chain serving it, remodellers needs and purchasing patterns, market activity and opportunities in each focus market; and, recommendations on how Canadian exporters can most effectively penetrate the renovation market in general and in each focus market.). Selvityksen kiinnostavia tuloksia ovat: - Korjausmarkkinat ovat suuret - Residential remodeling, erillisenä uudisrakentamisesta, on melko nuori ja hajanainen bisnes. Suurin osa USA:n yli yrityksestä on pieniä yrityksiä. - Remodeling firmat jaoteltiin seuraavasti: täyden palvelun firmat (full-service remodellers), erityisurakoitsijat (specialty remodellers), jotka keskittyvät vain tietynlaisiin projekteihin sekä vakuutusyhtiöiden kautta palvelujaan tarjoavat firmat. - Remodeling yrityksiä yksilöllisine tarpeineen palvellaan vielä huonosti. USA:laiset alihankkijat/tuotetoimittajat eivät ole vielä täysimääräisesti hyödyntäneet markkinaa, mutta uudisrakentamisen hiipumisen myötä palvelutarjonta Remodeling -firmoille kasvanee. Toistaiseksi USA on vielä potentiaalinen markkina ulkomaisille toimittajille ja innovatiivisille ratkaisuille, mutta ei ehkä kauaa. - Yksittäisen remonttifirman rakennusmateriaalien ja tuotteiden ostovolyymi on pieni, ja toimitusaika kriittinen, mm. koska remontoitavassa kohteessa yleensä asutaan rakennustöiden aikana. - Remonttifirmoilla (remodeling -teollisuudella) on oma yhdistys: National Association of the Remodeling Industry (NARI) jolla myös toimintaohje jäsenilleen. Yhdistykseen kuuluu vain noin 10 % remodeling -firmoista, tyypillisesti suurimpia ja asemansa markkinoilla vakiinnuttaneita yrityksiä. Yhdistys tarjoaa tietoa ja apua myös asunnonomistajille, esim. ammattilaisen valinnassa remontin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietoa hankkeen läpiviennistä. (Lähde: Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets -tutkimus / Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) kanadalaisten tuotteiden viennin mahdollisuuksien selvittämiseksi.

11 10 (54) Taulukko 1. Esimerkkejä korjausrakentamiseen markkinoilta löytyvistä palveluista. YRITYS & SIJAINTI LYHYT KUVAUS PALVELUTARJONNASTA LÄHTEET JA LINKIT #1 Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin kattava palvelutarjonta rakennustyyppikohtaisesti Fredrick & Emily s Church Renovations, USA Kirkkojen korjauksiin erikoistunut saneeraaja: Monipuolinen palvelutarjonta kirkkokorjauksiin, sisältäen: projektin johtaminen, suunnittelupalvelut, kirkkokalusteet, penkit/tuolit, penkkien kunnostus/pintakorjaus, pehmusteet, lattiamateriaalivaihtoehdot, maalaus, koristemaalaus, valaistus, lasimaalaukset, ääni- ja multimediatekniikka. milys.com/ Algiere Hospitality Services, Dallas, Texas, USA (Algiere Construction Services, Inc. & Algiere Design & Purchasing Services, Inc.) (Kuvat: Fredrick & Emily s Church Renovations) Suunnittelu- ja rakentamispalvelu hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen: Yritys keskittynyt pelkkien hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen jo 25 vuotta. Palvelut: - Kustannusarviot ja analyysit - Lainmukaisuuden varmistus (Site Review for ADA Compliance) - Kaluste- ja laiteasennukset (FF&E installation) - Julkisivusaneeraukset & uudistukset - Sisätilojen korjausrakennusurakointi, hotelliliiketoiminnan keskeytymättä ja tämän erityisvaatimukset huomioon ottaen - Purkutyöt - Projektinjohto, tavoitteena hyvä yhteistyö hotellijohdon kanssa ja mahdollisimman häiriötön toteutus - Kiinteistön täysremontti Our capabilities allow us to assist your every need from the exterior of the front to the rear of the back of house areas. We have dedicated our services strictly to the Hospitality Industry for more than 25 years. ruction.com/welcome.a spx ruction.com/constructio n/index.aspx ACISCO Inc., New York, USA (Kuvat: Algiere Hospitality Services) Toimitilarakentamisen ja saneerauksen monipuolinen kokonaispalvelu: Toimistorakennuksiin erikoistunut projektinjohtourakoitsija, jonka palvelut kattavat toimitilojen suunnittelu-, rakentamisja kalustamispalvelut sekä lisäpalveluja. Tarjoaa palvelujaan pienistä remonteista ja uudelleen ndex.html

12 11 (54) modifioinneista uudisrakentamisen avaimetkäteen toteutuksiin. Toteutettujen hankkeiden koko noin 50 m m2). Palvelutarjontaan kuuluu kaikki purkamisesta remontoidun toimiston muuttopalveluun asti ja tuotetarjontaan yli 200 kaluste- ja lattiapäällystevalmistajan tuotteet. Palvelut ja tuotteet: - Rakentaminen ja remontointi - Suunnittelu (Design & Space planning) - Projektin johtaminen - Uudet toimistokalusteet ja modulaariset työpisteet - Käytetyt toimistokalusteet ja työpisteet - Lattiapäällysteet - Lisäpalvelut: esim. ikkunavarusteet (window treatment), toimistovarusteet kuten puhelimet ja kopiokoneet, muuttopalvelu kuljetuskalustoineen ja muuttomiehineen Single source provider of all those services needed to renovate any office, institution or commercial space, regardless of size. (Kuvat: ACISCO Inc.) Kendall Construction Inc., USA Design Build Concepts, Atlanta, USA Myymälärakennuksiin erikoistunut täyden palvelun korjausrakentaja, erikoisalana elintarvikemyymälät (Kuva: Kendall Construction Inc.) Yritys perustettu 1947 As a general contractor, Kendall specializes in tenant improvement projects, fixturing & full-scale remodels. We have carved out a niche in the market that allows us to fulfil the needs of our client list. We have the abilities to renovate & maintain almost any commercial grocery project. Pankkien ja muiden rahalaitosten rakentaminen ja korjaus (suunnittelu & toteutus): Keskittynyt pelkästään rahalaitosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjoaa design-build -palveluja pankeille, luottokunnille sekä muille säästö- ja rahoituslaitoksille. Kohteet voivat olla uusia tai korjattavia pää- tai sivukonttoreita ym. rahalaitosten toimitiloja. Vastaa kohteiden arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta sekä projektin johtamisesta. Korjaushankkeissa tavoitteena liiketoiminnan häiriön minimointi. Over the past 33 years, Design Build Concepts has successfully completed the design and construction of more than 600 financial facilities. ruction.com oncepts.com/load.asp? content=cnt_servicesrenovations&menu=mn u_services

13 12 (54) #2 Kodin kunnostukseen, perusparannukseen, laajennuksiin ja uudistuksiin palveluja tarjoavat yritykset ( Home Renovation / Remodeling / Improvement yrityksiä) Coastal Home Improvement, Lincolnville, USA TnT Renovations, Faifax, Virginia, USA HFT-Service AB Ruotsi Yksilöllistä palvelua kodin remontointiin ja perusparannukseen tarjoava design-build -urakoitsija. Pienellä alueella Mainen osavaltiossa toimiva perheyritys. (Toimeksiannot Itärannikolla: Waldo, Lincoln, and Knox Counties, 25 mailin säteellä toimipaikasta). Laaja palvelutarjonta tämän alueen eri-ikäisten ja tyylisten asuinja liiketilojen sekä loma-asuntojen rakentamiseen ja remontointiin. Erikoistunut kodin remontteihin. Palveluja suunnittelu (luova suunnittelukonsepti, Creative Design Concepts ), uudisrakentaminen, uudistus / perusparannus, remontointi ja korjaustyöt, vesikattotyöt, sisä- ja ulkomaalaukset. Arviot ilman veloitusta. Yleisurakoitsija, joka on erikoistunut kodin kunnostusja perusparannusremontteihin (home improvements and remodeling) Toteuttaa kaiken tyyppisiä kodin remontointeja ja laajennuksia sekä täysremontteja Pohjois-Virginian, Marylandin ja Washington DC:n alueella. Yhteistyökumppaneina suunnittelukonsultteja. We provide high-quality renovation concepts and may work in conjunction with local designers, studios and architects to provide you with the best service. Palvelutarjontaa: keittiö- ja kylpyhuoneremonttien suunnittelu ja toteutus, sisä- ja ulkopuoliset maalaustyöt, ikkunoiden uusiminen, avoimet ja lasitetut terassit, vesikatto- ja julkisivutyöt. Kodin rakennus- ja remonttityöt, erityispiirteenä yhteistyö tuotevalmistajien ja erikoisosaajien kanssa Rakennustyöt, kuten keittiöremontit, laajennukset, putkiremontit, terassi- ja parvekelasitukset sekä uudis- ja korjausrakentamisen kokonaisurakat kumppanuusverkosto -periaatteella. Pyrkii näin kattavammin palvelemaan asiakasta ja lupaa jopa etsiä asiakkaalle toisen urakoitsijan tai erikoisurakoitsijan, jos ei pysty itse ottamaan työtä vastaan esimerkiksi hankkeen suuresta koosta johtuen. Näin pystyy ottamaan vastaan tai hankkimaan asiakkaalle toteuttajaehdokkaan monenlaisiin ja kaikenkokoisiin urakoihin. Kumppaneita mm. Astral balkonginglasning AB, Kvik kök ja Tiivi fönster sekä esim. sähköasentajia. Markkinointiargumentteja yksilöllinen palvelu ja ketterä organisaatio, joka mahdollistaa mm. muutokset ja lisäharkinta-ajat prosessin aikana. om ns.com/services.html m/ (Kuvat: HFT-Service AB)

14 13 (54) BYGG & RENOVERING VÄSTRA GÖTALAND AB, Ruotsi Harvey Norman Renovations, Australia Yritys perustettu 1996 Toinen samankaltainen yritys Ruotsista. Erikoisuutena, että tarjoavat palvelujaan erityisesti asumisoikeusorganisaatiolle: Bygg & Renovering har erfarenhet och spetskompetens inom alla områden som din bostadsrättsförening har behov av. Som bostadsrättsförening kan du använda oss som leverantör och totalentreprenör när det gäller allt från stambyten, fasader, balkonger, vindsbyggnationer, renoveringar i trapphus, ombyggnationer av lägenheter, renoveringar av toaletter och kök eller varför inte en fin renovering av källaren och tvättstugan. Toteuttaa lisäksi ainakin huvilakorjauksia. Keittiö- ja kylpyhuoneremontit alusta loppuun. Näihin kattava palvelu- ja tuotetarjonta. Oheispalveluna myös kotitoimistojen, kotiteatterien, kodinhoitohuoneiden ja vaatesäilytystilojen toteutus. anrenovations.com.au/ (Kuvat: Harvey Norman Renovations) ST-urakoitsija, jonka erikoisalaa keittiö- ja kylpyhuoneremontit: suunnittelu, projektinjohto ja asennustyöt sekä materiaalitoimitus. Käytännön toteutus perustuu kumppanuus / aliurakoitsijaverkostoon, johon kuuluu ainakin 15 yritystä: keittiösuunnittelijoita, kylpyhuone-, toimistosuunnittelijoita, keittiö- ja muita remonttiurakoitsijoita sekä kalustetoimittajia. Erikoispiirteenä myös uusien keittiö- ja kylpyhuonetuotteiden näyttelytilat, joissa esitellään uusimpia sisustustrendejä sekä yrityksen tarjoamaa tuote- ja materiaalivalikoimaa. (Australian 3/6 osavaltiossa). Markkinoi käytännöllisiä ja tyylikkäitä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, tyylien vaihdellessa perinteisestä huippumoderniin. (Kuva: Harvey Norman Renovations) Hoitaa koko projektin luonnossuunnittelusta toteutukseen ja tuoteasennuksiin asti 10 vuoden takuulla. Kullekin hankkeelle nimitetään projektitiimi, johon kuuluu suunnittelijan lisäksi tekninen edustaja, projektipäällikkö ja työmaata valvova työmaainsinööri/mestari. Prosessi: Neuvonta ja konsultointi esim. materiaali- ja tuotevalikoimaan liittyen yrityksen näyttelytiloissa (showroom). Asiakkaalle varataan myös varsinainen suunnittelija -> Suunnittelijan kotikäynti -> Suunnitelmaehdotuksen laatiminen ja 3D-mallinnus sekä visualisointi asiakkaalle & suunnitelman viimeistely -> Remontin toteutussuunnittelu ja sopimuksen vahvistaminen

15 14 (54) -> Tekninen edustaja vierailee remonttikohteessa ja varmistaa tekniset edellytykset työn toteutukselle -> Projektipäällikkö nimitetään ohjaamaan remonttia -> Materiaalitilaukset sekä aikataulun ja aloituspäivän vahvistaminen -> Remontin toteutus, jolloin projektipäällikkö pitää asiakkaaseen säännöllisesti yhteyttä varmistaen tiedon kulun ja asiakastyytyväisyyden -> Työmaainsinöörin kontrollikäynnit työmaalla, jolloin täyttää myös työn etenemisen seurannan tarkistuslistat -> Työmaainsinöörin toimesta tehtävä työmaan lopputarkastus pöytäkirjoineen. Yritys on toteuttanut viimeisen 24 vuoden aikana yli kodin remontointia ja markkinoi itseään yhtenä Australian suurimpana kodin remontoinnin erikoistuntijana. Kodin remontit ja laajennukset, täyden palvelun urakoitsija: on.com.au/index.html PK Construction, Australia MC Building & Construction Company, Australia Homework Services Inc., Kanada BbuzzCONCEP T Inc., Toronto, Kanada Toimintoalueellaan (Perth, Länsi - Australia) työllistää laajan kirjon ammattimiehiä, mm. maanrakennusmiehiä, betonityöntekijöitä, muurareita, kirvesmiehiä, putkiasentajia, sähkömiehiä, vesikattomiehiä, rappaajia, laatoittajia, maalareita, puuseppiä jne. Tarjoaa palvelujaan erilaisiin kodin rakennus-, korjaus- laajennus- ja perusparannustarpeisiin. Remontit, laajennukset, uudet omakotitalot ja muut rakennuspalvelut Rakennus- ja kirvesmiestyöt kuten esimerkiksi terassit, laajennukset, remontit, puulattiatyöt. Erityispiirteenä, että painottavat asiakastarpeiden määrittelyä hankkeen alussa. We will ensure that an in depth analysis of each customers needs is done prior to commencement. Without this we cannot fully understand what the customer wants and thus we ensure taking the time to go through this very important part of the process. Tuote- ja suunnitteluratkaisut sekä työsuoritus pientalojen toimivuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen Tuotteet kodin kunnostukseen: ikkunat, ovet, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, lämmöneristeet, ilmastointilaitteet ja ulkovuoraukset. Arviointipalvelulla tavoitteena selvittää remontointitarpeet, erityisesti minkä rakennusosien uusimisella tehokkaimmin parannetaan talon toimivuutta tai energiatehokkuutta. Arvioinnin tukena käytetään laskentaohjelmia. Konsulttipalvelu kodin remontointiin ja laajennuksiin, Bbuzz nimisellä konseptilla onstruction.com.au/buil ders/?mc_building_an d_construction ca/about-us/ pts.com/ (Kuvat: BbuzzCONCEPT Inc.) Pääasiassa suunnittelupalveluja kodin remontointiin,

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit

Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA 2483 Satu Paiho, Ismo Heimonen, Ilpo Kouhia, Esa Nykänen, Veijo Nykänen, Markku Riihimäki & Terttu Vainio Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE

WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE WEB 2.0 MAHDOLLISUUS MATKAILUPALVELUIDEN INTERNETMARKKINOINNILLE Taru Kinnari Heta Martinmäki Opinnäytetyö Tammikuu 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1.9.2008 31.3.2009 ICT-Himos-projekti - ÄlyHimos Living

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit

Sari Post & Tanja Tyvimaa Itsenäisesti asuville ikääntyneille suunnatut asumisratkaisut Eri mallien maksuperusteet ja ansaintamallit Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 4 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus

323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 323 KESTÄVÄN KULUTUKSEN POTENTIAALIA ETSIMÄSSÄ esitutkimus Adriaan Perrels Kirsti Ahlqvist * Eva Heiskanen ** Pekka Lahti *** Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA

ELÄMÄNLAATUA VIREÄSSÄ MANSIKKAKAUPUNGISSA RAKENNUSMAAILMA KODIN KAIKKI KALUSTEET - keittiöt - kodinhoito- huoneet - komerot - wc-kalusteet - maksuton suunnittelu ja kotikäynti (mallikuvan tasoiset suunnitelmat maksutta) 1 Savon Seudun 1/2010 Messujakelu:

Lisätiedot

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän.

InfraRYL Net www.infraryl.fi. InfraRYL Net -verkkopalvelu sisältää koko InfraRYL-laatuvaatimusjärjestelmän. I R J A K A U PA N 2 0 0 7 K k e v ä t KEVÄT 2007 I S E T U U T KIRJAT LEHDET KORTISTOTUOTTEET OHJELMISTOT SOPIMUSASIAKIRJAT Kirjakaupan uutisiin on koottu ajankohtaisia julkaisuja ja sähköisiä tietotuotteita

Lisätiedot

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa

Sari Post & Tanja Tyvimaa Senioriasumisen palveluympäristöjen kehittäminen asiakasnäkökulmasta Kysely- ja haastattelututkimus Tampereella ja Lahdessa Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 3 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS

TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS sivu 12 sivu 2 sivu 6 sivu 23 TALOUS- HALLINNON ULKOISTUS kasvaa nopeasti NUMERO 3/2009 GREEN OFFICE -TOIMISTOSSA tehdään arjen ympäristötekoja MUSLIMIEN NETTIYHTEISÖLLE kasvualusta Suomesta TECHNOPOLIS

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot