Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta. Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen. Luottamuksellisuus:"

Transkriptio

1 Nro VTT-R Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä - esimerkkejä maailmalta Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen julkinen

2 1 (54) Raportin nimi Rakennetun ympäristön korjauspalveluita ja -menetelmiä esimerkkejä maailmalta Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Asiakkaan viite Tekes, Sampsa Nissinen 10001/25/08 Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Built Environment Renovation Methods and Services - Remes Feasibility Study Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Kristiina Sulankivi & Veijo Nykänen 54 Avainsanat Raportin numero korjausrakentaminen, palvelut, konseptit, hankinta, menetelmät VTT-R Tiivistelmä Tämä korjausrakentamisen palveluiden ja menetelmien kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta keväällä 2008 Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelun tueksi. Tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista kehittyneillä kansainvälisillä markkinoilla. Raporttiin on koottu tietoa ja esimerkkejä korjausrakennusmarkkinoilta löytyvistä palvelu- ja tuotekonsepteista, tietotekniikasta, hankintamalleista, toimijoista ja tutkimuksesta sekä korjausrakentamisen drivereista. Esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia myös infraan liittyviä esimerkkejä. Lisäksi on jäsennelty korjausrakentamisen aihealuetta. Rinnakkain käsillä olevan esiselvityksen kanssa VTT:llä on tehty Tekesin toimeksiantona selvitys myös rakennettuun ympäristöön kytkeytyvistä kansainvälisistä rakennusmarkkinoista. Työ perustuu julkisiin tilastolähteisiin ja tulokset on raportoitu Infra- ja korjausrakentaminen mahdollisuus rakentajille -julkaisuna, jonka on laatinut Terttu Vainio VTT:ltä. Luottamuksellisuus Tampere Allekirjoitukset julkinen Kristiina Sulankivi, tutkija Veijo Nykänen, johtava tutkija VTT:n yhteystiedot VTT Tutkimus ja kehitys, Liiketoiminta- ja tuotantoprosessit, Tampere Jakelu (asiakkaat ja VTT) Tekes, VTT arkisto VTT:n nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.

3 2 (54) Alkusanat Tämä korjausrakentamisen menetelmien ja palveluiden kansainvälinen kartoitus on tehty Tekesin toimeksiannosta Rakennettu ympäristö -teknologiaohjelman valmistelua varten. Tavoitteena on ollut löytää uusia innovatiivisia palveluita, menetelmiä, hankintamalleja ja tuotteistuksia korjausrakentamisen markkinoilta. Työ painottuu palvelutarjontaan ja - konsepteihin ja esimerkit ovat pääasiassa talonrakennussektorilta, mutta joukossa on muutamia esimerkkejä myös infra -puolelta. Johtuen tehtävään käytettävistä rajallisista resursseista ja ajasta selvitys ei ole miltään osalta kattava. On varsin todennäköistä, että paljon mielenkiintoisia lähteitä ja tahoja ei ole tullut esille suoritetuilla tietohauilla. Korjausrakentaminen on myös uudisrakentamista hajanaisempi ja paljon heikommin tilastoitu kenttä. Korjausrakentamisessa käytetään myös paljon samoja tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä kuin uudisrakentamisessakin. Erityisesti näin on Infrasektorin korjausrakentamisessa, missä hankkeet liittyvät usein olemassa olevien väylien, verkostojen ja rakenteiden uudistamiseen. Työssä on pyritty etsimään esimerkkejä sellaisista ratkaisuista, joita markkinoidaan erityisesti korjausrakentamiseen tai tiedetään käytetyn korjaushankkeissa. Raporttiin kootun tiedon ja esimerkkien toivotaan tarjoavan ideoita ja tietolähteitä korjausrakentamiseen liittyvien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Suomessa. Työtä ovat ohjanneet Kari Hiltunen ja Sampsa Nissinen Tekesistä. Kartoituksen ovat VTT:llä toteuttaneet Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen. Tietolähteitä raporttiin ovat toimittaneet VTT:ltä myös Kalle Kähkönen, Satu Paiho ja Kauko Tulla. Tampere Kristiina Sulankivi ja Veijo Nykänen

4 3 (54) Sisällysluettelo Alkusanat Johdanto Tavoite ja rajaukset Tutkimusmenetelmä Korjausrakentamisen driverit Aihealueen jäsennyksiä Palvelutarjonta ja konseptit Innovatiivisia korjaustekniikoita, -menetelmiä ja tuotekonsepteja ICT korjausrakentamiseen Korjauspalveluiden hankinta Edistäjä- ja kehittäjätahoja sekä tutkimusta Hyvien korjaustapojen edistäminen Korjausrakentamista koskevaa tutkimusta Yhteenveto Lähteet:... 53

5 4 (54) 1 Johdanto 1.1 Tavoite ja rajaukset Esiselvityksen tavoitteena on ollut tuottaa Tekesin valmisteilla olevaa Rakennettu ympäristö - teknologiaohjelmaa varten aineistoa ja esimerkkejä korjausrakentamisen palvelukonsepteista, innovatiivisista menetelmistä, hankintatavoista ja toimintamalleista sekä jäsennellä aihealuetta. Kohdealueena ovat olleet rakennusten lisäksi infran ja verkostojen suunnittelu ja rakentaminen. Tavoitteena on ollut löytää myös tahoja, jotka kehittävät korjausmenetelmiä. 1.2 Tutkimusmenetelmä Esimerkkejä uusista ulkomaisista palvelukonsepteista, innovatiivisista korjausmenetelmistä ja korjauspalveluiden hankintatavoista on etsitty ensisijaisesti kehittyneiltä länsimaisilta markkinoilta. Työ perustuu kansainvälisen tiedon kevyeen skannaukseen. Tietolähteitä ovat olleet pääasiassa internet ja ulkomaiset ammattilehdet sekä tieteelliset artikkelit. Lisäksi tietoa on kerätty VTT:n kokeneilta tutkijoilta. Löydetyt esimerkit on kuvattu lyhyesti. Tulostukseen on koottu näihin liittyvät www-linkit ja muita tietolähteitä. 2 Korjausrakentamisen driverit Sekä uudis- että korjausrakentamiseen kohdistuu jatkossa aikaisempaa suurempia muutostarpeita. Merkittävimmät vaikuttavat muuttujat ovat energian hinnan ennakoitavissa oleva kohoaminen ja toimenpiteet haitallisten ympäristövaikutusten (kasvihuonekaasut) estämiseksi. Ilmastonmuutosten vaikutuksia rakennuksiin ja niiden käyttöön selvitetään eri puolilla. Esimerkkinä tuore Australialainen raportti: An Assessment of the Need to Adapt Buildings for the Unavoidable Consequences of Climate Change. 8/2007. Australian Government, Department of the Environmental and Water Resources, Australian Greenhouse Office. Rakentaminen, rakennusten käyttö ja rakennettu infra käyttävät huomattavan osan vuotuisesta energiankulutuksesta. Kun tähän lisätään myös liikenteen energiankulutus, joka käyttää rakennettuja väylästöjä ja liikenneterminaaleja, kasvaa rakentamisen kautta vaikuttaminen edelleen. Ympäristötekijöiden lisäksi on joukko muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat korjausrakentamiseen. Kiinteistöjen käyttäjien muuttuvat tarpeet aiheuttavat kasvavia korjaustarpeita toimitila- ja liikekiinteistöihin. Ekologisuus on kasvava tekijä myös rakentamisessa. Vanhojen rakennuksien arvoon tulee vaikuttamaan jatkossa aikaisempaa enemmän toiminnalliset ja ekologiset ominaisuudet. Niitä korjataan ja päivitetään arvon säilyttämiseksi ja kohottamiseksi.

6 5 (54) Korjausrakentamiseen vaikuttavia drivereita ovat: väestön kasvu ja muuttoliike globaalit sopimukset ja maakohtaiset toimet ilmastomuutoksen estämiseksi energian hinnan kohoaminen rakennuskannan ikäprofiilista johtuva korjaustarpeiden muutos maakohtaiset ja paikalliset demografiset muutokset paikalliset ilmastojen muutosskenaariot uudisrakentamisen määräysten kehittymisen paine vanhojen kiinteistöjen arvonmuutos vanhojen asemakaavojen uudistaminen kiinteistöt kasvavana osana yritysbrändien kehittämistä kuluttajien korjaustarpeiden kasvu ja korjaussyklien nopeutuminen julkiset lisäpanostukset infraan poliittiset päätökset taloudellista panostuksista korjausrakentamiseen kiinteistöjen olosuhde- ja toimivuusvaatimusten kohoaminen sekä määräysten että käyttäjien kautta ammattitaitoisen työvoiman riittävyys uusien teknologioiden hyödyntäminen asumis- ja kiinteistöpalveluiden kehittämisessä Tulevaisuudessa joudutaan tekemään paljon enemmän valintoja mitä kannattaa korjata ja mikä rakentaa uudelleen. Paljon nykyistä tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset vaikuttavat näihin valintoihin. Asuntopuolella eri maiden asuntokannan rakenne ja hallintamuodot eroavat toisistaan. Vuokra-asuminen on monissa maissa Suomea yleisempää. Suomalaistyyppinen asuntoosakeyhtiö ei ole muualla yhtä yleinen. Nämäkin muuttajat vaikuttavat korjausrakentamisen muotoihin eri maissa. Väestön ikärakenteen muutos vanhempien ikäluokkien suuntaan korostaa monissa länsimaissa palveluasuntojen kasvavaa tarvetta ja asuntokannan ominaisuuksien korjaamista uuden teknologian keinoin. Samanaikaisesti muuttovoittoalueilla on ongelmana tarjota riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja. Muuttotappioalueilla asuntoja jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön, jolloin siellä korjausten kysyntäkin alenee.

7 6 (54) 3 Aihealueen jäsennyksiä Korjausrakentamisen kenttää on jäsennelty yleisestä näkökulmasta sekä pääpiirteissään korjauspalvelujen näkökulmasta. Kuva 1 Korjausrakentamiseen liittyvien elementtien jäsentelyä. Kuva 2 Korjausrakentamisen jäsentelyä palvelujen näkökulmasta.

8 7 (54) 4 Palvelutarjonta ja konseptit Palvelutarjonta Korjaushankkeisiin tarjottavat palvelut liittyvät suunnitteluratkaisujen ideointiin, korjaus- ja muutossuunnitteluun tai rajatummin esim. sisustus- tai julkisivujen suunnitteluun, rakenteiden kunto- ja riskiarviointeihin sekä vahinkokartoituksiin ja saneerauksiin, rakennetun ympäristön mallintamiseen ja visualisointiin sekä arviointeihin, rakennustekniseen urakointiin tai erikoisurakointiin, projektinhallintaan ja johtamiseen, purku- ja asennustöihin sekä kierrätykseen, sekä tiedon ja resurssien välitykseen. Lisäksi löytyy erilaisia green building/sustainability -palveluita, jotka tähtäävät kestävään korjausrakentamiseen ja joita tarjotaan lisäpalveluna perinteisemmän liiketoiminnan ohessa tai erikoispalveluna, johon kyseisen yrityksen koko liiketoiminta vahvasti perustuu. Myös esim. rakennetun ympäristön laserskannaukseen perustuvia kolmiulotteisen mallinnuksen palveluita tarjoavia yrityksiä on syntynyt runsaasti. Korjausrakentamiseen tarjolla olevaa ulkomaista palvelutarjontaa esitellään esimerkkien avulla yksilöidysti seuraavassa taulukossa 1. Palvelukonseptit Konseptien kattavuus eli yhden tahon tarjoamien palvelujen laajuus ja sisältö vaihtelevat. Monilla palveluntarjoajilla on kilpailutekijänä korjaushankkeisiin soveltuva erittäin kattava palvelukonsepti, jolloin tilaaja saa kaikki käsillä olevaan projektiin tarvittavat ammattilaispalvelut yhdeltä taholta. Esimerkiksi Infrapuolella voimakkaimmin nousi esiin jättihankkeisiin tarjottavat kattavat palvelut, mutta myös kodinkunnostukseen löytyy kehittyneitä kokonaiskonsepteja. Toisena ääripäänä on hyvin kapea ja pitkälle erikoistunut palvelu liittyen tiettyyn työkokonaisuuteen tai -lajiin, esimerkkinä puulattian pintaremontointi ja kalusteiden toimitus, asennus ja kierrätys sekä erilaiset konsulttipalvelut. Osa yrityksistä erottuu kilpailijoistaan erikoistumisellaan tietynlaisiin rakennuskohteisiin kuten hotelleihin, toimitiloihin, pankkeihin, ruokakauppoihin tai jopa kirkkoihin. Nämä urakoitsijat toteuttavat tavallisesti sekä uudis- että korjausrakennuskohteita omalla toimialueellaan. Kilpailukeinona voi olla myös tietyn asiakassegmentin palvelu, kuten kodin kunnostus- ja uudistuspalveluja tarjoavilla yrityksillä. Lisäksi korjausrakentamiseen löytyy kiinteistöpalvelunäkökulmasta nousseita korjauspalveluja. Aivan viimevuosina markkinoinnissa on alkanut nopeasti näkyä kestävän kehityksen näkökulma. Markkinoille on tullut nk. Green -yrityksiä, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen markkinoimalla palvelujaan ympäristöystävällisyyteen, terveellisyyteen ja muihin kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden avulla. Selvitystyössä tunnistettiin seuraavanlaiset erottumisperusteiltaan erilaiset palvelukonseptit: 1. Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin: kattavat palvelut esim. kirkkojen, hotellien tai toimitilojen saneeraushankkeisiin. Pyrkivät ymmärtämään asiakkaan bisnestä ja tästä syystä tavoitteena esimerkiksi mahdollisimman häiriötön toteutus. 2. Tietyn asiakassegmentin palvelu: esim. Home Renovation/Improvement/Remodelling - firmat, jotka pikkuremonttien lisäksi tarjoavat kattavia palveluja pientalojen perusteelliseen remontointiin ja uudelleen modifiointiin. Asiakaskunta, jolle palveluja tarjotaan voi olla paitsi kodinomistajat, niin esim. myös asumisoikeusorganisaatio.

9 8 (54) 3. Erikoistuminen tiettyyn työlajiin, rakennusosiin tai järjestelmiin: erikoisurakoitsija, esimerkiksi kaluste- ja laiteasennukset sekä purkutyöt sekä kierrätystoiminta saneerauksissa. 4. Yleisurakoitsijat lisäpalveluineen tai erikoistuotteineen. 5. Erikoispalvelut, kuten konsultointi, ICT-palvelut sekä tietopalvelut: 5.1. Konsultit korjausrakentamisen erikoispalveluineen: voivat tarjota erikoisosaamistaan sekä yksityisille että muille rakennusalan ammattilaisille Rakennetun ympäristön mallinnuspalvelut: esim. laserskannaus -palvelut 5.3. Tietopalvelut: Maksullisia ja maksuttomia Internetistä löytyviä sivustoja, jotka on suunnattu pääasiassa yksityisille kuluttajille ja joiden tavoitteena on välittää tietoa esimerkiksi korjaushankkeiden suunnitteluun ja ratkaisujen ideointiin sekä tietoa ammattilaisresursseista hankkeiden toteutukseen. 6. Kiinteistöpalvelunäkökulmasta tulevat korjauspalvelut: Näillä palveluntarjoajilla on tyypillisesti kiinteistöjen ja toimitilojen käyttöön liittyviä palveluja, esim. siivous ja ruokailupalvelut. 7. Ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen (sustainability) perustuva tai sitä näkyvästi hyödyntävä liiketoiminta: Urakoitsijoita sekä suunnittelu- ja saneerauspalvelukonsultteja, jotka näkyvästi vetoavat ilmastonmuutokseen ja tarpeeseen reagoida tähän. Markkinointiargumentteja tyypillisesti sustainability, eco-friendly, green ja healthy. 8. Markkina-alueena koko maailma : Suuria kansainvälisillä markkinoilla kilpailevia yrityksiä. Toteuttavat esimerkiksi mittavia tie- ja muita infrahankkeita ympäri maailman. Kaikkien esimerkkiyritysten lajittelu näin kategorisesti on kuitenkin käytännössä häilyvää: Green yrityksissä on esimerkiksi kodinkunnostajia ja suunnittelukonsultteja, ja muissa ryhmissä voi puolestaan olla myös kestävän kehityksen vaatimukset jossain määrin tiedostaneita yrityksiä. Samoin esim. ensisijaisesti kodinomistajille palvelujaan tarjoavat, pelkkiin kylpyhuone- tai keittiöremontteihin erikoistuneet urakoitsijat voidaan lukea sekä kodinkunnostusfirmoihin että korjausrakentamisen erikoisurakoitsijoihin. Home Improvement, USA Ulkomailta, erityisesti USA:sta, löytyy runsaasti asuntokorjauksiin erikoistuneista Home Improvement -firmoja. Näistä monien palvelut ovat huomattavasti kattavammat kuin perinteisen suomalaisen remonttifirman, joka tulee tyypillisesti mukaan asiakkaan kutsumana, kun asiakas jo tietää mitä korjaustoimenpiteitä tehdään. Home Improvement -firmat auttavat suunnittelussa alusta lähtien, ajatuksena perusteellinen peruskorjaus eri modifiointivaihtoehtoineen. Monet näistä yrityksistä huolehtivat sekä suunnittelusta että toteutuksesta, mutta osa on keskittynyt vain suunnitteluun. Kodin kunnostamiseen liittyvät markkinat ovat USA:ssa huomattavan suuret: vuonna miljardia USD, joka oli yli 2 % koko taloudesta ja talonrakennuspuolen suurin sektori, jättäen muut rakennustyypit taakseen. Urakoitsijoiden lisäksi myös arkkitehdit USA:ssa ovat havainneet asuinrakennusten remontointiin ja uudistamiseen liittyvän liiketoimintamahdollisuuden. Esimerkiksi arkkitehtiliiton (AIA) vuosittaisessa tapahtumassa 2006 (AIA 2006 National Convention and Design Exposition) esiteltiin ja pohdittiin kodin kunnostukseen liittyvää markkinapotentiaalia, asiakaskuntaa, arkkitehtikunnan vahvuuksia

10 9 (54) näissä hankkeissa ja markkinointikeinoja sekä projektinhallintaa otsikolla Residential renovation market and practice. (Lähde: ) Kanadalainen Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) on teettänyt tutkimuksen Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets tavoitteenaan selvittää USA:n talonrakennusmarkkinoiden näkökulmia ja mahdollisuuksia Kanadalaisille tuotevalmistajille. Selvityksessä keskityttiin asuinrakennusten remontointiin ja tätä palvelevaan toimitusketjuun kohdealueena Illinoisin, Minnesotan, Pohjois- ja Etelä-Dakotan, Coloradon, Utahin, Nevadan ja Arizonan osavaltiot. Tutkimuksessa selviteltiin markkinoiden kokoa, rakennetta ja trendejä, kasvualueita ja jo markkinoilla olevia yrityksiä erityistarpeineen (marketplace structure and trends, types of remodeling activity, factors driving remodeling activity, key growth areas, structure of the remodeling industry and the supply chain serving it, remodellers needs and purchasing patterns, market activity and opportunities in each focus market; and, recommendations on how Canadian exporters can most effectively penetrate the renovation market in general and in each focus market.). Selvityksen kiinnostavia tuloksia ovat: - Korjausmarkkinat ovat suuret - Residential remodeling, erillisenä uudisrakentamisesta, on melko nuori ja hajanainen bisnes. Suurin osa USA:n yli yrityksestä on pieniä yrityksiä. - Remodeling firmat jaoteltiin seuraavasti: täyden palvelun firmat (full-service remodellers), erityisurakoitsijat (specialty remodellers), jotka keskittyvät vain tietynlaisiin projekteihin sekä vakuutusyhtiöiden kautta palvelujaan tarjoavat firmat. - Remodeling yrityksiä yksilöllisine tarpeineen palvellaan vielä huonosti. USA:laiset alihankkijat/tuotetoimittajat eivät ole vielä täysimääräisesti hyödyntäneet markkinaa, mutta uudisrakentamisen hiipumisen myötä palvelutarjonta Remodeling -firmoille kasvanee. Toistaiseksi USA on vielä potentiaalinen markkina ulkomaisille toimittajille ja innovatiivisille ratkaisuille, mutta ei ehkä kauaa. - Yksittäisen remonttifirman rakennusmateriaalien ja tuotteiden ostovolyymi on pieni, ja toimitusaika kriittinen, mm. koska remontoitavassa kohteessa yleensä asutaan rakennustöiden aikana. - Remonttifirmoilla (remodeling -teollisuudella) on oma yhdistys: National Association of the Remodeling Industry (NARI) jolla myös toimintaohje jäsenilleen. Yhdistykseen kuuluu vain noin 10 % remodeling -firmoista, tyypillisesti suurimpia ja asemansa markkinoilla vakiinnuttaneita yrityksiä. Yhdistys tarjoaa tietoa ja apua myös asunnonomistajille, esim. ammattilaisen valinnassa remontin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietoa hankkeen läpiviennistä. (Lähde: Renovation Products and Services in Selected U.S. Markets -tutkimus / Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) kanadalaisten tuotteiden viennin mahdollisuuksien selvittämiseksi.

11 10 (54) Taulukko 1. Esimerkkejä korjausrakentamiseen markkinoilta löytyvistä palveluista. YRITYS & SIJAINTI LYHYT KUVAUS PALVELUTARJONNASTA LÄHTEET JA LINKIT #1 Erikoistuminen tiettyyn rakennustyyppiin kattava palvelutarjonta rakennustyyppikohtaisesti Fredrick & Emily s Church Renovations, USA Kirkkojen korjauksiin erikoistunut saneeraaja: Monipuolinen palvelutarjonta kirkkokorjauksiin, sisältäen: projektin johtaminen, suunnittelupalvelut, kirkkokalusteet, penkit/tuolit, penkkien kunnostus/pintakorjaus, pehmusteet, lattiamateriaalivaihtoehdot, maalaus, koristemaalaus, valaistus, lasimaalaukset, ääni- ja multimediatekniikka. milys.com/ Algiere Hospitality Services, Dallas, Texas, USA (Algiere Construction Services, Inc. & Algiere Design & Purchasing Services, Inc.) (Kuvat: Fredrick & Emily s Church Renovations) Suunnittelu- ja rakentamispalvelu hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen: Yritys keskittynyt pelkkien hotellien rakentamiseen ja saneeraukseen jo 25 vuotta. Palvelut: - Kustannusarviot ja analyysit - Lainmukaisuuden varmistus (Site Review for ADA Compliance) - Kaluste- ja laiteasennukset (FF&E installation) - Julkisivusaneeraukset & uudistukset - Sisätilojen korjausrakennusurakointi, hotelliliiketoiminnan keskeytymättä ja tämän erityisvaatimukset huomioon ottaen - Purkutyöt - Projektinjohto, tavoitteena hyvä yhteistyö hotellijohdon kanssa ja mahdollisimman häiriötön toteutus - Kiinteistön täysremontti Our capabilities allow us to assist your every need from the exterior of the front to the rear of the back of house areas. We have dedicated our services strictly to the Hospitality Industry for more than 25 years. ruction.com/welcome.a spx ruction.com/constructio n/index.aspx ACISCO Inc., New York, USA (Kuvat: Algiere Hospitality Services) Toimitilarakentamisen ja saneerauksen monipuolinen kokonaispalvelu: Toimistorakennuksiin erikoistunut projektinjohtourakoitsija, jonka palvelut kattavat toimitilojen suunnittelu-, rakentamisja kalustamispalvelut sekä lisäpalveluja. Tarjoaa palvelujaan pienistä remonteista ja uudelleen ndex.html

12 11 (54) modifioinneista uudisrakentamisen avaimetkäteen toteutuksiin. Toteutettujen hankkeiden koko noin 50 m m2). Palvelutarjontaan kuuluu kaikki purkamisesta remontoidun toimiston muuttopalveluun asti ja tuotetarjontaan yli 200 kaluste- ja lattiapäällystevalmistajan tuotteet. Palvelut ja tuotteet: - Rakentaminen ja remontointi - Suunnittelu (Design & Space planning) - Projektin johtaminen - Uudet toimistokalusteet ja modulaariset työpisteet - Käytetyt toimistokalusteet ja työpisteet - Lattiapäällysteet - Lisäpalvelut: esim. ikkunavarusteet (window treatment), toimistovarusteet kuten puhelimet ja kopiokoneet, muuttopalvelu kuljetuskalustoineen ja muuttomiehineen Single source provider of all those services needed to renovate any office, institution or commercial space, regardless of size. (Kuvat: ACISCO Inc.) Kendall Construction Inc., USA Design Build Concepts, Atlanta, USA Myymälärakennuksiin erikoistunut täyden palvelun korjausrakentaja, erikoisalana elintarvikemyymälät (Kuva: Kendall Construction Inc.) Yritys perustettu 1947 As a general contractor, Kendall specializes in tenant improvement projects, fixturing & full-scale remodels. We have carved out a niche in the market that allows us to fulfil the needs of our client list. We have the abilities to renovate & maintain almost any commercial grocery project. Pankkien ja muiden rahalaitosten rakentaminen ja korjaus (suunnittelu & toteutus): Keskittynyt pelkästään rahalaitosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjoaa design-build -palveluja pankeille, luottokunnille sekä muille säästö- ja rahoituslaitoksille. Kohteet voivat olla uusia tai korjattavia pää- tai sivukonttoreita ym. rahalaitosten toimitiloja. Vastaa kohteiden arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta sekä projektin johtamisesta. Korjaushankkeissa tavoitteena liiketoiminnan häiriön minimointi. Over the past 33 years, Design Build Concepts has successfully completed the design and construction of more than 600 financial facilities. ruction.com oncepts.com/load.asp? content=cnt_servicesrenovations&menu=mn u_services

13 12 (54) #2 Kodin kunnostukseen, perusparannukseen, laajennuksiin ja uudistuksiin palveluja tarjoavat yritykset ( Home Renovation / Remodeling / Improvement yrityksiä) Coastal Home Improvement, Lincolnville, USA TnT Renovations, Faifax, Virginia, USA HFT-Service AB Ruotsi Yksilöllistä palvelua kodin remontointiin ja perusparannukseen tarjoava design-build -urakoitsija. Pienellä alueella Mainen osavaltiossa toimiva perheyritys. (Toimeksiannot Itärannikolla: Waldo, Lincoln, and Knox Counties, 25 mailin säteellä toimipaikasta). Laaja palvelutarjonta tämän alueen eri-ikäisten ja tyylisten asuinja liiketilojen sekä loma-asuntojen rakentamiseen ja remontointiin. Erikoistunut kodin remontteihin. Palveluja suunnittelu (luova suunnittelukonsepti, Creative Design Concepts ), uudisrakentaminen, uudistus / perusparannus, remontointi ja korjaustyöt, vesikattotyöt, sisä- ja ulkomaalaukset. Arviot ilman veloitusta. Yleisurakoitsija, joka on erikoistunut kodin kunnostusja perusparannusremontteihin (home improvements and remodeling) Toteuttaa kaiken tyyppisiä kodin remontointeja ja laajennuksia sekä täysremontteja Pohjois-Virginian, Marylandin ja Washington DC:n alueella. Yhteistyökumppaneina suunnittelukonsultteja. We provide high-quality renovation concepts and may work in conjunction with local designers, studios and architects to provide you with the best service. Palvelutarjontaa: keittiö- ja kylpyhuoneremonttien suunnittelu ja toteutus, sisä- ja ulkopuoliset maalaustyöt, ikkunoiden uusiminen, avoimet ja lasitetut terassit, vesikatto- ja julkisivutyöt. Kodin rakennus- ja remonttityöt, erityispiirteenä yhteistyö tuotevalmistajien ja erikoisosaajien kanssa Rakennustyöt, kuten keittiöremontit, laajennukset, putkiremontit, terassi- ja parvekelasitukset sekä uudis- ja korjausrakentamisen kokonaisurakat kumppanuusverkosto -periaatteella. Pyrkii näin kattavammin palvelemaan asiakasta ja lupaa jopa etsiä asiakkaalle toisen urakoitsijan tai erikoisurakoitsijan, jos ei pysty itse ottamaan työtä vastaan esimerkiksi hankkeen suuresta koosta johtuen. Näin pystyy ottamaan vastaan tai hankkimaan asiakkaalle toteuttajaehdokkaan monenlaisiin ja kaikenkokoisiin urakoihin. Kumppaneita mm. Astral balkonginglasning AB, Kvik kök ja Tiivi fönster sekä esim. sähköasentajia. Markkinointiargumentteja yksilöllinen palvelu ja ketterä organisaatio, joka mahdollistaa mm. muutokset ja lisäharkinta-ajat prosessin aikana. om ns.com/services.html m/ (Kuvat: HFT-Service AB)

14 13 (54) BYGG & RENOVERING VÄSTRA GÖTALAND AB, Ruotsi Harvey Norman Renovations, Australia Yritys perustettu 1996 Toinen samankaltainen yritys Ruotsista. Erikoisuutena, että tarjoavat palvelujaan erityisesti asumisoikeusorganisaatiolle: Bygg & Renovering har erfarenhet och spetskompetens inom alla områden som din bostadsrättsförening har behov av. Som bostadsrättsförening kan du använda oss som leverantör och totalentreprenör när det gäller allt från stambyten, fasader, balkonger, vindsbyggnationer, renoveringar i trapphus, ombyggnationer av lägenheter, renoveringar av toaletter och kök eller varför inte en fin renovering av källaren och tvättstugan. Toteuttaa lisäksi ainakin huvilakorjauksia. Keittiö- ja kylpyhuoneremontit alusta loppuun. Näihin kattava palvelu- ja tuotetarjonta. Oheispalveluna myös kotitoimistojen, kotiteatterien, kodinhoitohuoneiden ja vaatesäilytystilojen toteutus. anrenovations.com.au/ (Kuvat: Harvey Norman Renovations) ST-urakoitsija, jonka erikoisalaa keittiö- ja kylpyhuoneremontit: suunnittelu, projektinjohto ja asennustyöt sekä materiaalitoimitus. Käytännön toteutus perustuu kumppanuus / aliurakoitsijaverkostoon, johon kuuluu ainakin 15 yritystä: keittiösuunnittelijoita, kylpyhuone-, toimistosuunnittelijoita, keittiö- ja muita remonttiurakoitsijoita sekä kalustetoimittajia. Erikoispiirteenä myös uusien keittiö- ja kylpyhuonetuotteiden näyttelytilat, joissa esitellään uusimpia sisustustrendejä sekä yrityksen tarjoamaa tuote- ja materiaalivalikoimaa. (Australian 3/6 osavaltiossa). Markkinoi käytännöllisiä ja tyylikkäitä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ratkaisuja, tyylien vaihdellessa perinteisestä huippumoderniin. (Kuva: Harvey Norman Renovations) Hoitaa koko projektin luonnossuunnittelusta toteutukseen ja tuoteasennuksiin asti 10 vuoden takuulla. Kullekin hankkeelle nimitetään projektitiimi, johon kuuluu suunnittelijan lisäksi tekninen edustaja, projektipäällikkö ja työmaata valvova työmaainsinööri/mestari. Prosessi: Neuvonta ja konsultointi esim. materiaali- ja tuotevalikoimaan liittyen yrityksen näyttelytiloissa (showroom). Asiakkaalle varataan myös varsinainen suunnittelija -> Suunnittelijan kotikäynti -> Suunnitelmaehdotuksen laatiminen ja 3D-mallinnus sekä visualisointi asiakkaalle & suunnitelman viimeistely -> Remontin toteutussuunnittelu ja sopimuksen vahvistaminen

15 14 (54) -> Tekninen edustaja vierailee remonttikohteessa ja varmistaa tekniset edellytykset työn toteutukselle -> Projektipäällikkö nimitetään ohjaamaan remonttia -> Materiaalitilaukset sekä aikataulun ja aloituspäivän vahvistaminen -> Remontin toteutus, jolloin projektipäällikkö pitää asiakkaaseen säännöllisesti yhteyttä varmistaen tiedon kulun ja asiakastyytyväisyyden -> Työmaainsinöörin kontrollikäynnit työmaalla, jolloin täyttää myös työn etenemisen seurannan tarkistuslistat -> Työmaainsinöörin toimesta tehtävä työmaan lopputarkastus pöytäkirjoineen. Yritys on toteuttanut viimeisen 24 vuoden aikana yli kodin remontointia ja markkinoi itseään yhtenä Australian suurimpana kodin remontoinnin erikoistuntijana. Kodin remontit ja laajennukset, täyden palvelun urakoitsija: on.com.au/index.html PK Construction, Australia MC Building & Construction Company, Australia Homework Services Inc., Kanada BbuzzCONCEP T Inc., Toronto, Kanada Toimintoalueellaan (Perth, Länsi - Australia) työllistää laajan kirjon ammattimiehiä, mm. maanrakennusmiehiä, betonityöntekijöitä, muurareita, kirvesmiehiä, putkiasentajia, sähkömiehiä, vesikattomiehiä, rappaajia, laatoittajia, maalareita, puuseppiä jne. Tarjoaa palvelujaan erilaisiin kodin rakennus-, korjaus- laajennus- ja perusparannustarpeisiin. Remontit, laajennukset, uudet omakotitalot ja muut rakennuspalvelut Rakennus- ja kirvesmiestyöt kuten esimerkiksi terassit, laajennukset, remontit, puulattiatyöt. Erityispiirteenä, että painottavat asiakastarpeiden määrittelyä hankkeen alussa. We will ensure that an in depth analysis of each customers needs is done prior to commencement. Without this we cannot fully understand what the customer wants and thus we ensure taking the time to go through this very important part of the process. Tuote- ja suunnitteluratkaisut sekä työsuoritus pientalojen toimivuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen Tuotteet kodin kunnostukseen: ikkunat, ovet, lämmitys- ja jäähdytyslaitteet, lämmöneristeet, ilmastointilaitteet ja ulkovuoraukset. Arviointipalvelulla tavoitteena selvittää remontointitarpeet, erityisesti minkä rakennusosien uusimisella tehokkaimmin parannetaan talon toimivuutta tai energiatehokkuutta. Arvioinnin tukena käytetään laskentaohjelmia. Konsulttipalvelu kodin remontointiin ja laajennuksiin, Bbuzz nimisellä konseptilla onstruction.com.au/buil ders/?mc_building_an d_construction ca/about-us/ pts.com/ (Kuvat: BbuzzCONCEPT Inc.) Pääasiassa suunnittelupalveluja kodin remontointiin,

16 15 (54) uudistamiseen tai laajentamiseen tarjoava konsulttitoimisto. Jonkin verran suunnittelutoimeksiantoja myös muiden rakennustyyppien korjaushankkeisiin. Toteutusvaiheessa työskentelee suunnittelijan roolissa yhteistyössä urakoitsijan kanssa tai projektinjohtokonsulttina. Suunnittelupalvelutarjonta: - Suunnitelmat alusta lähtien - Sisustussuunnittelu - Talon ulkopuolen ja julkisivun suunnittelu - Rivitalokohteiden kehittäminen - Myös mökit- ja loma-asunnot sekä kerho- yms. tilat kuuluvat toimenkuvaan. Yritys perustettu 1974 Bauhaus, myös Suomessa Kylpymaailma: "avaimet käteen" konsepti tavallisille kansalaisille, jotka eivät ole alan ammattilaisia. Palvelee uudis- ja korjausrakentamista, kattaen suunnittelu-, neuvonta-, kuljetus- ja asennuspalvelun: - Neuvonta: kylpyhuonenäyttely sekä henkilökohtaisen suunnittelijan ja muun henkilökunnan neuvonta ja opastus kylpyhuoneremontin eri vaiheisiin ja ratkaisun valintaan. - Suunnittelu: kohteen tarkka mittaus paikanpäällä veloituksetta, minkä jälkeen suunnittelija auttaa kalusteja pintamateriaalien valinnassa sekä mallintaa ja esittää ratkaisun asiakkaalle kolmiulotteisena 3Dsuunnitelmana. Asiakas saa hintatarjouksen pelkistä materiaaleista tai materiaaleista ja työstä sekä aikataulun toteutukselle, jos haluaa kylpyhuoneen valmiiksi asennettuna. - Toteutus ja valvonta: remontin aikana vastaa työn toteutuksesta ja aikataulusta. - Luovutus ndex.php?id=2358 #3 Erikoistuminen tiettyyn työlajiin tai rakennusosiin ( erikoisurakoitsija ) Floor Sanding UK Ltd, Englanti FF&E Liquidators, Las Vegas, USA Puulattioiden kunnostuspalvelu. Erilaisten puulattioiden asennukset sekä hionta ja muut kunnostus- ja huoltotyöt pubeissa, koulurakennuksissa, kirkoissa, julkisissa rakennuksissa, ravintoloissa ja yökerhoissa jne. Oheispalveluna myös esim. puuportaiden pintakunnostus. Asiakaspalvelun ja työskentelyn erityispiirteitä: - Työskentely mahdollista kaikkina kellonaikoina, tarvittaessa myös yöllä. - Kiinnittänyt erityishuomiota hiontapölyn leviämisen estämiseen. Lisäksi hoitaa loppusiivouksen osana urakkaa. - Työn etenemistä raportoidaan asiakkaalle päivittäin perustettu pieni perheyritys Brightonissa. Kiinto- ja irtokalusteiden sekä laitteiden purku- ja asennustöiden erikoisurakoitsija ja kierrätysvälittäjä. Tarjoaa palveluja erityyppisiin purku- ja asennustöihin, esim. hotelli-, ravintola, toimisto-, teollisuus- ja myymälärakennuksien rakentaminen ja saneeraus (worldwide). Palvelut: s.com/index.asp

17 16 (54) - Asentaa uusia kalusteita ja laitteita - Purkaa vanhat - Ostaa ja myy esim. purettuja hotellikalusteita ja varusteita eteenpäin ja asentaa uudelleen toiseen kohteeseen tai pelkästään myy. (Myytävien listalla kaikenlaista kiintokalusteista ja hotellien yöpöydistä varastohyllyihin ja trukkeihin.) Kylpyhuoneremonttien suunnittelu ja toteutus sekä vesieristysten korjauspalvelu. ndex.htm Everseal Australia Pty Ltd, Australia Erikoisalaa vesieristystyöt. Erikoisuuksia suunnittelutoteutus -tarjonnassa ovat inva-wc:t sekä kylpyhuonepaketit (Bathroon Packages), jotka ovat ilmeisesti valmiiksi suunniteltuja ja hinnoiteltuja vaihtoehtoratkaisuja, joille saadaan laskettua nopeasti kokonaishinta toteutettuna asiakkaan tiloihin. Our bathroom packages are designed to give you a choice of various bathroom designs, to suit all budgets. Disaster Care Ltd., UK American Mold & Restoration, Stevensville, Maryland, USA Schnabel Foundation Company, USA Vesivahinkosaneeraukset sekä rakenteiden ja sisustusten kuivatus Tarjoaa palvelujaan äkillisen vesivahingon tai tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ja minimointiin. Erityisesti rakennusaikaisien onnettomuuksien hoitoon tai kuivumisaikojen lyhentämiseen. Palvelutarjontaa: - rakenteiden kuivatus - palovahinkojen ja savun poisto nopeasti - home- ja mikrobisaneeraukset - vahingon seurauksena kastuneiden huonekalujen ja kokolattiamattojen kuivatus. Erikoisuutena 24 h hälytyspäivystys (emergency call out) koko Englannissa. Home- ym. terveydelle vaarallisten aineiden kartoitukset ja saneeraukset Tutkimus ja korjauspalvelut kattaen erilaiset terveydelle haitalliset aineet kuten home, asbesti ja lyijy. Tutkimus ilman veloitusta. Korjauspalvelut asuin- ja liiketiloihin: - homeen poistaminen - lyijyn torjunta (lead abatement) - asbestin poisto - terveydelle vaarallisien jätteiden hävittäminen Yritys tarjonnut palvelujaan USA:n Itärannikolla yli 15 vuotta. Markkinointiargumentteja: turvallisuus, hintakilpailukykyisyys, nopeus, häiriön minimointi, hienotunteisuus/yksityisyyden kunnioitus sekä työlle omistautunut ammattitaitoinen henkilökunta. Maan vahvistamisen ratkaisut ja erikoisperustukset: (Earth Retention Systems and Specialized Foundations) Design-Build -urakoitsija, jonka palveluihin kuuluu monin eri tekniikoin toteutettuna esim. perustusten ja maapohjan vahvistaminen, tieleikkausten ja maanpaineseinien rakentaminen sekä pysyviksi rakenteiksi että rakennusaikaiseksi tuennaksi esim. kaupunkikeskustaan rakennettaessa. Tarjoaa myös monia eri ratkaisuja Building magazine ld.net/index.php m/ m/exc_temporary.htm

18 17 (54) pysyvien rakenteiden maisemointiin. Tarjoaa tarjouskilpailujen yhteydessä vaihtoehtoratkaisuja, ja on näin voittanut töitä kustannustehokkailla ja toteutukseltaan nopeilla ratkaisuilla. Toteuttanut merkittäviä projekteja ainakin USA:ssa, ja esimerkki kunniamaininnasta on Utah's DOT 1994 award for it's contribution to transportation excellence. (Kuvat: Schnabel Foundation Company) #4 Yleisurakoitsija, tarjoten korjausrakennushankkeisiin lisäpalveluja tai tuotteita MyHome, NY, USA Täyden palvelun remonttipalvelu kotien ja toimistojen saneerauksiin: Kutsuu itseään yleisurakoitsijaksi, mutta tarjoaa kehittyneitä palveluja kodin kunnostukseen. Toimii New Yorkin alueella, tarjoten palvelujaan pikkuremonteista isompiin avaimet käteen -remontteihin materiaalihankintoineen. Lisäksi on kehittänyt keittiökonseptin pieniin kaupunkiasuntoihin. Palvelutarjonta: keittiöremontit / uudistukset, kylpyhuoneremontit / uudistukset, seinä- ja lattialaatoitukset, maalaustyöt, sisustus-suunnittelu sekä täysremontit koteihin ja toimistoihin. Alihankkijoina joukko tuotetoimittajia, esim. kaluste- ja laattatoimittajia, joiden tuotevalikoima remonttifirman kautta tarjolla. Palvelun ja toimintatapojen erityispiirteitä: - Palvelukonseptiin liittyvä prosessi on mietitty ja kuvattu myös asiakkaalle. Tähän liittyy karkea vaiheistus: arviointi suunnittelu - rakentaminen. - Internetin välityksellä asiakkaalla mahdollisuus pyytää kustannusarvio sekä varata aika konsultin tekemälle arviointikäynnille. Asiakkaan käyttöön tarjotaan netissä myös laskureita ja ohjeita materiaalimäärien omatoimiseen laskentaan. - Konsultin kotikäynti ja alustava ideointi & suunnittelu tehdään ilman veloitusta. - Suunnitteluvaiheessa käytetään 3D mallinnusta ja visualisointia, ja mallia hyödynnetään myös määrä- ja kustannustiedon tuottamisessa. Lisäksi käytetystä ohjelmasta on linkki valmistajien tarkkoihin tuote-, saatavuus- ja hintatietoihin. - 3 fyysistä näyttelytilaa, joissa todellisen materiaali- ja tuotenäyttelyn avulla sekä 3D- ja virtuaalitekniikoita hyväksi käyttäen autetaan asiakasta ratkaisun eralcontractor.com/inde x.html myhomereveals-itsrevolutionary-kitchendesign-concept-tomaximize-smallapartment-space.html

19 18 (54) etsimisessä. - Markkinoinnissa näkyy pyrkimys seurata kehityksen terävintä kärkeä ja tarjota asiakkaalle uusimmat alan innovatiiviset ratkaisut koskien työmenetelmiä, tekniikkaa ja tuotteita. - Oman kehitystyön tuloksena lanseerannut keittiökonseptin pieniin kaupunkiasuntoihin. Konseptiin liittyy uusia tilasuunnittelun periaatteita, tavoitteena tehokas tilankäyttö. Karytha Ltd, Englanti JJW Construction Ltd, Englanti RenoBuild, Cape Town, Etelä-Afrikka Korjausrakentaja sekä siivousurakoitsija Toimenkuvaan kuuluu eri rakennustyyppien korjauspalvelut ja uudisrakentamispuolella toteuttaa puupientaloja (luxury / rustic wooden houses). Lisäksi tarjoaa rakentamisen jälkisiivouspalveluja. Rakentamispalveluista vahvimmin markkinoinnissa ovat esillä asuinhuoneistojen ja rakennusten täysremontit. Näihin tarjotaan kattavaa ja asiakkaalle helppoa palveluratkaisua sisältäen myös sähköja taloteknisen urakoinnin sekä esim. purku- ja muuraustyöt sekä remontin lopuksi siivouspalvelut. Remontti- ja rakennusyritys, jolla oheispalveluna ikkunakalvotukset Pienehköjä saneerauksia, laajennuksia ja muita rakennustöitä toteuttava 1995 perustettu yritys, jolla erikoisalana ikkunakalvojen myynti ja asennus (auringonsuoja-, turva- ym. jälkiasennettavat kalvot). Yleisurakoitsija, jolla erittäin laaja palvelutarjonta korjaushankkeisiin. Alterations - Aluminium - Architecture & Plans - Bars & Pubs - Bathrooms - Braai's & Fireplace - Carpets - Car Ports - Carpentry - Ceilings - Cladding - Cupboards - Double Glazing - Dry Lining - Electrical - Fencing - Fire Protection -Garage Doors - Gas - Gates - Marble - Kitchens - Landscaping - Lofts - Heating & Cooling - Insulation - Interiors - Jacuzzi & Spa - Lighting - Painting - Partitions -Patio - Paving - Pergolas - Plumbing - Pool - Rainscreen Installation - Renovation - Roofing - Satellites - Security - Sheds - Sky Lighting - Thatching - Tiling - Timber Decking - Waterproofing - Windows & Doors - Wood - Metal - Ceramic - HPL - Fibre Cement k/index.php on.co.uk/windowfilms.html #5 Erikoispalvelut, kuten konsultointi, ICT-palvelut sekä tietopalvelut korjausrakentamiseen #5.1 Konsulttipalveluja korjausrakentamiseen A Mizfitz Production, Australia Suunnittelu- ja 3D visualisointipalvelut keittiö-, kylpyhuone- ja muiden kodin sisätilojen remontointiin: Pieni suunnittelutoimisto ( toimisto pyörien päällä ), jonka palveluja mm. keittiö-, kylpyhuone-, kodinhoitohuone-, ym. kodin tilojen suunnittelu, 3D -mallinnus sekä graafinen suunnittelu. Erityispiirteitä: - 3D mallinnus ja visualisointi tärkeä osa liikeideaa. Being able to show our customers their desired kitchen, laundry or bathroom in realistic 3D views before they have them made give us the marketing edge in design. A Mizfitz Production specialise in offering a quality design service, with a personalised touch with the technology to give our clients unparalleled presentations. - Tarjoaa mallinnuspalveluja myös muille suunnittelijoille ja rakennusalan ammattilaisille. au/

20 19 (54) - Palvelut on hintoineen ja kokousaikavarauksineen tarkkaan määritelty (esim: Design Consult level 2 Kitchen or Bathroom - $850: Initial 2 hour meeting, design development, design confirmation meeting approximately 1 ½ hours, material & colour selection and comprehensive design plan, elevations and 3D views (1 master & 3 copies supplied) with full specifications. This may include more than 2 meetings if required. Extra rooms are an addition of $350 each (I.E. Bathrooms) (Kuvat: A Mizfitz Production) Suunnittelupalveluja asuin- ja liiketilojen remontointointiin: gn.com Art Decor Design Studio, Singapore Vahva paino asiakasvaatimuksissa ja käyttävät ehdotussuunnitteluun 3D havainnollistusta. Toimenkuvaan kuuluu suunnittelupalvelut kotien, liiketilojen, toimistotilojen ja ravintoloiden remontointiin. Yritys perustettu Rakenteiden ja materiaalien kuntoarvioihin, kantokykytutkimuksiin, vauriomekanismeihin, riskiarvioihin yms. erikoistunut insinööritoimisto. PI_AboutUs_DEV1.htm l LPI (Lucius Pitkin Inc.), USA PMA Consultants, USA Palvelee rakennusalan (talonrakentaminen tiet, sillat jne.) lisäksi muitakin teollisuuden aloja, esim. kemiateollisuutta sekä kiinteistön omistajia kansainvälisesti. Rakennusalan konsultti. Ydinpalvelut: tuotannonsuunnittelu ja projektin johto, erimielisyyksien ehkäisy ja riitatapausten selvittely, IT koulutuspalveluineen, Green Building palvelut. Yksi erityispiirre, että ovat kiinnittäneet erityishuomiota suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijoiden yhteistyön toteuttamiseen. Tarjoavat palvelujaan sekä uudis- & korjausrakentamiseen, ja sekä infra- että talonrakennussektorille. Laaja kirjo referenssihankkeita, sisältäen esimerkiksi julkishallinnon rakennuksia, hotelleja, kouluja, terveydenhuollon rakennuksia, teitä- ja väyliä sekä voimalaitoksia. Yritys- ja volyymitietoa: 1971 perustettu yksityisyritys, jonka palveluksessa 200+ asiantuntijaa. 15 paikallistoimistoa ympäri USA:ta. ants.com/services_gree n_building.htm

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

tavoitteet, osapuolet, painopisteet

tavoitteet, osapuolet, painopisteet Aalto PRO Aalto University Continuing Education ENEF-hanke: Värikoodi tähän päälle tavoitteet, osapuolet, painopisteet Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy

ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT. Pöyry Green Building 09.06.2011 Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy ENERGIATEHOKKUUS RAKENNUSTEOLLISUUDESSA- UUDET INNOVAATIOT Pöyry Green Building Anna Kyyhkynen Pöyry Finland Oy PÖYRY GLOBAALI SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTI- KONSERNI Pöyry on maailmanlaajuisesti toimiva

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Kuinka USA:n markkinoille?

Kuinka USA:n markkinoille? Team Finland North America Kuinka USA:n markkinoille? Veijo Komulainen 25/10/2016 Footer text 1 Iso maa, paljon mahdollisuuksia. Mistä aloittaa? USA:n markkinoista Markkinoiden koko: 2x Kiina Itärannikko

Lisätiedot

WorldSkills Europe EuroSkills

WorldSkills Europe EuroSkills WorldSkills Europe EuroSkills Teija Ripattila Chief Training Manager, Skills Finland ry Official Delegate, WorldSkills Europe WorldSkills Europe "Improving our world with the power of skills. Showing the

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Projektin yhteenveto Jari Shemeikka Projektin osatehtäväkokonaisuudet Pientalokaukolämmön kilpailukyvyn parantaminen

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet

Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet Simo Säynevirta Global Technology Manager ABB Process Automation Services, Aalto AlumniWeekend 2015 24.10.2015 Teollisen tuotannon uusi aika Esineiden, palveluiden ja ihmisten internet A global leader

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN

ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu

Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen. Solved The Cleantech Company Oy Santtu Digitaalinen markkinavuoropuhelu ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen Solved The Cleantech Company Oy 3.12.2015 Santtu Hulkkonen @SanttuCT World s environmental challenges are complex and need systemic

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa

Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Townhouse energiatehokkaassa kaupunkiasumisessa Rakennusfoorumi 07.06.2016 Matti Kuittinen Arkkitehti, TkT Kaupunkimainen vaihtoehto ekologiselle omakotiasumiselle? Kehitämme uutta talotyyppiä kaupunkialueen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA. Experis TM a different kind of talent company

KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA. Experis TM a different kind of talent company KASVU KOHTI KORKEUKSIA ON INHIMILLISESTI MAHDOLLISTA Experis TM a different kind of talent company 2 Huippuosaajat erottavat sinun organisaatiosi kilpailijoista ja ratkaisevat liiketoimintasi menestyksen.

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015

MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET. Tapio Karvonen 29.10.2015 MERITEOLLISUUS SUOMESSA JA SEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET Tapio Karvonen 29.10.2015 Suomen meriklusteri MERITEOLLISUUDEN TOIMITTAJAT VARUSTAMOT MUUT MERENKULKUUN LIITTYVÄT ELINKEINOT LAIVANRAKENNUS JA OFFSHORE

Lisätiedot

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016

COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017. Prof. Juha Vinha 28.1.2016 COMBI-HANKEEN YLEISESITTELY 2015-2017 Prof. RAKENUSTEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN NYKYINEN AIKATAULU Uudisrakennukset 2016 lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset tulevat lausunnolle. 2017

Lisätiedot

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa?

Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Jäävuoremme sulavat. Voimmeko rakentajana vaikuttaa? Tero Kiviniemi DI, Executive MBA Toimialajohtaja Suomen rakentamispalvelut 9.9.2010 1 Energia ja ympäristö Globaali megatrendi Kansainväliset ja EU-tasoiset

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen

Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Palvelukonsepteja korjausrakentamiseen muilta toimialoilta - liiketoiminta- ja verkostotutkijan näkemys korjaamiseen Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Tutkija Tapani Ryynänen,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild

Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa. Johan Mild Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Johan Mild 25.01.2012 Asialista Ylläpitopalvelut kiinteistöjen elinkaaressa Case NKS (Nya Karolinska Solna) Katsaus taakse ja eteen visio on kaiken kehityksen

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

What gets measured gets done

What gets measured gets done What gets measured gets done Ilmastonmuutos ja yritystoiminta, 1.11.2011 Hiilijalanjäljen laskenta 1. Ympäristövastuu ja hiilijalanjälki 2. Hiilijalanjälkilaskennan perusteet 3. Hiilijalanjäljen laskenta:

Lisätiedot

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi?

Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta. Pienempi = parempi? Opiskelijoiden visioita vanhan elementtikerrostalon tulevaisuudesta Pienempi = parempi? Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo

CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo CO2-tavoitteet aluesuunnittelussa; Case Lontoo Greenfield Consulting Ltd PHONE: +358 40 502 8300 Reelinki 30, 01100 Itäsalmi, Finland FAX: +358 9 8683 6980 www.greenfieldconsulting.fi E-MAIL: herkko@greenfieldconsulting.fi

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot