NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 1 NAANTALIN KAUPUNGIN MATKAILUSTRATEGIA

2 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 2 Johdanto Strategiaan kirjatun visionsa mukaan Naantali on itsenäinen, kestävästi kasvava, yhteistyökykyinen ja lisäarvoa Suomelle ja Turun seudulle tuottava toimija Turun kaupunkiseudulla. Naantalin perinteisten elinkeinojen vahvuutta täydentävät saariston monimuotoiset palvelut. Matkailun edellytyksiä luotaessa visio tarkoittaa pyrkimystä hyödyntää ainutlaatuisen saaristoalueen tarjoamia mahdollisuuksia olemassa olevia kärkituotteita tukevana sekä toisaalta kokonaan uusia mahdollisuuksia tarjoavana kokonaisuutena yhteistoiminnassa kaupunkiseudun muiden matkailualan toimijoiden, erityisesti Turku Touringin, kanssa. Matkailustrategia, joka kuuluu keskeisimpien kaupungin toimintaa ohjaavien asiakirjojen joukkoon, toteuttaa osaltaan visiota. Matkailustrategiaan kirjatut tavoitteet ja linjaukset on yhteen sovitettu kaupungin saaristo-ohjelman ja elinkeinopoliittisen ohjelman kanssa siten, että ne yhdessä pyrkivät muodostamaan toimivan kokonaisuuden. Suomen matkailustrategiaan 2020 on kirjattu neljä hyvää syytä, joiden nojalla matkailutoimintojen kehittymistä on aihetta edistää: - matkailu on taloudellisilta kerrannaisvaikutuksiltaan merkittävä toimiala - matkailu on voimakkaasti työllistävä ala - matkailu tuo alueille vaurautta ja hyvinvointia - matkailulla on potentiaalia kasvaa Naantalin matkailustrategia pyrkii osaltaan toteuttamaan Varsinais- Suomen liiton matkailustrategiassa ja maakuntaohjelmassa esitettyjä yleisiä tavoitteita kaupunkiseudun ja koko maakunnan matkailun edistämiseksi. Naantalissa arvioidaan käyvän noin puoli miljoonaa matkailijaa joka vuosi. Matkailu sekä näkyy kaupunkikuvassa että tuo huomattavan määrän tuloa kaupungin elinkeinoelämälle. Vuonna 2010 Naantalin Musiikkijuhlat tilastoi kävijää, vierassatamassa kirjattiin yöpymistä, leirintäalueella yöpymisvuorokautta. Kultarannassa kävijöitä oli , Muumimaailmassa Naantalin kylpylässä yöpymisiä oli Kaupungin alueen golfkentät kirjasivat yhteensä pelikierrosta. Naantalin kaupungin matkailustrategiaa on käsitelty kaikkiaan kolmessa työpajassa, joissa käytyjen keskustelujen perusteella valmistelua varten asetettu työryhmä on koonnut neljä painopistealuetta. Kunkin painopisteen alle on kirjattu työn aikana keskeisiksi katsottuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joita toteuttamalla Naantalin matkailullista asemaa pyritään entisestään vahvistamaan.

3 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 3 1. Kaupungin yritysten, päättäjien ja asukkaiden sitoutuminen matkailualan kehittämiseen Kaupungin päättäjien sitoutuminen on tärkeää erityisesti infrastruktuurin ja elinkeinojen kehittämistä koskevissa päätöksissä. Matkailun ja Elämystuotannon osaamiskeskuksen (OSKE) yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa kehittämää mittaristoa käyttämällä saadaan vertailukelpoisia tuloksia mm. Turun seudun, Vaasan, Kokkolan ym. samaa mittaristoa käyttävien kuntien tulosten kanssa. Mittaristoon voitaneen liittää Naantalin kohdalla merkittävä päiväkävijöiden taloudellinen merkitys. Tarvitaan yritysten sitoutuminen matkailutulon kasvattamiseen viipymää pidentävillä ja rahankäyttöä lisäävillä palveluilla. Kanta-Naantalin ja saaristoalueen yritysten yhteistyön edistäminen on yksi kasvun ehdoista. Sisäinen markkinointi kaupungin asukkaille matkailualan kehittämisestä ja taloudellisista vaikutuksista tukee tarvittavien panostusten hyväksytyksi tulemista. Tulisi löytää viestit, miksi matkailun kehittäminen on tärkeää (liittyen matkailutuloon, työllisyyteen jne.). Esimerkiksi matkailijoiden mukanaan tuomat asiakasryhmät tuovat oman lisänsä palvelujen käyttäjiin ja turvaavat osaltaan yritysten työllistämismahdollisuuksia. Naantalin lukiossa pidetään yllä matkailuopintojen linja, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä kaupungin ja yrittäjien kanssa. Naantali-brändin kehittäminen on kaikkien etu. Kaupunki tukee brändin kehittämistä kokoamalla kaupungin matkailuyrityksiä, kulttuuripalvelujen tuottajia ja muita aloilla toimivia yhteen ja kehittämällä yhteisesti tarjontaa ja markkinointia. Tavoitteena on eri osa-alueiden integroituminen, tarjonnan monipuolistaminen sekä markkinointiyhteistyön lisääminen. Käytännön toiminnan tulee olla yritysvetoista, koska yrittäjät parhaiten tietävät niin asiakkaittensa tarpeet kuin omat mahdollisuutensa. Kaupungin tulee erityisesti järjestää julkiset edellytykset toiminnalle. Naantalin matkailullisen maineen kannalta keskeistä on, että idyllisen vanhan kaupungin kadut, jalkakäytävät, puistot, valaistukset ja julkiset rakennukset ovat alueiden arvon mukaisessa kunnossa. Vuonna 2007 julkaistiin tutkimus Naantalin matkailun taloudelliset vaikutukset vuonna Tutkimuksen mukaan vuonna 2005 Naantalin kaupungin välitön matkailutulo oli 37,3 miljoonaa euroa, asukasta kohti Työllisyysvaikutukset olivat 424 henkilötyövuotta. Matkailun ostot muilta toimialoilta eli välilliset matkailutulot olivat noin 20 miljoonaa euroa, kokonaismatkailutulo oli siten 57,3 miljoonaa. Verotulovaikutus oli kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa. Sisäisen markkinoinnin taustatiedoksi ja päätöksenteon pohjaksi tehdään vuonna 2012 selvitys matkailun taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä Naantalin kaupungil-

4 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 4 le. Tietojen vertailukelpoisuus edellisen kartoituksen kanssa varmistetaan. Kaupungin tiedotuslehti Nastassa julkaistaan matkailuun liittyviä teemakirjoituksia vuoden 2012 ajan. 2. Kaupungin infrastruktuurin rakentaminen matkailualan kehittämiseksi Kanta-Naantalissa tärkeimmällä sijalla ovat keskustan liikenne- ja paikoitusjärjestelyt (kesän kantokyky, vanhan kaupungin kauppakatu, ranta- ja kävelyalueet). Keskustan kehittämissuunnitelma toimii yhtenä työkaluna. Vierassatamatoimintojen kehittämiseksi tulisi tutkia mahdollisuuksia yksityisen palvelutoiminnan osuuden kasvattamiseksi esimerkiksi kaupungin ylläpitämien laiturien ja vierasvenesatamatoimintojen siirtämisellä yritysten hoidettavaksi. Venepaikat, huoltokysymykset, veneiden säilytys ja veneilijöiden palvelut ovat kehittämisen kannalta keskeisiä asioita. Vierassatama -kysymys on tärkeä Naantalille. Veneilijämäärän kasvutavoitteen kannalta olisi olennaista, että vanhankaupungin rantaan palautettaisiin mahdollisuus päästä kaiken kokoisilla veneillä. Siksi pyritään varmistamaan Särkänsalmen avattavan sillan / ponttoonin rakentaminen. Mikäli läppäsilta -asiaa ei saada ratkaistua, tulee tarkastella yhtenä vaihtoehtona siirtää satamatoiminnot tai osa niistä muualle. Vierassataman uudet hyvinvointipalvelut vaatisivat panostusta, palveluiden tulisi olla laadukkaita. Matkailusesongin lyhyt kesto on kuitenkin huomioitava suunnitelmissa. Matkailijoiden viipymän pidentymisen kannalta lisäpalveluiden saaminen vierassatamaan olisi tärkeää. Hyvinvointipalveluiden tuominen vierassatamaan on tutkimisen arvoinen asia. Kaavallisesti asia on huomioitu jo 1970-luvulla. Huoltoasemapalveluiden nykyaikaistaminen satamassa on oleellinen kysymys. Saaristossa on tärkeää keskeisten ranta-alueiden kohentaminen ja niiden palveluvarustuksen kehittäminen. Tällaisia alueita ovat Merimaskun kirkonkylän alue, Rymättylässä Kirkkolahden ranta ja Röölä sekä Velkuan Teersalon ranta. Keskustelua on käyty Pakinaisten saaressa sijaitsevan kaupungin omistaman maa-alueen käytöstä. On esitetty, että Pakinaisiin voisi laatia kokonaiskäyttösuunnitelman ja miettiä löytyisikö alueelle halukkaita investoijia. Pakinainen on sijainniltaan edullisessa paikassa vesiliikennereittien varrella. Saaristoalueiden laajakaistayhteyksien kehittäminen osana etätyömahdollisuuksien parantamista tarjoaa myös matkailualan yrityksille paranevia toimintamahdollisuuksia. Saariston rengastien puitteissa tapahtuva saaristoalueiden yhteistyö tuottaa konkreettista hyötyä erityisesti saariston pienyrityksille. Saariston rengastien kehittäminen, kevyen liikenteen väylien jatkorakentami-

5 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 5 nen, ympärivuotisen yhteysalus- ja lauttaliikenteen turvaaminen (ottaen huomioon kaluston riittävä kantavuus ja jäissäkulkuominaisuudet) ovat sekä matkailuelinkeinon että saariston asukkaiden kannalta keskeisiä liikennehankkeita. Kulkuyhteydet (linjaliikenne) ovat olennainen osa saariston kehittymistä, sillä ne mahdollistaisivat eri käyttäjäryhmien (matkailijat, työntekijät jne.) kulkemisen saaristoalueille. Matkailijoiden piirissä on ollut kysyntää saaristokierroksille (lähtö Naantalista, ruokailu matkan varrella, kauniin saariston läpi Merimaskun kautta takaisin Naantaliin). Tällaisen palvelun kehittäminen olisi tärkeää. Kuparivuori on kohde, jonka kehittäminen tulisi miettiä kokonaisvaltaisesti, mahdollisesti erillisen kokonaissuunnitelman avulla. Sellaisen laatiminen on kuitenkin raskas kokonaisuus yksinomaan matkailun tarpeita ajatellen. Suunnitelmassa tulisi tarkastella asioita asumisen, kaupungin palvelurakenteen, vapaa-ajan palveluiden jne. kannalta. Yhtenä ideana on esitetty tapahtumatarjonnan, arkkitehtuurin ja tilan käytön yhdistämistä Kuparivuoreen. Tila palvelisi näyttelyitä ja ryhmiä monikäyttötilana ja olisi aito, vetovoimainen kohde. Asiaa on tutkittu ja sijainti olisi erinomainen, mutta ongelmana on löytää hankkeen toteuttamiseen halukkaita sijoittajia. Tavoitteena on kaupungin omistuksessa olevien vierassatamien ja venelaitureiden siirtäminen yrittäjävetoiseksi. Samalla pyritään turvaamaan satamien palveluvarustus mukaan lukien huoltoasemapalvelut. 3. Kohderyhmien mukaisten matkailubrändien luominen ja matkailukauden pidentäminen ympärivuotiseksi Aurinkoinen Naantali, jonka katsotaan sisältävän kotimaan matkailun, lapsiperheet, matkailun kärkituotteet, vanhan kaupungin, saariston, kesän on ehkä perinteisin brändi. Saaristossa matkailua tukevien tapahtumien kehittäminen on tärkeää. Tällaisia ovat mm. saaristomusiikin festivaalit, sadonkorjuujuhla ja Rymättylän silli- ja perunatapahtuma. Perinteisen saaristokulttuurin vaaliminen on tärkeää myös matkailun kannalta. Harmoninen Naantali voisi ajatuksellisesti sisältää edellisten lisäksi lisää ryhmämatkailua ja ympärivuotisuuden tavoittelua. Ympärivuotisuus on matkailualalla suuri ongelma ja siihen tarvittaisiin kokonaisvaltaista suunnitelmallisuutta ja innovatiivisuutta. Miten Naantali kiinnostaisi matkailijoita ympärivuotisesti? Kysymykseen vastauksen etsiminen saattaisi edellyttää kaupunkivetoista yrittäjälähtöistä kehittämisprojektia. Matkailukauden pidentäminen edellyttää myös koulujen alkamisajankohdan siirtämistä myöhemmäksi. Näin turvattaisiin kausityövoiman riittävyys ja samalla opiskelijat saisivat työkokemusta ja tulonhankkimismahdollisuuksia.

6 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 6 Ympärivuotisen matkailun kannalta haasteeksi on koettu houkuttimien löytäminen esimerkiksi bussiryhmille, jotka tällä hetkellä ovat pääosin senioriryhmiä. Tarvittaisiinkin vetonaula, jonka ympärille ryhmille voitaisiin rakentaa ohjelmaa. Erityisesti loka-helmikuussa olisi tarvetta saada Naantaliin lisää ryhmiä. Yhtenä mahdollisuutena voisivat olla uudet tai uudelleen käynnistettävät urheilu- ja kulttuuritapahtumat. Työ- ja harrastajaperustaisen matkailun kehittäminen voisi tuoda Naantaliin nopeimmin lisää matkailijoita. Harrastajaryhmissä olisi potentiaalia, sillä ne liikkuvat myös siihen aikaan, kun muut matkailijat eivät. Kalastus ja ratsastus ovat esimerkkejä harrastusmatkailun kehittämismahdollisuuksista. Kalastusmatkailulla ja ammattikalastuksella voisi olla huomattavia yhteistyömahdollisuuksia. Lupakysymykset ovat kalastusasioissa ongelma. Tilanne johtuu omistuksen pirstaloitumisesta ja omistajatietojen puutteellisesta hallinnoinnista. Voimavaroja on mahdollista saada lisää myös seudullisen yhteistyön kautta. On tärkeää miettiä, mitä kaupunkiseudulla kokonaisuudessaan on tarjottavana. Turku Touringilla on tärkeä rooli aluekehityksessä, mutta se ei ole ideamoottori, joka lähtee vetämään paikallista kehittämistä. Ideoiden tulee syntyä Naantalissa. Naantali Wellness saattaisi olla työnimenä brändille, joka suuntaa markkinointia kotimaahan ja ulkomaille painottaen nimensä mukaisesti kaupunkia hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Moomin Town lisää edelliseen ehkä selkeämmin lapsiperheet, luonnosta huolehtimisen ja merellisyyden. 4. Matkailumarkkinoinnin ja myynnin tehostaminen Matkailukauden pidentämiseksi ja tapahtumamatkailun kehittämiseksi aloitetaan vuonna 2011 yhteistyö kaupungin vapaa-aikatoimen, Naantalin Matkailu Oy:n ja naantalilaisten yhdistysten kesken. Naantalin Matkailu Oy:n omistus- ja organisaatiojärjestelyt Naantalin Matkailu Oy:n hallitus on tärkeä säilyttää jatkossakin toimivana. Ammattimainen hallitus on keskeisessä roolissa toiminnan kehittymisen kannalta. Olennaista on, että yrittäjät sitoutuvat Naantalin Matkailu Oy:n toimintaan taloudellisesti (markkinointitoimenpiteet jne.). Kaupunki suhtautuu myönteisesti yhtiön omistuspohjan laajentamiseen ja oman omistusosuutensa supistumiseen. Keskusvaraamo- ja tapahtumayksikkötoimintojen käynnistäminen Keskusvaraamojärjestelmällä pystyttäisin tehostamaan myyntiä ja palvelemaan asiakkaita paremmin. Naantalin ja Turun seudulla on paljon yrittäjiä, joilla on haasteita myynnin kanssa. Kun keskusvaraamojärjestelmä saadaan, voitaisiin ottaa haltuun koko saariston yritykset Naantalin lisäksi. Naantalin Matkailu Oy:n rooli keskusvaraamoyksikkönä tuntuisi järkevältä. Käyttöön tulevan keskusvaraamojärjestelmän tulee olla

7 NAANTALIN KAUPUNKI MATKAILUSTRATEGIA 7 Strategian seuranta yhteensopiva Turku Touringin käytössä olevan varaamojärjestelmän kanssa. Näin voitaisiin huomattavasti lisätä myyntityötä ja tarjota yrityksille paranevia sähköisen kaupan palveluja. Kehittämisen tuki yritysten ympärivuotiselle ja korkealaatuiselle palvelutarjonnalle sekä Kanta-Naantalissa että saaristoalueella Naantalin Matkailu Oy:ssä voisi tulevaisuudessa olla matkailun kehittämisestä vastaava henkilö. Vahvemmilla resursseilla voitaisiin toimia pitkäjänteisemmin esimerkiksi kokoamalla matkailualan yrittäjiä ideoimaan ja pohtimaan alan mahdollisuuksia. Kokemusten mukaan tämän tyyppistä toimintaa on vaikea saada aikaan yritysvetoisesti. Myös yritysten verkostoitumisen edistämisessä on kehitystyötä runsaasti tehtävänä mm. erilaisten tuotepakettien ja alihankintamahdollisuuksien parantamisessa. Naantalin Matkailu Oy:n keskusvaraamopalvelun toteuttaminen on vaikuttavin toimenpide, jolla matkailun myyntiä ja markkinointia tehostetaan. Keskusvaraamotoiminta tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä koko saaristoalueella. Toteuttamisvastuu hankkeessa on Naantalin Matkailu Oy:llä. Matkailustrategian toteutumista ja matkailuelinkeinon asioita yleisemminkin on tarkoituksenmukaista seurata osana kaupungin yleistä elinkeinopoliittista toimintaa ja seurantaa kaupunkisuunnittelujaoston antaessa poliittisen ohjauksen ja elinkeinotyöryhmän toimiessa valmistelevana elimenä. Matkailuasioita käsiteltäessä työryhmän kokouksiin osallistuu Naantalin Matkailun toimitusjohtaja. Tarvittavaa sekä numeerista että pehmeää tietoa saadaan Naantalin Matkailu Oy:n kautta.

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012

NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN kaupungin SAARISTO- OHJELMA VUOSILLE 2010 2012 NAANTALIN KAUPUNKI Saaristo-ohjelma 2010 2012 1 Sisällysluettelo Sivu 1 Johdanto 2 2 Saaristopolitiikasta 3 3 Taustatietoja Naantalin saaristosta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$

,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD. 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77<9,b5$11,..2$/8(,7$ ,Wl8XGHQPDDQOLLWWR 6LSRRQNXQWD 6,32216$$5,672$-$6,,+(1 /,,77

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015

Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 Varsinais-Suomen maakunnallisen virkistysalueyhdistyksen perustamisen selvitys Tapio Hartikainen Maaliskuu 2015 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi

Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Porvoon Taidetehtaan vaikuttavuuden arviointi Räätälöity Yritysprojekti Osapuolet: Aalto yliopisto ja Porvoon kaupunki Kevät 2015 Räätälöidyn yritysprojektin tekijät Laatijat Virpi Hytönen Opiskelija,

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot