Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008

2 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä: Sanna Eronen Työn nimi: Ekologisesti kestävä matkailuyritys - Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Ohjaajat: Sirpa Halonen Annikka Kajanen Opinnäytetyön valmistumisajankohta: Kevät 2008 Sivumäärä neljä liitettä Matkailu on maailmanlaajuisesti suosittu vapaa-ajanviettomuoto ja alan suosio kasvaa edelleen. Kasvavat matkailijamäärät aiheuttavat tulevaisuudessa yhä enemmän ympäristövaikutuksia, kuten saastumista ja eroosiota. Ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja kestävän kehityksen mukaisen matkailuelinkeinon luomiseksi matkailuyritysten on tärkeää toimia ekologisesti kestävällä tavalla. Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä matkailuyrittäjien ympäristötietoisuutta ja siten parantaa matkailuyritysten ekologista kestävyyttä. Työn tilaajana on Suomen luomumatkailuyhdistys - ECEAT Suomi ry. Työn teoreettisessa viitekehyksessä on käsitelty kestävää matkailua yleisesti, ympäristövastuullista matkailuyrittämistä ja ympäristövastuullisen toiminnan syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Ympäristövastuullinen toiminta edellyttää matkailuyrittäjiltä riittävää tietoa ympäristöasioista, myönteistä ympäristöasennetta, arvoja ja kiinnostusta kokeilla erilaisia käytäntöjä omassa toiminnassaan. Työn pääosana on matkailuyrittäjille suunnattu opas ekologisen kestävyyden kehittämisestä. Opas keskittyy erityisesti energian- ja veden tarkoituksenmukaiseen käyttöön sekä jätteiden vähentämiseen. Ensisijaisesti oppaassa keskitytään niihin keinoihin, joilla matkailuyrittäjät voivat vähentää energian- ja vedenkulutustaan sekä ehkäistä jätteiden syntyä. Lisäksi oppaassa perustellaan, miksi näin toimiminen on tärkeää. Oppaan kehittämiskohteet selvitettiin lähettämällä postikysely ECEAT Suomi ry:n jäsenyrityksille. Tuntumaa kestävän matkailun teoriaan ja ympäristövastuullisesti toimivan matkailuyrityksen käytäntöihin saatiin tutustumalla alan kirjallisuuteen, haastattelemalla alan asiantuntijoita ja yrittäjiä sekä vierailemalla muutamissa esimerkillisesti toimivissa luomumatkailuyrityksissä. Oppaan sisältö on suunniteltu siten, että useimmat vinkeistä sopivat myös matkailijoille. Tällöin yrittäjät voivat hyödyntää opasta matkailijoiden valistamisessa. Arvioinnin helpottamiseksi oppaan ulkoasu on opinnäytetyössä pääpiirteittäin sama kuin yhdistykselle tulevassa versiossa. Hakusanat: ympäristövastuullisuus, matkailuyrittäminen, matkailu, ympäristöopas, ympäristötietoisuus, ympäristötieto Säilytyspaikka: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto

3 TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ABSTRACT Sustainable Development Author: Sanna Eronen Title: An ecologically sustainable tourist enterprise - A guide to more environmentally responsible entrepreneurship in tourism Instructors: Sirpa Halonen Annikka Kajanen Date: Spring 2008 Total number of pages 132 pages + four appendix Travel and tourism is one of the world s fastest growing economic activities. A lot of environmental damage such as erosion and pollution in tourism areas is caused by the large numbers of travellers. It is, therefore, very important that the whole tourist business should act in an ecologically sustainable way. The purpose of this thesis is to increase entrepreneurs knowledge and consciousness of the environment, so that they could improve the ecological sustainability of their own enterprises. This work was commissioned by the ECEAT Finland Association. The theoretical framework consists of theories of sustainable tourism and tourist business, environmental consciousness and factors influencing it. Many issues have an effect on entrepreneurs behaviour. Acting in an environmentally responsible way requires entrepreneurs to have environmental knowledge, positive environmental attitudes and the right values. They must also have interest in trying out different ecological practices in their own businesses. The main part of the work is a guide to development of ecological sustainability in tourist enterprises. The guide focuses on both energy and water issues and also reduction of waste. The issues to develop in this guide were studied by sending questionnaires via post to the member companies of the ECEAT Finland Association. Specialists were interviewed and literature on the subject was surveyed in order to obtain enough knowledge and experience about sustainable tourism theories and environmentally responsible tourist business. A few exemplary working tourist enterprises were also visited. The guide is designed with tips about ecological sustainability for both entrepreneurs and travellers. Entrepreneurs can also use the guide for the environmental education of their customers. To help the evaluation of this work, the guide layout is the same as in the version given to the Association. Keywords: environmental responsibility, sustainable tourism, tourist business, environmental consciousness, environmental guide Deposit at: Library of Turku University of Applied Sciences

4 SISÄLTÖ OSA I 9 1 JOHDANTO 9 2 KOHTI KESTÄVÄÄ MATKAILUA Matkailu ja kestävä kehitys Matkailun, matkailuelinkeinon ja matkailijan määritelmät Kestävän kehityksen määritelmä Matkailusta kestäväksi matkailuksi Matkailun ympäristövaikutukset Kestävän matkailun synty Kestävän matkailun tavoitteet Matkailun kestävyyden edistäminen Kestävän matkailun suunnittelu ja toteutus Kestävää matkailua edistävät ohjeistukset ja ohjelmat Kestävän matkailun indikaattorit Kestävästä matkailusta on moneksi Kestävä matkailu Suomessa 28 3 YMPÄRISTÖVASTUULLINEN MATKAILUYRITYS Ekologisesti kestävä matkailuyritys Ympäristövastuullisen matkailuyrittäjyyden edistäminen Kriteerit kestävälle matkailuyritystoiminnalle Ongelmat kestävän matkailuyrittäjyyden toteuttamisessa Ympäristölaatu osana vastuullista matkailuyrittämistä Ympäristölaadun merkitys yritystoiminnassa Menetelmät ympäristölaadun parantamiseen Ekotehokkuus matkailuyritysten haasteena Enemmän vähemmästä 42

5 3.3.2 Ekotehokkuuden mittaaminen matkailuyrityksissä Miksi ekotehokkuus kannattaa? Ympäristövastuullisuuden luomat mahdollisuudet 47 4 YMPÄRISTÖTIETOISUUDEN KAUTTA TOIMINTAAN Ympäristötietoisuus ja sen muodostuminen Ympäristöherkkyys ympäristötietoisuuden edellytyksenä Ympäristökäsitys ympäristötietoisuuden osana Ympäristövastuullisen toiminnan edellytykset Tiedon merkitys ympäristövastuullisen toiminnan syntyyn Arvot ympäristövastuullisen toiminnan taustalla Asenteiden vaikutus ympäristövastuullisen toiminnan syntyyn Ympäristövastuullisen toiminnan esteet Ympäristövastuullisuuteen kannustaminen 60 5 MENETELMÄT OPPAAN SISÄLLÖN MÄÄRITTÄMISEKSI Kyselyn avulla oppaan kehittämiskohteet esiin Tilavierailuin tuntumaa vastuullisen matkailuyrityksen käytäntöihin Tiedon kerääminen haastattelemalla asiantuntijoita Muut menetelmät 67 OSA II 68 1 LUKIJALLE 68 2 ENERGIA Mitä tarkoitetaan energian säästämisellä? Miksi energiaa on tärkeää käyttää säästeliäästi? 70

6 2.3 Energiansäästövinkit Lämmityksessä Pyykkiä ja astioita pestessä Valaistuksessa Sähkölaitteissa Keittiössä Muuta huomionarvoista 80 3 VESI Mitä tarkoitetaan vedensäästämisellä? Miksi vettä on tärkeää käyttää säästeliäästi? Vedensäästövinkit 84 4 JÄTTEET Mitä tarkoitetaan jätteen synnyn ehkäisemisellä? Miksi kannattaa tuottaa vähemmän jätettä? Vinkit jätteen synnyn ehkäisemiseen Kierrätys ja uusiokäyttö Miksi kannattaa kierrättää ja uusiokäyttää? Vinkkejä kierrätykseen ja uusiokäyttöön 96 5 ESIMERKKEJÄ ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ Viikilän merenrantatila Ylä-Tuuhosen luomutila Keuruun Ekokylä LOPUKSI 113 HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 114

7 KIRJALLISUUTTA 116 OSA III ARVIOINTIA JA POHDINTAA Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat tekijät Matkailuyrittäjien ympäristöoppaan arviointi Oppaan yleisilme ja sisältö Oppaan hyödyntäminen matkailuyrityksissä Suomen luomumatkailuyhdistyksen tuki oppaan toteuttamisessa LOPPUPÄÄTELMIÄ 124 LÄHTEET 126 LIITTEET LIITE 1: Kyselylomake tarvekartoitusta varten LIITE 2: Tarvekartoituksen vastaukset LIITE 3: Kysymykset yrittäjille LIITE 4: Kysymykset asiantuntijoille KUVAT Kuva 1: Aurinkopaneeleilla energiaa. 72 Kuva 2: Tulisijoilla tehoa lämmitykseen. 73 Kuva 3: Lumilyhdyillä valoa talven pimeyteen. 81 Kuva 4: Perinteinen kuivakäymälä. 85 Kuva 5: Kuivakäymälä sisätilaan. 85 Kuva 6: Kaivovettä kannattaa myös käyttää tarkoituksenmukaisesti. 88 Kuva 7: Keräysmetallista ja -lasista saadaan uusioraaka-ainetta. 95 Kuva 8: Vanha muovisanko istutusastiana. 97

8 Kuva 9: Perinteisesti kunnostettu tilan päärakennus. 99 Kuva 10: Punamultamaalilla maalattu kalastajatorppa. 100 Kuva 11: Puuhellalla ruoka valmistuu ekologisesti. 101 Kuva 12: Kierrätetyt huonekalut saavat tilalla uuden elämän. 102 Kuva 13: Tilan rakennukset ovat perinteisin menetelmin kunnostettuja. 104 Kuva 14: Suuressa leivinuunissa pullat paistuvat ekologisesti. 105 Kuva 15: Sauna vanhanajan malliin. 106 Kuva 16: Sisustuksessa noudatetaan ekologisia periaatteita. 107 Kuva 17: Ekokylän maalaisidylliä. 109 Kuva 18: Kylän suuri hyötypuutarha. 110 Kuva 19: Kylässä hyödynnetään auringon energiaa. 111 Kuva 20: Ekologista ja viihtyisää. 112 KUVIOT Kuvio 1: Kestävän matkailun tavoitteet ja periaatteet (Hall 2000, 14). 18 Kuvio 2: Ympäristövastuullisen toiminnan tuomat hyödyt matkailuyrityksille. 47 Kuvio 3: Ympäristöherkkyyden muodostuminen (Wahlström 1997, 4). 50 Kuvio 4: Yrittäjien eri vaihtoehdoille antamien pistemäärien summa. 63 Kuvio 5: Eri vaihtoehdoille lasketut keskiarvot. 63 Kuvio 6: Yrittäjille ennestään tutut aiheet. 64 Kuvio 7: Yrittäjien toivomuksia oppaan sisällöstä. 65 TAULUKOT Taulukko 1: Ympäristövastuullisuutta selittävät tekijät. 51 Taulukko 2: Vesivuotojen aiheuttama lisäkustannus vuodessa. 86 Taulukko 3: Astioiden pesun vedenkulutus tavasta riippuen. 87

9 9 OSA I 1 JOHDANTO Matkailu on nykyään yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista talouden aloista. Kasvavat matkailijamäärät tietävät tulevaisuudessa entistä enemmän matkailun aiheuttamia ympäristöongelmia niin paikallisesti kuin laajemminkin. (Page & Dowling 2002, 148; Borg, Kivi & Partti 2002, 13.) Vasta viime vuosikymmenien aikana on yleisesti alettu ymmärtää maapallon ympäristöongelmien laajuus ja oivallettu, että ympäristön hyvinvointia uhkaaville haittavaikutuksille on tehtävä jotain (Borg 1997, 36). Puhdas ja hyvinvoiva ympäristö on matkailuelinkeinon harjoittamisen perusedellytys ja ympäristön tilan heikkeneminen vaarantaa siten koko elinkeinon olemassaolon. Jos halutaan matkailun suosion kasvavan edelleen, matkailualan toimijoiden on muutettava toimintaansa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. (Silvennoinen, Tahvanainen & Tyrväinen 1997, 16.) Kestävän kehityksen periaatteita noudattava matkailu on maailmanlaajuinen ala. Siksi eri valtioiden, matkailualan toimijoiden ja matkailijoiden välinen yhteistyö on tärkeää edistettäessä vastuullista matkailua. Matkailun suunnan muuttamiseksi on matkailuyrityksille kehitetty muun muassa globaaleja ympäristövastuullisuutta edistäviä sertifiointiohjelmia ja kriteereitä. Näistä merkittävin lienee matkailualan Agenda 21. Monet maailman suurimmista matkailuyrityksistä ovatkin tietoisesti muuttaneet toimintaansa ympäristövastuullisemmaksi. (Mastny 2002, 129, 147, 151.) Nykyään maailman matkailijat ovat yhä ympäristötietoisempia. Huoli ympäristöstä ja maapallomme tulevaisuudesta on muuttanut ihmisten arvomaailmaa (MEK 1995a, 6, 9). Matkailijoiden ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös heidän matkailukohteille asettamat vaatimukset tiukentuvat, mikä vaikuttaa myös kohdevalintaan yhä enemmän. Tämä tarkoittaa siis sitä, että menestyäkseen matkailuyrittäjän on saatava asiakkaansa vakuuttuneiksi tuottamansa matkailutuotteen ympäristövastuullisuudesta ja kestävyydestä. (Borg ym. 2002, 42, 11.) Kestävämpien toimintatapojen mukaan

10 10 ottaminen matkailuun tarkoittaa uudenlaista asennoitumista, luovuutta ja tietoa, joilla matkailuelinkeinoon saadaan sisällytettyä kestävän kehityksen ulottuvuus (Borg & Condit 1997, 6). Kestäväksi suunniteltu matkailu voi levittää kestävyyden periaatteita paljon laajemmalle kuin mikään muu toimiala (Borg ym. 2002, 15). Siksi on tärkeää lisätä myös matkailuyrittäjien ympäristötietoisuutta. Vaikka ympäristövastuullinen yrittäminen on nykyään selvästi nousemassa trendiksi, yrityksille suunnattuja yksityiskohtaisempia ohjeita ympäristövastuullisuuden toteuttamisesta yrityksessään on vielä suhteellisen vähän. Tietoa on kyllä saatavilla, mutta usein hajanaisesti. Opinnäytetyöni tarkoituksena on lisätä matkailuyrittäjien ympäristötietoisuutta ja sitä kautta myös heidän ympäristövastuullista käyttäytymistään. Työni kehittämistehtävänä on matkailuyritysten ekologisen kestävyyden edistäminen. Tavoitteena on lisätä matkailuyrittäjien tietoa keinoista, joita toteuttamalla matkailuyrittäjät voivat kehittää yrityksensä toimintaa ekologisesti kestävämmäksi. Olen laatinut matkailuyrittäjille suunnatun oppaan yhteistyössä Suomen luomumatkailuyhdistyksen - ECEAT Suomi ry:n kanssa. Oppaan tarkoituksena on tarjota yrittäjille käytännönläheisiä vinkkejä yrityksensä ekologisen kestävyyden tehostamiseksi. Tarkoituksena on siten myös innostaa yrittäjiä kokeilemaan ekologisia käytäntöjä omassa toiminnassaan. Sisältö on jaettu kolmeen pääteemaan, jotka ovat energia, vesi ja jätteet. Oppaassa kerrotaan muun muassa, mitä energian- ja veden tarkoituksenmukaisella käytöllä sekä jätteiden vähentämisellä käytännössä tarkoitetaan ja perustellaan syitä, miksi näin toimiminen on tärkeää. Käytännön vinkeissä kerrotaan niistä keinoista, joilla yrityksissä voidaan vähentää energian- ja vedenkulutusta sekä ehkäistä jätteiden syntyä. Oppaan lopuksi esitellään vielä muutama ympäristövastuullisesti toimiva matkailuyritys. Opinnäytetyö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa on teoriaosa, jossa käsitellään kestävän matkailun taustoja ja kehittämistä, ympäristövastuullisesti toimivaa matkailuyritystä sekä ympäristövastuullisen toiminnan edellytyksiä. Opinnäytetyön toinen osa eli käytännön osio sisältää ekologisen matkailuyrittämisen oppaan, jonka ulkoasu on arvioinnin helpottamiseksi suunnilleen sama kuin yhdistykselle tulevassa

11 11 oppaassa. Oppaan rakenteesta on tarkoituksellisesti jätetty pois lähdeviittaukset, sillä ne voisivat helposti heikentää oppaan luettavuutta ja käytännöllisyyttä. Kolmas osa sisältää työn ja oppaan arviointia ja pohdintaa siitä, miten opas tulee matkailuyrittäjiä hyödyttämään. Työni lähteinä olen käyttänyt lähinnä kestävää matkailua ja ympäristövastuullista käyttäytymistä koskevaa kirjallisuutta, verkkomateriaaleja, haastatteluja ja henkilökohtaisia tiedonantoja. Työn kirjoittamisohjeina olen käyttänyt Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöraportin kirjoitusohjeita (2007 [ Viitattu ]) ja myös teosta Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004). Apua työni rakenteen luomiseen olen löytänyt Päivikki Merjamaan opinnäytetyöstä Kohti ympäristövastuullista toimintaa (2005) ja Pauliina Palmgrenin opinnäytetyöstä Ympäristö tutummaksi Luonnossa liikkujan opas (2002). 2 KOHTI KESTÄVÄÄ MATKAILUA Menneen ajan matkailun ja nykyajan matkailun erottaa toisistaan se, että nykyään matkailuun sovelletaan kestävän kehityksen periaatteita. Tässä luvussa tutustutaan aluksi yleisemmin matkailuun ja kestävään kehitykseen. Myöhemmin perehdytään hieman matkailun ympäristövaikutuksiin ja siihen, miten matkailusta tuli kestävää matkailua sekä miten matkailun kestävyyttä edistetään. Lisäksi luvussa esitellään kestävän matkailun muotoja ja lopuksi tarkastellaan vielä kestävän matkailun tilannetta Suomessa. 2.1 Matkailu ja kestävä kehitys Matkailuala on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvattanut osuuttaan huomattavasti maailman markkinoilla ja sen tulevaisuus näyttää hyvin myönteiseltä (Silvennoinen ym. 1997, 13). Ensinnäkin matkailuala on merkittävä työllistäjä. Välittömiä matkailutyöpaikkoja oli vuonna 2000 noin 78 miljoonaa. Tämä on 3,1 % maailman kaikista työpaikoista. (Borg ym. 2002, 13.) Toisekseen matkailu on nykyään hyvin suosittu vapaa-ajan viettomuoto, myös kotimaan rajojen ulkopuolella.

12 12 Maailman matkailujärjestön UNWTO (World Tourism Organization 2007a [Viitattu ]) mukaan vuonna 2005 ylitettiin 800 miljoonan kansainvälisen saapumisen raja. Kasvun odotetaan jatkuvan noin neljän prosentin vuosivauhdilla. Miljardin matkailijan rajan odotetaan ylittyvän vuoteen 2010 mennessä ja vuonna 2020 kansainvälisiä matkailijoita arvellaan olevan jo 1,6 miljardia. (World Tourism Organization 2007b [Viitattu ].) Näihin lukuihin ei ole laskettu mukaan kotimaansa rajojen sisäpuolella matkustavia ihmisiä, joten kotimaanmatkailijoiden mukaan lukeminen kasvattaisi määrät paikasta riippuen kertaisiksi (Mastny 2002, 129) Matkailun, matkailuelinkeinon ja matkailijan määritelmät Maailman matkailujärjestö (World Tourism Organization 2007c [Viitattu ]) määrittelee matkailun korkeintaan vuoden, mutta vähintään vuorokauden kestäväksi, vapaa-aikaan, työhön tai muihin tarkoituksiin liittyväksi matkustamiseksi ja oleskeluksi eri paikkakunnalla kuin henkilön tavanomainen elinympäristö. Tavanomaiseen elinympäristöön määritellään kuuluvaksi kohteet, jotka ovat fyysisesti lähellä henkilön kotipaikkaa. Toisaalta myös kohteet, joissa henkilö käy säännöllisesti, kuten esimerkiksi säännöllinen työssäkäynti toisella paikkakunnalla tai työmaa-asuntoloissa asuminen, kuuluvat tavanomaiseen elinympäristöön. Matkailu käsittää kohdemaan mukaan luokiteltuna kotimaassa tapahtuvan matkailun, matkailun ulkomaille ja ulkomaalaisten matkailun kohdemaahan. Ryhmittelyn perustana voivat olla myös monet muut seikat, kuten motiivi, viipymisaika, majoitusmuoto, liikenneväline ja osanottajamäärä. (Silvennoinen ym. 1997, 13.) Matkailuelinkeino voidaan puolestaan määritellä niiden palvelujen tuottamisena, markkinoimisena ja välittämisenä, joita matkailijat tarvitsevat. Tällaisia ovat esimerkiksi majoitus- ja ravitsemispalvelut, ohjelmapalvelut ja matkanjärjestämispalvelut. Matkailu on perinteisistä talouden aloista poikkeava, sillä sen tuotteen valmistus ja kulutus tapahtuu samassa paikassa ja lähes samaan aikaan. (Hemmi, Lehtinen & Vuoristo 1987, 8.)

13 13 Matkailua ei ole ilman matkailijaa. Borg ja Condit (1997, 5) määrittelevät matkailijat ympäristökuluttajiksi, jotka matkustavat tuottajien luokse matkailukohteisiin kuluttamaan tuotetta. Tilastokeskuksen (2007 [Viitattu ]) mukaan matkailija on vähintään yhden yön matkakohteessa viettävä asiakas. Majoitus voi olla maksuton tai maksullinen. Kansainvälisellä matkailijalla tarkoitetaan matkailijaa, joka on vähintään yhden yön kohdemaassa. Kotimaanmatkailija on sen sijaan matkailija, joka viettää ainakin yhden yön kotimaassa sijaitsevassa matkakohteessa. Matkailijan näkökulmasta matkailussa on kysymys henkisestä uudistumisesta ja uusien kokemuksien saamisesta lomansa aikana (Borg 1997, 53) Kestävän kehityksen määritelmä Kestävän kehityksen käsite määriteltiin kansainvälisesti ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien, YK:n, Ympäristön ja kehityksen maailman komission raportissa Our Common Future eli Yhteinen Tulevaisuutemme vuonna 1987 (Borg 1997, 37; Hemmi 2005, 75). Tämä asiakirja on ollut perustana YK:n myöhemmille toimenpiteille kestävän kehityksen periaatteiden saamiseksi yhteiskuntamme toimintojen, myös matkailun, ohjenuoraksi. Monet kansainväliset järjestöt ovat ottaneet kestävän kehityksen edistämisen jo varhain ohjelmaansa, kuten esimerkiksi WWF, Friends of the Earth, The Ecotourism Society, World Travel and Tourism Council WTTC ja UNWTO. (Borg 1997, 49.) Kestävä kehitys tarkoittaa maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta ja sen päämääränä on turvata ihmiskunnan nykyiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia (Ympäristöhallinto 2007 [Viitattu ]). Euroopan yhteisön vuonna 1992 laatiman viidennen toimintaohjelman Kohti kestävää kehitystä mukaan kestävä kehitys luo perustan jatkuvalle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle vahingoittamatta ympäristöä ja luonnonvaroja (Borg 1997, 37). Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen. Periaatteena on saavuttaa tasapaino kaikkien näiden ulottuvuuksien välille, siten ettei mikään niistä nouse muita hallitsevammaksi. (Borg 1997, 37; Hemmi 2005,

14 ) Hemmi (henkilökohtainen tiedonanto ) määrittelee ekologisen kestävyyden siten, että se kuvaa matkailuelinkeinon toimintaympäristöönsä aiheuttamia ekologisia muutoksia, ja niiden hyväksyttävyyttä pitkällä aikavälillä. Ekologinen kestävyys tarkoittaa siten ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttamista maapallon luonnonvaroihin sekä luonnon sietokykyyn. Lisäksi se tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Hallituksen kestävän kehityksen ohjelmassa (1998, 9) puolestaan todetaan, että ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi on tärkeää ennaltaehkäistä ympäristön tilan heikkenemistä muun muassa torjumalla haitat jo syntylähteillä, kuten yrityksissä. Kestävä kehitys matkailun yhteydessä korostaa laatua, paikallisuutta, sidosryhmien ennakoivaa huomioonottamista, vähitellen tapahtuvaa pitkän aikavälin kehittymistä ja toiminnan jatkuvaa arvioimista ja parantamista (Borg ym. 2002, 90). Euroopan unionin komission julkaisemassa matkailun Vihreässä kirjassa matkailu nähdään toimialana, joka kykenee erinomaisesti yhdistämään kestävän kehityksen periaatteet taloudelliseen toimintaansa ja voi siten toimia myös esimerkkinä muille toimialoille (Borg 1997, 39). 2.2 Matkailusta kestäväksi matkailuksi Kestäviä periaatteita noudattava matkailu levisi laajempaan tietoisuuteen 1990-luvulla, jolloin myös alettiin yleisemmin käyttää käsitettä kestävä kehitys matkailun yhteydessä (Hynönen 2002, 135). Kasvava matkailuelinkeino ja lisääntyvät matkailijamäärät aiheuttivat entistä enemmän ympäristöongelmia niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin, erityisesti herkissä ekosysteemeissä (Page & Dowling 2002, 148; Borg ym. 2002, 13; MEK 1995a, 70). Lisääntynyt tieto ympäristöasioista, huoli ympäristömme tulevaisuudesta ja matkailuelinkeinon jatkuvuudesta sekä myös matkailijoiden halu kokea puhdas ja alkuperäinen luonto loivat perustaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuomiseen matkailun käytäntöihin (Silvennoinen ym. 1997, 20). Kestävyyden periaatteiden sisällyttäminen matkailuun on aiheuttanut sen, että perinteisen matkailun periaatteet ja käytännöt ovat käymässä läpi perusteellista muutosta kohti kestävämpiä toimintatapoja (Borg ym. 2002, 11).

15 15 Ollakseen kestävää matkailun on kehityttävä viidellä eri alueella tasapuolisesti niin, ettei mikään niistä nouse hallitsevaksi. Matkailun täytyy edistää taloutta muun muassa lisäämällä työpaikkoja ja parantamalla kansantuotetta, taata matkailijatyytyväisyys, ehkäistä ympäristöhaittoja ja ottaa huomioon kulttuuriin liittyvät asiat sekä turvata sosiaaliset lähtökohdat. (MKTK 1995, 4.) Matkailun ympäristövaikutukset Matkailu perustuu muiden elinkeinojen tavoin luonnonympäristön hyväksikäyttöön, joka pitkällä aikavälillä aiheuttaa monenlaisia haittavaikutuksia ympäristöön (Borg ym. 2002, 44). Matkailuelinkeinon menestys on riippuvaista luonnon resurssien ja rakennetun ympäristön sekä paikallisyhteisöjen ja niiden kulttuurien hyvinvoinnista, kestävästä käytöstä ja hoidosta. Tällöin matkailusta aiheutuvat ympäristövaikutukset vaarantavat koko matkailualan olemassaolon ja menestymisen. (Silvennoinen ym. 1997, 16; Borg ym. 2002, 11.) Matkailusta aiheutuvat ympäristövaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä, tilapäisiä tai pysyviä ja heikkoja tai voimakkaita (Hemmi 2005, 41). Matkailun haitalliset vaikutukset ympäristöön voidaan karkeasti luokitella joko rakenteista tai matkailijoista itsestään johtuviin ongelmiin. Rakenteista johtuviin ongelmiin lukeutuvat muun muassa päästöt ilmaan ja veteen, melu, maisemavauriot sekä myös matkailun vaatima infrastruktuuri. Matkailijat puolestaan aiheuttavat muun muassa tungosta, liikenneruuhkia ja maaston kulumista. (Borg 1997, 39.) Nämä vaikutukset voivat aiheuttaa jälkikäteen myös muita seurauksia. Esimerkiksi eroosio hävittää kasvillisuutta ja muutokset kasvillisuudessa vaikuttavat puolestaan eläinlajien esiintyvyyteen. (Hemmi 2005, 41, 42.) Lisäksi matkailu kuluttaa luonnonvaroja, kuten energiaa ja vettä. Muun muassa matkailijoiden runsas vedenkulutus voi johtaa kuivemmilla alueilla juomaveden puutteeseen. (Hemmi 2005, 42; MEK 1995a, 9.) Matkailualueiden ympäristö ei voi säilyä yhtä toimivana ja alkuperäisenä kuin ennen matkailun saapumista alueelle, koska ympäristöä on pakostakin muutettava jonkin verran mahdollistaakseen matkailijoiden läsnäolon ja viihtymisen. Kuitenkin matkailualan on pyrittävä toimimaan luonnonvarojen riittävyyden ja luonnon

16 16 uusiutumiskyvyn sallimissa rajoissa siten, että kohde säilyy viehättävänä ja elinvoimaisena. Tärkeää on myös se, että luonnonympäristö pysyy toimintakykyisenä. Ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi matkailuelinkeinon ihannetavoitteena olisi oltava rinnakkaiselo sopusoinnussa luonnon kanssa. (Mero ) Kestävän matkailun synty Kestävä matkailu on saanut nimensä ja sisältönsä kestävästä kehityksestä (Borg & Condit 1997, 5). Yhteinen tulevaisuutemme -raportin pohjalta ryhdyttiin pohtimaan keinoja matkailun ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 1992 järjestetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa UNCED määriteltiin puitteet kestävän kehityksen noudattamiselle. Konferenssin seurauksena myös kestävän matkailun periaatteet alkoivat hahmottua. Tämä kokous tunnetaan nimellä Rion kokous. Rion kokouksen tuloksena syntyi Agenda 21, jonka vaatimukset koskettavat myös matkailualaa. (Borg 1997, 37, 23.) Ríon julistuksessa esitetyt suositukset ja Agenda 21 olivat pohjana Lanzarotella pidetyssä Kestävän matkailun maailmankonferenssissa vuonna 1995 (Earth Summit 2002 [Viitattu ]). Seuraavana vuonna Maailman matkailuneuvosto WTTC, Maailman matkailujärjestö UNWTO ja Maailman Neuvosto Earth Council, julkistikin matkailulle oman Agenda 21:n eli Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry (Hemmi 2005, 80). Vuonna 2002 Rion seurantakokouksessa Johannesburgissa laadittiin muun muassa kansainvälistä matkailua koskevia kestävyyden tavoitteita (Ympäristöhallinto 2002 [Viitattu ]). Kestävän matkailun kehittyminen tapahtui vaiheittain. Kehityksen alkuvaiheessa laadittiin käyttäytymis- ja menettelytapaohjeita kestävyyden edistämiseksi, esimerkiksi Maailman luonnonsäätiön WWF julkaisu Beyond the Green Horizon. Principles for Sustainable Tourism vuonna Seuraavaksi kehitettiin menetelmiä ja ohjeita matkailun ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tästä voi mainita esimerkiksi Suomessa toteutetun YSMEK1-prosessin. Kolmannessa vaiheessa keskityttiin ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn ja laadittiin yritysten ympäristöjohtamisen menetelmiä, kuten esimerkiksi YVA ja EMAS. Tarkoituksena oli kehittää

17 17 matkailuyritysten ympäristöjärjestelmiä ja ympäristövaikutusten arviointia. Esimerkiksi Suomen YSMEK2-prosessissa ympäristöjärjestelmiä kehitettiin ennakoimaan ja ennalta ehkäisemään ympäristöongelmia. (Borg 1997, 50; Hemmi 2005, ) Nykyisin laaditaan globaaleja, alueellisia ja paikallisia matkailun kestävän kehityksen strategioita, ohjelmia, suunnitelmia ja tutkimuksia. (Hemmi 2005, 80). Esimerkiksi eräät järjestöt ovat julkaisseet yleistajuisia ohjeita kestävästä matkailusta, kuten The Green Light 1996 ja Sustainable Rural Tourism 1995 (Borg 1997, 49). Kestävän matkailukehityksen alkuaikoina puhuttiin yleisesti ympäristöä säästävästä matkailusta tai ympäristöystävällisestä matkailusta. Nämä termit todettiin kuitenkin riittämättömiksi kuvaamaan vastuullisempaa matkailua ja pian niiden tilalla ryhdyttiinkin puhumaan vastuullisesta matkailusta ja kestävästä matkailusta. Toisin kuin edeltäjänsä, nämä termit sisältävät myös eettisiä ja toiminnallisia vaateita, jolloin ne vastaavat paremmin tarkoitustaan. (Hemmi 2005, 82.) Kestävän matkailun tavoitteet Kestävän matkailun tavoitteena on tunnistaa matkailun kielteiset vaikutukset ja osoittaa ne toimintamuodot, joita noudattamalla voidaan ehkäistä ympäristölle aiheutuvia seurauksia (Hemmi 2005, 41). Kestävyys ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan yksittäisiä parannuksia ja ympäristövastuullisuutta. Se tarkoittaa koko matkailun uudelleen ajattelemista siten, että ympäristön laatu säilyy, ekologiset prosessit pysyvät toimivina, paikalliset yhteisöt ja yrittäjät hyötyvät ja matkailijat viihtyvät (Borg ym. 2002, 95; Mero ). Lisäksi on tärkeää saada matkailijat valistuksen avulla tietoisiksi ympäristönsuojelun vaatimuksista (Borg 1997, 49). Pohjimmiltaanhan kestävässä matkailussa on kyse juuri siitä, että matkailijat olisivat tietoisia vaikutuksestaan koko planeettaamme ja sen ekosysteemeihin (Mastny 2002, 155). Kestävä matkailu on pitkiin asiakassuhteisiin tähtäävä elinkeino (Borg ym. 2002, 95). Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization 2004 [Viitattu ]) mukaan matkailun on pyrittävä kaikkien voimavarojen hoitoon siten, että täytetään taloudelliset, sosiaaliset ja esteettiset tarpeet samalla ylläpitäen kulttuurista koskemattomuutta ja säilyttäen elämää ylläpitävät ekologiset toiminnot ja biologinen

18 18 monimuotoisuus (Kuvio 1). Kestävä matkailu on matkailutoimintojen järjestämistä siten, että matkailu tyydyttää matkailijoiden, paikallisväestön ja elinkeinon tarpeet sekä säilyttää tulevilla sukupolvilla mahdollisuuden tyydyttää omat tarpeensa (Swarbrooke 1999, 13). Kysymys on prosessista ja menettelytavoista, joita voidaan soveltaa matkailuelinkeinon kaikilla alueilla (Borg 1997, 51). Kuvio 1: Kestävän matkailun tavoitteet ja periaatteet (Hall 2000, 14). Kestävä matkailu koskee kaikkia matkailun muotoja ja kestävyydestä vastaavat kaikki matkailun toimijat asiakkaista matkailuorganisaatioihin. Kestävyydellä tarkoitetaan matkailun ekologisen, kulttuurisen ja taloudellisen kantokyvyn sekä matkailun laadun säilymistä samanaikaisesti. Lisäksi kestävyys tarkoittaa myös suunnittelun kokonaisvaltaisuutta. (Borg 1997, ) Hemmin ( , henkilökohtainen tiedonanto) mukaan kestävässä matkailukehityksessä on kysymys toiminnan jatkuvuudesta pitkällä aikavälillä siten, että matkailijoiden on mahdollista tulevaisuudessakin matkustaa ja matkailuyrittäjien harjoittaa elinkeinoaan. Kestävän matkailun ensisijaisiin periaatteisiin kuuluu, että yrityksissä on toimittava ekotehokkaasti, rakentamisessa on noudatettava paikallisia perinteitä, maisemanhoitoon on kiinnitettävä huomiota ja paikallisia tuotteita sekä palveluja on hyödynnettävä.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI

Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Tiina Toivonen YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA CASE PORIN KAUPUNKI Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK 2013 2 YHTEISKUNTAVASTUUN RAPORTOINTI KUNTASEKTORILLA

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ

YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ 2 Efeko Oy YHTEISKUNTAVASTUU MATKAILUALAN YRITYKSISSÄ Leena Köppä Henna Hauta-Heikkilä Maarit Hiltunen Efeko 2005 Efeko Oy 3 UDK-luokitus: Asiasanat: yhteiskuntavastuu,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE

SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE SOSIAALISEN MEDIAN MARKKI- NOINNIN VUOSIKELLO WEECOS OY:LLE Lotta Heinämäki Leena Huuskonen Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous LOTTA HEINÄMÄKI

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA

KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja ympäristötekniikan osasto KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKULMIEN HUOMIOIMINEN KUNNAN ENERGIARATKAISUSSA Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen

Lisätiedot

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6

Kestävä kasvatus. etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä SUOMEN KULTTUURIPERINTÖKASVATUKSEN SEURAN JULKAISUJA 6 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 6 www.kulttuuriperintokasvatus.fi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet

Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Mikro- ja pk-yritysten viestintävalmiudet - Lohjan alueen yritysten motivaatio, osaaminen ja tietotekniset valmiudet Ahlgren, Tiina Koivu, Tiina Loskin, Tiinaliisi 2010 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN

MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN MAAKUNTAURA - KESKI-SUOMEN LUONTOMATKAILUN UNOHDETTU JÄTTILÄINEN Juhani Kettunen Jura Mäkinen Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Kannen kuva: InnoHub Lohja -pelilauta FuturesLab CoFi Laurea Kannen kuva

Lisätiedot

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen POTILASJÄRJESTÖJEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Teemahaastattelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä

OPINNÄYTETYÖ. Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä OPINNÄYTETYÖ Joukkoistaminen ja verkon parvet nuorisotyön välineinä HypeCon-toiminta ja Impulssi-toimintamalli Mika Joensuu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK (90 op) 04 / 2014 www.humak.fi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot