vastuulliseen anniskeluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vastuulliseen anniskeluun"

Transkriptio

1 4/2005 SININAUHALIITON TIEDOTUSLEHTI KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki asettaa Casa Toscanassa lapset etusijalle Eettinen ruokalista kouluttaa Lehtori Maarit Lavikainen: Ravintoloissa näkyy lasten hätä Perhetyöntekijä Tarja Sassi: Perheitä tuettava läheisen vankeusaikana Sivu 3 vastuulliseen anniskeluun Lisää aiheesta sivuilla: 4-5

2 Syrjäytymistä voidaan vähentää yhteisellä tahdolla Sininauhaliikkeemme ensi vuoden slogan on Saiskos toivoa. Valtakunnallinen Toivo-kampanja toteutetaan Sininauhaliiton 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Vaikka monet muutkin toimijat ovat liikkeellä toivon nimissä, on Sininauhaliike omiaan puhumaan toivosta päihde-ehtoisen syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisessa taistelussa. Väkevien alkoholijuomien kulutuksen kasvun seuraukset, kuten alkoholimyrkytysten ja alkoholikuolemien määrien raju lisääntyminen sekä asiakkaiden elämäntilanteen kokonaisvaltainen huonontuminen, olivat Sininauhaliiton ja sen useiden jäsenyhteisöjen tiedossa jo ennen virallisia päihdetilastoja ja barometreja. Samankaltaisia viestejä tuli myös muilta ruohonjuuritason työtä tekeviltä tahoilta. Päihdeongelmaiset on todettu Sosiaalibarometrissa 2005 kaikkein kiireellisimmin uusia tukitoimia tarvitsevaksi ryhmäksi. Miksi Suomessa puhutaan jatkuvasti pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttämisestä, kun samalla, verrattuna moniin länsimaihin, Suomi on palvelujen saatavuudessa epätasa-arvoisempi kuin moni muu valtio? Terveyden edistämisen keskuksen Päihdebarometrin julkaisemisen yhteydessä kysyttiin aiheellisesti: Keskitytäänkö päihdehuollossa vain taloudellisesti kannattavaan hoitoon? Nyt tarvitaan vahvaa kansaliikettä sen puolesta, että ihmisellä olisi edelleen oikeus huolenpitoon ja hoidetuksi tulemiseen. Kokemuksellinen tieto Sininauhaliiton jäsenkentältä kertoo, että diakonisissa päiväkeskuksissa hoidetaan yhä enemmän ja enemmän kaikkein syrjäytyneimmän päihdeongelmaisen oikeuksia. Asiakas on yhä huonommassa kunnossa ja hän tarvitsee akuutisti tukea. Ilman diakonista apua monet olisivat jo jääneet hoitamatta. Toivoa ylläpitää tieto uusista toimista alkoholihaittojen vähentämiseksi. Suomen hallituksen asettaman uuden ministerityöryhmän tulisi nyt kuulla riittävän kokonaisvaltaisesti kansalaisjärjestöjen hiljaista tietoa tämän hetkisestä todellisuudesta, kun se valmistelee helmikuussa 2006 esitettäviä toimenpide-ehdotuksia alkoholihaittojen vähentämiseksi. Samalla tulisi varmistaa se, että eri ministeriöt toimivat myös käytännössä yhteistyössä haittojen vähentämiseksi Alkoholiohjelman edellyttämällä tavalla. Kun eri sektoreita haastetaan vastuun kantoon, koetukselle joutuu se, onko alkoholiliberalismin puolesta liputtava suomalainen valmis sosiaalisen vastuun takia tinkimään itsekeskeisyydestään. Individualismi huutaa ihmisten päässä: Minulle alkoholinautinnot eivät ole ongelma. Haluan juoda mahdollisimman helposti, vapaasti ja halvalla. KUVA: ILKKA PARTANEN Arvostan suuresti siinä keskieurooppalaista järjestelmää, jossa yksityiset ihmiset ja yritykset sitoutuvat lahjoitusten ja sponsoroinnin kautta tukemaan taloudellisesti sitä työtä, jota diakoniset kansalaisjärjestöt tekevät kaikkein heikoimpiosaisten auttamiseksi. Viime keväänä yhden illan hyväntekeväisyyskonsertin aikana kerättiin Saksassa 6,5 miljoonaa euroa diakoniselle hoitotyölle ja kansalaistoiminnalle. Kun meillä Suomessa on yhä enemmän niitä, joilla on taloudellisesti kaikki edellytykset auttaa, toivoisin Suomeenkin uudentyyppistä kannustinjärjestelmää. Alkoholimyynnin tuotoista valtio voisi kohdentaa osan suoraan hoitoja kuntoutustoimintaan. Meidän ei pidä hyväksyä sitä, ettei jatkuvan taloudellisen kasvun ja hyvän kilpailukyvyn aikana Suomessa päihdeongelmaisten hoitoon ja kuntoutukseen ole olemassa taloudellisia resursseja. Kyse on arvovalinnoista. AARNE KIVINIEMI toiminnanjohtaja Kannanotto päihdekuolemiin ja syrjäytymiseen Sininauhaliitto ry:n Lahdessa pidetty vuosikokous pitää välttämättömänä valtiovallan konkreettisia ja nopeita toimia päihdekuolemien ja päihde-ehtoisen syrjäytymisen estämiseksi. Kokous korostaa, että kunnat tarvitsevat lisätukea, joka on kohdistettu päihdehaittojen ehkäisyyn. Sininauhaliiton jäsenjärjestöt, joita on yhteensä sata eri puolilla maata, sitoutuvat toimijoina kantamaan oman vastuunsa, kun niille ohjataan työn tekemiseksi välttämättömät resurssit. Samalla Sininauhaliitto toivoo eri ministeriöiden, järjestöjen, kirkkojen ja yritysten välisen ja eri sektorit ylittävän yhteistyön tehostamista päihde-ehtoisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Kyse on kansanterveydellisesti merkittävästä uhkatilanteesta, jonka torjumiseen on saatava mukaan mahdollisimman monet eri tahot. On kehitettävä tehokkaampi yhteiskunnallinen kan- nustinjärjestelmä, että yritykset ja eri sektoreilla toimivat kansalaisjärjestöt saadaan sitoutettua sosiaaliseen vastuuseen ja näin ehkäisemään päihdehaittoja. Vastuuta ei tule jättää ainoastaan päihdetyölle, vaan siihen tulee sitouttaa yhteiskunnan eri toimijat niiden vaikutusmahdollisuuksien mukaan. Sininauhaliiton syyskokous kannustaa kirkkoja ja seurakuntia kokonaisvaltaiseen strategiseen sitoutumiseen päihde-ehtoisen syrjäytymisen vähentämiseksi. 2 2

3 Perheet tarvitsevat yksilöllistä tukea omaisen vankeusaikana TEKSTI JA KUVA: TUULA HUURRESALO Kun lähiomainen joutuu vankilaan, siviiliin jäävä perhe saattaa kokea kärsivänsä myös osan rangaistuksesta. Asia saatetaan kokea jopa niin hävettäväksi, että perhe salailee viimeiseen asti sitä, että joku sen jäsenistä on vankilassa. Perheiden tuki - projekti haluaa rikkoa salaisuuden verhoa. Toivomme voivamme hälventää ennakkoluuloja ja luoda koko perheen huomioon ottavia tukimalleja, sanoo projektin vastaava perhetyöntekijä, perheterapeutti Tarja Sassi. Työparina hänellä on perhetyöntekijä, sosionomi (AMK) Petra Huhtimo. Perheiden tuki on osa Kriminaalihuollon tukisäätiön Vapautuvien tukiohjelmaa. Sen tarkoituksena on parantaa suomalaista jälkihuoltojärjestelmää. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja siten, että ne vastaisivat nykyistä paremmin niiden kriminaalihuollon asiakkaiden tarpeisiin, jotka pyrkivät rikoksettomaan elämään. Vuoden alussa käynnistynyt hanke kestää kaksi vuotta ja siihen on otettu mukaan kahdeksan perhettä. Projektissa on tilaa vielä yhdelle-kahdelle perheelle. Siviilissä olevien tuen tarve tulee jatkuvasti näkyviin, kun keskustelemme perheiden kanssa. Perheet ovat tavattoman yksin, jopa erossa suvuistaankin. Vankeus saattaa olla joko salattu suvulta tai joskus suku on jopa tuominnut sen, joka on teon tehnyt, eikä halua olla yhteydessä mitenkään, Tarja Sassi sanoo. Yksinäiset linnan lesket Moni nainen kokee olevansa yksinäinen linnan leski ilman ympärillä olevia ihmisiä, jotka ymmärtäisivät. Tästä syystä hankkeen aikana päätettiin kokeilla naisten vertaistukiryhmän toimintaa. Edellytyksenä ryhmään tulolle on naiseus sekä läheinen joka suorittaa ehdotonta vankeusrangaistusta. Vas- Perhetyöntekijät Petra Huhtimo ja Tarja Sassi rakentavat vankilasta vapauteen ulottuvaa perhetyön polkua. taavaa toimintaa ei ole pääkaupunkiseudulla ennestään lainkaan. Ajatus ryhmästä tuli perheleireillä tavatuilta naisilta, sanoo perhetyöntekijä Petra Huhtimo. Kokoonnumme kuukauden välein ja käsittelemme hyvin erilaisia, ryhmäläisten arjesta nousevia aiheita. Ryhmiin voi tulla koko ajan ja kokoontumisajankohdat löytyvät säätiön nettisivuilta. Tarja Sassi sanoo, että vankeus on perheelle aina kriisi. Kotiin jäävät eivät aina tiedä mistä hakea apua hätäänsä. Usein tähän kietoutuu myös päihdeja mielenterveysongelmia. Lapset saattavat oireilla pahastikin ja useimmissa tapauksissa lastensuojelu on jo mukana perheen elämässä. Silti yhden perheenjäsenen, usein isän, vankilaan joutumisesta ei välttämättä uskalleta kertoa edes sosiaaliviranomaisille. Vanhemmat saattavat olla kertomatta asiasta myös koulussa, koska asiaa hävetään sekä pelätään ennakkoluuloja. Tietoa ja mallitusta Perhetyöntekijät ovat huomanneet, että sosiaalipuolella on suhteellisen vähän tietoa siitä, miten jonkun perheenjäsenen vankilaan joutuminen vaikuttaa muihin perheenjäseniin. Hankkeen yhtenä tavoitteena on pyrkiä tekemään viranomaistahoille helposti luettava tietopaketti vankien ja heidän läheistensä problematiikasta. Oppaaseen tulevaa tietoa pyritään keräämään laajalta toimijaverkostolta, viranomaisilta, perheiltä ja vankilasta. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa vankilasta vapauteen ulottuvaa perhetyön polkua. Parivaljakkoa huolettaa kuitenkin se, kuka toimintaa jatkaa, kun projekti päättyy. Meidän tehtävämme on löytää tukiverkostoja jo olemassa olevilta tahoilta ja pyrkiä kartoittamaan millaista tukea perhe tarvitsee perheenjäsenen vankeusaikana, vapautumisen ensi metreillä ja siitä eteenpäin, Tarja Sassi toteaa. Ensimmäiset viikot vapautumisen jälkeen ovat osoittautuneet ratkaiseviksi. Tukea antavien verkostojen luominen olisi hyvä aloittaa jo puolta vuotta ennen vapautumista. Sivulle 6 3

4 Eettinen TEKSTI: ANNIKA TREUTHARDT ruokalista merkitsee vastuullista anniskelua KUVA: TAPANI ROMPPAINEN Ravintolaelämässä lapsilähtöinen näkökulma on uutta. Lapset tulevat ravintolaan lähinnä vanhempien kylkiäisinä. Eettinen ruokalista kehiteltiin siksi, että lapsillakin on nähdyksi tulemisen toivo. Sininauhaliiton projekti Nähdyksi tulemisen toivo on Asta Juntusen mukaan tuottanut tulosta. Aikaiseksi on saatu kaksi koulutuspakettia. Palvelualalalle on tehty Kuinka kohtaan päihtyneen asiakkaan. Eettinen ruokalista -koulutuspaketti ravintola-alan ammattilaisille, työpaikoille ja oppilaitoksiin. Eettisen ruokalistan tarkoitus on avata keskustelua alkoholihaitoista ja ravintolatyöntekijän mahdollisuuksista toimia erilaisissa tilanteissa. Oikean etiketin löytyminen ei ole Projektikoordinaattori Asta Juntunen on kehittänyt ravintola-alan ammattilaisille koulutuspaketin, jossa avainajatuksia ovat sosiaalinen vastuu, turvallisuus ja vuorovaikutustaidot. itsestään selvyys juuri lapsiperheiden kohdalla. Ravintola-alan lisäksi koulutuksen piiriin kuuluu sosiaalisen isännöinnin työote kiinteistönhuollossa sekä turvallisen kasvun ohjaajakoulutus. Koulutuspaketin ajatukset kulminoituvat sosiaaliseen vastuuseen, turvallisuuskysymyksiin ja vuorovaikutustaitoihin. Hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa Alkoholiohjelmaa. Olemme kaikki vastuussa Koulutuksen työnohjauksellinen ote on Juntusen mukaan ollut hyvä valinta. Työntekijöiden työssä kohtaamat asiat nousevat esiin, jolloin avoimelle keskustelulle on parhaiten tilaa. Valmiita vastauksia ei ole, mutta keskustelevan työskentelyn avulla pyritään yhdessä löytämään toimintalinjauksia. Pohdinta liittyy varsinaisesti työntekijän toiminnan seurauksiin, mitä toiminnasta parhaimmillaan ja pahimmillaan seuraa. Opiskelijoiden joukossa heräsi muun muassa havainto, että lapsia ei ravintolassa tule huomioitua tarpeeksi. Koulutuksen aikana otettiin toisenlainen asenne ja puhuteltiin lapsiasiakkaita, kun he tulivat vanhempien kanssa ravintolaan. Lapsien huomioon ottamisesta oivallettiin uutta. Jos lapsesta näkyy, että kaikki ei ole hyvin, tai vanhemmat käyttävät alkoholia huomattavasti, lapsen kanssa voidaan keskustella. On tärkeää antaa sellainen viesti, että he ovat olemassa. Jo pelkästään lapsen omalla nimellä puhuttelu on merkittävää. Sosiaalinen vastuu koskee kaikkia, joten jokaisen aikuisen on, tilanteen niin vaatiessa, ilmoitettava havainnoistaan lastensuojeluviranomaisille. Leimoja ei kehenkään lyödä, vaan tarkoitus on avata vapaampaa ilmapiiriä ja keskustelua vaikeistakin asioista. Lapsen kohtaaminen on avainasia Ravintola-alan työntekijöillä ei ole ollut selkeää tietoa, miten runsaasti alkoholia nauttinut asiakas saadaan puhumalla yhteistyöhaluiseksi, tai mitä tehdä terassin kulmaan unohtuneille lapsille tai vanhemmille, jotka tarjoavat lapselle omasta lasistaan. Turvallisuus on merkittävää niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin viihtyvyyden kannalta, joten huomiota kiinnitetään myös alkoholiriippuvuuden tunnistamisen taitoon. Koulutuksessa tiivistettiin myös tietoa alkoholismiin liittyvistä hoitopaikoista ja verkostosta. Lapsen persoonaa kunnioittavaan vuorovaikutukseen kuuluu tasavertaisuus, avoimuus ja hyvän tahtominen. Lapsi on aina heikompi osapuoli. Olennaista on nähdä lapsi omana persoonanaan eikä katsella häntä vain aikuisten kautta. Vastuun ottaminen merkitsee sitä, että uskalletaan nähdä mitä ympärillä tapahtuu. 4

5 CASA TOSCANA mukana Eettisessä ruokalistassa Järvenpääläinen ruokaravintola Casa Toscana on sysäissyt liikkeelle lapsien nähdyksi tulemisen toivon. Ravintolapäällikkö Suvi Pihlajamäki on avannut ravintolansa ovet Lasten oikeuksien päivänä hieman poikkeuksellisella tavalla kaikki tehdään lasten ehdoilla. Sinä päivänä ei tarjoiltu alkoholia ollenkaan. Ovella otettiin lapset vastaan puhuttelemalla ensin heitä. Lapset olivat ykkösvieraita. Ohjelmaa ei järjestetty siksi, että aikuiset saisivat syödä rauhassa, vaan ensin syötiin yhdessä ja sitten siirryttiin ohjelman pariin. Suvi Pihlajamäki toivottaa lapset tervetulleiksi perheravintola Casa Toscanaan. TEKSTI JA KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Lasten päivänä ei lasten ohitse puhuta Lasten oikeuksien päivään Casa Toscana liittyi Eettisen ruokalistan myötä. Etiikan kurssilta irtosi työvälineitä, sekä selkeämpi kuva siitä, miten reagoida tilanteeseen, jos vanhemmat käyttävät runsaasti alkoholia ja mukana on pieniä lapsia. Periaatepäätöksenä Casa Toscana kieltäytyy ottamasta lasten kanssa asioivaa baarin puolelle. Ruokaravintolan puolelle lapsiperheet ovat tervetulleita mihin vuorokauden aikaan tahansa. Next Hotel Rivoli -ketjussa kiinnitetään nyttemmin huomiota myös kerrostyöntekijöiden toimintaan. Kerroshoitajat koh- taavat paljon tilanteita, jossa vanhemmat käyttävät hotellihuoneessa runsaasti alkoholia, vaikka mukana on pieniä lapsia. Tapauksia on vain muutama tapaus vuodessa, mutta Rivolissa pidetään tärkeänä, että asiaan osataan reagoida oikein. Viihtyvyys tarkoittaa myös lasten huomioimista Eettisen ruokalista kurssin etu oli keskustelun mahdollisuus. Alkoholin haittavaikutukset tulevat esiin varsinkin pikkujouluaikaan, ja se aiheuttaa ylimääräistä stressiä työntekijöille. Ihmiset, jotka eivät muuten juo kovin paljoa, eivät tiedosta omaa tilaansa, Pihlajamäki sanoo. Pihlajamäen ravintolassa lapsilla on aina etusija. Jos he syövät ruokansa reippaasti loppuun, palkinnoksi pääsee ravintolan keittiöön itse tekemään jäätelöannoksen. Lapset ovat asiakkaita siinä missä aikuisetkin. Lasten viihtyvyys vaikuttaa siihen, mihin ravintolaan päätetään mennä. Yritämme luoda sellaista henkeä, että meidän ravintolaan kuuluvat äänet ja elämä, niin kuin italialaiseen kulttuuriin kuuluu, Pihlajamäki avaa. TEKSTI JA KUVA: ANNIKA TREUTHARDT Asennekasvatusta heti opiskeluajasta alkaen Tuusulan ammattiopiston ravitsemisalan lehtori Maarit Lavikainen arvelee asennekasvatuksella olevan suurin osuus alkoholin käytön suhteen. Tärkeintä on opettaa opiskelijoille sosiaalisia taitoja. Hän huomauttaa, että ei aikuistakaan saa jättää heitteille, vaikka tämä joisi liikaa. Maarit Lavikainen Tällä hetkellä ravitsemisalan koulutukseen kuuluu kahden opintoviikon verran alkoholilainsäädäntöä, alkoholin käytöstä työnantajan kannalta ja anniskeluvalvonta. Maarit Lavikaisen mukaan opiskelijat tietävät aika paljon asioista jo ennen kuin tulevat kouluun, vaikka nuorimmat ovat vuotiaita. Tähän saakka käytössä on ollut lähinnä Alkon materiaali. Päihdekasvatus koskee myös opiskelijoi- ta itseään; koulussa on päihdestrategia käytössä, mikä merkitsee alkoholiriippuvaisen opiskelijan passittamista a-klinikalle tai muuhun päihdehoitopaikkaan. Lasten hätä näkyy ravintoloissa Lavikaisen mukaan tunneilla on tullut esiin päihdeperheiden lasten hätä. Se, mikä näkyy ravintolatyössä lasten laiminlyöntinä, on herättänyt paljon keskustelua. Tunnilla arveltiin, että olisi helpompi pyytää ongelma-aikuiselta mieluummin jonkun lähisukulaisen puhelinnumero kuin lastensuojelun numero. Joskin Lavikainenkin painottaa yhteistä vastuuta; on kenen tahansa kansalaisen velvollisuus huolehtia lapsista. 5

6 KUVA: ILKKA PARTANEN Koulutustilaisuus peliriippuvuudesta Jyväskylän pääkirjastossa OHJELMA Koulutustilaisuuden aloitus - toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Liikaa pelissä - rahapelit ja peliongelma - projektipäällikkö Tapio Jaakkola, Peluuri- projekti, Helsinki Pelaajan läheisenä. - tutkija Mari Pajula, Helsinki Kahvitauko Peliriippuvuudesta irti päässeen stoori Asiantuntijat vastaavat yleisön tekemiin kysymyksiin. - asiantuntijoina projektipäällikkö Tapio Jaakkola, Helsinki, tutkija Mari Pajula, Helsinki, johtaja Jyrki Koskela, Tyynelän Kuntoutuskeskus ja sosiaalityöntekijä Anne-Maria Perttula, Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö Aika: Paikka: Jyväskylän pääkirjaston pieni luentosali, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä Hinta: maksuton Ilmoittautumiset: mennessä osoitteeseen Lisätietoja: tiedottaja Martti Kortelainen, puh , ja diakoni Juha Lappi, puh , Koulutustilaisuus on avoin ja maksuton kaikille asiasta kiinnostuneille Tilaisuuden päätös Perheet tarvitsevat... JATKOA SIVULTA 3 6 Perheleireillä harjoitellaan puhumista Perheet voivat käsitellä asioitaan ja harjoitella vuorovaikutustaitoja teemoitetuilla perheleireillä. Niitä pidetään yhteistyössä Vilppulan vankilan kanssa. Perheleireillä tuetaan mm. vanhemmuutta ja opastetaan myös vaikeidenkin asioiden puheeksi ottamisessa. On hyvin tärkeää esimerkiksi kysyä asiakkaalta, että onko hän jo puhunut lapsille siitä, että isä tai äiti on vankilassa. Uskomme myös, että kun aikuista näin tuetaan, tulee lapsikin enemmän autetuksi. Lapset useinkin tietävät tai ovat kuulleet asiasta puhuttavan, vaikka siitä ei suoranaisesti heille olisikaan kerrottu. He joutuvat kantamaan salaisuutta, kun eivät voi puhua aikuisten kanssa, Petra Huhtimo sanoo. Projektin työntekijät ovat havainneet, että lapsiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ajankohtaisen aiheen herättämänä he ovat suunnitelleet asiantuntijaseminaarin yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikön kanssa. Maaliskuussa 2006 pidettävällä seminaarilla halutaan herättää keskustelua lapsen asemasta vanhemman vankeuden aikana. Jalkautunutta tutkimusta ja tukea Tarja Sassi ja Petra Huhtimo kertovat, että enimmäkseen työtä tehdään siviilissä olevan perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä ja ollaan yhteistyössä monien eri verkostojen kanssa. Myös vankeudessa olevaa tavataan, mutta harvemmin. Vapauden lähestyessä tapaamisia tihennetään. Vangit ovat kertoneet, että on helpompi suorittaa rangaistusta, kun tietää, että perhe saa tukea ja voi hyvin. Perhettä pyritään tukemaan yksilöllisesti ja kohtaamaan heitä kokonaisena perheenä, vaikka toinen vanhemmista ei olekaan koko aikaa läsnä, olosuhteista johtuen. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tiedon jakaminen verkostoille on onnistunut hyvin ja sitä jatketaan. Meidät on otettu hyvin vastaan toimiessamme siviilin ja vankilan välimaastossa, Tarja Sassi ja Petra Huhtimo toteavat. Perheiden tuki projekti

7 ccccccc Debet , , ,00 Kredit , , , on jäsenjärjestöjen tilitoimisto Kuvassa Sinitilin tiimi: (vas.) Pirjo Heikkilä, Ismo Valkoniemi, Arja Johansson, Hannele Ruotsalo ja Marjut Varhamaa. Kuvasta puuttuu Päivi Soini. TEKSTI JA KUVAT: OLLI KARINIEMI Sininauhaliiton hallitus käynnisti vuoden 2002 keväällä taloushallinnon kehittämistoimet. Jäsenjärjestöille haluttiin tarjota räätälöityjä taloushallinnon palveluja reaaliaikaisesti ja kustannustehokkaasti. Kehittämistoimien seurauksena perustettiin Sinitili tilitoimistopalvelu. Myös vanhan Dos-pohjaisen kirjanpitoohjelman tilalle valittiin nykyaikainen taloushallinnon kokonaisjärjestelmä Fivaldi, kertoo Sininauhaliiton talouspällikkö Ismo Valkoniemi. Fivaldi on helppokäyttöinen ja turvallinen Fivaldilla voi hoitaa osto- ja myyntireskontran, palkanlaskennan, varaston- ja vuokraseurannan sekä tietysti kirjanpidon. Siitä voi tulostaa myös erilaisia graafisia raportteja vaivattomasti. Jos kirjanpito on ajantasalla, raportit antavat reaaliaikaista tietoa järjestön taloudellisesta tilanteesta Seuraavalle sivulle 7

8 Debet Kredit ccccccc Jotkut jäsenjärjestöistä ostavat meiltä kaikki taloushallinnon palvelut avaimet käteen periaatteella ja toiset vain joitakin palveluita. Fivaldi mahdollistaa sen, että jäsenjärjestöt voivat halutessaan hoitaa myös osan taloushallinnon tehtävistään itse. Usein järjestöstä löytyy henkilö, joka jo hoitaa taloutta tai haluaa opetella. Opastamme ohjelman käyttämisessä alkuun ja voimme pyydettäessä myös valvoa sitä, että taloudenhoito menee niin kuin sen pitääkin. Ilman Fivaldia räätälöinti ei olisi mahdollista. Ohjelman käyttäminen on jäsenjärjestöille edullista. Tarvitaan vain toimiva Internet-yhteys ja selain. Muita ohjelmia saati kalliita, vuosittain maksettavia lisenssimaksuja ei enää tarvita. Fivaldin käyttäminen muistuttaa etäisesti erilaisten lomakkeiden täyttämistä ja tallentamista. Jos on joskus osallistunut Internetissä vaikkapa johonkin kilpailuun ja täyttänyt lomakkeen, niin oppii varmasti käyttämään myös Fivaldia. Meillä on asiakkaita myös Sininauhaliiton ulkopuolelta. Tarjoamme heille Sinitilin palveluja Diakoniaosuuskunta Ekodian kautta. Tällöin toimimme täysin yritysmaailman pelisäännöillä ja näistä tuloista Sinitili maksaa veroa kuten muutkin alan yritykset , ,00 Sininauhaliiton hallituksen vuonna 2002 käynnistämä taloushallinnon uudistaminen on saatu tänä syksynä päätökseen, sanoo Ismo Valkoniemi. Rahoituksen saaminen edellyttää taloushallinnolta ammattimaisuutta Sinitilissä osaaminen on pääomaa, josta pidetään hyvää huolta. Osa Valkoniemen työajasta meneekin erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa käymiseen. Olen joskus ihmetellyt sitä, miksi jotkut järjestöt saavat projektirahoitusta ja 123 toiset eivät. Hiljattain olin Raha-automaattiyhdistyksen koulutustilaisuudessa, jossa sivuttiin järjestötaloutta. Luennoitsija mainitsi yhtenä syynä rahoitushakemusten hylkäämiseen sen, ettei järjestön taloushallinto herättänyt luottamusta. Ongelmana ei siis ollut hankkeiden sisältö vaan taloudenhoidon epämääräisyys. RAY edellyttää järjestöjen taloushallinnolta selkeyttä, läpinäkyvyyttä ja avointa tiedon jakamista. Heidän toivomuksensa on, että tietoa tarjotaan mielummin runsaasti kuin niukasti. Sinitili tarjoaa järjestöille taloushallinnon hoitamiseen ammattimaisuutta ja raportointiin täsmällisyyttä. Sinitilin palveluksessa on tällä hetkellä kuusi kokoaikaista työntekijää ja asiakkaita on viisitoista (15). Olemme tänä syksynä saavuttaneet hallituksen taloushallinnon kehittämiselle asettamat tavoitteet, ja kykenemme palvelemaan jäsenjärjestöjä entistä laadukkaammin, Valkoniemi iloitsee. Ismo Valkoniemi puh. (09) , Sinitilin työntekijöiden vastuualueet ja tehtävät Ismo Valkoniemi Sininauhaliiton ja Sininauhasäätiön talouspäällikkö: talouspäällikköpalvelut ja järjestelmien suunnittelu tilitoimistopalveluna. Diakoniaosuuskunta Ekodian toiminnanjohtaja Pirjo Heikkilä pääkirjanpitäjä: palkanlaskenta, kirjanpito, kassa Muu palvelutoiminta: koulutustehtävät Arja Johansson kirjanpitäjä: palkanlaskenta, vuokravalvonta, osto- ja myyntireskontra, kirjanpidon avustavat tehtävät Marjut Varhamaa kirjanpitäjä: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra Päivi Soini kirjanpitäjä: Sininauhasäätiön vuokraseuranta, osto- ja myyntireskontra. Hannele Ruotsalo hallintosihteeri: lehtirekisteri, laskutus, asiakastiedot 8

9 Hämeenlinnan Sininauha on Sinitilin asiakas Hämeenlinnan Sininauha on ollut Sinitilin asiakkaana usean vuoden ajan. Tähän asti se on merkinnyt melkoista kuittien lähettelyä Hämeenlinnasta Helsinkiin. Mutta tänä keväänä tilanne muuttui, kun Sinitili otti käyttöön Fivaldi-nimisen taloushallinnon ohjelmiston. Hyvä puoli on se, että yksittäinen järjestö voi joustavasti valita, mitä osia taloushallinnosta hoitaa itse ja mitä ostaa Sinitililtä, sanoo Aake Huurresalo. Keväällä palkkasimme toimistotyöntekijän, jonka yhtenä tehtävänä on kirjata kuitit suoraan kirjanpitoomme. Kuittien lähettely loppui ja työ jää paikkakunnalle. Saamme halutessamme vaikka päivittäin ajantasaiset raportit, kunhan vain kirjaukset on tehty, toteaa Hämeenlinnan Sininauhan toiminnanjohtaja Aake Huurresalo. Huurresalo pitää Sinitilin tarjoamia palveluja nykyisellään hyvinä, sillä yksittäinen järjestö voi joustavasti valita, mitä osia taloushallinnosta hoitaa itse ja mitä ostaa Sinitililtä. Olemme lisänneet taloushallinnon hoitamisessa oman työmme osuutta ja kirjausten lisäksi myös myyntireskontran hoitaminen siirtyy hoidettavaksemme. Hämeenlinnan Sininauhan toimistotyöntekijänä on toiminut keväästä lähtien taloushallinnon merkonomi Jaana Räsänen. Hän hoitaa muun muassa Sininauhan kirjanpidon. Olen käyttänyt työurani aikana useita eri kirjanpito-ohjelmia ja Fivaldi on tuntemistani ohjelmista yksinkertaisin käyttää. Tietysti täytyy tuntea kirjanpidon periaatteet, jotta kirjaukset sujuvat, Räsänen toteaa. Hämeenlinnan Sininauha on keskikokoinen jäsenjärjestö. Sen palveluksessa on kymmenen työntekijää ja eri tukimuodoin työllistettyä asiakasta. Olen saanut Sinitilistä apua ja opastusta ohjelman käyttämisessä, silloin kun olen sitä pyytänyt. Olen tykästynyt ohjelmaan, Räsänen tunnustaa. OLLI KARINIEMI Jaana Räsänen on käyttänyt Fivaldi-nimistä taloushallinnon kirjanpitoohjelmaa keväästä lähtien. Fivaldi on Finnvalli Oy:n kehittämä taloushallinnon ohjelma, joka mahdollistaa tietojen käsittelemisen paikasta ja ajasta riippumatta. 9

10 ccccccc Debet Kredit , ,00 Fivaldin etuja Ei lisensointimaksuja (eikä tuoteversiointia 3-4 vuoden välein). Ei jatkuvia ylläpidon, asennusten ja palvelinjärjestelmän vaatimia kustannuksia. Kiinteä veloitus eli kustannukset ovat tarkasti etukäteen budjetoitavissa. Yksinkertaistunut järjestelmien huolto ja ylläpito. Päivitykset automaattisesti. Kustannustehokas kokonaisratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Ohjelman käyttö mm. kotoa, eri toimipisteistä tai ulkomailta, mistä vain, kunhan käytössä on internetyhteys. Ketjuuntuminen ja laajentuminen helppoa. Vapaus valita myöskin työasemien käyttöjärjestelmä (Linux, Windows, Solaris yms.). Paperiton taloushallinto on todellisuutta. Uudet ominaisuudet käyttöösi nopeasti = Nopea kehitys ja tehokas jakelu. Ei huolta viruksista, laitekapasiteetista, tulipaloista, varkaista, varmistuksista jne ts. tiedot ovat aina turvassa ulkoisilta uhkatekijöiltä Finnvalli on räätälöinyt taloushallinnon ohjelmistot Sinitilin asiakkaiden käyttöön. Sinitili kouluttaa ja neuvoo asiakkaitaan ohjelman käytössä ja pyydettäessä myös seuraa kirjausten sujuvuutta. 10

11 Sininauhaliiton jäsenjärjestöt KUVAT: ILKKA PARTANEN 1. Alajärven päiväkeskusyhdistys ry Rengastie 29, ALAJÄRVI puh. (06) Alkoholisti- ja evankelioimistyö ry (c/o Antti Raittila), Siikaistentie 626, Alahonkajoki puh. (02) , Auttavaiset ry Marttilantie 9, TAAVETTI puh. (05) weppihotelli/auttavaiset_ry/ 4. ETRA-liitto ry Annankatu 7 C 24, HELSINKI (PL 94, TAMPERE) puh. (09) , faksi (09) Evankeliointi ja vankilalähetys ry Herukkapolku 10, PARAINEN puh Ev.lut. Lähimmäislähetys ry Lehtomäentie 211, NILSIÄ puh. (017) , faksi (017) For Life ry Hennalankuja 5 B 16, JYVÄSKYLÄ puh , Fossan katukirkko ry Hämeentie 15, FORSSA puh. (03) , (03) Garissim ry Sairashuoneenkatu 24 A 18, Turku puh Haapamäen Katulähetys ry Lääkärintie 2, HAAPAMÄKI puh. (014) Haminan Sininauha ry Notkotie 9, HAMINA puh Hangon Katulähetys ry Korsmanninkatu 40, HANKO puh. (019) Hartolan päiväkeskusyhdistys ry Vuorenkyläntie 35, HARTOLA puh. (03) Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö Alppikatu 2, HELSINKI puh. (09) (vaihde) 15. Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, HNMKY Vuorikatu 17, HELSINKI puh. (09) , (09) Helsingin Vieraskoti ry Suljettu lähtien kuukautta remontin vuoksi. Tilapäinen toimisto: Pursimiehenkatu 15 (nykyisiä tiloja vastapäätä), HELSINKI puh. (09) Hyvinkään Toimari ry Teollisuuskatu 8, HYVINKÄÄ puh Hämeenlinnan Sininauha ry Markkulantie 3 A, HÄMEENLINNA puh. (03) Ilmajoen Sininauhayhdistys ry Rehukyläntei 122, Nopankylä puh Joensuun Siniristi ry Jääkärinkatu 1, JOENSUU puh. (013) , Joutsan päiväkeskusyhdistys ry Jousitie 68, JOUTSA puh. (014) weppihotelli/joutsan_paivakeskus-yhdistys_ry/ 22. JSK-kellari ry Maariankatu 10, HAMINA puh. (05) , Juvan päihdeongelmaisten päiväkeskus ry Virpilänniementie 20 B, JUVA puh Jyväskylän Katulähetys ry Kankitie 10, JYVÄSKYLÄ puh. (014) , Karhukoti ry c/o Tarmo Majuri, Kankareentie 1 as. 3, HUMPPILA puh Karismakoti ry Karskogintie 418 A, SIUNTIO puh. (09) , faksi (09) weppihotelli/karismakoti/ 27. Kauhavan Sininauha ry Roihankuja 5, KAUHAVA puh. (06) , faksi (06) weppihotelli/kauhavan_sininauha_ry/ 28. Keravan Suojakotiyhdistys ry Tuusulantie 40, KERAVA puh. (09) Keuruun Ystäväntupa ry Kangasmannilantie 13, KEURUU puh. (014) Kirkkopalvelut ry, Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskus Vilhulantie 251 D, NAARAJÄRVI puh. (015) , faksi (015) Kodittomien tuki - Hemlösas Stöd ry Tinatie 5 C, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Korpikoti ry Vesannontie 790 A, KEITELE puh. (017) Kouvolan kristillinen jengityö ry Sakaristontie 1, KOUVOLA puh. (05) Kovaosaisten ystävät ry Kalevankatu 19 A, HELSINKI puh , faksi (09) KRAN rf Krämertintie 2, HELSINKI puh. (09) Kriisipalvelu ry PL 170, LAHTI puh , faksi (03) Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö, KAN-yhdistys ry Jääkärintie 81, KORTESJÄRVI puh. (06) Kristillinen Raittiusliitto ry - Toimintakeskus Katutaso Hämeenkatu 7, LAHTI puh. (03) Nuorisokahvila Cafè Katutaso Kauppakatu 3, SEINÄJOKI puh Toivon Portti ry Itsenäisyydenkatu 6, IKAALINEN puh Toivon Portti ry Jämijärventie 29 B 9, JÄMIJÄRVI puh Toivon Portti ry Parkanontie 76, PARKANO 39. Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö ry, KTR Aapiskuja 2, VIMPELI puh Lahden Sininauha ry Alpilakatu 8, LAHTI puh. (03) , faksi (03) Lappeenrannan Katulähetys ry Ratakatu 13, LAPPEENRANTA puh. (05) , (pj) weppihotelli/lappeenrannan.katulahetys.ry/ 42. Lapuan Sininauha ry PL 20, LAPUA puh. (06) Meijerin Toimintakeskus Seisake ry Juhani Ahon tie 5, LAPINLAHTI puh. (017) weppihotelli/meijerin.toimintakeskus.seisake.ry/ Seuraavalle sivulle 11

12 44. Mikkelin Katutyö ry Nuijamiestenkatu 3, MIKKELI puh. (015) Lisätietoja 45. Myrskylyhty ry Kankaistenkatu 2, Kangasniemi puh Naisten Suojakoti ry Terhokuja 5, TAMPERE puh. (03) Nousevan Auringon Talon huumekuntoutus ry Näsilinnankatu 22 A 36, TAMPERE puh. (03) , faksi (03) Nuorten Keskus Liisankatu 27 A 5, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Nuotta, Rovaseudun kristillinen nuorisoyhdistys ry Ainonkatu 4-6, ROVANIEMI puh , faksi Nurmon Sininauha ry Pappilantie 1, NURMO puh. (06) , One Way Mission ry PL 21, ESPOO puh. (09) Pajatien toimintakeskus Pajatie 2, PIELAVESI puh. (017) Palvelukotiyhdistys Viisi Leipää ei yhteystietoja 54. Pirkanmaan Sininauha ry Riipuksenkatu 13, TAMPERE puh. (03) Porin Sininauha ry Muistokatu 4, PORI puh. (02) weppihotelli/porin_sininauha_ry/ 56. Pulsan hoitokoti ry Pulsan asematie 13, PULSA puh. (05) Päiväkeskus Pysäkki ry Päiviönkatu 42, IISALMI puh. (017) Rauhalan narkomaani- ja jengityökeskus ei yhteystietoja 59. Rauman Seudun Katulähetys ry Lyseokatu 7, RAUMA puh. (02) Rovaniemen päiväkeskus ry Kairatie 23, ROVANIEMI puh. (016) Väärtilän päiväkeskus Riekkotie 2 b 7, Enontekiö puh Karessuvannon päiväkeskus Käsivarrentie 3628, KARESUVANTO puh Päiväkeskus Sininen talo Jeesiönkuja 2, SODANKYLÄ weppihotelli/rovaniemen_paivakeskus_ry/ RuokaApu yhdistys ry Simonkalliontie 9, VANTAA puh Samaria ry Kirkkotori 9 A 1, PORVOO puh. (019) Savo-Karjalan kr. työväenyhdistyksen piiriliitto ry Uukuniementie 1197, UUKUNIEMI puh. (05) , faksi (05) Seetri ry Urheilukatu 17, Kokkola puh. (06) Seinäjoen Katulähetys ry Riihikuja 4, YLISTARO, puh Sininauhasäätiö Hämeentie 62 C 39, HELSINKI puh , faksi (09) sininauhasaatio/ 67. Sininen Pysäkki ry Amandantie 10, VIIALA puh. (03) SLEY:n Katulähetys ry Hietalahdenkatu 7 A 18, HELSINKI puh. (09) Sosiaalilähetys ry c/o Matti Niemelä, Viirukuja 2, Hämeenlinna puh Suolahden Ystävän tupa ry Koulukatu 3 A, SUOLAHTI puh , Suomen poikien ja tyttöjen keskus -PTK ry Partaharjuntie 361, PARTAHARJU puh. (015) Suupohjan Sininauha ry Keskustie 8 as. K, KAUHAJOKI puh Syty ry ei yhteystietoja 74. Takaisin Elämään ry Rasinkatu 10, VANTAA puh. (09) , faksi Tampereen Huumeklinikkayhdistys ry Kauppakatu 12 C, TAMPERE puh. (03) , faksi (03) Tampereen Katulähetyksen Tuki ry Ev.lut srk-keskus Kyttälänkatu 1 G, TAMPERE puh , faksi (03) Teriskotisäätiö Tyriseväntie 139, TOIJALA puh. (03) weppihotelli/teriskotisaatio/ 78. Toimintayhdistys Leppälintu ry Oksmanintie 5 B, LEPPÄVIRTA puh. (017) Tornionlaakson Suojapirtti ry PL 15, TORNIO puh. (016) (toimisto), faksi (016) Turun Katulähetys ry Ruissalontie 19, TURKU puh. (02) , keittiö (02) , toimisto (02) Turun Sininauha ry c/o Kaija Raninen, Katariinantie 2 D20, TURKU 82. Työttömien paluumuuttajalääkäreiden ja - sairaanhoitajien yhdistys ry ei yhteystietoja 83. Uuden Kasvun Yhdistys ry Selintie 510 A, SELKI puh. (09) , faksi (09) Uusi Mahdollisuus ry Leppäkorventie 33 A 1-3, SYSMÄ puh. (03) Uudenkaupungin Diakoniasäätiö Kihukuja 2, UUSIKAUPUNKI puh. (02) Uudenkaupungin Katulähetys ry Vesa Riikkilä, Koulukatu 5 as 26, UUSIKAUPUNKI puh. (02) , Vaajakosken Suvanto ry Vaajakoskentie 123 E 2, VAAJAKOSKI puh. (014) weppihotelli/vaajakosken_suvanto_ry/ 88. Vantaan Nmky PL 67, VANTAA puh. (09) , faksi (09) Vapautuvien Tuki ry Ratamestarinkatu 11 B 8.krs, HELSINKI puh. (09) , , faksi (09) Vastuunkantajat ry Hämeentie 73, HELSINKI puh. (09) Vihreä Keidas ry Vilhonvuorenkatu 7-9, HELSINKI puh. (09) , , faksi (09) weppihotelli/vihrea_keidas_ry/ 92. Virtain Kristillinen Raittiustuki ry Virtaintie 20, VIRRAT puh. (03) , weppihotelli/virtain_kristillinen_raittiustuki_ry/ 93. Väentupa ry Katajamäentie 6, LAUKAA puh. (014) , (014) Vänstugan i Ekenäs rf Kustaa Vaasan katu 8, EKENÄS tel. (019) Ähtärin Toimela ry Koulutie12, ÄHTÄRI puh. (06) Äänekosken Katulähetys ry Rautatienkatu 11, ÄÄNEKOSKI puh. (014)

13 Sininauhaliitolle uusi hallitus ja uudet säännöt Uuden hallituksen koko pieneni kahdeksaan. Valituiksi tulivat: Ulla-Maija Nikula, toiminnanjohtaja (Rauman seudun Katulähetys), Leea Hiltunen, johtava hoitaja (Kristillinen terveys- ja raittiusjärjestö), Risto Kajaste, sosiaalijohtaja (Hämeenlinnan Sininauha), Raimo Leppälä, evankelista (Kristillinen Alkoholisti- ja Narkomaanityö, (KAN)), Vesa Lehtelä, toiminnanjohtaja (Pirkanmaan Sininauha), Risto Närhi, toiminnanjohtaja (Laukaan Väentupa), Johannes Niska-Virta, kehittämispäällikkö (Helsingin Diakonissalaitos) Kari Lahti, toiminnanjohtaja (Vaajakosken Suvanto). Varajäseniksi valittiin talouspäällikkö Erja Moisio-Santamaa (Jyväskylän Katulähetys) ja toiminnanjohtaja Jyrki Koskela (Tyynelän Kuntoutuskeskus). Sininauhaliiton hallitus vaihtui. Keskiviikkona 16. marraskuuta Hollolassa pidetty syyskokous hyväksyi liitolle täysin uudistetut säännöt, jonka johdosta koko hallitus valittiin uudestaan. Uusien sääntöjen mukaisesti hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan, kun aikaisemmin liiton kokous on tehnyt puheenjohtajan valinnan. Sininauhaliiton uusi hallitus. Kuvassa vasemmalta: Risto Närhi, Risto Kajaste, Ulla-Maija Nikula, Raimo Leppälä, Leea Hiltunen, Johannes Niska-Virta, Kari Lahti, Vesa Lehtelä ja Jyrki Koskela. Kuvasta puuttuu Erja Moisio-Santala. Ulla-Maija Nikula Sininauhaliiton uudeksi puheenjohtajaksi Sininauhaliiton hallitus on valinnut liiton uudeksi puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Ulla-Maija Nikulan Rauman Seudun Katulähetyksestä. Nikula seuraa tehtävässä Helsingin Diakonissalaitoksen lakimies Timo Mutalahtea. Mutalahti toimi puheenjohtajana viisi vuotta ja sitä ennen kaksi vuotta liiton muissa tehtävissä. Nikulalla on pitkä päihde- ja järjestötyön kokemus. Hän on koulutukseltaan psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja ammattijohtaja (JET). Hän on Turun Sininauha ry:n puheenjohtaja, Uudenkaupungin seurakuntaneuvoston jäsen, Uudenkaupungin sosiaalilautakunnan varajäsen sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen päihdeosaajat työryhmän jäsen. Rauman Seudun Katulähetyksen johtajana hän on työskennellyt seitsemän vuotta. Sininauhaliiton varapuheenjohtajaksi valittiin Lahden kaupungin sosiaalijohtaja Risto Kajaste. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus kunnalliselta sosiaalisektorilta. Kajaste on myös Hämeenlinnan Sininauhan puheenjohtaja ja toiminut Sininauhaliitossa kehittämispäällikkönä. Sininauhaliitto sai kuusi uutta jäsentä Sininauhaliiton hallitus hyväksyi kuusi uutta jäsentä, jotka ovat Myrskylyhty ry, Haminan Sininauha ry, Ilmajoen Sininauhayhdistys ry, Garissim ry, Ruoka- Apu yhdistys ry ja Vantaan NMKY ry. Myrskylyhdyn kotipaikka on Kangasniemellä ja se ylläpitää päiväkeskusta, tukiasuntolaa ja hoitokotia. Haminan Sininauhalla on päivätyökeskus ja se järjestää myös tuettua asumistoimintaa. Ilmajoen Sininauha suunnittelee päivätoimintakeskuksen ja Pyhärannalla toimiva Garissim narkomaanimiehille tarkoitetun kristillisen, lääkkeettömän hoidon yhteisön perustamista. RuokaApu on Vantaalla toimiva avustusjärjestö, joka jakaa ruokakasseja, järjestää ruokailuja ja tukee päihteettömään elämään. Vantaan NMKY toteuttaa laaja-alaista lapsi- ja nuorisotyötä. Yhdistyksen urheilu- ja liikuntatoiminta on monipuolista ja lajeina ovat muun muassa koripallo, salibandy ja lentopallo. Perinteisen kerhotoiminnan lisäksi työmuotoja ovat leiri- ja seikkailutoiminta. Alavuden päiväkeskusyhdistys ry:n toiminta on lakannut ja se on eronnut liiton jäsenyydestä. Sininauhaliiton jäsenmäärä on näiden muutosten jälkeen

14 Elämälle Kyllä - toipumisoppaat huonosta itsetunnosta läheisriippuvuudesta Uudet painokset! Vääristynyt käsitys omasta itsestä estää täysipainoista elämää. Sisäinen mitättömyyden tunne voi olla vahva kipu, joka ohjailee elämämme valintoja... Läheisriippuvuus saattaa olla selittämättömän henkisen pahoinvoinnin taustalla. Raja itsemme ja toisten ihmisten välillä on hämärtynyt. Se saa meidät kantamaan vastuuta yli voimiemme, väistämään omaa kipuamme ja miellyttämään muita ihmisiä itsemme kustannuksella... Elämälle Kyllä -sarjan toipumisoppaat tarjoavat hyvän välineen sinulle, joka haluat yhdistää kristillisyyden omaan toipumisprosessiisi. Kukin kirjanen koostuu kuudesta jaksosta. Se sisältää ohjeet sekä ryhmäkäyttöön että aiheita yksin työstäville. Ryhmänvetäjille on kirjasissa tarkat ohjeet. Kirjasten hinta 6,50 e / kpl. Sarjassa ilmestyneet toipumisoppaat Täyden palvelun kopiointia KOPIO ESKOLA Oy Viirintie 8, Klaukkala Nuorisodiakonisen työn verkostoa kootaan Sininauhaliiton Värit Elämään -hankken puitteissa kootaan nuorisodiakonisen työn verkostoon sellaisia jäsenjärjestöjä, jotka kohtaavat työssään vuotiaita. Mukaan kutsutaan myös sellaisia toimijoita, jotka haluaisivat tavoittaa tätä ikäryhmää. Liitossa on joitakin selkeästi ko. ryhmän parissa työskenteleviä järjestöjä. Myös monissa aikuisille kohdennetuissa toiminnoissa, esimerkiksi päiväkeskukset, on mukana paljon alle 30-vuotiaita nuoria. Toivon, että laittaisit meille ajatuksiasi sinun järjestösi toiminnasta nimenomaan vuotiaiden parissa. Asiat voivat olla toiminnan esittelyä, huomioita nuorten osallistumisesta, kysymyksiä heidän kanssaan tehtävän työn mahdollisuuksista, ajatuksia työn kehittämisestä, jne. Kokoan verkostoa vuoden lopulla ja alkuvuodesta. Ensimmäinen tapaaminen on keväällä. Ajatuksia, kysymyksiä ja ihmettelyjä toivotaan puhelimitse tai sähköpostitse osoitteella: Riippuvuudesta ISBN Syyllisyydestä ISBN Pelosta ISBN Häpeästä ISBN Merit Lindén, projektikoordinaattori Värit Elämään - sosiaalisen vahvistamisen verkostohanke Sininauhaliitto Puh Katkeruudesta ISBN Tilaukset Masennuksesta ISBN Vääristyneistä jumalakuvista ISBN Toipuminen elämän mittainen matka ISBN Sininauhaliitto puh. (09) , faksi (09) , tai hyvin varustetuista kirjakaupoista. Sininauhaliiton tiedotuslehti Toimituksen osoite: Krämertintie 2, HELSINKI Puh. (09) , faksi (09) Päätoimittaja: Tuula Huurresalo Toimittaja: Olli Kariniemi Taitto: Terttu Hauhia Painopaikka: Trio-Offset Oy, Helsinki

15 Sininauhaliitto valtakunnallinen kristillisten päihdejärjestöjen yhteistoimintaliitto KUVA: ILKKA PARTANEN Krämertintie 2, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) Aarne Kiviniemi (09) , Toiminnanjohtaja Elena Rokala, (09) , Kehitysjohtaja Järjestöpalvelut ja kehittämistoiminta Ari Inkinen, (09) , Päihdetyön kehittämispäällikkö Eija Kilgast, (09) , Päihdetyön kehittämispäällikkö Tukea KaikkiNaisille -hanke Hiltunen Tarja, puh. (014) , projektipäällikkö Virpi Kujala, puh projektityöntekijä Nähdyksi tulemisen toivo kehittämishanke Asta Juntunen, (09) , Projektikoordinaattori Värit elämään hanke, Merit Lindén, (09) tai Projektikoordinaattori M20-hanke, päiväkeskustoimintahanke Hannu Rutanen, Projektipäällikkö Päivi Heimonen, (09) tai Projektisuunnittelija Ikaalisten osaprojekti Juhani Haveri, Suunnittelusihteeri SiniDuuni-välittäjäorganisaatio Paula Välimäki, Hankekoordinaattori Ongelmapelaaja-projekti Elena Rokala, (09) , Vammaisten päihdetyön tukipalvelut (Vapa) Heidi Eriksson, (09) , Koordinaattori Tero Hintsa, (09) , Koordinaattori Liika on aina liikaa ikääntyminen ja alkoholi -hanke Eija Kilgast, (09) , Projektipäällikkö Maria Viljanen, (09) , Projektisuunnittelija Tukiasumisen kehittäminen Sininauhasäätiö, Jorma Soini, Toipumistyön kehittäminen Tuomo Salovuori, Järjestösihteeri (opintovapaalla) Arviointipalvelut Nina K. Hyttinen, (09) , Tutkija Talouspalvelut Ismo Valkoniemi, (09) , Talouspäällikkö Viestinnän palvelut Tuula Huurresalo, (09) , Tiedotuspäällikkö Työnohjaus ja sen kehittäminen Tuula Huurresalo, (09) , Sininauhaliitto ja Sininen aalto kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneitaan ja lukijoitaan kuluneesta vuodesta ja toivottavat valoisaa Uutta Vuotta 2006! Uutuuskirja kertoo kristillisen päihdeyhteisön merkityksestä päihteenkäyttäjälle Joulukuun alkupuolella ilmestyi sairaanhoitaja, sosionomi Tarja Lappalaisen uutuuskirja Tie uuteen - kristillisen päihdeyhteisön merkitys päihteenkäyttäjälle. Kirja pohjautuu samannimiseen tutkielmaan, jonka Lappalainen on tehnyt vuonna 2002 opiskellessaan Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Kirjan on julkaissut Kristillinen alkoholisti- ja narkomaanityö (KAN) ry. Uutuuskirja on tutkimus, joka käsittelee kristillisen yhteisön merkitystä päihteidenkäyttäjälle päihteistä vapautumiseen. Tuen tarve kasvaa haittojen kasvaessa Tilastot osoittavat, että Suomessa alkoholin käyttö on noususuunnassa. Kulutuksen kasvaessa myös yhteiskunnalliset haittavai- kutukset lisääntyvät. Tarvitaan erilaisia sektoreita, jotka voivat antaa tukea ja hoitoa päihdeongelmista kärsiville. Kristilliset päihdeyksiköt ovat yksi paikka, mihin päihdeongelmansa kanssa kamppaileva voi hakeutua. Kirjassa entiset päihteidenkäyttäjät kertovat kommenttejaan siitä, mitkä seikat vaikuttivat heidän selviytymiseen päihdekierteestä. Kirjassa kerrotaan myös, miten hakeutua hoitoon. Kirja sopii sosiaalihuollossa työskenteleville, alaa opiskeleville ja päihteidenkäyttäjien omaisille, päihdetyössä oleville ja siitä kiinnostuneille. Kirjaa voi tilata KAN ry:stä Kortesjärveltä numerosta (06) tai sähköpostitse osoitteesta Kirjan hinta: 10 c + postituskulut. 15

16 Sininen aalto -lehti Krämertintie HELSINKI Toivon sanoja Elämästä! Lahjaksi Ismo Valkoniemi Seinätön vankila Kirja puhuu ahdingosta, joka on tuhansille suomalaisille arkipäivää. Rohkaisee tarttumaan velkaongelmaan ja pyytämään apua. Toivoa on aina! Kirjoittaja on talousalan ammattilainen, joka on perehtynyt velkaantumisongelmaan. Sid. 128 s., 18,- ISBN LEIKKAA TÄSTÄ Tarja Hiltunen, Kati-Pupita Mattila, Virpi Kujala Näkyvä piilo Kirja käsittelee naisten päihdeongelman taustatekijöitä, kehityskulkua ja vaikutuksia sekä ongelmasta toipumista. Tarkoitettu sekä päihdetyön ammattilaisille että tavallisille lukijoille. Palvelee myös seurakuntien työntekijöitä. Sid. 175 s.,17,- ISBN Kati-Pupita Mattila Avarassa suojassa Emme tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Toisinaan elämä yllättää, ehkä satuttaakin. Jumalan avarassa suojassa voimme luottaa siihen, että tapahtumilla on tarkoitus ja merkitys. Kaunis nelivärikuvitus. Sid. 107 s., 18,- ISBN Lahjaksi Hanna-Maria Vahala Sininen rukouskirja Hanna-Maria Vahala jakaa arjen rukouksiaan niille, jotka etsivät sanoja rukoukseen. Mukana näyttelijä Veikko Ikosen runoja. Hanna-Maria Vahalan kuvitus. Sid., 80 s., 15,- ISBN Elämän kevät Toim. Hanna-Maria Vahala Elämän kevät on käsikirja luovan toiminnan ohjaamiseen asiakastyössä. Kirjan käytännöllisten ohjeiden avulla työntekijät voivat hyödyntää ammatissaan omaa taideosaamistaan. Sid. 130 s., 22,- ISBN Kyllä kiitos! Tilaan kirjat Seinätön vankila kpl à 18,- Näkyvä piilo kpl à 17,- Avarassa suojassa kpl à 18,- Sininen rukouskirja kpl à 15,- Elämän kevät kpl à 22,- Nimi Yhteisö Lähiosoite Postitoimipaikka Puhelin Hintoihin lisätään toimituskulut. Vastauslähetys Sopimus HELSINKI Sininauhaliitto maksaa postimaksun Sininauhaliitto Tilaukset tällä kupongilla (postimaksu maksettu), puh. vaihde (09) , faksi (09) , os. Krämertintie 2, HELSINKI

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit

Tekninen isännöinti Asuntojen ja kiinteistöjen kunnossapito, remontit Sininauhasäätiö on Sininauhaliiton hallinnoima, erilaisiin asumisen tarpeisiin keskittynyt tuetun olemisen, tekemisen ja asumisen ammattilainen. Tarjoamme ensisijaisesti erilaisten asumisen, tekemisen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari

Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari Monta tarinaa yhteisillä poluilla -seminaari 20. 21.10.2016 Jyväskylä Monta tarinaa yhteisillä poluilla 20-21.10.2016 Päihdetyön seminaari järjestetään jo neljättä kertaa. Olemme rakentaneet seminaarin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

1.10.2014 Hämeenlinna. Perhetyön päällikkö, perheterapeutti Tarja Sassi

1.10.2014 Hämeenlinna. Perhetyön päällikkö, perheterapeutti Tarja Sassi 1.10.2014 Hämeenlinna Perhetyön päällikkö, perheterapeutti Tarja Sassi KRITS Mikä on Kriminaalihuollon tukisäätiö? Rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä

Lisätiedot

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN

VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN VALMENNUKSELLA KIINNI ELÄMÄÄN VALMENNUSPAJA MAHIS AVAIN MAHDOLLISUUKSIIN NUORTEN YSTÄVÄT Yli 100-vuotias oululainen kansalaisjärjestö Työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa Löytävä vanhustyö 2014-2017, Turussa Palvelukatveet

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä

Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä Toimivat yhteistyömallit vapautuvien asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä VAT-yhteistyöpäivät Rovaniemellä 30.11.2016 Anna Leppo, Projektikoordinaattori, VAT-verkosto ja Yhdessä tukien,

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä

Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Jyväskylässä 13.10.2016 Ajankohtaista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn tilanteista/ylitarkastaja

Lisätiedot

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen

1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti 2.2.2010. www.pkky.fi/pko. Suvi Mutanen Kati Lappalainen 1 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Niittylahti Kalake r.y / Seikkailukasvatuspäivät Mikkeli www.pkky.fi/pko p Suvi Mutanen Kati Lappalainen 2 Seikkailukasvatus työhyvinvointia tukemassa? Työpajan ohjelma

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo

PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT. Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo PIKASSOS 10 v. Dialoginen paneeli SOSIAALIALAN KEHITTÄMISEN YDINILMIÖT Juhlaseminaari 1.12.2011 Tampere-talo Puheenjohtajina erityissuunnittelija Seija Junno & kehittämispäällikkö Mervi Janhunen Sekä dialogisen

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA?

MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? MITEN TOIMIA, KUN VANHEMMALLA ON VAIKEAA? Perheaikaa 18.2.2016 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri, emeritatutkimusprofessori Toimiva lapsi & perhe hankejohtaja (SMS) OMA TAUSTA Työ lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Alkoholiohjelma 2004 2007

Alkoholiohjelma 2004 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2005:2 Alkoholiohjelma 2004 2007 Työväline alkoholihaittojen ehkäisyyn SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 Kannen kuva: Tarmo Koivisto ISSN 1236-2123

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa

Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa 1 Seniori Vamos ja Löytävä vanhustyö - etsivä ja löytävä työ kaupungeissa osana Eloisa ikä ohjelmaa RAY rahoitus; Seniori Vamos 2013-2017, Helsingissä ja Espoossa RAY rahoitus; Löytävä vanhustyö 2014-2017,

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1

Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikko 2015-2017 (ESR) Kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli 16.6.2015 1 Itä-Suomen Varikot 16.6.2015 2 Varikon tavoitteet Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen Köyhyyden torjuminen

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.

Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11. Läänien yhteinen päihdeindikaattorihanke Maria Martin Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lappilaisen päihdetyön seminaari 8.11.2006 8.3.2007 1 Mikä? Lapin lääninhallituksen koordinoima läänien yhteinen

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito

Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Toimiva lapsi ja perhe Lapset puheeksi ja Neuvonpito Tausta, tavoitteet ja perusteet Portin Pirtti 1.11.2012 Anita Tervo miksi ollaan liikkeellä? vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelma tunnetusti vaaratekijä

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Tulos- ja palautetilaisuus Lahdessa 24.3.2014 24.3.2014 1 THL toteutti Hankkeen toimikausi 17.4.2013 16.4.2014 Asiantuntijaverkosto THL,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot