ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille ( )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille (2011 2012)"

Transkriptio

1 ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosikuntoutujille ( ) Väliraportti vuodesta 2011 Huhtikuu 2012 Suomen Osteoporoosiliitto ry

2 SISÄLLYS Johdanto Projektin tarve ja tarkoitus Ostoporoosi kansanterveysongelmana Murtumien ja kaatumisen ehkäisy, ryhmäkuntoutuksen vaikutukset Suomen Osteoporoosiliiton sopeutumisvalmennusta vuodesta Projektin kohderyhmä ja tavoitteet Projektin hallinnointi Talous Tiedotus Seuranta ja arviointi Projektin tulokset Projektin toiminta vuonna Toimintamallin kehittäminen Arviointia tavoitteiden toteutumisesta ja projektin vaikutuksista Katsaus tulevaan Kirjallisuusluettelo Liitteet... 15

3 1 Johdanto Vuonna 2011 Suomen Osteoporoosiliitossa käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ASKO Avomuotoisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämishanke osteoporoosia sairastaville. Hankkeen tavoitteena on edistää kansalaisten hyvinvointia lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntatoimen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä ja yhdistämällä näiden voimavaroja. Näin saadaan aikaan pysyvä muutos hyvinvointipalvelujen rakenteissa niin, että osteoporoosia sairastavien henkilöiden kokonaisvaltainen elämänmuutos tulee mahdolliseksi. Tavoitteeseen päästään kehittämällä osteoporoosikuntoutujien omalla tai lähipaikkakunnalla tarjottavan avo- ja ryhmämuotoisen sopeutumisvalmennuskurssin toimintamalli. Toimintamallin mukaan toteutetun kurssin myötä kurssille osallistuneiden kuntoutujien toimintakyky ja hyvinvointi lisääntyvät sekä he ja heidän lähipiirinsä voimaantuvat selviytymään arkielämän haasteista. Yhteistyötä lisäämällä ja voimavarat yhdistämällä vertaistoimijoille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja liikuntapalvelujen ammattilaisille syntyy selkeä kuva ja yhteinen saumaton toimintamalli siitä, miten menetellä osteoporoosikuntoutujan omahoidon tukemiseksi. ASKO-toimintamalli vahvistaa osteoporoosikuntoutujan elämänhallintaa ja tukee hänen omahoitoaan.

4 2 1 Projektin tarve ja tarkoitus 1.1 Ostoporoosi kansanterveysongelmana Osteoporoosi on kansanterveydellinen ongelma sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Suomessa osteoporoosia tai sen esiastetta osteopeniaa sairastaa arviolta yhteensä noin ihmistä. Erityinen haaste osteoporoosi on ikääntyville ihmisille, joilla on muitakin toimintakyvyn alenemiseen johtavia sairauksia. Heikentynyt toimintakyky altistaa kaatumistapaturmille. Erilaiset murtumat, kuten lonkkamurtumat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja lisäävät yhteiskunnallisia kustannuksia. Murtumat taas alentavat toimintakykyä entisestään. Kaatumisen aiheuttamista murtumista kustannusvaikutuksiltaan merkittävin on lonkkamurtuma, joita esiintyy Suomessa vuosittain noin 7000 kappaletta. Vuonna 2007 pelkästään tämän murtuman kokonaishoitokustannukset olivat arviolta 136 miljoonaa euroa. Yli 75-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä tulee kasvamaan arviolta 14 %:iin vuoteen 2030 mennessä ja ennusteiden mukaan tulevina vuosina lonkkamurtumien kokonaismäärä tulee nousemaan kaksin- tai kolminkertaiseksi. Lonkkamurtuman Käypä hoito -suosituksen mukaisesti lonkkamurtuman ehkäisyssä tulee kiinnittää huomiota osteoporoosin ehkäisyyn ja hoitoon sekä kaatumisten ehkäisyyn. Lonkkamurtumia ehkäisemällä vaikutetaan inhimillisten kärsimysten ja kustannusten vähenemisen lisäksi lonkkamurtumien komplikaatioista johtuvien ennenaikaisten kuolemien vähenemiseen. 1.2 Murtumien ja kaatumisen ehkäisy, ryhmäkuntoutuksen vaikutukset Kuntoutus on osa hyvää hoitoa ja sairauden pahenemisen ja uusiutumisen ehkäisyä. Osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia sairastavien hyvän hoidon, työ- ja toimintakyvyn säilyttämisen ja sairauden ennusteen kannalta on tärkeää, että potilas tuntee sairautensa. Lisäksi kuntoutujan on hyvä tuntea osteoporoosin hoito sekä elämäntavat, joilla on mahdollista ehkäistä osteoporoosin haitat ja tilanteen paheneminen. Kuntoutujan kannalta on tärkeää lisäksi pyrkiä estämään kaatumistapaturmia sekä yleensä murtumien syntymistä. Samaa sairautta sairastavien antama vertaistuki kuntoutuksen toteutuksessa on merkittävä. Tutkimukset ovat osoittaneet ryhmäkuntoutuksen olevan yhtä tehokasta kuin yksilöohjauksenkin. Ryhmäkuntoutusten on todettu parantavan osallistujien elämänlaatua ja toimintakykyä sekä sitouttaneen heitä hoitoon. Lisäksi ryhmämuotoinen toiminta on kustannustehokasta. Osteoporoosin hoidossa on olennaista, että kuntoutus on osa hoitoa heti alusta alkaen. Alun tiiviin kuntouttavan hoitojakson jälkeen moni potilas tarvitsee täydentävää ja ylläpitävää kuntoutusta. Tällaisen kuntoutuksen järjestäminen ei ole vielä saanut vakiintunutta, koko maan kattavaa järjestelmää, vaan se on ollut ja on edelleen lähes yksinomaan Suomen Osteoporoosiliiton Rahaautomaattiyhdistykseltä saaman avustuksen varassa järjestämää sopeutumisvalmennusta. 1.3 Suomen Osteoporoosiliiton sopeutumisvalmennusta vuodesta 2001 Osteoporoosi on diagnostisoituna sairautena nuori. Vuonna 1993 Kansaneläkelaitos määritteli osteoporoosin sairaudeksi, joka voidaan diagnostisoida ja jota voidaan hoitaa, mutta Kelan järjestämän kuntoutuksen rahoitus on lopetettu. Sen sijaan Suomen Osteoporoosiliitto ja sen edeltäjä Suomen Osteoporoosiyhdistys on kehittänyt ja organisoinut vuodesta 2001 lähtien sopeutumisvalmennusta

5 osteoporoosia sairastaville. Rahoitus toimintaan on tullut Raha-automaattiyhdistykseltä aluksi projektimuotoisena ja myöhemmin kohdennettuna toiminta-avustuksena. Sopeutumisvalmennusta on järjestetty kurssimuotoisena laitoskuntoutuksena. Kurssien määrä on vakiintunut kolmeen tai neljään vuosittain järjestettyyn kuusipäiväiseen internaattikurssiin, joita on pidetty vuosien aikana yhteensä 35. Kurssien rinnalla on järjestetty myös ensitietopäiviä, jotka ovat hiljattain diagnoosin saaneille suunnattuja yhden päivän mittaisia koulutuksia. Näitä on järjestetty vuoden 2011 loppuun mennessä yhteensä 26. Hyvät kokemukset ensitietopäivistä ovat herättäneet ajatuksen avomuotoisen sopeutumisvalmennuksen järjestämisestä entistä laajempana kokonaisuutena ja laajemmalle kohderyhmälle. Lisäksi laitosmuotoisen sopeutumisvalmennuksen käyneet ovat toivoneet jatkokursseja, joilla voitaisiin kerrata opittua ja kysyä uusia esiin tulleita omahoitoon liittyviä asioita. Sopeutumisvalmennuskurssi on monelle ainoaksi jäävä tilaisuus saada tietoa sairaudesta, sen hoidosta ja kaatumistapaturmien ehkäisystä sekä saada vertaistukea. Osteoporoosi on pitkäaikaissairaus, joka vaatii myös lähiympäristön tukea sekä yhteiskunnan panosta ja terveydenhuollon kumppanuutta säännöllisen omahoidon tuen tueksi. Suomen Osteoporoosiliitto päätti ASKO-hankkeen avulla laajentaa sopeutumisvalmennusta nykyisestä pienen ryhmän palvelusta laajempaan mittakaavaan. Kurssilaisten majoituskustannukset poistamalla ja internaattimuotoisesta toiminnasta luopumalla voitaisiin tarjota sopeutumisvalmennusta nykyistä suuremmalle ryhmälle. Lisäksi sopeutumisvalmennuksen järjestäminen lähellä kotia mahdollistaisi myös lähipiirin osallistumisen ja verkostoitumisen paikallisten sidosryhmien kanssa. 3 2 Projektin kohderyhmä ja tavoitteet Projektin kohderyhminä ovat: Kuntoutujat eli osteoporoosia sairastavat henkilöt Suomen Osteoporoosiliiton jäsenyhdistykset ja vertaisasiantuntijat yhdistyksissä Ammattilaisasiantuntijat sosiaali- ja terveydenhuollossa ja liikuntatoimessa Välillisenä kohderyhmänä ovat yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen (sosiaali- ja terveydenhuolto, liikuntapalvelut) palvelurakenteet, joita kehittämällä kuntoutuja saa tarvitsemansa palvelut ja tuen sairauteensa Projektin tavoitteet ovat: ASKO-hankkeen tavoitteena on terveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisäämällä ja voimavaroja yhdistämällä kehittää ja toteuttaa sopeutumisvalmennuksen toimintamalli, joka saa aikaan pysyvän muutoksen hyvinvointipalvelujen rakenteessa. Tämän toimintamallin mukaan toteutettu sopeutumisvalmennus tukee pitkäaikaissairaan omahoitoa, osteoporoosia sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ylläpitoa ja mahdollisuuksia jatkaa itsenäistä elämää omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kokonaisvaltainen elämänmuutos tulee mahdolliseksi, ja näin voidaan estää osteoporoosista aiheutuvien komplikaatioiden esiintymistä ja edistää kansalaisten hyvinvoinnin lisääntymistä.

6 4 ASKO-hankkeen myötä: Sopeutumisvalmennustoiminnan tarjonta osteoporoosia sairastaville henkilöille lisääntyy. Vertaistuen mahdollisuudet osteoporoosia sairastaville henkilöille lisääntyvät. Terveydenhuollon toimijat, liikuntapalvelujen henkilöstö sekä vapaaehtoistyöntekijät voimaantuvat osteoporoosia sairastavan henkilön omahoidon tukijana. Julkisen palvelun sekä kolmannen sektorin toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy osteoporoosia sairastavien henkilöiden elämänlaadun parantamiseksi; sopeutumisvalmennus tukee elämänhallintaa. Pilottipaikkakuntien osteoporoosiyhdistykset saavat tukea vapaaehtoistyön toteuttamiseen sekä vertaisasiantuntijat saavat eväitä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Kuntoutustoimet kohdentuvat oikeaan kohderyhmään, toteutettavaksi oikeaan aikaan, vaikuttavalla menetelmällä. Yhteistyömahdollisuudet kunnan eri hallinnonalojen ja järjestötoiminnan välillä lisääntyvät. ASKO-kurssista tulee tuote joka leviää ja juurtuu valtakunnan laajuisesti. Osteoporoosiliiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta kehittyy monimuotoisemmaksi, kun yhteistyömahdollisuudet liiton ja sen jäsenyhdistysten sekä julkisen sektorin toimijoiden välillä lisääntyvät. Liiton jäsenyhdistysten rooli kehittyy ja yhdistysten toimijat saavat tukea vertaistuen organisointiin. Näin myös yhdistysten tarjoama vertaistuki kehittyy entistä keskeisemmäksi yhdistysten toimintamuodoksi. 3 Projektin hallinnointi Hankkeen käynnistyttyä Suomen Osteoporoosiliiton hallitus nimitti hankkeelle ohjausryhmän, joka toimii projektipäällikön tukena sekä seuraa hankkeen edistymistä. Ohjausryhmän jäsenet ovat: Kolimaa Maire, Suomen Osteoporoosiliitto ry:n hallituksen 1. varapj., neuvotteleva virkamies, STM, ohjausryhmän pj Holm Ansa, toiminnanjohtaja, Suomen Osteoporoosiliitto ry Huusko Tiina, kuntoutuspäällikkö, KELA Nurmi-Lüthje Ilona, START- keskuksen päällikkö, Kouvola Seuna Leila, avoterveydenhuollon ylilääkäri, Kerava Lindberg Anne, projektipäällikkö, ASKO-hanke, Suomen Osteoporoosiliitto ry, esittelijä-sihteeri Hankkeelle on nimitetty myös asiantuntijaryhmä, joka on ohjausryhmän vahvistama. Asiantuntijaryhmän jäsenten tehtävänä on olla projektipäällikön apuna rakentamassa kurssin sisältöä ja koulutusja ohjausmateriaalia, toimien oman erityisosaamisensa sisällön asiantuntijoina.

7 5 Asiantuntijaryhmän jäsenet ovat: Luusto ja osteoporoosi, lääketieteen näkökulma o Ari Rosenvall, Osteoporoosiklinikka, Mehiläinen Liikunta ja kaatumisen ehkäisy, kaatumisen pelko o Maarit Piirtola, tutkija, UKK-instituutti, asiantuntijaryhmän pj. o Iiris Salomaa, fysioterapeutti, Lahden KAAOS-klinikan projektikoordinaattori o Kitty Seppälä, fysioterapeutti, Terveystieteen maisteri Ravitsemus o Anne Lindberg, projektipäällikkö, ASKO-hanke, Suomen Osteoporoosiliitto ry o Taija Puranen, suunnittelija, ravitsemustieteilijä, Suomen muistiasiantuntijat ry o Kirsti Uusi-Rasi, dosentti, UKK instituutti Sosiaaliturva o Riitta Saksanen, kuntoutussosiaalityöntekijä, projektipäällikkö, Invalidiliitto o Sari Hiitikka, sosiaalipalveluohjaaja, Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Surutyö, motivointi, osteoporoosikuntoutuja omahoidon asiantuntijana; (onnistumiset, vastoinkäymiset, ym.), ryhmäsopeutumisvalmennus o Anne-Päivi Kivistö, ryhmätyöntekijä, psykodraamaohjaaja CP, fysioterapeutti, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus o Ritva-Liisa Aho, Kanta-Hämeen Osteoporoosiyhdistys pj, Suomen Osteoporoosiliitto ry:n hallitus o Anne Lindberg, projektipäällikkö, ASKO-hanke, Suomen Osteoporoosiliitto ry Osteoporoosiyhdistys omahoidon tukena o Anna-Liisa Mäkiaho, Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistys pj o Eila Salonen, Päijät-Hämeen osteoporoosiyhdistys siht. Erikoissairaanhoidon osteoporoosihoitajan näkemys; osteoporoosikuntoutujan omahoito, ryhmänohjaus o Liisa Ritakallio, osteoporoosihoitaja, kuntoutusohjaaja, Lohjan sairaala o Mirja Venäläinen osteoporoosihoitaja, Keski-Suomen keskussairaala o Helena Naboulsi, osteoporoosihoitaja, Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti o Anne Lindberg, projektipäällikkö, ASKO-hanke, Suomen Osteoporoosiliitto ry Vuonna 2011 asiantuntijaryhmä kokoontui kaksi kertaa: järjestäytymis- ja työskentelyn aloittamiskokoukseen sekä materiaalikokoukseen. Puheenjohtaja Maarit Piirtolan johdolla ryhmän työskentely sujui erinomaisesti. Asiantuntijat työstivät koulutusten sisältöjä ASKO-kurssin ohjaajille kurssin eri osa-alueista. Alustava ASKO-kurssilla käytetty materiaali oli valmis vuoden 2011 lopussa. Seuraavan kerran asiantuntijaryhmän on tarkoitus kokoontua toukokuussa 2012, jolloin kurssin sisältö ja materiaalit on kertaalleen testattu ja arvioitu. Saatujen kokemusten ja palautteen perusteella materiaalia kehitetään edelleen. Projektipäällikkönä toimi Anne Lindberg Hankkeesta vastasi osa-aikainen projektipäällikkö. Hänen viikkotyöajastaan meni 2,5 päivää hankkeen koordinointiin ja käytännön toimenpiteisiin. Lisäksi projektipäällikkö toimi Suomen Osteoporoosiliiton luustoneuvojana 1,5 päivänä viikossa. ASKO-hanke käynnistyi projektipäällikön aloitettua työsuhteensa toukokuun 2011 alussa. Alkuvaiheessa työ painottui suunnitteluun, verkostojen luomiseen, ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän työn käynnistykseen sekä neuvotteluihin vaihtoehtoisten pilottipaikkakuntien kanssa. Pilottipaikkakunnan

8 varmistuttua ja asiantuntijaryhmän käynnistyttyä työ alkoi kohdentua aiempaa enemmän pilottikurssin organisointiin ja materiaalisuunnitteluun. 3.1 Talous Raha-automaattiyhdistys myönsi hankkeelle vuodelle 2011 Ci-projektiavustusta euroa (kehittämishankeavustus). Vuoden 2011 lopussa hankkeen kulut olivat ,11 euroa. Suurimmaksi osaksi projektin kulut koostuivat palkka- ja hallinnointikuluista. Vuoden 2011 talousarvio oli selkeästi ylimitoitettu hankkeen aloituksen viivästymisen vuoksi. Hankkeen aloitus viivästyi alun perin suunnitellusta vuoden 2011 alusta useita kuukausia ja hanke alkoi varsinaisesti toukokuun alussa, jolloin osa-aikainen projektipäällikkö aloitti työnsä. Lisäksi hyvin ja laajalla rintamalla sujunut yhteistyö Lahden kaupungin kanssa on vienyt oman aikansa muun muassa koulutusten järjestämisen muodossa. Näin ollen ensimmäisen pilotointikurssin järjestäminen siirtyi vuodelle Tämä vaikutti olennaisesti kuluylijäämän muodostumiseen. 3.2 Tiedotus Tiedotuksella on olennainen rooli hankkeessa. Hankkeesta on laadittu erillinen alustava viestintäsuunnitelma (ks. liite). Tietoa levitetään niin järjestön sisällä kuin ulkopuolellekin. Ensimmäisenä toimintavuonna viestintäkanavina on käytetty jäsenkirjeitä, www-sivuja, sähköpostia, tiedotteita, koulutuspäiviä ja seminaareja. Osteoporoosiliiton hallitus, ohjausryhmä ja pilottikumppani ovat saaneet tietoa hankkeen edistymisestä hallituksen, ohjasryhmän ja asiantuntijaryhmän kokouksissa. Vuonna 2012 kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ulkoiseen viestintään hankkeen sisällön muovautumisen myötä. Lisäksi hankkeelle tullaan luomaan yhtenäinen visuaalinen ilme ja oma logo, joita käytetään kaikissa tiedotusmateriaaleissa yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi ja tunnettavuuden varmistamiseksi. Hankkeen aikaisesta tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö. Viestinnän kohderyhmät vuonna 2011: Suomen Osteoporoosiliiton liittokokous Suomen Osteoporoosiliiton hallitus Raha-automaattiyhdistys Ohjausryhmä Asiantuntijaryhmä Suomen Osteoporoosiliiton jäsenyhdistykset ja yhteistyökumppanit valtakunnallisesti Pilottipaikkakuntien toimijat ja yhteistyökumppanit Pilottipaikkakuntien ulkoinen tiedottaminen (mm. sairastuneet ja läheiset) Kunnat, sairaanhoitopiirit, joiden kanssa on käyty alustavia neuvotteluja pilotoinnin osalta Hankeyhteistyökumppanit 3.3 Seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi ovat kiinteä osa hanketta ja niiden avulla seurataan hankkeen etenemistä, alkuperäisten tavoitteiden toteutumista sekä kehitetään toimintaa toivottuun suuntaan tavoitteiden toteuttamiseksi ja kohderyhmän tarpeisiin vastaamiseksi. Seurannan ja arvioinnin kohteena on myös hankkeen aikataulu, talous, viestintä ja raportointi. 6

9 Hankkeen toteutumista seuraavat Osteoporoosiliiton hallitus, hankkeen ohjausryhmä, Rahaautomaattiyhdistys, Osteoporoosiliiton toiminnanjohtaja ja hankkeen projektipäällikkö. Seurannassa ja arvioinnissa tehdään yhteistyötä kurssipaikkakuntien toimijoiden ja muiden ammattilaisten kanssa. Projektipäällikkö raportoi toiminnasta Osteoporoosiliiton hallitukselle kokousten yhteydessä ja tarvittaessa useammin. Ohjausryhmälle raportoidaan hankkeesta lähes kuukausittain. Tilitoimisto tekee raportit talouden toteutumisesta kuukausittain. Raporttien perusteella projektipäällikkö seuraa yhdessä Osteoporoosiliiton toiminnanjohtajan kanssa hankkeen talouden toteutumista. Samoin toiminnanjohtaja käy projektipäällikön kanssa viikoittain keskustelua hankkeen etenemisestä ja riskien hallinnasta. Hankkeessa tullaan suorittamaan sekä prosessi- että vaikutusten arviointia. Lisäksi arvioidaan projektin tuloksia, tuotoksia sekä tavoitteiden toteutumista. Olennaista on myös toimintamallien ja materiaalien tuottaminen ja kehittäminen. Arvioinnin tavoitteena on tukea prosessia ja samalla kehittää hanketta eteenpäin. Palautetta ja arviointia (kirjallinen ja mahdolliset palautekeskustelut) kerätään niin kurssien osallistujilta, vertaistoimijoilta, kurssien ohjaajilta ja muilta paikkakunnan toimijoilta kuin ohjaus- ja asiantuntijaryhmältä. Hankkeessa on laadittu erillinen alustava seuranta- ja arviointisuunnitelma (ks. liite). Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun terveydenhoitaja-sairaanhoitajaopiskelija Jonna Varis suunnittelee hankearvioinnin ASKO-hankkeesta ja sen tuotosten asettumisesta Lahden kaupungin palvelujärjestelmään. Lisäksi Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Kadri Hummal tekee opinnäytetyönsä liittyen muutokseen ASKO-kurssilaisten omahoidossa ja terveyskäyttäytymisessä. 7 4 Projektin tulokset 4.1 Projektin toiminta vuonna 2011 Rahoituksen varmistuttua käynnistettiin hankesuunnitelman tarkentaminen, asiantuntijaryhmän kokoaminen ja osa-aikaisen projektipäällikön rekrytoiminen. Olennainen osa ensimmäisen vuoden toimintaa oli yhteyksien luominen julkisen sosaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen toimijoihin. Samoin yhteistyön aloittaminen sidosryhmien sekä paikallistason osteoporoosiyhdisten kanssa aloitettiin heti hankkeen käynnistyttyä. Niin pilottikoulutusten sisältöjä kuin materiaalejakin suunniteltiin ja työstettiin asiantuntijoiden ja yhdistysten vastuuhenkilöiden kanssa. Pilottiyhteistyö Lahdessa Hankkeen alkuvaiheessa kartoitettiin mahdollisia pilottipaikkakuntia, joiden joukosta ensimmäiseksi valikoitui Lahti. Yhteistyö Lahden kaupungin kanssa alkoi lokakuussa 2011 ja on sujunut erinomaisesti. Kaupungin toimialojen johto on sitoutunut toimintaan, samoin Lahden Katumis- ja osteoporoosiklinikan (KAAOS) vastaavat työntekijät ovat asiantuntevia ja sitoutuneita toimintaan. Yhteistyön tuloksena järjestettiin Osteoporoosipotilaan hoito ja kuntoutus -koulutuspäivä Lahden Sibeliustalossa Koulutuksen kohderyhminä olivat lääkärit, hoitotyöntekijät, kuntoutustyöntekijät, liikunnanohjaajat, ravitsemussuunnittelijat, sosiaalityöntekijät sekä Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistyksen vertaistoimijat. Osallistujia päivässä oli yli 200. Koulutus käsitteli murtumien ehkäisyä sekä osteoporoosia ja sen hoitoa. Lisäksi tilaisuudessa esiteltiin ASKO-hanketta, osteopo-

10 roosiyhdistystä kuntoutujan tukena sekä julkistettiin Lahden kaupungin vasta valmistunut osteoporoosipotilasta ja matalaenergisten murtumien sekundaaripreventiota koskeva hoitopolku. Koulutuspäivästä kerättiin kirjallista palautetta osallistujilta ja saatu palaute oli erittäin myönteistä. Kaatumisja osteoporoosiklinikan hankkimien sponsorointisopimusten mukaisesti koulutuspäivien kustannuksista vastasivat erilaiset lääke- ja apuvälineyritykset. Näillä varoilla katettiin myös osa ASKO-hankkeen vastuulla olleista luennoitsijoiden palkkioista. ASKO-ohjaajien koulutuspäivä pidettiin Lahden urheilukeskuksessa Toisen koulutuspäivän aikana tarjottiin perehdytystä ASKO-kurssilla toimiville ohjaajille. Koulutus sisälsi teorialuentojen lisäksi keskustelua sekä työpajatoimintaa. Työpajoja oli kaksi, joista toinen oli suunnattu osteoporoosihoitajille ja lääkäreille ja toisessa fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat saivat opastusta osteoporoosikuntoutujan liikuntaohjaukseen. Osallistujia koulutuksessa oli sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntapalveluista ja Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistyksestä yhteensä 10 henkilöä. Pilottikurssi Lahdessa Hakijoita pilottikurssille rekrytoitiin marras-joulukuun vaihteessa Lahden KAAOS-klinikan ja osteoporoosiyhdistyksen kautta. Hakupaperit lähetettiin postitse kaikille Päijät-Hämeen Osteoporoosiyhdistyksen jäsenille, joiden postiosoite on Lahti sekä kaikille viimeisen 10 kuukauden sisällä KAAOSklinikalla osteoporoosidiagnoosin saaneille kuntoutujille. Hakijat täyttivät kaksi lomaketta, joista toinen oli taustatietoja kartoittava hakemus ja lähes samanlainen kuin liiton sopeutumiskurssien hakijoille suunnattu hakulomake. Toinen, IPA-lomake, oli aikuisille suunnattu koetun toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka kartoittaa hakijoiden autonomian ja osallisuuden kokemusta (ks. liite). Hakemuksia ASKO-kurssille tuli määräaikaan mennessä 29 henkilöltä. Kahta hakijaa ei huomioitu valinnassa, koska hakemuksista puuttuivat henkilöiden tunnistetiedot. Kurssilaisten valinta tehtiin lähinnä IPA-lomakkeesta saatujen pisteiden perusteella. Kurssille valittiin 13 henkilöä ja loput hakijat kutsuttiin maaliskuussa 2012 pidettävään Osteoinfopäivään, jonka aikana osallistuja saa sairaanhoitajalta ja fysioterapeutilta tietoa osteoporoosista, sen hoidosta sekä paikkakunnan ammattilais- ja vertaistuen mahdollisuuksista. Lisäksi kolme infopäivään kutsutuista henkilöistä katsottiin olevan laajemman kartoituksen ja tuen tarpeessa. Heidät tullaan kutsumaan KAAOS-klinikalle yksilölliseen kaatumis- ja murtumariskien kartoitukseen, ennen kuin heille harkitaan kutsua tuleville ASKO-kursseille. Ensimmäinen ASKO-kurssi järjestettiin Lahdessa helmi-maaliskuussa Alun perin kurssi oli suunniteltu pidettäväksi jo vuonna 2011, mutta se siirrettiin alkuvuoteen 2012 Lahden kaupungin sosiaalija terveystoimen toiveesta. Pilotoinnin jälkeen Lahdessa on suunnitteilla pysyviä muutoksia osteoporoosia sairastavien hoitoon ja kuntoutukseen: luusto-infopäivien aloittaminen osteoporoosidiagnoosin saaneille sekä ASKO-kurssin juurruttaminen osaksi hoitoketjua. 4.2 Toimintamallin kehittäminen ASKO-hankkeen tavoitteena on terveydenhuollon, liikuntapalvelujen ja kolmannen sektorin yhteistyötä lisäämällä ja voimavaroja yhdistämällä kehittää ja toteuttaa sopeutumisvalmennuksen toimintamalli, joka saa aikaan pysyvän muutoksen hyvinvointipalvelujen rakenteessa. Ensimmäisenä toimintavuonna ASKO-sopeutumisvalmennuskurssin toimintamallia on kehitetty hankkeen asiantuntijaryhmän ja pilottipaikkakunnan asiantuntijoiden kanssa. Toiminta pyritään hankkeen 8

11 aikana vakiinnuttamaan osaksi pilottipaikkakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikuntapalvelujen ja osteoporoosiliiton jäsenyhdistysten toimintaa. Hankkeen hakuvaiheessa luotiin alustava malli ASKO-sopeutumisvalmennuskurssin toteuttamisesta materiaaleineen. Ensimmäisen vuoden aikana mallia on tarkennettu ja mallia testataan vuoden 2012 aikana. Mallia muokataan tarvittaessa kokemusten ja saadun palautteen perusteella toimivammaksi ja paremmin kuntoutujan tarpeita vastaavaksi. ASKO-kurssin sisältö Tapaamiskertoja on kahden kuukauden ASKO-kurssin aikana yhteensä kuusi ( pv). Tämän lisäksi ovat kuuden ja 12 kuukauden seurantatapaamiset varsinaisen ASKO-kurssin jälkeen. ASKOkurssin ryhmänohjaajana toimii osteoporoosikuntoutujan omahoidon ohjaukseen ja ASKOtoimintamalliin perehtynyt terveydenhuollon ammattihenkilö. Ryhmänohjaaja on mukana jokaisena kurssipäivänä ja vierailevina ohjaajina ASKO-kurssilla toimivat lääkäri, fysioterapeutti, ravitsemussuunnittelija, sosiaalityöntekijä. Kuva 1. ASKO-kuntoutusmalli. Kouluttajina paikkakunnan/lähialueen sosiaali- terveys- ja liikuntatoimen edustajat, koulutus- ja liikuntatilat paikkakunnalta, alueyhdistys mukana kouluttajana ja vertaistuen tarjoajana 9 Kurssi alkaa 1 kk etäjakso 1 kk etäjakso Kurssi päättyy Seuranta 2 pv lähijakso 2 pv lähijakso 2 pv lähijakso ASKO-käsikirja kurssin järjestävälle taholle Kouluttajille ohjauskäsikirjat Koulutus-/opiskelumateriaali kurssilaisille Jatkokäyttöön ASKO-hankkeen yksi tavoite on koota olemassa olevaa tiedon ja materiaalin pohjalta käsikirja avomuotoisen sopeutumisvalmennuksen toteuttamisen tueksi. Alustavaa ASKO-käsikirjaa on työstetty vuoden 2011 aikana (ks. liite). Käsikirjaan on koottu Stakesin kehittämän hyvien käytäntöjen tunnistamismallin avulla toimivia menetelmiä ja sisältöjä, joiden avulla kursseja voi ohjata samanlaisina ja tasalaatuisina eri paikkakunnilla ja eri kouluttajien toimesta. Käsikirja on koottu yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa ja valmistelussa on ollut mukana sekä ammattilaisia että kokemusasiantuntijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Käsikirja kattaa koulutussisällöt ja kurssimateriaalin. Käsikirjan toimivuutta on testattu pilottikurssilla alkuvuodesta Tämän jälkeen

12 käsikirja ja materiaalit muokataan saatujen seuranta- ja arviointitulosten perusteella viimeiseen muotoonsa ja tuotetaan tallenteet, painotuotteet ja Internet-aineisto. Lisäksi materiaalin muokkauksessa tullaan huomiomaan aikuispedagogiikan näkökulma ohjaajan ja kuntoutujan motivoinnin ja oppimisen edistämiseksi. Käsikirjaa ja materiaalia tullaan jakamaan siirrettävässä muodossa pilottikursseilla, ASKOn kotisivuilla sekä ammattilaisille. Koulutuspaketti huomioi kuntoutujan sekä eri toimialojen ammattilaisten ja vertaisasiantuntijoiden näkökulmat. ASKO-hankkeen tuotokset tulevat olemaan helposti päivitettäviä ja tulevat jatkamaan elämäänsä muokkautuen aina paikalliset olosuhteet huomioiden. Käsikirja on avainasemassa toimintamallin siirtämisessä eri toimipisteisiin ja juurruttamisessa terveydenhuollon toimintaan valtakunnallisesti. Kuva 2. Hyvien käytäntöjen prosessi. 10 ASKO-käsikirjan sisältö: Kurssin sisältö 1. Tapaaminen: Osteoporoosikuntoutujan omahoidon kulmakivet 2. Tapaaminen: Luusto ja osteoporoosi, lääkehoito ja vitamiinit 3. Tapaaminen: Pysy pystyssä ja sosiaaliturva 4. Tapaaminen: Liikunnasta luuston terveyttä 5. Tapaaminen: Ravinnosta luuston terveyttä 6. Tapaaminen: ASKO-kurssin päätös, tavoitteiden tarkentaminen, seuranta, kurssijuhlat 7. Tapaaminen: 6 kk:n seurantakerta 8. Tapaaminen: 12 kk:n seurantakerta Liikuntatuokioita (liikunnallinen osio on toteutettu jokaisella tapaamiskerralla)

13 Hankkeen aikana suunnitellaan ASKO-toimintamallin siirtämistä vai jalkauttamista eri paikkakunnille ja juurruttamista terveydenhuollon toimintaan valtakunnallisesti. ASKO-käsikirjan ja muiden materiaalien avulla sopeutumisvalmennuskurssia voi toteuttaa samalla toimintamallilla valtakunnallisesti eri paikkakunnilla. Koulutuspaketti huomioi kuntoutujan sekä eri toimialojen ammattilaisten ja vertaisasiantuntijoiden sekä aikuisen motivoinnin ja oppimisen näkökulmat Arviointia tavoitteiden toteutumisesta ja projektin vaikutuksista Hankkeen ensimmäinen toimintavuosi on ollut onnistunut hankkeen aloituksen viivästymisestä huolimatta. Hanke on käynnistynyt hyvin ja toimintavuodelle asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Ohjaus- ja asiantuntijaryhmät on nimitetty ja ne ovat kokoontuneet ja työskennelleet vuoden aikana tavoitteiden saavuttamiseksi. Valittu osa-aikainen projektipäällikkö on vastannut hankkeen käytännöntoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Projektipäällikkö on koonnut yhteen ohjausja asiantuntijaryhmän työskentelyn tuloksia ja ohjannut Osteoporoosiliiton toiminnanjohtajan kanssa projektia tavoitteiden suuntaan. Hankkeen pilotointi käynnistyi hyvin ja Lahden kaupungin sosiaali- ja terveys- ja liikuntatoimen kanssa yhteistyö on ollut onnistunutta. Yhteistyössä on järjestetty kaksi koulutustilaisuutta kunnan sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimen edustajille, suunniteltu pilottikurssin sisältöjä ja valittu kurssin osallistujat. Aiemmin suunnitellusta poiketen pilottikurssi järjestettiin vasta alkuvuodesta Kursseja varten on koottu alustava ASKO-käsikirja, joka pohjautuu aiemmin Osteoporoosiliitossa käytössä olleisiin toimiviksi osoittautuneisiin koulutussisältöihin ja toimintamalleihin sekä hankkeen asiantuntijaryhmän kokoamiin materiaaleihin. Käsikirjaa on testattu pilottikurssilla ja sitä tullaan muokkaamaan kokemusten ja saadun palautteen perusteella jatkossa. Hankkeen vaikutukset tulevat olemaan sekä taloudellisia ja toiminnallisia että elämänlaadullisia. Avomuotoinen kurssitoiminta säästää resursseja, koska majoituskustannuksia ei synny. Laadukkaan sopeutumisvalmennuksen järjestämisellä taas on hyvinkin suuria kustannusvaikutuksia, sillä sen seurauksena voi muun muassa lonkkamurtumien määrä vähentyä ja hoitokustannukset pienentyä. Avomuotoinen lähellä kotipaikkakuntaa toteutettava sopeutumisvalmennus takaa osteoporoosiin sairastuneelle helpomman saavutettavuuden. Kerrallaan lyhyempikestoiseen valmennukseen on matalampi kynnys osallistua. Kehitettävässä mallissa sopeutumisvalmennus järjestetään yhteistyössä paikallisen julkisen sosiaalija terveydenhuollon sekä liikuntapalveluiden kanssa. Tämän johdosta valmennus nivoutuu kiinteäksi osaksi palvelukokonaisuutta ja sairastuneen hoitopolkua. Samalla paikallisen sosiaali- ja terveys sekä - liikuntatoimen osaaminen lisääntyy. Lisäksi lähipiirillä on mahdollisuus osallistua kurssille ja saada tietoa sairaudesta ja omahoidosta sekä kuulla sairastuneiden kokemuksia. Tämä edesauttaa koko perheen sopeutumista sairastumiseen ja mahdollistaa entistä paremman omahoidon. Kaiken kaikkiaan avomuotoisuus tukee sopeutumista internaattimuotoista toimintaa paremmin ja lisää näin ollen olennaisesti sairastuneiden hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010

TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 TUETUN KOTONA KUNTOUTUMISEN MALLI IKÄIHMISILLE UUDENMAAN ALUEHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.3.2008-28.2.2010 Tämä aluehanke on osa rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen kehittämishanketta

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010

Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 Järjestöseminaari sopeutumisvalmennustoiminnasta 31.8.2010 RAY:n rahoittama sopeutumisvalmennustoiminta Järjestökyselyiden tuloksia avustusvalmistelijat Marika Heimo ja Niina Pajari, RAY Johtopäätöksiä

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne

Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Sanotaan, ettei ikäihminen opi mutta oppiihan ne Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -projektin (2005 2009) loppuraportti Pekka Roni Jaakko Tyni Tuula Immonen 2 Sisällys 1. Projektin päämäärät, tavoitteet ja

Lisätiedot

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen

Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Osallistavia menetelmiä ja tukea dementiatyön arkeen Kuva Kirsi Siirola Riihimäen seudun dementiatyön kehittämisyksikköhankkeen (RIDKE) LOPPURAPORTTI 2007 2008 SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO... 1 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot