LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen

2 II SISÄLLYS II LÄHTEET LYHENTEET KUVIOT JA TAULUKOT OIKEUSTAPAUKSET IV X XI XI 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIELMA Tutkielman kohde ja tehtävä Tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimusmenetelmä Aiheesta aikaisemmin tehty tutkimus Monitieteellinen lähestymistapa rikokseen ja rikoksentekijään 6 3 TALOUSRIKOLLISUUS JA TALOUSRIKOLLISET Talousrikoksen määritelmiä Talousrikollisen profiili Sosioekonominen asema Ikä, sukupuoli ja ammattiasema Yritystoiminnan muoto Persoonallisuuden piirteet Estraditaiteilijoita, reppanoita ja elämäntapayrittäjiä Yleisimmät liiketoimintakiellon perusteena olevat talousrikokset Velallisen rikokset (RL 39 luku) Verorikokset (RL 29 luku) Kirjanpitorikokset (RL 39 luku) 26 4 LIIKETOIMINTAKIELTO 30

3 III 4.1 Liiketoimintakieltolain tavoitteet Liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset Liiketoimintakiellon sisältö Liiketoimintakiellon rikkominen Liiketoimintakiellon valvonta Valvontaprosessi Valvottavan velvollisuudet ja oikeudet Valvonnan kohdentaminen Viranomaisten yhteistoiminta 44 5 TALOUSRIKOLLISTEN KOKEMUKSIA LIIKETOIMINTAKIELLOSTA Fenomenologinen ajattelu: kokemuksen tutkimus Kokemuksen tutkimuksen metodologia: haastattelut Haastattelujen toteuttaminen Haastatteluaineiston fenomenologinen analyysi Yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysi vaiheittain: liiketoimintakiellon yksilöllinen kokemus Kuusi tarinaa yksilökohtaiset merkitysverkostot 66 Haastattelu A 66 Haastattelu B 69 Haastattelu C 73 Haastattelu D 75 Haastattelu E 79 Haastattelu F Yleisen merkitysverkoston analyysi vaiheittain 84

4 IV 6 TUTKIMUKSEN TULOSTEN ARVIOINTI Tutkimustulosten luotettavuuden arviointia Tutkimustulosten arviointia prevention kannalta 96 7 LOPUKSI 99 LIITTEET Haastelurunko Kirje haastateltaville 105 LÄHTEET Aaltonen, Pirjo: Liiketoimintakielto erityisesti Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytännössä vuosina Teoksessa: Kirjoituksia talousrikosoikeudesta. Helsinki Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. 3. uud.p. Vastapaino. Tampere Alvesalo, Anne & Laitinen, Ahti: Talouden varjopuoli. Tutkimus talousrikosten vaikutuksista ja talousrikosoikeudenkäynneistä. Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu Alvesalo, Anne - Ervasti, Kaijus: Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeuteen. Edita Prima Oy. Helsinki Anttila, Inkeri Törnudd, Patrik: Kriminologia ja kriminaalipolitiikka. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja, N:o 194. WSOY, Juva Arolainen, Teuvo: Rötös mediassa. Talousrikosten käsittely suomalaisissa tiedotusvälineissä <www.tutkiva.fi>. Becker, Gary S.: Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy 1968, vol 76, s

5 V Clarke, Ronald V.: Situational Crime Prevention. Successful Case studies. toim. Ronald V. Clarke, Harrow and Heston, Publishers, Albany, New York du Rées, Helena: Miljöbrott, myndighet och marknad. En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention. Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Avhandlingsserie nr 14, Eide, Erling: Economics of Crime: Deterrence and the Rational Offender. Amsterdam Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere Ervasti, Kaijus: Teoksessa: Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Lindfors, Heidi (toim). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64. Helsinki Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus. Edita Prima Oy. Edita Publishing Oy. Helsinki Hakamo, Terhi, Jauhiainen, Kirsi, Alvesalo, Anne ja Virta, Erja: Talousrikokset rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 33/2009. Tampere HE 29/1985 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta. HE 198/1996 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. HE 16/1997 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta. HE 53/2002 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi. Helminen, Maija: Suoritus, terapia, muutos? Tutkielma nuorisorangaistuksen vaikutuksista nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten kokemusten valossa. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto. Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta. Oikeustieteet Hirschi, Travis 1969: Causes of Delinquency. University of California Press. Berkeley 1969.

6 VI Hirvonen, Markku, Lith, Pekka, Walden, Risto: Suomen kansainvälistyvä harmaa talous. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman harmaata taloutta käsittelevän tutkimuksen loppuraportti, Toim. Harmaa hirvi Oy. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010. Hytönen, Tommi: Kiellot rangaistusten oheisseuraamuksena. Pro gradu-tutkilema. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta Julkaistu Edilexissä Jokinen, Anne & Häyrynen, Janne & Alvesalo, Anne: Yritykset talousrikollisuuden uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 19/2002. Espoo Jääskeläinen, Petri, Koskinen Pekka, Majanen Martti: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle omistettu (toim). Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 268. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala Karnaranta, Arto: Työmotivaatio talousrikostutkinnassa. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta. hallintotieteen laitos, turvallisuushallinnon linja Karppi, Mikko & Pynttäri, Juha: Liiketoimintakielto.Valvonnan perusteet ja sähköinen prosessityökalu. Poliisiammattikorkeakoulu. APT 10/11. Tutkielma Ei julkinen. Keinänen, Anssi: Johdatus rikostaloustieteen perusteisiin. Taloustieteellinen näkökulma rikosoikeuteen, rikolliseen käyttäytymiseen ja kriminaalipolitiikkaan sekä empiiriseen oikeustutkimukseen. Sähköinen luentomoniste, päivitetty Kivivuori, Janne: Näkökohtia kriminologisen tutkimuksen hyödynnettävyydestä. Teoksessa Keinänen, Anssi, Kilpeläinen, Mia, Väätänen, Ulla (toim.). Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 26. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Koponen, Pekka: Itsekriminointisuojasta. Teoksessa: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII Raimo Lahdelle omistettu. Suomen lakimiesyhdistys 2006.

7 VII Koponen, Maija-Liisa: Et sää Maija mull mitään mahra. Ulosottoviranomaiset informaatiolähteenä ja potentiaalisena valvontaviranomaisena liiketoimintakiellossa. Pro gradu-tutkielma. Rikos- ja prosessioikeus. Joensuun yliopisto Korander, Timo: Poliisikulttuuri. Poliisiammatin ja tutkimuksen väline. Oikeuslehti 1/2004, s Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, Helsinki. Kvale, Steinar: Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. SAGE Publications. Thousands Oaks. California Lahti, Raimo & Koponen, Pekka: Talousrikokset. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja (toim). E-sarja N:o 16. Gummerrus Kirjapaino Oy, Vaajakoski Laitinen, Ahti: Oikeussosiologian perusteet. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Rikos-ja prosessioikeuden sarja A N:o 27. Digipaino. Turku Laitinen, Ahti & Aromaa, Kauko: Rikollisuus ja kriminologia. Vastapaino, Laukkanen, Janne: Laittoman yrittäjän jäljillä. Arviointitutkimus liiketoimintakiellon ohjeistamisen vaikutuksista. Poliisiammattikorkeakoulu. Espoo Lehti, Martti: Talousrikokset. Rikollisuustilanne OPTL:n julkaisuja 220. Lehtola, Markku & Paksula, Kauko: Talousrikosten tilannetorjunta. Hakapaino Oy. Helsinki Niemi, Hannu & Lehti, Martti: Eräiden talousrikosten rangaistuskäytäntö. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 71. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa. Kauppakaari Oy. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Oivanen, Laura: Liiketoimintakiellon rikkominen. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta Julkaistu Edilexissä

8 VIII Poliisihallituksen määräys 2020/2010/3204 (2010): Liiketoimintakiellon tutkinta ja valvonta. Perttula, Juha: Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. SUFI-tutkimuksia 14. Suomen Fenomenologinen Instituutti. Tampere Perttula, Juha: The experienced life-fabrics of young men. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 136. Jyväskylä : Univercity of Jyväskylä Perttula, Juha: Kokemuksesta tiedoksi: fenomenologisen metodin uudelleen muotoilua. Kasvatus 31/2000, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Perttula, Juha: Kokemus ja kokemuksen tutkimus: Fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria. Teoksessa: Perttula, Juha ja Latomaa, Timo (toim.). Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. Dialogia Oy, Tartu Poliisihallituksen lehdistötiedote <www.kauppalehti.fi>. Rikollisuustilanne 2009: Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia.< Saarinen Esa: Fenomenologia ja eksistentialismi.teoksessa: Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim): Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY Sisäasiainministeriö: Tiedote Valtioneuvosto hyväksyi neljännen talousrikosohjelman vuosille <www.valtioneuvosto.fi>. SM /Tu-413 (1999): Liiketoimintakiellon valvonta ja tutkinta. Sisäasiainministeriön määräyskokoelma. Sisäasiainministeriö. Helsinki. SM /Ri-2 (2004): Liiketoimintakiellon valvonta ja tutkinta. Sisäasiainministeriön määräyskokolema. Sisäasiainministeriö. Helsinki.

9 IX Smolej, Mirka: Rikosseuraamusten tutkimus Suomessa. Katsaus tutkimuksen painopisteisiin ja resursseihin. OPTL:n tutkimustiedonantoja Tala, Jyrki: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 177. Helsinki Tala, Jyrki, Jaakkola, Risto & Tuokila, Marja: Liiketoimintakielto ja yrittäjien väärinkäytökset. Oikeuskäytäntöä ja kokemuksia lain ensimmäisiltä vuosilta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 128 Helsinki. Tammer-Paino Oy. Tampere Tapani, Jussi: Talousrikokset, rationaalisuus ja rikosvastuun edellytykset. Teoksessa: Heikkilä, Marjut (toim.). Säädöksiä, systematiikkaa vai ihmisoikeuksia? Oikeustieteen päivät , s Tolvanen, Matti: Empiirisen tutkimuksen hyödyntäminen rikoslainkäytössä. Teoksessa Keinänen, Anssi, Kilpeläinen, Mia, Väätänen, Ulla (toim.). Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 26. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tolvanen, Matti: Kriminaalipolitiikka, kriminologia ja rikosoikeuden tutkimus. Virkaanastujaisesitelmä rikos- ja prosessioikeuden professorin virkaan Joensuun yliopistossa <www.joensuu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/> Tolvanen, Matti: Liiketoimintakielto ja kiellon valvonta. Defensor Legis N:o 4/2008. Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. Tammi. Helsinki Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. 5. uudistettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Jyväskylä Turunen, Senni: Työn vaatimusten, työholismin ja työuupumuksen väliset yhteydet. Pro gradututkielma. Tampereen yliopisto. Psykologian laitos 2009.

10 X Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina <www.intermin.fi>. Valtiontilintarkastajien kertomus vuodelta 2005: K16/2005 vp. <www.eduskunta.fi>. Wikström, Per Olof H., Ahlberg, Jan & Dolmen, Lars: Brott, brottsprevention och kriminalpolitik. BRÅ-rapport 1994:1. Göteborg Vuorinen, Sami: Talousrikosten tutkinta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 184. Helsinki LYHENTEET DOEHP ETL HE HO KRP KKO KonkL KO L LTKieltoL OYL PATJA PeL PoL PRH RL VIRKE vp. descriptively oriented empirical hermeneutic psychology esitutkintalaki hallituksen esitys hovioikeus keskusrikospoliisi korkein oikeus konkurssilaki käräjäoikeus laki laki liiketoimintakiellosta osakeyhtiölaki poliisiasiain tietojärjestelmä perustuslaki poliisilaki patentti- ja rekisterihallitus rikoslaki viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti valtiopäivät

11 XI KUVIOT JA TAULUKOT TAULUKKO 1. Rikosvahingot ja takaisin saatu rikoshyöty TAULUKKO 2. Poliisin tietoon tulleet velallisen rikokset TAULUKKO 3. Vireille pannut konkurssit TAULUKKO 4. Poliisin tietoon tulleet verorikokset TAULUKKO 5. Poliisin tietoon tulleet kirjanpitorikokset TAULUKKO 6. Liiketoimintakieltoon määrätyt TAULUKKO 7. Poliisin tietoon tulleet liiketoimintakiellon rikkomiset KUVIO 1. Liiketoimintakiellossa olevien alueellinen jakaantuminen 42 KUVIO 2. Valvontaresurssien jakaantuminen 43 KUVIO 3. Merkityssuhteiden tiivistäminen sisältöalue-ehdotelmiksi 89 OIKEUSTAPAUKSET KKO 2009:80 KKO 2008:32 KKO 2007:102 KKO 2004:134 KKO 2004:131 KKO 2004:112 KKO 2004:33 KKO 2003:89 KKO 2002:122 KKO 2002:118 KKO 2002:117 KKO 2001:85 KKO 2001:86 Itä-Suomen HO , R 08/1205 Rovaniemen HO nro 193 Vantaan KO , R 04/1281 Jyväskylän KO, R 02/1870

12 XII Lahden KO, R 04/2069 Tampereen KO, R 04/628 Lahden KO, R 05/95

13 1 1 JOHDANTO Talousrikostorjunta on haasteellista toimintaa, jota kuitenkin leimaa kokonaisvastuun puute, hajanaisuus ja reagointi ongelmiin jälkikäteen. 1 Rikostorjunnassa pitäisi pyrkiä ennalta estävyyteen, koska sillä saadut niin taloudelliset kuin sosiaaliset hyödyt ovat koko yhteiskunnan kannalta parempia kuin jälkikäteiset rikosprosessin ja täytäntöönpanon kautta saadut tulokset. Talousrikostorjunnassa poliisilla on edelleen keskeinen asema, mutta toiminta painottuu pääasiassa juttujen selvittämiseen. Torjunnassa pitäisi käyttää hyväksi tutkimustietoa ja tietoista, johdonmukaista strategiaa. Valitettavasti tutkittua tietoa talousrikoksista ilmiönä ja varsinkin talousrikosten tekijöistä on kuitenkin varsin vähän. Liiketoimintakielto on ollut Suomessa käytössä jo yli 25 vuotta, joten lainkäyttäjien poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten toiminnassa siitä on muodostunut johdonmukainen käytäntö vakavien talousrikosten torjunnassa. Liiketoimintakiellolla voidaan vaikuttaa rikoksentekijään varsin suoraviivaisesti ja sillä voi olla myös taloudellista rikollisuutta yleisesti ennalta estävää vaikutusta, vaikkakin asiaa on tutkimuksilla vaikea todentaa. Sen vuoksi se, mitä rangaistusten (liiketoimintakielto käytännössä) yleisestävyydestä sanotaan tai kirjoitetaan, perustuu arkipäivän havaintoihin ja terveeseen järkeen. 2 Poliisin vastuulla oleva ja muiden viranomaisten avustama liiketoimintakiellon valvonta on Suomessa järjestetty varsin tehokkaaksi taloudellisen rikollisuuden torjuntakeinoksi. Liiketoimintakiellon valvontaa voi myös pitää talousrikollisuuden tilannetorjuntamenetelmänä 3, jolla voidaan vaikuttaa potentiaalisen rikoksentekijän motivaatioon tehdä uusia talousrikoksia. Liiketoimintakiellon erityisestävää vaikutusta on siten mahdollista tutkia esimerkiksi kysymällä suoraan liiketoimintakiellossa olevalta itseltään, miten hän kokee liiketoimintakiellon ja kiellon valvonnan vaikutuksen omalta k. Liiketoimintakieltoon on 2000-luvulla määrätty vuosittain yli 200 henkilöä ja voimassa olevien kieltojen kokonaismäärä on tätä kirjoitettaessa 1094 henkilöä. 4 Liiketoimintakielto määrätään käytännössä miltei yksinomaan talousrikoksen tai talousrikokseksi luokiteltavan teon perusteella. 5 Liiketoimintakielto osaltaan kertoo, että talousrikosten kriminalisoinneilla tavoiteltu päämäärä ja käyttäytymistä ohjaava tavoite ei ole toteutunut rikokseen syyllistyneen yrittäjän kohdalla. Laittomien 1 Jokinen & Häyrynen & Alvesalo 2002, s Frände 2005, s Ks. esim. Lehtola & Paksula Liiketoimintakieltorekisteri HE 198/1996 vp, s. 15, Aaltonen 2007.

14 2 yrittäjien toimintatavoista on saatavissa tietoa rikosprosessin lopputuloksista, käytännössä tuomioistuinten liiketoimintakieltoratkaisuista. Tässä tutkielmassa kuusi talousrikoksista tuomittua ja liiketoimintakieltoon määrättyä miestä kertoo oman tarinansa siitä, miten heistä tuli talousrikollisia ja mitä liiketoimintakielto heille merkitsee. 2 TUTKIELMA 2.1 Tutkielman kohde ja tehtävä Tutkielman pääasiallinen tarkoitus on esitellä liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden kokemuksia ja käsityksiä tekemästään talousrikoksesta, liiketoimintakiellosta, kieltoon johtaneista syistä ja kiellon merkityksestä heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Kohdehenkilöiden kokemusta lähestyn esittämällä aluksi yleiskuvauksen taloudellisesta rikollisuudesta Suomessa. Liiketoimintakiellon tarkastelussa keskityn lähinnä oikeuskäytäntöön ja valvontajärjestelmän kuvaamiseen. Liiketoimintakiellosta ja sen valvonnasta on aikaisemmin tehty muutamia tutkimuksia, joissa aihetta on tarkasteltu organisaatiosta käsin tutkimalla poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten käytäntöjä ja kokemuksia. Aikaisempiin tutkimuksiin sisältyvät tilastolliset aineistot osoittavat, että liiketoimintakieltojen määrä on ollut jatkuvassa kasvussa ja että kiellon rikkomistapauksia paljastuu vähän suhteessa kieltojen määrään. Onkin esitetty arvioita, että kieltoja rikotaan paljon ja että rikkomisista ei jäädä kiinni valvonnan tehottomuuden vuoksi. 6 Liiketoimintakiellon kohteena olleiden henkilöiden kokemuksista ja käsityksistä on aikaisemmin julkaistu vain yksi kolmen henkilön haastattelu vuodelta 1995, jolloin liiketoimintakieltojärjestelmä oli vielä alkutaipaleellaan. 7 Kriminalisointien erityisestävää vaikutusta ja lainsäädännön käytännön toimivuutta (law in action) voidaan tutkia muun muassa empiirisen oikeustutkimuksen avulla. Empiiristä oikeustieteellistä tutkimusta rangaistusten vaikutuksesta rangaistukseen tuomittuihin on Suomessa tehty kuitenkin erittäin vähän. 8 Oikeustieteelliset talousrikollisuuden kontrollia käsittelevät tutkimukset lähestyvät tutkimuskohdetta usein tilastollisesta näkökulmasta, pyrkien tuottamaan kuvailevaa tietoa talousri- 6 Laukkanen 2005, s. 105, Hytönen 2007, s. 34, Oivanen 2007, s Ks. Tala ym Smolej 2005, s

15 3 kosten määrästä, sisällöstä, talousrikosjuttujen prosessin kestosta sekä tuomioista. 9 Tieteenalana lähellä rikosoikeutta olevassa kriminologisesti suuntautuneessa rikostaloustieteessä tutkimuksen kohteena on usein rikoksen tekijä, jolloin empiirisissä tutkimuksissa pyritään selvittämään taloustieteellisten teorioiden avulla, miksi tietyt henkilöt päätyvät rikollisiksi; sekä tilastollisin menetelmin kuvataan ja analysoidaan rikollisten rikosaktiivisuutta, rikosuraa, kestoa ja uusintarikollisuutta. 10 Rikosoikeudellisia seuraamuksia rangaistukseen tuomitun kokemana on enemmän tutkittu yhteiskuntatieteiden puolella, jolloin mielenkiinto on kohdistunut usein rangaistuslaitoksissa olevien kuntoutukseen ja jälkihoitoa koskeviin tutkimuksiin. Tutkimustoiminta on ollut pääosin opinnäytteiden varassa, kun taas laajempien, pitkäjänteisten tutkimushankkeiden määrä on vähäinen. Selvästi eniten rikosseuraamuksiin liittyvää tutkimusta on tehty yliopistojen yhteiskuntatieteiden oppiaineissa sekä ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusohjelmissa. 11 Kokemusten kuvauksella toivon tutkielmasta olevan hyötyä esimerkiksi liiketoimintakiellon valvonnan kehittämisessä. 2.2 Tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielmassa esittelen ensiksi liiketoimintakieltoon liittyvää taloudellista rikollisuutta ja talousrikollisia. Liiketoimintakielto on lähes aina talousrikoksesta seuraavan rangaistuksen oheisseuraamus ja sen vuoksi on hyvä tietää missä rikosoikeudellisessa viitekehyksessä liiketoimintakielto käytännössä esiintyy. Aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden, lainsäädännön, oikeuskäytännön ja käsitteistön avulla muodostan eräänlaiset silmälasit, joiden läpi tarkastelen sitten haastattelujen avulla saatuja kvalitatiivisia tutkimustuloksia. Tutkimuksessa ei testata empiirisen tutkimuksen avulla esimerkiksi kontrolliteorioita eikä tutkimuksella lähtökohtaisesti ole mitään hypoteesia, samalla tapaa kuin kvantitatiivisissa tutkimuksissa on usein tapana. 12 Kuitenkin tutkielman lopussa esitän tutkimusaineiston valossa joitain yleisiä päätelmiä liiketoimintakiellon talousrikoksia ennalta estävästä vaikutuksesta. En myöskään perehdy syvällisemmin talousrikosoikeuden yleisiin oppeihin, systematisointeihin tai tulkintoihin, vaan esittelen tyypillisimmät liiketoimintakieltoon johtavat talousrikok- 9 Hakamo ym. 2009, s Keinänen 2008, s Smolej 2005, s Alvessalo ja Ervasti 2006, s. 20.

16 4 set, rikosten tunnusmerkistöt ja rangaistuskäytännöt. Pääasiallisena aineistona käytän asiaan liittyvää lainsäädäntöä, kirjallisuutta, tutkimusraportteja ja oikeustapauksia. Tyypillisen talousrikollisen profiilia kuvaan kirjallisuuden ja tutkimusraporttien avulla. Oikeuskäytännön jälkeen esittelen pääpiirteittäin liiketoimintakieltoprosessin ja tuon esiin asiassa esiintyviä käytännön ongelmia. Aineistona käytän liiketoimintakieltoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia sekä raportteja liiketoimintakiellon valvojien kokemuksista ja käsityksistä. Valmiina tutkimusaineistoina käytän poliisiasiaintietojärjestelmän (PATJA) tietoja liiketoimintakielloista ja kiellon rikkomisista, liiketoimintakieltorekisterin tilastoja liiketoimintakieltoon määrätyistä sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksista poimittuja tietoja talousrikollisuudesta ja liiketoimintakiellosta. Oikeudellisen viitekehyksen esittelyn jälkeen esitän tutkielman pääasiallisen tehtävän: haastattelututkimuksen liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden kokemuksista. Aluksi esittelen valitsemaani kokemuksen tutkimisen teoreettisen taustafilosofian ja tutkimusmetodin fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen. Fenomenologisessa erityistieteessä tutkimukseen on hyvä kuulua sekä teoreettinen että empiirinen osa ja niiden on hyvä olla luontevasti erillään tutkimuskohteen teoreettisesta ymmärtämisestä. Empiiristä osuutta edeltävät teoreettiset fenomenologiaa koskevat luvut rajautuvat tässä tutkielmassa koskemaan tutkimukselle suunnan antavia tieteenteoreettisia kysymyksiä todellisuudesta, ihmisen perusolemuksesta ja kokemuksen rakenteesta. Fenomenologinen tutkimus poikkeaa siten sellaisista tutkimustavoista, jotka nivovat empiirisen ja tulkinnallisen tutkimusvaiheen yhteen tutkimuksen eri vaiheissa. Teoreettisen osuuden jälkeen esittelen aineiston keräämisen, haastattelujen toteuttamisen ja analyysin. Aineistona on kuusi liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä, joita on haastateltu elokuun 2008 ja tammikuun 2009 välisenä aikana. Lopuksi teen päätelmiä tutkimustuloksista ja esitän asiaan liittyviä mahdollisia uusia tutkimuskohteita. 2.3 Aiheesta aikaisemmin tehty tutkimus Liiketoimintakiellon kohteena olevista henkilöistä on julkaistu tähän mennessä yksi oikeustieteellinen tutkimus: Talan, Jaakkolan ja Tuokilan vuonna 1995 julkaistu Liiketoimintakielto ja yrittäjien väärinkäytökset oikeuskäytäntöä ja kokemuksia lain ensimmäisiltä vuosilta. Kuten tutkimuksen nimikin kertoo, tutkimus on tehty liiketoimintakieltolain alkutaipaleelta. Tutkimusajankohtana liike-

17 5 toimintakielto oli ollut voimassa kymmenisen vuotta ja lakia kohtaan oli viranomaisten keskuudessa ja julkisuudessa esitetty kritiikkiä lain toimimattomuudesta. Lakia arvosteltiin tehottomaksi, koska kielto voitiin määrätä vain konkurssien yhteydessä eikä valvontaa ollut järjestetty lainkaan. Tutkimuksessa ei saatu kattavaa tietoa siitä, kuinka hyvin liiketoimintalaki toimii yleissestävältä kannalta. Esiin saatiin havaintoja sanktion voimasta ja tehosta yksittäisen, kiellon kohteena olevan yrittäjän kannalta, mutta myös kiellon helpoista kiertomahdollisuuksista käytännössä. Yhden liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön mukaan joihinkin väärinkäytöksiin ajauduttiin pakon edessä, koska muuta keinoa ei ollut. Haastateltavien mielestä heitä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti oikeusprosessissa. Liiketoimintakiellosta ja sen sisällöstä ei yksikään haastateltavista ollut tiennyt ennen oikeudenkäyntiä. Liiketoimintakielto vaikutti olleen vain yksi lisävaade muiden joukossa. Siihen, kuinka vakavasti henkilö suhtautui liiketoimintakiellon määräämiseen, näytti vaikuttavan ilmeisesti henkilön oma luonne ja arvomaailma. 13 Janne Laukkasen vuonna 2005 tekemässä oikeussosiologisessa haastattelututkimuksessa Laittoman yrittäjän jäljillä selvitetään, millainen vaikutus liiketoimintakiellon valvontaan liittyvällä lainsäädännöllä ja siihen perustuvilla viranomaisohjeistuksilla on ollut käytännön valvontatyöhön. Vuoden 1998 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen sisäasiainministeriö oli ohjeistanut poliisia kahdella määräyksellä liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnasta ja kiellon valvonnasta. 14 Laukkasen tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu kahdeksastatoista liiketoimintakiellon valvonnasta vastaavan poliisin haastattelusta. Tutkimuksessa haastatellut poliisit esittävät kokemuksiinsa perustuvia käsityksiä muun muassa valvontajärjestelyistä ja kiellossa olevista. 15 Talousrikoksiin syyllistyneitä rangaistuskäytännön valossa on tutkittu Hannu Niemen ja Martti Lehden tekemässä oikeustieteellisessä tutkimuksessa Eräiden talousrikosten rangaistuskäytäntö. Vuonna 2006 tehdyssä alioikeusaineistoon perustuvassa kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään talousrikosten rangaistuskäytäntöä kolmen eri rikostyypin, kirjanpitorikosten, velallisen rikosten ja törkeiden veropetosten osalta vuosina Tutkimuksessa on myös kerätty tietoa talousri- 13 Tala ym. 1995, s SM /Tu-413 ja SM /Ri-2 17 Laukkanen 2005, s

18 6 koksista tuomittujen henkilöiden sukupuolesta, iästä, sosioekonomisesta asemasta ja aikaisemmasta rikollisuudesta. Liiketoimintakiellosta on tehty yliopistoissamme muutamia pro gradu tutkielmia, joista mainittakoon kolme viimeksi julkaistua. Tommi Hytönen on 2007 kirjoittanut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tutkielman otsikolla Kiellot rangaistusten oheisseuraamuksena, Laura Oivanen 2007 Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa otsikolla Liiketoimintakiellon rikkominen ja Maija-Liisa Koponen 2005 Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella otsikolla Et sää Maija mull mitään mahra: ulosottoviranomaiset informaatiolähteenä ja potentiaalisena valvontaviranomaisena liiketoimintakiellossa. 2.4 Monitieteellinen lähestymistapa rikokseen ja rikoksentekijään Valitsemastani tutkimustehtävästä johtuen tutkielmani on monitieteellinen. Oikeusnormeja ja niiden vaikutusta yhteiskunnallisen ohjauksen välineenä on usein tarkasteltu lainsäätäjän, tuomarin tai poliisin näkökulmasta. Normien kohteiden toimintaa puolestaan on tutkittu enemmälti oikeusnormien noudattamisena, hyväksikäyttönä tai soveltamisena. Kuitenkin kansalaisten ja lainkäyttäjien on tarpeen tietää, miten oikeusjärjestys toimii todellisuudessa; millaisia vaikutuksia lainsäädäntöuudistuksilla on, miten tuomioistuimet toimivat tai millaisia ratkaisuja ne tekevät sekä ennen kaikkea millä tavoin kansalaisten oikeusturva toteutuu käytännössä. Etenkin oikeusjärjestyksen kehittämisen ja lainvalmistelun näkökulmasta on välttämätöntä saada tietoa järjestelmän toiminnasta käytännössä. 16 Tutkielmani sijoittuu oikeustieteen ja yleisen yhteiskuntatieteen, sosiologian välimaastoon. Juridiikassa tutkitaan lain muodossa olevia normeja. Yhteiskunnalliseen tutkimussuuntaukseen kuuluvan oikeussosiologisen käsityksen mukaan lainsäädännön seurauksia ei yleensä ole mahdollista päätellä lainsäätäjän julkilausumien pohjalta, vaan vaaditaan järjestelmällistä, empiirisiin havaintoihin perustuvaa tutkimusta. 17 Oikeussosiologian tehtävänä on sosiologisen mielikuvituksen soveltaminen 16 Ervasti 2004, s Laitinen 2002, s. 14.

19 7 oikeudellisten ilmiöiden tulkintaan. 18 Oikeussosiologia on erotettu perinteisesti oikeustieteestä siten, että oikeustiede on normatiivista tiedettä ja oikeussosiologia empiiristä eli kokemusperäistä tiedettä. 19 Tutkimustehtävä lähestyy tutkimusongelmaa oikeustieteellisten preventioteorioitten näkökulmasta mutta tutkii oikeudellisia ilmiötä (rangaistuksen kokemus) käyttämällä hyväksi yhteiskuntatieteiden metodeja ja teorioita. 20 Oikeussosiologian tehtävänä on löytää oikeudellisten ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden väliset rakenteelliset ja historialliset yhteydet ja tätä kautta päästä näiden ilmiöiden yhteiskuntateoreettiseen selittämiseen ja tulkintaan. Kuten edellä totesin - perinteisesti oikeussosiologisessa tutkimuksessa on tutkittu oikeuslaitosta, tuomioistuimia, poliisia, syyttäjäviranomaisia sekä kansalaisten ja oikeuslaitoksen välistä suhdetta 21 mutta vähemmälle huomiolle sen sijaan on jäänyt ystävämme lainrikkojan näkökulma. Tutkielmani on myös kriminologinen tutkimus, joka on hyvin lähellä oikeussosiologiaa. Myös kriminologia tutkii rikollisuutta yhteiskuntatieteellisenä ilmiönä, rikollisuuden syitä ja kontrollijärjestelmän toimintaa. Kriminologia ei ole paljonkaan normatiivisista premisseistä riippuvaa tutkimusta, koska sen ensisijaisena tavoitteena on selittää kausaalisesti ja/tai finaalisesti rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä. Kriminologisesta tutkimuksesta keskeisessä asemassa on erityyppinen tilastollinen materiaali. 22 Kriminologinen tutkimus kohdistuu pääosin rikoksentekijöihin ja rikollisuuden syihin, mutta siihen kuuluu myös yhteiskunnan kontrollitoimenpiteitä ja niiden välittömiä vaikutuksia selvittävä tutkimus. 23 Uusimmat kriminologiset teoriat tarkastelevat rikosta esimerkiksi rationaalisen valinnan, rutiiniaktiviteettiteorian ja rikoksen taloustieteen näkökulmasta. Näissä kriminologisissa tutkimussuuntauksissa rikosten torjuntaa voidaan lähestyä erilaista näkökulmista tutkimalla esimerkiksi talousrikollisuutta, rikosten tilannetorjuntaa ja sosiaalista rikoksentorjuntaa. 24 Kriminologinen tutkimus voi olla luonteeltaan kuvaavaa tutkimusta ja selittävää tutkimusta. Kuvaavalle tutkimukselle ominaista on todellisuuden totuudenmukainen kuvaaminen rikollisuuden määrästä ja piirteistä sekä niiden mahdollisista muutoksista. Esimerkiksi kokonaisrikollisuustutkimuksissa rikollisuutta kuvataan tilastoilla poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta ottaen huomioon kuitenkin 18 Laitinen 2002, s Laitinen 2002, s Alvesalo - Ervasti 2006, s Laitinen 2002, s Frände 2005, s Anttila-Törnudd 1983, s Ks. esim., Becker 1971, Clarke 1992, Lehtola & Paksula 1997.

20 8 piilorikollisuuden osuus. Rikollisuuden määrää, piirteitä tai muutosta tutkitaan usein kyselymenetelmin. Ihmisiltä voidaan kysyä, ovatko he joutuneet rikoksen uhriksi (uhritutkimus) tai ovatko ihmiset tehneet rikoksia (tekijätutkimus). 25 Selittävän kriminologisen tutkimuksen kohteena on joko rikosalttiuden yksilötasoinen vaihtelu populaatiossa tai rikostapahtumien vaihtelu ajassa ja paikassa. Selittävässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miksi toiset ihmiset ovat alttiimpia rikoksiin kuin toiset ja miksi rikostapahtumien määrässä on ajallisia ja paikallisia eroja. Taustalla on preventiivinen tarkoitus: jos rikollisuuden syyt tunnetaan, rikollisuutta voidaan vähentää vaikuttamalla sen syihin. Uusimman kriminologisen tutkimuksen mukaan rikosalttiuden vaihtelua selittävät rakenteelliset, kulttuuriset ja geneettiset tekijät kuten köyhyys, eriarvoisuus, kulttuurin yleiset arvot ja yksilön perimä. Näihin on kuitenkin vaikeaa ja hidasta vaikuttaa. 26 Ongelman ratkaisuksi Clarke on esittänyt perinteisen kriminologian tilalle uutta rikostiedettä (crime science), joka tuottaisi paremmin ja nopeammin hyödynnettävissä olevaa tietoa. Clarken mielestä tulevaisuuden kriminologisen tutkimuksen tulisi suuntautua enemmän rikollisten tekojen torjuntaan, rikostapahtumaan ja rikosvahinkoihin ja sen tulisi olla nykyistä paremmin ja nopeammin hyödynnettävissä olevaa. 27 Farringtonin esittämän rikostorjunnan integroidun mallin mukaan erilaiset rikostorjunnan teoriat voidaan kuitenkin nähdä toisiaan täydentävinä. Integroidussa mallissa rikostorjunnassa otetaan huomioon rikoksentekijän valintoja selittävät sekä tilannetekijät että monien hetkellisten ja pitkäaikaisten tekijöiden muovaama alttius rikokseen. 28 Tutkielmani on myös lainsäädännön vaikuttavuus- tai lainsäädännön arviointitutkimus. Lakien vaikutukset ovat tärkein syy, jonka vuoksi on perusteltua laatia uusia lakeja ja muuttaa tai kumota entisiä. Tiedämme ja ymmärrämme kuitenkin liian vähän siitä, millaisia vaikutuksia laeilla on. Miksi joillakin säädöksillä on tarkoitettuja tai muulla tavoin myönteisiä vaikutuksia, miksi taas joillakin on vajavaisia taikka vahingollisia vaikutuksia, ehkä odottamattomiakin sivuvaikutuksia? 29 Lakien vaikutusten tutkimuksessa tyypillisesti selvitetään lainsäädännön tavoitteiden toteutumista. Lainsäädännön vaikutustutkimuksissa yksi keskeinen ongelma on se, millä kriteereillä vaikutuksia arvioidaan. Vaikutusten arvioinnissa vastausta ei haeta pelkästään oikeusnormeista tai muista oikeuslähteistä vaan ensisijaisesti oikeusnormien yleisöltä, oikeudellisilta toimijoilta ja säädösten koh- 25 Kivivuori 2010, s Kivivuori 2010, s Kivivuori 2010, s Lehtola & Paksula 1997, s Tala 2001, esipuhe.

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso

16.4.2015 12.3.2015. Taloudellinen rikollisuus. Erikoistumisjakso Taloudellinen rikollisuus Erikoistumisjakso 16.4.2015 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio 2. Prejudikaatin KKO 2007:1 mukaan huumausaineen myymisen

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa

Esityksen sisältö. Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutus osana rangaistuksen täytäntöönpanoa Esitys 13.1.2015 Otanvastuun.fi infotilaisuus/pela Yliopettaja, psykologi Nina Nurminen Rikosseuraamuslaitos/ Rikosseuraamusalan

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva

Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekuva Syksy 2007 Keskusrikospoliisi Tuija Hietaniemi 4.10.2007 2006 - Elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteinen strategia yrityksiin kohdistuvien

Lisätiedot

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli

Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Huumeiden käyttäjien rikosoikeudellinen kontrolli Heini Kainulainen Tutkija, OTT Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki Puh. 010 366 5378 Sähköposti: heini.kainulainen@om.fi

Lisätiedot

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys

Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Miten tutkimuskysymyksiin on etsitty vastausta? Kolme esimerkkiä kriminologisista tutkimuksista Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys Tutkimuksen tavoite 1: Selvittää empiirisesti vankien

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET Liiketoimintakieltoon määrätyt Lähipiiri, yrityskytkennät ja kiellon rikkomistapaukset HTSY Verohallinto 23.4.2013 Verohallinto 2 (9) LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON

Lisätiedot

Oikeustapauksia verkossa

Oikeustapauksia verkossa Oikeustapauksia verkossa Tietoasiantuntijat Mirja Pakarinen ja Marja Autio Eduskunnan kirjasto 10.3.2015 Koulutuksen sisältö Oikeustapaukset oikeuslähteenä Kansalliset tuomioistumet Kuinka löydän näiden

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta. Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010

Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta. Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010 Maksukyvyttömyysongelmien kontrollista & rikosoikeudesta Kaarlo Hakamies Ma. vanhempi oikeussihteeri, KKO 26.11.2010 Rikosoikeus viimesijainen keino Yhteiskunnallisiin ongelmiin tulisi ensisijaisesti löytää

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Talousrikollisuuden tilannekuva I/2014. Poliisin ja Tullin tietoon tullut talousrikollisuus

Talousrikollisuuden tilannekuva I/2014. Poliisin ja Tullin tietoon tullut talousrikollisuus Talousrikollisuuden tilannekuva I/2014 Poliisin ja Tullin tietoon tullut talousrikollisuus Sisällys 1. Esipuhe... 4 2. Poliisin tietoon tulleet talousrikosilmoitukset... 5 Kuvio 1. Avoimet jutut 2003 2013...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto...1 2. Empiirinen tarkastelu rikosten tunnistamisesta ja poliisin tutkinnan sisällöstä vuoden 2007 palonsyyn tutkinta

Sisällys 1. Johdanto...1 2. Empiirinen tarkastelu rikosten tunnistamisesta ja poliisin tutkinnan sisällöstä vuoden 2007 palonsyyn tutkinta V Sisällys Alkusanat...III Kirjoittajat...XI Lähteet...XVII Kuviot ja taulukot...xi Säädösluettelo...XXV Keskeiset termit ja lyhenteet... XXVII Päivi Mäkelä ja Jussi Tapani 1. Johdanto...1 1.1. Tutkimusten

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO. 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 4.3.2015 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998

CURRICULUM VITAE. Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998 Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998 CURRICULUM VITAE Yhteystiedot: Reima Kukkonen Oikeustieteiden laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti I 23.9.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena

Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena Lapin yliopisto Kati-Susanna Lukkarinen Maisteritutkielma Rikosoikeus Syksy 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Oppituntimateriaali Mitä on harmaa talous? Toimintaa, jossa lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen, eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

ARVOSTELUPERUSTEET 2010

ARVOSTELUPERUSTEET 2010 ARVOSTELUPERUSTEET 2010 KYSYMYS 1 A.1. Kannustintyyppisten verojen ensisijaisena tavoitteena on kannustaa ympäristön kuormittajia vähentämään saastuttamista tai ympäristöresurssien käyttöä. (1 p) A.2.

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

1(7) UEF 75/ /2011

1(7) UEF 75/ /2011 1(7) AY5311501 Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, perusopinnot 25 op verkko-opintoina avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2011-2012 Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure Opintojaksot

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA

ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN 1995 2004. TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät 22.4.2014 Tekijä: Tero Korhonen 173973 Ohjaajat:

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Rakennuskonepäivät 8.11.2012 Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden selvitysyksikkö 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1. Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.2008 Turun kauppakorkeakoulu ja TSE Entre Anne Kovalainen, Jarna Heinonen,

Lisätiedot

Talousrikos ja rangaistus Venäjällä

Talousrikos ja rangaistus Venäjällä Talousrikos ja rangaistus Venäjällä Turvallisuus ja riskienhallinta Venäjän-kaupassa Huippuseminaari Lahdessa 4.10.2012 Jarmo Koistinen, OTT, kandidat juriditšeskih nauk (Venäjä), FM Sisältö Miten rikos

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET. Kuntaliitto 23.5.2012 Rikoskomisario Kaj Björkqvist / KRP

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET. Kuntaliitto 23.5.2012 Rikoskomisario Kaj Björkqvist / KRP HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET Kuntaliitto 23.5.2012 Rikoskomisario Kaj Björkqvist / KRP Teemat tänään Keskusrikospoliisin tehtävät Suomalainen harmaa talous ja talousrikollisuus

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA Vastuuoppi Jussi Tapani Matti Tolvanen TALENTUM Helsinki 2013 Toinen, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET

LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET Palotutkimuksen päivät, Hanasaari 28.8.2013 HTM Mari Lehtimäki Vanhempi rikoskonstaapeli, Helsingin

Lisätiedot

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina

Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011. Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Hannu Niemi / Optula Rikoksentorjunta kunnissa seminaari 21.9.2011 Ulkomaalaiset rikoksentekijöinä ja uhreina Maahanmuuttajat 168 000 maahanmuuttajaa (ulkomaan kansalaista) vuonna 2010 Vuonna 1990 vastaava

Lisätiedot

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta

Oikeuden hakijat. Iisa Vepsä. Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Iisa Vepsä Oikeuden hakijat Tutkimus Vaasan hovioikeuden perustamisesta ja varhaisesta toiminnasta Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Rattijuopumus Kuolemaan johtaneiden ja vakavien liikenneonnettomuuksien riskitekijä 1 Yleistä 1,6 promillen rajan ylittyessä

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen

HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNTAKAMPANJA Pikamatka harmaaseen talouteen Mitä on harmaa talous? Harmaalla taloudella ja talousrikollisuudella tarkoitetaan yleensä yritystoiminnassa tai

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

6 Talousrikokset Martti Lehti

6 Talousrikokset Martti Lehti II.6 Talousrikokset 113 6 Talousrikokset Martti Lehti Talousrikollisuudella tarkoitetaan liike- ja yritystoimintaan liittyviä rikoksia. Keskeisimpiä talousrikoksia ovat verorikokset, velallisen rikokset

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Tuomiovalta kansalle. Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918

Tuomiovalta kansalle. Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918 J u k k a Siro Tuomiovalta kansalle Vallankumousoikeudet sisällissodassa vuonna 1918 Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Empiirisen rikostaloustieteellisen. haasteita 1

Empiirisen rikostaloustieteellisen. haasteita 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 4/2004 VÄITÖKSIÄ Empiirisen rikostaloustieteellisen tutkimuksen haasteita 1 Anssi Keinänen KTT, YTM, oikeustaloustieteen lehtori Joensuun yliopisto For the rational

Lisätiedot

Kilpeläinen, Mia Marika (synt. 1977, os. Taipale)

Kilpeläinen, Mia Marika (synt. 1977, os. Taipale) CURRICULUM VITAE Henkilötiedot Nimi Perhesuhteet Kilpeläinen, Mia Marika (synt. 1977, os. Taipale) avioliitossa, kaksi lasta Tämän hetkinen toimi Itä-Suomen yliopisto 1.1.2013 Yliopisto-opettaja Kansainvälisten

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen

Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen 1 2 3 Tarkastelen suomalaisen taloustieteen tutkimuksen tilaa erilaisten julkaisutietokantojen avulla. Käytän myös kerättyjä tietoja yliopistojen opettajien tutkimusalueista. 4 Kuviossa 1 esitetään kansantaloustieteen

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista

Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista Rikoslaki 19.12.1889/39 30 LUKU (24.8.1990/769) Elinkeinorikoksista 1 (1.4.1999/475) Markkinointirikos Joka tavaroiden, palveluksien, kiinteistöjen, yksityisen osakeyhtiön arvopapereiden tai muiden hyödykkeiden

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

EDUTOOL 2010 graduseminaari

EDUTOOL 2010 graduseminaari EDUTOOL 2010 graduseminaari tutkimussuunnitelma, kirjallisuus ja aiheen rajaaminen Sanna Järvelä Miksi tutkimussuunnitelma? Se on kartta, kompassi, aikataulu ja ajattelun jäsentäjä Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN

TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN TIETOINEN HAVAINTO, TIETOINEN HAVAINNOINTI JA TULKINTA SEKÄ HAVAINNOLLISTAMINEN Hanna Vilkka Mikä on havainto? - merkki (sana, lause, ajatus, ominaisuus, toiminta, teko, suhde) + sen merkitys (huom. myös

Lisätiedot

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI

WWW.OFM.FI VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU MINORITETSOMBUDSMANNEN OMBUDSMAN FOR MINORITIES VEHÁDATÁITTARDEADDJI WWW.OFM.FI Kertomus 2014: Ydinkohdat ja suositukset Ylitarkastaja, oikeustieteen tohtori Venla Roth WWW.OFM.FI Kansallinen ihmiskaupparaportoija Tehtävänä on: seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä,

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot