LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA"

Transkriptio

1 LIIKETOIMINTAKIELTO LAINVALVOJAN JA LAINRIKKOJAN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Tammikuu 2011 Martti Turunen

2 II SISÄLLYS II LÄHTEET LYHENTEET KUVIOT JA TAULUKOT OIKEUSTAPAUKSET IV X XI XI 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIELMA Tutkielman kohde ja tehtävä Tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimusmenetelmä Aiheesta aikaisemmin tehty tutkimus Monitieteellinen lähestymistapa rikokseen ja rikoksentekijään 6 3 TALOUSRIKOLLISUUS JA TALOUSRIKOLLISET Talousrikoksen määritelmiä Talousrikollisen profiili Sosioekonominen asema Ikä, sukupuoli ja ammattiasema Yritystoiminnan muoto Persoonallisuuden piirteet Estraditaiteilijoita, reppanoita ja elämäntapayrittäjiä Yleisimmät liiketoimintakiellon perusteena olevat talousrikokset Velallisen rikokset (RL 39 luku) Verorikokset (RL 29 luku) Kirjanpitorikokset (RL 39 luku) 26 4 LIIKETOIMINTAKIELTO 30

3 III 4.1 Liiketoimintakieltolain tavoitteet Liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset Liiketoimintakiellon sisältö Liiketoimintakiellon rikkominen Liiketoimintakiellon valvonta Valvontaprosessi Valvottavan velvollisuudet ja oikeudet Valvonnan kohdentaminen Viranomaisten yhteistoiminta 44 5 TALOUSRIKOLLISTEN KOKEMUKSIA LIIKETOIMINTAKIELLOSTA Fenomenologinen ajattelu: kokemuksen tutkimus Kokemuksen tutkimuksen metodologia: haastattelut Haastattelujen toteuttaminen Haastatteluaineiston fenomenologinen analyysi Yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysi vaiheittain: liiketoimintakiellon yksilöllinen kokemus Kuusi tarinaa yksilökohtaiset merkitysverkostot 66 Haastattelu A 66 Haastattelu B 69 Haastattelu C 73 Haastattelu D 75 Haastattelu E 79 Haastattelu F Yleisen merkitysverkoston analyysi vaiheittain 84

4 IV 6 TUTKIMUKSEN TULOSTEN ARVIOINTI Tutkimustulosten luotettavuuden arviointia Tutkimustulosten arviointia prevention kannalta 96 7 LOPUKSI 99 LIITTEET Haastelurunko Kirje haastateltaville 105 LÄHTEET Aaltonen, Pirjo: Liiketoimintakielto erityisesti Helsingin hovioikeuden ratkaisukäytännössä vuosina Teoksessa: Kirjoituksia talousrikosoikeudesta. Helsinki Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus. 3. uud.p. Vastapaino. Tampere Alvesalo, Anne & Laitinen, Ahti: Talouden varjopuoli. Tutkimus talousrikosten vaikutuksista ja talousrikosoikeudenkäynneistä. Sisäasiainministeriön poliisiosaston julkaisu Alvesalo, Anne - Ervasti, Kaijus: Oikeus yhteiskunnassa - näkökulmia oikeuteen. Edita Prima Oy. Helsinki Anttila, Inkeri Törnudd, Patrik: Kriminologia ja kriminaalipolitiikka. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. B-sarja, N:o 194. WSOY, Juva Arolainen, Teuvo: Rötös mediassa. Talousrikosten käsittely suomalaisissa tiedotusvälineissä <www.tutkiva.fi>. Becker, Gary S.: Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy 1968, vol 76, s

5 V Clarke, Ronald V.: Situational Crime Prevention. Successful Case studies. toim. Ronald V. Clarke, Harrow and Heston, Publishers, Albany, New York du Rées, Helena: Miljöbrott, myndighet och marknad. En studie om miljöstraffrätt och allmänprevention. Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Avhandlingsserie nr 14, Eide, Erling: Economics of Crime: Deterrence and the Rational Offender. Amsterdam Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. Tampere Ervasti, Kaijus: Teoksessa: Empiirinen tutkimus oikeustieteessä. Lindfors, Heidi (toim). Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 64. Helsinki Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus. Edita Prima Oy. Edita Publishing Oy. Helsinki Hakamo, Terhi, Jauhiainen, Kirsi, Alvesalo, Anne ja Virta, Erja: Talousrikokset rikosprosessissa. Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksia 33/2009. Tampere HE 29/1985 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta. HE 198/1996 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. HE 16/1997 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 29 luvun 1 :n muuttamisesta. HE 53/2002 vp.: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi. Helminen, Maija: Suoritus, terapia, muutos? Tutkielma nuorisorangaistuksen vaikutuksista nuorisorangaistukseen tuomittujen nuorten kokemusten valossa. Pro gradu-tutkielma. Joensuun yliopisto. Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta. Oikeustieteet Hirschi, Travis 1969: Causes of Delinquency. University of California Press. Berkeley 1969.

6 VI Hirvonen, Markku, Lith, Pekka, Walden, Risto: Suomen kansainvälistyvä harmaa talous. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman harmaata taloutta käsittelevän tutkimuksen loppuraportti, Toim. Harmaa hirvi Oy. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2010. Hytönen, Tommi: Kiellot rangaistusten oheisseuraamuksena. Pro gradu-tutkilema. Lapin yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta Julkaistu Edilexissä Jokinen, Anne & Häyrynen, Janne & Alvesalo, Anne: Yritykset talousrikollisuuden uhreina. Poliisiammattikorkeakoulun tiedotteita 19/2002. Espoo Jääskeläinen, Petri, Koskinen Pekka, Majanen Martti: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle omistettu (toim). Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 268. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala Karnaranta, Arto: Työmotivaatio talousrikostutkinnassa. Pro gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Taloudellis-hallinnollinen tiedekunta. hallintotieteen laitos, turvallisuushallinnon linja Karppi, Mikko & Pynttäri, Juha: Liiketoimintakielto.Valvonnan perusteet ja sähköinen prosessityökalu. Poliisiammattikorkeakoulu. APT 10/11. Tutkielma Ei julkinen. Keinänen, Anssi: Johdatus rikostaloustieteen perusteisiin. Taloustieteellinen näkökulma rikosoikeuteen, rikolliseen käyttäytymiseen ja kriminaalipolitiikkaan sekä empiiriseen oikeustutkimukseen. Sähköinen luentomoniste, päivitetty Kivivuori, Janne: Näkökohtia kriminologisen tutkimuksen hyödynnettävyydestä. Teoksessa Keinänen, Anssi, Kilpeläinen, Mia, Väätänen, Ulla (toim.). Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 26. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Koponen, Pekka: Itsekriminointisuojasta. Teoksessa: Rikosoikeudellisia kirjoituksia VII Raimo Lahdelle omistettu. Suomen lakimiesyhdistys 2006.

7 VII Koponen, Maija-Liisa: Et sää Maija mull mitään mahra. Ulosottoviranomaiset informaatiolähteenä ja potentiaalisena valvontaviranomaisena liiketoimintakiellossa. Pro gradu-tutkielma. Rikos- ja prosessioikeus. Joensuun yliopisto Korander, Timo: Poliisikulttuuri. Poliisiammatin ja tutkimuksen väline. Oikeuslehti 1/2004, s Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, Helsinki. Kvale, Steinar: Interviews. An introduction to qualitative research interviewing. SAGE Publications. Thousands Oaks. California Lahti, Raimo & Koponen, Pekka: Talousrikokset. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja (toim). E-sarja N:o 16. Gummerrus Kirjapaino Oy, Vaajakoski Laitinen, Ahti: Oikeussosiologian perusteet. Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta Rikos-ja prosessioikeuden sarja A N:o 27. Digipaino. Turku Laitinen, Ahti & Aromaa, Kauko: Rikollisuus ja kriminologia. Vastapaino, Laukkanen, Janne: Laittoman yrittäjän jäljillä. Arviointitutkimus liiketoimintakiellon ohjeistamisen vaikutuksista. Poliisiammattikorkeakoulu. Espoo Lehti, Martti: Talousrikokset. Rikollisuustilanne OPTL:n julkaisuja 220. Lehtola, Markku & Paksula, Kauko: Talousrikosten tilannetorjunta. Hakapaino Oy. Helsinki Niemi, Hannu & Lehti, Martti: Eräiden talousrikosten rangaistuskäytäntö. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 71. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Helsinki Nuutila, Ari-Matti: Rikoslain yleinen osa. Kauppakaari Oy. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki Oivanen, Laura: Liiketoimintakiellon rikkominen. Pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto. Oikeustieteiden tiedekunta Julkaistu Edilexissä

8 VIII Poliisihallituksen määräys 2020/2010/3204 (2010): Liiketoimintakiellon tutkinta ja valvonta. Perttula, Juha: Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. SUFI-tutkimuksia 14. Suomen Fenomenologinen Instituutti. Tampere Perttula, Juha: The experienced life-fabrics of young men. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 136. Jyväskylä : Univercity of Jyväskylä Perttula, Juha: Kokemuksesta tiedoksi: fenomenologisen metodin uudelleen muotoilua. Kasvatus 31/2000, Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Perttula, Juha: Kokemus ja kokemuksen tutkimus: Fenomenologisen erityistieteen tieteenteoria. Teoksessa: Perttula, Juha ja Latomaa, Timo (toim.). Kokemuksen tutkimus. Merkitys tulkinta ymmärtäminen. Dialogia Oy, Tartu Poliisihallituksen lehdistötiedote <www.kauppalehti.fi>. Rikollisuustilanne 2009: Rikollisuus ja seuraamusjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia.< Saarinen Esa: Fenomenologia ja eksistentialismi.teoksessa: Niiniluoto, Ilkka ja Saarinen, Esa (toim): Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY Sisäasiainministeriö: Tiedote Valtioneuvosto hyväksyi neljännen talousrikosohjelman vuosille <www.valtioneuvosto.fi>. SM /Tu-413 (1999): Liiketoimintakiellon valvonta ja tutkinta. Sisäasiainministeriön määräyskokoelma. Sisäasiainministeriö. Helsinki. SM /Ri-2 (2004): Liiketoimintakiellon valvonta ja tutkinta. Sisäasiainministeriön määräyskokolema. Sisäasiainministeriö. Helsinki.

9 IX Smolej, Mirka: Rikosseuraamusten tutkimus Suomessa. Katsaus tutkimuksen painopisteisiin ja resursseihin. OPTL:n tutkimustiedonantoja Tala, Jyrki: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 177. Helsinki Tala, Jyrki, Jaakkola, Risto & Tuokila, Marja: Liiketoimintakielto ja yrittäjien väärinkäytökset. Oikeuskäytäntöä ja kokemuksia lain ensimmäisiltä vuosilta. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 128 Helsinki. Tammer-Paino Oy. Tampere Tapani, Jussi: Talousrikokset, rationaalisuus ja rikosvastuun edellytykset. Teoksessa: Heikkilä, Marjut (toim.). Säädöksiä, systematiikkaa vai ihmisoikeuksia? Oikeustieteen päivät , s Tolvanen, Matti: Empiirisen tutkimuksen hyödyntäminen rikoslainkäytössä. Teoksessa Keinänen, Anssi, Kilpeläinen, Mia, Väätänen, Ulla (toim.). Empiirisen oikeustutkimuksen kokemukset, haasteet ja tulevaisuus. Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 26. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Tolvanen, Matti: Kriminaalipolitiikka, kriminologia ja rikosoikeuden tutkimus. Virkaanastujaisesitelmä rikos- ja prosessioikeuden professorin virkaan Joensuun yliopistossa <www.joensuu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/> Tolvanen, Matti: Liiketoimintakielto ja kiellon valvonta. Defensor Legis N:o 4/2008. Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. Tammi. Helsinki Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. 5. uudistettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Jyväskylä Turunen, Senni: Työn vaatimusten, työholismin ja työuupumuksen väliset yhteydet. Pro gradututkielma. Tampereen yliopisto. Psykologian laitos 2009.

10 X Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina <www.intermin.fi>. Valtiontilintarkastajien kertomus vuodelta 2005: K16/2005 vp. <www.eduskunta.fi>. Wikström, Per Olof H., Ahlberg, Jan & Dolmen, Lars: Brott, brottsprevention och kriminalpolitik. BRÅ-rapport 1994:1. Göteborg Vuorinen, Sami: Talousrikosten tutkinta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 184. Helsinki LYHENTEET DOEHP ETL HE HO KRP KKO KonkL KO L LTKieltoL OYL PATJA PeL PoL PRH RL VIRKE vp. descriptively oriented empirical hermeneutic psychology esitutkintalaki hallituksen esitys hovioikeus keskusrikospoliisi korkein oikeus konkurssilaki käräjäoikeus laki laki liiketoimintakiellosta osakeyhtiölaki poliisiasiain tietojärjestelmä perustuslaki poliisilaki patentti- ja rekisterihallitus rikoslaki viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti valtiopäivät

11 XI KUVIOT JA TAULUKOT TAULUKKO 1. Rikosvahingot ja takaisin saatu rikoshyöty TAULUKKO 2. Poliisin tietoon tulleet velallisen rikokset TAULUKKO 3. Vireille pannut konkurssit TAULUKKO 4. Poliisin tietoon tulleet verorikokset TAULUKKO 5. Poliisin tietoon tulleet kirjanpitorikokset TAULUKKO 6. Liiketoimintakieltoon määrätyt TAULUKKO 7. Poliisin tietoon tulleet liiketoimintakiellon rikkomiset KUVIO 1. Liiketoimintakiellossa olevien alueellinen jakaantuminen 42 KUVIO 2. Valvontaresurssien jakaantuminen 43 KUVIO 3. Merkityssuhteiden tiivistäminen sisältöalue-ehdotelmiksi 89 OIKEUSTAPAUKSET KKO 2009:80 KKO 2008:32 KKO 2007:102 KKO 2004:134 KKO 2004:131 KKO 2004:112 KKO 2004:33 KKO 2003:89 KKO 2002:122 KKO 2002:118 KKO 2002:117 KKO 2001:85 KKO 2001:86 Itä-Suomen HO , R 08/1205 Rovaniemen HO nro 193 Vantaan KO , R 04/1281 Jyväskylän KO, R 02/1870

12 XII Lahden KO, R 04/2069 Tampereen KO, R 04/628 Lahden KO, R 05/95

13 1 1 JOHDANTO Talousrikostorjunta on haasteellista toimintaa, jota kuitenkin leimaa kokonaisvastuun puute, hajanaisuus ja reagointi ongelmiin jälkikäteen. 1 Rikostorjunnassa pitäisi pyrkiä ennalta estävyyteen, koska sillä saadut niin taloudelliset kuin sosiaaliset hyödyt ovat koko yhteiskunnan kannalta parempia kuin jälkikäteiset rikosprosessin ja täytäntöönpanon kautta saadut tulokset. Talousrikostorjunnassa poliisilla on edelleen keskeinen asema, mutta toiminta painottuu pääasiassa juttujen selvittämiseen. Torjunnassa pitäisi käyttää hyväksi tutkimustietoa ja tietoista, johdonmukaista strategiaa. Valitettavasti tutkittua tietoa talousrikoksista ilmiönä ja varsinkin talousrikosten tekijöistä on kuitenkin varsin vähän. Liiketoimintakielto on ollut Suomessa käytössä jo yli 25 vuotta, joten lainkäyttäjien poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten toiminnassa siitä on muodostunut johdonmukainen käytäntö vakavien talousrikosten torjunnassa. Liiketoimintakiellolla voidaan vaikuttaa rikoksentekijään varsin suoraviivaisesti ja sillä voi olla myös taloudellista rikollisuutta yleisesti ennalta estävää vaikutusta, vaikkakin asiaa on tutkimuksilla vaikea todentaa. Sen vuoksi se, mitä rangaistusten (liiketoimintakielto käytännössä) yleisestävyydestä sanotaan tai kirjoitetaan, perustuu arkipäivän havaintoihin ja terveeseen järkeen. 2 Poliisin vastuulla oleva ja muiden viranomaisten avustama liiketoimintakiellon valvonta on Suomessa järjestetty varsin tehokkaaksi taloudellisen rikollisuuden torjuntakeinoksi. Liiketoimintakiellon valvontaa voi myös pitää talousrikollisuuden tilannetorjuntamenetelmänä 3, jolla voidaan vaikuttaa potentiaalisen rikoksentekijän motivaatioon tehdä uusia talousrikoksia. Liiketoimintakiellon erityisestävää vaikutusta on siten mahdollista tutkia esimerkiksi kysymällä suoraan liiketoimintakiellossa olevalta itseltään, miten hän kokee liiketoimintakiellon ja kiellon valvonnan vaikutuksen omalta k. Liiketoimintakieltoon on 2000-luvulla määrätty vuosittain yli 200 henkilöä ja voimassa olevien kieltojen kokonaismäärä on tätä kirjoitettaessa 1094 henkilöä. 4 Liiketoimintakielto määrätään käytännössä miltei yksinomaan talousrikoksen tai talousrikokseksi luokiteltavan teon perusteella. 5 Liiketoimintakielto osaltaan kertoo, että talousrikosten kriminalisoinneilla tavoiteltu päämäärä ja käyttäytymistä ohjaava tavoite ei ole toteutunut rikokseen syyllistyneen yrittäjän kohdalla. Laittomien 1 Jokinen & Häyrynen & Alvesalo 2002, s Frände 2005, s Ks. esim. Lehtola & Paksula Liiketoimintakieltorekisteri HE 198/1996 vp, s. 15, Aaltonen 2007.

14 2 yrittäjien toimintatavoista on saatavissa tietoa rikosprosessin lopputuloksista, käytännössä tuomioistuinten liiketoimintakieltoratkaisuista. Tässä tutkielmassa kuusi talousrikoksista tuomittua ja liiketoimintakieltoon määrättyä miestä kertoo oman tarinansa siitä, miten heistä tuli talousrikollisia ja mitä liiketoimintakielto heille merkitsee. 2 TUTKIELMA 2.1 Tutkielman kohde ja tehtävä Tutkielman pääasiallinen tarkoitus on esitellä liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden kokemuksia ja käsityksiä tekemästään talousrikoksesta, liiketoimintakiellosta, kieltoon johtaneista syistä ja kiellon merkityksestä heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Kohdehenkilöiden kokemusta lähestyn esittämällä aluksi yleiskuvauksen taloudellisesta rikollisuudesta Suomessa. Liiketoimintakiellon tarkastelussa keskityn lähinnä oikeuskäytäntöön ja valvontajärjestelmän kuvaamiseen. Liiketoimintakiellosta ja sen valvonnasta on aikaisemmin tehty muutamia tutkimuksia, joissa aihetta on tarkasteltu organisaatiosta käsin tutkimalla poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten käytäntöjä ja kokemuksia. Aikaisempiin tutkimuksiin sisältyvät tilastolliset aineistot osoittavat, että liiketoimintakieltojen määrä on ollut jatkuvassa kasvussa ja että kiellon rikkomistapauksia paljastuu vähän suhteessa kieltojen määrään. Onkin esitetty arvioita, että kieltoja rikotaan paljon ja että rikkomisista ei jäädä kiinni valvonnan tehottomuuden vuoksi. 6 Liiketoimintakiellon kohteena olleiden henkilöiden kokemuksista ja käsityksistä on aikaisemmin julkaistu vain yksi kolmen henkilön haastattelu vuodelta 1995, jolloin liiketoimintakieltojärjestelmä oli vielä alkutaipaleellaan. 7 Kriminalisointien erityisestävää vaikutusta ja lainsäädännön käytännön toimivuutta (law in action) voidaan tutkia muun muassa empiirisen oikeustutkimuksen avulla. Empiiristä oikeustieteellistä tutkimusta rangaistusten vaikutuksesta rangaistukseen tuomittuihin on Suomessa tehty kuitenkin erittäin vähän. 8 Oikeustieteelliset talousrikollisuuden kontrollia käsittelevät tutkimukset lähestyvät tutkimuskohdetta usein tilastollisesta näkökulmasta, pyrkien tuottamaan kuvailevaa tietoa talousri- 6 Laukkanen 2005, s. 105, Hytönen 2007, s. 34, Oivanen 2007, s Ks. Tala ym Smolej 2005, s

15 3 kosten määrästä, sisällöstä, talousrikosjuttujen prosessin kestosta sekä tuomioista. 9 Tieteenalana lähellä rikosoikeutta olevassa kriminologisesti suuntautuneessa rikostaloustieteessä tutkimuksen kohteena on usein rikoksen tekijä, jolloin empiirisissä tutkimuksissa pyritään selvittämään taloustieteellisten teorioiden avulla, miksi tietyt henkilöt päätyvät rikollisiksi; sekä tilastollisin menetelmin kuvataan ja analysoidaan rikollisten rikosaktiivisuutta, rikosuraa, kestoa ja uusintarikollisuutta. 10 Rikosoikeudellisia seuraamuksia rangaistukseen tuomitun kokemana on enemmän tutkittu yhteiskuntatieteiden puolella, jolloin mielenkiinto on kohdistunut usein rangaistuslaitoksissa olevien kuntoutukseen ja jälkihoitoa koskeviin tutkimuksiin. Tutkimustoiminta on ollut pääosin opinnäytteiden varassa, kun taas laajempien, pitkäjänteisten tutkimushankkeiden määrä on vähäinen. Selvästi eniten rikosseuraamuksiin liittyvää tutkimusta on tehty yliopistojen yhteiskuntatieteiden oppiaineissa sekä ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusohjelmissa. 11 Kokemusten kuvauksella toivon tutkielmasta olevan hyötyä esimerkiksi liiketoimintakiellon valvonnan kehittämisessä. 2.2 Tutkielmassa käytetty aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkielmassa esittelen ensiksi liiketoimintakieltoon liittyvää taloudellista rikollisuutta ja talousrikollisia. Liiketoimintakielto on lähes aina talousrikoksesta seuraavan rangaistuksen oheisseuraamus ja sen vuoksi on hyvä tietää missä rikosoikeudellisessa viitekehyksessä liiketoimintakielto käytännössä esiintyy. Aihealueeseen liittyvän kirjallisuuden, lainsäädännön, oikeuskäytännön ja käsitteistön avulla muodostan eräänlaiset silmälasit, joiden läpi tarkastelen sitten haastattelujen avulla saatuja kvalitatiivisia tutkimustuloksia. Tutkimuksessa ei testata empiirisen tutkimuksen avulla esimerkiksi kontrolliteorioita eikä tutkimuksella lähtökohtaisesti ole mitään hypoteesia, samalla tapaa kuin kvantitatiivisissa tutkimuksissa on usein tapana. 12 Kuitenkin tutkielman lopussa esitän tutkimusaineiston valossa joitain yleisiä päätelmiä liiketoimintakiellon talousrikoksia ennalta estävästä vaikutuksesta. En myöskään perehdy syvällisemmin talousrikosoikeuden yleisiin oppeihin, systematisointeihin tai tulkintoihin, vaan esittelen tyypillisimmät liiketoimintakieltoon johtavat talousrikok- 9 Hakamo ym. 2009, s Keinänen 2008, s Smolej 2005, s Alvessalo ja Ervasti 2006, s. 20.

16 4 set, rikosten tunnusmerkistöt ja rangaistuskäytännöt. Pääasiallisena aineistona käytän asiaan liittyvää lainsäädäntöä, kirjallisuutta, tutkimusraportteja ja oikeustapauksia. Tyypillisen talousrikollisen profiilia kuvaan kirjallisuuden ja tutkimusraporttien avulla. Oikeuskäytännön jälkeen esittelen pääpiirteittäin liiketoimintakieltoprosessin ja tuon esiin asiassa esiintyviä käytännön ongelmia. Aineistona käytän liiketoimintakieltoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistuksia sekä raportteja liiketoimintakiellon valvojien kokemuksista ja käsityksistä. Valmiina tutkimusaineistoina käytän poliisiasiaintietojärjestelmän (PATJA) tietoja liiketoimintakielloista ja kiellon rikkomisista, liiketoimintakieltorekisterin tilastoja liiketoimintakieltoon määrätyistä sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkimuksista poimittuja tietoja talousrikollisuudesta ja liiketoimintakiellosta. Oikeudellisen viitekehyksen esittelyn jälkeen esitän tutkielman pääasiallisen tehtävän: haastattelututkimuksen liiketoimintakieltoon määrättyjen henkilöiden kokemuksista. Aluksi esittelen valitsemaani kokemuksen tutkimisen teoreettisen taustafilosofian ja tutkimusmetodin fenomenologisen kokemuksen tutkimuksen. Fenomenologisessa erityistieteessä tutkimukseen on hyvä kuulua sekä teoreettinen että empiirinen osa ja niiden on hyvä olla luontevasti erillään tutkimuskohteen teoreettisesta ymmärtämisestä. Empiiristä osuutta edeltävät teoreettiset fenomenologiaa koskevat luvut rajautuvat tässä tutkielmassa koskemaan tutkimukselle suunnan antavia tieteenteoreettisia kysymyksiä todellisuudesta, ihmisen perusolemuksesta ja kokemuksen rakenteesta. Fenomenologinen tutkimus poikkeaa siten sellaisista tutkimustavoista, jotka nivovat empiirisen ja tulkinnallisen tutkimusvaiheen yhteen tutkimuksen eri vaiheissa. Teoreettisen osuuden jälkeen esittelen aineiston keräämisen, haastattelujen toteuttamisen ja analyysin. Aineistona on kuusi liiketoimintakieltoon määrättyä henkilöä, joita on haastateltu elokuun 2008 ja tammikuun 2009 välisenä aikana. Lopuksi teen päätelmiä tutkimustuloksista ja esitän asiaan liittyviä mahdollisia uusia tutkimuskohteita. 2.3 Aiheesta aikaisemmin tehty tutkimus Liiketoimintakiellon kohteena olevista henkilöistä on julkaistu tähän mennessä yksi oikeustieteellinen tutkimus: Talan, Jaakkolan ja Tuokilan vuonna 1995 julkaistu Liiketoimintakielto ja yrittäjien väärinkäytökset oikeuskäytäntöä ja kokemuksia lain ensimmäisiltä vuosilta. Kuten tutkimuksen nimikin kertoo, tutkimus on tehty liiketoimintakieltolain alkutaipaleelta. Tutkimusajankohtana liike-

17 5 toimintakielto oli ollut voimassa kymmenisen vuotta ja lakia kohtaan oli viranomaisten keskuudessa ja julkisuudessa esitetty kritiikkiä lain toimimattomuudesta. Lakia arvosteltiin tehottomaksi, koska kielto voitiin määrätä vain konkurssien yhteydessä eikä valvontaa ollut järjestetty lainkaan. Tutkimuksessa ei saatu kattavaa tietoa siitä, kuinka hyvin liiketoimintalaki toimii yleissestävältä kannalta. Esiin saatiin havaintoja sanktion voimasta ja tehosta yksittäisen, kiellon kohteena olevan yrittäjän kannalta, mutta myös kiellon helpoista kiertomahdollisuuksista käytännössä. Yhden liiketoimintakieltoon määrätyn henkilön mukaan joihinkin väärinkäytöksiin ajauduttiin pakon edessä, koska muuta keinoa ei ollut. Haastateltavien mielestä heitä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti oikeusprosessissa. Liiketoimintakiellosta ja sen sisällöstä ei yksikään haastateltavista ollut tiennyt ennen oikeudenkäyntiä. Liiketoimintakielto vaikutti olleen vain yksi lisävaade muiden joukossa. Siihen, kuinka vakavasti henkilö suhtautui liiketoimintakiellon määräämiseen, näytti vaikuttavan ilmeisesti henkilön oma luonne ja arvomaailma. 13 Janne Laukkasen vuonna 2005 tekemässä oikeussosiologisessa haastattelututkimuksessa Laittoman yrittäjän jäljillä selvitetään, millainen vaikutus liiketoimintakiellon valvontaan liittyvällä lainsäädännöllä ja siihen perustuvilla viranomaisohjeistuksilla on ollut käytännön valvontatyöhön. Vuoden 1998 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen sisäasiainministeriö oli ohjeistanut poliisia kahdella määräyksellä liiketoimintakiellon edellytysten tutkinnasta ja kiellon valvonnasta. 14 Laukkasen tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu kahdeksastatoista liiketoimintakiellon valvonnasta vastaavan poliisin haastattelusta. Tutkimuksessa haastatellut poliisit esittävät kokemuksiinsa perustuvia käsityksiä muun muassa valvontajärjestelyistä ja kiellossa olevista. 15 Talousrikoksiin syyllistyneitä rangaistuskäytännön valossa on tutkittu Hannu Niemen ja Martti Lehden tekemässä oikeustieteellisessä tutkimuksessa Eräiden talousrikosten rangaistuskäytäntö. Vuonna 2006 tehdyssä alioikeusaineistoon perustuvassa kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään talousrikosten rangaistuskäytäntöä kolmen eri rikostyypin, kirjanpitorikosten, velallisen rikosten ja törkeiden veropetosten osalta vuosina Tutkimuksessa on myös kerätty tietoa talousri- 13 Tala ym. 1995, s SM /Tu-413 ja SM /Ri-2 17 Laukkanen 2005, s

18 6 koksista tuomittujen henkilöiden sukupuolesta, iästä, sosioekonomisesta asemasta ja aikaisemmasta rikollisuudesta. Liiketoimintakiellosta on tehty yliopistoissamme muutamia pro gradu tutkielmia, joista mainittakoon kolme viimeksi julkaistua. Tommi Hytönen on 2007 kirjoittanut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa tutkielman otsikolla Kiellot rangaistusten oheisseuraamuksena, Laura Oivanen 2007 Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa otsikolla Liiketoimintakiellon rikkominen ja Maija-Liisa Koponen 2005 Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella otsikolla Et sää Maija mull mitään mahra: ulosottoviranomaiset informaatiolähteenä ja potentiaalisena valvontaviranomaisena liiketoimintakiellossa. 2.4 Monitieteellinen lähestymistapa rikokseen ja rikoksentekijään Valitsemastani tutkimustehtävästä johtuen tutkielmani on monitieteellinen. Oikeusnormeja ja niiden vaikutusta yhteiskunnallisen ohjauksen välineenä on usein tarkasteltu lainsäätäjän, tuomarin tai poliisin näkökulmasta. Normien kohteiden toimintaa puolestaan on tutkittu enemmälti oikeusnormien noudattamisena, hyväksikäyttönä tai soveltamisena. Kuitenkin kansalaisten ja lainkäyttäjien on tarpeen tietää, miten oikeusjärjestys toimii todellisuudessa; millaisia vaikutuksia lainsäädäntöuudistuksilla on, miten tuomioistuimet toimivat tai millaisia ratkaisuja ne tekevät sekä ennen kaikkea millä tavoin kansalaisten oikeusturva toteutuu käytännössä. Etenkin oikeusjärjestyksen kehittämisen ja lainvalmistelun näkökulmasta on välttämätöntä saada tietoa järjestelmän toiminnasta käytännössä. 16 Tutkielmani sijoittuu oikeustieteen ja yleisen yhteiskuntatieteen, sosiologian välimaastoon. Juridiikassa tutkitaan lain muodossa olevia normeja. Yhteiskunnalliseen tutkimussuuntaukseen kuuluvan oikeussosiologisen käsityksen mukaan lainsäädännön seurauksia ei yleensä ole mahdollista päätellä lainsäätäjän julkilausumien pohjalta, vaan vaaditaan järjestelmällistä, empiirisiin havaintoihin perustuvaa tutkimusta. 17 Oikeussosiologian tehtävänä on sosiologisen mielikuvituksen soveltaminen 16 Ervasti 2004, s Laitinen 2002, s. 14.

19 7 oikeudellisten ilmiöiden tulkintaan. 18 Oikeussosiologia on erotettu perinteisesti oikeustieteestä siten, että oikeustiede on normatiivista tiedettä ja oikeussosiologia empiiristä eli kokemusperäistä tiedettä. 19 Tutkimustehtävä lähestyy tutkimusongelmaa oikeustieteellisten preventioteorioitten näkökulmasta mutta tutkii oikeudellisia ilmiötä (rangaistuksen kokemus) käyttämällä hyväksi yhteiskuntatieteiden metodeja ja teorioita. 20 Oikeussosiologian tehtävänä on löytää oikeudellisten ja muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden väliset rakenteelliset ja historialliset yhteydet ja tätä kautta päästä näiden ilmiöiden yhteiskuntateoreettiseen selittämiseen ja tulkintaan. Kuten edellä totesin - perinteisesti oikeussosiologisessa tutkimuksessa on tutkittu oikeuslaitosta, tuomioistuimia, poliisia, syyttäjäviranomaisia sekä kansalaisten ja oikeuslaitoksen välistä suhdetta 21 mutta vähemmälle huomiolle sen sijaan on jäänyt ystävämme lainrikkojan näkökulma. Tutkielmani on myös kriminologinen tutkimus, joka on hyvin lähellä oikeussosiologiaa. Myös kriminologia tutkii rikollisuutta yhteiskuntatieteellisenä ilmiönä, rikollisuuden syitä ja kontrollijärjestelmän toimintaa. Kriminologia ei ole paljonkaan normatiivisista premisseistä riippuvaa tutkimusta, koska sen ensisijaisena tavoitteena on selittää kausaalisesti ja/tai finaalisesti rikollisuutta yhteiskunnallisena ilmiönä. Kriminologisesta tutkimuksesta keskeisessä asemassa on erityyppinen tilastollinen materiaali. 22 Kriminologinen tutkimus kohdistuu pääosin rikoksentekijöihin ja rikollisuuden syihin, mutta siihen kuuluu myös yhteiskunnan kontrollitoimenpiteitä ja niiden välittömiä vaikutuksia selvittävä tutkimus. 23 Uusimmat kriminologiset teoriat tarkastelevat rikosta esimerkiksi rationaalisen valinnan, rutiiniaktiviteettiteorian ja rikoksen taloustieteen näkökulmasta. Näissä kriminologisissa tutkimussuuntauksissa rikosten torjuntaa voidaan lähestyä erilaista näkökulmista tutkimalla esimerkiksi talousrikollisuutta, rikosten tilannetorjuntaa ja sosiaalista rikoksentorjuntaa. 24 Kriminologinen tutkimus voi olla luonteeltaan kuvaavaa tutkimusta ja selittävää tutkimusta. Kuvaavalle tutkimukselle ominaista on todellisuuden totuudenmukainen kuvaaminen rikollisuuden määrästä ja piirteistä sekä niiden mahdollisista muutoksista. Esimerkiksi kokonaisrikollisuustutkimuksissa rikollisuutta kuvataan tilastoilla poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta ottaen huomioon kuitenkin 18 Laitinen 2002, s Laitinen 2002, s Alvesalo - Ervasti 2006, s Laitinen 2002, s Frände 2005, s Anttila-Törnudd 1983, s Ks. esim., Becker 1971, Clarke 1992, Lehtola & Paksula 1997.

20 8 piilorikollisuuden osuus. Rikollisuuden määrää, piirteitä tai muutosta tutkitaan usein kyselymenetelmin. Ihmisiltä voidaan kysyä, ovatko he joutuneet rikoksen uhriksi (uhritutkimus) tai ovatko ihmiset tehneet rikoksia (tekijätutkimus). 25 Selittävän kriminologisen tutkimuksen kohteena on joko rikosalttiuden yksilötasoinen vaihtelu populaatiossa tai rikostapahtumien vaihtelu ajassa ja paikassa. Selittävässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, miksi toiset ihmiset ovat alttiimpia rikoksiin kuin toiset ja miksi rikostapahtumien määrässä on ajallisia ja paikallisia eroja. Taustalla on preventiivinen tarkoitus: jos rikollisuuden syyt tunnetaan, rikollisuutta voidaan vähentää vaikuttamalla sen syihin. Uusimman kriminologisen tutkimuksen mukaan rikosalttiuden vaihtelua selittävät rakenteelliset, kulttuuriset ja geneettiset tekijät kuten köyhyys, eriarvoisuus, kulttuurin yleiset arvot ja yksilön perimä. Näihin on kuitenkin vaikeaa ja hidasta vaikuttaa. 26 Ongelman ratkaisuksi Clarke on esittänyt perinteisen kriminologian tilalle uutta rikostiedettä (crime science), joka tuottaisi paremmin ja nopeammin hyödynnettävissä olevaa tietoa. Clarken mielestä tulevaisuuden kriminologisen tutkimuksen tulisi suuntautua enemmän rikollisten tekojen torjuntaan, rikostapahtumaan ja rikosvahinkoihin ja sen tulisi olla nykyistä paremmin ja nopeammin hyödynnettävissä olevaa. 27 Farringtonin esittämän rikostorjunnan integroidun mallin mukaan erilaiset rikostorjunnan teoriat voidaan kuitenkin nähdä toisiaan täydentävinä. Integroidussa mallissa rikostorjunnassa otetaan huomioon rikoksentekijän valintoja selittävät sekä tilannetekijät että monien hetkellisten ja pitkäaikaisten tekijöiden muovaama alttius rikokseen. 28 Tutkielmani on myös lainsäädännön vaikuttavuus- tai lainsäädännön arviointitutkimus. Lakien vaikutukset ovat tärkein syy, jonka vuoksi on perusteltua laatia uusia lakeja ja muuttaa tai kumota entisiä. Tiedämme ja ymmärrämme kuitenkin liian vähän siitä, millaisia vaikutuksia laeilla on. Miksi joillakin säädöksillä on tarkoitettuja tai muulla tavoin myönteisiä vaikutuksia, miksi taas joillakin on vajavaisia taikka vahingollisia vaikutuksia, ehkä odottamattomiakin sivuvaikutuksia? 29 Lakien vaikutusten tutkimuksessa tyypillisesti selvitetään lainsäädännön tavoitteiden toteutumista. Lainsäädännön vaikutustutkimuksissa yksi keskeinen ongelma on se, millä kriteereillä vaikutuksia arvioidaan. Vaikutusten arvioinnissa vastausta ei haeta pelkästään oikeusnormeista tai muista oikeuslähteistä vaan ensisijaisesti oikeusnormien yleisöltä, oikeudellisilta toimijoilta ja säädösten koh- 25 Kivivuori 2010, s Kivivuori 2010, s Kivivuori 2010, s Lehtola & Paksula 1997, s Tala 2001, esipuhe.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Taloudellinen rikollisuus

Taloudellinen rikollisuus Taloudellinen rikollisuus 27.5.2016 Erikoistumisjakso (12 op) 1. Laajennettuun hyötykonfiskaatioon liittyvä kevennetty todistustaakka? (Viljanen: Konfiskaatio rikosoikeudellisena seuraamuksena) (10 p)

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori

Vainoaminen rikoksena. Oulu Matti Tolvanen OTT, professori Vainoaminen rikoksena Oulu 11.2.2014 Matti Tolvanen OTT, professori Tausta Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (CETS 210), 34

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27

I Johdanto 1. II Tekijänoikeuden loukkaus 27 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteitä xiii I Johdanto 1 1. Tekijänoikeudesta ja sen loukkauksesta 1 2. Tekijänoikeuden loukkausta koskevat rangaistussäännökset 5 2.1. Lainsäädäntö Venäjän vallan aikana

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos

Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät. Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Laadullisen tutkimuksen luonne ja tehtävät Pertti Alasuutari professori, Laitoksen johtaja Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Mitä on tieteellinen tutkimus? Rationaalisuuteen pyrkivää havainnointia ja

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET

LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON RIKKOMISTAPAUKSET Liiketoimintakieltoon määrätyt Lähipiiri, yrityskytkennät ja kiellon rikkomistapaukset HTSY Verohallinto 23.4.2013 Verohallinto 2 (9) LIIKETOIMINTAKIELTOON MÄÄRÄTYT LÄHIPIIRI, YRITYSKYTKENNÄT JA KIELLON

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ

HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ HTSY Verohallinto 11.6.2014 2 (5) HAKEMISTOPALVELUYRITYKSET POLIISILLE TEHDYISSÄ TUTKINTAPYYNNÖISSÄ Harmaan talouden selvitysyksikössä

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

ARVOSTELUPERUSTEET 2010

ARVOSTELUPERUSTEET 2010 ARVOSTELUPERUSTEET 2010 KYSYMYS 1 A.1. Kannustintyyppisten verojen ensisijaisena tavoitteena on kannustaa ympäristön kuormittajia vähentämään saastuttamista tai ympäristöresurssien käyttöä. (1 p) A.2.

Lisätiedot

Laadullisen tutkimuksen piirteitä

Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisen aineiston luotettavuus Kasvatustieteiden laitos/ Erityispedagogiikan yksikkö Eeva Willberg 16.2.09 Laadullisen tutkimuksen piirteitä Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ihmisten elämää, tarinoita,

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6

ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 4 1. JOHDANTO... 6 2. LAADULLISEN TUTKIMUKSEN KÄSITTEITÄ... 9 1.1 TUTKIMUKSEN TEKEMISEN TAUSTAFILOSOFIAT... 10 1.2 LAADULLINEN TUTKIMUS VS. MÄÄRÄLLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks)

Ekosysteemin eri toimijat. Yritys Työntekijä Ulkopuolinen taho Media Muut tiedonvälittäjät (esim. Wikileaks) Lainsäädännölliset keinot onko niitä kansainvälisellä tasolla? - Kansainvälisesti poikkeavat lähestymistavat - Ekosysteemin eri toimijoiden roolit ja rajat Mikko Manner Riskienhallintayhdistyksen seminaari

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala

Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/ Rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisilaitoksen näkemys kansalaisaloitteeseen KAA 3/2015 ja lakialoitteeseen LA 21/2015 11.2.2016 Rikoskomisario Anne Hietala 1 HELSINGIN POLIISILAITOS 1.1.2015 POLIISIPÄÄLLIKKÖ Lasse Aapio

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki II TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1329-2 Kariston Kirjapaino Oy Alkusanat ensimmäiseen

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 6 luvun 5, 17 luvun 1 a, 8 a :n 2 kohta ja 18 a :n 1 momentin 4

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p)

1. Tee erillisellä paperilla oleva monivalintatehtävä. (Kirjallisuus ja luennot) (20p) OIKEUSSOSIOLOGIA JA KRIMINOLOGIA Oikeudenalojen perusteet Tentti I 23.9.2015 Lue kysymysten alla olevat vastausohjeet huolellisesti! Arvostelussa annetaan itsenäistä merkitystä johdonmukaisille ja selkeille

Lisätiedot

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät

Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät Tiina Pusa 12.9.2015 Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Kurssiohjelma 12.9. Orientaatio. Kurssin sisällöt, tavoitteet ja tehtävät. 19.9. Arkistotutkimuksen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998

CURRICULUM VITAE. Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998 Henkilötiedot: Kukkonen, Reima Synt. 1961, Juuka Naimisissa, lapset 1990 ja 1998 CURRICULUM VITAE Yhteystiedot: Reima Kukkonen Oikeustieteiden laitos Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Talousrikos ja rangaistus Venäjällä

Talousrikos ja rangaistus Venäjällä Talousrikos ja rangaistus Venäjällä Turvallisuus ja riskienhallinta Venäjän-kaupassa Huippuseminaari Lahdessa 4.10.2012 Jarmo Koistinen, OTT, kandidat juriditšeskih nauk (Venäjä), FM Sisältö Miten rikos

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015

Rattijuopumus. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2015. rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi rikoskomisario Ari Järveläinen 5.5.2015 Rattijuopumus Kuolemaan johtaneiden ja vakavien liikenneonnettomuuksien riskitekijä 1 Yleistä 1,6 promillen rajan ylittyessä

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op)

RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Erikoistumisjakso (12 op) RANGAISTUKSEN TUOMITSEMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 16.3.2016 Erikoistumisjakso (12 op) Huom! Vastaus kysymykseen 1 saa olla enintään 4 sivun (= 1 arkin) pituinen, ja vastaukset kysymyksiin 2, 3 ja 4 enintään

Lisätiedot

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa Mediatutkimuksen päivät, Turku 4.2.2011 Esa Reunanen Perustiedot Käynnistyi syksyllä 2010 Valmistuu vuodenvaihteessa 2011 / 2012 Tutkijat: Esa Reunanen, Auli Harju,

Lisätiedot

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30

I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1. II Edellytykset ja valmiudet työhönotossa 30 Sisällys Sisällys v Lyhenteet xi I Työhönoton ja työehtojen sääntely 1 1. Teoksen sisältö ja tarkoitus 1 2. Työhönoton sääntely 3 2.1 Kansainväliset säännökset 3 2.2 Kotimaiset säännökset 10 3. Työehtojen

Lisätiedot

Arviointikeskuksen toiminta

Arviointikeskuksen toiminta Vanki-infopäivä 5.4.2011 Arviointikeskuksen toiminta yksilöllinen arviointi, rangaistusajan suunnitelma ja tarkoituksenmukainen laitossijoitus Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus Piia Virtanen

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad Kansi: Lauri

Lisätiedot

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006

Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena. Pirkko Anttila 2006 Tutkiva toiminta luovan ja esittävän kulttuurin kehittämishaasteena Pirkko Anttila 2006 Tutkimus vs. tutkiva toiminta? Research = careful search Sana recercher (ransk.) jaettuna osiinsa on: re = intensiivisesti,

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu)

Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) Preventiivinen oikeuskäytäntö Euroopassa (www.prejus.eu) - K y s e l y l o m a k e - A. Preventiivisen oikeuskäytännön organisaatio maassasi Täytä liitteenä oleva taulukko ohjeiden mukaan. B. Harkinnassa

Lisätiedot

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö

Laki, nuoret ja netti. Opetu s - ministeriö Laki, nuoret ja netti Opetu s - ministeriö Netti on osa nuorten arkea Yhteydenpitoa kavereihin, tiedostojen vaihtoa, harrastusryhmiä, fanitusta, pelaamista, tiedon hakua, oppimista, asioiden hoitamista,

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

Haastattelut menetelmänä ja aineistona

Haastattelut menetelmänä ja aineistona Haastattelut menetelmänä ja aineistona Luentosarja: Laadullisen tutkimuksen suuntaukset, Tutkija, YTM, Heidi Sinevaara- Niskanen Johdannoksi Kronologisuus Menetelmänä ja aineistona Painotusten erot Eettisyydestä

Lisätiedot

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017

EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta. Tammikuu 2017 EK tutki: Pk-yritysten arviot lupajärjestelmän toimivuudesta Tammikuu 2017 Lupajärjestelmien toimivuus ja kehittäminen Kolmanneksella kokemusta lupien hakemisesta Yleisyydessä ei juuri muutoksia vuodesta

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET

LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET LÄPI TULEN POLIISIN PALONSYYNTUTKINTA, VAKAVIEN TULIPALORIKOSTEN RIKOSPROSESSI JA RIKOKSENTEKIJÖIDEN PIIRTEET Palotutkimuksen päivät, Hanasaari 28.8.2013 HTM Mari Lehtimäki Vanhempi rikoskonstaapeli, Helsingin

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi

TIIVISTELMÄ. Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3. Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi R RAPORTTEJA Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3 TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Ilpo Suoniemi Työstä eläkkeelle tulokehitys ja korvaussuhteet Tutkimuksessa arvioitiin, mitä muutoksia henkilön tuloissa ja

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA

ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA ANALYYSI TUTKIMUKSESTA NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTY- MINEN 1995 2004. TEEMANA SOSIAALINEN PÄÄOMA Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Kriminologian menetelmät 22.4.2014 Tekijä: Tero Korhonen 173973 Ohjaajat:

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot

1(7) UEF 75/ /2011

1(7) UEF 75/ /2011 1(7) AY5311501 Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus, perusopinnot 25 op verkko-opintoina avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2011-2012 Basic Studies in Criminal Law and Judicial Procedure Opintojaksot

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena Viitala Kansi:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA

RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA RIKOSOIKEUDEN YLEINEN OSA Vastuuoppi Jussi Tapani Matti Tolvanen TALENTUM Helsinki 2013 Toinen, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys

Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tietokilpailu 1 Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää pienryhmissä tai yksittäin.

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia

Vainoaminen. Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Oikeudellisia ja psykologisia näkökulmia Vainoaminen Määritelmään kuuluu ajatus tarkoituksenmukaisesta, toiseen kohdistuvasta ei-toivotusta ja toistuvasta käyttäytymisestä, joka koetaan häiritsevänä,

Lisätiedot

Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena

Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena Veropetos ja törkeä veropetos erityisesti rakennusalan talousrikollisuutena Lapin yliopisto Kati-Susanna Lukkarinen Maisteritutkielma Rikosoikeus Syksy 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot