PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2015"

Transkriptio

1 PIRKKALAN KUNTA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä Pirkkalan elikeinopolitiikan päätavoite ja painopistealueet Vetovoimaisen toimintaympäristön tarjoaminen Yritysalueiden ja toimialojen kehittäminen Elinkeinopolitiikkaa tehdään verkostotyömenetelmin Pirkkala huomioi yritykset monipuolisesti toiminnassaan Pirkkala on nopea, ketterä ja joustava yrityselämän mahdollistaja Imagon ja Pirkkala-brändin rakentaminen Toiminnan organisointi Seuranta... 12

3 Elinkeinopoliittinen ohjelma Pirkkalan kunta 2012

4 1. Pirkkala elinkeinopolitiikan toimintaympäristönä Pirkkala on kiinteä osa voimakkaasti kasvavaa asukkaan Tampereen kaupunkiseutua. Seutu on yksi halutuimpia asuinpaikkoja Suomessa. Pirkkala on ollut pitkään maamme nopeimmin väestöään ja työpaikkojaan lisääviä kuntia. Voimakas kehitys luo edellytyksiä yritystoiminnalle. Olennaisimpia Pirkkalan kunnan kehittämiseen ja kehittymiseen vaikuttavia vahvuustekijöitä ovat olleet ja ovat edelleen kehätie, lentokenttä, väestön ja työpaikkojen kasvu, laadukkaat peruspalvelut, korkea koulutustaso. Pirkkalan elinkeinopolitiikan lähtökohtana on luoda yritystoiminnalle hyvä ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat elinkeinotoiminnan suoranaisiin edellytyksiin liittyvä infrastruktuuri kuten tontit, toimitilat ja monipuoliset yrityspalvelut. Elinkeinotoimintaa tukevat välillisesti myös korkealuokkaiset perhe-, koulutus- ja vapaa-ajanpalvelut. Elinkeinojen kehittämisellä on tärkeä merkitys kunnan tulonmuodostukseen. Onnistunut elinkeinopolitiikka näkyy hyvän työllisyyden tuomina verotuloina, parempina palveluina, kiinteistö- ja yhteisöveroina sekä tontinmyyntituloina. Kunnan päätöksillä vaikutetaan yritysten kehittymisedellytyksiin. Pirkkalan kuntastrategian mukaisen elinkeinopolitiikan ja yritysten toimivan ympäristön päämäärää toteutetaan kehittämällä elinkeinotoiminnan edellytyksiä järjestelmällisesti. Kunnan elinkeinopolitiikka on ollut monilla mittareilla osoitettuna tuloksellista. Sitä tullaan toteuttamaan jatkossakin jo tulosta tuottaneella ja hyväksi havaitulla tavalla painopistealueina kuntakeskus ja lentokenttävyöhyke, Pirkkala CLX. Tämä Pirkkalan elinkeinopoliittinen ohjelma sisältää elinkeinotoiminnan kehittämisen painopistealueet vuosiksi Elinkeinopoliittinen ohjelma tekee näkyväksi Pirkkalan elinkeinopolitiikan juonen, sen punaisen langan jonka avulla Pirkkalan työpaikkaomavaraisuus on noussut 80-luvun reilusta 40 prosentista nykyiseen noin 68 prosenttiin voimakkaasta väestönkasvusta huolimatta. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana työpaikkamäärän kasvu on ollut noin 3300 työpaikkaa eli lähes 150 prosenttia. Onnistunut elinkeinopolitiikka on odotusten mukaisesti pitkäjänteistä, johdonmukaista ja ennustettavaa. Se edellyttää yhteistyötä yritysten kanssa niin, että se vastaa sekä kunnan strategisia tarpeita että yritysten tarpeita. Ohjelmaan on kirjattu myös tavoitteita elinkeinopoliittisille toimenpiteille, jotka pohjaavat vahvasti yhteistyöhön sekä seudun kuntien että alueen elinkeinoelämän kanssa. 4

5 2. Elinkeinopolitiikka kuntastrategian keskiössä Olemme elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja. Pirkkalan kunnan visio 2015 Visio on tarkoitus saavuttaa valittujen strategisten teemojen avulla. Kunnan strategiset teemat ja päämäärät vuoteen 2015 ovat: Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimiva ympäristö: Kunta kehittää järjestelmällisesti elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Maankäyttöpolitiikka ja rakentaminen: Kunta pitää maankäyttöpolitiikan kunnan hallinnassa ja toteuttaa rakentamisessa monimuotoisuutta, muunneltavuutta ja elinkaariajattelua Palvelut ja innovatiivinen yhteistyö: Kunta takaa laadukkaat palvelut valtakunnallisesti esimerkillisellä innovatiivisella yhteistyöllä. 5

6 3. Pirkkalan elinkeinopolitiikan päätavoite ja painopistealueet Pirkkalan elinkeinopolitiikan päätavoite Pirkkala luo yritystoiminnalle hyvän ja kilpailukykyisen toimintaympäristön. Pirkkalan elinkeinopolitiikka perustuu joustavaan ja nopeaan, asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Pirkkala ennakoi tulevaisuutta ja rakentaa tietoisesti vahvuuksiinsa pohjautuvia elinkeinotoiminnan keskittymiä. Pirkkala toimii aktiivisena verkostojen rakentajana, saattaen yhteen eri toimijat, rakentaen toinen toisiaan vahvistavia menestyskeskittymiä. PAINOPISTEALUEET 3.1 Vetovoimaisen toimintaympäristön tarjoaminen Pirkkala tarjoaa yrityksille kaupunkiseudun vetovoimaisimman tulevaisuuden toimimtaympäristön. Vetovoimaisuuden kulmakiviä ovat sijainti ja kehätien tuomat mahdollisuudet, korkea koulutustaso, lentokenttä, laadukkaat ja viihtyisät asuinalueet sekä monipuoliset ja toimivat kuntapalvelut. Pirkkala profiloituu yritysmyönteisenä, tulevaisuutta aktiivisesti rakentavana kuntana joka pyrkii yhdistämään eri yritysten intressit elinkeinoelämän menestyskeskittymien luomiseksi. Menestystekijänä painotetaan myös rakennetun ympäristön laatua, jolla tarkoitetaan laatutekijöiden erityistä huomioimista kaikessa rakentamisessa. Laadukkaasti rakennettu ympäristö ja yritysalueet vahvistavat omaleimaisuutta ja vetovoimaa luomalla työvoimaa houkuttelevia tulevaisuuden työskentely-ympäristöjä. 6

7 PAINOPISTEALUEET VETOVOIMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN TARJOAMINEN sijainti ja kehätie, korkea koulutustaso, lentokenttä, laadukkaat, toimivat kuntapalvelut, menestyskeskittymien luominen, rakennetun ympäristön laatu PIRKKALA HUOMIOI YRITYKSET MONIPUOLISESTI TOIMINNASSAAN päätöksenteon toimivuus, mahdollistavat hankintakäytännöt, yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa, palvelutuotantostrategian laatiminen IMAGON RAKENTAMINEN aktiivinen yritysmyönteisen imagon rakentaminen, positiivisen imun vahvistaminen, yrityslähtöinen palvelu, maastossa näkyvä vilkas rakentaminen, medianäkyvyys, laadukkaat kotisivut,yrittäjätilaisuudet, yhteisvastuullinen viestintä PIRKKALA ON NOPEA, KETTERÄ JA JOUSTAVA YRITYSELÄMÄN MAHDOLLISTAJA nopea ja joustava palvelu, yritysmyönteinen toimintakulttuuri, virkamiestoiminnan ennakoivuus, nopeus ja ratkaisuhakuisuus YRITYSALUEIDEN JA TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN kuntakeskuksen kehittäminen, CLX-vyöhykeen eli lentokenttävyöhykkeen kehittäminen, innovatiivisten sijoittumispalvelujen tarjoaminen ELINKEINOPOLITIIKKAA TEHDÄÄN VERKOSTOMENETELMIN verkostojen rakentaminen, elinkeinoelämän toimijoiden intressien yhteensaattaminen, yrittäjien säännöllinen tapaaminen

8 3.2 Yritysalueiden ja toimialojen kehittäminen Kuntakeskuksen kehittäminen Pirkkala kehittää kuntakeskusta viihtyisän asumisen, vapaa-ajan ja kaupan keskuksena. Kunta mahdollistaa kaavoituksen avulla kuntakeskuksen rakentumisen kaupunkiseudun rakennemallin mukaisesti, jossa kuntakeskuksen alue rakennetaan tiiviisti, lisäten kaupan ja palvelujen toimintamahdollisuuksia ja painottaen rakennetun ympäristön laatua. Kuntakeskus profiloituu yhtenä kaupunkiseudun houkuttelevimpana asuinympäristönä, jossa yhdistyy niin viihtyisä asuminen, vapaa-ajan ja kaupan palvelujen monipuolisuus kuin kuntapalvelujen läheisyyskin. CLX-vyöhykeen eli lentokenttävyöhykkeen kehittäminen Kehitettävä vyöhyke käsittää satoja hehtaareja pääosin Pirkkalan kunnan ja valtion omistamia maa-alueita lentoaseman ja Partolan välisellä akselilla. Hankkeella tähdätään uusien yritysten sijoittumiseen ja tuhansien työpaikkojen syntymiseen vyöhykkeelle jota kutsutaan nimellä Pirkkala CLX. CLX-markkinointihankkeessa ovat mukana Pirkkalan kunnan ja Finavian lisäksi NCC, SRV sekä Rakennustoimisto Pohjola. 1. Partolan alue on monipuolinen kaupan keskus. Alueella on liiketilaa kerrosneliömetriä ja kasvumahdollisuus kerrosneliömetriin saakka. 2. Linnakallio on uusi autokaupan ja muun tilaa vaativan kaupan alue. Kehätien eteläpuolelle on rakentumassa pinta-alaltaan 40 hehtaarin autokaupan keskus. 3. Lentokentän risteysalue on teollisuuden, raskaan kaupan ja toimistorakentamisen aluetta. 4. Lentokentän yritysalueelle sijoittuvat teknologiayritykset ja lentoaseman tuntumaan lentokenttäpalveluiden sekä logistiikan yritykset. Koko maakunnan näkökulmasta keskeisin kehittämiskohde Pirkkalassa on lentokenttä. Käynnistyvä uuden kakkosterminaalin rakentaminen avaa uusia kehittymismahdollisuuksia sekä lentoliikenteelle että lentokenttäpalveluille. Ohjelmakauden keskeisiä toimenpiteitä ovat Linnakallion ja Vähä-Vaitin kunnallistekniikan loppuunsaattaminen, ja näiden väliin jäävän alueen kaavoitus teollisuuden tarpeisiin. 8

9 Innovatiivisten sijoittumispalvelujen tarjoaminen Pirkkala on ollut edelläkävijä ja haluaa edelleenkin olla ennakkoluuloton elinkeinotoiminnan kehittäjä. Tässä hyödynnetään erityisesti kunnan ja alueiden logistista sijaintia ja kehätietä. Pirkkalassa halutaan etsiä uusia innovaatioita ja uusia profiloitumisen keskuksia. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat myös esimerkiksi yksityisen ja julkisen toiminnan rajapinnat, mm. liikuntapalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen keskittymien mahdollistaminen. Sijoittumispalvelutoiminnassa pyritään ennakoimaan kasvualoja sekä käyttämään hyväksi vahvaa verkostoa. Kunnan sijaintia alueiden ja sijoittumismahdollisuuksien kehittämisessä hyödynnetään tehokkaasti ja innovatiivisesti. Esimerkkeinä ovat seuraavat kehittämiskohteet ja mahdollisuudet: suuren tonttikoon teollisuusalue logistiikka yksityisten ja julkisten palvelujen rajapinnat kehätie majoitus- ja matkailupalvelut insinööritiheys lentokenttä teknologiateollisuus golfkenttä vahva muutos ja liike pintakäsittelyteollisuus kaupan keskittymät, erityisesti konekauppa Pyhäjärven ranta-alueet vahvat toimialat autovahinkokeskus täydentävät toimialat 9

10 3.3 Elinkeinopolitiikkaa tehdään verkostotyömenetelmin Pirkkala jatkaa ja vahvistaa työtapaansa elinkeinoelämän verkostojen rakentajana ja kutojana. Pirkkalan vahvuus on eri elinkeinoelämän toimijoiden intressien yhteennivominen ja toinen toisiaan vahvistavien yritysten sijoittumisen mahdollistaminen lähelle toisiaan uusilla yritysalueilla. Pirkkala toimii aktiivisena tulevaisuuden ennakoijana ja katsoo elinkeinopolitiikkaa tehdessään riittävän kauas, luoden tulevaisuuden yrityselämälle toteuttamisalustoja kuntamaailman edelläkävijänä. Elinkeinojohtajan työn keskeisimpiä painopisteitä on verkostojen luominen ja ylläpitäminen, tulevaisuuden ennakoiminen ja tulevaisuuden menestymismahdollisuuksien edellytysten luominen. Yrittäjiä ja heidän edustajiaan tavataan säännöllisesti, kuunnellen yrityselämän näkemyksiä elinkeinopolitiikan kehittämisestä. 3.4 Pirkkala huomioi yritykset monipuolisesti toiminnassaan Pirkkalan päätöksenteko yritysasioissa on selkeää ja hyvin toimivaa. Pirkkala huomioi hankintapolitiikassaan eri kokoisten yritysten mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin julkisista hankinnoista, mahdollistaen osatarjoamismahdollisuuden hankintojen sisältö huomioiden. Pirkkala arvioi osana päätöksentekoaan niiden vaikutuksia yrityksiin ja yrittämiseen. Kunta määrittelee hankintapolitiikkaansa avoimesti esimerkiksi palvelutuotantostrategian laatimisen kautta. 3.5 Pirkkala on nopea, ketterä ja joustava yrityselämän mahdollistaja Pirkkala palvelee kuntaan sijoittuvia yrityksiä nopeasti ja joustavasti. Tämä palvelulupaus on menestystekijä yritysten sijoittumisesta kilpailtaessa. Onnistuvan elinkeinopolitiikan keskeinen menestystekijä on Pirkkalan kunnan yritysmyönteinen toimintakulttuuri, joka tarkoittaa kunnan ylimmän johdon, elinkeinotoimen, maankäytön ja kunnallistekniikan tiivistä ja saumatonta yhteistyötä elinkeinoelämän tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Kunta hakee aktiivisesti ja nopeasti ratkaisuja kyetäkseen tarjoamaan yrityksille sijoittumismahdollisuuksia kaupunkiseudun parhaille paikoille. Se edellyttää virkamiestoiminnalta ennakoivuutta, nopeutta ja ratkaisuhakuisuutta. 10

11 3.6 Imagon ja Pirkkala-brändin rakentaminen Pirkkala rakentaa aktiivisesti yritysmyönteistä imagoa. Yrityksiä ja työpaikkoja syntyy mm. kunnassa jo olemassa olevien yritysten toimesta, verkostojen kautta kuin myös hyvän imagon tuoman vetovoiman avulla. Imagon rakentaminen kannattaa: mielikuvat vaikuttavat yritysten sijoittumispäätöksiin. Imagoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. elinkeinoelämän määrä, rakentamisen jatkuvuus ja kunnan positiivinen julkisuuskuva. Uusien rakentuvien yritysten mukanaan tuoma positiivinen imu alueille synnyttää efektin, jossa yhä useampi yritys haluaa olla mukana ja osallisena. Kuntaan sijoittuneiden yritysten myönteinen palaute kunnasta vahvistaa edelleen vetovoimaa. Tärkeitä imagoa positiivisesti rakentavia toimenpiteitä ovat myös yrityslähtöinen palvelu, maastossa näkyvä jatkuva rakentaminen, medianäkyvyys, laadukkaat kotisivut CLX-hankkeelle ja yrittäjille järjestetyt tilaisuudet. Imagon rakentajana ja myönteisen julkisuuskuvan viestijänä toimii koko kunta: kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt. Myönteinen, yrityksiä houkutteleva mielikuva syntyy koko kunnan toimesta ja on kaikkien yhteisellä vastuulla. 11

12 4. Toiminnan organisointi Elinkeinotoiminnan kokonaiskehittämisestä vastaa kunnan valtuusto. Valtuusto päättää elinkeinopoliittisista linjauksista, kehittämistoiminnan painotuksista ja seurannasta. Päätösten toimeenpanosta vastaa kunnanhallitus. Kunnan elinkeinopolitiikasta ja elinkeinotoiminnasta vastaavana virkamiehenä toimii elinkeinojohtaja. Elinkeinotoimen tehtävät ja tavoitteet edellyttävät tiiviin ja säännöllisen yhteistyön jatkamista niin seudullisesti kuin yrittäjienkin kanssa. Pirkkala omistaa yhdessä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n. Yhtiö järjestää seudun kunnille yhteiset asiat, kuten alkavien yritysten neuvonnan, seudun markkinoinnin, matkailuasiat sekä erilaiset kehityshankkeet ja niiden koordinoinnin. Seudullisten elinkeinotoimen hankkeiden rahoitus on keskitetty yhtiölle. Kunnat hoitavat itse kaiken muun, esimerkiksi tonttikaupat ja yrityksiä koskevat palvelut. 5. Seuranta Valtuusto vahvistaa ohjelmaan perustuvat vuosittaiset tavoitteet talousarvion käsittelyn yhteydessä sekä seuraa ohjelman toteutumista suunnitelman mukaisesti. Elinkeinopoliittinen ohjelma tarkistetaan kerran valtuustokaudessa. Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttamisen vastuuhenkilönä toimii elinkeinojohtaja. Ohjelman toteutumisesta raportoidaan puolivuotisseurannan ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuustolle. 12

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla

Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017. Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Oriveden kaupungin elinkeino-ohjelma 2015-2017 Orivesi on viihtyisä ja kasvava monipuolisten palvelujen kaupunki Tampereen seudulla Kaupunginhallitus 17.11.2014 2 TERVETULOA ASUMAAN JA YRITTÄMÄÄN ORIVEDELLE

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013

SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2013 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN STRATEGIA 1 2. SASTAMALAN TOIMINTAMALLI 13 3. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49

Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021. Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Lohjan kaupungin elinvoimaja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021 Kaupunginvaltuusto 15.4.2015 49 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 4 3. Lähtökohdat... 5 4. 2000-luvun kehityssuuntia Lohjalla / Lohja

Lisätiedot