SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 N:o Rekisterihallintolaki. N:o 166

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 N:o Rekisterihallintolaki. N:o 166"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1996 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 166 Rekisterihallintolaki Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 :n muuttamisesta Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 :n väliaikaisesta muuttamisesta Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta Asetus ylikuormamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta Asetus torjunta-aineasetuksen 18 :n muuttamisesta Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta N:o 166 Rekisterihallintolaki Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Rekisterihallinnolle kuuluu rekisterinpitotehtäviä ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään. 2 Väestökirjanpidon keskusviranomaisena on väestörekisterikeskus. Muista väestörekisterikeskuksen tehtävistä säädetään erikseen. 3 Väestökirjanpidon sekä muun rekisterihallinnon paikallisviranomaisina, sen mukaan kuin erikseen säädetään, ovat maistraatit, jotka toimivat kihlakunnanvirastoissa tai erillisinä virastoina. Asianomaisen ministeriön päätöksellä maistraatti voi hoitaa toimialaansa kuuluvia tehtäviä myös läänin toisessa kihlakunnassa. Ahvenanmaan maakunnassa tässä laissa tarkoitetun rekisterihallinnon paikallisviranomaisen tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tai muun kirkollisen väestörekisterinpitäjän suorittamasta väestörekisterin pitämisestä säädetään erikseen. Ministeriön on ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava lääninhallitusta. 4 Tarkempia säännöksiä väestörekisterikeskuksen ja maistraatin organisaatiosta ja tehtävistä sekä maistraatin tehtävien järjestämisestä valtion paikallishallinnossa annetaan asetuksella. 5 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta HE 97/95 HaVM 14/95 EV 5/ A

2 564 N:o 166 Tällä lailla kumotaan väestökirjahallinnosta 20 päivänä tammikuuta 1984 annettu laki (76/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 6 Jos laissa, asetuksessa tai päätöksessä viitataan tällä lailla kumotun väestökirjahallinnosta annetun lain säännökseen, sovelletaan tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen vastaavaa säännöstä. Mitä laissa, asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään rekisteritoimistosta, koskee tämän lain voimaan tultua maistraatteja ja Ahvenanmaan maakunnassa lääninhallitusta. Rekisteritoimistojen henkilöstö siirtyy ja virat siirretään tämän lain voimaan tullessa kihlakunnanvirastoihin ja maistraatteihin. Ahvenanmaan kihlakunnan rekisteritoimiston henkilöstö siirtyy ja virat siirretään kuitenkin Ahvenanmaan lääninhallitukseen. Virkojen siirtämiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta. Lääninhallitus päättää 2 momentissa tarkoitetuista virkojen siirroista sekä määrää maistraatin päällikkönä toimivan henkikirjoittajan. Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Ministeri Jouni Backman

3 565 N:o 167 Laki valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1186/94) voimaantulosäännös seuraavasti: Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta Lakia sovelletaan siitä alkaen, kun eduskunta seuraavien kansanedustajien vaalien jälkeen ensi kerran kokoontuu. Laki on voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 1999 Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies HE 219/95 PeVM 1/96 EV 17/96

4 566 N:o 168 Laki väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin annetun lain 2 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 70 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan väliaikaisesta poikkeuksesta edustajanpalkkiosta annettuun lakiin 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1187/94) 2 seuraavasti: 2 Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 1994 ja se on voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 1999 Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies HE 219/95 PeVM 1/96 EV 17/96

5 567 N:o 169 Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 :n väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 91 :ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (434/90), väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 91 Jos edustaja on valittu edustajaksi Euroopan parlamenttiin, vaalipiirin keskuslautakunta antaa valtakirjan sille, joka valtiopäiväjärjestyksen 8 a :n mukaan tulee viimeksi mainitun toimen hoitamisen ajaksi edustajan tilalle edustajantointa hoitamaan. Tämä valtakirja kuuluu seuraavasti: Sitten kun... päivänä...kuuta vaalipiirissä toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa N.N. on valittu olemaan edustajana valtiopäivillä... päivästä...kuuta... alkaen, kunnes seuraavat edustajainvaalit toimitettaisiin, ja kun hänet on... päivänä...kuuta... Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittu toimimaan edustajana Euroopan parlamentissa ja hänen edustajantoimensa hoitaminen tämän johdosta keskeytyy, tulee valtiopäiväjärjestyksen 8 a :n ja kansanedustajain vaaleista annetun lain 88 :n mukaan... asuva N.N. hänen varamiehenään hänen sijaansa edustajantointa hoitamaan siksi ajaksi kun edustaja hoitaa tointaan edustajana Euroopan parlamentissa. Tämä todistus on edustajan varamiehen valtakirjana: Paikka ja aika. Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä lokakuuta 1996 ja se on voimassa siihen saakka, kunnes vuonna 1999 Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa. Tällä lailla kumotaan lain voimaantulosta lukien kansanedustajain vaaleista annetun lain 91 :n väliaikaisesta muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki (1188/94). Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies HE 219/95 PeVM 1/96 EV 17/96

6 568 N:o 170 Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ylikuormamaksusta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (51/82) 10 :n 3 momentti, muutetaan 1 :n 2 momentti, 2 :n 2 momentti, 4, 6 :n 1 momentti, 8 :n 2 momentti, 13 :n 2 momentti, 14 ja 19 :n otsikko, niistä 4 sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä tammikuuta 1989 annetulla lailla (1/89), sekä lisätään 19 :ään uusi 2 momentti seuraavasti: 1 Soveltamisala Tätä lakia ei sovelleta muulla traktorilla kuin liikennetraktorilla ja sen perävaunulla suoritettavaan kuljetukseen silloin, kun kysymyksessä on moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) 17 a :ssä tarkoitettu kuljetus. 2 Maksuvelvollinen Maksuvelvollinen voidaan määrätä ajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi. 4 Maksun peruste Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaismassan taikka sallitun akseliin tai teliin kohdistuvan massan ylittävästä massasta siltä osin kuin ylitys on enemmän kuin viisi prosenttia sallitusta kokonaismassasta taikka enemmän kuin kymmenen prosenttia sallitusta akseliin tai teliin kohdistuvasta massasta. Ajoneuvoyhdistelmän osalta määrätään maksu joko yhdistelmän sallitun kokonaismassan ylityksen tai yhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen kokonaismassojen ylitysten yhteismäärän perusteella sen mukaan, kumpi on suurempi. Jos akseliin tai teliin kohdistuvien massojen 1 momentin mukaan huomioon otettavien ylitysten yhteismäärä on suurempi kuin huomioon otettava kokonaismassan ylitys, ylikuormamaksu määrätään sanotun yhteismäärän perusteella. Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen luvan perusteella tiellä yleisesti sallittuja massoja suurempia massoja, määrätään ylikuormamaksu akseliin tai teliin kohdistuvan massan tai kokonaismassan ylityksen koko siltä osalta, jolla massa ylittää lupaan merkityn vastaavan massan. 6 Ylikuorman toteaminen Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseliin ja teliin kohdistuvat massat tai kokonaismassa. Ylikuorma voidaan todeta myös laske- HE 198/95 LiVM 1/96 EV 12/96

7 N:o malla kuorman massa tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla. 8 Maksun määrääminen Poliisipiirin tai poliisipiirien muodostaman yhteistoiminta-alueen ohjesäännössä voidaan määrätä, että maksumääräyksen voi poliisipiirin päällikön sijasta antaa muu poliisipiirin virkamies. 13 Maksuaika Jollei ylikuormamaksua makseta 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, maksun laiminlyöneeltä peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivekorko. 14 Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen edustajan vastuu Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta niin kuin omasta velastaan. Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön, laitoksen ja säätiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta on niiden täällä oleva edustaja vastuussa. Poliisipiirin päällikkö määrää tämän momentin perusteella ylikuormamaksusta vastuussa olevan yhteisvastuulliseksi maksuvelvollisen kanssa ylikuormamaksun suorittamisesta. Vastuussa olevan kuulemisessa ennen maksun määräämistä noudatetaan tällöin, mitä 12 :ssä säädetään. 19 Tarkemmat säännökset ja määräykset Sisäasiainministeriö voi antaa poliisille tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaan poliisille kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Sitä sovelletaan ylikuormamaksuun, joka määrätään lain voimaantulon jälkeen todetun ylikuorman perusteella. Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

8 570 N:o 171 Asetus ylikuormamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Oikeusministerin esittelystä muutetaan ylikuormamaksusta 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (240/82) 1 ja 2, 3 :n 1 kohta, 4 :n 2 momentti sekä 6 seuraavasti: 1 Ylikuormamaksusta annetun lain 8 ja 14 :ssä tarkoitettujen maksumääräysten täytäntöönpanosta huolehtii oikeusrekisterikeskus. 2 Ylikuormamaksusta annetun lain 8 :n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen, maksumääräyksen sekä 12 :ssä tarkoitetun selvityspyynnön tiedoksi antamisessa noudatetaan, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetään. 3 Maksumääräyksessä on mainittava: 1) maksun suorittamisvelvollinen; 4 Maksumääräyksessä on annettava myös kirjalliset ohjeet siitä, miten maksun suorittamisvelvollisen tulee menetellä, jos hän haluaa hakea muutosta ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen lääninoikeudelta. 6 Jos lääninoikeus tai korkein hallinto-oikeus poistaa annetun maksumääräyksen tai alentaa ylikuormamaksun määrää, on tästä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta palautettava perusteettomasti tai liikaa maksettu ylikuormamaksu. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Oikeusministeri Kari Häkämies

9 571 N:o 172 Asetus torjunta-aineasetuksen 18 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Maa- ja metsätalousministerin esittelystä muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1995 annetun torjunta-aineasetuksen (792/95) 18 :n 1 momentin 1 kohta seuraavasti: 18 Tarkastusviranomaiset Torjunta-aineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisen edellytysten selvittämiseksi ovat jäljempänä mainitut valtion viranomaiset ja laitokset torjunta-ainelautakunnan pyynnöstä velvolliset suorittamaan tällaisten valmisteiden tarkastuksia tai antamaan lausuntonsa hyväksymisen edellytyksistä seuraavasti: 1) valmisteiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastamisen osalta maatalouden tutkimuskeskus ja metsäntutkimuslaitos; Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 1996 Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä A/25

10 572 N:o 173 Liikenneministeriön päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996 Liikenneministeriö on päättänyt kumota 7 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/90) 9 :n 3 momentin, muuttaa 1 :n 1 momentin 1 ja 3 kohdan ja 2 momentin, 2 :n 1 momentin 1 kohdan, 3 :n 3 momentin, 5 :n 2 ja 3 momentin, 6 :n 1 momentin, 7 :n 2 momentin, 9 :n otsikon, 10 :n 2momentin, 13 :n ja 14 :n 1ja 2 momentin, sellaisena kuin niistä ovat 3 :n 3 momentti, 5 :n 3 momentti, 13 ja 14 :n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa päätöksessä (1405/92) ja lisätä päätökseen uuden 4 a, 12 a, 18 a :n sekä 2 ja 8 :ään uuden 2 momentin, jolloin kummassakin pykälässä nykyinen 2 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa päätöksessä, siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 1 Teoriaopetus Oppilaalle on annettava teoriaopetusta: 1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 12 tuntia; 3) C-luokkaa varten vähintään 32 tuntia. Teoriatunnin tulee kestää vähintään 45 minuuttia. Teoriaopetusta saa antaa oppilaalle enintään kolme tuntia päivässä. C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset. 2 Ajo-opetuksen määrä Oppilaalle on annettava ajo-opetusta liikenteessä: 1) A1- tai A-luokkaa varten vähintään 10 ajokertaa; ja C-luokan opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset. 3 Ajo-opetuksen antaminen Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajoa taajaman ulkopuolella vähintään kuusi ajokertaa, jos ajo-opetuksen vähimmäismäärä on 28 tai 30 ajokertaa. C-luokkaa varten on oppilaalle, jolla ei ole B-luokan ajooikeutta, annettava ajo-opetusta henkilöautolla 10 ajokertaa, joista puolet on oltava maantieajoa. Moottoritiellä saa antaa ajo-opetusta vain oppilaalle, jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta liikennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa. Neuvoston direktiivi 91/439/ETY; EYVL N:o L 237, , 76/914/ETY; EYVL N:o L 357,

11 N:o a Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten D1-luokkaa varten annettavaan kuljettajaopetukseen on sisällytettävä teoriaopetusta vähintään 25 tuntia ja ajo- ja toimintaharjoituksia vähintään 10 tuntia sekä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja. D-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 60 tuntia. Opetukseen on sisällyttävä riittävä ensiapukoulutus, jollei oppilaalla ole vastaavia tietoja. CE-luokkaa varten on annettava kuljettajaopetusta vähintään 300 tuntia, josta ajo-opetusta liikenteessä vähintään 80 tuntia. Tässä pykälässä tarkoitettu tunti ajo-opetusta tai ajo- ja toimintaharjoituksia vastaa pituudeltaan kahta ajokertaa. Muutoin on opetuksesta, sen määrästä ja antamisesta voimassa, mitä edellä 1 :n 2 momentissa, 2 :n 2 momentissa ja 3 :n 1 momentissa määrätään. Opetuksen on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset. 5 Opetuksen järjestely Teoriaopetus on annettava autokoulun opetustilassa. Samassa kunnassa tai viereisissä kunnissa toimivat autokoulut saavat järjestää yhteisesti C-, D1-, D- ja CE-luokkaa varten annettavan teoriaopetuksen sekä A1- tai A-luokkaa varten annettavaan teoriaopetukseen sisältyvän moottoripyörää ja sillä ajamista koskevan erityisopetuksen. Alkuopetus on annettava autokoulun sijaintikunnassa ja muu ajo-opetus pääasiassa sillä alueella, jolla lupa oikeuttaa harjoittamaan autokoulutoimintaa. 6 Kouluajoneuvot Kouluajoneuvona on käytettävä: 1) kaksipyöräistä moottoripyörää, joka täyttää ajokokeessa käytettävälle moottoripyörälle asetetut vaatimukset, jos opetusta annetaan A1- tai A-luokkaa varten; 2) vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä B-luokan henkilöautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten; 3) kuorma-autoa, jonka todellinen kokonaismassa on vähintään 60 prosenttia sen rekisteröidystä kokonaismassasta, jos opetusta annetaan C-luokkaa varten; 4) D-luokan linja-autoa, jos opetusta annetaan D-luokkaa varten ja D1-luokan linjaautoa, jos opetusta annetaan D1-luokkaa varten; ja 5) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on kuorma-auto, jos opetusta annetaan CE-luokkaa varten, D-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan DEluokkaa varten ja D1-luokan linja-auto, jos opetusta annetaan D1E-luokkaa varten. 7 Opetuslupa Opetusluvassa määrätyn auton on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 :n 1, 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset. Opetusajoneuvona saadaan kuitenkin käyttää myös B-luokkaan kuuluvaa pakettiautoa, jos opetusta annetaan B-luokkaa varten. Opetukseen käytettävässä B-luokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on oltava laite, jolla opettaja voi vaikeudetta käyttää auton käyttöjarrua, ulkopuolinen taustapeili opettajaa varten ja turvavyöt sekä opettajaa että opetettavaa varten. Moottoripyörän on oltava kaksipyöräinen ja sen on täytettävä kouluajoneuvoja koskevat 6 :n 2 ja 4 momentissa mainitut vaatimukset ja ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi opetuslupa myönnetään. 8 Harjoituslupa Harjoitusluvassa määrätyn moottoripyörän on täytettävä ajokorttiasetuksen sitä ajokorttiluokkaa koskevat vaatimukset, jota vastaavan ajo-oikeuden saamiseksi harjoituslupa myönnetään.

12 574 N:o Kuljettajaopetuksen antaminen ammatillisissa oppilaitoksissa 10 Opetusajoneuvon tunnus Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa mainitun tunnuksen lisäksi erilliseen kilpeen tai muuten merkittävä selvästi näkyviin autokoulun nimi. Kuorma-autossa koulun nimi voidaan kuitenkin merkitä lavan laitoihin tai oviin. 12 a C-, D1- ja D-luokan tutkintovaatimukset C-, CE-, D1-, D1E-, D- ja DE-luokan kuljettajantutkinnon on täytettävä tieliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistasosta annetun direktiivin (76/914/ETY) vaatimukset. 13 Teoriakoe Teoriakoe suoritetaan ajoneuvohallintokeskuksen hyväksymää kysymysaineistoa käyttäen. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet teoriakokeen suorittamisesta. 14 Ajokoe Ajokokeen vähimmäiskestoaika on 45 minuuttia tai, jos koe suoritetaan CE-, D- tai DE-luokkaa varten, 60 minuuttia. Ajoneuvohallintokeskus antaa tarkemmat ohjeet ajokokeen suorittamisesta. Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneuvoja koskevat vaatimukset, sekä 7 ja 8 :ssä tarkoitettuja opetusajoneuvoja lukuun ottamatta 1) A1-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava vähintään 75 cm 3 ja enintään 125 cm 3, eikä sen teho saa ylittää 25 kw; 2) A-luokan tutkinnossa moottoripyörän sylinteritilavuuden on oltava suurempi kuin 120 cm 3 ja suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Jos ajokoe suoritetaan ajo-oikeuden saamiseksi sellaista ajokorttiasetuksen 8 :n 1 momentissa tarkoitettua A-luokan ajoneuvoa varten, jonka teho ylittää 25 kw tai jonka tehon suhde omamassaan ylittää 0,16 kw/kg, moottoripyörän tehon on oltava vähintään 35 kw; 3) B-luokan tutkinnossa B-luokan henkilöauton suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 100 km/h; 4) C-luokan tutkinnossa C-luokan kuormaauton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään kg ja todellisen kokonaismassan vähintään kg, pituuden vähintään seitsemän metriä, akselivälin vähintään 3,80 m ja takaylityksen vähintään 1,5 m sekä suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h; 5) D-luokan tutkinnossa linja-auton rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään kg, pituuden vähintään yhdeksän metriä ja akselivälin vähintään 4,70 m. D- ja D1-luokan tutkinnossa linja-auton rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h; 6) BE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on B-luokan ajoneuvo, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava yli kg ja perävaunun kokonaismassan vähintään kg sekä vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 100 km/h. Perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen; 7) CE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on C-luokan kuorma-auto, yhteenlasketun rekisteröidyn kokonaismassan on oltava vähintään kg, pituuden vähintään 14 m, sekä vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden vähintään 80 km/h. Vetoautoon kytketyn hinattavan ajoneuvon on oltava joko puoliperävaunu tai kaksiakselinen varsinainen perävaunu ja sen pituuden on oltava vähintään neljä metriä. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen; ja 8) DE-luokan tutkinnossa ajoneuvoyhdistelmän, jossa vetoautona on D-luokan linjaauto, ja D1E-luokan tutkinnossa, jossa vetoautona on D1-luokan ajoneuvo, vetoauton ja perävaunun suurimman rakenteellisen nopeuden on oltava vähintään 80 km/h ja perävaunun rekisteröidyn kokonaismassan vähin-

13 N:o tään kg. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen tai kuorman kuormatilan leveydeltä on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen. 18 a Ammattitaitotodistusten antaminen Ajoneuvohallintokeskus antaa tarvittaessa maantieliikennettä koskevan sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun ETYasetuksen (3820/85/ETY) 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja ammattitaitotodistuksia. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta Päätöksen 6 :n 1 momentin 2 kohta, 7 :n 2 momentti, 10 :n 2 momentti ja 18 a tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän päätöksen mukaiset opetussuunnitelmat saadaan ottaa käyttöön ennen tämän päätöksen voimaantuloa. Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996 Liikenneministeri Tuula Linnainmaa Hallitusneuvos Jarmo Hirsto

14 576 N:o 174 Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1996 Valtiovarainministeriö on lisännyt verohallinnon maksullisista suoritteista 26 päivänä toukokuuta 1994 antamansa päätöksen (383/94) 1 :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1994 ja 10 päivänä tammikuuta 1996 annetuissa valtiovarainministeriön päätöksissä (1549/94 ja 13/96), uuden 5 kohdan, jolloin nykyiset 5 7 kohdat siirtyvät uusiksi 6 7 kohdiksi, sekä vastaavasti päätöksen liitteenä olevaan maksutaulukkoon uuden 5 kohdan, jolloin nykyiset 5 7 kohdat siirtyvät uusiksi 6 8 kohdaksi, seuraavasti: 1 Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet Valtion maksuperustelain 6 :ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista verohallinnon viranomainen perii oheisen maksutaulukon mukaisen maksun tai, jos sitä ei ole mainittu maksutaulukossa, suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun, ovat: 5) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a :n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa ja lain 8 :n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa; 6) arvonlisäverolain 72 k :n mukainen lääninveroviraston antama lupa verottoman varaston pitämiseen; 7) muut kuin edellä mainitut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen. Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä maaliskuuta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 1996 Ministeri Arja Alho Neuvotteleva virkamies Helena Ikonen

15 N:o Liite Maksutaulukko verohallinnon maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Suorite 1) Keskusverolautakunnan ennakkotietopäätös valmistelutyöstä laskutetaan sen työmäärän mukaan, mikä kyseisen asian kanssa samanlaajuisen asian käsittelyyn keskimäärin käytetään seuraavasti: Asia mk/h hakijana on luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai yhteisetuus ja ennakkotietopäätös koskee tulo- ja varallisuusverotusta, kiinteistöveroa, lähdeveroa, korkotulon lähdeveroa, ennakkoperintää tai muuta kuin jäljempänä tarkoitettua luonnollisen henkilön verotusta mk/h luonnollisen henkilön maatalouden verotusta, arvonlisäverotusta tai elinkeinotulon verotusta koskeva päätös mk/h muu keskusverolautakunnan ennakkotietopäätös mk/h Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkotietoa, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksu mk 2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkotietopäätös perintö- ja lahjaverolain 21 a :n, liikevaihtoverolain 106 :n tai arvonlisäverolain 212 :n mukainen ennakkotietopäätös mk muu ennakkotietopäätös mk Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennakkotietoa, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksu mk 3) Tuloveroasetuksen 2 ja 3 :ssä tarkoitettu nimeämispäätös mk 4) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös ja päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa mk 5) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a :n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa ja lain 8 :n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa mk 6) Arvonlisäverolain 72 k :n mukainen lupa verottoman varaston pitämiseen mk 7) Verotustietojen käyttölupaa koskeva verohallituksen päätös mk 8) Valtiovarainministeriön päätöksen 1 :n 7 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta todistus, jäljennös tai ote verotustiedoista... 1 mk/sivu kuitenkin vähintään mk jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 1/2 tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta mk/h aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopiona annettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta penniä/ sivu

16 SDK/SÄHKÖINEN PAINOS N:o , 2 arkkia PÄÄTOIMITTAJA TIMO LEPISTÖ OY EDITA AB, HELSINKI 1996

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. päätöksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. päätöksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1997 N:o 84 90 SISÄLLYS N:o Sivu 84 Asetus väestötietoasetuksen 2 :n muuttamisesta... 145 85 Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia

Lisätiedot

HE 198/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 198/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 198/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ylikuonnamaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ylikuormamaksusta annettua lakia.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 814. Valtioneuvoston asetus. ajokorttiasetuksen 19 ja 26 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 814. Valtioneuvoston asetus. ajokorttiasetuksen 19 ja 26 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2003 N:o 814 820 SISÄLLYS N:o Sivu 814 Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 :n muuttamisesta... 3099 815 Liikenne- ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004 N:o 878 883 SISÄLLYS N:o Sivu 878 Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187.

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 187 193 SISÄLLYS N:o Sivu 187 Laki verkkotunnuslain muuttamisesta... 593 188 verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 930. Laki. tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 930. Laki. tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1999 N:o 930 937 SISÄLLYS N:o Sivu 930 Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2341 931 Laki

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 36 ja 37 sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 663. Laki. Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 663 669 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki Yliopistollisen Eurooppa-instituutin perustamisesta tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 6. Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 6. Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 1996 N:o 6 14 SISÄLLYS N:o Sivu 6 Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta... 17

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 543. Laki. hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 543 549 SISÄLLYS N:o Sivu 543 Laki hallintomenettelylain 10 :n muuttamisesta... 1767 544 Laki kuntalain 52 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2002 N:o 802 809 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o Laki. N:o 802. Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o Laki. N:o 802. Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o 802 807 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta... 3715 803 Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o Laki. Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1133 1138 SISÄLLYS N:o Sivu 1133 Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä..

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 778. Laki

SISÄLLYS. N:o 778. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008 N:o 778 784 SISÄLLYS N:o Sivu 778 Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 672. Tasavallan presidentin asetus. EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 672. Tasavallan presidentin asetus. EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2009 N:o 672 678 SISÄLLYS N:o Sivu 672 Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. annetun lain voimaantulosta...

SISÄLLYS. voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. annetun lain voimaantulosta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 471 476 SISÄLLYS N:o Sivu 471 Laki etuostolain muuttamisesta... 2583 472 Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 848. Asetus

SISÄLLYS. N:o 848. Asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 1999 N:o 848 855 SISÄLLYS N:o Sivu 848 Asetus entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki

SISÄLLYS. N:o 956. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1999 N:o 956 963 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Intian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn

Lisätiedot

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LT-luokan poistuminen LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 394. Laki. sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001 N:o 394 399 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki sairausvakuutuslain 5aja9 :nmuuttamisesta... 1137 395 Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 550. Laki. muutetaan Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 550 556 SISÄLLYS N:o Sivu 550 Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001 N:o 956 962 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2749 957 Laki erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 172. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 172. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004 N:o 172 176 SISÄLLYS N:o Sivu 172 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ajokortin hankkiminen uudistuu

Ajokortin hankkiminen uudistuu Ajokortin hankkiminen uudistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Tuire Simonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ajokorttilaki ja uudet kuljettajantutkinnot 1.7.2018 alkaen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997

SISÄLLYS. N:o 967. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1997 N:o 967 977 SISÄLLYS N:o Sivu 967 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 3679 968 Laki pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun

Lisätiedot

1994 vp - HE 83 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 83 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 83 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Oulun yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 75. Laki. Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 75. Laki. Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2000 N:o 75 80 SISÄLLYS N:o Sivu 75 Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta... 251 76 Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 17

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 14.11.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1996 N:o 29 32 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 29 Asetus Venäjän federaation kanssa tehdyn Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen Marjo Immonen Traficom @Immonmar Mikä on Traficom? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri-

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 399. Laki

SISÄLLYS. N:o 399. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1997 N:o 399 403 SISÄLLYS N:o Sivu 399 Laki Arabiemiraattien liiton kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 147/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 17/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 17/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taiteen edistämisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

SISÄLLYS. N:o 709. Asetus. poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1998 N:o 709 713 SISÄLLYS N:o Sivu 709 Asetus poliisin henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta..

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 324. Laki

SISÄLLYS. N:o 324. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2004 N:o 324 329 SISÄLLYS N:o Sivu 324 Laki öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Laki rikoslain 45 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 722. Laki rikoslain 45 luvun 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1996 N:o 722 728 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Laki rikoslain 45 luvun 1 :n muuttamisesta... 1929 723 Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 776. Valtioneuvoston asetus. Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 776 780 SISÄLLYS N:o Sivu 776 Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

maantulon jälkeen markkinoille tulevina kasvinsuojeluaineilla vain komission hyväksymiä tehoaineita sisältäviä

maantulon jälkeen markkinoille tulevina kasvinsuojeluaineilla vain komission hyväksymiä tehoaineita sisältäviä HE 14111997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi torjunta-ainelain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Torjunta-aineiden tarkastuksesta ja rekisteröinnistä valtiolle aiheutuvien kustannusten

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1985 vp." - HE n:o 126 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero suoritettaisiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000 N:o Laki. N:o 512. Syötteen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000 N:o Laki. N:o 512. Syötteen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 512 515 SISÄLLYS N:o Sivu 512 Laki Syötteen kansallispuistosta... 1263 513 Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Jaaskamonvaaran,

Lisätiedot

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 218/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 218/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot