Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä"

Transkriptio

1 Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

2

3 Työsuojelurahaston hanke : Toiminta- ja palvelukonseptien kehittäminen ja työhyvinvointi: epäsynkronit ja häiriökuormitus Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Helsinki

4 ISBN (moniste) ISBN (PDF) Työterveyslaitos Helsinki

5 TIIVISTELMÄ Tämä tutkimus on kohdistunut kahden suomalaisen työorganisaation muutoksiin ja erityinen näkökulmamme on ollut muutosten logiikan, jatkuvuuden ja henkilökunnan työhyvinvoinnin suhde. Lähtökohtamme on ollut, että työhyvinvoinnin edistäminen moninaisten ja monitasoisten muutosten tilanteissa edellyttää muutosten käsitteellistämistä. Muutoksen käsitteellistämiseksi ja muutoslogiikan ymmärtämiseksi olemme käyttäneet toimintakonseptin käsitettä. Toimintakonseptilla tarkoitamme sitä toiminnan logiikkaa, jolla organisaatio kulloinkin toteuttaa tuotantoaan tai palvelujaan. Muutoksessa tämä toimintalogiikka voi kehittyä organisaation eri osissa tai toiminnoissa eri tahdissa. Kutsumme tätä eritahtisuutta toimintakonseptin epäsynkroneiksi. Epäsynkroninen ja keskeneräinen kehitys näkyy työssä eriasteisina häiriöinä. Näitä häiriöitä voidaan ymmärtää ja ennakoida tulkitsemalla niitä suhteessa toimintakonseptin kehitykseen. Häiriöt aiheuttavat ongelmia työn sujuvuudelle ja tuloksen saavuttamiselle. Ne näkyvät kiireenä, toimintojen ja suoritusten korjaamisena, ylimääräisenä työnä ja aiheuttavat tekijöilleen monenlaisia oireita ja tuntemuksia. Kyse ei ole vain työn kuormittavuuden lisääntymisestä perinteisessä mielessä vaan työn kuormittavuuden muuttumisesta laadullisesti toisenlaiseksi. Nimitämme tätä ilmiötä häiriökuormitukseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sitä, miten organisaation työhyvinvoinnin ongelmat ja organisaatiossa meneillään olevat muutokset liittyvät yhteen ja miten työhyvinvointia voidaan edistää yhä nopeutuvissa toimintakonseptien muutoksissa siten, että organisaatiossa rakennetaan kestäviä toimintakonsepteja ja työjärjestelmiä (sustainable work systems). Kysyimme muun muassa: Millaisia toimintakonseptien muutoksia työorganisaatioissa on meneillään, millaisia epäjatkuvuuksia muutokseen liittyy ja millaista työn sujuvuutta ja häiriökuormitusta organisaation arjessa ilmenee? Tutkimuksen tavoitteena oli myös kehittää ja kokeilla välineitä ja toimintamalleja, joilla organisaation työhyvinvoinnin asiantuntijat yhdessä organisaation muiden toimijoiden kanssa voivat käytännössä analysoida muutosta ja edistää työhyvinvointia. Keräsimme kahdesta erilaisesta asiakaspalveluorganisaatiosta yli kahden vuoden ajan monentasoista ja monipuolista aineistoa työn muutoksista ja siitä, miten henkilökunta koki muutoksia ja pyrki vaikuttamaan niihin. Keräsimme aineistoa organisaatioita koskevista dokumenteista ja suunnitelmista, erilaisia työtilanteita seuraamalla ja videoimalla, haastattelemalla organisaation eri toimintoja ja hierarkiatasoja edustavia henkilöitä sekä pyytämällä henkilökunnalta kirjallisia kertomuksia työstään ja työtilanteistaan. Suuren osan tutkimusaineistoamme muodostivat muutospajan menetelmin toteutetut kehittämisinterventiot ja organisaation edustajien kanssa pitämämme kokoukset ja kehittämistilanteet. Nämä interventiot tuottivat aineistoa eri suunnista tulevista kehittämisponnistuksista. Tutkimusorganisaatioiksi olimme pyytäneet organisaatioita, joissa tapahtui paljon muutoksia. Nämä muutokset jatkuivat koko tutkimuksen ajan. Muutokset olivat sekä pyrkimyksiä uudenlaisiin asiakaskohtaamisiin, organisaatiomuutoksia ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä esim. ulkoistuksia, tietojärjestelmämuutoksia ja omien toimintaprosessien tehostamisponnistuksia. Henkilövaihdoksia tapahtui runsaasti erityisesti organisaatioiden eritasoisissa johtotehtävissä mutta myös työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissäkin. Muutokset aiheuttivat epäjatkuvuuksia: aloitetut toiminnat lopetettiin lähes alkuunsa tai organisaatiossa tai työnjohdossa tehdyt muutokset muuttuivat nopeasti uusiksi. Kum- 5

6 massakin organisaatiossa johdon ja henkilökunnan välinen dialogi ja yhteistyö näyttivät ainakin jossain määrin lisääntyneen erilaisten kehittämisponnistelujen yhteydessä. Osa henkilökunnasta osallistui hyvin aktiivisesti ja oma-aloitteisesti työnsä kehittämiseen tilanteiden tarjoutuessa ja toimintakonseptin muutos näytti olevan hierarkkisen vakiotuotannon (massapalvelun) purkautuminen tiimi- ja verkostomaisiksi toimintatavoiksi. Muutokset olivat kuitenkin erilaisten yleisten trendien kuten tietojärjestelmämuutokset, organisaatiomuutokset, toimintojen järjestelty tai henkilövaihdokset, paikallisia yhteenkietoutumia, joiden kehittämiseksi oli tehtävä paikallisia muutosten analyyseja. Yhä verkostomaisemmiksi muuttuvissa, eri organisaatioitakin yhteen kietovissa toiminnoissa epäjatkuvuudet sijoittuivat yksilön tai työyhteisön oman vaikuttamisen alueen ulkopuolelle ja tilanteisiin näytti olevan vaikea vaikuttaa ainakaan perinteisen hierarkkisen vaikuttamistavan periaattein. Työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden keskinäinen yhteistyö sekä yhteistyö organisaation johdon ja henkilökunnan kanssa synnyttivät paikallisesti erilaisia toimintatapoja. Tärkeäksi niissä näytti muodostuneen myös yhteistyön jatkuvuus: henkilöiden vaihtuminen aiheutti yleensä aina uuden neuvottelun eri osapuolten rooleista, käytettävistä välineistä tai toiminnan kohdistumisesta. Tutkimuksemme keskeinen teema oli häiriökuormituksen tunnistaminen. Häiriökuormitusta tunnistimme paljon, mutta totesimme mahdottomaksi "mitata" häiriökuormituksen tai perinteisen "normaalikuormituksen" osuutta tai määrää. Häiriöt aiheuttivat ylimääräistä työtä ja ylimääräistä ponnistusta, mutta mittaamisen sijaan pyrimme työyhteisöjen kanssa tunnistamaan ja tulkitsemaan sitä yhdessä, jotta sen ennakointi ja tilanteiden ratkaisut olisivat jatkossa paremmin toimijoiden omassa hallinnassa. ASIASANAT: toimintakonsepti, epäsynkroni, häiriö, häiriökuormitus, työhyvinvointi, työn muutos, työn kehittäminen 6

7 SUMMARY This research project focused on transition in two Finnish work organizations from the primary point of view of the relationship between the logic behind the changes made, the continuity of work flow, and work-related well-being. In order to survive in competition, organizations are constantly striving for more functional and cost-efficient production and service concepts. During transitions, new and old work methods can overlap and pull in different directions, causing asynchronies and contradictions in different parts of the organizations and their functions. These asynchronies can manifest themselves as misunderstandings or as disturbances and disruptions in the flow of work. Disturbances and problems at work are often considered to be insusceptible to change. Rather than perceiving them as indications of a need for change in work activities, people tend to label them as negative occurrences and feel the need to place blame. The concept of disturbance load focuses on the disturbances related to changes in work activity. These disturbances generate extra work, and the extra work causes additional physical and mental strain. In such situations, it is important to examine the usefulness of the current production or service concept as a whole. Instead of concentrating on repairing separate disturbance or load factors, the constant development of new work activities should be focused on. Our study was aimed at constructing a model for analyzing changing production and service concepts, developing tools for identifying asynchronies and disturbances in work, and creating tools for developing work systems that would help integrate developed work practices into daily work. We hypothesized that, by developing their work and making it meaningful, people also promote their own well-being in the long run (Mäkitalo, 2005). During a two-year period, we gathered versatile and multilevel data on changes in work and how personnel experience such changes and try to influence them in two service organizations. The data were obtained from the documents and plans of the two companies, observations and videotapes of different work situations, and interviews of representatives of different functions and levels in the organizations. We also asked the personnel to write about their work and work situations. Our primary research methods were interventions involving development processes, change workshops, and meetings. The interventions produced data on different developmental efforts taking place in the organizations. The changes in the organizations involved attempts to establish new types of customer relationships, organizational changes, and new arrangements for different activities, for instance, outsourcing, changes in information systems, and the rationalization of work processes. Many employees were replaced, especially in management at different levels, but also in occupational health care and personnel management. The changes caused many asynchronies. For example, some new activities were stopped almost before they began, and new activities were introduced very hastily. In both organizations, the dialogue between management and personnel, and also their cooperation, seemed to increase to some extent during different development efforts. Some of the personnel were very active and spontaneous in developing their own work when given a chance, and hierarchical mass production seemed to break down into teamwork and network activities. Although the 7

8 changes adhered to common trends, they were intertwined with local methods so that both the analysis and the interventions had to be planned and realized locally. It was difficult for the employees or organizations to influence the asynchronies, which were a part of the growing network of many activities, because they were beyond their possibilities to act, at least with traditional hierarchical methods. Locally, there were many means of initiating cooperation between occupational health care, labor protection, and personnel management. Continuing cooperation seemed very important since personnel replacement created a need for counseling about roles, methods, and the focus or object of activities. The primary theme in our research was the identification of disturbance load. We found a high degree of disturbance load, but it was impossible to determine exactly how much of the total load was disturbance load and how much was traditional "normal" work load. The disturbances caused extra work and effort, but, instead of measuring them, we tried to identify and interpret them together with the organizations so that they could learn to anticipate and solve such situations themselves. Key words: production and service concept, asynchrony, disturbance, disturbance load, work-related well-being, changes in work, work development 8

9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 SUMMARY... 7 ESIPUHE I TUTKIMUKSEN TEORIA JA METODOLOGIA 1 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT Työn muutoksen käsitteellistäminen työhyvinvoinnin edistämisen perustaksi Työn kuormittavuuden käsitteellistäminen työn muutoksessa Häiriökuormitus laadullisesti uudenlaisena työn kuormittavuuden muotona Työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen Yhteenveto tutkimuksen teoreettisista käsitteistä Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset TUTKIMUKSEN METODOLOGIA, AINEISTO JA TOTEUTUS Tutkimusaineiston luonne Aineistonkeruun metodologia Tutkimuksen kohdeorganisaatiot Tutkimuksen toteutus...31 II TUTKIMUKSEN TULOKSET 4 MUUTOKSET JA NIIDEN HALLINTA MAAPALVELUTYÖSSÄ Northportin toimintakonseptin muutos Johtoryhmän pohdinnat toimintakonseptista keväällä Työntekijöiden näkökulma työn muutokseen Johdon strategisia linjauksia ja toimintakonseptin tiivistystä 2006 syksyllä Johdon kuvaukset strategiasta syksyllä Yhteenvetoa konseptimuutoksista ja tulkintaa epäsynkroneista Miten muutokset näkyvät käytännön työssä Asemaesimiestyö ikkunana Northportin toimintaan ja sen muutoksiin Asematasotyön kehittäminen - yritys vastata työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin ongelmiin Epäsynkroneista häiriöihin ja häiriökuormitukseen Kuormaustyön esimerkki häiriökuormituksen luonteesta Häiriökuormituksen ja perinteisen kuormituksen suhde MUUTOKSET JA NIIDEN HALLINTA TIETOLIIKENNETYÖSSÄ Toimintakonseptin muutokset Yhteenvetoa toimintakonseptin muutoksesta ja tulkintaa epäsynkroneista Arkisen työn muutoskokemukset, ilon ja harmin tuottajat Työn koetut muutokset vuoden 2007 alussa Työn onnistumisen kokemukset Työn häiriökuvaukset Onnistumiset, häiriöt ja konseptimuutos Paikallisia ratkaisuja kehitettiin Vuoden 2008 työn muutoksia Yhteenvetoa ja tutkijoitten pohdintaa toimintakonseptin muutoksista Työhyvinvoinnin edistäminen TULOSTEN POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

10 6.1 Tutkimuksemme lähtöoletukset työhyvinvoinnin edistämiseksi Tutkimuksen tulosten tarkastelu tutkimuskysymyksittäin Tutkimuksen metodien arviointia LÄHTEET LIITTEET LIITE 1 Työn historialliset kehitystyypit LIITE 2. Hankkeessa toteutetut muutospajat LIITE 3. Hankkeen julkaisuja LIITE 4. Hyödyntäminen koulutuksessa ja kehittämisessä

11 ESIPUHE Tämä runsaat kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen raportti sisältää kuvauksia ja analyysejä toisiinsa kietoutuvista työn muutoksista. Tyypillistä on ollut, että muutokset törmäävät toisiinsa, katkeavat kesken tai kehityskulku muuttuu toisenlaiseksi prosessin päästyä vauhtiin. Kesken katkeamiset ja erilaisten muutosten törmääminen ovat näkyneet myös tutkijaryhmän ja tutkimuksen kohteena olleiden organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa. Vaikka raporttimme on ennen kaikkea tutkimusorganisaatioiden muutosten kuvausta, haluamme tässä esipuheessa tuoda lyhyesti esiin myös muita eteemme tulleita muutoksia. Kuten lähes kaikki tutkimusrahojen anojat, myös me saimme tutkimukseemme hieman suunniteltua vähemmän rahaa. Ensimmäinen muutos koski tutkimuksen uudenlaista rajaamista ja suuntaamista. Karsimme tutkimuksestamme teeman työn muutosten häiriöiden ja työpaikoilla tunnistettujen vaaratilanteiden keskinäisestä suhteesta. Keskityimme työpaikan muutoksen käsitteellistämiseen ja tutkimiseen ja sitä kautta yksittäisten häiriöiden ja niistä syntyvän häiriökuormituksen asettamiseen ajalliseen ja paikalliseen yhteyteensä. Tutkimuksen aineistonkeruussa merkittävä vaihe on ollut organisaatioissa toteuttamamme kehittämishankkeet ja projektikokoukset, joissa organisaatioiden henkilökunta kävi vuoropuhelua niin keskenään kuin tutkijoiden kanssa. Miltei koko tutkimuksen ensimmäisen vuoden ajan aktiiviseen tutkija-kehittäjä -ryhmään kuuluivat Tuija Virtanen, Riikka Ruotsala ja Kirsti Launis, jotka keräsivät ja analysoivat toisen tutkimusorganisaation aineiston. Toisen tutkimusorganisaatiomme kehittämishankkeisiin, aineiston keruuseen ja analysointiin osallistuivat myös tiimimme jäsenet Annarita Koli ja Arja Ala-Laurinaho. Riikka Ruotsala ja Annarita Koli jäivät äitiyslomalle juuri, kun olimme saaneet kerättyä runsaan ja monipuolisen aineiston ensimmäisenä vuonna. Kati Tikkamäki tuli Riikan sijaiseksi ja perehdyttyään aineistoon sekä tutkimusorganisaatioon hänkin jäi äitiyslomalle. Tutkimusprojektimme on siis synnyttänyt kaksi tyttöä ja yhden pojan. Katin jäätyä pois päädyimme siihen, että hankkeen viimeisen, runsaan puolen vuoden ajaksi ei ole järkevää eikä mahdollista palkata uutta sijaista. Riikka pystyi osallistumaan raportointiin palattuaan äitiyslomalta, koska saimme lykkäystä hankkeelle valvojamme Riitta-Liisa Lappeteläisen ymmärtävällä myötävaikutuksella. Toimintakonseptin muutoksia tutkiva hankkeemme sijoittuu Työn kehittäminen -tiimimme "ydinosaamisen" alueelle, joten myös muut tiimin jäsenet ovat ottaneet vastuuta tästä hankkeesta. Vuoden 2008 aikana mukana toimintakonsepteihin liittyviä teoreettisia oivalluksia ovat olleet kehittelemässä erityisesti Marika Schaupp ja Laura Seppänen. Lisäksi yksittäisiä analyyseja tai tulosten ituja on käsitelty yhdessä Helsingin yliopiston kehittävän työntutkimuksen yksikön "Muuttuvat toimintakonseptit" -tutkimusryhmässä ja tohtorikoulussa. Kiitämme työtovereitamme heidän panoksestaan hankkeeseen. Hankkeessa oli mukana kaksi tutkimusorganisaatiota, joiden kanssa olimme vuorovaikutuksessa jo vuodesta 2005 lähtien, vaikka hankkeemme alkoikin vasta syksyllä Tutkijoiden vuorovaikutus ei kuitenkaan ole yhteistyötä organisaation vaan siellä toimivien henkilöiden kanssa. Olemme runsaan kahden vuoden aikana kokeneet ja nähneet, miten nopeasti henkilöt ja heidän paikkansa organisaatiossa muuttuvat. Toisen tutkimusorganisaatiomme yhteistyökumppanit erityisesti johto- ja esimiesasemassa olevat vaihtuivat 11

12 heti hankkeen alettua. Haimme organisaatioista uusia yhteistyökumppaneita ja selitimme heille hankkeen tarkoitusta ja taustaa. Tunsimme kokevamme hienoista epävarmuutta, sillä olimme "edellisen johtajan hanke". Ymmärsimme kuitenkin, että uusi johto haluaa luoda omat ideansa ja hankkeensa. Tämäkin uusi johto ehti vaihtua ja meidän oli useasti selvitettävä, ketä kulloinkin oli syytä houkutella yhteistyökumppaniksi. Myös työterveyshuollon asiantuntijat, pitkäaikaiset yhteistyökumppanimme toisessa organisaatiossa ulkoistettiin. Kaikkien näiden henkilövaihdosten keskellä toisessa tutkimusorganisaatiossa kahden vuoden aikana kerran tapahtunut toimitusjohtajan ja henkilöstöpäällikön vaihdos ja useiden alempien esimiesten vaihdokset alkoivat meistä näyttää jo siltä, että meno organisaatiossa oli harvinaisen vakaata. Se toki osoitti tutkijoillekin, että tapahtumat esimerkiksi muutokset ovat suhteessa siihen, mihin verrataan. Organisaation henkilökunnan yhteistyö kanssamme on ollut antoisaa niin hedelmällisen vuorovaikutuksen kuin tutkimusaineiston karttumisen osalta. Haluammekin osoittaa parhaat kiitoksemme tutkimusorganisaatioiden henkilökunnalle. Vaikka tässä tutkimuksessa on ollut laaja ja tutkijoiden näkökulmasta osittain repaleinenkin verkosto, olemme kolmisin koonneet tämän raportin. Organisaatioiden edustajat ovat tarkistaneet tämän raportin ja esittäneet rakentavia ehdotuksia ja täsmennyksiä. Esitämme Työsuojelurahastolle lämpimät kiitoksemme tutkimushankkeen rahoituksesta ja erityisesti Riitta-Liisa Lappeteläiselle innostavista ja kannustavista tapaamisista tutkimuksen tiimoilta. Helsingissä Kirsti Launis, Tuija Virtanen ja Riikka Ruotsala 12

13 I Tutkimuksen teoria ja metodologia 13

14 1 JOHDANTO Tämä tutkimus kohdistuu kahden suomalaisen työorganisaation muutoksiin ja erityinen näkökulmamme on muutosten logiikan, jatkuvuuden ja henkilökunnan työhyvinvoinnin suhde. Tutkimus on monelta osin jatkumoa tämän raportin yhden tekijän, Kirsti Launiksen aiempiin tutkimuksiin. Niissä työn muutoksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä on uudelleen käsitteellistetty siten, että työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla liittyisi entistä kiinteämmin työn muutoksen tekemiseen ja työn sisällön kehittämiseen. Aiempia tutkimuksia on myös rahoittanut Työsuojelurahasto ja ne ovat olleet "Työyhteisöt vanhan ja uuden murroksessa" ( /Launis ym. 1998) ja "Tuotantotapamuutokset ja työhyvinvointi: henkilöstö työpaikan muutoksen tekijänä" ( /Launis, Pihlaja & Koli 2005). Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu ja kyseenalaistettukin perinteisen työhyvinvointiajattelun, erityisesti työhyvinvoinnin edistämisen keinojen ja menettelytapojen toimivuutta työelämän yhä nopeutuvan muutoksen tilanteissa. Tuloksemme johtivat päätelmiin siitä, että aiemmat työhyvinvoinnin käsitteellistämisen ja edistämisen välineet ja menetelmät ovat syntyneet suhteellisen stabiileina pysyneen massatuotannon ollessa vallitseva tuotannon logiikka. Esitimme myös, että 1990-luvun suomalaisessa työelämässä työhyvinvoinnin ongelmia yksilöllistettiin ja tulkittiin yksilöiden ominaisuuksien kautta. Tämä suuntasi työhyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä kiinnittämään huomiota yksilöiden kunnon kohottamiseen, voimaannuttamisen menetelmiin, ikääntyvien tukemiseen, jne. Edellinen johti meidät tarkastelemaan työhyvinvoinnin edistämisen menettelytapoja erityisesti suhteessa työelämän nopeutuvaan muutokseen ja kysymään: Mitä työelämän muutoksessa oikein on tapahtumassa? Millä tavalla muutosta työpaikoilla tehdään? Ketkä muutoksessa ovat toimijoita ja ketkä muutoksen kohteita? Edellä mainituista hankkeista jälkimmäisessä pureuduimme ensiksi työn muutoksen ilmiöihin kuudella suomalaisella työpaikalla. Yksittäiset muutosilmiöt osoittautuivat tai ainakin tulkitsimme niitä osaksi organisaatioissa meneillään olevia laadullisia muutoksia. Näitä laadullisia muutoksia ryhdyimme tarkastelemaan ja tulkitsemaan erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta toimintakonseptin käsitteen avulla. Toimintakonseptilla tarkoitimme Victor & Boyntonia (1998) mukaillen sitä logiikkaa, jolla tuotanto tai palvelu organisaatiossa pyrittiin järjestämään. Havaitsimme, että työorganisaatioiden yksittäiset muutokset joko tukivat tai olivat ristiriidassa sen toimintalogiikan kanssa, jolla palvelu tai tuotanto kokonaisuudessaan pyrittiin järjestämään. Organisaatioissa oli meneillään useita eri toimijoista ja toimintafunktioista lähteviä hankkeita, joiden keskinäinen logiikka oli ristiriitaista. Kysymyksessä saattoi olla esimerkiksi tilanne, jossa johdon strategiat perustuivat yhteistoimintaan, verkostomaisiin, innovointia ja ajantasaisuutta korostaviin toimintatapoihin, mutta työn tulosta mitattiin pitkälle viedyin yksilösuoriteseurannan menettelyin yksilöiden välistä kilpailua korostaen. Toisaalta havaitsimme myös tilanteita, joissa lattiatason työssä asiakkaan tarpeina tulkitut ponnistukset parempien palvelujen tuottamiseksi olivat erisuuntaisia johdon liiketoiminnan näkökulmasta asettamien muutosvaatimuksien kanssa. Organisaatiot saattoivat olla heikosti tietoisia yhä nopeammin implementoitavien muutosten erilaisesta logiikasta. Nimesimme nämä muutoksiin liittyvät keskinäiset ristiriitaisuudet toimintakonseptien epäsynkroneiksi ja esitimme, että niillä on vaikutusta työntekijän työhyvinvointiin ja erityisesti arkisen työn mielekkyyden kokemuksiin. Esitimme myös, että konseptimuutos työelämässä on käynyt yhä nopeammaksi ja nopeaan muutokseen liittyy 14

15 aina epäsynkronista kehitystä, joka ilmenee konkreettisen työn sujumattomuutena ja työssä esiintyvinä lisääntyvinä häiriöinä. Vaikka tätä häiriöisyyttä ei monikerroksisessa muutoksessa voida kokonaan poistaa, häiriöitä voidaan tulkita, tunnistaa ja ennakoida työn sujuvuuden takaamiseksi. Tällä työn sujuvuuden ja tuloksellisuuden lisääntymisellä on vaikutuksia myös tekijöiden työhyvinvoinnin ja työn mielekkyyden kokemuksiin. Aiempiin tutkimuksiin on jo sisältynyt ajallista ulottuvuutta, sillä tarkastelimme kuuden organisaation muutoksia useamman vuoden perspektiivistä. Tämän tutkimuksen tavoitteeksi asetimme selvittää, millaisia työn muutoksia kahdessa erityyppisessä asiakaspalvelutyötä tekevässä organisaatiossa on meneillään. Näkökulmaksi nostimme sekä organisaatioiden johdon kuvaamat liiketoimintastrategiat ja niihin liittyvät toimintakonseptit että konkreettisen työnteon tason. Tavoitteena on ollut tarkastella työn sujumattomuuden tilanteita ja kokemuksia erityisesti henkilökunnan kuormittaviksi kokemia tilanteita analysoimalla sekä tulkitsemalla muutoksia suhteessa toisiinsa. Tämän tutkimuksen erityiseksi kohteeksi olemme nostaneet muutoksessa tyypilliseltä näyttävän, luonteeltaan erilaisen työn kuormittavuuden muodon häiriökuormituksen (Mäkitalo 2005). Tavoitteenamme oli nostaa tutkimuksen aineistoksi henkilökunnan työssään kuvaamia häiriöitä ja tarkastella niitä suhteessa organisaatiossa tehtäviin muutoksiin. Tutkimusraporttimme on jaettu kahteen osaan. Osassa I käsittelemme teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä tutkimuksen toteutusta. Osassa II esitämme tutkimuksen tulokset ja pohdintamme. Osan I luvussa 2 olemme kuvanneet tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Luvussa 3 olemme esittäneet metodisia erityispiirteitä ja niiden perusteella tekemiämme ratkaisuja sekä kuvanneet kahta tutkimusorganisaatiotamme sellaisina kuin niiden työterveyshuollon asiantuntijat organisaatioita meille kuvasivat. Nämä kuvaukset olivat perustana sille, että päädyimme pyytämään juuri kyseisiä organisaatioita mukaan tutkimukseemme. Osan II luvussa 4 ja 5 on kuvattu organisaatioiden toimintakonseptien muutoksia sekä yritysten ratkaisuja ja kehitystoimenpiteitä. Toimintakonseptien muutoskuvaukset kertovat muutosten aiheuttamista epäsynkroneista ja häiriöistä arjen työssä haastatteluihin ja etnografisiin menetelmiin perustuvan aineiston pohjalta. Luvuissa tarkastellaan myös tutkijoiden havainnointiin ja työntekijöiden dokumentteihin perustuvia häiriökuvauksia sekä analysoidaan häiriöesimerkkitapauksia. Lisäksi pohditaan häiriöiden merkitystä työhyvinvoinnin ja kuormittumisen näkökulmasta häiriökuormituksen tavoittamiseksi. Luvussa on pohdittu myös työterveyshuollon osuutta ja mahdollisuuksia tavoittaa asiakasorganisaationsa työn muutosta ja vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämiseen sen kautta. Luvussa 6 teemme yhteenvetoa ja johtopäätöksiä hankkeestamme sekä arvioimme, mitä tutkimuksen suunnitteluvaiheen tavoitteita ja ajatuksia tavoitimme ja miten. 15

16 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 2.1 Työn muutoksen käsitteellistäminen työhyvinvoinnin edistämisen perustaksi Yritykset ja työorganisaatiot on perustettu tuottamaan palveluja tai tuotteita asiakkailleen. Erityisesti kahden viime vuosikymmenen ajan organisaatioiden kehittämisen lähtökohtana ovat olleet tehokkuus, kilpailukyky ja taloudellinen kannattavuus (Afuah 2004; Degreef & Van den Broek 2004; Jensen 2000). Selvitäkseen markkinoilla niin yksityisten kuin julkistenkin organisaatioiden on jatkuvasti kehitettävä toimivampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Monessa organisaatiossa muutosnopeus ja yksittäisten muutoshankkeiden määrä ovat viime vuosina kasvaneet ryöpsähtäen pitkään jatkuneen tasaisen ja vain pieniä korjauksia sisältäneiden kehitysvaiheiden jälkeen. Muutokset ovat kasautuneet, niiden kasautuminen päällekkäin on lisääntynyt ja yksittäisten muutosten syklit ovat käyneet yhä lyhyemmiksi. Vaikka puhutaan läpi työelämän käyvistä muutoksen trendeistä, tarvittavien ratkaisujen vaihtelu samankin toimialan sisällä on tullut yhä suuremmaksi (Virkkunen 2002; 2004). Kehitettävät tuotannon ja palvelun mallit poikkeavat toisistaan sekä liiketaloudellisen perustansa että sen mukaan, miten työn kohde ja tuotos kulloinkin määritetään ja mitä tuottamisen tavassa pidetään kyseisellä hetkellä tärkeänä. Organisaatiot vastaavat ulkopuolelta tuleviin, usein ristiriitaisiinkin kannattavuuden ja palvelun parantamisen paineisiin eri tavoin. Työvoimavaltaisessa palvelutuotannossa voidaan kannattavuutta pyrkiä parantamaan vaikuttamalla työvoimakustannuksiin joko vähentämällä väkeä, vaihtamalla työvoimaa halvempaan (esim. osa-aikaiset, määräaikaiset) tai ulkoistamalla joitain toimintoja. Toimenpiteet voivat kuitenkin ikään kuin "potkaista takaisin": muutokset eivät vaikutakaan mekaanisesti ja suoraviivaisesti työtoimintaan, vaan toimintajärjestelmän sisäinen dynamiikka muuttaa ja 'murtaa' niitä (Engeström 1995). Toimenpiteiden tahattomia seurauksia voivat olla henkilökunnan lisääntyvät sairauslomat tai asiakkaan kokemat huonontuneet palvelut. Myös organisaatiorakenteita muuttamalla tai tietotekniikkaa lisäämällä voidaan pyrkiä tehostamaan työntekoa ja vähentämään kustannuksia. Toimintaa voidaan edellä kuvattujen yksittäisten korjausten ja parannusten sijaan tai lisäksi pyrkiä tehostamaan myös ottamalla käyttöön kokonaan uudenlaista tuotannon tai palvelun logiikkaa. Bacharach ym. (1996) hahmottavat organisaatioiden muutosprosesseja niiden sisäisten toimintalogiikoiden kautta. Heidän mukaansa toimintalogiikka tarkoittaa ryhmän tai yksilön vuorovaikutukseen tuomaa, päämääriä ja keinoja määrittävää viitekehystä. Tässä tutkimuksessa logiikka tarkoittaa niitä erilaisia tapoja, joilla yksilöt ja ryhmät työskentelevät toiminnan kohteen kanssa, ja jotka tulevat näkyviin juuri työn muutostilanteissa. Laadullisesti uudenlaisen työn tuloksen saavuttaminen edellyttää yleensä muutoksia niin työtoiminnan kohteessa, välineissä kuin tekijöiden keskinäisessä työnjaossakin. Toimintakonseptilla tarkoitamme organisaatiossa vallitsevaa tai kehitteillä olevaa toiminnan logiikkaa, jonka mukaisesti organisaatio pyrkii toteuttamaan perustehtäväänsä ja strategiaansa kannattavasti ja tehokkaasti muuttuvassa toimintaympäristössään. Toimintakonsepti sisältää periaatteen, jolla tuote tai palvelu tuotetaan, teknologiset ratkaisut sekä työnjaon eri yksiköiden välillä ja johdon ja työntekijöiden kesken. Se sisältää myös työn oppimisen ja kehittämisen tavat sekä toiminnan perustana olevan tiedon luonteen. Käytämme tässä 16

17 tutkimuksessa toimintakonseptien kehityspolun viitekehyksenä Victorin ja Boyntonin (1998) kuvaamaa toimintakonseptien rakentumista vaiheittain siten, että uusi vaihe pitää sisällään aineksia edellisestä vaiheesta (Kuvio 1). YHTEISKEHITTELY Jatkuva kehitys Erilaiset tietovälineisiin perustuvat jatkuvan tuottaja-käyttäjä -yhteistoiminnan muodot Toimintakonseptin muutokset RÄÄTÄLÖITY MASSATUOTANTO Täsmätuote/-palvelu Dynaamisen toimintaverkon arkkitehtuurin hallinta ja tiimien välinen tehokas tiedonvaihto JOUSTAVA MASSATUOTANTO Laadukas vakiotuote/palvelu Toiminnan ongelmien yhteistoiminnallinen tunnistaminen ja ratkaiseminen VAKIOITU MASSATUOTANTO Vakiotuote/palvelu Tarkoin kuvatut työmenetelmät, koulutus ja harjaantuminen KÄSITYÖ Perinne, ainutkertaiset ratkaisut Työssä oppiminen, kokemus Kuvio 1. Työn historialliset kehitystyypit Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan sekä niille ominaiset työn hallinnan saavuttamisen ja ylläpidon tavat. Toimintakonseptin muutos on perustavanlaatuinen uudistus koko organisaation toimintatavoille. Docherty ym. (2008) epäilivät, että jokin on mennyt vikaan, kun erityisesti 1990-luvun alusta lähtien työn intensiteetti on lisääntynyt ja työelämä on tuottanut runsaasti mm. työuupumusta ja stressiä monenlaisine oireineen. Docherty ym. (2008) totesivat esimerkiksi, että informaatioteknologian kehitys ei - juhlapuheista huolimatta - ole tehnyt työtä työntekijän kannalta helpommaksi tai inhimillisemmäksi. Samanlaisia, työelämän tekijöilleen tuottamia epätoivottuja seuraamuksia on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjattu runsaasti (esim. Kompier ym. 2000; Kauppinen ym. 2004; Launis & Pihlaja 2005; Siltala 2004). Päinvastoin, yritysten johto on käyttänyt mm. informaatioteknologiaa kärjistetyimmillään vain lyhyen tähtäimen kilpailuedun saavuttamiseksi. Myös Alasoini (2003) totesi tutkimuksiin nojaten, että erilaisten teknologisten läpimurtojen muuttuminen tuottavuushyödyksi ei tapahdu automaattisesti vaan vaatii tuekseen liikkeenjohdollisia, työnjohdollisia ja muita työelämän sosiaalisia innovaatioita. Alasoinin (emt ) mukaan näyttäisikin siltä, että yritysjohdolla on tuotanto- ja palvelukonseptien kehittämisen lähtökohtana ollut pääosin kustannusten karsiminen ilman, että toiminnan laadulliseen kehittämiseen tai työn innovatiiviseen uudistamiseen on kiinnitetty suuremmin huomiota. 17

18 Pihlaja (2005) on todennut, että erilaiset toimintakonseptit, samoin kuin toimintakonseptien rakentaminen, edellyttävät erilaista kehittämisen ja työhön liittyvän oppimisen järjestelmää ja toimintatapoja. Muuttaessaan tuotannon tai palvelujen tuottamisen periaatteita yritysten ja organisaatioiden täytyy oppia paitsi organisoimaan tuotanto uudella tavalla myös rakentamaan uudenlaiset johto-työntekijäsuhteet, työn johtamisen tavat ja informaatiojärjestelmät (Launis & Pihlaja 2005). Huolimatta siitä, että erityisesti konsulttikirjallisuudessa on runsaasti yleisiä malleja ja ohjeita muutoksentekoon, on hyvin vähän tutkimustietoa siitä, mitä organisaatioiden muutostilanteiden arjessa tapahtuu. Empiiriseen aineistoonkin tukeutuneet muutosanalyysit ovat valtaosaltaan dokumentti- ja haastatteluaineistoihin, eivät käytäntöjen tutkimiseen perustuvia (esim. Freeman & Louca 2000; Fujimoto 1999; Victor & Boynton 1998). Launis, Pihlaja ja Koli (2005) ovat analysoineet kolmen erilaisen organisaation muutoksen arkea ja todenneet, että muutoksen tahdin kiihtyessä erilaiset toimintakonseptit voivat organisaatiossa kasautua päällekkäin, jolloin tehdään monenlaista vanhaa ja uutta, katketa kesken tai sahata edestakaisin uuden ja vanhan konseptin välillä. Uusi toimintakonsepti voi jäädä pelkästään johdon juhlapuheisiin samanaikaisesti kun työnjohto, työnjako tai organisaation oppiminen toteuttavat edelleen vanhaa toimintatapaa. Kuvatessaan mainittuja muutoksia Launis ja Pihlaja (2005) nimittivät tilanteita toimintakonseptien muutosten epäsynkroneiksi ja osoittivat, että ne ovat yhteydessä henkilökunnan kiireen, uupumuksen ja turhautumisen kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa lähtökohtamme on ollut, että työhyvinvoinnin edistäminen moninaisten ja monitasoisten muutosten tilanteessa edellyttää työn muutoksen käsitteellistämistä. Yksittäiset muutosilmiöt ja niihin liittyvät arkiset häiriöt voidaan ymmärtää ja erityisesti ennakoida vain tulkitsemalla niitä organisaatioissa meneillään olevan muutoksen kontekstissa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi muutoksessa ei riitä yksittäistä työntekijää kuormittavien tekijöiden analysointi ja pelkästään pyrkimykset poistaa tai vähentää kuormitustekijöitä, vaan työhyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on työn muutoksen tekeminen siten, että toimijat itse analysoivat työkäytäntöjään ja suhteuttavat niitä organisaation pyrkimyksiin ratkaista myös toimintansa kehittämisen haasteet. Edellinen merkitsee mielestämme sitä, että työhyvinvoinnin edistämisen "analyysiyksikkö" ei voi olla yksilö tai erilliset työn kuormitus- tai työn imutekijät vaan yksilön hyvinvointiin voidaan ratkaisevasti vaikuttaa nostamalla keskeiseksi tarkasteluyksiköksi muuttuva työtoiminta (vrt. Mäkitalo 2005; Launis ym. 2004; Launis & Pihlaja & Koli 2005; Mäkitalo & Launis 2007; Mäkitalo & Paso 2008). Kehittävän työntutkimuksen lähtökohdasta tarkastelemmekin työtä historiallisesti, jännitteiden, häiriöiden ja ristiriitojen kautta kehittyvänä toimintajärjestelmänä (kuvio 2). Toimintajärjestelmän käyttö työn analysoimiseksi tarkoittaa sitä, että huomio kiinnitetään yhteisön työn kohteeseen, työprosesseihin, niiden tarkoitukseen, rakentumiseen ja/tai käytettävien välineiden, työnjakojen ja sääntöjen toimivuuteen ja muutoksiin. Työhyvinvointi ei täten ole edellytys työn tekemiselle, vaan se syntyy työtoiminnan seurauksena ja siihen voidaan vaikuttaa vaikuttamalla yhdessä itse työhön (Launis ym. 2004; Launis & Rokkanen 2007; Mäkitalo & Launis 2007). 18

19 Välineet Tekijä Kohde Tulos Säännöt Yhteisö Työnjako Kuvio 2. Toimintajärjestelmän malli (Engeström 1987; 1995). 2.2 Työn kuormittavuuden käsitteellistäminen työn muutoksessa Gerlander & Launis (2007) ovat tarkastelleet erilaisia teoreettisia kehyksiä tai ikkunoita, joiden teoreettisten oletusten ja niiden perusteella muokattujen käytännön välineiden kautta työhyvinvointia on pyritty ymmärtämään ja vaikuttamaan siihen. Gerlander & Launis (2007) toteavat, että tutkimuksessa vallinnut teoreettinen lähtökohta ja siihen perustuvat käytännön välineet ja menetelmät mm. erilaiset kyselyt ovat lähtökohtaisesti perustuneet epidemiologiaan. Epidemiologisen teoriaperustan mallien ja välineiden painotus on ollut ongelma-, oire- ja sairauslähtöinen jo perusoletuksiltaan. Epidemiologisen tutkimuksen tavoitteeksi Hernberg (1998) määrittelee tiedon tuottamisen työperäisten sairauksien ehkäisyyn, jonka periaatteita hän on kuvannut seuraavasti: ensin tunnistetaan sairauden etiologinen tekijä, sen vaikutukset määritellään ja kvantifioidaan, minkä jälkeen tekijä poistetaan tai sen vaikutukset minimoidaan. Tutkimuksen tehtävä on Hernbergin (emt.) mukaan selvittää kaksi ensimmäistä vaihetta ja työpaikan omaksi tehtäväksi jää tekijän poistaminen tai sen vaikutusten minimointi. Epidemiologinen ajattelumalli on kehittynyt monisyisemmäksi ja monipuoliseksi työkuormituksen arvioinniksi (esim. Lindström ym. 2005). Työorganisaatioissa tapahtuvien, nopeutuvien muutosten tilanteissa epidemiologinen lähestymistapa antaa vain rajoitetun mahdollisuuden auttaa työpaikkoja ymmärtämään muuttuvan työtoiminnan olemusta ja sen vaikutusta työssä kuormittumiseen. Se ei myöskään tarjoa keinoja työhyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla, koska edistämisen menetelmät joudutaan kuitenkin rakentamaan paikallisen tilanteen ja resurssien mukaan hyödyntäen epidemiologisten tutkimusten tuottamaa tietoa. Ongelmana on se, miten saadaan yleistetty, joidenkin yksittäisten muuttujien avulla esitetty tieto yksittäisen työpaikan kehittämisen välineeksi. Työkuormituksen arviointi yhä lisääntyvinä kuormitustekijöinä, vaikka pyrkimyksenä olisi arvioida kokonaiskuormitusta, ei mahdollista kuormituksen muuttuneen luonteen ymmärtämistä muutoksessa tai muutoksen paineissa. Jo ainakin 1960-luvulta lähtien työturvallisuuden ja työterveyden asiantuntijat ovat painottaneet työhyvinvointiin liittyvien asioiden tuomista mukaan työn ja työpaikan suunnitteluun ja kehittämiseen (esim. Eklund & Suikkanen 1984). Se on haasteellista, koska taloudellisissa paineissa kehittyvät toimintakonseptit näyttävät kuitenkin koostuvan niin monimuotoisista elementeistä, että työterveystutkijoiden tuottamia hyvän työn yleisiä normeja näyttää olevan vaikea konkretisoida toimivaksi osaksi arkisia käytäntöjä. Hyvä työ yhdellä hetkellä ei välttämättä ole hyvää työtä tilanteiden muuttuessa ja kehittyessä. Myös työterveyshenkilöstön välineillään (esim. erilaiset työn kuormittavuuden kyselyt) esiin 19

20 tuomat ongelmat ja kuormitustekijät näyttävät jäävän korjaamatta linjaorganisaation ja henkilökunnan energian kuluessa yhä enemmän työn sisällöllisten muutosten läpiviemiseen organisaatiossa. Työn muutoksesta irralliset työhyvinvoinnin kehittämisprojektit jäävät mullistusten jalkoihin, ja koetut kuormitustekijät näyttävät muuttuvan ja lisääntyvän nopeammin kuin asiantuntijat ehtivät niitä kartoittaa. Päinvastaisista ponnisteluista huolimatta, erityisesti työterveystutkimuksen kuormitus- ja riskitekijäperustainen lähtökohta näyttää vahvistavan työn ja työhyvinvoinnin kehittämisen erillisyyttä: yritysjohto kehittää työtä liiketoimintana ja työhyvinvoinnin asiantuntijat tuottavat tietoa ihmisen ominaisuuksista ja kuormittumisesta. Yritysjohdon ja työhyvinvointitoimijoiden väliltä näyttäisi puuttuvan sekä käsitteellisiä että käytännön malleja ja välineitä ylittää keskinäistä kuiluaan erityisesti kiristyvän kilpailun tuoman nopeutuvan muutoksen tilanteissa. Kuten työterveyshuollossa, myös työelämän kehittämistoiminnassa on välttämätöntä ottaa askel yritysstrategioiden suuntaan, mikäli kehittämistoiminnalle halutaan suurempaa yhteiskuntapoliittista vaikuttavuutta (Alasoini 2003). 2.3 Häiriökuormitus laadullisesti uudenlaisena työn kuormittavuuden muotona Gerlander & Launis (2007) ovat kuvanneet työn muutoksen tarkastelua yhdeksi ikkunaksi työhyvinvoinnin tutkimiseen ja edistämiseen. Tämän ikkunan lähtökohtana on toiminnan teoria ja kehittävän työntutkimuksen metodologia. Lähtökohtaisena oletuksena, päinvastoin kuin epidemiologisessa lähestymistavassa, on se, että kohdistamalla huomio ensisijaisesti työhön ja sen muutokseen sekä muutoksenteon tapoihin, voidaan merkittävästi vaikuttaa myös työntekijöiden työhyvinvointiin. Vaikuttaminen työntekijöiden hyvinvointiin ei ole erilaisten asiantuntijoiden tehtävä, jonka kohteena työntekijät ovat, vaan mitä suurimmassa määrin toimijuuden siirtämistä tekijöille yhteistyössä organisaation johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Launis ym. (1998, ; 2005) ovat kuvanneet, miten työyhteisöt ja niiden yksittäiset työntekijät kertoivat joutuvansa monenlaisten ongelmien ja mahdottomien tilanteiden eteen työnsä muutospaineissa. Tilanteet aiheuttivat ylimääräistä työtä, kiirettä ja uuvuttivat työntekijöitä erityisesti siksi, että ponnisteluistaan huolimatta he eivät aina saavuttaneet odotettua työn tulosta (Launis & Pihlaja & Koli 2005, Mäkitalo 2001). Mäkitalo (2005) on vanhainkotityötä tutkiessaan analysoinut tilanteita, joissa työntekijät joutuivat tekemään paljon ylimääräistä ja heitä kuormittavaa työtä pystyäkseen pitämään yllä organisaation normaalia päivärytmiä. Tällaiset tilanteet eivät ole korjattavissa vaikuttamalla yksittäisten työntekijöiden voimavaroihin tai osaamiseen esim. kuntoutuksen tai koulutuksen avulla, kuten eivät myöskään poistamalla ilmapiirikyselyissä esiin tulleita kuormitustekijöitä, kiirettä, esimiehen palautteen puutetta, hankalia asiakkaita, vastustelevia vanhuksia tai huonoja työasentoja. (Mäkitalo 2005) Kuvatut tilanteet häiritsivät niin yksittäisten työntekijöiden kuin kokonaisten työyhteisöjenkin arkisen työn sujuvuutta. Saadakseen työnsä sujumaan ja tuottaakseen tyydyttävää tulosta työntekijöiden on ponnisteltava ylimääräisesti ylittääkseen nämä häiriöt ja poikkeamat. Tilanteita pyrittiin selittämään esimerkiksi työn luonteeseen kuuluviksi tai ongelmiin etsittiin syyllisiä epäpätevästä johdosta, muutosvastarintaisesta henkilöstöstä, ikääntyneistä, nuorista ja kokemattomista (vrt. Korhonen 2004). Yhä useammin häiriöt toiminnassa ovat kuitenkin toiminnan muutoksen tai muutostarpeen merkkejä. Käytämme tässä 20

Toimintakonseptit Kohaus-hankkeen näkökulmasta

Toimintakonseptit Kohaus-hankkeen näkökulmasta Toimintakonseptit Kohaus-hankkeen näkökulmasta Hanna Toiviainen Jiri Lallimo, Riikka Ruotsala, Marika Schaupp, Laura Seppänen Kohaus-seminaari 25.4.2013 Yhteistyö ja asiakasymmärrys palveluverkostoissa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työtä kehittämällä

Työhyvinvointia työtä kehittämällä Työhyvinvointia työtä kehittämällä Arja Ala-Laurinaho Tiimipäällikkö, TkL Työn kehittäminen -tiimi, Työterveyslaitos 1 Häiritsevätkö muutokset toimivaa organisointia ja sujuvaa työtä? TYÖ ENNEN (n. 1980-luvulle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Viisastu verkostotyöstä Näkökulmia konseptien tutkimiseen ja kehittämiseen

Viisastu verkostotyöstä Näkökulmia konseptien tutkimiseen ja kehittämiseen Viisastu verkostotyöstä Näkökulmia konseptien tutkimiseen ja kehittämiseen Learn more about network collaboration Viewpoints for research and developing network concepts Seminaari /Seminar 21.11.2013 Helsingin

Lisätiedot

Työhyvinvointi muuttuvassa työssä

Työhyvinvointi muuttuvassa työssä Hyvinvointia työstä Työhyvinvointi muuttuvassa työssä Arja Ala-Laurinaho arja.ala-laurinaho@ttl.fi 7.6.2016 Työterveyslaitos Ala-Laurinaho www.ttl.fi 2 Muutos kirjastoissa: kävijän kokemus Kuvat: Noor

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Muutospaja Työn mielekkyyttä ja sujuvuutta edistämässä

Muutospaja Työn mielekkyyttä ja sujuvuutta edistämässä Työelämän tutkimuspäivä 5. 6.11.2015 Työryhmä: Työhyvinvoinnin kehittävä tutkimus Anna-Leena Kurki Työterveyslaitos anna-leena.kurki@ttl.fi Arja Ala-Laurinaho Työterveyslaitos arja.ala-laurinaho@ttl.fi

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 10.6.2011 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 10.6.2011 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 10.6.2011 1 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia- asiantuntijoiden työseminaari 10.6.2011 Oulu Kuinka muuntaa (ergonominen) tieto toiminnaksi? Jorma Mäkitalo Terveys ja työkyky

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1

SOSIAALITYÖN TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ. Rovaniemi 13.04.2010 4.5.2010 AN 1 SOSIAALITYÖN PROSESSIKUVAUKSET TUKEMASSA SOSIAALITYÖTÄ Rovaniemi 13.04.2010 Asta Niskala 4.5.2010 AN 1 Sosiaalityön määritelmä Sosiaalityö kohdistuu ihmisten ja heidän sosiaalisessa ympäristössään olevien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin

Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin Tutkimusjohtaja, LT Jorma Mäkitalo Esitykseni runko Mitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

SOSIAALISET INNOVAATIOT JA EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN RAKENNUSALALLA. Yrjö Engeström CRADLE Helsingin yliopisto

SOSIAALISET INNOVAATIOT JA EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN RAKENNUSALALLA. Yrjö Engeström CRADLE Helsingin yliopisto SOSIAALISET INNOVAATIOT JA EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN RAKENNUSALALLA Yrjö Engeström CRADLE Helsingin yliopisto SOSIAALISET INNOVAATIOT TEKNISTEN INNOVAATIOIDEN ONNISTUMINEN OVAT YHÄ SELVEMMIN RIIPPUVAISTA

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 2.6.2015 Anna-Leena Kurki. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 2.6.2015 Anna-Leena Kurki. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Roolini organisaation kehittäjänä I KV-koordinaattori työn muutoksessa Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija "Tää on verkottunu nykyään, must tuntuu että tää koko yhteiskunta on niin verkottunut,

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

TYÖLÄHTÖINEN TTH & TYÖLÄHTÖINEN KUNTOUTUS. Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo

TYÖLÄHTÖINEN TTH & TYÖLÄHTÖINEN KUNTOUTUS. Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo TYÖLÄHTÖINEN TTH & TYÖLÄHTÖINEN KUNTOUTUS Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo Työlähtöinen ote Taustalla toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus = TYÖSTÄ LÄHTEVÄ, TYÖ- LÄHTÖINEN Huomion kohteeksi työ toimintana

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee?

Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Henkinen kuormitus työssä lisääntyy vai vähenee? Työsuojeluhallinto 40 v. tilaisuus Tampere 1.10.2013 Eeva-Marja Lee Työyhteisöpalvelut Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin ja työsuojelun portaat Uusi työturvallisuuslaki

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Hyvinvointia työstä Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 26.10.2015 Työterveyslaitos Anna-Leena Kurki www.ttl.fi Tää on verkottunu nykyään, must tuntuu

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ HYVINVOINTIA TYÖSTÄ PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt TIETOSANOMA HELSINKI Tietosanoma Oy ja kirjoittajat ISBN 978-951-885-367-4 KL 36.13

Lisätiedot

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä

Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Oppivat tuotantokonseptit uusi näkökulma tuotantokonseptien ja välineiden kehittämiseen yrityksissä Tuotanto, konseptit, oppiminen yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat 25.5.2011 Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt

Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa. Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt Virtuaalitiimit ja Luottamuksen merkitys virtuaaliorganisaatioissa Mari Mykkänen Hallman-Yhtiöt 30.5.2007 Alustuksen sisältö Virtuaalitiimit, mitä ne ovat? Miksi hyödyntäisin yrityksessäni virtuaalitiimejä?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille 29.11.2011, Merja Turpeinen TEDI -hanke Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö työpaikkalähtöinen yhteiskehittämis- ja

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 6.11.2012 1 Eija Lehto, erityisasiantuntija ATERIA 2012 IKÄYSTÄVÄLLISYYDESTÄ VOIMAA TYÖYHTEISÖÖN 6.11.2012 Eija Lehto, Työterveyslaitos 2 Ikäystävällisyydestä VOIMAA... Elämänkulku

Lisätiedot

Autenttisuutta arviointiin

Autenttisuutta arviointiin Autenttisuutta arviointiin Laadun arvioinnin toteutuminen YAMKkoulutusohjelmissa Päivi Huotari, Salla Sipari & Liisa Vanhanen-Nuutinen Raportointi: vahvuudet, kehittämisalueet ja hyvät käytänteet Arviointikriteeristön

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline

Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline Kuuntele organisaatiosi ääntä! Herkkyys on johtamisen apuväline TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen erikoistunut

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen

Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Työn kehittäminen, työhyvinvointi ja työurien pidentäminen Kehitysvoimana arjen näkyväksi tekeminen Kirsi Koistinen Konsultointitoiminnan johtaja, FT Verve Consulting Näkyykö työ työhyvinvoinnin ongelmien

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa?

Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? Hyvinvointia työstä Miten laadin tavoitteet ammatillisessa kuntoutuksessa? GAS-seminaari 2.12.2015 Hilkka Ylisassi, erikoistutkija, Työterveyslaitos Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo

Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo Yksin selviytymisestä yhteisön voimaan Sote-Peda 5.2.2016 Annarita Koli, FT Työhyvinvoinnin kehittämispäällikkö Työeläkeyhtiö Elo Mistä puhun tänään Työhyvinvointia voi parantaa työtä kehittämällä. Työhyvinvointi

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat. Ympäristöoppi 4.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Arttu Saarinen Yliopistonlehtori Sosiologian oppiaine, Turun yliopisto Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Miksi tutkia työhyvinvointia Pohjoismaissa Pohjoismainen sosiaalityön

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA

IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA IHANTEET JA ARKI PÄIHTEIDEN KÄYTÖN PUHEEKSIOTTOTILANTEISSA PÄIVYSTYSVASTAANOTOILLA Minna-Maria Behm, TtT, henkilöstöasiantuntija Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Pykälistä käytäntöön: ehkäisevän

Lisätiedot