Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna"

Transkriptio

1 Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2004 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Juha Saapunki Jari Leskinen Marjukka Aarnio Julkaisuaika Maaliskuu 2004 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Tiivistelmä Selvityksen tavoitteena on kuvata suomalaisen julkisen yrityspalvelujärjestelmän, erityisesti yritysneuvonnan rakennetta ja luonnetta, arvioida järjestelmän toimivuutta suhteessa asiakkaiden tarpeisiin sekä esittää johtopäätöksiä ja toimenpideehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Lisäksi raportissa esitetään suuntaa-antavia arvioita järjestelmän resursoinnista. Palvelujärjestelmän ydinpiirin muodostavat reilut 20 organisaatiota, jotka tarjoavat neuvonta-, kehittämis-, rahoitus- ja asiointipalveluja yrityksille ja yrityksen perustajille kaikkiaan palvelupisteessä. Välittömissä yritysten perustamiseen tai toimintaa tukevissa neuvontapalvelua sisältävissä tehtävissä arvioidaan työskentelevän henkilötyövuosina noin , josta 65 prosenttia on yrityskehitys- ja rahoitussektorilla, viidennes t&k-järjestelmässä ja reilut kymmenen prosenttia julkishallinnon asiointi- ja tietopalveluissa. Aluetasolla yritysten ja alkavien yrittäjien neuvontapalvelussa työskentelee arviolta henkeä. Paikallistason yritysneuvontaa tarjoaa saman suuruinen joukko, josta yli puolet työskentelee kunnallisissa ja seudullisissa elinkeinopalveluissa. Tutkimus ja kehittämissektorilla toimivien organisaatioiden, erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yrityspalveluihin suuntaamat voimavarat ovat kehittyneet etenkin projektirahoituksen turvin. Viranomaisasiointiin liittyvissä yritystoiminnan ongelmatilanteissa auttaa arviolta noin asiantuntijaa, joista arviolta puolet työskentelee verohallinnon palveluksessa. Järjestelmän tuottama palvelutarjonta on kattava ja vastaa moniin yrityksen ja alkavan yrittäjän tarpeisiin. Hankerahoituksella on rakennettu yritystoimintaa tukevia verkostoja. Odotettavissa oleva hankerahoituksen vähentyminen vaikuttaa siihen, että tavoitteena on entistä vaikuttavammat palvelut, tehokkaammin ja taloudellisemmin tuotettuina. Yrityksen tai alkavan yrittäjän on usein vaikeaa arvioida, minkä organisaation ja palveluntuottajan puoleen olisi käännyttävä, kun ulkopuolista apua tarvitaan. Julkisten yrityspalvelujen tuottamisen keskeisinä haasteina ovat asiakaslähtöinen tarjonnasta tiedottaminen sekä sujuva palveluprosessi, mieluiten yhden, helposti ja tasapuolisesti saavutettavan kontaktipisteen kautta. Palvelujärjestelmän kokonaiskehittäminen edellyttää yrityksille suunnattujen julkisten ja julkisrahoitteisten palvelujen kansallisen strategiaprosessin käynnistämistä. Prosessin tavoitteina tulisi olla palvelujärjestelmän toiminnan ja tarjonnan yksinkertaistaminen ja selkiinnyttäminen luomalla yrityspalvelujen asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, yhteistyön ja koordinaation lisääminen palvelutuotannossa, palveluosaamisen ja tiedotustoiminnan vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen asiakas-, toimialaja vaikuttavuustietojen keruussa. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Marjukka Aarnio, p. (09) Asiasanat yrityspalvelu, yritysneuvonta, innovaatiojärjestelmä, alueellisuus ja seudullisuus ISSN Kokonaissivumäärä 104 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 20 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Selvityksen tarkoituksena on tukea Yrittäjyyden politiikkaohjelman tavoitetta suunnata voimavaroja yrittäjäksi aikovien, yrittäjien ja yritysten tarpeista lähtevään yritysneuvontaan. Kyseessä on ohjelman toimintasuunnitelman mukainen selvitys Suomessa kokonaan tai osittain julkisin varoin toteutettavasta yritysneuvonnasta ja siihen käytetyistä taloudellisista ja henkilöresursseista. Politiikkaohjelman mukaista tehtävänasettelua on lavennettu käsittämään julkiset yrityspalvelujärjestelmät, koska tarkastelemalla pelkästään yritysneuvontaa syntyy puutteellinen näkemys näiden palvelujen asemasta ja merkityksestä osana laajempia palvelukokonaisuuksia; yrityksille suunnattuja neuvontapalveluja tuottavat käytännössä osana toimintaansa kaikki julkiset yrityspalveluorganisaatiot; pelkästään neuvontaan käytettyjen resurssien erottaminen palveluorganisaatioiden muusta resursoinnista on hankalaa. Selvityksen tavoitteena on: kuvata suomalaisen julkisen yrityspalvelujärjestelmän, erityisesti yritysneuvonnan rakennetta ja luonnetta; arvioida järjestelmän toimivuutta suhteessa asiakkaiden tarpeisiin; sekä esittää johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Lisäksi raportissa esitetään suuntaa-antavia arvioita järjestelmän resursoinnista. Toimeksiannon laajuus ja aikataulun rajallisuus ei mahdollistanut erillistä yritysasiakaskyselyä. Työssä on hyödynnetty useita, erityisesti KTM:n aikaisempia yritysneuvontaan liittyviä raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia samoin kuin yrityksille suunnattuja kyselyjä. Selvityksen ovat pitkälti kirjoittaneet samoin kuin käytettävissä olleen materiaalin työstäneet julkaisuksi kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta PKT-säätiöstä toimitusjohtaja Juha Saapunki ja projektipäällikkö Jari Leskinen. Heille kii-

6 tokset työstä. Samoin kiitokset muille työhön osallistuneille, raportissa mainituille tahoille keskustelu- ja materiaaliavusta. Helsingissä Marjukka Aarnio

7 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Johdanto Yritysten palvelutarpeet Yritystoimintalähtöiset kehittämistarpeet Ongelmalähtöiset tarpeet Viranomaisvelvoitteista syntyvät neuvontatarpeet Yrityspalvelun laadulliset ominaispiirteet Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät Valtakunnalliset palveluorganisaatiot Alueellinen yrityspalvelujärjestelmä Yrityksille ja alkaville yrittäjille suunnatut seudulliset palvelut Yksityinen palvelutarjonta Kansainvälisiä esimerkkejä Puolan yrityspalvelujärjestelmä Small Business Service ja Business Link -verkosto Iso-Britanniassa Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Toimijoiden väliset verkostot ja kehittämistoiminta Yhteistyön laatu ja laajuus Ohjelma- ja projektitoiminta Osaamiskeskusohjelma Työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelma TYKES

8 4.2.3 Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke KTM:n alaisten innovaatio-organisaatioiden yhteistyö ja YritysSuomi Yrityskummitoiminta Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Yhteenvetoa ja toimenpide-ehdotukset Palvelujärjestelmien nykytila Yksityisen ja julkisen yrityspalvelun vuorovaikutus Palvelutarjonta ja asiakkaiden tarpeet Toimenpide-ehdotukset Lähteet Liitteet... 94

9 Kuvioluettelo Kuvio 1 Selvityksen viitekehys ja painopistealueet Kuvio 2 Yrityksen elinkaaren vaiheet Kuvio 3 Kehitysvaiheet yrityksen koon ja iän mukaan Kuvio 4 Pk-yritysten kehittämistarpeet vuosina (n=3000/barometri) Kuvio 5 Yritystoiminnan ongelmiin liittyvät palvelutarpeet Kuvio 6 Julkisten yrityspalvelujen tärkeimmät ominaispiirteet yritysedustajien mukaan Kuvio 7 Työajankäytön jakautuminen yrityksille ja yrittäjäksi aikoville suunnattuihin neuvontatehtäviin TE-keskuksissa Kuvio 8. Ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen jakautuminen yliopistoissa vuonna Kuvio 9 Ammattikorkeakoulujen ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen jakautuminen vuonna Kuvio 10 Seudullisten kehittämisorganisaatioiden lukumäärä ryhmiteltynä henkilöstömäärän mukaan Kuvio 11 Esimerkki seutukunnallisen kehitysyhtiön toimintamallista.. 48 Kuvio 12 Työajankäyttö (keskiarvo-%) eri toimintoihin seudullisissa kehitysorganisaatioissa Kuvio 13 Hautomon palvelujärjestelmä Kuvio 14 Puolan yrityspalvelujärjestelmän rakenne Kuvio 15 Julkisten yrityspalveluiden järjestelmä Kuvio 16 Yksityisen ja julkisen palvelutarjonnan sektorit Kuvio 17 Palvelutuotannon ja asiakasodotusten kuilu Kuvio 18 Järjestelmän nykytilasta visioon Taulukkoluettelo Taulukko 1 Yliopistojen ja pk-yritysten toimintalogiikkojen eroja Taulukko 2 Yrityskonsultoinnin yrityskannan jakauma kokoluokittain Taulukko 3 Seudullisten kehittämisorganisaatioiden yhteistyö muiden kehittämispalveluja tuottavien tahojen kanssa (Kuinka moni seudullinen organisaatio vastanneista tekee, n=51)

10

11 11 1 Johdanto Asiakaslähtöisen tarkastelun viitekehys Raportin viitekehyksenä toimii palvelutoiminnan kehittämisen malli, jossa lähtökohtana on asiakastarpeet ja niihin perustuvat tulkinnat palvelun asiakaslähtöisestä tuottamisesta. Mallin mukaan palvelutoiminnan perusteena on asiakkaalle syntyvä tarve saada apua, tietoa, tukea ja voimavaroja oman toimintansa kehittämiseksi. Tarpeiden syntyyn ja tunnistamiseen vaikuttavat asiakkaan aikaisemmat kokemukset palvelujen käytöstä, tilanteen vaatimukset sekä asiakasviestinnän välityksellä muodostuneet odotukset. Mallin avulla pyritään paikallistamaan asiakkaille tuotettuun palvelun laatuun ja toteutukseen liittyviä ongelmakohtia ja kehitysalueita. Selvitystyön tarpeisiin yleistä mallia on räätälöity siten, että lähempään tarkasteluun otetaan palvelutarpeiden määrittely yrityspalvelujen, erityisesti neuvontapalvelujen näkökulmasta. Kuviossa 1 esitetystä mallista on korostetusti tuotu esiin selvitystyön painopiste: palvelutarpeiden, -odotusten ja -tarjonnan ominaispiirteiden kuvaaminen sekä palvelutoiminnan ja odotusten vastaavuuden arviointi. Kokemukset ja mielikuvat Henkilökohtaiset tarpeet Tilannesidonnaiset tarpeet TARPEET ASIAKAS ODOTETTU PALVELUTARJONTA PALVELUN OMINAIS- PIIRTEET PALVELU- JÄRJESTELMÄ YRITYSPALVELUN TUOTANTO Asiakkaisiin suuntautuva viestintä PALVELUTOIMINNAN PERUSTANA OLEVAT TULKINNAT ASIAKASTARPEISTA Kuvio 1. Selvityksen viitekehys ja painopistealueet

12 12 Mallissa palvelutarpeet määrittävät yhdessä viestinnän kanssa asiakkaiden odotuksia heille suunnatun palvelun sisällöstä, laadusta ja palveluprosessin toimivuudesta. Yrityspalvelujen odotettu tarjonta riippuu asiakkaan aikaisemmista, henkilökohtaisista kokemuksista, viestinnän muodostamista mielikuvista sekä henkilö- ja yrityskohtaisista sekä tilannesidonnaisista tarpeista. Palvelun suunnittelun perustana olevat näkemykset asiakkaiden odotuksista ohjaavat palvelun ominaisuuksia koskevia päätöksiä, joita palvelun tuottaja noudattaa palvelukokonaisuuden lopullisessa suunnittelussa, käynnistämisessä ja tuotannossa. Asiakkaisiin suunnatulla viestinnällä voidaan vaikuttaa palveluodotuksiin ja -tarpeisiin. Tässä selvityksessä asiakastarpeiden ja palveluodotusten määrittelyssä hyödynnetään aikaisempia tarvekartoituksia ja -selvityksiä seuraavalla jaottelulla: aikaisempien kokemusten ja julkisista yrityspalveluista syntyneiden mielikuvien sekä tietämyksen kautta tunnistetut, tiedostetut palvelutarpeet; henkilökohtaiseen osaamiseen ja taustaan liittyvät liiketoiminnan ongelmalähtöiset tarpeet; sekä liiketoiminnan päätöksentekotilanteisiin ja kehittämiseen liittyvät yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun tarpeet. Lisäksi huomioidaan viranomaisvelvoitteista ja lainsäädännöstä aiheutuvat yritysten palvelutarpeet. Palvelujärjestelmän tarkastelussa päähuomio on palvelutarjonnan ominaispiirteissä ja tuotantojärjestelmissä. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan palvelutoiminnan perustana olevien asiakastarpeiden tulkinta ja asiakkaisiin suuntautuvan viestinnän luonne. Rajaukset Raportissa rajaudutaan ensisijaisesti tarkastelemaan yrityksille suunnattuja julkisia ja vakiintuneita neuvonta- ja kehityspalveluja. Viranomaisvelvoitteiden asettamat palvelutarpeet ja -tarjonta huomioidaan niissä tapauksissa, jolloin niillä on oleellinen asema palvelujärjestelmässä. Projektien tai muiden väliaikaiseksi luonnehdittavien hankkeiden puitteissa tapahtuva yritysten kehittämis- ja palvelutoiminta on rajattu pääosin tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelu tapahtuu valtakunnallisena, alueellisena ja seudullisena palvelujärjestelmäkuvauksena. Päähuomio ei ole yksittäisten organisaatioiden toiminnan tai tar-

13 13 jonnan esittelyssä, vaan pyrkimyksenä on ymmärtää yrityspalveluiden kanavoitumista asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Resurssien osalta päähuomio on toiminnasta aiheutuvien kustannusten ja palveluun käytettävien henkilöresurssien kokonaistason arvioinnissa. Yritysneuvonnalla tarkoitetaan tässä selvityksessä kokonaan tai osittain julkisin varoin yrittäjäksi aikoville, yrittäjänä toimiville ja yrityksille suunnattuja lyhytkestoisia, maksuttomia palvelutilanteita, joissa asiakasvuorovaikutuksessa ratkaistaan tiedollisia ongelmia sekä ohjataan asiakas tarvittaessa palvelujärjestelmässä eteenpäin. Raportin rakenne Seuraavaksi raportissa tarkastellaan yritysten tarpeita. Tämän jälkeen kuvataan suomalaista yrityspalvelujärjestelmää kansallisella, alueellisella ja seutukunnallisella tasolla. Lisäksi esitellään muutamia kansainvälisiä toimintamalleja ja yksityisen yrityskehityspalvelun ominaispiirteitä. Neljännessä luvussa tarkastellaan palveluorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja esitellään muutamia verkottumishankkeita. Lopussa esitellään selvitystyön keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

14 14 2 Yritysten palvelutarpeet 2.1 Yritystoimintalähtöiset kehittämistarpeet Yrityspalvelujen asiakastarpeita ja -odotuksia määriteltäessä hyödynnetään usein yritystoiminnan kehitysvaihemalleja ja pyritään löytämään näihin sopivat kehittämisvälineet ja palvelukonseptit. Asiantuntijoilta kysyttäessä he yleisimmin nimeävät palvelutarjonnan määrittelyn lähtökohdaksi liiketoiminnan kehitysvaiheet tai yrityksen elinkaaren. Tavallisimmin kuvatussa elinkaarijaottelussa yritystoiminta jaetaan liiketoiminnan laajuuden ja kassavirran sekä aikatekijän suhteen seuraaviin vaiheisiin: 1) Yritystoiminnan käynnistymisvaihe, johon liittyvät esikäynnistysvaiheina liikeidean kehittäminen, sen markkinakelpoisuuden arviointi ja liiketoimintasuunnittelu, liiketoiminnan vaatimien resurssien hankinta ja alkurahoituksen suunnittelu ja toteutus sekä liiketoiminnan käynnistäminen. 2) Käynnistymisen jälkeistä yrityksen eloonjäämiskriisiä kutsutaan usein kuolemanlaaksoksi, koska tässä kehitysvaiheessa yritys on ajautumassa kassa- ja kannattavuusvaikeuksiin, joiden seurauksena liiketoiminta joudutaan lopettamaan. 3) Alkukasvun tavoitteena on vakiintuneen markkina-aseman saavuttaminen. Saavutetut asiakassuhteet pyritään säilyttämään ja uusia hankkimaan. Lisäksi perusprosessien ja toimintaorganisaation vakauttaminen on tärkeää. 4) Liiketoiminnan vakiintumisvaiheessa yrityksen perustoiminnot ja markkina-asema ovat kunnossa. Päähuomio on asiakasvuorovaikutuksen ylläpidossa, toiminnan tehostamisessa ja kannattavuuden kehityksessä sekä kilpailutilanteen kehityksen seuraamisessa. 5) Yritys saattaa hakea uutta kasvua esimerkiksi kansainvälistymällä ja uutta teknologia hyödyntämällä joko sisäisestä yrittäjämäisesti lähtökohdasta tai havaitusta ulkoisesta, esimerkiksi markkina-asetelmien muutoksesta johtuen.

15 15 Julkiset yrityskehityspalvelut pyritään varsin usein asemoimaan suhteessa yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Maksuttomat tai voimakkaasti yhteiskunnan taloudellisesti tukemat palvelut pyritään pääsääntöisesti suuntaamaan yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen sekä riskipitoisiin kasvu- ja kehityshankkeisiin, joilla onnistuessaan on työllistämisvaikutuksia tai synnytetään uutta osaamista. Konkreettisimpana yrityksen elinkaaren vaiheena, tarjonnassa nousee esille perustamistilanne ja siihen liittyvät tieto-, neuvonta- ja rahoituspalvelut. Yksityisten konsultti- ja kehityspalvelujen rooli kasvaa yritystoiminnan kypsyystason ja koon kasvaessa. Yrityspalveluyritysten, erityisesti tilitoimistojen, palveluja tarvitaan elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kriisitilanteissa ja etenkin liiketoiminnan päättymistilanteissa rahoittajien ja lakiasianpalvelujen tarve korostuu. Alkukasvu Yritystoiminnan laajuus/ kassavirta Uuskasvu Vakiintuminen Käynnistysvaihe Eloonjäämiskriisi Esikäynnistysvaihe Yritystoiminnan kehitysmallien teoreettis-empiirinen perusta on tutkijoiden 1 kehittämissä pk-yrityksen elinkaariteorioissa. Näissä tyypillisesti kuvataan pienen, muutamia kymmeniä ihmisiä työllistävän yrityksen kehitystä satoja tai tuhansia työntekijöitä työllistäväksi yritykseksi. Kuviossa 3 esitetty kasvuvaihemalli kuvaa yrityksen kehityskynnyksiä ja näihin liittyviä kehittämishaasteita. Mikroyrityksen toiminta perustuu pääosin omistajayrittäjän osaamisen, luovuuteen sekä liiketoiminnalle ja henkilökohtaiselle elämälle asettamiin tavoitteisiin. Yrityskoon kasvaessa mikroyrityksestä pienyritykseksi haasteeksi muodostuu organisaation johtaminen, erityisesti tehtävä- ja vastuujako sekä hallinnon kehittäminen. Johtamiskriisi syntyy, kun yritystoiminta edellyttää nyt myös aikaisempaa systemaattisempaa, usein yrittäjäluovuutta rajoittavaa suunnittelua ja toiminnan seurantaa. Siirryttäes- t Yritystoiminnan päättyminen Kuvio 2. Yrityksen elinkaaren vaiheet 1 Mm. Greinerin, Churchill & Lewisin sekä Flamholtzin kehitysmallit.

16 16 sä seuraavalle toiminnan tasolle yritysjohdon on ratkaistava yrityksen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen liittyvät kysymykset sekä myöhemmässä vaiheessa toiminnan edelleen monimutkaistuessa ja laajetessa valvontaan, seurantaan ja hallintoon kytkeytyviä ongelmia. Kasvuvaihemalli kuvaa yritystoiminnan voimakasta kehitystä, jolloin kasvuvaiheet ja ongelmat havaitaan selvästi. Käytännössä kuitenkin yritystoiminnan kehittämistarpeet ovat tilannesidonnaisia ja ongelmalähtöisiä, ja näihin tarpeisiin voidaan vastata yritys- ja neuvontapalveluilla. SUURI HALLINTO 5 KULTTUURI Yrityksen koko ITSENÄISYYS 4 KOORDINOINTI JA VALVONTA STRATEGINEN SUUNNITTELU KESKISUURI 3 YRITYS DELEGOINTI JA ULKOISTAMINEN JOHTAMINEN 2 JOHTAJUUS JA SUUNNITTELU PIENYRITYS PIENI 1 LUOVUUS MIKROYRITYS NUORI Yrityksen ikä KYPSÄ Kuvio 3. Kehitysvaiheet yrityksen koon ja iän mukaan Kehitysvaihetarkastelun näkökulmasta julkisten yrityksille suunnattujen palvelujen painopiste on mikro- ja pienyrityksissä, joskin tarjontaa suunnataan myös keskisuurten ja suuryritysten toimintaan ja hankkeisiin. Erityistä huomiota tarjonnassa kohdistetaan perustamisvaiheen jälkeisiin kehityskynnyksiin ja palveluja suunnataan erityisesti yrityksen ja työllisyyden kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Yksityinen konsultti- ja kehittämissektori hakee uusia markkinoita mikro- ja pienyrityskannasta, vaikka pääosin toimitaan suurempien yritysten kanssa. Yrityksen perustoiminnot markkinointi ja myynti, tuotanto ja tuotekehitys, talous, henkilöstöhallinto ja johtaminen kehittämiskohteena vaihtelevat yrityksen eri toimintavaiheissa. Niihin heijastuvat myöskin toimialan ja kilpailutilanteen

17 17 muutokset ja erot. Pk-yritysbarometrin 2 mukaan eniten kehittämistarvetta yritysten mielestä on markkinoinnissa ja myynnissä ja toiseksi eniten henkilöstökoulutuksessa. Teollisuusyrityksillä on muita enemmän kehittämistarvetta tuotantoon liittyvissä tekijöissä. Rakennusalan yrityksillä on muita aloja enemmän tarve kehittää henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen keinoin. Kaupan alan yrityksillä on muita toimialoja enemmän kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä on muita pk-yrityksiä enemmän kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä sekä viennissä ja kansainvälistymisessä. Eniten kehittämistarvetta pk-yrityksissä 40 Markkinointi ja myynti % yrityksistä Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Rahoitus, talous ja laskentatoimi Johtaminen Vienti ja kansainvälistyminen Ympäristökysymykset 5 Muut vuosi Ei osaa sanoa Kuvio 4. Pk-yritysten kehittämistarpeet vuosina (n=3000/barometri) 2 Pk-yritysbarometrilla kartoitetaan kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä niiden toimintaan liittyvien tekijöiden muutoksista. Aineisto kerätään puhelinhaastatteluin noin 3000 suomalaisesta pk-yrityksestä. Vastaajista tyypillisesti enemmistö on vakiintuneiden, alle 10 henkeä työllistävien yritysten omistaja-johtajia, usein perheyrittäjiä.

18 18 Viime vuosien aikana myynnin ja markkinoinnin sekä yritysten verkottumisen ja alihankinnan merkitys pk-yritysten kehittämistarpeina ovat lisääntyneet. Samanaikaisesti heijastaen arvatenkin suhdannetilannetta henkilöstön kouluttamis- ja kehittämistarpeen merkitys on vähentynyt. YritysSuomi-verkkopalvelun asiakastarpeiden selvityksen yhteydessä kerättiin tietoa julkisten palvelujen ja yrityksen ulkopuolisen avun tarpeista 3. Liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin ja yrityksen talous- ja toimintaprosesseihin liittyvät ulkopuolisen neuvonnan ja konsultoinnin tarpeet nousevat esille erityisesti suoraan asiakasvuorovaikutuksessa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksissä. Tällöin palvelutarpeita jäsennetään liiketoiminnan osa-alueiden kuten talous ja rahoitus, tuotanto, markkinointi sekä resurssien esimerkkinä henkilöstön hankinta hallinta, sekä liiketoimintaprosessien kautta. Ongelmat ovat kaikissa yrityksissä samoja, ratkaisut vain vaihtelevat tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. 2.2 Ongelmalähtöiset tarpeet Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyvien ulkopuolisen asiantuntijuuden ja tiedon tarpeet on tiivistetty kuvioon viisi. 4 Yritysedustajien (n=126) mielestä keskeisimmät, ulkopuolista apua kaipaavat ongelma-alueet ovat juridiikka, erityisesti sopimusoikeudelliset kysymykset ja työlainsäädäntö sekä verotukseen liittyvät säännökset, tulkinnat ja käytännöt. Liiketoiminnan osa-alueista taloushallinnon, liiketoiminnan strategisen kehittämisen, henkilöstöhallinnon, markkinoinnin ja tietoteknisten ongelmien ratkaisuissa on tarvetta käyttää yrityksen ulkopuolisia palveluita. Yritys- ja toimialalähtöisiä, tilannesidonnaisia ongelmia kansainvälistyminen, rahoitus, alan kehitys, laatukysymykset, kilpailu- ja markkinatilanne ratkotaan joko itsenäisesti hyödyntämällä erilaisia tiedonkeruumenetelmiä tai erityisalojen asiantuntijoiden avulla. 3 Tulokset perustuvat 126 yrittäjän sekä 19 julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijan vastauksiin. Yritysaineisto koostuu pääosin pk-yrityksistä yrityspalvelujen teollisuuden ja kaupan aloilta. Tyypillinen vastaaja on vuotias omistajajohtaja. 4 Mainintojen kokonaismäärä = 218

19 19 Ulkopuolisen palvelun ongelmalähtöiset osa-alueet Tietotekniikka Kansainvälistyminen Viranomaisvaatimukset Markkinointi Henkilöstön kehittäminen Tiedonkeruu ja -hankinta Rahoitus Toimialatietämys Liiketoiminnan kehittäminen Erityiskysymykset ja erikoisalojen asiantuntijat Taloushallinto Verotus Juridiikka 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Kuvio 5. Yritystoiminnan ongelmiin liittyvät palvelutarpeet Ulkopuolisia asiantuntijoita ja tietolähteitä tarvitaan tyypillisesti sellaisissa ongelmissa, joita yritysjohto ei itse ehdi tai osaa ratkaista. Yritysten edustajat etenkin kokeneemmat yrittäjät toteavat helposti, etteivät juurikaan tarvitse ulkopuolista apua, vaan liiketoiminnan ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan omaan osaamiseensa luottaen. Tyypillinen lienee näkemys, jonka eräs yritysjohtaja ilmaisee seuraavasti: Hyödynnän ulkopuolisia asiantuntijoita ja tietolähteitä sellaisissa ongelmissa missä oma osaaminen tai aika ei riitä, asioissa, jotka ovat oman ydinosaamisen ulkopuolella eivätkä strategisesti tärkeitä, silloin kun se on... edullisempaa ja mahdollista tehdä. Eräässä toisessa aineistossa (n = 200) 5 pk-yritysten omistajajohtajia pyydettiin arvioimaan 42 yritystoimintaan liittyvän tekijän ongelmallisuutta. Vastaajat kokivat verotuksen kaikkein ongelmallisimmaksi liiketoiminnan osa-alueeksi. Seuraavina tulivat yrityksen kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, asiakaskunnan säilyttäminen sekä rahoitus. 5 Yritysten keski-ikä aineiston keruuhetkellä oli kahdeksan vuotta, työntekijäkeskiarvo 11 henkeä ja liikevaihdon keskiarvo noin euroa.

20 20 Ryhmittelyanalyysin avulla havaittiin joukko yritystoiminnan ongelma-alueita, joista erityisesti kriisitilanteen ratkaiseminen, yritystoiminnan suunnittelu ja ydinprosessien johtaminen kytkeytyvät omistajajohtajan henkilökohtaiseen osaamiseen, johtamistaitoihin ja kokemukseen. Resurssien hankinta, erityisesti työntekijöiden rekrytointi sekä yrityksen strategisen suunnan määrittely ja asiakassuhteiden hoitaminen heijastavat yrityksen asemaa markkinoilla ja kykyä vastata kilpailuun ja kysyntään. Hallinnon järjestämisen ja organisoinnin ongelmat liittyvät yritystoiminnan käynnistys- ja muutostilanteisiin. Kilpailutilanteesta, johdon osaamisesta tai yrityksen muutostilanteesta riippumattomia, yleisiä yritystoiminnan ongelmaalueita ovat verotus ja ulkopuolisen neuvonnan ja asiantuntija-avun hankinta. 2.3 Viranomaisvelvoitteista syntyvät neuvontatarpeet Yritysten toimintaympäristön sääntelyn synnyttämä, yrityksen ulkopuolista apua edellyttävä palvelutarpeiden osa-alue on viranomaisten ja muiden instituutioiden antamien yritystoimintaa koskevien määräysten ja säännösten oikea tulkinta sekä niiden vaatimusten mukainen noudattaminen. Erityisesti rekisteröinti- ja lupa-asioissa sekä vakuutuksiin, verotukseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, mutta myös vienti- ja tuontitoimintaa koskevien sekä työturvallisuuskysymysten kohdalla, tarvitaan neuvoja, jotta yrityksissä olisi aina oikea ja selkeä käsitys niitä koskevista velvoitteista. Lisäksi yrityksillä on velvoitteita antaa liiketoimintaa ja taloudellista tilaa koskevia tietoja julkisille organisaatioille. Viranomaisasiointiin liittyvässä asiakasvuorovaikutuksessa keskeisiä julkisia organisaatioita ovat tulli-, vero- sekä patentti- ja rekisterihallitukset, tilastokeskus ja työsuojelupiirit. 2.4 Yrityspalvelun laadulliset ominaispiirteet Yrityspalvelujen laadullisia ominaispiirteitä on kuvattu useissa selvityksissä. Tyypillisesti näissä korostuvat palvelujen helppo saavutettavuus, selkeä tarjonta ja asiakasviestintä, joustavuus ja luotettavuus sekä asiakkaan tarpeiden nopea ja asiantunteva tunnistaminen. Kuvioon 6 on koottu pk-yritysten edustajien odotukset julkishallinnon tuottamien yrityspalvelujen ominaispiirteistä.

21 21 Kustannustehokas palvelutuotanto Tasapuolisuus Ajanmukaisuus Asiantuntemus Edullisuus Joustavuus (ei-byrokraattisuus) Luotettavuus Nopeus Kattavat palvelut Huolellinen ja asiakaslähtöinen palvelu Selkeä palvelutarjonta ja viestintä Palvelun helppo saavutettavuus %-osuus maininnoista (n=267) Kuvio 6. mukaan Julkisten yrityspalvelujen tärkeimmät ominaispiirteet yritysedustajien Innovaatiojärjestelmää koskevassa evaluoinnissa yritykset nimesivät järjestelmän pääasialliseksi puutteeksi teknologian kaupallistamisen ja markkinoinnin vähäiset palvelut. Tekesin ja Finpron palveluiden välissä nähtiin aukko. Eniten käytetyt palvelut liittyvät organisaation kehittämiseen ja markkinointiin. Evaluointi osoittaa myös riskin, että joillakin alueilla julkinen sektori syrjäyttää yksityistä kaupallista palvelutarjontaa. Palvelutarjonnan lisäämistä tarvitaan mm. yritysten verkottumisen edistämisessä ja tiedon välittämisessä sekä immateriaalioikeuksiin liittyvissä palveluissa. Asiakkaiden palvelukokemuksia koskevassa tarkastelussa on havaittu, että TEkeskukset osaavat toteuttaa yksittäiset kehittämishankkeet hyvin. Niistä löytyy asiakaslähtöisyyttä, palveluhenkisyyttä ja asiantuntemusta, mutta asiakkaat kokevat saamansa kehittämistuen kuitenkin usein irrallisina toimenpiteinä ja lyhytjänteisenä kehittämisenä, jonka tulosten ja vaikutusten arviointi on pinnallista. Eniten asiakkaitten odotuksissa korostuu todellisten kehittämistarpeiden ja -esteiden tunnistaminen sekä kokonaisvaltaisen kehittämisotteen ja jatkuvuuden tarve.

22 22 Päivittäisessä asiakasvuorovaikutuksessa työskentelevät asiantuntijat korostavat ongelmalähtöistä lähestymistapaa. Yrityspalvelun tehtävänä on auttaa tuottamaan ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin, koska monesti yrittäjät ovat yksin ongelmiensa kanssa ja heidän on periaatteessa vaikea löytää vastauksia ongelmiinsa. He tarvitsevat kuitenkin ongelmanratkaisuja tai ainakin opastusta ongelmanratkaisun lähteille pärjätäkseen yritystoiminnassa. 2.5 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Yritysten ulkopuolisten palvelutarpeiden tarkastelun pohjalta nousee esille kolme palvelualuetta: 1) viranomaisvuorovaikutusta ja -asiointia helpottavat palvelut; 2) liiketoiminnan kehittämispalvelut; ja 3) tilanne- ja tapauskohtaisesti räätälöityvät palvelut. Kehittämispalvelujen tarpeet vaihtelevat yrityksen kehitysvaiheen, toimintatavan ja toimialan sekä yritysjohdon kokemuksen ja osaamisen mukaan. Tältä osin on mahdollista segmentoida asiakaskunta. Asiointipalveluja koskevat tarpeet ovat luonteeltaan yleisempiä, koska ne koskevat pääsääntöisesti kaikkia yrityksiä. Tilanne- ja tapauskohtaisten palvelujen tuottaminen edellyttää joustavaa palvelujärjestelmää, joka kykenee nopeasti reagoimaan vaihteleviin asiakastarpeisiin. Asiakastarpeet vaihtelevat tarvetyypin julkinen palvelu, päätöksentekotilanne, ongelmaratkaisu mukaan. Julkishallinnon tuottaman yrityspalvelun odotetaan sisältävän yritysneuvontaa, tietoa julkishallinnon palveluista, rahoituspalveluista ja yritystoimintaa koskevista säännöksistä sekä mahdollisuuden sähköiseen asiointiin. Finpron, Finnveran, Tekesin ja TE-keskusten palvelujen sekä verohallinnon ja patentti- ja rekisterihallinnon kanssa samasta kontaktipisteestä halutaan saada muun muassa seudullisten kehitysyhtiöiden, Tilastokeskuksen, Tullin sekä korkeakoulujen ja järjestöjen palveluita. Neuvontapalvelun odotetaan kykenevän auttamaan julkisten yrityspalvelujen hyödyntämisessä sekä viranomaisasioinnissa. Tämä edellyttää vahvaa palvelujärjestelmien toiminnan ja käytäntöjen asiantuntemusta sekä etenkin kehittämis- ja rahoituspalvelujen osalta kykyä kytkeä yhteen asiakkaan tarve ja palvelutarjonta. Ongelmalähtöisissä tarpeissa korostuu asiakkaan oma osaaminen. Ulkopuolista apua haetaan oman osaamisen katvealueilta; yritystoiminnan lakiasioihin, taloushallintoon ja verotukseen sekä oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan neuvontaa ja palveluja. Tästä palvelutarjonnasta vastaavat tyypillisesti yrityspalveluyritykset ja konsultit sekä neuvonnan osalta etujärjestöt kuten Suomen Yrittäjät ry, jonka neuvontajuristit auttava jäsenyrityksiä lainopillisten kysymysten ratkaisemiseksi.

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita?

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? 1 Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? Yritysrakenne Suomessa 0,2 0,2 Suuryritykset: Suuryritykset 623 (250- hlöä) 623 0,9 Keskisuuret yritykset: 2 479 5,7 Pienyritykset: 15 175

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % % Rakentaminen (F) % % Kauppa (G) 9 % 9 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 2 % Muut % 2 % % % % 3 % % % % 7 % 8 % 9 % % 28.2.8 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % %12 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) %3 %3 Muut %1 %12 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16

%14 %15 %19 %17 %43 %41 %14 %16 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %1 %1 %1 Palvelut (H, I, K, O) % %1 Muut %1 %1 % 1 % % % % % % % 8 % % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA %19 %18 %43 %41 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) %1 %11 %1 %13 %19 %18 Palvelut (H, I, K, O) %3 %1 Muut %1 % % 1 % % % % 5 % % 7 % 8 % 9 % 1 % 28.2.8 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 13 % 19 % 19 % Palvelut (H, I, K, O) 3 % 9 % Muut 1 % 12 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan

Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Vesi-ohjelma 2011 Kasvuväylä kokemuksia ja luotsausta tulevaan Toimialajohtaja Risto Setälä, Tekes 22.11.2011 Kasvuyritykset kiinnostuksen kohteena Suomen tulevaisuus on kasvuyrityksissä! Suuri osa uusista

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) % 9 % Rakentaminen (F) 1 % 1 % Kauppa (G) 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % % Muut 1 % 25 % 0 % % % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 80 % 90 % 0 %.2.08 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen

ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen ASIANTUNTIJAPALVELUT pk-yrityksille osaamisen ja yritystoiminnan kehittämiseen Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES 7.5.2010 Hämeen ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, Vuori Tiina

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2006 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj

Pk-yritysbarometri Syksy 2006 Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri Syksy Julkaisijat Suomen Yrittäjät ry ja Finnvera Oyj.. Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt,, suhdannenäkymien saldoluku - - BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin,,, -, -, bkt:n

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA . YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 0 % % Rakentaminen (F) % 5 % KOKO MAA Kauppa (G) 9 % % Palvelut (H, I, K, O) 33 % 3 % Muut % % 0 % 0 % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 00 %..0 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) Kauppa (G) % % 1 % 1 % 19 % 1 % Palvelut (H, I, K, O) % 1 % Muut 1 % 1 % 0 % % % % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 90 % 0 % 2.2.0 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Presentation. Finpron tehtävä

Presentation. Finpron tehtävä Presentation Finpron tehtävä Finpro on tehokas asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tavoitteena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista

Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista Raportti Esitys 3.2.2010 25.5.2010 Tutkimus nuorten 2-3 vuotta toimineiden yritysten palvelutarpeista INNOLINK RESEARCH OY Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Minna Vallo Meri Kokkola TEMPO ECONOMICS OY Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Elinvoimaa monialaisista maakunnista

Elinvoimaa monialaisista maakunnista Elinvoimaa monialaisista maakunnista Kasvupalvelu-uudistus TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi alvelulla edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen

Kasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen

Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen Tietoisku yrityksen kehittämisen rahoittamiseen 22.11.2016 Iisalmi 8:30 Tilaisuuden avaus, Reijo Hynynen 8:35 Tekesin katsaus teknologiayritysten kehittämistoimenpiteiden rahoitukseen o Harri Kivelä, Innovaatiorahoituskeskus

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA 34 KESKI-SUOMI 39 Jyväskylän seutu 43 Muu Keski-Suomi 28 0 10 30 40 50 Saldoluku (paranee-huononee, %) SUHDANNENÄKYMÄT OSATEKIJÖITTÄIN Henkilökunnan

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot