Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna"

Transkriptio

1 Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto

2

3 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu HELSINKI PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09) /2004 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Juha Saapunki Jari Leskinen Marjukka Aarnio Julkaisuaika Maaliskuu 2004 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Tiivistelmä Selvityksen tavoitteena on kuvata suomalaisen julkisen yrityspalvelujärjestelmän, erityisesti yritysneuvonnan rakennetta ja luonnetta, arvioida järjestelmän toimivuutta suhteessa asiakkaiden tarpeisiin sekä esittää johtopäätöksiä ja toimenpideehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Lisäksi raportissa esitetään suuntaa-antavia arvioita järjestelmän resursoinnista. Palvelujärjestelmän ydinpiirin muodostavat reilut 20 organisaatiota, jotka tarjoavat neuvonta-, kehittämis-, rahoitus- ja asiointipalveluja yrityksille ja yrityksen perustajille kaikkiaan palvelupisteessä. Välittömissä yritysten perustamiseen tai toimintaa tukevissa neuvontapalvelua sisältävissä tehtävissä arvioidaan työskentelevän henkilötyövuosina noin , josta 65 prosenttia on yrityskehitys- ja rahoitussektorilla, viidennes t&k-järjestelmässä ja reilut kymmenen prosenttia julkishallinnon asiointi- ja tietopalveluissa. Aluetasolla yritysten ja alkavien yrittäjien neuvontapalvelussa työskentelee arviolta henkeä. Paikallistason yritysneuvontaa tarjoaa saman suuruinen joukko, josta yli puolet työskentelee kunnallisissa ja seudullisissa elinkeinopalveluissa. Tutkimus ja kehittämissektorilla toimivien organisaatioiden, erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yrityspalveluihin suuntaamat voimavarat ovat kehittyneet etenkin projektirahoituksen turvin. Viranomaisasiointiin liittyvissä yritystoiminnan ongelmatilanteissa auttaa arviolta noin asiantuntijaa, joista arviolta puolet työskentelee verohallinnon palveluksessa. Järjestelmän tuottama palvelutarjonta on kattava ja vastaa moniin yrityksen ja alkavan yrittäjän tarpeisiin. Hankerahoituksella on rakennettu yritystoimintaa tukevia verkostoja. Odotettavissa oleva hankerahoituksen vähentyminen vaikuttaa siihen, että tavoitteena on entistä vaikuttavammat palvelut, tehokkaammin ja taloudellisemmin tuotettuina. Yrityksen tai alkavan yrittäjän on usein vaikeaa arvioida, minkä organisaation ja palveluntuottajan puoleen olisi käännyttävä, kun ulkopuolista apua tarvitaan. Julkisten yrityspalvelujen tuottamisen keskeisinä haasteina ovat asiakaslähtöinen tarjonnasta tiedottaminen sekä sujuva palveluprosessi, mieluiten yhden, helposti ja tasapuolisesti saavutettavan kontaktipisteen kautta. Palvelujärjestelmän kokonaiskehittäminen edellyttää yrityksille suunnattujen julkisten ja julkisrahoitteisten palvelujen kansallisen strategiaprosessin käynnistämistä. Prosessin tavoitteina tulisi olla palvelujärjestelmän toiminnan ja tarjonnan yksinkertaistaminen ja selkiinnyttäminen luomalla yrityspalvelujen asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia, yhteistyön ja koordinaation lisääminen palvelutuotannossa, palveluosaamisen ja tiedotustoiminnan vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen asiakas-, toimialaja vaikuttavuustietojen keruussa. KTM:n yhdyshenkilö: Elinkeino-osasto/Marjukka Aarnio, p. (09) Asiasanat yrityspalvelu, yritysneuvonta, innovaatiojärjestelmä, alueellisuus ja seudullisuus ISSN Kokonaissivumäärä 104 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta 20 Kustantaja Edita Publishing Oy

4

5 Esipuhe Selvityksen tarkoituksena on tukea Yrittäjyyden politiikkaohjelman tavoitetta suunnata voimavaroja yrittäjäksi aikovien, yrittäjien ja yritysten tarpeista lähtevään yritysneuvontaan. Kyseessä on ohjelman toimintasuunnitelman mukainen selvitys Suomessa kokonaan tai osittain julkisin varoin toteutettavasta yritysneuvonnasta ja siihen käytetyistä taloudellisista ja henkilöresursseista. Politiikkaohjelman mukaista tehtävänasettelua on lavennettu käsittämään julkiset yrityspalvelujärjestelmät, koska tarkastelemalla pelkästään yritysneuvontaa syntyy puutteellinen näkemys näiden palvelujen asemasta ja merkityksestä osana laajempia palvelukokonaisuuksia; yrityksille suunnattuja neuvontapalveluja tuottavat käytännössä osana toimintaansa kaikki julkiset yrityspalveluorganisaatiot; pelkästään neuvontaan käytettyjen resurssien erottaminen palveluorganisaatioiden muusta resursoinnista on hankalaa. Selvityksen tavoitteena on: kuvata suomalaisen julkisen yrityspalvelujärjestelmän, erityisesti yritysneuvonnan rakennetta ja luonnetta; arvioida järjestelmän toimivuutta suhteessa asiakkaiden tarpeisiin; sekä esittää johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia järjestelmän toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi. Lisäksi raportissa esitetään suuntaa-antavia arvioita järjestelmän resursoinnista. Toimeksiannon laajuus ja aikataulun rajallisuus ei mahdollistanut erillistä yritysasiakaskyselyä. Työssä on hyödynnetty useita, erityisesti KTM:n aikaisempia yritysneuvontaan liittyviä raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia samoin kuin yrityksille suunnattuja kyselyjä. Selvityksen ovat pitkälti kirjoittaneet samoin kuin käytettävissä olleen materiaalin työstäneet julkaisuksi kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta PKT-säätiöstä toimitusjohtaja Juha Saapunki ja projektipäällikkö Jari Leskinen. Heille kii-

6 tokset työstä. Samoin kiitokset muille työhön osallistuneille, raportissa mainituille tahoille keskustelu- ja materiaaliavusta. Helsingissä Marjukka Aarnio

7 Sisällys Esipuhe... 5 Sisällys Johdanto Yritysten palvelutarpeet Yritystoimintalähtöiset kehittämistarpeet Ongelmalähtöiset tarpeet Viranomaisvelvoitteista syntyvät neuvontatarpeet Yrityspalvelun laadulliset ominaispiirteet Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät Valtakunnalliset palveluorganisaatiot Alueellinen yrityspalvelujärjestelmä Yrityksille ja alkaville yrittäjille suunnatut seudulliset palvelut Yksityinen palvelutarjonta Kansainvälisiä esimerkkejä Puolan yrityspalvelujärjestelmä Small Business Service ja Business Link -verkosto Iso-Britanniassa Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Toimijoiden väliset verkostot ja kehittämistoiminta Yhteistyön laatu ja laajuus Ohjelma- ja projektitoiminta Osaamiskeskusohjelma Työelämän tuottavuuden ja laadun kehittämisohjelma TYKES

8 4.2.3 Seudullisten yrityspalvelujen kehittämishanke KTM:n alaisten innovaatio-organisaatioiden yhteistyö ja YritysSuomi Yrityskummitoiminta Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Yhteenvetoa ja toimenpide-ehdotukset Palvelujärjestelmien nykytila Yksityisen ja julkisen yrityspalvelun vuorovaikutus Palvelutarjonta ja asiakkaiden tarpeet Toimenpide-ehdotukset Lähteet Liitteet... 94

9 Kuvioluettelo Kuvio 1 Selvityksen viitekehys ja painopistealueet Kuvio 2 Yrityksen elinkaaren vaiheet Kuvio 3 Kehitysvaiheet yrityksen koon ja iän mukaan Kuvio 4 Pk-yritysten kehittämistarpeet vuosina (n=3000/barometri) Kuvio 5 Yritystoiminnan ongelmiin liittyvät palvelutarpeet Kuvio 6 Julkisten yrityspalvelujen tärkeimmät ominaispiirteet yritysedustajien mukaan Kuvio 7 Työajankäytön jakautuminen yrityksille ja yrittäjäksi aikoville suunnattuihin neuvontatehtäviin TE-keskuksissa Kuvio 8. Ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen jakautuminen yliopistoissa vuonna Kuvio 9 Ammattikorkeakoulujen ulkopuolisen rahoituksen suhteellinen jakautuminen vuonna Kuvio 10 Seudullisten kehittämisorganisaatioiden lukumäärä ryhmiteltynä henkilöstömäärän mukaan Kuvio 11 Esimerkki seutukunnallisen kehitysyhtiön toimintamallista.. 48 Kuvio 12 Työajankäyttö (keskiarvo-%) eri toimintoihin seudullisissa kehitysorganisaatioissa Kuvio 13 Hautomon palvelujärjestelmä Kuvio 14 Puolan yrityspalvelujärjestelmän rakenne Kuvio 15 Julkisten yrityspalveluiden järjestelmä Kuvio 16 Yksityisen ja julkisen palvelutarjonnan sektorit Kuvio 17 Palvelutuotannon ja asiakasodotusten kuilu Kuvio 18 Järjestelmän nykytilasta visioon Taulukkoluettelo Taulukko 1 Yliopistojen ja pk-yritysten toimintalogiikkojen eroja Taulukko 2 Yrityskonsultoinnin yrityskannan jakauma kokoluokittain Taulukko 3 Seudullisten kehittämisorganisaatioiden yhteistyö muiden kehittämispalveluja tuottavien tahojen kanssa (Kuinka moni seudullinen organisaatio vastanneista tekee, n=51)

10

11 11 1 Johdanto Asiakaslähtöisen tarkastelun viitekehys Raportin viitekehyksenä toimii palvelutoiminnan kehittämisen malli, jossa lähtökohtana on asiakastarpeet ja niihin perustuvat tulkinnat palvelun asiakaslähtöisestä tuottamisesta. Mallin mukaan palvelutoiminnan perusteena on asiakkaalle syntyvä tarve saada apua, tietoa, tukea ja voimavaroja oman toimintansa kehittämiseksi. Tarpeiden syntyyn ja tunnistamiseen vaikuttavat asiakkaan aikaisemmat kokemukset palvelujen käytöstä, tilanteen vaatimukset sekä asiakasviestinnän välityksellä muodostuneet odotukset. Mallin avulla pyritään paikallistamaan asiakkaille tuotettuun palvelun laatuun ja toteutukseen liittyviä ongelmakohtia ja kehitysalueita. Selvitystyön tarpeisiin yleistä mallia on räätälöity siten, että lähempään tarkasteluun otetaan palvelutarpeiden määrittely yrityspalvelujen, erityisesti neuvontapalvelujen näkökulmasta. Kuviossa 1 esitetystä mallista on korostetusti tuotu esiin selvitystyön painopiste: palvelutarpeiden, -odotusten ja -tarjonnan ominaispiirteiden kuvaaminen sekä palvelutoiminnan ja odotusten vastaavuuden arviointi. Kokemukset ja mielikuvat Henkilökohtaiset tarpeet Tilannesidonnaiset tarpeet TARPEET ASIAKAS ODOTETTU PALVELUTARJONTA PALVELUN OMINAIS- PIIRTEET PALVELU- JÄRJESTELMÄ YRITYSPALVELUN TUOTANTO Asiakkaisiin suuntautuva viestintä PALVELUTOIMINNAN PERUSTANA OLEVAT TULKINNAT ASIAKASTARPEISTA Kuvio 1. Selvityksen viitekehys ja painopistealueet

12 12 Mallissa palvelutarpeet määrittävät yhdessä viestinnän kanssa asiakkaiden odotuksia heille suunnatun palvelun sisällöstä, laadusta ja palveluprosessin toimivuudesta. Yrityspalvelujen odotettu tarjonta riippuu asiakkaan aikaisemmista, henkilökohtaisista kokemuksista, viestinnän muodostamista mielikuvista sekä henkilö- ja yrityskohtaisista sekä tilannesidonnaisista tarpeista. Palvelun suunnittelun perustana olevat näkemykset asiakkaiden odotuksista ohjaavat palvelun ominaisuuksia koskevia päätöksiä, joita palvelun tuottaja noudattaa palvelukokonaisuuden lopullisessa suunnittelussa, käynnistämisessä ja tuotannossa. Asiakkaisiin suunnatulla viestinnällä voidaan vaikuttaa palveluodotuksiin ja -tarpeisiin. Tässä selvityksessä asiakastarpeiden ja palveluodotusten määrittelyssä hyödynnetään aikaisempia tarvekartoituksia ja -selvityksiä seuraavalla jaottelulla: aikaisempien kokemusten ja julkisista yrityspalveluista syntyneiden mielikuvien sekä tietämyksen kautta tunnistetut, tiedostetut palvelutarpeet; henkilökohtaiseen osaamiseen ja taustaan liittyvät liiketoiminnan ongelmalähtöiset tarpeet; sekä liiketoiminnan päätöksentekotilanteisiin ja kehittämiseen liittyvät yrityksen ulkopuolisen asiantuntijapalvelun tarpeet. Lisäksi huomioidaan viranomaisvelvoitteista ja lainsäädännöstä aiheutuvat yritysten palvelutarpeet. Palvelujärjestelmän tarkastelussa päähuomio on palvelutarjonnan ominaispiirteissä ja tuotantojärjestelmissä. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan palvelutoiminnan perustana olevien asiakastarpeiden tulkinta ja asiakkaisiin suuntautuvan viestinnän luonne. Rajaukset Raportissa rajaudutaan ensisijaisesti tarkastelemaan yrityksille suunnattuja julkisia ja vakiintuneita neuvonta- ja kehityspalveluja. Viranomaisvelvoitteiden asettamat palvelutarpeet ja -tarjonta huomioidaan niissä tapauksissa, jolloin niillä on oleellinen asema palvelujärjestelmässä. Projektien tai muiden väliaikaiseksi luonnehdittavien hankkeiden puitteissa tapahtuva yritysten kehittämis- ja palvelutoiminta on rajattu pääosin tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelu tapahtuu valtakunnallisena, alueellisena ja seudullisena palvelujärjestelmäkuvauksena. Päähuomio ei ole yksittäisten organisaatioiden toiminnan tai tar-

13 13 jonnan esittelyssä, vaan pyrkimyksenä on ymmärtää yrityspalveluiden kanavoitumista asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Resurssien osalta päähuomio on toiminnasta aiheutuvien kustannusten ja palveluun käytettävien henkilöresurssien kokonaistason arvioinnissa. Yritysneuvonnalla tarkoitetaan tässä selvityksessä kokonaan tai osittain julkisin varoin yrittäjäksi aikoville, yrittäjänä toimiville ja yrityksille suunnattuja lyhytkestoisia, maksuttomia palvelutilanteita, joissa asiakasvuorovaikutuksessa ratkaistaan tiedollisia ongelmia sekä ohjataan asiakas tarvittaessa palvelujärjestelmässä eteenpäin. Raportin rakenne Seuraavaksi raportissa tarkastellaan yritysten tarpeita. Tämän jälkeen kuvataan suomalaista yrityspalvelujärjestelmää kansallisella, alueellisella ja seutukunnallisella tasolla. Lisäksi esitellään muutamia kansainvälisiä toimintamalleja ja yksityisen yrityskehityspalvelun ominaispiirteitä. Neljännessä luvussa tarkastellaan palveluorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja esitellään muutamia verkottumishankkeita. Lopussa esitellään selvitystyön keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset palvelujärjestelmän kehittämiseksi.

14 14 2 Yritysten palvelutarpeet 2.1 Yritystoimintalähtöiset kehittämistarpeet Yrityspalvelujen asiakastarpeita ja -odotuksia määriteltäessä hyödynnetään usein yritystoiminnan kehitysvaihemalleja ja pyritään löytämään näihin sopivat kehittämisvälineet ja palvelukonseptit. Asiantuntijoilta kysyttäessä he yleisimmin nimeävät palvelutarjonnan määrittelyn lähtökohdaksi liiketoiminnan kehitysvaiheet tai yrityksen elinkaaren. Tavallisimmin kuvatussa elinkaarijaottelussa yritystoiminta jaetaan liiketoiminnan laajuuden ja kassavirran sekä aikatekijän suhteen seuraaviin vaiheisiin: 1) Yritystoiminnan käynnistymisvaihe, johon liittyvät esikäynnistysvaiheina liikeidean kehittäminen, sen markkinakelpoisuuden arviointi ja liiketoimintasuunnittelu, liiketoiminnan vaatimien resurssien hankinta ja alkurahoituksen suunnittelu ja toteutus sekä liiketoiminnan käynnistäminen. 2) Käynnistymisen jälkeistä yrityksen eloonjäämiskriisiä kutsutaan usein kuolemanlaaksoksi, koska tässä kehitysvaiheessa yritys on ajautumassa kassa- ja kannattavuusvaikeuksiin, joiden seurauksena liiketoiminta joudutaan lopettamaan. 3) Alkukasvun tavoitteena on vakiintuneen markkina-aseman saavuttaminen. Saavutetut asiakassuhteet pyritään säilyttämään ja uusia hankkimaan. Lisäksi perusprosessien ja toimintaorganisaation vakauttaminen on tärkeää. 4) Liiketoiminnan vakiintumisvaiheessa yrityksen perustoiminnot ja markkina-asema ovat kunnossa. Päähuomio on asiakasvuorovaikutuksen ylläpidossa, toiminnan tehostamisessa ja kannattavuuden kehityksessä sekä kilpailutilanteen kehityksen seuraamisessa. 5) Yritys saattaa hakea uutta kasvua esimerkiksi kansainvälistymällä ja uutta teknologia hyödyntämällä joko sisäisestä yrittäjämäisesti lähtökohdasta tai havaitusta ulkoisesta, esimerkiksi markkina-asetelmien muutoksesta johtuen.

15 15 Julkiset yrityskehityspalvelut pyritään varsin usein asemoimaan suhteessa yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Maksuttomat tai voimakkaasti yhteiskunnan taloudellisesti tukemat palvelut pyritään pääsääntöisesti suuntaamaan yritystoiminnan käynnistymisvaiheeseen sekä riskipitoisiin kasvu- ja kehityshankkeisiin, joilla onnistuessaan on työllistämisvaikutuksia tai synnytetään uutta osaamista. Konkreettisimpana yrityksen elinkaaren vaiheena, tarjonnassa nousee esille perustamistilanne ja siihen liittyvät tieto-, neuvonta- ja rahoituspalvelut. Yksityisten konsultti- ja kehityspalvelujen rooli kasvaa yritystoiminnan kypsyystason ja koon kasvaessa. Yrityspalveluyritysten, erityisesti tilitoimistojen, palveluja tarvitaan elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kriisitilanteissa ja etenkin liiketoiminnan päättymistilanteissa rahoittajien ja lakiasianpalvelujen tarve korostuu. Alkukasvu Yritystoiminnan laajuus/ kassavirta Uuskasvu Vakiintuminen Käynnistysvaihe Eloonjäämiskriisi Esikäynnistysvaihe Yritystoiminnan kehitysmallien teoreettis-empiirinen perusta on tutkijoiden 1 kehittämissä pk-yrityksen elinkaariteorioissa. Näissä tyypillisesti kuvataan pienen, muutamia kymmeniä ihmisiä työllistävän yrityksen kehitystä satoja tai tuhansia työntekijöitä työllistäväksi yritykseksi. Kuviossa 3 esitetty kasvuvaihemalli kuvaa yrityksen kehityskynnyksiä ja näihin liittyviä kehittämishaasteita. Mikroyrityksen toiminta perustuu pääosin omistajayrittäjän osaamisen, luovuuteen sekä liiketoiminnalle ja henkilökohtaiselle elämälle asettamiin tavoitteisiin. Yrityskoon kasvaessa mikroyrityksestä pienyritykseksi haasteeksi muodostuu organisaation johtaminen, erityisesti tehtävä- ja vastuujako sekä hallinnon kehittäminen. Johtamiskriisi syntyy, kun yritystoiminta edellyttää nyt myös aikaisempaa systemaattisempaa, usein yrittäjäluovuutta rajoittavaa suunnittelua ja toiminnan seurantaa. Siirryttäes- t Yritystoiminnan päättyminen Kuvio 2. Yrityksen elinkaaren vaiheet 1 Mm. Greinerin, Churchill & Lewisin sekä Flamholtzin kehitysmallit.

16 16 sä seuraavalle toiminnan tasolle yritysjohdon on ratkaistava yrityksen itsenäisyyteen ja riippumattomuuteen liittyvät kysymykset sekä myöhemmässä vaiheessa toiminnan edelleen monimutkaistuessa ja laajetessa valvontaan, seurantaan ja hallintoon kytkeytyviä ongelmia. Kasvuvaihemalli kuvaa yritystoiminnan voimakasta kehitystä, jolloin kasvuvaiheet ja ongelmat havaitaan selvästi. Käytännössä kuitenkin yritystoiminnan kehittämistarpeet ovat tilannesidonnaisia ja ongelmalähtöisiä, ja näihin tarpeisiin voidaan vastata yritys- ja neuvontapalveluilla. SUURI HALLINTO 5 KULTTUURI Yrityksen koko ITSENÄISYYS 4 KOORDINOINTI JA VALVONTA STRATEGINEN SUUNNITTELU KESKISUURI 3 YRITYS DELEGOINTI JA ULKOISTAMINEN JOHTAMINEN 2 JOHTAJUUS JA SUUNNITTELU PIENYRITYS PIENI 1 LUOVUUS MIKROYRITYS NUORI Yrityksen ikä KYPSÄ Kuvio 3. Kehitysvaiheet yrityksen koon ja iän mukaan Kehitysvaihetarkastelun näkökulmasta julkisten yrityksille suunnattujen palvelujen painopiste on mikro- ja pienyrityksissä, joskin tarjontaa suunnataan myös keskisuurten ja suuryritysten toimintaan ja hankkeisiin. Erityistä huomiota tarjonnassa kohdistetaan perustamisvaiheen jälkeisiin kehityskynnyksiin ja palveluja suunnataan erityisesti yrityksen ja työllisyyden kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Yksityinen konsultti- ja kehittämissektori hakee uusia markkinoita mikro- ja pienyrityskannasta, vaikka pääosin toimitaan suurempien yritysten kanssa. Yrityksen perustoiminnot markkinointi ja myynti, tuotanto ja tuotekehitys, talous, henkilöstöhallinto ja johtaminen kehittämiskohteena vaihtelevat yrityksen eri toimintavaiheissa. Niihin heijastuvat myöskin toimialan ja kilpailutilanteen

17 17 muutokset ja erot. Pk-yritysbarometrin 2 mukaan eniten kehittämistarvetta yritysten mielestä on markkinoinnissa ja myynnissä ja toiseksi eniten henkilöstökoulutuksessa. Teollisuusyrityksillä on muita enemmän kehittämistarvetta tuotantoon liittyvissä tekijöissä. Rakennusalan yrityksillä on muita aloja enemmän tarve kehittää henkilöstön osaamista henkilöstökoulutuksen keinoin. Kaupan alan yrityksillä on muita toimialoja enemmän kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä on muita pk-yrityksiä enemmän kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä sekä viennissä ja kansainvälistymisessä. Eniten kehittämistarvetta pk-yrityksissä 40 Markkinointi ja myynti % yrityksistä Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Tuotanto, tuotekehitys ja laadunvalvonta Yhteistyö/verkottuminen ja alihankinta Rahoitus, talous ja laskentatoimi Johtaminen Vienti ja kansainvälistyminen Ympäristökysymykset 5 Muut vuosi Ei osaa sanoa Kuvio 4. Pk-yritysten kehittämistarpeet vuosina (n=3000/barometri) 2 Pk-yritysbarometrilla kartoitetaan kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä niiden toimintaan liittyvien tekijöiden muutoksista. Aineisto kerätään puhelinhaastatteluin noin 3000 suomalaisesta pk-yrityksestä. Vastaajista tyypillisesti enemmistö on vakiintuneiden, alle 10 henkeä työllistävien yritysten omistaja-johtajia, usein perheyrittäjiä.

18 18 Viime vuosien aikana myynnin ja markkinoinnin sekä yritysten verkottumisen ja alihankinnan merkitys pk-yritysten kehittämistarpeina ovat lisääntyneet. Samanaikaisesti heijastaen arvatenkin suhdannetilannetta henkilöstön kouluttamis- ja kehittämistarpeen merkitys on vähentynyt. YritysSuomi-verkkopalvelun asiakastarpeiden selvityksen yhteydessä kerättiin tietoa julkisten palvelujen ja yrityksen ulkopuolisen avun tarpeista 3. Liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin ja yrityksen talous- ja toimintaprosesseihin liittyvät ulkopuolisen neuvonnan ja konsultoinnin tarpeet nousevat esille erityisesti suoraan asiakasvuorovaikutuksessa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksissä. Tällöin palvelutarpeita jäsennetään liiketoiminnan osa-alueiden kuten talous ja rahoitus, tuotanto, markkinointi sekä resurssien esimerkkinä henkilöstön hankinta hallinta, sekä liiketoimintaprosessien kautta. Ongelmat ovat kaikissa yrityksissä samoja, ratkaisut vain vaihtelevat tilanteiden ja olosuhteiden mukaan. 2.2 Ongelmalähtöiset tarpeet Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyvien ulkopuolisen asiantuntijuuden ja tiedon tarpeet on tiivistetty kuvioon viisi. 4 Yritysedustajien (n=126) mielestä keskeisimmät, ulkopuolista apua kaipaavat ongelma-alueet ovat juridiikka, erityisesti sopimusoikeudelliset kysymykset ja työlainsäädäntö sekä verotukseen liittyvät säännökset, tulkinnat ja käytännöt. Liiketoiminnan osa-alueista taloushallinnon, liiketoiminnan strategisen kehittämisen, henkilöstöhallinnon, markkinoinnin ja tietoteknisten ongelmien ratkaisuissa on tarvetta käyttää yrityksen ulkopuolisia palveluita. Yritys- ja toimialalähtöisiä, tilannesidonnaisia ongelmia kansainvälistyminen, rahoitus, alan kehitys, laatukysymykset, kilpailu- ja markkinatilanne ratkotaan joko itsenäisesti hyödyntämällä erilaisia tiedonkeruumenetelmiä tai erityisalojen asiantuntijoiden avulla. 3 Tulokset perustuvat 126 yrittäjän sekä 19 julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijan vastauksiin. Yritysaineisto koostuu pääosin pk-yrityksistä yrityspalvelujen teollisuuden ja kaupan aloilta. Tyypillinen vastaaja on vuotias omistajajohtaja. 4 Mainintojen kokonaismäärä = 218

19 19 Ulkopuolisen palvelun ongelmalähtöiset osa-alueet Tietotekniikka Kansainvälistyminen Viranomaisvaatimukset Markkinointi Henkilöstön kehittäminen Tiedonkeruu ja -hankinta Rahoitus Toimialatietämys Liiketoiminnan kehittäminen Erityiskysymykset ja erikoisalojen asiantuntijat Taloushallinto Verotus Juridiikka 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Kuvio 5. Yritystoiminnan ongelmiin liittyvät palvelutarpeet Ulkopuolisia asiantuntijoita ja tietolähteitä tarvitaan tyypillisesti sellaisissa ongelmissa, joita yritysjohto ei itse ehdi tai osaa ratkaista. Yritysten edustajat etenkin kokeneemmat yrittäjät toteavat helposti, etteivät juurikaan tarvitse ulkopuolista apua, vaan liiketoiminnan ongelmat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan omaan osaamiseensa luottaen. Tyypillinen lienee näkemys, jonka eräs yritysjohtaja ilmaisee seuraavasti: Hyödynnän ulkopuolisia asiantuntijoita ja tietolähteitä sellaisissa ongelmissa missä oma osaaminen tai aika ei riitä, asioissa, jotka ovat oman ydinosaamisen ulkopuolella eivätkä strategisesti tärkeitä, silloin kun se on... edullisempaa ja mahdollista tehdä. Eräässä toisessa aineistossa (n = 200) 5 pk-yritysten omistajajohtajia pyydettiin arvioimaan 42 yritystoimintaan liittyvän tekijän ongelmallisuutta. Vastaajat kokivat verotuksen kaikkein ongelmallisimmaksi liiketoiminnan osa-alueeksi. Seuraavina tulivat yrityksen kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen, asiakaskunnan säilyttäminen sekä rahoitus. 5 Yritysten keski-ikä aineiston keruuhetkellä oli kahdeksan vuotta, työntekijäkeskiarvo 11 henkeä ja liikevaihdon keskiarvo noin euroa.

20 20 Ryhmittelyanalyysin avulla havaittiin joukko yritystoiminnan ongelma-alueita, joista erityisesti kriisitilanteen ratkaiseminen, yritystoiminnan suunnittelu ja ydinprosessien johtaminen kytkeytyvät omistajajohtajan henkilökohtaiseen osaamiseen, johtamistaitoihin ja kokemukseen. Resurssien hankinta, erityisesti työntekijöiden rekrytointi sekä yrityksen strategisen suunnan määrittely ja asiakassuhteiden hoitaminen heijastavat yrityksen asemaa markkinoilla ja kykyä vastata kilpailuun ja kysyntään. Hallinnon järjestämisen ja organisoinnin ongelmat liittyvät yritystoiminnan käynnistys- ja muutostilanteisiin. Kilpailutilanteesta, johdon osaamisesta tai yrityksen muutostilanteesta riippumattomia, yleisiä yritystoiminnan ongelmaalueita ovat verotus ja ulkopuolisen neuvonnan ja asiantuntija-avun hankinta. 2.3 Viranomaisvelvoitteista syntyvät neuvontatarpeet Yritysten toimintaympäristön sääntelyn synnyttämä, yrityksen ulkopuolista apua edellyttävä palvelutarpeiden osa-alue on viranomaisten ja muiden instituutioiden antamien yritystoimintaa koskevien määräysten ja säännösten oikea tulkinta sekä niiden vaatimusten mukainen noudattaminen. Erityisesti rekisteröinti- ja lupa-asioissa sekä vakuutuksiin, verotukseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä, mutta myös vienti- ja tuontitoimintaa koskevien sekä työturvallisuuskysymysten kohdalla, tarvitaan neuvoja, jotta yrityksissä olisi aina oikea ja selkeä käsitys niitä koskevista velvoitteista. Lisäksi yrityksillä on velvoitteita antaa liiketoimintaa ja taloudellista tilaa koskevia tietoja julkisille organisaatioille. Viranomaisasiointiin liittyvässä asiakasvuorovaikutuksessa keskeisiä julkisia organisaatioita ovat tulli-, vero- sekä patentti- ja rekisterihallitukset, tilastokeskus ja työsuojelupiirit. 2.4 Yrityspalvelun laadulliset ominaispiirteet Yrityspalvelujen laadullisia ominaispiirteitä on kuvattu useissa selvityksissä. Tyypillisesti näissä korostuvat palvelujen helppo saavutettavuus, selkeä tarjonta ja asiakasviestintä, joustavuus ja luotettavuus sekä asiakkaan tarpeiden nopea ja asiantunteva tunnistaminen. Kuvioon 6 on koottu pk-yritysten edustajien odotukset julkishallinnon tuottamien yrityspalvelujen ominaispiirteistä.

21 21 Kustannustehokas palvelutuotanto Tasapuolisuus Ajanmukaisuus Asiantuntemus Edullisuus Joustavuus (ei-byrokraattisuus) Luotettavuus Nopeus Kattavat palvelut Huolellinen ja asiakaslähtöinen palvelu Selkeä palvelutarjonta ja viestintä Palvelun helppo saavutettavuus %-osuus maininnoista (n=267) Kuvio 6. mukaan Julkisten yrityspalvelujen tärkeimmät ominaispiirteet yritysedustajien Innovaatiojärjestelmää koskevassa evaluoinnissa yritykset nimesivät järjestelmän pääasialliseksi puutteeksi teknologian kaupallistamisen ja markkinoinnin vähäiset palvelut. Tekesin ja Finpron palveluiden välissä nähtiin aukko. Eniten käytetyt palvelut liittyvät organisaation kehittämiseen ja markkinointiin. Evaluointi osoittaa myös riskin, että joillakin alueilla julkinen sektori syrjäyttää yksityistä kaupallista palvelutarjontaa. Palvelutarjonnan lisäämistä tarvitaan mm. yritysten verkottumisen edistämisessä ja tiedon välittämisessä sekä immateriaalioikeuksiin liittyvissä palveluissa. Asiakkaiden palvelukokemuksia koskevassa tarkastelussa on havaittu, että TEkeskukset osaavat toteuttaa yksittäiset kehittämishankkeet hyvin. Niistä löytyy asiakaslähtöisyyttä, palveluhenkisyyttä ja asiantuntemusta, mutta asiakkaat kokevat saamansa kehittämistuen kuitenkin usein irrallisina toimenpiteinä ja lyhytjänteisenä kehittämisenä, jonka tulosten ja vaikutusten arviointi on pinnallista. Eniten asiakkaitten odotuksissa korostuu todellisten kehittämistarpeiden ja -esteiden tunnistaminen sekä kokonaisvaltaisen kehittämisotteen ja jatkuvuuden tarve.

22 22 Päivittäisessä asiakasvuorovaikutuksessa työskentelevät asiantuntijat korostavat ongelmalähtöistä lähestymistapaa. Yrityspalvelun tehtävänä on auttaa tuottamaan ratkaisuja liiketoiminnan ongelmiin, koska monesti yrittäjät ovat yksin ongelmiensa kanssa ja heidän on periaatteessa vaikea löytää vastauksia ongelmiinsa. He tarvitsevat kuitenkin ongelmanratkaisuja tai ainakin opastusta ongelmanratkaisun lähteille pärjätäkseen yritystoiminnassa. 2.5 Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä Yritysten ulkopuolisten palvelutarpeiden tarkastelun pohjalta nousee esille kolme palvelualuetta: 1) viranomaisvuorovaikutusta ja -asiointia helpottavat palvelut; 2) liiketoiminnan kehittämispalvelut; ja 3) tilanne- ja tapauskohtaisesti räätälöityvät palvelut. Kehittämispalvelujen tarpeet vaihtelevat yrityksen kehitysvaiheen, toimintatavan ja toimialan sekä yritysjohdon kokemuksen ja osaamisen mukaan. Tältä osin on mahdollista segmentoida asiakaskunta. Asiointipalveluja koskevat tarpeet ovat luonteeltaan yleisempiä, koska ne koskevat pääsääntöisesti kaikkia yrityksiä. Tilanne- ja tapauskohtaisten palvelujen tuottaminen edellyttää joustavaa palvelujärjestelmää, joka kykenee nopeasti reagoimaan vaihteleviin asiakastarpeisiin. Asiakastarpeet vaihtelevat tarvetyypin julkinen palvelu, päätöksentekotilanne, ongelmaratkaisu mukaan. Julkishallinnon tuottaman yrityspalvelun odotetaan sisältävän yritysneuvontaa, tietoa julkishallinnon palveluista, rahoituspalveluista ja yritystoimintaa koskevista säännöksistä sekä mahdollisuuden sähköiseen asiointiin. Finpron, Finnveran, Tekesin ja TE-keskusten palvelujen sekä verohallinnon ja patentti- ja rekisterihallinnon kanssa samasta kontaktipisteestä halutaan saada muun muassa seudullisten kehitysyhtiöiden, Tilastokeskuksen, Tullin sekä korkeakoulujen ja järjestöjen palveluita. Neuvontapalvelun odotetaan kykenevän auttamaan julkisten yrityspalvelujen hyödyntämisessä sekä viranomaisasioinnissa. Tämä edellyttää vahvaa palvelujärjestelmien toiminnan ja käytäntöjen asiantuntemusta sekä etenkin kehittämis- ja rahoituspalvelujen osalta kykyä kytkeä yhteen asiakkaan tarve ja palvelutarjonta. Ongelmalähtöisissä tarpeissa korostuu asiakkaan oma osaaminen. Ulkopuolista apua haetaan oman osaamisen katvealueilta; yritystoiminnan lakiasioihin, taloushallintoon ja verotukseen sekä oman liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan neuvontaa ja palveluja. Tästä palvelutarjonnasta vastaavat tyypillisesti yrityspalveluyritykset ja konsultit sekä neuvonnan osalta etujärjestöt kuten Suomen Yrittäjät ry, jonka neuvontajuristit auttava jäsenyrityksiä lainopillisten kysymysten ratkaisemiseksi.

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti

Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen. Selvitysmiehen raportti Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän kehittäminen Selvitysmiehen raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 29/2010 vesa puttonen Julkisen kasvurahoituksen ja yritystukijärjestelmän

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot