PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA"

Transkriptio

1 PALVELUKESKUSSELVITYS RUOKAPALVELUISTA, TYÖTERVEYSPALVELUISTA JA VIRASTOPALVELUISTA Tampereen kaupunki Päivi Nurminen Selvityshenkilö Loppuraportti

2 1 TAUSTAA Selvityshankkeen lähtökohdat ja rajaukset Johdon tavoitteet Selvitystyön päävaiheet ja käytetyt menetelmät SELVITYKSET PALVELUKESKUKSITTAIN Nykytilan kuvaukset Ruokapalveluiden nykytila Työterveyshuollon nykytila Virastopalveluiden nykytila Johtopäätökset nykytilasta Ruokapalveluiden johtopäätökset Työterveyspalveluiden johtopäätökset Virastopalveluiden johtopäätökset Toimintaympäristön kuvaus ja muutos Ruokapalvelujen muutokset Työterveyshuollon muutokset Virastopalveluiden muutokset Yhteenveto eli johtopäätökset nykyisten toimintamallien muutostarpeesta PARHAAT TOIMINTAMALLIT Taloudellisen ohjauksen vaihtoehdot Bruttoyksikkö, nettoyksikkö, liikelaitos, yhtiö Kunta markkinoilla Liikelaitostamisen edellytyksiä Kehitys muissa kunnissa Uudet toiminta-ajatukset ja strategiset tavoitteet Ruokapalvelut Työterveyshuolto Esitykset uusista toimintamalleista Ruokapalvelut Työterveyspalvelut Virastopalvelut KESKEISET ESITYKSET JA MUUTOKSEN VAIHEISTUS Ruokapalvelut Työterveyspalvelut Virastopalvelut Uusien toimintamallien toimeenpano

3 1 TAUSTAA 1.1 Selvityshankkeen lähtökohdat ja rajaukset Kaupunginjohtajan toimeksiantona Tampereen kaupungissa käynnistettiin vuoden 2004 alussa selvitys, jonka tavoitteena oli tutkia palvelukeskusmallien hyödyntämistä osana toimintamallin uudistusta. Selvitystyöstä vastasivat kehittämispäällikkö Päivi Nurminen ja projektisuunnittelija Annikka Paavola. Selvitystyötä tehtiin kolmen kaupungin palvelukokonaisuuden osalta: ruokapalveluiden, työterveyspalveluiden ja virastopalveluiden. Tähtäimenä oli tukipalveluiden irrottaminen konsernihallinnosta ja hajanaisten toimintojen keskittäminen. Tukipalveluresurssien kokoaminen yhteen ja tarkasteleminen omana kokonaisuutenaan nähtiin aiheelliseksi, koska kunnan ydintarpeiden priorisoituessa myös tukipalveluiden kehittäminen on varmistettava. Keskitettynä, suurempana volyymina tukipalveluista voi muodostua oma ydinpalvelu, jonka painoarvo ymmärretään paremmin. Uudessa tilaajatuottaja mallissa tilaaja etsii parasta hinta-laatu suhdetta, jolloin oman tuotannon kilpailukykyisyys on varmistettava. Visio kaupungin palveluorganisaatiosta on tulevaisuudessa erilainen, mikä vaatii kykyä muutokseen. Lähtötilanteessa palvelukeskuksen määrittely oli avoin, mutta ajatuksena oli, että se voisi olla toiminnallinen ja hallinnollinen kokonaisuus, osaamiseen perustuva palveluyksikkö, joka toimii asiakaslähtöisesti. Palvelukeskuksen palvelut on tuotteistettu, sillä on oma identiteetti ja imago, se saa rahoituksensa palvelujensa myynnistä ja se toimii kustannustehokkaasti hyödyntäen kannusteita. Toimintamallin uudistamisessa henkilöstöstrategisena linjauksena on, että työntekijöillä on palvelusuhdeturva. Muutokset työelämässä, toimintaympäristössä ja tuotettavissa palveluissa edellyttävät kuitenkin sekä organisaatiolta että työntekijöiltä muuntautumiskykyä ja vastuun ottamista. Lähtötilanteessa selvitettävät palvelut olivat organisoituneet seuraavasti. Kaupungin ruokapalvelut toimii kolmella toimialalla ja kahdeksalla tehtäväalueella ja tarjoaa koulujen, päiväkotien, palvelukeskusten, perhetukikeskusten, sairaaloiden, laitosten, kotipalvelun, henkilöstöravintoloiden sekä museotoimen ruokapalvelut. Työterveyspalveluja kaupunki järjestää kahdessa eri organisaatiossa: hallinto- ja henkilöstöryhmän alaisuudessa henkilökunnan työterveysasemalla kaupungin henkilöstölle ja sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Tullinkulman Työterveydessä muille kaupungin työterveyspalveluja käyttäville. Virastopalvelut toimivat hajautetusti toimiala-, tehtäväala- tai kiinteistökohtaisesti. Virastopalveluihin luettiin virastomestari- ja lähettipalvelut, puhelunvälityspalvelut, konttorikonehuolto ja henkilöautojen tilauskeskus. Selvitys rajattiin fyysisesti toisiaan lähellä sijaiseviin keskeisiin virastoihin. 2

4 1.2 Johdon tavoitteet Palvelukeskusmallilla pyritään parantamaan oman palvelutuotannon suorituskykyä ja varmistamaan sen kustannustehokkuus. Kustannustehokas toiminta edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä, toimintojen standardisointia ja parempaa tietojärjestelmätukea ja työhuippujen järkevää tasaamista. Palvelukeskusajatteluun kuuluu markkinatyyppisten mekanismien hyödyntäminen, esim. tuotteistaminen ja kustannusten oikea kohdistaminen. Palvelukeskuksilla tavoitellaan myös palvelujen parempaa asiakasohjautuvuutta. Asiakastyytyväisyyttä parannetaan vakioimalla ja kehittämällä palvelun laatua, käyttämällä resursseja tehokkaasti ja joustavasti sekä parantamalla palvelun kehittämisaktiivisuutta. Tämä on mahdollista vain riittävän, osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla. Palvelukeskuksissa pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia moniosaamiseen ja tehtäväkiertoon. 1.3 Selvitystyön päävaiheet ja käytetyt menetelmät Selvitystyö päätettiin toteuttaa osallistavana hankkeena, jolloin valmistautuminen muutokseen pääsee parhaiten käyntiin. Selvitystä tehtiin työryhmissä, joissa oli mukana operatiivisen tason johtoa tai työntekijöitä ja kussakin ryhmässä henkilöstön edustajana myös pääluottamusmies. Ylempi, hallinnollinen johto pääsi mukaan selvitystyöhän heille tehtyjen haastattelujen kautta. Selvitystoimintaa ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, jossa olivat mukana organisaatiouudistuksesta vastannut strategiapäällikkö Kari Hakari, sisäisen tarkastuksen johtaja Keijo Lappalainen ja pääluottamusmies Tarja Karetoja. Taustatukena hankkeessa toimi HAUS kehittämiskeskus. Vaiheistus Työskentely käynnistettiin kuvaamalla nykytila. Nykytilan analyysin kysymyksen asettelut pyrittiin tekemään niin, että niiden avulla edetään kohti yhteistä palvelukeskusmallia. Nykytilan kuvauksessa kantavana ajatuksena oli toiminnan resurssien ja todellisten kustannusten selvittäminen. Analyysissä pyrittiin havaitsemaan eri toimialoilla tehtävien päällekkäisten töiden ja resurssien määrää ja ns. parhaimpia käytäntöjä. Nykytilan analyysin jälkeen tehtiin strateginen analyysi toimintaympäristöstä. Siinä hahmoteltiin kunkin alan yleistä kehitystä, benchmarkattiin omaa toimintaa alan yksityisiin toimijoihin ja vertailtiin muiden kaupunkien toimintamalleja. Vuoden 2004 loppupuoliskolla tehtiin kullekin palvelukeskukselle alustavat (liiketoiminta)suunnitelmat ja hahmoteltiin tulevaa organisoitumismallia. Viestintä Hankkeessa panostettiin viestintään, jota varten laadittiin viestintäsuunnitelma. Koko sille henkilöstölle, jota selvitystyö koskee, järjestettiin heti projektisuunnitelman valmistuttua palvelukeskusinfot selvitystyön lähtökohdista, organisoitumisesta, vaiheistuksesta ja tavoitteista. Infoja oli kaikkiaan 7 ja ne tavoittivat n. 600 työntekijää. Lisäksi infotilaisuuksia järjestettiin virkamiesjohdolle eri toimialojen johtoryhmissä ja pääluottamusmiehille sekä kaupunginjohtajan strategiatoimikunnalle, joka ohjaa koko 3

5 organisaation toimintamallin uudistamista. Alkuvaiheessa järjestettiin myös käynnistysseminaari n. 70 henkilölle, jonka tarkoituksena oli hyvien esimerkkien avulla kohottaa henkistä muutosvalmiutta. Seminaarissa tehtiin myös pienimuotoinen ryhmätyö SWOT-analyysin muodossa eri palvelukeskuksista. Ensimmäisen vaiheen eli nykytilan kuvauksen ja analyysivaiheen jälkeen tehtiin keväällä laajaan jakeluun lähtenyt tiedote selvitystyön etenemisestä. Kaikki tuotettu selvitysmateriaali oli koko prosessin ajan nähtävillä kaupungin intranetissä palvelukeskusselvityksen omilla sivuilla. Tiedotteen lisäksi ensimmäisestä vaiheesta informoitiin infotilaisuuksin samoja kohderyhmiä kuin alkuinfossa. Kaupungin henkilöstölehdessä julkaistiin palvelukeskusselvityksestä vuoden 2004 aikana neljä juttua, kaksi molemmilla vuosipuoliskoilla. Lisäksi Vilkku teki kaksi omaa juttua, jotka koskivat virastopalveluiden ja työterveyspalveluiden henkilöstön näkemyksiä palvelukeskuksista. Syyskuussa järjestettiin palvelukeskusiltapäivä, jossa informoitiin väliraportoinnin muodossa palvelukeskusselvityksen etenemisestä ja pidettiin puheenvuorot liikelaitostamisen edellytyksistä ja tuotteistamisesta. Uusien toimintamallien valmistuttua infoja jatkettiin jalkautuneena eri toimipisteisiin ja tehtäväalueille. Myös päätösinfotilaisuus suurelle yleisölle järjestettiin joulukuussa valtuustosalissa. Selvityksen tiedonlähteet a Työryhmätyöskentely Työryhmätyöskentelyllä ja sen jäsenten aktiivisuudella oli keskeinen rooli tietojen tuottamisessa ja analysoinnissa. Työskentely sujui vuorovaikutteisesti. Tietoa kerättiin työryhmän jäseniltä ja vedettiin yhteen yhteisen näkemyksen aikaansaamiseksi. Ruokapalvelun ja työterveyshuollon työryhmät kokoontuivat kevään aikana viisi kertaa ja virastopalvelutyöryhmä kaksi kertaa. Syksyllä työryhmätyöskentelyä jatkettiin luotaessa uusia toimintamalleja. Ruokapalvelu- ja virastopalvelutyöryhmän kanssa kokoonnuttiin kahdesti ja työterveyshuoltoryhmän kanssa kolme kertaa. Työryhmien kokoonpano oli seuraava: Ruokapalvelut: Ravitsemispäällikkö Heidi Käpynen, ruokapalvelupäällikkö Ritva Kujansuu, vs. ruokapalvelupäällikkö Tuija Silvan, ruokapalvelupäällikkö Seija Turpeinen, Lehtori Pirkko Lähdesmäki, luottamusmies Kirsileena Nurmikolu Työterveyspalvelut: Johtava lääkäri Harri Laesvirta, osastonhoitaja Pirjo Havulinna, apulaisylilääkäri Annikki Savolainen, toimistosihteeri Arja Kiviranta, pääluottamusmies Esa Kanerva Virastopalvelut: Kansliamestari Jukka Aaltonen, hallintopäällikkö Tuula Haapio, järjestelypäällikkö Kari Andreasson, riskienhallintapäällikkö Jarmo Salmi, asiakaspalvelupäällikkö Ulla Jantunen, luottamusmies Pentti Herranen 4

6 b Haastattelut Haastateltaviksi johtohenkilöiksi valittiin konsernijohdosta kaikki kolme johtajaa, tilakeskuksen johtaja ja kultakin toimialalta kustakin palvelusta vastaava johtaja. Haastatteluja tehtiin yhteensä 10 johtajalle. Haastattelujen tarkoituksena oli viedä viestiä molempiin suuntiin: tiedottaa palvelukeskusmallista ja saada mallin kehittelyyn hyviä ideoita sekä tietää suunnittelussa huomioon otettavista seikoista. Haastattelut dokumentoitiin, tarkistutettiin haastatelluilla ja niistä tehdyt anonyymit koonnit annettiin työryhmän jäsenten luettavaksi. Näin käsityksiä ja näkemyksiä palveluiden nykytilasta ja kehittämisideoita saatiin vietyä johdolta uusien toimintamallien suunnittelijoille. c Vierailut Ruokapalvelutyöryhmä vieraili Oulussa, jossa tutustuttiin Oulun Ateriaan. Selvityshenkilöt vierailivat useissa selvityksen piiriin kuuluvissa kaupungin toimipisteissä ja osallistuivat Työterveyshuollon sisäiseen benchmarking-tilaisuuteen, jossa eri kaupungit olivat edustettuina. d Esittelyt Vaihtoehtoisina palvelujen tuotantotapoina kuultiin erilaisin kokoonpanoin virastopalveluiden osalta Suomen Postin, Elisan ja INA Finlandin palvelukonseptien esittelyt ja ruokapalveluiden osalta Menumat-ateriapalvelun esittely. Selvitysmiehelle kävivät esittäytymässä työterveyspalvelujen osalta Tampereen Työterveys ry. ja ruokapalveluista Amica ja Sodexho. e Erillisselvitykset Benchmarkkaus yksityisiin toimijoihin tehtiin suurimmaksi osaksi Internetistä saatuihin tietoihin pohjautuen. Vertailu muiden kaupunkien käytäntöihin hoitui ruokapalveluiden osalta sähköpostikirjeenvaihtona ao. ruokapalvelujohtajien ja päälliköiden kanssa, työterveyshuollon osalta ao. tilaisuuteen osallistumalla ja virastopalvelujen osalta puhelinhaastatteluin. Sisäisenä erillisselvityksenä tehtiin virastopalveluihin liittyen selvitys kaupungin postin kulusta. Erillistutkimuksena saatiin myös pro gradu aiheesta Ruokapalvelun strateginen kehittäminen palvelukeskukseksi, Tapaus Tampereen kaupunki, johon oli haastateltu Tampereen kaupungin ruokapalvelupäälliköitä ja benchmarkkauskohteina Oulun ja Kuopion Aterian johtajia. JP-Epstar teki kaupungin toimeksiantona puhetietoliikenteen konsultointiselvityksen, jossa tutkittiin teknisiä vaihtoehtoja kaupungin hajanaisen puhetietoliikenteen organisoimiseksi uudelleen. Tästä selvityksestä järjestettiin vaihteenhoitajille puhelinvaihteen uudelleenjärjestelyitä koskeva info palvelukeskusselvityksen merkeissä, koska heitä ei ollut huomattu kutsua konsulttityön varsinaiseen infoon. Arvio työskentelytavasta Osallistava, työryhmäkeskeinen organisaation muutosprosessin suunnittelumalli sopi hyvin selkeisiin organisoitaviin kokonaisuuksiin, kuten ruokapalveluihin ja työterveyshuoltoon. 5

7 Virastopalveluissa, joissa jo palvelukokonaisuuden rajaus oli oma työvaiheensa ja vasta selvityksen aikana hahmottuva, jouduttiin tekemään perinteistä selvitystyötä kirjoituspöytätyönä, haastattelemalla ja keräämällä tietoja suoraan suorittavalta tasolta. Hajanaisilla virastopalveluilla, jotka ovat kiinteästi integroituneina eri toimialueille, ei kaikilta osin ollut selkeää ja toiminnasta tietoista johtoa, minkä vuoksi työryhmätyöskentely ei edennyt suunnitellusti. Työryhmän kokoonpano ei ollut paras mahdollinen. Virastomestareista olisi ollut hyvä muodostaa alatyöryhmä, jossa integroitumisen synergiaetuja pohtimalla olisi pohjustettu muutosta tai sille olisi delegoitu muutoksen suunnittelua. Osallistava työskentelytapa osoittautui hyväksi tavaksi valmistautua muutokseen. Ruokapalvelutyöryhmässä nousi esiin selvää innokkuutta muutosta kohtaan. Työterveyshuollon akateemisessa ilmapiirissä muutoksella oli kannattajansa, mutta siihen oli myös pidättäytyvää suhtautumista. Virastopalveluissa vallitsi selvä kahtiajako muutoksen tarpeellisuudesta. Muutosten vastustajat löytyivät niistä ryhmistä, jotka pelkäsivät menettävänsä etujaan tai asemaansa. Osallistaen muutosvastaisia näkökantoja saatiin kuitenkin hieman lientymään. Asioista tiedottamisesta saatiin paljon hyvää palautetta kaupungin henkilöstöltä. Laajat infot järjestettiin jo muutoshankkeen käynnistysvaiheessa, mikä hälvensi epätietoisuutta. Valmisteluaineisto oli koko ajan intranetissä saatavana keskeneräisenäkin, mutta valmis toimintamalliesitys julkaistiin vasta valmiina. Keskeneräiset toimintamallit olisivat voineet herättää paljon epäluuloa, koska mallit elivät vielä aika paljon suunnitteluvaiheessa. Toisaalta keskeneräiset toimintamallit olivat koko ajan työryhmään kuuluvien ja henkilöstön edustajien saatavilla. Konsulttityövoima pysyi koko selvityksen ajan vain taustatukena. Konsultit osallistuivat vain yhden kerran ruokapalvelutyöryhmän kokoontumiseen ja sekin johtui siitä, että konsultilla oli tarjota alan substanssiosaamista. Selvityshenkilöiden oli helppo toimia esim. tiedonkeruun suhteen, kun oltiin samassa organisaatiossa. 6

8 2 SELVITYKSET PALVELUKESKUKSITTAIN 2.1 Nykytilan kuvaukset Nykytilan kuvauksen tavoitteena on ollut kuvata kukin palvelukokonaisuus ja ydinpalvelut siten, että palvelukeskusidea alkaa hahmottua. Kuvauksen kohteena ovat olleet asiakaslähtöiset ydinpalvelut ja ne toiminnot, jotka tukevat ydinpalveluiden tuottamista sekä palveluiden resurssit. Kuvauksessa on pyritty löytämään ne keskeiset ydinpalveluihin sisältyvien prosessien ja toimintojen kehittämiskohteet, joihin keskitetympi organisoitumismalli voi tuoda uusia toimintavaihtoehtoja. Tärkeänä resurssikuvauksen kohteena on ollut kunkin palvelukokonaisuuden kustannusrakenteen selvittäminen. Toiminnot Ydinpalvelu 1 Ydinpalvelu 2 Ydinpalvelu 3 Tuotanto Hallinto Suunnittelu Hankintatoiminta Kuljetukset varastointi Asiakkaat Toiminnan puitteet Kuvauksen pohjalta tehty analysointi keskittyi toimintokohtaiseen tarkasteluun, jolloin nähtiin niitä päällekkäisyyksiä, joita hajautettu toimintamalli aiheuttaa. Tavoitteena oli näkemys palvelukeskuksen toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä. Analyysitaulukkoa hyödynnettiin myös uuden toimintamallin visioinnissa Ruokapalveluiden nykytila Kaupungin ruokapalvelut toimivat tällä hetkellä hajautettuna eri toimialoilla pääosin bruttobudjetoidusti ja usein kiinteänä osana ao. tehtäväaluetta. Palvelukeskusselvityksen tarkoituksena on ollut etsiä mallia, jolla hajanaiset ruokapalvelut saadaan keskitettyä yhden johdon alaisuuteen Ydinpalvelut ja tuotteet Ruokapalveluiden ydinpalveluiksi työryhmä määritteli asiakaslähtöisesti neljä eri palvelukokonaisuutta: henkilöstölounaat ja tilauspalvelut, hoitoalan ateriat, lasten ja nuorten ateriat ja vanhusten ateriat. Kyseinen analyysin lähtökohtana oleva jaottelu ei miltään osin noudata nykyisiä toimialaja tehtäväaluerajoja, sillä jokaisesta määritellystä ydinpalvelusta vastaa vähintään kaksi eri ruokapalvelupäällikköä. Esim. henkilöstölounaista ja tilauspalvelusta vastaa henkilöstöravintoloiden osalta henkilöstöryhmä, paitsi sovin ravintokeskuksen osalta sosiaali- ja terveystoimen sisäiset palvelut (soten sipa). Tähän ryhmään kuuluvat selvitysvaiheessa myös museotoimen ravintola ja kahvilat. Tämä ydinpalvelu toimii kahden ruokapalvelupäällikön ja yhden ravintolapäällikön alaisuudessa. 7

9 Hoitoalan ateriat nähtiin yhtenä ydinpalveluna erityisen luonteensa vuoksi: näitä aterioita tarjotaan ympäri vuorokauden. Hoitoalan aterioista vastaa nykyisellään soten sipa kahden eri ruokapalvelupäällikön alaisuudessa. Hatanpään ja Kaupin sairaalan sekä Koukkuniemen vanhainkodin keittiöt ovat suoraan ruokapalvelupäällikön alaisuudessa, kun taas perhetukikeskusten ja päihdehuoltolaitosten keittiöistä vastaa ko. laitosten johtajat, mutta sipan ruokapalvelupäällikkö toimii keittiöiden konsultoivana ohjaajana. Lasten ja nuorten ateriat yhtenä ydinpalveluna noudattaa yhtä määriteltyä kaupungin ydinprosessia: lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Tämä ydinpalvelu on nykyisellään hajaantuneena kahdelle toimialalle ja kolmelle tehtäväalueelle. Päiväkotien keittiöissä on konsultoiva ruokapalvelupäällikkö, mutta yleissivistävän koulutuksen osalta ruokapalvelut toimivat keskitetysti yhden ruokapalvelupäällikön alaisuudessa opetustoimen hallintopalvelukeskuksessa. Ruokapalveluiden osalta selvitysvaiheessa tähän ydinpalveluun luettiin mukaan myös ammattikoulujen ruokapalvelut, joista huolehtii opetustoimensa ohessa vastaava lehtori. Vanhusten ateriat ovat ydinpalvelu, johon kuuluvat vanhusten palvelukeskusten ateriat, kotipalvelun kotiin kuljetettavat ateriat ja kuljetettavat korttelikerhoateriat. Hallinnollisesti nämä kuuluvat nykyisellään vanhusten palveluiden alaisuuteen, mutta sipan ruokapalvelupäällikkö konsultoi keittiöitä. Kotiin kuljetettavia aterioita valmistetaan palvelukeskusten lisäksi myös yhdessä koulun keittiössä. Ruokapalvelun tuotteita ovat aamiainen, koululounas, työpaikka-ateria, välipala, päivällinen, iltapala, annospakattu lähetettävä ateria ja tilaustoiminnassa esim. kokouskahvit. Erimitalliset ateriasuoritteet voidaan yhteismitallistaa laskennallisiksi aterioiksi erilaisia kertoimia käyttäen. Tällä tavoin tarkasteltuna kaupungissa tuotetaan 10,66 miljoonaa ateriasuoritetta vuodessa (lukuun ei sisälly museotoimen suoritteita). Lasten ja nuorten osuus aterioitten laskennallisista suoritteista on n. 71 %, hoitoalan aterioitten n. 20 %, henkilöstöruokailun n. 5 % ja vanhusten ruokailun n. 4 % Asiakkaat Tampereen kaupungin ruokapalveluiden asiakkaina ovat päiväkotilapset, peruskoululaiset, lukiolaiset ja ammattikoululaiset ja ao. yksiköiden kasvattajat, Hatanpään ja Kaupin sairaalan asiakkaat ja henkilökunta, Koukkuniemen vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta, perhetukikeskusten asiakkaat perheineen, päihdehuoltolaitosten asiakkaat, vanhusten palvelukotien ruoka-asiakkaat, sotainvalidit ja kotiin kuljetettaviin aterioihin oikeutetut, lähinnä vanhusasiakkaat, lounastava kaupungin henkilöstö, kokoustava kaupungin luottamusmiehistö ja kuka tahansa maksava asiakas, joka ostaa museotoimen ravintola- tai kahvilapalveluita. Henkilöstöravintoloissa sosiaaliviraston ravintokeskus mukaan luettuna ruokailee päivittäin vajaa 1500 henkilöä. Koko kaupungin henkilöstöstä kaupungin ruokapalveluita käyttää vajaat 4000 henkilöä. Asiakasruokailijoita kaupungissa on kaikkiaan reilut , joista eri oppilaitosten koululaisia ja opiskelijoita on Päivähoidossa syö n lasta päivittäin ja suurissa laitoksissa Hatanpäällä, Kaupissa ja Koukkuniemessä n asiakasta päivittäin. Vanhusten palvelukeskuksissa on n. 700 asiakasta päivittäin ja kotiin kuljetettavien ateriapalvelujen piirissä on n. 700 asiakasta. Näiden lisäksi korttelikerhoissa 8

10 syö n. 100 vanhusta päivittäin. Satunnaisesti kahvitettavia luottamushenkilöitä kaupungilla on n Museotoimen asiakasmäärien tiedot puuttuvat. Asiakastyytyväisyyden seurantaa tehdään satunnaisesti ja tulokset ovat olleet hyviä Kumppanuudet ja ostopalvelut Kaupungin ruokapalvelutuotanto on hyvin omavaraista. Ostopalveluina yksityisiltä hankitaan vain Ammattiopiston ruokapalvelut Terveydenhuolto-oppilaitokseen ja Kurun Metsäoppilaitokseen. Tämän lisäksi julkisyhteisöiltä eli evankelisluterilaiselta seurakunnalta ostettiin vuonna 2003 n ateriaa päivähoitoon ja TAYS:lta kouluateriaa sairaalakoululle. Vanhusten kotiin kuljetettavia aterioita ostetaan ns. ostopalveluyhteisöiltä (Keinupuiston, Kuuselan ja Peurankallion palvelutalot) liki ateriaa vuodessa. Ruokapalvelut ovat osa vanhusten hoidon kokonaispakettia eikä sen hintaa ole eritelty. Kuljetuspalveluja ostetaan ulkoa ruokapalveluissa neljältä eri kuljetusyritykseltä. Suurimpana kumppanina ovat tavarantoimittajat, joita esim. suurilla laitoskeittiöillä on 18. Toimittajat vaihtelevat jonkin verran vuosittain kilpailuttamistilanteiden mukaan. Tärkeä yhteistyötaho ovat myös laitetoimittajat, joita käytetään keittiötilojen saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa apuna suunnittelutyössä Resurssit Resursseina on tarkasteltu henkilöstöä, tiloja, välineitä ja tietojärjestelmiä sekä taloutta, joista jälkimmäistä lähinnä kustannuksina ja suoritehintoina. Henkilöstö Ruokapalveluiden henkilöstöä on määritellyn ydinpalvelujaottelun sijaan tarkasteltu kokonaisuutena vanhaan rakenteeseen nojautuen kuitenkin siten, että tuotanto- ja hallintohenkilöstö on laskettu erikseen. Tilojen osalta kuvaus on tehty ydinpalveluiden tasolla. Tuotantokustannuksia on henkilöstön tavoin tarkasteltu koko organisaation tasolla summaamalla yhteen kunkin nykyisen tehtäväalueen ruokapalveluiden kustannuksia. Kaupungilla on ruokapalveluissa kaikkiaan n. 600 työntekijää. Tarkan laskelman mukaan saatiin erilaisille keittiötyöntekijöille ja tuotannon tukihenkilöille tuotannon johto mukaan lukien 606 vakanssia. Näistä päällikkötasoisia on 13, työnjohdollisia 69, keittäjiä 143 ja ruokapalvelutyöntekijöitä 370. Muina työntekijöinä on 4 sihteeriä, 6 Koukkuniemen ruuan kuljetuksesta vastaavaa huoltomiestä ja museotoimen myyntihenkilö/salivastaava. Ruokapalveluhenkilöstöön tulisi oikeastaan edellisten lisäksi lukea 17 kotipalvelutyöntekijää, jotka päätyökseen kuljettavat kotiinkuljetusaterioita. Työntekijöiden määrää on laskettu käsin ruokapalvelupäälliköiden ilmoittamien tietojen perusteella muilta osin, paitsi päiväkotien ruokapalvelutyöntekijä-nimikkeellä olevien henkilöiden lukumäärä on arvioitu henkilöstötietojärjestelmä Fortimen perustella siten, että ko. nimikkeen kokonaismäärästä on vähennetty muiden tehtäväalueitten ruokapalvelutyöntekijät. Saatu luku on 11 henkilöä pienempi kuin ao. ruokapalvelupäällikön antama. Ongelmia henkilöstön määrän laskemisessa päiväkodeissa 9

11 aiheuttaa se, että siellä on kymmeniä laitosapulaisia, jotka tekevät osan työpanoksestaan keittiöissä ja osan siivouksessa tai hoitotyössä. Tähän pyrittiin saamaan mukaan pääasiallisesti ruokapalvelussa työskentelevät päiväkodin työntekijät. Hallinnollisten työntekijöiden osuus tuotantohenkilöistä on alle 3 prosenttia, n. 17 työntekijää. Hallinnollisiin työntekijöihin on kuitenkin laskettu vain välitön hallinnollinen henkilöstö, ei esim., kunkin toimialan strategista johtoa tai taloushallinnon palveluja, koska ko. työpanoksen erottaminen erikseen ruokapalveluiden osalta on hankalaa. Taloushallinnosta esim. palkanmaksu ja osittain myös laskutus ja talouden seuranta tehdään toimialoilla muiden kuin ruokapalveluiden välittömän hallinnollisen henkilöstön toimesta. Kaikkien vakinaisten keittiöissä työskentelevien keski-ikä on 45,1 vuotta ( ), kun koko kaupungin vakinaisten työntekijöitten keski-ikä on 45,7 vuotta. Vuoden 2010 jälkeen keittiötyöntekijät alkavat eläköitymään jonkin verran nopeammin kuin kaupungin työntekijät keskimäärin. Kaikista ruokapalvelutyöntekijöistä eläkkeelle jää vuosina yhteensä 70 henkilöä (70/600 => 11,6 %) ja vuosina yhteensä 179 henkilöä (179/600 => 30 %). Vuoteen 2010 asti tarkasteltuna n. 2 % ruokapalvelutyöntekijöistä eläköityy vuosittain. Mikäli tarkasteluajanjakso on vuoteen 2015 saakka, eläköitymisprosentti on 2,8 vuosittain. Koko kaupungissa vakinaisten työntekijöitten vaihtuvuus on ollut 1990-luvulla 6 %:n luokkaa. Tähän prosenttiin sisältyy eläköitymisen ohella eri syistä tapahtuneet työpaikan vaihtamiset luvulla ko. prosentti on ollut 8 %:n tietämillä, mutta vuonna 2003 se nousi 9 %:iin. Ruokapalvelutyöntekijä-nimikkeellä kaupungilla on sekä vakinaiset että sijaiset mukaan lukien 450 työntekijää. Sijaisten osuus ruokapalvelutyöntekijä nimikkeellä työskentelevistä on 28 % (99/351x100%). Sijaisten osuus on suuri verrattuna koko kaupunkiin. Koko kaupungilla vakinaisia on 79 %, sijaisia ja määräaikaisia 17 % ja tukityöllistettyjä 4 %. Osa-aikaisia työntekijöitä ruokapalvelutyöntekijä-nimikkeellä työskentelevistä on 32 %. Määräaikaisista löytyy 2 keittäjää ja 9 ruokapalvelutyöntekijää. Lisäksi 22 työllistettyä toimii ruokapalvelutyöntekijöinä. Tiedot perustuvat vuoden 2003 viimeisen päivän lukuihin. Tilat Kaupungilla on yhteensä 187 keittiötä. Valmistuskeittiöitä näistä on 143. Jakelukeittiöitä on päivähoidossa 28, kouluilla 4 ja henkilöstöravintoloilla 1. Kuumennuskeittiöitä on 8:lla koululla ja Hatanpään kartanon satunnaisesti käytettävän juhlatilan keittiötä voidaan myös pitää tällaisena. Lisäksi museotoimella on kaksi kahvilaa. Keittiöneliöitä kaupungilla on m2, joista tilavuokria maksetaan euroa (ei sis. museotointa) eli keskimäärin 66 euroa/m2. Tilavuokrat on joillakin toimialoilla selvästi jyvitetty ruokapalveluille, joillakin tilavuokrat sisältyvät suoraan ydinpalvelun kustannuksiin. Esim. koulutoimen hallintopalvelukeskukseen keskitetyt ruokapalvelut maksavat tilavuokransa itse, kun taas päiväkotien ja museotoimen osalta tilavuokrat ovat suoraan 10

12 ao. tehtäväalueella. Kaupungin keittiöverkko perustuu itsenäisiin valmistuskeittiöihin. Aikoinaan vireillä on ollut oman ruokatehtaan perustaminen ja ajatuksia alueellisten keskuskeittiöiden suuntaan on esitetty. Keittiöiden kokoa on ohjattu palveluyksiköiden koolla eli on pyritty rakentamaan niin suuria yksiköitä, että omat valmistuskeittiöt ovat perusteltuja. Koulut on pyritty mitoittamaan yli 300 oppilaalle ja päiväkodit 4-osastoisikisi. Tilojen ja laitteiden kunto kokonaisuudessaan on kohtalaisen hyvä. Koulujen keittiöitä on viimeisen kolmen vuoden aikana peruskorjattu keskimäärin yksi per vuosi, päiväkotien keittiöistä on peruskorjattu tänä aikana 15 kpl. Viimeisimmät muut keittiöinvestoinnit ovat olleet Hatanpään sairaalan keittiön peruskorjaus, uudisrakennetun Leinolan perhetukikeskuksen keittiö ja henkilöstöravintola Frenckellin peruskorjaus. Suunnitteilla olevat peruskorjaukset ja uusinvestoinnit vuoteen 2006 ovat: Herukka, Näköala, Kauppi, Koukkuniemi, Hervannan aol, Pyynikin aol Sammon lukio, Vehmaisen koulu, Saukonpuiston koulu, Tesoman koulu, Takahuhdin palvelukeskus, Ainan, Koivistonkylän ja Kalkun päiväkodit. Keittiötilojen käyttöaste vaihtelee toiminnan luonteen mukaan. Ammattioppilaitosten keittiöt ovat käytössä päivänä vuodessa ja koulujen keittiöt 187 päivänä. Koulujen keittiöt ovat päivittäin käytössä n. 8 tuntia, mutta ruokasalit vain noin 4 tuntia. Palvelukeskusten ja päiväkotien keittiöt toimivat 8-10 tuntia päivässä ja hoitoalan laitokset 13,5 tuntia joka päivä ympäri vuoden. Henkilöstöravintolat ovat auki 8 tuntia arkipäivisin ja satunnaisesti työajan jälkeen, esim. Frenckell-salilla on säännöllisesti iltatilaisuuksia. Kaupungin keittiöistä tämän selvityksen piiriin eivät kuuluneet Raatihuoneen keittiö, jonka toiminnasta vastaa kokki ja kaksi tarjoilijaa ja Tampereen Ammattikorkeakoulun keittiö, johon sisällön tuottaa Tampereen Ammattikorkeakoulun Opiskelijatuki Oy. Välineet ja tietojärjestelmät Keittiövarustusta on tarkasteltu kokonaisuutena Tampereen kaupungin ruokapalvelujen kartoitus- ja investointiselvityksessä v Tässä selvityksessä ei tehty yksityiskohtaisia keittiö- tai laitekohtaisia kartoituksia. Välineiden osalta kävi kuitenkin ilmi, että niiden hankinnassa on toimialakohtaisia eroja. Päivähoidossa keittiövarustusta, myös kiinteitä laitteita, on hankittu myös toimiyksiköiden omalla rahoituksella. Koulujen osalta kiinteitä laitteita on hankittu vain tike:n rahoittamana. Syynä tähän on määritelty euron raja-arvo, joka tulee ylittyä ennen kuin hankintaa pidetään investointina. Suurissa koulujen keittiöissä laitehankinnat ylittävät kynnyksen, kun taas pienempien päiväkotien keittiöissä raja-arvo laitehankinnoissa usein alittuu. Tietojärjestelmien osalta käytäntö on hyvin kirjava. Tuotannon järjestelminä on käytössä Aromi, Pata, Aterix ja Varax (varastojärjestelmä). Hallinnon käytössä on lisäksi seuraavia tietojärjestelmiä: Office, AdeEko/AdeWin, Winclient (laskutus), Tyko (työvuorot), Suoritex (suoritelaskentajärjestelmä), Fortime (henkilöstötiedot) ja erilaiset tavarantoimittajien tilausjärjestelmät. Sosiaali- ja terveystoimessa on käytössä tuotannonohjauksessa merkkipohjainen Pata-ohjelma, koulujen keskitetyillä ruokapalveluilla Aterix, TAO:lla Aromi ja Aterix ja henkilöstöravintoloilla Aromi. 11

13 Talous Vuonna 2003 ruokapalveluiden tuotantokustannukset kaupungille olivat ilman museotoimen ravintola- ja kahvilapalveluja 28,7 milj. euroa. Tähän lukuun ei sisälly toimialojen hallinnolliset kustannukset, kuten talous- ja palkkahallinnon kulut. Toimintatuottoja on 17,8 milj. euroa, joista ulkoisia tuloja 2,6 milj. euroa. Kaikkiaan 9 %:ia ruokapalveluiden menoista katetaan ulkoisilla tuloilla, joiksi lasketaan mm. kaikki henkilöstöruokailun tulot. Museotoimen ravintola- ja kahvilapalveluiden toimintakate ilman tilavuokria oli vuonna 2003 n euroa. Valssin tulos oli positiivinen, mutta molempien kahvioiden negatiivinen. Arvioidut tilavuokrat ovat n euroa, joten kokonaisuudessaan tulos oli n euroa tappiollinen. Museotoimi on kattanut tappiolliset vuodet omalla rahoituksellaan. Vuonna 2002 museotoimen ravintola- ja kahvilapalveluiden toimintakate ilman tilavuokria oli euroa ja kaikkien toimipisteiden tulos positiivinen. Toimintakuluista suurin menoerä ovat henkilöstökulut, joiden osuus on 57 %. Elintarvikkeiden osuus on 30 % ja tilavuokrien 7 % toimintakuluista. Lasten ja nuorten ruokailun osuus menoista on yli puolet. Toimialoittain tarkasteltuna suurin menoerä aiheutuu kouluruokailusta, mikä maksaa 8,9 milj. euroa. Päivähoidon ruokapalveluiden kustannukset ovat n. 6,4 milj. euroa. Sairaaloiden ja vanhainkodin ruokailu maksaa 6,8 milj. euroa. Suoritehintoina tarkasteltuna halvinta ruokailu on oppilaitoksissa, joissa laskennallinen ateriasuoritteen hinta on 1,89 euroa. Kalleinta ruokailu on vanhusten palvelukeskuksissa, missä aterian laskennallinen hinta (toimintakulut/ateria) on 4,54 euroa. Päivähoidossa ateria maksaa 2,7 euroa ja suurissa laitoksissa 3,4 euroa. Ruokapalvelutoiminta rahoitetaan suurimmaksi osaksi budjettirahoituksella. Täysin itse maksavia asiakkaita on tilaustoiminnassa ja sopimusasiakkaissa, joita on esim. henkilöstöravintoloilla n. 150 henkilöä. Toimintaa rahoitetaan sisäisin ateriaveloituksin, asiakasmaksuilla, työnantajan tuella (henkilöstöruokailussa vuodelle ,66 / ateria) ja verorahoituksella. Se, että ruokapalveluista tehdyssä tuloslaskelmakoonnissa kate on liki 11 miljoonaa euroa miinuksella kertoo lähinnä siitä, että sisäiset ateriaveloitukset on toteutettu vain joillakin tehtäväalueilla, kuten koulutoimen keskitetyillä ruokapalveluilla sekä sosiaali- ja terveystoimen suurilla laitoskeittiöillä Organisaatiorakenteet Ruokapalveluja hallinnoidaan kolmelta toimialalta: konsernihallinnosta, sosiaali- ja terveystoimesta sekä koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalta. Tehtäväalueita hallintoon kertyy kahdeksan: hallinto- ja henkilöstöryhmä, koulutoimen hallintopalvelut, ammattikoulutus, museotoimi sekä sosiaali- ja terveystoimesta päivähoito, vanhusten palvelut, sosiaalityö ja sisäiset palvelut. 12

14 Konsernihallinnon hallinto- ja henkilöstöryhmän alaisuuteen kuuluvat 10 henkilöstöravintolaa. Sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palveluissa on neljä palvelukeskuksen keittiötä, päivähoidossa 96 keittiötä, sosiaalityössä 5 perhetukikeskusten keittiötä ja kaksi päihdehuoltolaitosten keittiötä ja hallintopalveluissa Hatanpään ja Kaupin sairaalan keittiöt, Koukkuniemen vanhainkodin keittiö sekä sosiaaliviraston ravintokeskus. Koulutus- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa on ammattikouluilla 5 keittiötä, museotoimella ravintola Valssi, kahvilat Amurin Helmi ja Cafe Sara sekä Hatanpään kartanon juhlatilojen keittiö ja hallintopalveluissa keskitettynä yleissivistävän koulutuksen 57 keittiötä. Keskitettyinä ruokapalveluina toimivat siis yleissivistävän koulutoimen keittiöt, henkilöstöravintolat lukuun ottamatta sosiaaliviraston ravintokeskusta ja suuret laitoskeittiöt Koukkuniemi, Hatanpää ja Kauppi. Myös museotoimen ruokapalvelutoimintaa johdetaan keskitetysti ravintolapäällikön alaisuudessa. Päivähoidon, perhetukikeskusten ja päihdehuoltolaitosten sekä vanhusten palvelukeskusten keittiöt toimivat kiinteästi kunkin tehtäväalueen yhteydessä kuitenkin siten, että sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelukeskuksen ruokapalvelupäällikkö toimii konsultoivana päällikkönä. Henkilöstöravintolat on nettobudjetoitu tulosyksikkö, muut ovat bruttobudjetoituja kustannusyksikköjä. Henkilöstöravintoloissa on käytössä tulospalkkaus Tuotantoprosessit Ruokapalvelun tuotantoprosessiin kuuluvat seuraavat vaiheet: ruokalistasuunnittelu ja menekin ennustaminen, ostojen suunnittelu ja ostaminen, tavaran vastaanottaminen ja varastointi, ruuanvalmistus, pakkaaminen, lähettäminen, kuljetus, tarjoilu ja asiakaspalvelu sekä astiahuolto ja työtilojen siivous. Kaupungin ruokapalveluissa on kolmenlaisia keittiöitä, joissa on kolmenlaisia prosessikokonaisuuksia. Keittiötyypit jakaantuvat valmistus-, jakelu ja kuumennuskeittiöihin. Valmistuskeittiöiden tehtäviä ja työvaiheita ovat seuraavat: raaka-ainetilaukset, tavaran vastaanotto ja varastointi, ruoan valmistus, läheteruoan pakkaus, ruoan tarjoilu/jakelu, astiahuolto, työtilojen siivous ja puhtaanapito. Lisäksi kirjalliset työt/tuotantoa tukevaa ja hallintoa avustavaa työnjohdollista työtä (mm. työvuorotaulukot, tarvittavat raportit). Kuumennuskeittiössä vastaavasti: tavaran tilaus (vähäisessä määrin), lämpimän lisäkkeen ja salaatin valmistus, tavaran vastaanotto ja varastointi, teollisesti valmistetun ruoan kuumennus, kuumakuljetuksen vastaanotto, ruoan jakelu, asiahuolto, työtilojen siivous ja puhtaanapito sekä kirjalliset työt. Jakelukeittiössä tapahtuu ruoan ja raaka-aineiden tilaukset lähettävään keittiöön, ruoan vastaanotto, ruoan jakelu, asiahuolto, työtilojen siivous, päiväkodeissa aamupalojen ja välipalojen valmistus ja kirjalliset työt. Omavalvontaa sisältyy kaikkien keittiötyyppien kaikkiin työvaiheisiin. 13

15 Selvitystyössä tarkasteltiin lähemmin kahta prosessia: hankintaa ja kuljetuksia. Hankintaprosessi on keskitetty, sillä materiaalikeskus kilpailuttaa kaikki elintarvikkeet kerran vuodessa. Tarjouspyynnön valmisteluun, tarjousvertailuun sekä päätöksentekoon osallistuu eri toimialoja edustava ruokapalvelujen johtoryhmä. Päätösten pohjalta hallintokunnat valitsevat itse toimittajat ja tuotteet sekä ohjeistavat keittiöiden hankintahenkilöt. Hallintokunnat kilpailuttavat eräät tuotteet lisäksi itse. Keittiöt tekevät hankintoja em. ohjeistuksen pohjalta päivittäin (isommat keittiöt) tai muutaman kerran viikossa (pienet keittiöt). Hankintatapana on puhelintilaukset ja internettilaukset. Osa tilauksista tehdään suoraan keittiöiltä, osa keskitettyinä toimialan hallinnosta. Elintarviketilausten tekemiseen osallistuu laitoskeittiöillä 13 henkilöä, soten avopalveluissa 130 (2/valmistuskeittiö) henkilöä, henkilöstöravintoloissa 20 henkilöä, kouluilla 55 henkilöä, ammattioppilaitosten kahdella kaupungin hoidettavalla keittiöllä 3 henkilöä eli näin monen henkilön on osattava tehdä tilauksia. Tilauksia tehdään suurilla laitoskeittiöillä on n kertaa vuodessa per keittiö. henkilöstöravintoloissa n. 460 kertaa vuodessa. Toimittajia on laitoskeittiöillä 18, henkilöstöravintoloilla 6, kouluilla 12, ammattioppilaitoksilla 10, soten avopalveluissa Ruokapalvelussa kuljetuksia aiheutuu sekä elintarvikkeiden kuljetuksista että ruuan ja ruoka-annosten kuljetuksista. Elintarvikekuljetuksia hoidetaan pienemmille keittiöille ostopalveluna kilpailutetusta yksityisestä terminaalista, mutta suuremmille yksiköille toimittajat kuljettavat elintarvikkeet suoraan. Elintarvikkeiden kuljetuskustannukset ovat läpinäkyviä vain terminaalipalvelua käyttävien osalta, sillä suorien toimitusten kuljetuskustannukset sisältyvät ruuan hintaan. Elintarvikkeiden kuljetuksista maksettiin vuonna 2003 n euroa. Ruokakuljetuksia ei elintarvikekuljetusten tapaan ole koordinoitu vaan käytössä on eri tehtäväalueilla useita kuljetustapoja. Omaa ruuan kuljetuskalustoa ja kuljettajia on kotipalvelussa, josta kuljetetaan lähinnä vanhusten kotiinkuljetusaterioita. Autoja on 6 kpl ja kuljettajina 17 hoitotyöntekijää. Tämä kuljetuspalvelu maksaa n euroa vuodessa. Kotiinkuljetusaterioita kuljettaa oman henkilökunnan lisäksi yksityinen kuljetusyrittäjä. Ruokaa kuljetetaan jakelu- ja kuumennuskeittiöille, joihinkin kaupungin työpisteisiin ja vanhusten korttelikerhoihin. Työpisteisiin kuljetetun ruuan kuljetuksen maksaa tai sen myös hoitaa ao. työpisteet. Kouluilla ja päiväkodeilla on kummallakin ruuan kuljetuksissa omat yksityiset kuljetusyrittäjänsä. Lisäksi koulujen vahtimestarit kuljettavat ruokaa. Ruokaa kuljetetaan myös Hatanpäälle kuuluvalla sisäisen postin kuljetuskalustolla Johtamisjärjestelmät Hajanaisen ruokapalveluorganisaation ns. strateginen johto on toimialoilla. Keskitettyjen ruokapalveluyksiköiden ruokapalvelupäälliköiden tehtävänä on keittiöiden operatiivinen johtaminen. Toimintaa ohjaavana työvälineenä ruokapalvelupäälliköillä toimivat talousarvion käyttösuunnitelmat. Ruokapalvelupäälliköistä koostuva johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja on keskittynyt lähinnä yhteisiin hankintoihin. 14

16 Toimialojen välinen yhteistyö Ruokapalvelut toimivat eri toimialoilla varsin itsenäisesti. Selvimmin yhteistyötä toimialojen välille on aiheuttanut keskitetty elintarvikekilpailuttaminen, jota materiaalikeskus koordinoi. Yhteistyötä on jonkin verran myös ateriatuotannossa, jolloin toimialat ovat toistensa asiakkaita keskinäisin sopimuksin, esim. koulutoimi tuottaa vanhusten kotiinkuljetusaterioita ja päivähoidon aterioita. Henkilöstön työpaikkaruokailussa on yhteiset hinnoitteluperiaatteet kaikilla tehtäväalueilla. Yhteinen ohjeistus on laadittu erikoisruokavalioille ja omavalvontaan ja yhteistä koulutusta on ollut jonkin verran. Henkilöstösijoituksia koulujen kesälomien vuoksi on tehty eri tehtäväalueille. 15

17 2.1.2 Työterveyshuollon nykytila Työterveyspalveluja on selvityksessä tarkasteltu myös yhtenä kokonaisuutena, yhtä ja yhtenäistä palvelukeskuskokonaisuutta tavoitellen. Koska kuitenkin kyseessä on kahden toimintakulttuureiltaan erilaisen yksikön yhteen liittämisestä, on asioita tarkasteltu myös kummankin yksikön osalta erikseen. Ruokapalveluihin verrattuna tätä tarkastelutapaa puoltaa myös se, että kahden eri yksikön toiminnot ovat helpommin yhteenlaskettavissa. Työterveyspalvelujen järjestäminen on vastuutettu kuntien hoidettavaksi osana kansanterveystyötä. Työterveyshuolto perustuu työnantajille asetettuihin lakisääteisiin velvollisuuksiin. Kunnallisten terveyskeskusten sijaan työnantaja voi hankkia työterveyspalvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä tai järjestää tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa. Tampereen kaupungilla on kaksi työterveyshuoltoyksikköä. Toinen on osana kansanterveystyötä hoidettava, työnantajille palvelujaan tarjoava Tullinkulman Työterveys ja toinen kaupungin omille työntekijöille palveluja tarjoava henkilökunnan terveysasema, jonka avulla kaupunki työnantajana on järjestänyt itse tarvitsemansa työterveyspalvelut. Palvelukeskusselvityksen tarkoituksena on ollut tutkia, millainen olisi se malli, jolla näistä kahdesta erillisestä yksiköstä voitaisiin yhteisymmärryksessä muodostaa yksi kaupungin työterveyshuoltoyksikkö. Yrityksiä näiden kahden yksikön yhdistämiseksi on tehty lukusia kertoja aiemmin. Työterveyshuoltoyksiköt ovat luonteeltaan erilaisia. Tullinkulman yksikkö (Tuku) toimii markkinaehtoisesti kilpailluilla markkinoilla pääasiakassekmenttinään pk-yritykset ja vastaa itsenäisesti tulonmuodostuksestaan. Henkilökunnan työterveysasema (Hete) on kaupungin sisäinen palvelutuotantoyksikkö, jolle asiakkaat on annettu ja joka kattaa menonsa kaupungin budjettirahoituksella. Heten toiminta-ajatus: Hyvä hoiva / palvelu ja huolenpito kaupungin palveluksessa olevista työntekijöistä, jotta he jaksaisivat tuottaa hyvää, laadukasta ja kilpailukykyistä tuotosta Tampereen kaupungille. Arvoina työkykyisyys ja terveys, pätevyys, asenteet ja käyttäytyminen, saavutettavuus, heten ja henkilöstön luotettavuus, uskottavuus, viestintätaito, aitous, turvallisuus, yksilöllisyyden huomioon ottaminen. Tuku:n toiminta-ajatus: Tullinkulman työterveys on työhyvinvoinnin asiantuntijaorganisaatio. Tuemme yrityksiämme terveellisen ja turvallisen työympäristön saavuttamisessa, työyhteisön toimivuuden kehittämisessä, työhön liittyvien sairauksien ehkäisyssä sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Arvot: asiakas arvossa, osaaminen huipussa, yhteydet kunnossa, moniammatillisuus toimintatavoissa. Tullinkulman Työterveys on perustettu v ja Hete v Kansanterveyslaki edellytti vuonna 1972, että kunnan tulee tuottaa kunnan alueella sijaitseville työnantajille ja yrittäjille työterveyshuoltopalveluja. Vuonna 1978 voimaan tullut työterveyshuoltolaki teki työterveyshuollon järjestämisen pakolliseksi kaikille työnantajille. Sittemmin laki (1383/ 2001) uudistettiin vuonna

18 Ydinpalvelut Työterveyshuollon ydinpalveluja ovat ennalta ehkäisevät työterveyspalvelut ja sairaanhoitopalvelut. Lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi työnantajilla on mahdollisuus järjestää vapaaehtoisena työterveyshuoltona sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa. Noin kolmannes työssäkäyvän väestön avosairaanhoidosta toteutuu työterveyshuollon kautta. Erityispiirteenä on toiminnan kohdistuminen sekä yksittäiseen työntekijään että työoloihin. Työterveyspalveluihin kuuluu työpaikan olosuhteiden selvittäminen, ns. työpaikkaselvitys, tietojen antaminen ja ohjaus esim. elintavoista ja hyvinvoinnista, työolosuhteista ja ensiavusta ja terveystarkastukset, jotka voivat olla ennalta ehkäiseviä, seuraavia tai työkykyä selvittäviä. Sairaanhoito voidaan jakaa työterveyspainotteiseen yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon, erikoislääkäreitä konsultoivaan ja erikoislääkäritasoiseen sairaanhoitoon. Erikoislääkäritasoista sairaanhoitoa KELA ei korvaa työterveyshuoltotoimintana. Toimintoina tarkasteltuna sairaanhoito voi sisältää vastaanottotoiminnan, tutkimustoiminnan, lausuntojen kirjoittamisen ja reseptin uusinnan. Muuna terveydenhoitona pidetään muun muassa työhön liittymättömiä rokotuksia. Ydinpalveluiden tilastointitavat työterveyspalveluiden osalta ovat Tuku:lla ja Hete:llä niin paljon erilaiset, että ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Sairaanhoidossa molemmat ovat tilastoineet vastaanottokäynnit, joita näillä asiakasmäärältään liki samansuuruisilla yksiköillä oli vuonna 2003 Hete:llä kappaletta ja Tuku:lla kappaletta. Hete:llä omien lääkäreiden hoitamia käyntejä oli kaikista käynneistä 32 % ja Tuku:lla 69 %. Hete:llä oli ulkopuolelta ostettuja lääkärikäyntejä kappaletta, joista erikoislääkäreitä ilman Kelan korvausta 1662 kappaletta. Tuku:lla on ostopalveluna tuotettuja lääkärikäyntejä vuodelta 2003 kesäkuusta lähtien 3501 kappaletta Asiakkaat Työterveyshuollon asiakkaina ovat Tampereen seudun pk-yritykset ja Tampereen kaupungin työntekijät. Henkilöasiakkaita on yhteensä yli : Tuku:lla 1148 työnantajan tai yrittäjän työntekijää ja Hete:llä kaupungin viideltä toimialalta ja 45 tehtäväalueelta palveluihin oikeutettua. Tuku:n pk-yritysasiakkaista enintään 10 työntekijän yrityksiä on 85 %. Suurimpia asiakkaita Tuku:lla ovat mm. Instrumentointi Oy tytäryhtiöineen (n. 550 henk.), ISS Suomi Oy tytäryhtiöineen (n. 450 henk.), Tampereen kihlakunnan poliisilaitos (357 henk.), Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (268 henk.), Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (228 henk), Tampereen aikuiskoulutussäätiö (213 henk.), Securitas Oy tytäryhtiöineen (n. 250 henk.), Sähköpeko Oy (n. 200 henk.), Tampere-talo (n. 70 henk.) ja Tekonivelsairaala Coxa Oy (75 henk.). Toimialajaon mukaan tarkasteltuna Tuku:n suurin asiakasryhmä on koulutus ja sosiaali- ja terveysala, yhteensä n asiakasta, kun vastaavantyyppisiä asiakkaita on Hete:n asiakkaina Seuraavaksi suurin asiakasryhmä on kaupan ja ravitsemusalan asiakkaat, joita Tuku:lla on Hete:n asiakkaista tähän ryhmään voidaan 17

19 tulevaisuudessa lukea 600 ruokapalvelukeskuksen työntekijää. Kuljetuksen ja tietoliikenteen toimialalla Hete:llä on liki saman verran asiakkaita kuin Tuku:lla, n Asiakastyytyväisyyskyselyjä Tuku:lla on tehty säännöllisesti ja tulokset ovat olleet hyviä tai erinomaisia. Hete:llä on tehty asiakastyytyväisyyskyselyt sairaanhoidosta vuosina 2000 ja 2001 ja niistä on saatu hyvät arvosanat. Palvelujen luovutus tapahtuu Tuku:lla asiakassopimusten pohjalta, Hete:llä asiakkaita palvellaan terveydenhuoltosäännön (1981, 1991) pohjalta Kumppanuudet ja ostopalvelut Työterveyshuolto käyttää paljon ulkoisia palveluja. Laboratoriopalvelut hankintaan Laboratoriokeskukselta. Kuvantamispalvelut Tuku hankkii sisäisesti Hatanpään sairaalalta ja Hete yksityisiltä palveluntarjoajilta. Lisäksi ostetaan paljon lääkäripalveluja, jotka Tuku on kilpailuttanut, mutta Hete hankkii sopimalla pitkäaikaisen kumppanuuden pohjalta. Hete:llä ulkoisia palvelujen ostoja toimintamenoista oli 46 % ja Tuku:lla 23 %vuonna Tuku:n tärkeä yhteistyötaho on Pihlajalinnan lääkärit ja Hete:n Koskiklinikka, Reflex (nyk. Mehiläinen), Röntgentutka ja Röntgenkeskus. Palveluja hankittiin työterveyshuoltoon vuonna 2003 yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla: lääkäripalveluja eurolla (Hete:n osuus 80%), laboratoriopalveluja eurolla (Hete:n osuus 66 %), röntgenpalveluja eurolla (Hete:n osuus 79 %) ja asiantuntijapalveluina psykologipalveluja (vain Hete) eurolla Resurssit Resursseina on tarkasteltu henkilöstöä, tiloja, välineitä ja tietojärjestelmiä sekä taloutta. Henkilöstö Henkilöstöä työterveyshuollossa on vakansseina tarkasteltuna 74,5. Näistä työterveyshuollon ammattihenkilöitä on 49, asiantuntijoita 8,5 ja tukipalveluhenkilöitä 17. Tuku:lla henkilöstöä on 44 ja Hete:llä 33,5. Tukun lääkärivakansseista kuitenkin 3 on täyttämättä ja 3 osa-aikaisesti hoidettuja hoitovapaiden vuoksi. Tiedot ovat vuoden 2004 keväältä. Työterveyshuollon ammattihenkilöitä eli lääkäreitä ja terveydenhoitajia Tuku:lla on 26 ja Hete:llä 23. Asiantuntijoina Tuku:lla on 1 työterveyspsykologi ja 3 työfysioterapeuttia ja Hete:llä 1 sairaanhoitaja ja 3,5 työfysioterapeuttia. Tukipalveluhenkilöitä Hete:llä on 6 ja Tuku:lla 11. Tukun tukipalveluhenkilöstön määrä on suurempi, koska siellä lääkärit tarvitsevat tekstinkäsittelijöitä ja koska yrityslaskutukseen, raportointiin, tarjouspyyntöihin vastaamiseen, asiakassopimusten tekoon sekä kilpailuttamiseen tarvitaan voimavaroja. Edellisten lisäksi määräaikaisia työntekijöitä on Hete:llä yksi työterveyshoitaja ja Tuku:lla puolikas vastaanottoavustaja. Työllistettyjä on Hete:llä 1 vastaanottoavustajan tehtävissä ja Tuku:lla 1 toimistotehtävissä. 18

20 Hallinnollista henkilöstöä johtamisessa, kehittämisessä ja toiminnan suunnittelussa on yhteensä 4 henkilön työpanoksen verran ja yleis- talous ja henkilöstöhallinnossa samoin 4 työpanoksen verran. Tilat Molemmat työterveyshuoltoyksiköt toimivat tilakeskukselta vuokratuissa tiloissa. Työterveyshuollon tilat muodostuvat asiakastiloista, vastaanottohuoneista, toimenpidetiloista, fysiatrian tiloista, toimistotiloista, ryhmätiloista, sosiaalitiloista ja varastotiloista. Tuku:n 1597 neliötä sijaitsevat Tullinkulman kiinteistössä, missä etuna on se, että Laboratoriokeskuksen toimipiste sijaitsee samassa kiinteistössä. Tuku:n tilat ovat kolmessa kerroksessa siten, että lääkärien, työterveyshoitajien, työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologin vastaanottotiloja on kahdessa kerroksessa ja toimistotilat ovat yhdessä kerroksessa. Tilat ovat uudet ja viihtyisät, mutta etenkin lääkäreiden työhuoneet ovat ahtaita, koska työhuoneet on jouduttu puolittamaan, jotta tilat saadaan riittämään. Tiloista maksettiin vuonna 2004 vuokraa euroa. Hete:n tilat sijaitsevat Keskustorin kupeessa vanhassa virastotalossa. Tilat ovat sokkeloiset, soveltuvat huonosti asiakaspalveluun, ovat hankalasti kolmessa kerroksessa eikä talossa ole hissiä. Neliöitä on Laboratoriokeskuksen toimipiste on muuttanut talon alakerrasta Hämeenkadulle vuonna Tiloista maksetaan vuokraa vuonna euroa. Molempien yksikköjen tilat ovat käytössä ma to klo 8 16 ja pe klo Tuku on avoinna lisäksi klo 18:aan kerran viikossa. Välineet ja tietojärjestelmät Työterveyshuoltotoiminta ei vaadi mitään suuria laitteistoja, vaan lääkäri- ja hoitotoiminnan normaali pienvälineistö riittää. Ainut suurempi, lähinnä tilainvestointi, on kuuloeriö. Työterveyshuoltoyksiköillä on erilaiset tietojärjestelmät. Tuku käyttää sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön otettua Pegasos-ohjelmaa ja Hete Provita + -ohjelmaa. Hete:llä on ohjelman päivityksen loppumisen vuoksi otettava uusi ohjelma käyttöön vuonna Molemmilla yksiköillä on käytössä AdeEkon taloushallinto-ohjelma ja Fortimen henkilöstötietojärjestelmä. Talous Vuonna 2003 Tuku on nettobudjetoitu yksikkö ja Hete bruttobudjetoitu. Hete muutettiin vuoden 2004 alusta myös nettobudjetoiduksi yksiköksi. Hete:n toimintamenot olivat vuonna 2003 n. 2,6 milj. euroa ja Tuku:n n. 2,3 milj. euroa. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista oli Hete:llä 43 % ja Tuku:lla 65 %. Hete:n toiminta on rahoitettu verorahoilla ja Kela-korvauksilla. Hete:n kate on 1,36 milj. euroa miinuksella. Tuku on saanut rahoituksensa asiakasmaksuina. Lisäksi on se on 19

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus

TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN - Taloushallinnon toimintojen kartoitus 28.6.2002 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSHALLINNON SÄHKÖISTÄMINEN ISBN: 951-609-168-7 Toimittaja: Jonna Järvinen Julkaisija: Tampereen kaupunki, Suunnittelu- ja rahoitusryhmä Paino: Tampereen kaupungin painatuskeskus

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS

KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS KITEEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 KV 29.8.2011 43 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. KITEEN KAUPUNKI TYÖNANTAJANA... 4 3. KEHITTÄMISTYÖ VUONNA 2010... 5 Tiedotus ja viestintä... 6 Koulutus ja

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot