JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA"

Transkriptio

1 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003

2 2 TIIVISTELMÄ Tampereen teknillisen yliopiston materiaalivirtatutkimusryhmän projektitavoitteena on määrittää jätehuollon tiedonhallinnan toiminnallinen systeemikuvaus, jolla luodaan perusta jätehuoltoa palvelevien tietojärjestelmien kehittämiselle. Systeemikuvaus sisältää muun muassa laskentaoperaatiot raportoinnissa, toiminnan ohjauksessa sekä jätehuoltojärjestelmien suunnittelussa ja optimoinnissa tarpeellisten tietojalosteiden tuottamiseksi. Määrittelytyöllä mahdollistetaan ja tuetaan myös erillisten tietojärjestelmien yhdistämistä. Tavoitteena on myös edistää sähköistä ja mahdollisimman saumatonta tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä. Tämä raportti antaa projektissa suoritetun tiedonhallintakartoituksen tulokset. Kartoitus toteutettiin pääosin vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla. Tässä raportissa esitellyt toimijat edustavat kattavasti koko jätehuoltotoimijoiden kenttää Suomessa. Jätehuoltotietoa kerätään ja jalostetaan lähinnä operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseksi sekä lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi. Useinkaan ei ole laajemmin ja syvällisemmin mietitty, miten erilaisia tietojalosteita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi jätehuoltojärjestelmien suunnittelussa ja optimoinnissa tai monitoroinnissa. Jätealan tiedonhallinnalle tyypillistä on konservatiivisuus. Tiedonhallinta halutaan suorittaa totutulla tavalla ja tiedonhallintamenettelyjen muutosten tuomia hyötyjä ei aina osata nähdä ennalta. Suuret kustannukset tai liian suuri työmäärä nähdään esteeksi tietojalosteiden tuottamiselle, vaikka niille olisikin tarvetta. Tietojalosteen tuottamisen mahdollisuutta ei myöhemminkään harkita, vaikka tietojalosteen tuottamisen vaatima työmäärä ja kustannukset olisivatkin laskeneet esimerkiksi tekniikan kehittymisen myötä. Jätealalla tiedon kokeminen tarpeelliseksi on hyvin subjektiivista eli riippuu paljon toimijan (esim. yrittäjä, kilpailuttaja, jätehuollon suunnittelija, jätteentuottaja) näkökulmasta. Tiedonhallinnan hyötyjen arviointi on vielä melko kustannuspainotteista. Ympäristö-, ekotehokkuus-, palvelun laatu- ja turvallisuusnäkökohtia ei ole selkeästi tunnistettu hyötyjen arvioinnissa. Jätealan tiedonhallintaa ei juuri ole tarkasteltu kattavasti kokonaisuutena ja eri tiedontarvitsijoiden tietotarpeita huomioiden. Tietojärjestelmiä on kehitetty lähinnä yksittäisten toimijoiden näkökulmista ja yleensä palvelemaan vain yhtä operatiivista toimintoa. Tietojen kokoaminen yhteen erillisistä järjestelmistä esimerkiksi tilastointia varten sisältää paljon manuaalisia työvaiheita. Eri toimijoiden tuottaman jätealan tiedon vertailtavuus on puutteellista. Tiedonjalostusmenettelyt eivät ole yhtenäisiä. Tietojalosteiden dimensioiden esitys ei aina ole selkeätä. Joissakin tapauksissa saatetaan verrata keskenään tietojalosteita, joilla on eri dimensiot. Tiedon tarkkuudesta ei ole aina selkeää kuvaa. Monia tietojalosteita laadullisesti riittävän tarkkoina ei nykyisillä tiedonjalostusmenettelyillä pystytä tuottamaan vaan joudutaan tyytymään arvioihin. Jätelajien keräyksen optimointiohjelmistoja tai jätehuollon päätöksenteon tukijärjestelmiä ei Suomessa vielä ole merkittävästi käytetty. Esimerkiksi keräyksen ja kuljetuksen reitinsuunnittelu on paljolti manuaalista työtä, vaikka siinä hyödynnettäisiinkin tietotekniikkaa ja paikkatietojärjestelmiä. Suunnittelussa käytettäviä työkaluja ei ole erityisesti toteutettu huomioimaan jätehuollon ominaispiirteitä. Reittien optimointi tapahtuu käytännön keräystyössä kokemukseen perustuen ja hyviksi koetut reitit pysyvät pitkään muuttumattomina. Euroopan Unionin säädöksistä on tullut ja tulevaisuudessa tulee uusia velvoitteita ja vaatimuksia jätealan tiedonhallinnalle. Velvoitteet liittyvät esimerkiksi kierrätys- ja hyötykäyttöasteiden seuraamiseen ja jätetilastointiin. Uusia vaatimuksia tulee myös jätteentuottajien taholta. Jätteentuottajat haluavat entistä tarkempaa tietoa tuottamistaan jätevirroista muun muassa ympäristöjärjestelmiään varten.

3 3 ALKULAUSE iwaste on Kuopion yliopiston Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmän ja Tampereen teknillisen yliopiston Bio- ja ympäristötekniikan laitoksen materiaalivirtatutkimusryhmän yhteisprojekti, jossa päärahoittajana on Teknologian kehittämiskeskus - TEKES. Hanke kuuluu STREAMS Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa teknologiaohjelmaan. Hankkeessa rahoittajina ja työpanoksilla ovat myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Jätekukko Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy, Iisalmen Keräysöljy Oy, Tietomitta Oy, Ecomond Oy ja Syncron Tech Oy. iwaste hanke käynnistyi syksyllä 2002 ja jatkuu vuoden 2004 loppuun. Yhteisprojektin kuvaus on esitetty iwaste-verkkosivulla (http://envi.uku.fi/iwaste), jossa on esitetty myös vuonna 2004 projektiin tulleet yritysrahoittajat. Yhteisprojektin ensimmäisessä vaiheessa suoritettiin jätehuollon toiminnallisen tiedonhallinnan piiriin kuuluvan tiedon, ohjelmistojen, ulkopuolisten hyödynnettävissä olevien rekisterien ja tietokantojen sekä tiedontarvitsijoiden nykytilan ja tiedonhallintaan kohdistuvien kehitystarpeiden kartoitus. Tähän raporttiin on koottu keskeiset tulokset Tampereen teknillisen yliopiston materiaalivirtatutkimusryhmän suorittamasta kartoituksesta, joka kohdennettiin jätehuoltotoimijoiden nykyiseen tiedonhallintaan. Raportin liitteenä on Kuopion yliopiston tutkimusryhmän laatima lyhyt katsaus Suomessa jätehuoltoalalla käytössä olevista tietojärjestelmistä. Kiitämme rahoittajia ja kartoitukseen haastatteluissa ja muilla tavoin tietoja antaneita henkilöitä ja yhteisöjä. Toivomme tämän raportin sisältämän informaation tukevan jätehuoltotoimijoita ja heille tiedonhallintapalveluja tarjoavia yrityksiä kehittämishankkeissa. Tampere Simo Isoaho TTY - materiaalivirtojen tutkimusryhmän vastaava

4 4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...2 ALKULAUSE...3 SISÄLTÖ JOHDANTO MENETELMÄT JA MATERIAALIT KYSELY ALUEELLISILLE JÄTELAITOKSILLE Kyselyn suoritus Kyselyn tulokset Kyselyn tulosten tulkinta HAASTATTELUT YTV Pirkanmaan Jätehuolto Oy SOL Ympäristöpalvelut Veikko Lehti Oy Pakkausteknologia PTR Ry Paperinkeräys Oy Länsisuomen ympäristökeskus (VAHTI) Tilastokeskus Ympäristöministeriö Tampereen tulli Syncron Tech Oy Komartek Oyj NYKYTILA-ARVIO KEHITYSTARPEET...53 LIITTEET 1 Kysely alueellisille jätelaitoksille 2 Kooste kyselyn vastaajien vapaamuotoisista kommenteista 3 Kuopion yliopiston tutkimusryhmä: Jätehuoltoalalla käytettäviä tietojärjestelmiä

5 5 1 JOHDANTO Yhdyskuntien jätehuollossa on tapahtunut menneen vuosikymmenen aikana merkittäviä muutoksia. Jätteiden syntypaikkalajittelu on lisännyt erillisten jätelajivirtojen lukumäärää. Jätelajien käsittely ja hyödyntäminen ovat yleistyneet. Nämä muutokset ovat tehneet jätehuoltojärjestelmistä entistä monimutkaisempia ja vaikeammin hallittavia. Myös jätehuollon järjestäjätasolla on tapahtunut merkittävä murros. Kunnat ovat alkaneet järjestää yhdyskuntajätteiden jätehuollon laaja-alaisena yhteistyönä ja tehtäviä hoitamaan on perustettu alueellisia jätelaitoksia. Lisäksi tuottajan vastuu periaatteen laajeneminen on siirtänyt tiettyjä jätelajeja kunnan lakisääteisestä jätehuollosta tuottajien perustamille tuottajavastuuyhteisöille. Jätehuoltojärjestelmien monimutkaistuminen ja paine jätehuollon edelleen kehittämiselle luovat kasvavan tarpeen jätehuollon eri toiminnoissa syntyvän tiedon kokonaisvaltaisemmalle hallinnalle. Jätehuollon tiedolla on laaja joukko tarvitsijoita. Jätehuoltotoimijoiden keräämää tietoa käytetään enenevässä määrin toimintojen ja prosessien suunnittelussa, kehittämisessä ja ohjaamisessa, jätehuoltopalvelujen hankinnassa, asiakaspalvelussa, neuvonnassa sekä ympäristöseurannassa ja -valvonnassa. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen ovat muuttumassa teollisuusprosessityyppisemmiksi, jolloin prosessien ohjaamiseksi tarvittavan tiedon tarve ja tuottaminen siirtyvät uudelle tasolle. Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi yhdyskuntajätehuollon strategisessa suunnittelussa luotettavan ja ajantasaisen tiedon saaminen on perusedellytys. Jäteneuvonnassa seuraava aste on kohdentaa neuvontaa jätteentuottajakohtaisesti, mikä merkitsee kasvanutta tarvetta tuottajakohtaisten jätetietojen saamiseen toimialoittain. Jätteentuottajat ovat myös itse entistä kiinnostuneempia saamaan tarkempaa tietoa tuottamistaan jätteistä muun muassa ympäristöjärjestelmiään varten. Jätehuollon tietoja tarvitaan myös viranomaisten tilastoihin ja tutkimustyössä. Kansainvälisiä tilastoja varten tarvitaan vertailukelpoista tietoa maamme jätehuollosta. Jätehuollon tiedonkeruu on vielä hajanaista ja muun muassa erilaisten tunnuslukujen määrittelyperusteet ovat puutteellisia. Tiedon kokoaminen ja jalostus esimerkiksi viranomaisraportteja varten sisältää aikaa vieviä, manuaalisia vaiheita. Tiedon tarkkuudessa on usein paljonkin parantamisen varaa. Jätehuollon tiedonhallintaa on kehitetty lähinnä erillisiä toimintoja palvelevien ohjelmistojen tasolla. Kokonaisvaltaiselle eri toimijoiden tietotarpeet huomioivalle tarkastelulle on olemassa selkeä tarve. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmän lähtökohtana iwaste-projektissa on jätehuoltojärjestelmien systeemitarkastelu, jossa pyritään huomioimaan mahdollisimman laajasti eri tarvitsijoiden tietotarpeet. Systeemitarkastelun päämääränä on jätehuollon tiedonhallinnan toiminnallinen systeemikuvaus, joka tunnistaa toimijoiden sisäiset ja eri toimijoiden väliset informaatiovirrat sekä nykytilanteessa että ideaalitapauksessa. Tiedonhallinnan toiminnalliseen systeemikuvaukseen perustuen TTY:n tutkimusryhmän tavoitteena on luoda jätehuollon tiedonhallinnan sähköinen prototyyppisovellus, jossa on systemaattisesti määritelty jätehuollon tiedonjalostuksen alkudata sekä erilaiset mahdolliset tiedonjalostuspolut. Prototyyppisovellus on tiedonhallinnan määrittelytyökalu. Se huomioi eri jätehuoltojärjestelmien erilaisuuden ja mahdollistaa tiedonhallinnan räätälöimisen jätehuoltojärjestelmäkohtaisesti. Eri jätehuoltojärjestelmissä alkudataa on mahdollista kerätä erilaisella tarkkuudella. Tällöin myös tietojalosteiden tarkkuus vaihtelee jätehuoltojärjestelmien välillä. Sovellus mahdollistaa eri tarkkuusluokkaisten tietojalosteiden tuottamisen ja tunnistaa nämä tarkkuusluokat. Systeemilähtöisesti rakennettu jätehuollon tiedonhallinta tuottaa tarkempaa ja nykyistä laajempaa tietoaineistoa muun muassa oman toiminnan arviointia, suunnittelua ja ylläpitoa varten. Tiedonjalostuksen helpottuminen ja automatisoituminen vähentävät laskelmien ja raporttien laadintaan vaadittavaa työaikaa. Manuaalivaiheiden pois jääminen vähentää osaltaan tiedonjalostuksessa tapahtuvia virheitä. Kehittynyt tiedonhallinta edistää uusien teknologioiden käyttöottoa esimerkiksi jäteautojen ajo-opastukseen, jätteenkeräyksen ja kuljetusten optimointiin, tuottajakohtaisten jätemäärien seurantaan, laskutukseen, jätteiden ja kierrätysmateriaalien vastaanottoon ja käsittelyyn sekä asiakastietojen hallintaan.

6 Tässä jätehuoltojärjestelmien tiedonhallinnan systeemitarkastelun ensimmäisessä vaiheessa, johon tämä raportti peruastuu, tarkastellaan jätehuollon tiedonhallinnan nykytilaa Suomessa. Tarkastelu kohdistuu kattavasti jätehuollon tiedontarvitsijoihin ja tiedontuottajiin, heidän tiedonhallintajärjestelmiinsä sekä toimijoiden sisäisiin ja eri toimijoiden välisiin informaatiovirtoihin. Lisäksi tarkastellaan datan keräämisen ja tiedonjalostuksen käytäntöihin sekä datan ja tiedon tarkkuuteen ja ajantasaisuuteen. Systeemitarkastelussa huomioidaan myös jätehuollon tiedonhallintajärjestelmien kytkeytyminen muihin jätehuollon ulkopuolisiin tiedonhallintajärjestelmiin ja rekistereihin sekä näiden ulkopuolisten tietojärjestelmien hyödyntämiseen jätehuollossa. Nykytilakartoituksen yhteydessä pyrittiin myös selvittämään datan keräämisen ja tiedon jalostamisen kansalliset kehitystarpeet eri toimijoiden näkökulmasta. 6

7 7 2 MENETELMÄT JA MATERIAALIT Jätehuollon toimijoita ja tietojärjestelmiä sekä jätehuollossa hyödynnettäviä ulkopuolisia tietojärjestelmiä ja rekisterejä kartoitettiin alkuvaiheessa muun muassa kirjallisuuden avulla. Lisäksi kartoitettiin lainsäädännössä annetut jätehuollon tiedonhallintaan liittyvät velvoitteet. Haastattelujen avulla selvitettiin tarkemmin eri jätehuollon toimijoiden tiedonhallintaa, heidän tietojärjestelmiään, datan keruuta, tiedonjalostusta sekä informaatiovirtoja eri toimijoiden välillä. Erityistä huomiota kiinnitettiin sähköisiin ja automaattisiin vaiheisiin tiedonkeruussa, tiedonjalostuksessa ja tiedonsiirrossa. Tiedon luotettavuus, tietotarpeet ja tiedon käyttötarkoitukset olivat myös tarkastelun kohteena. Lisäksi haastatteluilla pyrittiin kartoittamaan tiedonhallinnan rajoituksia (tekniset ja toiminnalliset, tietosuoja, kustannukset, toimijoiden halukkuus ym.) eri toimijoiden kannalta. Haastatelluilta toimijoilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään jätehuollon tiedonhallinnan kehittämistarpeista. Yksityiskohtaiset haastatteluraportit on koottu lukuun neljä. Haastateltuja toimijoita olivat: - alueelliset jätelaitokset: YTV Jätehuolto, Pirkanmaan Jätehuolto Oy - keräys- ja kuljetusyritykset: Veikko Lehti Oy (Pori), SOL Ympäristöpalvelut (Tampere) - tuottajavastuuyhteisöt: Pakkausteknologia PTR ry, Paperinkeräys Oy - viranomaiset: Länsi-Suomen Ympäristökeskus (VAHTI), Ympäristöministeriö, Tampereen tulli - Tilastokeskus - tietojärjestelmätoimittaja: Syncron Tech Oy - tietojärjestelmätoimittaja: Komartek Oyj Alueellisten jätelaitosten jätehuollon tiedonhallintaa ja sen kehitystarpeita selvitettiin kaikille jätelaitoksille lähetetyllä kyselyllä (liite 1). Kysely kohdennettiin tiedonhallinnan avainhenkilöille, kuten toimitusjohtajille, laitospäälliköille ja tiedottajille vastattavaksi. Kysely sisälsi esimerkkejä jätelaitosten tiedonhallinnan kokonaisuutta laajalti edustavista tietojalosteista. Tietojalosteita pyydettiin arvioimaan viidestä eri näkökulmasta. Kyselyllä pyrittiin alustavasti selvittämään, minkä tyyppistä tietoa ja millä tarkkuudella jätelaitokset tarvitsevat tai haluaisivat tietoa saada. Kyselyn tulokset antoivat alustavan kuvan jätelaitosten tiedonkeruusta ja jalostuksesta. Kyselyn tulokset ja tulosten tarkastelu on esitetty luvussa kolme.

8 8 3 KYSELY ALUEELLISILLE JÄTELAITOKSILLE 3.1 Kyselyn suoritus Jätehuollon tiedonhallintaa ja sen kehittämistarpeita kartoittava kysely lähetettiin kaikille Jätelaitosyhdistyksen jäsenlaitoksille (32 kpl). Vastauksia saatiin yhteensä 13 kappaletta. Asukaspohjaltaan vastanneet alueelliset jätelaitokset edustavat 60 % toimialueidensa koko väestömäärästä ja 52% koko Suomen väestöpohjasta. Kysely lähetettiin jätelaitoksille sähköpostitse ja vastausaikaa annettiin asti. Niille, jotka eivät vastanneet määräaikaan mennessä, lähetettiin kysely uudelleen Vastaajia pyydettiin arvioimaan 19 esimerkkitietojalosteen tarvetta ja tiedontuottamista jätelaitoksen näkökulmasta. Vastausnäkökulmia oli kullekin tietojalosteelle viisi kappaletta (tarvitsija, tarve, tietotila, tiedonjalostus ja tietolaatu) ja kuhunkin näkökulmaan oli valmiina kolme vastausvaihtoehtoa, joista vastaajat saivat valita sopivimman. Vastausvaihtoehdot selityksineen on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Tietojalostekyselyn vastaussarakkeet ja vastausvaihtoehdot. Sarake Tarvitsija Tarve Vaihtoehdot sisäinen (jätelaitos tarvitsee tietoa omassa toiminnassaan) ulkopuolinen (vain ulkopuoliset tarvitsevat tiedon, esim. viranomaiset) molemmat (sekä jätelaitos että ulkopuoliset tarvitsevat tiedon) välttämätön (jätelaitoksen on välttämätöntä tuottaa tieto joko omaa toimintaa varten tai ulkopuoliselle) kohtalainen (tieto voi olla tarpeellinen omassa toiminnassa tai ulkopuolisille) tarpeeton (ei nähtävissä hyötyjä omalle toiminnalle eikä myöskään ulkopuolisille) Tietotila käytössämme (tieto on jätelaitoksen hallussa tai saatavissa) ei ole käytössämme (tietoa ei ole jätelaitoksella) haluamme (tietoa ei ole jätelaitoksella, mutta jätelaitos haluaisi sen) Tiedonjalostus siedettävä (tiedon tuottamista tai saamista ei koeta vaikeaksi tai työlääksi) liian työläs (tiedon tuottaminen tai saaminen vaikeaa tai työlästä) en osaa sanoa Tietolaatu riittävä (tiedon tarkkuus tai laatu riittää) riittämätön (tiedon tarkkuus tai laatu saisi olla parempi) en osaa sanoa Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa vapaamuotoisia kommenttejaan tietojalosteita koskien. Vastaajien vapaamuotoiset kommentit on koottu liitteeseen 2. Tietojalostekyselyyn valittiin esimerkkejä jätelaitosten tiedonhallintaa laajasti edustavista tietojalosteista. Biojäte valittiin esimerkkijätelajiksi suurimmassa osassa tietojalosteita, koska biojätelajia kerätään useimmissa suomalaisissa jätehuoltojärjestelmissä ja se on käsitteenä yksiselitteisimmin vakiintunut. Tietojalosteen nimen lisäksi kyselykaavakkeessa annettiin kaikille tietojalosteille myös dimensio, johon vastaajien toivottiin kiinnittävän erityistä huomiota. Pelkkä tietojalosteen nimi ei riitä kuvaamaan tietojalostetta yksiselitteisesti. Tietojaloste-esimerkit dimensioineen on esitetty taulukossa 2.

9 9 Taulukko2. Kyselyn esimerkkitietojalosteet dimensioineen Tietojalosteen nimi Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb =lyijy) Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Keräysajoneuvon reaaliaikainen sijainti Tietojalosteen dimensio t/aikajakso, märkäpainona paino-%/aikajakso, märkäpainona paino-% epäpuhtausmateriaaleja/aikajakso, märkäpainona paino-% vastaanotetusta biojätteestä/aikajakso kg/hlö/aikajakso, märkäpainona kg/keräysvälinetyyppi/aikajakso, märkäpainona kg/m3/keräysvälinetyyppi/aikajakso /t vastaanotettua jätettä/aikajakso /t asuinkerrostaloista vastaanotettua biojätettä/aikajakso gch4/vastaanotettua biojätettä/aikajakso gco2/vastaanotettua biojätettä/aikajakso kpl/aikajakso kpl/valitustyyppi/aiheellisuusluokka/aikajakso paino-% käsittelykapasiteetista/aikajakso % maksimikäyttöajasta/aikajakso mgpb/t humusta, kuivapainona/aikajakso t/aikajakso/vastaanottopaino tilavuus-%/keräysvälinetyyppi/aikajakso klo,pvm, sijaintipaikan koordinaatit tai osoite 3.2 Kyselyn tulokset Kyselyn tuloksista laadittiin graafiset kuvaajat, joissa on esitetty vastaajien eri näkökulmissa tekemät vaihtoehtovalinnat prosentuaalisina osuuksina vastausten kokonaismäärästä kunkin tietojalosteen osalta. Vastausnäkökulmakohtaiset (tarvitsija, tarve, tietotila, tiedonjalostus, tietolaatu) tulokset on esitetty kuvissa 1 5. Vastaajien esittämät vapaamuotoiset kommentit on koottu liitteeseen 2.

10 10 Tarvitsija Keräysajoneuvon realiaikainen sijainti Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb = lyijy) Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani) Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % sisäinen ulkopuolinen molemmat ei vastausta Kuva 1. Tiedontarvitsija-näkökulma kyselyn esimerkkitietojalosteisiin eli kuka tarvitsee tietoa.

11 11 Tarve Keräysajoneuvon realiaikainen sijainti Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb = lyijy) Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani) Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % välttämätön kohtalainen tarpeeton ei vastausta Kuva 2. Tarve-näkökulma kyselyn esimerkkitietojalosteisiin eli mikä on tiedon tarpeellisuus ja hyöty tarvitsijoille.

12 12 Tietotila Keräysajoneuvon realiaikainen sijainti Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb = lyijy) Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani) Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % käytössämme ei ole käytössämme haluamme ei vastausta Kuva 3. Tietotila-näkökulma kyselyn esimerkkitietojalosteisiin eli missä laajuudessa tietoa tällä hetkellä käytetään.

13 13 Tiedonjalostus Keräysajoneuvon realiaikainen sijainti Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb = lyijy) Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani) Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % siedettävä liian työläs en osaa sanoa ei vastausta Kuva 4. Tiedonjalostus-näkökulma kyselyn esimerkkitietojalosteisiin eli kuinka työlääksi tiedon tuottaminen tällä hetkellä koetaan.

14 14 Tietolaatu Keräysajoneuvon realiaikainen sijainti Eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella Kerätyn keräyspaperin määrä alueellisen jätelaitoksen toimialueella Biojätteestä tuotetun humuksen puhtausaste (Pb = lyijy) Biojätteen käsittelylaitoksen häiriöseisokkien kokonaisaika Biojätteen käsittelylaitoksen käyttöaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät asiakasvalitukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen vakavat tapaturmat Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO2-päästö Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen kokonaismetaanipäästöt (CH4 = metaani) Alueellisen jätelaitoksen asuinkerrostaloista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset Yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä Erilliskerätyn biojätteen määrä asuinkerrostalon keräysvälineessä Alueellisen jätelaitoksen kotitalouksista vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen hyödyntämisaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen puhtausaste Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen keräyssaanto Alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman, erilliskerätyn biojätteen määrä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % riittävä riittämätön en osaa sanoa ei vastausta Kuva 5. Tietolaatu-näkökulma kyselyn esimerkkitietojalosteisiin eli millaiseksi tiedon laatu tällä hetkellää koetaan.

15 Kyselyn tulosten tulkinta Alueellisten jätelaitosten jätehuoltojärjestelmät poikkeavat toisistaan. Kaikilla jätelaitoksilla ei esimerkiksi ole omaa biojätelajin käsittelylaitosta, vaikka biojätelajin keräys onkin jätelaitoksen toimialueella toteutettu. Useimmat jätelaitokset kilpailuttavat jätelajien keräyksen ja kuljetuksen, mutta yksityiset yritykset suorittavat käytännön työn. Keräys ja kuljetus voi olla myös suoraan yrittäjien sopimusperäisesti järjestämää. Tämä toiminnallisen taustan erilaisuus voi olla syynä esimerkiksi siihen, että jopa 30 % vastaajista koki keräysajoneuvon reaaliaikaisen sijainnin tarpeettomaksi tiedoksi. Vastaukset joiltakin osin viittaavatkin siihen, että vastaajat ovat todennäköisesti pohtineet tietojalosteen tarvetta lähinnä nykyisen toimintansa kannalta. Tietojalosteet, jotka koskevat oman jätelaitoksen ulkopuolista toimintaa, on saatettu vastaustilanteessa kokea tällöin tarpeettomiksi. Suurin osa kyselyn tietojalosteista on kuitenkin sellaisia, että ne koskevat kaikkia jätelaitoksia. Jätelaitosten jätehuoltojärjestelmien erojen vaikutuksia ei voida eritellä tämän kyselyn tulosten tarkastelussa. Tarvitsija ja Tarve -näkökulmiin vastaajat olivat vastanneet johdonmukaisesti. Kaikki, jotka olivat vastanneet tietojalosteella olevan joko ulkopuolisia tai sisäisiä tarvitsijoita, olivat myös Tarve -sarakkeessa vastanneet tietojalosteen olevan joko välttämätön tai kohtalaisen tarpeellinen. Kaikille tietojalosteille näyttäisi vastausten perusteella olevan jätelaitoksissa sisäisiä tiedontarvitsijoita. Vain hyvin harvoin vastaajat vastasivat tiedontarvitsijan olevan ainoastaan ulkopuolinen. Kaikkien tietojalosteiden kohdalla useimmat vastaajat olivat sitä mieltä, että tietojalosteella on joko sisäisiä tai ulkopuolisia tarvitsijoita. Tyhjien vastausten määrä oli suurin tietojalosteelle keräysajoneuvon reaaliaikainen sijainti, jota neljän vastaajan mielestä eivät tarvitse sisäiset eivätkä ulkopuoliset tiedontarvitsijat. Kysytyssä muodossa tietojalosteen ja paikkatiedon reaaliaikaisen siirron tuomien mahdollisuuksien tiedostaminen on voinut olla selkiytymätöntä vastaajan arjen kiireiden näkökulmasta. Kyselyn tulosten perusteella joukossa ei näyttäisi olevan jätelaitoksille täysin tarpeettomia tietojalosteita. Vähintään puolet vastaajista katsoi jokaisen tietojalosteen olevan joka välttämätön tai kohtalaisen tarpeellinen. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tietojaloste alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen määrä on välttämätöntä tietoa. Tätä tietoa tarvitsevat kaikkien vastaajien mukaan sekä jätelaitoksen sisäiset että ulkopuoliset tiedontarvitsijat. Myös tietojalosteet alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen jätehuollon kokonaiskustannukset, eri jätelajien keräysvälineiden täyttöaste keräysalueella ja yksittäisen keräysalueen asuinkerrostalojen erilliskerätyn biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä olivat kaikkien vastaajien mielestä joko välttämättömiä tai kohtalaisen tarpeellisia. Vähiten tarpeelliseksi vastaajat katsoivat tietojalosteet keräysajoneuvon reaaliaikainen sijainti ja alueellisen jätelaitoksen vastaanottaman erilliskerätyn biojätteen keräyksen ja kuljetuksen fossiilinen CO 2 -päästö. Tämä tulos viittaa juuri siihen, että jätelaitos ei itse suorita kuljetuksia. Toisaalta biojätteen tilavuuspaino keräysvälineessä ja keräysvälineiden täyttöaste kuitenkin katsottiin useimmiten tärkeiksi tietojalosteiksi. Tämä tulos puolestaan viittaa siihen, että jätelaitosten on määriteltävä keräysvälityyppikohtaiset tyhjennystyökustannukset jätetaksoja varten. Joidenkin tietojalosteiden kohdalla niiden tarpeettomaksi kokeminen voi johtua siitä, että tietojalosteet ovat vastaajien mielestä liian spesifisiä. Esimerkiksi keräyksen ja kuljetuksen vakavien tapaturmien tarkastelu jätelajispesifisesti (biojäte) voi vastaajien mielestä olla turhaa, vaikka he muuten katsovatkin tapaturmatiedon keräämisen tarpeelliseksi. Kyselyn tulokset vahvistavat tutkimusryhmälle kokemuksen ja kirjallisten aineistojen kautta muodostuneen käsityksen jätelaitosten tiedonhallinnan tilasta. Jätelaitosten tietotarpeet eivät tule nykyisillä tiedonhallintamenettelyillä täysin tyydytettyä. Monia tietojalosteita ei pystytä tuottamaan riittävän hyvälaatuisina ja tiedon-

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta

Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Jätteenkuljetuspalvelun hankinta Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Edeltävät viranomaistoimenpiteet (kunta tai jätelautakunta)... 4 2.1 Päätetään kunnan kilpailuttamasta

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana

Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana TIEKE Julkaisusarja 39/2014 Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Johannes Siponen Yhteentoimivuus taloushallinnon tehostajana Julkaisusarja osa 39/2014 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot