Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006"

Transkriptio

1 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET Liite 1. Tuotokset tutkimusohjelma-alueittain

3 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuonna 2006 MTT sai uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen. Sisäiset ja ulkoiset palvelut järjestettiin aiempaa kustannustehokkaammalla tavalla. Laajan rakenteellisen ja toiminnallisen uudistuksen tavoitteena on aiempaa tehokkaampi toiminta ja parempi vaikuttavuus yhteiskunnan eri lohkojen kehittämisessä ja poliittisessa päätöksenteossa. Empiirisen aineiston hankinnassa suunnataan aiempaa kustannustehokkaampiin tapoihin. Biotekniikkatutkimusta vahvistettiin, kun erillään olleet elintarviketutkimus, kasvinjalostus ja eläinjalostus toteuttavat uutta bioteknistä tutkimusohjelmaa yhdessä yksikössä. Kuluttajasuuntautuneisuutta tukee myös MTT:n tutkimusohjelman fokusointi elintarvikemarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden edistämiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kaksi tutkimusalaa, ympäristöntutkimus ja teknologiatutkimus, aloittivat ohjelmamuotoisina. Siten varmistetaan, että ympäristö- ja teknologianäkökulmat ovat osa kaikkea tutkimusta. Ympäristöntutkimuksessa kehittämisen erityiskohteena ovat monitieteinen ote ja hyvä työnjako muiden organisaatioiden kanssa. Teknologiatutkimuksessa tähdätään keihäänkärkiteknologioihin. Osana uudistusta neljän toimipaikan resurssit siirrettiin samalla alueella sijainneeseen toiseen toimipaikkaan. Tuloksena on aiempaa vahvempia alueellisia MTT-toimijoita, jotka samalla ovat yhteyspaikkoja MTT:n koko osaamiseen. Samalla alueelliset asemat kytkettiin osaksi tieteenalapohjaista organisaatiota, mikä tekee alueellisista toimijoista valtakunnallisia. Uudistus edistää MTT:n sisäistä työnjakoa, jossa jokaisella toimipaikalla on oma erikoistumisalansa. Samalla kehittyi yhteys muuhun tutkimusyhteisöön. Uudet yksiköt ovat käynnistyneet hyvin ja lakkautettujen toimipaikkojen henkilöstöllä oli mahdollisuus siirtyä MTT:n muihin toimipaikkoihin. Leimaa antavaa vuodelle 2006 oli valtion tuottavuusohjelman edellyttämien toimenpiteiden valmistelu. MTT laati strategisen henkilöstösuunnitelman vuosille MMM:n ohjeiden mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin vuonna 2006, mutta yhteisrahoituksen hankkimisessa on ongelmia. Julkaisujen määrä, myös asiantuntijatarkastettujen, oli hyvällä tasolla. MTT tuotti 1868 julkaisua, mikä on 24 % enemmän kuin edellisvuonna. 172 asiantuntijatarkastettua tieteellistä artikkelia on 10 % enemmän kuin vuonna Artikkelit julkaisseiden lehtien vaikuttavuuskertoimilla mitattuna MTT:n tieteellinen vaikuttavuus kasvoi 27 %. MTT:llä on tutkimuksen lisäksi viranomaisia, yhteiskuntaa ja tutkimusyhteisöä laajasti palvelevia asiantuntijatehtäviä, joiden osuus oli 5,4 milj. euroa (13 %) tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien yhteisvolyymistä. Tällaisia toimintoja ovat maatalous-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikan valmistelun tuki, kasvintuotannon ja kotieläintuotannon ohjauksen tuki, maatalous- ja elintarviketeknologian säädösten ja normien valmistelun tuki, maaseudun yrittäjien ajankohtaispalvelut sekä tutkimusyhteisön tuki. 3

4 MTT on joutunut sopeuttamaan toimintansa valtion tuottavuusohjelman vaatimuksiin ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa ilmenneisiin ongelmiin. Vuonna 2006 MTT:ssä tehtiin 841 henkilötyövuotta, mikä on 75 henkilötyövuotta (-8 %) vähemmän kuin vuonna MTT:ssä tehtiin valtionhallinnon määrämuotoinen henkilöstökysely. MTT:n keskiarvo (3,11) oli hieman heikompi kuin MMM:n hallinnonalan (3,20) ja valtionhallinnon (3,28) keskiarvot. Tulokset on käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa. Useisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, mm. esimiesvalmennukseen, johon osallistuvat kaikki esimiesasemassa olevat, jotta tulos paranisi vuonna Sairauspoissaolot vähenivät 9,0 päivästä 7,3 päivään (-19 %) henkilötyövuotta kohden. Henkilöstörakenne kehittyi tavoitteiden suuntaan. Vähintään ylemmän korkeakoulutason tutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä 40,8 prosenttiin. Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus henkilöstöstä kasvoi suunnitelman mukaisesti 1,6 prosenttiyksikköä 14,5 %:iin. Taloudellisesti vuosi oli tiukka. Rahoituksen käyttö oli yhteensä 46,7 milj. euroa, mikä on 2,6 milj. euroa vähemmän (-5 %) kuin vuonna Budjettirahoituksen käyttö oli 32,2 milj. euroa (-3 %) ja yhteishankerahoituksen sekä muun ulkopuolisen rahoituksen käyttö oli 10,7 milj. euroa (-11 %), josta varsinaisen yhteishankerahoituksen osuus oli 9,0 milj. euroa. Ulkomainen yhteishankerahoitus kasvoi tavoitteen mukaisesti 1,0 milj. euroon (+6 %). Maksullinen toiminta oli 2,0 milj. euroa (-14 %). Muun tulorahoituksen, joka koostuu toimintamenomomentille nettoutettavista tutkimustoiminnan yhteydessä syntyvien tuotteiden myynnistä, käyttö oli 1,9 milj. euroa (+12 %). Budjettirahoituksen osuus rahoituksen käytöstä oli 69 % (68 % vuonna 2005). Suomi sijoittui ensimmäiseksi maataloustieteiden tutkimuksessa, kun Suomen Akatemia vertaili OECD-maiden tutkimuksen tuloksellisuutta, näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja laatua julkaisutoimintaan perustuen. Vertailu tehtiin tieteenaloittain. Suomalainen maataloustutkimus on siis maailman huippuluokkaa: suomalaisjulkaisuihin viitattiin 56 prosenttia enemmän kuin OECD-maiden alan julkaisuihin keskimäärin. Yhteistyötä ja työnjakoa muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa lisättiin. MTT arvioi toimintaansa vuoden 2006 lopussa käynnistetyllä sidosryhmätutkimuksella. Toimintajärjestelmää ja tulosohjausta viritettiin tukemaan hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita. Toimintajärjestelmää kehitettiin eurooppalaisen laatujärjestelmän (EFQM) mukaisesti. Toimintajärjestelmään kuuluvat säännöllinen itsearviointi organisaation kaikilla tasoilla sekä sisäiset auditoinnit hyvien käytäntöjen siirrossa. Tutkijan työkaluja ja sisäistä viestintää kehitettiin. Vuoden 2006 perusteella MTT:llä on haastetta rahoituspohjan laajentamisessa. MTT valmistautuu kehittämään toimintaansa Tiede- ja teknologianeuvoston, OPM:n ja MMM:n tutkimusasemaverkostoa selvittävän työryhmän sekä maa- ja metsätalousministeriön linjausten mukaisesti. MTT haluaa osoittaa, että yhteiskunnan ja yritysten kasvavaa panostusta tutkimukseen ja kehitystyöhön kannattaa suunnata MTT:n ja sen kumppaneiden osaamisen hyödyntämiseen. Liikkumavaraa resurssien suuntaamisessa ja uuden aloittamisessa lisätään. Ohjelmamuotoista toimintamallia lisätään. Osaamisen markkinointiin panostetaan uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Toiminnassa korostetaan 4

5 osaamista ja kansainvälisellä tasolla tehtävää tutkimusta. Kansainvälisessä toiminnassa panostetaan erityisesti yhteistyöhön EU-maissa olevien tutkimuslaitosten kanssa ja osallistumiseen EU:n tutkimusohjelmiin. MTT:n toimintaa kehitetään vuoden 2006 työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Esimiehet saavat kehittämistoiminnalle tuen esimiesvalmennuksessa. MTT-tasoisesti kiinnitetään huomiota erityisesti työnantajakuvaan ja siinä arvojen toteutumiseen käytännössä. Sisäistä tiedonkulkua ja valmistelun läpinäkyvyyttä parannetaan aikaisempaa vuorovaikutteisemmalla ja keskustelevammalla johtamisella. 1.2 Vaikuttavuus MTT:llä on laaja vastuu kansallisessa innovaatiotoiminnassa. Sen tutkimus kattaa koko elintarvikkeiden tarjontaketjun alkaen raaka-aineiden tuotannosta ja jalostuksesta päätyen elintarvikemarkkinoihin ja kuluttajien valintoihin. Tutkimuksessa on läpäisevästi mukana elintarvikeketjun toimijoihin vaikuttava politiikka, luonnonvarojen kestävä käyttö, elintarvikeketjun yhteiskuntavastuu, teknologiat sekä talous. MTT:n tutkimus kohdistuu laajasti maaseudun resursseihin perustuvaan yritystoimintaan sekä siihen kohdistuvaan yhteiskunnan ohjaukseen. MTT:n yleisenä vaikuttavuustavoitteena on elintarvikkeiden kuluttajien ja kansalaisten hyvinvoinnin lisääntyminen sekä elintarviketalouden toimijoiden toimintaedellytysten paraneminen. Kyse on laajasta sektorista: Elintarvikkeiden ja juomien kokonaiskulutusmenot ovat Suomessa 17 mrd. euroa vuodessa. Tämä vastaa 11 % bruttokansantuotteesta. Kotitalouksien kulutusmenoista ruokalasku muodostaa 23 %, kun juomat ja kodin ulkopuolella tapahtuva ruokailu otetaan huomioon. Kun elintarviketalouden rahavirtaan sisällytetään kulutusmenojen lisäksi elintarvikkeiden vienti ja elintarvikeketjuun välittömästi liittyvät tuet, elintarviketaloudessa liikkuu vuodessa lähes 20 mrd. euroa. Kaikkien työntekijöiden työ on tulosohjauksella kytketty entistä vahvemmin MTT:n tehtävään ja vaikuttavuustavoitteisiin. Tavoitteet puolestaan on kytketty maa- ja metsätalousministeriön vaikuttavuustavoitteisiin. MTT toteuttaa hallinnonalan sektoritutkimuksen strategia ja kehittämissuunnitelmaa, joka valmistui vuonna MTT suuntaa tutkimusresurssejaan siten, että se kykenee osaltaan vastaamaan MMM:n politiikkasektoreittain asettamien yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Vuonna 2006 hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita palvelevan tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien osuus MTT:n toiminnasta oli 92 %. Toiminnasta 8 % on suunnattu muiden ministeriöiden, lähinnä, YM:n ja UM:n vaikuttavuustavoitteiden tukemiseen ja tutkimusta palvelevaan menetelmänkehitykseen. Vaikuttavuudeltaan merkittäviä tuotoksia vuonna 2006 olivat: (1) Maaseudun kehittämisen politiikkasektori Ohjelmakauden maaseudun kehittämisohjelman laadintaa tukeva tutkimus Kansallista maaseutupolitiikkaa tukeva tutkimus 5

6 (2) Maa- ja puutarhatalouden kehittämisen politiikkasektori Maatalouspolitiikan valmistelua tukeva tutkimus Maatalouden uuden ympäristötukiohjelman valmistelua koskeva tutkimus Maa- ja elintarviketalouden vesistökuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiskeinot, Itämeren tila ja tulevaisuus Ilmastonmuutoksen sopeutuminen Monimuotoisuuden ylläpitäminen, kansallisten kasvi- ja eläingeenivaraohjelman koordinointi Bioetanolin ja biodieselin tuotannon energiataseet Maatalouden tulevaisuuden näkymät, huoltovarmuus EU:n maa- ja puutarhatalouden kirjanpidon tietoverkosto (3) Elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden politiikkasektori Muuntogeenisten ja tavanomaisten kasvien viljelyn rinnakkaiselon edellytyksiä koskevan tutkimus ja säädösten valmistelun tukeminen Kasvintuotannon laatutietojärjestelmät sekä elintarvikesektorin kattavan ympäristövastuuraportin kehittäminen MTT:n toiminnan vaikuttavuus perustuu luvussa kohdassa 1.4. kuvattuihin tuotoksiin. Raportoitujen tuotosten ja julkaisujen ohella vaikuttavuutta toteutettiin asiakkaita, viranomaisia, yhteiskuntaa ja tutkimusyhteisöä palvelevilla asiantuntijatehtävillä ja - palveluilla: maatalous-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikan valmistelun tuki, kasvintuotannon ja kotieläintuotannon ohjauksen tuki, maatalous- ja elintarviketeknologian säädösten ja normien valmistelun tuki, maaseudun yrittäjien ajankohtaispalvelut sekä tutkimusyhteisön tuki. Vuonna 2006 MTT:n käytti työpanoksestaan asiantuntijatyöhön 13 % eli noin 110 henkilötyövuotta. Johtamisjärjestelmä kehitettiin siten, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden asettelu sekä arviointi ovat nyt olennainen osa yksiköiden, ohjelmien ja ryhmien tulossopimuksia. Vaikuttavuuden arviointi ja analysointi on rakennettu myös osaksi tutkimushankkeiden suunnittelutyökalua, Hanskaa, joka edellyttää suunnitellun tutkimushankkeen vaikuttavuuden, hyödyllisyyden pohdintaa ennen hankeen aloitusta. Tutkimuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi siirrytään entistä suurempiin ja vaikuttavampiin tutkimuskokonaisuuksiin. Käynnistettiin tutkimuksen vaikuttavuuden kehittäminen yhdessä MMM:n, VM:n, VTT:n ja KTM kanssa. 6

7 1.3. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka MTT joutui sopeuttamaan toimintaansa valtion tuottavuusohjelman vaatimuksiin ja ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa ilmenneisiin ongelmiin. Vuonna 2006 MTT:ssä tehtiin 75 henkilötyövuotta (-8 %) vähemmän kuin vuonna Rahoituksen käytöllä mitaten toiminnan volyymi aleni 5 %. Tuloksellisuuden ylläpitäminen oli mahdollista kasvattamalla tuottavuutta Toiminnan taloudellisuus Taulukko 1. MTT:n tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kustannusten jakautuminen , milj. euroa. (ei sisällä maksullista palvelutoimintaa) Ohjelma-aluetoiminta tp 2004 tp 2005 tp 2006 tulossop % % % % Elintarvikkeet ja markkinat 12,304 29,6 % 11,853 27,6 % 12,789 30,4 % 13,300 31,0 % Innovatiiviset elintarvikkeet 2,386 2,200 1,524 Elintarvikkeiden laadun parantaminen 2,222 2,545 2,694 Tuotantobiologinen ja -teknologinen tehokkuus 6,766 6,266 7,453 Elintarvikemarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus 0,930 0,842 1,118 Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät 19,346 46,5 % 20,701 48,2 % 17,530 41,7 % 17,150 40,0 % Yritysten tuotannonohjaus, liikkeenjohto ja talous 16,545 17,564 15,332 Tiedonhallintamenetelmät, mittarit ja seuranta 2,018 2,058 0,935 Viherrakentaminen, maisemanhoito ja -suunnittelu 0,303 0,395 0,651 Maatalousrakentaminen ja työympäristö 0,480 0,684 0,612 Maaseutupolitiikka ja -ympäristö 6,208 14,9 % 6,436 15,0 % 6,376 15,1 % 5,150 12,0 % Puhdas ja terveellinen elinympäristö 2,914 3,112 3,295 Ilmaston- ja muu ympäristönmuutos 0,650 0,648 0,929 Elintarvikkeiden tulevaisuuden vaihtoehdot 2,040 2,057 1,146 Maatalouden muutoksen sosio-ekonomiset vaikutukset 0,604 0,619 1,006 Ohjelma-aluetoiminta yhteensä 37,858 91,0 % 38,990 90,7 % 36,695 87,2 % 35,600 83,1 % Asiantuntijatehtävät 3,761 9,0 % 4,000 9,3 % 5,392 12,8 % 7,250 16,9 % Ohjelma-aluetoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä 41, % 42, % 42, % 42, % 7

8 MTT:n ohjelma-alueiden kustannukset jakautuneena painopisteittäin 2006 (36,695 milj. ), 2005 (38,990 milj. ) ja 2004 (37,858 milj. ) ELINTARVIKKEET JA MARKKINAT Innovatiiviset elintarvikkeet (1) Elintarvikkeiden laadun parantaminen (1) Tuotanobiologinen ja -teknologinen tehokkuus (1) Elintarvikemarkkinoiden toimivuus ja tehokkuus (1) 1,524 2,200 2,386 2,694 2,545 2,222 1,118 0,842 0,930 7,453 6,266 6,766 12,789 11,853 12,304 TUOTANTO- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT Yritysten tuotannonohjaus, liikkeenjohto ja talous (2) Tiedonhallintamenetelmät, mittarit ja seuranta (2) Viherrakentaminen, maisemanhoito ja -suunnittelu (2) Maatalousrakentaminen ja työympäristö (2) 0,935 2,058 2,018 0,651 0,395 0,303 0,612 0,684 0,480 17,530 15,332 17,564 16,545 20,701 19, ,376 MAASEUTUPOLITIIKKA JA -YMPÄRISTÖ 6,436 6,208 3,295 Puhdas ja terveellinen elinympäristö (3) 3,112 2,914 0,929 Ilmaston- ja muu ympäristönmuutos (3) 0,648 0,650 1,146 Elintarviketalouden tulevaisuuden vaihtoehdot (3) 2,057 2,040 1,006 Maatalouden muutoksen sosio -ekonomiset muutokset (3) 0,619 0,604 0,000 5,000 10,000 milj. 15,000 20,000 25,000 Kuvio 1. MTT:n ohjelma-alueiden kustannukset painopisteittäin vv MTT:n tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset vuonna 2006 olivat 42,087 milj. euroa, mikä on 0,903 milj euroa (-2 %) vähemmän kuin vuonna 2005 ja 0,763 milj. euroa (-1,8%) vähemmän kuin MMM:n ja MTT välisessä tulossopimuksessa asetettu tavoite. Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannuksista tutkimuksen osuus oli 87 % ja asiantuntijatehtävien 13 %. Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannusten aleneminen vuodesta 2005 ja jääminen vuoden 2006 tulossopimuksen tavoitteesta johtuu pääasiassa MTT:n henkilötyövuosimäärän laskusta, joka oli 75 henkilötyövuotta. Tällä oli suuri vaikutus erityisesti MTT:n henkilöstökustannuksiin. Kokonaiskustannusten laskuun johti osaltaan se, että ulkopuolisen rahoituksen määrä jäi pienemmäksi kuin vuonna 2005 ja pienemmäksi kuin vuodelle 2006 oli suunniteltu. Tutkimusohjelma-alueella Elintarvikkeet ja markkinat kustannukset olivat 0,936 milj. euroa (+8 %) korkeammat kuin vuonna 2005 ja 0,511 milj. euroa (- 4 %) alemmat kuin vuoden 2006 tulossopimuksen suunnitelma. Tutkimusohjelma-alueella Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät kokonaiskustannukset olivat 3,171 milj. euroa (-15 %) alemmat kuin vuonna Verrattaessa vuoden 2006 tulossopimukseen kustannukset olivat kuitenkin 0,380 milj. euroa (+ 2 %) korkeammat. Tutkimusohjelma-alueella Maaseutupolitiikka ja -ympäristö kustannukset olivat 0,060 milj. euroa (-1 %) alemmat kuin 8

9 vuonna 2005 ja 1,226 milj. euroa (+24 %) korkeammat kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa. Tutkimusohjelma-alueiden kustannukset vuodelta 2006 eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuosien 2004 ja 2005 kanssa. Vuoden 2006 suunnittelun yhteydessä tutkimusohjelmaalueilta siirrettiin hankkeita ja tehtäviä asiantuntijatehtäviin. Näin saatiin entistä paremmin erotettua asiantuntijatehtävät MTT:n varsinaisesta tutkimuksesta. Luokittelumuutoksesta johtuva muutos näkyy erityisesti tutkimusohjelma-alueen Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät kustannusten selvänä laskuna verrattuna vuosiin 2004 ja Luokittelumuutoksesta johtuen MTT:n asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset kasvoivat 1,392 milj. euroa (+35 %) verrattuna vuoteen Vuoden 2006 tulossopimuksessa asetetusta tavoitteesta jäätiin kuitenkin 1,858 milj. euroa (-26 %). Syynä tähän on toisaalta MTT:n toiminnan volyymin aleneminen ja toisaalta luokittelumuutoksen siirtymäkausi. Taulukko 2. Taloudellisuuden tunnuslukuja , euroa tp 2004 tp 2005 tp 2006 tulossop Ohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / htv Ohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / tutkija htv Ohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / julkaisu Ohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / Asiakkaita palvelevat tuotokset Yhteishankerahoituksen ja maksullisen palvelutoiminnan tuotot / tutkija htv Vuonna 2006 henkilötyövuotta kohden toteutunut tutkimusohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannus oli euroa, mikä on 6 % enemmän kuin vuonna 2005 ja 9 % enemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite. Kasvu verrattuna vuoteen 2005 ja vuoden 2006 tulossopimukseen johtuu siitä, että henkilötyövuosien määrän lasku oli suurempi kuin kustannuksissa tapahtunut lasku. Tutkijahenkilötyövuotta kohden laskettu tutkimusohjelma-aluetoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannus oli euroa, mikä on 5 % vähemmän kuin vuonna 2005 ja 8 % enemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite. Ero tulossopimuksen tavoitteeseen johtuu siitä, että vuoden 2006 tulossopimuksessa tutkijahenkilötyövuosia arvioitiin kertyvän 335, mutta vuoden 2006 toteuma oli 304 eli 31 henkilötyövuotta (9 %) vähemmän. Julkaisua kohden lasketut kokonaiskustannukset olivat euroa. Tämä on 21 % vähemmän kuin vuonna 2005 ja 32 % vähemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite. Asetettua tavoitetta selkeästi parempaan tulokseen päästiin, koska julkaisujen määrä oli 49 % (614 kpl) korkeampi kuin asetettu tavoite ja tutkimuksen sekä asiantuntijatehtävien kustannukset olivat 2 % (0,763 milj. euroa) alemmat kuin vuodelle 2006 asetettu tavoite. Vuoteen 2005 verrattuna julkaisujen määrä nousi 24 % ja kustannukset alenivat vastaavasti 2 %. 9

10 Kokonaiskustannus asiakkaita palvelevaa tuotosta kohden (tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi, keksintöilmoitukset ja patentit, uudet tuotteet ja tuotereseptit, menetelmät ja palvelut, ohjeet ja suositukset) oli euroa, mikä on 12 % vähemmän kuin vuonna 2005 ja 19 % enemmän kuin vuodelle 2006 asetettu tavoite. Ero asetettuun tavoitteeseen johtuu siitä, että tuotosten määrä oli 17 % pienempi kuin asetettu tavoite. Etenkin tuotoksia asiakkaiden päätöksenteon tueksi sekä ohjeita ja suosituksia tuotettiin tavoitetta vähemmän. Vuoteen 2005 verrattuna tuotoksia tuotettiin 12 % enemmän. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen palvelutoiminnan tulot tutkijahenkilötyövuotta kohden olivat euroa. Tämä on 14 % vähemmän kuin vuonna 2005 ja 3 % vähemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite. Ero vuoteen 2005 verrattuna johtuu pääasiassa yhteisrahoitteisen toiminnan tuottojen vähenemisestä 12 %:lla ja tutkijahenkilöstövuosien kasvusta 3 %:lla. Ero vuoden 2006 tavoitteeseen verrattuna johtuu siitä, että yhteisrahoitteisen toiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan toteutuneet tuotot olivat 10 % tavoitetta pienemmät ja vastaavasti toteutunut tutkijahenkilötyövuosien määrä oli 9 % tavoitetta vähemmän Toiminnan tuottavuus Taulukko 3. Tuottavuuden tunnuslukuja , kpl/tutkija htv tp 2004 tp 2005 tp 2006 tulossop Julkaisut 6,0 5,1 6,1 3,7 - Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 0,5 0,5 0,6 0,6 - Ammattilehtiartikkelit 2,1 2,2 1,9 1,2 - Yleislehtiartikkelit 0,1 0,1 0,2 0,3 Asiakkaitapalvelevat tuotokset 0,6 0,6 0,7 0,8 Vuonna 2006 tutkijaa kohden MTT:ssa tuotettiin 6,1 julkaisua, mikä on 20 % enemmän kuin vuonna 2005 ja 65 % enemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite. Julkaisuja tuotettiin 1504 kpl vuonna 2005, 1868 kpl vuonna 2006, ja vuoden 2006 tulossopimuksen tavoitteena oli 1254 kpl. Keskeisistä julkaisuista asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita tuotettiin tutkijaa kohden 0,6 kpl, mikä on 20 % enemmän kuin vuonna Vuoden 2006 toteutunut tulos on sama kuin tulossopimuksessa asetettu tavoite. Asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita tuotettiin 156 kpl vuonna 2005, 172 kpl vuonna 2006, ja tulossopimuksen tavoitteena vuodelle 2006 oli 201 kpl. Ammattilehtiartikkeleita tuotettiin tutkijaa kohden 1,9 kpl, mikä on 14 % vähemmän kuin vuonna 2005, mutta 59 % enemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa oli asetettu tavoitteeksi. Ammattilehtiartikkeleita tuotettiin 650 kpl vuonna 2005, 570 kpl vuonna 2006, ja vuoden 2006 tulossopimuksen tavoitteena oli 387 kpl. Yleislehtiartikkeleita tuotettiin tutkijaa kohden 0,2 kpl, mikä on 100% enemmän kuin vuonna 2005, mutta 33 % vähemmän kuin tulossopimuksessa asetettu tavoite. Yleislehtiartikkeleita tuotettiin 29 kpl vuonna 2005, 64 kpl vuonna 2006, ja vuoden 2006 tulossopimuksen tavoitteena oli 91 kpl. 10

11 Asiakkaita palvelevia tuotoksia (tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi, keksintöilmoitukset ja patentit, uudet tuotteet ja tuotereseptit, menetelmät ja palvelut, ohjeet ja suositukset) tuotettiin vuonna ,7 kpl tutkijaa kohden, mikä on 17 % enemmän kuin vuonna Etenkin tuotoksia asiakkaiden päätöksenteon tueksi tuotettiin enemmän kuin vuonna Tulossopimuksessa asetetusta tavoitteesta jäätiin 13 %. Etenkin tuotoksia asiakkaiden päätöksenteon tueksi sekä ohjeita ja suosituksia tuotettiin tavoitetta vähemmän Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus MTT:n asiakasrahoitteinen toiminta perustuu valtion maksuperustelakiin ja -asetukseen sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. MMM:n ja MTT:n välisen tulossopimuksen tuloksellisuuden tunnuslukuja koskevassa liitteessä arvioitiin MTT:n maksullisen toiminnan tuottoja kertyvän yhteensä 2,540 milj. euroa, josta hintatuetun valiotaimituotannon tuottojen osuus oli 0,240 milj. euroa ja muun maksullisen toiminnan 2,300 milj. euroa. Toiminnan kustannusten arvioitiin olevan yhteensä 2,890 milj. euroa, josta hintatuetun valiotaimituotannon osuus oli 0,630 milj. euroa ja muun maksullisen toiminnan 2,260 milj. euroa. Koko maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden arvioitiin jäävän alijäämäiseksi 0,350 milj. euroa (88 %). Valiotaimituotannon 0,080 milj. euron hintatuki huomioon ottaen tuloksen arvioitiin olevan alijäämäinen 0,270 milj. euroa, kun taas muun maksullisen toiminnan kannattavuuden arvioitiin olevan 0,040 milj. euroa ylijäämäinen. MTT:n maksullisen toiminnan tuottoja kertyi varainhoitovuonna yhteensä 2,701 milj. euroa, joka on 0,161 milj. euroa (+6 %) enemmän kuin vuoden 2006 tulossopimuksessa asetettu tavoite ja 0,036 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2005 toteutuneet tuotot. Vuoden 2005 toteutuneet tuotot sisälsivät vielä MTT:ltä pois siirtyneen hintatuetun hevossairaalan tuottoja 0,086 milj. euroa. Hintatuetun valiotaimituotannon toteutuneet tuotot 0,224 milj. euroa jäivät tulossopimuksessa asetetusta tavoitteesta 0,016 milj. euroa (-7 %), mutta kasvoivat edellisen vuoden tulokertymään verrattuna 0,030 milj. euroa (+16 %). Muun toiminnan tuottoja kertyi 2,477 milj. euroa. Kertymä oli 0,177 milj. euroa (+8 %) enemmän kuin tulossopimuksessa arvioitiin ja 0,019 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset olivat 2,667 milj. euroa. Toteutuma oli 0,223 milj. euroa (-8 %) vähemmän kuin tulossopimuksessa arvioitiin ja 0,645 milj. euroa (-19 %) vähemmän kuin edellisen vuoden kokonaiskustannukset. Tulossopimukseen verrattuna hintatuetun valiotaimituotannon kustannukset jäivät 0,217 milj. euroa (-34 %) pienemmiksi. Edelliseen vuoteen verrattuna vähennys oli 0,229 milj. euroa (- 36 %). Muun toiminnan kustannukset toteutuivat tulossopimuksen mukaisesti, mutta edelliseen vuoteen verrattuna ne vähenivät 0,302 milj. eurolla (-12 %). Maksullisen toiminnan kokonaiskannattavuus oli 0,034 milj. euroa ylijäämäinen kustannusvastaavuusprosentin ollessa 101 %. Tulossopimukseen verrattuna kustannusvastaavuus parani 0,384 milj. eurolla ja edelliseen vuoteen verrattuna 0,608 milj. eurolla. Hintatuetun valiotaimituotannon alijäämäisyys jäi vielä 0,189 milj. euroon, kustannusvastaavuusprosentin ollessa 54 %. Hintatuki huomioon ottaen alijäämäksi jäi 0,109 milj. euroa. Tulossopimuksen laadintavaiheessa odotukset hintatuetun toiminnan 11

12 alijäämäisyyden korjaamiseen lyhyellä aikavälillä olivat varsin heikot, joten toiminnan arvioitiin jäävän 0,390 milj. euroa alijäämäiseksi, koska vielä edellisenä vuonna alijäämä oli ollut 0,448 milj. euroa. Kustannusvastaavuus kuitenkin parani hintatuetun valiotaimituotannon osalta oleellisesti vaikkakin jäi vielä alijäämäiseksi. Muun toiminnan kannattavuus oli 0,223 milj. euroa ylijäämäistä kustannusvastaavuuden ollessa 110 %. Tulossopimuksessa muun toiminnan kannattavuuden arvioitiin jäävän lievästi ylijäämäiseksi (0,040 milj. euroa). Muun toiminnan kannattavuus parani huomattavasti edellisen vuoden 0,097 milj. euron alijäämästä. Valiotaimituotannon myyntitulojen kasvu ja kustannusten aleneminen vaikuttivat suotuisasti toiminnan kannattavuuteen. Vuoden 2006 alussa toteutetussa organisaatiomuutoksessa valiotaimituotanto eriytettiin tutkimustoiminnasta muodostamalla valiotaimituotannosta oma ryhmä uuteen palveluyksikköön. Muutoksen ansiosta ennen maksullista liiketaloudellista valiotaimituotantoa rasittaneet tutkimuksen piiriin kuuluvat tehtävät saatiin eliminoitua varsinaisesta valiotaimien tuotanto- ja myyntitoiminnasta. Valiotaimituotannon kannattavuuden parantamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä jatketaan edelleen. Julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuus oli 0,034 milj. euroa alijäämäistä, kun edellisinä vuosina tulos on ollut huomattavan ylijäämäistä. Muutos johtuu pääosin organisaatiomuutoksen seurauksena tapahtuneesta toiminnan hajautumisesta useampaan eri yksikköön ja ryhmään. Muun toiminnan kannattavuus parani lähinnä puun myyntitulojen lisäyksen johdosta. Puun myyntitulot kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta normaalia suurempien uudistushakkuiden ja raakapuun kohonneiden kantohintojen johdosta. Suurin myyntitulojen lasku kohdistui tilaustutkimusten ja tutkimusaineistojen suoriteryhmään (-57 %). Tulojen vähentymiseen vaikuttivat osaltaan lajikekoetoiminnan muuttaminen yhteisrahoitteiseksi toiminnaksi sekä osittain myös toimipaikkaverkoston supistuminen. Asiakasrahoitteisen toiminnan 2,701 milj. euron tuloista yrityssektorilta kertyi 2,291 milj. euroa (85 %), vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,074 milj. euroa (3 %), julkisyhteisöiltä 0,226 milj. euroa (8 %), lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 0,072 milj. euroa (+ 47 %) ja kotitalouksilta 0,089 milj. euroa (3 %), vähennystä 0,036 milj. euroa (-29 %). Muilta asiakkailta kertyi yhteensä 0,095 milj. euroa (4 %), minkä osalta ei tapahtunut oleellista muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisen toiminnan yhteiskustannusten jakoperusteet uudistettiin edellisen kerran vuoden 2002 aikana. Aiheutumisperiaatteen kannalta vuonna 2006 toteutettu organisaatiouudistus aiheutti yhteiskustannusten muodostumiseen ja niiden laskentaan aikaisempaa enemmän selvitys- ja määrittelyongelmia, joita vuoden 2006 kustannuslaskennan tilinpäätöksen yhteydessä ei kaikilta osin saatu tyydyttävästi ratkaistua. Tästä syystä maksullisen toiminnan yhteiskustannusten laskentaa tullaan vuoden 2007 aikana selventämään ja osittain määrittelemään uudelleen. Julkisoikeudellisten suoritteiden tuotantoa tullaan tehostamaan sekä koordinoimaan entistä enemmän. 12

13 Taulukko 4. Julkisoikeudelliset ja liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet, EUR Laskelman erät / suoritteet TUOTOT Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet YHTEENSÄ TAVOITE TAE 2006 Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) Käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTAT. JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Kustannusvastaavuus-% 201 % 161 % 68 % 83 % 82 % 103 % 84 % 83 % 101 % 88 % TUNNUSLUVUT Julkisoikeudelliset suoritteet Liiketaloudelliset suoritteet YHTEENSÄ Työpanos (hth) Tulot tulot / työpanos ( / hth) Käyttöjäämä osuus tuloista (%) 69 % 59 % 25 % 25 % 25 % 42 % 26 % 26 % 42 % - käyttöjäämä / työpanos ( / hth) Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) osuus tuloista (%) 50 % 38 % -48 % -20 % -23 % 3 % -19 % -21 % 1 % - ylijäämä / työpanos ( / hth)

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi. Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksen tutkimuksen ulkoinen arviointi Susan Kuivalainen Arvioinnin sisältö ETK tilasi ulkoisen arvioinnin tutkimustoiminnastaan keväällä 2013. Arvio tutkimustoiminnasta yleisesti ja painopistealueittain

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015. Juha Varelius 12.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015 Juha Varelius 12.3.2015 Olemme kansainvälistyvä, suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys Liiketoimintamme on jaettu kahteen: Digia Finland

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Tuloksellisuuden kuvaus 3 2.1 Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Ylioppilastutkintolautakunnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia HENKILÖSTÖKERTOMUS 2003 Henkilöstöstrategian toteutumisen seurantaa ja arviointia JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS JOHDANTO HENKILÖSTÖVOIMAVARAT Henkilöstön määrä ja rakenne Virkarakenne Kansainvälistyvä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto

Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio. Hallinto Lääninhallitusten toiminnan seurannan kehittämistyöryhmän muistio Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2005 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.5.2005 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje

Toimintakertomuksen laatiminen -ohje Valtiokonttori Ohje 1 (18) Hallinnon ohjaus 30.11.2010 Dnro VK 510/03/2010 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Toimintakertomuksen laatiminen Valtion talousarviosta annetun

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Hunajan tuotekehitystä MTT:n Kasvintuotannon tutkimuksessa HANITEK tutkimushanke 1.1.2008

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Maakuntien kuuleminen 31.1.2014 Projektinjohtaja Hannu Raitio 24.1.2014 1 Esityksen rakenne 1. Valtion leikkaus 2. Luonnonvarakeskuksen sopeutumisstrategia

Lisätiedot

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2 Arvio Tavoite Tavoite Tavoite YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2002 2006 2007 2008 2009 Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen peruskoulutukseen sijoittuneet

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015

Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015 Hankkeen vastuullinen johtaja Erikoistutkija Pasi Rikkonen,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus

Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Kilpailutus ja yliopistojen tutkimusyksiköiden iden tehokkuus Ahti Salo, Antti Silvast, Matti Ollila, Antti Punkka Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) sekä Matematiikan ja systeemianalyysin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2014 KUV/6210/01/2009 1 1. JOHDANTO Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d

Testaa tietosi. 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Testaa tietosi 1 c, d 2 a 3 a, c 4 d 5 d Tehtävä 1 En ole. Taseen vastattavaa-puolen tilien ns. normaalisaldot ovat aina tilin kredit-puolella. Esimerkiksi oma pääoma kasvaa kredit-puolella ja oman pääoma

Lisätiedot

Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa. KOTA-AMKOTA-seminaari 26.-27.10.2011 Marianne Kaplas Tilastokeskus

Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa. KOTA-AMKOTA-seminaari 26.-27.10.2011 Marianne Kaplas Tilastokeskus Tutkimus ja kehittämistoiminnan tilastointi Tilastokeskuksessa KOTA-AMKOTA-seminaari 26.-27.10.2011 Marianne Kaplas Tilastokeskus Tutkimus- ja kehittämistoiminta tilastoissa Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 Tulossopimus 11.12.2012 TEM/2168/00.03.01.02/2012 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2013 1 YLEISTÄ Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii

Lisätiedot

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto

Toimintokohtainen tuloslaskelma. 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto Toimintokohtainen tuloslaskelma 5.11.2012 Talousjohtaja Päivi Seppä, Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Toiminnan tuotot n. 217 miljoonaa euroa Henkilöstökulut n. 131 miljoonaa euroa (60 %) Tase

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

VAALIPUNTARI HELSINKI

VAALIPUNTARI HELSINKI VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI TAMPERE

VAALIPUNTARI TAMPERE VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 17 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001

VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 VAALIPUNTARI Kotitalouksien talouskehitys vaalikaudella 1997 2000 ja odotukset vuodelle 2001 1 VAALIPUNTARIN tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin tutkimusaineistoon. Kuluttajabarometri

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita

Tuloksellisuudesta. Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma. Tuloksellisuussuositus. Haasteita Tuloksellisuudesta Mitä on tuloksellisuus? Henkilöstönäkökulma Tuloksellisuussuositus Haasteita Mitä on tuloksellisuus? Käsitteet: Tuloksellisuus = vaikutukset / kustannukset Tuottavuus = tuotokset / panokset

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot