FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO. TkL Helena Forsman Gsm 040 527 1211 helena.forsman@evtek."

Transkriptio

1 FOCUS ON HIGH-TECH ENTREPRENEURSHIP NEW VENTURE DEVELOPMENT PROJECT PORTFOLIO

2 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat Mihin tällä raportilla pyritään? 2 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? 3 Yritysten haasteet ja miten ne vaikuttavat osaamisvaatimuksiin? 2 MINKÄLAISTA YRITTÄJYYTTÄ? 6 Mahdollisuusyrittäjyys, kasvuyrittäjyys, teknologiayrittäjyys vaiko pakkoyrittäjyys? 3 MITEN YRITTÄJYYTTÄ EDISTETÄÄN? 9 Voiko yrittäjyyttä opettaa vai pitäisikö miettiä asiaa uudelleen? 3.1 Tietoisuus yrittäjyydestä Projektit altistavat liiketoimintamahdollisuuksille Valmennus yrittäjyyteen Yrittäjyyden perusteet, 2 ov EVTEKin mahdollisuuskarttaa...? T&K-projektit 20 4 MIHIN OLEMME MENOSSA? 22 Tulevaisuuskuva ja sen osat 5 TARVITAANKO MUUTA? 25 Yrittäjyyden jatkomoduuli LÄHDELUETTELO 27 LIITE 1: Skip-logiikan toimijoiden osaamisvaatimukset

3 2 Alkusanat Rehtori Pertti Törmälältä saamani toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa raportti, joka esittelee vaihtoehtoja yrittäjyyden edistämiseen ja hahmottelee yhteistä tulevaisuuskuvaa ohjaamaan kehitystyön suuntaa. Vaiheistus on seuraava: 1 POHJASUUNNITELMA - valmis Tavoitteena on tuottaa raportti, jossa: Kuvataan EVTEKin yrittäjyyden "tulevaisuuskuva lintuperspektiivistä" modulaarisessa muodossa, mahdollistaen kokonaisuuden kokoamisen erilaisten moduulien avulla Esitellään yrittäjyyden edistämisen vaihtoehtoja EVTEKissä ja yrittäjyys -opintojakson kytkeytyminen niihin Kuvataan erilaisia toteutusvaihtoehtoja yrittäjyys -opintojakson käytännön toteuttamiseksi, tukemaan mm. koulutusohjelmissa toteutettavien yritysprojektien jatkojalostamista kaupallistamisen suuntaan Esitellään Yrittäjyys -jatkomoduulin rakenne ja vaihtoehtoja, joilla hautomoprosessi ja opiskeluprosessi voidaan yhdistää Hahmotetaan toimintatapoja, joilla T&K-toiminta, mm. aluekehityksen näkökulmasta, kytkeytyy yrittäjyyteen 2 SUUNNITELMAN ESITTELY JA JATKOTOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN Tavoitteena: Yrittäjyyttä pohtinut ryhmä perehtyy asiaan, valitsee toteutettavan kokonaisuuden ja tekee päätöksen yksityiskohtaisemman suunnittelun reunaehdoista. Avainhenkilöiden valinta ja heidän sitouttamisensa jatkotyöhön 3 YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU Tavoitteena on laatia toteuttamiskelpoinen suunnitelma vaiheessa 2 valitulle kokonaisuudelle. Kädessäsi on vaiheen yksi pohjaraportti. Tavoitteena on tarjota päätöksenteolle ajatuksia ja vaihtoehtoja, joilla tavoitteet yrittäjyyden edistämiseksi voidaan jäädyttää ja jatkosuunnittelu käynnistää. Vähintäänkin alla esitettyihin asioihin tulisi ottaa kantaa, jotta päästään tarkempaan suunnitteluun. NEED FOR CHANGE Muutostarpeen viestittäminen FOCUS ON...? Painopistealueiden valinta FUTURE...? Tulevaisuuskuvan rakentaminen ja sen osien kokoaminen SCOPE OF...? Tavoitteet projektiopiskelulle laajuus, levinneisyys ja jalostuneisuus Viime aikainen keskustelu osoittaa, että yrittäjyyden osalta EVTEKissä puuttuu yhteinen näkemys siitä, miksi yrittäjyys on esillä, mitä yrittäjyys on ja miten sitä voidaan edistää. Yrittäjyyden edistäminen ei tapahdu niin helposti, että pistetään vain yksi perinteinen kurssi pystyyn. Sen sijaan, se vaatii kaikkien yhteistyössä tekemää määrätietoista kehittämistyötä.

4 3 1 MIKSI MUUTOSTA TARVITAAN? Yritysten haasteet ja miten ne vaikuttavat osaamisvaatimuksiin? Yritysten tämän hetkiset kehittämistarpeet ja tulevaisuuden odotukset oman liiketoimintaympäristön muutoksista sanelevat sen, minkälaista osaamista valmistuvilta insinööreiltä odotetaan. Olen listannut alle poimintoja muutamien keskeisten työnantajajärjestöjen ja alan yritysten ilmaisemista haasteista ja ongelmista. Viesti EVTEKille on täysin yhden suuntainen joka suunnalta. Teknologiateollisuus (2003) listaa alansa yrityksille seuraavia tulevaisuuden haasteita: Voittajat kykenevät kehittämään ja hyödyntämään tuote-, palvelu-, tuotanto- ja jakelualustoja Palvelukonseptien osuus ja merkittävyys kasvaa Yhtä tuotetta varten kehitetyt liiketoimintakonseptit romahtavat Vaihtoehtoisten ansaintamallien määrä kasvaa Tuotteet, palvelut ja prosessit digitalisoituvat Kriittiset tulevaisuuden menestystekijät liittyvät teknologiaosaamiseen, asiakasosaamiseen, verkosto-osaamiseen ja johtamiseen. Myös TT (2003) painoittaa, että teollisuus tarvitsee uudenlaisia osaajia. Tulevaisuusluotain nostaa esille yhtenä tulevista menestysalueista SKIP-logiikkaan, jossa päätuote on asiakkaan tuotteesta saama lisäarvo ja asiakkaan prosessien parantuminen. Teknologiset ratkaisut ovat sivutuotteita. TT on tämän pohjalta määritellyt kolme avainammattialuetta, joiden osaamisprofiilit painottavat yleisosaamisen ja substanssiosaamisen lisäksi myös asiakasosaamisen ja strategisen osaamisen tärkeyttä (Liite 1). Digitaalisen median ja ohjelmistoalan yritysten haasteet liittyvät kasvuun, kannattavuuden parantamiseen, asiakkuuksien hallintaan ja projektijohtamiseen. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan liittyvien yritysten haasteita ovat edellisten lisäksi tuotteistusasteen kohottaminen ja lisäarvopalveluiden kehittäminen. Digimedia 2003 raportissa esitelty, minkälaisesta osaamisesta alan yrityksissä on pulaa. Yhteenveto vastauksista on esitetty kuviossa 1. Ottaen huomioon yritysten haasteet, on luonnollista, että tekniikkaan ja liiketoimintaan perustuvia osaamisen kombinaatioita halutaan lähes poikkeuksetta kaikissa työnantajajärjestöjen koulutukseen kantaa ottavissa julkilausumissa ja yritysten ongelmia selvittävissä toimialaraporteissa. Teknologiaan liittyvä osaaminen on ehdottoman tärkeä osa ammattitaitoa, mutta se ei ole yksistään riittävä. Insinööreiltä odotetaan, että he kykenevät osallistumaan prosessiin, jossa teknologiaa hyödynnetään tavalla, että se muuttuu kannattavaksi liiketoiminnaksi. Insinööreiltä odotetaan, että he kykenevät työskentelemään asiakasrajapinnassa, heillä on aitoa halua tuloksentekoon sekä kykyä keskittyä tekemään yrityksen menestymisen kannalta oikeita asioita. Heidän odotetaan olevan sosiaalisesti älykkäitä, motivoituneita ja kykeneviä toimimaan muiden kanssa.

5 4 Asiakashallinta 46,2 % Projektijohtaminen Ohjelmointiosaaminen Yrityksen johtaminen ja kehittäminen Konseptisuunnittelu Liiketoiminnan konsultointi Integraatio-osaaminen Graafinen suunnittelu 33,8 % 33,8 % 29,2 % 26,2 % 23,1 % 18,5 % 16,9 % Multimediasuunnittelu 7,7 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % Kuvio 1 Minkälaisesta osaamisesta on puutetta digimedian yrityksissä (Pelkonen ja muut 2003, 46) Ympäristö, jossa insinöörit toimivat, muuttuu, mm. kansainvälistymisen myötä, yhä monimutkaisemmaksi. Erityisesti silloin haasteeksi muodostuvat markkinointi- ja kulttuuriosaaminen. Jotta osaamishaasteet eivät loppuisi kesken, insinöörinkin odotetaan vielä kykenevän pitämään osaamisensa yrityksen tarpeita vastaavana. Osaamisen kehittämisestä hän on enenevässä määrin vastuussa itse. Työnantajajärjestöjen toive on, että tulevaisuuden insinööri hallitsee paitsi alansa teknologian, myös alansa liiketoiminnan. Siihen kuuluu, että kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta, kannattavaa liiketoimintaa myös työntekijän roolissa. Yrittäjyys ei tähtää ainoastaan siihen, että henkilö perustaa oman yrityksen vaan myös siihen, että kykenee osallistumaan prosessiin, jossa kehitetään uutta liiketoimintaa omalle työnantajayritykselle. Tämä osaaminen on yritysten kannalta kriittinen menestystekijä. Tänä päivänä huomioitava tekijä on PK-yritysten merkityksen kasvu työllistäjänä. PK-yritysten kasvu ja kasvuyrittäjyys ovat yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeitä asioita. Miten osaamisvaatimukset muuttuvat ympäristössä, jonka menestykselle on olennaista herkkyys reagoida markkinoilta tuleviin signaaleihin, kyky kuunnella asiakasta, innovatiivisuus, nopea päätöksenteko, kyky kehittää erilaisia liiketoimintamalleja ja ansaintalogiikoita, nopeat markkinoille tulot, nälkä tulokselle,...? Työntekijän tulee hallita laajasti paitsi käytettävä teknologia, myös koko pkyrityksen liiketoiminta. Osaamisvaatimukset sisältäen myös bisnestajun eivät ainakaan vähene tässä ympäristössä. Toimialan ja sen yritysten ongelmat, kehittämishaasteet ja tulevaisuuden näkymät sanelevat tulevaisuuden osaamistarpeet. Vaatimus yrittäjyydestä tulee vahvana nimenomaan yrityksiltä, siis insinöörien tulevilta työnantajilta.

6 5 Yllä esitetty tausta antaa aiheen esittää EVTEKille muutamia kysymyksiä. Niillä kaikilla on selkeä yhteys tämän raportin avainsanaan YRITTÄJYYS: Miten voidaan vastata alan yritysten ongelmiin ja kehityshaasteisiin? Miten myötävaikutetaan siihen, että syntyy kasvuyrittäjyyttä? Miten vaikutetaan siihen, että yrityksiin siirtyy osaajia, jotka kykenevät uudistamaan työnantajansa liiketoimintaa? Miten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus kehittyä moniosaajiksi? Miten opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus oppia toimimaan ympäristöissä, joissa edellytetään projektiosaamista, sosiaalisia taitoja, kykyä ottaa ja kantaa vastuuta, kykyä kommunikoida,...? Miten tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden oppia toimimaan projekteihin perustuvassa maailmassa, jossa pitää osata myydä omaa osaamistaan työntekijän tai yrittäjän roolissa? Ja, jossa pitää osata ylläpitää omaa kompetenssiaan, jotta joku on valmis siitä maksamaan? Oikealla tavalla toteutetulla koulutuksella, mukaan lukien yrittäjyysvalmennus, yritysten heittämä haaste voidaan ottaa vastaan. Se on välttämätöntäkin, antaahan EVTEK opiskelijoille asiakaslupauksen koulutusväylästä, joka johtaa haastaviin työelämän asiantuntijatehtäviin. Näyttää siltä, että näiden tehtävien osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttumassa. Lisäksi EVTEK antaa lupauksen opiskelijoille yrittäjyyteen panostamisesta. Nyt siis pitäisi vastata tuohonkin lupaukseen. PYSÄHDY TÄHÄN - NEED FOR CHANGE Viime aikoina EVTEKin sisällä käydyn keskustelun sisältö viittaa siihen, että henkilökunta on heikosti sisäistänyt kehittämistarpeen. Miksi yrittäjyys pitää tehdä näkyväksi ja miksi siihen täytyy panostaa? Miksi oppimisen ja opettamisen menetelmiä on kehitettävä? Miksi yksinopettamisen syndoroomasta on irtauduttava sekä aloitettava yhteistyö eri opettajien ja muiden tahojen kanssa? Jos yritysten esittämiin haasteisiin vastataan, EVTEKin sisällä on käynnistettävä merkittävä oman liiketoiminnan kehittämishanke, jolla on vahva muutoshankkeen luonne. Kaikki kehittäminen jää pinnalliseksi puuhasteluksi, ellei henkilöstöä saada sitoutumaan yhteiseen kehitystyöhön. Pakkoa käyttämällä saadaan aikaan muutoksia, jotka näkyvät paperilla, mutta ne eivät aikaansaa muutoksia toiminnassa. EVTEKin tekniikan yksikössä on yleisesti havaittavissa oleva tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen. Siihen on syytäkin ja onnistumisista pitää nauttia, mutta ei pidä jäädä pitkäksi aikaa tyytyväisyyden olotilaan. Siitä voi muodostua este kehittämistyölle. Yritysten ilmaisema muutoksen välttämättömyys on heikosti esillä opettajien ja opiskelijoiden arkielämässä. On hyvä huomioida, että muutos ei kosketa ainoastaan henkilökuntaa, vaan myös opiskelijoita. Tarvittavat ratkaisut: Kehittämistarpeen viestittäminen ja sen kiireellisyyden korostaminen on välttämätön edellytys onnistumiselle: Rehtori ja opintojohtaja päävastuussa Saatava koulutusohjelmajohtajat kertomaan samaa viestiä Viestinnän täytyy olla säännöllistä, eri kanavia hyödyntävää ja sen täytyy jatkua kunnes kehitetyt toiminnot on vakiinnutettu

7 6 2 MINKÄLAISTA YRITTÄJYYTTÄ? Mahdollisuusyrittäjyys, kasvuyrittäjyys, teknologiayrittäjyys vaiko pakkoyrittäjyys? Yrittäjyyden ainoa muoto ei ole oman yrityksen perustaminen. Yrittäjyys koostuu yhdistelmästä, johon kuuluvat yksilön taipumukset sekä hankitut tiedot ja taidot. Useimmilla koulutusorganisaatioilla yrittäjyystavoitteet liittyvät sekä sisäiseen yrittäjyyteen että ulkoiseen yrittäjyyteen. Sisäiseen yrittäjyyteen yhdistetään valmiuksia, jotka liittyvät oppimiskykyyn, innovatiivisuuteen, idearikkauteen, ongelmanratkaisukykyyn, aktiivisuuteen, aloitteellisuuteen, uutteruuteen, sinnikkyyteen, jne. Ne antavat hyvät lähtövalmiudet toimia yritysmaailmassa motivaattorina, verkoston rakentajana ja kehityksen moottorina. Sisäinen yrittäjyys on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa. Ulkoiseen yrittäjyyteen liitetään ne asiat, joilla ihminen valmentautuu yrittäjäksi. Viime aikoina ovat olleet esillä sanat mahdollisuusyrittäjyys, teknologiayrittäjyys, kasvuyrittäjyys ja pakkoyrittäjyys. Pakkoyrittäjyyteen ryhdytään yleensa muiden ansaintamahdollisuuksien puuttumisen vuoksi. Pakkoyrittäjyys puuttuu Suomesta lähes täysin. Joidenkin maahanmuuttajien kohdalla se on ollut välttämätöntä. Mahdollisuusyrittäjyydellä tarkoitetaan yritystoimintaa, joka käynnistetään havaitun liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Mahdollisuusyrittäjällä voi olla säännöllinen työpaikka jossakin muualla oman yritystoimintansa ohella. Yleisesti ottaen suomalaiset uskovat, että lähivuosina avautuu hyviä liiketoimintamahdollisuuksia uusien yritysten perustamiseksi, mutta usko mahdollisuuksiin ei muutu toiminnaksi eli yrittäjyysmotiivi on alhainen (Arenius & Autio, 2003). Mahdollisuusvetoiseen yrittäjyysaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa koulutuksellisin keinoin. Usko omiin kykyihin alentaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi mahdollisuuden avautuessa. Mahdollisuusyrittäjyys saa usein kimmokkeen työtehtävistä ja projekteista. Opiskelijoitakin tulisi altistaa uusille liiketoimintamahdollisuuksille. Mahdollisuusyrittäjyyteen vaikuttavat varsin tehokkaasti myös positiiviset roolimallit. Teknologiayrittäjyys perustuu yritystoimintaan, joka pohjautuu teknologiaan ja korkeaan osaamiseen. Perustajana on yleensä pieni ydinjoukko, joka arvostaa itsenäisyyttä. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhyet, johtuen teknologian ja markkinoiden nopeasta kehittymisestä. Markkinat perustuvat usein niche-ajatteluun, markkinasegmentti on kapea. Tyypillisesti teknologiayritys panostaa suurimman osan resursseistaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joten verkostoituminen korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja osaamiskeskusten suuntaan on tärkeää. Teknologiayrittäjät tarjoavat uutta ratkaisua olemassa olevaan ongelmaan. Heillä on kilpailijoita ja he törmäävät muutosvastarintaan. Teknologiayrittäjät ovat usein alle 30-vuotiaita, korkeasti koulutettuja ja toimintasuuntautuneita, joiden tyypillisimpiä ongelmia ovat markkinointi ja riskirahoituksen puute. Ensimmäiset toimitukset ovat yleensä projektityöskentelyä. Tuotteistaminen tapahtuu yleensä vasta markkina-aseman vahvistuttua. Sitä kautta teknologiayrittäjyys saattaa siirtyä kasvu-uralle. Kasvuyrittäjyys on positiivisessa suhteessa innovaatiojärjestelmän kehittyneisyyden kanssa. Suurimman kasvupotentiaalin omaavat yritykset perustetaan yleensä korkeasti koulutettujen henkilöiden toimesta. Voimakkaasti kasvaviksi osoittautuvien yritysten osuus uusista yrityksistä on noin 5 %, mutta kasvuyritykset synnyttävät

8 7 jopa % kaikkien yritysten synnyttämistä työpaikoista (Arenius & Autio 2004, 4). Nopeasti kasvavilla yrityksillä on suuri pääomarahoituksen tarve. Kansainvälistymisosaamisen puute on huolestuttavaa erityisesti kasvuyritysten näkökulmasta. Valtaosa kasvuyrittäjistä on alle 35-vuotiaita miehiä, joilla on korkea koulutustaso. Hankkeet ovat useimmiten käynnistyneet mahdollisuusvetoisina. T&K-panostusten määrä ei korreloi suoraan kasvuyrittäjyyteen. Enemmänkin merkitystä on sillä, miten ja mihin investoinnit on tehty (Autio 2003). Keskeistä yrittäjyyskoulutukselle on painottaa aktiivisuuskulttuuria, jossa moniosaaminen ja oma-aloitteisuus sekä mahdollisuuksien tunnistaminen luovat perustan yrittäjämäiselle toiminnalle. Mahdollisuusyrittäjyys viriää maaperässä, jossa yrittäjyyttä arvostetaan. Yrittäjyysmotivaation puute on merkittävin yrittäjyyden pullonkaula Suomessa (Arenius & Autio, 2001). EVTEKin osaaminen ja toiminta sopivat hyvin sekä mahdollisuusyrittäjyyteen että teknologiayrittäjyyteen. Teknologiayrittäjyyttä edistetään samoilla keinoilla kuin mahdollisuusyrittäjyyttä. Se saa alkunsa liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisesta. Kasvuyrittäjyys taas asettaa haasteita ympäristön osaamiselle ja resursseille. Sen suhteen on syytä luottaa lähistöllä olevien osaamiskeskusten ja yrityshautomoiden verkostoihin. Pakkoyrittäjyys lienee poissuljettu vaihtoehto. Opiskelijoiden opintotuki ja lisätyömahdollisuudet pitävät tämän yrittäjyyden muodon alhaisena. Kuvio 2 hahmottaa yrittäjyyden eri muotoja. Kyky toimia motivaattorina, verkoston rakentajana ja kehityksen moottorina Mahdollisuusyrittäjyys Teknologiayrittäjyys Kasvuyrittäjyys Sisäinen yrittäjyys Ulkoinen yrittäjyys Kuvio 2 Erilaiset yrittäjyyden muodot Sisäistä yrittäjyyttä tarvitsevat kaikki. Merkittävin haaste liittyy asenteisiin, niin opiskelijoiden kuin opettajienkin. Yrittäjyyttä arvostava, mahdollisuuksia tarjoava ja niihin tarttumiseen kannustava ympäristö luo edellytykset havaita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teknologista osaamista korostava ympäristö yhdistettynä EVTEKin muuhun osaamiseen luovat suotuisan toimintaympäristön teknologiayrittäjyydelle. Yhteistyö Otaniemen Teknologiakylän kanssa mahdollistaa hautomopalvelujen tarjoamisen yhdessä Innolinkon toimijoiden kanssa. Kasvuyrittäjiksi osoittautuville voidaan tarjota väylä teknologiakylän verkostoihin.

9 8 PYSÄHDY TÄHÄN - FOCUS ON...? Minkälaiseen yrittäjyyteen EVTEK aikoo keskittyä. Tämän päätöksen perusteella on käynnistettävä hyvän kasvualuastan tarjoavan ympäristön luonti, joka tukee valittua yrittäjyyden muotoa tai muotoja. Samalla olisi hyvä pohtia, miten ja minkälaisin sanavalinnoin yrittäjyys lanseerataan. Tarvittavat ratkaisut: EVTEKin tekniikan yksikössä on valittava yrittäjyyden painopistealueet: Mihin yrittäjyyden muotoihin EVTEK tekniikka aikoo keskittyä Minkälainen ympäristö tarvitaan valitulle alueelle Perusraamit kokonaisuuden kehittämiseksi

10 9 3 MITEN YRITTÄJYYTTÄ EDISTETÄÄN? Voiko yrittäjyyttä opettaa vai pitäisikö miettiä asiaa uudestaan? Koulutus ja yrittäjyys kohtaavat monella tasolla AMK-ympäristössä. Niihin liittyvät tietoisuuden kasvattaminen, pedagogiset, yrittäjämäiset ratkaisut ja ulkoiseen yrittäjyyteen tähtäävät palvelut. 3.1 Tietoisuus yrittäjyydestä Yleensä tietoisuutta yrittäjyydestä pyritään levittämään jokaiselle opiskelijalle. Tätä lienee toteutettu mm. perusopintojen yhteydessä. Ongelmana lienee, että talousaineiden perusopintojen painopiste on perinteisen laskennan työkaluissa, joita opetetaan luokkahuoneympäristössä. Asiat jäävät irrallisiksi ja pahimmassa tapauksessa opiskelijat opettelevat laskukaavoja ja käsitteitä ulkoa päästäkseen kokeesta läpi. Ihmisen muisti on parhaimmillaan 9-vuotiaana, sen jälkeen muistamiseen perustuvien opiskelumenetelmien käyttö voi olla tehotonta. Tietoisuuden lisääminen perinteisen luento-opetuksen ja ulkoaopettelun keinoin on erittäin tehokas keino tappaa sekin vähäinen yrittäjyys, jota suomalaisissa nuorissa esiintyy. TUTAn perusopinnoilla voitaisiin oleellisesti edistää yrittäjyyttä, mutta niiden toteuttamiseen kohdistuu merkittäviä haasteita yrittäjyyskoulutuksen näkökulmasta: Opiskelumenetelmät tulisi muuttaa opiskelijalähtöisiksi ja mahdollisuuksien mukaan integroida osaksi ammatillisia opintoja tehtäviä projekteja Opintojaksojen sisällöissä tulisi luopua perinteisestä oppiainepohjaisesta ajattelusta (markkinointi, laskenta, johtaminen) ja rakentaa opiskelukokonaisuudet todellisiin yrityselämän tilanteisiin ja niiden simulaatioihin. Yrittäjyyttä harkitsevien opiskelijoiden opinnot tulisi integroida tukemaan liiketoimintavalmiuksien kehittämistä Osallistuminen yhden kunnollisen projektin suunnitteluun ja toteutukseen kattaa kaikki nykyisiä oppiaineita edustavat keskeiset osa-alueet. Siihen sisältyvät varsinaisen substanssiosaamisen lisäksi suunnittelu liiketoiminnan näkökulmasta, rahoituslaskelmat, markkinointi, myynti, ihmisjohtaminen ja asiajohtaminen, kannattavuuden arviointi ja seuranta, jne. Opiskelija ei ainoastaan opi tietämään vaan oppii yhdessä muiden kanssa myös etsimään vaihtoehtoja, tekemään päätöksiä, toteuttamaan ne, seuraamaan onnistumista ja arvioimaan jatkokehitystarpeita. Tietoisuuden lisääminenkin voi tapahtua yrittäjämäisiä tilanteita hyödyntämällä. Alla on esimerkki ideakilpailusta, johon yhdistettiin tekninen osaaminen ja kyky arvioida idean liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi tapahtuma todisti, että haasteellisia tilanteita voi tarjota jo 1. vuoden opiskelijoille. Valtaosa tämän tapahtuman opiskelijoista oli 1. ja 2. vuoden tekniikan opiskelijoita. Case: Sense-ideamaraton Allekirjoittanut kehitti konseptin yhdessä SONERAn kanssa. AMK:sta koottiin moniosaajatiimejä edustaen eri aloja suunnittelemaan digitalisoituvaan maailmaan liittyviä tuote- ja palveluideoita. Osa havaituista markkinasignaaleista tuli toimivilta yrityksiltä ja osa opiskelijoiden ideointityön tuloksena markkinoiden tarpeita ja trendejä skannaten.tuotoksena tiimit tekivät rahoittajille esiteltävissä oleva suunnitelman (Feasibility Study-tasoinen)

11 10 Opiskelijoiden perehdyttäminen tehtiin monimuotomenetelmiä hyödyntäen, mutta varsinainen maraton oli viikon mittainen. Tuona aikana opiskelijat saivat työskennellä halutessaan yötä päivää ja heistä monet työskentelivät 24 h. Eri alojen opettajat toimivat tiimien ohjaajina. Tapahtumaa sponsoroivat yritykset saivat etuvarausoikeuden ideoihin. Maraton päättyi siihen, että opiskelijatiimit esittelivät ideansa ja suunnitelmansa yritysten ja pankkien edustajista koostuvalle raadille, saaden palautteen asiantuntijoilta idean innovatiivisuudesta, suunnitelman laadusta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Opiskelijoille osallistuminen SENSE tapahtumaan tarkoitti 2 opintoviikon laajuisen kokonaisuuden suoritusta. Tapahtumaan osallistui 45 tiimiä, 4 7 opiskelijaa / tiimi. Valtaosa opiskelijoista oli tekniikan 1. ja 2. vuoden opiskelijoita. Heidän osaamistaan täydensivät kaupan, muotoilun, terveysalan ja matkailun opiskelijat. Yritysten kiinnostus päästä tapahtuman eturivin paikalle oli yllättävän suurta, jopa niin, että euron palkintosumman luovuttajan ja pääsponsorin paikasta käytiin pieni kisa. Lisätietoa alkuperäisestä SENSE-tapahtumasta osoitteesta: Sittemmin SENSE on jatkojalostunut liikeideakilpailun suuntaan. Lisätietoja siitä löytyy osoitteesta: 3.2 Projektit altistavat liiketoimintamahdollisuuksille Yrittäjämäinen koulutus edustaa pedagogista prosessia, joka käyttää hyväksi yrittäjämäisiä tilanteita; esimerkkinä yritysten kanssa yhteistyössä tehtävät projektit, simulaatiot, määräaikaiset yritykset ja esihautomotoiminta. Määräaikaisuus tarkoittaa, että yritys on perustettu vain opiskelijoiden omaksi oppimisympäristöksi ja sen toiminta lopetetaan, kun se on tehtävänsä täyttänyt. Osuuskunnat voivat toimia opiskelijoille määräaikaisina yrityksinä. Yrittäjämäisten menetemien käyttö koulutuksessa on äärimmäisen tärkeää sekä ulkoisen että sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta. Jos tulevalta insinööriltä odotetaan, että hän on aloitteellinen, aktiivinen, idearikas ryhmätyöskentelykykyinen ja vastuunsa kantava taikuri, sitä ei opita istumalla hiljaa suurryhmäluennolla, sullottuna ahtaan pulpetin ja matalan tuolin väliin luut kangistuneina ja pakotettuna katselemaan edessäistuvan niskavilloja. Sitä ei opita myöskään tekemällä mieletön määrä pieniä näennäisprojekteja, joissa ei ole todellista asiakasta. Apinoimisen taidon Copy-Paste -toiminnoilla oppii vähemmälläkin. Ydinkysymys yrityksissä tarvittavan osaamisen kehittämiseksi on, MITEN opiskelu on toteutettu. Perinteisesti olemme olleet kiinnostuneita vain MITÄ opetetaan -kysymyksestä. Merkittävä osa EVTEKin opiskelijoista tulee työskentelemään ympäristössä, jota voi luonnehtia projektiliiketoiminnaksi. Heille pitää tarjota mahdollisuus jo opiskeluaikanaan hankkia osaaminen ja työkalut tuossa ympäristössä toimimista varten. Toisaalta projektiopiskelu tarjoaa opiskelijalle ympäristön, jossa hänet altistetaan liiketoimintamahdollisuuksille ja näin edistetään myös hallittua siirtymistä ulkoisen yrittäjyyden tielle. Haasteet, jotka liittyvät tähän tasoon: Projektiopiskelua hyödyntäviä menetelmiä tulee laajentaa siten, että projektit ovat laajoja ja usean opintojakson oppimistavoitteita palvelevia. Projektilla on oltava asiakas, mieluiten ulkoinen asiakas. Projektiopiskelu muuttaa opettajan työn luonnetta ja arviointia. Opiskelijoiden tarve saada laadukasta, jatkuvaa palautetta kasvaa. Niihin tulisi kehittää tehokkaita toimintatapoja ja työkaluja. Kun projektien määrä kasvaa, projektisalkun hallitseminen saattaa muodostua haastavaksi. Siihen tarvitaan avuksi työkalupakki sisältäen niin opettajille kuin opiskelijoillekin tarpeellisia työvälineitä.

12 11 Projekti opintojaksojen yhdistäjänä Viime aikoina käydyssä opettajien välisessä opintoviikkotaistelussa on epäilty, että opiskelijoiden ammattitaito heikkenee, kun jotakin opintojakson osaa ei opeteta samalla tavalla ja samojen henkilöiden toimesta kuin ennen. Jos n. 1,5 % opiskelijan kokonaistuntimäärästä jää istumatta entisessä luokkahuoneessa, mahtaako se olla porun väärti? Olisiko hyvä pohtia, että saman asian voi oppia, mahdollisesti jopa tehokkaammin, johonkin toiseen opintojaksoon liittyvän opiskeluprojektin sivutuotteena? Kuviossa 3 on havainnollistettu projektia, johon on integroitu useita kursseja. Kyseessä voisi olla vaikka projekti, jonka tavoitteena on joltakin yritykseltä saadun idean pohjalta paikannukseen perustuvan palvelun kehittäminen ja sen liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen. Parhaimmillaan projekti tarjoaa järkevän oppimisympäristön useille kursseille. P-1 P0 P1 P2 P3 P4 P5 Ammatillisiin aineisiin liittyvä substanssi Johtaminen; projektijohtaminen ja muutosjohtaminen,... Laskenta; kannattavuus, tuotto, rahoitus,... Viestintä myös eri kielillä,... Tietoteknisten välineiden monipuolinen käyttö,... Markkinointi ja liiketoiminnan suunnittelu,... Dokumentointi,... Jatkuva ongelmien ratkaisu,... Kuvio 3 Projekti yhdistää eri opintojaksot yhdeksi kokonaisuukseksi Entisenä tietojenkäsittelyn lehtorina uskallan väittää, että tietoteknisten välineiden monipuolinen käyttö tulee varmistettua ja jopa niin, että lopputulos voi olla peräti ammattimaista. Opiskelijat joutuvat käyttämään yksin ja yhdessä: Taulukkolaskentaohjelmaa laskelmien teossa Esitysgrafiikkaohjelmaa esitysten teossa mm. väliarviointien tilanteissa Www-sivujen tuottaminen projektille ja mahdollisesti kehitettävästä palvelusta varmistavat www-tuotantoon liittyvien työkalujen käytön Raportointi vaatii useiden ohjelmien yhteiskäyttöä Projektisuunnitteluun ja hallintaan liittyvät ohjelmat tulevat tutuiksi Projektin johtaminen edellyttää perehtymistä sekä asiajohtamiseen että ihmisjohtamiseen. Projektissa tarvittava laskenta on suhteellisen kattavaa ja käytännönläheistä. Projektin aikana kohdataan sekä kirjalliseen että suulliseen viestintään liittyviä haasteita, niin suomen kuin muillakin kielillä. Markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnittelu tapahtuvat rinnan teknisen kehityksen kanssa.

13 12 Monet projektin sivutuotteina opittavista asioista jäävät perinteisessä opiskelussa vieraiksi. Haastava projekti aikaansaa sen, että opiskelijalla on nälkä oppia, koska hän tarvitsee sitä osaamista projektin läpiviemiseen. Yhteisten projektien suurimpina esteinä lienevät asenteet, yhteistyön vähyys ja osaamisen vaihdon puuttuminen. Eri kursseja yhdistävä projektiopiskelu aiheuttaa logistisen ongelman. Hyvin perinteisen oppilaitoksen toimintalogiikan omaavalle yksikölle muutos on suuri. Projektiopiskelu ajautuu helposti tilanteeseen, jossa ilman todellista asiakasta olevien näennäisprojektien määrä on valtava opettajat tarjoavat opiskelijalle omia keksimiään projektejaan. Projekti muiden opintojaksojen asiakkaana Helpomman aloituksen voi joissakin tilanteissa saada sillä, että varsinainen ulkoiselle asiakkaalle toteutettava projekti on muutaman opettajan ohjauksessa ja muut opintojaksot ajoitetaan tuottamaan osasuoritteita projektille (kuvio 4). Hyvä osasuorite on esimerkiksi oikeaan aikaan tehty harjoitystyö. Harjoitustyö voi olla laajuudeltaan pienikin, kunhan se hyödyttää projektin etenemistä. Projekti on alla olevassa kuvassa opintojaksojen 1 5 asiakas. Kurssi 5 Harjoitustyö Kurssi 4 Kurssi 3 Kurssi 2 Harjoitustyö Harjoitustyö Harjoitustyö PROJEKTI Kurssi 1 Harjoitustyö Kuvio 4 Harjoitustyö voi olla projektin osasuorite Opiskelijoiden mukaan, he kesätyötä hakiessaan, joutuvat vastaamaan työnantajien kysymyksiin: Mitä osaat? tai Voitko näyttää, mitä olet tehnyt? Työnantajia kiinnostaa, mitä he konkreettisesti osaavat, ei välttämättä se, mitä he tietävät. Yksi ratkaisu tähän voisi olla projektiportfolio konsepti. Opiskelija kerää opiskeluaikansa projekteista portfolion, joka on esiteltävissä oleva näytekansio. Se antaa eväitä myös projektiliiketoimintaan ja projektisalkun hallintaan. Opiskelija joutuu huolehtimaan siitä, että projektisalkku on kunnossa. Sieltä löytyy todistettavasti hyvin hoidettuja ja dokumentoituja projekteja. Projektisalkusta löytyy myös epäonnistuneita projekteja, mutta niiden syyt on analysoitu ja opiksi otettu. Sieltä toivottavasti löytyy jatkuvasti haasteellisemmiksi muuttuvien projektien sarja kuvaten opiskelijan motivaatiota, kehittymishalukkuutta ja tavoitteellisuutta. Saattaisipa tämän työskentelyn sivutuotteena avautua Project Portfolio Management, joka ei olisi yhtään hullumpi työkalu tulevalle projektipäällikölle.

14 13 Projektiopiskelu tukemassa ulkoista yrittäjyyttä Ulkoisen yrittäjyyden motivaatio voidaan huomioida projektiopiskelussa esimerkiksi siten, että opintokokonaisuuksiin suunnitellaan vaihtoisia projekteja, mitkä toteuttamalla oppimistavoitteet voi saavuttaa. Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus tilanteen niin salliessa toteuttaa projekti omaan yritykseen ja/tai ideaan liittyvänä kehittämistyönä. Kehittämistyöhön luonnollisella tavalla yhdistyvät ammatillinen osaaminen ja liiketoimintaosaaminen. Tällä päästään varovaiseen alkuun, jossa opiskeluprosessi ja hautomoprosessi kohtaavat. Vaihtoehtoisia projekteja sisältäviä opintokokonaisuuksia on kuvattu kuviossa 5. Opiskelijat voivat toteuttaa projektin joko yrittäjäkandidaatin, työntekijän tai ulkopuolisen roolissa. VAIHTOEHTOISIA PROJEKTEJA Työntekijän / ulkopuolisen roolissa Projekti 4 or 5 PERUS- OSAAMINEN Opintojakso 1 Opintojakso 2 VAIHTOEHTOISIA PROJEKTEJA Yrittäjän tai yrittäjäkandidaatin roolissa Projekti 1; a, b tai/ja c Projekti 6, 7 tai 8 Opintojakso 3 Projekti 2 tai 3 Projekti 9 tai 10 Opintojakso 4 Kuvio 5 Hahmotelma projekteista osana kursseja Projektien myyminen ja kerääminen kentältä Jos tavoitteeksi halutaan asettaa oikeiden asiakkaiden ja oikeisiin yritysmaailman tilanteisiin liittyvien projektien saanti opiskelijatyönä toteutettavaksi, sitä voisi helpottaa ainakin osittainen opetussuunnitelmien tuotteistaminen. Projektien myyminen yrityksille on työlästä, joskus jopa mahdoton urakka, ellei voi esitellä ratkaisua, perustella sen hyötyä asiakkaalle, aikataulua, hintaa, jne. Opetussuunnitelmien tuotteistaminen saattaisi olla myös jalostava prosessi muuttaa surullinen opintoviikkotaistelu keskusteluksi siitä, mitä insinöörin pitää osata ja miten sitä osaamisen kehittymistä voidaan tukea. Kun projektien määrä kasvaa, voi olla, että projektisalkun hallintaan tarvitaan työkaluja; sekä opettajille että opiskelijoille. Ideaalitilanne olisi, että jokaisen opiskelijan projektisalkun sisältö on yksilöllinen ja näin siis konkreettinen osoitus, että hän noudattaa todellista henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. HOPS-ajattelu siirtyy tällaisen toteutuksen myötä uudelle kasvu-uralle. EVTEKissä on erinomaisia päänavauksia projektiopiskelussa, esimerkiksi mediatekniikan koulutusohjelmassa. Sitä toimintamallia kannattaisi monistaa muihin yksiköihin. Erkki Rämön toukokuussa esitettävästä raportista saadaan kokonaiskuva muista EVTEKin hyvistä projektiopiskeluun liittyvistä ratkaisuista. Alla on esitelty lyhyesti pari casea erilaisista projektiopiskelun konsepteista.

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW

TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti ROADSHOW TOIMIALARAKENTEIDEN MURROS AMKE ry:n aluekierroksen yhteenvetoraportti Pekka Lampelto Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Lisätiedot

Tekemällä oppimisen sytyttäjä

Tekemällä oppimisen sytyttäjä Tekemällä oppiminen (learning by doing) on toiminnasta oppimista ja se on yksi vanhimmista oppimismenetelmistä. Tämän kuvauksen tarkoituksena on esitellä tekemällä oppimisen kehittämisprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot