TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS"

Transkriptio

1 TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen (61)

2 SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tavoitteeksi asetettiin tarkastella huoltovarmuuskysymyksiä tietoyhteiskunnassa. Mitä uusia näkökulmia ja vaatimuksia tietoyhteiskunnan aiheuttama yhteiskunnan, talouselämän ja toimintaprosessien muutos tuo huoltovarmuudelle. Työn ehkä merkittävin tulos oli digitaalisten prosessien käsitteiden analysointi ja havainto, että tuotannon ja palvelujen prosessit halkeavat fyysiseen ja digitaaliseen osana. Fyysisten prosessien huoltovarmuus on tunnettu ja hallinnassa oleva alue, mutta digitaalisten prosessien huoltovarmuuden käsitteet ja vaatimukset niille ovat tutkimusta vaativa kohde. Toinen työssä syntynyt havainto oli sähköisten palvelujen horisontaalikehitys, mistä seuraa, että varmennettujen vaihtoehtoisten palvelujen ja verkkojen mallia voi tarkastella uudella tavalla. Tutkimuksessa on varsin laajasti tarkasteltu ja visioitu tietoyhteiskunnan kehitystä ja verkottumisen trendejä useita alan lähteitä käyttäen. Digitaalisia verkkoja ja palveluita sekä niihin liittyviä käsitteitä on analysoitu perusteellisesti. Huoltovarmuudelle syntyviä vaatimuksia on käsitelty digitaalisten prosessien, infrastruktuurin ja palvelujen kannalta. Monet tehdyt havainnot vaativat jatkotutkimusta. Työn lopussa esitetään konkreettisia ehdotuksia jatkoprojekteiksi. Yhteystiedot: Olli Martikainen, Konsultointi Martikainen Oy p Seppo Ihalainen, Votek Oy p (61)

3 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1. JOHDANTO DIGITAALISUUS Tietotekniikka Tietoliikenne Euroopan telemarkkinan kehitys Päätelaitteiden kehitys Mobiiliverkkojen ja -palvelujen kehitys Internet ja multimedia Tietoturva Uhkatekijät tietoverkossa Tietoturvastandardit Sähköinen tunnistaminen Pääsynhallinta (Access Management) EITO VERKOSTOITUMINEN Liiketoiminnan muutos Informaatio tuotannontekijänä Verkostotalous Verkostovaikutus tuotteissa Tuotannon ja markkinan muutos Yrityksen kasvu ja investoinnit Luottamuspääoman merkitys Tuotteiden virtuaalisuus Palveluiden ja logistiikan muutos Yhteiskunnallinen muutos HUOLTOVARMUUS MUUTOKSESSA Huoltovarmuus tuotannon ja palvelujen prosessien osana Elektroniikkavalmistus Ohjelmistotuotanto Palvelut Päätelaitteet EMP Prosessien ja logistiikan muutos Digitaalisten prosessien uhkatekijät Infrastruktuurin vaatimuksia Internetin kehityskohteita Verkon palvelualustat Verkon palvelutuotannon prosessit Infrastruktuurin uhkatekijät (61)

4 4.3 Palvelujen näkökulmia Palvelujen tarjoajat (Service Providers) Unified Telecommunication Services Päätelaitteiden ja palveluiden yhteentoimivuus Palvelujen uhkatekijät Runkoverkon muutos JOHTOPÄÄTÖKSET VIITTEET TIETOTURVALYHENTEITÄ (61)

5 1. JOHDANTO Tietoyhteiskunnan kehittyminen muuttaa taloudellisia ja yhteiskunnallisia rakenteita. Tähän muutokseen liittyviä käsitteitä ovat verkostotalous, verkostoyhteiskunta, globaalit digitaaliset tietoverkot ja digitaalinen media. Verkostotalous ja verkostoyhteiskunta perustuvat digitaalisen globaalin viestinnän ja kommunikaation mahdollistamaan transaktiokustannusten laskuun, jolloin ajan ja paikan merkitys vähenee. Fyysisten instituutioiden ja valtakeskittymien rinnalle syntyy globaalien tietoverkkojen ylläpitämä sähköinen todellisuus (Castells: Real Virtuality), jossa talouden, kulttuurin ja vallan rakenteita määritellään uudelleen. On jopa esitetty arvio, että tämän kehityksen yhteydessä teollisuuden ja yhteiskunnan arvoketjut muuttavat muotoaan 2-3 biljoonan (10 12 ) US-dollarin arvosta (2-3 trillion USD). Tarkastelemme raportin alkuosassa digitaalisuuden käsitettä tietotekniikan, tietoliikenteen sekä Internetin ja multimedian kannalta. Tämän jälkeen tutkimme verkottumistrendejä yritysten, yhteiskunnan ja yksilön kannalta, sekä pyrimme identifioimaan käynnissä olevan rakennemuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja uhkia huoltovarmuuden kannalta. Huoltovarmuudelle syntyviä vaatimuksia on käsitelty digitaalisten prosessien, infrastruktuurin ja palvelujen kannalta. Monet tehdyt havainnot vaativat jatkotutkimusta 5 (61)

6 2. DIGITAALISUUS Tietoyhteiskunnaksi kutsumme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kehitysvaihetta, jossa pääosa informaatiosta ja sitä käsittelevästä symbolisesta prosessista on siirtynyt digitaaliseen sähköiseen muotoon. Tietoyhteiskunnan syntyminen perustuu tietotekniikan aiheuttamaan murrokseen, joka mahdollistaa symbolisen tiedon ja digitaalisten sisältöjen esittämisen, käsittelyn, tallentamisen ja siirron digitaalisessa muodossa. Informaatiotoimialojen sisältötuotanto (content), tietojenkäsittely (computing) ja tietoliikenne (telecom) liikevaihdot on esitetty seuraavassa kuvassa BUSD Content Computing Telecom Europe USA Japan 2.1 Tietotekniikka Kuva 1: Informaatiotoimialojen liikevaihdot v Välttämätön edellytys toimivalle tietoyhteiskunnalle on riittävä tietojenkäsittely- ja tietoliikennepalvelujen saatavuus. Tarkastelemme tätä digitalisoitumiskehitystä tietojenkäsittelyn, tietoliikenteen, Internetin ja multimediasisältöjen sekä tietoturvallisuuden kannalta. Tietotekniikan kehitystä on kolmen viime vuosikymmenen aikana hallinnut Mooren laki, jonka mukaan tietokoneiden prosessointinopeus kaksinkertaistuu aina puolentoista vuoden välein. Mitä kustannustehokkaampia prosessoreita ja muisteja on käytössä suhteessa tiedonsiirron kapasiteettiin ja kustannuksiin, sitä lokaalimmin tietojenkäsittely kannattaa hoitaa. Tätä kuvastaa siirtyminen keskuskoneympäristöistä minikoneisiin ja mikrotietokoneisiin. Mooren lain toteutumisen taustalla on ollut paitsi teknologinen kehitys myös alalla vallinnut voimakas kilpailu. Tietokoneiden kehitys antaa myös hyvän esimerkin kilpaillun markkinan vaikutuksesta standardien syntymiseen. Alan suurimmaksi valmistajaksi nousi 1960-luvulla IBM, Big Blue, joka onnistuneen System 360 minikonearkkitehtuurinsa ja ohjelmistojen ylöspäin yhteensopivuuden ansiosta pystyi luomaan DeFacto-standardit ja hinnoittelemaan tuotteensa erittäin kannattavasti. Jotta kilpailua voitaisiin alalla lisätä, käynnistettiin 1970-luvulla OSI-standardointi, jolla alan tuotteille pyrittiin määrittelemään avoimet rajapinnat ja yhteensopivuus eri valmistajien välille. Standardointi edistyi hitaasti ja 80-luvulla, kun ne valmistuivat, oli IBM parhaita niiden soveltajia. Avoimet rajapinnat eivät avanneet suurkoneiden ja minikoneiden alueella kilpailua, kuten toivottiin. Samaan aikaan syntyi henkilökohtainen tietokone (PC), joka muutti markkinan ja sillä toimivat pelurit. 6 (61)

7 IBM kehitti 1981 Intel i86-pohjaisen PC-arkkitehtuurin ja julkisti sen väylästandardin vapaasti käytettäväksi. PC:n käyttöjärjestelmäksi lisensoitiin useita vaihtoehtoja, mm. CP/M ja PC-DOS (MS-DOS), joista jälkimmäinen oli halvin. Avoin PC:n teollisuusstandardi loi kloonivalmistuksen ja Microsoftin käyttöjärjestelmä MS-DOS yleistyi niissä tehdasasennuksena. PC:t ja sovellukset olivat yhteensopivia ja niiden markkina kasvoi niin voimakkaasti, että Intel ja Microsoft ohittivat kooltaan IBM:n 1990-luvun alussa ja Microsoft nousi maailman arvokkaimmaksi yritykseksi. Näin markkinassa voittanut teollisuusstandardi muutti tietojenkäsittelyalan rakenteen, mihin standardointi ei pystynyt. Tämä kehityskulku on hyvä esimerkki markkinan valitsemista standardeista, joita kutsutaan nimellä Dominant Design. Teknologian kehitys mahdollistaa uudet ratkaisut ja standardit, joiden mukana uudet yritykset ohittavat entiset. Professori Joseph Schumpeter kutsuu tätä innovaatioiden aiheuttamaksi luovaksi tuhoksi. Tietojenkäsittelyssä keskityksen ja hajautuksen logiikka on kuitenkin ollut osittain erilainen kuin tietoliikenteessä. Tietoliikenteessä kytkennän kustannus on korkea ja reitityksen halpa, jolloin tiedonsiirron halventuminen on johtanut kytkennän ja keskusten vähenemiseen ja keskittymiseen ( tilaajan keskukset) ja reitittimien jakautumiseen keskitettyihin Gbps-runkoverkon reitittimiin ja kevyisiin access-reitittimiin. Tietojenkäsittelyssä tietokannat ovat keskitettyjä kalliita resursseja. Graafiset käyttö-liittymät vaativat runsaasti prosessointitehoa, joten ne kannattaa hajauttaa. Seurauksena syntyi tarve liittää lähiverkoilla hajautetut graafiset tyäasemat yhteisiin tietokanta- ja palvelinresursseihin. On todennäköistä, että kustannustehokkaan Internetteknologian yleistyminen johtaa samantyyppiseen kehitykseen myös laajemmassa mittakaavassa. Tietokannat ja arvokkaammat sovellukset keskittyvät (ASP, Application Service Provider), kun taas yksinkertaisemmat sovellukset ja käyttäjäläheiset toiminteet hajautuvat. Samalla kun henkilökohtaiset työasemat monipuolistuvat, ne voidaan liittää verkkoon myös langattomasti. Seurauksena on horisontaalikehitys: työasemat ja päätelaitteet kommunikoivat Internetin yli ja kaikki palvelut ovat Internet-yhteesopivia. Tietojenkäsittelyn kehitys voidaan karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen (Kuva 2). Ensimmäisen vaiheen (Wave 1) ongelma oli maksimoida paikallisten autonomisten sovellusten ja niihin liittyvien tietokantojen teho, mikä johti keskustietokonearkkitehtuurin (mainframe) ja pääteverkkojen syntymiseen. Tieto siirrettiin päätteestä keskuskoneelle tiedostona (file-server). Edelleenkin pankkien tapahtumankäsittelyjärjestelmät perustuvat tähän arkkitehtuuriin. Arkkitehtuurin ongelma on heikko skaalautuvuus alaspäin. Toinen vaihe (Wave 2) oli asiakas/palvelin -arkkitehtuurin syntyminen, jonka mahdollisti työasemien lähiverkkojen ja relaatiotietokantojen kehittyminen. Sovellukset jaettiin käyttäjän- (client) ja palvelintyöaseman (server) kesken. Käyttöliittymäsovellukset saivat käyttöönsä työasemakapasiteetin, ja palvelimessa olevia tietokantoja voitiin käyttää eri työasemilta (database-server). Tämän toisen vaiheen sovellusten hallinta osoittautui ongelmalliseksi, ja hallintaa varten kehitettiin työryhmätyökaluja ja tapahtuman-käsittelymonitoreita (Transaction Processing Monitors), joilla tapahtumia voidaan reitittää käyttäjien ja tietokantojen välillä ja hallita kuormitusta. 7 (61)

8 Local Area Networks Client/Server Global Internet Portals, E-Biz, ASP File Servers First Wave Second Wave Third Kuva 2: Tiedon hajautuksen kolme aaltoa Database Servers TP Monitors Distributed Objects + World Wide Web Kolmannessa vaiheessa (Wave 3) uskotaan kehityksen perustuvan Internet- ja oliohajautustekniikoihin. Internetin ja World Wide Web (WWW) sovellusten yleistyminen on luonut uudet globaalisti toimivat hajautuksen sovellus- ja protokollastandardit (HTML, HTTP). Oliot (Object) ovat autonomisia ohjelmistoja, jotka sisältävät sekä tiedon että kontrollin. Olioita voidaan havainnollistaa isompien ohjelmistojen komponentteina, joita voidaan käyttää uudelleen. Oliohajautustekniikat ovat mekanismeja, joilla oliopohjaiset sovellukset kommunikoivat verkossa keskenään riippumatta toistensa sijainnista, toimintaympäristöstä tai alustasta. Kommunikointi hoituu mahdollisimman tehokkaan, luotettavan ja kattavan siirtoverkon yli. Tällöin verkko jää olioita käyttäville sovelluksille läpinäkyväksi. Sovellukset on vain sovitettava johonkin siirtoverkon rajapintaan. Markkinoilla on kolme merkittävää hajautusteknologiaa, joihin muut sovellukset perustuvat. Ensimmäinen on olioiden välisten operaatioiden reititin, johon liittyvä arkkitehtuuri on standardoitu Object Management Groupissa (OMG) nimellä Common Object Request Broker Architecture (CORBA). Kaksi muuta olioiden välisiä operaatioita reitittävää mallia ovat Microsoftin Distributed Common Object Model (DCOM) ja SUNin Java Remote Method Invocation (RMI). Näiden lisäksi uudet kehittyvät agenttiteknologiat mahdollistavat olioiden jakelun. Olioiden hajauttamista ja niiden kommunikointia tukevia teknologioita kutsutaan yhteisnimellä Middleware-teknologiat. Kaksi tärkeintä Middleware-alustoihin liittyvää komponenttiteknologiaa ovat keskenään kilpailevat JavaSoftin (SUN) JavaBeans ja Microsoftin ActiveX. ActiveX on käsitteenä melko epämääräinen, useille eri teknologioille liitetty tuotenimi, joista varsinaisia Middleware -ohjelmistokomponentteja ovat ns. ActiveX-kontrollit. ActiveX:n toimiessa ainoastaan Microsoftin käyttöjärjestelmissä, Java-kieleen perustuvia JavaBeans-komponentteja voidaan siirrellä verkossa käyttöjärjestelmästä riippumatta. 8 (61)

9 Ohjelmistokehityksen laadun ja tuottavuuden ongelmia on pyritty ratkaisemaan uudelleenkäytön ja standardoinnin kautta (oliomenetelmät ja suunnittelumallit). Toisin kuin elektroniikan komponenteissa ohjelmistojen komponenttimarkkina on vielä aivan alkuvaiheessaan. Monet uskovat, että ohjelmistojen komponenttimarkkina on ratkaisu globaaliin laatu- ja tuottavuusongelmaan, ja että se käynnistyy toden teolla vasta Javan myötä (Kuva 3) Tietoliikenne Kuva 3: Ohjelmistokomponenttimarkkina (Miljoonaa USD) Tietoliikennepalvelut voidaan jakaa kolmeen osaan: Geneeriset siirto- ja välityspalvelut, lisäarvopalvelut ja palvelusisällöt. Geneeriset siirto- ja välityspalvelut hoitavat yhteyksien muodostamisen ja virheettömän tiedonsiirron ja niitä kutsutaan usein tietoliikenteen infrastruktuuriksi. Infrastruktuurit ovat yleensä verkko-operaattoreiden omistamia. Lisäarvopalvelut perustuvat verkon tietokoneohjaukseen, jossa palveluohjelmistot asiakas- ja palvelutietokantoja käyttämällä ohjaavat verkon ja palvelujen toimintaa. Näin palveluita voidaan jalostaa asiakkaan tarpeiden mukaisiksi joko palveluoperaattorin toimesta tai asiakkaan itsepalveluna, jos palveluympäristö on riittävän kehittynyt. Palvelusisällöt ovat kuunneltavia ja katseltavia ohjelmia, joita voidaan käyttää interaktiivisesti. Palvelusisällöt ovat tänään pääosin Internet-pohjaista multimediaa, tulevaisuudessa myös televisio- ja musiikkisisällöt liittyvät siihen. Multimedialla tarkoitetaan tekniikkaa, jonka avulla tietokoneella voidaan luoda, esittää, varastoida ja jaella yhdellä kertaa hallittavana kokonaisuutena usean tyyppistä informaatiota, kuten tekstiä, kuvaa, ääntä ja videomateriaalia. Uudet mediat, erityisesti digitaalinen ääni ja videokuva, vaativat tietokoneilta ja verkolta kertaluokkia suurempaa käsittely- ja siirtokapasiteettia kuin tavanomainen tekstimuotoinen tieto. Tästä johtuu, että multimedian nopea leviäminen on tullut mahdolliseksi vasta viime aikoina. Internet-yhteyksiä käyttävät WWW-pohjaiset selauskäyttöliittymät aiheuttivat läpimurron, jonka seurauksena kaikki PC-käyttäjät, joilla on modeemi tai dataliittymä, voivat lukea, kuunnella ja katsella verkosta multimediaa. Tiedonsiirron nopeuden kasvua kuvaa Guilderin laki, jonka mukaan siirtonopeus kolminkertaistuu joka vuosi seuraavan 25 vuoden aikana. Laki ei ole täysin pitänyt paikkaansa ennen 1990-lukua, sillä televerkoissa markkinakäyttäytyminen on ollut hyvin monopolistista. Vasta yritysten sisäisten dataverkkojen kehitys ja erityisesti Internet-protokollia käyttävät reitittimet avasivat kilpailun 1980-luvun lopulla. Reitittimien käyttö oli halvin tapa rakentaa lähiverkkojen välisiä 9 (61)

10 yritysverkkoja. Suomessa teleoperaattorit sovelsivat reititinverkkoja ensimmäisenä Euroopassa julkisena palveluna jo vuonna 1988 yrityksille ja oppilaitoksille, mistä on seurannut, että meillä Internetiin liitettyjen tietokoneiden (Internet Hosts) määrä väkilukuun verrattuna on maailman suurin. Datasiirrossa onkin käynnissä suurin muutos vuosikymmeniin laajakaistateknologian ja digitaalisen multimedian myötä. Tyypillinen ATM-verkkoliittymän nopeus on 155 Mbps ja runkoverkkoon suunnitellaan jo terabittitason reitittimiä. Nämä nopeudet riittävät hyvin multimedian ja reaaliaikaisten audio- ja video-palvelujen siirtämiseen. Kuluttajien laajakaista-access, eli miten nopea liittymä (2-10 Mbps) tuodaan edullisesti kuluttajille saakka, yleistynee viiden lähivuoden kuluessa, jolloin digitaalisen multimediajakelun markkina voi lähteä voimakkaaseen kasvuun Euroopan telemarkkinan kehitys Euroopan tietoliikennepalvelumarkkina on nopeassa kasvussa. Tietoliikennepalveluista on tänään puhelinliikennettä noin 80% ja muita palveluja, kuten datasiirto- ja lisäarvopalveluja vain noin 20% koko liikevaihdosta. Palvelujen rakenteen on arvioitu muuttuvan vuoteen 2010 mennessä siten, että liikevaihdosta on kiinteän ja mobiiliverkon puhelinliikennettä noin puolet ja loput dataja Internet-pohjaista liikennettä liittyen lisäarvopalveluihin ja sisällön jakeluun (Kuva 4). Liikennemäärien mukaan laskettuna vuonna 80% liikenteestä syntyy vuonna 2010 data- ja Internetpalveluista CATV xdsl Telephony Mobile Business Data Mobile data Kuva 4: Telepalvelut Euroopassa (Miljardia USD) 10 (61)

11 Lisäarvopalvelut perustuvat televerkon ja Internetin integraatioon, ja niihin kuuluvat yritysten sisäinen ja ulkoinen Internet (Intranet ja Extranet) sekä sähköisen kaupankäynnin ja sisältöjakelun sovellukset. Internet-pohjaisten lisäarvopalvelujen liikevaihdon kehitys Euroopassa on esitetty kuvassa 5. Tärkein lähiajan panostus tulee olemaan Intranet- ja Extranet-palveluiden integroiminen toimialaratkaisuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin. Samassa yhteydessä on ratkaistava tunnistuksen, sähköisen maksamisen sekä asiakas- ja palveludatan hallinnan ongelmat. Audiovisuaaliset palvelut yleistyvät sähköisen kaupankäynnin jälkeen, ja vasta sitten julkaisutoiminta verkoissa. Audiovisuaalisten palvelujen etuna on käyttäjien tottumus äänentoisto- ja televisiokäyttöliittymiin. Sähköisen kirjan menestys on todennäköisesti riippuvainen sähköisen paperin muotoisen käyttöliittymän kehityksestä Audiovisual Publishing Commerce Kuva 5: Internet-lisäarvopalvelut Euroopassa (Miljardia USD) Kuvassa 6 on esitetty tietoliikennepalvelumarkkinan kehitys Suomessa lähivuosina jaoteltuna infrastruktuuri-, lisäarvo- ja sisältöpalveluihin. Ne kaudet, joissa palveluliikevaihto siirtyy alueelta Contents 10 Services 5 Infra toiselle kuvastavat toimialamuutoksia. Kuva 6: Infra-, palvelu- ja sisältöliikevaihdot Suomessa (Miljardia FIM) 11 (61)

12 Kuvan 6 perusteella voidaan päätellä, että tietoliikennepalveluiden alalla liiketoimintamurroksia esiintyy kolmessa peräkkäisessä vaiheessa: Vaihe 1 ( ) Verkko- ja palveluoperaattorien aikakausi, jolloin kasvu on mobiili- ja lisäarvopalvelujen puolella. Internetistä kehittyy uusien datapalvelujen infrastruktuuri, ja multimedia-palvelujen käyttöliittymästandardiksi muodostuu HTML-dokumentteihin perustuva World Wide Web (WWW). Vaihe 2 ( ) Laajakaistainen liitäntäverkko on tuotavissa kotitalouksiin kustannusedullisesti, jolloin laadukkaan kuluttajamedian jakelu verkoissa tulee mahdolliseksi. Tämä kausi on palveluoperaattorien ja sisällöntuottajien aikaa. Lisäksi laajakaistainen kolmannen sukupolven mobiiliteknologia otetaan käyttöön. Vaihe 3 (2006 -?) Telealan liikevaihdosta merkittävä osa tulee palveluista ja digitaalisista sisällöistä. Tämä aiheuttaa voimakkaan keskittymisen palvelu- ja sisällöntuottajien joukossa sekä uusia vaatimuksia verkkojen infrastruktuurille. Todennäköisesti uusi laajakaistainen verkkoarkkitehtuuri muotoutuu tällöin. Tietoliikenneinvestoinnit Euroopassa (Kuva 8) keskittyivät 1990-luvun lopulla mobiilitekniikkaan ja kapeakaistaisen (NB, Narrowband, nopeus alle 2 Mbps) televerkon digitalisointiin. Yritysverkot ja datapalvelut siirtyvät samaan aikaan laajakaistatekniikkaan (BB, Broadband). Seuraavan vuosikymmenen alkupuolella käynnistyvät laajakaistamobiili- ja kiinteän laajakaista-accessverkon investoinnit. Samalla mobiilidata jatkaa kasvuaan CATV NB Fixed Mobile Business Data BB Fixed Mobile data Kuva 8: Tietoliikenneinvestoinnit Euroopassa (Miljardia USD) 12 (61)

13 2.2.2 Päätelaitteiden kehitys Verkkoon liitetyt Internet -yhteensopivat päätelaitteet jakautuvat kolmeen ryhmään, jotka säilynevät teknisesti ja käyttötavoiltaan erillisinä: 1. Audiovisuaaliset päätelaitteet (radio ja televisio) 2. Henkilökohtaiset päätelaitteet (matkapuhelin, käsimikro (PDA, Personal Digital Assistant)) 3. Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) 4. Sulautetut päätelaitteet (embedded terminals) Audiovisuaaliset päätelaitteet perustuvat nopean datavirran käsittelyyn ja esittämiseen, jolloin avainteknologioina on digitaalinen signaalinkäsittely (DSP) ja kompressio (MPEG4). Tarvittava julkinen verkkoliitäntä on laajakaistainen data (2 155 Mbps). Sisäisiin kotiverkkoihin on kehitteillä mm. HAVi-teknologia (IEEE 1394), joka tarjoaa 400 Mbps siirtonopeuden käytettäessä UTP-kaapelointia. Henkilökohtaiset päätelaitteet siirtävät ja tallettavat puhetta sekä henkilökohtaisiin sovelluksiin ja palveluihin liittyvää dataa, jolloin julkisen verkon dataliitännäksi riittää modeemi- tai ISDNtasoinen 9,6 128 kbps yhteys. Henkilökohtaiset tietokoneet ovat alusta tuotannollisille ja viihdesovelluksille, ja ne verkotetaan yleensä toisiinsa ja oheislaitteisiin. Yritysten sisäiset lähiverkot ovat kapasiteetiltaan 10 Mbps 1 Gbps tasolla ja niiden ulkoiset verkkoliitännät 64 kbps 155 Mbps suuruusluokkaa. Sulautetuista päätelaitteista esimerkkejä ovat verkkoon liitettävät ajoneuvot, vaatteet ja rakennukset tai niiden osat. Videoseinän avulla voidaan yhdistää erillisiä neuvotteluhuoneita toisiinsa Kuvassa 9 on vertailtu Internet-yhteensopivien päätelaitteiden markkinoita, joissa henkilökohtaisia päätelaitteita ovat GPRS (General Packet Radio System, jossa kapeakaistainen pakettidatapuhelin), UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, jossa laajakaistainen pakettidatapuhelin) ja PDA. Huomattavaa on, että GPRS ja UMTS lähestyvät jo vuonna 2005 yhteismäärältään ISDN-liittymiä. 13 (61)

14 Internet PDA CATV modem ISDN TV or PC GSM GPRS UMTS xdsl TV or PC Kuva 9: Internet-päätelaitteet Euroopassa (miljoonaa kpl) Mobiiliverkkojen ja -palvelujen kehitys Mobiiliverkkojen kasvu on ylittänyt 1990-luvulla tehdyt ennustukset. Seuraava teknologia-aalto GSM:n jälkeen on kuluttajille suunnattava kapeakaistainen GSM 2+ eli GPRS (Global Packet Radio Service) sekä yritysasiakkaille laajakaistainen UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service). Molemmissa pakettidatastandardeiksi valitaan todennäköisesti IP-datagrammit (Internet). Näin henkilökohtaisiin puhelimiin tulee kuluttajatasolla 9,6-115 kbps ja yritysliittymissä 0,5 2 Mbps Web-palvelu. Tämä johtaa kuluttajapalveluiden, sähköisen kaupankäynnin ja toimialapalveluiden voimakkaaseen integroitumiseen mobiilikäyttöliittymän kanssa. Ensivaiheessa mobiilipäätelaitteissa käytettäneen WAP (Wireless Application Protocol) -käyttöliittymiä, ja myöhemmin täysiä HTML-selaimia. Vuosien aikana voisi näin ollen olettaa jokaisen eurooppalaisen mobiilikäyttäjän saavaan pääsyn Internetiin. Samat palvelut ovat luonnollisesti saatavilla kiinteällä puolella TV-browserin tai PC:n välityksellä. Käsimikro (PDA) päätelaitteena on vasta viime aikoina lähtenyt kasvuun riittävän pienen koon, tehon, laadukkaan grafiikan, sopivien käyttöjärjestelmien ja toimivien sovellusten myötä. Kasvu on ollut vuoden 1998 jälkeen nopeaa. Johtavat käyttöjärjestelmät ovat Palm OS (PalmPilot/3Com), EPOC (Psion/Symbian) ja Windows CE (Microsoft). PalmPilot-käsimikroa on myyty noin 2 miljoonaa kappaletta, mikä on suurin yhden merkin myynti. IDC:n arvion mukaan käsimikrojen kokonaismyynti 1998 oli noin 8 miljoonaa kappaletta (vuonna 1997 myynti oli 5 miljoonaa kpl). Käsimikroja myydään pääosin ammatti-käyttöön, kuten matkapuhelimiakin markkinan alkuvaiheessa. Internet-yhteensopivat mobiilipäätelaitteet jaetaan kahteen ryhmään (ks. tarkemmin 1. Smartphone, joka on GSM-puhelin selain, sähköposti ja telefax ominaisuuksin ja jossa voi olla henkilökohtaisia sovelluksia 2. Communicator, joka on lisäksi PC-yhteensopiva, toisin sanoen mobiilipuhelin ja käsimikro (PDA) samassa kuoressa 14 (61)

15 Smartphone-markkinan uskotaan lähtevän voimakkaaseen kasvuun 2000-luvun alussa. IDC:n mukaan vuosikymmenen vaihteessa matkapuhelimista 15% on Smartphone tyyppisiä. Dataquest ennustaa Smartphone-ratkaisuille 70% vuosikasvua. Suurista kasvuennusteista huolimatta standardit ovat hajanaisia. Käsimikro- ja Smartphonemarkkinat muistuttavat kasvun ja sirpaleisuuden kannalta mikrotietokonemarkkinan rakennetta 1970-luvulla, jolloin seuraavat kysymykset nousevat esille: 1. Löytyykö geneeristä yhteistä tietoliikennestandardia (vrt. GSM, UMTS ja CDMA) 2. Tuleeko jostain ratkaisusta Dominant Design ja antaako valmistaja rajapinnat ja palvelualustat avoimeen käyttöön (vrt. IBM PC historia) 3. Tuleeko Smartphone ratkaisuista avoimia ulkoisille sovelluskehittäjille 4. Miten GPRS-verkon WWW-palvelut toteutetaan, tuleeko WAP-palvelualustoista avoimia vai suljettuja Avointen rajapintojen jakelu IBM PC -ympäristössä loi itsenäisen sovellusliiketoiminnan (Microsoft), eikä IBM pystynyt pysäyttämään kehitystä PS/2 -arkkitehtuurilla ja OS-2 - käyttöjärjestelmällä. Isot mobiilivalmistajat saattavat pyrkiä varomaan saman kehityksen toistumista matkapuhelimissa ja mobiilijärjestelmissä, mikä saattaa osittain selittää Nokian ja Ericssonin käyttöjärjestelmävalinnat sekä WAP-palvelualustojen suljetun luonteen. PC-suuntautuneet PDA-valmistajat näyttävät sen sijaan pyrkivän mahdollisimman suureen Microsoftyhteensopivuuteen. Asiakastunnistuksen ja sähköisen maksamisen ratkaisut matkapuhelimissa ovat vasta etsimässä standardejaan, ja useita ratkaisuja on kehitteillä. 15 (61)

16 2.3 Internet ja multimedia Tavallisessa henkilökohtaisessa tietokoneessa sovellus käynnistetään näpäyttämällä ikonia, joka edustaa sovellusta. Ikonin näpäytys hakee ohjelman koneen levyltä ja avaa näytölle sovelluksen ikkunan. WWW-selauskäyttöliittymässä ikonin (referenssin) näpäytys hakee dokumentin tai sovelluksen globaalista verkosta, eri osat mahdollisesti eri paikoista. Näin ikoni on eräänlainen sovelluksen tai palvelun pakkaus, jonka avaaminen tuo ikoniin liittyvät sovellukset tai palvelusisällöt käyttäjän saataville. Tällainen palvelujen tarjonta verkoissa, sekä palveluikoneihin liittyvät ylläpito-, jakelu-, suojaus- ja maksamiskäytännöt ovat palvelujen ja sisältöjen sähköisen kaupan ja asioinnin avainkysymyksiä. Palveluikoneja voi käyttää PC:ssä, matkapuhelimessa ja myöhemmin myös televisiossa. Tämän päivän esimerkkinä palveluikoneista ovat Java-kielellä tehdyt appletit. Ensimmäinen Internetin merkittävä kaupallinen sovellusympäristö on Intranet, yrityksen sisäinen Internet verkko. Yrityksen sisäinen tietovaranto, ja myöhemmin todennäköisesti sekä kiinteä että mobiilipuhelu, integroituvat tähän Intranet-arkkitehtuuriin, jolloin päätelaitteina ovat PC ja kännykkä. Syntyy virtuaaliyrityksiä, joissa etätyö, satelliittitoimistot ja alihankkijoiden liittäminen yritykseen tietoliikenteen avulla mahdollistuvat TCP/IP based 0 ISDN based Kuva 10: TCP/IP- ja ISDN-liikenne Euroopassa (Petabit/vrk) Rinnan Intranetin kehittymisen kanssa syntyvät myös yritysten asiakkailleen ja kumppaneilleen tarjoamat kaupalliset Internet-palvelut. Vaikka Suomessa onkin maailman ehkä korkein Internetkäyttäjien määrä asukaslukuun nähden, olemme hyvin keskinkertaisia kaupallisten Internetpalvelujen luonnissa. Tätä heijastaa yritysten Internet osoitteiden muita pohjoismaita noin puolet pienempi suhteellinen määrä. Sekä tavaran että sähköisten sisältöjen myynnin Internetin kautta arvioidaan viidessä vuodessa kasvavan globaalisti merkittäväksi. Internet-pohjaisten palvelujen nopean kasvun vaikutuksesta TCP/IP-liikenne ohittaa ISDN-liikenteen määrän (Kuva 10). Kun Internetin vaikutuksesta tavaroiden, palvelujen tai sähköisessä muodossa olevien sisältöjen transaktiokustannus merkittävästi pienenee, syntyy uusi sähköinen markkina (Kuva 11). 16 (61)

17 BUSD B2B B2C Others 1998 Kuva 11: Sähköisen kaupankäynnin kehitys maailmassa. (B2B = Business to Business, B2C = Business to Consumer) Kolmas kaupallinen sovellus, joka syntyy kuluttajien laajakaistaisen verkkoliittymän myötä, on verkosta ostettava digitaalinen multimedia. Toisin sanoen osa lehdistä, kirjoista, äänitteistä, elokuvista sekä radio- ja televisio-ohjelmista on saatavissa verkon kautta. Laadukkaat musiikki- ja videopalvelut tarvitsevat laajakaistaista siirtotekniikkaa. Koska 70% mediamarkkinasta on kuluttajamarkkinaa, on digitaalisen verkkomedian edellytyksenä kustannustehokkaan laajakaistaisen kuluttajaliittymän yleistyminen BUSD Publishing AV Videogames Web-Publ. Web-AV 2000 Kuva 12: Sähköisen sisältö- ja pelimarkkinan kehitys Vaikuttaa varsin selvältä, että sekä globaali sähköinen tavara- ja palvelumarkkina että globaali digitaalinen multimediamarkkina tietoliikenneverkkojen yli muuttavat toimialojen rakenteita ja työn muotoja suuresti seuraavien parin vuosikymmenen aikana. 17 (61)

18 2.4 Tietoturva Voitaisiin sanoa, että PC oli lokaali käyttöliittymäinnovaatio, joka muodostui markkinan valitsemaksi teollisuusstandardiksi eli dominant designiksi, ja sitä kautta kehitti vaiheittain myös systeemisempiä verkon osia, kuten lähiverkot ja datakommunikaatio. Vastaavasti Web on globaali käyttöliittymäinnovaatio, joka jakaa palvelut komponentteihin ja muuttaa palvelujen ja sovellusten käyttö- ja jakelutapoja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Internet- ja Web -ympäristöistä tulee uusi dominant design, joka muuttaa palveluita, niiden käyttötapoja ja lopulta vaiheittain myös verkon arkkitehtuuria. Palveluappletit, joita voi hakea operaattorin, palvelutuottajan tai sisällöntuottajan Web-sivuilta, pystyvät ohjaamaan verkkoa ja verkossa olevia palvelimia. Näin verkon älykkyys on ohjattavissa suoraan käyttöliittymän, palvelusovellusten ja sisältöjen yhteistoimintana. Tietoturvan keskeinen merkitys korostuu yhä julkisten verkkojen ja palvelujen käytön kasvaessa sekä joustavampien ja nopeampien kiinteiden ja langattomien yhteyksien yleistyessä. Organisaatioiden ja yksityisten pitää suojata tietonsa erilaisien uhkatekijöiden varalta. Modernia tietoturvastrategiaa suunniteltaessa on keskeisimmät uhkatekijät otettava huomioon. Seuraavassa luetellaan joitain tietoturvaan liittyviä uhkatekijöitä: - fyysiset laiteviat (Physical breakdowns) - käyttövirheet (Operating mistakes) - suunnitteluvirheet (Planning mistakes) - tarkoitukselliset hyökkäykset (Intentional attacks for fun and profit) - oma henkilöstö (Own personnel is usually considered the larges security threat) Tärkeimpiä keinoja ja mekanismeja tietoturvallisen ympäristön luomiseksi ovat - luottamuksellisuus (Confidentiality - We keep our secrets) - tiedon eheys (Integrity - Nobody changes our data) - tiedon saatavuus (Availability - We have access to our data) - tunnistaminen (Authentication -We recognize another entity on the network) - kiistämättömyys (Non- repudiation - We can prove that something happened) - valtuuttaminen (Authorization - We control access to our data) Riittävä luottamuksellisuus voidaan saavuttaa vahvoilla salausmenetelmillä. Tiedon eheydellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen muutos joka käsiteltävään dokumenttiin tehdään, tulee huomioiduksi dokumentin jokaisessa kopiossa. Tiedon eheydyn saavuttamiseksi voidaan käyttää sähköistä allekirjoitusta ja hash arvoja. Tunnistamalla pystytään varmistamaan henkilön identiteetti. Sähköisessä ympäristössä tunnistamiseen käytetään sähköistä allekirjoitusta, sertifikaatteja ja julkisen tai salaisen avaimen salausmenetelmiä. Kiistämättömyys saavutetaan sähköisessä maailmassa esimerkiksi siten, että lähettäjä on allekirjoittanut viestinsä käyttäen sähköistä allekirjoitusta. 18 (61)

19 Seuraava kuva (kuva 13) esittää eri tietoturvan tasot. Verkossa siirrettävä tieto voidaan suojata verkkotasolla, jossa kaikki siirrettävä tieto salataan. Järjestelmätasolla voidaan käyttää järjestelmiä, jotka esimerkiksi salaavat siirrettävän tiedon ja siirtävät sen haluttua reittiä tai tunnelia pitkin vastaanottajalle. Sovellustasolle on saatavissa ohjelmistoja siirrettävän tiedon esimerkiksi sähköpostin salaamiseen sekä älykorttijärjestelmiä asiakkaan sähköiseen tunnistamiseen. Software PC Application Level End System Level (3DES, PKI, etc.) (VPN, etc.) Hardware Network Level (IPSec, etc.) Kuva 13: Tietoturva eri verkkotasoilla Tietoturvastrategiaa ja soveltuvia ratkaisuja suunniteltaessa lähtökohtana henkilökunnan (käyttäjien) valintaan ja koulutukseen sekä toiminta- ja laiteympäristöön (Physical Security) liittyvien seikkojen lisäksi voidaan pitää erilaisten teknisten ratkaisujen oikea valintaa. Tekniset tietoturvaratkaisut voidaan luokitella palvelinperusteiseen tietoturvaan (Host based security), palomuureihin (Firewalls) ja salaustekniikoihin (Cryptographic solutions). Verkossa olevat palvelimet tai työasemat ovat aina potentiaalinen hyökkäyksen kohde. Hyökkäyksiä voidaan estää rajoittamalla saatavilla olevia palveluja tai pääsyä niihin. Jos hyökkääjä onnistuu kuitenkin murtautumaan tiettyyn palvelimeen, voi se mahdollistaa uusien luvattomien käyttöoikeuksien helpomman käyttöönoton. Palomuurit rajoittavat pääsyä verkkoon. Niitä käytetään suojaamaan verkko ulkoisilta uhkatekijöiltä kuten hyökkäyksiltä. Palomuurit jaetaan kahteen perustyyppiin: Suodattavissa palomuureissa (Filtering firewall) kaikki liikenne tutkitaan ja vain sallittu/tunnettu liikenne päästetään palomuurin läpi. Sovellustason palomuurit (Application level firewall) edellyttävät sovelluksen kytkemistä palomuuriin eli sovelluksen pitää tietää palomuurin olemassaolo. Esimerkkinä tällaisesta sovelluksesta on HTTP -proxypalvelin, jonka kautta web-liikenne kierrätetään. Sovellustason palomuuri voi tutkia siirrettävää tietoa ja havaita esimerkiksi erilaisia viruksia. Luvussa 7 on selitetty keskeisimpiä tietoturvalyhenteitä ja termejä. 19 (61)

20 2.4.1 Uhkatekijät tietoverkossa Liittyminen turvallisesti tietoverkkoympäristöihin edellyttää ajanmukaista tietoturvastrategiaa. Modernin IT-teknologian käyttö voi olla hyödytöntä ilman tietoturvaratkaisujen järkevää soveltamista. Tärkeimpinä huomioitavina seikkoina ovat erilaiset palomuurit, jotka rajoittavat hyökkäysten vaikutuksia. Kryptografian eli erilaisten salakirjoitusmenetelmien kehittyminen on mahdollistanut tiedon salaamisen eri verkkotasoilla. Uusimpana osa-alueena tietoturva-alueella on sertifikaattiperusteisen turvakäytäntöjen kehittyminen. Tyypillisimpiä uhkatekijöitä tietoverkossa ovat salakuuntelu (Eavesdropping), murtautuminen (Break ins), yhteyden kaappaus (connection capture) tai nauhoitus/uudelleensoitto (Replay). Salakuuntelu voidaan helpoimmin toteuttaa lähiverkossa, mutta se edellyttää kiinteää pääsyä verkkoon. Runkoverkossa salakuuntelu on vaikeampaa. Murtautuminen tietojärjestelmässä olevalle yksittäiselle palvelimelle tai koneelle voi mahdollistaa pääsyn koko verkon tietovarastoihin. Verkkoyhteyden kaappaukseen on saatavissa ohjelmia, joiden avulla siirrettävä data voidaan ottaa käyttöön. Nauhoittamalla esimerkiksi tunnistautumissekvenssin voi tunkeutuja hyödyntää sitä lähettämällä sen myöhemmin uudelleen. Muita uhkatekijöitä ovat lisäksi palvelimien ylikuormitus (Denial of service) ja teeskentely IPosoitteita väärentämällä tai lähettämällä väärennettyjä sähköpostiviestejä (Pretension). Mahdollinen hyökkääjä voi esittää olevansa jokin sallittu palvelu (Masquerade and man in the middle) tai esimerkiksi verkon liikenne voidaan ohjata eri reittiä (Compound attacks), jossa liikennettä voidaan salakuunnella tai se voidaan kaapata. Hyökkäys ulkopuolelta aloitetaan tyypillisesti skannaamalla sisäisiä verkko-osoitteiden avulla kiinnostavia palvelimia ja verkkopalveluita. Kun haluttu, mahdollisesti haavoittuva kohde on löydetty, aloitetaan hyökkäys hyväksikäyttäen tunnettuja heikkouksia. Verkkohyökkäysten ohella erilaiset virukset muodostavat merkittävän uhkatekijän. Tunkeilijan tai hyökkääjän havaitseminen voi olla usein hyvinkin vaikeaa. Se edellyttää verkon ja palvelimien aktiivista monitorointia. Käytännössä havaitseminen aiheuttaa useimmiten niin suuria kustannuksia, että se on käytössä vain erityistapauksissa mm. pankeissa ja sotilasverkoissa. Säännöllisesti tarkistamalla ja päivittämällä omaa tietoturvastrategiaansa ja -ympäristöä ajanmukaisesti sekä kouluttamalla henkilökuntaa voidaan oma tietojärjestelmä pitää turvallisena Tietoturvastandardit Tietoverkkojen laajentunut käyttö, web-hakkerointi, virusten lisääntyminen, spam sähköpostit, palveluhyökkäykset jne. ovat kiinnittäneet yritysten, viranomaisten sekä standardointiorganisaatioden huomion ongelman ratkaisemiseksi. Riskien ja mahdollisten hyökkäysten määrän kasvaessa on tietoisuus uusien tietoturvastandardien tarpeesta syntynyt ja niiden kehittämiseen on panostettu. OSI:n tietoturva-arkkitehtuuri (IS7498-2) määrittelee joukon erilaisia tietoturvapalveluita ja niiden toteutusmekanismit. Arkkitehtuuri määrittele käsitteelliset puitteet kaikille tärkeille tietoturvajärjestelmille (palomuuri, VPN, sähköiset allekirjoitukset, kryptographia, älykortit, jne). Stan- 20 (61)

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut

Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teknillinen korkeakoulu Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Teletekniikan laboratorio Voice over IP -palvelut Teletekniikan erikoistyö S-38.128 Ohjaaja: Vesa Kosonen Tekijä: Mikko Räsänen, 39334e Jätetty:

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 3 7 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Henkilökohtainen navigointi Markkinat, teknologia ja sovellukset Koulutus Kielitaito Asema Elämäntapa Työ kuljettaja myyntimies kiinteistövälittäjä

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

Internet-kauppapaikan rakenteet

Internet-kauppapaikan rakenteet TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tuomas Salste Internet-kauppapaikan rakenteet Diplomi-insinöörin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty diplomityö. Työn valvoja: Työn ohjaaja: Prof. Reijo

Lisätiedot

UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA

UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA UUSI ARJEN TIETOYHTEISKUNTA Taustaselvitys Liikenne- ja viestintäministeriölle Arto Karila, Jukka Kemppinen, Mikko Kontiainen, Risto Kulmala, Esko Kurvinen, Martti Mäntylä, Antti Oulasvirta, Olli Pitkänen,

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen

Mikael Jungner. Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Mikael Jungner Otetaan digiloikka! Suomi digikehityksen kärkeen Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Digitalisaation perusperiaatteet... 5 1. Johdanto...

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Peliteollisuus - kehityspolku

Peliteollisuus - kehityspolku KATSAUS 303/2013 Peliteollisuus - kehityspolku KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva 1 KooPee Hiltunen, Suvi Latva ja Jari-Pekka Kaleva Peliteollisuus - kehityspolku 1. painos (Katsaus 303/2013)

Lisätiedot

Mobiililaajakaistan käyttökokemus

Mobiililaajakaistan käyttökokemus Kim Setälä Mobiililaajakaistan käyttökokemus Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.9.2013. Työn valvoja:

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU

OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU Virpi Puttonen OHJELMISTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUMALLIT CASE: SUOMALAISTEN PILVISOVELLUSTEN HINNOITTELU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Puttonen, Virpi Ohjelmistotuotteiden

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot