Kannattava valinta - Faba. Toimintakertomus 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattava valinta - Faba. Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Kannattava valinta - Faba Toimintakertomus 2011

2 2

3 Toimintakertomus 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Verkställande direktörens översikt 5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Styrelseordförandes översikt 7 1. Osuuskunta 8 Hallintoneuvosto 8 Edustajisto 9 Hallitus 10 Jalostusvaliokunta 12 Osuuskunnan johto 12 Jäsenyydet ja edustukset muissa yhtiöissä ja yhdistyksissä 12 Huomionosoitukset Seminologi- ja jalostuskenttä 14 Uudet tuotteet ja palvelut 14 Sonnivalikoima ja uudet palvelut 14 Tuotekehitys 14 Jakelu 15 Autot 15 Määrien kehitys Naudanjalostus ja tuotekehitys 16 Jalostusarvostelu 16 Genomivalinta ja keinosiemennyssonnien hankinta 16 Kantakirjaus 17 Jalostusneuvonnan palvelut 17 Jalostuskilpailut Eläin- ja tarvikekauppa 18 Eläinkauppa ja NautaNetti 18 Tarvikekauppa ja korvamerkit 18 Hankinta ja asiakashallinta Tulossopimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus 19 Jalostusvalinnoilla saavutettu edistyminen on kaikkien tilojen käytettävissä 19 Tehokas kotieläintuotanto säästää ympäristöä ja vaikuttaa maaseudun viihtyisyyteen 20 Yhteistoiminta maaseutuneuvonnan ja tutkimuksen kanssa sekä kansainvälinen yhteistyö 21 Kotieläinjalostuksen vaikuttavuus Viestintä ja vuorovaikutus ja markkinointi Talous ja investoinnit Henkilöstö 24 Henkilöstö Koulutus 24 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta 24 Työsuojelu 25 TES- ja YT-toiminta Kestävä kehitys ja toiminnan riskit Tulevaisuuden näkymät Utsikter för framtiden 28 Faba osk Tuloslaskelma 29 Faba osk Tase vastaavaa 30 Faba osk Tase vastattavaa 31 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi 2011 oli pitkään aikaan ensimmäinen, jolloin Fabassa ei tehty yritysrakenteisiin liittyviä uudistuksia. Osuuskunta keskittyikin voimakkaaseen palveluiden ja tuotetarjonnan uudistamiseen. Palvelukehityksessä painotettiin erityisesti omatoimipalveluita käyttävien ja isojen karjojen palveluiden uudistamista. Suurille karjoille tuotiin erilaiset tilatiimipalvelut ja omaa tilasäiliötä käyttäville asiakkaille luotiin mm. pikakuljetus kuriiripalvelu ja mahdollisuus vaihtaa jalostukselliselta tasoltaan vanhentunut siemen uuteen kehityksen huippuun. Myös jalostussuunnitteluohjelmisto uudistettiin palvelemaan paremmin kasvavaa tilakokoa. Vuoden aikana aloitettiin myös voimakas käytännön toimintaprosessien uudistaminen ja sitä tukevat tietotekniikkainvestoinnit. Osuuskunnan tavoitteena on tehostaa toimintaansa ja kasvattaa asiakaslisäarvoaan merkittävästi ennen vuotta 2015, jolloin EUn sisällä maitokiintiöt poistuvat. Muutos tulee lisäämään tehokkuusvaateita myös suomaiselle maidontuotannolle. Osuuskunnassa saatettiin loppuun rakenneuudistus ottamalla käyttöön edustajisto-hallitus hallintomalli. Edustajistomallilla kyetään lisäämään osuuskunnan jäsenten vaikutusmahdollisuuksia vaaleilla. Jäsenvuorovaikutusta on kasvatettu myös tehokkaan sähköisen viestinnän avulla muun muassa hyödyntämällä sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. Edustajiston ensimmäinen kokous pidettiin joulukuussa Oulussa. Kokouksen yhteydessä pidettiin hallinnon seminaari ja jalostuspäivät. Uusi edustajisto aloitti työskentelynsä ja tutustui alaan tuhdin tietopaketin kera. Vuosi 2011 oli myös genomivalinnan läpimurtovuosi. Osoituksena tästä olivat toukokuussa käyttöön otetut yhdistelmäindeksit, joissa perinteiset jalostusarvot ja genomitieto yhdistettiin sonnien osalta. Vuoden lopussa jo 20 % käytetyistä sonneista oli GVPlus sonneja eli genomiltaan parhaiksi testattuja entisiä nuorsonneja. Näiden lukumäärä tulee edelleen lisääntymään. Jalostuksen vauhti tulee kiihtymään melkoisesti, kun ennen jälkeläisarvostelun valmistumista parhailla valiosonneilla saattaa olla käyttölistalla sekä poika että pojanpoika. Jalostuksen edistymisellä on merkittävä taloudellinen vaikutus karjanomistajille. Kokonaisjalostusarvo NTM (Nordic Total Merit -index) perustuu laskelmaan karjan tuottavuudesta. Laskelmassa kaikille ominaisuuksille on laskettu rahallinen arvo. Hyvä nyrkkisääntö on, että yksi NTM piste sonnilla merkitsee 10 euron lisätuloa vuodessa/lehmä. Lypsylehmän NTM pisteen arvo on noin 20 euroa/vuosi. Lisätuloa karjanomistajille tuovat laajentunut ja parantunut pohjoismainen sonnivalikoima sekä genomivalinnan nopea edistyminen. Osuuskunnan palveluiden kysyntä pysyi melko vakaana ja myynti ylitti tavoitteen. Tämän ansiosta siemennysmaksua kyettiin alentamaan kesken vuoden väliaikaisesti 2 eurolla. Tämä kyettiin toteuttamaan, vaikka kilpailu kiristyi siemenen välityksessä uusien toimijoiden myötä. Osuuskunta menestyi kilpailussa hyvin ja markkinaosuusmenetys jäi erittäin pieneksi alittaen ennakko-odotukset. Osuuskunta jatkoi toiminnan tehostamista ja virtaviivaistamista. Tähän liittyen myytiin Rauhalinnan kartanon tyhjäksi jääneet tilat. Osuuskunnassa on tavoitteena kasvattaa pääoman tuottavuutta sekä investoida palvelutuotekehitykseen. Strategisen kumppanin VikingGenetics f.m.b.a organisaatiota virtaviivaistettiin ja hallintoa yksinkertaistettiin sekä käynnistettiin toimintojen merkittävä tehostaminen päättämällä sulkea kaikkiaan kolme tuotantoyksikköä. Sulkeminen koskee yhtä yksikköä jokaisessa maassa. Syynä asemien sulkemiseen on genomisen valinnan tuoma muutos sonnien lukumäärässä. Tämä näkyy pitkällä tähtäimellä kasvavana kustannustehokkuutena. Yhteistyö ProAgria ryhmässä lisääntyi selkeästi. Ryhmässä aloitettiin Fabaa, ProAgria Keskuksia ja ja Maatalouden Laskentakeskusta palvelevan toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmän rakentaminen. Vuoden aikana perustettiin myös alakohtaiset johtoryhmät. Kotieläinjohtoryhmän työ nautapuolella lähti hyvin liikkeelle ja on syventänyt yhteistyötä. Osuuskunnan taloudellinen tilanne on hyvä ja tulos kohtuullinen. Lopuksi haluan kiittää sitoutuneita asiakasomistajiamme, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöämme hyvästä yhteistyöstä vuonna

5 Verkställande direktörens översikt År 2011 var det första året på länge, då man inte utförde reformer inom Faba som gällde företagsstruktur. Andelslaget koncentrerade sig på att kraftigt förnya utbudet av tjänster och produkter. Beträffande utvecklandet av tjänster satsade man särskilt på att förnya servicen för stora besättningar och för dem som använder självverksamma serviceformer. För stora besättningar införde man olika gårdsteamtjänster och för de kunder som använder eget kvävekärl utvecklade man bland annat kurirtjänst med snabbtransport och en möjlighet att byta ut sådana semindoser vars avelsmässiga nivå föråldrats mot nya bättre semindoser. Likaså förnyades avelsplaneringsprogrammet så att det bättre betjänar den växande besättningsstorleken. Under året inledde man också en kraftig förnyelse av de praktiska verksamhetsprocesserna och de investeringar i datateknik som stöder detta. Andelslagets målsättning är att effektivera sin verksamhet och öka sitt kundmervärde i betydande grad före år 2015 då mjölkkvoterna inom EU slopas. Förändringen kommer att öka kraven på effektivitet också för den fi nländska mjölkproduktionen. Man slutförde strukturutvecklingen inom andelslaget genom att ta i bruk en administrationsmodell med representation. Med hjälp av representationsmodellen strävar man till att öka andelslagets medlemmars möjligheter att påverka med val. Man har också ökat dialogen med medlemmarna med hjälp av det effektiva elektroniska informationsfl ödet, bland annat genom att utnyttja sig av de möjligheter den sociala median erbjuder. Representantskapets första sammanträde hölls i december i Uleåborg. I samband med mötet arrangerades styrelsens seminarium och avelsdagarna. Det nya representantskapet inledde sitt arbete och bekantade sig med branschen med ett digert faktapaket. År 2011 var också det år det genomiska valet slog genom. Som ett tecken på detta tog man i maj i bruk kombinerade index, där man för tjurarnas del förenade de traditionella avelsvärdena och de genomiska uppgifterna. I slutet av året var redan 20 % av de använda tjurarna GVPlus-tjurar, det vill säga tidigare ungtjurar som var de bästa vid genomiska test. Deras antal kommer ytterligare att öka. Avelsarbetets framsteg kommer att öka betydligt, då de bästa elittjurarna kanske redan har både söner och sonsöner på brukslistan då deras egen avkommebedömning blir klar. Den genetiska framskridningen har en betydande ekonomisk inverkan för djurägarna. Totalavelsvärdet NTM (Nordic Total Merit-index) baserar sig på kalkyler om besättningens produktivitet. I kalkylerna har man räknat ut ett penningvärde för alla egenskaper. En god tumregel är att en NTM-poäng för en tjur betyder extra in-täkter på 10 euro per ko per år. För en mjölkko innebär en NTM-poäng ungefär 20 euro/år. Det kommer extra intäkter för mjölkproducenterna med hjälp av ett utökat och förbättrat nordiskt tjurutbud samt de snabba framstegen med genomiskt val. Efterfrågan på andelslagets tjänster bevarades rätt stabil och försäljningen översteg målsättningen. Tack vare detta kunde man sänka semineringsavgifterna under året tillfälligt med 2 euro. Detta lyckades man förverkliga, fastän konkurrensen beträffande förmedling av semindoser skärptes på grund av nya leverantörer. Andelslaget klarade konkurrensen bra och de förlorade marknadsandelarna blev ytterst små och understeg förhandsförväntningarna. Andelslaget fortsatte att effektivera och strömlinjeforma sin verksamhet. Detta hör samman med att man sålde utrymmena som blivit tomma i Rauhalinna gård. Andelslagets målsättning är att öka avkastningen på kapitalet samt investera i serviceproduktutveckling. Organisationen för den strategiska kompanjonen Viking- Genetics f.m.b.a strömlinjeformades och administrationen förenklades och dessutom inledde man en betydande effektivering av funktionerna genom att besluta stänga sammanlagt tre produktionsenheter. Stängandet gäller en enhet i varje land. Orsaken till att stationerna stänger är att det genomiska valet gör att det behövs mindre antal tjurar. Detta märks på lång sikt som en ökande kostnadseffektivitet. Samarbetet inom ProAgria-gruppen ökade tydligt. Inom gruppen började man bygga upp ett system för verksamhetsledning och kunduppgifter som betjänar Faba, ProAgria-centralerna och Lantbrukets Datacentral. Under året grundade man också ledningsgrupper inom de olika branscherna. Husdjursledningsgruppens arbete på nötboskapssidan kom bra igång och har fördjupat samarbetet. Andelslagets ekonomiska situation är god och resultatet skäligt. Till slut vill jag tacka våra trogna ägarkunder, samarbetspartners och personal för ett gott samarbete under år Antti Latva-Rasku toimitusjohtaja, verkställande direktör 5

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallinnon terveisiä Vuosi 2011 huipensi keinosiemennys- jalostusosuuskuntien yhdistymiskehityksen hallinnon uudistukseen. Keväällä hallintoneuvosto hyväksyi osuuskunnalle uudet säännöt. Säännöt noudattavat nykyistä osuuskuntalakia ja pyrkivät ottamaan huomioon jo hiukan tulossa olevaa uutta lakiakin, joten nyt olemme sääntöjen osalta reaaliajassa. Merkittävin uudistus säännöissä oli hallintomallin muuttaminen kolmiportaisesta kaksiportaiseen. Osuuskuntakokouksen ylimpänä päättävänä elimenä korvaa nyt vaaleilla valittava edustajisto. Valtakunnallisen osuuskunnan edustajisto on luontevaa valita postiäänestyksellä, näin jokainen jäsen pääsee vaikuttamaan. Uusissa säännöissä on varauduttu myös sähköiseen äänestämiseen, kunhan tekniikat vielä kehittyvät. Syksyllä 2011 järjestettiin Faba osuuskunnan ensimmäiset postivaalit. Ehdokasasettelu oli runsasta ja äänestysprosenttikin tämän tapaisiin vaaleihin verraten kohtuullisen hyvä, 25,1 %. Uusi 36-jäseninen edustajisto aloitti työnsä marras- -joulukuun vaihteessa Oulun jalostusseminaarin yhteydessä ja valitsi puheenjohtajakseen Päivi Kelkan Kouvolasta. Edustajisto valitsi myös uuden, entistä selvästi pienemmän kuusijäsenisen hallituksen sekä tarvittavat toimikunnat työtään edistämään. Sidosryhmätasolla tiivistettiin yhteistyötä ProAgria Ryhmässä. Tuotostarkkailussa on aloitettu voimakas kehitystyö, jota myös Faba osaltaan tukee. Osuuskunnassa tuotostarkkailuun kuuluvat jäsenet saavat huomattavia taloudellisia etuja tekemänsä tietojen keruun vastineeksi. Tuotostarkkailuun kuuluminen on jalostustyön kulmakivi, ilman tietojen keruuta ei ole jalostusta sen enempää tilatasolla kuin valtakunnallisestikaan. Karjanomistaja saa tuotostarkkailusta välitöntä hyötyä tilatason managementissa, mutta suuri hyöty tulee vasta viivellä jalostustyön etenemisessä. Viljelijäomisteisten organisaatioiden kannattaa kehittää ja virtaviivaistaa toimintojaan yhteistuumin jäsentensä eduksi. Vuoden 2011 karjanomistajat huomasivat osuuskunnan tehostuneen toiminnan paitsi useina uusina palveluina, myös taloudellisesti. Kesäkuussa siemennyksen hintaa pystyttiin laskemaan ja alennus säilyi koko loppuvuoden. Tämän mahdollisti tehostunut toiminta, päivystysajan muutos ja budjetoitua suurempi siemennysmäärä. Osuuskunta ei kerää ylimääräistä voittoa, vaan pyrkii toimimaan kustannusvastaavuus periaatteella, josta hyöty tulee omistajalle. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitä hyvästä yhteistyöstä ja tehokkaasta toiminnasta, sekä uutta että edeltävää hallintoa panoksestanne yhteisen hyvän eteen. Yhdessä olemme enemmän. 6

7 Styrelseordförandes översik Styrelsens hälsning År 2011 kulminerade utvecklingen med fusioner av seminoch avelsandelslagen med att administrationen förnyades. På våren godkände förvaltningsrådet nya stadgar för andelslaget. Stadgarna följer den nuvarande lagen om andelslag och strävar till att redan nu beakta den nya lagen som är på kommande, så vi är nu i realtid beträffande stadgarna. Den största förändringen i stadgarna var att administrationsmodellen ändrades från tre nivåer till två. Ett representantskap som utses med val ersätter andelsstämman som högsta beslutande organ. Det är naturligt att välja representantskapet för ett landsomfattande andelslag med poströstning, på så sätt har varje medlem en möjlighet att påverka. I de nya stadgarna har man också förberett sig för elektronisk röstning, med tanke på att tekniken utvecklas. Under hösten 2011 arrangerades andelslaget Fabas första postval. Kandidatnomineringen var livlig och även röstningsprocenten var relativt bra med tanke på den här typen av val, nämligen 25,1 %. Det nya representantskapet med 36 medlemmar inledde sitt arbete i månadsskiftet novemberdecember i samband med avelsseminariet i Uleåborg och valde Päivi Kelkka från Kouvola till sin ordförande. Representantskapet valde också en ny styrelse med sex medlemmar, som är klart mindre än tidigare, samt de kommittéer som behövs för att underlätta dess arbete. Samarbetet inom ProAgria-gruppen fördjupades. Inom produktionskontrollen har man inlett ett kraftigt utvecklingsarbete, som också Faba till sin del stöder. De medlemmar i andelslaget som är med i produktionskontrollen får betydande ekonomiska fördelar som ersättning för insamlandet av de uppgifter de utför. Deltagandet i produktionskontrollen är avelsarbetets hörnsten, utan insamlandet av data kan man inte utföra avelsarbete vare sig på besättningsnivå eller på landsomfattande nivå. Djurägaren får direkt nytta av produktionskontrollen i administrationen av besättningen, men den stora nyttan kommer först senare, i och med att avelsarbetet går framåt. Det lönar sig för producentägda organisationer att utveckla och strömlinjeforma sina verksamheter i samarbete, till nytta för sina medlemmar. År 2011 märkte djurägarna att andelslagets verksamhet effektiverats, inte endast i form av nya tjänster utan också ekonomiskt. I juni lyckades man sänka priset på semineringar och prisnedsättningen bevarades under hela slutet av året. Detta var möjligt på grund av effektiverad verksamhet, ändrad dejoureringstid och en semineringsmängd som översteg det budgeterade. Andelslaget samlar inte in överlopps vinst, utan strävar till att fungera enligt principen om kostnadsmotsvarighet, så nyttan kommer ägarna till godo. Jag vill tacka hela personalen för ett gott samarbete och en effektiv verksamhet, samt den nya och föregående administrationen för er satsning för den gemensamma nyttan. Tillsammans är vi mer. Tiina Mitikka hallituksen puheenjohtaja, styrelsens ordförande 7

8 1. Osuuskunta Faba osk:lla oli jäseniä kaikkiaan Näistä lypsykarjataloutta harjoitti , lihakarjatuotantoa 494 ja sikataloutta 673. Vuoden aikana osuuskuntaan liittyi 27 uutta jäsentä, sukupolvenvaihdokseen liittyviä jäsenyydensiirtoja tehtiin 143 kappaletta. Vuoden aikana osuuskunnasta erosi jäsentä. Lisäksi osuuskunnasta erotettiin palvelujen käytön päättymisen vuoksi jäsentä. Osuuskunnan varsinainen kokous ja samalla viimeinen osuuskuntakokous, pidettiin huhtikuussa osuuskunnan kotipaikassa Hollolassa. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2010 tilinpäätös ja päätettiin muuttaa osuuskunnan sääntöjä siten, että osuuskunnassa otetaan käyttöön edustajisto-hallintomalli, jossa jäsenet valitsevat vaalilla edustajiston neljän vuoden toimikaudeksi.kokouksessa vahvistettiin myös hallintoneuvoston päätös lahjoituksesta Helsingin yliopistolle sikatalouden tutkimukseen. Syksyllä järjestettiin jäsenille postivaali 36-jäsenisen edustajiston valitsemiseksi. Ehdolle asettui 143 jäsentä kaikkiaan 12 eri ehdokaslistalla. Hyväksyttyjä ääniä vaalissa annettiin 3058 ja äänestysprosentti oli 25,1. Osuuskunnan tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Jari Havukainen. Osuuskuntakokous valitsi saman tilintarkastusyhteisön tilintarkastajaksi myös vuodelle Hallintoneuvoston valitsemina toiminnantarkkailijoina toimivat saakka Ilona Alhoniemi, Ismo Kervinen, Erkki Meuronen ja Iiris Tornberg. Edustajiston valitsemina toiminnantarkkailijoina toimivat lähtien Jukka- Pekka Köngäs, Päivi Rahja, Simo Takku ja Iiris Tornberg. Nimitystoimikunnassa toimivat saakka Björn von Konow, Kaija Tikanmäki, Aarne Hopeasaari, Pirjo Solla-Piispanen, Juha Eskelinen ja Markku Lumiaho. Nimitystoimikunnan sijaan tulleeseen Valmistelevaan toi-- mikuntaan valittiin alkaen Markku Lumiaho, Pekka Pehkonen, Terhi Lahtinen-Kuortti ja Heli Ahonen. Hallituksen edustajaksi valittiin Marko Kivelä. Hallintoneuvosto Faban hallintoneuvosto kokoontui kerran vuoden 2011 aikana. Huhtikuussa pidetty kokous järjestettiin saman päivänä osuuskuntakokouksen kanssa. Hallintoneuvoston kokoonpano Juha Eskelinen, (pj) Vieremä Niclas Sjöskog, (vpj) Pietarsaari Ilona Alhoniemi Valtimo Katri Anttila Jalasjärvi Tarja Hirvinen Toholampi Aarne Hopeasaari Sysmä Juha Hyytiäinen Kouvola Arto Isomäki Ähtäri Päivi Kelkka Kouvola Ismo Kervinen Siikalatva Päivi Kirmanen Alavus Heli Laajalahti Iisalmi Terhi Lahtinen-Kuortti Ikaalinen Markku Lumiaho Erkki Meuronen Marita Mustonen Markku Mäki-Saari Matti Niemelä Arja Nokso Helena Okkonen Jussi Pahkajärvi Pekka Pehkonen Leena Pekonen Päivi Rahja Ulla Riihimäki Taina Röyttä Vihanti Lappeenranta Liperi Kurikka Kokkola Ilmajoki Sotkamo Kauhava Juankoski Pieksämäki Kalajoki Hämeenlinna Oulainen Pirjo Solla-Piispanen Ristiina Jyrki Soukainen Rauma Anna-Liisa Suokas Jokioinen Simo Takku Punkalaidun Jyri Tanner Teuva Kaija Tikanmäki Pyhäsalmi Iiris Tornberg Kuusamo Henkilökunnan edustajat: Jarmo Huhtala Kauhajoki Antti JuntunenOulainen 8

9 Hallintoneuvoston kokouksen tärkeimmät päätökset Hallintoneuvosto tarkisti Faba osk:n hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2010 sekä tutustui tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto päätti esittää osuuskuntakokoukselle niiden hyväksymistä ja tilikauden voiton ,92 euroa kirjaamisesta käyttörahastoon. Päätettiin esittää osuuskuntakokoukselle nimettäväksi nimitystoimikunta valmistelemaan VikingGenetics f.m.b.a:n delegaation ja Faban hallituksen jäsenten valintaa. Päätettiin esittää osuuskuntakokoukselle, että nykyiset toiminnantarkkailijat jatkavat työtään uuden edustajiston valintaan saakka. Hallintoneuvosto päätti euron lahjoittamisesta Helsingin Yliopiston tulevaisuusrahastoon. Lahjoitustoiveena on Helsingin Yliopiston sikatalouden tutkimuksen tukeminen tai jalostukseen liittyvän lahjoitusprofessuurin perustaminen. Lahjoitus tukee Faba osk:n liiketoiminnan edistämistä jäsenien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Päätettiin erottaa osuuskunnan palveluiden käytön lopettaneet jäsenet vuoden 2010 loppuun saakka osuuskunnan sääntöjen 23 mukaisesti. Erotettavia jäseniä oli yli 5000 kappaletta. Edustajisto Faba siirtyi vuoden 2011 aikana hallinnos-saan edustajistomalliin. Osuuskunnan ensimmäiseen edustajistoon valittiin 36 henkilöä, joista 2 sikataloutta harjoittavien jäsenten ja 2 lihakarjataloutta harjoittavien jäsenten keskuudesta. Hallitus kutsuu osuuskunnan sääntöjen mukaisesti vaalipiireittäin vaalissa varasijoille valitut edustajat Leena Korhosen Nilsiästä, Tarja Hirvisen Toholammilta ja Jyri Tannerin Teuvalta edustajiston jäseniksi vapautuneille paikoille. Edustajiston kokoonpano Kelkka Päivi, (pj.) Kouvola Lumiaho Markku, (vpj.) Vihanti Ahde Asko Lappajärvi Ahlholm Anu Kärsämäki Ahonen Heli Juva Ahonkivi Olavi Pori Hakamaa Heli Kauhajoki Heikkilä Juha Pudasjärvi Hiltula Tuija Sodankylä Häkkinen Sari Saarijärvi Johansson Andreas Parainen Koljonen Mirja Teuva Kotila Minna Toholampi Köngäs Jukka Pekka Tervola Laamanen Virpi Parikkala Lahtinen-Kuortti Terhi Ikaalinen Mustonen Marita Liperi Myllykoski Outi Kankaanpää Niskanen Anna-Stiina Kiuruvesi Okkonen Helena Sotkamo Pehkonen Pekka Juankoski Pietikäinen Janne Pielavesi Piiparinen Jarmo Leppävirta ( saakka) Rahja Päivi Kalajoki Rintala Sanna Seinäjoki Shemeikka, Antti Tohmajärvi Sjöskog Niclas Pedersöre ( saakka) Tornberg Iiris Kuusamo Torttila Annamari Hämeenlinna Uusitalo Eeva Toholampi Vakkamäki Mirja Vihti Vanhatalo Sari Siikainen Isomäki Arto Ähtäri Toivettula Minna Ylöjärvi ( saakka) Takku Simo Punkalaidun Yli-Rahnasto Sami Kauhajoki Henkilöstön edustajat: Antti Juntunen Oulu Seppo Alasaari Ylivieska 9

10 Edustajiston kokous Edustajisto järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi Päivi Kelkan ja varapuheenjohtajaksi Markku Lumiahon. Vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi 6 henkilöä, joista yksi edustaa lihakarjajäseniä. Edustajisto valitsi lisäksi valmistelevan toimikunnan ja toiminnantarkkailijat sekä tilintarkastajat. Vahvistettiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma, palvelumaksujen ja budjetin perusteet sekä vuoden 2012 budjetti. Hyväksyttiin toiminnantarkkailijoiden ja valmistelevan toimikunnan ohjesääntö. Päätettiin, että edustajiston kokouksissa asiakysymyksissä tarvitaan kannatuspuheenvuoro. Päätettiin myös, että edustajisto päättää äänestysmenettelyistä aina erikseen kutakin äänestystä koskien. Hallitus Faba osk:n hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 14 kertaa. Hallituksen jäsenet Tiina Mitikka, (pj.) Iitti Anna Lappalainen, (vpj.) Siilinjärvi Juha Kantoniemi Ähtäri Marko Kivelä Kokkola Hannu Koivunen Virrat ( saakka) Veijo Leinonen Simo ( saakka) Kari Tahvanainen Joensuu ( saakka) Tarja Surakka-Luostarinen Liperi ( saakka) Björn von Konow Valkeakoski (asiantuntijajäsen saakka) Minna Toivettula Ylöjärvi ( alkaen) Niclas Sjöskog Pedersöre ( alkaen) 10 Eturivi: Päivi Kelkka (edustajiston pj.), Minna Toivettula, Anna Lappalainen (hallituksen vpj.), Niclas Sjöskog Takarivi: Juha Kantoniemi, Antti Latva-Rasku (toimitusjohtaja), Tiina Mitikka (hallituksen pj.), Marko Kivelä

11 Hallituksen kokouksissaan tekemät tärkeimmät päätökset : Päivystysajan muutos tapahtuu Todettiin, että muutokseen liittyen on tehty markkinointisuunnitelma. Päätettiin valita varainhoitajaksi United Bankers. Alkuvaiheen sijoitukseksi päätettiin 1.2 miljoonaa euroa : Päätettiin esittää hallintoneuvostolle palveluita käyttämättömien jäsenten erottamista kevään hallintoneuvoston kokouksessa. Päätettiin tukea yksimielisesti esitettyä VikingGeneticsin sääntömuutosesitystä. Päätettiin hallituksen jäsenten vastuualueet seuraavasti: Anna Lappalainen jalostus, holstein rotukomitea, NAV, VG; Kari Tahvanainen kiinteistöt, sijoitustoimikunta (Laskentakeskus, Pellervo, VG); Björn von Konow lihakarja, sijoitustoimikunta; Hannu Koivunen jakelu; Marko Kivelä kenttätoiminnot; Veijo Leinonen Laskentakeskus, kiinteistöt; Juha Kantoniemi Alkiokeskus, VG punaisten rotutoimikunta, Tarja Surakka-Luostarinen sika, Tiina Mitikka markkinointi, sijoitustoimikunta (ProAgria Yhtymä, VG) : Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Faba osk:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätettiin esittää hallintoneuvostolle tilikauden 2010 voiton ,92 kirjaamista käyttörahastoon. Hyväksyttiin Plus-, avain- ja kanta-asiakas palvelupaketit sekä kuriiripalvelu. Päätettiin myydä Sika-lehden julkaisuoikeudet ProAgria Keskusten Liitolle ja Agrologiliitolle. Päätettiin esittää hallintoneuvostolle euron lahjoittamista Helsingin Yliopiston tulevaisuusrahastoon maa- ja metsätaloustieteellisen ja eläinlääkintätieteellisen tiedekunnan sikatalouden tutkimuksen tukemiseksi : Valittiin vaalilautakunnan jäseniksi Anna Lappalainen, Tiina Mitikka, Marko Kivelä, Antti Latva- Rasku ja Ulla-Mari Sundelin-Ryytty : Päätettiin, että edustajistovaalissa on kussakin vaalipiirissä käytössä yksi vaalialue. Edustajiston kooksi päätettiin 36, joista 32 lypsykarjajäseniä, 2 sikajäsentä ja 2 lihakarjajäsentä. Päätettiin periä osuusmaksut täyteen 21 osuuteen á 10 euroa yhteensä 210 euroa Faba Palvelun ja Faba Jalostuksen sulautumissuunnitelman mukaisesti. Hyväksyttiin WinSemin ohjelmistoinvestointi. Hyväksyttiin siemenmaksujen alennuskampanja 6.6 alkaen. Päätettiin myydä Suomen Sianjalostus Oy:n osakkeet Faba Sika Oy:lle : Hyväksyttiin ostotarjous Westerkullassa Veräjätie (veräjäkuja) tontti nro : Päätettiin henkilöstöedustajien lukumääräksi edustajistossa kaksi henkilöä. Hyväksyttiin strategiapäivitys vuosille Hallitukselle esiteltiin ProAgrian Ryhmän toiminnanohjausjärjestelmähanke. Projekti etenee vaiheittain ja mahdollistaa vaiheittaisen päätöksenteon. Päätettiin hyväksyä projektin eteenpäinvienti. Hyväksyttiin Rauhalinnaa koskeva kauppakirja, jossa myydään Kaarinan kaupungille noin 94 ha maata rakennuksineen. Päätettiin hyväksyä sikapuolen tarvikekaupan siirto Figen Oy:lle : Päätettiin, että informaatiotekniikkainvestointeihin panostetaan ja niihin tehdään investointisuunnitelma. Ensi vuoden budjettitasoa nostetaan näihin investointeihin. Investointeihin panostetaan myös omaisuuden myynnistä saatuja varoja. Hyväksyttiin Faba yleiset sopimusehdot. Päätettiin jatkaa siemenalennusta vuoden 2011 loppuun. Päätettiin uudistaa lihakarjaindeksit. Projekti ostetaan MTT:ltä : Hyväksyttiin valmistelevan toimikunnan ja toiminnantarkkailijoiden ohjesäännöt edustajistolle päätettäväksi. Hyväksyttiin toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi Innofactor ja päätettiin inevstoinnista : Hyväksyttiin vuoden 2012 budjetti, investoinnit, toimintasuunnitelma ja hinnastot. Hyväksyttiin lopullisesti sorkkatiedon keräämisen kehittämisprojekti : Valittiin Tiina Mitikka hallituksen puheenjohtajaksi ja Anna Lappalainen varapuheenjohtajaksi. Valittiin Tiina Mitikka ja Anna Lappalainen nimitettäväksi VikingGeneticsin hallitukseen. Valtuutettiin uusi valmisteleva toimikunta miettimään ehdokkaita hallituksen nimitettäväksi VikingGeneticsin delegaatioon ja kotimaan jalostusvaliokuntaan. 11

12 Jalostusvaliokunta Lypsykarjan jalostusvaliokunta: Niemelä Matti, Hopeasaari Aarne, Hannola-Hämäläinen Kirsi, Lahtinen-Kuortti Terhi, Ahonen Heli, Hokkanen Pekka, Ala-Kapee Harri, Keisala Merja, Sjöskog Niclas, Hirvinen Tarja, Eskelinen Juha, Johansson Andreas, Kantoniemi Juha, Lappalainen Anna, Loponen Jari Liharotujen jalostusvaliokunta: Markku Primietta, Jyrki Ankelo, Jyri Tanner, Turkka Rantanen, Björn von Konow, Heta Östergård. Osuuskunnan johto Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi MMM Antti Latva-Rasku. Faba osk:n johtoryhmän muodosti vuoden lopussa toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, henkilöstöpäällikkö Jussi Peltokangas (toimitusjohtajan varahenkilö), markkinointipäällikkö Maija Päivärinta, kenttäjohtaja Marja Eskelinen, talouspäällikkö Marja Häkkälä, jalostusjohtaja Minna Toivonen ja kehityspäällikkö Hannu Myllymäki. Jäsenyydet ja edustukset muissa yhtiöissä ja yhdistyksissä Faba osk toteuttaa aktiivista omistajapolitiikkaa yrityksissä, joissa se on omistajana tai jäsenenä. Jäsenet vuonna 2011: ProAgria Ryhmä: Tiina Mitikka ja Antti Latva-Rasku Kiinteistö Oy Urheilutie 6: Antti Latva-Rasku Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy: Kari Tahvanainen, Veijo Leinonen ja Antti Latva-Rasku Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV: Anna Lappalainen ja Antti Latva-Rasku Osuuskunta ProAgria Palvelukeskus: Antti Latva-Rasku August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö: Anna Lappalainen, Antti Latva-Rasku ja Minna Toivonen VikingGenetics F.M.B.A; Anna Lappalainen (vpj.), Tiina Mitikka, Kari Tahvanainen ja Juha Kantoniemi Maitotilavaliokunta; Juha Eskelinen PALTA ry hallitus (vpj.) ja työvaliokunta; Antti Latva-Rasku Pellervo-seura ry; valtuuskunta Kari Tahvanainen 12

13 VikingGenetics F.M.B.A. delegaation suomalaiset jäsenet olivat: Ilona Alhoniemi Valtimo Katri Anttila Jalasjärvi Juha Eskelinen Vieremä Tarja Hirvinen Toholampi Aarne Hopeasaari Sysmä Arto Isomäki Ähtäri Andreas Johansson Länsi-Turunmaa Päivi Kelkka Kouvola Ismo Kervinen Siikalatva Päivi Kirmanen Alavus Marko Kivelä Kokkola Hannu Koivunen Virrat Heli Laajalahti Iisalmi Terhi Lahtinen-Kuortti Ikaalinen Veijo Leinonen Simo Markku Lumiaho Vihanti Erkki Meuronen Lappeenranta Björn von Konow Valkeakoski Matti Niemelä Kokkola Helena Okkonen Sotkamo Pekka Pehkonen Juankoski Päivi Piironen Nurmes Marko Repo Simo Ulla Riihimäki Hämeenlinna Niclas Sjöskog Pietarsaari Pirjo Solla-Piispanen Ristiina Jyrki Soukainen Rauma Jyri Tanner Teuva Kaija Tikanmäki Pyhäjärvi Iris Tornberg Kuusamo Huomionosoitukset Faba huomioi ansioituneita jäseniään, luottamus- ja toimihenkilöitään sekä sidosryhmiensä edustajia anomalla ja myöntämällä kunniamerkkejä. Vuoden aikana myönnettiin 30 pronssista Kotieläinjalostuksen ansiomerkkiä ja 2 Kotieläinjalostuksen hopeista tunnustusmerkkiä sekä 3 kultaista ja 2 hopeista Keinosiemennyksen ansiomerkkiä. Itsenäisyyspäivänä 2011 Suomen Leijonan Ritarimerkin sai Auli Himanen. Suomen Leijonan ansioristi myönnettiin Aimo Maneliukselle ja Erkki Meuroselle. Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan mitalin kultaristein saivat Jukka Kaijalainen, Seppo Pöyhönen ja Simo Takku ja Suomen Valkoisen Ruusun I-luokan mitalin saivat Mirja Leskinen, Keijo Lösönen ja Eija Murisoja. Faba osk:lla on edustaja Maa- ja metsätalousministeriön asettamissa kotieläinjalostuksen neuvottelukunnassa ja geenivaraneuvottelukunnassa. Faba osk on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: ICAR, ERDB (European Red Breeds),WAF (World Ayrshire Federation), WHFF (World Holstein Friesian Federation), EHRC (European Holstein-Red Holstein Confederation), IRC (International Red Cattle), Charolais International ja World Hereford Council. Lisäksi Faba oskn edustaja toimii kansainvälisen osuustoimintajärjestön Copa-COGECAn Breeding Groupissa. Lypsykarjaseminaarin iltajuhlassa olivat keinosiemennyksen ansiomerkkejä vastaanottamassa Ilona Alhoniemi, Kaija Tikanmäki, Juha Eskelinen ja Matti Niemelä 13

14 2. Seminologi- ja jalostuskenttä Faban kenttätoiminnoissa oli vuonna 2011 pääpaino aktiivisessa asiakaspalvelussa, tiimitoiminnan tehostamisessa sekä tilasäiliöasiakkaiden palvelukokonaisuuden kehittämisessä. Aktiivinen asiakaspalvelu huomattiin, sillä asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Faban henkilöstö osasi kertoa asiakkaille Faban palveluista ja tuotteista entistä paremmin. Vastaajien mukaan seminologien asiakaspalvelun koettiin myös parantuneen. Uudet tuotteet ja palvelut Uusia tuotteita ja palveluja markkinoitiin vuoden aikana kuukausittaisilla kampanjoilla, joissa esiteltiin kunkin kuukauden uutuus. Kampanjoilla muistutettiin asiakkaita myös vanhoista palveluista. Vuoden aikana uusina palveluina lanseerattiin Kuriiripalvelu, uudistettu verkkokauppa SonniShop sekä VikingGeneticsin sonnien Supervaihto. Supervaihdon ansioista karjanomistaja pystyy vaihtamaan tilasäiliöönsä jääneet vanhat annokset ilmaiseksi tiettyihin uusiin VG:n sonniannoksiin. Säännöllisen kotiinkuljetuksen piirissä oleville asiakkaille avattiin uusi lisäpalvelu, Kuriiripalvelu. Kuriiripalvelussa seminologi tuo tilalle annoksia tarvittaessa kotiinkuljetusten välissä. Palvelu mahdollistaa mm. ajantasaisten nuorsonnien käytön sekä pienet lisätilausmäärät halutusta sonnista. Sonnivalikoima ja uudet palvelut Käyttölistan sonnivalikoimaa laajennettiin vuoden ensimmäisen arvostelun jälkeen. Käyttölistan sonnimäärää lisättiin noin 15 sonniin ayrshire- ja holstein-roduissa. Toukokuun arvostelussa käyttölistalle nostettiin myös GenVikPLUS-sonnit, eli genomitestatut, kunkin isän parhaat sonnipojat. GVP-sonnien käyttö oli koko vuoden ajan hyvällä tasolla, mikä kuvastaa asiakkaiden luottamusta genomiarvosteluun. Vuonna 2011 julkaistiin yhteensä neljä käyttölistaa. Tuotekehitys Tuotekehityksessä painopiste oli verkkokaupan eli SonniShopin tuotekehityksessä, uuden seminologiohjelman suunnittelussa ja määrittelyssä sekä tilasäiliöasiakkaiden raporttien teossa web-ympäristöön (toimilupalaisten siemennystulosten raportointi sekä siemenvaraston hallinta). Tuotekehitykseen panostettiin paljon. Seminologiohjelmistoon yli 2000 tuntia ja yleiseen siemennyspuolen tuotekehitykseen yli 1000 tuntia. Verkkokaupan tuotekehitys vaati 1200 tuntia ja tarvikemyynti n tuntia. Liharotusonnien siementuonti Annosta Aberdeen angus Charolais Hereford Limousin Simmental Blonde d Aquitaine Highland Cattle 91 Dexter 20 14

15 Jakelu Vuoden 2011 aikana verkkokauppaa uudistettiin laajentamalla sonnivalikoimaa. Verkkokaupasta löytyy nyt ajankohtaisten- ja kausisonnien lisäksi myös Spesiaali-sonnit, jonne on koottu viljelijöiden toivomia sonneja, joiden annosmäärä ei riitä valtakunnalliseen jakeluun. Seminologijako toteutettiin 13 kertaa, 4 viikon jakovälillä. Tilasäiliöasiakkaiden säiliöihin jaettiin siementä ja typpeä kolmen kuukauden välein ajettavalla kotiinkuljetuksella. Kotiinkuljetusverkosto palveli vuoden aikana tilasäiliöasiakasta. Kuriiri- ja super- Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu vaihtopalveluiden kehitys Kuriiri Supervaihto Autot Osuuskunnan seminologien käytössä oli vuoden lopussa yhteensä 285 autoa. Leasingautoja on ainoastaan seminologeilla, jotka työskentelevät 100 % työsuhteessa. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevilla on käytössään Faba osk:n omistama auto. Määrien kehitys Vuoden 2011 aikana siemennysmäärät kehittyivät ennustetta paremmin. Lämmin sää näkyi kesä- ja heinäkuun siemennysmäärien notkahduksena ja vastaavasti kiireisenä syksynä. Seminologien tekemien siemennysten määrä väheni edellisvuoteen verrattuna 1,19 % ollen siemennystä. Aloitussiemennykset vähenivät 4,57 % siemennykseen. Huuhtelusiemennyksiä tehtiin 799 ja alkionsiirtoja 3 516, mikä on 201 siirtoa edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2011 seminologiajoja ajettiin yhteensä km, josta siemennystyöajoa oli km. Siemennysmäärät e Seminologikäytössä olleet autot Automerkki Leasing Omistusautoja, kpl autoja, kpl Opel Combo 78 8 Opel Corsa Seat Cordoba - 3 Toyota Corolla - 12 VW Polo - 6 VW Golf - 7 Yhteensä Siemennysmäärät Lin. (Siemennysmäärät) 15

16 3. Naudan jalostus ja tuotekehitys Jalostusarvostelu Pohjoismainen jalostusarvosteluyhdistys NAV laski jalostusarvon ennusteet sonneille ja lehmille neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Toukokuun arvostelusta lähtien samassa yhteydessä laskettiin myös genomitestattujen eläinten genomiset jalostusarvon ennusteet. Sonnien genomiarvot julkaistiin sen jälkeen, kun ne olivat täyttäneet 20 kk. Jälkeläisarvostellut ja genomitestatut sonnit on nyt tilastoissa yhdistetty, minkä takia luvut eivät ole vertailtavissa edellisten vuosien lukumääriin. Suomessa syntyneistä sonneista 478 sai virallisen arvostelun; näistä 309 oli ayrshireä, 160 holsteinia ja 9 suomenkarjaa. Sorkkaterveys sai uutena ominaisuutena NAV-arvostelun. Se liitettiin NTM-kokonaisjalostusarvoon elokuun arvostelun yhteydessä. Tuotosominaisuuksien arvostelun tuotekehitysprojekti jatkui edelleen. Ensimmäisistä NAV-arvosteluista rakenne otettiin uudelleen tarkasteltavaksi. Liharotuisten eläinten jalostusarvostelu ajettiin vuoden aikana 5 kertaa. Arvostelun tuloksia hyödynnetään niin tilakohtaisissa eläinvalinnoissa kuin myös eläinkaupassa tiloilla ja teurastamoiden sonnikasvattamoissa. Genomivalinta ja keinosiemennyssonnien hankinta Faban hallinnoima Tekes-rahoitteinen projekti genomivalinnan kehittämiseksi jatkui kolmatta vuotta. Tutkimuksessa ovat mukana Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. Näiden lisäksi Maaseudun kehittämisrahasto ja VikingGenetics panostavat merkittävästi genomivalintaohjelman kehittämiseen. Genomivalinta vakiintui vuoden aikana keinosiemennykseen hankittavien sonnivasikoiden valintamenetelmänä. Vuoden 2010 alusta kaikki keinosiemennyssonnit on ostettu Viking- Genetics omistukseen. Sonnivasikoita testattiin ayrshire-rodusta 662 ja holstein-rodusta 184. VikingGenetics osti 106 suomalaista ayrshire-sonnivasikkaa ja 27 holstein-sonnivasikkaa. Niistä siementuotantoon hyväksyttiin 77 ayrshireä ja 28 holsteinia. Faban jalostusneuvojat ottivat sonneista verinäytteet ja tarkastivat vasikat ja niiden emät, jotta ostopäätös oli tehtävissä heti genomitestin valmistuttua. Nuorsonnisiemenen vaihtoa jatkettiin Suomen, Ruotsin ja Tanskan välillä. Tällä on tarkoitus vahvistaa maiden välisiä geneettisiä linkkejä, jotta arvostelujen varmuus paranee. Toisaalta tämä myös varmistaa jälkeläisarvostelun saamisen mahdollisissa yhtä maata koskevissa ongelmatilanteissa. Nuorsonnisiementä käytettiin ristiin sekä ayrshirellä että holsteinilla. Suomenkarjalla genomitestaus ei ole mahdollinen, joten niiden osalta sonnivasikoiden valinta perustuu edelleen odotusarvoon, suvun sopivuuteen sekä emän jalostusarvoihin. Suomenkarjan sonnivasikoita ostettiin 9 kpl LSK, 1 kpl ISK ja 3 kpl PSK. Siementuotantoon hyväksyttiin yhteensä 7 länsisuomenkarjasonnia ja lisäksi siementä tuotti 7 ISK- ja PSK-sonnia. Hiehojen ja lehmien genominäytteitä toimitettiin testattavaksi ayrshire-rodusta 883 kpl ja holsteinilta 657 kpl. Testeistä osa oli VG:n kustantamia testejä sonninemäehdokkaista ja osa yksityisten karjanomistajien testejä. 16

17 Kantakirjaus Faban kantakirjaustoiminta jatkui entisessä laajuudessa. Uusia rotuja ei tullut kantakirjattavaksi. Suomenkarjan ja liharotujen eläimiä kantakirjaus lisääntyi pienen taantuman jälkeen. Kantakirjaukset (kpl) Lypsyrodut joista suomenkarjaa Liharodut Jalostusneuvonnan palvelut Jalostussuunnitteluohjelma oli vuoden mittaan voimakkaan tuotekehityksen kohteena. Ohjelmaa kehitettiin vastaamaan isojen tilojen tarpeita sekä parantamaan jalostusneuvojan työn sujuvuutta. Uusittu, FabaJASUksi nimetty ohjelma otettiin käyttöön marraskuussa FabaINTO eläinten hankinnan suunnittelupalvelu on vakiinnuttanut asemansa laajentavien tilojen palveluna. Vuonna 2011 FabaINTOsuunnitelma tehtiin 20 tilalle. Jalostussuunnittelu Karjoja Lehmiä ja hiehoja Jalostuskilpailut Lypsykarjan valtakunnallisten jalostuskilpailujen palkinnot jaettiin Oulussa lypsykarjaseminaarin iltajuhlassa. Kilpailuluokkina olivat jälkeläisarvosteltujen sonnien kilpailu, kestävien lehmien kilpailu, lehmien jalostusarvokilpailu sekä karjojen välinen jalostusarvokilpailu. Lihakarjan jalostuskilpailujen palkintojenjako oli perinteisillä Ikaalisten emolehmäpäivillä. Palkinnot jaettiin roduittain ja- lostusarvoiltaan parhaille sonneille, lehmille ja karjoille. Faba palkitsee vuosittain valtakunnallisissa jalostuskilpailuissa menestyneitä jalostajia. Parhaiden karjojen kilpailussa palkittiin Monika Niva ja Esa Koivunen Kolarista, Solja Ruotsalainen Juvalta, Elovaara-Jylhä mty Janakkalasta ja Kokkosen karja Parikkalasta. 17

18 4. Eläin- ja tarvikekauppa Eläinkauppa ja NautaNetti Kotimaan eläinkauppa Karjanomistajan tekemät myynti-ilmoitukset Neuvojan tekemät myynti-ilmoitukset Myydyt eläimet, NautaNetti Myydyt eläimet, vienti Alkiomyynti FabaINTO-hankintasopimukset NautaNetin ilmoitusmyynti ja erityisesti eläinvälitys lisääntyivät. Eläinten myynti-ilmoituksia julkaistiin NautaNetissä yhteensä 3485 eläimestä. Eläinvälityksen kasvu johtuu FabaINTOhankintasopimuksista. Alkiovälitys laski edellisestä vuodesta. Jalostuseläinten vienti Venäjälle kasvoi. Ayrshire-hiehojen lisäksi vietiin holstein- ja hereford-rotuisia eläimiä. Faban eläinkauppaa ja -vientiä kehitetään sekä NautaNetin että Faba- INTO-palvelun ja viennin tarpeiden tyydyttämiseksi, tavoitteena on entistä tehokkaampi ja toimivampi asiakaspalvelu. Tarvikekauppa ja korvamerkit FabaPutiikki ja keinosiemennystuotteiden SonniShop toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tärkeimmät välitystuotteet ovat nautojen ja sikojen korvamerkit ja merkitsemisvälineet, lisääntymistä tukevat tuotteet; siemennystarvikkeet ja kiimanseurantavälineet sekä suojavarusteet ja ammattikirjallisuus. Uudet tuotteet, Heatime-kiimanseurantalaite ja Faba-koroke, ovat saaneet markkinoilla myönteisen vastaanoton. FabaPutiikin ja Sonnishopin yhdistämistä yhdeksi avoimeksi verkkokaupaksi valmistellaan Faban korvamerkkivalikoima laajennettiin kolmella uudella tuotteella. Faba tekee eläinten tunnistamisessa tiivistä yhteistyötä teurastamoiden, meijereiden ja viranomaisten sekä Maatalouden Laskentakeskuksen kanssa kehitettäessä sähköistä tunnistamista ja tiedonsiirron helpottamista. Hankinta ja asiakashallinta Tarvikehankinnat on yhdistetty FabaPutiikin ja Sonnishopin osalta. Hankinta on yhdistetty myös Faban, Viking Geneticsin ja Alkiokeskuksen osalta ja yhteiset hankintasopimukset ProAgria-tasolla ovat käynnistysvaiheessa. Sikapuolen tuotteiden hankinta siirrettiin Figenille (ent. Faba Sika). Faba, ProAgria ja Maatalouden Laskentakeskus kilpailuttivat toiminnanohjaus- ja asiakkuuksien hallintajärjestelmän, jossa mittavan investoinnin toimittajaksi valittiin Innofactor Oy. Neuvonnan tietokantaa hyödyntävän asiakkuuksien hallintajärjestelmän tavoitteena on yhteinen asiakastietojärjestelmä, josta hyötyvät niin omistaja-asiakkaat kuin työntekijät. 18

19 5. Tulossopimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Osuuskunta sai valtionapua Lapin ja Kainuun harvaan asuttujen alueiden matkakuluihin. Alueen keskimääräinen ajomatka tilakäyntiä kohden oli 51,9 km, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna Faban keskimääräiseen tilakäyntimatkaan (23,0 km / tilakäynti, 17,0 km / siemennys). Valtioavun avulla on ollut mahdollista noudattaa hinnoittelussa samanhintaisuusperiaatetta koko toiminta-alueella. Faban ja Maa- ja metsätalousministeriön tekemään tulossopimukseen on määritelty kolme avaintulosaluetta: Maatalouden kannattavuus, kilpailukyky ja laatu Ympäristö ja kestävä kehitys Yhteistyö neuvontajärjestöjen ja tutkimuksen kanssa Valtionavun turvin varmistetaan vapaa perinnöllisesti korkeatasoisen eläinaineksen tarjonta kaikille kotieläintuottajille, sekä harvaan asuttujen ja pohjoisten alueiden jalostuspalveluiden jalostusneuvonta, keinosiemennys- ja alkiosiirtopalveluiden tarjonta. Jalostusvalinnoilla saavutettu edistyminen on kaikkien tilojen käytettävissä Jalostuksella saadaan aikaan pysyvää kehitystä kotieläintalouden, ympäristön ja kuluttajien kannalta tärkeissä ominaisuuksissa. Näitä ovat mm. maidon laatu ja koostumus, eläinten hedelmällisyys ja taudinvastustuskyky sekä kestävyys ja helppohoitoisuus. Kotieläinten jalostuksessa sopeutetaan luonnonvaroja säästäen eläinten tuotantotaipumukset ja ihmisten tarpeet keskenään. Faba toimii aktiivisesti myös säilyttääkseen monimuotoisuuden kotieläinten geeniresursseissa. Jalostustyö tukee kansallista kilpailukykyä niin kotieläintuottajien kuin jalostavan teollisuudenkin näkökulmasta. Valtionavun avulla kehitettiin asetettujen tavoitteiden mukai- sesti edellytyksiä tilojen kannattavuuden, kilpailukyvyn ja laadun sekä ympäristövaikutusten parantamiseen. Eläinaineksen perinnöllinen taso vaikuttaa merkittävästi kotieläinyrityksen kannattavuuteen. Yhden NTM-pisteen arvo holstein-lehmällä on 20,4 ja ayrshire-lehmällä 19,4. Lypsylehmien perinnöllinen taso on kymmenessä vuodessa noussut noin 18 NTMpistettä, mikä tarkoittaa euron tuottavuuden kasvua lehmää kohti. Viidenkymmenen lehmän karjassa jalostusvalinnalla saavutettu tuottavuuden kasvu on noin euroa ja koko Suomen tuotosseurantaan kuuluvassa lypsykarjapopulaatiossa tämä tarkoittaa noin 82 miljoonan euron tuottavuuden kasvua. valk kg 110 Perinnöllinen edistyminen: tuotosindeksi, punaisten rotujen sonnit DNK FIN SWE Sonnin syntymävuosi 19

20 Jalostussuunnittelulla toteutetaan sekä pohjoismaista jalostusohjelmaa että kotieläinyrityksen omia tilatason tavoitteita eläinaineksen valinnassa. Jalostussuunnitelma on osa kehittyvän kotieläintilan johtamista. Faban tuotekehityksen lähtökohdaksi on otettu tilakohtaisia tavoitteita tukevat palvelut. V kehitetty investoivien tilojen eläinaineksen suunnittelupalvelu FabaINTO on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi palveluksi. Se on osa ProAgria-ryhmän investoivien tilojen palvelukokonaisuutta. Uusittu jalostussuunnitteluohjelma FabaJASU palvelee joustavasti myös isojen karjojen eläinaineksen kehittämistä. Emolehmätilojen jalostussuunnitteluohjelman kehitystyö on myös käynnissä. Yhteispohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM on ensisijainen jalostusneuvonnan- ja valinnan työkalu. NTM on koostettu tähtäimessä tulevaisuudessa tarvittava kokonaistaloudellinen lypsylehmä. Tehokas kotieläintuotanto säästää ympäristöä ja vaikuttaa maaseudun viihtyisyyteen Yhteiskunnallisia tavoitteita olivat tuotannon ympäristörasituksen hallinta ja geneettisen monimuotoisuuden säilyminen, maaseudun kotieläintalouden ja sen myötä asutuksen säilyminen sekä viihtyisä maaseutuympäristö. Investoivien tilojen eläinaineksen kehittäminen on yksi esimerkki tästä toiminnasta. Viestinnässä huolehdittiin kotieläintuotannon korkean imagon säilymisestä ja korostettiin eettisesti hyväksyttyjä menetelmiä kotieläinjalostuslain hengen mukaisesti. Tiloilla tavoite on mahdollisimman tehokas ja kestävä tuotanto. Tuotannon tehostuessa ympäristöä rasittavien päästöjen määrä tuoteyksikköä kohden pienenee. Kestävä eläinaines on yksi osa tuotannon tehostamista. Nautarotujen sisäisen vaihtelun säilymistä seurattiin toimintavuoden aikana edelleen. Jalostussuunnittelun yhteydessä arvioitiin jokaisessa parituksessa paritettavien eläinten välinen sukulaisuus. Tämä mahdollisuus on kehitetty myös liharotujen jalostussuunnitteluun. Tehollisen populaation (keinosiemennyssonnien vanhemmat) sukusiitosta pyritään välttämään. Tavoitteena on säilyttää eläinrotujen geneettinen monimuotoisuus. Faba osallistui suomalaisen geenivarastrategian toteuttamiseen mm. harvinaisten rotujen paritussuunnittelulla sekä huolehtimalla monipuolisesta sonnitarjonnasta näissä roduissa. valk kg 120 Perinnöllinen edistyminen: tuotosindeksi, holsteinsonnit DNK FIN SWE Sonnin syntymävuosi

Kannattava valinta - Faba Toimintakertomus 2010

Kannattava valinta - Faba Toimintakertomus 2010 Kannattava valinta - Faba Toimintakertomus 2010 2 Toimintakertomus 2010 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Verkställande direktörens översikt 5 Hallituksen puheenjohtajan katsaus 6 Styrelseordförandes

Lisätiedot

Jalostus on merkittävä tuotantopanos

Jalostus on merkittävä tuotantopanos Jalostus on merkittävä tuotantopanos Nuorsonnit poistuvat - genomisonnit tilalle Jalostusohjelma muuttuu Pirkko Taurén pirkko.tauren@faba.fi Jalostustyön vaiheet Seuranta (geneettinen edistyminen) ja muutokset

Lisätiedot

Ruokinnan teemavuosi

Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Ruokinnan teemavuosi Lisää maitoeuroja Halutaan säilyttää hyvä maitomäärä ja sen tasaisuus Rehukustannukset kohoavat, mutta maidon hinta on hyvällä tasolla hyvä maitotuotos kannattaa

Lisätiedot

Uudistuneet tuotosseurannan palvelut

Uudistuneet tuotosseurannan palvelut Uudistuneet tuotosseurannan palvelut Kunnon Jalostuskurssi! Katinkulta Vuokatti 24.3.2015 ProAgria Keskusten liitto Tuotosseurannan kehittämisprojekti projektipäällikkö Heli Wahlroos Tuotosseurannan tavoite

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 13. elokuuta 2013

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 13. elokuuta 2013 Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 13. elokuuta 2013 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Rotuvalinta liharoturisteytyksissä. Jalostuskurssi 2014 Tahkoa tuottoa! 19.3.2014, Nilsiä, Tahkovuori Arto Huuskonen MTT/Kotieläintuotannon tutkimus

Rotuvalinta liharoturisteytyksissä. Jalostuskurssi 2014 Tahkoa tuottoa! 19.3.2014, Nilsiä, Tahkovuori Arto Huuskonen MTT/Kotieläintuotannon tutkimus Rotuvalinta liharoturisteytyksissä Jalostuskurssi 2014 Tahkoa tuottoa! 19.3.2014, Nilsiä, Tahkovuori Arto Huuskonen MTT/Kotieläintuotannon tutkimus 18.3.2014 MAILI -hanke (Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 14. elokuuta 2012

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 14. elokuuta 2012 Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 14. elokuuta 2012 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla

Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla Maitoseminaari KoneAgriassa 11.10.2013, Jyväskylä Arto Huuskonen MTT/Kotieläintuotannon tutkimus 14.10.201 MAILI -hanke (Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta pohjoissavolaisille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 1 / 1 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke POHJOISSAVOLAISTA ELÄINAINESTA HUIPULLE! HAKA NOSTAA HAKA-hanke 2000-2005 HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaista eläinainesta ja tehdä siitä kansallisesti ja

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Uutisia - NAVin rutiiniarvostelu 2. toukokuuta 2013

Uutisia - NAVin rutiiniarvostelu 2. toukokuuta 2013 Uutisia - NAVin rutiiniarvostelu 2. toukokuuta 2013 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

English Svenska Suomi

English Svenska Suomi Kielikanavat Headphones Valitse kielikanava / Choose your language: English Svenska Suomi Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015

Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Liikevaihto ja liikevoitto selvässä kasvussa. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q2/2015 Juha Varelius 14.8.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,9

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 2. helmikuuta 2012

Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 2. helmikuuta 2012 Uutisia NAVin rutiiniarvostelu 2. helmikuuta 2012 Uudet pohjoismaiset jalostusarvostelut on laskettu NTM-kokonaisjalostusarvolle, tuotos- ja rakenneominaisuuksille, hedelmällisyydelle, utareterveydelle,

Lisätiedot

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014

VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (5) VAMPULAN OSUUSPANKKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS AIKA 12.3.2014 kello 19.00 20.15 PAIKKA LÄSNÄ 1 Kokouksen avaus Vampulan Osuuspankin kokoustilat Kaarina Leppämäki Hannu Leppämäki

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla

Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla Liharoturisteytykset lypsykarjatilalla AgriFuture - Katse tulevaisuuteen tapahtuma 29.10.2014, Iisalmi Arto Huuskonen MTT/Kotieläintuotannon tutkimus 29.10.201 MAILI -hanke (Kilpailukykyä ja ympäristötehokkuutta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry.

Toimintakertomus 2014. Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2014 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry. Vuosi 2014 Vuosi 2014 oli yhdistyksen 77. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys.

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Esityksessä tarvittavat tekstit ja kuvat löytyvät harjoituskansiosta. 1. Aloita uusi esitys 2. Lisää esitykseen teksti tiedostosta HOK_esitys_teksti.doc Lisää Diat

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LASKELMA VUODEN MAATALOUDEN KEHITTÄMISRAHAN HAKEMISESTA alvi 0. Eskelinen Kaisa Opintoraha 85,00 yht. 85,00 Maksetaan 85,00

LASKELMA VUODEN MAATALOUDEN KEHITTÄMISRAHAN HAKEMISESTA alvi 0. Eskelinen Kaisa Opintoraha 85,00 yht. 85,00 Maksetaan 85,00 liite LASKELMA VUODEN 202017 MAATALOUDEN KEHITTÄMISRAHAN HAKEMISESTA alvi 0 Eskelinen Kaisa Opintoraha 85,00 Erkkilä Matti EU- tukihakemukset 210,00 Neuvo 2020 15,12 Viljelysuunnittelu 192,00 yht. 417,12

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

Essi Nikula. Genominen valinta mukaan sonnivalintaan

Essi Nikula. Genominen valinta mukaan sonnivalintaan Essi Nikula Genominen valinta mukaan sonnivalintaan Opinnäytetyö Syksy 2009 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseutuelinkeinojen Koulutusohjelma Kotieläintuotanto SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Tuotantoeläinten jalostus ja geenitekniikka

Tuotantoeläinten jalostus ja geenitekniikka Tuotantoeläinten jalostus ja geenitekniikka Esa Mäntysaari Professori, Biometrinen Genetiikka Biotekniikka- ja elintarviketutkimus Maa- ja elintarviketalouden tutkimus MTT Tänään: Eläinjalostus eristyisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Jalostuksen sähköinen oppimateriaali

Jalostuksen sähköinen oppimateriaali Elina Junikka & Taru Hietakangas Jalostuksen sähköinen oppimateriaali Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoki Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2(30) SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot