CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka"

Transkriptio

1 Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura Rokka Timo Sorsa 10/2006

2 SISÄLLYS ESIPUHE TUTKIMUSSUUNNITELMA Projektin toteutus Kysely Kyselylomakkeen sisältö Kyselyjen postitus ja kohderyhmä VASTAAJIEN VERTAILU Vastausten jakautuminen seutukunnittain ja toimialoittain VASTAUSTEN VERTAILU Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää? Kysymys 2. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää? Kysymys 4. Muita järjestelmien nimiä asiakashallinnan ja/tai resurssien suunnitteluun Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmien hankkimista/uusimista/laajentamista? Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista/laajentamista? Kysymys 7. Kiinnostus CRM/ERP järjestelmien käyttöön liittyviä asioita kohtaan? Kysymys 8. Kuinka tärkeiksi arvioitte CRM/ERP järjestelmien seuraavat ominaisuudet ja kuinka tyytyväinen olette nykyiseen järjestelmäänne? Tärkeys Tyytyväisyys Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (kaikki) Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (Kotka/Hamina ja Kouvola)...19 YHTEENVETO...23

3 ERP Enterprise Resource Planning eli ERP tarkoittaa integroitua tietojärjestelmää, jota yrityksen eri osastot käyttävät. Sen tarkoituksena on yhdistää kaikki yrityksen toiminnot sekä optimoida yrityksen resurssit. ERP -järjestelmässä yrityksen eri toiminnot, kuten myynti, tuotanto, varastotoiminnot ja henkilöstöhallinto ovat yleensä omia itsenäisiä osia. Näiden integraatio tulee yhteisen tietokannan tai kantojen kautta. Suunnitelmia ERP:n käytöstä ilmenee usein siinä vaiheessa kun yritys huomaa, että sen nykyiset bisnes-prosessit ja menettelytavat ovat riittämättömät heidän tämänhetkisiä, ja/tai tulevaisuuden strategisia tarpeita ajatellen. Yritys voi tarvita ERP järjestelmää seuraavanlaisissa tilanteissa: - nykyiset ohjelmat eivät vastaa yrityksen organisatorisia tarpeita - yrityksen kasvu ja siitä seuraava informaatio järjestelmien yhteensopimattomuus - työntekijöiden kykenemättömyys vastata helposti tärkeiden avainasiakkaiden sekä toimittajien tiedusteluihin ja kysymyksiin CRM CRM tarkoittaa asiakkuuksien kokonaisvaltaista hallintaa ja sitä tukevia tietojärjestelmiä sekä ohjelmia. Näiden järjestelmien tavoitteena on auttaa yritystä ymmärtämää asiakkaan yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Täten pystytään luomaan pitkiä ja kannattavia asiakassuhteita. Koska ihmisen muisti ei yksinään riitä säilömään kaikkea asiakkaista kerättävää tietoa, ovat erilaiset CRM -ohjelmat tarpeen. Ne auttavat suuresti asiakastiedon keräämisessä ja hallinnassa. Yrityksen kannattaa muistaa kuitenkin että CRM ei ole vain kallis tuhansien eurojen tietokoneohjelma, vaan se on myös liikestrategia jolla pyritään asiakaslähtöisempään toimintaan. Lisäksi kerättyä tietoa tulee osata hyödyntää oikein ja kaikki tiedot on pidettävä ajan tasalla. Usein erityisesti yritys joka on hyvin riippuvainen muutamasta tärkeästä asiakkaasta, tarvitsee CRM -järjestelmän asiakassuhteidensa hoitamiseen. 3

4 ESIPUHE Seuraava raportti on tuotos projektista, joka toteutettiin kyselyn avulla talvi-keväällä vuonna 2006 ja syksyllä puhelimitse tehtynä kyselynä. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa Kymenlaaksolaisten pk-yritysten asiakashallinta (CRM)- ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tilannetta. Toimeksiannon projektista saimme Kymenlaakson ammattikorkeakoululta ja markkinointitutkimus oli osa Lobistech - hanketta, joka on logistiikka-alan teknologian ja liiketoiminnan kehittämishanke. Projekti kuului osana kurssiohjelmaamme, mutta projektiin otti osaa myös yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneina toimivat Kotka-Haminan seudun yrityspalvelu (nykyinen Cursor), Profimil, Tietosatama, Adeptus Partners, Profiz Business Solution, TietoEnator sekä WM-data. Näin ollen raportti luovutetaan kaikille yhteistyökumppaneille sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Tilanteen kartoittamisen lisäksi projektin yhtenä tavoitteena oli luoda uusia kontakteja yritysten kanssa. Pyrkimyksenä oli selvittää yritysten kiinnostus yhteistyöhön joko palvelua tarjoavien yritysten tai Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Seuraavaan raporttiin on analysoitu saadut vastaukset sekä tiivistelmä näistä. Raportti sisältää myös tutkimussuunnitelman sekä lomakkeen analysoinnin. Raportin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva palautuneiden vastausten laadusta sekä tuoda esiin Kymenlaaksolaisten yritysten asiakashallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmien tilanne. 4

5 1 TUTKIMUSSUUNNITELMA 1.1 Projektin toteutus Projekti toteutettiin yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Lobistech - hankkeen kanssa ja sen yhteistyökumppaneina toimivat Kotka-Haminan seudun yrityspalvelu (nykyinen Cursor), Profimil, Tietosatama, Adeptus Partners, Profiz Business Solution, TietoEnator sekä WM-data. Markkinatutkimus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin postitse yhteensä 1234 yritykseen, joiden joukossa olivat myös julkisyhteisöt. Kaikki yrityksen sijaitsivat Kotka-Kouvola alueella. Suurin osa vastauksista palautui postitse, jonka jälkeen otimme vielä yhteyttä vastaamatta jättäneisiin yrityksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Näin saimme kasvatettua vastausprosenttia hieman edellisestä. Pyrimme valitsemaan näiden vastaamatta jättäneiden joukosta mahdollisimman monta logistiikan alan yritystä, jotta se hyödyttäisi erityisesti Lobistech -hanketta. Vastausten saavuttua tulokset syötettiin Excel muotoiseen tallennuspohjaan, jonne ne listattiin tulevaa analysointia varten. 1.2 Kysely Kyselykuori sisälsi saatekirjeen, kaksi sivua pitkän kyselyn sekä palautuskuoren, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kyselyt lähetettiin kahdessa erässä helmikuun aikana, niiden paljouden vuoksi, ja vastausajaksi laitettiin noin kaksi viikkoa. Kohdeyritysten nimet, osoitteet sekä päättäjänimet saatiin jo olemassa olevasta tietokannasta. Kysely lähetettiin pääsäätöisesti toimitusjohtajalle, yrityksen koosta kuitenkin riippuen. Tavoitteena kuitenkin oli, että asiasta tietävä henkilö yrityksessä täyttäisi kyselyn. Tämä mainittiin myös saatekirjeessä, jossa pyydettiin kyselyn välittämistä henkilölle joka kyseisessä organisaatiossa tuntee kyseiset asiat. 5

6 1.3 Kyselylomakkeen sisältö Kyselylomake sisälsi yhteensä yhdeksän (9) kysymystä sekä yhteydenottopyyntö osion. Kysymysten pituus oli vaihteleva ja joissain niissä oli useampi kohta. Kysymykset koostuivat sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä opettaja Kai Kosken sekä Lobistech -hankkeen vetäjien Juhani Talvelan ja Jari Handelbergin kanssa. Mielipiteitä ja muutosehdotuksia otettiin vastaan ja lomaketta muokattiin niiden mukaan. Lopullinen lomake pyrittiin saamaan kaikkia miellyttäväksi. 1.4 Kyselyjen postitus ja kohderyhmä Kyselyjä postitettiin yhteensä 1234 kappaletta. Postitus tapahtui Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kautta, joka merkittiin myös kirjeiden palautusosoitteeksi. Kyselyn kohderyhmän valinnassa käytettiin harkittua otantaa. Mukaan otettavat yritykset valittiin siis harkitusti lähinnä niiden toimialan mukaan. Pääsääntöisesti mukaan otettiin yritykset, joiden henkilökunnan lukumäärä oli yli viisi. Joitain poikkeuksia kuitenkin tehtiin, esimerkiksi logistiikkayritysten kanssa, joiden henkilökunnan määrä saattoi olla pienempi kuin viisi henkilöä. Kalatalous, koulut, työnantajataloudet, kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot jätettiin kohderyhmästä kokonaan pois. Pääosa kohderyhmästä oli siis pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Seutukuntien välillä ei esiintynyt suuriakaan eroja mukaan otettujen yritysten määrässä, vaan jako oli suhteellisen tasainen. Kotka - Haminalaisia yrityksiä oli kohderyhmässä mukana vain 7 kpl enemmän. Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu mukaan otettujen yritysten suuruusluokkia seutukunnittain. 6

7 Seutukunta Henkilökunnan suuruusluokka Kouvola Kotka Yhteensä ei tiedossa Kaikki yhteensä Taulukko 1. Suuruusluokat seutukunnittain Taulukkoon 1 on otettu mukaan kaikki kyselyyn valitut yritykset ja julkisyhteisöt. Yritykset on lajiteltu seutukunnan ja henkilökunnan suuruusluokan mukaan. Taulukosta nähdään, että 1234 mukana otetusta yrityksestä 620 on Kotka/Haminalaisia ja 613 Kouvolalaisia. Suurempia, yli 100 henkilön yrityksiä (40 kpl), oli mukana huomattavasti vähemmän kuin pienempiä, enintään 50 henkilön yrityksiä (1132 kpl). Suurimpia yrityksiä, joiden henkilöstömäärä sijoittui välille , oli mukana ainoastaan neljä. Molemmilla seuduilla on vain yksi yritys, jonka suuruusluokasta ei ollut tietoa. 7

8 2 VASTAAJIEN VERTAILU Vastauksia saapui monilta eri aloilta sekä Kouvolasta että Kotka/Haminasta, ja saadut vastaukset ovat seuraavassa esitetty graafisesti taulukoin ja kuvin. Vastausprosentit vaihtelivat sekä seutukunnan, toimialan sekä henkilökunnan suuruusluokan mukaan. Kokonaisuudessaan vastausprosentiksi saatiin 16,45 %, mikä lukuina tarkoittaa 203 vastausta lähetetyistä 1234 kyselystä. Lisätiedusteluista huolimatta vastausprosenttia ei saatu nostettua tämän ylemmäksi. 2.1 Vastausten jakautuminen seutukunnittain ja toimialoittain Vastauksia pystytään vertailemaan seutukunnittain sekä yritysten henkilöstömäärän mukaan. Seuraavassa on sijoitettu vastanneet yritykset henkilökunnan suuruusluokan taulukkoon. Toimialat on jaettu logistiikka-alaan sekä muihin aloihin. Henkilökunnan suuruusluokka Seutukunta Toimiala Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 2. Vastaukset toimialoittain/ seutukunnittain, kpl Vastuksia saapui kaiken kokoisilta yrityksiltä sekä Kotka/Haminasta että Kouvolasta. Suurimmat yritykset (yli 50) on listattu kaikki samaan ryhmään niiden vähäisyyden takia. Kouvolalaisilta yrityksiltä saapui yhteensä kaksi vastausta enemmän kuin Kotka/Haminalaisilta. Eniten vastauksia saapui Kouvolalaisilta 5-9 hengen yrityksiltä ja vähiten Kouvolalaisilta yli 50 hengen yrityksiltä. Kaiken kaikkiaan vastauksia saapui molemmilta alueilta suhteellisen tasaisesti. Seuraavassa taulukossa saapuneet vastausmäärät prosenttilukuina. 8

9 Henkilökunnan suuruusluokka Seutukunta Toimiala Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG 9,6 % 16,7 % 7,2 % 15,2 % 11,1 % MUU 44,2 % 33,3 % 46,4 % 24,2 % 39,5 % Yhteensä 53,8 % 50,0 % 53,6 % 39,4 % 50,5 % Kotka LOG 9,6 % 16,7 % 10,1 % 30,3 % 14,7 % MUU 36,5 % 33,3 % 36,2 % 30,3 % 34,7 % Yhteensä 46,2 % 50,0 % 46,4 % 60,6 % 49,5 % Taulukko 3. Vastaukset toimialoittain/ seutukunnittain, prosentteina Prosentuaalisesti eniten vastauksia saapui Kotkalaisilta yli 50 hengen yrityksiltä. Kaikista suuruusluokista noin puolet yrityksistä vastasi kyselyyn. Kouvolan ja Kotka/Haminan välillä on vain yhden prosentin ero. Prosenttiosuudet on laskettu lähetettyjen kyselyiden mukaan. Seuraava kuva osoittaa graafisesti yritysten suuruusluokan ja seutukunnan. Vastanneet yritykset henkilökunnan suuruusluokan ja toimialan (LOG vs. MUU) mukaan Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG Kouvola MUU Kotka LOG Kotka MUU Kuva 1. Vastanneet yritykset Yritykset jaettiin logistiikka-alan yrityksiin ja muihin vertailun helpottamiseksi. Kuvasta näkee, että Kotka/Haminalaisista logistiikka-yrityksistä useampi vastasi kyselyyn kuin Kouvolalaisista logistiikka-alan yrityksistä. 9

10 3 VASTAUSTEN VERTAILU 3.1 Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää? Ensimmäinen kysymys koski asiakashallintajärjestelmien (CRM) tilannetta. Vastanneista 203 yrityksestä vain kolme jätti vastaamatta ensimmäiseen kysymyksen. Seuraava taulukko kuvaa vastausten jakautumista logistiikka-alan ja muiden alojen kesken. Vastausvaihtoehtoina olivat ei, kyllä tai CRM järjestelmä on osa ERP:tä. Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää (CRM)? Toimiala CRM on OSA ERP:tä EI KYLLÄ Yhteensä LOG MUU Yhteensä Taulukko 4. Vastaukset kysymykseen yksi toimialoittain Vastanneista yrityksistä 141 ei ollut asiakashallintajärjestelmää. 42 yrityksellä järjestelmä oli olemassa ja 17 yrityksellä se oli osana ERP järjestelmää. Logistiikkaalan yrityksistä noin puolella ei järjestelmää ollut lainkaan. 21 yrityksellä asiakashallintajärjestelmä löytyi ja vain kuudella se kuului osana ERP järjestelmää. Kysymyksen vastausprosentti oli hyvä. 3.2 Kysymys 2. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin Kysymys 2 selvitti yritysten mielenkiintoa neljään väittämään liittyen asiakashallintajärjestelmiin. Vastausvaihtoehtoina olivat: 1 = täysin eri mieltä 5 =täysin samaa mieltä. Seuraavan sivun taulukko kuvaa yleistä vastausrakennetta. 10

11 Kysymys Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,85 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,10 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,53 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,52 Taulukko 5. Vastausrakenne Vastaajista suurin osa oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, miten he tuntevat asiakkaidensa tarpeet, pystyvät kohdistamaan tarjouksensa oikeille henkilöille ja että vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti eri viestintävälineissä. Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat siihen, että he pystyvät kohdistamaan tarjouksensa halutuille asiakkaille tai päättäjille. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat kykyynsä koota kaikki asiakasyhteydet samaan keskitettyyn tietokantaan. Kaikki yritykset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, ja jotkin yrityksistä jättivät vastaamatta kysymykseen lainkaan. Verrattaessa logistiikka-alan yrityksiä muihin aloihin, ei suuria eroja keskiarvoissa ilmennyt vaan kaikki tuntuivat olevat tyytyväisiä toimiinsa samoissa asioissa. Logistiikka-alalla tyytyväisimpiä oltiin kykyyn kohdistaa tarjoukset oikeille asiakkaille ja päättäjille ja tyytymättömimpiä kykyyn koota kaikki asiakasyhteydet samaan keskitettyyn tietokantaa. Seuraavat taulukot kuvaavat logistiikka-alan ja muiden alojen vastausrakennetta kysymykseen kaksi (2). 11

12 Kysymys 2 LOGISTIKKA Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,87 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,20 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,47 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,47 Taulukko 6. vastausrakenne logistiikka-ala Kysymys 2 MUUT Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,84 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,05 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,55 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,55 Taulukko 7. vastausrakenne muut toimialat 3.3 Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää? Kolmas kysymys käsitteli toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tilannetta. Kysymys oli rakenteeltaan lähes samanlainen kuin kysymys 1. Vastausvaihtoehtoina oli kuitenkin ainoastaan ei tai kyllä. Taulukosta x voidaan nähdä vastausten rakenne. Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää (ERP)? Toimiala EI KYLLÄ Yhteensä LOG MUU Yhteensä Taulukko 8. toiminnanohjausjärjestelmä 12

13 Myös tässä kysymyksessä kolme yritystä jätti vastaamatta, kuten myös kysymyksessä yksi. Kaikista vastanneista 156 yrityksellä ei toiminnanohjausjärjestelmää löytynyt ja 44 yrityksellä sellainen on. Vastanneista logistiikkayrityksistä 47 ei omannut ERP järjestelmää ja 14:sta sellainen oli. Kokonaisuudessaan ERP ohjelmien olemassaolo yrityksissä on suhteellisen pieni, sillä vain noin 28 % kyseinen järjestelmä löytyy. 3.4 Kysymys 4. Muita järjestelmien nimiä asiakashallinnan ja/tai resurssien suunnitteluun Neljännessä kysymyksessä kysyttiin yritysten käyttämien järjestelmien nimiä, joita heillä on käytössään. Vastanneista yrityksistä 65 kertoi käyttämänsä ohjelman nimen. Lähes kaikki nimet esiintyivät listassa vain kerran, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Liitteestä yksi (1) selviää tarkemmin kaikki ne ohjelmat, joita yritykset ilmoittivat käyttävänsä. 3.5 Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmien hankkimista/uusimista/laajentamista? Viides kysymys käsitteli asiakashallintajärjestelmien tulevaa hankkimista, uusimista tai laajentamista. Suurin osa yrityksistä ei ollut suunnitellut minkäänlaisia toimia lähitulevaisuudessa. Seuraavassa kaaviossa yritysten tulevat suunnitelmat CRM - ohjelmiin liittyen on jaoteltu seutukuntien sekä toimialan (logistiikka vs. muut) mukaan. Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmän hankkimista/uusimista /laajentamista tulevaisuudessa? Seutukunta Toimiala Hankkimista Uusimista Laajentamista Ei Yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 9. Vastaukset kysymys 5 Taulukosta nähdään että suurin osa yritystä ei ole hankkimassa CRM -ohjelmaa lähitulevaisuudessa. Molemmilla seutukunnilla kiinnostus oli vähäistä, niin logistiikan alalla kuin muillakin aloilla. Muutosta harkitsevista yrityksistä suurin osa oli 13

14 kiinnostunut hankkimaan kokonaan uuden ohjelman, kun vain muutama harkitsi nykyisen ohjelman uusimista. Vastauksia seutukunnilta saapui lähes yhtä paljon, eikä toimialoillakaan vertailtaessa seutukunnittain ollut suuria eroja. 3.6 Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista/laajentamista? Kuudes kysymys käsitteli toiminnanohjausjärjestelmien tulevaa hankkimista, uusimista tai laajentamista. Kysymys oli muotoiltu samalla lailla kuin kysymys viisi, joka koski toimia CRM -ohjelmia kohtaan, ja myös vastausvaihtoehdot olivat samat. Taulukossa on esitelty saadut vastaukset seutukuntien ja toimialojen (logistiikka vs. muut) mukaan. Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista /laajentamista tulevaisuudessa? Seutukunta Toimiala Hankkimista Uusimista Laajentamista Ei Yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 10. Vastaukset kysymys 6 ERP ohjelmiin liittyvistä hankintatoimista oltiin vieläkin vähemmän kiinnostuneita kuin asiakashallintajärjestelmien kohdalla. Kouvolalaisista yrityksistä 81 ei ollut aikonut hankkia kyseistä järjestelmää tulevaisuudessa ja Kotkalaisista sama määrä oli 78. Yrityksistä kummaltakin seutukunnalta vain 17 oli kiinnostunut hankkimaan uuden järjestelmän ja uusimista tai laajentamista oli suunnitellut vain 15 yritystä. Kummaltakin seutukunnalta vastasi lähes yhtä monta yritystä. 3.7 Kysymys 7. Kiinnostus CRM/ERP järjestelmien käyttöön liittyviä asioita kohtaan? Seitsemäs kysymys käsitteli yritysten kiinnostusta kolmea CRM/ERP järjestelmiin liittyvää asiaa kohtaan. Vastausvaihtoehtona pidettiin mittaria: 1=ei kiinnosta lainkaan 5=erittäin kiinnostunut. Seuraava taulukko kuvaa seutukuntakohtaisesti yritysten kiinnostusta kyseisiä asioita kohtaan. 14

15 Kysymys 7. Järjestelmien valinta ja käyttö Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Koulutus järjestelmien käyttöön Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Tietojen ylläpito ja päivitys Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Taulukko 11. Kysymys 7 Ensimmäiseen kysymykseen vastasi yhteensä 187 yritystä, toiseen 186 yritystä ja kolmanteen 185 yritystä. Kaikkien kysymysten kohdalla suurin osa vastauksista sijoittui kohtaan 1: ei kiinnosta lainkaan. Yleisesti kyselyyn vastanneet eivät siis olleet kiinnostuneita kysytyistä asioista. Harvinten vastattiin vaihtoehtoon 5: erittäin kiinnostunut. Seutukuntakohtaisia eroja vastausten määrässä ei juuri ollut. 3.8 Kysymys 8. Kuinka tärkeiksi arvioitte CRM/ERP järjestelmien seuraavat ominaisuudet ja kuinka tyytyväinen olette nykyiseen järjestelmäänne? Kysymyksellä haluttiin selvittää yritysten mielipide järjestelmien ominaisuuksiin, niiden tärkeyteen ja heidän tyytyväisyytensä niihin. Yrityksiä, joilla ei ollut käytössään CRM/ERP järjestelmiä, pyydettiin kaikesta huolimatta vastaamaan kohtaan tärkeys. Vastausvaihtoehtoina olivat 1 = ei ollenkaan tärkeä / tyytyväinen 5 = erittäin tärkeä / tyytyväinen. 15

16 3.8.1 Tärkeys Kysymyksen vastaukset kuvaavat sitä, kuinka tärkeinä vastanneet yritykset seuraavia ominaisuuksia järjestelmissä pitävät. Vastanneet ovat sekä yritykset, joilla löytyy joko CRM tai ERP- järjestelmä sekä osa yrityksistä, joilla järjestelmää ei ole. Taulukkoon 12 on laskettu kaikkien vastausten keskiarvot, seutukunnittain sekä yhteensä. Tärkeys Kysym. 8 Helppous sovittaa Helppokäyttöi syys ja käyttäjäystävä Järjestelmän yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin. Luotettavuu llisyys sopivuus Tärkeys s Tukipalvel ut Järjestelmä n laajennettav uus Järjestelmä n muokattavu us Sopivan yhteistyöku mppanin löytäminen Seutukunta Edullisuus Kouvola 081 3,46 4,43 4,39 4,04 4,44 4,11 3,67 3,76 3,65 Kotka Hamina 082 3,36 4,33 4,35 4,16 4,42 3,94 3,76 3,92 3,87 Kaikki yhteensä 3,41 4,38 4,37 4,10 4,43 4,03 3,72 3,84 3,76 Taulukko 12. tärkeys Sekä Kouvolassa että Kotka-Haminan alueella tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin järjestelmän luotettavuutta, yhteisellä keskiarvolla 4,43, jonka jälkeen toisiksi tärkeimpänä lähes samalla keskiarvolla (4,38) järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Myös järjestelmä sopivuutta omaan toimialaan pidettiin yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka keskiarvoksi muotoutui 4,37. Edullisuus oli järjestelmän vähiten tärkeä ominaisuus niin Kouvolassa kuin Kotkassakin, josta voi päätellä, että suurin osa vastaajista haluaa luotettavan ja helppokäyttöisen ohjelmiston, vaikka sen kustannukset nousisivatkin hieman suuremmiksi. Suuria eroja Kotkalaisten ja Kouvolalaisten yritysten välillä ei tärkeysasioissa ilmennyt, vaan asioita pidettiin suunnilleen yhtä tärkeinä Tyytyväisyys Tyytyväisyys kysymykseen vastasivat ne yritykset, joilta löytyi CRM tai ERP ohjelma. Tyytyväisyys-kysymyksen keskiarvo jäi hieman pienemmäksi kuin tärkeyden, sillä kaikilla kyselyyn vastanneilla ei kyseisiä järjestelmiä löytynyt jolloin 16

17 he eivät myöskään kysymykseen vastanneet. Seuraava taulukko osoittaa yritysten tyytyväisyyden omiin olemassa oleviin järjestelmiinsä. Tyytyväisyys Kysym. 8 Helppous Helppokäyttöi syys ja sovittaa yrityksen käyttäjäystävä Järjestelmän olemassa oleviin Luotettavuu llisyys sopivuus järjestelmiin. s Tukipalvel ut Järjestelmä n laajennettav uus Järjestelmä n muokattavu us Sopivan yhteistyöku mppanin löytäminen Seutukunta Edullisuus Kouvola 081 3,41 3,61 3,79 3,49 3,97 3,92 3,76 3,68 3,67 Kotka Hamina 082 3,31 3,55 3,76 3,27 3,88 3,39 3,34 3,18 3,39 Kaikki yhteensä 3,36 3,58 3,77 3,38 3,93 3,66 3,55 3,43 3,53 Taulukko 13. tyytyväisyys Tyytyväisyydessä suurimman keskiarvon sai luotettavuus, joka osoittautui tärkeimmäksi ominaisuudeksi myös tärkeys-kysymyksessä. Luotettavuus nousi johtoasemaan kummassakin seutukunnassa, saaden keskiarvoksi yhteensä 3,93. Toisiksi tyytyväisimpiä ollaan järjestelmän sopivuuteen omaan toimialaan kokonaiskeskiarvolla 3,77 ja kolmanneksi sijoittuivat tukipalvelut keskiarvolla 3,66. Tässä kysymyksessä ilmenee pieniä eroja Kouvolalaisten ja Kotkalaisten yritysten välillä, sillä Kouvolassa ollaan toiseksi tyytyväisimpiä tukipalveluihin ja kolmanneksi järjestelmän sopivuus, kun taas Kotkassa toiseksi ylsi järjestelmän sopivuus ja kolmanneksi järjestelmän helppokäyttöisyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Näin ollen yritykset pitävät tärkeimpänä ominaisuutena juuri luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä sekä järjestelmän sopivuutta, kun taas tyytyväisiä oltiin luotettavuuteen, järjestelmän sopimiseen toimialaan sekä tukipalveluihin. Luotettavuus korostuu siis ominaisuudeksi, jota yrityksissä arvostetaan ja johon myös pyritään Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (kaikki) Nelikentistä ilmenee se, miten tyytyväisiä yritykset ovat CRM/ERP järjestelmiin ja miten tärkeinä he pitävät mainittuja ominaisuuksia. Vastanneita kohtaan tärkeys oli Kotkan ja Haminan seudulta hieman enemmän kuin Kouvolan seudulta. Kaiken 17

18 kaikkiaan kohtaan tyytyväisyys tuli vähemmän vastauksia kuin kohtaan tärkeys juuri sen vuoksi, että tärkeys kohtaan vastasivat myös yritykset, joilla järjestelmiä ei ollut. Kokonaisuudessaan järjestelmien luotettavuuteen sekä järjestelmän sopimiseen toimialaan oltiin varsin tyytyväisiä joka paikassa. Edullisuus sijoittui vasempaan alanurkkaan mikä tarkoittaa, ettei sitä pidetä ensisijaisen tärkeänä, mutta toisaalta siihen ei myöskään olla tällä hetkellä tyytyväisiä. Seuraavaan nelikenttämatriisiin on merkitty kaikkien vastausten keskiarvot.??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kaikki OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Luotettavuus Tyytyväisyys 3,80 Sopivuus toimialan Tukipalvelut Laajennettavuus Yhteistyökump. löytäminen 3,60 Helppokäyttöisyys 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 Helppous sovittaa Muokattavuus 3,40 Edullisuus Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,20 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä Kuva 2. Tyytyväisyys/tärkeys matriisi Paikkakuntakohtaiset erot näkyvät selvemmin seuraavissa nelikenttämatriiseissa, joiden keskiarvot on laskettu paikkakuntakohtaisten vastausten perusteella. 18

19 3.8.4 Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (Kotka/Hamina ja Kouvola) Kotka/Haminan sekä Kouvolan alueilla ollaan tyytyväisiä suurin piirtein samoihin asioihin, vaikka joitain eroja löytyykin. Seuraavat matriisit selventävät paikkakuntien välisiä tyytyväisyys/tärkeys eroja. Kotka/Hamina Kotka/Haminassa ollaan Kouvolaan verrattuna tyytymättömämpiä järjestelmien eri ominaisuuksiin, vaikka niitä pidetäänkin lähes yhtä tärkeinä. Kotka/Haminassa järjestelmän luotettavuus ja sen sopivuus omaan toimialaan erottuivat ominaisuuksina, joita pidetään tärkeinä ja joihin ollaan myös tyytyväisiä. Edullisuus ei Kotka/Haminassa pidetä tärkeänä ominaisuutena mutta siihen ei myöskään olla kovin tyytyväisiä. Kaikkein tyytymättömämpiä ollaan järjestelmän muokattavuuteen, joka sijoittuu matriisissa alimmaiseksi. Kotka/Haminassa suurin osa ominaisuuksista sijoittuu vasempaan alasektoriin. Tämä tarkoittaa että kyseisiä ominaisuuksia pidetään tärkeinä mutta niihin ei olla tyytyväisiä. Valmistajien kannalta tämä tarkoittaa vaatimusta suurempiin panostuksiin juuri näitä ominaisuuksia kohtaan. Ominaisuuksista vain luotettavuus ja järjestelmän sopivuus toimialaan sijoittuivat nelikentän yläsektorille, ja koska ne ovat oikeassa yläsektorissa, tarkoittaa se että niihin ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä eikä kyseisiin ominaisuuksin siis tarvitse tällä hetkellä panostaa. Yhtään ominaisuutta ei sijoittunut vasempaan yläsektoriin. Seuraava matriisi osoittaa Kotka/Hamina-alueelta saatujen vastausten keskiarvot. 19

20 ??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kotka/Hamina OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Luotettavuus 3,80 Sopivuus toimialan Tyytyväisyys 3,60 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 Helppokäyttöisyys 4,50 4,70 Edullisuus Laajennettavuus Tukipalvelut 3,40 Yhteistyökump. löytäminen 3,20 Muokattavuus Helppous sovittaa Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä Kuva 3. Tyytyväisyys/tärkeys matriisi Kotka/Hamina Kouvola Kouvolassa yritykset ovat selvästi tyytyväisempiä järjestelmiensä ominaisuuksiin kuin Kotka/Haminassa. Tyytyväisimpiä oltiin järjestelmien luotettavuuteen ja tukipalveluihin, joita pidettiin myös suhteellisen tärkeinä ominaisuuksina. Myös helppokäyttöisyys on tärkeää Kouvolalaisille yrityksille, jonka lisäksi siellä arvostetaan järjestelmän sopivuutta toimialaan. Niin Kouvolassa kuin Kotka/Haminassakin edullisuutta pidettiin vähiten tärkeänä ominaisuutena johon ollaan myös tyytymättömiä. Kouvolassa suurin osa ominaisuuksista sijoittui nelikentän molempiin yläsektoreihin, mikä poikkeaa suurestikin Kotka/Haminan nelikentästä. Oikean sektorin kohdalla tämä tarkoittaa, että ominaisuuksiin ollaan jo tyytyväisiä eivätkä ne siis tarvitse mainittavia toimia, kun taas vasemman sektorin kohdalla on saattanut ilmetä 20

21 ylipanostusta, juuri näiden ominaisuuksien kohdalla, valmistajien taholta. Seuraava matriisi on Kouvolalaisten yritysten vastausten keskiarvo.??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kouvola OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Tukipalvelut Luotettavuus Tyytyväisyys Laajennettavuus 3,80 Sopivuus toimialan Yhteistyökump. löytäminen Helppokäyttöisyys 3,40 3,60 Muokattavuus 3,80 3,60 Helppous sovittaa 4,00 4,20 4,40 4,60 Edullisuus 3,40 Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,20 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä 3.9 Kysymys 9. Yhteydenottopyynnöt Kuva 4. tyytyväisyys/tärkeys matriisi Kouvola Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin mielenkiintoa yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tai ohjelmia tarjoavien yritysten kanssa. Yritykset saivat ilmoittaa mistä asioista he halusivat lisätietoja ja yhteydenottoa varten ilmoittaa yhteystietonsa niin halutessaan. Seuraavassa taulukossa on jaoteltu yhteydenottopyynnöt toimialoittain. Yhteydenottopyynnöt Seutukunta Toimiala Kouvola Kotka/Hamina Yhteensä LOGISTIIKKA MUUT TOIMIALAT Kaikki yhteensä Taulukko 14. yhteydenottopyynnöt toimialoittain LOG vs. MUUT 21

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kasvun Portaat Oy JOHDANTO Kasvun Portaat Oy:n asiakastyytyväisyyskysely tehtiin joulukuun aikana kirjekyselynä. Kysely suunnattiin niiden kuntien sosiaalityöntekijöille, joista

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Tiivistelmä Hanna Menna 16.4.13 Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Infra menestyksen perustana - toimiva arki -hankkeen osana toteutettiin infraomaisuuden hallintaa koskeva kysely kuntien

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011

24.5.2011 TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 Muistio 1(9) TIETOHALLINNON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET - VUOSI 2011 1. Johdanto Metropoliassa järjestettiin keväällä 2011 Metropolian tietohallinnon palveluista asiakaskysely. Kysely osoitettiin

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

Verkkoympäristöjen käyttötarpeet oppilaitoksissa ja yrityksissä

Verkkoympäristöjen käyttötarpeet oppilaitoksissa ja yrityksissä Verkkoympäristöjen käyttötarpeet oppilaitoksissa ja yrityksissä 10.10.2012 Irina Kudasheva www.helsinki.fi/palmenia Irina Kudasheva 12.10.2012 1 EdNet 2012-2014 EdNet Cross-border Networks and Resouces

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla

Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Lumen 1/2017 ARTIKKELI Välipalautejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalalla Päivi Honka, FM, tuntiopettaja, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017

Aromi- lehti. Lukijatutkimus 2017 Aromi- lehti Lukijatutkimus 2017 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Aromi- lehden lukemista ja lukijoiden suhdetta lehteen sekä kerätä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014

Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus. Oxford Research, maaliskuu 2014 Pohjoismaisen kulttuurirahaston käyttäjätutkimus Oxford Research, maaliskuu 2014 Käyttäjätutkimus 1. Tiivistelmä Pohjoismainen kulttuurirahasto edistää taide- ja kulttuurielämää tukemalla lahjakkaita ammatti-

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus

Opiskelukysely Perustutkintokoulutus Vastaajia / Eliisa Kuorikoski Opiskelukyselyn tulokset perustutkintokoulutus Opiskelukysely 2017 Perustutkintokoulutus Vastaajia 265 Opiskelukysely 2017 Opiskelukyselyn kohderyhmänä olivat perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat aloittaneet nykyiset opintonsa 2015-2016. Kysely oli

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014

Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014 Uutiskirjeiden palautekyselyn rapotti 2014, Uutisia maailmalta sekä Kirjaston ja tietopalvelun uutisia L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O C E N T R A L F Ö R B U N D E T F Ö R B A R N

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling

Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling Mitä tiedämme GDPR:stä? Havaintoja kyselytutkimuksesta pienten ja keskisuurten yritysten päättäjille. Rami Meling 25.9.2017 Mitä GDPR tarkoittaa sinulle? Jos et vielä tiedä siitä kaikkea, älä huolestu.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012

KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA. Laaksolahtitalo 28.11.2012 KESKUSTELUTILAISUUS LAAKSOLAHDEN HIEKKATEIDEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahtitalo 28.11.2012 Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry www.laaksolahti.fi 1 1 Keskustelutilaisuus 28.11.2012 ILLAN OHJELMA 17.00 Mahdollisuus

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ

RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ RAPORTTI HYÖTYPELITOIMIALALLE SUUNNATUSTA PALVELUTARVEKYSELYSTÄ Serious Gaming Research Lab - hanke Jonna Kalermo- Poranen & Veli- Matti Nurkkala, 28.10.2015 Kajaanin ammattikorkeakoululla huhtikuussa

Lisätiedot

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa!

Basware Controller iltapäivä. Tervetuloa! Basware Controller iltapäivä Tervetuloa! Ohjelma 13.00 Puheenjohtajan avaus ja Baswaren ennustekyselyn tulokset Minna Snirvi, Vice President, IA and FPS Product Management, Basware Oyj 13.15 Toimivan talousohjauksen

Lisätiedot

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE

YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE YHTEENVETO KUNNALLISTEKNIIKKAKYSELYSTÄ TALMAN ASUKKAILLE Kyselylomake Talman asukkaille jaettiin kunnan kyselylomake (liite.) tammikuussa, jossa kartoitettiin talouksien kiinnostusta kunnallistekniikkaan.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot