CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka"

Transkriptio

1 Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura Rokka Timo Sorsa 10/2006

2 SISÄLLYS ESIPUHE TUTKIMUSSUUNNITELMA Projektin toteutus Kysely Kyselylomakkeen sisältö Kyselyjen postitus ja kohderyhmä VASTAAJIEN VERTAILU Vastausten jakautuminen seutukunnittain ja toimialoittain VASTAUSTEN VERTAILU Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää? Kysymys 2. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää? Kysymys 4. Muita järjestelmien nimiä asiakashallinnan ja/tai resurssien suunnitteluun Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmien hankkimista/uusimista/laajentamista? Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista/laajentamista? Kysymys 7. Kiinnostus CRM/ERP järjestelmien käyttöön liittyviä asioita kohtaan? Kysymys 8. Kuinka tärkeiksi arvioitte CRM/ERP järjestelmien seuraavat ominaisuudet ja kuinka tyytyväinen olette nykyiseen järjestelmäänne? Tärkeys Tyytyväisyys Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (kaikki) Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (Kotka/Hamina ja Kouvola)...19 YHTEENVETO...23

3 ERP Enterprise Resource Planning eli ERP tarkoittaa integroitua tietojärjestelmää, jota yrityksen eri osastot käyttävät. Sen tarkoituksena on yhdistää kaikki yrityksen toiminnot sekä optimoida yrityksen resurssit. ERP -järjestelmässä yrityksen eri toiminnot, kuten myynti, tuotanto, varastotoiminnot ja henkilöstöhallinto ovat yleensä omia itsenäisiä osia. Näiden integraatio tulee yhteisen tietokannan tai kantojen kautta. Suunnitelmia ERP:n käytöstä ilmenee usein siinä vaiheessa kun yritys huomaa, että sen nykyiset bisnes-prosessit ja menettelytavat ovat riittämättömät heidän tämänhetkisiä, ja/tai tulevaisuuden strategisia tarpeita ajatellen. Yritys voi tarvita ERP järjestelmää seuraavanlaisissa tilanteissa: - nykyiset ohjelmat eivät vastaa yrityksen organisatorisia tarpeita - yrityksen kasvu ja siitä seuraava informaatio järjestelmien yhteensopimattomuus - työntekijöiden kykenemättömyys vastata helposti tärkeiden avainasiakkaiden sekä toimittajien tiedusteluihin ja kysymyksiin CRM CRM tarkoittaa asiakkuuksien kokonaisvaltaista hallintaa ja sitä tukevia tietojärjestelmiä sekä ohjelmia. Näiden järjestelmien tavoitteena on auttaa yritystä ymmärtämää asiakkaan yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Täten pystytään luomaan pitkiä ja kannattavia asiakassuhteita. Koska ihmisen muisti ei yksinään riitä säilömään kaikkea asiakkaista kerättävää tietoa, ovat erilaiset CRM -ohjelmat tarpeen. Ne auttavat suuresti asiakastiedon keräämisessä ja hallinnassa. Yrityksen kannattaa muistaa kuitenkin että CRM ei ole vain kallis tuhansien eurojen tietokoneohjelma, vaan se on myös liikestrategia jolla pyritään asiakaslähtöisempään toimintaan. Lisäksi kerättyä tietoa tulee osata hyödyntää oikein ja kaikki tiedot on pidettävä ajan tasalla. Usein erityisesti yritys joka on hyvin riippuvainen muutamasta tärkeästä asiakkaasta, tarvitsee CRM -järjestelmän asiakassuhteidensa hoitamiseen. 3

4 ESIPUHE Seuraava raportti on tuotos projektista, joka toteutettiin kyselyn avulla talvi-keväällä vuonna 2006 ja syksyllä puhelimitse tehtynä kyselynä. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa Kymenlaaksolaisten pk-yritysten asiakashallinta (CRM)- ja toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tilannetta. Toimeksiannon projektista saimme Kymenlaakson ammattikorkeakoululta ja markkinointitutkimus oli osa Lobistech - hanketta, joka on logistiikka-alan teknologian ja liiketoiminnan kehittämishanke. Projekti kuului osana kurssiohjelmaamme, mutta projektiin otti osaa myös yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneina toimivat Kotka-Haminan seudun yrityspalvelu (nykyinen Cursor), Profimil, Tietosatama, Adeptus Partners, Profiz Business Solution, TietoEnator sekä WM-data. Näin ollen raportti luovutetaan kaikille yhteistyökumppaneille sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoululle. Tilanteen kartoittamisen lisäksi projektin yhtenä tavoitteena oli luoda uusia kontakteja yritysten kanssa. Pyrkimyksenä oli selvittää yritysten kiinnostus yhteistyöhön joko palvelua tarjoavien yritysten tai Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kanssa. Seuraavaan raporttiin on analysoitu saadut vastaukset sekä tiivistelmä näistä. Raportti sisältää myös tutkimussuunnitelman sekä lomakkeen analysoinnin. Raportin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva palautuneiden vastausten laadusta sekä tuoda esiin Kymenlaaksolaisten yritysten asiakashallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmien tilanne. 4

5 1 TUTKIMUSSUUNNITELMA 1.1 Projektin toteutus Projekti toteutettiin yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Lobistech - hankkeen kanssa ja sen yhteistyökumppaneina toimivat Kotka-Haminan seudun yrityspalvelu (nykyinen Cursor), Profimil, Tietosatama, Adeptus Partners, Profiz Business Solution, TietoEnator sekä WM-data. Markkinatutkimus toteutettiin kyselynä, joka lähetettiin postitse yhteensä 1234 yritykseen, joiden joukossa olivat myös julkisyhteisöt. Kaikki yrityksen sijaitsivat Kotka-Kouvola alueella. Suurin osa vastauksista palautui postitse, jonka jälkeen otimme vielä yhteyttä vastaamatta jättäneisiin yrityksiin joko sähköpostilla tai puhelimitse. Näin saimme kasvatettua vastausprosenttia hieman edellisestä. Pyrimme valitsemaan näiden vastaamatta jättäneiden joukosta mahdollisimman monta logistiikan alan yritystä, jotta se hyödyttäisi erityisesti Lobistech -hanketta. Vastausten saavuttua tulokset syötettiin Excel muotoiseen tallennuspohjaan, jonne ne listattiin tulevaa analysointia varten. 1.2 Kysely Kyselykuori sisälsi saatekirjeen, kaksi sivua pitkän kyselyn sekä palautuskuoren, jonka postimaksu oli valmiiksi maksettu. Kyselyt lähetettiin kahdessa erässä helmikuun aikana, niiden paljouden vuoksi, ja vastausajaksi laitettiin noin kaksi viikkoa. Kohdeyritysten nimet, osoitteet sekä päättäjänimet saatiin jo olemassa olevasta tietokannasta. Kysely lähetettiin pääsäätöisesti toimitusjohtajalle, yrityksen koosta kuitenkin riippuen. Tavoitteena kuitenkin oli, että asiasta tietävä henkilö yrityksessä täyttäisi kyselyn. Tämä mainittiin myös saatekirjeessä, jossa pyydettiin kyselyn välittämistä henkilölle joka kyseisessä organisaatiossa tuntee kyseiset asiat. 5

6 1.3 Kyselylomakkeen sisältö Kyselylomake sisälsi yhteensä yhdeksän (9) kysymystä sekä yhteydenottopyyntö osion. Kysymysten pituus oli vaihteleva ja joissain niissä oli useampi kohta. Kysymykset koostuivat sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Kyselylomake laadittiin yhteistyössä opettaja Kai Kosken sekä Lobistech -hankkeen vetäjien Juhani Talvelan ja Jari Handelbergin kanssa. Mielipiteitä ja muutosehdotuksia otettiin vastaan ja lomaketta muokattiin niiden mukaan. Lopullinen lomake pyrittiin saamaan kaikkia miellyttäväksi. 1.4 Kyselyjen postitus ja kohderyhmä Kyselyjä postitettiin yhteensä 1234 kappaletta. Postitus tapahtui Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kautta, joka merkittiin myös kirjeiden palautusosoitteeksi. Kyselyn kohderyhmän valinnassa käytettiin harkittua otantaa. Mukaan otettavat yritykset valittiin siis harkitusti lähinnä niiden toimialan mukaan. Pääsääntöisesti mukaan otettiin yritykset, joiden henkilökunnan lukumäärä oli yli viisi. Joitain poikkeuksia kuitenkin tehtiin, esimerkiksi logistiikkayritysten kanssa, joiden henkilökunnan määrä saattoi olla pienempi kuin viisi henkilöä. Kalatalous, koulut, työnantajataloudet, kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot jätettiin kohderyhmästä kokonaan pois. Pääosa kohderyhmästä oli siis pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Seutukuntien välillä ei esiintynyt suuriakaan eroja mukaan otettujen yritysten määrässä, vaan jako oli suhteellisen tasainen. Kotka - Haminalaisia yrityksiä oli kohderyhmässä mukana vain 7 kpl enemmän. Seuraavan sivun taulukossa on kuvattu mukaan otettujen yritysten suuruusluokkia seutukunnittain. 6

7 Seutukunta Henkilökunnan suuruusluokka Kouvola Kotka Yhteensä ei tiedossa Kaikki yhteensä Taulukko 1. Suuruusluokat seutukunnittain Taulukkoon 1 on otettu mukaan kaikki kyselyyn valitut yritykset ja julkisyhteisöt. Yritykset on lajiteltu seutukunnan ja henkilökunnan suuruusluokan mukaan. Taulukosta nähdään, että 1234 mukana otetusta yrityksestä 620 on Kotka/Haminalaisia ja 613 Kouvolalaisia. Suurempia, yli 100 henkilön yrityksiä (40 kpl), oli mukana huomattavasti vähemmän kuin pienempiä, enintään 50 henkilön yrityksiä (1132 kpl). Suurimpia yrityksiä, joiden henkilöstömäärä sijoittui välille , oli mukana ainoastaan neljä. Molemmilla seuduilla on vain yksi yritys, jonka suuruusluokasta ei ollut tietoa. 7

8 2 VASTAAJIEN VERTAILU Vastauksia saapui monilta eri aloilta sekä Kouvolasta että Kotka/Haminasta, ja saadut vastaukset ovat seuraavassa esitetty graafisesti taulukoin ja kuvin. Vastausprosentit vaihtelivat sekä seutukunnan, toimialan sekä henkilökunnan suuruusluokan mukaan. Kokonaisuudessaan vastausprosentiksi saatiin 16,45 %, mikä lukuina tarkoittaa 203 vastausta lähetetyistä 1234 kyselystä. Lisätiedusteluista huolimatta vastausprosenttia ei saatu nostettua tämän ylemmäksi. 2.1 Vastausten jakautuminen seutukunnittain ja toimialoittain Vastauksia pystytään vertailemaan seutukunnittain sekä yritysten henkilöstömäärän mukaan. Seuraavassa on sijoitettu vastanneet yritykset henkilökunnan suuruusluokan taulukkoon. Toimialat on jaettu logistiikka-alaan sekä muihin aloihin. Henkilökunnan suuruusluokka Seutukunta Toimiala Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 2. Vastaukset toimialoittain/ seutukunnittain, kpl Vastuksia saapui kaiken kokoisilta yrityksiltä sekä Kotka/Haminasta että Kouvolasta. Suurimmat yritykset (yli 50) on listattu kaikki samaan ryhmään niiden vähäisyyden takia. Kouvolalaisilta yrityksiltä saapui yhteensä kaksi vastausta enemmän kuin Kotka/Haminalaisilta. Eniten vastauksia saapui Kouvolalaisilta 5-9 hengen yrityksiltä ja vähiten Kouvolalaisilta yli 50 hengen yrityksiltä. Kaiken kaikkiaan vastauksia saapui molemmilta alueilta suhteellisen tasaisesti. Seuraavassa taulukossa saapuneet vastausmäärät prosenttilukuina. 8

9 Henkilökunnan suuruusluokka Seutukunta Toimiala Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG 9,6 % 16,7 % 7,2 % 15,2 % 11,1 % MUU 44,2 % 33,3 % 46,4 % 24,2 % 39,5 % Yhteensä 53,8 % 50,0 % 53,6 % 39,4 % 50,5 % Kotka LOG 9,6 % 16,7 % 10,1 % 30,3 % 14,7 % MUU 36,5 % 33,3 % 36,2 % 30,3 % 34,7 % Yhteensä 46,2 % 50,0 % 46,4 % 60,6 % 49,5 % Taulukko 3. Vastaukset toimialoittain/ seutukunnittain, prosentteina Prosentuaalisesti eniten vastauksia saapui Kotkalaisilta yli 50 hengen yrityksiltä. Kaikista suuruusluokista noin puolet yrityksistä vastasi kyselyyn. Kouvolan ja Kotka/Haminan välillä on vain yhden prosentin ero. Prosenttiosuudet on laskettu lähetettyjen kyselyiden mukaan. Seuraava kuva osoittaa graafisesti yritysten suuruusluokan ja seutukunnan. Vastanneet yritykset henkilökunnan suuruusluokan ja toimialan (LOG vs. MUU) mukaan Yli 50 Kaikki yhteensä Kouvola LOG Kouvola MUU Kotka LOG Kotka MUU Kuva 1. Vastanneet yritykset Yritykset jaettiin logistiikka-alan yrityksiin ja muihin vertailun helpottamiseksi. Kuvasta näkee, että Kotka/Haminalaisista logistiikka-yrityksistä useampi vastasi kyselyyn kuin Kouvolalaisista logistiikka-alan yrityksistä. 9

10 3 VASTAUSTEN VERTAILU 3.1 Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää? Ensimmäinen kysymys koski asiakashallintajärjestelmien (CRM) tilannetta. Vastanneista 203 yrityksestä vain kolme jätti vastaamatta ensimmäiseen kysymyksen. Seuraava taulukko kuvaa vastausten jakautumista logistiikka-alan ja muiden alojen kesken. Vastausvaihtoehtoina olivat ei, kyllä tai CRM järjestelmä on osa ERP:tä. Kysymys 1. Onko yrityksellänne asiakashallintajärjestelmää (CRM)? Toimiala CRM on OSA ERP:tä EI KYLLÄ Yhteensä LOG MUU Yhteensä Taulukko 4. Vastaukset kysymykseen yksi toimialoittain Vastanneista yrityksistä 141 ei ollut asiakashallintajärjestelmää. 42 yrityksellä järjestelmä oli olemassa ja 17 yrityksellä se oli osana ERP järjestelmää. Logistiikkaalan yrityksistä noin puolella ei järjestelmää ollut lainkaan. 21 yrityksellä asiakashallintajärjestelmä löytyi ja vain kuudella se kuului osana ERP järjestelmää. Kysymyksen vastausprosentti oli hyvä. 3.2 Kysymys 2. Kerro mielipiteesi seuraaviin väittämiin Kysymys 2 selvitti yritysten mielenkiintoa neljään väittämään liittyen asiakashallintajärjestelmiin. Vastausvaihtoehtoina olivat: 1 = täysin eri mieltä 5 =täysin samaa mieltä. Seuraavan sivun taulukko kuvaa yleistä vastausrakennetta. 10

11 Kysymys Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,85 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,10 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,53 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,52 Taulukko 5. Vastausrakenne Vastaajista suurin osa oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä siitä, miten he tuntevat asiakkaidensa tarpeet, pystyvät kohdistamaan tarjouksensa oikeille henkilöille ja että vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti eri viestintävälineissä. Kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat olivat siihen, että he pystyvät kohdistamaan tarjouksensa halutuille asiakkaille tai päättäjille. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat kykyynsä koota kaikki asiakasyhteydet samaan keskitettyyn tietokantaan. Kaikki yritykset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, ja jotkin yrityksistä jättivät vastaamatta kysymykseen lainkaan. Verrattaessa logistiikka-alan yrityksiä muihin aloihin, ei suuria eroja keskiarvoissa ilmennyt vaan kaikki tuntuivat olevat tyytyväisiä toimiinsa samoissa asioissa. Logistiikka-alalla tyytyväisimpiä oltiin kykyyn kohdistaa tarjoukset oikeille asiakkaille ja päättäjille ja tyytymättömimpiä kykyyn koota kaikki asiakasyhteydet samaan keskitettyyn tietokantaa. Seuraavat taulukot kuvaavat logistiikka-alan ja muiden alojen vastausrakennetta kysymykseen kaksi (2). 11

12 Kysymys 2 LOGISTIKKA Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,87 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,20 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,47 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,47 Taulukko 6. vastausrakenne logistiikka-ala Kysymys 2 MUUT Yhteensä Keskiarvo a)tunnemme asiakkaamme tarpeet yksilöllissesti ,84 b)pystymme kohdistamaan tarjouksemme halutuille asiakkaille/päättäjille ,05 c)vuorovaikutus tapahtuu yksilöllisesti ja yhdenmukaisesti eri viestintävälineissä ,55 d)kaikki yhteydet asiakkaiden kanssa kootaan keskitettyyn tietokantaan ,55 Taulukko 7. vastausrakenne muut toimialat 3.3 Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää? Kolmas kysymys käsitteli toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) tilannetta. Kysymys oli rakenteeltaan lähes samanlainen kuin kysymys 1. Vastausvaihtoehtoina oli kuitenkin ainoastaan ei tai kyllä. Taulukosta x voidaan nähdä vastausten rakenne. Kysymys 3. Onko yrityksellänne toiminnanohjausjärjestelmää (ERP)? Toimiala EI KYLLÄ Yhteensä LOG MUU Yhteensä Taulukko 8. toiminnanohjausjärjestelmä 12

13 Myös tässä kysymyksessä kolme yritystä jätti vastaamatta, kuten myös kysymyksessä yksi. Kaikista vastanneista 156 yrityksellä ei toiminnanohjausjärjestelmää löytynyt ja 44 yrityksellä sellainen on. Vastanneista logistiikkayrityksistä 47 ei omannut ERP järjestelmää ja 14:sta sellainen oli. Kokonaisuudessaan ERP ohjelmien olemassaolo yrityksissä on suhteellisen pieni, sillä vain noin 28 % kyseinen järjestelmä löytyy. 3.4 Kysymys 4. Muita järjestelmien nimiä asiakashallinnan ja/tai resurssien suunnitteluun Neljännessä kysymyksessä kysyttiin yritysten käyttämien järjestelmien nimiä, joita heillä on käytössään. Vastanneista yrityksistä 65 kertoi käyttämänsä ohjelman nimen. Lähes kaikki nimet esiintyivät listassa vain kerran, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. Liitteestä yksi (1) selviää tarkemmin kaikki ne ohjelmat, joita yritykset ilmoittivat käyttävänsä. 3.5 Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmien hankkimista/uusimista/laajentamista? Viides kysymys käsitteli asiakashallintajärjestelmien tulevaa hankkimista, uusimista tai laajentamista. Suurin osa yrityksistä ei ollut suunnitellut minkäänlaisia toimia lähitulevaisuudessa. Seuraavassa kaaviossa yritysten tulevat suunnitelmat CRM - ohjelmiin liittyen on jaoteltu seutukuntien sekä toimialan (logistiikka vs. muut) mukaan. Kysymys 5. Oletteko ajatelleet CRM järjestelmän hankkimista/uusimista /laajentamista tulevaisuudessa? Seutukunta Toimiala Hankkimista Uusimista Laajentamista Ei Yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 9. Vastaukset kysymys 5 Taulukosta nähdään että suurin osa yritystä ei ole hankkimassa CRM -ohjelmaa lähitulevaisuudessa. Molemmilla seutukunnilla kiinnostus oli vähäistä, niin logistiikan alalla kuin muillakin aloilla. Muutosta harkitsevista yrityksistä suurin osa oli 13

14 kiinnostunut hankkimaan kokonaan uuden ohjelman, kun vain muutama harkitsi nykyisen ohjelman uusimista. Vastauksia seutukunnilta saapui lähes yhtä paljon, eikä toimialoillakaan vertailtaessa seutukunnittain ollut suuria eroja. 3.6 Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista/laajentamista? Kuudes kysymys käsitteli toiminnanohjausjärjestelmien tulevaa hankkimista, uusimista tai laajentamista. Kysymys oli muotoiltu samalla lailla kuin kysymys viisi, joka koski toimia CRM -ohjelmia kohtaan, ja myös vastausvaihtoehdot olivat samat. Taulukossa on esitelty saadut vastaukset seutukuntien ja toimialojen (logistiikka vs. muut) mukaan. Kysymys 6. Oletteko ajatelleet ERP järjestelmän hankkimista/uusimista /laajentamista tulevaisuudessa? Seutukunta Toimiala Hankkimista Uusimista Laajentamista Ei Yhteensä Kouvola LOG MUU Yhteensä Kotka LOG MUU Yhteensä Taulukko 10. Vastaukset kysymys 6 ERP ohjelmiin liittyvistä hankintatoimista oltiin vieläkin vähemmän kiinnostuneita kuin asiakashallintajärjestelmien kohdalla. Kouvolalaisista yrityksistä 81 ei ollut aikonut hankkia kyseistä järjestelmää tulevaisuudessa ja Kotkalaisista sama määrä oli 78. Yrityksistä kummaltakin seutukunnalta vain 17 oli kiinnostunut hankkimaan uuden järjestelmän ja uusimista tai laajentamista oli suunnitellut vain 15 yritystä. Kummaltakin seutukunnalta vastasi lähes yhtä monta yritystä. 3.7 Kysymys 7. Kiinnostus CRM/ERP järjestelmien käyttöön liittyviä asioita kohtaan? Seitsemäs kysymys käsitteli yritysten kiinnostusta kolmea CRM/ERP järjestelmiin liittyvää asiaa kohtaan. Vastausvaihtoehtona pidettiin mittaria: 1=ei kiinnosta lainkaan 5=erittäin kiinnostunut. Seuraava taulukko kuvaa seutukuntakohtaisesti yritysten kiinnostusta kyseisiä asioita kohtaan. 14

15 Kysymys 7. Järjestelmien valinta ja käyttö Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Koulutus järjestelmien käyttöön Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Tietojen ylläpito ja päivitys Kouvola Kotka Yhteensä Yhteensä Taulukko 11. Kysymys 7 Ensimmäiseen kysymykseen vastasi yhteensä 187 yritystä, toiseen 186 yritystä ja kolmanteen 185 yritystä. Kaikkien kysymysten kohdalla suurin osa vastauksista sijoittui kohtaan 1: ei kiinnosta lainkaan. Yleisesti kyselyyn vastanneet eivät siis olleet kiinnostuneita kysytyistä asioista. Harvinten vastattiin vaihtoehtoon 5: erittäin kiinnostunut. Seutukuntakohtaisia eroja vastausten määrässä ei juuri ollut. 3.8 Kysymys 8. Kuinka tärkeiksi arvioitte CRM/ERP järjestelmien seuraavat ominaisuudet ja kuinka tyytyväinen olette nykyiseen järjestelmäänne? Kysymyksellä haluttiin selvittää yritysten mielipide järjestelmien ominaisuuksiin, niiden tärkeyteen ja heidän tyytyväisyytensä niihin. Yrityksiä, joilla ei ollut käytössään CRM/ERP järjestelmiä, pyydettiin kaikesta huolimatta vastaamaan kohtaan tärkeys. Vastausvaihtoehtoina olivat 1 = ei ollenkaan tärkeä / tyytyväinen 5 = erittäin tärkeä / tyytyväinen. 15

16 3.8.1 Tärkeys Kysymyksen vastaukset kuvaavat sitä, kuinka tärkeinä vastanneet yritykset seuraavia ominaisuuksia järjestelmissä pitävät. Vastanneet ovat sekä yritykset, joilla löytyy joko CRM tai ERP- järjestelmä sekä osa yrityksistä, joilla järjestelmää ei ole. Taulukkoon 12 on laskettu kaikkien vastausten keskiarvot, seutukunnittain sekä yhteensä. Tärkeys Kysym. 8 Helppous sovittaa Helppokäyttöi syys ja käyttäjäystävä Järjestelmän yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin. Luotettavuu llisyys sopivuus Tärkeys s Tukipalvel ut Järjestelmä n laajennettav uus Järjestelmä n muokattavu us Sopivan yhteistyöku mppanin löytäminen Seutukunta Edullisuus Kouvola 081 3,46 4,43 4,39 4,04 4,44 4,11 3,67 3,76 3,65 Kotka Hamina 082 3,36 4,33 4,35 4,16 4,42 3,94 3,76 3,92 3,87 Kaikki yhteensä 3,41 4,38 4,37 4,10 4,43 4,03 3,72 3,84 3,76 Taulukko 12. tärkeys Sekä Kouvolassa että Kotka-Haminan alueella tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin järjestelmän luotettavuutta, yhteisellä keskiarvolla 4,43, jonka jälkeen toisiksi tärkeimpänä lähes samalla keskiarvolla (4,38) järjestelmän helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä. Myös järjestelmä sopivuutta omaan toimialaan pidettiin yhtenä tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka keskiarvoksi muotoutui 4,37. Edullisuus oli järjestelmän vähiten tärkeä ominaisuus niin Kouvolassa kuin Kotkassakin, josta voi päätellä, että suurin osa vastaajista haluaa luotettavan ja helppokäyttöisen ohjelmiston, vaikka sen kustannukset nousisivatkin hieman suuremmiksi. Suuria eroja Kotkalaisten ja Kouvolalaisten yritysten välillä ei tärkeysasioissa ilmennyt, vaan asioita pidettiin suunnilleen yhtä tärkeinä Tyytyväisyys Tyytyväisyys kysymykseen vastasivat ne yritykset, joilta löytyi CRM tai ERP ohjelma. Tyytyväisyys-kysymyksen keskiarvo jäi hieman pienemmäksi kuin tärkeyden, sillä kaikilla kyselyyn vastanneilla ei kyseisiä järjestelmiä löytynyt jolloin 16

17 he eivät myöskään kysymykseen vastanneet. Seuraava taulukko osoittaa yritysten tyytyväisyyden omiin olemassa oleviin järjestelmiinsä. Tyytyväisyys Kysym. 8 Helppous Helppokäyttöi syys ja sovittaa yrityksen käyttäjäystävä Järjestelmän olemassa oleviin Luotettavuu llisyys sopivuus järjestelmiin. s Tukipalvel ut Järjestelmä n laajennettav uus Järjestelmä n muokattavu us Sopivan yhteistyöku mppanin löytäminen Seutukunta Edullisuus Kouvola 081 3,41 3,61 3,79 3,49 3,97 3,92 3,76 3,68 3,67 Kotka Hamina 082 3,31 3,55 3,76 3,27 3,88 3,39 3,34 3,18 3,39 Kaikki yhteensä 3,36 3,58 3,77 3,38 3,93 3,66 3,55 3,43 3,53 Taulukko 13. tyytyväisyys Tyytyväisyydessä suurimman keskiarvon sai luotettavuus, joka osoittautui tärkeimmäksi ominaisuudeksi myös tärkeys-kysymyksessä. Luotettavuus nousi johtoasemaan kummassakin seutukunnassa, saaden keskiarvoksi yhteensä 3,93. Toisiksi tyytyväisimpiä ollaan järjestelmän sopivuuteen omaan toimialaan kokonaiskeskiarvolla 3,77 ja kolmanneksi sijoittuivat tukipalvelut keskiarvolla 3,66. Tässä kysymyksessä ilmenee pieniä eroja Kouvolalaisten ja Kotkalaisten yritysten välillä, sillä Kouvolassa ollaan toiseksi tyytyväisimpiä tukipalveluihin ja kolmanneksi järjestelmän sopivuus, kun taas Kotkassa toiseksi ylsi järjestelmän sopivuus ja kolmanneksi järjestelmän helppokäyttöisyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Näin ollen yritykset pitävät tärkeimpänä ominaisuutena juuri luotettavuutta, helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä sekä järjestelmän sopivuutta, kun taas tyytyväisiä oltiin luotettavuuteen, järjestelmän sopimiseen toimialaan sekä tukipalveluihin. Luotettavuus korostuu siis ominaisuudeksi, jota yrityksissä arvostetaan ja johon myös pyritään Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (kaikki) Nelikentistä ilmenee se, miten tyytyväisiä yritykset ovat CRM/ERP järjestelmiin ja miten tärkeinä he pitävät mainittuja ominaisuuksia. Vastanneita kohtaan tärkeys oli Kotkan ja Haminan seudulta hieman enemmän kuin Kouvolan seudulta. Kaiken 17

18 kaikkiaan kohtaan tyytyväisyys tuli vähemmän vastauksia kuin kohtaan tärkeys juuri sen vuoksi, että tärkeys kohtaan vastasivat myös yritykset, joilla järjestelmiä ei ollut. Kokonaisuudessaan järjestelmien luotettavuuteen sekä järjestelmän sopimiseen toimialaan oltiin varsin tyytyväisiä joka paikassa. Edullisuus sijoittui vasempaan alanurkkaan mikä tarkoittaa, ettei sitä pidetä ensisijaisen tärkeänä, mutta toisaalta siihen ei myöskään olla tällä hetkellä tyytyväisiä. Seuraavaan nelikenttämatriisiin on merkitty kaikkien vastausten keskiarvot.??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kaikki OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Luotettavuus Tyytyväisyys 3,80 Sopivuus toimialan Tukipalvelut Laajennettavuus Yhteistyökump. löytäminen 3,60 Helppokäyttöisyys 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 Helppous sovittaa Muokattavuus 3,40 Edullisuus Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,20 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä Kuva 2. Tyytyväisyys/tärkeys matriisi Paikkakuntakohtaiset erot näkyvät selvemmin seuraavissa nelikenttämatriiseissa, joiden keskiarvot on laskettu paikkakuntakohtaisten vastausten perusteella. 18

19 3.8.4 Tyytyväisyys/Tärkeys -matriisi (Kotka/Hamina ja Kouvola) Kotka/Haminan sekä Kouvolan alueilla ollaan tyytyväisiä suurin piirtein samoihin asioihin, vaikka joitain eroja löytyykin. Seuraavat matriisit selventävät paikkakuntien välisiä tyytyväisyys/tärkeys eroja. Kotka/Hamina Kotka/Haminassa ollaan Kouvolaan verrattuna tyytymättömämpiä järjestelmien eri ominaisuuksiin, vaikka niitä pidetäänkin lähes yhtä tärkeinä. Kotka/Haminassa järjestelmän luotettavuus ja sen sopivuus omaan toimialaan erottuivat ominaisuuksina, joita pidetään tärkeinä ja joihin ollaan myös tyytyväisiä. Edullisuus ei Kotka/Haminassa pidetä tärkeänä ominaisuutena mutta siihen ei myöskään olla kovin tyytyväisiä. Kaikkein tyytymättömämpiä ollaan järjestelmän muokattavuuteen, joka sijoittuu matriisissa alimmaiseksi. Kotka/Haminassa suurin osa ominaisuuksista sijoittuu vasempaan alasektoriin. Tämä tarkoittaa että kyseisiä ominaisuuksia pidetään tärkeinä mutta niihin ei olla tyytyväisiä. Valmistajien kannalta tämä tarkoittaa vaatimusta suurempiin panostuksiin juuri näitä ominaisuuksia kohtaan. Ominaisuuksista vain luotettavuus ja järjestelmän sopivuus toimialaan sijoittuivat nelikentän yläsektorille, ja koska ne ovat oikeassa yläsektorissa, tarkoittaa se että niihin ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä eikä kyseisiin ominaisuuksin siis tarvitse tällä hetkellä panostaa. Yhtään ominaisuutta ei sijoittunut vasempaan yläsektoriin. Seuraava matriisi osoittaa Kotka/Hamina-alueelta saatujen vastausten keskiarvot. 19

20 ??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kotka/Hamina OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Luotettavuus 3,80 Sopivuus toimialan Tyytyväisyys 3,60 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 Helppokäyttöisyys 4,50 4,70 Edullisuus Laajennettavuus Tukipalvelut 3,40 Yhteistyökump. löytäminen 3,20 Muokattavuus Helppous sovittaa Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä Kuva 3. Tyytyväisyys/tärkeys matriisi Kotka/Hamina Kouvola Kouvolassa yritykset ovat selvästi tyytyväisempiä järjestelmiensä ominaisuuksiin kuin Kotka/Haminassa. Tyytyväisimpiä oltiin järjestelmien luotettavuuteen ja tukipalveluihin, joita pidettiin myös suhteellisen tärkeinä ominaisuuksina. Myös helppokäyttöisyys on tärkeää Kouvolalaisille yrityksille, jonka lisäksi siellä arvostetaan järjestelmän sopivuutta toimialaan. Niin Kouvolassa kuin Kotka/Haminassakin edullisuutta pidettiin vähiten tärkeänä ominaisuutena johon ollaan myös tyytymättömiä. Kouvolassa suurin osa ominaisuuksista sijoittui nelikentän molempiin yläsektoreihin, mikä poikkeaa suurestikin Kotka/Haminan nelikentästä. Oikean sektorin kohdalla tämä tarkoittaa, että ominaisuuksiin ollaan jo tyytyväisiä eivätkä ne siis tarvitse mainittavia toimia, kun taas vasemman sektorin kohdalla on saattanut ilmetä 20

21 ylipanostusta, juuri näiden ominaisuuksien kohdalla, valmistajien taholta. Seuraava matriisi on Kouvolalaisten yritysten vastausten keskiarvo.??? -Näihin ollaan tyytyväisiä, mutta ei pidetä tärkeinä seikkoina Tyytyväisyys/tärkeys Kouvola OK Tärkeitä seikkoja joihin ollaan tyytyväisiä 4,00 Tukipalvelut Luotettavuus Tyytyväisyys Laajennettavuus 3,80 Sopivuus toimialan Yhteistyökump. löytäminen Helppokäyttöisyys 3,40 3,60 Muokattavuus 3,80 3,60 Helppous sovittaa 4,00 4,20 4,40 4,60 Edullisuus 3,40 Ei tärkeitä asioita joihin ollaan tyytymättömiä Tärkeys 3,20 3,00 Tärkeitä asioita joihin ollaan tällä hetkellä tyytymättömiä 3.9 Kysymys 9. Yhteydenottopyynnöt Kuva 4. tyytyväisyys/tärkeys matriisi Kouvola Viimeisenä kysymyksenä kysyttiin mielenkiintoa yhteistyöhön Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tai ohjelmia tarjoavien yritysten kanssa. Yritykset saivat ilmoittaa mistä asioista he halusivat lisätietoja ja yhteydenottoa varten ilmoittaa yhteystietonsa niin halutessaan. Seuraavassa taulukossa on jaoteltu yhteydenottopyynnöt toimialoittain. Yhteydenottopyynnöt Seutukunta Toimiala Kouvola Kotka/Hamina Yhteensä LOGISTIIKKA MUUT TOIMIALAT Kaikki yhteensä Taulukko 14. yhteydenottopyynnöt toimialoittain LOG vs. MUUT 21

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2006 Ammattikorkeakoulujen toinen yhteinen kirjaston asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 14.3.-13.4.2006 lähes samansisältöisenä kuin vuonna 2004. Vastausten

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0.

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0. 806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy 2012 1. Olkoon (X 1,X 2,...,X 25 ) satunnaisotos normaalijakaumasta N(µ,3 2 ) eli µ

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMEN TILASTOKATSAUS 2014 16.1.2015 TILASTOA VUODELTA 2014 Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti vuonna 2014 noin 180 kilpailutusta Vuonna 2013 kilpailutuksia 200 kpl Vuonna

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen

Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Euroopan komission Suomen-edustusto Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 17..2012 1 17..2012 1005/ PPa, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos

RECONOS. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti. Reconos RECONOS ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Loppuraportti LOPPURAPORTTI.5.3 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tämä asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu Oy:lle. Tutkimuksen toteutti Ky. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio

TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 2007 SKAL:n osio TIELIIKENTEEN TAVARAKULJETUKSET 007 SKAL:n osio Taloustutkimus Oy Kesäkuu 007 Kari-Pekka Töyrylä 19.0.007 Katja Louhema Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan omaan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi %

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi % PDF-tiedosto yhdistys tai muu organisaatio - toiminimi - oy tai oyj - 2.0% ay tai ky - 4 toiminimi ay tai ky 4 20 ten lukumäärä 0 oy tai oyj 2.0% 14 yhdistys tai muu organisaatio 0 tai enemmän - 1 - -

Lisätiedot

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA

KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA KIUSAAMINEN VANHEMMAT EIVÄT TIETOISIA KIUSAAMISESTA Vain joka kolmas vanhempi on kyselyjen mukaan tietoinen kiusaamisesta, jossa heidän lapsensa on osallisena, kerrotaan keskiviikkona julkistetussa Opetusministeriön

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE,

Kunnallisia asiakkaita. Heikki Laaksamo, TIEKE, Kunnallisia asiakkaita Heikki Laaksamo, TIEKE, 24.5.2012 Taustaa Kyselytutkimus, jolla selvitettiin kuntien IT strategiaa TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Lapin yliopiston Menetelmätieteitten

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013

OVOn harrasteryhmien asi s aka k sty s ytyvä v isy s ys y tutki s mus 2013 OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2013 (sama tutkimus toteutettu myös keväisin vuonna 2007-2012) Tutkimukseen oli mahdollista vastata

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO

ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO ASIAKASKYSELYN 2015 TULOSTEN YHTEENVETO Asiakaskysely toteutettiin toukokuussa 2015. Kysely lähetettiin sähköpostilla ja kirjeellä yhteensä 937 työnantaja-asiakkaalle. Vastauksia saatiin 264 eli vastausprosentti

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot