Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa"

Transkriptio

1 Katsaus Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa Heikki Lamminen, Pertti Aarnio, Antti Alho, Riitta Jokela, Timo Lummevaara ja Jyri Lepistö Telelääketieteen julkaisujen määrä on viime vuosina kasvanut eksponentiaalisesti. Tähän saakka artikkeleissa on pääosin kuvattu erilaisia teknisiä ratkaisuja mutta viime aikoina yhä enemmän myös potilasaineistoihin perustuvia tutkimuksia. Selvitimme videoneuvottelupohjaisen konsultaatiojärjestelmän soveltuvuutta ortopedisiin tapauksiin vertaamalla potilaiden tutkimista videoneuvottelun avulla tavanomaiseen menettelyyn. Aineistomme koostui 29:stä Satakunnan keskussairaalan kirurgian poliklinikassa hoidetusta potilaasta. Tutkimme myös suoran nopean kuvansiirron tarvetta. Jos videoneuvottelumahdollisuutta ei olisi ollut, tutkimukseen osallistuneet potilaat olisi ohjattu suoraan Sairaala Ortoniin. Kahdenkymmenen potilaan (69 %) ei olisi tarvinnut mennä tavalliselle vastaanotolle, sillä päätös jatkohoidosta pystyttiin tekemään videokonsultaatiossa. Kaikki tarvittavat röntgenkuvat välitettiin videoneuvottelulaitteiden kautta käyttämällä dokumenttikameraa. Kahdessa konsultaatiossa oli myös mahdollista kokeilla suoraa nopeaa kuvansiirtoa. Potilaat kokivat tämänkaltaisen toiminnan hyvin myönteiseksi. Telelääketieteen mahdollisuudet ovat kasvaneet viime vuosina laitteistojen hinta-laatusuhteen parantuessa. Kirjallisuudesta on löydettävissä kuvauksia telelääketieteen sovelluksista kirurgiassa, patologiassa, radiologiassa, silmätaudeissa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa ja ihotaudeissa, mutta tarkemmat selvitykset niiden vaikuttavuudesta sekä taloudellisesta merkityksestä koko terveydenhuollossa puuttuvat yhä (Eide 1994, Crump ja Driscoll 1996, Cheriff ym. 1996, Oakley ym. 1997). Tarvitaan enemmän kliinisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin arvioida paremmin telelääketieteen merkitystä (Perednia 1995, Perednia ja Allen 1995, Phillips ym. 1998). Sovelluksien hyödyllisyys ei aina ole itsestään selvää, eikä videoneuvottelu tule koskaan korvaamaan»todellista» tapaamista (Wootton 1996). Usein menetelmiin on kuitenkin tehtävissä suuria parannuksia yksinkertaisin ratkaisuin (Nagle ym. 1992, Kanino ja Ushio 1994). Telelääketieteen merkitys koulutuksessa on joka tapauksessa suuri (Tangalos ja McGee 1995, Lamminen ym. 1999). Tarkoituksemme oli selvittää videoneuvottelun luotettavuutta ortopedisessa konsultaatiossa: onnistuuko hoitopäätöksen siirtäminen konsultoitavalle lääkärille videoneuvottelun ja röntgenkuvien välityksen avulla? Käytimme prospektiivista tutkimusasetelmaa, jossa potilaat tutkittiin sekä videoneuvottelun välityksellä että normaaliin tapaan Ortonissa ortopedin vastaanotolla. Videoneuvottelu kliinisessä lääketieteessä Telekonsultaatiot on todettu varsin hyödyllisiksi verrattuna tavanomaiseen työskentelytapaan mm. arvioitaessa potilaan leikkauskelpoisuutta. Tosin kokemusta on kertynyt vasta vähän (Rollert ym. 1999). Leikkauspäätöksen te- Duodecim 1999; 115:

2 keminen sisältää paljon sellaista, jonka välittäminen videoneuvottelussa on vaikeaa. Diagnostinen luotettavuus on ollut varsin tyydyttävä useissa telekonsultaatioissa. Uusien menetelmien taloudellinen ja toiminnallinen järkevyys on kuitenkin vielä osoittamatta ja laajat, useita erikoisaloja kattavat tulokset puuttuvat. Tähänastiset havainnot pohjautuvat useimpien erikoisalojen osalta varsin suppeisiin potilasryhmiin (Young ym. 1997, Robie ym. 1998). Psykiatriassa videoneuvottelun avulla on todettu saavutettavan merkittäviä säästöjä (Trott ja Blignault 1998). Radiologiassa on pitkään selvitelty kuvansiirtoon liittyviä diagnostisia vaatimuksia (Scott ym. 1993). Toisaalta tilanteissa, joissa kuvista ei ole tarkoitus antaa lausuntoa vaan saada tukea hoitopäätöksiin, päästään usein toiminnalliselta kannalta järkevään lopputulokseen edullisinkin ratkaisuin. Tietokonetomografia- ja magneettikuvien siirto on neurokirurgiassa merkittävää toimintaa monessa yksikössä, ja teknisiä toteutustapoja on useita (Urban ym. 1996, Gray ja Somers 1998). Patologisista sovelluksista on ilmestynyt hiljattain katsaus tässä lehdessä (Talve ym. 1999). Erikoisalat, joilla kuvien merkitys on suuri, ovat luonnollisesti olleet ensimmäisinä kiinnostuneita etäkonsultaatioista. Dermatologiassa päästiin videoneuvottelun avulla 60 potilaan aineistossa 77.2 %:n yhtenevyyteen tavalliseen tapaan ja videoneuvottelujen avulla tehtyjen diagnoosien välillä (Phillips ym. 1998). Conturierin ym. (1998) selvityksessä ortopedit tutkivat viisitoista vanhusta ensin videoneuvottelun välityksellä ja tämän jälkeen tavalliseen tapaan vastaanotolla. Ortopedit pitivät telekonsultaatiota tyydyttävänä kuvan laadun, äänentoiston, kliinisen tutkimuksen ja menetelmän yksinkertaisuuden osalta. Telekonsultaatiot eivät tuottaneet lisätutkimuksia. Kahdessa tapauksessa telekonsultaatio ei tuottanut riittävästi tietoa kliiniseen päätöksentekoon. Ortopedit pitivät tavanomaista menetelmää parempana neljässä tapauksessa ja yhdessätoista tapauksessa yhtä hyvänä. Potilaat luottivat tutkimukseen ja olivat tyytyväisiä siihen. Lambrechtin ym. (1998) laajemmassa selvityksessä kolme ortopedia antoi telekonsultaatioapua kahden vuoden aikana yhteensä 91 kertaa. Konsultaatioissa käsiteltiin murtumien kontrollointia ja hoitoa (39 kertaa), ligamenttivammoja, nivelten turvotusta sekä infektioita (32 kertaa), postoperatiivista seurantaa (16 kertaa) ja dislokaatioita (4 kertaa). Potilaista 62 (68 %) jäi hoitopaikkaansa. Tutkijat pitivät telelääketiedettä vaihtoehtona tarjota ortopedisia palveluita syrjäseuduille. Aineisto ja menetelmät Valitsimme tutkimukseemme Satakunnan keskussairaalan kirurgisen poliklinikan potilaista 29 sellaista henkilöä, jotka olisivat joka tapauksessa saaneet maksusitoumuksen Ortoniin. Potilaat otettiin aikajärjestyksessä kirurgian poliklinikasta. Tarkoituksenamme oli, että potilaat tutkitaan sekä videoneuvottelun välityksellä että Ortonissa. Kuitenkin neljässä tapauksessa potilas ei halunnut tulla Ortoniin tai olisi ollut eettisesti väärin pakottaa hänet siihen, koska ongelma selvisi videoneuvottelun avulla suoraan. Eri menetelmiä verrattiin suorittamalla kysely konsultoivalle lääkärille Porissa sekä potilaalle. Lisäksi Ortonin lääkärit vastasivat kyselyyn heti konsultaation jälkeen sekä potilaan käytyä Ortonissa. Hoitavia lääkäreitä pyydettiin kyselyssä arvioimaan asteikolla 1 5 laitteiden luotettavuutta, käytettävyyttä, välitettyjen röntgenkuvien tasoa, konsultaatiotapahtumaa sekä sen diagnostista tasoa ja koulutuksellista merkitystä. Kysymyksiin, jotka liittyivät konsultaatioiden hyödyllisyyteen, teleneuvottelun ja totunnaisen toimintatavan vertailuun sekä teleneuvottelun koulutukselliseen merkitykseen, pyydettiin vastaamaan joko kyllä tai ei. Potilaat vastasivat asteikolla 1 5 kysymyksiin odotuksistaan ja tyytyväisyydestään konsultaatioihin. Samalla asteikolla he ilmoittivat myös mielipiteensä luottamuksestaan kyseiseen toimintaan. Eri ortopedian sektorit on Ortonissa jaettu vastuualueisiin. Konsultaatioissa oli tämän vuoksi mukana kymmenen eri ortopedia eri vastuusektoreilta. Röntgenkuvilla on suuri merkitys ortopedisten potilaiden hoidossa. Seurantakäyntien yhteydessä potilaat käyvät yleensä ensin röntgenkuvauksessa ja tulevat tämän jälkeen lääkärin vastaanotolle. Muutoin heidän tulisi käydä ensin röntgenkuvauksessa ja seuraavalla kerralla lääkärissä. Tämän vuoksi suora kuvansiirto on tarpeellista, kun käsitellään saman potilaan kuvia kahdessa eri paikassa yhtäaikaisesti. Usein myös vasta konsultaation yhteydessä selviää, mitkä kuvista ovat kulloinkin tarpeen. Kun eri organisaatioilla ei ole yhteistä kuva-arkistoa, ainut tapa kuvien suoraan välittämiseen on sähköinen siirto. Videoneuvottelu toteutettiin PictureTel Concorde videoneuvottelujärjestelmän avulla. Peruslaitteistoon kuuluivat PictureTel -koodekki, henkilökamera, mikrofoni sekä ohjausyksikkö. Koodekilla oli oma 384 kbps:n (3xBRI) ISDN-liittymä (kuva 1). Kahdessa ortopedisessa konsultaatiossa lähetettiin sekä vanhat että uudet röntgenkuvat ja potilastiedot konsultoivalle lääkärille ennen videoneuvottelua. Lähetettävät ku H. Lamminen ym.

3 Kuva 1. Käyttämämme laitteiston koostumus. vat digitoitiin Pinja M600 -skannerilla ja tallennettiin paikallisesti PC:n kiintolevylle. Pentium PC oli varustettu NT käyttöjärjestelmällä, hyvänlaatuisella näytönohjaimella (Matrox Millenium 4MB/PCI), 128 MB:n keskusmuistilla sekä PinjaView -kuvankatseluohjelmalla. Verkko- ja siirtoprotokollana käytettiin TCP/IP:tä (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Ortonin päässä oli vastaava laitteistovarustus. Kuvadatan siirto-ohjelmistona käytettiin FTP (File Transfer Protocol) -asiakasohjelmia ja palvelinohjelmistoja. Satakunnan keskussairaalassa oli Texas Imperial Softwaren 32-bittinen WFTPD-FTP-palvelinohjelma, ja Orton käytti WS-FTP LE-FTP -asiakasohjelmaa. Molemmat yksiköt oli kytketty IP:tä välittävään ATM (Asynchronous transfer mode) LanLink (Local Area Network) -palveluverkkoon, jossa tiedonsiirtonopeudeksi oli konfiguroitu 10 Mbps. Videoneuvottelutilassa sijaitsevat kuvakäsittelytyöasema ja salausasema olivat yhteydessä paikallisen operaattorin toimittamaan Cisco sarjan reitittimeen siten, että kahdella 10/100 Mbps:n verkkokortilla varustettu salausasema erotti fyysisen yhteyden kuvankäsittelytyöaseman ja reitittimen välillä. Verkkotyyppinä oli parikaapelilla toteutettu Ethernet (10BaseT), jossa 10 Mbps:n siirtokaista oli kokonaan omistettu kuvansiirrolle. Instrumentointi Oy:n salausohjelman maksimaalinen toimintanopeus oli 7 Mbps. ATM-verkkoyhteys Satakunnan keskussairaalan ja Ortonin välillä toimi hyvin. Digitaaliset 5 8 MB:n kuvat siirtyivät muutamassa sekunnissa Ortoniin tutkittaviksi. Ongelmatilanteita aiheuttivat lähinnä filmidigitoijan ja työaseman väliset ohjelmasovitukset. Videoneuvottelussa kokeiltiin myös uusien röntgenkuvien näyttämistä dokumenttikameran avustuksella. Kokemukset tästä olivat varsin hyviä. Dokumenttikameran zoomaus- ja tarkennusominaisuudet osoittautuivat riittäviksi kuvien tarkastelun kannalta. Tämä johtuu osittain siitä, että kuvia on katsottu kliinisten ongelmien pohjalta eikä niistä ole ollut tarkoitus antaa tarkempia lausuntoja. Huomio kohdistui ainoastaan vanhojen ja uusien kuvien vertailuun. Muutokset pystyttiin havaitsemaan käytetyllä tekniikalla varsin hyvin. Käytimme myös jalustalla olevaa liikkuvaa kameraa tutkittaessa potilaan kävelyä. Tällaisessa tapauksessa potilas kävelee neuvottelustudiossa tietyssä kohdassa edestakaisin ja kamera seuraa hänen kävelyään. Kävely tapahtuu lääkärien ohjeiden mukaan. Videokamera voidaan kohdistaa myös johonkin tiettyyn osaan tutkittavaa ja tarkentaa kuvaamaan vain määräkohtien toimintaa esimerkiksi selkäsairauksien yhteydessä. Kamera kohdennetaan selkään ja potilas kumartuu ja kääntyy lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkäri voi tällöin tutkia selkärangan toimintaa lähietäisyydeltä halutusta kohdasta. Ohjeita antava lääkäri voi olla joko konsultoitava tai paikalla oleva lääkäri. Kaikki potilaalle kohdistetut pyynnöt kuuluvat kummallekin neuvottelukumppanille laitteistojen välityksellä. Henkilökuntana ortopedisessa videoneuvottelussa olivat potilasta hoitava lääkäri, sairaanhoitaja sekä tekninen tukihenkilö. Sairaanhoitaja vastasi tarvittavien materiaalien, potilastietojen sekä vanhojen ja uusien röntgenkuvien paikallaolosta ja potilaan auttamisesta. Myös röntgenkuvien skannaaminen ja lähettäminen kuuluivat hänen tehtäviinsä. Tekninen tukihenkilö vastasi laitteiston toimivuudesta sekä kameroiden ja muiden apuvälineiden käytöstä. Konsultoivana neuvotteluosapuolena voi olla joko yksi tai useampia lääkäreitä sekä tekninen tukihenkilö. Teknisen Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2755

4 tukihenkilön tarve riippuu tietenkin neuvottelujärjestelmän käytön hallittavuudesta. Lääkäri ja hoitaja selviytyvät konsultaatiosta myös ilman teknistä tukea. Muutaman konsultaation jälkeen teknistä tukihenkilöä ei enää tarvittu tutkimuksessamme. Tulokset Potilaille suoritettuun kyselyyn vastasi 23 (79 %) henkilöä, joista 14 (61 %) oli miehiä. Vastanneista 12 oli alle 20-vuotiaita, kolme vuotiaita, viisi vuotiaita ja kolme yli 60-vuotiaita. Työssä kävi kuusi vastaajaa (26 %). Huomattavaa on, että 12 henkilöä oli alle 20-vuotiaita ja heistä suuri osa oli koululaisia tai opiskelijoita. Kukaan vastanneista ei ollut aiemmin ollut videoneuvottelussa. Videoyhteys toimi luotettavasti joka kerta, vain äänen ja kuvan pieni eriaikaisuus aiheutti lievää harmia. Kaikki potilaat pitivät videokonsultaatiomahdollisuudesta, heidän mielipiteensä konsultaation jälkeen olivat selvästi positiivisempia kuin ennakko-odotukset. Kaikki halusivat olla myöhemminkin mukana tämän kaltaisessa toiminnassa. Suuri osa (18) koki myös pystyneensä kertomaan asiansa videoneuvottelussa hyvin, vain kaksi ilmoitti, etteivät he pystyneet kertomaan kaikkea videokonsultaatiossa. Kahden lääkärin läsnäolo samanaikaisesti oli 19:n mielestä positiivinen asia; yhden mielestä se ei olisi ollut tarpeen. Kaikki potilaat luottivat videoneuvottelun käyttöön lääkärin apuvälineenä. 22 potilasta katsoi videoneuvottelun sopivan myös muihin lääkärissä käynteihinsä. Kaikki suosittelivat muille etäkonsultaatioon osallistumista. Konsultoivana lääkärinä työskenteli Porissa kirurgian erikoislääkäri. Konsultaatioihin kului odotettua vähemmän aikaa. Yksi konsultaatio oli ohi alle kymmenessä minuutissa, suurin osa (14) kesti minuuttia, 11 konsultaatiota minuuttia ja kolme minuuttia. Konsultoiva lääkäri arvioi pystyvänsä hoitamaan seuraavalla kerralla itse samanlaisen tilanteen 13 tapauksessa sekä arveli 16 tapauksessa, ettei kykenisi siihen ensi kerrallakaan. Videoneuvottelu riitti 27 tapauksessa erittäin hyvin ja kahdessa hyvin kliinisen tutkimuksen välittämiseen. Tältä osin tulosta voidaan pitää erinomaisena. Hoitopäätös saatiin 27 tapauksessa. 20 tapauksessa olisi säästytty potilaan lähettämiseltä konsultaation osalta Ortoniin. Videokuvan laatua pidettiin 25 tapauksessa erittäin hyvänä, kahdessa hyvänä sekä kahdessa välttävänä. Kaiken kaikkiaan konsultaatioita pidettiin videoneuvottelun osalta onnistuneina. Kliiniset ongelmat on kuvattu taulukossa 1. Ortonin lääkärit arvioivat videoneuvottelun laadun riittäneen konsultaatioon neljästi erittäin hyvin, 16 tapauksessa hyvin ja kerran huonosti. Kahdeksassa tapauksessa ei vastaaja ollut halunnut arvioida asiaa. Videoneuvottelun avulla välitettyä röntgenkuvaa pidettiin yhdeksässä konsultaatiossa erittäin hyvänä, kahdeksassa hyvänä, yhdeksässä ei osattu sanoa tarkasti, kahdesti ei tarvinnut välittää kuvaa, ja kerran vastaaja ei halunnut arvioida asiaa. Ortonin lääkäreille suoritettiin kysely heti konsultaation jälkeen sekä potilaiden käytyä Ortonissa seurantakäynnillä. Seurantakäyntien jälkeen palautettujen lomakkeiden (n = 23) mukaan Ortonin lääkärit pitivät laitteistoa joko erittäin tai hyvin luotettavana. Erittäin hyvänä tai hyvänä piti videokuvan laatua 22 vastaajaa; yksi ei vastannut. Videoneuvottelu oli riittänyt kliinisen tutkimuksen välittämiseen neljästi erittäin hyvin, 11 kertaa hyvin ja kahdesti huonosti. Kerran vastaaja ei osannut sanoa, ja kuusi ei vastannut kysymykseen. Pohdinta Videoneuvotteluyhteys saatiin aina vaivattomasti aikaan. Teknisenä puutteena oli kuitenkin ajoittain se, että soitto onnistui vain Porista Helsinkiin, mutta ei toisin päin. Kymmenen eri spesialistia Ortonista osallistui konsultaatioihin. Kenellekään heistä ei annettu erillistä koulutusta asiaan, joten laitteet ovat siten varsin helposti otettavissa käyttöön. Dokumenttikamera toimi yllättävän hyvin röntgenkuvien siirtämisessä kliinisten päätöksien tekemiseksi. Tarkoituksenamme oli, että kaikki potilaat kävisivät Ortonissa seurantakäynnillä, mutta neljä tapausta hoitui niin valmiiksi videoneuvottelun avulla, että olisi ollut epäeettistä lähettää potilas yhteensä 460 km:n 2756 H. Lamminen ym.

5 Taulukko 1. Videokonsultaatioiden ja vastaanottokäyntien vertailu. Kliininen ongelma Videokonsultaation tulos Vastaanottokäynnin tulos Työkykyarvio Ei työkykyinen Ei työkykyinen Anisomelia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Anisomelia Päätös TT-tutkimuksen jälkeen Leikkaus Anisomelia Seuranta vuoden päästä Ortonissa Seuranta vuoden päästä Ortonissa Anisomelia Leikkaus Leikkaus Nilkka Leikkaus Leikkaus Nilkka Kipsin poisto Kipsin poisto Nilkka Leikkaus Leikkaus Selkä Magneettikuvaus ja seuranta Ortonissa Konservatiivinen hoito Selkä Leikkaus, vältettiin yksi käynti Ortonissa Leikkaus Selkä (Mb. Scheuerman) Korsettihoito Korsettihoito Selkä (skolioosi) Päätös Ortonissa käynnistä, mahd. korsetti Korsettihoito Selkä (skolioosi) Ei leikkausta, ei korsettia Ei leikkausta, ei korsettia Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Potilas ei tullut Selkä (skolioosi) Ortonissa seuranta vuoden päästä Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Endoproteesi (lonkka) Leikkaus Leikkaus Endoproteesi (polvi) Leikkaus Leikkaus Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Konservatiivinen hoito Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Lonkan dysplasia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Hypoplasia, käsi Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Polvi Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Olkapää EMG-seuranta, mahdollinen leikkaus Leikkaus Lavanpäällyshermon hermovaurio Leikkaus Leikkaus Ranteen epästabiilius Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito matkalle. Potilaiden kokemukset olivat myös hyvin positiiviset. ATM-pohjaisesta tiedonsiirrosta on toiminnassa hyötyä, koska uusimmat kuvat potilaasta ovat heti käytettävissä konsultaatiossa. Myös nopeammasta videoneuvottelutekniikasta olisi hyötyä kuitenkaan. Tätä nykyä ATM:n käyttö tällaisissa yhteyksissä ei ole taloudellisesti perusteltua. Kokeilussa ollut ATM-sovellus oli todellisessa käytössä vain kahdessa konsultaatiossa. Tekniset ominaisuudet ovat järjestelmän pullonkaula: niissä on vielä paljon parannettavaa. Teknisten osa-alueiden tarkempi selvittäminen on tarpeen. Tärkeimpiä jatkokehitysalueita ortopedisissa konsultaatioissa ovat kuva-arkiston hyödyntäminen niin, että Ortonin konsultoiva lääkäri hakee tarvittavat standardin mukaiset (DICOM 3.0) ortopediakuvat keskussairaalan arkistosta, sekä konsultaation mahdollistaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymille ja terveyskeskuksille, joilla on digitointi- ja videoneuvottelulaitteet käytettävissään. Hyvin raskaiden leikkauspäätöksien tekeminen oli Ortonin ortopedien mielestä vaikeaa siihen liittyvien monien inhimillisten seikkojen vuoksi. Kyselylomakkeen kysymykset olivat suljettuja ja sopivat huonosti pieneen ja varsin heterogeeniseen potilasaineistoon. *** Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä FinnetComin sekä Instrumentointi Oy:n (tietoturvaratkaisu) kanssa. Heille sekä sairaala Ortonin ja Satakunnan keskussairaalan henkilökunnalle etenkin johtavalle lääkärille Pentti Rantaselle sekä professori Pekka Loulalle suuret kiitokset. Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2757

6 Kirjallisuutta Cheriff A D, Schulam P G, Docimo S G, Moore R G, Kavoussi L R. Telesurgical consultation. J Urol 1996; 156: Crump W J, Driscoll B. An application of telemedicine technology for otorhinolaryngology diagnosis. Laryngoscope 1996; 106: Eide T J, Nordrum I. Current status of telepathology. Apmis 1994; 102: Lambrecht C J, Canham W D, Gattey P H, McKenzie G M. Telemedicine and orthopaedic care. A review of 2 years of experience. Clin Orthop Related Res 1998; 348: Lamminen H, Salminen L, Uusitalo H. Teleconsultations between general practitioners and ophthalmologists in finland. J Telemed Telecare 1999; 5: Nagle J P, McMahon K, Barbour M, Allen D. Evaluation of the use and usefulness of telephone consultations in one general practice. Br J Gen Pract 1992; 42: Oakley A M, Astwood D R, Loane M, Duffill M B, Rademaker M, Wootton R. Diagnostic accuracy of teledermatology: results of a preliminary study in New Zealand. N Z Med J 1997; 28: Perednia D A. Telemedicine system evaluation and a collaborative model for multi-centered research. J Med Systems 1995; 19: Perednia D A, Allen A. Telemedicine technology and clinical applications. Am Med Assoc 1995; 273: Phillips C M, Burke W A, Shechter A, Stone D, Balch D, Gustke S. Reliability of dermatology teleconsultations with the use of teleconferencing technology. J Am Acad Dermatol 1998; 39: Robie D K, Naulty C M, Parry R L, ym. Early experience using telemedicine for neonatal surgical consultations. J Pediatr Surg 1998; 33: ; discussion Rollert M K, Strauss R A, Abubaker A O, Hampton C. Telemedicine consultations in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofacial Surg 1999; 57: Scott W W, Rosenbaum J E, Ackerman S J, ym. Subtle orthopaedic fractures: teleradiology workstation versus film interpretation. Radiology 1993; 187: Talve L, Alanen K, Tokkanen S, Kalimo H. Videoneuvottelulaitteiden käyttö koulutuksessa ja telepatologiassa. Duodecim 1999; 115: Tangalos E, McGee R. Distance learning at the Mayo clinic. Kirjassa: Lareng L, toim. World Congress on Telemedicine. Toulouse November , s Trott P, Blignault I. Cost evaluation of a telepsychiatry service in northern Queensland. J Telemed Telecare 1998; 4 Suppl 1: 66 8, Urban V, Busert C, Huwel N, Perneczky A. Teleconsultation: a new neurosurgical image transfer system for daily routine and emergency cases a four-year study. Eur J Emerg Med 1996; 3 (1): 5 8. Wootton R. Telemedicine: a cautious welcome. BMJ 1996; 30; 313: Young S, George L D, Lusty J, Owens D R. A new screening tool for diabetic retinopathy: the Canon CR5 45NM retinal camera with Frost Medical Software RIS-lite digital system. J Audiov Media Med 1997; 20(1): HEIKKI LAMMINEN, LL, DI, erikoistuva lääkäri TAYS:n silmätautien klinikka PL 2000, Tampere Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi PERTTI AARNIO, dosentti, ylilääkäri Satakunnan Keskussairaala, kirurgian klinikka Pori ANTTI ALHO, professori, johtava lääkäri JYRI LEPISTÖ, LT, osastonlääkäri Sairaala Orton PL 29, Helsinki RIITTA JOKELA, DI, tutkija TIMO LUMMEVAARA, DI, tutkija Tampereen teknillinen korkeakoulu, Porin yksikkö 2758

SCID- haastatteluiden käyttöönotto

SCID- haastatteluiden käyttöönotto Liite 12 SCID- haastatteluiden käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatriassa Yhteenveto koulutukseen osallistuneille tehdystä kyselystä Vähäkainu Johanna & Minna Nevalainen [28.2.2014 päivitetty

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl

B2C Pro Jorvin kokemuksia. Päivi Valta anestesialääkäri, oyl B2C Pro Jorvin kokemuksia Päivi Valta anestesialääkäri, oyl 2.10.2007 Päiväkirurgisen potilaan asiointiprosessi n. 2 6 kk ennen n. 1 kk ennen leikkausta leikkausta 2 B2C Pro tulosten arviointi TOIMINNOT

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus TERVEYDENHUOLLON 27.

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( )

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU ( ) LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI -KOKEILU (1.10-31.12.2015) PÄIVI SOVA, LKS APTEEKKI, PROVIISORI ESIMIESINFO 5.9.2016 PROSESSI 1 TEHTY TYÖ Arviointeja tehtiin noin 100. Näistä 75 tehtiin

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 20.5.2016 Kehittäjäsairaanhoitaja Johanna Pekkilä, JYTE avosairaanhoito Alkutilanne Sepelvaltimotautia

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Kuntaneuvottelut, Palaute

Kuntaneuvottelut, Palaute Kuntaneuvottelut, Palaute 1. Oletko? VSSHP:n viranhaltija 0 1 2 3 Kuntien edustaja Muu, 2. Kutsu 0 1 2 3 3. Kokoustilat, Haartmanin, Learning cafe-tilat 0 1 2 3. Aikataulussa pysyminen 0 1 2 3 . Ajan riittävyys

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala

Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa. Hilkka-Helena Vesala Digitaalinen kuvantaminen - hanke osana Itä-Suomen Sonetti -ohjelmaa Digitaalinen kuvantaminen -hanke Digitaalisella kuvantamisella tarkoitetaan tuotantoprosessia, jossa kuvaus, diagnostinen tarkastelu,

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari Amanuenssin kirja palautetaan harjoittelun päätyttyä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan: PL 20, (Tukholmankatu

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015

MSD - Kliininen lääketutkimus. IROResearch Lokakuu 2015 MSD - Kliininen lääketutkimus IROResearch Lokakuu 05 CORP-6897-000 /05 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lääkärien suhtautumista kliiniseen lääketutkimukseen. Tutkimuksen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys

Hoitoon liittyvien infektioiden seuranta. Kun tiedetään hoitoon liittyvien infektioiden esiintyvyys Hygieniayhdyshenkilön rooli hoitoon liittyvien infektioiden seurannassa Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.-17.3.2016 Hygieniahoitaja Raija Järvinen, infektioiden torjuntayksikkö, OYS p. 040 5060997/raija.jarvinen@ppshp.fi

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2013 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys lokakuussa 2013 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA

PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA 30.12.2015 Dnro 4160/2/14 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen PÄÄTÖS OMAAN ALOITTEESEEN ERIKOISSAIRAANHOIDON VALINNANVAPAUDESTA 1 KANTELU

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat

Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat Miksi olemme töissä - 1/2: Terveydenhuollon tukijalat PTTK Oy tuottaa tietotekniset palvelut PKSSK:lle. Palvelut limittyvät kiinteästi osaksi jokapäiväistä arkea terveydenhuollossa. Sähköinen potilastietojärjestelmä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus. 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja maakuntauudistus 19.4.2016 PN Pekka Nousiainen Sote- ja aluehallintouudistus 7.11.2015 18 itsehallintoaluetta, sote 15 alueen puitteissa. 3 aluetta järjestää palvelut toisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala

Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala Ammattienvälinen oppiminen case Vaasan keskussairaala 22.9.2016 Susanne Salmela, Satu Hautamäki, Erno Lehtonen-Smeds ja Lisen Kullas-Nyman JOHDANTO Käytettävät käsitteet suomeksi Moniammatillinen opetus

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka

Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Oppia Karolinskasta, uusi uljas sairaala Heikki Teriö, Ph.D. Tutkimusjohtaja, Lääkintätekniikka Yksi Sairaala Toimintaa useassa paikassa Kaiken kattava hoito KAROLINSKA YLIOPISTOSAIRAALA -numeroin Karolinska

Lisätiedot

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta 27.3.2014 Lapin keskussairaalan laajennushanke - mistä on kysymys? Lapin keskussairaalan auditorio Ounasrinteentie 22 Rovaniemi

Lisätiedot

Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset

Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset Gynekologinen leikkauskoulutus erikoistuvien lääkäreiden silmin EGO- kyselyn tulokset Reita Nyberg Erikoislääkäri / Vastuulääkäri Tays NaSy / Kirurgian koulutuskeskus Kyselyyn vastaajat Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o

Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Pitkäaikaissairauksien hoidon arvioin1 kyselyn (ACIC) kääntäminen ja kul5uurinen adaptaa9o Elisa Jokelin LL, tohtorikoulute5ava HY Erja Oksman, hankejohtaja, PHSOTEY Risto Kuronen, hankeylilääkäri, PHSOTEY

Lisätiedot

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto

IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto IT palveluiden palautekysely henkilökunnalle helmikuu 2013 Lapin yliopisto Kysely lähetettiin Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle.

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Välinehuoltajan työ yksityisellä sektorilla

Välinehuoltajan työ yksityisellä sektorilla Välinehuoltajan työ yksityisellä sektorilla Mehiläinen Oy Tampere Kattava palveluverkosto Terveydenhuollon toimintayksiköt ja asiakkaat Omat terveydenhuollon toimintayksiköt yksityistä sairaalaa täyden

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma

Kokeellinen asetelma. Klassinen koeasetelma Kokeellinen asetelma Salla Grommi, sh, verisuonihoitaja, TtM, TtT-opiskelija Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Klassinen koeasetelma Pidetään tieteellisen tutkimuksen ideaalimallina ns. kultaisena standardina.

Lisätiedot