Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa"

Transkriptio

1 Katsaus Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa Heikki Lamminen, Pertti Aarnio, Antti Alho, Riitta Jokela, Timo Lummevaara ja Jyri Lepistö Telelääketieteen julkaisujen määrä on viime vuosina kasvanut eksponentiaalisesti. Tähän saakka artikkeleissa on pääosin kuvattu erilaisia teknisiä ratkaisuja mutta viime aikoina yhä enemmän myös potilasaineistoihin perustuvia tutkimuksia. Selvitimme videoneuvottelupohjaisen konsultaatiojärjestelmän soveltuvuutta ortopedisiin tapauksiin vertaamalla potilaiden tutkimista videoneuvottelun avulla tavanomaiseen menettelyyn. Aineistomme koostui 29:stä Satakunnan keskussairaalan kirurgian poliklinikassa hoidetusta potilaasta. Tutkimme myös suoran nopean kuvansiirron tarvetta. Jos videoneuvottelumahdollisuutta ei olisi ollut, tutkimukseen osallistuneet potilaat olisi ohjattu suoraan Sairaala Ortoniin. Kahdenkymmenen potilaan (69 %) ei olisi tarvinnut mennä tavalliselle vastaanotolle, sillä päätös jatkohoidosta pystyttiin tekemään videokonsultaatiossa. Kaikki tarvittavat röntgenkuvat välitettiin videoneuvottelulaitteiden kautta käyttämällä dokumenttikameraa. Kahdessa konsultaatiossa oli myös mahdollista kokeilla suoraa nopeaa kuvansiirtoa. Potilaat kokivat tämänkaltaisen toiminnan hyvin myönteiseksi. Telelääketieteen mahdollisuudet ovat kasvaneet viime vuosina laitteistojen hinta-laatusuhteen parantuessa. Kirjallisuudesta on löydettävissä kuvauksia telelääketieteen sovelluksista kirurgiassa, patologiassa, radiologiassa, silmätaudeissa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa ja ihotaudeissa, mutta tarkemmat selvitykset niiden vaikuttavuudesta sekä taloudellisesta merkityksestä koko terveydenhuollossa puuttuvat yhä (Eide 1994, Crump ja Driscoll 1996, Cheriff ym. 1996, Oakley ym. 1997). Tarvitaan enemmän kliinisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin arvioida paremmin telelääketieteen merkitystä (Perednia 1995, Perednia ja Allen 1995, Phillips ym. 1998). Sovelluksien hyödyllisyys ei aina ole itsestään selvää, eikä videoneuvottelu tule koskaan korvaamaan»todellista» tapaamista (Wootton 1996). Usein menetelmiin on kuitenkin tehtävissä suuria parannuksia yksinkertaisin ratkaisuin (Nagle ym. 1992, Kanino ja Ushio 1994). Telelääketieteen merkitys koulutuksessa on joka tapauksessa suuri (Tangalos ja McGee 1995, Lamminen ym. 1999). Tarkoituksemme oli selvittää videoneuvottelun luotettavuutta ortopedisessa konsultaatiossa: onnistuuko hoitopäätöksen siirtäminen konsultoitavalle lääkärille videoneuvottelun ja röntgenkuvien välityksen avulla? Käytimme prospektiivista tutkimusasetelmaa, jossa potilaat tutkittiin sekä videoneuvottelun välityksellä että normaaliin tapaan Ortonissa ortopedin vastaanotolla. Videoneuvottelu kliinisessä lääketieteessä Telekonsultaatiot on todettu varsin hyödyllisiksi verrattuna tavanomaiseen työskentelytapaan mm. arvioitaessa potilaan leikkauskelpoisuutta. Tosin kokemusta on kertynyt vasta vähän (Rollert ym. 1999). Leikkauspäätöksen te- Duodecim 1999; 115:

2 keminen sisältää paljon sellaista, jonka välittäminen videoneuvottelussa on vaikeaa. Diagnostinen luotettavuus on ollut varsin tyydyttävä useissa telekonsultaatioissa. Uusien menetelmien taloudellinen ja toiminnallinen järkevyys on kuitenkin vielä osoittamatta ja laajat, useita erikoisaloja kattavat tulokset puuttuvat. Tähänastiset havainnot pohjautuvat useimpien erikoisalojen osalta varsin suppeisiin potilasryhmiin (Young ym. 1997, Robie ym. 1998). Psykiatriassa videoneuvottelun avulla on todettu saavutettavan merkittäviä säästöjä (Trott ja Blignault 1998). Radiologiassa on pitkään selvitelty kuvansiirtoon liittyviä diagnostisia vaatimuksia (Scott ym. 1993). Toisaalta tilanteissa, joissa kuvista ei ole tarkoitus antaa lausuntoa vaan saada tukea hoitopäätöksiin, päästään usein toiminnalliselta kannalta järkevään lopputulokseen edullisinkin ratkaisuin. Tietokonetomografia- ja magneettikuvien siirto on neurokirurgiassa merkittävää toimintaa monessa yksikössä, ja teknisiä toteutustapoja on useita (Urban ym. 1996, Gray ja Somers 1998). Patologisista sovelluksista on ilmestynyt hiljattain katsaus tässä lehdessä (Talve ym. 1999). Erikoisalat, joilla kuvien merkitys on suuri, ovat luonnollisesti olleet ensimmäisinä kiinnostuneita etäkonsultaatioista. Dermatologiassa päästiin videoneuvottelun avulla 60 potilaan aineistossa 77.2 %:n yhtenevyyteen tavalliseen tapaan ja videoneuvottelujen avulla tehtyjen diagnoosien välillä (Phillips ym. 1998). Conturierin ym. (1998) selvityksessä ortopedit tutkivat viisitoista vanhusta ensin videoneuvottelun välityksellä ja tämän jälkeen tavalliseen tapaan vastaanotolla. Ortopedit pitivät telekonsultaatiota tyydyttävänä kuvan laadun, äänentoiston, kliinisen tutkimuksen ja menetelmän yksinkertaisuuden osalta. Telekonsultaatiot eivät tuottaneet lisätutkimuksia. Kahdessa tapauksessa telekonsultaatio ei tuottanut riittävästi tietoa kliiniseen päätöksentekoon. Ortopedit pitivät tavanomaista menetelmää parempana neljässä tapauksessa ja yhdessätoista tapauksessa yhtä hyvänä. Potilaat luottivat tutkimukseen ja olivat tyytyväisiä siihen. Lambrechtin ym. (1998) laajemmassa selvityksessä kolme ortopedia antoi telekonsultaatioapua kahden vuoden aikana yhteensä 91 kertaa. Konsultaatioissa käsiteltiin murtumien kontrollointia ja hoitoa (39 kertaa), ligamenttivammoja, nivelten turvotusta sekä infektioita (32 kertaa), postoperatiivista seurantaa (16 kertaa) ja dislokaatioita (4 kertaa). Potilaista 62 (68 %) jäi hoitopaikkaansa. Tutkijat pitivät telelääketiedettä vaihtoehtona tarjota ortopedisia palveluita syrjäseuduille. Aineisto ja menetelmät Valitsimme tutkimukseemme Satakunnan keskussairaalan kirurgisen poliklinikan potilaista 29 sellaista henkilöä, jotka olisivat joka tapauksessa saaneet maksusitoumuksen Ortoniin. Potilaat otettiin aikajärjestyksessä kirurgian poliklinikasta. Tarkoituksenamme oli, että potilaat tutkitaan sekä videoneuvottelun välityksellä että Ortonissa. Kuitenkin neljässä tapauksessa potilas ei halunnut tulla Ortoniin tai olisi ollut eettisesti väärin pakottaa hänet siihen, koska ongelma selvisi videoneuvottelun avulla suoraan. Eri menetelmiä verrattiin suorittamalla kysely konsultoivalle lääkärille Porissa sekä potilaalle. Lisäksi Ortonin lääkärit vastasivat kyselyyn heti konsultaation jälkeen sekä potilaan käytyä Ortonissa. Hoitavia lääkäreitä pyydettiin kyselyssä arvioimaan asteikolla 1 5 laitteiden luotettavuutta, käytettävyyttä, välitettyjen röntgenkuvien tasoa, konsultaatiotapahtumaa sekä sen diagnostista tasoa ja koulutuksellista merkitystä. Kysymyksiin, jotka liittyivät konsultaatioiden hyödyllisyyteen, teleneuvottelun ja totunnaisen toimintatavan vertailuun sekä teleneuvottelun koulutukselliseen merkitykseen, pyydettiin vastaamaan joko kyllä tai ei. Potilaat vastasivat asteikolla 1 5 kysymyksiin odotuksistaan ja tyytyväisyydestään konsultaatioihin. Samalla asteikolla he ilmoittivat myös mielipiteensä luottamuksestaan kyseiseen toimintaan. Eri ortopedian sektorit on Ortonissa jaettu vastuualueisiin. Konsultaatioissa oli tämän vuoksi mukana kymmenen eri ortopedia eri vastuusektoreilta. Röntgenkuvilla on suuri merkitys ortopedisten potilaiden hoidossa. Seurantakäyntien yhteydessä potilaat käyvät yleensä ensin röntgenkuvauksessa ja tulevat tämän jälkeen lääkärin vastaanotolle. Muutoin heidän tulisi käydä ensin röntgenkuvauksessa ja seuraavalla kerralla lääkärissä. Tämän vuoksi suora kuvansiirto on tarpeellista, kun käsitellään saman potilaan kuvia kahdessa eri paikassa yhtäaikaisesti. Usein myös vasta konsultaation yhteydessä selviää, mitkä kuvista ovat kulloinkin tarpeen. Kun eri organisaatioilla ei ole yhteistä kuva-arkistoa, ainut tapa kuvien suoraan välittämiseen on sähköinen siirto. Videoneuvottelu toteutettiin PictureTel Concorde videoneuvottelujärjestelmän avulla. Peruslaitteistoon kuuluivat PictureTel -koodekki, henkilökamera, mikrofoni sekä ohjausyksikkö. Koodekilla oli oma 384 kbps:n (3xBRI) ISDN-liittymä (kuva 1). Kahdessa ortopedisessa konsultaatiossa lähetettiin sekä vanhat että uudet röntgenkuvat ja potilastiedot konsultoivalle lääkärille ennen videoneuvottelua. Lähetettävät ku H. Lamminen ym.

3 Kuva 1. Käyttämämme laitteiston koostumus. vat digitoitiin Pinja M600 -skannerilla ja tallennettiin paikallisesti PC:n kiintolevylle. Pentium PC oli varustettu NT käyttöjärjestelmällä, hyvänlaatuisella näytönohjaimella (Matrox Millenium 4MB/PCI), 128 MB:n keskusmuistilla sekä PinjaView -kuvankatseluohjelmalla. Verkko- ja siirtoprotokollana käytettiin TCP/IP:tä (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Ortonin päässä oli vastaava laitteistovarustus. Kuvadatan siirto-ohjelmistona käytettiin FTP (File Transfer Protocol) -asiakasohjelmia ja palvelinohjelmistoja. Satakunnan keskussairaalassa oli Texas Imperial Softwaren 32-bittinen WFTPD-FTP-palvelinohjelma, ja Orton käytti WS-FTP LE-FTP -asiakasohjelmaa. Molemmat yksiköt oli kytketty IP:tä välittävään ATM (Asynchronous transfer mode) LanLink (Local Area Network) -palveluverkkoon, jossa tiedonsiirtonopeudeksi oli konfiguroitu 10 Mbps. Videoneuvottelutilassa sijaitsevat kuvakäsittelytyöasema ja salausasema olivat yhteydessä paikallisen operaattorin toimittamaan Cisco sarjan reitittimeen siten, että kahdella 10/100 Mbps:n verkkokortilla varustettu salausasema erotti fyysisen yhteyden kuvankäsittelytyöaseman ja reitittimen välillä. Verkkotyyppinä oli parikaapelilla toteutettu Ethernet (10BaseT), jossa 10 Mbps:n siirtokaista oli kokonaan omistettu kuvansiirrolle. Instrumentointi Oy:n salausohjelman maksimaalinen toimintanopeus oli 7 Mbps. ATM-verkkoyhteys Satakunnan keskussairaalan ja Ortonin välillä toimi hyvin. Digitaaliset 5 8 MB:n kuvat siirtyivät muutamassa sekunnissa Ortoniin tutkittaviksi. Ongelmatilanteita aiheuttivat lähinnä filmidigitoijan ja työaseman väliset ohjelmasovitukset. Videoneuvottelussa kokeiltiin myös uusien röntgenkuvien näyttämistä dokumenttikameran avustuksella. Kokemukset tästä olivat varsin hyviä. Dokumenttikameran zoomaus- ja tarkennusominaisuudet osoittautuivat riittäviksi kuvien tarkastelun kannalta. Tämä johtuu osittain siitä, että kuvia on katsottu kliinisten ongelmien pohjalta eikä niistä ole ollut tarkoitus antaa tarkempia lausuntoja. Huomio kohdistui ainoastaan vanhojen ja uusien kuvien vertailuun. Muutokset pystyttiin havaitsemaan käytetyllä tekniikalla varsin hyvin. Käytimme myös jalustalla olevaa liikkuvaa kameraa tutkittaessa potilaan kävelyä. Tällaisessa tapauksessa potilas kävelee neuvottelustudiossa tietyssä kohdassa edestakaisin ja kamera seuraa hänen kävelyään. Kävely tapahtuu lääkärien ohjeiden mukaan. Videokamera voidaan kohdistaa myös johonkin tiettyyn osaan tutkittavaa ja tarkentaa kuvaamaan vain määräkohtien toimintaa esimerkiksi selkäsairauksien yhteydessä. Kamera kohdennetaan selkään ja potilas kumartuu ja kääntyy lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkäri voi tällöin tutkia selkärangan toimintaa lähietäisyydeltä halutusta kohdasta. Ohjeita antava lääkäri voi olla joko konsultoitava tai paikalla oleva lääkäri. Kaikki potilaalle kohdistetut pyynnöt kuuluvat kummallekin neuvottelukumppanille laitteistojen välityksellä. Henkilökuntana ortopedisessa videoneuvottelussa olivat potilasta hoitava lääkäri, sairaanhoitaja sekä tekninen tukihenkilö. Sairaanhoitaja vastasi tarvittavien materiaalien, potilastietojen sekä vanhojen ja uusien röntgenkuvien paikallaolosta ja potilaan auttamisesta. Myös röntgenkuvien skannaaminen ja lähettäminen kuuluivat hänen tehtäviinsä. Tekninen tukihenkilö vastasi laitteiston toimivuudesta sekä kameroiden ja muiden apuvälineiden käytöstä. Konsultoivana neuvotteluosapuolena voi olla joko yksi tai useampia lääkäreitä sekä tekninen tukihenkilö. Teknisen Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2755

4 tukihenkilön tarve riippuu tietenkin neuvottelujärjestelmän käytön hallittavuudesta. Lääkäri ja hoitaja selviytyvät konsultaatiosta myös ilman teknistä tukea. Muutaman konsultaation jälkeen teknistä tukihenkilöä ei enää tarvittu tutkimuksessamme. Tulokset Potilaille suoritettuun kyselyyn vastasi 23 (79 %) henkilöä, joista 14 (61 %) oli miehiä. Vastanneista 12 oli alle 20-vuotiaita, kolme vuotiaita, viisi vuotiaita ja kolme yli 60-vuotiaita. Työssä kävi kuusi vastaajaa (26 %). Huomattavaa on, että 12 henkilöä oli alle 20-vuotiaita ja heistä suuri osa oli koululaisia tai opiskelijoita. Kukaan vastanneista ei ollut aiemmin ollut videoneuvottelussa. Videoyhteys toimi luotettavasti joka kerta, vain äänen ja kuvan pieni eriaikaisuus aiheutti lievää harmia. Kaikki potilaat pitivät videokonsultaatiomahdollisuudesta, heidän mielipiteensä konsultaation jälkeen olivat selvästi positiivisempia kuin ennakko-odotukset. Kaikki halusivat olla myöhemminkin mukana tämän kaltaisessa toiminnassa. Suuri osa (18) koki myös pystyneensä kertomaan asiansa videoneuvottelussa hyvin, vain kaksi ilmoitti, etteivät he pystyneet kertomaan kaikkea videokonsultaatiossa. Kahden lääkärin läsnäolo samanaikaisesti oli 19:n mielestä positiivinen asia; yhden mielestä se ei olisi ollut tarpeen. Kaikki potilaat luottivat videoneuvottelun käyttöön lääkärin apuvälineenä. 22 potilasta katsoi videoneuvottelun sopivan myös muihin lääkärissä käynteihinsä. Kaikki suosittelivat muille etäkonsultaatioon osallistumista. Konsultoivana lääkärinä työskenteli Porissa kirurgian erikoislääkäri. Konsultaatioihin kului odotettua vähemmän aikaa. Yksi konsultaatio oli ohi alle kymmenessä minuutissa, suurin osa (14) kesti minuuttia, 11 konsultaatiota minuuttia ja kolme minuuttia. Konsultoiva lääkäri arvioi pystyvänsä hoitamaan seuraavalla kerralla itse samanlaisen tilanteen 13 tapauksessa sekä arveli 16 tapauksessa, ettei kykenisi siihen ensi kerrallakaan. Videoneuvottelu riitti 27 tapauksessa erittäin hyvin ja kahdessa hyvin kliinisen tutkimuksen välittämiseen. Tältä osin tulosta voidaan pitää erinomaisena. Hoitopäätös saatiin 27 tapauksessa. 20 tapauksessa olisi säästytty potilaan lähettämiseltä konsultaation osalta Ortoniin. Videokuvan laatua pidettiin 25 tapauksessa erittäin hyvänä, kahdessa hyvänä sekä kahdessa välttävänä. Kaiken kaikkiaan konsultaatioita pidettiin videoneuvottelun osalta onnistuneina. Kliiniset ongelmat on kuvattu taulukossa 1. Ortonin lääkärit arvioivat videoneuvottelun laadun riittäneen konsultaatioon neljästi erittäin hyvin, 16 tapauksessa hyvin ja kerran huonosti. Kahdeksassa tapauksessa ei vastaaja ollut halunnut arvioida asiaa. Videoneuvottelun avulla välitettyä röntgenkuvaa pidettiin yhdeksässä konsultaatiossa erittäin hyvänä, kahdeksassa hyvänä, yhdeksässä ei osattu sanoa tarkasti, kahdesti ei tarvinnut välittää kuvaa, ja kerran vastaaja ei halunnut arvioida asiaa. Ortonin lääkäreille suoritettiin kysely heti konsultaation jälkeen sekä potilaiden käytyä Ortonissa seurantakäynnillä. Seurantakäyntien jälkeen palautettujen lomakkeiden (n = 23) mukaan Ortonin lääkärit pitivät laitteistoa joko erittäin tai hyvin luotettavana. Erittäin hyvänä tai hyvänä piti videokuvan laatua 22 vastaajaa; yksi ei vastannut. Videoneuvottelu oli riittänyt kliinisen tutkimuksen välittämiseen neljästi erittäin hyvin, 11 kertaa hyvin ja kahdesti huonosti. Kerran vastaaja ei osannut sanoa, ja kuusi ei vastannut kysymykseen. Pohdinta Videoneuvotteluyhteys saatiin aina vaivattomasti aikaan. Teknisenä puutteena oli kuitenkin ajoittain se, että soitto onnistui vain Porista Helsinkiin, mutta ei toisin päin. Kymmenen eri spesialistia Ortonista osallistui konsultaatioihin. Kenellekään heistä ei annettu erillistä koulutusta asiaan, joten laitteet ovat siten varsin helposti otettavissa käyttöön. Dokumenttikamera toimi yllättävän hyvin röntgenkuvien siirtämisessä kliinisten päätöksien tekemiseksi. Tarkoituksenamme oli, että kaikki potilaat kävisivät Ortonissa seurantakäynnillä, mutta neljä tapausta hoitui niin valmiiksi videoneuvottelun avulla, että olisi ollut epäeettistä lähettää potilas yhteensä 460 km:n 2756 H. Lamminen ym.

5 Taulukko 1. Videokonsultaatioiden ja vastaanottokäyntien vertailu. Kliininen ongelma Videokonsultaation tulos Vastaanottokäynnin tulos Työkykyarvio Ei työkykyinen Ei työkykyinen Anisomelia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Anisomelia Päätös TT-tutkimuksen jälkeen Leikkaus Anisomelia Seuranta vuoden päästä Ortonissa Seuranta vuoden päästä Ortonissa Anisomelia Leikkaus Leikkaus Nilkka Leikkaus Leikkaus Nilkka Kipsin poisto Kipsin poisto Nilkka Leikkaus Leikkaus Selkä Magneettikuvaus ja seuranta Ortonissa Konservatiivinen hoito Selkä Leikkaus, vältettiin yksi käynti Ortonissa Leikkaus Selkä (Mb. Scheuerman) Korsettihoito Korsettihoito Selkä (skolioosi) Päätös Ortonissa käynnistä, mahd. korsetti Korsettihoito Selkä (skolioosi) Ei leikkausta, ei korsettia Ei leikkausta, ei korsettia Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Potilas ei tullut Selkä (skolioosi) Ortonissa seuranta vuoden päästä Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Endoproteesi (lonkka) Leikkaus Leikkaus Endoproteesi (polvi) Leikkaus Leikkaus Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Konservatiivinen hoito Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Lonkan dysplasia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Hypoplasia, käsi Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Polvi Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Olkapää EMG-seuranta, mahdollinen leikkaus Leikkaus Lavanpäällyshermon hermovaurio Leikkaus Leikkaus Ranteen epästabiilius Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito matkalle. Potilaiden kokemukset olivat myös hyvin positiiviset. ATM-pohjaisesta tiedonsiirrosta on toiminnassa hyötyä, koska uusimmat kuvat potilaasta ovat heti käytettävissä konsultaatiossa. Myös nopeammasta videoneuvottelutekniikasta olisi hyötyä kuitenkaan. Tätä nykyä ATM:n käyttö tällaisissa yhteyksissä ei ole taloudellisesti perusteltua. Kokeilussa ollut ATM-sovellus oli todellisessa käytössä vain kahdessa konsultaatiossa. Tekniset ominaisuudet ovat järjestelmän pullonkaula: niissä on vielä paljon parannettavaa. Teknisten osa-alueiden tarkempi selvittäminen on tarpeen. Tärkeimpiä jatkokehitysalueita ortopedisissa konsultaatioissa ovat kuva-arkiston hyödyntäminen niin, että Ortonin konsultoiva lääkäri hakee tarvittavat standardin mukaiset (DICOM 3.0) ortopediakuvat keskussairaalan arkistosta, sekä konsultaation mahdollistaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymille ja terveyskeskuksille, joilla on digitointi- ja videoneuvottelulaitteet käytettävissään. Hyvin raskaiden leikkauspäätöksien tekeminen oli Ortonin ortopedien mielestä vaikeaa siihen liittyvien monien inhimillisten seikkojen vuoksi. Kyselylomakkeen kysymykset olivat suljettuja ja sopivat huonosti pieneen ja varsin heterogeeniseen potilasaineistoon. *** Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä FinnetComin sekä Instrumentointi Oy:n (tietoturvaratkaisu) kanssa. Heille sekä sairaala Ortonin ja Satakunnan keskussairaalan henkilökunnalle etenkin johtavalle lääkärille Pentti Rantaselle sekä professori Pekka Loulalle suuret kiitokset. Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2757

6 Kirjallisuutta Cheriff A D, Schulam P G, Docimo S G, Moore R G, Kavoussi L R. Telesurgical consultation. J Urol 1996; 156: Crump W J, Driscoll B. An application of telemedicine technology for otorhinolaryngology diagnosis. Laryngoscope 1996; 106: Eide T J, Nordrum I. Current status of telepathology. Apmis 1994; 102: Lambrecht C J, Canham W D, Gattey P H, McKenzie G M. Telemedicine and orthopaedic care. A review of 2 years of experience. Clin Orthop Related Res 1998; 348: Lamminen H, Salminen L, Uusitalo H. Teleconsultations between general practitioners and ophthalmologists in finland. J Telemed Telecare 1999; 5: Nagle J P, McMahon K, Barbour M, Allen D. Evaluation of the use and usefulness of telephone consultations in one general practice. Br J Gen Pract 1992; 42: Oakley A M, Astwood D R, Loane M, Duffill M B, Rademaker M, Wootton R. Diagnostic accuracy of teledermatology: results of a preliminary study in New Zealand. N Z Med J 1997; 28: Perednia D A. Telemedicine system evaluation and a collaborative model for multi-centered research. J Med Systems 1995; 19: Perednia D A, Allen A. Telemedicine technology and clinical applications. Am Med Assoc 1995; 273: Phillips C M, Burke W A, Shechter A, Stone D, Balch D, Gustke S. Reliability of dermatology teleconsultations with the use of teleconferencing technology. J Am Acad Dermatol 1998; 39: Robie D K, Naulty C M, Parry R L, ym. Early experience using telemedicine for neonatal surgical consultations. J Pediatr Surg 1998; 33: ; discussion Rollert M K, Strauss R A, Abubaker A O, Hampton C. Telemedicine consultations in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofacial Surg 1999; 57: Scott W W, Rosenbaum J E, Ackerman S J, ym. Subtle orthopaedic fractures: teleradiology workstation versus film interpretation. Radiology 1993; 187: Talve L, Alanen K, Tokkanen S, Kalimo H. Videoneuvottelulaitteiden käyttö koulutuksessa ja telepatologiassa. Duodecim 1999; 115: Tangalos E, McGee R. Distance learning at the Mayo clinic. Kirjassa: Lareng L, toim. World Congress on Telemedicine. Toulouse November , s Trott P, Blignault I. Cost evaluation of a telepsychiatry service in northern Queensland. J Telemed Telecare 1998; 4 Suppl 1: 66 8, Urban V, Busert C, Huwel N, Perneczky A. Teleconsultation: a new neurosurgical image transfer system for daily routine and emergency cases a four-year study. Eur J Emerg Med 1996; 3 (1): 5 8. Wootton R. Telemedicine: a cautious welcome. BMJ 1996; 30; 313: Young S, George L D, Lusty J, Owens D R. A new screening tool for diabetic retinopathy: the Canon CR5 45NM retinal camera with Frost Medical Software RIS-lite digital system. J Audiov Media Med 1997; 20(1): HEIKKI LAMMINEN, LL, DI, erikoistuva lääkäri TAYS:n silmätautien klinikka PL 2000, Tampere Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi PERTTI AARNIO, dosentti, ylilääkäri Satakunnan Keskussairaala, kirurgian klinikka Pori ANTTI ALHO, professori, johtava lääkäri JYRI LEPISTÖ, LT, osastonlääkäri Sairaala Orton PL 29, Helsinki RIITTA JOKELA, DI, tutkija TIMO LUMMEVAARA, DI, tutkija Tampereen teknillinen korkeakoulu, Porin yksikkö 2758

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN

Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN Elina Kallio TYYTYVÄISYYS APUVÄLINEESEEN JA APUVÄLINEPALVELUUN QUEST 2.0 TYYTYVÄISYYS MITTARISTOLLA MITATEN Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Pori Kuntoutusohjauksen ja suunnittelun

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2004 Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS

SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Sari Ahlqvist SUSINIEMEN LEIRIKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa

Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa VTT TIEDOTTEITA 2585 Paul Buhanist, Laura Hakala, Erkki Haramo, Katri Kallio, Kristiina Kantola, Tuukka Kostamo & Heli Talja Tietojärjestelmä osaamisen johtamisessa Visiot ja käytäntö VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ

JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ JOTAIN UUTTA, JOTAIN VANHAA, JOTAIN LAINATTUA, JOTAIN SINISTÄ Mika Arvola TIIVISTELMÄ Videoneuvottelutekniikoiden käyttö on arkipäiväistynyt ja yleistynyt erilaisissa yhteyksissä ja uusia käyttökohteita

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa

Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Naisten kokemuksia kohdunkaulan solumuutosten vaikutuksesta elämään ja tuen tarpeesta hoitoprosessin eri vaiheissa Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja AMK Opinnäytetyö 30.5.2008 Olga Heiskanen Tuija

Lisätiedot

DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA DEKOMPRESSIIVISEN HEMIKRANIEKTOMIAN TULOKSET OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Pätsi, Pauli Syventävien opintojen tutkielma Anestesiologian ja tehohoidon klinikka Oulun Yliopisto Syyskuu 2012 Keinänen,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU ESPOO-INSTITUUTTI SELLOHANKE OSAPROJEKTI 3: LANGATTOMIEN VERKKOJEN SOVELLUKSET JA PALVELUT Janne Salolainen Joni Puumalainen Jyri Penttinen Osmo Rentola Vesa Pyykönen Vesa Saarinen

Lisätiedot

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla Kustannusvaikuttavuuden arviointi Virpi Sillanpää 18.9.2014 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palvelupoluilla kustannusvaikuttavuuden arviointi

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot