Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa"

Transkriptio

1 Katsaus Videoneuvottelun ja kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa Heikki Lamminen, Pertti Aarnio, Antti Alho, Riitta Jokela, Timo Lummevaara ja Jyri Lepistö Telelääketieteen julkaisujen määrä on viime vuosina kasvanut eksponentiaalisesti. Tähän saakka artikkeleissa on pääosin kuvattu erilaisia teknisiä ratkaisuja mutta viime aikoina yhä enemmän myös potilasaineistoihin perustuvia tutkimuksia. Selvitimme videoneuvottelupohjaisen konsultaatiojärjestelmän soveltuvuutta ortopedisiin tapauksiin vertaamalla potilaiden tutkimista videoneuvottelun avulla tavanomaiseen menettelyyn. Aineistomme koostui 29:stä Satakunnan keskussairaalan kirurgian poliklinikassa hoidetusta potilaasta. Tutkimme myös suoran nopean kuvansiirron tarvetta. Jos videoneuvottelumahdollisuutta ei olisi ollut, tutkimukseen osallistuneet potilaat olisi ohjattu suoraan Sairaala Ortoniin. Kahdenkymmenen potilaan (69 %) ei olisi tarvinnut mennä tavalliselle vastaanotolle, sillä päätös jatkohoidosta pystyttiin tekemään videokonsultaatiossa. Kaikki tarvittavat röntgenkuvat välitettiin videoneuvottelulaitteiden kautta käyttämällä dokumenttikameraa. Kahdessa konsultaatiossa oli myös mahdollista kokeilla suoraa nopeaa kuvansiirtoa. Potilaat kokivat tämänkaltaisen toiminnan hyvin myönteiseksi. Telelääketieteen mahdollisuudet ovat kasvaneet viime vuosina laitteistojen hinta-laatusuhteen parantuessa. Kirjallisuudesta on löydettävissä kuvauksia telelääketieteen sovelluksista kirurgiassa, patologiassa, radiologiassa, silmätaudeissa, korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa ja ihotaudeissa, mutta tarkemmat selvitykset niiden vaikuttavuudesta sekä taloudellisesta merkityksestä koko terveydenhuollossa puuttuvat yhä (Eide 1994, Crump ja Driscoll 1996, Cheriff ym. 1996, Oakley ym. 1997). Tarvitaan enemmän kliinisiä tutkimuksia, jotta voitaisiin arvioida paremmin telelääketieteen merkitystä (Perednia 1995, Perednia ja Allen 1995, Phillips ym. 1998). Sovelluksien hyödyllisyys ei aina ole itsestään selvää, eikä videoneuvottelu tule koskaan korvaamaan»todellista» tapaamista (Wootton 1996). Usein menetelmiin on kuitenkin tehtävissä suuria parannuksia yksinkertaisin ratkaisuin (Nagle ym. 1992, Kanino ja Ushio 1994). Telelääketieteen merkitys koulutuksessa on joka tapauksessa suuri (Tangalos ja McGee 1995, Lamminen ym. 1999). Tarkoituksemme oli selvittää videoneuvottelun luotettavuutta ortopedisessa konsultaatiossa: onnistuuko hoitopäätöksen siirtäminen konsultoitavalle lääkärille videoneuvottelun ja röntgenkuvien välityksen avulla? Käytimme prospektiivista tutkimusasetelmaa, jossa potilaat tutkittiin sekä videoneuvottelun välityksellä että normaaliin tapaan Ortonissa ortopedin vastaanotolla. Videoneuvottelu kliinisessä lääketieteessä Telekonsultaatiot on todettu varsin hyödyllisiksi verrattuna tavanomaiseen työskentelytapaan mm. arvioitaessa potilaan leikkauskelpoisuutta. Tosin kokemusta on kertynyt vasta vähän (Rollert ym. 1999). Leikkauspäätöksen te- Duodecim 1999; 115:

2 keminen sisältää paljon sellaista, jonka välittäminen videoneuvottelussa on vaikeaa. Diagnostinen luotettavuus on ollut varsin tyydyttävä useissa telekonsultaatioissa. Uusien menetelmien taloudellinen ja toiminnallinen järkevyys on kuitenkin vielä osoittamatta ja laajat, useita erikoisaloja kattavat tulokset puuttuvat. Tähänastiset havainnot pohjautuvat useimpien erikoisalojen osalta varsin suppeisiin potilasryhmiin (Young ym. 1997, Robie ym. 1998). Psykiatriassa videoneuvottelun avulla on todettu saavutettavan merkittäviä säästöjä (Trott ja Blignault 1998). Radiologiassa on pitkään selvitelty kuvansiirtoon liittyviä diagnostisia vaatimuksia (Scott ym. 1993). Toisaalta tilanteissa, joissa kuvista ei ole tarkoitus antaa lausuntoa vaan saada tukea hoitopäätöksiin, päästään usein toiminnalliselta kannalta järkevään lopputulokseen edullisinkin ratkaisuin. Tietokonetomografia- ja magneettikuvien siirto on neurokirurgiassa merkittävää toimintaa monessa yksikössä, ja teknisiä toteutustapoja on useita (Urban ym. 1996, Gray ja Somers 1998). Patologisista sovelluksista on ilmestynyt hiljattain katsaus tässä lehdessä (Talve ym. 1999). Erikoisalat, joilla kuvien merkitys on suuri, ovat luonnollisesti olleet ensimmäisinä kiinnostuneita etäkonsultaatioista. Dermatologiassa päästiin videoneuvottelun avulla 60 potilaan aineistossa 77.2 %:n yhtenevyyteen tavalliseen tapaan ja videoneuvottelujen avulla tehtyjen diagnoosien välillä (Phillips ym. 1998). Conturierin ym. (1998) selvityksessä ortopedit tutkivat viisitoista vanhusta ensin videoneuvottelun välityksellä ja tämän jälkeen tavalliseen tapaan vastaanotolla. Ortopedit pitivät telekonsultaatiota tyydyttävänä kuvan laadun, äänentoiston, kliinisen tutkimuksen ja menetelmän yksinkertaisuuden osalta. Telekonsultaatiot eivät tuottaneet lisätutkimuksia. Kahdessa tapauksessa telekonsultaatio ei tuottanut riittävästi tietoa kliiniseen päätöksentekoon. Ortopedit pitivät tavanomaista menetelmää parempana neljässä tapauksessa ja yhdessätoista tapauksessa yhtä hyvänä. Potilaat luottivat tutkimukseen ja olivat tyytyväisiä siihen. Lambrechtin ym. (1998) laajemmassa selvityksessä kolme ortopedia antoi telekonsultaatioapua kahden vuoden aikana yhteensä 91 kertaa. Konsultaatioissa käsiteltiin murtumien kontrollointia ja hoitoa (39 kertaa), ligamenttivammoja, nivelten turvotusta sekä infektioita (32 kertaa), postoperatiivista seurantaa (16 kertaa) ja dislokaatioita (4 kertaa). Potilaista 62 (68 %) jäi hoitopaikkaansa. Tutkijat pitivät telelääketiedettä vaihtoehtona tarjota ortopedisia palveluita syrjäseuduille. Aineisto ja menetelmät Valitsimme tutkimukseemme Satakunnan keskussairaalan kirurgisen poliklinikan potilaista 29 sellaista henkilöä, jotka olisivat joka tapauksessa saaneet maksusitoumuksen Ortoniin. Potilaat otettiin aikajärjestyksessä kirurgian poliklinikasta. Tarkoituksenamme oli, että potilaat tutkitaan sekä videoneuvottelun välityksellä että Ortonissa. Kuitenkin neljässä tapauksessa potilas ei halunnut tulla Ortoniin tai olisi ollut eettisesti väärin pakottaa hänet siihen, koska ongelma selvisi videoneuvottelun avulla suoraan. Eri menetelmiä verrattiin suorittamalla kysely konsultoivalle lääkärille Porissa sekä potilaalle. Lisäksi Ortonin lääkärit vastasivat kyselyyn heti konsultaation jälkeen sekä potilaan käytyä Ortonissa. Hoitavia lääkäreitä pyydettiin kyselyssä arvioimaan asteikolla 1 5 laitteiden luotettavuutta, käytettävyyttä, välitettyjen röntgenkuvien tasoa, konsultaatiotapahtumaa sekä sen diagnostista tasoa ja koulutuksellista merkitystä. Kysymyksiin, jotka liittyivät konsultaatioiden hyödyllisyyteen, teleneuvottelun ja totunnaisen toimintatavan vertailuun sekä teleneuvottelun koulutukselliseen merkitykseen, pyydettiin vastaamaan joko kyllä tai ei. Potilaat vastasivat asteikolla 1 5 kysymyksiin odotuksistaan ja tyytyväisyydestään konsultaatioihin. Samalla asteikolla he ilmoittivat myös mielipiteensä luottamuksestaan kyseiseen toimintaan. Eri ortopedian sektorit on Ortonissa jaettu vastuualueisiin. Konsultaatioissa oli tämän vuoksi mukana kymmenen eri ortopedia eri vastuusektoreilta. Röntgenkuvilla on suuri merkitys ortopedisten potilaiden hoidossa. Seurantakäyntien yhteydessä potilaat käyvät yleensä ensin röntgenkuvauksessa ja tulevat tämän jälkeen lääkärin vastaanotolle. Muutoin heidän tulisi käydä ensin röntgenkuvauksessa ja seuraavalla kerralla lääkärissä. Tämän vuoksi suora kuvansiirto on tarpeellista, kun käsitellään saman potilaan kuvia kahdessa eri paikassa yhtäaikaisesti. Usein myös vasta konsultaation yhteydessä selviää, mitkä kuvista ovat kulloinkin tarpeen. Kun eri organisaatioilla ei ole yhteistä kuva-arkistoa, ainut tapa kuvien suoraan välittämiseen on sähköinen siirto. Videoneuvottelu toteutettiin PictureTel Concorde videoneuvottelujärjestelmän avulla. Peruslaitteistoon kuuluivat PictureTel -koodekki, henkilökamera, mikrofoni sekä ohjausyksikkö. Koodekilla oli oma 384 kbps:n (3xBRI) ISDN-liittymä (kuva 1). Kahdessa ortopedisessa konsultaatiossa lähetettiin sekä vanhat että uudet röntgenkuvat ja potilastiedot konsultoivalle lääkärille ennen videoneuvottelua. Lähetettävät ku H. Lamminen ym.

3 Kuva 1. Käyttämämme laitteiston koostumus. vat digitoitiin Pinja M600 -skannerilla ja tallennettiin paikallisesti PC:n kiintolevylle. Pentium PC oli varustettu NT käyttöjärjestelmällä, hyvänlaatuisella näytönohjaimella (Matrox Millenium 4MB/PCI), 128 MB:n keskusmuistilla sekä PinjaView -kuvankatseluohjelmalla. Verkko- ja siirtoprotokollana käytettiin TCP/IP:tä (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Ortonin päässä oli vastaava laitteistovarustus. Kuvadatan siirto-ohjelmistona käytettiin FTP (File Transfer Protocol) -asiakasohjelmia ja palvelinohjelmistoja. Satakunnan keskussairaalassa oli Texas Imperial Softwaren 32-bittinen WFTPD-FTP-palvelinohjelma, ja Orton käytti WS-FTP LE-FTP -asiakasohjelmaa. Molemmat yksiköt oli kytketty IP:tä välittävään ATM (Asynchronous transfer mode) LanLink (Local Area Network) -palveluverkkoon, jossa tiedonsiirtonopeudeksi oli konfiguroitu 10 Mbps. Videoneuvottelutilassa sijaitsevat kuvakäsittelytyöasema ja salausasema olivat yhteydessä paikallisen operaattorin toimittamaan Cisco sarjan reitittimeen siten, että kahdella 10/100 Mbps:n verkkokortilla varustettu salausasema erotti fyysisen yhteyden kuvankäsittelytyöaseman ja reitittimen välillä. Verkkotyyppinä oli parikaapelilla toteutettu Ethernet (10BaseT), jossa 10 Mbps:n siirtokaista oli kokonaan omistettu kuvansiirrolle. Instrumentointi Oy:n salausohjelman maksimaalinen toimintanopeus oli 7 Mbps. ATM-verkkoyhteys Satakunnan keskussairaalan ja Ortonin välillä toimi hyvin. Digitaaliset 5 8 MB:n kuvat siirtyivät muutamassa sekunnissa Ortoniin tutkittaviksi. Ongelmatilanteita aiheuttivat lähinnä filmidigitoijan ja työaseman väliset ohjelmasovitukset. Videoneuvottelussa kokeiltiin myös uusien röntgenkuvien näyttämistä dokumenttikameran avustuksella. Kokemukset tästä olivat varsin hyviä. Dokumenttikameran zoomaus- ja tarkennusominaisuudet osoittautuivat riittäviksi kuvien tarkastelun kannalta. Tämä johtuu osittain siitä, että kuvia on katsottu kliinisten ongelmien pohjalta eikä niistä ole ollut tarkoitus antaa tarkempia lausuntoja. Huomio kohdistui ainoastaan vanhojen ja uusien kuvien vertailuun. Muutokset pystyttiin havaitsemaan käytetyllä tekniikalla varsin hyvin. Käytimme myös jalustalla olevaa liikkuvaa kameraa tutkittaessa potilaan kävelyä. Tällaisessa tapauksessa potilas kävelee neuvottelustudiossa tietyssä kohdassa edestakaisin ja kamera seuraa hänen kävelyään. Kävely tapahtuu lääkärien ohjeiden mukaan. Videokamera voidaan kohdistaa myös johonkin tiettyyn osaan tutkittavaa ja tarkentaa kuvaamaan vain määräkohtien toimintaa esimerkiksi selkäsairauksien yhteydessä. Kamera kohdennetaan selkään ja potilas kumartuu ja kääntyy lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkäri voi tällöin tutkia selkärangan toimintaa lähietäisyydeltä halutusta kohdasta. Ohjeita antava lääkäri voi olla joko konsultoitava tai paikalla oleva lääkäri. Kaikki potilaalle kohdistetut pyynnöt kuuluvat kummallekin neuvottelukumppanille laitteistojen välityksellä. Henkilökuntana ortopedisessa videoneuvottelussa olivat potilasta hoitava lääkäri, sairaanhoitaja sekä tekninen tukihenkilö. Sairaanhoitaja vastasi tarvittavien materiaalien, potilastietojen sekä vanhojen ja uusien röntgenkuvien paikallaolosta ja potilaan auttamisesta. Myös röntgenkuvien skannaaminen ja lähettäminen kuuluivat hänen tehtäviinsä. Tekninen tukihenkilö vastasi laitteiston toimivuudesta sekä kameroiden ja muiden apuvälineiden käytöstä. Konsultoivana neuvotteluosapuolena voi olla joko yksi tai useampia lääkäreitä sekä tekninen tukihenkilö. Teknisen Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2755

4 tukihenkilön tarve riippuu tietenkin neuvottelujärjestelmän käytön hallittavuudesta. Lääkäri ja hoitaja selviytyvät konsultaatiosta myös ilman teknistä tukea. Muutaman konsultaation jälkeen teknistä tukihenkilöä ei enää tarvittu tutkimuksessamme. Tulokset Potilaille suoritettuun kyselyyn vastasi 23 (79 %) henkilöä, joista 14 (61 %) oli miehiä. Vastanneista 12 oli alle 20-vuotiaita, kolme vuotiaita, viisi vuotiaita ja kolme yli 60-vuotiaita. Työssä kävi kuusi vastaajaa (26 %). Huomattavaa on, että 12 henkilöä oli alle 20-vuotiaita ja heistä suuri osa oli koululaisia tai opiskelijoita. Kukaan vastanneista ei ollut aiemmin ollut videoneuvottelussa. Videoyhteys toimi luotettavasti joka kerta, vain äänen ja kuvan pieni eriaikaisuus aiheutti lievää harmia. Kaikki potilaat pitivät videokonsultaatiomahdollisuudesta, heidän mielipiteensä konsultaation jälkeen olivat selvästi positiivisempia kuin ennakko-odotukset. Kaikki halusivat olla myöhemminkin mukana tämän kaltaisessa toiminnassa. Suuri osa (18) koki myös pystyneensä kertomaan asiansa videoneuvottelussa hyvin, vain kaksi ilmoitti, etteivät he pystyneet kertomaan kaikkea videokonsultaatiossa. Kahden lääkärin läsnäolo samanaikaisesti oli 19:n mielestä positiivinen asia; yhden mielestä se ei olisi ollut tarpeen. Kaikki potilaat luottivat videoneuvottelun käyttöön lääkärin apuvälineenä. 22 potilasta katsoi videoneuvottelun sopivan myös muihin lääkärissä käynteihinsä. Kaikki suosittelivat muille etäkonsultaatioon osallistumista. Konsultoivana lääkärinä työskenteli Porissa kirurgian erikoislääkäri. Konsultaatioihin kului odotettua vähemmän aikaa. Yksi konsultaatio oli ohi alle kymmenessä minuutissa, suurin osa (14) kesti minuuttia, 11 konsultaatiota minuuttia ja kolme minuuttia. Konsultoiva lääkäri arvioi pystyvänsä hoitamaan seuraavalla kerralla itse samanlaisen tilanteen 13 tapauksessa sekä arveli 16 tapauksessa, ettei kykenisi siihen ensi kerrallakaan. Videoneuvottelu riitti 27 tapauksessa erittäin hyvin ja kahdessa hyvin kliinisen tutkimuksen välittämiseen. Tältä osin tulosta voidaan pitää erinomaisena. Hoitopäätös saatiin 27 tapauksessa. 20 tapauksessa olisi säästytty potilaan lähettämiseltä konsultaation osalta Ortoniin. Videokuvan laatua pidettiin 25 tapauksessa erittäin hyvänä, kahdessa hyvänä sekä kahdessa välttävänä. Kaiken kaikkiaan konsultaatioita pidettiin videoneuvottelun osalta onnistuneina. Kliiniset ongelmat on kuvattu taulukossa 1. Ortonin lääkärit arvioivat videoneuvottelun laadun riittäneen konsultaatioon neljästi erittäin hyvin, 16 tapauksessa hyvin ja kerran huonosti. Kahdeksassa tapauksessa ei vastaaja ollut halunnut arvioida asiaa. Videoneuvottelun avulla välitettyä röntgenkuvaa pidettiin yhdeksässä konsultaatiossa erittäin hyvänä, kahdeksassa hyvänä, yhdeksässä ei osattu sanoa tarkasti, kahdesti ei tarvinnut välittää kuvaa, ja kerran vastaaja ei halunnut arvioida asiaa. Ortonin lääkäreille suoritettiin kysely heti konsultaation jälkeen sekä potilaiden käytyä Ortonissa seurantakäynnillä. Seurantakäyntien jälkeen palautettujen lomakkeiden (n = 23) mukaan Ortonin lääkärit pitivät laitteistoa joko erittäin tai hyvin luotettavana. Erittäin hyvänä tai hyvänä piti videokuvan laatua 22 vastaajaa; yksi ei vastannut. Videoneuvottelu oli riittänyt kliinisen tutkimuksen välittämiseen neljästi erittäin hyvin, 11 kertaa hyvin ja kahdesti huonosti. Kerran vastaaja ei osannut sanoa, ja kuusi ei vastannut kysymykseen. Pohdinta Videoneuvotteluyhteys saatiin aina vaivattomasti aikaan. Teknisenä puutteena oli kuitenkin ajoittain se, että soitto onnistui vain Porista Helsinkiin, mutta ei toisin päin. Kymmenen eri spesialistia Ortonista osallistui konsultaatioihin. Kenellekään heistä ei annettu erillistä koulutusta asiaan, joten laitteet ovat siten varsin helposti otettavissa käyttöön. Dokumenttikamera toimi yllättävän hyvin röntgenkuvien siirtämisessä kliinisten päätöksien tekemiseksi. Tarkoituksenamme oli, että kaikki potilaat kävisivät Ortonissa seurantakäynnillä, mutta neljä tapausta hoitui niin valmiiksi videoneuvottelun avulla, että olisi ollut epäeettistä lähettää potilas yhteensä 460 km:n 2756 H. Lamminen ym.

5 Taulukko 1. Videokonsultaatioiden ja vastaanottokäyntien vertailu. Kliininen ongelma Videokonsultaation tulos Vastaanottokäynnin tulos Työkykyarvio Ei työkykyinen Ei työkykyinen Anisomelia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Anisomelia Päätös TT-tutkimuksen jälkeen Leikkaus Anisomelia Seuranta vuoden päästä Ortonissa Seuranta vuoden päästä Ortonissa Anisomelia Leikkaus Leikkaus Nilkka Leikkaus Leikkaus Nilkka Kipsin poisto Kipsin poisto Nilkka Leikkaus Leikkaus Selkä Magneettikuvaus ja seuranta Ortonissa Konservatiivinen hoito Selkä Leikkaus, vältettiin yksi käynti Ortonissa Leikkaus Selkä (Mb. Scheuerman) Korsettihoito Korsettihoito Selkä (skolioosi) Päätös Ortonissa käynnistä, mahd. korsetti Korsettihoito Selkä (skolioosi) Ei leikkausta, ei korsettia Ei leikkausta, ei korsettia Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Selkä (skolioosi) Lisäkuvia, päätös sitten Potilas ei tullut Selkä (skolioosi) Ortonissa seuranta vuoden päästä Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Endoproteesi (lonkka) Leikkaus Leikkaus Endoproteesi (polvi) Leikkaus Leikkaus Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Endoproteesin seuranta (lonkka) Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Normaali leikkauksen jälkeinen tilanne Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Tukipohjalliset Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Jalkaterä Konservatiivinen hoito Ei käyntiä, asia selvisi telekonsultaatiossa Lonkan dysplasia Lisäkuvia, päätös sitten Konservatiivinen hoito Hypoplasia, käsi Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Lopullinen hoitopäätös ei mahdollinen Polvi Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito Olkapää EMG-seuranta, mahdollinen leikkaus Leikkaus Lavanpäällyshermon hermovaurio Leikkaus Leikkaus Ranteen epästabiilius Konservatiivinen hoito Konservatiivinen hoito matkalle. Potilaiden kokemukset olivat myös hyvin positiiviset. ATM-pohjaisesta tiedonsiirrosta on toiminnassa hyötyä, koska uusimmat kuvat potilaasta ovat heti käytettävissä konsultaatiossa. Myös nopeammasta videoneuvottelutekniikasta olisi hyötyä kuitenkaan. Tätä nykyä ATM:n käyttö tällaisissa yhteyksissä ei ole taloudellisesti perusteltua. Kokeilussa ollut ATM-sovellus oli todellisessa käytössä vain kahdessa konsultaatiossa. Tekniset ominaisuudet ovat järjestelmän pullonkaula: niissä on vielä paljon parannettavaa. Teknisten osa-alueiden tarkempi selvittäminen on tarpeen. Tärkeimpiä jatkokehitysalueita ortopedisissa konsultaatioissa ovat kuva-arkiston hyödyntäminen niin, että Ortonin konsultoiva lääkäri hakee tarvittavat standardin mukaiset (DICOM 3.0) ortopediakuvat keskussairaalan arkistosta, sekä konsultaation mahdollistaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymille ja terveyskeskuksille, joilla on digitointi- ja videoneuvottelulaitteet käytettävissään. Hyvin raskaiden leikkauspäätöksien tekeminen oli Ortonin ortopedien mielestä vaikeaa siihen liittyvien monien inhimillisten seikkojen vuoksi. Kyselylomakkeen kysymykset olivat suljettuja ja sopivat huonosti pieneen ja varsin heterogeeniseen potilasaineistoon. *** Tämä tutkimus tehtiin yhteistyössä FinnetComin sekä Instrumentointi Oy:n (tietoturvaratkaisu) kanssa. Heille sekä sairaala Ortonin ja Satakunnan keskussairaalan henkilökunnalle etenkin johtavalle lääkärille Pentti Rantaselle sekä professori Pekka Loulalle suuret kiitokset. Videoneuvottelun ja ATM-kuvansiirron hyväksikäyttö ortopedisissa konsultaatioissa 2757

6 Kirjallisuutta Cheriff A D, Schulam P G, Docimo S G, Moore R G, Kavoussi L R. Telesurgical consultation. J Urol 1996; 156: Crump W J, Driscoll B. An application of telemedicine technology for otorhinolaryngology diagnosis. Laryngoscope 1996; 106: Eide T J, Nordrum I. Current status of telepathology. Apmis 1994; 102: Lambrecht C J, Canham W D, Gattey P H, McKenzie G M. Telemedicine and orthopaedic care. A review of 2 years of experience. Clin Orthop Related Res 1998; 348: Lamminen H, Salminen L, Uusitalo H. Teleconsultations between general practitioners and ophthalmologists in finland. J Telemed Telecare 1999; 5: Nagle J P, McMahon K, Barbour M, Allen D. Evaluation of the use and usefulness of telephone consultations in one general practice. Br J Gen Pract 1992; 42: Oakley A M, Astwood D R, Loane M, Duffill M B, Rademaker M, Wootton R. Diagnostic accuracy of teledermatology: results of a preliminary study in New Zealand. N Z Med J 1997; 28: Perednia D A. Telemedicine system evaluation and a collaborative model for multi-centered research. J Med Systems 1995; 19: Perednia D A, Allen A. Telemedicine technology and clinical applications. Am Med Assoc 1995; 273: Phillips C M, Burke W A, Shechter A, Stone D, Balch D, Gustke S. Reliability of dermatology teleconsultations with the use of teleconferencing technology. J Am Acad Dermatol 1998; 39: Robie D K, Naulty C M, Parry R L, ym. Early experience using telemedicine for neonatal surgical consultations. J Pediatr Surg 1998; 33: ; discussion Rollert M K, Strauss R A, Abubaker A O, Hampton C. Telemedicine consultations in oral and maxillofacial surgery. J Oral Maxillofacial Surg 1999; 57: Scott W W, Rosenbaum J E, Ackerman S J, ym. Subtle orthopaedic fractures: teleradiology workstation versus film interpretation. Radiology 1993; 187: Talve L, Alanen K, Tokkanen S, Kalimo H. Videoneuvottelulaitteiden käyttö koulutuksessa ja telepatologiassa. Duodecim 1999; 115: Tangalos E, McGee R. Distance learning at the Mayo clinic. Kirjassa: Lareng L, toim. World Congress on Telemedicine. Toulouse November , s Trott P, Blignault I. Cost evaluation of a telepsychiatry service in northern Queensland. J Telemed Telecare 1998; 4 Suppl 1: 66 8, Urban V, Busert C, Huwel N, Perneczky A. Teleconsultation: a new neurosurgical image transfer system for daily routine and emergency cases a four-year study. Eur J Emerg Med 1996; 3 (1): 5 8. Wootton R. Telemedicine: a cautious welcome. BMJ 1996; 30; 313: Young S, George L D, Lusty J, Owens D R. A new screening tool for diabetic retinopathy: the Canon CR5 45NM retinal camera with Frost Medical Software RIS-lite digital system. J Audiov Media Med 1997; 20(1): HEIKKI LAMMINEN, LL, DI, erikoistuva lääkäri TAYS:n silmätautien klinikka PL 2000, Tampere Jätetty toimitukselle Hyväksytty julkaistavaksi PERTTI AARNIO, dosentti, ylilääkäri Satakunnan Keskussairaala, kirurgian klinikka Pori ANTTI ALHO, professori, johtava lääkäri JYRI LEPISTÖ, LT, osastonlääkäri Sairaala Orton PL 29, Helsinki RIITTA JOKELA, DI, tutkija TIMO LUMMEVAARA, DI, tutkija Tampereen teknillinen korkeakoulu, Porin yksikkö 2758

HealthPresence etätutkimusyksikkö

HealthPresence etätutkimusyksikkö Global Technology Services Integrated Communications Services Terveydenhuollon ATK-päivät HealthPresence etätutkimusyksikkö Sami Kuronen, IT arkkitehti/global SME Merkittävimmät haasteet terveydenhuollon

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010

Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Etälääkäripalvelut kokemuksia entä tulevaisuus? Olavi Timonen LT Ylilääkäri Oulunkaaren kuntayhtymä 14.9.2010 Esityksen sisältö Etäkonsultaatiot Etävastaanotot Diabetes etävastaanotto Verkkopalvelut Videopuhelin

Lisätiedot

SCID- haastatteluiden käyttöönotto

SCID- haastatteluiden käyttöönotto Liite 12 SCID- haastatteluiden käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatriassa Yhteenveto koulutukseen osallistuneille tehdystä kyselystä Vähäkainu Johanna & Minna Nevalainen [28.2.2014 päivitetty

Lisätiedot

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft

Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft Etäterveydenhuolto todellisuutta, mahdollisuus vai utopiaa? Tiina Vuononvirta, TtT, ft 5.6.2013 Etäterveydenhuolto terveyspalveluiden tuottamista ja terveyteen liittyvän tiedon välittämistä tieto- ja viestintäteknologian

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Ortopedisten potilaiden ohjaus. Johansson Kirsi, TtM (väit ) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ortopedisten potilaiden ohjaus Johansson Kirsi, TtM (väit.3.11.2006) Lehtori ma. Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos Ohjaus ortopedisessa hoitotyössä Ohjaus keskeinen toiminto hoitotyössä Laki potilaan

Lisätiedot

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus

Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com. Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Sami Perälä, Eptek ry sami.perala@lifeit.com Eino Ignatius, Tampereen yliopistollinen sairaala / Suusairauksien klinikka ja Seinäjoen terveyskeskus Matti Rekiaro, Seinäjoen keskussairaala / Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013

Anna-Maija Koivusalo 16.4.2014. Kivuton sairaala projekti vuonna 2013 Anna-Maija Koivusalo 16.4.214 Kivuton sairaala projekti vuonna 213 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kahdeksannen kerran syksyllä 213 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Terveystalo Kampin Sport-osaajat

Terveystalo Kampin Sport-osaajat Terveystalo Kampin Sport-osaajat TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Eija Piippo-Savolainen LT, erl KYS/ lastenreumapkl Lastenreuman esiintyvyys Suomessa: n. 2 400 lastenreumaa sairastavaa lasta

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä

Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä 18.5.2014 Kokemuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikka ja miten potilastiedot välittyvät uuden ja vanhan hoitopaikan välillä Jyväskylässä 20.5. 2014 vastuualuejohtaja Ari Kukka, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus

Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Alueellinen kuvien käyttö, johtava Iaakari Tuomo Pääkkönen, Suomussalmen terveyskeskus TERVEYDENHUOLLON 27.

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto

Mini-interventio erikoissairaanhoidossa. 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Mini-interventio erikoissairaanhoidossa 12.10.2011 Riitta Lappalainen - Lehto Kuuluuko interventio erikoissairaanhoitoon? - Sairaalassa potilaiden tulosyyn taustalla usein päihteiden käyttö (n. 20 %:lla

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012

HIMSS European EMR Adoption Model. Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS European EMR Adoption Model Ari Pätsi Terveydenhuollon ATK päivät Helsinki 15 16.05. 2012 HIMSS Analytics Europe on myöntänyt 23.04.2012 Itä-Savon sairaanhoitopiirille EMR Adobtion Model -tason 6.

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen

Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen. 11.2.2010 Veijo Lesonen Keksinnöstä liiketoiminnaksi ansaintamallin rakentaminen 11.2.2010 Veijo Lesonen Mediracer Oy EMG Laboratoriot Oy (1987- ) Vahva substanssi kliinisen neurofysiologian (knf) erikoisalalta Potilailla pitkät

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 20.5.2016 Kehittäjäsairaanhoitaja Johanna Pekkilä, JYTE avosairaanhoito Alkutilanne Sepelvaltimotautia

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy

Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus. ErgoMedi Oy Kaufmann Agency: ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy ErgoFinger koekäyttötutkimus ErgoMedi Oy Tulokset 31.1.2014 Kaufmann Agency on suomalainen kansainvälisesti toimiva terveysviestinnän asiantuntijayritys,

Lisätiedot

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA 15.10.2013 TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto

Väestön ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta. Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto n ja lääkärikunnan näkemyksiä terveydenhuollon tulevaisuudesta Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveydenhuollon digitalisaatioon Kyselyt terveydenhuollon

Lisätiedot

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA

SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA SPORT-LÄÄKÄRIT KAMPISSA 19.9.2013 TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Taustaa Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 29.4.2004: Kunnalla on velvollisuus järjestää kroonisen glaukooman hoito ja sen seuraamiseksi

Lisätiedot

Erikoissairaanhoito terveysasemalle onko telelääketieteestä apua? Heikki Lamminen LT, DI 20.4.2009

Erikoissairaanhoito terveysasemalle onko telelääketieteestä apua? Heikki Lamminen LT, DI 20.4.2009 Erikoissairaanhoito terveysasemalle onko telelääketieteestä apua? Heikki Lamminen LT, DI 20.4.2009 Erikoislääkäri, Sastamalan perusturvakuntayhtymä Dosentti, Tampereen teknillinen yliopisto, signaalinkäsittely

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEEN YKSIKKÖ LASTENTAUTIEN LISÄKOULUTUSOHJELMA LASTEN INFEKTIOSAIRAUDET Vastuuhenkilö: professori Matti Korppi (lasten infektiosairaudet) Kouluttajat: Dos. Merja Helminen, professori

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

SYDÄNINFARKTIPOTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN

SYDÄNINFARKTIPOTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN SYDÄNINFARKTIPOTILAAN PSYYKKINEN TUKEMINEN Terveyden edistämisen seminaari 3.3.2009 Aila Ruuth-Setälä Salon aluesairaala, sisätautien yksikkö Osastonhoitaja, TtM Sisätautien yksikön ja yleissairaalapsykiatrian

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros

Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Netti ja virtuaaliset palvelut psykiatriassa Terveyttä Lapissa päivät 8-10-2014 Ylilääkäri Sanna Blanco Sequeiros Virtuaaliset palvelujen monimuotoisuus Videovälitteinen työ Itsehoito ohjelmat Mobiilisovellutukset

Lisätiedot

HYVÄneuvottelukunnan 7.3.2013. Toimitusjohtaja Juha Aarvala, KTM 0400 667 795 juha.aarvala@orton.fi

HYVÄneuvottelukunnan 7.3.2013. Toimitusjohtaja Juha Aarvala, KTM 0400 667 795 juha.aarvala@orton.fi HYVÄneuvottelukunnan kokous 7.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Aarvala, KTM 0400 667 795 juha.aarvala@orton.fi HYVINVOINTIA JA ELÄMÄNLAATUA ORTON INVALIDISÄÄTIÖ - Ihminen on luotu liikkumaan - Liiketoiminta

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Ranneluumurtumat Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Esityksen sisältö Yleistä Triquetrum Trapezium Capitatum Lunatum Pisiforme Hamatum Veneluu Yleistä Jaetaan: Perilunaarisiin Aksiaalisiin

Lisätiedot

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013

Kysely kandien kesätöistä 2013. Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kysely kandien kesätöistä 2013 Yhteenveto lääketieteen kandien kyselystä Tiedot kerätty syyskuussa 2013 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä syyskuussa 2013.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY

Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT. Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Terveyttä mobiilisti -seminaari 8.12.2011 VTT Ville Salaspuro ville.salaspuro@mediconsult.fi Mediconsult OY Medinet mahdollistaa sähköisen hoidon ammattilaisen ja potilaan välillä. Medinet toimii myös

Lisätiedot

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö

Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa. Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Uudet toimintamallit alueellisessa strategiassa Antti Turunen, LT, ylilääkäri Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, yleislääketieteen toimintayksikkö Toimintastrategia ja tietohallinto: Perusperiaatteet

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa

Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen arvioinnissa Päivi Valta Osastonylilääkäri, anestesia HYKS, Jorvin sairaala 19.05.2008 Kokemuksia sähköisestä asioinnista leikkauspotilaan esitietojen huomioimisessa, hoidon suunnittelussa sekä saatujen terveyshyötyjen

Lisätiedot

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali

Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Trauma-teamin toimintaperiaatteet Anestesiakurssi 18.3.2011 Naantali Olli Väisänen, LT Anestesiologian erikoislääkäri Lääketietellinen johtaja, yliopettaja Arcada Vammapotilaan hoitopolku Potilaan prehospitaalinen

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen

Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on internet, miten se toimii? Mauri Heinonen Mikä on Internet? Verkkojen verkko Muodostettu liittämällä lukuisia aliverkkoja suuremmaksi verkoksi Sivustojen tekemiseen käytetään kuvauskielta HTML

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Sädehoitoon tulevalle

Sädehoitoon tulevalle Sädehoitoon tulevalle Satakunnan sairaanhoitopiiri Sädehoitoyksikkö Päivitys 10//2015 Päivittäjä MM, mi Tämä opas on selkokielinen. Saat siitä tietoa helposti ja nopeasti. Ohjeen laatinut: Satakunnan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

40 vuotta potilaan parhaaksi

40 vuotta potilaan parhaaksi 40 vuotta potilaan parhaaksi TULE-potilaiden hoidon kehittäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella Liisamari Krüger Fysiatrian erikoislääkäri, LT Osastonylilääkäri HUS/Hyvinkään sairaala HS 10.11./ HS 11.11.

Lisätiedot

Selvitys harvinaisten sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen osaamisesta Suomessa STM, VTM Elina Rantanen

Selvitys harvinaisten sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen osaamisesta Suomessa STM, VTM Elina Rantanen Selvitys harvinaisten sairauksien diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen osaamisesta Suomessa STM, VTM Elina Rantanen Katja Aktan-Collan 7.9.2012 Taustaa Euroopan unionin neuvosto on vuonna 2009 antanut

Lisätiedot

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007

TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA. Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 TEKONIVELLEIKKAUS COXASSA Marita Mikkola Minna Nyrhi 06.09.2007 Poliklinikka Potilaat tulevat Coxaan terveyskeskus-, sairaala- tai yksityislää ääkärin lähetteelll hetteellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja

Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja Viiveet keuhkosyövän diagnostiikassa ja hoidossa Johanna Hietamäki Tutkija, Lääk.yo Esityksen kulku Kehittämishankkeen esittely Toteutettu selvitys Menetelmät, aineisto Tulokset Johtopäätökset ja jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille

Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille kuntoutus Riikka Shemeikka VTT, erikoistutkija Hanna Rinne VTM, tutkija Erja Poutiainen FT, dosentti, tutkimusjohtaja Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit

Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Kliinisten hoitopalvelujen tuottavuustoimet, vuoden 2016 raamiin sopeuttaminen ja sen aiheuttamat riskit Leena Setälä, paj KYS Kliiniset hoitopalvelut Sairaanhoitopiirien vertailussa PSSHP:n toimintakulut

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn

Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Kaikki analogiset järjestelmät digitaalisiksi ja verkkokäyttöisiksi - jo tänään Kustannustekkuutta ja joustavuutta työskentelyyn Terveydenhuollon 29. ATK-päivät Jyväskylä 25-27.5.2003 Verkostoitumisen

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa

Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa Internetin avulla tuloksiin päiväkirurgisen potilaan ohjauksessa Katja, Heikkinen *TtM, sh, TtT-opiskelija, pt.tuntiopettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos; Turun AMK, terveysala; katheik@utu.fi

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

SOY:N ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ARVIOINTI TÖÖLÖN SAIRAALA 2008

SOY:N ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ARVIOINTI TÖÖLÖN SAIRAALA 2008 SOY:N ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ARVIOINTI TÖÖLÖN SAIRAALA 2008 AUDITOIJAT Heikki Kröger Markku Järvinen Tero Yli-Kyyny Kuopion yliopisto Tampereen yliopisto Erikoistuvien edustaja, KYS Töölön sairaalan

Lisätiedot

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari

AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari AMANUENSSIN KIRJA Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka versio 1.2, 2010 Teemu Kinnari Amanuenssin kirja palautetaan harjoittelun päätyttyä Lääketieteellisen tiedekunnan kansliaan: PL 20, (Tukholmankatu

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Suomalaisnuorten elämäntaidot ja terveystottumukset Lasse Kannas Terveyskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos Educa 2015, Helsinki Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot