EXPLORING THE IMPACT AND RELEVANCE OF GROUP RELATION WORK WITHIN AND BEYOND ITS NETWORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EXPLORING THE IMPACT AND RELEVANCE OF GROUP RELATION WORK WITHIN AND BEYOND ITS NETWORK"

Transkriptio

1 BELGIRATE IV EXPLORING THE IMPACT AND RELEVANCE OF GROUP RELATION WORK WITHIN AND BEYOND ITS NETWORK - Ter%u Malon rapor. kokemuksistaan konferenssissa November 2012 Background Ensimmäinen kansainvälinen Belgirate Conference, teemana Group RelaFons Conferences: Reviewing and Exploring Theory, Design, Role- Taking and ApplicaFon pide.in vuonna Konferenssi keski%yi tarkastelemaan ensimmäisen Leicester Group RelaFons Conference:n 1957 jälkeen tapahtunu%a kehi%ämistyötä. The Leicester Conference:sta on tullut perusmalli eri maissa järjestetyille konferensseille, mu%a vuosien varrella niihin on tullut vaiku%eita joko FetoisesF tai Fedostama%a, myös psykoanalyy.sesta teoriasta ja käytännöistä aivan samoin kuin yhteiskuntafeteiden, kul%uurin, uskonnon, henkisyyden ja maanfeteenkin alueilta. Tämän lisäksi oleelliset ryhmäsuhdekonferenssien elemenft siirtyivät muhinkin konteksteihin kuten theme confrences teemakonferensseihin, organisaafokonsultaafon koulutusohjelmiin, akateemiseen johtamiskoulutukseen ja organisaafointervenfoihin. Vuodesta 2003 Belgirate konferenssista on tullut osa verkoston tradifota, toteutuen joka kolmas vuosi ja perustuen aiempien konferenssien kokemuksille ja havainnoille (explorafons). Konferensseista on lähtenyt muotoutumaan oma toiminnallinen kokonaisuutensa, kansainvälinen group relafons työn ammafnharjoi%ajien ja organisaafoiden verkosto. Nämä toimijat järjestävät konferensseja ja niiden sovellutuksia ympäri maailmaa: ajoi%ain yhteistyössä, jolloin niissä on lukuisa määrä erilaisia oppimistapahtumia yhtä lailla kuin Feteellistä tutkimustyötä ja kirjoituksia. Belgirate IV konferenssissa keskitytään tämän verkoston toimijoiden ja heidän edustamiensa organisaafoiden vaiku%avuuteen ja merki%ävyyteen. Kuten aiemminkin konferenssissa yhdistyvät sekä Feteelliseen työhön kuuluva tutkimuspapereiden esi%ely keskusteluineen e%ä tässä - ja - nyt työote ja reflektoivat tapahtumat. Belgirate IV konferenssia sponsoroivat the Group RelaFons Programme of the Tavistock InsFtute of Human RelaFons; OFEK, OrgnizaFon, Person, Group- the Israeli AssociaFon for the Study of Group and OrganizaFonal Processes; ja the A.K.Rice InsFtute for the Study of Social Systems. Konferenssin perustehtävä Tarjota mahdollisuuksia oppia kokemuksista ja tutkia group rela3ons verkoston vaiku6avuu6a ja merki6ävyy6ä yhtä lailla verkoston sisällä kuin sen ulkopuolellakin.. Neljännessä kansainvälisessä konferenssissa oli yhteensä 97 osallistujaa yhdeksästätoista eri maasta. Olya Khaleelee totesi Flaisuuden avauskeskustelussa, e%ä hän kokee nyt, e%ä ryhmäsuhdekoulukunta on aidosf globaali liike, kun uusia maita mm. Etelä- Amerikasta on lii%ynyt tradifon piiriin. KEYNOTE PRESENTATION

2 Mannie Sher: The Oidipus Complex, CreaPvity and the the Legacies of Group RelaPons Intellectual Parents Mannie Sherin alustuksesta itselleni väli%yi kaksi pääteemaa Oidipus ja luovuus sekä globaalin talouden kaoo.suus ja kompleksisuus. Hän pohf alustuksessaan jänni%eitä tuhoavuuden ja uusiutumisen, kateuden ja myönteisyyden sekä oppimisen halun välillä. Hän totesi, e%ä konsulfn pyrkimyksenä on rakentaa yhtey%ä eri dikotomioiden välille, seisoa niitä yhdistävällä sillalla ja olla yhtä aikaa kosketuksissa kumpaankin ympäristöön lii%äen niitä omalla toiminnallaan toisiinsa. Konsul. kanna%elee ja tukee lii%ymistä siten, e%ä tunteille on Flaa ja uusia mahdollisuuksia voidaan tunnistaa. Suurissa ryhmissä näy%äytyy yksilön sisäisen ja ulkoisen, tuhon, kateuden, kiinnostuksen ja uusiutumisen vastapoolit. Yritysjohdon haasta%eluissa nämä jänni%eet näkyvät johdon kokemuksina musertavasta yksinäisyydestä, epäfetoisuudesta ja avu%omuudesta: konsulfn edessä voi antaa omille tunteille, surulle ja kyynelille Flaa ja konsul.na olla aidosf läsnä. OPEN SPACE SESSION The Grubb InsPtute: Passion Purpose and Potency - Grubb Transforming Experience Framework (TEF) Bruce Irvine Grubb InsFtuuFsta kertoi heidän kokemuksistaan uusia perinteisen group relafons konferenssin rakenne%a ja toimintatapaa. Peruslähtökohta on se, e%ä kutsutaan osallistujat mukaan co- creafon prosessiin, rakentamaan yhdessä konferenssin toteutusta. Konferenssi luodaan hyvin pitkälf yhdessä, vain aika, paikka ja tapahtumien kuvaukset ovat valmiina, muuten tarkempi rakenne, sisältö ja sovellustapahtumat suunnitellaan kulloisenkin osallistujaryhmän kanssa. Osallistujat valitsevat johtoon muutaman edustajan ja kaikki johdon tapaamiset ja keskustelut ovat julkisia ja kaikille avoimia. Samoin kaikki johdon ja tapahtuman konsul.en väliset keskustelut ovat julkisia, vain konsul.ryhmä voi pitää keskenään muilta sulje%uja tapaamisia, kaikki muut jaetaan. Yrityksellä, joka lähe%ää konferenssiin enemmän kuin neljä osallistujaa, on mahdollisuus vaiku%aa tapahtuman toteutumiseen myös lähe%ämällä oman edustajansa mukaan konferenssin johtoon täysivaltaisena johdon jäsenenä suunni%elemaan toteutusta ja ohjaamaan tapahtumaa. Konsulteille tapahtuma on erityisen haasteellinen ja oman roolin määri%ely ja hallinta on vaikeaa, koska tapahtuma muotoutuu kaiken aikaa, ennakoinf on vaikeampaa ja oppimisympäristö kompleksinen. PARALLEL PRESENTATIONS: The Rothschild 117 Project Dreaming in the Boulevard Rothschild 117 Project oli israelilaisten OFEK- järjestön edustajien kuvaus parin vuoden takaisesta keskiluokan kapinasta, jossa vähän alle ja vähän yli 30- vuofaat siirtyivät kadulle Rothschild Avenuelle protestoimaan oman taloudellisen Flanteesta puolesta. He kokivat, e%ä hyvinvoiva yläluokka ja köyhempi luokka maksa%avat heillä kaiken ja he puolestaan myös haluavat samoin aivan kaiken ja vielä vähän enemmän. ProtesF jatkui neljä viikkoa ja protestoijat asuivat teltoissa kadulla. OFEK:n jäsenistä eräs oli kulkenut protesfliikkeen alussa kadulla ja huomannut olevansa ikään kuin keskellä insftufonal event - tapahtumaa ja hän rupesi mie.mään, mitä järjestö voisi kenfes group relafon liikkeen pui%eissa tehdä. Hän o. yhtey%ä järjestön puheenjohtajaan ja ehdo., e%ä he voisivat järjestää protestoijille social dreaming tapahtuman. Puheenjohtaja tyrmäsi ajatuksen mm. siksi, e%ä hänestä OFEC ei voi sitoutua polii.sesf, jolloin ko. jäsen ehdo., e%ä entä jos OFEK on mukana tutkimassa ja

3 havainnoimassa tapahtumaa? Tämä koe.in mahdolliseksi ja siten OFEK saa%oi osallistua ja tuki tapahtumaa tarjoamalla mm. oman sähköposfjärjestelmänsä järjestäjien käy%öön. Mukana olleet jäsenet järjesfvät ko. Flaisuuksia joka ilta ja viikonloppu. Protestoijat osallistuivat Flaisuuksiin jakaen kokemuksiaan ja uniaan. Kokoontumispaikaksi muutaman tunnin Flaisuuksille vakiintui leikkiken%ä. OFEK osf mikrofonit ja oli mukana toteutuksessa tapahtuman loppuun asf. OFEKin sisällä tapahtumaan osallistuminen aiheu. lukuisan määrän risfriitaflanteita ja vastakkainase%eluja, joita se joutui ratkomaan koko ajan. Yhdistyksen sähköposfjärjestelmä tukkeutui ja jäsenistön näkemykset järjestön roolista tapahtumassa olivat varsin voimakkaita puolesta ja vastaan. OFEKin puheenjohtaja totesi, e%ä he järjestönä elivät ja kokivat sisäisesf paralleeliprosessin, samat jänni%eet ja asetelmat kuin protesfliike suhteessa vallassaolijoihin ja hallitukseen. OFEKlaisilta kysy.in, e%ä vieläkö lähfsi%e mukaan, jolloin vastaukset olivat varsin varovaisia, mu%a samaan aikaan he totesivat myös, e%ä ko. tapahtuman jälkeen heidän konferenssissa ovat olleet eri%äin suosi%uja ja täynnä. Authority and Leadership in Recovery from AddicPon USA:ssa on kokeiltu muutamia kertoja yhdistää addikfoiden hoitoprosessissa 12 askelta ja Group RelaFons Conference työskentelyt toisiinsa, jolloin tapahtumat toimivat limi%äin ja sisäkkäin, eri työtapoja ja o%eita yhdistäen. Tilaisuuksien osallistujina on ollut sekä poflaita, opiskelijoita, hoitohenkilökuntaa e%ä terapeu%eja. Kaikki anonyymisf. Tämä roolien ja suhteiden kirjo on aiheu%anut Flaisuuksiin sisälle valtaisan kaaoksen ja tuo%anut myös rooleista poikkeamisia. Tapahtuman kesto on ollut kolme pitkää päivää ja se on tuo%anut erityisesf tapahtuman konsul.en ja johdon välille risfriitoja ja jänni%eitä, joita ei ole pysty%y purkamaan. Osa Flaisuuksissa konsul%eina olleista alustajista ei itsekään kokemuksen jälkeen uskonut tähän metodien yhdistämiseen ja sen toimivuuteen. Osa konsulteista taas totesi, e%ä suhteet auktoritee%eihin ovat hoitoprosessissa avainasemassa ja niiden tutkimiselle tämä yhdistäminen tarjoaa hyvät pui%eet. Osallistujia oli haastateltu konferenssin jälkeen ja he kokivat oppineensa sekä ryhmäsuhteista e%ä johtajuudesta e%ä itsestään ja omista reagoinftavoistaan. Samoin kokemus oli, e%ä konferenssi vahvisf sitoutumista 12 askeleen prosessin. Vaikutelmaksi kaiken kaikkinensa jäi, e%ä tämä yhdistäminen oli ollut eri%äin kompleksista ja se aidosf herä. vahvoja risfriitaisia kokemuksia mukana olleiden konsul.en keskuudessa. Osa ei aikonut koskaan enää olla mukana ja osa koki, e%ä malli toimii ja he ovat mukana jatkossakin. Samalla konsulft kuitenkin totesivat, e%ä Fe%äväsF prosessissa ei kuitenkaan ole haavoite%u ketään. EXPLORATORY EVENT Tapahtuman tehtävänä on tutkia konferenssiin ja sen teemaan sisältyviä 6edoste8uja ja 6edostama8omia voimia, jänni8eitä ja merkityksiä. Oppimistapahtuman avausflanteessa kaikki konferenssin osano%ajat ovat kokoontuneet saliin, tuolit on järjeste%y täysin sa%umanvaraisesf. Eliat Aram avaa tapahtuman todeten, e%ä Exploratory Event tarjoaa mahdollisuuden tutkia ja kokea Group RelaFons ilmiöitä co- creafon, yhdessä luoden, hengessä. Hän kertoo tapahtuman aikataulun ja Flat ja sen jälkeen istuutuu paikalleen. Seuraa hetken hiljaisuus, yhtään kysymystä tai kommen.a tapahtuman tehtävään ja toimeksiantoon lii%yen ei esitetä, mu%a muutaman minuufn kulu%ua osallistujat alkavat kertoa aiheista, joiden tutkimisesta he itse ovat kiinnostuneita. Osa

4 aiheen esi%äjistä kuvaa taustaa sille, miksi juuri tämä aihe on laajemminkin kiinnostava. Osa kertoo vain aivan lyhyesf oman intressinsä asiaa kohtaan. Eräs kokeneemmista osallistujista kuvaa kiinnostuksensa kohteena olevan tutkia opfmismia, nuorempi jäsen puolestaan interne.ä kohtauspaikkana, joku Fedostama%oman ja Fetoisen suhde%a. Suunnilleen viidentoista minuufn kulu%ua tapahtuman avauksesta opfmismi teeman ehdo%aja nousee ja ilmoi%aa lähtevänsä alakertaan toivoen, e%ä kiinnostuneet tulisivat mukaan. Huoman nousevani tuoliltani ja totean, e%ä muutama muukin, viisi henkilöä kaikkinensa, lii%yy nopeasf ja spontaanisf mukaan. Kaikki muut jäävät istumaan vielä paikoilleen eikä lähtöömme reagoida meidän kuultemme mitenkään. Menemme alas ja jätämme ilmoitustaululle Fedon siitä, mistä meidät löytää. Keskustelu käynnistyy väli%ömäsf itse kunkin kertoessa miksi halusi tutkia nimenomaan tätä teemaa. Ilmapiiri on innostunut, kiinnostunut ja lämmin. Käymme keskustelua tunnin verran ja toteamme, e%ä olisi hyvä saada aikaan jonkinlaista vuoropuhelua eri ryhmiin ja kuulla, mitä he tekevät. Sovimme, e%ä teemme ensimmäisen kierroksen eri ryhmissä ja Floissa, kerromme aiheestamme ja kuulostelemme, mitä muissa ryhmissä on syntymässä. Pala%uamme takaisin toteamme, e%ä ryhmien Flanteet vaiku.vat varsin varovaiselta, jänni%yneiltä ja osin nihkeiltäkin. Seuraava n jakson alussa tulevat ensimmäiset tarkkailijat/ viesfntuojat muista ryhmistä ryhmäämme. Me huomaamme haluavamme tutkia vaiku%amista enemmänkin ja ehdotamme erilaisia vaihtoehtoja tutkia vaiku%avuu%a ja opfmismia. Pohdimme tutkimista tämän ryhmän sisällä, konkree.sta mahdollisuu%a kokeilla voiko muihin ryhmiin vaiku%aa ja jos niin millä keinolla ja välineillä. Itse ehdotan, e%ä voisimme kokeilla jonkin konkree.sen Flanteen järjestämistä: tämä herä%ää vahvan keskustelun, osa olisi valmis kokeilemaan ja osa taas ei missään tapauksessa, koska kokisi sen olevan suora provokaafo. Aihe%a pyöritetään vielä hiukan ja ehdotuksestani luovutaan. Sen sijaan todetaan, e%ä entä jos tarjoamme joitakin hypoteeseja ja tutkimme niiden kau%a tapahtumaa ja Flanne%a? Muotoilemme yhdessä hypoteesin ja sovimme, e%ä käymme esi%ämässä sen eri ryhmissä, kysymme heidän näkemyksiään hypoteesista ja herätämme siten keskustelua ja samalla saamme myös tutkimisen Flaa opfmismi- teemalle. Liikumme pareissa ja ehdimme juuri raportoida toisillemme nopeat reakfot ryhmistä ennen päivän pää%ymistä. Ryhmäämme on lii%ynyt pari uu%a jäsentä mukaan, jotka on kaikki toivote%u tervetulleiksi, esitellen itsemme, kertoen, mitä olemme tehneet ja tekemässä. Olimme pää%äneet hef tapahtuman alussa, e%ä pidämme ovat auki ja siten olemme avoimia vuorovaikutukselle ja vaiku%eille. Pyrimme FetoisesF luomaan suhteita muihin ryhmiin ja tutkimaan niitä. Seuraava istunto alkaa sillä, e%ä palaamme hypoteeseihin ja niistä syntyneeseen keskusteluun vielä kerran ja huomaamme, e%ä ryhmään tulee vierailijoita ja vielä pari uu%a jäsentä. Osa tulijoista haluaa provosoida ja o%aa hiukan väkisinkin Flaa ryhmältä, haastaen keskustelua ja nostaen omia intressejään esille ryhmän tutkimustehtävästä poiketen. Osa puolestaan haluaa vain aidosf kuulla ryhmän näkemyksiä. Hypoteesien esi%äminen tuo. muissa ryhmissä erilaisia reakfoita ja yhdestä ryhmästä tulee pari henkilöä pyytämään anteeksi ryhmän tylyä reagoinfa ryhmämme jäseniä kohtaan. Tähän asianomaiset toteavat, e%ä he eivät olleet kokeneet Flanne%a samoin. YleisesF o%aen vastaano%o hypoteeseihin oli ollut varsin myönteinen ja kiinnostunut, minkä seurauksena useissa ryhmissä hetken aikaa todella keskustelfin aiheesta. Hypoteesi oli opfmismi voi tuo%aa kaikille yhteisen oppimisympäristön ja pyysimme ryhmiä tutkimaan tätä hypoteesia kanssamme hetken aikaa. KommenFt olivat moninaisia ja itselleni vahvasf jäi mieleen opfmismi on epätoivon ja toivon välissä, se on se kohta, jossa kärsivällisesf pysytään ja jossa epävarmuu%a siedetään, kunnes löytyy keino mennä eteenpäin ; opfmismi on energiaa ; opfmismi on yksinkertaisesf can do - asenne%a ; opfmismi on suhteessa - olemista ja vuoropuhelua.

5 Erään ryhmässä vierailleen henkilön suurin pulma tuntui olevan tyytymä%ömyys tapahtuman johdon toimintaa kohtaan. Hän haastoi tapahtuman johdon suoraan kertoen, kuinka pe%ynyt ja ahdistunut hän oli, koska tapahtumalle ei ollut määrä%y konsul%eja tällä kertaa kuten aina aiemmin on ollut tapana. Tämä on tuo%anut, hänen kokemuksensa mukaan, myös osalle muista osallistujista suunnatonta ahdistusta, tyytymä%ömyy%ä ja turva%omuu%a. Hän halusi, e%ä johto korjaa tämän puu%een. Tähän ryhmässä ollut tapahtuman johtoryhmän jäsen totesi, e%ä tapahtuman perustehtäväksi on määritelty co- creafon, mikä merkitsee sitä, e%ä johto luo tapahtumaa yhdessä osano%ajien kanssa, ei ase%umalla johtajan rooliin ja pää%ämällä tapahtuman osallistujien puolesta. Jos joku kaipaa konsul%eja hän voi vapaasf kutsua kenet vain osallistujista tähän rooliin. Samalla johtoryhmän jäsen totesi, e%ä hän itse ei voi toimia roolissa, johon häntä ollaan painostamassa ja ase%amassa, vaan joutuu poistumaan paikalta, jos hän ei voi toimia tässä ryhmässä vapaasf ryhmän jäsenenä. Kyseinen vierailija ohja.in kohteliaasf ulos. Viimeinen istunto OpFmismin tutkimisen ryhmässä sujui tarkastellen koe%ua ja mie.en, vieläkö kierretään muissa ryhmissä. Muutama lähe.läs muista ryhmistä lii%yi ryhmään hetkeksi aikaa tarkkailijan roolissa, mu%a poistui melko pian. Tunnelma oli viipyilevä ja tapahtuman pää%ymistä jo ennakoiva. Yksi ryhmän jäsenistä oli poissa, se huolestu. hieman kaikkia ryhmäläisiä ja häntä käyfin etsimässä muista ryhmistä, mu%a ei löyde%y. Juuri ennen tapahtuman pää%ymistä hän ilmaantui paikalle ja kertoi, e%ä oli tauon jälkeen pää%änyt kävellä kaupungilta koulutuspaikkaan ja joutunut toteamaan, e%ä matka oli pitempi kuin hän arvasi, mistä johtuen hän myöhästyi. Yhteinen tunteemme oli helpotus ja yhteenkuuluvuus. Toteamme yhdessä, e%ä tämä oli eri%äin antoisa oppimistapahtuma ja hyvin työskentelevä ryhmä: kerrankin ei ollut tarve%a purkaa tai tutkia jänni%eitä tai johtajuu%a, ne eivät kerta kaikkiaan olleet merkityksellisiä, minkä johdosta jokainen koki oman energiansa olleen ryhmän valitseman teeman palveluksessa. Tapahtuman päätöskeskustelussa tulee esille runsas määrä jänni%eitä, turhautumista ja risfriitoja, joita puretaan reagoimalla varsin vahvasf muiden kannano%oihin. Ryhmät istuvat suunnilleen keskenään, keskelle jää aukko, tuolien reunustama tyhjä Fla, josta osa kokee, e%ä se muistu%aa sydäntä muodoltaan. ihmetellään, miksi tapahtumalla ei ollut johtoa tai konsul%eja ja tutkitaan sen vaikutuksia, todeten, e%ä seurauksena oli turva%omuus ja raja%omuus. SamanaikaisesF osan kokemuksena oli vapaus, josta käyte.in monta puheenvuoroa: mahdollisuus o%aa tapahtuma omiin käsiin, kokemus uusiutumisesta, oppimisesta ja opfmismista. Osa ryhmistä on vahvasf puolustuskannalla, osan tapa viesfä herä%ää hilpey%ä, joka taas saa muutaman muun raivostumaan. Kaiken kaikkiaan risfriidoista ja vastustuksesta huolima%a uusi malli toivotetaan tervetulleeksi. Kiteytyksenä erosta aiempaan voi todeta management on the move and no consultants. Aikaisempina vuosina johdolla on ollut oma huone, jossa he ovat pysyneet koko tapahtuman ajan ja he ovat myös etukäteen nimenneet tapahtumalle konsulft. Osa osallistujista koki, e%ä tämä asetelma kanna%elee tapahtumaa paremmin ja vähentää jänni%eitä, osa on tapahtuman pää%yessä edelleen aivan vastakkaisella kannalla. CLOSING PLENARY Konferenssin loppukeskustelussa kiitetään järjestäjiä ja todetaan, e%ä tämä on yhteinen yhteisö ja kof global village and home, johon on hyvä tulla. Osallistujien välillä on paljon kontakteja, ystävyy%ä ja tulevaisuudessa nähdään yhä vahvistuvaa yhteistyötä. Johtopäätös

6 OrganisaaFodynamiikka FINOD ry:n kannalta huomion arvoista on se, e%ä tähän yhteisöön on hyvä säily%ää kontakft ja jopa vahvistaa niitä eri muodoissaan. Verkoston tapaamisissa saa nopeasf kokonaiskuvan siitä, mitä eri puolilla on meneillään ja kuinka yhteistä osaamispohjaa ja työo%eita kehitetään. Konkree.sena seuraavana askeleena on lähteä tutkimaan yhteistyön mahdollisuuksia AOCS järjestöön, The Tavistock Insitute s Society for Advanced OrganisaFonal ConsultaFon. Järjestö on FINOD:a vastaava Tavistock InsFtuten konsul.koulutuksen käyneiden verkosto. FINOD:n tulevaisuudessa kansainvälisten kontakfen akfvoiminen sekä vuoropuhelun ja yhteisten verkostojen vahvistaminen, ovat jäsenistön kannalta erinomaisia mahdollisuuksia syventää omaa ammafllisuu%a ja laajentaa henkilökohtaista kontakfverkostoa.

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä

Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Tunnin jälkeen kaikki ovat tyytyväisiä Näkökulmia musiikin aineenopettajien ja oppilaiden väliseen toimivaan vuorovaikutukseen Outi Puupponen Kasvatustieteen ja musiikkikasvatuksen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Koettiin olevamme se perhe...

Koettiin olevamme se perhe... Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe Vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan arviointi Tarja Sassi & Petra Huhtimo KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Monisteita 1/2009 Koettiin olevamme se perhe... Ehjä Perhe

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot