Työ ja ihminen. 1 / vuosikerta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta"

Transkriptio

1 Työ ja ihminen 1 / vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön ja hyvinvointiin... 5 Anna-Liisa Elo, Pauliina Mattila, Eeva Kuosma Nuorten aikuisten hyvinvointi pätkätöissä palvelualalla vertailu eri ikäryhmien välillä Liisa Moilanen Jatkuvan parantamisen rajat? toimintatutkimus jatkuvan parantamisen ja organisaation toimintamallin yhteyksistä Arja Ala-Laurinaho Sosiaalisen pääoman ja sitoutumisen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin Kristiina Saloheimo Pätkätyö väylä vakituiseen työhön hotelli- ja ravintola-alalla? Kirsi Koivula, Liisa Moilanen Sammandrag Summaries Kirjoittajat

2 Toimitus Anna-Liisa Karhula Kansi ja taitto Kati Kaivo ISSN Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy 2

3 pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään? T alouselämän maailmanlaajuiset muutokset ravistelevat työelämän rakenteita ja toimintatapoja Suomessakin rajusti. Muutoksen vaikutuksia työntekijöiden elämään ovat viime aikoina analysoitu useassakin teoksessa. Ruotsalaiset taloustieteilijät Ridderstråle ja Nordström 1 näkevät työelämän olevan kehitysvaiheessa, jossa osaajilla ja asiantuntijoilla on valtavat mahdollisuudet edetäurallaan ja toteuttaa itseään, koska organisaatioiden menestys riippuu niiden kyvystä houkutella kehitykselleen tärkeitä osaajia. Suurin pula organisaatioissa ei ole pääomista vaan mielikuvituksesta. Tämän seurauksena on syntynyt uusi työntekijäryhmä, tietonomadit, jotka vaihtavat työpaikkaa oman osaamisensa ja hyötynsä maksimoimiseksi sitoutumatta organisaatioihin. Tällaisia superosaajia, joista yritykset kilpailevat, on kuitenkin äärimmäisenvähän. Professori Juha Siltala 2 toteaa puolestaan, että uuden talouden nomadiuteen liittämät vapausnäyt ovat pettäneet useimpien kohdalla. Sekä ruotsalaisten että Siltalan analyyseissä yhteistä näyttäisi olevan se, että työn muutoksessa pärjääviä on vähän verrattuna muutoksessa häviäjiin. Häviäjinä on pidetty esimerkiksi pätkätyöläisiä ja niitä, jotka joutuvat kauppaamaan työvoimansa yhä uudelleen. Tässäkin julkaisussa tarkastellaan pätkätöitä ja niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Tutkimukset on tehty palvelualalla, jonka katsotaan työllistävän ihmisiä tulevaisuudessa enemmän kuin esimerkiksi teollisuustuotannon, mutta jonka toimintakäytännöt muuttuvat nopeasti. Markkinavoimien puristuksessa ahertavan työntekijän tulevaisuudesta muodostuu viimeaikaisten analyysien pohjalta melko synkeä kuva, joka voi jopa lamaannuttaa. Erilaiset analyysit nykytilanteesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä auttavat meitä hahmottamaan muutosta ja luomaan uusia keinoja vaikuttaa kehitykseen. Päivittelyn ja peukaloiden pyörittelyn sijaan vaikuttamisen voi aloittaa lähiympäristöstään siitäkin huolimatta, että jo 1970-luvulla laulettiin uudistaja uudistaa ja rattaita rasvailee. Erilaisia työn ja työyhteisön kehittämisen lähestymistapoja on kehitetty vuosikymmeniä: Kiireen ja tuottavuuspaineiden kasvaessa monissa organisaatioissa on todettu, että kehittämiseen ei ole aikaa, koska kehittämiseen käytetty aika on pois tuotannosta. Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen ovat kuitenkin innovatiivisten organisaatioiden ominaisuuksia. Mielikuvissa innovatiivisuus liittyy yleensä kansainvälisiin uuden teknologian yrityksiin tai luovaa tietotyötä tekeviin organisaatioihin. Myös työn kehittämisen interventiotutkimuksia on yleensä toteutettu näillä aloilla tai aloilla, joissa persoonallisuus on työvälineenä ja työpuolestaan vaikuttaa sekä tunteisiin että persoonallisuuden kehitykseen, kuten terveydenhuollossa ja opetus- tai sosiaalityössä. Työ ja ihminen 18 (2004):1, 3 4 3

4 pääkirjoitus Työelämän kielteisten muutosten ohella nähtävillä o nmyösmyönteisiä suuntauksia. On esimerkiksi rohkaisevaa, että pitkäjänteiseen työn kehittämiseen on ryhdytty myös aloilla, joita ei ole aina pidetty työelämän veto- tai elinvoimaisimpina kunnan teknisellä toimialalla ja mekaanisessa puunjalostuksessa. Tässä lehdessä julkaistuissa artikkeleissa kuvataan esimiestyön kehittämisen ja jatkuvan parantamisen vaikutuksista näillä erittäin perinteisillä toimialoilla. Osaamisen merkityksestä organisaatioiden ja yksilöiden menestykselle on puhuttu viimeiset viisitoista vuotta. Sosiaalisen pääoman merkitystä niin yritysten kuin yksilöidenkin tulevaisuudelle on alettu painottaa vasta hiljattain. Empiirisiä tutkimuksia näistä aihepiireistä on ollut vain vähän. Vielä harvinaisempia ovat tutkimukset osaamisen yhteyksistä hyvinvointiin tai sen häiriöihin. On käsittämätöntä, että vuosikymmeniä on tutkittu esimerkiksi persoonallisuuden yhteyttä ihmisen hyvinvoinnin häiriöihin, mutta työhön liittyvän kompetenssin tai työprosessiosaamisen yhteyksistä työhyvinvoinnin kehitykseen on vain harvoja tutkimuksia. Lisätkäämme niitä. Anneli Leppänen KIRJALLISUUS 1. Ridderstråle J & Nordström KA: Karaokekapitalismi. Talentum, Helsinki Siltala J: Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Otava, Keuruu

5 artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön ja hyvinvointiin Anna-Liisa Elo, Pauliina Mattila, Eeva Kuosma Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kahden erilaisen johtamisvalmennusohjelman vaikutuksesta esimiesten omaan hyvinvointiin ja sitä edistäviin työn psykososiaalisiin ominaisuuksiin. Molempien tutkittujen johtamisvalmennusten perimmäisenä tavoitteena oli parantaa koko organisaation tehokkuutta ja hyvinvointia. Aiemmin johtamisvalmennuksen vaikutuksia on tarkasteltu vain esimiehen oppimisen tai alaisten työsuorituksen kannalta. Psykodynaaminen johtamisvalmennus pyrki lisäämään itsetiedostusta, tietoisuutta omasta johtamistyylistä ja empatiaa alaisten tunteita kohtaan. Perinteinen valmennus pyrki selkiyttämään esimiesroolia ja vahvistamaan tätä roolia jakamalla tietoa ja selkiyttämällä työn vaatimuksia. Tutkimusaineiston muodostivat kunta-alan teknisen sektorin 180 esimiestä. He edustivat miesvaltaista esimiesjoukkoa, ja heistä neljäsosa oli työnjohtajia pääosin ruumiillista työtä tekevissä, alhaisen koulutustason kenttäyksiköissä. Muut olivat toimisto- ja hallintotyön esimiehiä. Vaikutuksia tutkittiin kenttäkokeellisessa asetelmassa erikseen kummankin valmennusohjelman osalta. Tutkimusryhmät muodostettiin odotuslistaperiaatteella. Osallistuneet jaettiin jonkin verran ja aktiivisesti osallistuneiden ryhmiin, joita verrattiin osallistumattomiin. Vaikutuksia verrattiin kahden vuoden seuranta-ajalla tehtyjen alku- ja loppumittausten pohjalta toistomittausten varianssianalyysillä. Psykodynaaminen valmennus paransi omalta esimieheltä saatua palautetta, kun ikä, sukupuoli, peruskoulutus ja työn luonne oli vakioitu. Toimistotyön esimiesryhmässä psykodynaaminen valmennus paransi lisäksi tiedonkulkua ja omalta esimieheltä saatua tukea. Perinteinen valmennus paransi omalta esimieheltä saatua tukea erityisesti toimistotyön esimiehillä. Psykodynaamisella ja perinteisellä johtamisvalmennuksella oli samansuuntaisia myönteisiä vaikutuksia sosiaaliseen tukeen ja vuorovaikutukseen juuri toimisto- ja hallintotyyppisessä työssä. Sitä vastoin valmennuksiin osallistuneilla kenttätyön esimiehillä muutokset olivat jopa kielteisiä. Molempia johtamisvalmennuksia voidaan suositella esimiesten työhyvinvoinnin edellytysten parantamiseen toimisto- ja hallintotyyppisessä työssä. Kenttätyön esimiesten johtamisvalmennukseen tulee kehittää uusia malleja, jos tavoitteena on edistää myös valmennukseen osallistujien omaa työhyvinvointia. Avainsanat: esimies, interventio, johtaminen, kenttäkoe, koulutus, palaute, pitkittäistutkimus, sosiaalinen tuki, työkyky, vaikuttavuus Työ ja ihminen 18 (2004):1,

6 A-L. Elo, ym. JOHDANTO Esimiehet ovat avainasemassa työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, ja nykyisin heitä myös koulutetaan huolehtimaan siitä. Tutkimustulokset vaikutusmahdollisuuksien, sosiaalisen tuen 15 ja oikeudenmukaisuuden 17 merkityksestä työhyvinvoinnille ovat saaneet johtamisen valmennusohjelmien kehittäjät painottamaan näiden työn psykososiaalisten ominaisuuksien vahvistamista. Johtamisen psykodynamiikan tutkijat ja konsultit ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti siihen, kuinka esimiehen kielteinen toimintatapa vaikuttaa koko työyhteisöön. Syynä kielteisyyteen voivat olla esimiehen ratkaisemattomat henkilökohtaiset ongelmat tai kriisi tai jopa vääristyneet mielikuvat todellisuudesta 1, 16, 20. Koska alaiset vertaavat itseään esimieheen 34, niin työhyvinvointia heikentäviä toimintatapoja voidaan myös oppia esimieheltä. Esimiehen omaa hyvinvointia voikin pitää edellytyksenä sille, että hän voi ottaa vastuun työyhteisön hyvinvoinnista. Parhaimmillaan esimiehen hyvinvoinnin tukeminen vaikuttaa laajalti koko organisaatioon. Tutkijat ovatkin suositelleet, että esimiesten ihmissuhdetaitojen kehittämiseen tulee panostaa esimerkiksi koulutuksen ja työnohjauksen keinoin, jotta esimiehet pystyisivät vaikuttamaan myönteisesti työpaikan ilmapiiriin 13, 23. Tutkimusnäyttöä esimiehen hyvinvoinnin vaikutuksesta alaisten hyvinvointiin tai johtamisvalmennusten vaikutuksesta esimiesten omaan hyvinvointiin ei ole. Raportoidut tutkimukset pyrkimyksistä vaikuttaa esimiesten omaan työhyvinvointiin ovat harvinaisia. Lievästi myönteisiä tuloksia saatiin kahdesta erityyppisestä ravintola-alan esimiehille suunnatusta työnohjausprosessista. Työnohjaukset eivät onnistuneet tavoitteessaan vähentää esimiesten työuupumusta, mutta ei-direktiivistä työnohjausta saaneiden esimiesten työtiimin tehokkuus säilyi hyvänä ja direktiivistä otetta soveltaneessa ryhmässä se parani vähän. Samalla aikajaksolla vertailuryhmässä työtiimin tehokkuus heikkeni todennäköisesti siksi, että lama-ajan paineissa toteutetun hankkeen vertailuryhmä ei saanut vastaavaa tukea 24. Työn ja työelämän nopea muutos on vaikuttanut voimakkaasti esimiesten työn sisältöön, ja organisaatioiden madaltaminen on ollut uhka esimiesten työn säilymiselle. Teknisen alan esimiesten kiire, työtahti ja työn henkinen rasittavuus lisääntyivät vuodesta 1987 vuoteen 1996.Esimiehiin kohdistui enemmän jouston vaatimuksia, työtehtävät muuttuivat laaja-alaisemmiksi ja psykosomaattiset oireet lisääntyivät 26. Vaikka vuodesta 1996 vuoteen 1999 teknisen alan esimiesten työssä ja hyvinvoinnissa ei tapahtunut suuria muutoksia, niin ilmapiiri kuitenkin koettiin vuonna 1999 hieman paremmaksi 13. Yleensä esimiehillä ja johtajilla on työssään hyvinvoinnin edellytyksiä, kuten vaikutusmahdollisuuksia 25 ja sosiaalista tukea 13, enemmänkuin työntekijöillä.esimiehet kokevatkin terveytensä ja työkykynsä paremmaksi kuin heidän alaisensa 18, 31,vaikka toisaalta esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt sekä yrittäjät kokevat työssään enemmän stressioireita ja ylikuormitusta kuin työntekijät 25, 29.Organisaation eri tasoilla työskentelevien esimiesten työhyvinvoinnissa on myös eroja. Tutkimustulosten mukaan teknisellä alalla ylemmissä johtotehtävissä toimivat esimiehet kokivat vaikutusmahdollisuutensa, työpaikan ilmapiirin ja omat esimiessuhteensa paremmiksi kuin muut esimiehet 13.Erityisesti alemman tason esimiehillä on tärkeä vaikutus työyhteisöjen hyvinvointiin laajalle organisaatiossa ulottuvan vuorovaikutuksen ansiosta. Paitsi organisaatiotaso, jolla työskennellään, muutkin tekijät voivat erotella esimiehiä työhyvinvoinnin suhteen. Sukupuolen tai iän merkityksestä esimiesten työssä ja etenkin niiden vaikutuksesta johtamisvalmennusten vaikuttavuuteen tiedetään melko vähän. Sukupuolella on vain vähän vaikutusta esimiesten työstressiin 12,vaikka naiset yleensä kokevat epämääräisiä oireita ja stressiä jonkin verran enemmän kuin miehet. Miesten ja naisten väliset erot stressin kokemisessa 12 ja työn psy- 6

7 Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön ja hyvinvointiin kologisissa vaatimuksissa sekä työ nhallintamahdollisuudessa katosivat kokonaan, kun tarkasteltiin samalla organisaatiotasolla olevia miehiä ja naisia 4.Torkelson ja Muhonen 29 havaitsivat, että työstressin samankaltaisuudesta huolimatta naisesimiehillä terveysongelmia selitti työkuormitus sekä ristiriita työn ja kodin välillä, kun taas miesesimiehillä ainoa selittäjä oli työn hallintamahdollisuus. Kansainvälisissä johtamista, johtamisen kehittämistä ja kehittämisen vaikuttavuutta koskevissa tutkimuksissa esimiesten tai työntekijöiden hyvinvointi ei juurikaan ole ollut kiinnostuksen kohteena. Perinteisesti johtamisen tutkimuksessa on painotettu tulostavoitteiden saavuttamiseen välittömästi liittyvää osaamista, alaisten motivointia ja vuorovaikutustaitoja 3.Vaikuttavuustutkimuksen vähäisyyttä selittävät esimerkiksi siihen liittyvät tutkimusasetelmalliset ongelmat todellisissa organisaatioissa 10, 28. Silloinkin kun tutkimuksissa havaitaan myönteisiä vaikutuksia, erilaisten ohjelmien vertailu on vaikeaa, koska ohjelmien kuvaukset oletettuine v aikutusmekanismeineen yleensä puuttuvat. Erilaisiin vaikutusmekanismeihin perustuvat kehittämisinterventiot saattavat myös olla yhtä tehokkaita. Bondin ja Buncen 5 tutkimuksessa kielteisten tunteiden hyväksyntään tähdänneen stressinhallintaohjelman vaikutukset välittyivät nimenomaan kielteisten tunteiden ja ajatusten hyväksymisen kautta, kun taas innovatiivisia ratkaisuja etsivän ohjelman vaikutukset välittyivät stressitekijöihin puuttumisyritysten kautta. Terapiatutkimuksen yhteydessä onkin puhuttu samanarvoisuusparadoksista 2, 7,kun eri terapiasuuntauksilla on saavutettu yhtä hyviä tuloksia. Käytetyn interventiomenetelmän ja sen vaikutusmekanismin lisäksi intervention tehokkuuteen vaikuttavat osallistujien kokemukset interventiotilaisuuksista ja niiden tunnelmasta. Tilaisuuden miellyttävyys sekä se, kuinka hyödylliseksi tilaisuus koetaan ja kuinka vaikeina siellä käsiteltyjä asioita pidetään, ovat kolme päätekijää 32. Myös motivaatio soveltaa valmennustilaisuudessa opittuja asioita käytäntöön 33 ja tilaisuuden syvällisyys ja oivaltavuus vaikuttavat osallistujien kokemukseen 6. Ahdistuneisuus yleensä estää oppimista, ja tämä havaittiin myös työelämän koulutustilaisuuksissa. Samalla havaittiin positiivinen yhteys motivaation ja oppimistulosten välillä, vaikka motivaation merkityksestä oppimiselle on muissa yhteyksissä saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia 32. Tiivistäen voidaan todeta, että esimiesten suurempi stressaantuneisuus ja kuormittuneisuus verrattuna heidän alaisiinsa todennäköisesti heikentää heidän edellytyksiään tukea työyhteisönsä hyvinvointia. Johtamisvalmennusten perimmäisenä tavoitteena on yleensä, kuten tässäkin tutkimuksessa, tehostaa organisaation toimintaa ja vahvistaa esimiesten valmiuksia saada alaiset suoriutumaan työstään hyvin. Kokeellista tietoa johtamisvalmennusten vaikutuksista hyvinvointiin ei juuri ole, eikä etenkään teoreettisesti erilaisten valmennussuuuntausten vaikutuksista esimiesten omaan hyvinvointiin. Koska esimiehet eivät ole yhtenäinen ryhmä taustansa ja työnsä suhteen, niin mahdollisesti erilaiset valmennusohjelmatkin vaikuttavat heihin eri tavoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden erilaisen johtamisvalmennusohjelman vaikutus esimiehen omaan hyvinvointiin ja sitä edistäviin työn psykososiaalisiin ominaisuuksiin. Tutkimusasetelma oli odotuslistaperiaatteella muodostettu kenttäkoe, jossa verrattiin johtamisvalmennuksiin aktiivisesti osallistuneita, jonkin verran osallistuneita ja osallistumattomia. Tutkimuskysymyksenä oli, vaikuttaako psykodynaaminen tai perinteinen johtamisvalmennus esimiesten hyvinvointia edistäviin työn psykososiaalisiin ominaisuuksiin, kuten työn vaatimuksiin, työn tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vuorovaikutuksen laatuun sekä hyvinvoinnin psyykkisiin tuntemuksiin ja työkykyyn. Lisäksi tutkittiin, oliko psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikuttavuudessa eroa osallistujien iän, sukupuolen, koulutustason tai työn luonteen suhteen. Työ ja ihminen 18 (2004):1,

8 A-L. Elo, ym. AINEISTO JA MENETELMÄT Interventiot Tutkitut johtamisvalmennukset olivat osa laajempaa työhyvinvointiohjelmaa, jonka perimmäinen tavoite oli parantaa työkykyä ja edistää työssä jatkamista eläkeikään saakka. Koko hyvinvointiohjelman yksilöidympiä tavoitteita olivat johtamisen ja työilmapiirin parantaminen lisäämällä osallistumismahdollisuuksia, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Organisaatiossa oli takana suuria muutoksia, joiden seurauksena tuottavuus oli noussut. Sosiaaliset suhteet olivat joutuneet koetukselle, vaikka yhteistoimintaa oli ennen työhyvinvointiohjelmaa kehitetty edustuksellisella tasolla 14.Nyt siirryttiin työyksikkötason johtamisen kehittämiseen. Vuorovaikutteisuus ja kehittävä ote olivat sekä johtamisvalmennusten metodeja että molempien valmennusten yhteisiä tavoitteita. Kahta erityyppistä valmennusohjelmaa vietiin läpi rinnakkain useissa r yhmissä. Val - mennusohjelmat oli suunnattu eri ryhmille. Psykodynaaminen johtamisvalmennus Psykodynaamisessa valmennuksessa johtamisen parantamisessa nähtiin tärkeäksi lisätä esimiesten itsetiedostusta, tietoisuutta omasta johtamistyylistään ja empatiaa alaisten tunteita kohtaan. Tämän ajateltiin olevan keskeinen edellytys muutokselle kohti parempaa työyksikköjen johtamista. Ryhmämuotoisen valmennuksen nähtiin antavan tilaisuuden toinen toiselta oppimiseen ja yhteisten sekä yksilöllisten johtamisongelmien käsittelyyn. Vastuullisina vetäjinä toimivat samat konsultit kaikissa ryhmissä. Valmennustilaisuuksissa kaksi vetäjää sovelsi psykodynaamista otetta ja laajaa harjoitusmenetelmästöä. Menetelmiin kuului lyhyitä luentoja, toiminnallisia harjoituksia, luovuusharjoituksia ja ryhmätöitä. Toteutus edellytti hyviä prosessikonsultaatiotaitoja. Valmennusohjelma eteni väljän suunnitelman puitteissa, ja sitä muokattiin jonkin verran tilanteiden mukaan eri ryhmissä. Valmennuksen kesto oli 7,5päivää. Valmennus toteutettiin 2 3 päivän internaatteina ja yksittäisinä valmennuspäivinä. Psykodynaamista johtamisvalmennusta voidaan pitää pikemminkin lähestymistapana kuin kokonaisvaltaisena teoriana 27. Perinteinen johtamisvalmennus Perinteisen johtamisvalmennuksen tavoite oli yhtenäistää esimiesten toimintatapoja, vahvistaa organisaation tavoitteiden tuntemista ja osallistumista niiden asettamiseen sekä parantaa vuorovaikutusta alaisiin. Tämän ajateltiin lisäävän hyvinvointia. Valmennus oli tieto-, luento- ja keskustelupainotteinen, mutta sen lopussa oli myös psykodynaaminen kolmen päivän seminaari. Koko valmennus kesti 10 päivää, ja sen toteuttivat yksittäisinä päivinä organisaation omat asiantuntijat ja ulkoiset konsultit. Eri asiantuntijat vastasivat valmennusohjelman eri osista. Aineisto ja asetelma Tutkimusaineisto koottiin kunta-alan teknisellä sektorilla, joka huolehtii katujen ja viheralueiden toimivuudesta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Lisäksi se suunnittelee, rakentaa ja kunnostaa toimitiloja kaupungin käyttöön. Tutkimus oli pitkittäistutkimus, jossa samoja tekijöitä mitattiin ennen ja jälkeen interventioiden. Vastausprosentit koko organisaation tutkimuksessa olivat alkumittauksessa 90 ja loppumittauksessa kaksi vuotta myöhemmin 86. Molempiin kyselyihin vastasi 180 esimiestä. Esimiesten osallistuminen johtamisvalmennuksiin rekisteröitiin puolen päivän tarkkuudella. Esimiehet jaettiin kummassakin valmennusohjelmassa kolmeen ryhmään osallistumispäivien mukaan: 1. ei lainkaan osallistuneet (0 pv, kontrolliryhmä), 2.jonkin verran osallistuneet (1 6 pv) ja3.aktiivisesti osallistuneet (6,5 pv tai enemmän) (taulukko 1 s. 9). Samaa luokittelua käytettiin kaikissa tarkasteluissa. Osa esimiehestä osallistui molempiin valmennusohjelmiin, vaikka ne suunnattiin ensisijaisesti eri osastojen esimiehille: 32 esimiestä 8

9 Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön ja hyvinvointiin Taulukko 1. Tutkimusryhmät. tutkimusryhmä psykodynaaminen valmennusohjelma perinteinen 0 päivää päivää ,5 päivää tai enemmän osallistui molempiin valmennusohjelmiin aktiivisesti, 19 toiseen aktiivisesti ja toiseen jonkin verran, 6molempiin valmennusohjelmiin jonkin verran. Kontrolliryhmän muodostaneet ei-osallistuneet esimiehet saivat mahdollisuuden osallistua johtamisvalmennukseen loppumittauksen jälkeen. Osallistuminen oli tietyssä määrin pakollista. Se kytkettiin työyhteisöjen kehittämissuunnitelmiin, joten esimiehet eivät valikoituneet valmennusohjelmiin oman motivaationsa mukaan. n n Yhteensä Tutkituista esimiehistä toimi toimisto- tai hallintotyyppisessä ympäristössä77 %jakenttätyöympäristössä 23 %. Heistä oli 87 % miehiä ja 13 % naisia. Ylioppilaita oli 42 %. Taulukoissa kuvataan psykodynaamisen (taulukko 2) ja perinteisen (taulukko 3s.10) johtamisvalmennuksen tutkimusryhmät taustatekijöiden mukaan. Molempien ohjelmien osallistujat olivat melko samanlaisia. Perinteiseen valmennusohjelmaan aktiivisesti osallistuneet olivat keski-iältään jonkin verran nuorempia kuin psykodynaamiseen valmennusohjelmaan aktiivisesti osallistuneet. Psykodynaamisen valmennuksen jonkin verran osallistuneiden ryhmässä oli enemmän ylioppilaita kuin perinteisen valmennuksen vastaavassa ryhmässä. Tämä viittaa enemmän koulutettujen keskeyttämiseen tai muusta syystä vajaaseen osallistumiseen. Perinteisen valmennusohjelman kontrolliryhmän esimiehet olivat useammin ylioppilaita kuin psykodynaamisen valmennuksen kontrolliryhmän esimiehet. Taulukko 2. Esimiesten osallistuminen psykodynaamiseen valmennusohjelmaan taustatekijöiden mukaan, alkumittaus. 0 päivää (n=87) 1 6 päivää (n=34) 6,5 päivää tai enemmän (n=59) N % N % N % miehiä naisia ylioppilaita kenttätyö toimistotyö ka kh ka kh ka kh ikä, vuosia 47,3 8,6 45,4 7,7 47,5 7,8 Työ ja ihminen 18 (2004):1,

10 A-L. Elo, ym. Taulukko 3. Esimiesten osallistuminen perinteiseen valmennusohjelmaan taustatekijöiden mukaan, alkumittaus. 0 päivää (n=110) 1 6 päivää (n=24) 6,5 päivää tai enemmän (n=46) N % N % N % miehiä naisia ylioppilaita kenttätyö toimistotyö ka kh ka kh ka kh ikä, vuosia 48,0 8,5 46,5 7,4 44,7 7,7 Mittarit Tutkimuksessa käytettiin validoituja summaasteikkoja, joiden reliabiliteetit olivat hyvät (n=1 387) (taulukko 4). Esimiesten kokemusta työstään mitattiin Terve Organisaatio -kyselyn 19 mittareilla. Uupumisasteista väsymystä mitattiin Maslach Burnout Inventoryn 21 ekshaustioasteikolla ja koettua stressiä kysymyksellä, jossa stressi määritellään stressioireiden perusteella 9.Asteikot olivat viisiportaisia lukuun ottamatta uupumisasteista väsymystä, joka saa arvoja 0 6. Summamuuttujat muodostettiin laskemalla asteikkoon kuuluvien kysymysten keskiarvo. Työkykyä mitattiin Työkykyindeksillä 30,jonka saamat arvot vaihtelevat välillä Työkykyindeksi sisältää seitsemän osa-aluetta: työkyky verrattuna elinikäiseen parhaimpaan, työkyky työn vaatimusten kannalta, lääkärin toteamien sairauksien määrä, sairauksien arvioitu haitta työssä, sairauspoissaolot viimeisen vuoden aikana, oma arvio kykenevyydestä työhön kahden vuoden kuluttua ja psyykkiset voimavarat. Taustatekijöistä tilastollisissa analyyseissa otettiin huomioon työn luonne (toimistotyö tai kenttätyö), joka operationalisoitiin palkkausmuotona (kuukausipalkka tai tuntipalkka), sukupuoli ja peruskoulutus (kansa- tai kansalaiskoulu, perus- tai keskikoulu, ylioppilas) sekä ikä (luokiteltuna alle 30, 30 39, 40 49, 50 tai yli). Vaikutuksen kohdentumista tarkasteltaessa iän kaksi alinta luokkaa yhdistettiin. Osallistuminen johtamisvalmennuksiin määriteltiin rekisteröidyn tiedon pohjalta. Taulukko 4. Summa-asteikot, osioiden määrä ja reliabiliteetit (Cronbachin alfa, α ) alkumittauksessa, n=180. mittari osioiden määrä α 1. kiire 2 0,80 2. työn kehittävyys 4 0,82 3. tavoitteiden selkeys 3 0,75 4. vaikutusmahdollisuudet 5 0,75 5. esimiehen antama tuki 3 0,86 6. esimiehen antama palaute 7. esimiehen oikeudenmukaisuus 3 0,82 2 0,85 8. tiedonkulku työpaikalla 4 0,79 9. ilmapiiri 5 0, uupumisasteinen väsymys 5 0,87 10

11 Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön ja hyvinvointiin Tilastolliset menetelmät Aineiston analyysi eteni vaiheittain. Ensin tarkasteltiin (1) johtamisvalmennuksien vaikuttavuutta koko aineiston tutkimusryhmissä. Tämän jälkeen tutkittiin (2) vähintään yhden päivän osallistuneiden ryhmässä, olivatko vaikutukset erilaisia taustatekijöiden mukaisissa ryhmissä. Vielä tämän jälkeen tutkittiin (3) johtamisvalmennusten vaikuttavuutta toimistotyön esimiehillä. 1. Johtamisvalmennusten vaikuttavuus koko aineiston tutkimusryhmien vertailun perusteella Johtamisvalmennusten vaikuttavuutta (alkuja lopputilanteen välinen muutos eri tutkimusryhmissä) tutkittiin toistomittausten varianssianalyysilla. Kahteen eri valmennukseen osallistumisen päällekkäisyyden vuoksi (korrelaatio r=0,56; p<0,001) vaikuttavuutta tutkittiin erillisissä tilastollisissa malleissa, sillä päällekkäisyyden vuoksi toisen valmennusohjelman vaikutusta ei pystytty vakioimaan. Analyysit tehtiin erikseen kunkin työtä ja hyvinvointia kuvaavan muuttujan suhteen. Niissä muuttujissa, joissa toistomittausten varianssianalyysi osoitti tutkimusryhmien väliseksi p-arvoksi enintään 0,1, edettiin varianssianalyysiin, jossa vakioitiin ikä (luokiteltuna alle 30, 30 39, 40 49, 50 tai yli), sukupuoli, työn luonne (toimisto tai kenttä) ja peruskoulutus. 2. Taustatekijöiden vaikutus johtamisvalmennuksiin osallistuneilla Seuraavaksi tarkasteltiin toistomittausten varianssianalyysin avulla taustatekijöiden ikä (luokiteltuna 20 39, 40 49, 50 tai yli), sukupuoli, peruskoulutus ja työn luonne (toimistotyö tai kenttätyö) sekä tutkittavaan valmennukseenosallistumisaste (1 6 päivää =jonkin verran osallistuneet ja 6,5 päivää tai enemmän =aktiivisesti osallistuneet) vaikutusta muutoksiin interventioryhmän sisällä, eli vain niiden keskuudessa, jotka osallistuivat johtamisvalmennuksiin vähintään jonkin verran. Analyysit tehtiin erikseen kunkin työtä ja hyvinvointia kuvaavan muuttujan suhteen. 3. Johtamisvalmennusten vaikuttavuus toimistotyön esimiehillä Kohdan 1 vaikuttavuusanalyysit toistettiin toimistotyön esimiesten ryhmässä, koska valmennuksien vaikuttavuuden kohdentumista koskevien tulosten perusteella työn luonne selitti valmennusten vaikuttavuutta. Näin selvitettiin, vaikuttivatko johtamisvalmennukset enemmän erityisesti toimistotyön esimiesten työhön ja hyvinvointiin. TULOKSET Johtamisvalmennuksien vaikuttavuus koko aineiston tutkimusryhmien vertailun perusteella Oman ylemmän esimiehen antama palaute lisääntyi psykodynaamiseen johtamisvalmennukseen sekä aktiivisesti että jonkin verran osallistuneilla, mutta heikkeni n iillä, jotka eivät osallistuneet valmennukseen. Analyysin ensimmäisen vaiheen tulos viittasi siihen, että psykodynaaminen johtamisvalmennus olisi parantanut sekä tiedonkulkua (F=2,78; p=0,06) että esimiehen antamaa palautetta (F=2,95; p=0,06), mutta kun taustatekijät vakioitiin, aktiivisesti osallistuneiden, jonkin verran osallistuneiden ja osallistumattomien ryhmien välinen tiedonkulun muutoksen ero heikkeni hieman (F= 2,53; p=0,08, toistomittausten varianssianalyysi) (taulukko 5s.12). Omalta esimieheltä saadun palautteen paranemista koskeva tulos säilyi tilastollisesti merkitsevänä (F=3,36; p=0,04). Omalta ylemmältä esimieheltä saatu tuki lisääntyi perinteiseen johtamisvalmennukseen sekä aktiivisesti että jonkin verran osallistuneilla, mutta väheni niillä, jotka eivät osallistuneet siihen. Jo analyysin ensimmäisen vaiheen tulos viittasi esimiehen antaman tuen paranemiseen perinteisen valmennuksen vaikutuksesta (F=2,84; p=0,06), ja tulos vahvistui, kun taustatekijät vakioitiin (F=3,89; p=0,02, toistomittausten varianssianalyysi). (Taulukko 6 s. 13.) Työ ja ihminen 18 (2004):1,

12 A-L. Elo, ym. Taulukko 5. Psykodynaaminen valmennusohjelma. Tutkimusryhmien keskiarvot ja keskihajonnat ennen ja jälkeen valmennusohjelman. Toistomittausten varianssianalyysi. 0 päivää (n=87) 1 6 päivää (n=34) 6,5 päivää tai enemmän (n=59) Alkumittaus Loppumittaus Alkumittaus Loppumittaus Alkumittaus Loppumittaus F- ja p- arvo F- ja p-arvo Vakioinnit* kiire ka kh 3,58 0,83 3,56 0,91 3,56 0,86 3,50 0,82 3,41 0,80 3,42 0,75 työn kehittävyys ka kh 4,02 0,61 4,06 0,65 3,92 0,69 3,80 0,59 3,79 0,61 3,88 0,59 tavoitteiden tunteminen vaikutusmahdollisuudet tiedonkulku ka kh ka kh ka kh 4,03 0,57 3,59 0,59 3,09 0,68 4,05 0,57 3,74 0,70 3,14 0,66 3,95 0,80 3,51 0,61 2,79 0,73 4,15 0,62 3,59 0,77 2,83 0,72 3,97 0,65 3,43 0,63 2,80 0,58 4,07 0,48 3,65 0,60 3,06 0,69 F=2,78 p=0,06 F=2,53 p=0,08 esimiehen tuki ka kh 3,89 0,69 3,88 0,73 3,51 1,00 3,40 1,07 3,45 0,84 3,62 0,80 esimiehen palaute esimiehen oikeudenmukaisuus ilmapiiri ka kh ka kh ka kh 3,38 0,80 3,84 0,85 3,68 0,70 3,22 0,88 3,98 0,83 3,69 0,81 2,88 0,99 3,44 1,02 3,39 0,83 2,97 1,11 3,31 1,02 3,60 0,81 2,87 0,73 3,42 0,99 3,49 0,72 3,00 0,84 3,67 0,85 3,47 0,72 F=2,95 p=0,06 F=3,36 p=0,04 uupumus ka kh 1,68 1,16 1,67 1,07 1,97 1,12 1,86 1,20 1,67 1,24 1,62 1,22 työkyky ka kh 41,08 6,08 41,34 5,53 40,36 5,02 40,88 5,75 41,18 4,60 40,35 5,53 stressi ka kh 2,49 0,87 2,61 1,06 2,53 0,79 2,71 1,03 2,49 0,90 2,71 0,97 *Vakioitu: ikä (luokiteltuna), sukupuoli, työn luonne, peruskoulutus. Taustatekijöiden vaikutus johtamisvalmennuksiin osallistuneilla: työn luonteen merkitys Työn luonne osoittautui tärkeäksi tekijäksi johtamismuutosten selittäjänä. Muutokset olivat erilaisia valmennuksiin osallistuneilla toimistotyön ja kenttätyön esimiehillä. Psykodynaamiseen johtamisvalmennukseen osallistuneiden ryhmässä työn luonne selitti työn tavoitteiden tuntemisen (F=4,55; p=0,04), tiedonkulun (F=5,03; p=0,03) ja omalta esimieheltä saadun tuen (F=8,93; p=0,004) kehitystä, kun muut taustatekijät oli vakioitu. Työn tavoitteiden tunteminen parani psykodynaamiseen johtamisvalmennukseen osallistuneilla toimistotyön esimiehillä (vakioitu ka alkumittaus 4,02 vakioitu ka loppumittaus 4,20), mutta heikkeni kenttätyön esimiehillä (vakioitu ka 3,96 3,73). Myös tiedonkulku parani psykodynaamiseen valmennukseen osallistuneilla toimistotyön esimiehillä (vakioitu ka 2,87 3,19) ja heikkeni kenttätyön esimiehillä (vakioitu ka 2,57 2,42). Vastaavanlainen ero toimistotyöntekijöiden ja kenttätyöntekijöiden välillä havaittiin myös omalta esimieheltä saadussa 12

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa

Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa LTA 3 / 1 4 p. 1 8 9 2 1 0 KRISTINA TILEV JA SINIKKA VANHALA Osa-aikainen työ ja organisaatioon sitoutuminen vähittäiskaupassa ABSTRAKTI Osa-aikatyön osuus on kasvanut palvelualoilla nopeammin kuin palkansaajakunnassa

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön

Työn imu. - Positiivinen näkökulma työhön Työn imu - Positiivinen näkökulma työhön Kirsi Raitanen Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Organisaatiopsykologian seminaari 24.11.2010 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Positiivinen psykologia työn

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino

Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Ikäjohtaminen ravintola-alalla seniorit voimavarana? Mika Heino Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2009 Tekijät Mika Heino Opinnäytetyön nimi Ikäjohtaminen ravintola-alalla

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004).

The meta programme now created is the best of the ones known so far and its rules are grounded and tested (van Aken, 2004). ABSTRACT There has been a growing interest in the meaning of emotions in working life and as a part of leadership in recent years. On the whole, a human being has been a research subject since the late

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A

MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A MITÄ 50-VUOTIAAT KATUVAT?! KEHITYKSELLINEN JA HYVINVOINNIN NÄKÖKULM A Laura Lahtela & Anna-Maria Rajala Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2010 TIIVISTELMÄ Mitä 50-vuotiaat

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset...

1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 1 1. Johdanto... 3 2. Työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen liittyvät tekijät... 6 2.1 Varhaiseläkkeelle siirtyminen ja työssä jatkamisaikomukset... 7 2.2 Sairauspoissaoloihin liittyvä toimintateoreettinen

Lisätiedot

Perhevapaalta takaisin työelämään

Perhevapaalta takaisin työelämään Riitta Luoto, Kaisa Kauppinen, Aino Luotonen (toim.) Perhevapaalta takaisin työelämään Työ ja ihminen Tutkimusraportti 42 Työ ja ihminen Päätoimittaja Tieteelliset toimittajat Toimittaja Toimituksen osoite

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN

KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA A 66 Teemu Rantanen (toim.) KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa

Transformationaalinen johtajuus muutoksessa LTA 1/11 p. 65 83 Anna Gromov ja Tiina Brandt Transformationaalinen johtajuus muutoksessa Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos Abstrakti Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selville transformationaalisen

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot