HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 TASEKIRJA 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUPUNGIN HALLINNOSSA TAPAHTUNEET OLENNAISIMMAT MUUTOKSET YLEINEN TALOUDEN KEHITYS YLEINEN KEHITYS HAAPAVEDELLÄ OLENNAISIMMAT MUUTOKSET KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ TOIMINNAN RISKIT YMPÄRISTÖTEKIJÄT SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIRAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT KONSERNIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LIIKELAITOKSILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN Tuloslaskelman toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen toteutumisesta sitovuustasolla TYTÄRYHTEISÖJEN TOTEUTUMA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KAUPUNGIN LASKELMAT KONSERNILASKELMAT LIITETIEDOT KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset Tase-erien muutokset Valuuttamääräiset erät KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

4 8.2.2 Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Poikkeavat tilikaudet Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Toimintatuotot tehtäväalueittain Verotulojen erittely Valtionosuuksien erittely Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä Erittely poistoeron muutoksista TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät Aktivoidut korkomenot Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöiltä Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Rahoitusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus Oman pääoman erien lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä tilikauden aikana Erittely poistoerosta Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Shekkilimiitti Vuokrakohteen lunastusvelka Muiden velkojen erittely Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Huollettavien varat Elatustuen takautumissaatavat VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan Leasingvastuut Vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS TUNNUSLUVUT LUETTELO TILIVELVOLLISISTA ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KIRJANPITOASIAKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJISTA SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ

5 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Alkukesästä nimitetty Jyrki Kataisen hallitus käynnisti ohjelmassaan kuntauudistuksen. Uudistus olikin vuoden 2011 keskeinen puheenaihe kunnissa. Valtiovarainministeriön työryhmä antoi esityksensä uusien kuntien selvitysalueista vasta vuoden 2012 puolella, mutta jo vuoden 2011 aikana kunnat valmistautuivat uudistukseen. Myös Haapavesi kävi keskusteluja muiden alueen kuntien kanssa mm. Kuntaliiton esittämästä piirikuntamallista ja hallitusohjelman poikkeuksena mahdollistamasta laajemmasta sosiaali- ja terveysalueesta. Keskusteluissa ei kuitenkaan vielä päästy päätöksenteon asteelle. Vuosi 2012 näyttänee jo pitkälle, mihin kuntauudistus Haapaveden osalta johtaa. Kuntataloudessa vuosi 2011 näytti pitkään menevän vähintään ennakoidusti, jopa hieman paremmin. Loppusyksystä erikoissairaanhoidon menot kasvoivat kuitenkin niin ripeästi, että siihen varattu määräraha ylittyi noin 0,7 milj. Lisäksi tilinpäätökseen jouduttiin kirjaamaan kertaluonteisena eränä noin 0,4 milj ylimääräisiä lomapalkkajaksotuksia KVTES:n vuosilomaperusteiden muututtua. Nämä yhdessä painoivat tilikauden tuloksen tappiolle. Myös lainamäärä kasvoi alijäämän ja yhteensä noin 4,9 milj investointien vuoksi. Vuoden lopussa lainaa oli 2099 /as. (ed. vuonna /as.), mikä on kuitenkin vielä kuntien keskiarvossa. Asukasluku kääntyi yhden nousuvuoden jälkeen taas laskuun. Vuoden 2011 lopussa meitä haapavetisiä oli eli 34 vähemmän kuin vuosi sitten. Kahtena viime vuotena kehitys on kuitenkin ollut takavuosia parempaa. Vuoden 2012 suurimmat investoinnit olivat uimahallin peruskorjauksen aloittaminen ja HaapaKenttä, jolla nimellä kutsutaan Kanteleen Voima Oy:n voimalaitoksen läheisyyteen rakennettua bioenergiakenttää. Sillä nostetaan puun käyttö energiantuotannossa alueellamme ihan uusiin lukemiin. Lisäksi käynnistettiin uuden pienteollisuushallin rakentaminen. Kaupunki osti konserniinsa myös valtion virastotalon. Terveyskeskuksen peruskorjaus sen sijaan valmistui pääosin jo vuonna 2010, mutta vuoden 2011 alussa vietettiin sen vihkiäisiä. Vihkiäisissä juhlapuhujana oli sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula. Yrityselämässä vuosi 2011 oli tasaisen kehityksen aikaa, johon kuitenkin koko ajan heijastui Etelä- Euroopan maiden talouskriisi ja pelko sen aiheuttamasta uudesta lamasta. Tämä johti yrityksissä varovaisuuteen investoida. Haapavedellä kuitenkin investoitiin, suurimpana Valio Oy:n päätös kehittää Haapaveden tehdasta noin 16 milj. :lla. Sen sijaan uuden S-marketin rakentamista jouduttiin vielä odottamaan. Sen mahdollistama asemakaava sai kuitenkin jo lainvoiman ja KPO päässee rakentamaan vuoden 2012 aikana. Haapavesi on viime aikoina kunnostautunut EU-rahoituksen saannissa. Jo pitkään on tiedetty, että leader-rahoituksen hyödyntämisessä Haapavesi on ollut alueen kärkikuntia. Vuonna 2011 kaupunki sai sen lisäksi EU-rahoitusta Haapa-kenttään ja haja-asutusalueiden viemäröintihankkeeseen. Lisäksi kaupungin myötävaikuttama Aakonmaja-hanke sai rahoituksen. Vuoden 2012 puolella MYR teki ennakkopäätöksen myös Jouhtenenmäen teollisuusalueen kunnallistekniikan rahoittamisesta. Näiden investointien EU-rahoitus ylittää kokonaisuutena jo 2 milj. rajan. Lisäksi Haapavesi sain uimahallin peruskorjaukseen 25 % valtion liikuntapaikka-avustusta ja alueen kunnista suurimman summan opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta opetusryhmien 5

6 pienentämiseen. Kuntatalouden suurena haasteena tulee lähivuosina olemaan valtiontalouden tasapainottaminen. On pelättävissä, että sen edellyttämät toimet heijastuvat myös kuntiin. Tarvitaan toimia, joilla toimintakatteen kasvu saadaan pidettyä pari viime vuotta selvästi alhaisemmalla tasolla. Lausun lämpimät kiitokseni kaikille luottamushenkilöille, viranhaltijoille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille erinomaisesta työstä Haapaveden kaupungin ja sopimuskuntiemme Siikalatvan, Pyhännän, Oulaisten, Vihannin, Kärsämäen ja Merijärven kuntien sekä niiden asukkaiden hyväksi. Haapavesi on Ihmeen Hyvä! Jouko Luukkonen Kaupunginjohtaja 6

7 1.2 Kaupungin hallinnossa tapahtuneet olennaisimmat muutokset Vuoden 2011 aikana Haapaveden kaupungin omassa organisaatiossa ja kaupungin palvelujärjestelmässä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Syksyllä 2008 järjestetyissä kunnallisvaaleissa annettujen äänien perusteella poliittiset valtasuhteet kaupunginvaltuustossa jakaantuvat seuraavasti: Puolue/lista Muutos Suomen Keskusta 17 Kansallinen Kokoomus 2 Vasemmistoliitto 4 Perussuomalaiset 2 Vapaat Vaikuttajat Yhteislista Yhteensä 27 2 Luettelo kaupungin tilivelvollisista on tämän asiakirjan liitteenä. 1.3 Yleinen talouden kehitys Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi viime vuonna 2,9 %. Vuosikasvu johtuu pääosin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen alhaisesta lähtötasosta. Vuoden 2010 neljännen neljänneksen tasoon nähden viime vuoden talouskasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui joulukuussa 2,9 prosenttiin, ja vuoden 2011 keskimääräinen inflaatio oli 3,4 %. Tuotanto laski 0,2 % vuoden 2010 joulukuusta. Työpäiväkorjattuna tuotanto kasvoi joulukuussa 1,9 % edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. (Tilastokeskus.) Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli kolmatta vuotta peräkkäin alijäämäinen, 1,5 miljardia euroa. Edellisenä vuonna alijäämä oli 5 miljardia euroa. Tilastokeskuksen mukaan Suomen julkisyhteisöjen sulautettu velka kasvoi vuoden 2011 aikana 6 miljardilla eurolla 93 miljardiin euroon. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyi lähes ennallaan. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,5 prosenttia. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä oli kuusi miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna oli 10 miljardia euroa. Alijäämää pienensi erityisesti verotulojen kasvu. Maksetut tulonsiirrot kunnille ja kuntayhtymille (ml. arvonlisäveron palautus) kasvoivat 3,6 %. Tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoille säilyivät edellisen vuoden tasolla. Valtion kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %, sen sijaan investoinnit vähenivät lähes 13 %. Valtion verotulot kasvoivat yli 13 %. Eniten kasvoivat tuotot välittömistä veroista, erityisesti kotitalouksien maksamat tuloverot pääoma- ja ansiotuloista kasvoivat. Myös yhteisöverotuotot kasvoivat. Välillisten verojen tuotot kasvoivat muun muassa energiaverojen ja arvonlisäveron korotuksen takia. 7

8 Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli 0,8 miljardia euroa, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien verotulot kasvoivat 3,4 %. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 4,4 % ja investointien arvioidaan kasvaneen 6,8 %. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli vuonna 2011 noin 2,64 miljardia euroa, mikä jäi lähes 400 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin vuonna Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 22. Vuosikatteen heikkenemiseen vaikutti se, että kuntien toimintakate heikkeni enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet kasvoivat. Kuntien toimintamenot kasvoivat 4 % tammi joulukuussa 2011 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuntien verotulot kasvoivat 3 % ja valtionosuudet 4 %. Kuntien vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate pieneni 5 %. Kuntien lainakanta oli vuoden 2011 lopussa prosentin suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan 741 miljoonalla eurolla. Myös kuntayhtymien taloustilanne heikkeni hieman. Kuntien toimintatulot lisääntyivät 5 %. Myyntitulot kasvoivat 7 % ja maksutulot 3 %. Kuntien valtionosuudet kasvoivat viime vuonna 4 % ja verotulot 3 %. Toimintakate heikkeni 3 % ja vuosituottojen ja -kulujen erotus, vuosikate heikkeni 5 %. Kuntien investointimenot vähenivät 6 % ja investointitulot 67 %. Taloudellista hyvinvointia parhaiten kuvaava kotitalouksien oikaistu, käytettävissä oleva tulo kasvoi reaalisesti 2,2 % vuonna Kotitalouksien oikaistuun tuloon luetaan nettotulojen lisäksi myös julkisen sektorin ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. (Tilastokeskus.) Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat edelleen, keskimäärin 1,4 %. Kotitalouksien oikaistu reaalitulo kasvoi 1,3 %. Siihen luetaan mukaan myös julkisyhteisöjen ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut. Palkkatulot kasvoivat nimellisesti 4,7 %, sosiaalietuudet 2,9 % ja omaisuus- ja yrittäjätulot 7,4 %. Työttömyys väheni koko viime vuoden, mutta loppuvuonna sen väheneminen hidastui. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste oli 7,4 %, mikä on 0,5 %-yksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun 2011 lopussa 11,6 %, kun se Haapavedellä oli viime vuonna keskimäärin 9 %. Keskimääräinen työttömyysaste on parantunut Haapavedellä viime vuosina, sillä esimerkiksi vuonna 2009 se oli 10,9 % ja vuonna 2010 työttömyysaste oli 9,5 %. 8

9 1.4 Yleinen kehitys Haapavedellä Haapaveden väestö kääntyi vuonna 2011 laskuun edellisvuoden hienoisen väestökasvun jälkeen. Haapavetisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 7 384, mikä on 34 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna Asukasluku Asukasluvun muutos Syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Haapavedelle muuttaneet Haapavedeltä muuttaneet Nettomuutto Haapaveden ikärakenne oli vuonna 2010 seuraavan taulukon mukainen. Vuoden 2011 väestön ikärakennetiedot eivät olleet vielä päivittyneet rekisteriin tätä tilinpäätöstä laadittaessa vuotiaat, % väestöstä yhteensä 9,2 9,2 9,3 9,6 9,2 9,1 naiset 9,3 9,5 9,7 10,2 9,9 9,7 miehet 9 8,9 8,9 9 8,5 8, vuotiaat, % väestöstä yhteensä 14,1 13,7 13,3 13,1 13,2 13,4 naiset 13, ,5 12,2 11,8 12,4 miehet 14,9 14,3 14, ,4 14, vuotiaat, % väestöstä yhteensä 60,7 60,8 60,9 60,8 60,8 60,3 naiset 58,8 58,2 58,6 58,3 58,4 58,1 miehet 62,6 63,2 63,2 63, , vuotiaat, % väestöstä yhteensä 8,4 8,4 8,3 8,4 8,4 8,7 naiset 9,8 10,3 10,2 10,2 10,9 8,9 miehet 5,4 5,7 6,1 6 6,2 8,4 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä yhteensä 7,6 8 8,1 8,1 8,5 8,5 naiset 9,8 10,3 10,2 10,2 10,9 10,9 miehet 5,4 5,7 6,1 6 6,2 6,3 Ikärakenteessa merkittävimmin on muuttunut yli 75-vuotiaiden osuus. Yli 75-vuotiaita on ollut 0,9 %-yksikköä enemmän vuosina

10 1.5 Olennaisimmat muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Haapaveden kaupungin toteutettiin muutamia toimintaan ja talouteen vaikuttavia toimenpiteitä vuonna Siikalatvan kunnassa ja Rantsilan kylässä oleva vuodeosasto lakkautettiin vuoden alussa. Uimahallin saneeraus- ja laajennusurakka aloitettiin elokuun alussa ja sen rakennustyöt valmistuvat kesällä Yritysten käyttöön tarkoitettua vastaanottohallia ryhdyttiin rakentamaan syyskuussa, ja uuden päiväkodin suunnittelu aloitettiin. Haapaveden terveyskeskuksen vuodeosastohoidossa siirryttiin kahden vuodeosaston malliin: Haapaveden vuodeosastolla on 29 paikkaa ja Siikalatvan vuodeosastolla 20 paikkaa. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä otettiin käyttöön palveluseteli, jonka tarkoituksena on tukea asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen palvelujen hankinnassa. Palvelujen ostot lisääntyivät noin kaksi miljoonaa euroa budjetoidusta ja vuoden 2010 tilinpäätökseen nousua on noin 2,5 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito ylittyi budjetoidusta: potilaille annettiin kalliita hoitoja, kirurgisia hoitojaksoja toteutettiin runsaasti ja sydämen pallolaajennuksia ja ohitusleikkauksia tehtiin useita. Lisäksi OYS:ssa oli loppuvuodesta useita tehohoitopäiviä vaatineita kalliita hoitojaksoja. Myönteistä on, että verotulot ja valtionosuudet ylittyivät talousarvioon budjetoidusta yhteensä runsaat 800-tuhatta euroa. Investointimäärärahoja jäi käyttämättä, ja muun muassa ydinkeskustan kehittämiseen kohdennettuja määrärahoja ei juurikaan käytetty. Heikentyneen talouden vuoksi rahoituskulut lisääntyivät edellisvuodesta. Suomen talouden kasvun ennakoidaan hidastuvan vuonna 2012, ja työttömyysaste kääntynee nousuun. Veronalaisten ansiotulojen ennakoidaan kuitenkin kasvavan vuonna 2012 ja siten kunnallisverotulot lisääntynevät hieman. Valtionosuuksien arvioidaan myös lisääntyvän vuodesta Haapaveden kaupungin vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tuloksen ennakoidaan muodostuvan positiiviseksi. Kaupungin hallinnossa huomioidaan yhteiskunnallinen tilanne ja edistetään toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. 10

11 1.6 Kaupungin henkilöstö Haapaveden kaupungin maksamat palkkasummat ja kaupungin henkilöstömäärä ilmenevät alla olevasta taulukosta. Kaupungilla oli yhteensä 1015 työtekijää, joista vakinaisia oli 768. Henkilöstön määrä henkilöstötyövuosiksi muutettuna on 950. Kokonaishenkilöstömäärä vähentyi kymmenen henkilöä vuodesta Osa-aikaeläkkeellä oli 21 henkilöä. Haapaveden kaupungin maksamat palkat ja palkkiot viime vuosina Vuonna 2011 Vuonna 2010 Muutos ,4 % Henkilöstöä koskevat liitetiedot Hallintopalvelut Sivistysosasto Perusturvaosasto Tekninen osasto Yhteensä Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä ja se hyväksytään kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Yllä oleva taulukko antaa kuvan tilanteesta tiettynä hetkenä (tilinpäätös), eikä siis ole kuvaus kaupungin virka-/toimirakenteesta. Työntekijöiden sairauspoissaolopäivien määrä lisääntyi edellisvuodesta. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2011 oli 4,95. Työhyvinvointikysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2010 ja se toteutetaan seuraavan kerran syksyllä Toiminnan riskit Kaupungin tai sen konsernin toiminnan riskeissä ei vuoden 2011 aikana ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Rahoituslaitosten tarjoamien luottojen korkomarginaalit vaihtelivat 0,6 1,1 prosentin välillä. Riskienhallinnan vuoksi kaupungilla on luottoja sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisina. Kaupungin lainat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia, jolloin riski on kiinteäkorkoisuutta suurempi. Kaupungin lainasalkun riskiä pienentävät koronvaihtosopimukset. Talouden riskejä ovat myös kaupungin sijoitusomaisuuden riskit. Henkilöstön, myös lääkäreiden, rekrytointi pääsääntöisesti helpottui tilikauden aikana. Muun hoitohenkilökunnan rekrytointi sitä vastoin vaikeutui vuonna Haapaveden kaupunki vakuuttaa omaisuuttaan vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Kaupungilla on vakuutukset Pohjola-yhtiössä. Sen tilastojen mukaan henkilöstön tapaturmat lisääntyivät vuonna 2011 sekä maatalouslomituksessa että muussa toiminnassa. 11

12 1.8 Ympäristötekijät Vuoden 2011 aikana kaupungissa toteutetuista toimenpiteistä ei aiheutunut suuria ympäristövaikutuksia. Niiden arvioinnin yhtenä osa-alueena hyödynnetään ympäristövaikutusten arviointia, joka tehdään kaikista merkittävimmistä kaupunginvaltuuston päätöksistä. 1.9 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Haapaveden kaupungin sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty kaupungin ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Haapaveden kaupungin sisäistä valvontaa ohjaa hallintosääntö, jota on päivitetty hallintomuutosten mukaisesti. Hallintosäännöstä on johdettu sisäisen valvonnan ohje, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin toiminnassa on tilikaudella 2011 noudatettu lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä hyvää hallintotapaa. Oulun hallinto-oikeuteen jätettiin 24 valitusta vuonna 2011, joista 20 koskee sosiaaliasioita. Vuonna 2010 jätetyistä valituksista viisi on vielä vireillä. Sairaankuljetuksen hankintapäätöksestä tehtiin valitus markkinaoikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Asian jatkokäsittely on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vuoden 2007 tilinpäätöksen käsittelystä on tehty valitus hallinto-oikeudelle, joka ei ole sitä asiaa vielä ratkaissut tätä tilinpäätöstä valmisteltaessa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Tuloksellisuus arvioidaan kaupungin strategian pohjalta ja hallintokunnat ovat määritelleet omille tulosyksiköilleen tarkempia tavoitteita, joiden toteutumista tarkastuslautakunta on valvonut. Riskienhallinnan järjestäminen Haapaveden kaupungin riskienhallintaa on kehitettävä. Riskit on kartoitettava kokonaisvaltaisesti osastoittain ja samalla varmistuttava siitä, että toimintaan, talouteen ja päätöksentekoon ei liity mitään sellaista riskiä, joka voi vaarantaa kaupungin toimintakykyä. Kokonaisvaltainen riskienhallinnan kartoitus aloitetaan vuonna Kaupungin henkilöstö noudattaa tietoturvaohjeistusta. Myös sosiaali- ja terveyspiiri Helmen tietosuoja- ja tietoturvatietoisuutta on kehitetty. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole toteutunut merkittäviä menetyksiä, arvo-alennuksia eikä ole jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. 12

13 Sopimustoiminta Kaupungin sopimukset siirretään vähittäin sähköiseen Dynasty-ohjelmaan siten, että pääosa sopimuksista on arkistoitu sähköisesti vuoden 2012 aikana. Samalla sopimusten seurannan vastuuttamista tarkennetaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Haapaveden kaupungissa sisäinen valvonta on järjestetty oman toiminnan ohella pääasiallisesti sääntöjen ja satunnaisten tarkastusten avulla. Kaupunginjohtaja toimii sisäisen valvonnan vastuuhenkilönä. Hän tarkastaa ja valvoo sekä ohjeistaa yksiköitä sisäisen valvontaan liittyvissä kysymyksissä. Konserniyhtiöissä sisäistä valvontaa on vielä kehitettävä ja vuoden 2008 aikana annetut konserniohjeet edistävät valvontaa. Konserniohjeet on päivitetty kaupunginvaltuuston päätöksellä

14 2 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 18 Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä

15 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut 45,8 % 45,9 % Vuosikate/poistot 67 % 132 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut Toimintatuotot/toimintakuluilla kuvataan oman rahoituksen riittävyyttä. Haapavedellä luku on suurehko, mikä johtuu sosiaali- ja terveyspiirin toiminnasta. Se lisää sekä toimintatuottoja että -kuluja. Vuosikate/poistot (%) Tämä tunnusluku kuvaa vuosikatteen riittävyyttä poistoihin. Vuonna 2011 vuosikate/poistot oli selvästi alle 100 %, mikä kuvaa sitä, että vuosikate ei riittänyt poistojen kattamiseen. Kaupungin tulorahoitus ei siten ole ollut riittävää eikä talous näin ollen ole aivan tasapainossa, ja tilikauden tulos on alijäämäinen. Sitä vastoin vuonna 2010 poistojen kasvaessa myös vuosikate nousi. Tarkempi erittely investointien ja poistojen erosta on liitetiedoissa. Vuosikate euroa/asukas (%) Vuosikate asukasta kohden kertoo tilikauden tuloksesta ja sen kehittymisestä vuosien varrella suhteessa asukaslukuun. Vuoden 2010 ja 2011 välillä Haapaveden kaupungin asukasluku laski ja myös vuosikate pieneni. Tämä tarkoittaa, että kaupungin taloudellinen asema heikkeni tilikausien välillä. Vuosikate on tulorahoituksesta investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen jäävä osuus. 15

16 2.1 Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 80 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus 35 % 51 % Pääomamenojen tulorahoitus 22 % 35 % Lainanhoitokate 1 1 Kassan riittävyys Asukasmäärä

17 Tunnusluvut Investoinnit Investointien tulorahoitus Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on hankittu tulorahoituksella. Vuonna 2011 investoinneista 35 % rahoitettiin tuloilla, kun luku vuotta aiemmin oli 51 %. V investointimenot lisääntyivät edellisvuodesta. Pääomamenojen tulorahoitus Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Haapavedellä tulorahoitusprosentti laski v edellisvuodesta 13 %-yksikköä. Lainanhoitokate Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Vuosina 2008 ja 2009 vuosikate käytännössä riitti korkokustannuksiin, mutta v ja v tilanne on heikentynyt tuntuvasti. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluvun arvo on yli 2. Maksuvalmius Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella Maksuvalmius kuvaa kassan riittävyyttä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monta päivää kassasta maksut voidaan hoitaa kassavaroilla. Haapaveden kaupungin maksuvalmius on heikentynyt selvästi viime vuosina ja v se oli 30 päivää. 17

18 2.2 Rahoitusasema ja sen muutokset VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Tietokoneohjelmistot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset 199 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 C PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 1 3 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Muut velat/liittymismaksut ja muut velat II Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat/liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Omavaraisuusaste, % 41,74 45,47 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 35,42 33,41 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta/asukas, /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

20 Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset/(koko pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmät eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt yli-/alijäämä = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden yli-/alijäämä Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tai alijäämää. Ylijäämä on tulevien vuosien liikkumavaraa ja alijäämä on katettava tulevina vuosina. Haapaveden kaupungin kertynyt ylijäämä väheni vuonna Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden yli-/alijäämä/asukasmäärä Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä on käytetty tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kaupungin asukasmäärää. Haapaveden kaupungin kertynyt ylijäämä väheni vuonna Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin merkitä kirjanpidossa korollisia lainoja. Tässä taseessa tunnusluku on laskettu suoraan kaupungin lainoista. Haapaveden kaupungin lainakanta nousi vuonna 2011 huomattavasti edellisvuodesta. Lainat euroa/asukas Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Haapavedellä tämä tunnusluku nousi lainakannan kasvun ja väkiluvun vähenemisen myötä. 20

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto

TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1 TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS MAALISKUUSSA 2014... 4 1.2 KAUPUNGIN HALLINTO

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot