65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen 72 nähtävänä 42 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen 74 toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin 79 valittaviksi hallituksen jäseniksi Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin 80 tai vastaaviin toimikaudeksi Kaupungin ilmoitukset vuosina Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Irja 83 Lehtinen 50 Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 84 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 51 Eron myöntäminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Anto 85 Tapaninaho 52 Virkojen ja toimien lakkauttaminen Viranhaltijapäätökset Talousarviolainan ottaminen Johdannaisyleissopimus / Kuntarahoitus Oyj Kaupungin kustannusosuutta vastaavan valokuituverkon 93 poistosuunnitelma 57 Terveyskeskuksen ilmanvaihtourakka Terveyskeskuksen putkiurakka Terveyskeskuksen sähköurakka Poikkeamishakemus / Tiina ja Tero Makkonen / Poikkeamishakemus / Tapio ja Tanja Aittokoski / Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Riitavuori 104 ML2014: Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Leväsuo ML 2014:

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lausunto valituksesta / Khall / Raimo 106 Parkkinen 65 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 113

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Tuikka Tyyne Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäsalmi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 15

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jä senen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen pu heen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä kä si tel tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kau pun gin hal li tuksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja va ra pu heen joh ta jille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hal lin to sään nöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten hen ki lö koh tai sille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heenjoh ta ja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Tyyne Tuikka.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. Tyyne Tuikka pyysi puheenvuoron kohtaan muut asiat.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 1 Kokouksen avaaminen - 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 4 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on yksimielisesti valinnut puheenjohtajaksi Kimmo Sark ki sen, I varapuheenjohtajaksi Jukka Tikanmäen ja II va ra puheen joh ta jak si Jorma Leskisen. Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 6 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toi mi kau dek si Valtuusto on valinnut yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraa vat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Paavo Leskinen (Kai sa Alamäki), Riitta Harmoinen-Kyllönen (Kauko Tikkanen), Mart ti Savolainen (Aimo Karvonen), Mirja Hynninen (Taimi Piippo), Asko Kauranen (Tarmo Rapo), Ari Varis (Marita Kärk käinen-ryt kö nen) ja Tyyne Tuikka (Irja Lehtinen). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallituksen jä senek si valittu Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen on valintapäätöksen ai kaan ollut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tar kas tus lau takun nan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäseneksi valittu Irja Leh ti nen on valintapäätöksen aikaan ollut kaupungin tar kas tuslau ta kun nan varajäsen.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Harmoinen-Kyllönen on kaupunginhallitukselle osoit tamal laan eroanomuksella hakenut eroa kuntayhtymän tar kas tuslau ta kun nan jäsenyydestä ja Lehtinen on kau pun ginhal li tuk sel le ja -valtuustolle osoittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 71 :n 4 momentin ( /578) mukaan vaa li kelpoi nen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, ja kos ka KuntaL 18.4 :n nojalla toimielimen varajäsenistä on voimas sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, myöskin kun nanhal li tuk sen varajäseneksi valittu menettää vaalikelpoisuutensa tar kas tus lau ta kun nas sa. Kaupunginhallitus päättää päätöksen täy tän töön pa no kel poi suuden osalta tehdä tulkinnan, jonka mukaan se ei käytä KuntaL 56 :n mukaista oikeutta palauttaa vaalipäätös valtuuston uudelleen kä si tel tä väk si vaan soveltaa KuntaL 34.2 :n säädöstä val tuu tetun vaalikelpoisuuden esteen poistumisesta sen jälkeen, kun hen ki löil le on myönnetty ero tarkastuslautakunnista. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 7 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Asko Kaurasen, (vertausluku 20), I varapuheenjohtajaksi Martti Savo lai sen (vertausluku 10) ja II varapuheenjohtajaksi Paavo Les kisen (vertausluku 6,67). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 8 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta/sei ja Kärkkäinen Kaupunginvaltuusto on jättänyt yksimielisesti asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää todeta, että KuntaL 39 :n 1 momentin mu kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valit tu toinen. Kaupunginhallitus päättää, että kesken toimikautta Seija Kärk käisen eroanomuksen hyväksymisellä avoimeksi tulevaa kes kus vaali lau ta kun nan luottamustointa kaupunginhallitus ei esitä kau pungin val tuus tol le täytettäväksi ennen eduskuntavaalia Hyväksyttiin yksimielisesti. - 9 Muut asiat Kaupunginhallitus toteaa valtuutettu Asko Torssosen il moit taneen val tuus ton työjärjestyksen 2 :n mukaisesti so si aa li de mo kraat tisen val tuus to ryh män puheenjohtajaksi Taimi Piipon, va ra pu heenjoh ta jak si Asko Torssosen ja sihteeriksi Mirja Hynnisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä kos kevan luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kau pun gin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja kat selmus mies ten kokouksissa. Hallintosäännön 6 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toi mi elin ten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tä mises tä. Kaupunginhallitus päättää pitää säännönmukaiset kokouksensa toi mi kau del la pääsääntöisesti kuu kau den toisena maa nan tai na pääsääntöisesti alkaen kello Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kokouskalenterin, jonka mukaan vuonna 2015 kokoukset pidetään maaliskuun 9. päivä, huhti kuun 13. päi vä, toukokuun 11. päivä, kesäkuun 8. päivä, hei näkuun 13. päi vä, elokuun 10. päivä, syyskuun 14. päivä, lokakuun 12. päivä, mar ras kuun 9. päivä ja joulukuun 14. päivä. Säännönmukaisten kokousten lisäksi hallitus pitää ti lin pää tös kokouk sen ja talousarviokokouksen Kaupunginhallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai milloin enemmistö hallituksen jä senis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 7.1 :n mu kaan ko kouskut sun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä olles saan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä si tel tävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko kous kut sun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Varajäsenen kutsumista koskevan hallintosäännön 10 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta ko koukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esit te li jä tai kokouksen valmistelusta vastaava voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Hallintosäännön 9 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sessa valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heen joh ta jil la on läs näolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen ko kous kutsu käsiteltävine asioineen sekä sen yhteydessä esityslista lä he tetään hallintosäännön kokouksen koollekutsumista tarkoittavan mää räyk sen mukaisesti hallituksen jäsenille ja valtuuston puheen joh ta jal le ja varapuheenjohtajille. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen esitti, että kokouskutsu kä si tel tävi ne asioinen sekä esityslista toimitetaan varsinaisille jäsenille myös sähköpostitse. Asko Kauranen ja Mirja-Liisa Hynninen kannat ti vat esitystä. Tyyne Tuikka esitti, että kokouskutsu lähetettäisiin kirjepostina myös varajäsenille ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Mirja-Liisa Hynninen ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen ilmoittivat, et tä heille ei tarvitse postitse lähettää kokouskutsun pa pe ri ver siota, vaan sähköpostitse lähetetty riittää. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että ko-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus kous kut su käsiteltävine asioinen sekä esityslista toimitetaan varsi nai sil le jäsenille myös sähköpostitse.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävänä 1467/ /2015 KHALL Kuntalain 62.1 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöy tä kir jaa. Toimielimen kokouksesta on aina laadittava pöy tä kirja. Määräys koskee kaikkia kunnan toimielimiä, joihin kuuluu valtuus ton lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaos tot sekä toimikunnat. Pöytäkirjan laatimisesta, sisällöstä, tarkastamisesta ja nähtävänä pi tä mi ses tä määrätään Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä. Sen 15.1 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Edelleen hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oi keus vai ku tuk sia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen kat so taan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pää tök sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tar kas tet tu. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Kaupunginhallitus päättää, että sen kokousten pöytäkirjat tar kastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kak si jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pää sääntöi ses ti toisena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöy tä kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti näh tä vä nä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo kau pun gin ta lon neuvonnassa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella / /2015 KHALL Kuntalain 50.1 :n mukaisessa valtuuston hyväksymässä hal lin tosään nös sä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. kunnan hal li tuk sen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja pu heoi keu des ta muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pa kol linen. Koska kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja sen yhteen so vit ta mi ses ta, on kuitenkin katsottu, että hallintosäännössä voi daan yksilöidysti määrätä kunnanhallituksen edustuksesta muis sa toimielimissä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 57 :n mukaan kau pungin hal li tus nimeää edustajansa lautakuntiin, ei kuitenkaan tar kastus lau ta kun taan, keskusvaalilautakuntaan, lautakuntiin, joihin kuu luu kaupunginhallituksen jäsen eikä vaalilautakuntiin ja vaa litoi mi kun taan. Kaupunginhallituksen jäseniä ei ole sivistyslautakunnassa. Maaseu tu hal lin non tehtävien järjestämistä Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken tarkoittavan yhteistoimintasopimuksen (kvalt ) 3.3 :n mukaan kunkin sopijakunnan hal li tuksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- ja pu he oikeus maaseutulautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallitus määrää edustuksestaan sivistyslautakunnassa toi mi kau del la Martti Savolainen esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tyslau ta kun taan Mirja-Liisa Hynnistä. Tyyne Tuikka esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tys lauta kun taan Tyyne Tuikkaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on suoritettava vaa li, ja että se suoritetaan suljetuin lipuin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen pöytäkirjantarkastajat laski vat äänet, ja ilmoittivat, että Mirja-Liisa Hynniselle oli annettu 6 ään tä ja Tyyne Tuikalle 1 ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen edustajaksi si vistys lau ta kun taan on valittu Mirja-Liisa Hynninen.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Kuntalain 17.1 :n tarkoittamia kunnan toimielimiä ovat valtuuston li säk si kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot se kä toimikunnat. Lain 17.4 :n mukaan kunnanhallituksen, lau takun nan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muas sa vaalikelpoisuutta. KuntaL 18.2 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toi mi elimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kui ten kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toi mieli men jäseniä ja varajäseniä. Lain :n mukaan toimielinten jä se nil le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on so vel tuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännök set. Tasa-arvoL 4 a.n mukaan kunnallisissa ja kun tien vä lisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäse niä ja varajäseniä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kau pun gin luot ta mus hen ki lö or ga ni saa ti oon kuuluu kau pun gin hal li tuk sen hen ki lös tö jaos to, jonka puheenjohtajan ja vähintään yh den muun jä se nen tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Hal lin to sään nön 58.2 :n mukaan henkilöstöjaostoon kaupunginhallitus va lit see neljä jä sen tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kau pun gin hal lituk sen tai valtuuston varsinaisista tai varajäsenistä. Jä sen ei saa ol la työ- tai virkasuhteessa Pyhäjärven kaupunkiin. Kau pun ginhal li tus nimeää jäsenten keskuudesta jaoston pu heen joh ta jan, jon ka tulee olla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jä sen ja va rapu heen joh ta jan. Kaupunginhalllitus valitsee henkilöstöjaostoon toimikaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen se kä nimeää jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ottaen huomioon KuntaL 18.2 :n säädöksen. Asko Kauranen esitti varsinaiseksi jäseneksi Paavo Leskistä ja va ra jä se nek si Kaisa Alamäkeä. Mirja-Liisa Hynninen esitti varsinaiseksi jäseneksi Taimi Piippoa ja varajäseneksi Mirja-Liisa Hynnistä.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyyne Tuikka esitti varsinaiseksi jäseneksi Tyyne Tuikkaa ja vara jä se nek si Seppo Pietikäistä. Martti Savolainen esitti varsinaiseksi jäseneksi Aimo Karvosta ja va ra jä se nek si Martti Savolaista. Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjaostoon on valittu seuraavat hen ki löt: Varsinainen jäsen Paavo Leskinen Taimi Piippo Tyyne Tuikka Aimo Karvonen varajäsen Kaisa Alamäki Mirja Hynninen Seppo Pietikäinen Martti Savolainen Asko Kauranen esitti puheenjohtajaksi Paavo Leskistä. Martti Savolainen esitti varapuheenjohtajaksi Aimo Karvosta. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston pu heenjoh ta jak si Paavo Leskisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Kar vosen.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 877/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin ja henkilöstöä edustavien järjestöjen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus, joka perustuu la kiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis sa (449/2007). Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnassa työnantajalla on nel jä edus ta jaa, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Sopi muk sen mukaan työnantajan edustajat ovat kaupunginjohtaja, työ suo je lu pääl lik kö sekä kaksi kau pun gin hal li tuk sen nimeämää edus ta jaa, Kaupunginhallituksen nimeämien edustajien sekä hen ki lö koh taisten varajäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai va rajä se niä. Yhteistyötoimikunnassa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös mm. kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalla ja henkilöstöjaoston puheen joh ta jal la. Kaupunginhallitus nimeää seuraavat jäsenet ja hen ki lö koh tai set va ra jä se net yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi : Jäsen: Asko Kauranen Aimo Karvonen Varajäsen: Tarmo Rapo Martti Savolainen Samalla kaupunginhallitus toteaa työnantajan edustajana yh teistyö toi mi kun nas sa toimivat viranhaltijat ja heidän henkilökohtaiset va ra jä se nen sä: Jäsen Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari Varajäsen Sami Laukkanen Mauno Ranto Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungissa on järjestetty Kihupäiväiviä vuodesta 1974 lähtien. Kihupäivien vakiintunut ajankohta on heinäkuun toinen viikonloppu. Pitäjäjuhlan valmistelusta ja järjestämisestä on vastannut vuo desta 1976 lähtien tehtävään kaupunginhallituksen toimikaudekseen aset ta ma kihutoimikunta. Kuntalain 17.5 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia mää rä tyn tehtävän hoitamista varten. KuntaL 19.1 :n mukaan 17.5 :n tarkoittamat toimikunnat asetetaan enintään kun nan hal lituk sen toimikaudeksi. KuntaL 18.3 :n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lökoh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa mitä var si nai sis ta jäsenistä säädetään. Lain 18.4 :n mukaan toi mi elimen jäseniä valittaessa on voimassa, mitä naisten ja miesten väli ses tä tasa-arvosta erikseen säädetään. Kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettamaan ki hu toi mi kun taan ovat kuuluneet seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Pu heen joh ta ja na on toiminut Kau ko Tikkanen ja sihteerinä kulttuurisihteeri Eila Rajala. Kihutoimikunta voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asian tun ti joita. Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kun ta lain 17.5 :n tarkoittaman toimikunnan tehtävänään val mistel la ja järjestää vuosien 2015 ja 2016 Kihupäivät ja valita toi mikun taan kymmenen jäsentä ja heille henkiökohtaiset varajäsenet ot taen huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jä se niä toimielimiin valittaessa on erikseen säädetty. Asko Kauranen esitti, että kihutoimikuntaan vuosiksi 2015 ja 2016 valitaan seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Asko Kauranen esitti kihutoimikunnan puheenjohtajaksi Kauko

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tik kas ta. Muita esityksiä ei ollut. Kaupunginhallitus hyväksyi Asko Kaurasen esityksen yk si mie lises ti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin valittaviksi hallituksen jäseniksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 :n mukaan kau pun kia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen pe rusteel la kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kau pun ginjoh ta jan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osak kuus yh tiöi den hallituksiin va litta vik si emoyhteisöä edustaviksi hal li tuk sen jäseniksi. Konserniohjeen 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat hallituksiin valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toi mi kau dekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäse net vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mää rätä. Kaupungin tytäryhteisöjä ovat: Kiinteistö Oy Rillankivi Pyhäjärven Kehitys Oy Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy Pyhäsalmen Lentokenttä Oy Pyhänet Oy Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edus ta vik si hallituksen jäseniksi toimikaudeksi Asko Kauranen esitti asian jättämistä pöydälle. Paavo Leskinen kan nat ti esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian pöydälle jättä mis tä. Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole tehty. Kaupunginhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin toimikaudeksi / /2013 KHALL Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia tuomioistuimissa ja muissa vi ran omai sis sa sekä niissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osallisena ellei toisin ole säädet ty tai ohje- tai johtosäännössä määrätty. Yhteisöjen yhtiökokoukset: Asunto Oy Pyhäjärven Oravanmänty Asunto Oy Pyhäsalmen Koivula Jokilaaksojen Rahasto Ky Kiinteistö Oy Salmenportti Kuntarahoitus Oy Suomen Luotto-osuuskunta Metsäliitto Osuuskunta Pohjanmaan Verkkopalvelut -PVP Oy Suomenselän Osuuspankki Teknoventure Oy Vestia Oy Viexpo Oy Kuntien Tiera Oy Suomen Julkishankinta Oy Pohjois-Pohjanmaan Syöpäyhdistys Ville Niemelän Säätiön hallitus Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys Suomen Dementiayhdistys Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat yhteisöjen yh tiö ko kouk siin ja vastaaviin toimikaudeksi Kaupunginhallitus valitsi seuraavat kaupungin edustajat ja va raedus ta jat yhteisöjen yhtiökokouksiin: Yhteisö Edustaja Varaedustaja Asunto Oy Pyhäjärven Ora van män ty Sami Laukkanen Antti Taskinen Asunto Oy Pyhäsalmen Koi vu la Sami Laukkanen Antti Taskinen Jokilaaksojen Rahasto Ky Sari Nissilä Mauno Ranto Kiinteistö Oy Salmenportti Sami Laukkanen Antti Taskinen Kuntarahoitus Oy Veikko Tikkanen Mauno Ranto Suomen Luotto-osuuskunta Veikko Tikkanen Mauno Ranto Metsäliitto Osuuskunta Kalevi Lehtomäki Paavo Leskinen Pohjanmaan Verkkopalvelut-PVP Oy Sami Laukkanen Pekka Päivärinta Suomenselän Osuuspankki Veikko Tikkanen Mauno Ranto

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Henkilökohtainen varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallitus 9 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 9 31.01.2017 Eron myöntäminen Eila Peltolalle valtuuston varajäsenyydestä ja keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valtuuston,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot