65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen 72 nähtävänä 42 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen 74 toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin 79 valittaviksi hallituksen jäseniksi Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin 80 tai vastaaviin toimikaudeksi Kaupungin ilmoitukset vuosina Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Irja 83 Lehtinen 50 Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 84 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 51 Eron myöntäminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Anto 85 Tapaninaho 52 Virkojen ja toimien lakkauttaminen Viranhaltijapäätökset Talousarviolainan ottaminen Johdannaisyleissopimus / Kuntarahoitus Oyj Kaupungin kustannusosuutta vastaavan valokuituverkon 93 poistosuunnitelma 57 Terveyskeskuksen ilmanvaihtourakka Terveyskeskuksen putkiurakka Terveyskeskuksen sähköurakka Poikkeamishakemus / Tiina ja Tero Makkonen / Poikkeamishakemus / Tapio ja Tanja Aittokoski / Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Riitavuori 104 ML2014: Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Leväsuo ML 2014:

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lausunto valituksesta / Khall / Raimo 106 Parkkinen 65 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 113

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Tuikka Tyyne Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäsalmi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 15

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jä senen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen pu heen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä kä si tel tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kau pun gin hal li tuksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja va ra pu heen joh ta jille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hal lin to sään nöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten hen ki lö koh tai sille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heenjoh ta ja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Tyyne Tuikka.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. Tyyne Tuikka pyysi puheenvuoron kohtaan muut asiat.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 1 Kokouksen avaaminen - 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 4 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on yksimielisesti valinnut puheenjohtajaksi Kimmo Sark ki sen, I varapuheenjohtajaksi Jukka Tikanmäen ja II va ra puheen joh ta jak si Jorma Leskisen. Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 6 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toi mi kau dek si Valtuusto on valinnut yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraa vat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Paavo Leskinen (Kai sa Alamäki), Riitta Harmoinen-Kyllönen (Kauko Tikkanen), Mart ti Savolainen (Aimo Karvonen), Mirja Hynninen (Taimi Piippo), Asko Kauranen (Tarmo Rapo), Ari Varis (Marita Kärk käinen-ryt kö nen) ja Tyyne Tuikka (Irja Lehtinen). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallituksen jä senek si valittu Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen on valintapäätöksen ai kaan ollut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tar kas tus lau takun nan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäseneksi valittu Irja Leh ti nen on valintapäätöksen aikaan ollut kaupungin tar kas tuslau ta kun nan varajäsen.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Harmoinen-Kyllönen on kaupunginhallitukselle osoit tamal laan eroanomuksella hakenut eroa kuntayhtymän tar kas tuslau ta kun nan jäsenyydestä ja Lehtinen on kau pun ginhal li tuk sel le ja -valtuustolle osoittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 71 :n 4 momentin ( /578) mukaan vaa li kelpoi nen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, ja kos ka KuntaL 18.4 :n nojalla toimielimen varajäsenistä on voimas sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, myöskin kun nanhal li tuk sen varajäseneksi valittu menettää vaalikelpoisuutensa tar kas tus lau ta kun nas sa. Kaupunginhallitus päättää päätöksen täy tän töön pa no kel poi suuden osalta tehdä tulkinnan, jonka mukaan se ei käytä KuntaL 56 :n mukaista oikeutta palauttaa vaalipäätös valtuuston uudelleen kä si tel tä väk si vaan soveltaa KuntaL 34.2 :n säädöstä val tuu tetun vaalikelpoisuuden esteen poistumisesta sen jälkeen, kun hen ki löil le on myönnetty ero tarkastuslautakunnista. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 7 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Asko Kaurasen, (vertausluku 20), I varapuheenjohtajaksi Martti Savo lai sen (vertausluku 10) ja II varapuheenjohtajaksi Paavo Les kisen (vertausluku 6,67). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 8 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta/sei ja Kärkkäinen Kaupunginvaltuusto on jättänyt yksimielisesti asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää todeta, että KuntaL 39 :n 1 momentin mu kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valit tu toinen. Kaupunginhallitus päättää, että kesken toimikautta Seija Kärk käisen eroanomuksen hyväksymisellä avoimeksi tulevaa kes kus vaali lau ta kun nan luottamustointa kaupunginhallitus ei esitä kau pungin val tuus tol le täytettäväksi ennen eduskuntavaalia Hyväksyttiin yksimielisesti. - 9 Muut asiat Kaupunginhallitus toteaa valtuutettu Asko Torssosen il moit taneen val tuus ton työjärjestyksen 2 :n mukaisesti so si aa li de mo kraat tisen val tuus to ryh män puheenjohtajaksi Taimi Piipon, va ra pu heenjoh ta jak si Asko Torssosen ja sihteeriksi Mirja Hynnisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä kos kevan luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kau pun gin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja kat selmus mies ten kokouksissa. Hallintosäännön 6 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toi mi elin ten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tä mises tä. Kaupunginhallitus päättää pitää säännönmukaiset kokouksensa toi mi kau del la pääsääntöisesti kuu kau den toisena maa nan tai na pääsääntöisesti alkaen kello Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kokouskalenterin, jonka mukaan vuonna 2015 kokoukset pidetään maaliskuun 9. päivä, huhti kuun 13. päi vä, toukokuun 11. päivä, kesäkuun 8. päivä, hei näkuun 13. päi vä, elokuun 10. päivä, syyskuun 14. päivä, lokakuun 12. päivä, mar ras kuun 9. päivä ja joulukuun 14. päivä. Säännönmukaisten kokousten lisäksi hallitus pitää ti lin pää tös kokouk sen ja talousarviokokouksen Kaupunginhallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai milloin enemmistö hallituksen jä senis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 7.1 :n mu kaan ko kouskut sun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä olles saan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä si tel tävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko kous kut sun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Varajäsenen kutsumista koskevan hallintosäännön 10 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta ko koukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esit te li jä tai kokouksen valmistelusta vastaava voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Hallintosäännön 9 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sessa valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heen joh ta jil la on läs näolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen ko kous kutsu käsiteltävine asioineen sekä sen yhteydessä esityslista lä he tetään hallintosäännön kokouksen koollekutsumista tarkoittavan mää räyk sen mukaisesti hallituksen jäsenille ja valtuuston puheen joh ta jal le ja varapuheenjohtajille. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen esitti, että kokouskutsu kä si tel tävi ne asioinen sekä esityslista toimitetaan varsinaisille jäsenille myös sähköpostitse. Asko Kauranen ja Mirja-Liisa Hynninen kannat ti vat esitystä. Tyyne Tuikka esitti, että kokouskutsu lähetettäisiin kirjepostina myös varajäsenille ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Mirja-Liisa Hynninen ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen ilmoittivat, et tä heille ei tarvitse postitse lähettää kokouskutsun pa pe ri ver siota, vaan sähköpostitse lähetetty riittää. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että ko-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus kous kut su käsiteltävine asioinen sekä esityslista toimitetaan varsi nai sil le jäsenille myös sähköpostitse.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävänä 1467/ /2015 KHALL Kuntalain 62.1 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöy tä kir jaa. Toimielimen kokouksesta on aina laadittava pöy tä kirja. Määräys koskee kaikkia kunnan toimielimiä, joihin kuuluu valtuus ton lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaos tot sekä toimikunnat. Pöytäkirjan laatimisesta, sisällöstä, tarkastamisesta ja nähtävänä pi tä mi ses tä määrätään Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä. Sen 15.1 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Edelleen hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oi keus vai ku tuk sia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen kat so taan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pää tök sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tar kas tet tu. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Kaupunginhallitus päättää, että sen kokousten pöytäkirjat tar kastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kak si jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pää sääntöi ses ti toisena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöy tä kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti näh tä vä nä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo kau pun gin ta lon neuvonnassa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella / /2015 KHALL Kuntalain 50.1 :n mukaisessa valtuuston hyväksymässä hal lin tosään nös sä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. kunnan hal li tuk sen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja pu heoi keu des ta muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pa kol linen. Koska kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja sen yhteen so vit ta mi ses ta, on kuitenkin katsottu, että hallintosäännössä voi daan yksilöidysti määrätä kunnanhallituksen edustuksesta muis sa toimielimissä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 57 :n mukaan kau pungin hal li tus nimeää edustajansa lautakuntiin, ei kuitenkaan tar kastus lau ta kun taan, keskusvaalilautakuntaan, lautakuntiin, joihin kuu luu kaupunginhallituksen jäsen eikä vaalilautakuntiin ja vaa litoi mi kun taan. Kaupunginhallituksen jäseniä ei ole sivistyslautakunnassa. Maaseu tu hal lin non tehtävien järjestämistä Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken tarkoittavan yhteistoimintasopimuksen (kvalt ) 3.3 :n mukaan kunkin sopijakunnan hal li tuksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- ja pu he oikeus maaseutulautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallitus määrää edustuksestaan sivistyslautakunnassa toi mi kau del la Martti Savolainen esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tyslau ta kun taan Mirja-Liisa Hynnistä. Tyyne Tuikka esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tys lauta kun taan Tyyne Tuikkaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on suoritettava vaa li, ja että se suoritetaan suljetuin lipuin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen pöytäkirjantarkastajat laski vat äänet, ja ilmoittivat, että Mirja-Liisa Hynniselle oli annettu 6 ään tä ja Tyyne Tuikalle 1 ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen edustajaksi si vistys lau ta kun taan on valittu Mirja-Liisa Hynninen.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Kuntalain 17.1 :n tarkoittamia kunnan toimielimiä ovat valtuuston li säk si kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot se kä toimikunnat. Lain 17.4 :n mukaan kunnanhallituksen, lau takun nan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muas sa vaalikelpoisuutta. KuntaL 18.2 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toi mi elimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kui ten kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toi mieli men jäseniä ja varajäseniä. Lain :n mukaan toimielinten jä se nil le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on so vel tuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännök set. Tasa-arvoL 4 a.n mukaan kunnallisissa ja kun tien vä lisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäse niä ja varajäseniä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kau pun gin luot ta mus hen ki lö or ga ni saa ti oon kuuluu kau pun gin hal li tuk sen hen ki lös tö jaos to, jonka puheenjohtajan ja vähintään yh den muun jä se nen tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Hal lin to sään nön 58.2 :n mukaan henkilöstöjaostoon kaupunginhallitus va lit see neljä jä sen tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kau pun gin hal lituk sen tai valtuuston varsinaisista tai varajäsenistä. Jä sen ei saa ol la työ- tai virkasuhteessa Pyhäjärven kaupunkiin. Kau pun ginhal li tus nimeää jäsenten keskuudesta jaoston pu heen joh ta jan, jon ka tulee olla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jä sen ja va rapu heen joh ta jan. Kaupunginhalllitus valitsee henkilöstöjaostoon toimikaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen se kä nimeää jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ottaen huomioon KuntaL 18.2 :n säädöksen. Asko Kauranen esitti varsinaiseksi jäseneksi Paavo Leskistä ja va ra jä se nek si Kaisa Alamäkeä. Mirja-Liisa Hynninen esitti varsinaiseksi jäseneksi Taimi Piippoa ja varajäseneksi Mirja-Liisa Hynnistä.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyyne Tuikka esitti varsinaiseksi jäseneksi Tyyne Tuikkaa ja vara jä se nek si Seppo Pietikäistä. Martti Savolainen esitti varsinaiseksi jäseneksi Aimo Karvosta ja va ra jä se nek si Martti Savolaista. Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjaostoon on valittu seuraavat hen ki löt: Varsinainen jäsen Paavo Leskinen Taimi Piippo Tyyne Tuikka Aimo Karvonen varajäsen Kaisa Alamäki Mirja Hynninen Seppo Pietikäinen Martti Savolainen Asko Kauranen esitti puheenjohtajaksi Paavo Leskistä. Martti Savolainen esitti varapuheenjohtajaksi Aimo Karvosta. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston pu heenjoh ta jak si Paavo Leskisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Kar vosen.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 877/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin ja henkilöstöä edustavien järjestöjen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus, joka perustuu la kiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis sa (449/2007). Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnassa työnantajalla on nel jä edus ta jaa, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Sopi muk sen mukaan työnantajan edustajat ovat kaupunginjohtaja, työ suo je lu pääl lik kö sekä kaksi kau pun gin hal li tuk sen nimeämää edus ta jaa, Kaupunginhallituksen nimeämien edustajien sekä hen ki lö koh taisten varajäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai va rajä se niä. Yhteistyötoimikunnassa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös mm. kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalla ja henkilöstöjaoston puheen joh ta jal la. Kaupunginhallitus nimeää seuraavat jäsenet ja hen ki lö koh tai set va ra jä se net yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi : Jäsen: Asko Kauranen Aimo Karvonen Varajäsen: Tarmo Rapo Martti Savolainen Samalla kaupunginhallitus toteaa työnantajan edustajana yh teistyö toi mi kun nas sa toimivat viranhaltijat ja heidän henkilökohtaiset va ra jä se nen sä: Jäsen Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari Varajäsen Sami Laukkanen Mauno Ranto Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungissa on järjestetty Kihupäiväiviä vuodesta 1974 lähtien. Kihupäivien vakiintunut ajankohta on heinäkuun toinen viikonloppu. Pitäjäjuhlan valmistelusta ja järjestämisestä on vastannut vuo desta 1976 lähtien tehtävään kaupunginhallituksen toimikaudekseen aset ta ma kihutoimikunta. Kuntalain 17.5 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia mää rä tyn tehtävän hoitamista varten. KuntaL 19.1 :n mukaan 17.5 :n tarkoittamat toimikunnat asetetaan enintään kun nan hal lituk sen toimikaudeksi. KuntaL 18.3 :n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lökoh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa mitä var si nai sis ta jäsenistä säädetään. Lain 18.4 :n mukaan toi mi elimen jäseniä valittaessa on voimassa, mitä naisten ja miesten väli ses tä tasa-arvosta erikseen säädetään. Kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettamaan ki hu toi mi kun taan ovat kuuluneet seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Pu heen joh ta ja na on toiminut Kau ko Tikkanen ja sihteerinä kulttuurisihteeri Eila Rajala. Kihutoimikunta voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asian tun ti joita. Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kun ta lain 17.5 :n tarkoittaman toimikunnan tehtävänään val mistel la ja järjestää vuosien 2015 ja 2016 Kihupäivät ja valita toi mikun taan kymmenen jäsentä ja heille henkiökohtaiset varajäsenet ot taen huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jä se niä toimielimiin valittaessa on erikseen säädetty. Asko Kauranen esitti, että kihutoimikuntaan vuosiksi 2015 ja 2016 valitaan seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Asko Kauranen esitti kihutoimikunnan puheenjohtajaksi Kauko

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tik kas ta. Muita esityksiä ei ollut. Kaupunginhallitus hyväksyi Asko Kaurasen esityksen yk si mie lises ti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin valittaviksi hallituksen jäseniksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 :n mukaan kau pun kia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen pe rusteel la kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kau pun ginjoh ta jan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osak kuus yh tiöi den hallituksiin va litta vik si emoyhteisöä edustaviksi hal li tuk sen jäseniksi. Konserniohjeen 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat hallituksiin valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toi mi kau dekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäse net vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mää rätä. Kaupungin tytäryhteisöjä ovat: Kiinteistö Oy Rillankivi Pyhäjärven Kehitys Oy Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy Pyhäsalmen Lentokenttä Oy Pyhänet Oy Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edus ta vik si hallituksen jäseniksi toimikaudeksi Asko Kauranen esitti asian jättämistä pöydälle. Paavo Leskinen kan nat ti esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian pöydälle jättä mis tä. Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole tehty. Kaupunginhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin toimikaudeksi / /2013 KHALL Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia tuomioistuimissa ja muissa vi ran omai sis sa sekä niissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osallisena ellei toisin ole säädet ty tai ohje- tai johtosäännössä määrätty. Yhteisöjen yhtiökokoukset: Asunto Oy Pyhäjärven Oravanmänty Asunto Oy Pyhäsalmen Koivula Jokilaaksojen Rahasto Ky Kiinteistö Oy Salmenportti Kuntarahoitus Oy Suomen Luotto-osuuskunta Metsäliitto Osuuskunta Pohjanmaan Verkkopalvelut -PVP Oy Suomenselän Osuuspankki Teknoventure Oy Vestia Oy Viexpo Oy Kuntien Tiera Oy Suomen Julkishankinta Oy Pohjois-Pohjanmaan Syöpäyhdistys Ville Niemelän Säätiön hallitus Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys Suomen Dementiayhdistys Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat yhteisöjen yh tiö ko kouk siin ja vastaaviin toimikaudeksi Kaupunginhallitus valitsi seuraavat kaupungin edustajat ja va raedus ta jat yhteisöjen yhtiökokouksiin: Yhteisö Edustaja Varaedustaja Asunto Oy Pyhäjärven Ora van män ty Sami Laukkanen Antti Taskinen Asunto Oy Pyhäsalmen Koi vu la Sami Laukkanen Antti Taskinen Jokilaaksojen Rahasto Ky Sari Nissilä Mauno Ranto Kiinteistö Oy Salmenportti Sami Laukkanen Antti Taskinen Kuntarahoitus Oy Veikko Tikkanen Mauno Ranto Suomen Luotto-osuuskunta Veikko Tikkanen Mauno Ranto Metsäliitto Osuuskunta Kalevi Lehtomäki Paavo Leskinen Pohjanmaan Verkkopalvelut-PVP Oy Sami Laukkanen Pekka Päivärinta Suomenselän Osuuspankki Veikko Tikkanen Mauno Ranto

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano

Kaupunginvaltuuston kokousten ja päätösten täytäntöönpano Kaupunginhallitus 45 13.02.2017 Kaupunginvaltuuston kokousten 19.12.2016 ja 29.12.2016 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 13.02.2017 45 Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Kuntalain (365/1995)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 115 29.03.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 115 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti:

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhallitus 113 22.05.2017 Kunnanvaltuusto 38 05.06.2017 Kunnanhallitus 214 09.10.2017 Keskusvaalilautakunnan vaali 96/00.00.01/2017 Kh 22.05.2017 113 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p. 0400

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Kunnanhallitus 85 06.03.2017 Kunnanvaltuusto 17 13.03.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen 118/00.00.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska

Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen Markku Liuska Kaupunginhallitus 10 18.01.2016 Kaupunginvaltuusto 5 08.02.2016 Kaupunginhallitus 225 04.07.2016 Kaupunginvaltuusto 59 14.07.2016 Kaupunginvaltuusto 90 14.11.2016 Asiavirheen korjaaminen / päätös kvalt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tarkastuslautakunta 06.04.2017 Aika 06.04.2017 klo 13:00-15:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 68 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 352 21.11.2016 Kaupunginvaltuuston kokouksen 31.10.2016 päätösten täytäntöönpano 1657/00.02.01/2016 KHALL 21.11.2016 352 Kuntalain (365/1995) 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot