65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen 72 nähtävänä 42 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen 74 toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin 79 valittaviksi hallituksen jäseniksi Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin 80 tai vastaaviin toimikaudeksi Kaupungin ilmoitukset vuosina Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Irja 83 Lehtinen 50 Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 84 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 51 Eron myöntäminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Anto 85 Tapaninaho 52 Virkojen ja toimien lakkauttaminen Viranhaltijapäätökset Talousarviolainan ottaminen Johdannaisyleissopimus / Kuntarahoitus Oyj Kaupungin kustannusosuutta vastaavan valokuituverkon 93 poistosuunnitelma 57 Terveyskeskuksen ilmanvaihtourakka Terveyskeskuksen putkiurakka Terveyskeskuksen sähköurakka Poikkeamishakemus / Tiina ja Tero Makkonen / Poikkeamishakemus / Tapio ja Tanja Aittokoski / Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Riitavuori 104 ML2014: Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Leväsuo ML 2014:

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lausunto valituksesta / Khall / Raimo 106 Parkkinen 65 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 113

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Tuikka Tyyne Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäsalmi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 15

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jä senen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen pu heen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä kä si tel tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kau pun gin hal li tuksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja va ra pu heen joh ta jille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hal lin to sään nöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten hen ki lö koh tai sille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heenjoh ta ja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Tyyne Tuikka.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. Tyyne Tuikka pyysi puheenvuoron kohtaan muut asiat.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 1 Kokouksen avaaminen - 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 4 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on yksimielisesti valinnut puheenjohtajaksi Kimmo Sark ki sen, I varapuheenjohtajaksi Jukka Tikanmäen ja II va ra puheen joh ta jak si Jorma Leskisen. Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 6 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toi mi kau dek si Valtuusto on valinnut yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraa vat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Paavo Leskinen (Kai sa Alamäki), Riitta Harmoinen-Kyllönen (Kauko Tikkanen), Mart ti Savolainen (Aimo Karvonen), Mirja Hynninen (Taimi Piippo), Asko Kauranen (Tarmo Rapo), Ari Varis (Marita Kärk käinen-ryt kö nen) ja Tyyne Tuikka (Irja Lehtinen). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallituksen jä senek si valittu Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen on valintapäätöksen ai kaan ollut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tar kas tus lau takun nan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäseneksi valittu Irja Leh ti nen on valintapäätöksen aikaan ollut kaupungin tar kas tuslau ta kun nan varajäsen.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Harmoinen-Kyllönen on kaupunginhallitukselle osoit tamal laan eroanomuksella hakenut eroa kuntayhtymän tar kas tuslau ta kun nan jäsenyydestä ja Lehtinen on kau pun ginhal li tuk sel le ja -valtuustolle osoittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 71 :n 4 momentin ( /578) mukaan vaa li kelpoi nen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, ja kos ka KuntaL 18.4 :n nojalla toimielimen varajäsenistä on voimas sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, myöskin kun nanhal li tuk sen varajäseneksi valittu menettää vaalikelpoisuutensa tar kas tus lau ta kun nas sa. Kaupunginhallitus päättää päätöksen täy tän töön pa no kel poi suuden osalta tehdä tulkinnan, jonka mukaan se ei käytä KuntaL 56 :n mukaista oikeutta palauttaa vaalipäätös valtuuston uudelleen kä si tel tä väk si vaan soveltaa KuntaL 34.2 :n säädöstä val tuu tetun vaalikelpoisuuden esteen poistumisesta sen jälkeen, kun hen ki löil le on myönnetty ero tarkastuslautakunnista. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 7 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Asko Kaurasen, (vertausluku 20), I varapuheenjohtajaksi Martti Savo lai sen (vertausluku 10) ja II varapuheenjohtajaksi Paavo Les kisen (vertausluku 6,67). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 8 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta/sei ja Kärkkäinen Kaupunginvaltuusto on jättänyt yksimielisesti asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää todeta, että KuntaL 39 :n 1 momentin mu kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valit tu toinen. Kaupunginhallitus päättää, että kesken toimikautta Seija Kärk käisen eroanomuksen hyväksymisellä avoimeksi tulevaa kes kus vaali lau ta kun nan luottamustointa kaupunginhallitus ei esitä kau pungin val tuus tol le täytettäväksi ennen eduskuntavaalia Hyväksyttiin yksimielisesti. - 9 Muut asiat Kaupunginhallitus toteaa valtuutettu Asko Torssosen il moit taneen val tuus ton työjärjestyksen 2 :n mukaisesti so si aa li de mo kraat tisen val tuus to ryh män puheenjohtajaksi Taimi Piipon, va ra pu heenjoh ta jak si Asko Torssosen ja sihteeriksi Mirja Hynnisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä kos kevan luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kau pun gin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja kat selmus mies ten kokouksissa. Hallintosäännön 6 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toi mi elin ten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tä mises tä. Kaupunginhallitus päättää pitää säännönmukaiset kokouksensa toi mi kau del la pääsääntöisesti kuu kau den toisena maa nan tai na pääsääntöisesti alkaen kello Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kokouskalenterin, jonka mukaan vuonna 2015 kokoukset pidetään maaliskuun 9. päivä, huhti kuun 13. päi vä, toukokuun 11. päivä, kesäkuun 8. päivä, hei näkuun 13. päi vä, elokuun 10. päivä, syyskuun 14. päivä, lokakuun 12. päivä, mar ras kuun 9. päivä ja joulukuun 14. päivä. Säännönmukaisten kokousten lisäksi hallitus pitää ti lin pää tös kokouk sen ja talousarviokokouksen Kaupunginhallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai milloin enemmistö hallituksen jä senis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 7.1 :n mu kaan ko kouskut sun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä olles saan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä si tel tävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko kous kut sun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Varajäsenen kutsumista koskevan hallintosäännön 10 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta ko koukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esit te li jä tai kokouksen valmistelusta vastaava voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Hallintosäännön 9 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sessa valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heen joh ta jil la on läs näolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen ko kous kutsu käsiteltävine asioineen sekä sen yhteydessä esityslista lä he tetään hallintosäännön kokouksen koollekutsumista tarkoittavan mää räyk sen mukaisesti hallituksen jäsenille ja valtuuston puheen joh ta jal le ja varapuheenjohtajille. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen esitti, että kokouskutsu kä si tel tävi ne asioinen sekä esityslista toimitetaan varsinaisille jäsenille myös sähköpostitse. Asko Kauranen ja Mirja-Liisa Hynninen kannat ti vat esitystä. Tyyne Tuikka esitti, että kokouskutsu lähetettäisiin kirjepostina myös varajäsenille ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Mirja-Liisa Hynninen ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen ilmoittivat, et tä heille ei tarvitse postitse lähettää kokouskutsun pa pe ri ver siota, vaan sähköpostitse lähetetty riittää. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että ko-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus kous kut su käsiteltävine asioinen sekä esityslista toimitetaan varsi nai sil le jäsenille myös sähköpostitse.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävänä 1467/ /2015 KHALL Kuntalain 62.1 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöy tä kir jaa. Toimielimen kokouksesta on aina laadittava pöy tä kirja. Määräys koskee kaikkia kunnan toimielimiä, joihin kuuluu valtuus ton lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaos tot sekä toimikunnat. Pöytäkirjan laatimisesta, sisällöstä, tarkastamisesta ja nähtävänä pi tä mi ses tä määrätään Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä. Sen 15.1 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Edelleen hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oi keus vai ku tuk sia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen kat so taan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pää tök sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tar kas tet tu. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Kaupunginhallitus päättää, että sen kokousten pöytäkirjat tar kastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kak si jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pää sääntöi ses ti toisena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöy tä kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti näh tä vä nä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo kau pun gin ta lon neuvonnassa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella / /2015 KHALL Kuntalain 50.1 :n mukaisessa valtuuston hyväksymässä hal lin tosään nös sä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. kunnan hal li tuk sen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja pu heoi keu des ta muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pa kol linen. Koska kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja sen yhteen so vit ta mi ses ta, on kuitenkin katsottu, että hallintosäännössä voi daan yksilöidysti määrätä kunnanhallituksen edustuksesta muis sa toimielimissä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 57 :n mukaan kau pungin hal li tus nimeää edustajansa lautakuntiin, ei kuitenkaan tar kastus lau ta kun taan, keskusvaalilautakuntaan, lautakuntiin, joihin kuu luu kaupunginhallituksen jäsen eikä vaalilautakuntiin ja vaa litoi mi kun taan. Kaupunginhallituksen jäseniä ei ole sivistyslautakunnassa. Maaseu tu hal lin non tehtävien järjestämistä Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken tarkoittavan yhteistoimintasopimuksen (kvalt ) 3.3 :n mukaan kunkin sopijakunnan hal li tuksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- ja pu he oikeus maaseutulautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallitus määrää edustuksestaan sivistyslautakunnassa toi mi kau del la Martti Savolainen esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tyslau ta kun taan Mirja-Liisa Hynnistä. Tyyne Tuikka esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tys lauta kun taan Tyyne Tuikkaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on suoritettava vaa li, ja että se suoritetaan suljetuin lipuin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen pöytäkirjantarkastajat laski vat äänet, ja ilmoittivat, että Mirja-Liisa Hynniselle oli annettu 6 ään tä ja Tyyne Tuikalle 1 ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen edustajaksi si vistys lau ta kun taan on valittu Mirja-Liisa Hynninen.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Kuntalain 17.1 :n tarkoittamia kunnan toimielimiä ovat valtuuston li säk si kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot se kä toimikunnat. Lain 17.4 :n mukaan kunnanhallituksen, lau takun nan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muas sa vaalikelpoisuutta. KuntaL 18.2 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toi mi elimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kui ten kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toi mieli men jäseniä ja varajäseniä. Lain :n mukaan toimielinten jä se nil le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on so vel tuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännök set. Tasa-arvoL 4 a.n mukaan kunnallisissa ja kun tien vä lisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäse niä ja varajäseniä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kau pun gin luot ta mus hen ki lö or ga ni saa ti oon kuuluu kau pun gin hal li tuk sen hen ki lös tö jaos to, jonka puheenjohtajan ja vähintään yh den muun jä se nen tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Hal lin to sään nön 58.2 :n mukaan henkilöstöjaostoon kaupunginhallitus va lit see neljä jä sen tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kau pun gin hal lituk sen tai valtuuston varsinaisista tai varajäsenistä. Jä sen ei saa ol la työ- tai virkasuhteessa Pyhäjärven kaupunkiin. Kau pun ginhal li tus nimeää jäsenten keskuudesta jaoston pu heen joh ta jan, jon ka tulee olla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jä sen ja va rapu heen joh ta jan. Kaupunginhalllitus valitsee henkilöstöjaostoon toimikaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen se kä nimeää jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ottaen huomioon KuntaL 18.2 :n säädöksen. Asko Kauranen esitti varsinaiseksi jäseneksi Paavo Leskistä ja va ra jä se nek si Kaisa Alamäkeä. Mirja-Liisa Hynninen esitti varsinaiseksi jäseneksi Taimi Piippoa ja varajäseneksi Mirja-Liisa Hynnistä.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyyne Tuikka esitti varsinaiseksi jäseneksi Tyyne Tuikkaa ja vara jä se nek si Seppo Pietikäistä. Martti Savolainen esitti varsinaiseksi jäseneksi Aimo Karvosta ja va ra jä se nek si Martti Savolaista. Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjaostoon on valittu seuraavat hen ki löt: Varsinainen jäsen Paavo Leskinen Taimi Piippo Tyyne Tuikka Aimo Karvonen varajäsen Kaisa Alamäki Mirja Hynninen Seppo Pietikäinen Martti Savolainen Asko Kauranen esitti puheenjohtajaksi Paavo Leskistä. Martti Savolainen esitti varapuheenjohtajaksi Aimo Karvosta. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston pu heenjoh ta jak si Paavo Leskisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Kar vosen.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 877/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin ja henkilöstöä edustavien järjestöjen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus, joka perustuu la kiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis sa (449/2007). Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnassa työnantajalla on nel jä edus ta jaa, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Sopi muk sen mukaan työnantajan edustajat ovat kaupunginjohtaja, työ suo je lu pääl lik kö sekä kaksi kau pun gin hal li tuk sen nimeämää edus ta jaa, Kaupunginhallituksen nimeämien edustajien sekä hen ki lö koh taisten varajäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai va rajä se niä. Yhteistyötoimikunnassa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös mm. kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalla ja henkilöstöjaoston puheen joh ta jal la. Kaupunginhallitus nimeää seuraavat jäsenet ja hen ki lö koh tai set va ra jä se net yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi : Jäsen: Asko Kauranen Aimo Karvonen Varajäsen: Tarmo Rapo Martti Savolainen Samalla kaupunginhallitus toteaa työnantajan edustajana yh teistyö toi mi kun nas sa toimivat viranhaltijat ja heidän henkilökohtaiset va ra jä se nen sä: Jäsen Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari Varajäsen Sami Laukkanen Mauno Ranto Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungissa on järjestetty Kihupäiväiviä vuodesta 1974 lähtien. Kihupäivien vakiintunut ajankohta on heinäkuun toinen viikonloppu. Pitäjäjuhlan valmistelusta ja järjestämisestä on vastannut vuo desta 1976 lähtien tehtävään kaupunginhallituksen toimikaudekseen aset ta ma kihutoimikunta. Kuntalain 17.5 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia mää rä tyn tehtävän hoitamista varten. KuntaL 19.1 :n mukaan 17.5 :n tarkoittamat toimikunnat asetetaan enintään kun nan hal lituk sen toimikaudeksi. KuntaL 18.3 :n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lökoh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa mitä var si nai sis ta jäsenistä säädetään. Lain 18.4 :n mukaan toi mi elimen jäseniä valittaessa on voimassa, mitä naisten ja miesten väli ses tä tasa-arvosta erikseen säädetään. Kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettamaan ki hu toi mi kun taan ovat kuuluneet seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Pu heen joh ta ja na on toiminut Kau ko Tikkanen ja sihteerinä kulttuurisihteeri Eila Rajala. Kihutoimikunta voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asian tun ti joita. Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kun ta lain 17.5 :n tarkoittaman toimikunnan tehtävänään val mistel la ja järjestää vuosien 2015 ja 2016 Kihupäivät ja valita toi mikun taan kymmenen jäsentä ja heille henkiökohtaiset varajäsenet ot taen huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jä se niä toimielimiin valittaessa on erikseen säädetty. Asko Kauranen esitti, että kihutoimikuntaan vuosiksi 2015 ja 2016 valitaan seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Asko Kauranen esitti kihutoimikunnan puheenjohtajaksi Kauko

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tik kas ta. Muita esityksiä ei ollut. Kaupunginhallitus hyväksyi Asko Kaurasen esityksen yk si mie lises ti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin valittaviksi hallituksen jäseniksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 :n mukaan kau pun kia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen pe rusteel la kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kau pun ginjoh ta jan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osak kuus yh tiöi den hallituksiin va litta vik si emoyhteisöä edustaviksi hal li tuk sen jäseniksi. Konserniohjeen 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat hallituksiin valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toi mi kau dekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäse net vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mää rätä. Kaupungin tytäryhteisöjä ovat: Kiinteistö Oy Rillankivi Pyhäjärven Kehitys Oy Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy Pyhäsalmen Lentokenttä Oy Pyhänet Oy Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edus ta vik si hallituksen jäseniksi toimikaudeksi Asko Kauranen esitti asian jättämistä pöydälle. Paavo Leskinen kan nat ti esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian pöydälle jättä mis tä. Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole tehty. Kaupunginhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin toimikaudeksi / /2013 KHALL Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia tuomioistuimissa ja muissa vi ran omai sis sa sekä niissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osallisena ellei toisin ole säädet ty tai ohje- tai johtosäännössä määrätty. Yhteisöjen yhtiökokoukset: Asunto Oy Pyhäjärven Oravanmänty Asunto Oy Pyhäsalmen Koivula Jokilaaksojen Rahasto Ky Kiinteistö Oy Salmenportti Kuntarahoitus Oy Suomen Luotto-osuuskunta Metsäliitto Osuuskunta Pohjanmaan Verkkopalvelut -PVP Oy Suomenselän Osuuspankki Teknoventure Oy Vestia Oy Viexpo Oy Kuntien Tiera Oy Suomen Julkishankinta Oy Pohjois-Pohjanmaan Syöpäyhdistys Ville Niemelän Säätiön hallitus Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys Suomen Dementiayhdistys Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat yhteisöjen yh tiö ko kouk siin ja vastaaviin toimikaudeksi Kaupunginhallitus valitsi seuraavat kaupungin edustajat ja va raedus ta jat yhteisöjen yhtiökokouksiin: Yhteisö Edustaja Varaedustaja Asunto Oy Pyhäjärven Ora van män ty Sami Laukkanen Antti Taskinen Asunto Oy Pyhäsalmen Koi vu la Sami Laukkanen Antti Taskinen Jokilaaksojen Rahasto Ky Sari Nissilä Mauno Ranto Kiinteistö Oy Salmenportti Sami Laukkanen Antti Taskinen Kuntarahoitus Oy Veikko Tikkanen Mauno Ranto Suomen Luotto-osuuskunta Veikko Tikkanen Mauno Ranto Metsäliitto Osuuskunta Kalevi Lehtomäki Paavo Leskinen Pohjanmaan Verkkopalvelut-PVP Oy Sami Laukkanen Pekka Päivärinta Suomenselän Osuuspankki Veikko Tikkanen Mauno Ranto

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot