65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten 65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen 72 nähtävänä 42 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen 74 toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin 79 valittaviksi hallituksen jäseniksi Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin 80 tai vastaaviin toimikaudeksi Kaupungin ilmoitukset vuosina Eronpyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä / Irja 83 Lehtinen 50 Eronpyyntö Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen 84 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen 51 Eron myöntäminen vanhusneuvoston jäsenyydestä / Anto 85 Tapaninaho 52 Virkojen ja toimien lakkauttaminen Viranhaltijapäätökset Talousarviolainan ottaminen Johdannaisyleissopimus / Kuntarahoitus Oyj Kaupungin kustannusosuutta vastaavan valokuituverkon 93 poistosuunnitelma 57 Terveyskeskuksen ilmanvaihtourakka Terveyskeskuksen putkiurakka Terveyskeskuksen sähköurakka Poikkeamishakemus / Tiina ja Tero Makkonen / Poikkeamishakemus / Tapio ja Tanja Aittokoski / Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Riitavuori 104 ML2014: Lausunto / Malminetsintälupahakemus / Leväsuo ML 2014:

2 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lausunto valituksesta / Khall / Raimo 106 Parkkinen 65 Tiedoksiannot Muut esille tulevat asiat Kokouksen päättäminen 113

3 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kauranen Asko Puheenjohtaja Savolainen Martti I varapuheenjohtaja Leskinen Paavo II varapuheenjohtaja Harmoinen-Kyllönen Riitta-Liisa Jäsen Varis Ari Jäsen Hynninen Mirja Jäsen Tuikka Tyyne Jäsen Tikkanen Veikko Vt. kaupunginjohtaja Ranto Mauno Hallintojohtaja Sarkkinen Kimmo Kvalt puheenjohtaja Tikanmäki Jukka Kvalt I varapuh.johtaja Leskinen Jorma Kvalt II varapuh.johtaja ALLEKIRJOITUKSET Asko Kauranen Puheenjohtaja Mauno Ranto Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Paavo Leskinen Tyyne Tuikka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pyhäsalmi klo , kaupungintalon neuvonta, Ollintie 15

4 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen avaaminen 1402/ /2015 KHALL Kaupunginhallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1404/ /2015 KHALL Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätös val tai nen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupun gin hal li tuk sen päätösvaltaisuus edellyttää siten neljän jä senen läsnäoloa. Hallintosäännön 7 :n mukaan kokouskutsun antaa toimielimen pu heen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista siinä kä si tel tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaa päättänyt, että esitys lis ta lähetetään hallintosäännöstä poiketen lisäksi myös kaupun gin hal li tuk sen jäsenten henkilökohtaisille varajäsenille. Kokouskutsun on antanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sen yhteydessä oleva esityslista on lähetetty kau pun gin hal li tuksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja va ra pu heen joh ta jille sekä kaupunginhallituksen päättämällä tavalla hal lin to sään nöstä poiketen myös kaupunginhallituksen jäsenten hen ki lö koh tai sille varajäsenille. Hallintosäännön 11 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heenjoh ta ja toteaa läsnäolevat sekä kokouksen laillisuuden ja pää tösval tai suu den. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta 1405/ /2015 KHALL Hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen kä si tyk sen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koske van pöytäkirjan tarkastamisella. Päätöksen täytäntöönpanon edel ly tyk se nä on, että pöytäkirja on tarkastettu. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen kokousten pöytäkirjat tar kas taa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kaksi jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäävi tön tä kaupunginhallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Leskinen ja Tyyne Tuikka.

7 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen 1406/ /2015 KHALL Hallintosäännön 11 :n mukaan asiat käsitellään asialistan mukai ses sa järjestyksessä, jollei toi mielin toisin päätä. Hallintosäännön 11.2 :n mukaan toimielin voi ottaa ottaa kä si teltä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, mut ta asia voidaan päättää vain vi ranhaltijaesittelystä. Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat asialistan mukaisessa jär jes tyk ses sä hallintosäännön määräämällä tavalla. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat asialistan mukaisessa järjestyksessä. Tyyne Tuikka pyysi puheenvuoron kohtaan muut asiat.

8 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano 1425/ /2015 KHALL Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal linnos ta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten val mis te lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaamiseen olen naisen osana kuuluu päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mah dol li suu den korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin, joiden perusteella voi kun ta lain 90.2 :n nojalla tehdä kunnallisvalituksen, eli me net te lyvir hei siin, toimi-vallan ylityksiin ja muihin laillisuusvirheisiin. Valvon nan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset niiden va li tuskel poi suu des ta riippumatta. Vaikka päätös ei olisikaan KuntaL 91 :n mukaan valituskelpoinen, se voi kuitenkin vaatia täy tän töönpa no toi mia ja siten kunnanhallituksen laillisuusvalvontaa. KuntaL 56.1 :n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että val tuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että val tuus to on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvas tai nen, kunnan-hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane mat ta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen kä sitel tä väk si. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan KuntaL 98 :n mu kaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oi kai su vaa ti mus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyö dyttö mäk si taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai vali tus vi ran omai nen kieltää täytäntöönpanon. Silloinkaan kun päätös pannaan täytäntöön ennen sen lain voimai suut ta, täytäntöönpano ei yleensä voi tapahtua ennen pöy täkir jan tarkastamista. Tämä koskee myös päätöksiä, jotka kun talain mukaan on pantava tai voidaan heti panna täytäntöön. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu seuraavat pykälät: - 1 Kokouksen avaaminen - 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea minen - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

9 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toteaa päätökset :t 1-4 tehdyiksi lain ja valtuus ton työjärjestyksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 4 koh dal la päättänyt yksimielisesti käsitellä asiat asialistan mu kaises sa järjestyksessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja va ra pu heen johta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on yksimielisesti valinnut puheenjohtajaksi Kimmo Sark ki sen, I varapuheenjohtajaksi Jukka Tikanmäen ja II va ra puheen joh ta jak si Jorma Leskisen. Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 6 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta toi mi kau dek si Valtuusto on valinnut yksimielisesti kaupunginhallitukseen seuraa vat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Paavo Leskinen (Kai sa Alamäki), Riitta Harmoinen-Kyllönen (Kauko Tikkanen), Mart ti Savolainen (Aimo Karvonen), Mirja Hynninen (Taimi Piippo), Asko Kauranen (Tarmo Rapo), Ari Varis (Marita Kärk käinen-ryt kö nen) ja Tyyne Tuikka (Irja Lehtinen). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginhallituksen jä senek si valittu Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen on valintapäätöksen ai kaan ollut Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tar kas tus lau takun nan jäsen ja kaupunginhallituksen varajäseneksi valittu Irja Leh ti nen on valintapäätöksen aikaan ollut kaupungin tar kas tuslau ta kun nan varajäsen.

10 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Harmoinen-Kyllönen on kaupunginhallitukselle osoit tamal laan eroanomuksella hakenut eroa kuntayhtymän tar kas tuslau ta kun nan jäsenyydestä ja Lehtinen on kau pun ginhal li tuk sel le ja -valtuustolle osoittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Kuntalain 71 :n 4 momentin ( /578) mukaan vaa li kelpoi nen tarkastuslautakuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen, ja kos ka KuntaL 18.4 :n nojalla toimielimen varajäsenistä on voimas sa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään, myöskin kun nanhal li tuk sen varajäseneksi valittu menettää vaalikelpoisuutensa tar kas tus lau ta kun nas sa. Kaupunginhallitus päättää päätöksen täy tän töön pa no kel poi suuden osalta tehdä tulkinnan, jonka mukaan se ei käytä KuntaL 56 :n mukaista oikeutta palauttaa vaalipäätös valtuuston uudelleen kä si tel tä väk si vaan soveltaa KuntaL 34.2 :n säädöstä val tuu tetun vaalikelpoisuuden esteen poistumisesta sen jälkeen, kun hen ki löil le on myönnetty ero tarkastuslautakunnista. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 7 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja va ra pu heenjoh ta jien valinta toimikaudeksi Valtuusto on valinnut kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Asko Kaurasen, (vertausluku 20), I varapuheenjohtajaksi Martti Savo lai sen (vertausluku 10) ja II varapuheenjohtajaksi Paavo Les kisen (vertausluku 6,67). Kaupunginhallitus päättää todeta, että luottamustoimen vaa li päätös saavuttaa oikeusvoimavaikutuksen välittömästi heti, kun päätös on tehty. Hyväksyttiin yksimielisesti. - 8 Eronpyyntö keskusvaalilautakunnan pu heen joh ta juudes ta/sei ja Kärkkäinen Kaupunginvaltuusto on jättänyt yksimielisesti asian pöydälle. Kaupunginhallitus päättää todeta, että KuntaL 39 :n 1 momentin mu kaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet

11 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valit tu toinen. Kaupunginhallitus päättää, että kesken toimikautta Seija Kärk käisen eroanomuksen hyväksymisellä avoimeksi tulevaa kes kus vaali lau ta kun nan luottamustointa kaupunginhallitus ei esitä kau pungin val tuus tol le täytettäväksi ennen eduskuntavaalia Hyväksyttiin yksimielisesti. - 9 Muut asiat Kaupunginhallitus toteaa valtuutettu Asko Torssosen il moit taneen val tuus ton työjärjestyksen 2 :n mukaisesti so si aa li de mo kraat tisen val tuus to ryh män puheenjohtajaksi Taimi Piipon, va ra pu heenjoh ta jak si Asko Torssosen ja sihteeriksi Mirja Hynnisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön kokousmenettelyä kos kevan luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kau pun gin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja kat selmus mies ten kokouksissa. Hallintosäännön 6 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toi mi elin ten päättäminä aikoina. Kokous pidetään myös, milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimi eli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pi tä mises tä. Kaupunginhallitus päättää pitää säännönmukaiset kokouksensa toi mi kau del la pääsääntöisesti kuu kau den toisena maa nan tai na pääsääntöisesti alkaen kello Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kokouskalenterin, jonka mukaan vuonna 2015 kokoukset pidetään maaliskuun 9. päivä, huhti kuun 13. päi vä, toukokuun 11. päivä, kesäkuun 8. päivä, hei näkuun 13. päi vä, elokuun 10. päivä, syyskuun 14. päivä, lokakuun 12. päivä, mar ras kuun 9. päivä ja joulukuun 14. päivä. Säännönmukaisten kokousten lisäksi hallitus pitää ti lin pää tös kokouk sen ja talousarviokokouksen Kaupunginhallitus kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouk sen tarpeelliseksi tai milloin enemmistö hallituksen jä senis tä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen / /2015 KHALL Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 7.1 :n mu kaan ko kouskut sun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen es ty nee nä olles saan varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 7.2 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava ko kouk sen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä kä si tel tävät asiat ( asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan ko kous kut sun yhteydessä. Hallintosäännön 7.3 :n mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Varajäsenen kutsumista koskevan hallintosäännön 10 :n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta ko koukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös puheenjohtaja, esit te li jä tai kokouksen valmistelusta vastaava voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Hallintosäännön 9 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen ko kouk sessa valtuuston puheenjohtajalla ja va ra pu heen joh ta jil la on läs näolo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen ko kous kutsu käsiteltävine asioineen sekä sen yhteydessä esityslista lä he tetään hallintosäännön kokouksen koollekutsumista tarkoittavan mää räyk sen mukaisesti hallituksen jäsenille ja valtuuston puheen joh ta jal le ja varapuheenjohtajille. Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen esitti, että kokouskutsu kä si tel tävi ne asioinen sekä esityslista toimitetaan varsinaisille jäsenille myös sähköpostitse. Asko Kauranen ja Mirja-Liisa Hynninen kannat ti vat esitystä. Tyyne Tuikka esitti, että kokouskutsu lähetettäisiin kirjepostina myös varajäsenille ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Esitystä ei kan na tet tu, joten se raukesi. Mirja-Liisa Hynninen ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen ilmoittivat, et tä heille ei tarvitse postitse lähettää kokouskutsun pa pe ri ver siota, vaan sähköpostitse lähetetty riittää. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen lisäyksellä, että ko-

14 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus kous kut su käsiteltävine asioinen sekä esityslista toimitetaan varsi nai sil le jäsenille myös sähköpostitse.

15 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen ja pitäminen nähtävänä 1467/ /2015 KHALL Kuntalain 62.1 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöy tä kir jaa. Toimielimen kokouksesta on aina laadittava pöy tä kirja. Määräys koskee kaikkia kunnan toimielimiä, joihin kuuluu valtuus ton lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, johtokunnat, niiden jaos tot sekä toimikunnat. Pöytäkirjan laatimisesta, sisällöstä, tarkastamisesta ja nähtävänä pi tä mi ses tä määrätään Pyhäjärven kaupungin hallintosäännössä. Sen 15.1 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan joh dolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Edelleen hallintosäännön 15.1 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli men päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy oi keus vai ku tuk sia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen kat so taan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pää tök sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että pöytäkirja on tar kas tet tu. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on ilmoitettu. Kaupunginhallitus päättää, että sen kokousten pöytäkirjat tar kastaa kullakin kerralla kaupunginhallituksen tehtävään valitsemaa kak si jäävitöntä kaupunginhallituksen jäsentä. Kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tarkastetaan pää sääntöi ses ti toisena arkipäivänä kokouksesta, minkä jälkeen pöy tä kirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään yleisesti näh tä vä nä kolmantena arkipäivänä kokouksesta klo kau pun gin ta lon neuvonnassa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

16 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa toimikaudella / /2015 KHALL Kuntalain 50.1 :n mukaisessa valtuuston hyväksymässä hal lin tosään nös sä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin mm. kunnan hal li tuk sen edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja pu heoi keu des ta muiden toimielinten kokouksissa. Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä ei ole pa kol linen. Koska kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja sen yhteen so vit ta mi ses ta, on kuitenkin katsottu, että hallintosäännössä voi daan yksilöidysti määrätä kunnanhallituksen edustuksesta muis sa toimielimissä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 57 :n mukaan kau pungin hal li tus nimeää edustajansa lautakuntiin, ei kuitenkaan tar kastus lau ta kun taan, keskusvaalilautakuntaan, lautakuntiin, joihin kuu luu kaupunginhallituksen jäsen eikä vaalilautakuntiin ja vaa litoi mi kun taan. Kaupunginhallituksen jäseniä ei ole sivistyslautakunnassa. Maaseu tu hal lin non tehtävien järjestämistä Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven kesken tarkoittavan yhteistoimintasopimuksen (kvalt ) 3.3 :n mukaan kunkin sopijakunnan hal li tuksen puheenjohtajalla ja kuntajohtajalla on läsnäolo- ja pu he oikeus maaseutulautakunnan kokouksissa. Kaupunginhallitus määrää edustuksestaan sivistyslautakunnassa toi mi kau del la Martti Savolainen esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tyslau ta kun taan Mirja-Liisa Hynnistä. Tyyne Tuikka esitti kaupunginhallituksen edustajaksi si vis tys lauta kun taan Tyyne Tuikkaa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on suoritettava vaa li, ja että se suoritetaan suljetuin lipuin. Vaalitoimituksen suorittamisen jälkeen pöytäkirjantarkastajat laski vat äänet, ja ilmoittivat, että Mirja-Liisa Hynniselle oli annettu 6 ään tä ja Tyyne Tuikalle 1 ääni. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen edustajaksi si vistys lau ta kun taan on valittu Mirja-Liisa Hynninen.

17 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Henkilöstöjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Kuntalain 17.1 :n tarkoittamia kunnan toimielimiä ovat valtuuston li säk si kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot se kä toimikunnat. Lain 17.4 :n mukaan kunnanhallituksen, lau takun nan ja johtokunnan jaostosta on soveltuvin osin voimassa, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muas sa vaalikelpoisuutta. KuntaL 18.2 :n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toi mi elimen varajäsen. Valtuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kui ten kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toi mieli men jäseniä ja varajäseniä. Lain :n mukaan toimielinten jä se nil le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joista on so vel tuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännök set. Tasa-arvoL 4 a.n mukaan kunnallisissa ja kun tien vä lisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muu ta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäse niä ja varajäseniä. Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön 2 :n mukaan kau pun gin luot ta mus hen ki lö or ga ni saa ti oon kuuluu kau pun gin hal li tuk sen hen ki lös tö jaos to, jonka puheenjohtajan ja vähintään yh den muun jä se nen tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Hal lin to sään nön 58.2 :n mukaan henkilöstöjaostoon kaupunginhallitus va lit see neljä jä sen tä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kau pun gin hal lituk sen tai valtuuston varsinaisista tai varajäsenistä. Jä sen ei saa ol la työ- tai virkasuhteessa Pyhäjärven kaupunkiin. Kau pun ginhal li tus nimeää jäsenten keskuudesta jaoston pu heen joh ta jan, jon ka tulee olla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jä sen ja va rapu heen joh ta jan. Kaupunginhalllitus valitsee henkilöstöjaostoon toimikaudeksi neljä jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen se kä nimeää jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja vara pu heen joh ta jan ottaen huomioon KuntaL 18.2 :n säädöksen. Asko Kauranen esitti varsinaiseksi jäseneksi Paavo Leskistä ja va ra jä se nek si Kaisa Alamäkeä. Mirja-Liisa Hynninen esitti varsinaiseksi jäseneksi Taimi Piippoa ja varajäseneksi Mirja-Liisa Hynnistä.

18 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tyyne Tuikka esitti varsinaiseksi jäseneksi Tyyne Tuikkaa ja vara jä se nek si Seppo Pietikäistä. Martti Savolainen esitti varsinaiseksi jäseneksi Aimo Karvosta ja va ra jä se nek si Martti Savolaista. Puheenjohtaja totesi, että henkilöstöjaostoon on valittu seuraavat hen ki löt: Varsinainen jäsen Paavo Leskinen Taimi Piippo Tyyne Tuikka Aimo Karvonen varajäsen Kaisa Alamäki Mirja Hynninen Seppo Pietikäinen Martti Savolainen Asko Kauranen esitti puheenjohtajaksi Paavo Leskistä. Martti Savolainen esitti varapuheenjohtajaksi Aimo Karvosta. Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston pu heenjoh ta jak si Paavo Leskisen ja varapuheenjohtajaksi Aimo Kar vosen.

19 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Jäsenten nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 877/ /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungin ja henkilöstöä edustavien järjestöjen välillä on allekirjoitettu yhteistoimintasopimus, joka perustuu la kiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnis sa (449/2007). Sopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnassa työnantajalla on nel jä edus ta jaa, joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Sopi muk sen mukaan työnantajan edustajat ovat kaupunginjohtaja, työ suo je lu pääl lik kö sekä kaksi kau pun gin hal li tuk sen nimeämää edus ta jaa, Kaupunginhallituksen nimeämien edustajien sekä hen ki lö koh taisten varajäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai va rajä se niä. Yhteistyötoimikunnassa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös mm. kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalla ja henkilöstöjaoston puheen joh ta jal la. Kaupunginhallitus nimeää seuraavat jäsenet ja hen ki lö koh tai set va ra jä se net yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi : Jäsen: Asko Kauranen Aimo Karvonen Varajäsen: Tarmo Rapo Martti Savolainen Samalla kaupunginhallitus toteaa työnantajan edustajana yh teistyö toi mi kun nas sa toimivat viranhaltijat ja heidän henkilökohtaiset va ra jä se nen sä: Jäsen Veikko Tikkanen Jukka Lehtosaari Varajäsen Sami Laukkanen Mauno Ranto Hyväksyttiin yksimielisesti.

20 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kihutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupungissa on järjestetty Kihupäiväiviä vuodesta 1974 lähtien. Kihupäivien vakiintunut ajankohta on heinäkuun toinen viikonloppu. Pitäjäjuhlan valmistelusta ja järjestämisestä on vastannut vuo desta 1976 lähtien tehtävään kaupunginhallituksen toimikaudekseen aset ta ma kihutoimikunta. Kuntalain 17.5 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia mää rä tyn tehtävän hoitamista varten. KuntaL 19.1 :n mukaan 17.5 :n tarkoittamat toimikunnat asetetaan enintään kun nan hal lituk sen toimikaudeksi. KuntaL 18.3 :n mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lökoh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa mitä var si nai sis ta jäsenistä säädetään. Lain 18.4 :n mukaan toi mi elimen jäseniä valittaessa on voimassa, mitä naisten ja miesten väli ses tä tasa-arvosta erikseen säädetään. Kaupunginhallituksen toimikaudekseen asettamaan ki hu toi mi kun taan ovat kuuluneet seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Pu heen joh ta ja na on toiminut Kau ko Tikkanen ja sihteerinä kulttuurisihteeri Eila Rajala. Kihutoimikunta voi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa asian tun ti joita. Kaupunginhallitus päättää asettaa toimikaudekseen kun ta lain 17.5 :n tarkoittaman toimikunnan tehtävänään val mistel la ja järjestää vuosien 2015 ja 2016 Kihupäivät ja valita toi mikun taan kymmenen jäsentä ja heille henkiökohtaiset varajäsenet ot taen huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta jä se niä toimielimiin valittaessa on erikseen säädetty. Asko Kauranen esitti, että kihutoimikuntaan vuosiksi 2015 ja 2016 valitaan seuraavat 10 henkilöä: Pauli Pesonen, Irina Pashkova, Pentti Illikainen, Eeva Vas ki lampi, Jukka Lehtosaari, Osmo Ylisuvanto, Jari Aittokoski, Kirsti Törö lä, Eila Rajala, Kauko Tikkanen. Asko Kauranen esitti kihutoimikunnan puheenjohtajaksi Kauko

21 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Tik kas ta. Muita esityksiä ei ollut. Kaupunginhallitus hyväksyi Asko Kaurasen esityksen yk si mie lises ti.

22 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöihin valittaviksi hallituksen jäseniksi / /2013 KHALL Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 :n mukaan kau pun kia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen pe rusteel la kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kau pun ginjoh ta jan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osak kuus yh tiöi den hallituksiin va litta vik si emoyhteisöä edustaviksi hal li tuk sen jäseniksi. Konserniohjeen 8 :n mukaan kaupunginhallitus nimeää eh dokkaat hallituksiin valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toi mi kau dekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäse net vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin mää rätä. Kaupungin tytäryhteisöjä ovat: Kiinteistö Oy Rillankivi Pyhäjärven Kehitys Oy Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy Pyhäsalmen Lentokenttä Oy Pyhänet Oy Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edus ta vik si hallituksen jäseniksi toimikaudeksi Asko Kauranen esitti asian jättämistä pöydälle. Paavo Leskinen kan nat ti esitystä. Puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan asian pöydälle jättä mis tä. Puheenjohtaja totesi, että muita esityksiä ei ole tehty. Kaupunginhallitus jätti yksimielisesti asian pöydälle.

23 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunginhallitus Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin toimikaudeksi / /2013 KHALL Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia tuomioistuimissa ja muissa vi ran omai sis sa sekä niissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, joissa kaupunki on osallisena ellei toisin ole säädet ty tai ohje- tai johtosäännössä määrätty. Yhteisöjen yhtiökokoukset: Asunto Oy Pyhäjärven Oravanmänty Asunto Oy Pyhäsalmen Koivula Jokilaaksojen Rahasto Ky Kiinteistö Oy Salmenportti Kuntarahoitus Oy Suomen Luotto-osuuskunta Metsäliitto Osuuskunta Pohjanmaan Verkkopalvelut -PVP Oy Suomenselän Osuuspankki Teknoventure Oy Vestia Oy Viexpo Oy Kuntien Tiera Oy Suomen Julkishankinta Oy Pohjois-Pohjanmaan Syöpäyhdistys Ville Niemelän Säätiön hallitus Pyhäjärven Vanhustenkotiyhdistys Suomen Dementiayhdistys Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat yhteisöjen yh tiö ko kouk siin ja vastaaviin toimikaudeksi Kaupunginhallitus valitsi seuraavat kaupungin edustajat ja va raedus ta jat yhteisöjen yhtiökokouksiin: Yhteisö Edustaja Varaedustaja Asunto Oy Pyhäjärven Ora van män ty Sami Laukkanen Antti Taskinen Asunto Oy Pyhäsalmen Koi vu la Sami Laukkanen Antti Taskinen Jokilaaksojen Rahasto Ky Sari Nissilä Mauno Ranto Kiinteistö Oy Salmenportti Sami Laukkanen Antti Taskinen Kuntarahoitus Oy Veikko Tikkanen Mauno Ranto Suomen Luotto-osuuskunta Veikko Tikkanen Mauno Ranto Metsäliitto Osuuskunta Kalevi Lehtomäki Paavo Leskinen Pohjanmaan Verkkopalvelut-PVP Oy Sami Laukkanen Pekka Päivärinta Suomenselän Osuuspankki Veikko Tikkanen Mauno Ranto

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015

Kaupunginhallitus 5 12.01.2015. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 5 12.01.2015 Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.12.2014 päätösten täytäntöönpano 1425/00.02.00/2015 KHALL 12.01.2015 5 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 81 :n 4. Maakuntahallitus 49 27.04.2015 Maakuntavaltuusto 6 15.06.2015 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2015-2016 32/00.00.01/2015 Maakuntahallitus 27.04.2015

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnat asetetaan enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi. YHDISTYMISHALLITUS 79 21.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 25 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS 490 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 170 08.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 4 12.01.2015 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.

Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015. Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00. Sivistyslautakunta 4 20.02.2013 Sivistyslautakunta 60 16.09.2015 Asiantuntijoiden läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa 29/00.01/2013 SIVLK 4 Hallintosihteeri Kuntalain (365/1995) 57 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:01 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 210 Tarkastuslautakunta1 AIKA 15.11.2016 klo 08:30-15:01 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 134 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2012 144 Tarkastuslautakunta AIKA 12.06.2012 klo 15:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 76 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

7 2015-2016 285 Korvaus ansionmenetyksestä 1.2.2015-8.2.2015 /

7 2015-2016 285 Korvaus ansionmenetyksestä 1.2.2015-8.2.2015 / PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 18.08.2015 klo 15:03-15:35 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 280 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2012 170 Tarkastuslautakunta AIKA 18.06.2012 klo 10:00-10:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 08:30-15:39 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2016 222 Tarkastuslautakunta1 AIKA 08.12.2016 klo 08:30-15:39 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen avaaminen 224 143 Kokouksen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot