H A I L U O D O N K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A I L U O D O N K U N T A"

Transkriptio

1 T I E D O T E N R O 5 / H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T T Ä S S Ä N U M E R O S S A : O S A Y L E I S J A A S E M- K A A V A T T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A H A E T A A N L Ä Ä K Ä R I Ä 3 Y H T E I S V A S T U U K E R Ä- YS T I E N V A R S I E N S I I V O- US M Ö K K I L Ä I S I N F O 4 K U L O T U S T A 4 K I R J A S T O 4 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 5 N U O R I S O T O I M I T I E- D O T T A A O S U U S P A N K I L L A K A H V I P Ä I V Ä K I R J A S T O 5 E R Ä M A A - K O N F E R E N S S I S O U N D R O O M 7 T E R V E T U L O A 7 V A I H T O P Ä I V Ä - T A P A H T U M A A D R E S S I T 7 V I L L I Y R T T I K O U L U- T U S T A V A L T I O N A V U S T U S T E N H A KU Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityistien parantamiseen ympäri vuoden. ELYkeskuksen myöntämä yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään parantamishankkeisiin tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. Avustukset jaetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet ja suunnitelmat helpottavat hakemuksen käsittelyä. Avustuksen hakijana tulee olla aina tien tiekunta. Tiekunnan on hyvä myös muistaa, että parantamishankkeen käynnistämisestä ja avustuksen hakemisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Vuosina valtion parantamisavustusta voivat saada sellaiset yksityiset tiet, joilla on huomattavaa merkitystä puutavarakuljetusten kannalta. Näissä tapauksissa tiekunnan tulee olla ripeästi liikkeellä. Hakemukset on hyvä toimittaa tämän vuoden aikana tai heti alkuvuodesta 2012, jotta ne ehditään käsittelemään vuoden kuluessa! Etusijalla pidetään hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen tai suurien rumpujen uusimisesta tai tien tulva- ja routavaurioiden korjaamisesta. Yleensä määrärahoilla voidaan avustaa myös laajempaa perusparantamista, esimerkiksi tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista. Avustuksien myöntämisestä päättää ELY-keskus. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden tekijöiden perusteella. Hakijoiden on syytä huomioida, että hakemuksia on yleensä reilusti enemmän kuin mihin käytössä olevat määrärahat riittävät. Yksityistielain mukaisesti tie on valtionavustuskelpoinen, jos - se on henkilöautolla ajokelpoinen - sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta - tiellä on paikkakunnalla huomattava merkitys tai - se on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta - vuosina : tie jolla on huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta Lisätietoja, hakulomakkeita ja muuta tarpeellista: - (Palvelut -> Yksityisteiden valtionavustukset) - Liikenteen asiakaspalvelu p (ma pe 9 16) Lyytinen Jukka K U N N A N T I E D O T E I L M E S T Y Y J O K A K U U - K A U D E N 1 5. P Ä I V Ä. P U N K K I R O K O T E Hailuodon kunnanvaltuusto on rokotuksen tai tehosterokotuk- ROKOTUSTA VARTEN A I N E I S T O T O I M I T E- T A A N K U U K A U D E N 5:E E N P Ä I V Ä Ä N M E N N E S S Ä O S O I T - T E E S E E N : K U N N A N V I R A S T H A I L U O T O. F I H I N N A S T O : A4-sivu 90 kokouksessaan päättänyt antaa mahdollisuuden hailuotolaisille alle 16 -vuotiaille lapsille saada rokotuksen puutiaisaivokuume eli Kumlingen tautia vastaan. Punkkibussi on ilman ajanvarausta toimiva TBErokotusklinikka, jossa tarjo- sen puutiaisaivotulehdusta vastaan. VUONNA 1996 TAI SEN JÄL- KEEN SYNTYNEET HAILUOTO- LAISET SAAVAT ILMAISEN PUNKKIROKOTUKSEN HAI- LUODON KUNNANVALTUUS- TON PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI PUNKKIBUSSISTA ESITTÄMÄL- SALE:n pihalle; Luovontie KLO JA TOISTA ROKOTUSTA VAR- TEN KLO Lisätietoja osoitteista: www. punkkiklinikka.fi / 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24 taan tietoa punkeista ja niiden levittämistä sairauksista. Punkkibussissa voi kartoittaa rokotustarpeensa sekä hankkia tarvittaessa TBE- LÄ KELA-KORTIN, muille halukkaille rokotus on maksullinen. PUNKKIBUSSI SAAPUU HAI- LUOTOON ENSIMMÄISTÄ Esitteitä saatavilla kunnantalolla, kirjastossa, terveysasemalla Perusturvalautakunta

2 Sivu 2 O S A Y L E I S J A A S E M A K A A V O J E N V I R E I L L E T U L O Hailuodon kunnassa on käynnistynyt kolmen osayleiskaavan ja yhden asemakaavan laadinta. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä välisen ajan mielipiteen esittämistä varten Hailuodon kunnanvirastossa (Luovontie 176). Mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi toimittaa kunnanvirastoon, os. Luovontie 176, Hailuoto tai sähköpostilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä myös kunnan internet -sivuilla Huikun osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva asuin- ja vapaa-ajan asumisen alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan suunniteltavan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuinja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Hailuodon itäosassa välittömästi Hailuodon Huikun lauttasataman länsipuolelle ja Luovontien pohjoispuolella. Suunnittelualue sijaitsee Pöllässä noin neljä kilometriä Hailuodon keskustasta etelään. Pöllän osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu lännestä Pöllänlahteen ja etelästä Pöllän lentopaikkaan. Hailuodon kunnassa on käynnistymässä myös Marjaniemen osayleiskaavan laajennus ja Ojakylän Lahdenperän osayleiskaavan laadinta. Näiden osayleiskaavojen vireille tulosta ilmoitetaan myöhemmin. PELTOKUUSIKON OSAYLEISKAAVA Peltokuusikon oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Peltokuusikon osayleiskaava-alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. PÖLLÄN OSAYLEISKAAVA Pöllän osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva pienimuotoinen asuin- ja vapaaajan asumisen sekä matkailupalveluiden alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuin- ja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Lisätietoja osayleis- ja asemakaavoista saa Hailuodon kunnasta kunnanjohtaja Ari Nurkkalalta (puh ) ja aluearkkitehti Pekka Elomaalta (puh ), sähköposti Kaavojen laadinnasta vastaavalta FCG Finnish Consulting Group Oy:n johtava asiantuntija Pekka Mäkiniemeltä (puh , PELTOKUUSIKON ASEMAKAAVA Asemakaavan laatiminen tapahtuu yhtäaikaisena prosessina alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Asemakaavan päätavoitteena on osoittaa alueelle pysyvää asumista. Asemakaavassa osoitetaan korttelien tarkat rajaukset, rakentamisen määrä (rakennusoikeus) sekä tie- katu- ja viheralueverkosto. Peltokuusikon asemakaava-alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. HUIKUN OSAYLEISKAAVA Kaavahankkeiden sijoittuminen. Tarkemmat suunnittelualueiden rajaukset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. Marjaniemen osayleiskaavan laajennus (5) ja Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava (6) ilmoitetaan vireille myöhemmin.

3 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 3 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A Kunnanvirasto on kesäaikana suljettuna heinäkuun ajan. Kesäaikana käsiteltävät rakennuslupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon pe mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään syksyn 2012 aikana. Lupahakemukset on täytettävä kaikilta osin, allekirjoitettava ja mukaan on liitettävä tarvittavat liiteasiakirjat. Suunnitelmien on oltava ammattitaitoisen suunnittelijan laatimat. Lupakäsittely hidastuu olennaisesti mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai asiakirjoja on täytetty huolimattomasti. Teknisen toimen väki on vuosilomalla seuraavasti: Junttila Hilkka Juola Väinö Maikkola Markku, Rantasuo Seppo Simola Jari Uusitalo Marko Reipasta kevättä!!! Markku Maikkola Kunnaninsinööri R A K E N N E T U N Y M P Ä R I S T Ö N H O I T O J A V A L V O N T A Hailuodon kunnan tekninen lautakunta nen, aitojen pystyttäminen, mainosten järjestää rakennetun ympäristön valvontakierroksia kevään ja kesän 2012 minen, louhinta, puiden kaato sekä asettaminen, maantäyttö, maankaiva- aikana koko saaren alueella. Kierrosten aikana erityiseen tarkasteluun jouvat myös valvonnan piiriin. naapureille aiheutettu vesihaitta kuulutuvat huonoon kuntoon päästetyt rakennukset ja epäsiisteydellään ympä- Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n mukaan rakennus ympäristöineen on ristöä rumentavat tontit ja rakennuspaikat. Kierrokset aloitetaan toukokuun pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaa aikana. Valvontakierrosten järjestäminen liittyy timukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa kansainväliseen World Cleanup tai rumenna ympäristöä. MRL:n 169 tempaukseen, jossa myös Suomi on :n mukaan varastointi ulkosalla on omalta osaltaan mukana (Suomi Siistiksi). tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä alueelta näkyvää maisemaa taikka Valvontatempauksen järjestävä tekninen lautakunta toivoo, että kiinteistöjen häiritse ympäröivää asutusta. Rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu omistajat kiinnittäisivät omatoimisesti ympäristö on pidettävä rakennusluvan huomiota rakennustensa kuntoon ja mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. tonttiensa/rakennuspaikkojensa siisteyteen ennen viranomaisten kierroksia. Myös naapurit tai muut kuntalaiset Rakennusten, rakennelmien ja pihaalueiden kuntoon ja ulkonäköön liittyvi- voivat ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle epäsiististä rakennuksesta en ympäristökuvaan vaikuttavien puutteiden johdosta tekninen lautakunta voi tai rakennuspaikasta. Valvontatempauksen lisäksi rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäris- lain tai asetuksen mukaisiin toimenpi- antaa huomautuksia tai ryhtyä muihin tön valvontaa ympäri vuoden. Rakennetun ympäristön valvonta käsittää rakenteisiin. Hailuodon kunta nusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvonnan. Luvaton Tekninen lautakunta rakentaminen, rakennusten purkami- H A E M M E H A I L U O T O O N V A S T A A V A A T E R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R I Ä Hakuilmoitus kokonaisuudessaan Hailuodon kotisivuilla Lähetä kirjallinen hakemus mennessä osoitteella: Hailuodon perusturvalautakunta, Luovontie 176, Hailuoto Tarvitsemme Hailuotoon terveydenhoitaja/sairaanhoitajan ja hoitajia kesätyöhön Lisätietoja antavat: Vs. perusturvajohtaja Aila Alasalmi, puh Kunnanjohtaja Ari Nurkkala, puh Y H T E I S V A S T U U K E R Ä Y S On lautalla pienoinen kahvila, aalloilla seilaava. Aamukahvia ja tuoretta pullaa tarjolla matkustamossa ti klo 6 lautasta klo 8.30 lauttaan saakka.vapaaehtoinen kahviraha yhteisvastuukeräykselle Järj. Hailuodon seurakunnan diakoniatyö

4 Sivu 4 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A M Ö K K I L Ä I S I N F O Hailuodon kunnan tekninen toimi hankkii ja asentaa kertaalleen yksityisteiden tienviitat, opasteet ja liikennemerkit. Myös muut tahot (esim. tiekunnat, jakokunta) voivat kustannuksellaan hankkia viittoja, opasteita ja liikennemerkkejä. Niiden huolto ja hoito kuuluvat sille, joka on merkit hankkinut ja asentanut. Toimivaltainen viranomainen yksityistieasioissa (kunnan toimivaltaan kuuluvat) on tekninen lautakunta. Viittojen, opasteiden ja liikennemerkkien asentamiselle on pyydettävä teknisen lautakunnan lausunto tai haettava asiaankuuluva viranomaislupa. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kertaalleen hankitut tienviitat, opasteet ja liikennemerkit jäävät tiekuntien, tieosakkaiden tai tieoikeuden omaavien huollettaviksi ja hoidettaviksi. Tekninen lautakunta Nuorisoseuralla la klo 16:00 Asia: ohjelmaa, viihdettä ja tarjoilua Järjestää kunta ja mökkiläistoimikunta T I E N V A R S I E N S I I V O U S T A L K O O T ma 21- su (vko 21) Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista alkaen. Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22. K I R J A S T O S S A A S I O I V I L LE Koulun rakennustyömaan vuoksi kulku kirjastolle on mahdollista vain koulun pysäköintialueen kohdalta lähtevää aidattua polkua pitkin. Autot voi pysäköidä hautausmaan viereiselle seurakunnan parkkipaikalla. Koulun parkkialue on varattu rakentamiseen. Sivistystoimi T A R I N A T E A T T E R I Oulun Tarinateatteri Hailuodon Aito Helmi -salissa klo Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, jossa ohjaaja, näyttelijät ja muusikko esittävät näyttämöllä yleisön kertomia tositarinoita. Tilaisuus on maksuton. Ohjaus Liisa Vilppola M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S T A A N O T T O Maatuvan jätteen vastaanottopiste Vatungintiellä on keväällä 2012 avoinna la ja la klo 12:00-15:00 Vastaanottopisteeseen voi tuoda - maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja - oksia, latvuksia ja puhtaita kantoja hakkeen raaka-aineeksi Muiden jätteiden (mm. rakennusjäte, hirret) ja materiaalien sekä muovisäkkien tuominen on ehdottomasti kielletty! Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän neuvojen mukaisesti. Huomioi, että oksat, latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat aineikset puretaan eri kasaan kuin muut maatuvat jätteet. Samoin kannot puretaan omaan kasaansa. Jätteen tuojilta peritään korvausta - 5 / henkilöauton peräkärry - 10 / traktorin peräkärry O U L U - K O I L L I S M A A N P E L A S T U S L A I T O S T I E D O T T A A RISUJEN, OKSIEN, PUUTARHAJÄTTEI- DEN YMS. POLTTO TAI KULOTUS Risujen, oksien, heinien, lehtien ja muiden puutarhajätteiden polttamista tai kulottamista on rajoitettu ympäristönsuojelu- tai jätehuoltomääräyksissä. Kyseinen avotulen teko on kokonaan kielletty asemakaava-alueilla, muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Varsinainen jätteiden (keittiö-/sekajäte ym.) polttaminen on kielletty. Pelastusviranomaiset eivät anna lupaa poiketa em. määräyksistä. Haja-asutusalueilla voidaan suorittaa vähäistä avopolttoa, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Polton on oltava niin vähäistä että siitä ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun hätäkeskus ei enää ota vastaan ja välitä pelastusviranomaisille roskien polttoa tai kulotusta koskevia ilmoituksia. Myöskään pelastusviranomaiset eivät ota näitä ilmoituksia vastaan sillä jos niin sanotusta hallitusta kulotuksesta tai muusta avotulesta tehdään aiheeton paloilmoitus hätäkeskukseen, on hätäkeskuksen yleensä aina annettava hälytys ja hälytyksen saaneen paloaseman lähdettävä kohteeseen. Kuivalla ja tuulisella säällä ei saa polttoa aloittaa eikä etenkään silloin kun on voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus. Ympäristönsuojelumääräysten vastainen avotulen teko tai kulotus on rikos. Lisätietoja: Apulaispalopäällikkö Aimo Leinonen puh

5 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 5 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A HOX Eläinlääkärin pieneläinvastaanotto Hailuodossa on siirtynyt väliaikaisiin tiloihin alkaen. Toiminta siirtyy paloaseman hallista ns. pesulahalliin Viinikantie 86:een. Pieneläinvastaanotto on Hailuodossa edelleen keskiviikkoisin tarpeen mukaan. Lemmikkieläinajanvaraus arkisin kello numerossa: (Kello 8 9 välillä puhelut ohjautuvat eläinlääkäreille.) Tuotanto- ja suureläinajanvaraus arkisin kello numerossa: (Kaikki puhelut ohjautuvat eläinlääkäreille.) Tekstiviestillä voit perua pieneläinajanvarauksen, lähetä viesti numeroon Tuotantoeläinajanvaraus numeroon lähetetyt tekstiviestit eivät tavoita meitä. Pieneläinpuolen päivystysnumero hätätapauksia varten arkisin klo 16:00-08:00 ja viikonloppuisin Oulun Eläinlääkärivastaanotto Poratie OULU N U O R I S O J A V A P A A - AIK A T O I M I T I E D O T T A A H A I L U O D O N O S U U S P A N K K I RETKI RANUAN ELÄINPUISTOON Lauantaina 9.6. Retken hinta: Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi Alle 14-vuotiaat vuotiaat ja sitä vanhemmat 25 Alle 10-vuotiaat oman aikuisen seurassa. Retken hintaan sisältyy kuljetus (lähtee Koivukyläntien risteyksestä) ja sisäänpääsy. Ruokailu on itse kustannettava. Sitovat ilmoittautumiset torstaihin mennessä Marjutille p tai NUORISOTILA LUUKULLE ETSITÄÄN... Reippaita yli 18v työntekijöitä ohjaajatehtäviin syyskuusta alkaen. Mikäli nuorten asiat kiinnostavat, ota yhteyttä tai soita: PYÖRÄILLEN KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ on kaikille hailuotolaisille avoin PYÖRÄI- LYTEMPAUS Merkitse päivämäärä, nimesi ja kilometrit punaisissa postilaatikoissa oleviin kuntovihkoihin. Postilaatikot löydät ravintola Ailastosta, K- Marjakkaan edestä ja Luovon Puikkarin edestä Marjaniemestä. Syksyllä osanottajien kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Pistetään pyörät pyörimään kesän aikana! KUNTALAISTEN COOPERINTESTI juostaan ti klo 19 urheilukentällä. KESÄN RETKET JA LEIRIT löytyvät kunnan nettisivuilta hailuoto.fi ajankohtaista osiosta. Muista ilmoittautua ajoissa! LUUKKU AUKI KESÄLLÄ 8.6. alkaen perjantaisin klo Juhannusaattona kiinni. K I R J A S T O T I E D O T T A A Hailuodon kirjasto on kiinni perjantaina lattianvahauksen takia. KAHVIPÄIVÄ PANKILLA klo tarjoamme täytekakkukahvit OP-Pohjola-ryhmän 110- vuotisjuhlan kunniaksi. Paikalla on Kempele-Oulunsalon sydänyhdistys perinteisesti mittaamassa kolesterolia ja verensokeria ja jakamassa tietoutta sydämen terveydestä. Tyhjennämme myös lasten Hippolippaita ja jaamme ilmapalloja. Tervetuloa!

6 Sivu 6 WIND AS CONTEXT Erämaa-konferenssi Hailuodossa Erämaa-konferenssi on kansainvälinen tutkimuskonferenssi organisaatioille ja taiteilijoille, jotka työskentelevät raja- ja maalaisalueilla EU:ssa. Konferenssi etsii vastausta kysymykseen kuinka nykytaide voisi olla asiaankuuluva ja oleellinen osa kaukaisilla alueilla ja kuinka se voisi olla hyödyllistä paikallisille yhteisöille, siellä kävijöille ja taiteilijoille, jotka voisivat siellä käydä tai asua. Konferenssiin osallistujat jakavat tietoja ja kokemuksia sekä käytännön malleja ja esittelevät myös samalla taidetta eri muodoissa. Konferenssin aikana järjestetään julkisia tapahtumia, joissa jokainen osallistujaorganisaatio keskittyy ja kuvaa omaa erikoisosaamistaan tai -aluettaan. OHJELMA: Torstai Klo 19 Cafe Bar Haiku "Elämää tuulessa porojen kanssa" Taiteilijaesittely: Leena Valkeapää / Suomen Biotaide seura, Kilpisjärvi (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Remote Possibilities Taiteilijaesittely: Glenn Boulter / Octopus Collective, Barrow (UK) (englanniksi, videossa suomenkielinen tekstitys) Perjantai Klo Sound Room avajaiset Marjaniemessä Kunnanjohtaja Ari Nurkkalan avajaispuhe Klo 19 Cafe Bar Haiku Hailuoto ja taide Marjatta Hanhijoki kertoo Hailuodon taiteen ja taiteilijoiden historiasta (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Click'n Food Taiteilijaesittely ja video: Leandro Pisano / Interferenze (Italia) (englanniksi, videossa suomenkielinen tekstitys) Lauantai Klo 19 Cafe Bar Haiku Reality Disfunction Taiteilijaesittely: Laura Beloff (Helsinki) (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Life in the Forest Taiteilijaesittely: Rael Artel (Viro) (englanniksi)

7 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 7 S O U N D R O O M O P E N I N G Marjaniemi Sound Room Opening tilt / line by artist and curator Carsten Stabenow Avajaiset klo Erämaa-konferenssin aikana avataan Hai Artin residenssitaiteilija Carsten Stabenowin ääni-installaatio Marjaniemen vanhan luotsitalon kolmanteen kerrokseen. Avajaispuheen pitää kunnanjohtaja Ari Nurkkala. TERVETULOA! T E R V E T U L O A V A I H T O P Ä I V Ä T A D R E S S I T Kokoa porukka. Lahjoita syntymäpäiväsankarille, vieraillesi, perheellesi tai itsellesi palanen Hailuodon historiaa ja kulttuuria. 1-5 henkilön porukka hintaan henkilön porukka hintaan 40 Lisätietoja osoitteesta: Heimo Vähämetsä Onko nurkissasi joutilasta tavaraa, tuo ne Luovon Marttojen järjestämään VAIHTOPÄIVÄ-tapahtumaan tuo tullessas, vie mennessäs 8.6. klo 18 alkaen Osuuspankin edessä. Tervetuloa! RUUSUADRESSIT Meillä voit muistaa kevään uusia hailuotolaisia ylioppilaita osallistumalla perinteisiin ruusuadresseihin. Adressit ovat avoinna keskiviikkoon saakka. HAILUODON OSUUSPANKKI V I L L I Y R T T I K O U L U T U S T A Tervetuloa yrttien ihmeelliseen maailmaan! Järjestän alkukesän yrttikoulutusta Hailuodossa: Yksipäiväiset kurssit: ti klo ti klo paikka ilmoitetaan myöhemmin. 80 euroa/kurssi Ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssin alkua. Kaksipäiväinen kurssi: pe klo ja la klo , paikka Sinisen pyörän kievari. 150 euroa/kurssi Ilmoittautuminen viimeistään 1.6. Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot luonnossa kasvavien yrttien tunnistamiseen, keruuseen ja käsittelyyn, erilaisiin hyödyntämistapoihin ja kuivaukseen ja hiostamiseen. Kurssi sisältää teoria- sekä maastoosuuden. Suven yrttikursseja on tulossa heinäkuussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Keruutuoteneuvoja Aira Kurikka,

8 Sivu 8 H A I L U O D O N K Y L M Ä S A V U K A L A K Y Myymälän aukioloajat: klo joka päivä muut tilaukset puhelimitse. Tervetuloa! p Pekka Hirvimäki M L L : N H A I L U O D O N P A I K A L L I S Y H D I S T Y S T I E D O T T A A : BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen lasten lintutapahtuman, Lasten lintuviikon MLL:n Hailuodon paikallisyhdistys järjestää lauantaina lasten linturetken Pöllään. Retki alkaa klo 8.30 ja kestää n. 2,5h. Retkellä etsitään ja havainnoidaan merkkejä lintujen pesinnästä. Retken jälkeen havainnot pesinnän merkeistä ilmoitetaan tapahtuman järjestäjälle. Samalla linturetkeläiset osallistuvat hienojen luontoaiheisten palkintojen arvontaan! Retkioppaana toimii Juha Markkola Ilmoittautumiset mennessä Retki on maksuton. MLL tarjoaa pienen välipalan Lasten yleinen salivuoro perjantaisin klo , paikalla aikuinen valvoja. Kaikki lapset tervetulleita! Elokuvailtapäivä lapsille sunnuntaina klo 15 alkaen Haikussa. Elokuva Madagascar 2, pääsymaksu 2 johon sisältyy popcorneja ja mehua. Ikäraja 5v. MLL Hailuodon paikallisyhdistys K O K O U S K U T S U Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen varsinainen yhdistyskokous pidetään Sinisen Pyörän Kievarissa torstaina alkaen klo 10:00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhdistysjärjestyksen 15 :n mukaan varsinaiselle yhdistyskokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen esitys Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen sulautumisesta Lähivakuutusyhdistys Pohjois- Pohjanmaahan. Sulautuminen on osa Lähivakuutus- ja Tapiola-ryhmien liiketoimintojen yhdistämisen kautta syntyvän, keskinäiseen yhtiömuotoon perustuvan vakuutusjohtoisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän muodostamista. Muutosten myötä syntyvä uusi ryhmittymä kykenee tarjoamaan omistaja-asiakkailleen monipuolisemmat, kilpailukykyisemmät ja alueverkoston avulla maantieteellisesti kattavammat palvelut kuin sulautumiseen osalliset yhtiöt ja yhdistykset erikseen. Sulautuvan yhdistyksen ensivakuutuksenottajista tulee tämän sopimuksen mukaan vastaanottavan vakuutusyhdistyksen osakkaita kaikkine niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka vastaanottavan yhdistyksen nykyisillä ensivakuutuksenottajilla on. Sulautumisen suunniteltu voimaantuloajankohta on Vastaanottavan yhdistyksen Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaan yhteisömuoto on tarkoitus muuttaa sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Muodostuva yhtiö tulee toimimaan Lähivakuutus- Tapiola ryhmittymään kuuluvana alueellisena keskinäisenä vakuutusyhtiönä, joka tämän pääasiallisen toimintansa lisäksi tuottaa vakuutus- ja rahoituspalveluiden myynti- ja asiakaspalveluita muille ryhmään kuuluville yrityksille. Muodostuvan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevana yrityksenä tulee toimimaan Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan sulautumisessa muodostuva keskinäinen vakuutusyhtiö. Sulautumissuunnitelma liitteineen ja hallituksen muut päätösehdotukset sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä ilmoituspäivästä lukien yhdistyksen toimistolla (osoite: Kittiläntie 48, Hailuoto) ja niistä lähetetään jäljennökset osakkaalle pyydettäessä. Asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouspaikalla. Voidakseen osallistua yhdistyskokoukseen, on osakkaan ilmoittauduttava yhdistykseen viimeistään maanantaina klo 16:00 mennessä, joko puhelimitse (puh ), tai postitse yllä mainitulla osoitteella. Hailuodossa 20. päivänä huhtikuuta 2012 Hailuodon Lähivakuutusyhdistys HALLITUS

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 25.06.2013 AIKA 25.06.2013 klo 14:00-17:26 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 151 Kokouksen järjestäytyminen 3 152 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 1, Kaavamuutosten sijainnit ISONKYRÖN KUNTA TERVAJOEN ASEMAKAAVAN VÄHÄISET KAAVAMUUTOKSET Sivu 2 / 6 PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79. 2. 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..79. 3. 50 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 2.7.2014 78 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5 / 2014 Kokousaika 2.7.2014 klo 15.00-16.25 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..79 2. 49 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen

Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen toimittaminen 1568/2016 1 (5) 3.5.2016 Vastaanottaja Lähiosoite Postino POSTITOIMIPAIKKA tai Postitoimipaikka Lahden kaupungin avustus yksityisteille entisen Nastolan kunnan alueella, Tiekuntien vuoden 2015 tilinpäätöstietojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia.

Huom! Tiejaoston päätöksen mukaisesti vuonna 2011 tiekunnille ei myönnetä tievalaistusavustuksia. KIRKKONUMMEN KUNTA Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tiejaosto PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 050 538 4957 TIEAVUSTUSHAKEMUS TIEKUNNAN NIMI: AVUSTUSTA HAETAAN VUODELLE 2011 Kunnossapitoon *Perusparannukseen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta

Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta Ympäristöjaosto 103 19.11.2015 Lausunto Perämeren Jätelautakunnan jätehuoltomääräysten luonnoksesta 409/14.06/2015 Ympäristöjaosto 19.11.2015 103 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö Liitetiedostolla

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA

VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA VÄHÄN ASIAA TIEKUNNAN TOIMINNASTA ERILAISIA TEITÄ Yleiset tiet hoitaa ELY-keskus (Tiehallinto) http://www.ely-keskus.fi/fi/sivut/default.aspx Tienkäyttäjän linja puh: 0200-2100 Kaavatiet (kadut) hoitaa

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot

Huom! Kunnantalon palvelupiste on kokonaan suljettu

Huom! Kunnantalon palvelupiste on kokonaan suljettu Palvelutuotannon lautakunta Tiejaosto puhelin 050 538 4957 kesäkuu 2013 YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2013 Yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen tarkoitetut kunnan avustukset ovat haettavissa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE

MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI / 6 VASTINE 1 / 6 VASTINE MYNÄMÄEN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 180 Keskustan asemakaavan muutos, kortteli 180 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 8.4. 7.5.2013 Mynämäen kunnassa. Luonnoksesta on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS Vastaanottomerkinnät Hakemus saapunut Vastaanottaja YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE Tien osoitejärjestelmä nimi Tien pituus (m) Tien asuttupituus(m) Tietä koskevat tiedot Tien liikenne ja niiden osuudet

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto

Savukosken kunnanvirasto SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Rakennus- ja tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 8.5.2012 klo 18.00-19.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 11 12 13 14 15 16 18 19 Savukosken kunnanvirasto Tiedoksi lautakunnalle

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 1. MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2015 ALAJÄRVEN KAUPUNKI Kullanmutkan asemakaavan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot