H A I L U O D O N K U N T A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "H A I L U O D O N K U N T A"

Transkriptio

1 T I E D O T E N R O 5 / H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T T Ä S S Ä N U M E R O S S A : O S A Y L E I S J A A S E M- K A A V A T T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A H A E T A A N L Ä Ä K Ä R I Ä 3 Y H T E I S V A S T U U K E R Ä- YS T I E N V A R S I E N S I I V O- US M Ö K K I L Ä I S I N F O 4 K U L O T U S T A 4 K I R J A S T O 4 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I 5 N U O R I S O T O I M I T I E- D O T T A A O S U U S P A N K I L L A K A H V I P Ä I V Ä K I R J A S T O 5 E R Ä M A A - K O N F E R E N S S I S O U N D R O O M 7 T E R V E T U L O A 7 V A I H T O P Ä I V Ä - T A P A H T U M A A D R E S S I T 7 V I L L I Y R T T I K O U L U- T U S T A V A L T I O N A V U S T U S T E N H A KU Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityistien parantamiseen ympäri vuoden. ELYkeskuksen myöntämä yksityistielain mukainen valtionavustus on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään parantamishankkeisiin tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. Avustukset jaetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet ja suunnitelmat helpottavat hakemuksen käsittelyä. Avustuksen hakijana tulee olla aina tien tiekunta. Tiekunnan on hyvä myös muistaa, että parantamishankkeen käynnistämisestä ja avustuksen hakemisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. Vuosina valtion parantamisavustusta voivat saada sellaiset yksityiset tiet, joilla on huomattavaa merkitystä puutavarakuljetusten kannalta. Näissä tapauksissa tiekunnan tulee olla ripeästi liikkeellä. Hakemukset on hyvä toimittaa tämän vuoden aikana tai heti alkuvuodesta 2012, jotta ne ehditään käsittelemään vuoden kuluessa! Etusijalla pidetään hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen tai suurien rumpujen uusimisesta tai tien tulva- ja routavaurioiden korjaamisesta. Yleensä määrärahoilla voidaan avustaa myös laajempaa perusparantamista, esimerkiksi tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista. Avustuksien myöntämisestä päättää ELY-keskus. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden tekijöiden perusteella. Hakijoiden on syytä huomioida, että hakemuksia on yleensä reilusti enemmän kuin mihin käytössä olevat määrärahat riittävät. Yksityistielain mukaisesti tie on valtionavustuskelpoinen, jos - se on henkilöautolla ajokelpoinen - sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta - tiellä on paikkakunnalla huomattava merkitys tai - se on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta - vuosina : tie jolla on huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta Lisätietoja, hakulomakkeita ja muuta tarpeellista: - (Palvelut -> Yksityisteiden valtionavustukset) - Liikenteen asiakaspalvelu p (ma pe 9 16) Lyytinen Jukka K U N N A N T I E D O T E I L M E S T Y Y J O K A K U U - K A U D E N 1 5. P Ä I V Ä. P U N K K I R O K O T E Hailuodon kunnanvaltuusto on rokotuksen tai tehosterokotuk- ROKOTUSTA VARTEN A I N E I S T O T O I M I T E- T A A N K U U K A U D E N 5:E E N P Ä I V Ä Ä N M E N N E S S Ä O S O I T - T E E S E E N : K U N N A N V I R A S T H A I L U O T O. F I H I N N A S T O : A4-sivu 90 kokouksessaan päättänyt antaa mahdollisuuden hailuotolaisille alle 16 -vuotiaille lapsille saada rokotuksen puutiaisaivokuume eli Kumlingen tautia vastaan. Punkkibussi on ilman ajanvarausta toimiva TBErokotusklinikka, jossa tarjo- sen puutiaisaivotulehdusta vastaan. VUONNA 1996 TAI SEN JÄL- KEEN SYNTYNEET HAILUOTO- LAISET SAAVAT ILMAISEN PUNKKIROKOTUKSEN HAI- LUODON KUNNANVALTUUS- TON PÄÄTÖKSEN MUKAISESTI PUNKKIBUSSISTA ESITTÄMÄL- SALE:n pihalle; Luovontie KLO JA TOISTA ROKOTUSTA VAR- TEN KLO Lisätietoja osoitteista: www. punkkiklinikka.fi / 1/2-sivua 60 1/4-sivua 40 1/8-sivua 24 taan tietoa punkeista ja niiden levittämistä sairauksista. Punkkibussissa voi kartoittaa rokotustarpeensa sekä hankkia tarvittaessa TBE- LÄ KELA-KORTIN, muille halukkaille rokotus on maksullinen. PUNKKIBUSSI SAAPUU HAI- LUOTOON ENSIMMÄISTÄ Esitteitä saatavilla kunnantalolla, kirjastossa, terveysasemalla Perusturvalautakunta

2 Sivu 2 O S A Y L E I S J A A S E M A K A A V O J E N V I R E I L L E T U L O Hailuodon kunnassa on käynnistynyt kolmen osayleiskaavan ja yhden asemakaavan laadinta. Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä välisen ajan mielipiteen esittämistä varten Hailuodon kunnanvirastossa (Luovontie 176). Mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi toimittaa kunnanvirastoon, os. Luovontie 176, Hailuoto tai sähköpostilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä myös kunnan internet -sivuilla Huikun osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva asuin- ja vapaa-ajan asumisen alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan suunniteltavan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuinja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Suunnittelualue sijaitsee Hailuodon itäosassa välittömästi Hailuodon Huikun lauttasataman länsipuolelle ja Luovontien pohjoispuolella. Suunnittelualue sijaitsee Pöllässä noin neljä kilometriä Hailuodon keskustasta etelään. Pöllän osayleiskaavan suunnittelualue rajautuu lännestä Pöllänlahteen ja etelästä Pöllän lentopaikkaan. Hailuodon kunnassa on käynnistymässä myös Marjaniemen osayleiskaavan laajennus ja Ojakylän Lahdenperän osayleiskaavan laadinta. Näiden osayleiskaavojen vireille tulosta ilmoitetaan myöhemmin. PELTOKUUSIKON OSAYLEISKAAVA Peltokuusikon oikeusvaikutteisen osayleiskaavan päätavoitteena on osoittaa alueet pysyvälle asutukselle nykyinen rakennuskanta, maisemalliset tekijät ja luonnonolosuhteet huomioiden. Osayleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti alueiden käyttötarkoitus tarkempaa asemakaavoitusta varten. Peltokuusikon osayleiskaava-alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. PÖLLÄN OSAYLEISKAAVA Pöllän osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa alueelle merelliseen ympäristöön soveltuva ja alueen ominaispiirteisiin tukeutuva pienimuotoinen asuin- ja vapaaajan asumisen sekä matkailupalveluiden alue. Osayleiskaavatyön yhteydessä tutkitaan rakentamisen määrä ja mitoitus, asuin- ja vapaa-ajan asumisen suhde sekä rakennettavien alueiden laajuus ja luonne. Lisätietoja osayleis- ja asemakaavoista saa Hailuodon kunnasta kunnanjohtaja Ari Nurkkalalta (puh ) ja aluearkkitehti Pekka Elomaalta (puh ), sähköposti Kaavojen laadinnasta vastaavalta FCG Finnish Consulting Group Oy:n johtava asiantuntija Pekka Mäkiniemeltä (puh , PELTOKUUSIKON ASEMAKAAVA Asemakaavan laatiminen tapahtuu yhtäaikaisena prosessina alueen osayleiskaavoituksen kanssa. Asemakaavan päätavoitteena on osoittaa alueelle pysyvää asumista. Asemakaavassa osoitetaan korttelien tarkat rajaukset, rakentamisen määrä (rakennusoikeus) sekä tie- katu- ja viheralueverkosto. Peltokuusikon asemakaava-alue sijoittuu kirkonkylän keskustaajaman välittömään läheisyyteen käsittäen alueita Luovontien eteläja pohjoispuolelta. HUIKUN OSAYLEISKAAVA Kaavahankkeiden sijoittuminen. Tarkemmat suunnittelualueiden rajaukset on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa. Marjaniemen osayleiskaavan laajennus (5) ja Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava (6) ilmoitetaan vireille myöhemmin.

3 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 3 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A Kunnanvirasto on kesäaikana suljettuna heinäkuun ajan. Kesäaikana käsiteltävät rakennuslupahakemukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon pe mennessä. Kyseisen päivämäärän jälkeen toimitetut hakemukset käsitellään syksyn 2012 aikana. Lupahakemukset on täytettävä kaikilta osin, allekirjoitettava ja mukaan on liitettävä tarvittavat liiteasiakirjat. Suunnitelmien on oltava ammattitaitoisen suunnittelijan laatimat. Lupakäsittely hidastuu olennaisesti mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai asiakirjoja on täytetty huolimattomasti. Teknisen toimen väki on vuosilomalla seuraavasti: Junttila Hilkka Juola Väinö Maikkola Markku, Rantasuo Seppo Simola Jari Uusitalo Marko Reipasta kevättä!!! Markku Maikkola Kunnaninsinööri R A K E N N E T U N Y M P Ä R I S T Ö N H O I T O J A V A L V O N T A Hailuodon kunnan tekninen lautakunta nen, aitojen pystyttäminen, mainosten järjestää rakennetun ympäristön valvontakierroksia kevään ja kesän 2012 minen, louhinta, puiden kaato sekä asettaminen, maantäyttö, maankaiva- aikana koko saaren alueella. Kierrosten aikana erityiseen tarkasteluun jouvat myös valvonnan piiriin. naapureille aiheutettu vesihaitta kuulutuvat huonoon kuntoon päästetyt rakennukset ja epäsiisteydellään ympä- Maankäyttö- ja rakennuslain 166 :n mukaan rakennus ympäristöineen on ristöä rumentavat tontit ja rakennuspaikat. Kierrokset aloitetaan toukokuun pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaa aikana. Valvontakierrosten järjestäminen liittyy timukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa kansainväliseen World Cleanup tai rumenna ympäristöä. MRL:n 169 tempaukseen, jossa myös Suomi on :n mukaan varastointi ulkosalla on omalta osaltaan mukana (Suomi Siistiksi). tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä alueelta näkyvää maisemaa taikka Valvontatempauksen järjestävä tekninen lautakunta toivoo, että kiinteistöjen häiritse ympäröivää asutusta. Rakennusjärjestyksen mukaan rakennettu omistajat kiinnittäisivät omatoimisesti ympäristö on pidettävä rakennusluvan huomiota rakennustensa kuntoon ja mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. tonttiensa/rakennuspaikkojensa siisteyteen ennen viranomaisten kierroksia. Myös naapurit tai muut kuntalaiset Rakennusten, rakennelmien ja pihaalueiden kuntoon ja ulkonäköön liittyvi- voivat ilmoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle epäsiististä rakennuksesta en ympäristökuvaan vaikuttavien puutteiden johdosta tekninen lautakunta voi tai rakennuspaikasta. Valvontatempauksen lisäksi rakennusvalvonta suorittaa rakennetun ympäris- lain tai asetuksen mukaisiin toimenpi- antaa huomautuksia tai ryhtyä muihin tön valvontaa ympäri vuoden. Rakennetun ympäristön valvonta käsittää rakenteisiin. Hailuodon kunta nusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvonnan. Luvaton Tekninen lautakunta rakentaminen, rakennusten purkami- H A E M M E H A I L U O T O O N V A S T A A V A A T E R V E Y S K E S K U S L Ä Ä K Ä R I Ä Hakuilmoitus kokonaisuudessaan Hailuodon kotisivuilla Lähetä kirjallinen hakemus mennessä osoitteella: Hailuodon perusturvalautakunta, Luovontie 176, Hailuoto Tarvitsemme Hailuotoon terveydenhoitaja/sairaanhoitajan ja hoitajia kesätyöhön Lisätietoja antavat: Vs. perusturvajohtaja Aila Alasalmi, puh Kunnanjohtaja Ari Nurkkala, puh Y H T E I S V A S T U U K E R Ä Y S On lautalla pienoinen kahvila, aalloilla seilaava. Aamukahvia ja tuoretta pullaa tarjolla matkustamossa ti klo 6 lautasta klo 8.30 lauttaan saakka.vapaaehtoinen kahviraha yhteisvastuukeräykselle Järj. Hailuodon seurakunnan diakoniatyö

4 Sivu 4 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A M Ö K K I L Ä I S I N F O Hailuodon kunnan tekninen toimi hankkii ja asentaa kertaalleen yksityisteiden tienviitat, opasteet ja liikennemerkit. Myös muut tahot (esim. tiekunnat, jakokunta) voivat kustannuksellaan hankkia viittoja, opasteita ja liikennemerkkejä. Niiden huolto ja hoito kuuluvat sille, joka on merkit hankkinut ja asentanut. Toimivaltainen viranomainen yksityistieasioissa (kunnan toimivaltaan kuuluvat) on tekninen lautakunta. Viittojen, opasteiden ja liikennemerkkien asentamiselle on pyydettävä teknisen lautakunnan lausunto tai haettava asiaankuuluva viranomaislupa. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kertaalleen hankitut tienviitat, opasteet ja liikennemerkit jäävät tiekuntien, tieosakkaiden tai tieoikeuden omaavien huollettaviksi ja hoidettaviksi. Tekninen lautakunta Nuorisoseuralla la klo 16:00 Asia: ohjelmaa, viihdettä ja tarjoilua Järjestää kunta ja mökkiläistoimikunta T I E N V A R S I E N S I I V O U S T A L K O O T ma 21- su (vko 21) Jätesäkkejä saa hakea kunnanvirastolta maanantaista alkaen. Tienpitäjä kerää jätesäkit pois tienvarsilta viikolla 22. K I R J A S T O S S A A S I O I V I L LE Koulun rakennustyömaan vuoksi kulku kirjastolle on mahdollista vain koulun pysäköintialueen kohdalta lähtevää aidattua polkua pitkin. Autot voi pysäköidä hautausmaan viereiselle seurakunnan parkkipaikalla. Koulun parkkialue on varattu rakentamiseen. Sivistystoimi T A R I N A T E A T T E R I Oulun Tarinateatteri Hailuodon Aito Helmi -salissa klo Tarinateatteri on improvisaatioteatteria, jossa ohjaaja, näyttelijät ja muusikko esittävät näyttämöllä yleisön kertomia tositarinoita. Tilaisuus on maksuton. Ohjaus Liisa Vilppola M A A T U V A N J Ä T T E E N V A S T A A N O T T O Maatuvan jätteen vastaanottopiste Vatungintiellä on keväällä 2012 avoinna la ja la klo 12:00-15:00 Vastaanottopisteeseen voi tuoda - maatuvia pihajätteitä eli haravointiroskia ja alle 6mm paksuja risuja - oksia, latvuksia ja puhtaita kantoja hakkeen raaka-aineeksi Muiden jätteiden (mm. rakennusjäte, hirret) ja materiaalien sekä muovisäkkien tuominen on ehdottomasti kielletty! Hailuodon 4H-yhdistys hoitaa jätteiden vastaanoton ja kirjauksen. Purkamisen ja lajittelun suorittaa jätteen tuoja vastaanottopisteen työntekijän neuvojen mukaisesti. Huomioi, että oksat, latvukset ja muut haketettavaksi kelpaavat aineikset puretaan eri kasaan kuin muut maatuvat jätteet. Samoin kannot puretaan omaan kasaansa. Jätteen tuojilta peritään korvausta - 5 / henkilöauton peräkärry - 10 / traktorin peräkärry O U L U - K O I L L I S M A A N P E L A S T U S L A I T O S T I E D O T T A A RISUJEN, OKSIEN, PUUTARHAJÄTTEI- DEN YMS. POLTTO TAI KULOTUS Risujen, oksien, heinien, lehtien ja muiden puutarhajätteiden polttamista tai kulottamista on rajoitettu ympäristönsuojelu- tai jätehuoltomääräyksissä. Kyseinen avotulen teko on kokonaan kielletty asemakaava-alueilla, muilla taajaan asutuilla alueilla sekä niiden välittömässä läheisyydessä. Varsinainen jätteiden (keittiö-/sekajäte ym.) polttaminen on kielletty. Pelastusviranomaiset eivät anna lupaa poiketa em. määräyksistä. Haja-asutusalueilla voidaan suorittaa vähäistä avopolttoa, kun siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille. Polton on oltava niin vähäistä että siitä ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun hätäkeskus ei enää ota vastaan ja välitä pelastusviranomaisille roskien polttoa tai kulotusta koskevia ilmoituksia. Myöskään pelastusviranomaiset eivät ota näitä ilmoituksia vastaan sillä jos niin sanotusta hallitusta kulotuksesta tai muusta avotulesta tehdään aiheeton paloilmoitus hätäkeskukseen, on hätäkeskuksen yleensä aina annettava hälytys ja hälytyksen saaneen paloaseman lähdettävä kohteeseen. Kuivalla ja tuulisella säällä ei saa polttoa aloittaa eikä etenkään silloin kun on voimassa ruohikko- tai metsäpalovaroitus. Ympäristönsuojelumääräysten vastainen avotulen teko tai kulotus on rikos. Lisätietoja: Apulaispalopäällikkö Aimo Leinonen puh

5 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 5 T E K N I N E N T O I M I T I E D O T T A A HOX Eläinlääkärin pieneläinvastaanotto Hailuodossa on siirtynyt väliaikaisiin tiloihin alkaen. Toiminta siirtyy paloaseman hallista ns. pesulahalliin Viinikantie 86:een. Pieneläinvastaanotto on Hailuodossa edelleen keskiviikkoisin tarpeen mukaan. Lemmikkieläinajanvaraus arkisin kello numerossa: (Kello 8 9 välillä puhelut ohjautuvat eläinlääkäreille.) Tuotanto- ja suureläinajanvaraus arkisin kello numerossa: (Kaikki puhelut ohjautuvat eläinlääkäreille.) Tekstiviestillä voit perua pieneläinajanvarauksen, lähetä viesti numeroon Tuotantoeläinajanvaraus numeroon lähetetyt tekstiviestit eivät tavoita meitä. Pieneläinpuolen päivystysnumero hätätapauksia varten arkisin klo 16:00-08:00 ja viikonloppuisin Oulun Eläinlääkärivastaanotto Poratie OULU N U O R I S O J A V A P A A - AIK A T O I M I T I E D O T T A A H A I L U O D O N O S U U S P A N K K I RETKI RANUAN ELÄINPUISTOON Lauantaina 9.6. Retken hinta: Alle 4-vuotiaat ilmaiseksi Alle 14-vuotiaat vuotiaat ja sitä vanhemmat 25 Alle 10-vuotiaat oman aikuisen seurassa. Retken hintaan sisältyy kuljetus (lähtee Koivukyläntien risteyksestä) ja sisäänpääsy. Ruokailu on itse kustannettava. Sitovat ilmoittautumiset torstaihin mennessä Marjutille p tai NUORISOTILA LUUKULLE ETSITÄÄN... Reippaita yli 18v työntekijöitä ohjaajatehtäviin syyskuusta alkaen. Mikäli nuorten asiat kiinnostavat, ota yhteyttä tai soita: PYÖRÄILLEN KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ on kaikille hailuotolaisille avoin PYÖRÄI- LYTEMPAUS Merkitse päivämäärä, nimesi ja kilometrit punaisissa postilaatikoissa oleviin kuntovihkoihin. Postilaatikot löydät ravintola Ailastosta, K- Marjakkaan edestä ja Luovon Puikkarin edestä Marjaniemestä. Syksyllä osanottajien kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Pistetään pyörät pyörimään kesän aikana! KUNTALAISTEN COOPERINTESTI juostaan ti klo 19 urheilukentällä. KESÄN RETKET JA LEIRIT löytyvät kunnan nettisivuilta hailuoto.fi ajankohtaista osiosta. Muista ilmoittautua ajoissa! LUUKKU AUKI KESÄLLÄ 8.6. alkaen perjantaisin klo Juhannusaattona kiinni. K I R J A S T O T I E D O T T A A Hailuodon kirjasto on kiinni perjantaina lattianvahauksen takia. KAHVIPÄIVÄ PANKILLA klo tarjoamme täytekakkukahvit OP-Pohjola-ryhmän 110- vuotisjuhlan kunniaksi. Paikalla on Kempele-Oulunsalon sydänyhdistys perinteisesti mittaamassa kolesterolia ja verensokeria ja jakamassa tietoutta sydämen terveydestä. Tyhjennämme myös lasten Hippolippaita ja jaamme ilmapalloja. Tervetuloa!

6 Sivu 6 WIND AS CONTEXT Erämaa-konferenssi Hailuodossa Erämaa-konferenssi on kansainvälinen tutkimuskonferenssi organisaatioille ja taiteilijoille, jotka työskentelevät raja- ja maalaisalueilla EU:ssa. Konferenssi etsii vastausta kysymykseen kuinka nykytaide voisi olla asiaankuuluva ja oleellinen osa kaukaisilla alueilla ja kuinka se voisi olla hyödyllistä paikallisille yhteisöille, siellä kävijöille ja taiteilijoille, jotka voisivat siellä käydä tai asua. Konferenssiin osallistujat jakavat tietoja ja kokemuksia sekä käytännön malleja ja esittelevät myös samalla taidetta eri muodoissa. Konferenssin aikana järjestetään julkisia tapahtumia, joissa jokainen osallistujaorganisaatio keskittyy ja kuvaa omaa erikoisosaamistaan tai -aluettaan. OHJELMA: Torstai Klo 19 Cafe Bar Haiku "Elämää tuulessa porojen kanssa" Taiteilijaesittely: Leena Valkeapää / Suomen Biotaide seura, Kilpisjärvi (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Remote Possibilities Taiteilijaesittely: Glenn Boulter / Octopus Collective, Barrow (UK) (englanniksi, videossa suomenkielinen tekstitys) Perjantai Klo Sound Room avajaiset Marjaniemessä Kunnanjohtaja Ari Nurkkalan avajaispuhe Klo 19 Cafe Bar Haiku Hailuoto ja taide Marjatta Hanhijoki kertoo Hailuodon taiteen ja taiteilijoiden historiasta (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Click'n Food Taiteilijaesittely ja video: Leandro Pisano / Interferenze (Italia) (englanniksi, videossa suomenkielinen tekstitys) Lauantai Klo 19 Cafe Bar Haiku Reality Disfunction Taiteilijaesittely: Laura Beloff (Helsinki) (suomeksi) Klo Cafe Bar Haiku Life in the Forest Taiteilijaesittely: Rael Artel (Viro) (englanniksi)

7 T I E D O T E N R O 5 / Sivu 7 S O U N D R O O M O P E N I N G Marjaniemi Sound Room Opening tilt / line by artist and curator Carsten Stabenow Avajaiset klo Erämaa-konferenssin aikana avataan Hai Artin residenssitaiteilija Carsten Stabenowin ääni-installaatio Marjaniemen vanhan luotsitalon kolmanteen kerrokseen. Avajaispuheen pitää kunnanjohtaja Ari Nurkkala. TERVETULOA! T E R V E T U L O A V A I H T O P Ä I V Ä T A D R E S S I T Kokoa porukka. Lahjoita syntymäpäiväsankarille, vieraillesi, perheellesi tai itsellesi palanen Hailuodon historiaa ja kulttuuria. 1-5 henkilön porukka hintaan henkilön porukka hintaan 40 Lisätietoja osoitteesta: Heimo Vähämetsä Onko nurkissasi joutilasta tavaraa, tuo ne Luovon Marttojen järjestämään VAIHTOPÄIVÄ-tapahtumaan tuo tullessas, vie mennessäs 8.6. klo 18 alkaen Osuuspankin edessä. Tervetuloa! RUUSUADRESSIT Meillä voit muistaa kevään uusia hailuotolaisia ylioppilaita osallistumalla perinteisiin ruusuadresseihin. Adressit ovat avoinna keskiviikkoon saakka. HAILUODON OSUUSPANKKI V I L L I Y R T T I K O U L U T U S T A Tervetuloa yrttien ihmeelliseen maailmaan! Järjestän alkukesän yrttikoulutusta Hailuodossa: Yksipäiväiset kurssit: ti klo ti klo paikka ilmoitetaan myöhemmin. 80 euroa/kurssi Ilmoittautuminen viikkoa ennen kurssin alkua. Kaksipäiväinen kurssi: pe klo ja la klo , paikka Sinisen pyörän kievari. 150 euroa/kurssi Ilmoittautuminen viimeistään 1.6. Tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot luonnossa kasvavien yrttien tunnistamiseen, keruuseen ja käsittelyyn, erilaisiin hyödyntämistapoihin ja kuivaukseen ja hiostamiseen. Kurssi sisältää teoria- sekä maastoosuuden. Suven yrttikursseja on tulossa heinäkuussa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Keruutuoteneuvoja Aira Kurikka,

8 Sivu 8 H A I L U O D O N K Y L M Ä S A V U K A L A K Y Myymälän aukioloajat: klo joka päivä muut tilaukset puhelimitse. Tervetuloa! p Pekka Hirvimäki M L L : N H A I L U O D O N P A I K A L L I S Y H D I S T Y S T I E D O T T A A : BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto järjestävät yhteistyössä valtakunnallisen lasten lintutapahtuman, Lasten lintuviikon MLL:n Hailuodon paikallisyhdistys järjestää lauantaina lasten linturetken Pöllään. Retki alkaa klo 8.30 ja kestää n. 2,5h. Retkellä etsitään ja havainnoidaan merkkejä lintujen pesinnästä. Retken jälkeen havainnot pesinnän merkeistä ilmoitetaan tapahtuman järjestäjälle. Samalla linturetkeläiset osallistuvat hienojen luontoaiheisten palkintojen arvontaan! Retkioppaana toimii Juha Markkola Ilmoittautumiset mennessä Retki on maksuton. MLL tarjoaa pienen välipalan Lasten yleinen salivuoro perjantaisin klo , paikalla aikuinen valvoja. Kaikki lapset tervetulleita! Elokuvailtapäivä lapsille sunnuntaina klo 15 alkaen Haikussa. Elokuva Madagascar 2, pääsymaksu 2 johon sisältyy popcorneja ja mehua. Ikäraja 5v. MLL Hailuodon paikallisyhdistys K O K O U S K U T S U Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen varsinainen yhdistyskokous pidetään Sinisen Pyörän Kievarissa torstaina alkaen klo 10:00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhdistysjärjestyksen 15 :n mukaan varsinaiselle yhdistyskokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen esitys Hailuodon Lähivakuutusyhdistyksen sulautumisesta Lähivakuutusyhdistys Pohjois- Pohjanmaahan. Sulautuminen on osa Lähivakuutus- ja Tapiola-ryhmien liiketoimintojen yhdistämisen kautta syntyvän, keskinäiseen yhtiömuotoon perustuvan vakuutusjohtoisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän muodostamista. Muutosten myötä syntyvä uusi ryhmittymä kykenee tarjoamaan omistaja-asiakkailleen monipuolisemmat, kilpailukykyisemmät ja alueverkoston avulla maantieteellisesti kattavammat palvelut kuin sulautumiseen osalliset yhtiöt ja yhdistykset erikseen. Sulautuvan yhdistyksen ensivakuutuksenottajista tulee tämän sopimuksen mukaan vastaanottavan vakuutusyhdistyksen osakkaita kaikkine niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka vastaanottavan yhdistyksen nykyisillä ensivakuutuksenottajilla on. Sulautumisen suunniteltu voimaantuloajankohta on Vastaanottavan yhdistyksen Lähivakuutusyhdistys Pohjois-Pohjanmaan yhteisömuoto on tarkoitus muuttaa sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi. Muodostuva yhtiö tulee toimimaan Lähivakuutus- Tapiola ryhmittymään kuuluvana alueellisena keskinäisenä vakuutusyhtiönä, joka tämän pääasiallisen toimintansa lisäksi tuottaa vakuutus- ja rahoituspalveluiden myynti- ja asiakaspalveluita muille ryhmään kuuluville yrityksille. Muodostuvan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevana yrityksenä tulee toimimaan Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Tapiolan sulautumisessa muodostuva keskinäinen vakuutusyhtiö. Sulautumissuunnitelma liitteineen ja hallituksen muut päätösehdotukset sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkaiden nähtävinä ilmoituspäivästä lukien yhdistyksen toimistolla (osoite: Kittiläntie 48, Hailuoto) ja niistä lähetetään jäljennökset osakkaalle pyydettäessä. Asiakirjat ovat myös nähtävänä kokouspaikalla. Voidakseen osallistua yhdistyskokoukseen, on osakkaan ilmoittauduttava yhdistykseen viimeistään maanantaina klo 16:00 mennessä, joko puhelimitse (puh ), tai postitse yllä mainitulla osoitteella. Hailuodossa 20. päivänä huhtikuuta 2012 Hailuodon Lähivakuutusyhdistys HALLITUS

H A I L U O D O N K U N T A

H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T E N R O 9 / 2 0 1 2 H A I L U O D O N K U N T A T I E D O T U K S E T J A T A P A H T U M A T 1 5. 9. 2 0 1 2 T Ä S S Ä N U M E R O S S A : K U U L U T U S K U N N A L L I S V A A L I T 2 0

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli

Avoin päiväkoti. sivu 3. Nurmijärvi 450 vuotta. sivu 15. Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa. sivu 12. Kuva: Mitteli 2 2008 Avoin päiväkoti tarjoaa vertaistukea sivu 3 Nurmijärvi 450 vuotta sivu 5 Vuoden 2008 kaavoituskatsaus sivu 7 10 Kierrätys keventää kaatopaikkakuormaa sivu 12 Kuva: Mitteli Sääksin uimarannalla monipuolista

Lisätiedot

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan.

Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. Pöytyä ylpeä suvestaan. Tiedotuslehti 2/2015 Pöytyä ylpeä suvestaan. Kaikki tarvittava ja fiksu palvelu oman kunnan yrityksiltä. Mitä ei ole, sitä ei tarvita. Katso lehden loppuosa. TIEDOTUSLEHTI 2/2015 Sisällysluettelo KUNTA

Lisätiedot

KUNTATIEDOTE. Aurinkoisia talvipäiviä! KANSANHIIHDOT 2010

KUNTATIEDOTE. Aurinkoisia talvipäiviä! KANSANHIIHDOT 2010 KUNTATIEDOTE ISSN 0782-1719 Kivijärven kunnan kuntatiedote 1/2010. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin KANSANHIIHDOT 2010 Kaikkien kansanhiihtosuorituksensa vihkoihin, kuntokortteihin tai vapaamuotoisiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) SALON UUSI TAPA TOIMIA Kuntaliitos vuoden 2009 alussa antoi hyvän pohjan Salon kaupungin kehittämiselle.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas

Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas Vuokrattavan vapaa-ajan asunnon omistajan opas www.hailuoto.fi Lukijalle Suomalaiset ovat mökkikansaa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on liki puoli miljoonaa lomaasuntoa. Mökki on edelleen suosituimpia

Lisätiedot

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet

YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet YKSITYISTIEN PARANTAMINEN Suunnittelun ja toteuttamisen perusteet Esko Hämäläinen Yksityistiejulkaisut 1 Tämä sähköinen nettijulkaisu sisältää valikoidun osan painetusta kirjasta YKSITYISTIEN PARANTAMINEN

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Lehti puusta variseepi

Lehti puusta variseepi VAV OY:N ASUKASLEHTI 2.2008 Lehti puusta variseepi www.vav.fi VAV 2. 2008 1 sisällys VAV Asunnot Oy:n kotisivu: www.vav.fi VAV-viesti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se jaetaan VAV Asunnot Oy:n asuntoihin,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Kuntakeskuksen palvelut paranevat pian

Kuntakeskuksen palvelut paranevat pian Lounastarjous klo 10-14 15cm Subi+normaali hanajuoma +normaali kahvi yhteensä 6 Tarjousta ei voi liittää muihin alennuksiin eikä Sub Club -korttiin. Veska, Saapaskuja 2 Avoinna: ma-pe 10-20, la 10-18,

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot