VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Periochip 2,5 mg Hammaslamelli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen hammaslamelli sisältää klooriheksidiinidiglukonaattia 2,5 mg. Apuaine(et): Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta LÄÄKEMUOTO Hammaslamelli. Luodinmuotoinen, oranssinruskea hammaslamelli. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Periochip on indikoitu hammaskiven poiston ja juuren puhdistuksen yhteydessä antimikrobiseksi lisähoidoksi keskivaikeasta vaikeaan krooniseen parodontiittiin aikuisilla, joilla esiintyy ientaskuja. Periochip-hammaslamelleja voidaan käyttää parodontaalisen hoito-ohjelman osana. 4.2 Annostus ja antotapa Annostus Aikuiset, myös vanhukset: Mekaanisen puhdistuksen jälkeen Periochip sijoitetaan jokaiseen hoidettavaan ientaskuun. Mekaanisen plakin poiston jälkeisestä Periochip-hoidon uusimisesta kolmen kuukauden välein voi olla hyötyä, jos ientaskun syvyys säilyy 5 mm:n kokoisena. Periochip hajoaa biologisesti periodontaalisessa ientaskussa noin 7 päivän aikana, eikä uusintakäynti hammasklinikalla hammaslamellin poistamiseksi ole välttämätöntä. Potilasta tulee neuvoa jatkamaan normaaleja suuhygieniaan liittyviä toimenpiteitä. Ruokavalioon liittyviä rajoituksia ei tarvita. Lapset ja nuoret: Periochip ei ole tarkoitettu lapsille eikä nuorille, koska tietoja sen turvallisuudesta ja tehosta ei ole tässä ikäryhmässä varmistettu. Antotapa Ientasku eristetään ja kuivataan. Alumiinisen läpipainopakkauksen syvennys, joka sisältää yhden Periochip-hammaslamellin, avataan. Hammaslamelli poimitaan pihdeillä siten, että pyöreä pää osoittaa poispäin pihdeistä. Hammaslamelli sijoitetaan nopeasti taskuun mahdollisimman syvälle ja pihdit irrotetaan. Hammaslamellia voidaan edelleen liikutella paikalleen käyttämällä pihtien kärkiä tai litteää muovista instrumenttia. Periochip-hammaslamellin asettaminen taskuun on nopeaa. Sen koostumus sallii sijoittamisen taskuun siten, että potilaalle aiheutuu hyvin vähän vaivaa. 1

2 4.3 Vasta-aiheet Yliherkkyys klooriheksidiiniglukonaatille tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Systeemistä yliherkkyyttä on raportoitu yksittäisissä tapauksissa Periochipin asetuksen jälkeen. Paikalliset yliherkkyysreaktiot, kuten ikenien turpoaminen, ovat yleisiä. Klooriheksidiiniä sisältäviä valmisteita käyttäneiden potilaiden on raportoitu saaneen vakavia ja joskus kuolemaan johtavia yliherkkyysreaktioita (anafylaksia). Nämä ilmenevät yleensä muutaman minuutin tai tunnin kuluessa annostuksesta. Potilaita on siksi neuvottava hakeutumaan välittömästi hoitoon, jos he saavat klooriheksidiinialtistuksen jälkeen allergisia oireita, kuten ihottuma, kutina, yleistynyt turvotus, hengitysvaikeudet, huimauksen tunne, nopea sydämensyke, vatsa sekaisin tai ripuli. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Klooriheksidiini ei tunnetusti sovellu yhteen anionisten aineiden kanssa. Näitä on joissakin hammastahnoissa ja sakkaroosia sisältävässä ruokavaliossa. Tällaiset yhteensopimattomuudet eivät vaikuta Periochip-hammaslamellien tehoon. Periochip-hoito on säilyttänyt tehonsa kliinisissä tutkimuksissa, joissa potilaat jatkoivat säännöllisesti hampaidensa harjaamista ja joiden aikana potilailla oli normaali ruokavalio. Nystatiinin tiedetään antagonisoivan klooriheksidiinin vaikutusta. Tätä vaikuttavaa ainetta sisältävien lääkevalmisteiden samanaikaista käyttöä on syytä välttää. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus Klooriheksidiiniglukonaatilla suoritetuissa lisääntymistä ja fertiliteettiä käsitelleissä tutkimuksissa ei ole todettu viitteitä fertiliteetin heikkenemisestä rotilla annosten ollessa korkeintaan 100 mg/kg/vrk. Todisteita sikiölle koituvista haitoista ei ole todettu rotilla eikä kaniineilla, kun annokset ovat olleet vastaavasti korkeintaan 300 mg/kg/vrk ja 40 mg/kg/vrk. Koska kontrolloituja tutkimuksia raskaana olevilla naisilla ei ole suoritettu, lääkevalmisteesta saatava hyöty äidille tulee punnita sikiölle mahdollisesti koituvia riskejä vastaan. Imetys Rotilla suoritetut tutkimukset eivät ole osoittaneet viitteitä imeville poikasille aiheutuvista toksisista vaikutuksista, kun klooriheksidiiniä annettiin emolle. Käytetyt klooriheksidiiniannokset olivat 100 kertaa suurempia kuin ne annokset, joita käytetään, kun henkilöä hoidetaan 12 Periochiphammaslamellilla. Ei ole osoitettu, erittyykö klooriheksidiini äidinmaitoon vai ei. Tämän vuoksi varovaisuutta on noudatettava annettaessa lääkevalmistetta imettäville naisille. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Ei merkityksellinen. 4.8 Haittavaikutukset Noin kolmasosalla potilaista esiintyy yleensä ohimeneviä haittavaikutuksia muutamina ensimmäisinä päivinä hammaslamellin sijoittamisen jälkeen. Nämä saattavat myös johtua hammaslamellin mekaanisesta sijoituksesta ientaskuun tai sijoitusta edeltävästä hammaskiven poistosta. Yleisimpiä raportoituja haittavaikutuksia ovat seuraavat ruuansulatushäiriöt: hammas- ja ienreaktiot sekä suun pehmytkudoksen reaktiot. Nämä voidaan luokitella myös antokohdan reaktioiksi. 2

3 Haittareaktiot on lueteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavan käytännön mukaisesti: hyvin yleinen ( 1/10), yleinen ( 1/100, <1/10), melko harvinainen ( 1/1 000, <1/100), esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Infektiot: Melko harvinainen: ylähengitysteiden infektio Veri ja imukudos: Melko harvinainen: imusolmukesairaus Immuunijärjestelmä: Esiintyvyys tuntematon: yliherkkyys, kuten anafylaktinen sokki (ks. kohdat 4.3 ja 4.4) Hermosto: Melko harvinainen: huimaus, neuralgia Ruoansulatuselimistö: Hyvin yleinen: hammassärky Yleinen: ienturvotus, ienkipu, ienverenvuoto Melko harvinainen: ikenen liikakasvu, ienvetäytymä, ienkutina, suun haavaumat, hampaiden arkuus Iho ja ihonalainen kudos: Esiintyvyys tuntematon: allergiset ihoreaktiot, kuten dermatiitti, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, urtikaria, ihoärsytys ja rakkulat Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat Melko harvinainen: huonovointisuus, influenssan kaltainen sairaus, kuume. Periochip-hammaslamellien myynnin aikaisessa seurannassa on havaittu seuraavia haittavaikutuksia: systeeminen yliherkkyys, anafylaktinen reaktio, pehmytkudoksen nekroosi, antokohtaan liittyvä selluliitti ja absessi, makuaistin häviäminen ja ikenien värjääntyminen. Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www sivusto: Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55 FI Fimea 4.9 Yliannostus Yliannostustapauksia ei ole raportoitu. 3

4 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suun ja hampaiden hoitoon tarkoitetut valmisteet; suun paikallishoitoon tarkoitetut mikrobilääkkeet ja antiseptit, ATC-koodi: A01AB03. Yleiset ominaisuudet Klooriheksidiinidiglukonaatti on antimikrobinen aine, joka tehoaa useisiin Grampositiivisiin ja - negatiivisiin organismeihin, hiivoihin, sieniin, fakultatiivisiin anaerobeihin ja aerobeihin. Klooriheksidiini on pääasiallisesti kalvoaktiivinen aine: se vahingoittaa bakteerien ulkokalvoa. Ex vivo -tutkimuksessa, jossa selvitettiin 25:ltä parodontiittia sairastavalta potilaalta otettujen plakkinäytteiden altistumista asteittain suureneville klooriheksidiiniannoksille, todettiin subgingivaalisten bakteerien eliminoituvan 99-prosenttisesti pitoisuuksien ollessa vähintään 125 µg/ml. Erilaisten suuontelon mikro-organismien MIC-arvot klooriheksidiinille on esitetty alla: Muut tiedot Mikro-organismi MIC (µg/ml) Porphyromonas gingivalis 62 Prevotella intermedia 62 Campylobacter concisus 31 Capnocytophaga ochracea 250 Haemophilus aphrophilus 8 Streptococcus mutans 8 Actinobacillus actinomycetemcomitans 62 Bacteroides forsythus 125 Bacteroides melaninogenicus 62 Eikenella corrodens 62 Streptococcus intermedia 125 Streptococcus sanguis 125 Veillonella parvula 62 Bacteroides fragilis 260 Capnocytophaga sp. 500 Kliiniset mikrobiologiset tutkimukset ovat osoittaneet klooriheksidiinisuuveden tehokkuuden oraalisessa hygieniassa parodontopaattisten bakteerien vähentämisessä. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen asti kestänyt klooriheksidiinin käyttö suositelluin annoksin ei aiheuttanut patogeenisten bakteerien liikakasvua tai muutoksia oraalisen flooran antimikrobiherkkyydessä. Bakteerien klooriheksidiiniresistenssi aiheutuu tavallisesti joko bakteerien solukalvon muutoksista, jotka rajoittavat klooriheksidiinin soluunottoa, tai alhaisesta, plasmidin koodaamasta resistenssistä. Koska kumpaakaan näistä mekanismeista ei ole yhdistetty ientaskujen tärkeimpiin patogeeneihin, Bacteroides-lajeihin, ja koska Periochipistä vapautuvat klooriheksidiinipitoisuudet ovat suhteellisen korkeita, ei klooriheksidiiniresistenssin kehittymisestä ole huolta Periochipin annon yhteydessä. Periochip Eräässä 6 kuukautta kestäneessä Periochip-tutkimuksessa ientaskusta otettujen bakteerien mikrobiologinen DNA-tutkimus osoitti jyrkkää mikro-organismien määrän vähenemistä. 4

5 5.2 Farmakokinetiikka Terapeuttisesti tehokkaiden pitoisuuksien ylläpitämiseksi Periochip-hammaslamellin gelatiinimatriisista vapautuu klooriheksidiiniä hitaasti yli 7 päivän ajan. Tämä vapautuminen on nopeinta Periochipin asettamista seuraavien ensimmäisten 24 tunnin aikana ja huippupitoisuus, noin 2000 µg/ml, saavutetaan kahden tunnin kuluttua Periochipin asettamisesta. Tämän jälkeen klooriheksidiinipitoisuus laskee hitaasti seitsemän päivän aikana. Mikrobiologisesti tehokas annos, vähintään 125 µg/ml, säilyy koko vapautumisvaiheen ajan. Merkkejä hammaslamellin asettamista seuraavasta systeemisestä imeytymisestä ei ollut. Vähäistä klooriheksidiinin systeemistä imeytymistä on kuvattu eläimillä ja ihmisillä suoritetuissa tutkimuksissa, joissa on käytetty suuria oraalisia klooriheksidiiniannoksia. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta Periochipin sytotoksisuutta on testattu in vitro, mutageenisuutta käyttämällä hiiren mikronukleusmenetelmää, suun limakalvo-ärsyttävyyttä käyttäen hamsterin poskipussimallia ja subkroonista oraalista toksisuutta 30 päivää kestäneessä ravitsemustutkimuksessa rotilla. Sytotoksisuus Kiinanhamsterin keuhkosolutestissä (V79) Periochipin in vitro -sytotoksisuus osoittautui huomattavaksi. Periochipin sytotoksisuus oli huomattavasti vähäisempi kuin pelkän klooriheksidiiniglukonaatin sytotoksisuus, ja sitä vähensi rotan maksasta peräisin oleva metaboliaa aktivoiva järjestelmä. Aktiivisen klooriheksidiinin sytotoksisuus vähenee, kun aine liitetään Periochipiin. Mutageenisuus Periochipin kykyä aiheuttaa kromosomivaurioita ja muunlaisia vaurioita määriteltiin in vivo arvioimalla mikronukleusten muodostumista kypsymättömissä luuytimen erytrosyyteissä hiirillä. Merkittäviä kromosomivaurioita tai muunlaisia vaurioita ei havaittu yhdenkään tutkitun Periochipannoksen yhteydessä, kun testiannos sisälsi klooriheksidiiniglukonaattia korkeintaan 1240 mg/kg, verrattuna kontrollina käytettyyn vehikkeliin. Suun limakalvoärsytys Periochipin todennäköisyyttä aiheuttaa ärsytystä arvioitiin asettamalla ne kirurgisesti hamsterin poskipussiin seitsemäksi tai 14 päiväksi. Limakalvoärsytystä havaittiin Periochip-hammaslamellin poistamisen jälkeen. Verrattaessa Periochipin sijaintipaikkoja plasebohammaslamelleilla hoidettuihin paikkoihin ärsytyksen katsottiin johtuvan klooriheksidiiniglukonaatista. Punoituksessa ja turvotuksessa oli merkitseviä eroja vain hyvin harvoissa paikoissa. Vaikutukset olivat ohimeneviä, ja eläimet olivat toipuneet seitsemän päivän kuluessa hammaslamellin poistamisesta. Tämä osoitti, että joko esiintyneet paikallistuneet vaikutukset olivat biologisesti merkityksettömiä tai että paranemistapahtuma oli nopea. Oraalinen toksisuus Klooriheksidiiniglukonaattia sisältävän Periochip-jauheen antaminen päivittäin 30 päivän ajan rotalle annoksin, jotka olivat korkeintaan 37,5 mg/kg, ei aiheuttanut haittavaikutuksia. 5

6 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Hydrolysoitu liivate (ristikytketty glutaraldehydiin) Glyseroli Puhdistettu vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Nystatiinin tiedetään antagonisoivan klooriheksidiinin vaikutusta. 6.3 Kestoaika 2.5 vuotta. 6.4 Säilytys Säilytä alle 30 o C. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot) Läpipainopakkaus (pinnoitettuja alumiiniläpipainopakkauksia); jokainen pakkaus sisältää 2, 10 tai 20 hammaslamellia. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle (ja muut käsittelyohjeet) Ei erityisvaatimuksia. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Dexcel-Pharma Limited 7 Sopwith Way, Drayton Fields Daventry Northamptonshire NN11 8PB Iso-Britannia 8. MYYNTILUVAN NUMERO(T) MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ:

7 10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Salazopyrin EN 500 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi enterotabletti sisältää 500 mg sulfasalatsiinia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Erythromycin Panpharma 1 g, infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Erytromysiini... 1g (Erytromysiinilaktobionaattina) 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset: Suositusannos on yksi 160 mg fenofibraattia sisältävä kapseli kerran päivässä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CIL 160 mg kapseli, kova. VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 160 mg fenofibraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI V-Pen 50 mg/ml rakeet oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra valmista oraaliliuosta sisältää fenoksimetyylipenisilliinikaliumia

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5 mg risedronihappoa). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Risedronat Sandoz 35 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 35 mg risedronaattinatriumia (vastaten 32,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Losec MUPS 10 mg enterotabletti Losec MUPS 20 mg enterotabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 10 mg: Jokainen enterotabletti sisältää 10,3 mg omepratsolimagnesiumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xenazine 25 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää 25 mg tetrabenatsiinia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä.

Sedaatio esilääkityksessä ennen kirurgisia tai diagnostisia toimenpiteitä. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormicum 7,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Dormicum 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Midatsolaamimaleaatti 10,20 mg vastaten 7,5 mg midatsolaamia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Recipect oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää kodeiinifosfaattihemihydraattia 0,958 mg ja guaifenesiinia 20 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo.

Inhalaatiojauhe, kapseli, kova Vaaleanvihreä kova kapseli. Kapseliin on painettu valmistekoodi TI 01 ja yrityksen logo. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SPIRIVA 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi inhalaatiojauhekapseli sisältää 22,5 mikrog tiotropiumbromidimonohydraattia vastaten

Lisätiedot

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia.

Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on ih misen albumiinia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alburex 200 g/l, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Alburex 200 g/l -infuusioneste, liuos, sisältää kaikkiaan proteiinia 200 g/l, josta vähintään 96 % on

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sildenafil Sandoz 25 mg tabletti Sildenafil Sandoz 50 mg tabletti Sildenafil Sandoz 75 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti sisältää 15 mg (250 mg tabl.) tai 30 mg (500 mg tabl.) laktoosimonohydraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Alpoxen 250 mg tabletti Alpoxen 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 250 mg tai 500 mg naprokseenia. Apuaine, jonka vaikutus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Jaydess 13,5 mg depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Urizia 6 mg/0,4 mg säädellysti vapauttava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää kerroksen, jossa on 6 mg solifenasiinisuksinaattia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä "H/OD" ja toisella "2,5".

VALMISTEYHTEENVETO. Unimax mite -tabletit ovat aprikoosinvärisiä depottabletteja, joissa on toisella puolella merkintä H/OD ja toisella 2,5. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Unimax mite 2,5 mg/2,5 mg depottabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin tabletti sisältää 2,5 mg felodipiinia ja 2,5 mg ramipriilia. Kukin tabletti

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Candemox Comp 16 mg/12,5 mg tabletit Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksitiiliä ja 12,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia.

VALMISTEYHTEENVETO. Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fareston 20 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen tabletti sisältää toremifeenisitraattia, joka vastaa 20 mg toremifeenia. Apuaineet: Yksi

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Plavix 75 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää klopidogreelivetysulfaattia,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Prevenar 13 injektioneste, suspensio Konjugoitu pneumokokkipolysakkaridirokote (13-valenttinen, adsorboitu) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot