Manuntie PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sähköposti:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sähköposti:

2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden näkymät Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan yleiset tavoitteet Konsernitavoitteet Henkilöstösuunnitelma Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitospalvelut Kotihoito Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja sivistysosasto Perusopetus Esiopetus Päivähoito Vapaa-aikatoimi Kulttuuritoimi Hallinto ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto Jätehuolto Energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Rakennusvalvonta Palo- ja pelastustoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut TALOUSARVION SITOVUUS Tavoitteen sitovuus TALOUSARVION MUUTTAMINEN KANSI: Urho Ahonpää

3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne (Suomen kuntaliitto, kuntataloustiedote 3/2014) Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna ala-maissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä 1.2 Kuntatalouden näkymät (Valtionvarainministeriö, Budjettikatsaus 2015) Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2013 yhteensä 1,6 miljardilla eurolla. Kuntien lainakanta oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 13,8 miljardia euroa. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi lähes 8 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti vuonna 2013 niukasti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. 3

4 Kuntatalouden tila ei kohene lähivuosina, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Myös valtionavut vähenevät vuosina muun muassa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Useat kunnat nostivat vuonna 2014 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttejaan, ja paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen lähivuosina on tuntuva. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 21,5 miljardia euroa vuonna 2015, mikä on noin 2 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verotukseen ehdotetaan sekä keventäviä että kiristäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 156 miljoonalla eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaava kompensaatio. Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien verotuottoa 48 miljoonalla eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen leikkaus. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille kompensoidaan 75 miljoonalla eurolla korottamalla yhteisöveron jako-osuutta. Valtionosuuksia alentaa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaus, joka on 188 miljoonaa euroa vuonna Lisäksi säästöjä kohdistuu muun muassa lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen sekä harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Myös ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot alentavat valtionapujen tasoa. Toisaalta valtionosuuksia korottavat muun muassa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksiin kohdistettavat lisäykset ja vanhuspalvelulain toimeenpanon jatkaminen. Valtionosuuksia lisää myös indeksikorotus 43 miljoonalla eurolla sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos noin 60 miljoonalla eurolla. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna kuntatalouden alijäämä oli 0,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla tasolla tänä vuonna ja heikkenevän runsaaseen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen ,01 euroa ja taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää ,23 euroa. Pitkäaikaista lainaa vuoden 2013 lopussa oli ,00 ja lyhytaikaista lainaa ,00. Vuoteen 2012 verrattuna pitkäaikaiset lainat vähenivät ,92. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli lyhytaikaiset lainat mukaan lukien 3.754,39 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna Vuoden 2014 talousarvio on toteutumassa vuosikatteen, verotulojen ja tilikauden tuloksen osalta talousarviota suurempana. Vuoden 2014 alussa Pyhännän kunnassa oli 1545 asukasta. Lokakuussa kunnan asukasluku oli 1563 asukasta. Suurimmillaan kunnan asukasluku oli heinäkuussa jolloin asukkaita oli Pyhäntä 2017 strategiassa kunnan asukasmäärän lisääminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Pyhännän kunnan asukasluvun kehitys 2013 ja 2014 ASUKASLUKU 2013 ASUKASLUKU 2014 MUUTOS -% 14/13 Tammikuu 1569 Tammikuu ,0 Helmikuu 1567 Helmikuu ,8 Maaliskuu 1572 Maaliskuu ,9 Huhtikuu 1571 Huhtikuu ,1 Toukokuu 1572 Toukokuu ,2 Kesäkuu 1576 Kesäkuu ,1 Heinäkuu 1577 Heinäkuu ,3 Elokuu 1570 Elokuu ,7 Syyskuu 1551 Syyskuu ,8 Lokakuu 1543 Lokakuu ,3 Marraskuu 1543 Marraskuu Joulukuu 1545 Joulukuu 4

5 Kunnan Asukasluku ja väestösuunnite vuosille Vuosi Väkiluku 1.1. muutos % , , , , , , , ,2 Työttömyys Pyhännän kunnan työttömyysaste vuonna 2013 oli keskimäärin 11,5 prosenttia. Alimmillaan työttömyysaste oli toukokuussa 8,5 prosenttia ja kovimmillaan joulukuussa 15,0 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 oli 11,4 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan työttömyysaste syyskuussa 2014 oli 11,3 prosenttia ja Pyhännän kunnassa 11,6 prosenttia. Työttömyyden kehitys Pyhännällä ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa Pyhäntä Seutukunta Pyhäntä Seutukunta Tammikuu 14,8 12,7 13,7 12,6 Helmikuu 13 12,7 14,4 12,7 Maaliskuu 11, ,3 12 Huhtikuu 11 11, ,2 Toukokuu 8, ,4 Kesäkuu 9,1 11,1 9,3 11,5 Heinäkuu 9,4 11,1 8,9 11,6 Elokuu 9,4 10,5 9,5 10,8 Syyskuu 11,2 10,7 11,6 11,3 Lokakuu 12 10,9 14,3 12,3 Marraskuu 12,4 11,4 Joulukuu 15 12,6 1.4 Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet ja talousarvioraamit hyväksyttiin kunnanhallituksessa lautakunnille noudatettavaksi. Lautakunnat jättivät talousarvioehdotuksensa mennessä. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. 5

6 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 Kunnan yleiset tavoitteet Kunnan toiminnan keskeisenä tehtävänä on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, pitämällä kuntatalous vakaana. Kunta huomioi toiminnassaan ja päätöksenteossaan kuntarakennelain, kuntalain ja Sotelain asettamat vaatimukset. Kunnassa toimivien yritysten toimintaympäristöä kehitetään rakentamisella, kunnostamisella sekä asukasviihtyvyyttä lisäämällä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen Kattavan asunto- ja tonttitarjonnan lisääminen Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen Vaihtoehtojen tarjoaminen nuorille Kuntakuvan kehittäminen Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteossa ja toimintojen kehittämisessä Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden kuntapalvelujen tuottaminen osaavan, sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla Kunnan tulorahoitus riittää kaikkien palvelujen järjestämiseen ja osittain myös investointien rahoittamiseen. Tunnusluvut: Asukasluku vuoden lopussa Konsernitavoitteet Kuntakonsernin muodostavat kunta, viisi tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhteisöä ja neljä kuntayhtymää. Konserniyhteisöjen kautta kuntalaisille tarjotaan asunto-, vesi- ja jätevesi-, sairaanhoito-, yritysneuvonta- ja koulutuspalveluja. Konserniyhteisöön kuuluvat tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt noudattavat toiminnassaan Pyhännän kunnan konserniohjetta. Kuntayhtymissä Pyhännän kunnan äänivalta on pieni, joten siellä konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Yleiset konsernitavoitteet: Teollisuushalleista koostuvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan käynnistäminen Tytäryhtiöt noudattavat kunnan yleisiä tavoitteita omassa toiminnassaan Konserniyhteisöjen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja toimintoja pyritään jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan Konserniyhteisöt tiedottavat taloustilanteestaan säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Tytäryhtiöiden tavoitteet (Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja muut vuokrataloyhtiöt): Yhtiö toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja tilikauden tulos on ylijäämäinen Yhtiön toiminnasta raportoidaan konserniohjeen mukaisesti Vuokra-asuntoihin tehdään tarvittavat peruskorjaukset Asuntojen vuokrataso kattaa ylläpito- ja pääomakustannukset Vuokra-asuntojen määrä mitoitetaan markkinatilannetta vastaavaksi Tyhjinä olevista asunnoista ei haeta kunnalta vuokratakuuta 6

7 2.3 Henkilöstösuunnitelma HENKILÖSTÖSUUNITELMA Virat ja toimet tulosalueittain (ilmoitetaan koko- ja osapäivätoimet, virat, sivuvirat ja työsopimussuhteiset toimet desimaalilukuina. Tilinpäätös- ja talousarviovuosien osalta kaikki täytetyt ja avoimet virat, toimet. Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Palkanjako 130 Kunnanjohtaja Henkilöstö- ja talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Toimistosihteeri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 tulosalue 500 0,25 tulosalue 600 Hallinto-osasto 6,50 6,50 6,50 6,50 6, Sosiaalijohtaja 0,55 0,55 0,25 Sosiaaliohjaaja 0,20 Toimistosihteeri Hallinto ja Sosiaalitoimisto 1,55 1,55 1,45 1,45 1, Sosiaalijohtaja 0,30 0,30 0,25 Sosiaaliohjaaja 0,25 0,25 0,45 Lasten ja nuorten tukitoimet 0,55 0,55 0,70 0,70 0, Vanhus- ja vammaistyön johtaja 0,55 0,55 - Sosiaalijohtaja 0,20 Sairaanhoitaja Perushoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen 0,50 0,50 - Laitosapulainen Osastoapulainen 2 2 1,60 Emäntä asti Keittiötyöntekijä Keittäjä Kotiavustaja 1 Lähihoitajaopiskelija, ma Ikäihmisten laitospalvelut 23,05 23,05 21,80 20,80 20,80 ja palveluasuminen 340 Vanhus- ja vam. työn joht. 0,45 0,45 - Sosiaalijohtaja 0,10 Palveluohjaaja 0,20 0,05 - Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen 0,5 0,5 - Kotiavustaja Kotihoito 8,15 8,00 7,10 7,10 7, Palveluohjaaja 0,67 0,82 0,90 Erityisavustaja Lähihoitaja Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 2,67 2,82 2,90 2,90 2,90 7

8 Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Palkanjako 370 Sosiaaliohjaaja 0,05 0,05 - Päihdehuolto 0,05 0,05 0,00 0,00 0, Sosiaalijohtaja 0,15 0,15 0,20 Sosiaaliohjaaja 0,20 0,20 0,05 Palveluohjaaja 0,13 0,13 0,10 Muu sosiaali- ja terveys- 0,48 0,48 0,35 0,35 0,35 toimi Perusturvaosasto 36,50 36,50 34,30 33,30 33, Rehtori Toimistosihteeri Luokanopettaja Erityisopettaja Erityisluokanopettaja Oppilaanohjaaja-vararehtori Koulukuraattori 0, ,30 0,30 Lehtori Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja ma Emäntä Keittäjä Keittiöapul.-siivooja 1,1 1,1 - Siivooja 3,1 3,1 3 Hall. ja koulutsto, perusk. 33,20 33,50 32,30 30,30 30, Esiluokanopettaja Esikouluavustaja Esiopetus yhteensä Päivähoidon johtaja Lastentarhanopettaja Päivähoitaja Perhepäivähoitaja 6,5 6,5 6,5 Perhepäivähoitaja, ma ,5 Päivähoito 15,50 14,50 16,00 16,00 16, Vapaa-ajan ohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä ma. 1 Vapaa-aikatoimi Kirjastovirkailija Kulttuuritoimi yhteensä Sivistysosasto 54,70 55,00 55,30 53,30 53, Rakennustarkastaja 0,50 0,50 0,50 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 Hallinto ja tekninen tsto 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Talonmies (sivutoiminen) Rak. ja kiint. hoito Rakennustarkastaja 0,50 0,50 0,50 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 Rakennusvalvonta 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Tekninen osasto 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Yhteensä 100,20 100,50 98,60 95,60 95,60 8

9 Henkilöstösuunnitelman muutokset Hallinto-osasto Kirjanpitäjän virkaa ei ole täytetty. Perusturvalautakunta Sosiaalijohtaja; 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto 25 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 25 % Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen 20 % 340 Kotihoito 10 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 20 % Sosiaaliohjaaja; 300 Hallinto ja Sosiaalitoimisto 20 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 45 % 390 Muu Sosiaali- ja terveystoimi 5 % Palveluohjaaja; 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 90 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 10 % Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Toinen osastoapulaisen toimi muutetaan alkaen 60 % - Emäntä, toimi täytetty saakka - Keittäjä, toimi täytetty saakka - Lähihoitajan oppisopimuskoulutus Kotihoito - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Kotiavustaja siirretään tulosalueelle ikäihmisten laitospalvelut ja suojatyö - Kotihoidon osa-aikainen lähihoitaja ja tulosalueelta ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen osa-aikainen lähihoitaja yhdistetään kotihoitoon kokoaikaiseksi lähihoitajaksi Sivistyslautakunta 410 Perusopetus - määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä palkattu valtion tuella. Jatko on tukiriippuvainen. 9

10 100 Vaalit Keskusvaalilautakunta järjestää kunnassa vaalilain mukaiset vaalit Eduskuntavaalien järjestäminen 2015 Kunnallisvaalien järjestäminen 2016 Tunnusluvut: Nettokustannukset /as Eduskuntavaalien vaalipäivä on ja kotimaan ennakkoäänestys järjestetään välisenä aikana. 10 Keskusvaalilautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Keskusvaalilautakunta yhteensä /asukas 2014/ / Tilintarkastus Tilintarkastaja tarkastaa kuntalain mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Toteuttaa lakisääteinen tilintarkastus hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa Tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalaissa ja hallintosäännössä sille määrätyt tehtävät Tarkastuslautakunta saattaa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen ja tarvittaessa myös muita raportteja omalta toimialaltaan Tunnusluvut: Tarkastuslautakunnan kokouksia vuonna Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä vuonna Tarkastuslautakunnan avustaminen 1,5 päivää Henkilöstöresurssit tarkastuslautakunnalla ovat riittävät Tilintarkastuspäivien määrä tarkentuu tilintarkastuksen edetessä. 12 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Tilintarkastus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Tarkastuslautakunta yhteensä /asukas 2014/ /

11 130 Yleinen hallinto Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa konserniohjeen mukaisesti ohjeita kunnan eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaan johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä. Kunnanhallitus huolehtii myös elinkeinotoimen kehittämisestä kunnassa. Kunnanhallitus järjestää maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle tarvittavat toimitilat. Hallinto-osasto Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintaryhmän ja tilapäisten toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallinto-osasto tarjoaa kunnan sisäiselle organisaatiolle erilaisia talous-, henkilöstöhallinnon-, tietotekniikan- ja toimistopalveluja. Hallinto-osasto tarjoaa myös kuntalaisille suunnattuja yhteispalveluja. Henkilöstöhallinto Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmän toiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Kunnanhallitus: Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa Kuntia koskevat uudistukset huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa Hallinto-osaston palvelut tuotetaan laadukkaasti Kunnan investoinnit suhteutetaan kunnan tulorahoitusta vastaaviksi ja vältetään lisävelkaantumista Kehitetään kuntakuvaa Varaudutaan työllistämistä edistävään yhteispalveluun Henkilöstöhallinto: Toimitaan henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen vuodesta 2014 Määräaikaisen ja tilapäisen henkilöstön määrän vähentäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut järjestetään Pyhännällä ja saadaan täysimääräinen tuki ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Henkilöstön kannustaminen omaehtoiseen kunnon kohottamiseen 1.askel hyvinvointijaksoille osallistumisen mahdollistaminen enintään 7 osallistujalle Työsuojeluun liittyvien työpaikkakohtaisten selvitysten tekeminen Työsuojelu tekee työhön liittyvien haittojen ja vaarojen selvityksiä ja arviointia Tunnusluvut: Vähintään 50 työntekijää osallistuu henkilöstölle järjestettävään kuntokampanjaan Seitsemän henkilöä osallistuu 1.askel hyvinvointijaksoille Työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen vuoden 2015 aikana 1.askel hyvinvointijaksoja ja virkistystoimintaa järjestetään henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 11

12 13 Kunnanhallitus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Yleinen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Muut palvelut Muihin palveluihin kuuluvat velkaneuvonta, tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen ja asiointiliikenne. Talous- ja velkaneuvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tukityöllistämistä järjestetään lähinnä pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistämiseksi. Nuoria, koululaisia ja opiskelijoita työllistetään työelämään tutustuttamiseksi. Asiointiliikennettä järjestetään yleisen linja-autoliikenteen puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan. Palkkatukityöllistämisjaksojen tarjoaminen vähintään 10 työmarkkinatukikelpoiselle henkilölle, jaksot kestävät enintään 12 kuukautta Poikkihallinnollinen työllisyysryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään työllistämiseen liittyviä asioita Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntakohtainen osuus pysyy vuosien tasolla Järjestetään kahden viikon mittainen kesätyö 30 koululaiselle tai opiskelijalle kunnan, yritysten tai yhdistysten avulla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus laajenee vuoden 2015 alusta kaikkiin yli 300 työttömänä olleisiin. 150 Muut palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Elinkeinoelämän edistäminen Kuntaan perustettava teollisuushalliyhtiö edistää kunnassa toimivien teollisuus- ja palveluyritysten toimintamahdollisuuksia. Maatalousyritysten toiminta edellytyksiä kehitetään eri toimenpitein. Yrityskulttuuria ja yrittäjyyttä korostavaa asenneilmastoa edistetään koulutuksella, kunnan ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä, mediamainonnalla ja yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Etsitään taloudellisesti toimivia ratkaisuja tontti-, toimitila- ja muissa asioissa yhteistyössä yritysten kanssa Osallistutaan kunnan maksuosuudella Pyhännällä viriäviin Leader+ hankkeisiin Selvitetään Pyhännällä toimivien kauppaliikkeiden ja uusien palveluyritysten toimitilatarpeita Uusien palveluyritysten saaminen kuntaan Osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa projekteihin, joilla edistetään uusien työpaikkojen syntymistä kuntaan. Tunnusluvut: Työttömyysaste (Elykeskus) alle 9% Uudet yritykset 3 kpl Uudet projektit/leader+hankkeet 2 kpl 12

13 Uusien yritysten aloittaessa toimintansa kunnassa vaikutukset näkyvät verotulojen ja asukasluvun kasvuna. Väkiluvun kasvun myötä kuntaan on mahdollisuus saada uusia palveluyrityksiä. Teollisuusyritysten tarvitessa uusia työntekijöitä, työttömyysaste saadaan alenemaan. 160 Elinkeinoelämän edistäminen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Maaseudun kehittäminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti. Pyhännän kunta järjestää toimintaa varten toimitilat. Kunta tukee maatalousyrittäjiä tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa ja osallistuu eläinlääkärien akuuttien viikonloppukäyntien kustannuksiin omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta. Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksen mukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kehitetään maaseututoimen henkilöstön sekä sopimuskuntien jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä joustavaa henkilöstön käyttöä luotettavan, tasapuolisen ja laadukkaan viranomais- ja palvelutoiminnan takaamiseksi koko kunnan alueella. Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palvelut ohjelmakauden muutoksista huolimatta joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten. Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta Kehitetään alueella yleisesti maaseutua ja maaseutuelinkeinoja. Talousarviovuotta 2015 leimaa maaseututoimen osalta EU:n ohjelmakauden vaihtuminen ja siitä aiheutuvat tukijärjestelmien muutokset sekä niistä maaseutuhallinnolle seuraavat uudet velvoitteet mm. viljelijöiden tukijärjestelmän ehtona olevien koulutusten järjestäminen. Samanaikaisesti jatkuu tietojärjestelmien uudistaminen, mistä johtuen seuraavina vuosina tullaan käyttämään rinnan sekä uutta, että vanhaa tietojärjestelmää. Kuntien maaseututoimen selviytyminen olemassa olevista sekä uusista velvoitteistaan, tulevat omalta ratkaisevilta osin vaikuttamaan vuoden 2015 maataloustukien maksuaikatauluihin. Kunnan maaseutuhallinnon toiminnan edellytysten turvaaminen mm. riittävin resurssein tulee olemaan merkittävässä roolissa. EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvasta tukijärjestelmien muutoksista johtuen tehtävien tehokas ja ajallisesti oikea aikainen hoitaminen nousee erityisen merkittäväksi tukien maksuaikataulujenkin osalta. On olemassa erittäin suuri mahdollisuus, että tukien maksatukset siirtyvät merkittävissä määrin seuraavan vuoden puolelle, joka asettaa tilojen talouden kovalle koetukselle sekä vaikuttaa myös kuntien verotulokertymiin sekä rahoittajien ja kaupan toimintaan. 200 Maaseudun kehittäminen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /maatila 2014/ /

14 13 Kunnanhallitus yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Hallinto ja sosiaalitoimisto (Perusturvalautakunnan hallinto, sosiaalitoimisto, projektit) Toteuttaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa sosiaali- ja terveysministeriön ja kunnan antamien määräysten ja laatusuositusten mukaisesti. Lakisääteisten sosiaalipalveluiden laadullinen turvaaminen tiivistämällä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvinvointivastuuta kaikessa päätöksenteossa. Tunnusluvut: Perusturvalautakunnan kokoukset 9 Sosiaalipalveluiden saanti kuntalaisille pääosin lähipalveluna 30 Perusturvalautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja sosiaalitoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Lasten ja nuorten tukitoimet (Perhekodit, lastensuojelun sijaisperhehoito, kasvatus- ja perheneuvonta, lastensuojelun tukitoimet, lasten sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, ottolapsineuvonta, elatustuki, lastenvalvojan tehtävät, lasten ja nuorten sosiaalityö) Toteuttaa ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmia. Myös lapsi- ja nuorisonäkökulman esiin tuominen kunnan eri toimialojen suunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon sekä kuntalaiskeskusteluun. Lapset, nuoret ja vanhemmat saavat apua ja tukea eri elämäntilanteissa eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisesti yhteistyönä. Tunnusluvut: Perheneuvolakäynnit ja asiakasmäärät/ vuosi 80 / Avohuollon tukitoimien piirissä olevat lapset/ vuosi 9 Lastensuojeluilmoitukset/ vuosi 15 Perhetyön piirissä olevat asiakasperheet/ vuosi 3 Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevat lapsiperhekotitaloudet 4 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin palkkaus yhdessä sivistysosaston kanssa edelleen vuodelle 2015 Perhetyöntekijätoimintaa kehitetään ja Lasten Kaste -hankkeen tuella perhekeskustoimintamallia otetaan käyttöön kunnassa. 14

15 320 Lasten ja nuorten tukitoimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Vanhusten laitospalvelut (Palvelukeskus Nestorin laitoshoito) Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilöille, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaislaitoshoitoa annetaan Palvelukeskus Nestorin kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Ikäihmisten laitoshoito on asiakaslähtöistä, tavoitteellista, säännöllisesti arvioitua ja toteutetaan kirjallisen hoito-ja palvelusuunnitelman ohjaamana. Vuonna 2015 laitoshoitopaikkoja 2 (-1 vuodesta 2014) 330 Vanhusten laitospalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /laitoshoitopaikka 2014/3 2015/ /laitoshoitopäivä 2014/ / /laitoshoitoateriat 2014/ / Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut) Tuetaan ja autetaan kotihoidon avulla asiakasta, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kotonaan. Kotihoidon työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kotihoidon tavoitteena on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille tasa-arvoisesti Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voisi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Tunnusluvut: Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien % osuus 91 Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotta täyttäneistä 13 Tukipalveluasiakkaita 48 Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 40 Kotihoidon työntekijöiden täydennyskoulutuspäivät 21 Kotihoidon asiakkuuden perusteet tarkastetaan Kotihoidon palveluiden laadun arviointia suoritetaan säännöllisesti 15

16 Täydennyskoulutuksessa painopiste on kuntouttavan työotteen kehittämisessä. 340 Kotipalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /tukipalveluasiakas 2014/ / /säännöll.kotihoidon asiakas 2014/ / Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö (kehitysvammalaitokset, työosuusraha, työ- ja toimintakeskus, kehitysvammaisten ohjaus, avohuollon mielenterveystyö) Järjestetään kehitysvammaisille kuntalaisille vammaispolitiikan periaatteiden mukaisesti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut. Palvelut järjestetään ensisijaisesti yleisten palveluiden turvin. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten palvelujen avulla mahdollisuuden tasa-arvoiseen elämään Kehitysvammapalveluja toteutetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja toimintakykyarvion perusteella. Tunnusluvut: Työtoimintapäivät/ vuosi 613 Päivätoimintapäivät/ vuosi 372 Toimintapäivät/ vuosi yhteensä 985 Asiakasmäärän lisääntyminen ja asiakkaiden lisääntyvä hoitoisuus ovat toiminnan kehittämisen haasteena. 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyötyö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /toimintapäivä 2014/ / /työtoiminnan asiakas 2014/ / Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (palvelutalo Hilma, palvelukeskus Nestori, nuorten vammaisten asumispalvelut, kehitysvammaisten hoitokodit, päiväkeskustoiminta, vammaisetuudet, omaishoidontuki, vanhusten ja vammaisten sosiaalityö) Ikäihmisten palvelut perustuvat palvelutarpeiden arviointiin ja kotihoitoa tuetaan kuntouttavan päivätoiminnan avulla ja lyhytaikaisen palveluasumisen avulla. Palvelukeskuksessa tuotetaan yksilöllistä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palvelukeskuksessa on erikseen huomioitu dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet. 16

17 Pyhännän kunnan vanhustenhuollon palvelurakenne kehittyy valtakunnallisten linjausten sekä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti Vuonna 2015 panostetaan päiväkeskustoiminnan kehittämiseen sekä muihin kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen Vanhus- ja vammaisneuvoston roolin vahvistaminen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tunnusluvut: Palveluasumisen hoitopäivät (TA 21) 7665 Lyhytaikaishoitopäivien määrä (TA 1) 350 Palvelutalo Hilman asukasmäärä 6 Omaishoidon tuella hoidettujen määrä vuoden aikana 12 Päiväkeskustoimintapäivät/ vuosi 60 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saajien määrä/ vuosi 22 Kehitysvammahuollon asiakkaiden ostopalvelusopimukset/ vuosi 8 Palvelukeskus Nestorin henkilöstön täydennyskoulutuspäivät/ vuosi 48 Vuonna 2015 palveluasuntopaikkoja lyhytaikaispaikka (vähennetään -1 lyhytaikaispaikka) 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /Nestori palv.asuminen/asukas 2014/ / /Nestori/palv.asum/hoitopv 2014/ / /Nestori/palv.asum/ateria 2014/ / /omaishoidon piirissä olevat 2014/ / /ostopalv.sopimukset (ei vanhuks.) 2014/4 2015/ /palvelutalon II asukkaat 2014/6 2015/ Päihdehuolto (A-klinikka, Pav-asuintalo, hoitokodit, Pav-huoltolat ja katkaisuhoitoasemat) Järjestää kuntalaisille päihdehuollon palveluja sisällöltään sekä laajuudeltaan siinä määrin kuin kunnassa esiintyy tarvetta. Päihdehoito ja -kuntoutus ovat kuntalaisten saatavilla tarpeen mukaan. Päihdepalveluissa huomioidaan yksilönä asiakas ja hänen perheensä Nuoria ohjataan terveellisiin elämäntapoihin, päihteettömyyteen ja liikunnalliseen elämäntapoihin moniammatillisena yhteistyönä. Tunnusluvut: Pav-asuintalo, asukkaita/ vuosi 4 A-klinikka asiakkaita/ vuosi 4 A-klinikka suoritteita/ vuosi 30 Kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan ostetaan päihdehuollon palveluita Haapaveden kaupungin A-klinikalta sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti katkaisuhoitoasemilta. 17

18 370 Päihdehuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Terveyden- ja sairaanhoito (muut terveysasemat, terveysasema, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskangas, psykiatrinen hoito, muut sairaalat) Tuotetaan kuntalaisten tarpeita vastaavia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään seutukunnallisesti Haapaveden kaupungin tuottamana. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Palveluita täydennetään ostopalveluilla. Kiireettömät lääkäripalvelut ovat saatavilla Pyhännän terveysasemalla 2-3 päivänä viikossa lukuun ottamatta kesäaikaa Kunta pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään terveyserojen syntymistä Työikäisten terveyspalveluissa kiinnitetään huomiota terveysneuvontaan ja omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voimaan astuva päivystysasetus määrittää kiireellisen hoidon ja päivystyksen päivystysyksiköihin alkaen asiakkaat ovat saaneet valita kiireettömästä terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen. 380 Terveyden- ja sairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /asukas perusterv.hoito 2013/ / /asukas erikoisterv.hoito 2013/ / Muu sosiaali- ja terveystoimi (perus-, tarveharkintainen ja ehkäisevä toimeentulotuki, veteraanikuntoutus, muu veteraanitoiminta, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut) Ohjataan ja neuvotaan asiakkaita sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön avulla, selvitetään asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestetään yhteistyöverkostojen avulla erilaisia tukitoimia, joiden avulla ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityön tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus asiakastyössä Tunnusluvut: Toimeentulon hakijaa/ vuosi 45 Mielenterveyskuntoutujien ostopalvelusopimukset 3 Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat hlö/ vuosi 7 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/ vuosi 4 18

19 Sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä sosiaalitoimen asiakkaille on mahdollista varata enemmän aikaa henkilökohtaista palvelua varten. 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Perusturvalautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Hallinto ja sivistysosasto Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hallinnoiminen. Sivistysosaston sisäisten palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja ajallaan Turvata kuntalaisille lakisääteisten palveluiden saanti sivistysosaston tarjoamissa palveluissa. Tunnusluvut: Kustannukset /asukas Haasteena palveluiden tuottaminen taloudellisesti kustannusten noustessa. 40 Sivistyslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja koulutoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Perusopetus Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen. Laadukas perusopetus - avoinna olevat virat ja toimet täytetään pätevillä henkilöillä - pienryhmien käyttö joustavasti yleisopetusta tukevana toimintana - osa-aikaisen erityisopetuksen ja koulunkäyntiavustajien käyttö tukitoimenpiteinä - perusopetuksen päättänyt oppilas pääsee sopivaan toisen asteen koulutuspaikkaan - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen 19

20 Koulukiinteistöstä huolehtiminen - pidetään irtaimisto kunnossa Pyhännän koulun keittiön muutostyöt keskuskeittiöksi Tunnusluvut: Laadukas perusopetus - ryhmäkoot Oulun läänin maaseutumaisten kuntien keskitasolla - valtakunnallisissa kokeissa oppilaiden arvosanojen keskiarvo vähintään valtakunnallista keskitasoa Taloudellinen perusopetus - perusopetuksen kustannukset AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. Oppilasennusteet 1.8. ao. vuonna esikoulu luokat luokat pienryhmät yhteensä Pyhännän kunnan ruokahuoltoa tehostetaan yhdistämällä koulun ja palvelukeskus Nestorin keittiö toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että laadukkaat palvelut kyetään turvaamaan. 410 Perusopetus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /oppilas 2014/ / /opetus/oppilas 2014/ / /kuljetus/oppilas 2014/ / /ruokailu,muu opp.h/opp 2014/ / /vammaisopetus/oppilas 2014/9 2015/ Esiopetus Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan kouluun siirtymiseen. Laadukas esiopetus - täytetään avoinna olevat virat ja toimet pätevillä henkilöillä - pyritään pitämään ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia - järjestetään toiminta oppilaiden tarpeet huomioon ottaen riittävällä työntekijämäärällä - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen Tunnusluvut: - esiopetuksen kustannukset pidetään AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. 20

21 Oppilasennuste Esikoululaisia Tavoitteena on tvt-tekniikan käyttöönotto esikoulusta alkaen lasten leikinomaisessa opetuksessa, mikäli hankintoihin saadaan valtiontukea. 420 Esiopetus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /esiopetus oppilas 2014/ / /esiopetus/opetus/opp 2014/ / /esiopetus/kuljetus/opp 2014/ / /ruokailu,muu opp.h/opp 2014/ / Päivähoito Päivähoito on lakisääteinen kunnallinen varhaiskasvatuspalvelu. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä Päivähoidon tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään Tavoitteena on laadukas päivähoito Päivähoitopaikka järjestetään lain mukaisesti kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä työn tai opiskelun takia hoitoa tarvitseville ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Määrälliset tavoitteet: Päiväkoti/ läsnäolopäiviä (21) 5292 Perhepäivähoito/läsnäolopäiviä (19) 4788 Ryhmäpph/läsnäolopäiviä (12) 3024 Esikoulun päivähoito/läsnäolopäiviä (10) 2520 Koko päivähoito Kertoimet: Toimintapäiviä 252 Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään päivähoidossa yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on toimia kasvatushenkilöstön tukena ja työvälineenä. Henkilöstön täydennyskoulutus ylläpitää kasvatushenkilöstön osaamista. Lain edellyttämät erityislastentarhanopettajan palvelut järjestetään ostopalveluna. 21

22 430 Päivähoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /läsnäolopv 2014/ / /hoitolapset yht. 2014/ / /hoitolapsi/päiväkoti 2014/ / /hoitolapsi/perhepäivä.h 2014/ / /hoitolapsi/ryhmäperhepäivä.h 2014/8 2015/ /hoitolapsi/esikoul. pv.hoito 2014/ / Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimen tarkoitus on luoda erilaisia mahdollisuuksia kuntalaisten vapaa-ajan viettoon ja innostaa liikunnan pariin. Tarjotaan kuntalaisille monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden Ylläpidetään olemassa olevat ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet hyvässä käyttökunnossa Nuorisotila avoinna 3 krt/vko Nuorten kesätyökampanja Etsivä nuorisotyö tavoittaa apua tarvitsevat nuoret ja ohjaa heidät tarvittavien palvelujen piiriin Etsivän nuorisotyöohjaajan työsuhteen jatkaminen, jos valtionavustus toteutuu Tunnusluvut: Kustannukset /asukas Ylläpidetään olemassa olevat liikunta mahdollisuudet hyvänä joilla tuetaan kuntalaisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Järjestetään kuntalaisille monipuolisia tapahtumia. 460 Vapaa-aikatoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Kulttuuritoimi Pyhännän kunnankirjaston tarkoituksena on osana valtakunnallista kirjastoverkkoa tarjota asiakkaille tasavertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, sivistämiseen ja virkistäytymiseen. Kirjasto toimii kuntalaisten henkisesti aktivoivana kohtaamispaikkana, tieto- ja kulttuurikeskuksena, joka tarjoaa maksutta käyttöön perinteisen kirjastoaineiston lisäksi myös mahdollisuuden tietotekniikan käyttöön ja pääsyn tietoverkkoihin. Erityisesti lasten- ja nuorten lukuharrastus on kirjastotoiminnan painopistealueena. Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtuminen järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistyksen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kansalaisopistotoiminnan tarkoituksena Pyhännällä on järjestää monipuolista ja kehittävää toimintaa kuntalaisten virkistykseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tarjota mahdollisuuksia tavoitteellisempaan opiskeluun. 22

23 Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pyritään pitämään nykyisellä tasolla Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset Kirjasto järjestää asiakkailleen tapahtumia (mm. kirjaston osallistuminen Perttulinpäiviin, satutunnit, kirjastopyhä) Oppilaitosyhteistyötä lisätään (esim. kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus) Kulttuuritoimi pyrkii vastaamaan kuntalaisten toiveisiin ja tavoittamaan eri-ikäiset kuntalaiset monipuolistamalla toimintaa Kansalaisopiston toiminnassa pyritään ottamaan kuntalaisten toiveet huomioon ohjelmaa suunniteltaessa. Pyritään suunnittelemaan monipuolisesti eri-ikäiset kuntalaiset huomioon ottava ohjelma. Kursseja ei pyöritetä opiskelijamäärällä, joka on alle kurssikohtaisesti lasketun minimin. Tunnusluvut: Lainojen määrä, koko kirjasto Lainojen määrä, Tavastkenkä Panostaminen hankintamäärärahoihin vaikuttaa osaltaan myönteisesti kirjaston lainaus- ja kävijämääriin - Resurssien riittäminen oheistoimintaan (satutunnit, tapahtumat) on tärkeää, koska oheistoiminnan avulla vahvistetaan kirjaston peruspalvelujen vetovoimaa. Oheistoiminnan järjestäminen vaatii kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia resursseja (esim. kirjailijavierailuista on kustannuksia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen innoittajia). - Kirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan - Sähköisten aineistojen kustannukset (esim. musiikkitietokanta Naxos, lehtitietokannat) rajoittavat aineistotarjonnan monipuolistamista. - Vuodelle 2012 oli varauduttu siihen, että historiakirja valmistuu kokonaisuudessaan vuoden aikana. Kirjan valmistuminen jatkuu kuitenkin tulevina vuosina. - Kaikki suunnitellut kurssit eivät kuitenkaan käynnisty. Käynnistymättömien kurssien tilalle pyritään suunnittelemaan uusia, jotta tuntimäärä säilyisi suunnitelmien mukaisena. Tuntimäärä vaikuttaa valtionosuuksiin. Valtionosuus talousarviossa on arvioon perustuva, lopullinen osuus voi muuttaa toteutumaa. 490 Kulttuuritoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /lainaus 2014/ / /opetustunnit kans.op 2014/ / Sivistyslautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

24 500 Hallinto ja tekninen toimisto Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät. Tavoitteena on pitää teknisen toimiston palvelut hyvinä. Palveluiden laatu turvataan nykyisellä henkilöstöllä. 50 Tekninen lautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja tekninen toimisto Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Yhdyskuntasuunnittelu Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi. Varaudutaan kiinteistötoimituksiin sekä tulevien hankkeiden esiselvityksiin Markkinoidaan omakotitalo- ja teollisuustontteja Jatketaan Periojantien varren asemakaavoitusta ja uusitaan rakennusjärjestys Tehdään Leiviskänkankaan uudelle asemakaava-alueelle kunnallistekniikan suunnitelmat. 510 Yhdyskuntasuunnittelu TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen hoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen että teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen. Kunnan kiinteistöjen kunnossapito Vuosikorjaustyöt kiinteistöissä Liittymisvaraus Kiinteistö Oy Tavastkengän siirtoviemäriin Varaudutaan teollisuus- ja liiketilojen muutos- ja korjaustöihin Vuokratulojen lisääntyminen LapWall Oy:n teollisuustilojen rakentamisesta Kirkkotielle asennetaan ilmalämpöpumppu yhteen isompaan asuntoon Tavastkengän koulun jatkokäyttö tai myynti selvitetään vuoden 2015 aikana. Perustelut Kiinteistöjen kunnossapidolla pyritään parantamaan kiinteistöjen tilaa. 24

25 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito. Vesistöjen yhteistarkkailuun osallistuminen Metsien myyminen ja hoitaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Kuurajoen metsätilan ja Lassilan metsäpalstan myyntiin laittaminen Patahiekan matkailualueen tontin myyminen matkailutoimintaan tarjousten perusteella Metsäsuunnitelmien tarkistaminen. Suunnitelmallisella metsähoidolla parannetaan kunnan metsien tilaa ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä. 540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Jätehuolto Jätehuolto on annettu kuntien yhteiselle jäteyhtiölle (Vestia Oy:lle) hoidettavaksi. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin. Tehdään pumppuasemien vuosihuollot Parannetaan teollisuuden jätevesien esikäsittelyä Korotetaan jäteveden hintaa 0,20 /m3 Tehdään viemärin liittymismaksuun tasokorotus. Jätevedenhinta pyritään pitämään kohtuullisella tasolla. 550 Jätehuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

26 555 Energiahuolto Tehtävänä on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Kaukolämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä. Kilpailukykyisen kaukolämmön turvaaminen asiakkaille ja kaukolämpöverkostosta huolehtiminen Kaukolämmön turvaaminen asiakkaille 555 Energiahuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista, venevalkamista, katuvalaistuksesta, yksityisteistä sekä muista liikenneasioista. Uimarannat, puistot ja luontopolut pidetään hyvässä kunnossa Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä Pyritään pitämään kelkka- ja hiihtoreitit kunnossa tukityöllistettävillä Kaavatiet pidetään hyvässä kunnossa Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä Keskustaajamaan laitetaan kesäkukat Kirjavaniemen asuntoalueen leikkikentälle hankitaan keinu, hiekkalaatikko ja liukumäki. Sainijärven uimarannalle hankitaan uusi laituri. Turvallisen, virikkeellisen ja viihtyisän kuntakuvan luominen pitämällä liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet hyvässä ja siistissä kunnossa. 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

27 600 Rakennusvalvonta Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta. Tavoitteet Rakentamisen pääpaino on uudisrakentamisessa ja korjaustoiminnassa. Rakennusten korjaustoimintaa pyritään edistämään Rakentajille annetaan rakennusluvan yhteydessä työmaapäiväkirja ja huoltokirja Rakennusten korjaustoimintaan kiinnitetään huomiota Maa-ainesvalvonnan tavoitteena on yleisen maisemakuvan parantaminen Rakennusjärjestyksen uudistaminen Rakennusvalvontataksan tarkistaminen Rakennusneuvonnalla ja ennaltaehkäisevällä suunnittelulla ja joustavilla lupaprosesseilla vaikutetaan rakentamisen ja korjaamisen laadun parantamiseen. 600 Rakennusvalvonta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Palo- ja pelastustoimi Tehtävänä on yhteistyössä Jokipelastuksen kanssa turvata palo- ja pelastustoiminta Pyhännän kunnan alueella. Päivälähtövalmiuden turvaaminen Pyhännän palo- ja pelastustoimen valmiuksien turvaaminen alueellisessa pelastustoimessa Alueellisen pelastuslaitoksen kehittäminen Päivälähdön turvaamisella varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan palvelun toimintavarmuus Pyhännällä. 610 Palo- ja pelastustoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Tekninen lautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

28 Käyttötalous yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

29 3 TULOSLASKELMAOSA Talousarvion tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöiän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään seuraavia tietoja: Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään. Tuloslaskelmassa on huomioitu kuntalain 2a ja 2b :n mukainen yhtiöittämisvelvollisuus. Pyhännän kuntaan perustetaan vuoden 2014 aikana keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö hoitamaan kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa teollisuustilojen vuokrausta. Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön myötä kunnan kiinteistöverotulot lisääntyvät noin euroa, poistot ja arvonalentumiset pienevät siirrettävien rakennusten poistojen määrällä euroa, toimintakulut lisääntyvät yhtiölle maksettavalla yhtiövastikkeella ja poistoeron vähennys pienenee euroa. 29

30 TULOSLASKELMAOSA (ulk.) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

31 TULOSLASKELMAOSA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot/toimintamenot % 20,6 21,4 Vuosikate/poistot % 69,3 84,3 Vuosikate, /asukas 432,5 416,4 Kertynyt ylijäämä, /asukas Asukasmäärä

32 3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/ (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eriä. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta. Vuosikate prosentteina poistonalaisista investoinneista = 100 x Vuosikate/Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno. Kuvaa investointien ja vuosikatteen suhdetta. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä tai ylijäämäinen. kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, jos vuosikate on keskimäärin poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulorahoitus on heikko. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa, vaan kunnan toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteen määrittämiseen kunnassa. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)/ Asukas Kuvaa kunnan pitkän aikavälin tulorahoitustarvetta. Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvo tulisi olla vähintään euroa asukasta kohden. 32

33 4 INVESTOINTIOSA Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Yleishallinto Kiinteä omaisuus 1101 Hallinto-osaston kiinteäomaisuus Menot Tulot Netto Yhteensä Varaudutaan maa-alueiden ostoon. Kiinteä omaisuus yhteensä Irtain omaisuus 1401 Hallinto-osaston kalusto Menot Netto Yhteensä Varaudutaan hankkimaan atk- ja muita tarvittavia kalusteita hallinto-osaston käyttöön. Irtain omaisuus yhteensä Aineeton käyttöomaisuus 1607 Siikaverkko Menot Netto yhteensä Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Yleishallinto yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Perusturvalautakunta Talon rakennus 3201 Terveyskeskuksen peruskorjaus Menot Netto yhteensä Terveyskeskuksen laajempi peruskorjaus Palvelutalo Hilman lämmitysjärjestelmä Menot Netto yhteensä Siirrytään sähkölämmöstä kaukolämpöön ja rakennetaan vesipatteriverkosto Erityisryhmän tilat Menot Netto yhteensä Rakennetaan tilat erityisryhmän käyttöön. 33

34 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO 3213 Palvelukeskuksen keittiön lattian uusiminen Menot Netto yhteensä Uusitaan keittiön huonokuntoinen lattia. Talon rakennus yhteensä Julkinen Käyttöomaisuus 3304 Palvelukeskuksen aita Menot Netto yhteensä Julkinen käyttöomaisuus yhteensä Perusturvalautakunta yhteensä Menot Netto yhteensä Sivistyslautakunta Talonrakennus 4211 Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus Menot Tulot Netto yhteensä Keskuskeittiö Menot Netto yhteensä Muutetaan koulukeskuksen keittiötilat keskuskeittiöksi Päiväkodin muutostyöt Menot Netto yhteensä Päiväkodin tilamuutoksia ja mahdollinen laajentaminen päivähoidon tilatarpeet huomioiden. Talonrakennus yhteensä Julkinen käyttöomaisuus 4315 Päiväkodin piha-alue Menot Netto yhteensä Kaukalon kattaminen Menot Tulot Netto yhteensä Nykyisen jääkiekkokaukalon kattaminen Skeittiareena Menot Netto yhteensä Skeittiareenan rakentaminen keskuskoulun urheilualueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

35 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Irtain omaisuus 4404 Peruskoulun kalusto Menot Netto yhteensä Hankitaan yläluokille oppilaskalusteita Siivouksen koneet Menot Netto yhteensä Uusitaan koulun siivouskoneita Peruskoulun tietotekniikkahankinnat Menot Netto yhteensä Hankitaan yläluokille kannettavia tietokoneita. Irtain omaisuus yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Tekninen lautakunta Julkinen käyttöomaisuus 6303 Katu- ja tievalaistus Menot Netto yhteensä Energiasäästölamppujen vaihtotöiden loppuunsaattaminen. Suunnittelukaudella katuvalojen rakentaminen kaavateille; Järvitie, Metsätalontie, Tähtipolku ja Aurinkopolku Keskus- ja Manuntien parantaminen Menot Netto yhteensä Laaditaan Keskus- ja Manuntien toimenpidesuunnitelma Ely-Keskuksen kanssa ja suunnitelmavuosilla varaudutaan muutostöihin Matkailun kehittäminen Menot Tulot Netto yhteensä Kaavateiden rakentaminen Menot Netto yhteensä Kaavateiden päällystäminen Menot Netto yhteensä Tähtipolun ja Aurinkopolun päällystäminen. Suunnitelmavuosina mm. Järvitien päällystäminen Koirapuisto Menot Netto yhteensä Rakennetaan koirapuisto Ukonojan asuntoalueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

36 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Kiinteät rakenteet ja laitteet 6501 Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröinti Menot Tulot Netto yhteensä Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröintihanke. Hankkeelle on myönnetty Ely-Keskuksen avustus Kunnallistekniikan rakentaminen Menot Tulot Netto yhteensä Leiviskänkankaan uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeelle on haettu avustusta Maakuntaliitolta Roopintien ja Akselikujan viemäröinti Menot Netto yhteensä Uusitaan Roopintien ja Akselikujan vanha betoniviemäri Muut viemäriverkostot Menot Netto yhteensä Kaukolämpölinjojen rakentaminen Menot Netto yhteensä Varaudutaan kaukolämpöverkon rakentamiseen Saturannan asuntoalueelle. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Aineeton käyttöomaisuus 6609 Kaavoitus Menot Netto yhteensä Periojantien pohjoispuolen asemakaavoituksen jatkaminen. Tehdään rakennusjärjestykseen liittyviä rakennuspaikka- ja luontoselvityksiä. Suunnitelmavuosia varaudutaan kaavamuutoksiin. Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Investoinnit yhteensä Meno Tulot Netto yhteensä

37 5 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. RAHOITUSOSA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,2 1,3 Kassan riittävyys, pv 11,2 14,9 Asukasluku

38 Tulorahoituksen riittävyys TP11 TP12 TP13 TA14 TA15 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate 5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Investointien omarahoitustavoitteen toteutuminen on osoitettavissa rahoitusosan Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla. Kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat. Suunnittelukauden lopussa kertymän tulisi olla vähintään 0 tai positiivinen. tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia satunnaisia tuloja tai menoja taikka tavanomaista suurempia investointeja, on kertymäkautta perusteltua pidentää. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa/ Kassasta maksut varainhoitovuonna. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää päivän kassan riittävyyttä. 38

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIIO VUODELLE 2013 TALOUSSUUNNIITELMA VUOSIILLE 2013-2015 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti:

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous Jyväskylän selvitysalue 17.12.2013 Heikki Miettinen Kuntatalouden ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot