Manuntie PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sähköposti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sähköposti:

2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalouden näkymät Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan yleiset tavoitteet Konsernitavoitteet Henkilöstösuunnitelma Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitospalvelut Kotihoito Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja sivistysosasto Perusopetus Esiopetus Päivähoito Vapaa-aikatoimi Kulttuuritoimi Hallinto ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto Jätehuolto Energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Rakennusvalvonta Palo- ja pelastustoimi TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut TALOUSARVION SITOVUUS Tavoitteen sitovuus TALOUSARVION MUUTTAMINEN KANSI: Urho Ahonpää

3 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Yleinen taloudellinen tilanne (Suomen kuntaliitto, kuntataloustiedote 3/2014) Suomen bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1,2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Myös ennakolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat olleet heikkoja, sillä esimerkiksi tuotannon suhdannekuvaajan työpäiväkorjattu kehitys on ollut koko kesän miinusmerkkinen edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Viime aikoina laadituissa suhdanne-ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä tänä ja ensi vuonna. Tyypillistä kuitenkin on, että kasvuennusteet ovat synkentyneet viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Valtiovarainministeriön ennuste taloudellisesta kasvusta on hieman myönteisempi kuin muiden ennustelaitosten luvut, mutta ennusteiden väliset erot ovat hyvin pieniä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT ei kasva tänä vuonna, vaikka ennuste pitääkin sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen. Suhdannekäänne pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen, sillä tavaroiden ja palvelujen viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Sen sijaan yksityisen kulutuksen ei ennakoida kasvavan tänä vuonna lainkaan heikkojen ostovoima- ja työllisyysnäkymien edessä. Myös investointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna ala-maissa, mikä johtuu muun muassa asuinrakennusinvestointien sekä kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Monet muut ennustelaitokset, kuten esimerkiksi Aktia ja Palkansaajien tutkimuslaitos, ennakoivat kuluvalle vuodelle tyypillisesti heikompaa yksityisen kulutuksen kehitystä, minkä seurauksena BKT:n kasvu painuu miinuksen puolelle. Toteutuessaan se olisi jo kolmas perättäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Vastaava tilanne on eletty ainoastaan 1990-alun lamavuosina. Yleisesti voidaan todeta, että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näillä näkymin historiallisen heikolle tasolle. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laaja-pohjaistuvan ja piristyvän, vaikka ennustelaitosten kasvuluvut ovatkin tasoltaan hyvin vaatimattomia. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat noin 0,5 1,5 prosentin tuntumaan. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kääntyy ministeriön mukaan hienoiseen kasvuun siitä huolimatta, että kotitalouksien reaalitulot polkevat yhä paikallaan. Yleisen talouskehityksen piristymisen arvioidaan kuitenkin hälventävän kuluttajien kokemaa epävarmuutta. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen. Viennin kasvuksi odotetaan 4 prosenttia. Kasvuodotukset eri toimialoilla ovat hyvin samankaltaiset, sillä tuotannon odotetaan lisääntyvän niin teollisuudessa, rakentamisessa kuin palveluissakin yhden prosentin paremmalle puolelle. Talouden piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia. Pelkästään kulutusverojen kiristykset nostavat kuluttaja-hintaindeksiä arviolta noin puoli prosenttiyksikköä 1.2 Kuntatalouden näkymät (Valtionvarainministeriö, Budjettikatsaus 2015) Kuntatalouteen on viime vuosina syntynyt tulojen ja menojen välinen epäsuhta. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätöstietojen mukaan kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan vuonna 2013 yhteensä 1,6 miljardilla eurolla. Kuntien lainakanta oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 13,8 miljardia euroa. Kuntatalouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi lähes 8 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate riitti vuonna 2013 niukasti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja. 3

4 Kuntatalouden tila ei kohene lähivuosina, vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan elpyvän hitaasti, joten kuntien veropohjien kasvu arvioidaan vaimeaksi. Myös valtionavut vähenevät vuosina muun muassa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaamisen johdosta. Kuntien toimintamenot kasvavat puolestaan tasaisesti väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen lisätessä palvelutarvetta. Useat kunnat nostivat vuonna 2014 kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttejaan, ja paine veroprosenttien korotusten jatkumiseen lähivuosina on tuntuva. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin 21,5 miljardia euroa vuonna 2015, mikä on noin 2 % edellisvuotta enemmän. Ansiotulojen verotukseen ehdotetaan sekä keventäviä että kiristäviä muutoksia, joiden arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 156 miljoonalla eurolla. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaava kompensaatio. Yleisen ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan. Tämän arvioidaan lisäävän kuntien verotuottoa 48 miljoonalla eurolla, mutta peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään vastaavan suuruinen leikkaus. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille kompensoidaan 75 miljoonalla eurolla korottamalla yhteisöveron jako-osuutta. Valtionosuuksia alentaa peruspalvelujen valtionosuuden leikkaus, joka on 188 miljoonaa euroa vuonna Lisäksi säästöjä kohdistuu muun muassa lukio- ja ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen sekä harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin. Myös ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvät siirrot alentavat valtionapujen tasoa. Toisaalta valtionosuuksia korottavat muun muassa sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain uudistuksiin kohdistettavat lisäykset ja vanhuspalvelulain toimeenpanon jatkaminen. Valtionosuuksia lisää myös indeksikorotus 43 miljoonalla eurolla sekä ikärakenteen ja väestön määrän muutos noin 60 miljoonalla eurolla. Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkasteltuna kuntatalouden alijäämä oli 0,8 % suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Kuntatalouden rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla tasolla tänä vuonna ja heikkenevän runsaaseen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna Pyhännän kunnan taloudelliset lähtökohdat Vuoden 2013 tilinpäätös oli ylijäämäinen ,01 euroa ja taseessa on edellisiltä tilikausilta kertynyttä ylijäämää ,23 euroa. Pitkäaikaista lainaa vuoden 2013 lopussa oli ,00 ja lyhytaikaista lainaa ,00. Vuoteen 2012 verrattuna pitkäaikaiset lainat vähenivät ,92. Asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2013 lopussa oli lyhytaikaiset lainat mukaan lukien 3.754,39 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei nostettu vuonna Vuoden 2014 talousarvio on toteutumassa vuosikatteen, verotulojen ja tilikauden tuloksen osalta talousarviota suurempana. Vuoden 2014 alussa Pyhännän kunnassa oli 1545 asukasta. Lokakuussa kunnan asukasluku oli 1563 asukasta. Suurimmillaan kunnan asukasluku oli heinäkuussa jolloin asukkaita oli Pyhäntä 2017 strategiassa kunnan asukasmäärän lisääminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Pyhännän kunnan asukasluvun kehitys 2013 ja 2014 ASUKASLUKU 2013 ASUKASLUKU 2014 MUUTOS -% 14/13 Tammikuu 1569 Tammikuu ,0 Helmikuu 1567 Helmikuu ,8 Maaliskuu 1572 Maaliskuu ,9 Huhtikuu 1571 Huhtikuu ,1 Toukokuu 1572 Toukokuu ,2 Kesäkuu 1576 Kesäkuu ,1 Heinäkuu 1577 Heinäkuu ,3 Elokuu 1570 Elokuu ,7 Syyskuu 1551 Syyskuu ,8 Lokakuu 1543 Lokakuu ,3 Marraskuu 1543 Marraskuu Joulukuu 1545 Joulukuu 4

5 Kunnan Asukasluku ja väestösuunnite vuosille Vuosi Väkiluku 1.1. muutos % , , , , , , , ,2 Työttömyys Pyhännän kunnan työttömyysaste vuonna 2013 oli keskimäärin 11,5 prosenttia. Alimmillaan työttömyysaste oli toukokuussa 8,5 prosenttia ja kovimmillaan joulukuussa 15,0 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan alueella keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2013 oli 11,4 prosenttia. Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan työttömyysaste syyskuussa 2014 oli 11,3 prosenttia ja Pyhännän kunnassa 11,6 prosenttia. Työttömyyden kehitys Pyhännällä ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa Pyhäntä Seutukunta Pyhäntä Seutukunta Tammikuu 14,8 12,7 13,7 12,6 Helmikuu 13 12,7 14,4 12,7 Maaliskuu 11, ,3 12 Huhtikuu 11 11, ,2 Toukokuu 8, ,4 Kesäkuu 9,1 11,1 9,3 11,5 Heinäkuu 9,4 11,1 8,9 11,6 Elokuu 9,4 10,5 9,5 10,8 Syyskuu 11,2 10,7 11,6 11,3 Lokakuu 12 10,9 14,3 12,3 Marraskuu 12,4 11,4 Joulukuu 15 12,6 1.4 Vuoden 2015 talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä Vuoden 2015 talousarvion laatimisohjeet ja talousarvioraamit hyväksyttiin kunnanhallituksessa lautakunnille noudatettavaksi. Lautakunnat jättivät talousarvioehdotuksensa mennessä. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan. Talousarvion on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. 5

6 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1 Kunnan yleiset tavoitteet Kunnan toiminnan keskeisenä tehtävänä on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille, pitämällä kuntatalous vakaana. Kunta huomioi toiminnassaan ja päätöksenteossaan kuntarakennelain, kuntalain ja Sotelain asettamat vaatimukset. Kunnassa toimivien yritysten toimintaympäristöä kehitetään rakentamisella, kunnostamisella sekä asukasviihtyvyyttä lisäämällä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Laadukkaiden peruspalveluiden turvaaminen Kattavan asunto- ja tonttitarjonnan lisääminen Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen Vaihtoehtojen tarjoaminen nuorille Kuntakuvan kehittäminen Hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen päätöksenteossa ja toimintojen kehittämisessä Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden kuntapalvelujen tuottaminen osaavan, sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla Kunnan tulorahoitus riittää kaikkien palvelujen järjestämiseen ja osittain myös investointien rahoittamiseen. Tunnusluvut: Asukasluku vuoden lopussa Konsernitavoitteet Kuntakonsernin muodostavat kunta, viisi tytäryhtiötä, kaksi osakkuusyhteisöä ja neljä kuntayhtymää. Konserniyhteisöjen kautta kuntalaisille tarjotaan asunto-, vesi- ja jätevesi-, sairaanhoito-, yritysneuvonta- ja koulutuspalveluja. Konserniyhteisöön kuuluvat tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt noudattavat toiminnassaan Pyhännän kunnan konserniohjetta. Kuntayhtymissä Pyhännän kunnan äänivalta on pieni, joten siellä konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin. Yleiset konsernitavoitteet: Teollisuushalleista koostuvan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön toiminnan käynnistäminen Tytäryhtiöt noudattavat kunnan yleisiä tavoitteita omassa toiminnassaan Konserniyhteisöjen toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja toimintoja pyritään jatkuvasti kehittämään ja tehostamaan Konserniyhteisöt tiedottavat taloustilanteestaan säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Tytäryhtiöiden tavoitteet (Kiinteistö Oy Ukonojankartano ja muut vuokrataloyhtiöt): Yhtiö toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja tilikauden tulos on ylijäämäinen Yhtiön toiminnasta raportoidaan konserniohjeen mukaisesti Vuokra-asuntoihin tehdään tarvittavat peruskorjaukset Asuntojen vuokrataso kattaa ylläpito- ja pääomakustannukset Vuokra-asuntojen määrä mitoitetaan markkinatilannetta vastaavaksi Tyhjinä olevista asunnoista ei haeta kunnalta vuokratakuuta 6

7 2.3 Henkilöstösuunnitelma HENKILÖSTÖSUUNITELMA Virat ja toimet tulosalueittain (ilmoitetaan koko- ja osapäivätoimet, virat, sivuvirat ja työsopimussuhteiset toimet desimaalilukuina. Tilinpäätös- ja talousarviovuosien osalta kaikki täytetyt ja avoimet virat, toimet. Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Palkanjako 130 Kunnanjohtaja Henkilöstö- ja talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Toimistosihteeri 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 tulosalue 500 0,25 tulosalue 600 Hallinto-osasto 6,50 6,50 6,50 6,50 6, Sosiaalijohtaja 0,55 0,55 0,25 Sosiaaliohjaaja 0,20 Toimistosihteeri Hallinto ja Sosiaalitoimisto 1,55 1,55 1,45 1,45 1, Sosiaalijohtaja 0,30 0,30 0,25 Sosiaaliohjaaja 0,25 0,25 0,45 Lasten ja nuorten tukitoimet 0,55 0,55 0,70 0,70 0, Vanhus- ja vammaistyön johtaja 0,55 0,55 - Sosiaalijohtaja 0,20 Sairaanhoitaja Perushoitaja Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen 0,50 0,50 - Laitosapulainen Osastoapulainen 2 2 1,60 Emäntä asti Keittiötyöntekijä Keittäjä Kotiavustaja 1 Lähihoitajaopiskelija, ma Ikäihmisten laitospalvelut 23,05 23,05 21,80 20,80 20,80 ja palveluasuminen 340 Vanhus- ja vam. työn joht. 0,45 0,45 - Sosiaalijohtaja 0,10 Palveluohjaaja 0,20 0,05 - Lähihoitaja Lähihoitaja, osa-aikainen 0,5 0,5 - Kotiavustaja Kotihoito 8,15 8,00 7,10 7,10 7, Palveluohjaaja 0,67 0,82 0,90 Erityisavustaja Lähihoitaja Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 2,67 2,82 2,90 2,90 2,90 7

8 Tulosalue Virka- tai toiminimike Tp 2013 Ta 2014Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Palkanjako 370 Sosiaaliohjaaja 0,05 0,05 - Päihdehuolto 0,05 0,05 0,00 0,00 0, Sosiaalijohtaja 0,15 0,15 0,20 Sosiaaliohjaaja 0,20 0,20 0,05 Palveluohjaaja 0,13 0,13 0,10 Muu sosiaali- ja terveys- 0,48 0,48 0,35 0,35 0,35 toimi Perusturvaosasto 36,50 36,50 34,30 33,30 33, Rehtori Toimistosihteeri Luokanopettaja Erityisopettaja Erityisluokanopettaja Oppilaanohjaaja-vararehtori Koulukuraattori 0, ,30 0,30 Lehtori Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja ma Emäntä Keittäjä Keittiöapul.-siivooja 1,1 1,1 - Siivooja 3,1 3,1 3 Hall. ja koulutsto, perusk. 33,20 33,50 32,30 30,30 30, Esiluokanopettaja Esikouluavustaja Esiopetus yhteensä Päivähoidon johtaja Lastentarhanopettaja Päivähoitaja Perhepäivähoitaja 6,5 6,5 6,5 Perhepäivähoitaja, ma ,5 Päivähoito 15,50 14,50 16,00 16,00 16, Vapaa-ajan ohjaaja Etsivä nuorisotyöntekijä ma. 1 Vapaa-aikatoimi Kirjastovirkailija Kulttuuritoimi yhteensä Sivistysosasto 54,70 55,00 55,30 53,30 53, Rakennustarkastaja 0,50 0,50 0,50 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 Hallinto ja tekninen tsto 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Talonmies (sivutoiminen) Rak. ja kiint. hoito Rakennustarkastaja 0,50 0,50 0,50 Toimistosihteeri 0,25 0,25 0,25 Rakennusvalvonta 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Tekninen osasto 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Yhteensä 100,20 100,50 98,60 95,60 95,60 8

9 Henkilöstösuunnitelman muutokset Hallinto-osasto Kirjanpitäjän virkaa ei ole täytetty. Perusturvalautakunta Sosiaalijohtaja; 300 Hallinto ja sosiaalitoimisto 25 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 25 % Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen 20 % 340 Kotihoito 10 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 20 % Sosiaaliohjaaja; 300 Hallinto ja Sosiaalitoimisto 20 % 320 Lasten ja nuorten tukitoimet 45 % 390 Muu Sosiaali- ja terveystoimi 5 % Palveluohjaaja; 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö 90 % 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi 10 % Ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Toinen osastoapulaisen toimi muutetaan alkaen 60 % - Emäntä, toimi täytetty saakka - Keittäjä, toimi täytetty saakka - Lähihoitajan oppisopimuskoulutus Kotihoito - Vanhus- ja vammaistyönjohtajan virka lakkautetaan vuoden 2015 alusta alkaen - Kotiavustaja siirretään tulosalueelle ikäihmisten laitospalvelut ja suojatyö - Kotihoidon osa-aikainen lähihoitaja ja tulosalueelta ikäihmisten laitospalvelut ja palveluasuminen osa-aikainen lähihoitaja yhdistetään kotihoitoon kokoaikaiseksi lähihoitajaksi Sivistyslautakunta 410 Perusopetus - määräaikainen etsivä nuorisotyöntekijä palkattu valtion tuella. Jatko on tukiriippuvainen. 9

10 100 Vaalit Keskusvaalilautakunta järjestää kunnassa vaalilain mukaiset vaalit Eduskuntavaalien järjestäminen 2015 Kunnallisvaalien järjestäminen 2016 Tunnusluvut: Nettokustannukset /as Eduskuntavaalien vaalipäivä on ja kotimaan ennakkoäänestys järjestetään välisenä aikana. 10 Keskusvaalilautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Keskusvaalilautakunta yhteensä /asukas 2014/ / Tilintarkastus Tilintarkastaja tarkastaa kuntalain mukaisesti tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Toteuttaa lakisääteinen tilintarkastus hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa Tarkastuslautakunta toteuttaa kuntalaissa ja hallintosäännössä sille määrätyt tehtävät Tarkastuslautakunta saattaa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen ja tarvittaessa myös muita raportteja omalta toimialaltaan Tunnusluvut: Tarkastuslautakunnan kokouksia vuonna Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä vuonna Tarkastuslautakunnan avustaminen 1,5 päivää Henkilöstöresurssit tarkastuslautakunnalla ovat riittävät Tilintarkastuspäivien määrä tarkentuu tilintarkastuksen edetessä. 12 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Tilintarkastus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos Tarkastuslautakunta yhteensä /asukas 2014/ /

11 130 Yleinen hallinto Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa konserniohjeen mukaisesti ohjeita kunnan eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaan johtaa ja valvoa kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä. Kunnanhallitus huolehtii myös elinkeinotoimen kehittämisestä kunnassa. Kunnanhallitus järjestää maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle tarvittavat toimitilat. Hallinto-osasto Hallinto-osasto hoitaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistoimintaryhmän ja tilapäisten toimielinten suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi hallinto-osasto tarjoaa kunnan sisäiselle organisaatiolle erilaisia talous-, henkilöstöhallinnon-, tietotekniikan- ja toimistopalveluja. Hallinto-osasto tarjoaa myös kuntalaisille suunnattuja yhteispalveluja. Henkilöstöhallinto Kunnan yhteistoimintaelimenä toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmän toiminta perustuu lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen, vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua. Kunnanhallitus: Kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ohjaavat toimintaa Kuntia koskevat uudistukset huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa Hallinto-osaston palvelut tuotetaan laadukkaasti Kunnan investoinnit suhteutetaan kunnan tulorahoitusta vastaaviksi ja vältetään lisävelkaantumista Kehitetään kuntakuvaa Varaudutaan työllistämistä edistävään yhteispalveluun Henkilöstöhallinto: Toimitaan henkilöstöstrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti Sairauspoissaolojen määrän vähentäminen vuodesta 2014 Määräaikaisen ja tilapäisen henkilöstön määrän vähentäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut järjestetään Pyhännällä ja saadaan täysimääräinen tuki ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon Henkilöstön kannustaminen omaehtoiseen kunnon kohottamiseen 1.askel hyvinvointijaksoille osallistumisen mahdollistaminen enintään 7 osallistujalle Työsuojeluun liittyvien työpaikkakohtaisten selvitysten tekeminen Työsuojelu tekee työhön liittyvien haittojen ja vaarojen selvityksiä ja arviointia Tunnusluvut: Vähintään 50 työntekijää osallistuu henkilöstölle järjestettävään kuntokampanjaan Seitsemän henkilöä osallistuu 1.askel hyvinvointijaksoille Työterveyshuoltopalvelujen kilpailuttaminen vuoden 2015 aikana 1.askel hyvinvointijaksoja ja virkistystoimintaa järjestetään henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 11

12 13 Kunnanhallitus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Yleinen hallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Muut palvelut Muihin palveluihin kuuluvat velkaneuvonta, tukityöllistäminen, nuorten työllistäminen ja asiointiliikenne. Talous- ja velkaneuvonta ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tukityöllistämistä järjestetään lähinnä pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisuhan alla olevien työllistämiseksi. Nuoria, koululaisia ja opiskelijoita työllistetään työelämään tutustuttamiseksi. Asiointiliikennettä järjestetään yleisen linja-autoliikenteen puuttuessa sivukyliltä kunnan keskustaan. Palkkatukityöllistämisjaksojen tarjoaminen vähintään 10 työmarkkinatukikelpoiselle henkilölle, jaksot kestävät enintään 12 kuukautta Poikkihallinnollinen työllisyysryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään työllistämiseen liittyviä asioita Kelalle maksettavan työmarkkinatuen kuntakohtainen osuus pysyy vuosien tasolla Järjestetään kahden viikon mittainen kesätyö 30 koululaiselle tai opiskelijalle kunnan, yritysten tai yhdistysten avulla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuus laajenee vuoden 2015 alusta kaikkiin yli 300 työttömänä olleisiin. 150 Muut palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Elinkeinoelämän edistäminen Kuntaan perustettava teollisuushalliyhtiö edistää kunnassa toimivien teollisuus- ja palveluyritysten toimintamahdollisuuksia. Maatalousyritysten toiminta edellytyksiä kehitetään eri toimenpitein. Yrityskulttuuria ja yrittäjyyttä korostavaa asenneilmastoa edistetään koulutuksella, kunnan ja yrittäjien välisellä yhteistyöllä, mediamainonnalla ja yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimalla. Etsitään taloudellisesti toimivia ratkaisuja tontti-, toimitila- ja muissa asioissa yhteistyössä yritysten kanssa Osallistutaan kunnan maksuosuudella Pyhännällä viriäviin Leader+ hankkeisiin Selvitetään Pyhännällä toimivien kauppaliikkeiden ja uusien palveluyritysten toimitilatarpeita Uusien palveluyritysten saaminen kuntaan Osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa projekteihin, joilla edistetään uusien työpaikkojen syntymistä kuntaan. Tunnusluvut: Työttömyysaste (Elykeskus) alle 9% Uudet yritykset 3 kpl Uudet projektit/leader+hankkeet 2 kpl 12

13 Uusien yritysten aloittaessa toimintansa kunnassa vaikutukset näkyvät verotulojen ja asukasluvun kasvuna. Väkiluvun kasvun myötä kuntaan on mahdollisuus saada uusia palveluyrityksiä. Teollisuusyritysten tarvitessa uusia työntekijöitä, työttömyysaste saadaan alenemaan. 160 Elinkeinoelämän edistäminen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Maaseudun kehittäminen Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vaalan kunnissa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. Yhteistoiminta-alueen palveluksessa oleva maaseutuasiamies käy keskimäärin yhden päivän viikossa Pyhännällä, jolloin palvelu tuotetaan lähipalveluna sopimuksen mukaisesti. Pyhännän kunta järjestää toimintaa varten toimitilat. Kunta tukee maatalousyrittäjiä tuetussa maksullisessa lomittaja-avussa ja osallistuu eläinlääkärien akuuttien viikonloppukäyntien kustannuksiin omavastuuosuuden ylittävältä osuudelta. Tarjotaan maaseutuhallinnon palvelut ajallisesti ja alueellisesti joustavasti ja tarkoituksen mukaisesti, koko Siikalatvan yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kehitetään maaseututoimen henkilöstön sekä sopimuskuntien jatkuvaa yhteistyötä ja yhteydenpitoa sekä joustavaa henkilöstön käyttöä luotettavan, tasapuolisen ja laadukkaan viranomais- ja palvelutoiminnan takaamiseksi koko kunnan alueella. Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen palvelut ohjelmakauden muutoksista huolimatta joustavasti ja taloudellisesti, kuitenkin riittävät resurssit turvaten. Maksetaan viljelijätuet kahden viikon sisällä maksuluvan avautumisesta Kehitetään alueella yleisesti maaseutua ja maaseutuelinkeinoja. Talousarviovuotta 2015 leimaa maaseututoimen osalta EU:n ohjelmakauden vaihtuminen ja siitä aiheutuvat tukijärjestelmien muutokset sekä niistä maaseutuhallinnolle seuraavat uudet velvoitteet mm. viljelijöiden tukijärjestelmän ehtona olevien koulutusten järjestäminen. Samanaikaisesti jatkuu tietojärjestelmien uudistaminen, mistä johtuen seuraavina vuosina tullaan käyttämään rinnan sekä uutta, että vanhaa tietojärjestelmää. Kuntien maaseututoimen selviytyminen olemassa olevista sekä uusista velvoitteistaan, tulevat omalta ratkaisevilta osin vaikuttamaan vuoden 2015 maataloustukien maksuaikatauluihin. Kunnan maaseutuhallinnon toiminnan edellytysten turvaaminen mm. riittävin resurssein tulee olemaan merkittävässä roolissa. EU:n ohjelmakauden vaihtumisesta aiheutuvasta tukijärjestelmien muutoksista johtuen tehtävien tehokas ja ajallisesti oikea aikainen hoitaminen nousee erityisen merkittäväksi tukien maksuaikataulujenkin osalta. On olemassa erittäin suuri mahdollisuus, että tukien maksatukset siirtyvät merkittävissä määrin seuraavan vuoden puolelle, joka asettaa tilojen talouden kovalle koetukselle sekä vaikuttaa myös kuntien verotulokertymiin sekä rahoittajien ja kaupan toimintaan. 200 Maaseudun kehittäminen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /maatila 2014/ /

14 13 Kunnanhallitus yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Hallinto ja sosiaalitoimisto (Perusturvalautakunnan hallinto, sosiaalitoimisto, projektit) Toteuttaa kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelua, ohjausta ja valvontaa sosiaali- ja terveysministeriön ja kunnan antamien määräysten ja laatusuositusten mukaisesti. Lakisääteisten sosiaalipalveluiden laadullinen turvaaminen tiivistämällä eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvinvointivastuuta kaikessa päätöksenteossa. Tunnusluvut: Perusturvalautakunnan kokoukset 9 Sosiaalipalveluiden saanti kuntalaisille pääosin lähipalveluna 30 Perusturvalautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja sosiaalitoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Lasten ja nuorten tukitoimet (Perhekodit, lastensuojelun sijaisperhehoito, kasvatus- ja perheneuvonta, lastensuojelun tukitoimet, lasten sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, ottolapsineuvonta, elatustuki, lastenvalvojan tehtävät, lasten ja nuorten sosiaalityö) Toteuttaa ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä lasten, nuorten ja lapsiperheiden ongelmia. Myös lapsi- ja nuorisonäkökulman esiin tuominen kunnan eri toimialojen suunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon sekä kuntalaiskeskusteluun. Lapset, nuoret ja vanhemmat saavat apua ja tukea eri elämäntilanteissa eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä Lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisesti yhteistyönä. Tunnusluvut: Perheneuvolakäynnit ja asiakasmäärät/ vuosi 80 / Avohuollon tukitoimien piirissä olevat lapset/ vuosi 9 Lastensuojeluilmoitukset/ vuosi 15 Perhetyön piirissä olevat asiakasperheet/ vuosi 3 Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä olevat lapsiperhekotitaloudet 4 Sosiaaliohjaaja-koulukuraattorin palkkaus yhdessä sivistysosaston kanssa edelleen vuodelle 2015 Perhetyöntekijätoimintaa kehitetään ja Lasten Kaste -hankkeen tuella perhekeskustoimintamallia otetaan käyttöön kunnassa. 14

15 320 Lasten ja nuorten tukitoimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Vanhusten laitospalvelut (Palvelukeskus Nestorin laitoshoito) Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilöille, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaislaitoshoitoa annetaan Palvelukeskus Nestorin kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Ikäihmisten laitoshoito on asiakaslähtöistä, tavoitteellista, säännöllisesti arvioitua ja toteutetaan kirjallisen hoito-ja palvelusuunnitelman ohjaamana. Vuonna 2015 laitoshoitopaikkoja 2 (-1 vuodesta 2014) 330 Vanhusten laitospalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /laitoshoitopaikka 2014/3 2015/ /laitoshoitopäivä 2014/ / /laitoshoitoateriat 2014/ / Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut) Tuetaan ja autetaan kotihoidon avulla asiakasta, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kotonaan. Kotihoidon työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia. Kotihoitoa voi saada tarvittaessa päivittäin, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kotihoidon tavoitteena on laadukkaiden palveluiden tuottaminen kuntalaisille tasa-arvoisesti Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voisi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään. Tunnusluvut: Yli 75-vuotiaiden kotona asuvien % osuus 91 Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotta täyttäneistä 13 Tukipalveluasiakkaita 48 Säännöllisen kotihoidon asiakkaita 40 Kotihoidon työntekijöiden täydennyskoulutuspäivät 21 Kotihoidon asiakkuuden perusteet tarkastetaan Kotihoidon palveluiden laadun arviointia suoritetaan säännöllisesti 15

16 Täydennyskoulutuksessa painopiste on kuntouttavan työotteen kehittämisessä. 340 Kotipalvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /tukipalveluasiakas 2014/ / /säännöll.kotihoidon asiakas 2014/ / Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö (kehitysvammalaitokset, työosuusraha, työ- ja toimintakeskus, kehitysvammaisten ohjaus, avohuollon mielenterveystyö) Järjestetään kehitysvammaisille kuntalaisille vammaispolitiikan periaatteiden mukaisesti vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut. Palvelut järjestetään ensisijaisesti yleisten palveluiden turvin. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua. Vammaispalvelut tukevat kehitysvammaisten asukkaiden toimintakykyä ja turvaavat heille yksilöllisten palvelujen avulla mahdollisuuden tasa-arvoiseen elämään Kehitysvammapalveluja toteutetaan yksilöllisen palvelusuunnitelman ja toimintakykyarvion perusteella. Tunnusluvut: Työtoimintapäivät/ vuosi 613 Päivätoimintapäivät/ vuosi 372 Toimintapäivät/ vuosi yhteensä 985 Asiakasmäärän lisääntyminen ja asiakkaiden lisääntyvä hoitoisuus ovat toiminnan kehittämisen haasteena. 350 Vammaisten laitospalvelut ja suojatyötyö TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /toimintapäivä 2014/ / /työtoiminnan asiakas 2014/ / Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (palvelutalo Hilma, palvelukeskus Nestori, nuorten vammaisten asumispalvelut, kehitysvammaisten hoitokodit, päiväkeskustoiminta, vammaisetuudet, omaishoidontuki, vanhusten ja vammaisten sosiaalityö) Ikäihmisten palvelut perustuvat palvelutarpeiden arviointiin ja kotihoitoa tuetaan kuntouttavan päivätoiminnan avulla ja lyhytaikaisen palveluasumisen avulla. Palvelukeskuksessa tuotetaan yksilöllistä hoitoa kodinomaisessa ympäristössä ammattitaitoisen henkilökunnan avulla. Palvelukeskuksessa on erikseen huomioitu dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet. 16

17 Pyhännän kunnan vanhustenhuollon palvelurakenne kehittyy valtakunnallisten linjausten sekä kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti Vuonna 2015 panostetaan päiväkeskustoiminnan kehittämiseen sekä muihin kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen Vanhus- ja vammaisneuvoston roolin vahvistaminen ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tunnusluvut: Palveluasumisen hoitopäivät (TA 21) 7665 Lyhytaikaishoitopäivien määrä (TA 1) 350 Palvelutalo Hilman asukasmäärä 6 Omaishoidon tuella hoidettujen määrä vuoden aikana 12 Päiväkeskustoimintapäivät/ vuosi 60 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden saajien määrä/ vuosi 22 Kehitysvammahuollon asiakkaiden ostopalvelusopimukset/ vuosi 8 Palvelukeskus Nestorin henkilöstön täydennyskoulutuspäivät/ vuosi 48 Vuonna 2015 palveluasuntopaikkoja lyhytaikaispaikka (vähennetään -1 lyhytaikaispaikka) 360 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /Nestori palv.asuminen/asukas 2014/ / /Nestori/palv.asum/hoitopv 2014/ / /Nestori/palv.asum/ateria 2014/ / /omaishoidon piirissä olevat 2014/ / /ostopalv.sopimukset (ei vanhuks.) 2014/4 2015/ /palvelutalon II asukkaat 2014/6 2015/ Päihdehuolto (A-klinikka, Pav-asuintalo, hoitokodit, Pav-huoltolat ja katkaisuhoitoasemat) Järjestää kuntalaisille päihdehuollon palveluja sisällöltään sekä laajuudeltaan siinä määrin kuin kunnassa esiintyy tarvetta. Päihdehoito ja -kuntoutus ovat kuntalaisten saatavilla tarpeen mukaan. Päihdepalveluissa huomioidaan yksilönä asiakas ja hänen perheensä Nuoria ohjataan terveellisiin elämäntapoihin, päihteettömyyteen ja liikunnalliseen elämäntapoihin moniammatillisena yhteistyönä. Tunnusluvut: Pav-asuintalo, asukkaita/ vuosi 4 A-klinikka asiakkaita/ vuosi 4 A-klinikka suoritteita/ vuosi 30 Kunnassa esiintyvän tarpeen mukaan ostetaan päihdehuollon palveluita Haapaveden kaupungin A-klinikalta sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti katkaisuhoitoasemilta. 17

18 370 Päihdehuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Terveyden- ja sairaanhoito (muut terveysasemat, terveysasema, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskangas, psykiatrinen hoito, muut sairaalat) Tuotetaan kuntalaisten tarpeita vastaavia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita Perusterveydenhuollon palvelut järjestetään seutukunnallisesti Haapaveden kaupungin tuottamana. Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Palveluita täydennetään ostopalveluilla. Kiireettömät lääkäripalvelut ovat saatavilla Pyhännän terveysasemalla 2-3 päivänä viikossa lukuun ottamatta kesäaikaa Kunta pyrkii omalla toiminnallaan edistämään kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä ehkäisemään terveyserojen syntymistä Työikäisten terveyspalveluissa kiinnitetään huomiota terveysneuvontaan ja omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voimaan astuva päivystysasetus määrittää kiireellisen hoidon ja päivystyksen päivystysyksiköihin alkaen asiakkaat ovat saaneet valita kiireettömästä terveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen. 380 Terveyden- ja sairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /asukas perusterv.hoito 2013/ / /asukas erikoisterv.hoito 2013/ / Muu sosiaali- ja terveystoimi (perus-, tarveharkintainen ja ehkäisevä toimeentulotuki, veteraanikuntoutus, muu veteraanitoiminta, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut) Ohjataan ja neuvotaan asiakkaita sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön avulla, selvitetään asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestetään yhteistyöverkostojen avulla erilaisia tukitoimia, joiden avulla ylläpidetään ja edistetään asiakkaiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityön tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus asiakastyössä Tunnusluvut: Toimeentulon hakijaa/ vuosi 45 Mielenterveyskuntoutujien ostopalvelusopimukset 3 Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat hlö/ vuosi 7 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat/ vuosi 4 18

19 Sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä sosiaalitoimen asiakkaille on mahdollista varata enemmän aikaa henkilökohtaista palvelua varten. 390 Muu sosiaali- ja terveystoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Perusturvalautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Hallinto ja sivistysosasto Päivähoito-, varhaiskasvatus-, opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden hallinnoiminen. Sivistysosaston sisäisten palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja ajallaan Turvata kuntalaisille lakisääteisten palveluiden saanti sivistysosaston tarjoamissa palveluissa. Tunnusluvut: Kustannukset /asukas Haasteena palveluiden tuottaminen taloudellisesti kustannusten noustessa. 40 Sivistyslautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja koulutoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Perusopetus Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteena on ympäristön tukemana tarjota oppilaalle elämässä tarvittavat monipuoliset perustiedot ja -taidot, jotta hänestä kehittyisi tasapainoinen, toimintakykyinen, vastuullinen sekä elämää arvostava ja kunnioittava ihminen. Laadukas perusopetus - avoinna olevat virat ja toimet täytetään pätevillä henkilöillä - pienryhmien käyttö joustavasti yleisopetusta tukevana toimintana - osa-aikaisen erityisopetuksen ja koulunkäyntiavustajien käyttö tukitoimenpiteinä - perusopetuksen päättänyt oppilas pääsee sopivaan toisen asteen koulutuspaikkaan - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen 19

20 Koulukiinteistöstä huolehtiminen - pidetään irtaimisto kunnossa Pyhännän koulun keittiön muutostyöt keskuskeittiöksi Tunnusluvut: Laadukas perusopetus - ryhmäkoot Oulun läänin maaseutumaisten kuntien keskitasolla - valtakunnallisissa kokeissa oppilaiden arvosanojen keskiarvo vähintään valtakunnallista keskitasoa Taloudellinen perusopetus - perusopetuksen kustannukset AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. Oppilasennusteet 1.8. ao. vuonna esikoulu luokat luokat pienryhmät yhteensä Pyhännän kunnan ruokahuoltoa tehostetaan yhdistämällä koulun ja palvelukeskus Nestorin keittiö toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi siten, että laadukkaat palvelut kyetään turvaamaan. 410 Perusopetus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /oppilas 2014/ / /opetus/oppilas 2014/ / /kuljetus/oppilas 2014/ / /ruokailu,muu opp.h/opp 2014/ / /vammaisopetus/oppilas 2014/9 2015/ Esiopetus Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen ja iloinen lapsi, joka saa kokea tekemisen ja onnistumisen riemua. Lapsen itsetunto vahvistuu ja hän ottaa huomioon myös toiset. Esikouluvuoden aikana vahvistetaan lapsen kouluvalmiuksia ja pyritään joustavaan kouluun siirtymiseen. Laadukas esiopetus - täytetään avoinna olevat virat ja toimet pätevillä henkilöillä - pyritään pitämään ryhmäkoot lähellä valtakunnallisia suosituksia - järjestetään toiminta oppilaiden tarpeet huomioon ottaen riittävällä työntekijämäärällä - osallistutaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ja Oulun yliopiston yhteiseen täydennyskoulutushankkeeseen Tunnusluvut: - esiopetuksen kustannukset pidetään AVI:n tilaston mukaisesti maaseutumaisten kuntien keskitasolla. 20

21 Oppilasennuste Esikoululaisia Tavoitteena on tvt-tekniikan käyttöönotto esikoulusta alkaen lasten leikinomaisessa opetuksessa, mikäli hankintoihin saadaan valtiontukea. 420 Esiopetus TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /esiopetus oppilas 2014/ / /esiopetus/opetus/opp 2014/ / /esiopetus/kuljetus/opp 2014/ / /ruokailu,muu opp.h/opp 2014/ / Päivähoito Päivähoito on lakisääteinen kunnallinen varhaiskasvatuspalvelu. Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoidossa. Päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä Päivähoidon tehtävänä on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään Tavoitteena on laadukas päivähoito Päivähoitopaikka järjestetään lain mukaisesti kahden viikon kuluttua hakemuksen jättämisestä työn tai opiskelun takia hoitoa tarvitseville ja muille viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Määrälliset tavoitteet: Päiväkoti/ läsnäolopäiviä (21) 5292 Perhepäivähoito/läsnäolopäiviä (19) 4788 Ryhmäpph/läsnäolopäiviä (12) 3024 Esikoulun päivähoito/läsnäolopäiviä (10) 2520 Koko päivähoito Kertoimet: Toimintapäiviä 252 Päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään päivähoidossa yhdessä vanhempien kanssa jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on toimia kasvatushenkilöstön tukena ja työvälineenä. Henkilöstön täydennyskoulutus ylläpitää kasvatushenkilöstön osaamista. Lain edellyttämät erityislastentarhanopettajan palvelut järjestetään ostopalveluna. 21

22 430 Päivähoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /läsnäolopv 2014/ / /hoitolapset yht. 2014/ / /hoitolapsi/päiväkoti 2014/ / /hoitolapsi/perhepäivä.h 2014/ / /hoitolapsi/ryhmäperhepäivä.h 2014/8 2015/ /hoitolapsi/esikoul. pv.hoito 2014/ / Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimen tarkoitus on luoda erilaisia mahdollisuuksia kuntalaisten vapaa-ajan viettoon ja innostaa liikunnan pariin. Tarjotaan kuntalaisille monipuolisia tapahtumia ympäri vuoden Ylläpidetään olemassa olevat ulkoilu ja liikuntamahdollisuudet hyvässä käyttökunnossa Nuorisotila avoinna 3 krt/vko Nuorten kesätyökampanja Etsivä nuorisotyö tavoittaa apua tarvitsevat nuoret ja ohjaa heidät tarvittavien palvelujen piiriin Etsivän nuorisotyöohjaajan työsuhteen jatkaminen, jos valtionavustus toteutuu Tunnusluvut: Kustannukset /asukas Ylläpidetään olemassa olevat liikunta mahdollisuudet hyvänä joilla tuetaan kuntalaisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Järjestetään kuntalaisille monipuolisia tapahtumia. 460 Vapaa-aikatoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Kulttuuritoimi Pyhännän kunnankirjaston tarkoituksena on osana valtakunnallista kirjastoverkkoa tarjota asiakkaille tasavertaiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, sivistämiseen ja virkistäytymiseen. Kirjasto toimii kuntalaisten henkisesti aktivoivana kohtaamispaikkana, tieto- ja kulttuurikeskuksena, joka tarjoaa maksutta käyttöön perinteisen kirjastoaineiston lisäksi myös mahdollisuuden tietotekniikan käyttöön ja pääsyn tietoverkkoihin. Erityisesti lasten- ja nuorten lukuharrastus on kirjastotoiminnan painopistealueena. Pyhännän kunnan kulttuuritoimen tarkoituksena on laadukkaiden kulttuuritapahtuminen järjestäminen kuntalaisille sekä kuntalaisten virkistyksen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kansalaisopistotoiminnan tarkoituksena Pyhännällä on järjestää monipuolista ja kehittävää toimintaa kuntalaisten virkistykseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tarjota mahdollisuuksia tavoitteellisempaan opiskeluun. 22

23 Kirjaston lainaus- ja kävijämäärät pyritään pitämään nykyisellä tasolla Kirjaston aukioloajat ovat asiakasystävälliset Kirjasto järjestää asiakkailleen tapahtumia (mm. kirjaston osallistuminen Perttulinpäiviin, satutunnit, kirjastopyhä) Oppilaitosyhteistyötä lisätään (esim. kirjastonkäytön opetus, kirjavinkkaus) Kulttuuritoimi pyrkii vastaamaan kuntalaisten toiveisiin ja tavoittamaan eri-ikäiset kuntalaiset monipuolistamalla toimintaa Kansalaisopiston toiminnassa pyritään ottamaan kuntalaisten toiveet huomioon ohjelmaa suunniteltaessa. Pyritään suunnittelemaan monipuolisesti eri-ikäiset kuntalaiset huomioon ottava ohjelma. Kursseja ei pyöritetä opiskelijamäärällä, joka on alle kurssikohtaisesti lasketun minimin. Tunnusluvut: Lainojen määrä, koko kirjasto Lainojen määrä, Tavastkenkä Panostaminen hankintamäärärahoihin vaikuttaa osaltaan myönteisesti kirjaston lainaus- ja kävijämääriin - Resurssien riittäminen oheistoimintaan (satutunnit, tapahtumat) on tärkeää, koska oheistoiminnan avulla vahvistetaan kirjaston peruspalvelujen vetovoimaa. Oheistoiminnan järjestäminen vaatii kuitenkin sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia resursseja (esim. kirjailijavierailuista on kustannuksia, mutta ne ovat erittäin tärkeitä lasten- ja nuorten lukuharrastuksen innoittajia). - Kirjaston tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan - Sähköisten aineistojen kustannukset (esim. musiikkitietokanta Naxos, lehtitietokannat) rajoittavat aineistotarjonnan monipuolistamista. - Vuodelle 2012 oli varauduttu siihen, että historiakirja valmistuu kokonaisuudessaan vuoden aikana. Kirjan valmistuminen jatkuu kuitenkin tulevina vuosina. - Kaikki suunnitellut kurssit eivät kuitenkaan käynnisty. Käynnistymättömien kurssien tilalle pyritään suunnittelemaan uusia, jotta tuntimäärä säilyisi suunnitelmien mukaisena. Tuntimäärä vaikuttaa valtionosuuksiin. Valtionosuus talousarviossa on arvioon perustuva, lopullinen osuus voi muuttaa toteutumaa. 490 Kulttuuritoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / /lainaus 2014/ / /opetustunnit kans.op 2014/ / Sivistyslautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

24 500 Hallinto ja tekninen toimisto Tehtäviin kuuluu teknisen lautakunnan hallinnolliset tehtävät. Tavoitteena on pitää teknisen toimiston palvelut hyvinä. Palveluiden laatu turvataan nykyisellä henkilöstöllä. 50 Tekninen lautakunta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS Hallinto ja tekninen toimisto Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Yhdyskuntasuunnittelu Tehtävänä kaavoitus, tekninen suunnittelu ja rakennuttaminen, maanmittaus ja muu kiinteistötoimi. Varaudutaan kiinteistötoimituksiin sekä tulevien hankkeiden esiselvityksiin Markkinoidaan omakotitalo- ja teollisuustontteja Jatketaan Periojantien varren asemakaavoitusta ja uusitaan rakennusjärjestys Tehdään Leiviskänkankaan uudelle asemakaava-alueelle kunnallistekniikan suunnitelmat. 510 Yhdyskuntasuunnittelu TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Tehtäviin kuuluu kunnan julkisten kiinteistöjen hoidosta vastaaminen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen että teollisuus- ja liiketilojen kiinteistönhoidosta vastaaminen. Kunnan kiinteistöjen kunnossapito Vuosikorjaustyöt kiinteistöissä Liittymisvaraus Kiinteistö Oy Tavastkengän siirtoviemäriin Varaudutaan teollisuus- ja liiketilojen muutos- ja korjaustöihin Vuokratulojen lisääntyminen LapWall Oy:n teollisuustilojen rakentamisesta Kirkkotielle asennetaan ilmalämpöpumppu yhteen isompaan asuntoon Tavastkengän koulun jatkokäyttö tai myynti selvitetään vuoden 2015 aikana. Perustelut Kiinteistöjen kunnossapidolla pyritään parantamaan kiinteistöjen tilaa. 24

25 530 Rakennusten ja kiinteistöjen hoito TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Maa- ja metsätilat, ympäristönhuolto Tehtäviin kuuluu kunnan maa- ja vesialueiden vuokraukset sekä maa- ja metsätilojen hoito. Vesistöjen yhteistarkkailuun osallistuminen Metsien myyminen ja hoitaminen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Kuurajoen metsätilan ja Lassilan metsäpalstan myyntiin laittaminen Patahiekan matkailualueen tontin myyminen matkailutoimintaan tarjousten perusteella Metsäsuunnitelmien tarkistaminen. Suunnitelmallisella metsähoidolla parannetaan kunnan metsien tilaa ja niistä saatavaa taloudellista hyötyä. 540 Maa- ja metsätilat ja ympäristön huolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Jätehuolto Jätehuolto on annettu kuntien yhteiselle jäteyhtiölle (Vestia Oy:lle) hoidettavaksi. Jäteveden puhdistustoiminta hoidetaan yhteistyössä Siikalatvan keskuspuhdistamon kanssa. Sisäisestä viemäriverkostosta huolehtiminen kuuluu kunnan tehtäviin. Tehdään pumppuasemien vuosihuollot Parannetaan teollisuuden jätevesien esikäsittelyä Korotetaan jäteveden hintaa 0,20 /m3 Tehdään viemärin liittymismaksuun tasokorotus. Jätevedenhinta pyritään pitämään kohtuullisella tasolla. 550 Jätehuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

26 555 Energiahuolto Tehtävänä on toimittaa kiinteistöille kaukolämpöä ja huolehtia kaukolämpöverkoston toiminnasta. Kaukolämpö ostetaan Latvaenergia Oy:ltä. Kilpailukykyisen kaukolämmön turvaaminen asiakkaille ja kaukolämpöverkostosta huolehtiminen Kaukolämmön turvaaminen asiakkaille 555 Energiahuolto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Tehtävänä on huolehtia puistoista, yleisistä alueista, kaavateistä, kevyenliikenteen väylistä, uimarannoista, venevalkamista, katuvalaistuksesta, yksityisteistä sekä muista liikenneasioista. Uimarannat, puistot ja luontopolut pidetään hyvässä kunnossa Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä Pyritään pitämään kelkka- ja hiihtoreitit kunnossa tukityöllistettävillä Kaavatiet pidetään hyvässä kunnossa Avustetaan 300 m ja sitä pitempiä yksityisteitä Keskustaajamaan laitetaan kesäkukat Kirjavaniemen asuntoalueen leikkikentälle hankitaan keinu, hiekkalaatikko ja liukumäki. Sainijärven uimarannalle hankitaan uusi laituri. Turvallisen, virikkeellisen ja viihtyisän kuntakuvan luominen pitämällä liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet hyvässä ja siistissä kunnossa. 560 Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

27 600 Rakennusvalvonta Tehtäviin kuuluu rakennus- ja maa-ainesvalvonta. Tavoitteet Rakentamisen pääpaino on uudisrakentamisessa ja korjaustoiminnassa. Rakennusten korjaustoimintaa pyritään edistämään Rakentajille annetaan rakennusluvan yhteydessä työmaapäiväkirja ja huoltokirja Rakennusten korjaustoimintaan kiinnitetään huomiota Maa-ainesvalvonnan tavoitteena on yleisen maisemakuvan parantaminen Rakennusjärjestyksen uudistaminen Rakennusvalvontataksan tarkistaminen Rakennusneuvonnalla ja ennaltaehkäisevällä suunnittelulla ja joustavilla lupaprosesseilla vaikutetaan rakentamisen ja korjaamisen laadun parantamiseen. 600 Rakennusvalvonta TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Palo- ja pelastustoimi Tehtävänä on yhteistyössä Jokipelastuksen kanssa turvata palo- ja pelastustoiminta Pyhännän kunnan alueella. Päivälähtövalmiuden turvaaminen Pyhännän palo- ja pelastustoimen valmiuksien turvaaminen alueellisessa pelastustoimessa Alueellisen pelastuslaitoksen kehittäminen Päivälähdön turvaamisella varmistetaan palo- ja pelastustoiminnan palvelun toimintavarmuus Pyhännällä. 610 Palo- ja pelastustoimi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ / Tekninen lautakunta yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

28 Käyttötalous yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos /asukas 2014/ /

29 3 TULOSLASKELMAOSA Talousarvion tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä taloudellisen käyttöiän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmassa lasketaan yhteen talousarvion käyttötalousosan toimintatulot ja -menot. Tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään seuraavia tietoja: Toimintakate osoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla vuosikate ilmoittaa paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, varausten ja rahastojen muutos. Tuloslaskelma päättyy tilikauden yli- tai alijäämään. Tuloslaskelmassa on huomioitu kuntalain 2a ja 2b :n mukainen yhtiöittämisvelvollisuus. Pyhännän kuntaan perustetaan vuoden 2014 aikana keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö hoitamaan kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa teollisuustilojen vuokrausta. Perustettavan kiinteistöosakeyhtiön myötä kunnan kiinteistöverotulot lisääntyvät noin euroa, poistot ja arvonalentumiset pienevät siirrettävien rakennusten poistojen määrällä euroa, toimintakulut lisääntyvät yhtiölle maksettavalla yhtiövastikkeella ja poistoeron vähennys pienenee euroa. 29

30 TULOSLASKELMAOSA (ulk.) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

31 TULOSLASKELMAOSA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos Varausten ja rahastojen muutokset yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Tavoitteet ja tunnusluvut Toimintatuotot/toimintamenot % 20,6 21,4 Vuosikate/poistot % 69,3 84,3 Vuosikate, /asukas 432,5 416,4 Kertynyt ylijäämä, /asukas Asukasmäärä

32 3.1 Tuloslaskelmaosan tavoitteet ja tunnusluvut Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaavat tunnusluvut. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 x Toimintatuotot/ (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eriä. Tunnuslukua voidaan tulkita siten, että maksurahoituksen kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta. Vuosikate prosentteina poistonalaisista investoinneista = 100 x Vuosikate/Keskimääräinen poistoalaisten investointien omahankintameno. Kuvaa investointien ja vuosikatteen suhdetta. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai sitä suurempi, kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen katsotaan olevan riittävä tai ylijäämäinen. kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, jos vuosikate on keskimäärin poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, kunnan tulorahoitus on heikko. Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa, vaan kunnan toimintaympäristö vaikuttaa tavoitteen määrittämiseen kunnassa. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas = (Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)/ Asukas Kuvaa kunnan pitkän aikavälin tulorahoitustarvetta. Pitkän aikavälin tulorahoituksen tavoitearvo tulisi olla vähintään euroa asukasta kohden. 32

33 4 INVESTOINTIOSA Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointeihin saatavat rahoitusosuudet ja muut tulot. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja tehtävittäin. Investointiosassa tai sen perusteluissa määritellään valtuustoon nähden sitova taso. INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Yleishallinto Kiinteä omaisuus 1101 Hallinto-osaston kiinteäomaisuus Menot Tulot Netto Yhteensä Varaudutaan maa-alueiden ostoon. Kiinteä omaisuus yhteensä Irtain omaisuus 1401 Hallinto-osaston kalusto Menot Netto Yhteensä Varaudutaan hankkimaan atk- ja muita tarvittavia kalusteita hallinto-osaston käyttöön. Irtain omaisuus yhteensä Aineeton käyttöomaisuus 1607 Siikaverkko Menot Netto yhteensä Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Yleishallinto yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Perusturvalautakunta Talon rakennus 3201 Terveyskeskuksen peruskorjaus Menot Netto yhteensä Terveyskeskuksen laajempi peruskorjaus Palvelutalo Hilman lämmitysjärjestelmä Menot Netto yhteensä Siirrytään sähkölämmöstä kaukolämpöön ja rakennetaan vesipatteriverkosto Erityisryhmän tilat Menot Netto yhteensä Rakennetaan tilat erityisryhmän käyttöön. 33

34 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO 3213 Palvelukeskuksen keittiön lattian uusiminen Menot Netto yhteensä Uusitaan keittiön huonokuntoinen lattia. Talon rakennus yhteensä Julkinen Käyttöomaisuus 3304 Palvelukeskuksen aita Menot Netto yhteensä Julkinen käyttöomaisuus yhteensä Perusturvalautakunta yhteensä Menot Netto yhteensä Sivistyslautakunta Talonrakennus 4211 Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus Menot Tulot Netto yhteensä Keskuskeittiö Menot Netto yhteensä Muutetaan koulukeskuksen keittiötilat keskuskeittiöksi Päiväkodin muutostyöt Menot Netto yhteensä Päiväkodin tilamuutoksia ja mahdollinen laajentaminen päivähoidon tilatarpeet huomioiden. Talonrakennus yhteensä Julkinen käyttöomaisuus 4315 Päiväkodin piha-alue Menot Netto yhteensä Kaukalon kattaminen Menot Tulot Netto yhteensä Nykyisen jääkiekkokaukalon kattaminen Skeittiareena Menot Netto yhteensä Skeittiareenan rakentaminen keskuskoulun urheilualueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

35 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Irtain omaisuus 4404 Peruskoulun kalusto Menot Netto yhteensä Hankitaan yläluokille oppilaskalusteita Siivouksen koneet Menot Netto yhteensä Uusitaan koulun siivouskoneita Peruskoulun tietotekniikkahankinnat Menot Netto yhteensä Hankitaan yläluokille kannettavia tietokoneita. Irtain omaisuus yhteensä Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Tekninen lautakunta Julkinen käyttöomaisuus 6303 Katu- ja tievalaistus Menot Netto yhteensä Energiasäästölamppujen vaihtotöiden loppuunsaattaminen. Suunnittelukaudella katuvalojen rakentaminen kaavateille; Järvitie, Metsätalontie, Tähtipolku ja Aurinkopolku Keskus- ja Manuntien parantaminen Menot Netto yhteensä Laaditaan Keskus- ja Manuntien toimenpidesuunnitelma Ely-Keskuksen kanssa ja suunnitelmavuosilla varaudutaan muutostöihin Matkailun kehittäminen Menot Tulot Netto yhteensä Kaavateiden rakentaminen Menot Netto yhteensä Kaavateiden päällystäminen Menot Netto yhteensä Tähtipolun ja Aurinkopolun päällystäminen. Suunnitelmavuosina mm. Järvitien päällystäminen Koirapuisto Menot Netto yhteensä Rakennetaan koirapuisto Ukonojan asuntoalueelle. Julkinen käyttöomaisuus yhteensä

36 INVESTOINTIOSA TA 2014 KUSTANNUS- TA 2015 TS 2016 TS 2017 ARVIO Kiinteät rakenteet ja laitteet 6501 Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröinti Menot Tulot Netto yhteensä Tavastkengän koulun ja Einontien viemäröintihanke. Hankkeelle on myönnetty Ely-Keskuksen avustus Kunnallistekniikan rakentaminen Menot Tulot Netto yhteensä Leiviskänkankaan uuden teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Hankkeelle on haettu avustusta Maakuntaliitolta Roopintien ja Akselikujan viemäröinti Menot Netto yhteensä Uusitaan Roopintien ja Akselikujan vanha betoniviemäri Muut viemäriverkostot Menot Netto yhteensä Kaukolämpölinjojen rakentaminen Menot Netto yhteensä Varaudutaan kaukolämpöverkon rakentamiseen Saturannan asuntoalueelle. Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Aineeton käyttöomaisuus 6609 Kaavoitus Menot Netto yhteensä Periojantien pohjoispuolen asemakaavoituksen jatkaminen. Tehdään rakennusjärjestykseen liittyviä rakennuspaikka- ja luontoselvityksiä. Suunnitelmavuosia varaudutaan kaavamuutoksiin. Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto yhteensä Investoinnit yhteensä Meno Tulot Netto yhteensä

37 5 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. RAHOITUSOSA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 1,2 1,3 Kassan riittävyys, pv 11,2 14,9 Asukasluku

38 Tulorahoituksen riittävyys TP11 TP12 TP13 TA14 TA15 Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate 5.1 Rahoitusosan tavoitteet ja tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Tavoitteena toiminnan ja investointien rahoituksessa tulee olla, että investoinnit rahoitetaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Investointien omarahoitustavoitteen toteutuminen on osoitettavissa rahoitusosan Toiminnan ja investointien rahavirran kertymän avulla. Kertymän kehitystä tarkastellaan vuosittain lähtien talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden Toiminnan ja investointien rahavirrasta, johon lisätään tai josta vähennetään arvioidut vuosittaiset rahavirrat. Suunnittelukauden lopussa kertymän tulisi olla vähintään 0 tai positiivinen. tällöin tavoite rahoittaa investoinnit omarahoituksella toteutuisi viiden vuoden tarkastelujaksolla. Jos mainittuihin vuosiin sisältyy määrältään poikkeuksellisia satunnaisia tuloja tai menoja taikka tavanomaista suurempia investointeja, on kertymäkautta perusteltua pidentää. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat varainhoitovuoden lopussa/ Kassasta maksut varainhoitovuonna. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tavoitearvona voidaan pitää päivän kassan riittävyyttä. 38

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot