OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta ja uudelta K-sarjan osakkeelta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( OKO tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa merkittäväksi enintään kappaletta uusia A-sarjan osakkeita ( Uudet A-Osakkeet ) ja enintään kappaletta uusia K- sarjan osakkeita ( Uudet K-Osakkeet ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa Uudet Osakkeet ) 7,20 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ( Osakeanti ). Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi. Mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota muiden sijoittajien merkittäväksi Yhtiön johtokunnan päätöksen mukaisesti. Osakeanti on osa rahoitusjärjestelyjä, joilla OKO rahoittaa Pohjola-Yhtymä Oyj:n ( Pohjola ) osakkeiden hankinnan. Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) Yhtiön omistajaluetteloon merkittyjen Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että osakkeenomistaja voi merkitä yhdellä (1) Yhtiön A-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden A-Osakkeen ja yhdellä (1) Yhtiön K-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden K-Osakkeen ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus samanaikaisesti merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( Toissijainen Uusien A- Osakkeiden Merkintäoikeus ja yhdessä Ensisijaisen Merkintäoikeuden kanssa Merkintäoikeudet ). Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan merkitä kaikkia Uusia Osakkeita, merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön johtokunnan päättämien tahojen merkittäväksi jäljempänä tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) tarkemmin kuvatulla tavalla. Uusien Osakkeiden merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella alkaa kello 9.30 ja päättyy kello Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä mainituissa tilanteissa. Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, tulee merkitä Yhtiön johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti mennessä. Osuuspankkikeskus Osk ( OPK ), jonka Yhtiön päivättyyn omistajaluetteloon merkitty omistus vastaa 38,36 prosenttia OKOn osakkeista ja 55,64 prosenttia OKOn äänistä, on ilmoittanut käyttävänsä Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaan Uusien K-Osakkeiden osalta sekä merkitsevänsä kaikki muut Uudet K-Osakkeet yhdessä OP-ryhmään kuuluvien jäsenosuuspankkien ( Jäsenosuuspankit ) kanssa. OPK:n ja Jäsenosuuspankkien A-sarjan osakkeita ja/tai Uusiin A-Osakkeisiin oikeuttavia Merkintäoikeuksia on tarkoitus myydä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle ( Suomi-yhtiö ) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ( Ilmarinen ). Suomi-yhtiö ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet aikovansa kumpikin hankkia noin 10 prosentin osuuden OKOn osakkeista Osakeannin jälkeen laskettuna. OPK:n osuus OKOn äänimäärästä säilyy yli 50 prosenttina järjestelyjen jälkeenkin. Merkintätakauksen antaja (kuten jäljempänä on määritelty) on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Uusille A-Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) Päälistalla kaupankäyntitunnuksella OKOAS. Yhtiön A-sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 13,06 euroa. Uusien A-Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Päälistalla arviolta ja välisenä aikana kaupankäyntitunnuksella OKOASU0105. Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) eikä minkään sen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Merkintäoikeuksia saatetaan luovuttaa ja Uusia Osakkeita saatetaan tarjota ja myydä (i) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ( Qualified Institutional Buyers ) Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (ii) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Lisätietoja tietyistä muista Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myyntiä koskevista rajoituksista on annettu kohdassa Osakeannin järjestäminen. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Järjestäjä ja Merkintätakauksen antaja Järjestäjä

2 Jokaisen Uusien Osakkeiden hankkimista harkitsevan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa sijoittaja ostaa, tarjoaa tai myy Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka pitää hallussa tai levittää tätä Listalleottoesitettä, ja saada vaadittava suostumus, hyväksyntä tai lupa Uusien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien ostamiseen, tarjoamiseen tai myyntiin sen valtion voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, jonka lainsäädännön alainen sijoittaja on tai jossa osto, tarjous tai myynti toteutetaan. Yhtiöllä tai Järjestäjillä ei kenelläkään ole mitään vastuuta näiden velvollisuuksien noudattamisesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 136/250/2005, ja Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 135/250/2005. Listalleottoesite on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tämä Listalleottoesite on saatavilla viimeistään alkaen Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Jäsenosuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista konttoreiden aukioloaikoina. Listalleottoesite on saatavilla myös Yhtiön Internet-sivuilla (www.op.fi tai viimeistään alkaen. Huomautuksia sijoittajille Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö, OKO ja OKO-konserni viittaavat OKOon ja sen tytäryhtiöihin konsernitasolla, lukuun ottamatta kohtia, joiden osalta asiayhteyden perusteella on selvää, että käytetty termi viittaa emoyhtiö OKOon tai tiettyyn tytäryhtiöön taikka ainoastaan johonkin liiketoimintaan. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin tai osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin OKOn osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tässä Listalleottoesitteessä Uudet Osakkeet, Uudet A-Osakkeet tai Uudet K-Osakkeet sisältävät soveltuvin osin viittauksen myös Merkintäoikeuksiin. Viittaukset Pohjolaan viittaavat soveltuvin osin Pohjolaan ja sen konserniin. Tässä Listalleottoesitteessä termi OP-ryhmä viittaa nykymuotoiseen osuuspankkien yhteenliittymään, jota on tarkemmin kuvattu kohdassa Tietoja OP-ryhmästä ja Osuuspankkikeskuksesta. Termi Jäsenosuuspankki viittaa OP-ryhmään kuuluviin osuuspankkeihin, joita tämän Listalleottoesitteen päivämääränä on yhteensä 238. Termi Jäsenluottolaitokset viittaa OKOon, Okopankki Oyj:öön, OP-Kotipankki Oyj:öön, OP-Asuntoluottopankki Oyj:öön sekä Jäsenosuuspankkeihin yhdessä. Yhtiö on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakeannin yhteydessä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Uusien Osakkeiden ostamista tai merkitsemistä. Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Listalleottoesitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Uusiin Osakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetty Pohjolaa koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Pohjolan julkistamiin vuosikertomuksiin ja osavuosikatsauksiin niiltä tilikausilta, joista tässä Listalleottoesitteessä on annettu tietoja sekä muuhun Pohjolan julkistamaan tietoon. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Järjestäjien hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, tai sellaiselle henkilölle, jonka osalta tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Uusien Osakkeiden ja/tai Merkintäoikeuksien tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämän Listalleottoesitteen perusteella Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä listalleottoesitettä tai tämän Listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Uusia Osakkeita ei tarjota eikä Merkintäoikeuksia voi käyttää Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näissä valtioissa asuvien sijoittajien toimesta. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 6 YLEISTÄ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ:STÄ... 6 OKON OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET... 7 POHJOLAN HANKINNAN TAUSTA, STRATEGIA SEKÄ HANKINNAN RAHOITUS... 7 RISKITEKIJÖITÄ... 8 KESKEISIÄ OKON LIIKETOIMINTAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA RISKITEKIJÄT OKO-KONSERNIN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ YRITYSKAUPPOIHIN JA STRATEGIAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ERÄITÄ ERITYISESTI VAKUUTUSTOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖ, YHTIÖN JOHTOKUNNAN JÄSENET JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ HUOMAUTUKSIA OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE TIETOJA OKOSTA YLEISTÄ LIIKETOIMINNASTA STRATEGIA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KUVAUS MARKKINAT JA KILPAILU INVESTOINNIT HISTORIA JA KEHITYS ORGANISAATIORAKENNE VAKUUTUKSET KIINTEISTÖT IMMATERIAALIOIKEUDET OIKEUDENKÄYNNIT HALLINNOLLISET MENETTELYT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET TIETOJA OP-RYHMÄSTÄ JA OSUUSPANKKIKESKUKSESTA OP-RYHMÄÄ JA OPK:TA KOSKEVAT TIEDOT OP-RYHMÄN YHTEISVASTUU OSUUSPANKKILAIN MUKAAN OP-RYHMÄN RAKENNE TOIMIALA JA PÄÄMARKKINAT OP-RYHMÄN HALLINTO OSAKKAAT JA PÄÄOMISTAJAT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET OIKEUDENKÄYNNIT RISKINKANTOKYKY JA VAKAVARAISUUS RISKIENHALLINTA OP-RYHMÄSSÄ

4 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA OKON LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA TULOSENNUSTEET VAKAVARAISUUSARVIO IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN VAKAVARAISUUSUUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN TAUSTAA LIIKETOIMINNAN TULOKSEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN KEHITYKSEN KUVAAMISELLE61 TAMMI-KESÄKUU 2005 VERRATTUNA TAMMI-KESÄKUU TILIKAUSI 2004 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2003 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI RAHAVIRTALASKELMAT OSINGONJAKO RAHOITUKSEN LÄHTEET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET AJALTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET ALKAEN RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT YLEISTÄ HALLINTONEUVOSTO TARKASTUSVALIOKUNTA JOHTOKUNTA TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ ETURISTIRIIDAT JOHDON PALKKIOT JOHDON OMISTUKSET KANNUSTINOHJELMAT PALVELUSOPIMUKSET TILINTARKASTAJAT HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ TYÖNTEKIJÄT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ERÄITÄ MUITA SEIKKOJA LÄHIPIIRILIIKETOIMET POHJOLAN HANKINTA POHJOLAN ENEMMISTÖOSUUDEN HANKINTA JA JULKINEN OSTOTARJOUS LOPUISTA POHJOLAN OSAKKEISTA KAUPAN RAHOITUS POHJOLAN HANKINNAN JÄLKEEN SUUNNITELLUT JÄRJESTELYTOIMENPITEET STRATEGISET PERUSTEET MUITA SEIKKOJA ERÄITÄ TIETOJA POHJOLASTA

5 OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN YHTEENVETO SÄÄNTELYSTÄ YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISIÄ TIETOJA YHTIÖSTÄ TIEDOT OSAKKEISTA OPTIO-OHJELMA JOHTOKUNNALLE ANNETTU VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN HISTORIALLINEN KEHITYS OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA MUITA SEIKKOJA OIKEUDELLISIA SEIKKOJA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT OKOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT...F-1 PRO FORMA -TIETOJA...F-111 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT...F-119 LIITTEET LIITE A... A-1 POHJOLAN TALOUDELLISIA TIETOJA LIITE B...B-1 OKON IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE C... C-1 POHJOLAN IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE D... D-1 OKON YHTIÖJÄRJESTYS LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAMALLA LIITETTY AINEISTO 5

6 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Listalleottoesitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Osakeantiin osallistumista ja Uusiin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena, eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Listalleottoesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. Yleistä OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:stä OKO on liikepankki ja OP-ryhmän keskusrahalaitos. OKO harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ( /1607, muutoksineen, Luottolaitoslaki ) tarkoitettua liikepankkitoimintaa sekä tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ( /579, muutoksineen) mukaisia sijoitus- ja säilytyspalveluita. Muun liiketoiminnan lisäksi OKO toimii OP-ryhmän keskusrahalaitoksena sekä vastaa OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja ryhmän kansainvälisestä palvelukyvystä. OKOn erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää ja tukea Jäsenosuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. OKO kuuluu OP-ryhmään, joka muodostuu 238 Jäsenosuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OPK:sta tytäryhtiöineen. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö OPK ja Jäsenluottolaitokset ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OKO on OPK:n tytäryhtiöistä merkittävin. OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Palvelukyky ulkomailla perustuu ensisijaisesti pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin merkittävien rahoituslaitosten kanssa. OKOlla on myös edustustot Pietarissa ja Tallinnassa. Lisäksi OKO on käynnistänyt Corporate Finance -toiminnan Moskovassa. OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta, Investointipankkitoiminta, Vähittäispankkitoiminta 1 sekä Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta. OKOlla on myös konsernihallinnollisia toimintoja. Yhtiö on OKO-konsernin emoyhtiö. OKOn kolme tärkeintä tytäryhtiötä ovat Opstock Oy, Okopankki Oyj 2 ja OKO Venture Capital Oy. OKO on Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen luottolaitos. OKOn toimintaa valvoo myös OPK osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ( /1504, muutoksineen, Osuuspankkilaki ) nojalla. OKOn A-sarjan osake on noteerattu vuodesta 1989 lähtien Helsingin Pörssissä. OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. OKO ilmoitti samassa yhteydessä aikomuksestaan tehdä julkinen ostotarjous lopuista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista. Lisäksi OKO on kasvattanut omistustaan Pohjolassa tehdyn kaupan jälkeen hankkimalla Helsingin Pörssin kautta noin 6,8 prosentin omistusosuutta vastaavan määrän Pohjolan osakkeita. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Pohjolan hankintaan liittyvien järjestelyjen jälkeen tarkoituksena on, että OKO-konserniin muodostetaan uusi Vahinkovakuutus-liiketoiminta-alue ja että Pohjolan tietyt toiminnot (kuten Pohjolan varallisuudenhoitotoiminnot) yhdistetään OKOn vastaaviin toimintoihin. OKOn johtokunnan marraskuussa 2004 vahvistaman strategian keskeiset tavoitteet ovat OKOn pääoman tuoton parantaminen ja markkina-aseman vahvistaminen eri liiketoiminta-alueilla. OKO haluaa olla yritys- ja yhteisöasiakkailleen pitkäaikainen, asiantunteva ja monipuolisia palveluja tarjoava kumppani. OKO on asettanut missiokseen tuottaa taloudellista lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Mission toteuttamiseksi OKO hakee asiakkaan etujen mukaista ratkaisua kaikissa tilanteissa toimien tehokkaasti ja huolehtien hintakilpailukyvystään. Lähivuosien aikana OKO tulee lisäksi keskittymään Pohjolan hankinnan jälkeisiin haltuunottotoimenpiteisiin, hankinnasta tavoiteltujen synergiaetujen 1 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 2 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 6

7 täysimääräiseen saavuttamiseen ja vahinkovakuutusliiketoiminnan kannattavuuteen. OKOn strategisena tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla. OKOn osakepääoma ja tarjottavat osakkeet OKOn osakepääoma on ennen Osakeantia ,17 euroa jakaantuen täysin maksettuun osakkeeseen ( A-sarjan osaketta ja K-sarjan osaketta). Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,10 euroa (ei tarkka arvo). Osakeannissa OKO tarjoaa Uusia Osakkeita ensisijaisesti nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että kukin Yhtiön A-sarjan ja/tai K-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon, voi merkitä yhdellä OKOn A-sarjan osakkeella yhden Uuden A-Osakkeen ja yhdellä OKOn K-sarjan osakkeella yhden Uuden K-Osakkeen. A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt edellä mainitun merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella. Uusien A-Osakkeiden merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. Nyt järjestettävän Osakeannin yhteydessä Yhtiön osakepääoma voi nousta korotuksen johdosta enintään eurolla (ei tarkka arvo). Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Uusien A-Osakkeiden ja Uusien K- Osakkeiden merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä on noin 725 miljoonaa euroa. Osakeannin kansainvälinen järjestäjä J.P. Morgan Securities Ltd. ( Merkintätakauksen antaja ) on antanut Osakeannille merkintätakauksen lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Pohjolan hankinnan tausta, strategia sekä hankinnan rahoitus Pohjolan hankinnan tausta ja tavoitteet OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. Osakekohtainen kauppahinta oli 13,35 euroa, eli osakkeista maksettiin yhteensä noin 1,2 miljardin euron käteishinta. Kaupan edellytyksenä on se, että tarvittavat viranomaishyväksynnät saadaan. OKO on ilmoittanut aloittavansa julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista 13,35 euron käteishintaan osakkeelta. Ostotarjouksen pääasiallisina ehtoina ovat tarvittavien viranomaishyväksymisten saanti sekä se, että Pohjolassa tai sen liiketoiminnassa ei tapahdu olennaisia haitallisia muutoksia. Pohjolan koko osakekannan arvoksi on laskettu noin miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Pohjolan hankinta edistää ja vahvistaa OP-ryhmän strategista tavoitetta nousta johtavaksi finanssiryhmäksi Suomessa. Pohjolan hankinnan seurauksena OKOn liiketoiminta laajenee vahinkovakuutustoimintaan, ja Pohjolan tietyt toiminnot (kuten varallisuudenhoitotoiminnot) tullaan yhdistämään OKOn vastaaviin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Pohjolan hankinta luo edellytykset sille, että OKO voi tarjota kattavamman tuote- ja palveluvalikoiman pankki- ja sijoituspalveluista vahinkovakuutuksiin ja OKOn pankki- ja sijoituspalvelutoiminta sekä vahinkovakuutus muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Pohjolan hankinnan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja sekä OKOlle että OP-ryhmälle. Tuottosynergiat arvioidaan saavutettaviksi täysimääräisenä viidessä vuodessa ja kulusynergiat 2-4 vuodessa. OKOn osuudeksi tuottosynergioista on arvioitu 17 miljoonaa euroa ja kulusynergioista arviolta 35 miljoonaa euroa. Pohjolan hankinnan rahoitus OKO aikoo rahoittaa Pohjolan hankinnan Osakeannilla, omaisuuserien myynnillä, velkarahoituksella ja sisäisillä likvideillä varoilla. Omaisuuserien myynti sisältää vähittäispankkitoimintaa harjoittavan Okopankki Oyj:n myynnin OPK:lle 325 miljoonan euron käteishintaan tehdyn ehdollisen sopimuksen mukaisesti. Hankinnan rahoittamiseksi OKO laskee liikkeeseen Tier I -ehtoisen pääomalainan sekä niin sanotun ylemmän Tier II -ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Suomi-yhtiö on sitoutunut merkitsemään Tier I -lainan kokonaisuudessaan markkinahintaan. OKO aikoo hoitaa loppuosan kaupan rahoituksesta laskemalla liikkeeseen maturiteetiltaan eripituisia joukkovelkakirjalainoja markkinahintaan osana Yhtiön muuta varainhankintaa sekä käyttämällä sisäisiä likvidejä varoja. 7

8 Rahoituksen elementit ovat pääpiirteissään seuraavat: Milj. (noin) Osakeanti 725 Tier I -ehtoinen pääomalaina 100 Tier II -ehtoinen joukkovelkakirjalaina 150 Joukkovelkakirjalainat, sisäiset likvidit varat 775 Okopankki Oyj:n myynti 325 Yhteensä Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Pohjolan hankinnan rahoittamiseen. OKOn maksettavaksi tulee johdon arvion mukaan Osakeannin järjestämiseen liittyviä kuluja OKO-konsernin ulkopuolelle yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly yllä esitettyyn taulukkoon. Riskitekijöitä OKO-konsernin toimintaan liittyviä riskitekijöitä OKOn toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja ulkomailla, korkojen ja osakekurssien epävakaus, muutokset valuuttakursseissa ja kilpailutilanne. OKOn luottosalkusta mahdollisesti realisoituvien arvonalentumisten arviointi on vaikeaa. Se riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi yleisestä taloudellisesta tilanteesta, asiakkaiden ja vastapuolten luottoluokitusten muutoksista, asiakkaiden luotonhoidosta tai maksukyvyn muutoksista, rakenteellisista ja teknologian muutoksista eri toimialoilla sekä ulkoisista tekijöistä, kuten lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamista vaatimuksista. Luottoriski on pankin merkittävin riski. OKOa koskevia olennaisimpia markkinariskejä ovat korko-, valuutta- ja osakeriskit. Muutokset korkotasossa, tuottokäyrissä ja luottoriskimarginaaleissa voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat ulkomaan valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvoon sekä OKOn tuottoihin ja voivat vaikuttaa valuuttakaupankäynnistä saataviin tuloihin. Rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi aiheuttaa muutoksia OKOn sijoitusten ja kaupankäyntivarastojen arvoissa ja omaisuudenhoidon tuottamissa tuloissa. OKO on OP-ryhmän keskuspankkina vastuussa koko OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Maksuvalmiusriskin toteutuminen voisi johtua esimerkiksi markkinoiden likviditeetin vähenemisestä, OKOn luottokelpoisuuden heikkenemisestä tai siitä, että OKO ei pystyisi ylläpitämään riittävää maksuvalmiutta. OKOn luottokelpoisuusluokitukset voivat muuttua Osakeannin ja/tai Pohjolan hankinnan seurauksena. OKOn pääomarakenne ja vakavaraisuussuhde voivat vaikuttaa OKOn luottoluokituksiin sekä varainhankinnan saatavuuteen ja kustannuksiin. OKOn toimintaan liittyvät operatiiviset riskit ja niiden aiheuttamat tappiot voivat aiheutua puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, petoksesta, työntekijöiden tekemistä virheistä, transaktioiden huolellisen dokumentoinnin puutteesta, puutteesta noudattaa sääntelystä johtuvia vaatimuksia ja liiketoiminta-alalla noudatettavia sääntöjä, laitteistovioista tai toimintahäiriöistä OKOn omissa, OKOn toimittajien tai yhteistyökumppaneiden tai muissa ulkoisissa järjestelmissä sekä luonnonkatastrofeista. Rahoituspalvelumarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuna kaikilla OKOn liiketoiminta-aloilla, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osuuspankkilain mukaisesti OPK ja sen Jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa niistä selvitystilassa olevan keskusyhteisön tai Jäsenluottolaitosten veloista, joita ei saada suoritetuiksi selvitystilassa olevan yhteisön varoista. Mikäli Jäsenluottolaitokset tai OPK eivät kykenisi selviytymään veloistaan ja sitoumuksistaan, OKO yhdessä muiden Jäsenluottolaitosten kanssa voisi olla velvollinen suorittamaan lisämaksuja sanottujen velvoitteiden kattamiseksi. Tällä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin ja strategiaan liittyviä riskejä Pohjolan hankintaan ja hankinnan toteuttamiseen liittyy useita riskejä, kuten strategisia riskejä, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä riskejä sekä muita riskejä. Pohjolan hankinnan kautta OKO-konsernin liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan ja erityisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan, mihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä. 8

9 Mikäli tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisessa ilmenee ongelmia, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehty kauppa voi peruuntua ja Pohjolan hankinta jäädä toteutumatta, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. OKO odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, operatiivisia ja taloudellisia hyötyjä ja kustannussäästöjä, mutta arviot ovat alustavia. Pohjolan hankinnan onnistunut toteuttaminen riippuu erityisesti Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoitellut kustannussäästöt ja synergiaedut omistusoikeuden saavuttamisen jälkeen. OKOn Pohjolasta tekemät arviot ja oletukset perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Mikäli Pohjolan hankinta ei toteudu suunnitelmien mukaisesti tai OKO epäonnistuu Pohjolan integroinnin toteuttamisessa tai hankinnasta odotettujen hyötyjen saavuttamisessa, se voi vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä luottoluokituksiin. Jotta OKO säilyisi kilpailukykyisenä ja kykenisi toteuttamaan strategiaansa, sen on palkattava ja pidettävä palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä OKOn kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen OKOn kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta ja joiden menetyksellä voi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkitoiminnasta. Vähittäispankkitoiminnan myynnin seurauksena OKO-konsernin taseesta poistuu hajautunut, pääasiassa kotitalouksien asuntoluotoista muodostunut luottokanta ja kotitalouksien talletusvarainhankinta. Vähittäispankin myynnin seurauksena luottosalkun osuus OKO-konsernin taseesta laskee ja luottosalkku on aikaisempaa keskittyneempi yritysrahoitukseen. Samalla varainhankinnassa raha- ja pääomamarkkinoilta tapahtuvan varainhankinnan osuus kasvaa. Nämä muutokset saattavat osaltaan voimistaa suhdannevaihtelujen heijastumista OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö saattaa Pohjolan hankinnan lisäksi myös jatkossa harkita strategisia hankintoja ja yhteistyöjärjestelyjä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että hankinnat ja niiden toteutus onnistuisivat odotusten mukaisesti. Yhtiö ei voi taata, että sen integraatiota ja synergioita koskevat odotukset toteutuvat. Lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyviä riskejä OKO toimii voimakkaasti säännellyllä toimialalla, ja sen toimintaa säätelee laaja valvonta- ja sääntelyjärjestelmä (mukaan lukien erityisesti sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa). Tietyt OKOn päätökset edellyttävät myös viranomaisten etukäteen antamaa hyväksyntää tai viranomaisille tehtyä ilmoitusta. Viranomaiset voivat kyseenalaistaa OKOn toiminnan soveltuvien säännösten mukaisesti yhden tai useamman säännöksen osalta. Mikäli OKOn todettaisiin rikkoneen säännöksiä tai laiminlyöneen niiden noudattamista, seurauksena voisi olla esimerkiksi sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU-tasolla ja kansainvälisesti, eikä uudistusten tai niiden täytäntöönpanon vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Vireillä oleva vakavaraisuusuudistus (niin sanottu Basel II) voi myös asettaa OKOlle uusia pääomavaatimuksia. Yhtiölle saattaisi aiheutua olennaisia haitallisia seuraamuksia siitä, että sopimusperusteiset velvoitteet eivät olisi aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai ne pantaisiin täytäntöön OKOlle haitallisella tavalla tai mikäli ilmenisi, että OKOn toiminnalle olennaiset immateriaalioikeudet tai järjestelmät eivät välttämättä olisi asianmukaisesti suojattu tai käyttökunnossa. Veroriski liittyy verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka OKO käyttää huomattavasti voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOon, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. Erot konsernitilinpäätöksissä pakollisena sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) ilmaisutapojen ja laskentaperiaatteiden välillä saattavat johtaa siihen, että sijoitusta harkitsevat saavat olettamaansa vähemmän tietoa tai tieto poikkeaa odotuksista. Sijoitusta harkitsevien tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen ymmärtääkseen suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n väliset erot. 9

10 Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä Pohjolan tullessa osaksi OKO-konsernia OKO-konsernin liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös vakuutusliiketoiminnan erityisriskit. Vakuutustoimiala on erittäin kilpailtu, ja Pohjola tulee jatkossakin kohtaamaan kilpailua kotimaisten ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden taholta. Vakuutusliiketoiminta ja erityisesti vahinkovakuutusala ovat syklisiä. Perinteisesti vakuutusyhtiöiden tulos on vaihdellut merkittävästi epävakaiden ja arvaamattomien, usein vakuutusyhtiöiden suoran kontrollin ulkopuolella olevien seikkojen takia. Osakeantiin liittyviä riskejä Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta tavalla, joka antaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua Osakeantiin sen ehtojen mukaisesti. Merkintäaika Osakeannissa alkaa ja päättyy Päättymispäivä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin voi käyttää Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden. Kaikki merkintäajan päättyessä merkitsemättömät Ensisijaiset Merkintäoikeudet ja Toissijaiset Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Kaupankäynti Ensisijaisilla Merkintäoikeuksilla päättyy Osakeannille on annettu osittainen merkintätakaus, ja Osakeantiin liittyvässä järjestämissopimuksessa ( Järjestämissopimus ) on sovittu tietyistä tavanomaisista ehdoista, mukaan lukien tiettyjen Yhtiön antamien vakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Mikäli yksi tai useampi Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, sopimus voi päättyä, minkä seurauksena Yhtiön Osakeannista keräämät varat voisivat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 725 miljoonan euron. Tämän seurauksena Yhtiö ei välttämättä kykene hoitamaan Osakeannilla tavoiteltuja rahoitustoimenpiteitä suunnitellulla tavalla. Uudet A-Osakkeet ja Ensisijaiset Merkintäoikeudet listataan Helsingin Pörssissä. Uusien A-Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa olla altis merkittäville vaihteluille ja volatiliteetille. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa vaihdella johtuen markkinoiden reaktioista Osakeantiin, Uusiin A-Osakkeisiin tai Ensisijaisiin Merkintäoikeuksiin tai muista seikoista ja tapahtumista mukaan lukien Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat seikat sekä mahdolliset muutokset Yhtiön liiketuloksessa ja liiketoiminnan kehityksessä. Osakemarkkinoilla voi ajoittain tapahtua merkittäviä hinta- ja muita muutoksia, jotka eivät liity Yhtiön toiminnan tuloksiin tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi OKOn liiketoiminta, tulokset ja tulevaisuudennäkymät voivat ajoittain alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Uusien A-Osakkeiden markkinahinnan laskuun alle Osakeannin mukaisen merkintähinnan. Keskeisiä OKOn liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset kolmelta viime tilikaudelta, joista viimeisin päättyi , on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta samoin kuin sitä koskevat vertailuluvut päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu IFRS:n mukaisesti. Lisäksi vertailutarkoituksessa tilikaudelta 2004 on esitetty tilintarkastamattomia, IFRS-standardin mukaisesti laskettuja vertailulukuja. Suomalainen tilinpäätöskäytäntö eroaa eräin merkittävin osin IFRS-säännöksistä. Katso Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema IFRS-raportointiin siirtyminen ja Liite B: OKOn IFRSsiirtymätiedot. Tunnusluvuissa ei ole otettu huomioon Pohjolaa tai sen hankinnan vaikutuksia. 10

11 Tunnuslukuja IFRS tilintarkastamaton IFRS tilintarkastamaton IFRS tilintarkastamaton FAS tilintarkastettu FAS tilintarkastettu FAS tilintarkastettu Tulos ennen veroja, milj. *) Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,9 13,9 13,9 18,5 10,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,69 0,76 0,69 0,66 0,92 0,50 Tuotot yhteensä, milj Kulujen osuus tuotoista, % Taseen loppusumma, mrd. 17,6 15,1 16,5 16,4 14,8 12,7 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. **) 10,7 9,3 10,0 9,9 8,8 8,0 Luottokanta, mrd. 9,1 8,0 8,7 8,7 7,4 6,7 Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Arvonalentumisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Asiakasvarat, mrd. ***) 15,1 11,1 13,3 13,5 10,4 8,0 Vakavaraisuussuhde, % **) 11,0 11,0 11,0 10,8 11,0 11,1 Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % **) 7,8 8,0 7,6 7,1 7,0 7,0 Tulos/osake (EPS), 0,58 0,58 1,10 1,05 1,33 0,67 Tulos/osake (EPS) laimennettu, 0,57 0,56 1,07 1,02 1,29 0,64 Oma pääoma/osake, 7,93 7,73 7,91 7,51 7,62 6,78 Osinko/osake, 0,52 1,09 0,37 Osinko/tulos (osinkosuhde), % Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,1 12,2 5,2 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Henkilömäärä (keskimäärin) *) Tulos ennen veroja -termiä vastaa vuosina termi liikevoitto. **) Laskettu Rahoitustarkastuksen määräysten 106.6, ja mukaisesti. ***) Asiakasvarat = talletukset ja omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat. Tunnuslukujen laskentakaavat tilintarkastamattomina kausina 1-6/2005 ja 1-6/2004 sekä tilintarkastamattomana vertailukautena 2004 (IFRS) ja vuosina (FAS) Oman pääoman tuotto (ROE), % FAS: Liikevoitto/-tappio verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) IFRS: Vuositasoiseksi muutettu voitto x 100 Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto (ROA), % FAS: Liikevoitto/-tappio verot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) IFRS: Vuositasoiseksi muutettu voitto x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) Kulujen osuus tuotoista, % FAS: Palkkiokulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut x 100 Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 11

12 IFRS: Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut x 100 Korkokate + palkkiotuottojen ja -kulujen netto + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Tulos/osake (EPS) FAS: Liikevoitto/-tappio -/+ vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta - verot Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana IFRS: Kauden voitto/tappio oikaistuna vähemmistön osuudella tilikauden tuloksesta Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana Tulos/osake (EPS) laimennettu FAS: Nimittäjä on osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana plus se määrä osakkeita, joka saadaan, mikäli kaikki optiot vaihdetaan osakkeiksi. Summasta vähennetään kaikkien optioiden vaihdolla saatavien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen merkintähinnalla ja jaettuna osakkeen tilikauden keskikurssilla. IFRS: Nimittäjä on osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana plus se määrä osakkeita, joka saadaan, mikäli kaikki optiot vaihdetaan osakkeiksi. Summasta vähennetään kaikkien optioiden vaihdolla saatavien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen merkintähinnalla ja jaettuna osakkeen katsauskauden keskikurssilla. Oma pääoma/osake FAS: Oma pääoma sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä tilikauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä IFRS: Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta katsauskauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100 Osakekohtainen tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi Tämän Listalleottoesitteen jaksossa Pro forma -tietoja on kyseisessä jaksossa mainituin varaumin ja oletuksin esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa tilintarkastamattomia tiivistettyjä pro forma -konsernitilinpäätöstietoja. Katso myös Tilintarkastajien lausunnot. 12

13 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Mikäli riskin toteutuminen johtaisi OKOn osakekurssin laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita OKOn toimintaan vaikuttavia riskejä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei parhaillaan tiedosteta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi olla olennainen epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. OKO-konsernin toimintaan liittyviä riskitekijöitä Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne OKOn toiminnan tuloksiin vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja ulkomailla, korkotasojen sekä osake- ja valuuttakurssien epävakaus sekä kilpailutilanne. Julkisen talouden, yleisen hintatason, ansiotason ja työllisyyden kehitys sekä yritysten investointihalukkuuden ja kotitalouksien säästämisasteen kehitys ovat esimerkkejä taloudellisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan volyymi- ja tuloskehitykseen sekä taloudelliseen asemaan. Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen Suomessa tai kansainvälisesti voisi vaikuttaa epäedullisesti OKOn liiketoiminnan kannattavuuteen ja Yhtiön taloudelliseen asemaan. Yleisen taloudellisen tilan heikkeneminen johtaisi todennäköisesti kasvaviin luottotappioihin, sillä OKOn asiakkailla olisi vaikeuksia suoriutua maksuvelvoitteistaan. Lisäksi lainojen kysyntä heikkenisi, mikä vaikuttaisi epäedullisesti OKOn korkokatteeseen. Talouden laskusuunta voisi johtaa myös laskeviin palkkiotuottoihin. Myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden likviditeetti, osake- ja valuuttakurssien, hyödykehintojen ja korkojen taso ja näiden volatiliteetti, inflaatio sekä luottojen saatavuus ja hinta ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa asiakkaiden aktiivisuuteen. Korkotason olennaiset muutokset voisivat vaikuttaa epäedullisesti OKOn taseeseen merkittyjen ja taseen ulkopuolisten varojen arvoihin ja nostaa riskiä siitä, että suurempi lukumäärä OKOn asiakkaista ei pystyisi vastaamaan velvoitteistaan. Kasvava volatiliteetti voi myös aiheuttaa tappioita kaupankäyntivarastoissa. Markkinoiden laskusuhdanne todennäköisesti johtaisi OKOn asiakkailleen toteuttamien liiketoimien volyymin laskuun ja siten aiheuttaisi palkkioista ja provisioista saatavien tulojen alenemisen. Esimerkiksi korkeampi kotimainen tai ulkomainen korkotaso tai laskusuhdanne arvopaperimarkkinoilla voisi vaikuttaa omaisuudenhoidossa olevien varojen ja omaisuudenhoidosta saatavien palkkioiden määrään. Asiakkaiden maksukäyttäytyminen ja luottokelpoisuus OKOn luottosalkusta mahdollisesti realisoituvien arvonalentumisten arviointi on vaikeaa. Se riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi yleisestä taloudellisesta tilanteesta, asiakkaiden ja vastapuolten luottoluokitusten muutoksista, asiakkaiden luotonhoidosta ja maksukyvystä, rakenteellisista ja teknologian muutoksista eri toimialoilla sekä ulkoisista tekijöistä, kuten lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamista vaatimuksista. Luottoriski on pankin merkittävin riski. Asiakaskohtainen luottoriski on pyritty hinnoittelemaan luottomarginaaleihin, ja riskiä on pyritty pienentämään vakuuksien ja kovenanttien avulla. Luottoriskin arviointiin ja hinnoitteluun sekä vakuuksien realisointiarvoon ja realisointiaikaan liittyy kuitenkin epävarmuutta, minkä vuoksi luottosalkusta mahdollisesti realisoituvat arvonalennukset voisivat heikentää OKOn liiketoiminnan kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Ei voi olla varmuutta siitä, että arvonalentumisia koskevat arviot heijastavat tosiasiallisten arvonalentumisien määrää niiden toteutuessa. Mikäli tehdyt arviot osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Raha-, valuutta- ja pääomamarkkinoiden hinta- ja kurssikehitys OKOa koskevia olennaisimpia markkinariskejä ovat korko-, valuutta- ja osakeriskit. Muutokset korkotasossa, tuottokäyrässä ja luottoriskimarginaaleissa voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat ulkomaan valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvoon sekä OKOn tuottoihin ja voivat vaikuttaa valuuttakaupankäynnistä saataviin tuloihin. Rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi aiheuttaa muutoksia OKOn sijoitusten ja kaupankäyntivarastojen arvoissa ja omaisuudenhoidon tuottamissa tuloissa. OKO noudattaa johtokunnan vahvistamia markkinariskien hallinnan periaatteita ja riskipolitiikkaa, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei OKO-konsernille synny sen riskinkantokykyyn nähden liian suuria markkinariskejä. Taloudellisten tai markkinaolosuhteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia OKOn liiketoimintaan ja sen tuloksiin on kuitenkin vaikea ennustaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi vaikuttaa OKOn eläkemaksujen määrään. Mikäli rahoitusmarkkinat 13

14 kehittyvät vastoin odotuksia ja/tai tehdyt arviot tai ennusteet osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Maksuvalmius ja varainhankinta OKO on OP-ryhmän keskuspankkina vastuussa koko OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Maksuvalmiusriski tarkoittaa riskiä siitä, ettei OKO kykenisi täyttämään maksuvelvoitteitaan niiden erääntyessä sekä uudelleen rahoittamaan erääntyviä velkoja ja täyttämään sitoumuksensa toimia luotonantajana. Riskin toteutuminen voisi johtua esimerkiksi markkinoiden likviditeetin vähenemisestä, OKOn luottokelpoisuuden heikkenemisestä tai siitä, että OKO ei pystyisi ylläpitämään riittävää maksuvalmiutta. OKOn luottokelpoisuusluokitukset voivat muuttua Osakeannin ja/tai Pohjolan hankinnan seurauksena. OKOn maksuvalmiuden kiristyminen tai luottokelpoisuusluokituksen merkittävä heikkeneminen voivat vaikuttaa epäedullisesti OKOn varainhankinnan saatavuuteen ja hintaan ja sitä kautta heikentää OKOn tulosta ja taloudellista asemaa. Operatiiviseen toimintaan liittyviä riskitekijöitä OKOn liiketoiminnot edellyttävät kykyä käsitellä suuria määriä transaktioita tehokkaasti ja huolellisesti. Operatiiviset riskit ja niiden aiheuttamat tappiot voivat aiheutua puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, petoksesta, työntekijöiden tekemistä virheistä, transaktioiden huolellisen dokumentoinnin puutteesta, puutteesta noudattaa sääntelystä johtuvia vaatimuksia ja liiketoiminta-alalla noudatettavia sääntöjä, laitteistovioista tai toimintahäiriöistä OKOn omissa, OKOn toimittajien tai yhteistyökumppaneiden taikka muissa ulkoisissa järjestelmissä sekä luonnonkatastrofeista. Vaikka OKO noudattaa riskienhallintaa koskevia ohjeita sekä toteuttaa tappioita lieventäviä toimenpiteitä, minkä lisäksi tehokkaiden menetelmien kehittämiseen ja henkilökunnan koulutukseen on varattu huomattavasti voimavaroja, ei voi olla ehdotonta varmuutta siitä, että nämä toimenpiteet olisivat riittäviä Yhtiön operatiivisten riskien hallinnassa. Kilpailu Rahoituspalvelumarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Markkinoilla kilpailevat sekä vakiintuneet toimijat että markkinoille tuleva uusien toimijoiden joukko. Toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuna kaikilla OKOn liiketoiminta-aloilla, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Vakavaraisuus OKOn täytyy kulloinkin soveltuvien säännösten mukaisesti täyttää sen toimintaa koskevat vakavaraisuusvaatimukset, mikä on myös sen toimiluvan edellytys. OKOn pääomarakenne ja vakavaraisuussuhde voivat vaikuttaa OKOn luottoluokituksiin sekä varainhankinnan saatavuuteen ja kustannuksiin. Riittävän vahvan riskinkantokyvyn puuttuminen saattaisi rajoittaa OKOn kasvua ja strategisia mahdollisuuksia. Merkittävät, odottamattomat tappiot voisivat aiheuttaa tilanteen, jolloin OKO ei kykenisi säilyttämään haluttua pääomarakennetta. Jäsenluottolaitosten yhteisvastuuseen liittyviä riskitekijöitä Osuuspankkilain mukaisesti OPK ja sen Jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa niistä selvitystilassa olevan keskusyhteisön tai Jäsenluottolaitosten veloista, joita ei saada suoritetuksi selvitystilassa olevan yhteisön varoista. Jos Jäsenluottolaitoksen omat varat vähenevät tappioiden vuoksi niin alhaisiksi, että laissa määritellyt selvitystilan edellytykset täyttyvät, OPK:lla on oikeus periä Jäsenluottolaitoksiltaan ylimääräisiä maksuja viimeksi vahvistettujen taseiden yhteenlaskettujen loppusummien perusteella. Sääntelyä on selvitetty kohdassa Yhteenveto sääntelystä ja riskienhallintaa OP-ryhmässä on kuvattu jaksossa Tietoja OP-ryhmästä ja Osuuspankkikeskuksesta Riskienhallinta OPryhmässä. Mikäli Jäsenluottolaitokset tai OPK eivät kykenisi selviytymään veloistaan ja sitoumuksistaan, OKO voisi olla yhdessä muiden Jäsenluottolaitosten kanssa velvollinen suorittamaan lisämaksuja sanottujen velvoitteiden kattamiseksi. Tällä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin ja strategiaan liittyviä riskejä OKO saattaa Pohjolan hankinnan lisäksi myös jatkossa harkita strategisia hankintoja ja yhteistyöjärjestelyjä. Ei voi olla varmuutta siitä, että OKO onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että hankinnat ja niiden implementointi toteutuisivat odotusten mukaisesti. Hankkeita arvioidessaan OKO joutuu perustamaan liiketoimintaa, kannattavuutta ja muita kysymyksiä koskevat arvionsa epätarkkaan ja epätäydelliseen tietoon sekä oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. OKO ei voi taata, että sen integraatiota ja synergioita koskevat odotukset toteutuvat. 14

15 Pohjolan hankintaan liittyviä riskejä OKO on julkistanut aikomuksensa hankkia kaikki Pohjolan osakkeet (katso Pohjolan hankinta ). Hankintaan ja sen toteuttamiseen liittyy useita riskejä, kuten strategisia riskejä, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä riskejä sekä muita tarkemmin jäljempänä kuvattuja riskejä. Pohjolan hankinnan kautta OKO-konsernin liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan ja erityisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan, mihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä (katso Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä ). Pohjolan hankinnan ehtoihin liittyviä riskejä Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehdyn Pohjolan osakkeiden hankintaa koskevan sopimuksen loppuunsaattamisen sekä Pohjolan osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen toteuttamisen eräänä edellytyksenä on se, että asianomaiset viranomaiset antavat hankintaan tarvittavat hyväksynnät. Viranomaiset voivat pyrkiä asettamaan tarvittavan hyväksynnän ehtona OKOon tai Pohjolaan kohdistuvia toimenpiteitä. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä voisivat olla OKOn tai Pohjolan toimintaan kohdistuvat rajoitukset tai velvoite luopua jostakin liiketoiminnan osasta. Tällaisten ehtojen asettaminen voisi vaarantaa hankinnalla tavoiteltujen hyötyjen toteutumisen tai vähentää niitä. Lisäksi niillä voi olla negatiivinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisessa ilmenisi ongelmia, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehty kauppa voi peruuntua ja Pohjolan hankinta jäädä toteutumatta, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Katso myös Tietoja OKOsta Merkittävät sopimukset ja Pohjolan hankinta. Julkisen ostotarjouksen edellytyksenä on myös se, että Pohjolan toimintaan liittyen ei ilmene olennaista haitallista muutosta ennen tarjousajan päättymistä. OKOn tavoitteena on myös hankkia kaikki Pohjolan osakkeet. Mikäli OKOn julkinen ostotarjous tai sitä seuraava lunastustarjous eivät toteutuisi odotusten mukaisesti, sillä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli OKO ei pystyisi toteuttamaan Pohjolan osakkeiden hankintaa suunnitelmien mukaisesti, se voi vaikuttaa OKOn Pohjolaan liittyviin suunnitelmiin ja niiden suunniteltuun aikatauluun, minkä lisäksi hankinnalla tavoiteltujen synergia- ja muiden hyötyjen toteutuminen voi lykkääntyä tai vähentyä taikka ne voivat jäädä kokonaan toteutumatta. Tällä voisi olla haitallinen vaikutus OKOn toimintaan, liiketoiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Pohjolan hankintaan liittyy myös riski siitä, että suunniteltu rahoitus osoittautuu riittämättömäksi (suunnitellusta rahoituksesta katso Pohjolan hankinta ). Hankinta rahoitetaan Osakeannin ja omaisuuserien myynnin lisäksi velkarahoituksella ja sisäisillä likvideillä varoilla. On mahdollista, että velkarahoitusta ei saada kokonaan kerättyä tai suunniteltu rahoitus olisi muuten riittämätön. Mikäli OKOlla ei ole käytössään riittäviä varoja Pohjolan hankinnan rahoittamiseen, sillä voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Pohjolan hankinnalla on olennainen merkitys myös OKOn vakavaraisuudelle. Mikäli Pohjolan hankinnan rahoitus ei toteudu suunnitellusti tai Osakeannin suuruus osoittautuu riittämättömäksi vakavaraisuuden kannalta, sillä voi olla negatiivinen vaikutus OKOn vakavaraisuuteen. Pohjolan hankinnan toteuttamiseen ja arvioituihin synergiaetuihin liittyviä riskejä OKO odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, operatiivisia ja taloudellisia hyötyjä ja kustannussäästöjä, mutta arviot ovat alustavia. Pohjolan hankinnan onnistunut toteuttaminen riippuu erityisesti Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoitellut kustannussäästöt ja synergiaedut omistusoikeuden saavuttamisen jälkeen. OKOn Pohjolasta tekemät arviot ja oletukset perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Ei ole varmuutta, saavutetaanko odotettuja hyötyjä ja kustannussäästöjä täysimääräisesti tai lainkaan taikka arvioidussa aikataulussa tai että tehdyt arviot ja oletukset eivät osoittautuisi virheellisiksi tai epätarkoiksi. Ei ole myöskään varmuutta siitä, etteivätkö uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannusarviot saattaisi ylittyä. Mikäli ostettujen varojen arvo tai liiketoiminnan tuloksentekokyky osoittautuvat kaupantekohetkellä arvioituja pienemmiksi, siitä voi aiheutua OKOlle arvonalennuskirjauksia, jotka heikentäisivät OKOn tulosta ja taloudellista asemaa. Pohjolan integroiminen OKOon ja suunniteltujen järjestelytoimenpiteiden onnistunut toteuttaminen voi epäonnistua osittain tai kokonaan taikka niiden tavoiteltu aikataulu voi viivästyä. Yhteistyösuhteita tai niiden jatkumista koskevat odotukset voivat jäädä toteutumatta osittain tai kokonaan suunnitelmien mukaisesti, ja niiden päättymisestä voisi aiheutua kielteisiä seuraamuksia Yhtiölle. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että avainhenkilöt jatkavat toimintaansa hankinnan jälkeen liiketoimintojen onnistuneen yhdistämisen edellyttämällä tavalla. OKOn ja Pohjolan tuotteiden jakelukanavien integrointiin, myyntihenkilöstön osaamiseen ja myyntipalkkioiden tasoon voi myös liittyä epävarmuutta, millä voi olla vaikutuksia OKOn toimintaan ja tulokseen. Pohjolan hankinta laajentaa OKOn liiketoimintaa ja lisää myös OKOn taseen kokoa, minkä johdosta OKOlle koituu haasteita hallita yrityskaupasta seuraava kasvu. Mikäli Pohjolan hankinta ei toteudu suunnitelmien mukaisesti tai OKO epäonnistuisi Pohjolan integroinnin toteuttamisessa taikka hankinnasta odotettujen hyötyjen saavuttamisessa, se voi vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä luottoluokituksiin. 15

16 Pohjolaa koskevan tiedon perustuminen ainoastaan julkistettuun tietoon Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetty Pohjolaa koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Pohjolan julkistamaan tietoon, mukaan lukien vuosikertomukset ja tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsaus päättyneeltä osavuosikatsauskaudelta. Tämä tieto voi osoittautua riittämättömäksi tai virheelliseksi, minkä seurauksena tässä Listalleottoesitteessä esitetty yhdistelty tieto OKOsta ja Pohjolasta, Pohjolasta esitetty kuvaus tai Pohjolan integroinnin vaikutuksia koskeva kuvaus voi olla riittämätön tai virheellinen. Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta Jotta OKO säilyisi kilpailukykyisenä ja kykenisi toteuttamaan strategiaansa, sen on palkattava ja pidettävä palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä OKOn kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen OKOn kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Jatkossa OKOn liiketoiminnan sekä Pohjolan yhdistämisen myönteinen kehitys tulevat riippumaan siitä, että avainhenkilöt sekä OKOssa että Pohjolassa pysyvät Yhtiön palveluksessa. Lisäksi OKO on riippuvainen johtoon kuuluvista avainhenkilöistä, jotka tulevat myös vastaamaan hankintaan liittyvän integraation toteuttamisesta sekä liiketoiminnan strategisten kehityssuuntien luomisesta. Jos nykyistä henkilöstöä menetetään tai OKO ei onnistu tarvittavan henkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Vähittäispankkitoiminnan myynnin vaikutus riskiasemaan Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkitoiminnasta (katso Pohjolan hankinta ).Vähittäispankkitoiminnan myynnin seurauksena OKO-konsernin taseesta poistuu hajautunut, pääasiassa kotitalouksien asuntoluotoista muodostunut luottokanta ja kotitalouksien talletusvarainhankinta. Vähittäispankin myynnin seurauksena luottosalkun osuus OKO-konsernin taseesta laskee ja luottosalkku on aikaisempaa keskittyneempi yritysrahoitukseen. Samalla varainhankinnassa raha- ja pääomamarkkinoilta tapahtuvan varainhankinnan osuus kasvaa. Nämä saattavat osaltaan voimistaa suhdannevaihtelujen heijastumista OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyviä riskejä Sääntelyyn liittyviä riskejä ja oikeudellisia riskejä OKO toimii voimakkaasti säännellyllä toimialalla ja sen toimintaa koskee laaja valvonta- ja sääntelyjärjestelmä (mukaan lukien erityisesti sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa). Tietyt OKOn päätökset edellyttävät myös viranomaisten etukäteen antamaa hyväksyntää tai viranomaisille tehtyä ilmoitusta. OKOn on täytettävä muun muassa vähimmäispääomaa ja vakavaraisuutta, taloudellisten tietojen ja aseman raportointia ja vastuita sekä voitonjakoa koskevan sääntelyn sekä yhteenliittymää koskevien säännösten vaatimukset. Sovellettavien säännösten soveltajana tai toimeenpanijana voi toimia yksi tai useampi viranomainen. Viranomaiset voivat kyseenalaistaa OKOn toiminnan soveltuvien säännösten mukaisesti yhden tai useamman säännöksen osalta. Mikäli OKOn todettaisiin rikkoneen säännöksiä tai laiminlyöneen niiden noudattamista, seurauksena voi olla esimerkiksi sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. OKO saattaa myös joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingosta, joka on aiheutunut Yhtiön toiminnasta. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU-tasolla ja kansainvälisesti, eikä uudistusten tai niiden implementoinnin vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Vireillä oleva vakavaraisuusuudistus (niin sanottu Basel II) voi myös asettaa OKOlle uusia pääomavaatimuksia. Muita alueita, joihin muutokset voisivat vaikuttaa ovat muun muassa: rahatalous, korkotaso ja muut keskuspankkien ja sääntelyviranomaisten menettelytavat; yleiset muutokset hallituksen noudattamassa tai sääntelyä koskevassa politiikassa, mikä voi merkittävästi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin tietyillä markkinoilla, joilla OKO toimii; yleiset muutokset sääntelyn asettamissa vaatimuksissa, esimerkiksi vakavaraisuussäännöissä; kilpailu- ja hintaympäristöä koskevat muutokset; ja tilinpäätösympäristöä koskevat muutokset. 16

17 Yhtiölle saattaisi aiheutua olennaisia haitallisia seuraamuksia siitä, että sopimusperusteiset velvoitteet eivät olisi aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai ne pantaisiin täytäntöön OKOlle haitallisella tavalla taikka mikäli ilmenisi, että OKOn toiminnalle olennaiset immateriaalioikeudet tai järjestelmät eivät välttämättä olisi asianmukaisesti suojattuja tai käyttökunnossa. Lisäksi Yhtiön toimintaan liittyvän lainsäädännön, muiden säännösten tai viranomaisten menettelytapojen muutokset tai tuomioistuinten päätökset saattaisivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä osakekurssiin. Kirjanpito Erot konsernitilinpäätöksissä pakollisena sovellettavan IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön ilmaisutapojen ja laskentaperiaatteiden välillä saattavat johtaa siihen, että sijoitusta harkitsevat saavat olettamaansa vähemmän tietoa tai tieto poikkeaa odotuksista. Yhtiö laatii alkaen IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen. OKOn konsernitilinpäätöstä ei enää lukien laadita suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, eivätkä sijoitusta harkitsevat välttämättä tunne OKOn (tai Pohjolan) tuloksen esitystapaa uuden tilinpäätöskäytännön mukaisella tavalla. Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset vuodelta 2005 on laadittu IFRS:n mukaisesti. Sijoitusta harkitsevien tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen ymmärtääkseen suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n väliset erot. Veroriskejä Veroriski liittyy verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka OKO käyttää huomattavasti voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOon, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä Pohjolan hankintaan liittyviä riskitekijöitä on kuvattu ylempänä tässä jaksossa. Pohjolan tullessa osaksi OKO-konsernia OKO-konsernin toimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös vakuutusliiketoiminnan erityisriskit. Vakuutustoiminta on kattavasti säännelty toimiala Pohjolan nykyinen liiketoiminta on kattavasti säännelty. Esimerkkejä säännellyistä seikoista ovat: vakuutusyhtiön tai sen määräysvallan omaavan yhtiön hankinta tai luovutus; vakuutushakemusten hyväksyminen tai käsittely; sijoitusten laatua ja määrää koskevat rajoitukset; vakuutusten peruuttamista tai uusimista koskevat rajoitukset; oikeus vetäytyä markkinoilta tai päättää sopimukset asiamiesten kanssa; vakuutuksenantajaa ja asiamiehiä koskevat luvat; ja vakuutusyhtiön ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden väliset liiketoimet. Lisäksi viranomaiset suorittavat ajoittain vakuutusyhtiöiden talouteen ja toimintaan liittyviä tarkastuksia. Sääntely on pääosin tarkoitettu vakuutuksenottajien eikä osakkeenomistajien suojaksi. Ei ole varmuutta siitä, että nykyistä vakuutusalaa koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä ei kiristettäisi tulevaisuudessa tai että uusia rajoittavia lakeja ei annettaisi, minkä vuoksi ei ole mahdollista ennustaa soveltuvien lakien ja määräysten mahdollisia vaikutuksia. Voimakas kilpailu voi vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan ja sen tuloksiin Vakuutustoimiala on erittäin kilpailtu, ja Pohjola tulee jatkossakin kohtaamaan kilpailua kotimaisten ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden taholta. Kilpailua yhtiöiden välillä mitataan usean tekijän perusteella, mukaan lukien esimerkiksi luottoluokitukset, taloudellinen vahvuus, maine, palvelut vakuutuksenottajille ja asiamiehille, tuotekehitys (mukaan lukien hyvitetyt korot ja laskutetut vakuutusmaksut) ja provisiot. Kilpailutilanteen muutoksilla saattaa olla olennainen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan ja toiminnan tuloksiin. 17

18 Epäsuotuisilla arvopaperimarkkinoiden olosuhteilla voi olla epäedullinen vaikutus Pohjolan sijoituksiin Pohjolan toiminnan tulokset ovat osittain riippuvaisia sen sijoitusten tuotosta. Tietyt riskit, kuten maksujen laiminlyönnistä aiheutuva tappio sekä korkotason ja yleisten markkinatekijöiden muutoksista aiheutuva hintojen volatiliteetti, liittyvät olennaisesti kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Korkotason nousu alentaa kiinteäkorkoisten arvopapereiden hintaa, ja korkotason nousun aikana tehdyt myynnit voivat tuottaa tappioita. Jos korkotaso laskee, kiinteäkorkoisista arvopapereista tulevaisuudessa saatavat uudelleensijoitustuotot laskevat. Osakekurssien ja kiinteistöjen hintojen lasku ja muutokset valuuttakursseissa voivat laskea Pohjolan sijoitusten arvoa ja niiden tuottoa. Vakuutusliiketoiminta on herkkä suhdannevaihteluille Vakuutusliiketoiminta ja erityisesti vahinkovakuutusala ovat syklisiä. Perinteisesti vakuutusyhtiöiden tulos on vaihdellut merkittävästi epävakaiden ja arvaamattomien seikkojen johdosta, jotka usein ovat vakuutusyhtiöiden suoran kontrollin ulkopuolella. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa: hintakilpailu ja hinnoittelumekanismit; luonnonkatastrofien tai ihmisen toiminnasta aiheutuvien katastrofien yleisyys ja vakavuus; kysynnän taso; yleinen taloudellinen tilanne; ja muutokset lainsäädännössä, soveltamiskäytännössä ja tulkinnoissa. Mahdollisilla suhdannevaihteluiden vaikutuksilla voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Sekä ihmisen toiminnasta johtuvat katastrofit että luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa suuria tappioita Yksittäinen katastrofi tai useat katastrofitapahtumat voivat aiheuttaa suuria tappioita ja niillä voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Esimerkkejä mahdollisista luonnonkatastrofeista ovat muun muassa myrskyt, hurrikaanit, maanjäristykset, tornadot, tulvat, muut ankarat sääolosuhteet ja tulipalot. Katastrofien yleisyyttä ja vakavuutta on mahdotonta arvioida etukäteen. Pohjolaan vaikuttavat myös ihmisen toiminnasta johtuvat katastrofit, joilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus sen liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan ja joiden yleisyys ja vakavuus voivat jatkossa lisääntyä. Ihmisen toiminnasta johtuvien katastrofien tai luonnonkatastrofien perusteella tehdyt korvausvaatimukset voivat aiheuttaa huomattavaa kausikohtaista vaihtelua Pohjolan taloudellisessa tuloksessa ja vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä Pohjolan mahdollisuuksiin laajentaa liiketoimintaansa. Vakuutettujen kiinteistöjen arvonnousu, maantieteellinen keskittyminen ja inflaatiovaikutukset voivat lisätä katastrofien johdosta tehtyjen korvausvaatimusten suuruutta. Vakuutusyhtiölle katastrofitapahtumista aiheutuvat tappiot määräytyvät sen asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen vakuutusmäärän, vahinkoa kärsineiden asiakkaiden lukumäärän sekä tapahtumien yleisyyden ja vakavuuden perusteella. Vakuutusyhtiö voi myös vahinkojen laadusta, korvausvaatimusten ja korvauspäätösten nopeudesta sekä kyseessä olevien vakuutussopimusten ehdoista riippuen joutua suorittamaan suuria maksuja lyhyessä ajassa. Pohjola voi tällaiset velvoitteensa täyttääkseen olla pakotettu realisoimaan sijoituksiaan nopeasti ja epäedullisissa markkinaolosuhteissa tai nostamaan varoja epäedullisilla kustannuksilla, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Jälleenvakuutusten avulla voidaan pyrkiä suojautumaan katastrofivahingoilta, mutta jälleenvakuutusten kattavuuteen, saatavuuteen ja hintaan voi liittyä riskejä, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka omin toimintatavoin ja -periaattein, jälleenvakuutuksin sekä riskinvalvontajärjestelmin voi pyrkiä suojautumaan katastrofivahingoilta, Pohjolan tekemät toimenpiteet eivät välttämättä ole riittäviä estämään tapahtumien epäedullista vaikutusta sen liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Terroristihyökkäykset tai uhat kansalliselle turvallisuudelle voivat vaikuttaa epäedullisesti Pohjolaan Terroristihyökkäysten uhka, uhka kansalliselle turvallisuudelle, sotilaalliset toimet ja poliittinen epävarmuus muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Lähi-idässä ovat vaikuttaneet ja voivat jatkossakin vaikuttaa olennaisen epäedullisesti yleiseen taloudelliseen, markkinoita koskevaan ja poliittiseen tilanteeseen. Tämä lisää myös monia vakuutusyhtiön 18

19 liiketoimintaan liittyviä riskejä. Yhtiö ei voi ennustaa terroristihyökkäysten, kansallista turvallisuutta koskevien uhkien, sotilaallisten toimien tai poliittisen epävarmuuden vaikutuksia Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Osakeantiin liittyviä riskejä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden päättyminen Merkintäaika Osakeannissa alkaa ja päättyy Päättymispäivä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin voi käyttää Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden. Kaikki merkintäajan päättyessä merkitsemättömät Ensisijaiset Merkintäoikeudet ja Toissijaiset Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Kaupankäynti Ensisijaisilla Merkintäoikeuksilla päättyy Laimennusvaikutus Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta tavalla, joka antaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua Osakeantiin sen ehtojen mukaisesti. Siltä osin kuin nykyinen osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan merkitä Uusia Osakkeita omistuksensa mukaisessa suhteessa, osakkeenomistajan suhteellinen omistusosuus ja äänivalta Yhtiössä laimenee. Merkinnän sitovuus Osakeannissa tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Osakeannin ehdoissa nimenomaisesti todetuissa tilanteissa. Järjestämissopimukseen liittyvät ehdot Osakeannille on annettu osittainen merkintätakaus, ja Osakeantiin liittyvään Järjestämissopimukseen sisältyy tiettyjä tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien tiettyjen Yhtiön antamien sopimusvakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Katso myös Osakeannin järjestäminen. Mikäli yksi tai useampi Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, sopimus voi päättyä, minkä seurauksena OKOn Osakeannista keräämät varat voisivat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 725 miljoonan euron. Tämän seurauksena OKO ei välttämättä kykene hoitamaan Osakeannilla tavoiteltuja rahoitustoimenpiteitä suunnitellulla tavalla (katso myös Pohjolan hankinta ja Osakeannin järjestäminen ). Ylimerkintätilanne Mikäli Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tarjolla olevien Uusien A-Osakkeiden lukumäärän, eikä osakkeenomistaja saa kaikkia Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään Uusia A-Osakkeita, palautettaville varoille ei suoriteta korkoa. Katso Osakeannin ehdot ja Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille. Uusien Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien volatiliteetti Uudet A-Osakkeet ja Ensisijaiset Merkintäoikeudet listataan Helsingin Pörssissä. Uusien A-Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa olla altis merkittäville vaihteluille ja volatiliteetille. On epävarmaa, kehittyykö Ensisijaisille Merkintäoikeuksille hyvin toimivat ja likvidit markkinat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin alkamisen jälkeen. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa vaihdella johtuen markkinoiden reaktioista Osakeantiin, Uusiin A-Osakkeisiin tai Ensisijaisiin Merkintäoikeuksiin tai muista seikoista ja tapahtumista mukaan lukien Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat seikat sekä mahdolliset muutokset Yhtiön liiketuloksessa ja liiketoiminnan kehityksessä. Osakemarkkinoilla voi ajoittain tapahtua merkittäviä hinta- ja muita muutoksia, jotka eivät liity Yhtiön toiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi OKOn liiketoiminta, tulokset ja tulevaisuudennäkymät voivat ajoittain alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Uusien A-Osakkeiden markkinahinnan laskuun alle Osakeannin mukaisen merkintähinnan. Tarjouksessa merkittyjä Uusia A-Osakkeita ei voi myydä ennen niihin liittyvän kaupankäynnin alkamista Helsingin Pörssissä. Muiden kuin Suomessa asuvien osakkeenomistajien mahdollisuus käyttää Merkintäoikeuksiaan Muut kuin Suomessa asuvat Yhtiön osakkeenomistajat (mukaan lukien yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat) eivät välttämättä voi osallistua Osakeantiin tai käyttää Uusiin A-Osakkeisiin liittyviä merkintäoikeuksia mahdollisissa tulevissa 19

20 anneissa, ellei kyseisiä arvopapereita ole sovellettavan lainsäädännön mukaisesti rekisteröity taikka ellei heidän käytettävissään ole poikkeusta sovellettavan lainsäädännön mukaisista vaatimuksista. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Uusia Osakkeita ei tarjota eikä Ensisijaista Merkintäoikeutta ja Toissijaista Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeutta voi käyttää Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näissä valtioissa asuvien sijoittajien toimesta. OKO on pyytänyt Opstock Oy:tä ohjeistamaan tilinhoitajayhteisöjä olemaan hyväksymättä sellaisten osakkeenomistajien merkintöjä, joilla ei ole oikeutta käyttää Ensisijaista Merkintäoikeutta tai Toissijaista Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeutta. 20

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj on tänään vastaanottanut oheisen tiedotteen muutoksista yhtiön omistussuhteissa: Osuuspankkikeskus

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan

[Pohjolan logo] [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( Tarjouksentekijä tai OKO ), joka on Suomen lain mukaan TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 TARJOUSASIAKIRJA 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n [OKOn logo] [OKOn logo] julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Toimitusjohtajan katsaus 4/2/2014 2 Hankinnat 2013 Ajankohta Kohde Velaton kauppahinta (milj. ) Velka (milj. ) Suunnatut annit (1000 osaketta) Asuntoja (kappaletta)

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN

POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN :n 1 (10) 2.6.2015 POHJOLAN OSAKEHISTORIA VUODESTA 1989 ALKAEN Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.3.2009 POHJOLA PANKKI OYJ

LISTALLEOTTOESITE 30.3.2009 POHJOLA PANKKI OYJ LISTALLEOTTOESITE 30.3.2009 POHJOLA PANKKI OYJ Osakeanti Enintään 91 179 502 A-sarjan osaketta ja enintään 25 021 013 K-sarjan osaketta Merkintähinta 2,65 euroa osakkeelta Pohjola Pankki Oyj ( Pohjola

Lisätiedot

Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006

Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 Leo Longlife Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2006 LEO LONGLIFE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 (IFRS) Leo Longlife Oyj:n tulos kaksinkertaistui ensimmäisellä

Lisätiedot

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta.

Kori 1 Kori 2 Kori 3 Ei liputusta. 1 (12) Liputusesimerkkejä Liputusvelvollisuus voi syntyä kolmessa eri korissa. Koriin 1 sisältyy olemassa oleva omistus- ja ääniosuus. Koriin 2 sisältyvät rahoitusvälineet, jotka oikeuttavat hankkimaan

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot