OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta ja uudelta K-sarjan osakkeelta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( OKO tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa merkittäväksi enintään kappaletta uusia A-sarjan osakkeita ( Uudet A-Osakkeet ) ja enintään kappaletta uusia K- sarjan osakkeita ( Uudet K-Osakkeet ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa Uudet Osakkeet ) 7,20 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ( Osakeanti ). Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi. Mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota muiden sijoittajien merkittäväksi Yhtiön johtokunnan päätöksen mukaisesti. Osakeanti on osa rahoitusjärjestelyjä, joilla OKO rahoittaa Pohjola-Yhtymä Oyj:n ( Pohjola ) osakkeiden hankinnan. Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) Yhtiön omistajaluetteloon merkittyjen Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että osakkeenomistaja voi merkitä yhdellä (1) Yhtiön A-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden A-Osakkeen ja yhdellä (1) Yhtiön K-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden K-Osakkeen ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus samanaikaisesti merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( Toissijainen Uusien A- Osakkeiden Merkintäoikeus ja yhdessä Ensisijaisen Merkintäoikeuden kanssa Merkintäoikeudet ). Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan merkitä kaikkia Uusia Osakkeita, merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön johtokunnan päättämien tahojen merkittäväksi jäljempänä tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) tarkemmin kuvatulla tavalla. Uusien Osakkeiden merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella alkaa kello 9.30 ja päättyy kello Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä mainituissa tilanteissa. Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, tulee merkitä Yhtiön johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti mennessä. Osuuspankkikeskus Osk ( OPK ), jonka Yhtiön päivättyyn omistajaluetteloon merkitty omistus vastaa 38,36 prosenttia OKOn osakkeista ja 55,64 prosenttia OKOn äänistä, on ilmoittanut käyttävänsä Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaan Uusien K-Osakkeiden osalta sekä merkitsevänsä kaikki muut Uudet K-Osakkeet yhdessä OP-ryhmään kuuluvien jäsenosuuspankkien ( Jäsenosuuspankit ) kanssa. OPK:n ja Jäsenosuuspankkien A-sarjan osakkeita ja/tai Uusiin A-Osakkeisiin oikeuttavia Merkintäoikeuksia on tarkoitus myydä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle ( Suomi-yhtiö ) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ( Ilmarinen ). Suomi-yhtiö ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet aikovansa kumpikin hankkia noin 10 prosentin osuuden OKOn osakkeista Osakeannin jälkeen laskettuna. OPK:n osuus OKOn äänimäärästä säilyy yli 50 prosenttina järjestelyjen jälkeenkin. Merkintätakauksen antaja (kuten jäljempänä on määritelty) on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Uusille A-Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) Päälistalla kaupankäyntitunnuksella OKOAS. Yhtiön A-sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 13,06 euroa. Uusien A-Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Päälistalla arviolta ja välisenä aikana kaupankäyntitunnuksella OKOASU0105. Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) eikä minkään sen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Merkintäoikeuksia saatetaan luovuttaa ja Uusia Osakkeita saatetaan tarjota ja myydä (i) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ( Qualified Institutional Buyers ) Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (ii) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Lisätietoja tietyistä muista Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myyntiä koskevista rajoituksista on annettu kohdassa Osakeannin järjestäminen. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Järjestäjä ja Merkintätakauksen antaja Järjestäjä

2 Jokaisen Uusien Osakkeiden hankkimista harkitsevan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa sijoittaja ostaa, tarjoaa tai myy Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka pitää hallussa tai levittää tätä Listalleottoesitettä, ja saada vaadittava suostumus, hyväksyntä tai lupa Uusien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien ostamiseen, tarjoamiseen tai myyntiin sen valtion voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, jonka lainsäädännön alainen sijoittaja on tai jossa osto, tarjous tai myynti toteutetaan. Yhtiöllä tai Järjestäjillä ei kenelläkään ole mitään vastuuta näiden velvollisuuksien noudattamisesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 136/250/2005, ja Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 135/250/2005. Listalleottoesite on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tämä Listalleottoesite on saatavilla viimeistään alkaen Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Jäsenosuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista konttoreiden aukioloaikoina. Listalleottoesite on saatavilla myös Yhtiön Internet-sivuilla (www.op.fi tai viimeistään alkaen. Huomautuksia sijoittajille Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö, OKO ja OKO-konserni viittaavat OKOon ja sen tytäryhtiöihin konsernitasolla, lukuun ottamatta kohtia, joiden osalta asiayhteyden perusteella on selvää, että käytetty termi viittaa emoyhtiö OKOon tai tiettyyn tytäryhtiöön taikka ainoastaan johonkin liiketoimintaan. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin tai osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin OKOn osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tässä Listalleottoesitteessä Uudet Osakkeet, Uudet A-Osakkeet tai Uudet K-Osakkeet sisältävät soveltuvin osin viittauksen myös Merkintäoikeuksiin. Viittaukset Pohjolaan viittaavat soveltuvin osin Pohjolaan ja sen konserniin. Tässä Listalleottoesitteessä termi OP-ryhmä viittaa nykymuotoiseen osuuspankkien yhteenliittymään, jota on tarkemmin kuvattu kohdassa Tietoja OP-ryhmästä ja Osuuspankkikeskuksesta. Termi Jäsenosuuspankki viittaa OP-ryhmään kuuluviin osuuspankkeihin, joita tämän Listalleottoesitteen päivämääränä on yhteensä 238. Termi Jäsenluottolaitokset viittaa OKOon, Okopankki Oyj:öön, OP-Kotipankki Oyj:öön, OP-Asuntoluottopankki Oyj:öön sekä Jäsenosuuspankkeihin yhdessä. Yhtiö on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakeannin yhteydessä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Uusien Osakkeiden ostamista tai merkitsemistä. Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Listalleottoesitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Uusiin Osakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetty Pohjolaa koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Pohjolan julkistamiin vuosikertomuksiin ja osavuosikatsauksiin niiltä tilikausilta, joista tässä Listalleottoesitteessä on annettu tietoja sekä muuhun Pohjolan julkistamaan tietoon. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Järjestäjien hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, tai sellaiselle henkilölle, jonka osalta tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Uusien Osakkeiden ja/tai Merkintäoikeuksien tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämän Listalleottoesitteen perusteella Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä listalleottoesitettä tai tämän Listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Uusia Osakkeita ei tarjota eikä Merkintäoikeuksia voi käyttää Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näissä valtioissa asuvien sijoittajien toimesta. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 6 YLEISTÄ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ:STÄ... 6 OKON OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET... 7 POHJOLAN HANKINNAN TAUSTA, STRATEGIA SEKÄ HANKINNAN RAHOITUS... 7 RISKITEKIJÖITÄ... 8 KESKEISIÄ OKON LIIKETOIMINTAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA RISKITEKIJÄT OKO-KONSERNIN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ YRITYSKAUPPOIHIN JA STRATEGIAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ERÄITÄ ERITYISESTI VAKUUTUSTOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖ, YHTIÖN JOHTOKUNNAN JÄSENET JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ HUOMAUTUKSIA OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE TIETOJA OKOSTA YLEISTÄ LIIKETOIMINNASTA STRATEGIA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KUVAUS MARKKINAT JA KILPAILU INVESTOINNIT HISTORIA JA KEHITYS ORGANISAATIORAKENNE VAKUUTUKSET KIINTEISTÖT IMMATERIAALIOIKEUDET OIKEUDENKÄYNNIT HALLINNOLLISET MENETTELYT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET TIETOJA OP-RYHMÄSTÄ JA OSUUSPANKKIKESKUKSESTA OP-RYHMÄÄ JA OPK:TA KOSKEVAT TIEDOT OP-RYHMÄN YHTEISVASTUU OSUUSPANKKILAIN MUKAAN OP-RYHMÄN RAKENNE TOIMIALA JA PÄÄMARKKINAT OP-RYHMÄN HALLINTO OSAKKAAT JA PÄÄOMISTAJAT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET OIKEUDENKÄYNNIT RISKINKANTOKYKY JA VAKAVARAISUUS RISKIENHALLINTA OP-RYHMÄSSÄ

4 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA OKON LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA TULOSENNUSTEET VAKAVARAISUUSARVIO IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN VAKAVARAISUUSUUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN TAUSTAA LIIKETOIMINNAN TULOKSEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN KEHITYKSEN KUVAAMISELLE61 TAMMI-KESÄKUU 2005 VERRATTUNA TAMMI-KESÄKUU TILIKAUSI 2004 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2003 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI RAHAVIRTALASKELMAT OSINGONJAKO RAHOITUKSEN LÄHTEET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET AJALTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET ALKAEN RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT YLEISTÄ HALLINTONEUVOSTO TARKASTUSVALIOKUNTA JOHTOKUNTA TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ ETURISTIRIIDAT JOHDON PALKKIOT JOHDON OMISTUKSET KANNUSTINOHJELMAT PALVELUSOPIMUKSET TILINTARKASTAJAT HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ TYÖNTEKIJÄT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ERÄITÄ MUITA SEIKKOJA LÄHIPIIRILIIKETOIMET POHJOLAN HANKINTA POHJOLAN ENEMMISTÖOSUUDEN HANKINTA JA JULKINEN OSTOTARJOUS LOPUISTA POHJOLAN OSAKKEISTA KAUPAN RAHOITUS POHJOLAN HANKINNAN JÄLKEEN SUUNNITELLUT JÄRJESTELYTOIMENPITEET STRATEGISET PERUSTEET MUITA SEIKKOJA ERÄITÄ TIETOJA POHJOLASTA

5 OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN YHTEENVETO SÄÄNTELYSTÄ YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISIÄ TIETOJA YHTIÖSTÄ TIEDOT OSAKKEISTA OPTIO-OHJELMA JOHTOKUNNALLE ANNETTU VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN HISTORIALLINEN KEHITYS OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA MUITA SEIKKOJA OIKEUDELLISIA SEIKKOJA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT OKOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT...F-1 PRO FORMA -TIETOJA...F-111 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT...F-119 LIITTEET LIITE A... A-1 POHJOLAN TALOUDELLISIA TIETOJA LIITE B...B-1 OKON IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE C... C-1 POHJOLAN IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE D... D-1 OKON YHTIÖJÄRJESTYS LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAMALLA LIITETTY AINEISTO 5

6 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Listalleottoesitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Osakeantiin osallistumista ja Uusiin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena, eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Listalleottoesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. Yleistä OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:stä OKO on liikepankki ja OP-ryhmän keskusrahalaitos. OKO harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ( /1607, muutoksineen, Luottolaitoslaki ) tarkoitettua liikepankkitoimintaa sekä tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ( /579, muutoksineen) mukaisia sijoitus- ja säilytyspalveluita. Muun liiketoiminnan lisäksi OKO toimii OP-ryhmän keskusrahalaitoksena sekä vastaa OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja ryhmän kansainvälisestä palvelukyvystä. OKOn erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää ja tukea Jäsenosuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. OKO kuuluu OP-ryhmään, joka muodostuu 238 Jäsenosuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OPK:sta tytäryhtiöineen. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö OPK ja Jäsenluottolaitokset ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OKO on OPK:n tytäryhtiöistä merkittävin. OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Palvelukyky ulkomailla perustuu ensisijaisesti pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin merkittävien rahoituslaitosten kanssa. OKOlla on myös edustustot Pietarissa ja Tallinnassa. Lisäksi OKO on käynnistänyt Corporate Finance -toiminnan Moskovassa. OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta, Investointipankkitoiminta, Vähittäispankkitoiminta 1 sekä Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta. OKOlla on myös konsernihallinnollisia toimintoja. Yhtiö on OKO-konsernin emoyhtiö. OKOn kolme tärkeintä tytäryhtiötä ovat Opstock Oy, Okopankki Oyj 2 ja OKO Venture Capital Oy. OKO on Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen luottolaitos. OKOn toimintaa valvoo myös OPK osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ( /1504, muutoksineen, Osuuspankkilaki ) nojalla. OKOn A-sarjan osake on noteerattu vuodesta 1989 lähtien Helsingin Pörssissä. OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. OKO ilmoitti samassa yhteydessä aikomuksestaan tehdä julkinen ostotarjous lopuista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista. Lisäksi OKO on kasvattanut omistustaan Pohjolassa tehdyn kaupan jälkeen hankkimalla Helsingin Pörssin kautta noin 6,8 prosentin omistusosuutta vastaavan määrän Pohjolan osakkeita. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Pohjolan hankintaan liittyvien järjestelyjen jälkeen tarkoituksena on, että OKO-konserniin muodostetaan uusi Vahinkovakuutus-liiketoiminta-alue ja että Pohjolan tietyt toiminnot (kuten Pohjolan varallisuudenhoitotoiminnot) yhdistetään OKOn vastaaviin toimintoihin. OKOn johtokunnan marraskuussa 2004 vahvistaman strategian keskeiset tavoitteet ovat OKOn pääoman tuoton parantaminen ja markkina-aseman vahvistaminen eri liiketoiminta-alueilla. OKO haluaa olla yritys- ja yhteisöasiakkailleen pitkäaikainen, asiantunteva ja monipuolisia palveluja tarjoava kumppani. OKO on asettanut missiokseen tuottaa taloudellista lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Mission toteuttamiseksi OKO hakee asiakkaan etujen mukaista ratkaisua kaikissa tilanteissa toimien tehokkaasti ja huolehtien hintakilpailukyvystään. Lähivuosien aikana OKO tulee lisäksi keskittymään Pohjolan hankinnan jälkeisiin haltuunottotoimenpiteisiin, hankinnasta tavoiteltujen synergiaetujen 1 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 2 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 6

7 täysimääräiseen saavuttamiseen ja vahinkovakuutusliiketoiminnan kannattavuuteen. OKOn strategisena tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla. OKOn osakepääoma ja tarjottavat osakkeet OKOn osakepääoma on ennen Osakeantia ,17 euroa jakaantuen täysin maksettuun osakkeeseen ( A-sarjan osaketta ja K-sarjan osaketta). Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,10 euroa (ei tarkka arvo). Osakeannissa OKO tarjoaa Uusia Osakkeita ensisijaisesti nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että kukin Yhtiön A-sarjan ja/tai K-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon, voi merkitä yhdellä OKOn A-sarjan osakkeella yhden Uuden A-Osakkeen ja yhdellä OKOn K-sarjan osakkeella yhden Uuden K-Osakkeen. A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt edellä mainitun merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella. Uusien A-Osakkeiden merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. Nyt järjestettävän Osakeannin yhteydessä Yhtiön osakepääoma voi nousta korotuksen johdosta enintään eurolla (ei tarkka arvo). Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Uusien A-Osakkeiden ja Uusien K- Osakkeiden merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä on noin 725 miljoonaa euroa. Osakeannin kansainvälinen järjestäjä J.P. Morgan Securities Ltd. ( Merkintätakauksen antaja ) on antanut Osakeannille merkintätakauksen lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Pohjolan hankinnan tausta, strategia sekä hankinnan rahoitus Pohjolan hankinnan tausta ja tavoitteet OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. Osakekohtainen kauppahinta oli 13,35 euroa, eli osakkeista maksettiin yhteensä noin 1,2 miljardin euron käteishinta. Kaupan edellytyksenä on se, että tarvittavat viranomaishyväksynnät saadaan. OKO on ilmoittanut aloittavansa julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista 13,35 euron käteishintaan osakkeelta. Ostotarjouksen pääasiallisina ehtoina ovat tarvittavien viranomaishyväksymisten saanti sekä se, että Pohjolassa tai sen liiketoiminnassa ei tapahdu olennaisia haitallisia muutoksia. Pohjolan koko osakekannan arvoksi on laskettu noin miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Pohjolan hankinta edistää ja vahvistaa OP-ryhmän strategista tavoitetta nousta johtavaksi finanssiryhmäksi Suomessa. Pohjolan hankinnan seurauksena OKOn liiketoiminta laajenee vahinkovakuutustoimintaan, ja Pohjolan tietyt toiminnot (kuten varallisuudenhoitotoiminnot) tullaan yhdistämään OKOn vastaaviin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Pohjolan hankinta luo edellytykset sille, että OKO voi tarjota kattavamman tuote- ja palveluvalikoiman pankki- ja sijoituspalveluista vahinkovakuutuksiin ja OKOn pankki- ja sijoituspalvelutoiminta sekä vahinkovakuutus muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Pohjolan hankinnan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja sekä OKOlle että OP-ryhmälle. Tuottosynergiat arvioidaan saavutettaviksi täysimääräisenä viidessä vuodessa ja kulusynergiat 2-4 vuodessa. OKOn osuudeksi tuottosynergioista on arvioitu 17 miljoonaa euroa ja kulusynergioista arviolta 35 miljoonaa euroa. Pohjolan hankinnan rahoitus OKO aikoo rahoittaa Pohjolan hankinnan Osakeannilla, omaisuuserien myynnillä, velkarahoituksella ja sisäisillä likvideillä varoilla. Omaisuuserien myynti sisältää vähittäispankkitoimintaa harjoittavan Okopankki Oyj:n myynnin OPK:lle 325 miljoonan euron käteishintaan tehdyn ehdollisen sopimuksen mukaisesti. Hankinnan rahoittamiseksi OKO laskee liikkeeseen Tier I -ehtoisen pääomalainan sekä niin sanotun ylemmän Tier II -ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Suomi-yhtiö on sitoutunut merkitsemään Tier I -lainan kokonaisuudessaan markkinahintaan. OKO aikoo hoitaa loppuosan kaupan rahoituksesta laskemalla liikkeeseen maturiteetiltaan eripituisia joukkovelkakirjalainoja markkinahintaan osana Yhtiön muuta varainhankintaa sekä käyttämällä sisäisiä likvidejä varoja. 7

8 Rahoituksen elementit ovat pääpiirteissään seuraavat: Milj. (noin) Osakeanti 725 Tier I -ehtoinen pääomalaina 100 Tier II -ehtoinen joukkovelkakirjalaina 150 Joukkovelkakirjalainat, sisäiset likvidit varat 775 Okopankki Oyj:n myynti 325 Yhteensä Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Pohjolan hankinnan rahoittamiseen. OKOn maksettavaksi tulee johdon arvion mukaan Osakeannin järjestämiseen liittyviä kuluja OKO-konsernin ulkopuolelle yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly yllä esitettyyn taulukkoon. Riskitekijöitä OKO-konsernin toimintaan liittyviä riskitekijöitä OKOn toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja ulkomailla, korkojen ja osakekurssien epävakaus, muutokset valuuttakursseissa ja kilpailutilanne. OKOn luottosalkusta mahdollisesti realisoituvien arvonalentumisten arviointi on vaikeaa. Se riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi yleisestä taloudellisesta tilanteesta, asiakkaiden ja vastapuolten luottoluokitusten muutoksista, asiakkaiden luotonhoidosta tai maksukyvyn muutoksista, rakenteellisista ja teknologian muutoksista eri toimialoilla sekä ulkoisista tekijöistä, kuten lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamista vaatimuksista. Luottoriski on pankin merkittävin riski. OKOa koskevia olennaisimpia markkinariskejä ovat korko-, valuutta- ja osakeriskit. Muutokset korkotasossa, tuottokäyrissä ja luottoriskimarginaaleissa voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat ulkomaan valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvoon sekä OKOn tuottoihin ja voivat vaikuttaa valuuttakaupankäynnistä saataviin tuloihin. Rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi aiheuttaa muutoksia OKOn sijoitusten ja kaupankäyntivarastojen arvoissa ja omaisuudenhoidon tuottamissa tuloissa. OKO on OP-ryhmän keskuspankkina vastuussa koko OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Maksuvalmiusriskin toteutuminen voisi johtua esimerkiksi markkinoiden likviditeetin vähenemisestä, OKOn luottokelpoisuuden heikkenemisestä tai siitä, että OKO ei pystyisi ylläpitämään riittävää maksuvalmiutta. OKOn luottokelpoisuusluokitukset voivat muuttua Osakeannin ja/tai Pohjolan hankinnan seurauksena. OKOn pääomarakenne ja vakavaraisuussuhde voivat vaikuttaa OKOn luottoluokituksiin sekä varainhankinnan saatavuuteen ja kustannuksiin. OKOn toimintaan liittyvät operatiiviset riskit ja niiden aiheuttamat tappiot voivat aiheutua puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, petoksesta, työntekijöiden tekemistä virheistä, transaktioiden huolellisen dokumentoinnin puutteesta, puutteesta noudattaa sääntelystä johtuvia vaatimuksia ja liiketoiminta-alalla noudatettavia sääntöjä, laitteistovioista tai toimintahäiriöistä OKOn omissa, OKOn toimittajien tai yhteistyökumppaneiden tai muissa ulkoisissa järjestelmissä sekä luonnonkatastrofeista. Rahoituspalvelumarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuna kaikilla OKOn liiketoiminta-aloilla, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osuuspankkilain mukaisesti OPK ja sen Jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa niistä selvitystilassa olevan keskusyhteisön tai Jäsenluottolaitosten veloista, joita ei saada suoritetuiksi selvitystilassa olevan yhteisön varoista. Mikäli Jäsenluottolaitokset tai OPK eivät kykenisi selviytymään veloistaan ja sitoumuksistaan, OKO yhdessä muiden Jäsenluottolaitosten kanssa voisi olla velvollinen suorittamaan lisämaksuja sanottujen velvoitteiden kattamiseksi. Tällä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin ja strategiaan liittyviä riskejä Pohjolan hankintaan ja hankinnan toteuttamiseen liittyy useita riskejä, kuten strategisia riskejä, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä riskejä sekä muita riskejä. Pohjolan hankinnan kautta OKO-konsernin liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan ja erityisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan, mihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä. 8

9 Mikäli tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisessa ilmenee ongelmia, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehty kauppa voi peruuntua ja Pohjolan hankinta jäädä toteutumatta, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. OKO odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, operatiivisia ja taloudellisia hyötyjä ja kustannussäästöjä, mutta arviot ovat alustavia. Pohjolan hankinnan onnistunut toteuttaminen riippuu erityisesti Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoitellut kustannussäästöt ja synergiaedut omistusoikeuden saavuttamisen jälkeen. OKOn Pohjolasta tekemät arviot ja oletukset perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Mikäli Pohjolan hankinta ei toteudu suunnitelmien mukaisesti tai OKO epäonnistuu Pohjolan integroinnin toteuttamisessa tai hankinnasta odotettujen hyötyjen saavuttamisessa, se voi vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä luottoluokituksiin. Jotta OKO säilyisi kilpailukykyisenä ja kykenisi toteuttamaan strategiaansa, sen on palkattava ja pidettävä palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä OKOn kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen OKOn kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta ja joiden menetyksellä voi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkitoiminnasta. Vähittäispankkitoiminnan myynnin seurauksena OKO-konsernin taseesta poistuu hajautunut, pääasiassa kotitalouksien asuntoluotoista muodostunut luottokanta ja kotitalouksien talletusvarainhankinta. Vähittäispankin myynnin seurauksena luottosalkun osuus OKO-konsernin taseesta laskee ja luottosalkku on aikaisempaa keskittyneempi yritysrahoitukseen. Samalla varainhankinnassa raha- ja pääomamarkkinoilta tapahtuvan varainhankinnan osuus kasvaa. Nämä muutokset saattavat osaltaan voimistaa suhdannevaihtelujen heijastumista OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö saattaa Pohjolan hankinnan lisäksi myös jatkossa harkita strategisia hankintoja ja yhteistyöjärjestelyjä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että hankinnat ja niiden toteutus onnistuisivat odotusten mukaisesti. Yhtiö ei voi taata, että sen integraatiota ja synergioita koskevat odotukset toteutuvat. Lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyviä riskejä OKO toimii voimakkaasti säännellyllä toimialalla, ja sen toimintaa säätelee laaja valvonta- ja sääntelyjärjestelmä (mukaan lukien erityisesti sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa). Tietyt OKOn päätökset edellyttävät myös viranomaisten etukäteen antamaa hyväksyntää tai viranomaisille tehtyä ilmoitusta. Viranomaiset voivat kyseenalaistaa OKOn toiminnan soveltuvien säännösten mukaisesti yhden tai useamman säännöksen osalta. Mikäli OKOn todettaisiin rikkoneen säännöksiä tai laiminlyöneen niiden noudattamista, seurauksena voisi olla esimerkiksi sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU-tasolla ja kansainvälisesti, eikä uudistusten tai niiden täytäntöönpanon vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Vireillä oleva vakavaraisuusuudistus (niin sanottu Basel II) voi myös asettaa OKOlle uusia pääomavaatimuksia. Yhtiölle saattaisi aiheutua olennaisia haitallisia seuraamuksia siitä, että sopimusperusteiset velvoitteet eivät olisi aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai ne pantaisiin täytäntöön OKOlle haitallisella tavalla tai mikäli ilmenisi, että OKOn toiminnalle olennaiset immateriaalioikeudet tai järjestelmät eivät välttämättä olisi asianmukaisesti suojattu tai käyttökunnossa. Veroriski liittyy verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka OKO käyttää huomattavasti voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOon, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. Erot konsernitilinpäätöksissä pakollisena sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) ilmaisutapojen ja laskentaperiaatteiden välillä saattavat johtaa siihen, että sijoitusta harkitsevat saavat olettamaansa vähemmän tietoa tai tieto poikkeaa odotuksista. Sijoitusta harkitsevien tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen ymmärtääkseen suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n väliset erot. 9

10 Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä Pohjolan tullessa osaksi OKO-konsernia OKO-konsernin liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös vakuutusliiketoiminnan erityisriskit. Vakuutustoimiala on erittäin kilpailtu, ja Pohjola tulee jatkossakin kohtaamaan kilpailua kotimaisten ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden taholta. Vakuutusliiketoiminta ja erityisesti vahinkovakuutusala ovat syklisiä. Perinteisesti vakuutusyhtiöiden tulos on vaihdellut merkittävästi epävakaiden ja arvaamattomien, usein vakuutusyhtiöiden suoran kontrollin ulkopuolella olevien seikkojen takia. Osakeantiin liittyviä riskejä Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta tavalla, joka antaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua Osakeantiin sen ehtojen mukaisesti. Merkintäaika Osakeannissa alkaa ja päättyy Päättymispäivä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin voi käyttää Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden. Kaikki merkintäajan päättyessä merkitsemättömät Ensisijaiset Merkintäoikeudet ja Toissijaiset Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Kaupankäynti Ensisijaisilla Merkintäoikeuksilla päättyy Osakeannille on annettu osittainen merkintätakaus, ja Osakeantiin liittyvässä järjestämissopimuksessa ( Järjestämissopimus ) on sovittu tietyistä tavanomaisista ehdoista, mukaan lukien tiettyjen Yhtiön antamien vakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Mikäli yksi tai useampi Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, sopimus voi päättyä, minkä seurauksena Yhtiön Osakeannista keräämät varat voisivat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 725 miljoonan euron. Tämän seurauksena Yhtiö ei välttämättä kykene hoitamaan Osakeannilla tavoiteltuja rahoitustoimenpiteitä suunnitellulla tavalla. Uudet A-Osakkeet ja Ensisijaiset Merkintäoikeudet listataan Helsingin Pörssissä. Uusien A-Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa olla altis merkittäville vaihteluille ja volatiliteetille. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa vaihdella johtuen markkinoiden reaktioista Osakeantiin, Uusiin A-Osakkeisiin tai Ensisijaisiin Merkintäoikeuksiin tai muista seikoista ja tapahtumista mukaan lukien Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat seikat sekä mahdolliset muutokset Yhtiön liiketuloksessa ja liiketoiminnan kehityksessä. Osakemarkkinoilla voi ajoittain tapahtua merkittäviä hinta- ja muita muutoksia, jotka eivät liity Yhtiön toiminnan tuloksiin tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi OKOn liiketoiminta, tulokset ja tulevaisuudennäkymät voivat ajoittain alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Uusien A-Osakkeiden markkinahinnan laskuun alle Osakeannin mukaisen merkintähinnan. Keskeisiä OKOn liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset kolmelta viime tilikaudelta, joista viimeisin päättyi , on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Tilintarkastamaton osavuosikatsaus päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta samoin kuin sitä koskevat vertailuluvut päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta on laadittu IFRS:n mukaisesti. Lisäksi vertailutarkoituksessa tilikaudelta 2004 on esitetty tilintarkastamattomia, IFRS-standardin mukaisesti laskettuja vertailulukuja. Suomalainen tilinpäätöskäytäntö eroaa eräin merkittävin osin IFRS-säännöksistä. Katso Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema IFRS-raportointiin siirtyminen ja Liite B: OKOn IFRSsiirtymätiedot. Tunnusluvuissa ei ole otettu huomioon Pohjolaa tai sen hankinnan vaikutuksia. 10

11 Tunnuslukuja IFRS tilintarkastamaton IFRS tilintarkastamaton IFRS tilintarkastamaton FAS tilintarkastettu FAS tilintarkastettu FAS tilintarkastettu Tulos ennen veroja, milj. *) Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,9 14,9 13,9 13,9 18,5 10,0 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,69 0,76 0,69 0,66 0,92 0,50 Tuotot yhteensä, milj Kulujen osuus tuotoista, % Taseen loppusumma, mrd. 17,6 15,1 16,5 16,4 14,8 12,7 Riskipainotetut sitoumukset, mrd. **) 10,7 9,3 10,0 9,9 8,8 8,0 Luottokanta, mrd. 9,1 8,0 8,7 8,7 7,4 6,7 Ongelmasaamisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Arvonalentumisten osuus luotoista ja takauksista, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Asiakasvarat, mrd. ***) 15,1 11,1 13,3 13,5 10,4 8,0 Vakavaraisuussuhde, % **) 11,0 11,0 11,0 10,8 11,0 11,1 Vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla, % **) 7,8 8,0 7,6 7,1 7,0 7,0 Tulos/osake (EPS), 0,58 0,58 1,10 1,05 1,33 0,67 Tulos/osake (EPS) laimennettu, 0,57 0,56 1,07 1,02 1,29 0,64 Oma pääoma/osake, 7,93 7,73 7,91 7,51 7,62 6,78 Osinko/osake, 0,52 1,09 0,37 Osinko/tulos (osinkosuhde), % Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,1 12,2 5,2 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Henkilömäärä (keskimäärin) *) Tulos ennen veroja -termiä vastaa vuosina termi liikevoitto. **) Laskettu Rahoitustarkastuksen määräysten 106.6, ja mukaisesti. ***) Asiakasvarat = talletukset ja omaisuudenhoidon hallinnoimat asiakasvarat. Tunnuslukujen laskentakaavat tilintarkastamattomina kausina 1-6/2005 ja 1-6/2004 sekä tilintarkastamattomana vertailukautena 2004 (IFRS) ja vuosina (FAS) Oman pääoman tuotto (ROE), % FAS: Liikevoitto/-tappio verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) IFRS: Vuositasoiseksi muutettu voitto x 100 Oma pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto (ROA), % FAS: Liikevoitto/-tappio verot x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) IFRS: Vuositasoiseksi muutettu voitto x 100 Taseen loppusumma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) Kulujen osuus tuotoista, % FAS: Palkkiokulut + hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut x 100 Rahoituskate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 11

12 IFRS: Henkilöstökulut + muut hallintokulut + liiketoiminnan muut kulut x 100 Korkokate + palkkiotuottojen ja -kulujen netto + kaupankäynnin nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot Tulos/osake (EPS) FAS: Liikevoitto/-tappio -/+ vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta - verot Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana IFRS: Kauden voitto/tappio oikaistuna vähemmistön osuudella tilikauden tuloksesta Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana Tulos/osake (EPS) laimennettu FAS: Nimittäjä on osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana plus se määrä osakkeita, joka saadaan, mikäli kaikki optiot vaihdetaan osakkeiksi. Summasta vähennetään kaikkien optioiden vaihdolla saatavien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen merkintähinnalla ja jaettuna osakkeen tilikauden keskikurssilla. IFRS: Nimittäjä on osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana plus se määrä osakkeita, joka saadaan, mikäli kaikki optiot vaihdetaan osakkeiksi. Summasta vähennetään kaikkien optioiden vaihdolla saatavien osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen merkintähinnalla ja jaettuna osakkeen katsauskauden keskikurssilla. Oma pääoma/osake FAS: Oma pääoma sekä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero lykätyllä verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä tilikauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä IFRS: Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta katsauskauden lopussa Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/osake Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko/tulos, % Osakekohtainen osinko x 100 Osakekohtainen tulos Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/osake x 100 Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi Tämän Listalleottoesitteen jaksossa Pro forma -tietoja on kyseisessä jaksossa mainituin varaumin ja oletuksin esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa tilintarkastamattomia tiivistettyjä pro forma -konsernitilinpäätöstietoja. Katso myös Tilintarkastajien lausunnot. 12

13 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Jos jokin jäljempänä kuvatuista riskeistä toteutuisi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Mikäli riskin toteutuminen johtaisi OKOn osakekurssin laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita OKOn toimintaan vaikuttavia riskejä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei parhaillaan tiedosteta tai jotka tällä hetkellä arvioidaan epäolennaisiksi, voi olla olennainen epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. OKO-konsernin toimintaan liittyviä riskitekijöitä Liiketoiminnan edellytykset ja yleinen taloudellinen tilanne OKOn toiminnan tuloksiin vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja ulkomailla, korkotasojen sekä osake- ja valuuttakurssien epävakaus sekä kilpailutilanne. Julkisen talouden, yleisen hintatason, ansiotason ja työllisyyden kehitys sekä yritysten investointihalukkuuden ja kotitalouksien säästämisasteen kehitys ovat esimerkkejä taloudellisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan volyymi- ja tuloskehitykseen sekä taloudelliseen asemaan. Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen Suomessa tai kansainvälisesti voisi vaikuttaa epäedullisesti OKOn liiketoiminnan kannattavuuteen ja Yhtiön taloudelliseen asemaan. Yleisen taloudellisen tilan heikkeneminen johtaisi todennäköisesti kasvaviin luottotappioihin, sillä OKOn asiakkailla olisi vaikeuksia suoriutua maksuvelvoitteistaan. Lisäksi lainojen kysyntä heikkenisi, mikä vaikuttaisi epäedullisesti OKOn korkokatteeseen. Talouden laskusuunta voisi johtaa myös laskeviin palkkiotuottoihin. Myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden likviditeetti, osake- ja valuuttakurssien, hyödykehintojen ja korkojen taso ja näiden volatiliteetti, inflaatio sekä luottojen saatavuus ja hinta ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa asiakkaiden aktiivisuuteen. Korkotason olennaiset muutokset voisivat vaikuttaa epäedullisesti OKOn taseeseen merkittyjen ja taseen ulkopuolisten varojen arvoihin ja nostaa riskiä siitä, että suurempi lukumäärä OKOn asiakkaista ei pystyisi vastaamaan velvoitteistaan. Kasvava volatiliteetti voi myös aiheuttaa tappioita kaupankäyntivarastoissa. Markkinoiden laskusuhdanne todennäköisesti johtaisi OKOn asiakkailleen toteuttamien liiketoimien volyymin laskuun ja siten aiheuttaisi palkkioista ja provisioista saatavien tulojen alenemisen. Esimerkiksi korkeampi kotimainen tai ulkomainen korkotaso tai laskusuhdanne arvopaperimarkkinoilla voisi vaikuttaa omaisuudenhoidossa olevien varojen ja omaisuudenhoidosta saatavien palkkioiden määrään. Asiakkaiden maksukäyttäytyminen ja luottokelpoisuus OKOn luottosalkusta mahdollisesti realisoituvien arvonalentumisten arviointi on vaikeaa. Se riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi yleisestä taloudellisesta tilanteesta, asiakkaiden ja vastapuolten luottoluokitusten muutoksista, asiakkaiden luotonhoidosta ja maksukyvystä, rakenteellisista ja teknologian muutoksista eri toimialoilla sekä ulkoisista tekijöistä, kuten lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamista vaatimuksista. Luottoriski on pankin merkittävin riski. Asiakaskohtainen luottoriski on pyritty hinnoittelemaan luottomarginaaleihin, ja riskiä on pyritty pienentämään vakuuksien ja kovenanttien avulla. Luottoriskin arviointiin ja hinnoitteluun sekä vakuuksien realisointiarvoon ja realisointiaikaan liittyy kuitenkin epävarmuutta, minkä vuoksi luottosalkusta mahdollisesti realisoituvat arvonalennukset voisivat heikentää OKOn liiketoiminnan kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Ei voi olla varmuutta siitä, että arvonalentumisia koskevat arviot heijastavat tosiasiallisten arvonalentumisien määrää niiden toteutuessa. Mikäli tehdyt arviot osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Raha-, valuutta- ja pääomamarkkinoiden hinta- ja kurssikehitys OKOa koskevia olennaisimpia markkinariskejä ovat korko-, valuutta- ja osakeriskit. Muutokset korkotasossa, tuottokäyrässä ja luottoriskimarginaaleissa voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat ulkomaan valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvoon sekä OKOn tuottoihin ja voivat vaikuttaa valuuttakaupankäynnistä saataviin tuloihin. Rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi aiheuttaa muutoksia OKOn sijoitusten ja kaupankäyntivarastojen arvoissa ja omaisuudenhoidon tuottamissa tuloissa. OKO noudattaa johtokunnan vahvistamia markkinariskien hallinnan periaatteita ja riskipolitiikkaa, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei OKO-konsernille synny sen riskinkantokykyyn nähden liian suuria markkinariskejä. Taloudellisten tai markkinaolosuhteiden muutoksia ja niiden vaikutuksia OKOn liiketoimintaan ja sen tuloksiin on kuitenkin vaikea ennustaa. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi vaikuttaa OKOn eläkemaksujen määrään. Mikäli rahoitusmarkkinat 13

14 kehittyvät vastoin odotuksia ja/tai tehdyt arviot tai ennusteet osoittautuisivat epätarkoiksi tai riittämättömiksi, sillä voisi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Maksuvalmius ja varainhankinta OKO on OP-ryhmän keskuspankkina vastuussa koko OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Maksuvalmiusriski tarkoittaa riskiä siitä, ettei OKO kykenisi täyttämään maksuvelvoitteitaan niiden erääntyessä sekä uudelleen rahoittamaan erääntyviä velkoja ja täyttämään sitoumuksensa toimia luotonantajana. Riskin toteutuminen voisi johtua esimerkiksi markkinoiden likviditeetin vähenemisestä, OKOn luottokelpoisuuden heikkenemisestä tai siitä, että OKO ei pystyisi ylläpitämään riittävää maksuvalmiutta. OKOn luottokelpoisuusluokitukset voivat muuttua Osakeannin ja/tai Pohjolan hankinnan seurauksena. OKOn maksuvalmiuden kiristyminen tai luottokelpoisuusluokituksen merkittävä heikkeneminen voivat vaikuttaa epäedullisesti OKOn varainhankinnan saatavuuteen ja hintaan ja sitä kautta heikentää OKOn tulosta ja taloudellista asemaa. Operatiiviseen toimintaan liittyviä riskitekijöitä OKOn liiketoiminnot edellyttävät kykyä käsitellä suuria määriä transaktioita tehokkaasti ja huolellisesti. Operatiiviset riskit ja niiden aiheuttamat tappiot voivat aiheutua puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, petoksesta, työntekijöiden tekemistä virheistä, transaktioiden huolellisen dokumentoinnin puutteesta, puutteesta noudattaa sääntelystä johtuvia vaatimuksia ja liiketoiminta-alalla noudatettavia sääntöjä, laitteistovioista tai toimintahäiriöistä OKOn omissa, OKOn toimittajien tai yhteistyökumppaneiden taikka muissa ulkoisissa järjestelmissä sekä luonnonkatastrofeista. Vaikka OKO noudattaa riskienhallintaa koskevia ohjeita sekä toteuttaa tappioita lieventäviä toimenpiteitä, minkä lisäksi tehokkaiden menetelmien kehittämiseen ja henkilökunnan koulutukseen on varattu huomattavasti voimavaroja, ei voi olla ehdotonta varmuutta siitä, että nämä toimenpiteet olisivat riittäviä Yhtiön operatiivisten riskien hallinnassa. Kilpailu Rahoituspalvelumarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Markkinoilla kilpailevat sekä vakiintuneet toimijat että markkinoille tuleva uusien toimijoiden joukko. Toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuna kaikilla OKOn liiketoiminta-aloilla, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Vakavaraisuus OKOn täytyy kulloinkin soveltuvien säännösten mukaisesti täyttää sen toimintaa koskevat vakavaraisuusvaatimukset, mikä on myös sen toimiluvan edellytys. OKOn pääomarakenne ja vakavaraisuussuhde voivat vaikuttaa OKOn luottoluokituksiin sekä varainhankinnan saatavuuteen ja kustannuksiin. Riittävän vahvan riskinkantokyvyn puuttuminen saattaisi rajoittaa OKOn kasvua ja strategisia mahdollisuuksia. Merkittävät, odottamattomat tappiot voisivat aiheuttaa tilanteen, jolloin OKO ei kykenisi säilyttämään haluttua pääomarakennetta. Jäsenluottolaitosten yhteisvastuuseen liittyviä riskitekijöitä Osuuspankkilain mukaisesti OPK ja sen Jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa niistä selvitystilassa olevan keskusyhteisön tai Jäsenluottolaitosten veloista, joita ei saada suoritetuksi selvitystilassa olevan yhteisön varoista. Jos Jäsenluottolaitoksen omat varat vähenevät tappioiden vuoksi niin alhaisiksi, että laissa määritellyt selvitystilan edellytykset täyttyvät, OPK:lla on oikeus periä Jäsenluottolaitoksiltaan ylimääräisiä maksuja viimeksi vahvistettujen taseiden yhteenlaskettujen loppusummien perusteella. Sääntelyä on selvitetty kohdassa Yhteenveto sääntelystä ja riskienhallintaa OP-ryhmässä on kuvattu jaksossa Tietoja OP-ryhmästä ja Osuuspankkikeskuksesta Riskienhallinta OPryhmässä. Mikäli Jäsenluottolaitokset tai OPK eivät kykenisi selviytymään veloistaan ja sitoumuksistaan, OKO voisi olla yhdessä muiden Jäsenluottolaitosten kanssa velvollinen suorittamaan lisämaksuja sanottujen velvoitteiden kattamiseksi. Tällä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin ja strategiaan liittyviä riskejä OKO saattaa Pohjolan hankinnan lisäksi myös jatkossa harkita strategisia hankintoja ja yhteistyöjärjestelyjä. Ei voi olla varmuutta siitä, että OKO onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että hankinnat ja niiden implementointi toteutuisivat odotusten mukaisesti. Hankkeita arvioidessaan OKO joutuu perustamaan liiketoimintaa, kannattavuutta ja muita kysymyksiä koskevat arvionsa epätarkkaan ja epätäydelliseen tietoon sekä oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. OKO ei voi taata, että sen integraatiota ja synergioita koskevat odotukset toteutuvat. 14

15 Pohjolan hankintaan liittyviä riskejä OKO on julkistanut aikomuksensa hankkia kaikki Pohjolan osakkeet (katso Pohjolan hankinta ). Hankintaan ja sen toteuttamiseen liittyy useita riskejä, kuten strategisia riskejä, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä riskejä sekä muita tarkemmin jäljempänä kuvattuja riskejä. Pohjolan hankinnan kautta OKO-konsernin liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan ja erityisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan, mihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä (katso Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä ). Pohjolan hankinnan ehtoihin liittyviä riskejä Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehdyn Pohjolan osakkeiden hankintaa koskevan sopimuksen loppuunsaattamisen sekä Pohjolan osakkeita koskevan julkisen ostotarjouksen toteuttamisen eräänä edellytyksenä on se, että asianomaiset viranomaiset antavat hankintaan tarvittavat hyväksynnät. Viranomaiset voivat pyrkiä asettamaan tarvittavan hyväksynnän ehtona OKOon tai Pohjolaan kohdistuvia toimenpiteitä. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä voisivat olla OKOn tai Pohjolan toimintaan kohdistuvat rajoitukset tai velvoite luopua jostakin liiketoiminnan osasta. Tällaisten ehtojen asettaminen voisi vaarantaa hankinnalla tavoiteltujen hyötyjen toteutumisen tai vähentää niitä. Lisäksi niillä voi olla negatiivinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisessa ilmenisi ongelmia, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehty kauppa voi peruuntua ja Pohjolan hankinta jäädä toteutumatta, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Katso myös Tietoja OKOsta Merkittävät sopimukset ja Pohjolan hankinta. Julkisen ostotarjouksen edellytyksenä on myös se, että Pohjolan toimintaan liittyen ei ilmene olennaista haitallista muutosta ennen tarjousajan päättymistä. OKOn tavoitteena on myös hankkia kaikki Pohjolan osakkeet. Mikäli OKOn julkinen ostotarjous tai sitä seuraava lunastustarjous eivät toteutuisi odotusten mukaisesti, sillä saattaa olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Mikäli OKO ei pystyisi toteuttamaan Pohjolan osakkeiden hankintaa suunnitelmien mukaisesti, se voi vaikuttaa OKOn Pohjolaan liittyviin suunnitelmiin ja niiden suunniteltuun aikatauluun, minkä lisäksi hankinnalla tavoiteltujen synergia- ja muiden hyötyjen toteutuminen voi lykkääntyä tai vähentyä taikka ne voivat jäädä kokonaan toteutumatta. Tällä voisi olla haitallinen vaikutus OKOn toimintaan, liiketoiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Pohjolan hankintaan liittyy myös riski siitä, että suunniteltu rahoitus osoittautuu riittämättömäksi (suunnitellusta rahoituksesta katso Pohjolan hankinta ). Hankinta rahoitetaan Osakeannin ja omaisuuserien myynnin lisäksi velkarahoituksella ja sisäisillä likvideillä varoilla. On mahdollista, että velkarahoitusta ei saada kokonaan kerättyä tai suunniteltu rahoitus olisi muuten riittämätön. Mikäli OKOlla ei ole käytössään riittäviä varoja Pohjolan hankinnan rahoittamiseen, sillä voisi olla olennainen epäedullinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Pohjolan hankinnalla on olennainen merkitys myös OKOn vakavaraisuudelle. Mikäli Pohjolan hankinnan rahoitus ei toteudu suunnitellusti tai Osakeannin suuruus osoittautuu riittämättömäksi vakavaraisuuden kannalta, sillä voi olla negatiivinen vaikutus OKOn vakavaraisuuteen. Pohjolan hankinnan toteuttamiseen ja arvioituihin synergiaetuihin liittyviä riskejä OKO odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, operatiivisia ja taloudellisia hyötyjä ja kustannussäästöjä, mutta arviot ovat alustavia. Pohjolan hankinnan onnistunut toteuttaminen riippuu erityisesti Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoitellut kustannussäästöt ja synergiaedut omistusoikeuden saavuttamisen jälkeen. OKOn Pohjolasta tekemät arviot ja oletukset perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Ei ole varmuutta, saavutetaanko odotettuja hyötyjä ja kustannussäästöjä täysimääräisesti tai lainkaan taikka arvioidussa aikataulussa tai että tehdyt arviot ja oletukset eivät osoittautuisi virheellisiksi tai epätarkoiksi. Ei ole myöskään varmuutta siitä, etteivätkö uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannusarviot saattaisi ylittyä. Mikäli ostettujen varojen arvo tai liiketoiminnan tuloksentekokyky osoittautuvat kaupantekohetkellä arvioituja pienemmiksi, siitä voi aiheutua OKOlle arvonalennuskirjauksia, jotka heikentäisivät OKOn tulosta ja taloudellista asemaa. Pohjolan integroiminen OKOon ja suunniteltujen järjestelytoimenpiteiden onnistunut toteuttaminen voi epäonnistua osittain tai kokonaan taikka niiden tavoiteltu aikataulu voi viivästyä. Yhteistyösuhteita tai niiden jatkumista koskevat odotukset voivat jäädä toteutumatta osittain tai kokonaan suunnitelmien mukaisesti, ja niiden päättymisestä voisi aiheutua kielteisiä seuraamuksia Yhtiölle. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että avainhenkilöt jatkavat toimintaansa hankinnan jälkeen liiketoimintojen onnistuneen yhdistämisen edellyttämällä tavalla. OKOn ja Pohjolan tuotteiden jakelukanavien integrointiin, myyntihenkilöstön osaamiseen ja myyntipalkkioiden tasoon voi myös liittyä epävarmuutta, millä voi olla vaikutuksia OKOn toimintaan ja tulokseen. Pohjolan hankinta laajentaa OKOn liiketoimintaa ja lisää myös OKOn taseen kokoa, minkä johdosta OKOlle koituu haasteita hallita yrityskaupasta seuraava kasvu. Mikäli Pohjolan hankinta ei toteudu suunnitelmien mukaisesti tai OKO epäonnistuisi Pohjolan integroinnin toteuttamisessa taikka hankinnasta odotettujen hyötyjen saavuttamisessa, se voi vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä luottoluokituksiin. 15

16 Pohjolaa koskevan tiedon perustuminen ainoastaan julkistettuun tietoon Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetty Pohjolaa koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Pohjolan julkistamaan tietoon, mukaan lukien vuosikertomukset ja tilinpäätökset , ja päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsaus päättyneeltä osavuosikatsauskaudelta. Tämä tieto voi osoittautua riittämättömäksi tai virheelliseksi, minkä seurauksena tässä Listalleottoesitteessä esitetty yhdistelty tieto OKOsta ja Pohjolasta, Pohjolasta esitetty kuvaus tai Pohjolan integroinnin vaikutuksia koskeva kuvaus voi olla riittämätön tai virheellinen. Riippuvuus ammattitaitoisesta johdosta ja henkilökunnasta Jotta OKO säilyisi kilpailukykyisenä ja kykenisi toteuttamaan strategiaansa, sen on palkattava ja pidettävä palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä OKOn kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen OKOn kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Jatkossa OKOn liiketoiminnan sekä Pohjolan yhdistämisen myönteinen kehitys tulevat riippumaan siitä, että avainhenkilöt sekä OKOssa että Pohjolassa pysyvät Yhtiön palveluksessa. Lisäksi OKO on riippuvainen johtoon kuuluvista avainhenkilöistä, jotka tulevat myös vastaamaan hankintaan liittyvän integraation toteuttamisesta sekä liiketoiminnan strategisten kehityssuuntien luomisesta. Jos nykyistä henkilöstöä menetetään tai OKO ei onnistu tarvittavan henkilökunnan ja avainhenkilöiden palkkaamisessa, sillä voi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Vähittäispankkitoiminnan myynnin vaikutus riskiasemaan Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkitoiminnasta (katso Pohjolan hankinta ).Vähittäispankkitoiminnan myynnin seurauksena OKO-konsernin taseesta poistuu hajautunut, pääasiassa kotitalouksien asuntoluotoista muodostunut luottokanta ja kotitalouksien talletusvarainhankinta. Vähittäispankin myynnin seurauksena luottosalkun osuus OKO-konsernin taseesta laskee ja luottosalkku on aikaisempaa keskittyneempi yritysrahoitukseen. Samalla varainhankinnassa raha- ja pääomamarkkinoilta tapahtuvan varainhankinnan osuus kasvaa. Nämä saattavat osaltaan voimistaa suhdannevaihtelujen heijastumista OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyviä riskejä Sääntelyyn liittyviä riskejä ja oikeudellisia riskejä OKO toimii voimakkaasti säännellyllä toimialalla ja sen toimintaa koskee laaja valvonta- ja sääntelyjärjestelmä (mukaan lukien erityisesti sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa). Tietyt OKOn päätökset edellyttävät myös viranomaisten etukäteen antamaa hyväksyntää tai viranomaisille tehtyä ilmoitusta. OKOn on täytettävä muun muassa vähimmäispääomaa ja vakavaraisuutta, taloudellisten tietojen ja aseman raportointia ja vastuita sekä voitonjakoa koskevan sääntelyn sekä yhteenliittymää koskevien säännösten vaatimukset. Sovellettavien säännösten soveltajana tai toimeenpanijana voi toimia yksi tai useampi viranomainen. Viranomaiset voivat kyseenalaistaa OKOn toiminnan soveltuvien säännösten mukaisesti yhden tai useamman säännöksen osalta. Mikäli OKOn todettaisiin rikkoneen säännöksiä tai laiminlyöneen niiden noudattamista, seurauksena voi olla esimerkiksi sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. OKO saattaa myös joutua vahingonkorvausvastuuseen vahingosta, joka on aiheutunut Yhtiön toiminnasta. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU-tasolla ja kansainvälisesti, eikä uudistusten tai niiden implementoinnin vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Vireillä oleva vakavaraisuusuudistus (niin sanottu Basel II) voi myös asettaa OKOlle uusia pääomavaatimuksia. Muita alueita, joihin muutokset voisivat vaikuttaa ovat muun muassa: rahatalous, korkotaso ja muut keskuspankkien ja sääntelyviranomaisten menettelytavat; yleiset muutokset hallituksen noudattamassa tai sääntelyä koskevassa politiikassa, mikä voi merkittävästi vaikuttaa sijoittajien päätöksiin tietyillä markkinoilla, joilla OKO toimii; yleiset muutokset sääntelyn asettamissa vaatimuksissa, esimerkiksi vakavaraisuussäännöissä; kilpailu- ja hintaympäristöä koskevat muutokset; ja tilinpäätösympäristöä koskevat muutokset. 16

17 Yhtiölle saattaisi aiheutua olennaisia haitallisia seuraamuksia siitä, että sopimusperusteiset velvoitteet eivät olisi aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai ne pantaisiin täytäntöön OKOlle haitallisella tavalla taikka mikäli ilmenisi, että OKOn toiminnalle olennaiset immateriaalioikeudet tai järjestelmät eivät välttämättä olisi asianmukaisesti suojattuja tai käyttökunnossa. Lisäksi Yhtiön toimintaan liittyvän lainsäädännön, muiden säännösten tai viranomaisten menettelytapojen muutokset tai tuomioistuinten päätökset saattaisivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä osakekurssiin. Kirjanpito Erot konsernitilinpäätöksissä pakollisena sovellettavan IFRS:n ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön ilmaisutapojen ja laskentaperiaatteiden välillä saattavat johtaa siihen, että sijoitusta harkitsevat saavat olettamaansa vähemmän tietoa tai tieto poikkeaa odotuksista. Yhtiö laatii alkaen IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen. OKOn konsernitilinpäätöstä ei enää lukien laadita suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti, eivätkä sijoitusta harkitsevat välttämättä tunne OKOn (tai Pohjolan) tuloksen esitystapaa uuden tilinpäätöskäytännön mukaisella tavalla. Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset vuodelta 2005 on laadittu IFRS:n mukaisesti. Sijoitusta harkitsevien tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen ymmärtääkseen suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n väliset erot. Veroriskejä Veroriski liittyy verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka OKO käyttää huomattavasti voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOon, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. Eräitä erityisesti vakuutustoimintaan liittyviä riskejä Pohjolan hankintaan liittyviä riskitekijöitä on kuvattu ylempänä tässä jaksossa. Pohjolan tullessa osaksi OKO-konsernia OKO-konsernin toimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat myös vakuutusliiketoiminnan erityisriskit. Vakuutustoiminta on kattavasti säännelty toimiala Pohjolan nykyinen liiketoiminta on kattavasti säännelty. Esimerkkejä säännellyistä seikoista ovat: vakuutusyhtiön tai sen määräysvallan omaavan yhtiön hankinta tai luovutus; vakuutushakemusten hyväksyminen tai käsittely; sijoitusten laatua ja määrää koskevat rajoitukset; vakuutusten peruuttamista tai uusimista koskevat rajoitukset; oikeus vetäytyä markkinoilta tai päättää sopimukset asiamiesten kanssa; vakuutuksenantajaa ja asiamiehiä koskevat luvat; ja vakuutusyhtiön ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden väliset liiketoimet. Lisäksi viranomaiset suorittavat ajoittain vakuutusyhtiöiden talouteen ja toimintaan liittyviä tarkastuksia. Sääntely on pääosin tarkoitettu vakuutuksenottajien eikä osakkeenomistajien suojaksi. Ei ole varmuutta siitä, että nykyistä vakuutusalaa koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä ei kiristettäisi tulevaisuudessa tai että uusia rajoittavia lakeja ei annettaisi, minkä vuoksi ei ole mahdollista ennustaa soveltuvien lakien ja määräysten mahdollisia vaikutuksia. Voimakas kilpailu voi vaikuttaa epäedullisesti liiketoimintaan ja sen tuloksiin Vakuutustoimiala on erittäin kilpailtu, ja Pohjola tulee jatkossakin kohtaamaan kilpailua kotimaisten ja ulkomaisten vakuutusyhtiöiden taholta. Kilpailua yhtiöiden välillä mitataan usean tekijän perusteella, mukaan lukien esimerkiksi luottoluokitukset, taloudellinen vahvuus, maine, palvelut vakuutuksenottajille ja asiamiehille, tuotekehitys (mukaan lukien hyvitetyt korot ja laskutetut vakuutusmaksut) ja provisiot. Kilpailutilanteen muutoksilla saattaa olla olennainen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan ja toiminnan tuloksiin. 17

18 Epäsuotuisilla arvopaperimarkkinoiden olosuhteilla voi olla epäedullinen vaikutus Pohjolan sijoituksiin Pohjolan toiminnan tulokset ovat osittain riippuvaisia sen sijoitusten tuotosta. Tietyt riskit, kuten maksujen laiminlyönnistä aiheutuva tappio sekä korkotason ja yleisten markkinatekijöiden muutoksista aiheutuva hintojen volatiliteetti, liittyvät olennaisesti kiinteäkorkoisiin arvopapereihin. Korkotason nousu alentaa kiinteäkorkoisten arvopapereiden hintaa, ja korkotason nousun aikana tehdyt myynnit voivat tuottaa tappioita. Jos korkotaso laskee, kiinteäkorkoisista arvopapereista tulevaisuudessa saatavat uudelleensijoitustuotot laskevat. Osakekurssien ja kiinteistöjen hintojen lasku ja muutokset valuuttakursseissa voivat laskea Pohjolan sijoitusten arvoa ja niiden tuottoa. Vakuutusliiketoiminta on herkkä suhdannevaihteluille Vakuutusliiketoiminta ja erityisesti vahinkovakuutusala ovat syklisiä. Perinteisesti vakuutusyhtiöiden tulos on vaihdellut merkittävästi epävakaiden ja arvaamattomien seikkojen johdosta, jotka usein ovat vakuutusyhtiöiden suoran kontrollin ulkopuolella. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa: hintakilpailu ja hinnoittelumekanismit; luonnonkatastrofien tai ihmisen toiminnasta aiheutuvien katastrofien yleisyys ja vakavuus; kysynnän taso; yleinen taloudellinen tilanne; ja muutokset lainsäädännössä, soveltamiskäytännössä ja tulkinnoissa. Mahdollisilla suhdannevaihteluiden vaikutuksilla voi olla olennaisen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Sekä ihmisen toiminnasta johtuvat katastrofit että luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa suuria tappioita Yksittäinen katastrofi tai useat katastrofitapahtumat voivat aiheuttaa suuria tappioita ja niillä voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Esimerkkejä mahdollisista luonnonkatastrofeista ovat muun muassa myrskyt, hurrikaanit, maanjäristykset, tornadot, tulvat, muut ankarat sääolosuhteet ja tulipalot. Katastrofien yleisyyttä ja vakavuutta on mahdotonta arvioida etukäteen. Pohjolaan vaikuttavat myös ihmisen toiminnasta johtuvat katastrofit, joilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus sen liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan ja joiden yleisyys ja vakavuus voivat jatkossa lisääntyä. Ihmisen toiminnasta johtuvien katastrofien tai luonnonkatastrofien perusteella tehdyt korvausvaatimukset voivat aiheuttaa huomattavaa kausikohtaista vaihtelua Pohjolan taloudellisessa tuloksessa ja vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä Pohjolan mahdollisuuksiin laajentaa liiketoimintaansa. Vakuutettujen kiinteistöjen arvonnousu, maantieteellinen keskittyminen ja inflaatiovaikutukset voivat lisätä katastrofien johdosta tehtyjen korvausvaatimusten suuruutta. Vakuutusyhtiölle katastrofitapahtumista aiheutuvat tappiot määräytyvät sen asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen vakuutusmäärän, vahinkoa kärsineiden asiakkaiden lukumäärän sekä tapahtumien yleisyyden ja vakavuuden perusteella. Vakuutusyhtiö voi myös vahinkojen laadusta, korvausvaatimusten ja korvauspäätösten nopeudesta sekä kyseessä olevien vakuutussopimusten ehdoista riippuen joutua suorittamaan suuria maksuja lyhyessä ajassa. Pohjola voi tällaiset velvoitteensa täyttääkseen olla pakotettu realisoimaan sijoituksiaan nopeasti ja epäedullisissa markkinaolosuhteissa tai nostamaan varoja epäedullisilla kustannuksilla, mikä voi vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Jälleenvakuutusten avulla voidaan pyrkiä suojautumaan katastrofivahingoilta, mutta jälleenvakuutusten kattavuuteen, saatavuuteen ja hintaan voi liittyä riskejä, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Pohjolan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikka omin toimintatavoin ja -periaattein, jälleenvakuutuksin sekä riskinvalvontajärjestelmin voi pyrkiä suojautumaan katastrofivahingoilta, Pohjolan tekemät toimenpiteet eivät välttämättä ole riittäviä estämään tapahtumien epäedullista vaikutusta sen liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Terroristihyökkäykset tai uhat kansalliselle turvallisuudelle voivat vaikuttaa epäedullisesti Pohjolaan Terroristihyökkäysten uhka, uhka kansalliselle turvallisuudelle, sotilaalliset toimet ja poliittinen epävarmuus muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Lähi-idässä ovat vaikuttaneet ja voivat jatkossakin vaikuttaa olennaisen epäedullisesti yleiseen taloudelliseen, markkinoita koskevaan ja poliittiseen tilanteeseen. Tämä lisää myös monia vakuutusyhtiön 18

19 liiketoimintaan liittyviä riskejä. Yhtiö ei voi ennustaa terroristihyökkäysten, kansallista turvallisuutta koskevien uhkien, sotilaallisten toimien tai poliittisen epävarmuuden vaikutuksia Pohjolan liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudelliseen asemaan. Osakeantiin liittyviä riskejä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden päättyminen Merkintäaika Osakeannissa alkaa ja päättyy Päättymispäivä on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin voi käyttää Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden. Kaikki merkintäajan päättyessä merkitsemättömät Ensisijaiset Merkintäoikeudet ja Toissijaiset Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Kaupankäynti Ensisijaisilla Merkintäoikeuksilla päättyy Laimennusvaikutus Osakeannin tarkoituksena on kerätä uusia pääomia ja vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta tavalla, joka antaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden osallistua Osakeantiin sen ehtojen mukaisesti. Siltä osin kuin nykyinen osakkeenomistaja ei käytä oikeuttaan merkitä Uusia Osakkeita omistuksensa mukaisessa suhteessa, osakkeenomistajan suhteellinen omistusosuus ja äänivalta Yhtiössä laimenee. Merkinnän sitovuus Osakeannissa tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Osakeannin ehdoissa nimenomaisesti todetuissa tilanteissa. Järjestämissopimukseen liittyvät ehdot Osakeannille on annettu osittainen merkintätakaus, ja Osakeantiin liittyvään Järjestämissopimukseen sisältyy tiettyjä tavanomaisia ehtoja, mukaan lukien tiettyjen Yhtiön antamien sopimusvakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Katso myös Osakeannin järjestäminen. Mikäli yksi tai useampi Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, sopimus voi päättyä, minkä seurauksena OKOn Osakeannista keräämät varat voisivat jäädä olennaisesti alle tavoitellun noin 725 miljoonan euron. Tämän seurauksena OKO ei välttämättä kykene hoitamaan Osakeannilla tavoiteltuja rahoitustoimenpiteitä suunnitellulla tavalla (katso myös Pohjolan hankinta ja Osakeannin järjestäminen ). Ylimerkintätilanne Mikäli Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tarjolla olevien Uusien A-Osakkeiden lukumäärän, eikä osakkeenomistaja saa kaikkia Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella merkitsemiään Uusia A-Osakkeita, palautettaville varoille ei suoriteta korkoa. Katso Osakeannin ehdot ja Ohjeita osakkeenomistajille ja merkitsijöille. Uusien Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien volatiliteetti Uudet A-Osakkeet ja Ensisijaiset Merkintäoikeudet listataan Helsingin Pörssissä. Uusien A-Osakkeiden ja Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa olla altis merkittäville vaihteluille ja volatiliteetille. On epävarmaa, kehittyykö Ensisijaisille Merkintäoikeuksille hyvin toimivat ja likvidit markkinat Helsingin Pörssissä kaupankäynnin alkamisen jälkeen. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa vaihdella johtuen markkinoiden reaktioista Osakeantiin, Uusiin A-Osakkeisiin tai Ensisijaisiin Merkintäoikeuksiin tai muista seikoista ja tapahtumista mukaan lukien Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat seikat sekä mahdolliset muutokset Yhtiön liiketuloksessa ja liiketoiminnan kehityksessä. Osakemarkkinoilla voi ajoittain tapahtua merkittäviä hinta- ja muita muutoksia, jotka eivät liity Yhtiön toiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi OKOn liiketoiminta, tulokset ja tulevaisuudennäkymät voivat ajoittain alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Kaikki edellä mainitut seikat saattavat johtaa Uusien A-Osakkeiden markkinahinnan laskuun alle Osakeannin mukaisen merkintähinnan. Tarjouksessa merkittyjä Uusia A-Osakkeita ei voi myydä ennen niihin liittyvän kaupankäynnin alkamista Helsingin Pörssissä. Muiden kuin Suomessa asuvien osakkeenomistajien mahdollisuus käyttää Merkintäoikeuksiaan Muut kuin Suomessa asuvat Yhtiön osakkeenomistajat (mukaan lukien yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat) eivät välttämättä voi osallistua Osakeantiin tai käyttää Uusiin A-Osakkeisiin liittyviä merkintäoikeuksia mahdollisissa tulevissa 19

20 anneissa, ellei kyseisiä arvopapereita ole sovellettavan lainsäädännön mukaisesti rekisteröity taikka ellei heidän käytettävissään ole poikkeusta sovellettavan lainsäädännön mukaisista vaatimuksista. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Uusia Osakkeita ei tarjota eikä Ensisijaista Merkintäoikeutta ja Toissijaista Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeutta voi käyttää Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näissä valtioissa asuvien sijoittajien toimesta. OKO on pyytänyt Opstock Oy:tä ohjeistamaan tilinhoitajayhteisöjä olemaan hyväksymättä sellaisten osakkeenomistajien merkintöjä, joilla ei ole oikeutta käyttää Ensisijaista Merkintäoikeutta tai Toissijaista Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeutta. 20

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014).

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla tasolla kuin 2014). TÄYDENNYS 5/18.11.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2015, 2,50%

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.

TÄYDENNYS 4/ AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500. TÄYDENNYS 4/12.11.2013 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 26.4.2013 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2013 LAINAKOHTAISIIN

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA

Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 12.9.2005 klo 13.10 OKO HANKKI ENEMMISTÖN POHJOLASTA Pohjola-Yhtymä Oyj on tänään vastaanottanut oheisen tiedotteen muutoksista yhtiön omistussuhteissa: Osuuspankkikeskus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 Liite I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 Liite I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pohjola lyhyesti Pohjola ähde: Yrityksen julkistamat

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n. lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 24.11.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n lunastustarjous kaikista Pohjola-Yhtymä Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista [Pohjolan logo] OKO Osuuspankkien Keskuspankki

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2010 OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) luottokanta kasvoi 5 008 miljoonaan euroon (4 360) 1. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin touko- ja lokakuussa

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot