OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään A-sarjan osaketta ja enintään K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta ja uudelta K-sarjan osakkeelta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj ( OKO tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa merkittäväksi enintään kappaletta uusia A-sarjan osakkeita ( Uudet A-Osakkeet ) ja enintään kappaletta uusia K- sarjan osakkeita ( Uudet K-Osakkeet ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa Uudet Osakkeet ) 7,20 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ( Osakeanti ). Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi. Mahdollisesti merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota muiden sijoittajien merkittäväksi Yhtiön johtokunnan päätöksen mukaisesti. Osakeanti on osa rahoitusjärjestelyjä, joilla OKO rahoittaa Pohjola-Yhtymä Oyj:n ( Pohjola ) osakkeiden hankinnan. Uudet Osakkeet tarjotaan ensisijaisesti Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) Yhtiön omistajaluetteloon merkittyjen Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että osakkeenomistaja voi merkitä yhdellä (1) Yhtiön A-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden A-Osakkeen ja yhdellä (1) Yhtiön K-sarjan osakkeella yhden (1) Uuden K-Osakkeen ( Ensisijainen Merkintäoikeus ). A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus samanaikaisesti merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ( Toissijainen Uusien A- Osakkeiden Merkintäoikeus ja yhdessä Ensisijaisen Merkintäoikeuden kanssa Merkintäoikeudet ). Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan merkitä kaikkia Uusia Osakkeita, merkitsemättä jääneet Uudet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön johtokunnan päättämien tahojen merkittäväksi jäljempänä tässä listalleottoesitteessä ( Listalleottoesite ) tarkemmin kuvatulla tavalla. Uusien Osakkeiden merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella alkaa kello 9.30 ja päättyy kello Tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä tässä Listalleottoesitteessä mainituissa tilanteissa. Uudet Osakkeet, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, tulee merkitä Yhtiön johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti mennessä. Osuuspankkikeskus Osk ( OPK ), jonka Yhtiön päivättyyn omistajaluetteloon merkitty omistus vastaa 38,36 prosenttia OKOn osakkeista ja 55,64 prosenttia OKOn äänistä, on ilmoittanut käyttävänsä Ensisijaisen Merkintäoikeutensa kokonaan Uusien K-Osakkeiden osalta sekä merkitsevänsä kaikki muut Uudet K-Osakkeet yhdessä OP-ryhmään kuuluvien jäsenosuuspankkien ( Jäsenosuuspankit ) kanssa. OPK:n ja Jäsenosuuspankkien A-sarjan osakkeita ja/tai Uusiin A-Osakkeisiin oikeuttavia Merkintäoikeuksia on tarkoitus myydä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelle ( Suomi-yhtiö ) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle ( Ilmarinen ). Suomi-yhtiö ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet aikovansa kumpikin hankkia noin 10 prosentin osuuden OKOn osakkeista Osakeannin jälkeen laskettuna. OPK:n osuus OKOn äänimäärästä säilyy yli 50 prosenttina järjestelyjen jälkeenkin. Merkintätakauksen antaja (kuten jäljempänä on määritelty) on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Uusille A-Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Uusien A-Osakkeiden Merkintäoikeuden perusteella, lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:n ( Helsingin Pörssi ) Päälistalla kaupankäyntitunnuksella OKOAS. Yhtiön A-sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 13,06 euroa. Uusien A-Osakkeiden Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin Päälistalla arviolta ja välisenä aikana kaupankäyntitunnuksella OKOASU0105. Merkintäoikeuksia tai Uusia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933, Yhdysvaltain arvopaperilaki ) eikä minkään sen osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Merkintäoikeuksia saatetaan luovuttaa ja Uusia Osakkeita saatetaan tarjota ja myydä (i) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksessä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ( Qualified Institutional Buyers ) Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (ii) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Lisätietoja tietyistä muista Merkintäoikeuksien ja Uusien Osakkeiden myyntiä koskevista rajoituksista on annettu kohdassa Osakeannin järjestäminen. Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Järjestäjä ja Merkintätakauksen antaja Järjestäjä

2 Jokaisen Uusien Osakkeiden hankkimista harkitsevan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa siinä valtiossa, jossa sijoittaja ostaa, tarjoaa tai myy Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka pitää hallussa tai levittää tätä Listalleottoesitettä, ja saada vaadittava suostumus, hyväksyntä tai lupa Uusien Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien ostamiseen, tarjoamiseen tai myyntiin sen valtion voimassaolevien lakien ja määräysten mukaisesti, jonka lainsäädännön alainen sijoittaja on tai jossa osto, tarjous tai myynti toteutetaan. Yhtiöllä tai Järjestäjillä ei kenelläkään ole mitään vastuuta näiden velvollisuuksien noudattamisesta. Tämä Listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 136/250/2005, ja Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan diaarinumero on 135/250/2005. Listalleottoesite on laadittu suomeksi ja englanniksi. Mikäli kieliversioiden välillä on ristiriitaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva. Tämä Listalleottoesite on saatavilla viimeistään alkaen Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki sekä Jäsenosuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttoreista konttoreiden aukioloaikoina. Listalleottoesite on saatavilla myös Yhtiön Internet-sivuilla (www.op.fi tai viimeistään alkaen. Huomautuksia sijoittajille Tässä Listalleottoesitteessä Yhtiö, OKO ja OKO-konserni viittaavat OKOon ja sen tytäryhtiöihin konsernitasolla, lukuun ottamatta kohtia, joiden osalta asiayhteyden perusteella on selvää, että käytetty termi viittaa emoyhtiö OKOon tai tiettyyn tytäryhtiöön taikka ainoastaan johonkin liiketoimintaan. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin tai osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan kuitenkin OKOn osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tässä Listalleottoesitteessä Uudet Osakkeet, Uudet A-Osakkeet tai Uudet K-Osakkeet sisältävät soveltuvin osin viittauksen myös Merkintäoikeuksiin. Viittaukset Pohjolaan viittaavat soveltuvin osin Pohjolaan ja sen konserniin. Tässä Listalleottoesitteessä termi OP-ryhmä viittaa nykymuotoiseen osuuspankkien yhteenliittymään, jota on tarkemmin kuvattu kohdassa Tietoja OP-ryhmästä ja Osuuspankkikeskuksesta. Termi Jäsenosuuspankki viittaa OP-ryhmään kuuluviin osuuspankkeihin, joita tämän Listalleottoesitteen päivämääränä on yhteensä 238. Termi Jäsenluottolaitokset viittaa OKOon, Okopankki Oyj:öön, OP-Kotipankki Oyj:öön, OP-Asuntoluottopankki Oyj:öön sekä Jäsenosuuspankkeihin yhdessä. Yhtiö on laatinut tämän Listalleottoesitteen Osakeannin yhteydessä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset sijoittajat voivat harkita Uusien Osakkeiden ostamista tai merkitsemistä. Listalleottoesitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Listalleottoesitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Listalleottoesitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Uusiin Osakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetty Pohjolaa koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Pohjolan julkistamiin vuosikertomuksiin ja osavuosikatsauksiin niiltä tilikausilta, joista tässä Listalleottoesitteessä on annettu tietoja sekä muuhun Pohjolan julkistamaan tietoon. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Järjestäjien hyväksymiä. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat myynnit tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Uusia Osakkeita sellaisessa valtiossa, tai sellaiselle henkilölle, jonka osalta tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen levittämiselle ja Uusien Osakkeiden ja/tai Merkintäoikeuksien tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämän Listalleottoesitteen perusteella Uusia Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä listalleottoesitettä tai tämän Listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia Uusia Osakkeita ei tarjota eikä Merkintäoikeuksia voi käyttää Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai näissä valtioissa asuvien sijoittajien toimesta. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 6 YLEISTÄ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ:STÄ... 6 OKON OSAKEPÄÄOMA JA TARJOTTAVAT OSAKKEET... 7 POHJOLAN HANKINNAN TAUSTA, STRATEGIA SEKÄ HANKINNAN RAHOITUS... 7 RISKITEKIJÖITÄ... 8 KESKEISIÄ OKON LIIKETOIMINTAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA RISKITEKIJÄT OKO-KONSERNIN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ YRITYSKAUPPOIHIN JA STRATEGIAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ LAINSÄÄDÄNTÖÖN JA MÄÄRÄYKSIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ ERÄITÄ ERITYISESTI VAKUUTUSTOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖ, YHTIÖN JOHTOKUNNAN JÄSENET JA NEUVONANTAJAT ERÄITÄ HUOMAUTUKSIA OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE PÄÄOMARAKENNE TIETOJA OKOSTA YLEISTÄ LIIKETOIMINNASTA STRATEGIA LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN KUVAUS MARKKINAT JA KILPAILU INVESTOINNIT HISTORIA JA KEHITYS ORGANISAATIORAKENNE VAKUUTUKSET KIINTEISTÖT IMMATERIAALIOIKEUDET OIKEUDENKÄYNNIT HALLINNOLLISET MENETTELYT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET TIETOJA OP-RYHMÄSTÄ JA OSUUSPANKKIKESKUKSESTA OP-RYHMÄÄ JA OPK:TA KOSKEVAT TIEDOT OP-RYHMÄN YHTEISVASTUU OSUUSPANKKILAIN MUKAAN OP-RYHMÄN RAKENNE TOIMIALA JA PÄÄMARKKINAT OP-RYHMÄN HALLINTO OSAKKAAT JA PÄÄOMISTAJAT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET OIKEUDENKÄYNNIT RISKINKANTOKYKY JA VAKAVARAISUUS RISKIENHALLINTA OP-RYHMÄSSÄ

4 ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA OKON LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA TULOSENNUSTEET VAKAVARAISUUSARVIO IFRS-RAPORTOINTIIN SIIRTYMINEN VAKAVARAISUUSUUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN TAUSTAA LIIKETOIMINNAN TULOKSEN JA TALOUDELLISEN ASEMAN KEHITYKSEN KUVAAMISELLE61 TAMMI-KESÄKUU 2005 VERRATTUNA TAMMI-KESÄKUU TILIKAUSI 2004 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI 2003 VERRATTUNA TILIKAUTEEN TILIKAUSI RAHAVIRTALASKELMAT OSINGONJAKO RAHOITUKSEN LÄHTEET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET AJALTA OKON TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET ALKAEN RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET YHTIÖN HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT YLEISTÄ HALLINTONEUVOSTO TARKASTUSVALIOKUNTA JOHTOKUNTA TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ ETURISTIRIIDAT JOHDON PALKKIOT JOHDON OMISTUKSET KANNUSTINOHJELMAT PALVELUSOPIMUKSET TILINTARKASTAJAT HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ TYÖNTEKIJÄT SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ERÄITÄ MUITA SEIKKOJA LÄHIPIIRILIIKETOIMET POHJOLAN HANKINTA POHJOLAN ENEMMISTÖOSUUDEN HANKINTA JA JULKINEN OSTOTARJOUS LOPUISTA POHJOLAN OSAKKEISTA KAUPAN RAHOITUS POHJOLAN HANKINNAN JÄLKEEN SUUNNITELLUT JÄRJESTELYTOIMENPITEET STRATEGISET PERUSTEET MUITA SEIKKOJA ERÄITÄ TIETOJA POHJOLASTA

5 OSAKEANNIN JÄRJESTÄMINEN YHTEENVETO SÄÄNTELYSTÄ YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISIÄ TIETOJA YHTIÖSTÄ TIEDOT OSAKKEISTA OPTIO-OHJELMA JOHTOKUNNALLE ANNETTU VALTUUTUS OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMISEEN OSAKEPÄÄOMAN HISTORIALLINEN KEHITYS OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT VEROTUS SUOMESSA MUITA SEIKKOJA OIKEUDELLISIA SEIKKOJA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT OKOA KOSKEVAT TALOUDELLISET TIEDOT...F-1 PRO FORMA -TIETOJA...F-111 TILINTARKASTAJIEN LAUSUNNOT...F-119 LIITTEET LIITE A... A-1 POHJOLAN TALOUDELLISIA TIETOJA LIITE B...B-1 OKON IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE C... C-1 POHJOLAN IFRS-SIIRTYMÄTIEDOT LIITE D... D-1 OKON YHTIÖJÄRJESTYS LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAMALLA LIITETTY AINEISTO 5

6 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Listalleottoesitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Osakeantiin osallistumista ja Uusiin Osakkeisiin sijoitusta harkitsevan tulee perustaa sijoituspäätöksensä tähän Listalleottoesitteeseen kokonaisuutena, eikä yksin tässä tiivistelmässä esitettyyn tietoon. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Listalleottoesitteestä vastuulliset henkilöt vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Listalleottoesitteen muihin osiin. Yleistä OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:stä OKO on liikepankki ja OP-ryhmän keskusrahalaitos. OKO harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ( /1607, muutoksineen, Luottolaitoslaki ) tarkoitettua liikepankkitoimintaa sekä tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ( /579, muutoksineen) mukaisia sijoitus- ja säilytyspalveluita. Muun liiketoiminnan lisäksi OKO toimii OP-ryhmän keskusrahalaitoksena sekä vastaa OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja ryhmän kansainvälisestä palvelukyvystä. OKOn erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää ja tukea Jäsenosuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. OKO kuuluu OP-ryhmään, joka muodostuu 238 Jäsenosuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä OPK:sta tytäryhtiöineen. Osuuspankkien yhteenliittymää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö OPK ja Jäsenluottolaitokset ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OKO on OPK:n tytäryhtiöistä merkittävin. OKO keskittyy kotimaisten asiakkaiden palveluun ja tarjoaa näille monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille OKO tarjoaa pankkipalvelut näiden Suomeen liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Palvelukyky ulkomailla perustuu ensisijaisesti pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin merkittävien rahoituslaitosten kanssa. OKOlla on myös edustustot Pietarissa ja Tallinnassa. Lisäksi OKO on käynnistänyt Corporate Finance -toiminnan Moskovassa. OKOn liiketoiminta-alueet ovat Yrityspankkitoiminta, Investointipankkitoiminta, Vähittäispankkitoiminta 1 sekä Keskuspankkitoiminta ja varainhallinta. OKOlla on myös konsernihallinnollisia toimintoja. Yhtiö on OKO-konsernin emoyhtiö. OKOn kolme tärkeintä tytäryhtiötä ovat Opstock Oy, Okopankki Oyj 2 ja OKO Venture Capital Oy. OKO on Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen luottolaitos. OKOn toimintaa valvoo myös OPK osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain ( /1504, muutoksineen, Osuuspankkilaki ) nojalla. OKOn A-sarjan osake on noteerattu vuodesta 1989 lähtien Helsingin Pörssissä. OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. OKO ilmoitti samassa yhteydessä aikomuksestaan tehdä julkinen ostotarjous lopuista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista. Lisäksi OKO on kasvattanut omistustaan Pohjolassa tehdyn kaupan jälkeen hankkimalla Helsingin Pörssin kautta noin 6,8 prosentin omistusosuutta vastaavan määrän Pohjolan osakkeita. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Pohjolan hankintaan liittyvien järjestelyjen jälkeen tarkoituksena on, että OKO-konserniin muodostetaan uusi Vahinkovakuutus-liiketoiminta-alue ja että Pohjolan tietyt toiminnot (kuten Pohjolan varallisuudenhoitotoiminnot) yhdistetään OKOn vastaaviin toimintoihin. OKOn johtokunnan marraskuussa 2004 vahvistaman strategian keskeiset tavoitteet ovat OKOn pääoman tuoton parantaminen ja markkina-aseman vahvistaminen eri liiketoiminta-alueilla. OKO haluaa olla yritys- ja yhteisöasiakkailleen pitkäaikainen, asiantunteva ja monipuolisia palveluja tarjoava kumppani. OKO on asettanut missiokseen tuottaa taloudellista lisäarvoa asiakkaille ja osakkeenomistajille. Mission toteuttamiseksi OKO hakee asiakkaan etujen mukaista ratkaisua kaikissa tilanteissa toimien tehokkaasti ja huolehtien hintakilpailukyvystään. Lähivuosien aikana OKO tulee lisäksi keskittymään Pohjolan hankinnan jälkeisiin haltuunottotoimenpiteisiin, hankinnasta tavoiteltujen synergiaetujen 1 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 2 Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkiliiketoiminnasta. Katso Tietoja OKOsta Yleistä liiketoiminnasta ja Pohjolan hankinta. 6

7 täysimääräiseen saavuttamiseen ja vahinkovakuutusliiketoiminnan kannattavuuteen. OKOn strategisena tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla. OKOn osakepääoma ja tarjottavat osakkeet OKOn osakepääoma on ennen Osakeantia ,17 euroa jakaantuen täysin maksettuun osakkeeseen ( A-sarjan osaketta ja K-sarjan osaketta). Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,10 euroa (ei tarkka arvo). Osakeannissa OKO tarjoaa Uusia Osakkeita ensisijaisesti nykyisten osakkeenomistajien merkittäväksi siten, että kukin Yhtiön A-sarjan ja/tai K-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ( APK ) ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon, voi merkitä yhdellä OKOn A-sarjan osakkeella yhden Uuden A-Osakkeen ja yhdellä OKOn K-sarjan osakkeella yhden Uuden K-Osakkeen. A-sarjan osakkeenomistajalla, joka on käyttänyt edellä mainitun merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan, on oikeus merkitä Uusia A-Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella. Uusien A-Osakkeiden merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ja välisenä aikana. Nyt järjestettävän Osakeannin yhteydessä Yhtiön osakepääoma voi nousta korotuksen johdosta enintään eurolla (ei tarkka arvo). Uusien Osakkeiden merkintäaika alkaa ja päättyy Uusien A-Osakkeiden ja Uusien K- Osakkeiden merkintähinta on 7,20 euroa osakkeelta. Osakeannin kokonaismäärä on noin 725 miljoonaa euroa. Osakeannin kansainvälinen järjestäjä J.P. Morgan Securities Ltd. ( Merkintätakauksen antaja ) on antanut Osakeannille merkintätakauksen lukuun ottamatta OPK:n ja Jäsenosuuspankkien osuutta Osakeannista. Pohjolan hankinnan tausta, strategia sekä hankinnan rahoitus Pohjolan hankinnan tausta ja tavoitteet OKO osti tehdyllä kaupalla Suomi-yhtiöltä ja Ilmariselta niiden omistamat Pohjolan osakkeet eli noin 58,5 prosentin osuuden Pohjolan osakkeista. Osakekohtainen kauppahinta oli 13,35 euroa, eli osakkeista maksettiin yhteensä noin 1,2 miljardin euron käteishinta. Kaupan edellytyksenä on se, että tarvittavat viranomaishyväksynnät saadaan. OKO on ilmoittanut aloittavansa julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Pohjolan liikkeeseen laskemista osakkeista 13,35 euron käteishintaan osakkeelta. Ostotarjouksen pääasiallisina ehtoina ovat tarvittavien viranomaishyväksymisten saanti sekä se, että Pohjolassa tai sen liiketoiminnassa ei tapahdu olennaisia haitallisia muutoksia. Pohjolan koko osakekannan arvoksi on laskettu noin miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen. Pohjolan hankinta edistää ja vahvistaa OP-ryhmän strategista tavoitetta nousta johtavaksi finanssiryhmäksi Suomessa. Pohjolan hankinnan seurauksena OKOn liiketoiminta laajenee vahinkovakuutustoimintaan, ja Pohjolan tietyt toiminnot (kuten varallisuudenhoitotoiminnot) tullaan yhdistämään OKOn vastaaviin toimintoihin. Johdon arvion mukaan Pohjolan hankinta luo edellytykset sille, että OKO voi tarjota kattavamman tuote- ja palveluvalikoiman pankki- ja sijoituspalveluista vahinkovakuutuksiin ja OKOn pankki- ja sijoituspalvelutoiminta sekä vahinkovakuutus muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Pohjolan hankinnan odotetaan tuovan huomattavia synergiaetuja sekä OKOlle että OP-ryhmälle. Tuottosynergiat arvioidaan saavutettaviksi täysimääräisenä viidessä vuodessa ja kulusynergiat 2-4 vuodessa. OKOn osuudeksi tuottosynergioista on arvioitu 17 miljoonaa euroa ja kulusynergioista arviolta 35 miljoonaa euroa. Pohjolan hankinnan rahoitus OKO aikoo rahoittaa Pohjolan hankinnan Osakeannilla, omaisuuserien myynnillä, velkarahoituksella ja sisäisillä likvideillä varoilla. Omaisuuserien myynti sisältää vähittäispankkitoimintaa harjoittavan Okopankki Oyj:n myynnin OPK:lle 325 miljoonan euron käteishintaan tehdyn ehdollisen sopimuksen mukaisesti. Hankinnan rahoittamiseksi OKO laskee liikkeeseen Tier I -ehtoisen pääomalainan sekä niin sanotun ylemmän Tier II -ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Suomi-yhtiö on sitoutunut merkitsemään Tier I -lainan kokonaisuudessaan markkinahintaan. OKO aikoo hoitaa loppuosan kaupan rahoituksesta laskemalla liikkeeseen maturiteetiltaan eripituisia joukkovelkakirjalainoja markkinahintaan osana Yhtiön muuta varainhankintaa sekä käyttämällä sisäisiä likvidejä varoja. 7

8 Rahoituksen elementit ovat pääpiirteissään seuraavat: Milj. (noin) Osakeanti 725 Tier I -ehtoinen pääomalaina 100 Tier II -ehtoinen joukkovelkakirjalaina 150 Joukkovelkakirjalainat, sisäiset likvidit varat 775 Okopankki Oyj:n myynti 325 Yhteensä Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Pohjolan hankinnan rahoittamiseen. OKOn maksettavaksi tulee johdon arvion mukaan Osakeannin järjestämiseen liittyviä kuluja OKO-konsernin ulkopuolelle yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, jotka eivät sisälly yllä esitettyyn taulukkoon. Riskitekijöitä OKO-konsernin toimintaan liittyviä riskitekijöitä OKOn toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä ovat yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja ulkomailla, korkojen ja osakekurssien epävakaus, muutokset valuuttakursseissa ja kilpailutilanne. OKOn luottosalkusta mahdollisesti realisoituvien arvonalentumisten arviointi on vaikeaa. Se riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi yleisestä taloudellisesta tilanteesta, asiakkaiden ja vastapuolten luottoluokitusten muutoksista, asiakkaiden luotonhoidosta tai maksukyvyn muutoksista, rakenteellisista ja teknologian muutoksista eri toimialoilla sekä ulkoisista tekijöistä, kuten lainsäädännön ja muun sääntelyn asettamista vaatimuksista. Luottoriski on pankin merkittävin riski. OKOa koskevia olennaisimpia markkinariskejä ovat korko-, valuutta- ja osakeriskit. Muutokset korkotasossa, tuottokäyrissä ja luottoriskimarginaaleissa voivat vaikuttaa OKOn liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Muutokset valuuttakursseissa vaikuttavat ulkomaan valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvoon sekä OKOn tuottoihin ja voivat vaikuttaa valuuttakaupankäynnistä saataviin tuloihin. Rahoitusmarkkinoiden hintakehitys voi aiheuttaa muutoksia OKOn sijoitusten ja kaupankäyntivarastojen arvoissa ja omaisuudenhoidon tuottamissa tuloissa. OKO on OP-ryhmän keskuspankkina vastuussa koko OP-ryhmän maksuvalmiudesta ja varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. Maksuvalmiusriskin toteutuminen voisi johtua esimerkiksi markkinoiden likviditeetin vähenemisestä, OKOn luottokelpoisuuden heikkenemisestä tai siitä, että OKO ei pystyisi ylläpitämään riittävää maksuvalmiutta. OKOn luottokelpoisuusluokitukset voivat muuttua Osakeannin ja/tai Pohjolan hankinnan seurauksena. OKOn pääomarakenne ja vakavaraisuussuhde voivat vaikuttaa OKOn luottoluokituksiin sekä varainhankinnan saatavuuteen ja kustannuksiin. OKOn toimintaan liittyvät operatiiviset riskit ja niiden aiheuttamat tappiot voivat aiheutua puutteellisesti toimivista sisäisistä prosesseista, petoksesta, työntekijöiden tekemistä virheistä, transaktioiden huolellisen dokumentoinnin puutteesta, puutteesta noudattaa sääntelystä johtuvia vaatimuksia ja liiketoiminta-alalla noudatettavia sääntöjä, laitteistovioista tai toimintahäiriöistä OKOn omissa, OKOn toimittajien tai yhteistyökumppaneiden tai muissa ulkoisissa järjestelmissä sekä luonnonkatastrofeista. Rahoituspalvelumarkkinat ovat erittäin kilpailtuja. Toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin kilpailtuna kaikilla OKOn liiketoiminta-aloilla, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osuuspankkilain mukaisesti OPK ja sen Jäsenluottolaitokset ovat keskenään vastuussa niistä selvitystilassa olevan keskusyhteisön tai Jäsenluottolaitosten veloista, joita ei saada suoritetuiksi selvitystilassa olevan yhteisön varoista. Mikäli Jäsenluottolaitokset tai OPK eivät kykenisi selviytymään veloistaan ja sitoumuksistaan, OKO yhdessä muiden Jäsenluottolaitosten kanssa voisi olla velvollinen suorittamaan lisämaksuja sanottujen velvoitteiden kattamiseksi. Tällä voisi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yrityskauppoihin ja strategiaan liittyviä riskejä Pohjolan hankintaan ja hankinnan toteuttamiseen liittyy useita riskejä, kuten strategisia riskejä, liiketoimintojen yhdistämiseen liittyviä riskejä sekä muita riskejä. Pohjolan hankinnan kautta OKO-konsernin liiketoiminta laajenee vakuutustoimintaan ja erityisesti vahinkovakuutusliiketoimintaan, mihin liittyy merkittäviä riskitekijöitä. 8

9 Mikäli tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamisessa ilmenee ongelmia, Suomi-yhtiön ja Ilmarisen kanssa tehty kauppa voi peruuntua ja Pohjolan hankinta jäädä toteutumatta, millä voi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. OKO odottaa saavuttavansa Pohjolan hankinnan seurauksena strategisia, operatiivisia ja taloudellisia hyötyjä ja kustannussäästöjä, mutta arviot ovat alustavia. Pohjolan hankinnan onnistunut toteuttaminen riippuu erityisesti Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoitellut kustannussäästöt ja synergiaedut omistusoikeuden saavuttamisen jälkeen. OKOn Pohjolasta tekemät arviot ja oletukset perustuvat vain julkisesti saatavilla olevaan tietoon. Mikäli Pohjolan hankinta ei toteudu suunnitelmien mukaisesti tai OKO epäonnistuu Pohjolan integroinnin toteuttamisessa tai hankinnasta odotettujen hyötyjen saavuttamisessa, se voi vaikuttaa haitallisesti OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan sekä luottoluokituksiin. Jotta OKO säilyisi kilpailukykyisenä ja kykenisi toteuttamaan strategiaansa, sen on palkattava ja pidettävä palveluksessaan pätevää ja ammattitaitoista henkilöstöä OKOn kaikilla liiketoiminta-alueilla. Osa tarvittavasta osaamisesta on avainhenkilöiden hallussa, joiden merkitys on keskeinen OKOn kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen kannalta ja joiden menetyksellä voi olla epäedullinen vaikutus OKOn liiketoiminnan kehittymiseen, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Osana Pohjolan hankintaan liittyviä järjestelyjä OKO myy Okopankki Oyj:n OPK:lle ja luopuu vähittäispankkitoiminnasta. Vähittäispankkitoiminnan myynnin seurauksena OKO-konsernin taseesta poistuu hajautunut, pääasiassa kotitalouksien asuntoluotoista muodostunut luottokanta ja kotitalouksien talletusvarainhankinta. Vähittäispankin myynnin seurauksena luottosalkun osuus OKO-konsernin taseesta laskee ja luottosalkku on aikaisempaa keskittyneempi yritysrahoitukseen. Samalla varainhankinnassa raha- ja pääomamarkkinoilta tapahtuvan varainhankinnan osuus kasvaa. Nämä muutokset saattavat osaltaan voimistaa suhdannevaihtelujen heijastumista OKOn liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö saattaa Pohjolan hankinnan lisäksi myös jatkossa harkita strategisia hankintoja ja yhteistyöjärjestelyjä. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuisi tällaisia hankkeita koskevien suunnitelmien toteuttamisessa tai että hankinnat ja niiden toteutus onnistuisivat odotusten mukaisesti. Yhtiö ei voi taata, että sen integraatiota ja synergioita koskevat odotukset toteutuvat. Lainsäädäntöön ja määräyksiin liittyviä riskejä OKO toimii voimakkaasti säännellyllä toimialalla, ja sen toimintaa säätelee laaja valvonta- ja sääntelyjärjestelmä (mukaan lukien erityisesti sääntely Suomessa ja Euroopan unionissa). Tietyt OKOn päätökset edellyttävät myös viranomaisten etukäteen antamaa hyväksyntää tai viranomaisille tehtyä ilmoitusta. Viranomaiset voivat kyseenalaistaa OKOn toiminnan soveltuvien säännösten mukaisesti yhden tai useamman säännöksen osalta. Mikäli OKOn todettaisiin rikkoneen säännöksiä tai laiminlyöneen niiden noudattamista, seurauksena voisi olla esimerkiksi sakkoja, hallinnollisia sanktioita, muita Yhtiön maineelle haitallisia seuraamuksia, toiminnan keskeyttäminen tai äärimmäisessä tapauksessa toimilupien muuttaminen tai peruuttaminen. Rahoitus- ja sijoituspalvelualan sääntely on parhaillaan merkittävän muutosprosessin kohteena Suomessa, EU-tasolla ja kansainvälisesti, eikä uudistusten tai niiden täytäntöönpanon vaikutuksista ole vielä kaikilta osin tietoa. Vireillä oleva vakavaraisuusuudistus (niin sanottu Basel II) voi myös asettaa OKOlle uusia pääomavaatimuksia. Yhtiölle saattaisi aiheutua olennaisia haitallisia seuraamuksia siitä, että sopimusperusteiset velvoitteet eivät olisi aiotulla tavalla täytäntöönpanokelpoisia tai ne pantaisiin täytäntöön OKOlle haitallisella tavalla tai mikäli ilmenisi, että OKOn toiminnalle olennaiset immateriaalioikeudet tai järjestelmät eivät välttämättä olisi asianmukaisesti suojattu tai käyttökunnossa. Veroriski liittyy verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai taloudellisiin menetyksiin. Vaikka OKO käyttää huomattavasti voimavaroja veroriskien hallintaan, riskin toteutumisella voisi olla olennainen haitallinen vaikutus OKOon, sen taloudelliseen asemaan ja toiminnan tuloksiin. Erot konsernitilinpäätöksissä pakollisena sovellettavien kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) ilmaisutapojen ja laskentaperiaatteiden välillä saattavat johtaa siihen, että sijoitusta harkitsevat saavat olettamaansa vähemmän tietoa tai tieto poikkeaa odotuksista. Sijoitusta harkitsevien tulisi tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen ymmärtääkseen suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS:n väliset erot. 9

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista

LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005. SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista LISTALLEOTTOESITE 25.2.2005 SYSOPEN OYJ:n osakevaihtotarjous DIGIA OY:n A-sarjan osakkeista Sysopen Oyj ( SysOpen ) ja Digia Oy ( Digia ) sopivat yhdistyvänsä ( Yhdistyminen ) 11.2.2005 tehdyllä yhdistymissopimuksella

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

CITYCON OYJ PERUSESITE

CITYCON OYJ PERUSESITE 29.3.2006 CITYCON OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Citycon Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Citycon Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin

Lisätiedot

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta

Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 22.4.2005 Osakeanti ja myynti 7.900.000 Osaketta Alustava merkintähinta: 3,60 3,80 euroa Osakkeelta Tässä listalleottoesitteessä tarkoitetussa yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 21.2.2014 OP-POHJOLA OSK:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA POHJOLA PANKKI OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA OP-Pohjola osk ( OP-Pohjola, keskusyhteisö tai Tarjouksentekijä

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2012

Yhtiöesite First North Finland 2012 YHTIÖESITE 2012 Yhtiöesite First North Finland 2012 First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

Yhtiöesite First North Finland 2015

Yhtiöesite First North Finland 2015 YHTIÖESITE 5.5.2015 Yhtiöesite First North Finland 2015 TÄRKEÄÄ TIETOA Zeeland Oyj hankki The Family Inc. Advertising Network Oy:n koko osakekannan 22.4.2015 järjestelyssä, jonka yhteydessä Zeeland Oyj

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011

Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 Evli Pankki Oyj Tilinpäätös 2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 1 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 5 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 6 Tase 7 Oman pääoman muutoslaskelma 9 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot