Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli."

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista: Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille Talouden ja toiminnan suuntaviivat Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta Monitoimilaitteiden hankinta Lausunnon antaminen hallituksen esitykseen kuntalaiksi Lausunto Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen sijoituspaikoista 130 Lausunnon antaminen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toimitettuun kanteluun 131 Päätös maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä: Saaristoisuuden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen 132 Ehdotukset Etelä-Savon taidetoimikunnan jäseniksi toimikaudelle Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi toimikaudelle Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset Itä-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Anna-Liisa Uimonen Teemu Hirvonen, 1. vpj x Tuula Kärkkäinen Pertti Oksa, 2.vpj - Pekka Selenius x Kaija Viljakainen x Esko Kekkonen Kirsi Olkkonen x Seija Kuikka Matti Tulla x Ilpo Honkanen Marisa Hukkanen x Eero Sistonen Terttu Salo x Ari Kekäläinen Satu Taavitsainen - Marianne Huoponen Markku Lahikainen x Markku Himanen Anne x Jaana Leskinen Otranen-Silvennoinen Tanja Hartonen-Pulkka - Outi Virtanen x Matti Lundenius - Pekka Leskinen Muut: Lenita Toivakka maakuntavaltuuston pj - Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj - Mikko Hokkanen maakuntavaltuuston 2. vpj x Riitta Koskinen vt. maakuntajohtaja x Jukka Ollikainen vt. aluekehitysjohtaja x Mervi Simoska hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Tuula Huoviala tiedottaja - Teppo Leinonen yhteyspäällikkö x Jari Leppä, klo kansanedustaja x Kaj Turunen kansanedustaja - Pauliina Viitamies kansanedustaja -

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen Mervi Simoska Pöytäkirja on Mikkeli : Mikkeli : tarkastettu Terttu Salo Anne Otranen-Silvennoinen Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5 Mikke li) klo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 117 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitse män päi vää en nen kokousta. Kutsus sa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä sii nä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheen johtajal le ja vara puheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöil le. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kii reelli syys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liitty vät pää tösehdo tukset. Kuntalain 58 :n 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanval tuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 118 Hallintosäännön 42 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 119 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe 119/ /2013 Maakuntahallitus 120 Maakuntahallitus kävi kokouksessaan keskustelun voimassaolevan maakuntakaavan päi vi tys tar peis ta viraston laatiman raportin pohjalta ja päätti raportin mukaisesti Etelä-Savon 2. vai he maa kun ta kaa vas sa käsiteltävistä maankäyttöteemoista. Maakuntahallitus päätti samalla, et tä virasto ryhtyy laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaista osallistumis- ja ar viointi suun ni tel maa. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaihees sa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osal lis tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä määrätään lisäksi, että kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoit taa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suun ni tel lus ta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on jär jes tettä vä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun läh tö koh dis ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, et tä alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsi tel lään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaiku tuk sia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitusohjelma, jossa esitetään suunnittelun läh tö koh dat ja sisältö, kaavoitusprosessin eri vaiheet, osalliset ja vuorovaikutusmenettely sekä vai ku tus ten arviointi. OAS on virallisen maakuntakaavaprosessin ensimmäinen asiakirja, joka ase te taan julkisesti nähtäville ja josta pyydetään myös lausunnot. Saadun palautteen perusteella maa kun ta hal li tus täydentää tarpeen mukaan OAS:aa. Maakuntaliiton virasto on valmistellut Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man, joka on kokousasian liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi ko kous asian liitteenä on myös edellisessä hallituksen kokouksessa esitelty lähtökohtaraportti, joka on tarkoitus laittaa nähtäville ja lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen (janne.nulpponen(at)esavo.fi, puh Maakuntahallitus 1) hyväksyy liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2) päättää kuuluttaa 2. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man ja lähtökohtaraportin asettamisesta nähtäville ajalle ) pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja lähtökohtaraportista maa kun ta liiton jäsenkunnilta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvussa 4 luetelluilta muilta kes keisil tä viranomais- ja intressitahoilta 4) nimeää maakuntahallituksen edustajat ja heille varaedustajat osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man luvun 8 mu kai seen kaavan seurantaryhmään sekä pyytää samassa kohdassa seu ran taryh mään kutsuttavia ta ho ja nimeämään omat edustajansa ja

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus ) päättää käyttää maakunnallista suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar vioin ti ryhmää (SOVA-ryhmä) kaavan vaikutustenarviointiryhmänä. Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi edustajikseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvun 8 mukaiseen kaavan seurantaryhmään Jarkko Wuorisen (varalla Kirsi Olkkonen), Teemu Hirvosen (Markku Lahikainen) ja Anne Otranen-Silvennoisen (Pekka Selenius). Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja että Jari Leppä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 1 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Lähtökohtaraportti

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 185/ /2013 Maakuntahallitus Osana Etelä-Savon maakuntaohjelmaa laaditaan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia (ÄES), jolla täsmennetään maakuntaohjelman toimintalinjan 2: Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö painopistettä 3. Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja linjataan tältä osin EU-rakennevarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian taustalla ovat maakuntastrategiassa määritellyt innovaatiokärjet ja maakunnan tulee osana maakuntaohjelmaprosessia linjata Eurooppa 2020 strategian mukaiset älykkään erikoistumisen painopisteet. Strategian laadintaan varten perustettiin innovaatiofoorumi alueen asiantuntijoista ja rahoittajista. Tavoitteena oli työstää valittuihin innovaatiokärkiin pohjautuen fokusoituja älykkään erikoistumisen painopisteitä sekä konkreettisia toimeenpanoehdotuksia. Älykkään erikoistumisen strategian päätavoite on kiteytettynä uuden liiketoiminnan aikaansaaminen eri osaamisalueita yhdistelemällä. Strategian valmistelua ja laajempaa tarkastelua varten Etelä-Savon maakuntaliitto tilasi kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting Oy:ltä taustaselvitykset valituista innovaatiokärjistä, alueen toimijoille suunnatun sähköisen kyselyn toteuttamisen ja viiden työpajan vetämisen. Kuhunkin työpajaan oli kutsuttuna innovaatioteeman keskeiset alueelliset toimijat: kehittäjät, rahoittajat ja alan yritysten edustajat. Työpajojen tuloksista laadittiin raportti, jossa arvioitiin kunkin innovaatiokärjen kaupallinen potentiaali sekä esitettiin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. Raportin keskeinen johtopäätös oli, että ympäristön ja prosessien monitoroinnista voidaan kehittää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian kovin ydin, joka mahdollistaa ja tukee muiden painopisteiden kehittymistä. Laaditun raportin pohjalta innovaatiofoorumi on kevään 2014 aikana työstänyt älykkään erikoistumisen strategiaa ja valituiksi teemoiksi ovat muodostuneet: Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus, Älykkäät toiminnalliset materiaalit, Digitaalinen tiedonhallinta sekä Luomu ja elintarviketurvallisuus. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategialuonnos esitellään maakuntahallitukselle kokouksessa. Käydään keskustelu esitellystä luonnoksesta jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus 121 Maakuntahallitus hyväksyi strategialuonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämispäällikkö Hanna Makkula, ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva ja kehittämispäällikkö Heli Gynther olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen stratgiaa on jatkovalmisteltu maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa käymän lähetekeskusten pohjalta. Liitteenä on hyväksymiskäsittelyyn

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus tuleva Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia. Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta - Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 8/ /2014 Maakuntahallitus 122 Vt. maakuntajohtaja informoi hallitusta seuraavista ajankohtaisista asioista: 1. Valtiovarainministeriön budjettiesitys 2. Venäjän tilanne 3. Soten tilannekatsaus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Merkittiin tiedoksi vt. maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun 130/02.01/2014 Maakuntahallitus 123 Maakuntaliiton edunvalvonnan keskeinen vaikuttamisen paikka on kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen laadittava uusi hallitusohjelma. Vasta valmistunut maakuntaohjelma linjaa Etelä-Savon kehittämisen keskeistä sisältöä. Valtion biotaloutta ja cleantechia painottavat linjaukset luovat hyvän pohjan Itä- ja Kaakkois-Suomen kehittämiselle. Venäjän talousvaikeudet ja Venäjän ja lännen välille syntynyt pakotepolitiikka puolestaan tuovat kehitykseen erityisesti Itäja Kaakkois-Suomessa tuntuvaa epävarmuutta. Kunta- ja sote-asioita koskevat ratkaisut sekä keskus- ja aluehallinnon uudistaminen vaikuttavat myös alueiden kehittämismahdollisuuksiin ja resursseihin. Uusi Kaakkois-Suomen vaalipiiri, vahva itäsuomalainen yhteistyö sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö tuovat valmisteluun maakuntaa laajempaa näkökulmaa ja vaikuttamiseen laajoissa kehittäiskysymyksissä lisää painoarvoa. Hallitusohjelmatavoitteista keskustellaan elokuuta Kajaanissa pidettävässä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa, jonka yhteydessä myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella on oma kokouksensa. Kaakkois-Suomen vaalipiirin osalta yhteisistä tavoitteista on keskusteltu alueen kansanedustajien ja maakuntaliittojen tapaamisissa, seuraava tapaaminen on määrä järjestää syksyllä. Lähetekeskustelun pohjaksi maakuntaohjelmasta johdetut lähtökohdat ja sisällöt (alla) esitellään tarkemmin kokouksessa. Tavoite Itä- ja Kaakkois-Suomi yritysvetoiseen nousuun - biotalous ja cleantech sanoista tekoihin - Venäjä riskistä potentiaaliksi. Keinot - luonnonvaroihin ja luontoarvoihin perustuvan yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen - omiin vahvuuksiin perustuvan osaamisen vahvistaminen (älykäs erikoistuminen) - infran ja logistiikan kehittäminen huomioiden valtakunnallinen saavutettavuus, luonnonvaratalouden tarpeet ja Venäjän potentiaalin hyödyntäminen Edellytykset - elinvoimaiset kunnat ja maakunnat Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun tulevan hallitusohjelman valmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille /00.01/2014 Maakuntahallitus 124 Vuoden alussa astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin noin nis ta (7/2014). Sen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. alueen maakun ta oh jel mas sa määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja ra hoitus vä li nei den yhteensovittamiseksi hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel ma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vas taavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta, sekä kä sitel lä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset stra te gi sek si tulostavoiteasiakirjaksi. Maakuntahallitus on aiempina vuosina hyväksynyt maakuntaohjelman to teut ta mis suun ni tel maa, jota on laadittu vuosittain aina vuodesta 2003 alkaen. Nyt laadittava toi meen pa no suun ni tel ma korvaa toteuttamissuunnitelman. Lain muutoksen myötä maakunnan yhteistyöryhmä hy väk syy asiakirjan maakuntahallituksen sijaan ja se vaikuttaa asiakirjan valmisteluun ja käsittelyjärjestykseen. Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Ete lä-sa vo ohjelman kokouksessaan ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee laatia heti maa kun ta oh jel man hyväksymisen jälkeisenä syksynä. Huhtikuun 30. päivänä 2014 annetun Valtioneuvoston asetuksen 12 mukaan maakuntaohjelman toi meen pa no suun ni tel mas sa tulee olla maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien pai no tuk set ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta vastaavat tahot. Toi meen pa no suun ni tel maan on sisällyttävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kan sal li sen, Euroopan unionin rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta se kä muusta Euroopan unionin rahoituksesta ja niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kun tien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. Euroopan unionin ja sitä vastaavan val tion vastinrahan rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman ra hoi tus ke hyk sen puitteissa. Rahoitussuunnitelmaan otetaan valtakunnallisten suunnitelmien rahoitus tie dok si. Toimeenpanosuunnitelmassa on lisäksi oltava maakuntien yhteisesti to teu tet ta vien toimenpiteiden suunnitelmat ja niiden vastuutahot. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan alueen toimijoiden kannalta mah dol li simman käytännölliseksi suunnitelmaksi vuodelle Toi meen pa no suun ni tel ma laaditaan hyvää alueellista yhteistyötä noudattaen. Etelä-Savon ELY-kes kus ja maakuntaliitto ovat käyneet kaupunkien ja seutujen kanssa kol mi kan ta neu vot te lut laadittaviin asiakirjoihin tehtävistä kehittämisesityksistä. Tavoitteena on saada mah dol li sim man konkreettisia esityksiä edistettävistä hankkeista. Viime vuonna vastaavat neuvottelut käytiin ai ka tau lu syis tä ainoastaan kaupunkien kanssa. Tämän tyyppistä sopimusmenettelyä on jatkettu nyt kaikkien kuntien kanssa, ja tarkoituksena kirjata toimeenpanosuunnitelmaan konkreettisia esi tyk siä, joiden edistämiseen maakuntaliitto ja ELY-keskus sitoutuvat. Hyväksytty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Luonnosversio maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta toimitetaan torstaina pidetyn maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn jälkeen. Vt. makuntajohtaja: Maakuntahallitus käy keskustelun toimeenpanosuunnitelman painotuksista ja evästää jat ko valmis te lua. Käytiin keskustelu toimeenpansuunnitelmaluonnoksen pohjalta ja evästettiin jatkovalmistelua.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Liitteet Liite 4 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Talouden ja toiminnan suuntaviivat Maakuntahallitus Kuntalain (578/2006) 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntayhtymiin ei sovelleta em. pykälän määräystä alijäämän kattamisesta. Maakuntaliiton talousarvioasetelmassa ei myöskään ole ollut investointiosaa, sillä liiton hankinnat ovat vähäisiä kone- ja laitehankintoja. Kuntayhtymän rahoituksesta todetaan kuntalain 83 :ssä, että kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille lokakuun 30. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma joulukuun 31. päivään mennessä. Maakuntaliiton perussopimuksen 29 :n mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Maakuntaliitto on perinteisesti toteuttanut sääntöjen edellyttämän kuntien kuulemisen seuraavan vuoden talousarvion osalta suorittamalla seutukunnittain järjestetyn kuntakierroksen. Kuluvana syksynä ohjelma on seuraava: To Pe Pe klo 10 Mäntyharju, kunnanvirasto, valtuustosali klo 9.00 Sulkava, kunnanvirasto, valtuustosali klo Joroinen, kunnanvirasto, valtuustosali Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä ennakoitiin talousarvion kuntaosuuksien kasvuksi: ,5 % % %

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kuntien jäsenmaksuosuudet maakuntaliitolle vuonna 2014 ovat budjetin mukaan euroa. Prosenttiyksikön muutos on siten euroa. Valmistelija: hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh , Maakuntahallitus käy keskustelun maakuntaliiton vuosien talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Käytiin keskustelu ja evästettiin virastoa talous- ja toimintasuunnitelman laatimisesta vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Lundenius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus 125 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu vuosille kesäkuun hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Liiton virasto käy neuvottelut jäsenkuntien kanssa toiminnan sisällöstä ja resursseista maakuntaliiton perussopimuksen mukaisesti. Maakuntavaltuusto päättää Kangasniemellä pidettävässä syyskokouksessaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lakiperustan muutoksista Liiton toimintaa ohjaava aluekehityslaki on päivitetty vuoden 2014 alusta. Liiton tehtäviin ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta liittojen roolia aluekehityksen ennakoinnissa vahvistettiin. Maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma on edelleen keskeinen kehittämisväline. Ohjelmat laaditaan maakuntaliiton johdolla, maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto ja toimeenpanosuunnitelman maakunnan yhteistyöryhmä. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyvä lainsäädäntö uudistettiin uuden ohjelmakauden alkaessa. Maakunnan yhteistyöryhmän roolia ohjelman toimeenpanossa ja eri ohjelmien yhteensovittamisessa vahvistettiin. Liitto vastaa edelleen aluekehitysviranomaisena yhteistyöryhmän valmistelutehtävien koordinaatiosta ja on edelleen myös ohjelmaa rahoittava viranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistarpeita kartoitetaan parhaillaan. Uusi kuntalaki on parhaillaan lausuntokierroksella. Maakuntaohjelma toiminnan perustana Vuoden 2015 toiminnan sisältö pohjautuu kesäkuussa 2014 hyväksyttyyn maakuntaohjelmaan vuosille Etelä-Savo ohjelman päätavoitteet ovat muuttovoitto ja vahvistuva aluetalous. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa, joiden toimeenpanoon liitto maakunnassa sovitun työnjaon mukaan eri tavoin osallistuu (vastaa/osallistuu/tukee). Ohjelman toimeenpanosuunnitelmasta on käyty kuntien kanssa tiiviit neuvottelut kesän aikana. Maakuntaohjelman toimeenpano kytkeytyy valtion budjetin, EU-varojen, kuntarahan ja yksityisen rahoituksen optimaaliseen käyttöön alueen kehittämisessä. Liiton aluekehitysyksikön henkilöstön vastuut on määritelty asiantuntemusaloittain ja/tai ohjelma- ja hankevalmisteluun

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus kytkeytyen. Osa tehtävistä hoidetaan tällä hetkellä hankerahalla. Aluekehityksen edellytyksiä luodaan myös kaavoituksella, jolla keskeisesti ohjataan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitystä sekä maankäyttöä. Edunvalvonnassa keskeistä on lähikuukausina maakunnan kannalta tärkeiden asioiden nostaminen uuden hallitusohjelman valmisteluun sekä niiden edistäminen mm. valtion budjetti- ja muissa resurssipäätöksissä. Liitto on kuntien yhteistyöelin aluekehityksessä, kaavoituksessa ja maakunnan edun ajamisessa. Sen tehokas toiminta oikeissa asioissa on kuntien yhteinen intressi. Ottaen huomioon liiton omistajakuntien tahtotilan, liitolle säädetyt tehtävät ja taloudelliset realiteetit, olisi hyvä ennen seutukuntakierrosta määritellä, mihin liitossa panostetaan, mitä halutaan liiton edunvalvonnalta - voidaanko jotain tehdä yhdessä paremmin? Erityisen suotavaa olisi pohtia myös liiton rooli SOTEssa ja vastaavissa uudistuksissa halutaanko meiltä aineistoja, analyysia, kannanottoja? Lisäksi olisi hyvä keskustella liiton roolista elinkeinojen edellytysten luomisessa, koulutusasioissa (Kesun lisäksi) sekä yhteistyösuunnista ja maakuntien tulevaisuudesta yleensä. Liiton resurssit Maakuntavaltuusto on linjannut vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaa hyväksyessään, että vuodelle 2015 jäsenmaksuosuuksien kasvu olisi 3%. Talouden realiteetit ja huomioiden kasvutavoite on korkea. Vuodelle 2014 kasvuprosentiksi hyväksyttiin kolmen sijasta 1 %. Liiton rekrytointeja on lykätty henkilöstön eläköityessä (-2 htv) tai siirtyessä pysyvästi tai tilapäisesti muualle (-2 htv), ja väliaikaisjärjestelyjä on tehty pienemmällä henkilömäärällä (-1 htv). Näin on tietoisesti haluttu luoda liikkumavaraa uuden maakuntajohtajan mahdollisia uusia linjauksia varten. Nyt on kuitenkin tapahtunut ja tulossa muutoksia, joissa pysyvästi tai tilapäisesti pois lähtevien tilalle on nopeasti haettava uutta työvoimaa, jotta talon keskeiset tehtävät voidaan hoitaa (-2 htv). Pidemmällä aikavälillä tulossa olevia muutoksia voidaan hoitaa osin ilman lisätyövoimaa (-1 htv - -1 htv), ja osin ratkaisut ovat vielä kokonaan auki (-1 htv). Teknisen avun resurssi alenee vuoden 2015 lokakuussa pahimmassa tapauksessa -4 htv verrattuna nykytasoon. Joihinkin tarpeisiin on voitu ja voidaan vastata hankerahalla lyhytkestoisin tilapäisjärjestelyin (2-3 htv). Myös osa-aikaeläkkeet (-0,4 htv) ja hankkeiden päättyminen kaventavat toimintamahdollisuuksia. Liiton vuokrasopimusta voidaan vuoden 2017 keväällä tarkastella uudelleen Mikonkatu 3:n puoleisen käytävän osalta. Teknistä apua voidaan käyttää ko. henkilöstön vuokrakuluihin vain päättyneen ohjelmakauden varoista eli lokakuuhun 2015 saakka. Sen jälkeen heidänkin vuokrakulunsa siirtyvät liiton käyttötalouteen. Kokouksessa esitellään tarkemmin talouden laskelmia vuosille Maakuntahallitus päättää jäsenkunnille esitettävästä jäsenmaksuosuuden suuruudesta vuosille Maakuntahallitus päätti esittää jäsenkunnilleen, että jäsenmaksuosuuksia koroteteaan 1,5 % vuosina Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Leppä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta / /2013 Maakuntahallitus 126 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti. Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan , että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain. Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan: Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen liiton talouden toteutuman ajalta

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 19.8.2014 liite n:o 4

JUUPAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 19.8.2014 liite n:o 4 JUUPAJOEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA UUDEKSI KUNTALAIKSI Juupajoen kunta antaa seuraavan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kuntalaiksi: Kunnan toiminnan käsite (6 ) 1

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan lausunnon:

Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan lausunnon: Valtionvarainministeriö Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Viite: Lausuntopyyntö VM065:00/2012 Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula

Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo Heikki Harjula Uusi kuntalaki: Miten johtamista vahvistetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Heikki Harjula Organisoinnin ja johtamisen linjauksia 1 Kunnilla oltava edelleen laaja mahdollisuus toteuttaa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 26.1.2017 Kokoustiedot Aika Maanantaina 1.2.2017 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 26 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Maakuntavaltuusto 20 12.12.2016 Talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Tampere 15.5.2014 Riitta Myllymäki johtava lakimies 1 Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot