Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli."

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista: Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille Talouden ja toiminnan suuntaviivat Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta Monitoimilaitteiden hankinta Lausunnon antaminen hallituksen esitykseen kuntalaiksi Lausunto Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen sijoituspaikoista 130 Lausunnon antaminen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toimitettuun kanteluun 131 Päätös maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä: Saaristoisuuden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen 132 Ehdotukset Etelä-Savon taidetoimikunnan jäseniksi toimikaudelle Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi toimikaudelle Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset Itä-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Anna-Liisa Uimonen Teemu Hirvonen, 1. vpj x Tuula Kärkkäinen Pertti Oksa, 2.vpj - Pekka Selenius x Kaija Viljakainen x Esko Kekkonen Kirsi Olkkonen x Seija Kuikka Matti Tulla x Ilpo Honkanen Marisa Hukkanen x Eero Sistonen Terttu Salo x Ari Kekäläinen Satu Taavitsainen - Marianne Huoponen Markku Lahikainen x Markku Himanen Anne x Jaana Leskinen Otranen-Silvennoinen Tanja Hartonen-Pulkka - Outi Virtanen x Matti Lundenius - Pekka Leskinen Muut: Lenita Toivakka maakuntavaltuuston pj - Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj - Mikko Hokkanen maakuntavaltuuston 2. vpj x Riitta Koskinen vt. maakuntajohtaja x Jukka Ollikainen vt. aluekehitysjohtaja x Mervi Simoska hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Tuula Huoviala tiedottaja - Teppo Leinonen yhteyspäällikkö x Jari Leppä, klo kansanedustaja x Kaj Turunen kansanedustaja - Pauliina Viitamies kansanedustaja -

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen Mervi Simoska Pöytäkirja on Mikkeli : Mikkeli : tarkastettu Terttu Salo Anne Otranen-Silvennoinen Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5 Mikke li) klo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 117 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitse män päi vää en nen kokousta. Kutsus sa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä sii nä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheen johtajal le ja vara puheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöil le. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kii reelli syys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liitty vät pää tösehdo tukset. Kuntalain 58 :n 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanval tuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 118 Hallintosäännön 42 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 119 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe 119/ /2013 Maakuntahallitus 120 Maakuntahallitus kävi kokouksessaan keskustelun voimassaolevan maakuntakaavan päi vi tys tar peis ta viraston laatiman raportin pohjalta ja päätti raportin mukaisesti Etelä-Savon 2. vai he maa kun ta kaa vas sa käsiteltävistä maankäyttöteemoista. Maakuntahallitus päätti samalla, et tä virasto ryhtyy laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaista osallistumis- ja ar viointi suun ni tel maa. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaihees sa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osal lis tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä määrätään lisäksi, että kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoit taa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suun ni tel lus ta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on jär jes tettä vä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun läh tö koh dis ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, et tä alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsi tel lään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaiku tuk sia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitusohjelma, jossa esitetään suunnittelun läh tö koh dat ja sisältö, kaavoitusprosessin eri vaiheet, osalliset ja vuorovaikutusmenettely sekä vai ku tus ten arviointi. OAS on virallisen maakuntakaavaprosessin ensimmäinen asiakirja, joka ase te taan julkisesti nähtäville ja josta pyydetään myös lausunnot. Saadun palautteen perusteella maa kun ta hal li tus täydentää tarpeen mukaan OAS:aa. Maakuntaliiton virasto on valmistellut Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man, joka on kokousasian liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi ko kous asian liitteenä on myös edellisessä hallituksen kokouksessa esitelty lähtökohtaraportti, joka on tarkoitus laittaa nähtäville ja lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen (janne.nulpponen(at)esavo.fi, puh Maakuntahallitus 1) hyväksyy liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2) päättää kuuluttaa 2. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man ja lähtökohtaraportin asettamisesta nähtäville ajalle ) pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja lähtökohtaraportista maa kun ta liiton jäsenkunnilta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvussa 4 luetelluilta muilta kes keisil tä viranomais- ja intressitahoilta 4) nimeää maakuntahallituksen edustajat ja heille varaedustajat osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man luvun 8 mu kai seen kaavan seurantaryhmään sekä pyytää samassa kohdassa seu ran taryh mään kutsuttavia ta ho ja nimeämään omat edustajansa ja

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus ) päättää käyttää maakunnallista suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar vioin ti ryhmää (SOVA-ryhmä) kaavan vaikutustenarviointiryhmänä. Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi edustajikseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvun 8 mukaiseen kaavan seurantaryhmään Jarkko Wuorisen (varalla Kirsi Olkkonen), Teemu Hirvosen (Markku Lahikainen) ja Anne Otranen-Silvennoisen (Pekka Selenius). Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja että Jari Leppä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 1 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Lähtökohtaraportti

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 185/ /2013 Maakuntahallitus Osana Etelä-Savon maakuntaohjelmaa laaditaan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia (ÄES), jolla täsmennetään maakuntaohjelman toimintalinjan 2: Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö painopistettä 3. Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja linjataan tältä osin EU-rakennevarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian taustalla ovat maakuntastrategiassa määritellyt innovaatiokärjet ja maakunnan tulee osana maakuntaohjelmaprosessia linjata Eurooppa 2020 strategian mukaiset älykkään erikoistumisen painopisteet. Strategian laadintaan varten perustettiin innovaatiofoorumi alueen asiantuntijoista ja rahoittajista. Tavoitteena oli työstää valittuihin innovaatiokärkiin pohjautuen fokusoituja älykkään erikoistumisen painopisteitä sekä konkreettisia toimeenpanoehdotuksia. Älykkään erikoistumisen strategian päätavoite on kiteytettynä uuden liiketoiminnan aikaansaaminen eri osaamisalueita yhdistelemällä. Strategian valmistelua ja laajempaa tarkastelua varten Etelä-Savon maakuntaliitto tilasi kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting Oy:ltä taustaselvitykset valituista innovaatiokärjistä, alueen toimijoille suunnatun sähköisen kyselyn toteuttamisen ja viiden työpajan vetämisen. Kuhunkin työpajaan oli kutsuttuna innovaatioteeman keskeiset alueelliset toimijat: kehittäjät, rahoittajat ja alan yritysten edustajat. Työpajojen tuloksista laadittiin raportti, jossa arvioitiin kunkin innovaatiokärjen kaupallinen potentiaali sekä esitettiin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. Raportin keskeinen johtopäätös oli, että ympäristön ja prosessien monitoroinnista voidaan kehittää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian kovin ydin, joka mahdollistaa ja tukee muiden painopisteiden kehittymistä. Laaditun raportin pohjalta innovaatiofoorumi on kevään 2014 aikana työstänyt älykkään erikoistumisen strategiaa ja valituiksi teemoiksi ovat muodostuneet: Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus, Älykkäät toiminnalliset materiaalit, Digitaalinen tiedonhallinta sekä Luomu ja elintarviketurvallisuus. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategialuonnos esitellään maakuntahallitukselle kokouksessa. Käydään keskustelu esitellystä luonnoksesta jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus 121 Maakuntahallitus hyväksyi strategialuonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämispäällikkö Hanna Makkula, ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva ja kehittämispäällikkö Heli Gynther olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen stratgiaa on jatkovalmisteltu maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa käymän lähetekeskusten pohjalta. Liitteenä on hyväksymiskäsittelyyn

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus tuleva Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia. Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta - Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 8/ /2014 Maakuntahallitus 122 Vt. maakuntajohtaja informoi hallitusta seuraavista ajankohtaisista asioista: 1. Valtiovarainministeriön budjettiesitys 2. Venäjän tilanne 3. Soten tilannekatsaus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Merkittiin tiedoksi vt. maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun 130/02.01/2014 Maakuntahallitus 123 Maakuntaliiton edunvalvonnan keskeinen vaikuttamisen paikka on kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen laadittava uusi hallitusohjelma. Vasta valmistunut maakuntaohjelma linjaa Etelä-Savon kehittämisen keskeistä sisältöä. Valtion biotaloutta ja cleantechia painottavat linjaukset luovat hyvän pohjan Itä- ja Kaakkois-Suomen kehittämiselle. Venäjän talousvaikeudet ja Venäjän ja lännen välille syntynyt pakotepolitiikka puolestaan tuovat kehitykseen erityisesti Itäja Kaakkois-Suomessa tuntuvaa epävarmuutta. Kunta- ja sote-asioita koskevat ratkaisut sekä keskus- ja aluehallinnon uudistaminen vaikuttavat myös alueiden kehittämismahdollisuuksiin ja resursseihin. Uusi Kaakkois-Suomen vaalipiiri, vahva itäsuomalainen yhteistyö sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö tuovat valmisteluun maakuntaa laajempaa näkökulmaa ja vaikuttamiseen laajoissa kehittäiskysymyksissä lisää painoarvoa. Hallitusohjelmatavoitteista keskustellaan elokuuta Kajaanissa pidettävässä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa, jonka yhteydessä myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella on oma kokouksensa. Kaakkois-Suomen vaalipiirin osalta yhteisistä tavoitteista on keskusteltu alueen kansanedustajien ja maakuntaliittojen tapaamisissa, seuraava tapaaminen on määrä järjestää syksyllä. Lähetekeskustelun pohjaksi maakuntaohjelmasta johdetut lähtökohdat ja sisällöt (alla) esitellään tarkemmin kokouksessa. Tavoite Itä- ja Kaakkois-Suomi yritysvetoiseen nousuun - biotalous ja cleantech sanoista tekoihin - Venäjä riskistä potentiaaliksi. Keinot - luonnonvaroihin ja luontoarvoihin perustuvan yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen - omiin vahvuuksiin perustuvan osaamisen vahvistaminen (älykäs erikoistuminen) - infran ja logistiikan kehittäminen huomioiden valtakunnallinen saavutettavuus, luonnonvaratalouden tarpeet ja Venäjän potentiaalin hyödyntäminen Edellytykset - elinvoimaiset kunnat ja maakunnat Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun tulevan hallitusohjelman valmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille /00.01/2014 Maakuntahallitus 124 Vuoden alussa astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin noin nis ta (7/2014). Sen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. alueen maakun ta oh jel mas sa määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja ra hoitus vä li nei den yhteensovittamiseksi hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel ma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vas taavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta, sekä kä sitel lä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset stra te gi sek si tulostavoiteasiakirjaksi. Maakuntahallitus on aiempina vuosina hyväksynyt maakuntaohjelman to teut ta mis suun ni tel maa, jota on laadittu vuosittain aina vuodesta 2003 alkaen. Nyt laadittava toi meen pa no suun ni tel ma korvaa toteuttamissuunnitelman. Lain muutoksen myötä maakunnan yhteistyöryhmä hy väk syy asiakirjan maakuntahallituksen sijaan ja se vaikuttaa asiakirjan valmisteluun ja käsittelyjärjestykseen. Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Ete lä-sa vo ohjelman kokouksessaan ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee laatia heti maa kun ta oh jel man hyväksymisen jälkeisenä syksynä. Huhtikuun 30. päivänä 2014 annetun Valtioneuvoston asetuksen 12 mukaan maakuntaohjelman toi meen pa no suun ni tel mas sa tulee olla maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien pai no tuk set ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta vastaavat tahot. Toi meen pa no suun ni tel maan on sisällyttävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kan sal li sen, Euroopan unionin rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta se kä muusta Euroopan unionin rahoituksesta ja niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kun tien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. Euroopan unionin ja sitä vastaavan val tion vastinrahan rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman ra hoi tus ke hyk sen puitteissa. Rahoitussuunnitelmaan otetaan valtakunnallisten suunnitelmien rahoitus tie dok si. Toimeenpanosuunnitelmassa on lisäksi oltava maakuntien yhteisesti to teu tet ta vien toimenpiteiden suunnitelmat ja niiden vastuutahot. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan alueen toimijoiden kannalta mah dol li simman käytännölliseksi suunnitelmaksi vuodelle Toi meen pa no suun ni tel ma laaditaan hyvää alueellista yhteistyötä noudattaen. Etelä-Savon ELY-kes kus ja maakuntaliitto ovat käyneet kaupunkien ja seutujen kanssa kol mi kan ta neu vot te lut laadittaviin asiakirjoihin tehtävistä kehittämisesityksistä. Tavoitteena on saada mah dol li sim man konkreettisia esityksiä edistettävistä hankkeista. Viime vuonna vastaavat neuvottelut käytiin ai ka tau lu syis tä ainoastaan kaupunkien kanssa. Tämän tyyppistä sopimusmenettelyä on jatkettu nyt kaikkien kuntien kanssa, ja tarkoituksena kirjata toimeenpanosuunnitelmaan konkreettisia esi tyk siä, joiden edistämiseen maakuntaliitto ja ELY-keskus sitoutuvat. Hyväksytty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Luonnosversio maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta toimitetaan torstaina pidetyn maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn jälkeen. Vt. makuntajohtaja: Maakuntahallitus käy keskustelun toimeenpanosuunnitelman painotuksista ja evästää jat ko valmis te lua. Käytiin keskustelu toimeenpansuunnitelmaluonnoksen pohjalta ja evästettiin jatkovalmistelua.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Liitteet Liite 4 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Talouden ja toiminnan suuntaviivat Maakuntahallitus Kuntalain (578/2006) 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntayhtymiin ei sovelleta em. pykälän määräystä alijäämän kattamisesta. Maakuntaliiton talousarvioasetelmassa ei myöskään ole ollut investointiosaa, sillä liiton hankinnat ovat vähäisiä kone- ja laitehankintoja. Kuntayhtymän rahoituksesta todetaan kuntalain 83 :ssä, että kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille lokakuun 30. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma joulukuun 31. päivään mennessä. Maakuntaliiton perussopimuksen 29 :n mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Maakuntaliitto on perinteisesti toteuttanut sääntöjen edellyttämän kuntien kuulemisen seuraavan vuoden talousarvion osalta suorittamalla seutukunnittain järjestetyn kuntakierroksen. Kuluvana syksynä ohjelma on seuraava: To Pe Pe klo 10 Mäntyharju, kunnanvirasto, valtuustosali klo 9.00 Sulkava, kunnanvirasto, valtuustosali klo Joroinen, kunnanvirasto, valtuustosali Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä ennakoitiin talousarvion kuntaosuuksien kasvuksi: ,5 % % %

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kuntien jäsenmaksuosuudet maakuntaliitolle vuonna 2014 ovat budjetin mukaan euroa. Prosenttiyksikön muutos on siten euroa. Valmistelija: hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh , Maakuntahallitus käy keskustelun maakuntaliiton vuosien talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Käytiin keskustelu ja evästettiin virastoa talous- ja toimintasuunnitelman laatimisesta vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Lundenius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus 125 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu vuosille kesäkuun hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Liiton virasto käy neuvottelut jäsenkuntien kanssa toiminnan sisällöstä ja resursseista maakuntaliiton perussopimuksen mukaisesti. Maakuntavaltuusto päättää Kangasniemellä pidettävässä syyskokouksessaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lakiperustan muutoksista Liiton toimintaa ohjaava aluekehityslaki on päivitetty vuoden 2014 alusta. Liiton tehtäviin ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta liittojen roolia aluekehityksen ennakoinnissa vahvistettiin. Maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma on edelleen keskeinen kehittämisväline. Ohjelmat laaditaan maakuntaliiton johdolla, maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto ja toimeenpanosuunnitelman maakunnan yhteistyöryhmä. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyvä lainsäädäntö uudistettiin uuden ohjelmakauden alkaessa. Maakunnan yhteistyöryhmän roolia ohjelman toimeenpanossa ja eri ohjelmien yhteensovittamisessa vahvistettiin. Liitto vastaa edelleen aluekehitysviranomaisena yhteistyöryhmän valmistelutehtävien koordinaatiosta ja on edelleen myös ohjelmaa rahoittava viranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistarpeita kartoitetaan parhaillaan. Uusi kuntalaki on parhaillaan lausuntokierroksella. Maakuntaohjelma toiminnan perustana Vuoden 2015 toiminnan sisältö pohjautuu kesäkuussa 2014 hyväksyttyyn maakuntaohjelmaan vuosille Etelä-Savo ohjelman päätavoitteet ovat muuttovoitto ja vahvistuva aluetalous. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa, joiden toimeenpanoon liitto maakunnassa sovitun työnjaon mukaan eri tavoin osallistuu (vastaa/osallistuu/tukee). Ohjelman toimeenpanosuunnitelmasta on käyty kuntien kanssa tiiviit neuvottelut kesän aikana. Maakuntaohjelman toimeenpano kytkeytyy valtion budjetin, EU-varojen, kuntarahan ja yksityisen rahoituksen optimaaliseen käyttöön alueen kehittämisessä. Liiton aluekehitysyksikön henkilöstön vastuut on määritelty asiantuntemusaloittain ja/tai ohjelma- ja hankevalmisteluun

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus kytkeytyen. Osa tehtävistä hoidetaan tällä hetkellä hankerahalla. Aluekehityksen edellytyksiä luodaan myös kaavoituksella, jolla keskeisesti ohjataan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitystä sekä maankäyttöä. Edunvalvonnassa keskeistä on lähikuukausina maakunnan kannalta tärkeiden asioiden nostaminen uuden hallitusohjelman valmisteluun sekä niiden edistäminen mm. valtion budjetti- ja muissa resurssipäätöksissä. Liitto on kuntien yhteistyöelin aluekehityksessä, kaavoituksessa ja maakunnan edun ajamisessa. Sen tehokas toiminta oikeissa asioissa on kuntien yhteinen intressi. Ottaen huomioon liiton omistajakuntien tahtotilan, liitolle säädetyt tehtävät ja taloudelliset realiteetit, olisi hyvä ennen seutukuntakierrosta määritellä, mihin liitossa panostetaan, mitä halutaan liiton edunvalvonnalta - voidaanko jotain tehdä yhdessä paremmin? Erityisen suotavaa olisi pohtia myös liiton rooli SOTEssa ja vastaavissa uudistuksissa halutaanko meiltä aineistoja, analyysia, kannanottoja? Lisäksi olisi hyvä keskustella liiton roolista elinkeinojen edellytysten luomisessa, koulutusasioissa (Kesun lisäksi) sekä yhteistyösuunnista ja maakuntien tulevaisuudesta yleensä. Liiton resurssit Maakuntavaltuusto on linjannut vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaa hyväksyessään, että vuodelle 2015 jäsenmaksuosuuksien kasvu olisi 3%. Talouden realiteetit ja huomioiden kasvutavoite on korkea. Vuodelle 2014 kasvuprosentiksi hyväksyttiin kolmen sijasta 1 %. Liiton rekrytointeja on lykätty henkilöstön eläköityessä (-2 htv) tai siirtyessä pysyvästi tai tilapäisesti muualle (-2 htv), ja väliaikaisjärjestelyjä on tehty pienemmällä henkilömäärällä (-1 htv). Näin on tietoisesti haluttu luoda liikkumavaraa uuden maakuntajohtajan mahdollisia uusia linjauksia varten. Nyt on kuitenkin tapahtunut ja tulossa muutoksia, joissa pysyvästi tai tilapäisesti pois lähtevien tilalle on nopeasti haettava uutta työvoimaa, jotta talon keskeiset tehtävät voidaan hoitaa (-2 htv). Pidemmällä aikavälillä tulossa olevia muutoksia voidaan hoitaa osin ilman lisätyövoimaa (-1 htv - -1 htv), ja osin ratkaisut ovat vielä kokonaan auki (-1 htv). Teknisen avun resurssi alenee vuoden 2015 lokakuussa pahimmassa tapauksessa -4 htv verrattuna nykytasoon. Joihinkin tarpeisiin on voitu ja voidaan vastata hankerahalla lyhytkestoisin tilapäisjärjestelyin (2-3 htv). Myös osa-aikaeläkkeet (-0,4 htv) ja hankkeiden päättyminen kaventavat toimintamahdollisuuksia. Liiton vuokrasopimusta voidaan vuoden 2017 keväällä tarkastella uudelleen Mikonkatu 3:n puoleisen käytävän osalta. Teknistä apua voidaan käyttää ko. henkilöstön vuokrakuluihin vain päättyneen ohjelmakauden varoista eli lokakuuhun 2015 saakka. Sen jälkeen heidänkin vuokrakulunsa siirtyvät liiton käyttötalouteen. Kokouksessa esitellään tarkemmin talouden laskelmia vuosille Maakuntahallitus päättää jäsenkunnille esitettävästä jäsenmaksuosuuden suuruudesta vuosille Maakuntahallitus päätti esittää jäsenkunnilleen, että jäsenmaksuosuuksia koroteteaan 1,5 % vuosina Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Leppä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta / /2013 Maakuntahallitus 126 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti. Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan , että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain. Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan: Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen liiton talouden toteutuman ajalta

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TILANNE HUOLESTUTTAA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TILANNE HUOLESTUTTAA Marraskuu 2012 SISÄLLYS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TILANNE HUOLESTUTTAA... 1 MAAKUNTAVALTUUSTO HYVÄKSYI TARKISTETUN STRATEGIAN... 4 VÄHITTÄISKAUPPA JA TUULIVOIMA TARVITSEVAT MAAKUNTAKAAVAA... 5 VALTUUSTO

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot