Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli."

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista: Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille Talouden ja toiminnan suuntaviivat Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta Monitoimilaitteiden hankinta Lausunnon antaminen hallituksen esitykseen kuntalaiksi Lausunto Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueen ja Ely-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen sijoituspaikoista 130 Lausunnon antaminen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle toimitettuun kanteluun 131 Päätös maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä: Saaristoisuuden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen 132 Ehdotukset Etelä-Savon taidetoimikunnan jäseniksi toimikaudelle Ehdotukset valtion taidetoimikuntien jäseniksi toimikaudelle Maakuntajohtajan ja yksiköiden päälliköiden päätökset Itä-Suomen maakunnan liittojen välinen sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinaatiosta Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Jarkko Wuorinen, pj x Anna-Liisa Uimonen Teemu Hirvonen, 1. vpj x Tuula Kärkkäinen Pertti Oksa, 2.vpj - Pekka Selenius x Kaija Viljakainen x Esko Kekkonen Kirsi Olkkonen x Seija Kuikka Matti Tulla x Ilpo Honkanen Marisa Hukkanen x Eero Sistonen Terttu Salo x Ari Kekäläinen Satu Taavitsainen - Marianne Huoponen Markku Lahikainen x Markku Himanen Anne x Jaana Leskinen Otranen-Silvennoinen Tanja Hartonen-Pulkka - Outi Virtanen x Matti Lundenius - Pekka Leskinen Muut: Lenita Toivakka maakuntavaltuuston pj - Markku Kakriainen maakuntavaltuuston 1. vpj - Mikko Hokkanen maakuntavaltuuston 2. vpj x Riitta Koskinen vt. maakuntajohtaja x Jukka Ollikainen vt. aluekehitysjohtaja x Mervi Simoska hallinto- ja kehittämisjohtaja x Jarmo Vauhkonen aluesuunnittelujohtaja x Tuula Huoviala tiedottaja - Teppo Leinonen yhteyspäällikkö x Jari Leppä, klo kansanedustaja x Kaj Turunen kansanedustaja - Pauliina Viitamies kansanedustaja -

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokousaika kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarkko Wuorinen Mervi Simoska Pöytäkirja on Mikkeli : Mikkeli : tarkastettu Terttu Salo Anne Otranen-Silvennoinen Pöytäkirjan nähtävänä pito Julkipanotodistus Maakuntahallituksen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimus oh jeet, pi de tään yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5 Mikke li) klo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä maakuntaliiton virastossa Raili Repo arkistosihteeri

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Maakuntahallitus 117 Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään seitse män päi vää en nen kokousta. Kutsus sa on ilmoitettava ko kouksen aika ja paikka sekä sii nä käsiteltävät asiat. Kutsu on lähetettävä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntavaltuuston puheen johtajal le ja vara puheenjohtajille, jäsenkunnille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöil le. Edellä 1 momentin määräyksistä voidaan poiketa, jos asian erityinen kii reelli syys sitä vaatii. Kokouskutsun yhteydessä on lähetettävä selostus käsittelyyn tulevista asioista sekä niihin liitty vät pää tösehdo tukset. Kuntalain 58 :n 2.mom. mukaan kunnan muu toimielin kuin kunnanval tuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Pykälää sovelletaan myös kuntayhtymään. Kutsu maakuntahallituksen kokoukseen on lähetetty Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Pöytäkirjantarkastajien vaali Maakuntahallitus 118 Hallintosäännön 42 2 mom:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä, jollei toimielin ole muuta päättänyt. Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä kiertävän vuoron mukaisesti. Maakuntahallitus valitsee pöytäkirjantarkasta jiksi sovitun aakkos järjestyk sen mukaisesti halli tuksen jäsenet Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Otranen-Silvennoinen ja Terttu Salo.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntahallitus 119 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Maakuntahallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Aloitus- ja tavoitevaihe 119/ /2013 Maakuntahallitus 120 Maakuntahallitus kävi kokouksessaan keskustelun voimassaolevan maakuntakaavan päi vi tys tar peis ta viraston laatiman raportin pohjalta ja päätti raportin mukaisesti Etelä-Savon 2. vai he maa kun ta kaa vas sa käsiteltävistä maankäyttöteemoista. Maakuntahallitus päätti samalla, et tä virasto ryhtyy laatimaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaista osallistumis- ja ar viointi suun ni tel maa. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaihees sa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osal lis tumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä määrätään lisäksi, että kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoit taa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suun ni tel lus ta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on jär jes tettä vä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun läh tö koh dis ta, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, et tä alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsi tel lään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaiku tuk sia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitusohjelma, jossa esitetään suunnittelun läh tö koh dat ja sisältö, kaavoitusprosessin eri vaiheet, osalliset ja vuorovaikutusmenettely sekä vai ku tus ten arviointi. OAS on virallisen maakuntakaavaprosessin ensimmäinen asiakirja, joka ase te taan julkisesti nähtäville ja josta pyydetään myös lausunnot. Saadun palautteen perusteella maa kun ta hal li tus täydentää tarpeen mukaan OAS:aa. Maakuntaliiton virasto on valmistellut Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man, joka on kokousasian liitteenä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi ko kous asian liitteenä on myös edellisessä hallituksen kokouksessa esitelty lähtökohtaraportti, joka on tarkoitus laittaa nähtäville ja lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen (janne.nulpponen(at)esavo.fi, puh Maakuntahallitus 1) hyväksyy liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 2) päättää kuuluttaa 2. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man ja lähtökohtaraportin asettamisesta nähtäville ajalle ) pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja lähtökohtaraportista maa kun ta liiton jäsenkunnilta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvussa 4 luetelluilta muilta kes keisil tä viranomais- ja intressitahoilta 4) nimeää maakuntahallituksen edustajat ja heille varaedustajat osallistumis- ja ar vioin ti suun nitel man luvun 8 mu kai seen kaavan seurantaryhmään sekä pyytää samassa kohdassa seu ran taryh mään kutsuttavia ta ho ja nimeämään omat edustajansa ja

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus ) päättää käyttää maakunnallista suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten ar vioin ti ryhmää (SOVA-ryhmä) kaavan vaikutustenarviointiryhmänä. Esitys hyväksyttiin. Maakuntahallitus nimesi edustajikseen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luvun 8 mukaiseen kaavan seurantaryhmään Jarkko Wuorisen (varalla Kirsi Olkkonen), Teemu Hirvosen (Markku Lahikainen) ja Anne Otranen-Silvennoisen (Pekka Selenius). Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan ja että Jari Leppä saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Liite 1 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava; Lähtökohtaraportti

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia 185/ /2013 Maakuntahallitus Osana Etelä-Savon maakuntaohjelmaa laaditaan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia (ÄES), jolla täsmennetään maakuntaohjelman toimintalinjan 2: Osaava työvoima ja hyvä innovaatioympäristö painopistettä 3. Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta ja linjataan tältä osin EU-rakennevarojen kohdentamista maakunnassa. Älykkään erikoistumisen strategian taustalla ovat maakuntastrategiassa määritellyt innovaatiokärjet ja maakunnan tulee osana maakuntaohjelmaprosessia linjata Eurooppa 2020 strategian mukaiset älykkään erikoistumisen painopisteet. Strategian laadintaan varten perustettiin innovaatiofoorumi alueen asiantuntijoista ja rahoittajista. Tavoitteena oli työstää valittuihin innovaatiokärkiin pohjautuen fokusoituja älykkään erikoistumisen painopisteitä sekä konkreettisia toimeenpanoehdotuksia. Älykkään erikoistumisen strategian päätavoite on kiteytettynä uuden liiketoiminnan aikaansaaminen eri osaamisalueita yhdistelemällä. Strategian valmistelua ja laajempaa tarkastelua varten Etelä-Savon maakuntaliitto tilasi kilpailutuksen jälkeen Ramboll Management Consulting Oy:ltä taustaselvitykset valituista innovaatiokärjistä, alueen toimijoille suunnatun sähköisen kyselyn toteuttamisen ja viiden työpajan vetämisen. Kuhunkin työpajaan oli kutsuttuna innovaatioteeman keskeiset alueelliset toimijat: kehittäjät, rahoittajat ja alan yritysten edustajat. Työpajojen tuloksista laadittiin raportti, jossa arvioitiin kunkin innovaatiokärjen kaupallinen potentiaali sekä esitettiin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset. Raportin keskeinen johtopäätös oli, että ympäristön ja prosessien monitoroinnista voidaan kehittää Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian kovin ydin, joka mahdollistaa ja tukee muiden painopisteiden kehittymistä. Laaditun raportin pohjalta innovaatiofoorumi on kevään 2014 aikana työstänyt älykkään erikoistumisen strategiaa ja valituiksi teemoiksi ovat muodostuneet: Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit, Puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus, Älykkäät toiminnalliset materiaalit, Digitaalinen tiedonhallinta sekä Luomu ja elintarviketurvallisuus. Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategialuonnos esitellään maakuntahallitukselle kokouksessa. Käydään keskustelu esitellystä luonnoksesta jatkovalmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus 121 Maakuntahallitus hyväksyi strategialuonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kehittämispäällikkö Hanna Makkula, ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva ja kehittämispäällikkö Heli Gynther olivat kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan Etelä-Savon älykkään erikoistumisen stratgiaa on jatkovalmisteltu maakuntahallituksen toukokuun kokouksessa käymän lähetekeskusten pohjalta. Liitteenä on hyväksymiskäsittelyyn

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus tuleva Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia. Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Älykkäästi erikoistunut tutkimus- ja innovaatiotoiminta - Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia

11 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin 8/ /2014 Maakuntahallitus 122 Vt. maakuntajohtaja informoi hallitusta seuraavista ajankohtaisista asioista: 1. Valtiovarainministeriön budjettiesitys 2. Venäjän tilanne 3. Soten tilannekatsaus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Merkittiin tiedoksi vt. maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

12 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Lähetekeskustelu tulevan hallitusohjelman tavoitteiden valmisteluun 130/02.01/2014 Maakuntahallitus 123 Maakuntaliiton edunvalvonnan keskeinen vaikuttamisen paikka on kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen laadittava uusi hallitusohjelma. Vasta valmistunut maakuntaohjelma linjaa Etelä-Savon kehittämisen keskeistä sisältöä. Valtion biotaloutta ja cleantechia painottavat linjaukset luovat hyvän pohjan Itä- ja Kaakkois-Suomen kehittämiselle. Venäjän talousvaikeudet ja Venäjän ja lännen välille syntynyt pakotepolitiikka puolestaan tuovat kehitykseen erityisesti Itäja Kaakkois-Suomessa tuntuvaa epävarmuutta. Kunta- ja sote-asioita koskevat ratkaisut sekä keskus- ja aluehallinnon uudistaminen vaikuttavat myös alueiden kehittämismahdollisuuksiin ja resursseihin. Uusi Kaakkois-Suomen vaalipiiri, vahva itäsuomalainen yhteistyö sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö tuovat valmisteluun maakuntaa laajempaa näkökulmaa ja vaikuttamiseen laajoissa kehittäiskysymyksissä lisää painoarvoa. Hallitusohjelmatavoitteista keskustellaan elokuuta Kajaanissa pidettävässä Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa, jonka yhteydessä myös Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella on oma kokouksensa. Kaakkois-Suomen vaalipiirin osalta yhteisistä tavoitteista on keskusteltu alueen kansanedustajien ja maakuntaliittojen tapaamisissa, seuraava tapaaminen on määrä järjestää syksyllä. Lähetekeskustelun pohjaksi maakuntaohjelmasta johdetut lähtökohdat ja sisällöt (alla) esitellään tarkemmin kokouksessa. Tavoite Itä- ja Kaakkois-Suomi yritysvetoiseen nousuun - biotalous ja cleantech sanoista tekoihin - Venäjä riskistä potentiaaliksi. Keinot - luonnonvaroihin ja luontoarvoihin perustuvan yritystoiminnan kilpailukyvyn parantaminen - omiin vahvuuksiin perustuvan osaamisen vahvistaminen (älykäs erikoistuminen) - infran ja logistiikan kehittäminen huomioiden valtakunnallinen saavutettavuus, luonnonvaratalouden tarpeet ja Venäjän potentiaalin hyödyntäminen Edellytykset - elinvoimaiset kunnat ja maakunnat Maakuntahallitus käy lähetekeskustelun tulevan hallitusohjelman valmistelun pohjaksi. Maakuntahallitus kävi lähetekeskustelun jatkovalmistelun pohjaksi.

13 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille /00.01/2014 Maakuntahallitus 124 Vuoden alussa astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin noin nis ta (7/2014). Sen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. alueen maakun ta oh jel mas sa määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja ra hoitus vä li nei den yhteensovittamiseksi hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel ma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vas taavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta, sekä kä sitel lä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset stra te gi sek si tulostavoiteasiakirjaksi. Maakuntahallitus on aiempina vuosina hyväksynyt maakuntaohjelman to teut ta mis suun ni tel maa, jota on laadittu vuosittain aina vuodesta 2003 alkaen. Nyt laadittava toi meen pa no suun ni tel ma korvaa toteuttamissuunnitelman. Lain muutoksen myötä maakunnan yhteistyöryhmä hy väk syy asiakirjan maakuntahallituksen sijaan ja se vaikuttaa asiakirjan valmisteluun ja käsittelyjärjestykseen. Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Ete lä-sa vo ohjelman kokouksessaan ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee laatia heti maa kun ta oh jel man hyväksymisen jälkeisenä syksynä. Huhtikuun 30. päivänä 2014 annetun Valtioneuvoston asetuksen 12 mukaan maakuntaohjelman toi meen pa no suun ni tel mas sa tulee olla maakuntaohjelman toteuttamisen seuraavien vuosien pai no tuk set ja keskeiset toimenpiteet sekä rahoituksesta vastaavat tahot. Toi meen pa no suun ni tel maan on sisällyttävä rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot alueen päätettävissä olevasta kan sal li sen, Euroopan unionin rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta se kä muusta Euroopan unionin rahoituksesta ja niitä vastaavista valtion varoista sekä arviot kun tien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. Euroopan unionin ja sitä vastaavan val tion vastinrahan rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen antaman ra hoi tus ke hyk sen puitteissa. Rahoitussuunnitelmaan otetaan valtakunnallisten suunnitelmien rahoitus tie dok si. Toimeenpanosuunnitelmassa on lisäksi oltava maakuntien yhteisesti to teu tet ta vien toimenpiteiden suunnitelmat ja niiden vastuutahot. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan alueen toimijoiden kannalta mah dol li simman käytännölliseksi suunnitelmaksi vuodelle Toi meen pa no suun ni tel ma laaditaan hyvää alueellista yhteistyötä noudattaen. Etelä-Savon ELY-kes kus ja maakuntaliitto ovat käyneet kaupunkien ja seutujen kanssa kol mi kan ta neu vot te lut laadittaviin asiakirjoihin tehtävistä kehittämisesityksistä. Tavoitteena on saada mah dol li sim man konkreettisia esityksiä edistettävistä hankkeista. Viime vuonna vastaavat neuvottelut käytiin ai ka tau lu syis tä ainoastaan kaupunkien kanssa. Tämän tyyppistä sopimusmenettelyä on jatkettu nyt kaikkien kuntien kanssa, ja tarkoituksena kirjata toimeenpanosuunnitelmaan konkreettisia esi tyk siä, joiden edistämiseen maakuntaliitto ja ELY-keskus sitoutuvat. Hyväksytty maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön mennessä. Luonnosversio maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta toimitetaan torstaina pidetyn maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsittelyn jälkeen. Vt. makuntajohtaja: Maakuntahallitus käy keskustelun toimeenpanosuunnitelman painotuksista ja evästää jat ko valmis te lua. Käytiin keskustelu toimeenpansuunnitelmaluonnoksen pohjalta ja evästettiin jatkovalmistelua.

14 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Liitteet Liite 4 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille

15 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Talouden ja toiminnan suuntaviivat Maakuntahallitus Kuntalain (578/2006) 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntayhtymiin ei sovelleta em. pykälän määräystä alijäämän kattamisesta. Maakuntaliiton talousarvioasetelmassa ei myöskään ole ollut investointiosaa, sillä liiton hankinnat ovat vähäisiä kone- ja laitehankintoja. Kuntayhtymän rahoituksesta todetaan kuntalain 83 :ssä, että kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, vastaavat jäsenkunnat siten kuin kuntien välisestä vastuunjaosta on perussopimuksessa sovittu. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille lokakuun 30. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma joulukuun 31. päivään mennessä. Maakuntaliiton perussopimuksen 29 :n mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Maakuntaliitto on perinteisesti toteuttanut sääntöjen edellyttämän kuntien kuulemisen seuraavan vuoden talousarvion osalta suorittamalla seutukunnittain järjestetyn kuntakierroksen. Kuluvana syksynä ohjelma on seuraava: To Pe Pe klo 10 Mäntyharju, kunnanvirasto, valtuustosali klo 9.00 Sulkava, kunnanvirasto, valtuustosali klo Joroinen, kunnanvirasto, valtuustosali Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä ennakoitiin talousarvion kuntaosuuksien kasvuksi: ,5 % % %

16 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus Kuntien jäsenmaksuosuudet maakuntaliitolle vuonna 2014 ovat budjetin mukaan euroa. Prosenttiyksikön muutos on siten euroa. Valmistelija: hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh , Maakuntahallitus käy keskustelun maakuntaliiton vuosien talouden ja toiminnan suuntaviivoista. Käytiin keskustelu ja evästettiin virastoa talous- ja toimintasuunnitelman laatimisesta vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Lundenius poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Maakuntahallitus 125 Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu vuosille kesäkuun hallituksessa käytyjen keskustelujen pohjalta. Liiton virasto käy neuvottelut jäsenkuntien kanssa toiminnan sisällöstä ja resursseista maakuntaliiton perussopimuksen mukaisesti. Maakuntavaltuusto päättää Kangasniemellä pidettävässä syyskokouksessaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Lakiperustan muutoksista Liiton toimintaa ohjaava aluekehityslaki on päivitetty vuoden 2014 alusta. Liiton tehtäviin ei tullut merkittäviä muutoksia, mutta liittojen roolia aluekehityksen ennakoinnissa vahvistettiin. Maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma on edelleen keskeinen kehittämisväline. Ohjelmat laaditaan maakuntaliiton johdolla, maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto ja toimeenpanosuunnitelman maakunnan yhteistyöryhmä. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoon liittyvä lainsäädäntö uudistettiin uuden ohjelmakauden alkaessa. Maakunnan yhteistyöryhmän roolia ohjelman toimeenpanossa ja eri ohjelmien yhteensovittamisessa vahvistettiin. Liitto vastaa edelleen aluekehitysviranomaisena yhteistyöryhmän valmistelutehtävien koordinaatiosta ja on edelleen myös ohjelmaa rahoittava viranomainen. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamistarpeita kartoitetaan parhaillaan. Uusi kuntalaki on parhaillaan lausuntokierroksella. Maakuntaohjelma toiminnan perustana Vuoden 2015 toiminnan sisältö pohjautuu kesäkuussa 2014 hyväksyttyyn maakuntaohjelmaan vuosille Etelä-Savo ohjelman päätavoitteet ovat muuttovoitto ja vahvistuva aluetalous. Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa, joiden toimeenpanoon liitto maakunnassa sovitun työnjaon mukaan eri tavoin osallistuu (vastaa/osallistuu/tukee). Ohjelman toimeenpanosuunnitelmasta on käyty kuntien kanssa tiiviit neuvottelut kesän aikana. Maakuntaohjelman toimeenpano kytkeytyy valtion budjetin, EU-varojen, kuntarahan ja yksityisen rahoituksen optimaaliseen käyttöön alueen kehittämisessä. Liiton aluekehitysyksikön henkilöstön vastuut on määritelty asiantuntemusaloittain ja/tai ohjelma- ja hankevalmisteluun

17 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Maakuntahallitus kytkeytyen. Osa tehtävistä hoidetaan tällä hetkellä hankerahalla. Aluekehityksen edellytyksiä luodaan myös kaavoituksella, jolla keskeisesti ohjataan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitystä sekä maankäyttöä. Edunvalvonnassa keskeistä on lähikuukausina maakunnan kannalta tärkeiden asioiden nostaminen uuden hallitusohjelman valmisteluun sekä niiden edistäminen mm. valtion budjetti- ja muissa resurssipäätöksissä. Liitto on kuntien yhteistyöelin aluekehityksessä, kaavoituksessa ja maakunnan edun ajamisessa. Sen tehokas toiminta oikeissa asioissa on kuntien yhteinen intressi. Ottaen huomioon liiton omistajakuntien tahtotilan, liitolle säädetyt tehtävät ja taloudelliset realiteetit, olisi hyvä ennen seutukuntakierrosta määritellä, mihin liitossa panostetaan, mitä halutaan liiton edunvalvonnalta - voidaanko jotain tehdä yhdessä paremmin? Erityisen suotavaa olisi pohtia myös liiton rooli SOTEssa ja vastaavissa uudistuksissa halutaanko meiltä aineistoja, analyysia, kannanottoja? Lisäksi olisi hyvä keskustella liiton roolista elinkeinojen edellytysten luomisessa, koulutusasioissa (Kesun lisäksi) sekä yhteistyösuunnista ja maakuntien tulevaisuudesta yleensä. Liiton resurssit Maakuntavaltuusto on linjannut vuosien talous- ja toimintasuunnitelmaa hyväksyessään, että vuodelle 2015 jäsenmaksuosuuksien kasvu olisi 3%. Talouden realiteetit ja huomioiden kasvutavoite on korkea. Vuodelle 2014 kasvuprosentiksi hyväksyttiin kolmen sijasta 1 %. Liiton rekrytointeja on lykätty henkilöstön eläköityessä (-2 htv) tai siirtyessä pysyvästi tai tilapäisesti muualle (-2 htv), ja väliaikaisjärjestelyjä on tehty pienemmällä henkilömäärällä (-1 htv). Näin on tietoisesti haluttu luoda liikkumavaraa uuden maakuntajohtajan mahdollisia uusia linjauksia varten. Nyt on kuitenkin tapahtunut ja tulossa muutoksia, joissa pysyvästi tai tilapäisesti pois lähtevien tilalle on nopeasti haettava uutta työvoimaa, jotta talon keskeiset tehtävät voidaan hoitaa (-2 htv). Pidemmällä aikavälillä tulossa olevia muutoksia voidaan hoitaa osin ilman lisätyövoimaa (-1 htv - -1 htv), ja osin ratkaisut ovat vielä kokonaan auki (-1 htv). Teknisen avun resurssi alenee vuoden 2015 lokakuussa pahimmassa tapauksessa -4 htv verrattuna nykytasoon. Joihinkin tarpeisiin on voitu ja voidaan vastata hankerahalla lyhytkestoisin tilapäisjärjestelyin (2-3 htv). Myös osa-aikaeläkkeet (-0,4 htv) ja hankkeiden päättyminen kaventavat toimintamahdollisuuksia. Liiton vuokrasopimusta voidaan vuoden 2017 keväällä tarkastella uudelleen Mikonkatu 3:n puoleisen käytävän osalta. Teknistä apua voidaan käyttää ko. henkilöstön vuokrakuluihin vain päättyneen ohjelmakauden varoista eli lokakuuhun 2015 saakka. Sen jälkeen heidänkin vuokrakulunsa siirtyvät liiton käyttötalouteen. Kokouksessa esitellään tarkemmin talouden laskelmia vuosille Maakuntahallitus päättää jäsenkunnille esitettävästä jäsenmaksuosuuden suuruudesta vuosille Maakuntahallitus päätti esittää jäsenkunnilleen, että jäsenmaksuosuuksia koroteteaan 1,5 % vuosina Merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Leppä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

18 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/ Maakuntahallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutumisen seuranta ajalta / /2013 Maakuntahallitus 126 Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan ja maakuntahallitus on tarkentanut talousarviota käyttösuunnitelmalla kokouksessaan Valtuuston hyväksymässä talousarviossa hankkeet on käsitelty nettoperusteisesti. Maakuntahallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessaan , että talousarvion toteutumista seuraava raportti saatetaan sen tietoon neljännesvuosittain. Valtuustossa käsitelty talousarvio perustuu maakuntahallituksen hyväksymään bruttoperusteiseen talousarvioon, jonka toteutumista maakuntahallituksessa seurataan: Hankkeiden tulot kertyvät jälkipainotteisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta käydään tarvittava keskustelu maakuntahallituksen kokouksessa. Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen liiton talouden toteutuman ajalta

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

253 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

253 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 1 KH347/ /2014 253 Lausunto valtiovarainministeriölle uutta kuntalakia koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta Kh 25.8.2014 Hallintojohtaja Niemi 21.8.2014 Valtionvarainministeriö on pyytänyt Pirkkalan

Lisätiedot

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausumaan erityisesti seuraavista kysymyksistä:

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausumaan erityisesti seuraavista kysymyksistä: TYRNÄVÄN KUNNAN LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausumaan erityisesti seuraavista kysymyksistä: - kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) Vastaus: Tällä hetkellä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Valmistelu: kaupunginlakimies Matti Rask 11.8.

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta. Valmistelu: kaupunginlakimies Matti Rask 11.8. Kaupunginhallitus 228 25.08.2014 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 361/00.04.00/2013 Kaupunginhallitus 228 Valmistelu: kaupunginlakimies Matti Rask 11.8.2014

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 314/03/2013 Kaupunginhallitus 205 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 176 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 klo 17:00-18:45 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää

Uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri

Kuntalain muutoskuulumisia. Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain muutoskuulumisia Valtuuston tietoisku Kaupunginsihteeri Jouni Majuri Kuntalain kokonaisuudistus Kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuudistukselle. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.09.2015 kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 19.8.2014 liite n:o 4

JUUPAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 19.8.2014 liite n:o 4 JUUPAJOEN KUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA UUDEKSI KUNTALAIKSI Juupajoen kunta antaa seuraavan lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi kuntalaiksi: Kunnan toiminnan käsite (6 ) 1

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 3.10.2014 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 3.10.2014 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 3.10.2014 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Sääntely- ja toimintaympäristön muutokset vuoden 1995 jälkeen EU jäsenyys (julkiset

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/

Viitasaaren kaupunki ESITYSLISTA Nro Sivu Tarkastuslautakunta Kokouspäivämäärä 6/ 1 Asialista Kokouksen avaus... 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 4 Pöytäkirjan tarkastaminen... 5 Esteellisyydet... 6 Katsaus Viitasaaren kaupungin talouteen vuoden 2017 osalta... 7 Tilintarkastussuunnitelma

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan lausunnon:

Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan lausunnon: Valtionvarainministeriö Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Viite: Lausuntopyyntö VM065:00/2012 Vetelin kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta alla oleviin lakiluonnoksen kohtiin seuraavan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013

Kuntalain kokonaisuudistus. Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntalain kokonaisuudistus Sari Raassina Valtiosihteeri, valtiovarainministeriö 29.10.2013 Kuntarakennelaki Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis -laki Kuntien valtinosuusja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta KOKOUSKUTSU AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot