Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011

2 1

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus 4 Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous 4 Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot 5 Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka 6 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto ja kululaskelma Tase SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA TUOTTO JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS 29 Yhteenveto julkaisuista

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS Toimintavuosi oli VATT:n kahdeskymmenes, minkä kunniaksi kirjoitettiin talon omin voimin toiminnan painopisteiden ja organisaation muutoksia kuvaillut historiikki sekä järjestettiin juhlaseminaari, jonka teemana oli tutkimuksen ja päätöksenteon välinen suhde. VATT:n ylijohtaja siirtyminen uusiin tehtäviin heijastui VATT:n loppuvuoden toimintaan. Toimintavuoden aikana kansatalous alkoi elpyä voimakkaasta taantumasta, joka kasvatti huolta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä. Politiikkalinjauksissa korostuivat julkisten menojen hillintä ja talouskasvun edellytysten turvaaminen, mikä heijastui myös VATT:n tutkimustoimintaan ja antoi lisää painoarvoa useille tutkimuskeskuksen perinteisille ydintehtäville kuten vero ja tuottavuustutkimukselle sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävien politiikkatoimien arvioinneille. Toiminta palveli talouspolitiikan valmistelua erityisen tiiviisti valtiovarainministeriön asettaman verotuksen kehittämistyöryhmän työssä. Verotyöryhmän lisäksi keskeinen panos verotukien määrää ja laajuutta selvittäneessä työssä korostaa tutkimuksen ja politiikkavalmistelun vuorovaikutusta ja samalla myös tutkimuskeskuksen keskeistä roolia linkkinä niiden välillä. Myös kuntatalouden ja julkisten palveluiden vaikuttavuuden tutkimuksessa useat hankkeet liittyivät ajankohtaisiin uudistuksiin. Valtioneuvoston kanslian kanssa yhteistyönä tehty tutkimus vertaili paikallishallinnon tehtäviä, rahoitusta ja viimeaikaisia uudistuksia Pohjoismaissa. Tuottavuustutkimuksessa valmistui vanhuspalvelujen vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuustutkimus sekä valtion virastojen työhyvinvointia ja tuottavuutta vertaillut hanke. VATT:lla on vahvana painopisteenä myös yksittäisten lakimuutosten vaikuttavuuden analyysi. Toimintavuoden aikana arvioitiin muun muassa kotouttamislain, matalapalkkatuen, korotetun ansiopäivärahan ja yksilöllisen varhaiseläkkeen vaikutuksia. Tutkimuskeskuksen pitkäjänteinen panostaminen malliperustan kehittämiseen sekä laajojen tietoaineistojen hallintaan tukevat tällaisia eri ajankohtien tietotarpeiden mukaisia arviointitutkimuksia. Tutkimuskeskus on saanut entistä painokkaamman roolin eri hallinnonalojen ennakointityön tukemisessa. VATT:n malliympäristössä toteutettiin kertomusvuonna ennakointihankkeita sekä työvoima ja koulutustarpeisiin että ilmasto ja energiapolitiikkaan liittyen. Vuoden aikana panostettiin erityisesti työllisten määrien toimialakohtaisten kehitysarvioiden laadintaan, ja tämän ennakoinnin tilaajana oli neljän ministeriön (OPM, TEM, VM ja STM) muodostama konsortio. Työ kytkeytyy myös ilmasto ja energiapolitiikan pitkän aikavälin laskelmiin. Merkittävä osa tutkimushankkeista on muutoinkin liittynyt useiden hallinnonalojen tietotarpeisiin. Niitä on toteutettu usein eri ministeriöiden osarahoittamina yhteishankkeina ja usein myös yhdessä toisella hallinnonalalla toimivan sektoritutkimuslaitoksen tai laitosten kanssa. Tutkimustulokset ovat siis palvelleet laajasti eri hallinnonalojen, valtioneuvoston kanslian ja myös eduskunnan työtä, ja VATT on toteuttanut sektoritutkimuksen kehittämisen keskeistä päämäärää eli sektorirajat ylittävää tutkimustoimintaa. Tutkimuskeskus toteutti lisäksi runsaasti talouspolitiikan lyhyen tähtäimen välitöntä valmistelua palvelleita selvityshankkeita erilaisten taustalaskelmien ja muistioiden muodossa. Haasteena onkin säilyttää myös pitkäjänteisen tutkimustyön edellytykset, sillä tieteellisen vaikuttavuuden perustana on tutkimuksen akateemisin kriteerein arvioitu laatu ja tutkimustulosten kiinnostavuus tutkimusyhteisöissä. Lisäksi korkeatasoinen asiantuntijatoiminta rakentuu luotettavan ja kriittisen ulkopuolisen tarkastelun kestävän tutkimuksen perustalle. 3

5 VATT:n tutkimusresurssit hieman laskivat edellisestä vuodesta osittain talouskriisin mahdollisiin seurauksiin varautumisen ja osittain VATT:n tutkimustarpeisiin sopivan henkilöstön rekrytointihaasteiden vuoksi. Siksi myös eri tuotosten kokonaismäärä laski. Julkaisuja kuitenkin tuotettiin tutkimukseen käytettyjä henkilötyövuosia kohti seitsemän enemmän kuin edellisenä vuonna. Kolmen viime vuoden keskiarvona tarkastellen näin laskettu tuottavuus on kohonnut 15 % vuodessa, mikä on VATT:n tulostavoitetta (+1%) korkeampi ja johtuu pääosin vuoden 2008 poikkeuksellisen suotuisasta vuodesta. Asiantuntijatehtävien suoritteet vähenivät julkaisuja enemmän, mitä osittain selittää erityisen suuri asiantuntijatehtävien määrä edellisenä vuonna ja osittain voimakas panostus yksittäiseen valtiovarainministeriön asettaman verotyöryhmän työhön. Yhteistyö VATT:n ja ECONOMICUM:n kolmen kansantaloustieteen laitoksen ja HECER:n kanssa on edelleen tiivistynyt. Tämän kampusyhteistyön muotoja olivat muun muassa yhteisvirat, yhteiset tutkimusprojektit, seminaaritoiminta sekä opetustoiminta, ja sen edelleen kehittäminen on sekä tutkimuksen laadun että tutkimuksen vaikuttavuuden kannalta ensiarvoista. Tutkimuskeskuksen yhteydet kansantaloustieteen korkeinta opetusta antaviin laitoksiin laajentavat kiinnostusta julkisen talouden kysymyksiin, mikä heijastuu positiivisesti esimerkiksi uudistusten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ja helpottaa VATT:n tulevissa rekrytoinneissa. Valtionhallinnon uudistusvirtaukset ovat kaiken kaikkiaan vaatineet runsaasti muutosvalmiutta sekä toimintojen ja työnjakojen uudelleenorganisointeja. Niiden ohella muutoksissa pärjääminen on edellyttänyt panostusta myös työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämiseen. VATT on jatkanut yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa muun muassa tekemällä konkreettisia valmisteluja KIEKUhankkeen edistämiseksi tutkimuslaitosympäristöä paremmin palvelevaksi. 1.2 VAIKUTTAVUUS Toiminnan vaikuttavuus Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueella tehty tutkimus jakautui kolmeen projektikokonaisuuteen: (i) kuntatalous, (ii) julkisten palvelujen tuottavuus ja (iii) hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistuminen. Kuntataloustutkimuksessa valmistui hanke, jossa käsiteltiin pohjoismaisia paikallishallinnon järjestelmiä niiden tehtävien, rahoituksen ja viimeaikaisten uudistushankkeiden näkökulmista. Myös tutkimus kuntaliitosten syntyyn vaikuttavista tekijöistä valmistui. Tulosten mukaan kunnanvaltuutettujen henkilökohtaiset poliittiseen uraan ja siviilityöuraan liittyvät vaikuttimet vaikeuttavat kunnan asukkaiden kannalta optimaalisten kuntaliitosten muodostumista. Lisäksi valmistui tutkimus koskien yleisen valtionavun menovaikutuksia. Tulosten mukaan kunnat käyttävät yleisen valtionavun kulutukseen, eikä tuella siten ole vaikutusta paikallisiin veroasteisiin. Uusina hankkeina aloitettiin tutkimukset koskien optimaalista kuntarakennetta, kuntaliitosten vaikutuksia palvelujen saatavuuteen, uudelleenvalinnan roolia kuntaliitosäänestyksissä sekä Helsingin seudun metropolihallintoa. Tutkimuskokonaisuudessa osallistuttiin myös merkittäviin asiantuntijatehtäviin, mm. verotuksen kehittämistyöryhmälle tuotettiin kuntien verotusta koskevia muistioita ja osallistuttiin työryhmän sihteeristön työhön. Lisäksi osallistuttiin aktiivisesti OECD:n Fiscal Federalism Networkin työhön. Julkisten palvelujen tuottavuus teemassa valmistui tutkimus koskien valtion tuottavuusohjelman vaikutuksia työhyvinvointiin. Tutkimuksessa havaittiin, että tuottavuusohjelmalla aikaansaatu työn tuottavuuden kasvu ei ole heikentänyt mitattavissa olevaa työhyvinvointia (työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot). Toinen valmistunut tutkimus käsitteli vanhuspalveluiden tuottavuutta ja siinä saatiin tulos, jonka mukaan vaikuttavuuden huomioon ottaminen nostaa tuottavuusarviota noin puoli prosenttiyksikköä. Myös tutkimus ammattikorkeakoulujen tehokkuuseroista valmistui. Tulosten mukaan 4

6 ammattikorkeakoulujen väliset tehokkuuserot ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta erot näyttävät johtuvan kulttuurialan koulutuksesta. Uutena hankkeena projektikokonaisuudessa valmisteltiin ammattikorkeakoulutuksen koulutustarpeen ennakointiin liittyvää hanketta. Tuottavuuteen liittyvää asiantuntijatyötä tehtiin mm. osallistumalla valtiovarainministeriön kuntien tuottavuusohjelman seuranta ja koordinaatioryhmän työhön. Hyvinvointipalvelujen markkinaehtoistumisen teemassa valmistui tutkimus jätekuljetuksen sopimusmallien yritysvaikutuksista. Tulosten mukaan siirtyminen sopimusperusteisesta järjestelmästä keskitettyyn järjestelmään alentaa jätteidenkeruun hintoja. Myös kaksi tutkimusta asfalttikartellien vaikutuksista toimitettiin vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Nämä tutkimukset julkaistaan vuonna Lisäksi edistettiin useita käynnissä olevia julkisia hankintoja käsitteleviä projekteja, kuten julkisten hankintojen päätyminen markkinaoikeuteen, paikallispolitiikan vaikutukset julkisten palveluiden tuottamistapoihin, sähköiset hankintamenetelmät, tarjouskartellien havaitseminen ja vanhushoivan rahoitus. Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Tutkimusalueella tutkitaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksia kotitalouksien ja yritysten käyttäytymiseen, tulonjakoon ja julkisen talouden tasapainoon. Vuonna 2010 tutkimusalueen työssä korostui osallistuminen talouspolitiikan valmistelua palveleviin hankkeisiin. Kaksi tutkimusalueen tutkijaa oli pysyvästi mukana syyskuussa 2008 asetetun verotuksen kehittämistyöryhmän työssä. Lisäksi neljä muuta tutkijaa laati työryhmälle laskelmia ja asiantuntijaselvityksiä. Tutkimusalueen tutkijoiden vastuulla oli erityisesti arvonlisäverotusta, yritys ja pääomatuloverotusta, asumisen verotusta ja työryhmän muutosesitysten tulonjakovaikutuksia koskevat asiantuntijaselvitykset. He olivat keskeisessä roolissa myös työryhmän väliraportin (kesäkuu 2010) ja loppuraportin (joulukuu 2010) kirjoittamisessa. Tutkimusalueen tutkijat osallistuivat myös laajaan verotukia koskevaan selvitykseen. Selvityksessä uudistettiin verotukien määrittämisperusteet, laajennettiin verotukiseuranta kattamaan Suomen koko verojärjestelmä ja laadittiin arviot verotukien määristä. Hankkeen loppuraportti valmistui lokakuussa Politiikan valmisteluun liittyvän työn ohessa alueella oli käynnissä useita tutkimusprojekteja. Kahdessa syksyllä valmistuneessa osaraportissa arvioitiin viime vuosien arvonlisäveromuutosten vaikutuksia hintoihin ja kysyntään. Euroopan Unionin yritysverokoordinoinnin vaikutuksia Suomen verotuottoon arvioitiin keväällä valmistuneessa selvityksessä. Tulonjaon kehitystä arvioitiin keväällä valmistuneessa monivuotisen hankeen osaraportissa. Suomen viime vuosina toteutettujen pääomaverouudistusten vaikutuksia tarkasteltiin kolmessa vielä keskeneräisessä tutkimuksessa. Näiden tuloksia esiteltiin kokouksissa kotimaassa ja ulkomailla. Tutkimusalue panosti kertomusvuoden aikana mallien ja tutkimusaineistojen kehittämiseen. Se osallistui ministeriöiden ja virastojen väliseen yhteistyöhön uuden mikrosimulointimallin kehittämisessä ja vastasi TUJA mallin ylläpitämisestä. Lisäksi käynnistettiin verohallinnon tietoihin perustuvan yritysaineiston järjestäminen ja dokumentointityö. Tutkimusalue oli mukana kansainvälisessä yhteistyössä mm. osallistumalla pohjoismaisen veroekonomistikokouksen järjestelyihin toukokuussa Helsingissä. Lisäksi tutkijat esittelivät tutkimuksiaan useissa kansainvälisissä kokouksissa. 5

7 Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Tutkimusalueen tutkimustoiminta on keskittynyt politiikkamuutosten vaikuttavuusarvioihin ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen tutkimukseen. Politiikkamuutosten arviointeja on suoritettu etenkin työllisyyden ja työurien pidentämisen näkökulmasta. Vuoden 2010 aikana julkisen vallan lakimuutosten vaikuttavuutta on arvioitu mm. kotouttamislain, matalapalkkatuen, korotetun ansiopäivärahan ja yksilöllisen varhaiseläkkeen osalta. Työmarkkinoita käsitteleviä tutkimuksia on tehty myös sovitellusta ansiopäivärahasta, työurien muuttumisesta sekä yleisemmin vaikuttavuusarvioinnista. Ympäristötaloustieteen ja innovaatiopolitiikan tiimoilta on vuoden 2010 aikana tehty useita tutkimuksia eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle. Lisäksi tutkimuksia on julkaistu vihreistä työtehtävistä, vapaa ajan ekotehokkuudesta, päästöjen ohjauskeinoista sekä talouskriisin ja ympäristöpolitiikan yhteyksistä. Tutkimusalueella on käynnissä useita, monivuotisia tutkimushankkeita, jotka käsittelevät maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia, työttömyysturvaan tehtyjen muutosten vaikutuksia sekä yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia. Lisäksi tutkimusalue on mukana useampivuotisessa Paltamon täystyöllisyyskokeilua arvioivassa tutkimuskonsortiossa. Tutkimusalueen tutkijat ovat vuoden aikana osallistuneet eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimintaan sekä valtiovarainministeriön nuorten työmarkkinoita koskevaan projektiin. Kaikkiaan tutkijoita on mukana lähes kahdessakymmenessä erilaisessa työ, asiantuntija tai ohjausryhmässä, joita ovat asettaneet mm. OECD, Tilastokeskus, työ ja elinkeinoministeriö sekä maa ja metsätalousministeriö. Vuoden aikana on lisäksi annettu erinäinen määrä lausuntoja ja haastatteluja, julkaistu lukuisia lehtikirjoituksia sekä pidetty lukuisia esitelmiä. Tutkimusalueen tutkijoiden tuotoksia on vuoden aikana julkaistu useissa kansainvälisissä aikakausijulkaisuissa. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta on syvennetty kotimaisten artikkeleiden ja muiden tutkimuslaitosten sarjoissa julkaistujen tutkimusten välityksellä. Kaikkiaan tutkimusalueelta on vuoden aikana julkaistu VATT:n ulkopuolisilla foorumeilla lähes 40 tutkimusta tai artikkelia. Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö Yksikön keskeiset hankkeet ovat koskeneet yksikön vastuulla olevien mallien kehittämistä ja raportointia. Yksikön keskeiset hankkeet ovat liittyneet talouskehityksen ennakointiin sekä talouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan vaikutusten arviointiin. Mallien kehittäminen on painottunut etenkin julkisen sektorin tietokantojen kehittämiseen. Tietokanta kattaa nykyisellään sekä valtion että kuntatalouden maakuntatasolla, minkä lisäksi sosiaaliturvarahastoja voidaan tarkastella erikseen. Tietokannan perusteella on mahdollista arvioida julkisten menojen kohdentumista eri sektoreille ja tarkastella vaihtoehtoja julkisen talouden tasapainottamiseen. Malleja on laajennettu myös tulonjaon ja työmarkkinoiden käsittelyn osalta ja ne mahdollistavat nyt sekä tulonjako että työmarkkinakysymysten tarkastelun. Vuoden 2010 merkittävimmät hankkeet koskivat talouskehityksen pitkän aikavälin ennakointia. Huhtikuussa julkaistiin vuoteen 2025 ulottuva perusskenaario talouskehityksestä ja työvoiman tarpeesta kolmessa eri skenaariossa, jotka täydentyivät syksyllä politiikkatoimia ja tavoitteita sisältävällä tavoiteskenaariolle. Skenaariot ovat muodostaneet pohjan OPH:n suorittamalle koulutuksen aloituspaikkojen arvioinnille. Sitä on hyödynnetty myös alueellisen toimialakehityksen ennakoinnin lähtökohtana. Ennakointityöhön on liittynyt mittava panostus ennakoinnin eri toimijoiden kanssa käytävään dialogiin, jossa on tiivistynyt maakuntien ja ELY keskusten omat näkemykset kymmenien toimialojen kehityksestä. 6

8 Vuoden mittaan yksikkö toteutti useita päätöksenteon valmistelua tukevia hankkeita. Näitä olivat muun muassa päästökaupan vaikutusten arviointi sekä kotimaisesta että pohjoismaisesta näkökulmasta sekä ydinvoimahakemusten taloudellisia vaikutuksia koskevat arviot. Työn tuloksia hyödynnettiin myös verotyöryhmän työssä. Lisäksi arvioitiin asevelvollisuuden kansantaloudellisia vaikutuksia asevelvollisuutta pohtineen Siilasmaan työryhmän käyttöön. Yksikkö osallistui useisiin yhteishankkeisiin muiden tutkimusalueiden kanssa. Aluemallin kehittämisessä tehtiin yhteistyötä tutkimusalue I:n kanssa, kun taas hyödykeverotuksen ja hallinnollisen taakan vähentämisen vaikutuksia arvioitiin yhteistyössä tutkimusalue II:n kanssa. Tutkimusalue III:n kanssa arvioitiin ilmastonmuutokseen liittyvien riskien vaikutuksia ja ilmastopolitiikan ohjauskeinoja vuonna 2010 käynnistyneessä sektoritutkimushankkeessa. Yksikön tuotoksia on julkaistu useissa kotimaisissa julkaisuissa, esimerkiksi Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa, ja niitä on käytetty verotyöryhmän ja asevelvollisuutta pohtineen työryhmän mietinnöissä. Eräitä energiatutkimuksen hankkeiden tuloksia julkaistiin lisäksi VTT:n tutkimusraporteissa. Näistä merkittävimpiä on Nordic Energy Perspectives hankkeen useat loppuraportit. Neuvottelukunta Toimintavuonna aloitti uusi neuvottelukunta kolmivuotiskautensa. Neuvottelukunnalla oli neljä kokousta. Kokouksissa tarkasteltiin tutkimuskeskuksen toimintakatsauksia, pohdittiin valtion sektoritutkimuksen vaihtoehtoja ja VATT:n yhteistyötä Economicum yhteisössä ja esiteltiin vastavalmistuneita tutkimustuloksia. Vastavalmistuneista tutkimuksista olivat esillä valtion tuottavuus ja työhyvinvointitutkimus, paikallisjulkistalouden pohjoismainen vertailu ja VATT:n 20 vuotishistoriikki. Neuvottelukunta: puheenjohtaja: jäsenet: talousasioiden alivaltiosihteeri Jukka Pekkarinen, Valtioneuvoston kanslia ylijohtaja Seija Ilmakunnas (7.12. alkaen ylijohtaja Aki Kangasharju), VATT professori Anni Huhtala, Maa ja elintarviketalouden tutkimuslaitos ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, työ ja elinkeinoministeriö professori Otto Toivanen, Katholieke Universiteit Leuven johtaja Raija Volk, Sosiaali ja terveysministeriö tutkija Janne Niemi, VATT tutkija Jussi Ahokas, sihteeri 1.3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Toiminnan tuottavuus VATT:n tuotokset muodostuvat tutkimusjulkaisuista ja asiantuntijatoiminnasta, ja niiden erilaisesta luonteesta johtuen eri tuotostyyppien kehitystä seurataan hieman eri tavoin. VATT:n keskeiset tuotokset on esitetty Liitteessä 1. Julkaisutoiminnan tuottavuutta mitattaessa julkaisuille on määritelty painokertoimet. Ulkoisen arvioinnin suositusten mukaisesti kriteerinä painoille on käytetty arvioita eri julkaisutyyppien vaikuttavuudesta sekä tutkimustulosten näkyvyydestä ja levinneisyydestä, ja tuottavuuslaskennassa painotettu julkaisumäärän muutos suhteutetaan tutkimusprojekteihin käytettyjen tutkimustyövuosien muutokseen. Uudistettu julkaisutuotannon tuottavuusindeksi painoineen on esitetty VATT:n toimintakertomuksessa

9 Vuonna 2010 julkaisutoiminnan tuottavuusindeksi nousi seitsemän prosenttia. Kehityksen taustalla oli painotetun julkaisumäärän vähäisempi supistuminen tutkimustyövuosien supistumiseen verrattuna. VATT:n tutkimusresurssit laskivat edellisestä vuodesta osittain talouskriisin mahdollisiin seurauksiin varautumisen ja osittain VATT:n tutkimustarpeisiin sopivan henkilöstön rekrytointihaasteiden vuoksi. Tulostavoitteissa julkaisutoiminnan tuottavuudelle on asetettu keskimäärin yhden prosentin vuosittainen kasvutavoite kolmen vuoden ajanjaksoja tarkasteltaessa. Merkittävät vuosittaiset tuottavuusvaihtelut ovat tyypillisiä tutkimusorganisaatioille, jolloin julkaisutoiminnan tuottavuutta on perusteltua tarkastella useamman vuoden keskimääräisen kehityksen perusteella. Julkaisutoiminnan tuottavuus nousi toimintavuonna kolmen vuoden keskimääräistä tavoitetta hieman nopeammin, kun taas keskimääräinen kolmen vuoden tuottavuuden muutos on ollut +15 %, mikä on selvästi tavoitetta nopeampaa. VATT:n asiantuntijatehtäville ei aseteta painokertoimia eikä niistä lasketa tuottavuusindeksiä, vaan niiden kehitystä seurataan suoritteiden määrän perusteella. Vuonna 2010 asiantuntijatoiminnan suoritteiden määrä aleni edellisvuodesta. Tutkimuskeskuksen aktiivinen panos ajankohtaisia uudistuksia palvelevissa hankkeissa, etenkin verotyöryhmän väli ja loppuraporttien valmistelu, vähensi mahdollisuuksia osallistua muihin asiantuntijatehtäviin. VATT:n toimintaa ja sen muutosta paremmin kuvaavan julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin käyttöönoton jälkeen luovuttiin kokonaistuottavuuden muutosta kuvaavan indeksin käytöstä. Kuitenkin Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan VATT:n tulee edelleen sisällyttää toimintakertomukseen kokonaistuottavuusindeksillä laskettu muutos. Tulostavoiteasiakirjan linjauksen mukaisesti VATT tuottaa kokonaistuottavuusindeksiä alkaen vuoden 2012 panos ja tuotoskehityksestä verrattuna edelliseen vuoteen. Tukitoiminnot Tutkimuskeskuksen tukitoimintoja on edelleen kehitetty. Lähtökohtana on, että tarkoituksenmukaisilla tehtäväjärjestelyillä voidaan palvella paremmin ja tehokkaammin ydintoimintaa. Tukitehtävien sisältö muuttuu jatkuvasti vaativammaksi, mikä tuo tukitehtävissä toimivalle henkilöstölle haasteita mutta myös mahdollisuuksia. Tästä syystä on ryhdytty järjestämään koulutuksia räätälöitynä VATT:n tarpeisiin. VATT on jatkanut käynnistämäänsä hallintotehtävien yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Kuluvana vuonna on tehty konkreettista toimia, joiden avulla on KIEKU saatu tutkimuslaitosympäristöä paremmin palvelevaksi. Yhteistyö tiivistyy vuonna 2011, sillä valtiovarainministeriön hallinnonalalla otetaan KIEKU käyttöön keväällä 2012 ja VATT ottaa näin ollen sen ensimmäisenä tutkimuslaitoksena käyttöön. Tietohallinto Toimintavuoden aikana palvelinympäristön integraatiota parannettiin uudella tekniikalla ja virtuaalisointiympäristöä laajennettiin. Käyttöön otettiin myös rakennuksen suojakopiointiratkaisu. Toimikortit otettiin käyttöön loppuvuodesta. Myös työasemakannan harmonisointi edistyi. Sovellusohjelmistojen osalta sekä toimisto että laskentasovelluksista otettiin käyttöön entistä suorituskykyisempiä versioita. Talous ja henkilöstöhallinto VATT on ollut palvelukeskuksen asiakkaana vuodesta 2008 ja ollut pääosin tyytyväinen saamaansa palveluun. 8

10 Palvelukeskusasiakkuuden taloudellisia vaikutuksia on seurattu vuodesta 2008 lähtien, jolloin asiakkuus asteittain aloitettiin. Kustannustietojen vertailu on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi johtuen vertailtavuutta heikentävistä kertaluonteisista tekijöistä. Mm. vuoden 2010 VATT:n talous ja henkilöstöhallinnon kustannukset kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta ( euroa), mihin on syynä talous ja henkilöstöhallinnon henkilöstömuutokset ja Palkeiden palvelun laskutusajankohta. Toimitilat Kasvanut vierailijoiden ja kesäharjoittelijoiden määrä on edellyttänyt toimitilojen käytössä entistä laajempaa suunnittelua ja joustavuutta. Lisäksi Economicum yhteisö on mahdollistanut erilaisia yhteistyömuotoja tilajärjestelyissä. Hankintatoimi VATT otti toimintavuoden aikana käyttöön valtion uuden matkanhallintajärjestelmän M2. VATT liittyi Valtion IT palvelukeskuksen puitejärjestelyihin. Kausijulkaisujen hankinnassa siirryttiin Hanselin puitesopimuksen piiriin. Näin VATT on edelleen kasvattanut Hanselin puitesopimusten kautta toteutettujen hankintojen osuutta Toiminnan taloudellisuus Työajan jakautuminen Työajan käytöllä mitattu henkilötyöpanos on 53. Lukuun sisältyy palvelussuhteessa toimivat tutkijat ja tutkimushenkilöstön eri tutkimusorganisaatioiden kanssa yhteisvirkajärjestelyillä VATT:lle tehty työ. Edellä mainitut järjestelyt ovat näissä tapauksissa olleet kustannustehokas tapa tuottaa tutkimustietoa. Työajan jakautuminen vastuualueittain vuosina : Htv Htv Htv Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö Tukitoiminnot Yhteensä Seuraavasta taulukossa on esitetty tutkimustoiminnan ja muun työajan jakautuminen vuosina Htv Htv Htv Tutkimusprojektit 23,5 26,8 29,4 Muu tutkimustoiminta 1) 6,2 7,5 5,0 Muu työaika 23,3 23,7 25,8 Yhteensä 53,0 58,0 60,2 Muun työajan jakautuminen hallinto 2) 11,2 10,0 10,2 saatu koulutus 0,9 1,0 1,3 lomat 8,7 9,2 8,4 sairauspoissaolot 2,0 2,8 3,9 muu 0,5 0,7 2,0 1) Muu tutkimustoiminta koostuu pääosin tutkimusprojektien ulkopuolisiin asiantuntijatehtäviin käytetystä työajasta 2) Hallintoon kirjataan hallinto, tietopalvelu ja tietohallintotehtävät sekä johtaminen 9

11 Ydintoimintaan käytetty työaika oli 29,7 henkilötyövuotta, mikä on 4,7 htv:tä vähemmän kuin vuonna Ydintoimintaan käytetyn työajan väheneminen johtuu eläköitymisistä, muusta vaihtuvuudesta ja perhevapaista. Korvaavat pysyvät rekrytoinnit osoittautuivat haasteellisiksi, joten VATT:ssa otettiin käyttöön vaihtoehtoisia rekrytointitapoja. Nämä ovat tuottaneet tuloksia ja tutkijoiden määrän kasvu näkyy vuoden 2011 henkilöstömäärissä. Muuhun tutkimustoimintaan käytetyn työajan suhteellinen osuus on samaa tasoa kuin edellisvuonna eli noin 20 % ydintoimintaan käytetystä työajasta. Hallintoon käytetty työaika on kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Tähän vaikuttaa alkaen täsmennetyt työaikakirjausten periaatteet sekä erityisesti johtamiseen ja esimiestyöhön panostaminen. VATT:n henkilöstölle on järjestetty aikaisempia vuosia runsaammin koulutustilaisuuksia. Siitä huolimatta saatuun koulutuksen käytetty työaika on vähentynyt. Tähän on syynä puutteelliset työaikakirjaukset, johon tullaan kiinnittämään huomiota. Toisaalta koulutuksen osuus on yleisesti ottaen vähenemässä, sillä osaamisen kehittämisessä on käytössä muita muotoja. Muun työajan jakautumisessa on myönteistä se, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Toiminnan kustannukset VATT:n toiminnan kokonaiskustannukset olivat 4,9 milj. euroa ja vähenivät 0,1 milj. euroa edellisvuodesta. Kustannusten lievä lasku johtuu pääosin tutkimushenkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuneiden rekrytointien siirtymisestä vuodelle 2011 ja perhevapaista, joita kohdistui erityisesti tutkimusalueelle III. Tukitoimintojen osuus kaikista kustannuksista oli 22 %, mikä on huomattavasti aikaisempia vuosia suurempi. Osuuden muutos selittyy lähes kokonaisuudessaan sillä, että tukihenkilöstö on pysyvää ja kun toimintavuonna henkilövajaus oli tutkimushenkilöstössä, on seurauksena tukihenkilöstön suuri suhteellinen osuus. Edellä esitetty huomioon ottaen on tukitoimintojen osuutta kuvaava tunnusluku ongelmallinen ja tästä syystä sitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Ydintoiminnan kustannukset vuosina : toteutuma tavoite toteutuma toteutuma milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa Tutkimusalue I 1,4 1,4 1,4 1,7 Tutkimusalue II 1,4 1,4 1,4 1,3 Tutkimusalue III 1,4 1,4,1,6 1,5 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö 0,7 0,6 0,6 0,6 Yhteensä 4,9 5,1 5,0 5,1 10

12 Talousarvion (mom.28.30) mukainen kustannusten suhteellinen jakauma tulosalueittain vuosina : % % % Ydintoiminnot Tutkimusalue I Tutkimusalue II Tutkimusalue III Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö Yhteensä Tukitoiminnot Yhteensä Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tuotot olivat vuonna 2010 yhteensä euroa, kun ne edellisvuonna olivat euroa. Vuoden 2010 tavoitteeksi oli asetettu euroa. Muutosta selittää mm. se, että sidosryhmät ovat olleet halukkaita luomaan yhteisiä tutkimushankkeita, jolloin tutkimus on muodostunut yhteisrahoitteiseksi. Toisaalta maksulliselle toiminnalle on tyypillistä suuretkin vaihtelut vuosien välillä. Lisäksi on huomioitava VATT:n strateginen painopiste panostaa yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan. Kustannusvastaavuuslaskelmaa ei esitetä vuodelta 2010, sillä tulot alittavat euroa. Kustannusvastaavuus jäi alle asetetun 100 %:n tavoitteen, mihin on selityksen yksittäisen rahoittajan maksusuorituksen siirtyminen vuodelle Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat ,64 euroa, mikä ylittää vuodelle 2010 asetetun tavoitteen ( euroa). Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus ylittää asetetun tavoitteen 80 % ulkopuolisesta rahoituksesta (1 milj. euroa). VATT:n strateginen valinta on lisätä tutkimusyhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa. Merkittävimmät yhteisrahoitteiset hankkeet toteutettiin Suomen Akatemian ja TEKESin rahoittamana sekä eri ministeriöiden ja Eduskunnan kanssa. Lisäksi VATT toteutti yhteisrahoitteisia hankkeita, joissa rahoittajana olivat valtionhallinnon ulkopuoliset tahot, kuten Helsingin ja Tampereen yliopistot, kuntasektori ja University College London. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 52 %, mikä on VATT:n yhteisrahoitteiselle toiminnalle asetetun kustannusvastaavuustavoitteen (vähintään 50 %) mukainen. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta saatu rahoitus EU:lta saatu rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Tuotot yhteensä

13 Kustannukset yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskust. tukitoimintojen kustannukset poistot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Tuotot kustannukset Kustannusvastaavuus % 52,0 48,1 45,7 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Tutkimusalue I Julkisten palvelujen vaikuttavuus ja kuntatalous Tutkimusalueen I keskeiset hankkeet: Valtionosuusjärjestelmä ja kuntien rahoitus Valmistuneessa hankkeessa laadittiin Talousneuvoston toimeksiannosta kirja Local public sector in transition: A Nordic perspective. Kirjassa kuvattiin Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan paikallishallinnon järjestelmiä niiden tehtävien, rahoituksen ja viimeaikaisten uudistushankkeiden näkökulmista. Lisäksi julkaisussa arvioitiin Suomen paikallishallinnon järjestelmää sekä käsiteltiin julkisten tehtävien ja rahoituksen hajauttamiseen liittyviä politiikkakysymyksiä myös laajemmin, muun muassa OECD maiden näkökulmasta. Hankkeesta valmistui 2 raporttia ja 1 VATT valmisteluraportti Valtion tuottavuusohjelma, palkkausjärjestelmät ja työhyvinvointi Valmistuneessa hankkeessa selvitettiin, miten valtion virastojen ja laitosten työhyvinvointi on kehittynyt tuottavuusohjelman aikana. Erityisesti tutkimuksessa pyrittiin tilastollisesti selvittämään, onko työn tuottavuuden kasvun ja työhyvinvoinnin (työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot) välillä yhteyttä. Tutkimuksessa ei kyetty osoittamaan, että työn tuottavuuden kasvun ja työhyvinvoinnin muutoksen välillä olisi negatiivista yhteyttä. Sen sijaan tuottavuusohjelman aikana esimerkiksi yleinen työtyytyväisyys näyttää hivenen lisääntyneen. Hankkeesta valmistui 1 VATT tutkimus. Kilpailutuksen ja yksityistämisen kansantaloudellisten vaikutusten arviointi Hanke jakautuu kolmeen osahankkeeseen: Osahanke 1, Asfalttikartellien vahingonkorvausten taloustieteellinen arviointi on valmistunut. Hankkeessa on tehty kaksi tutkimusta, yksi kunnille ja toinen Liikennevirastolle. Näiden tulokset on toimitettu tilaajille ja molemmat tutkimukset raportoidaan myös VATT Valmisteluraportit sarjan julkaisuissa keväällä Erilliset raportit tullaan myös yhdistämään tieteelliseksi julkaisuksi. Osahanke 2, Jätteenkuljetuksen hankintamallien yritysvaikutusten selvitys on valmistunut. Ympäristöministeriön ja VATT:n rahoittamassa tutkimuksessa tarkasteltiin asuinkiinteistöjen jätteen kuljetuksessa vallitsevien eri sopimusmallien yritysvaikutuksia. Tulosten mukaan siirtyminen sopimusperusteisesta järjestelmästä keskitettyyn järjestelmään alentaa jätteidenkeruun hintoja. Hankkeesta valmistui 1 VATT valmisteluraportti. 12

14 Osahanke 3, Hankintamenetelmien tehokkuus ja optimaalisuus on käynnissä ja päättyy Hankkeessa tehdään tutkimusta kolmessa laajassa kokonaisuudessa. Ensimmäisessä käsitellään julkisten hankintojen joutumista markkinaoikeuteen ja miten hankintamenetelmät ja yritysten kilpailu vaikuttavat siihen sekä millainen oikeusjärjestelmä parhaiten suojaisi tarjoajia ja veronmaksajia hankkijoiden väärinkäytöksiltä. Tämän hankkeen aineisto saatiin koottua vuoden 2010 aikana. Toisessa hankkeessa tehdään kenttäkokeita liittyen sähköisiin huutokauppamekanismeihin ja tarjouskartellien ennaltaehkäisyyn. Ensimmäinen koe toteutettiin vuonna 2010 ja toista valmisteltiin. Kolmannessa hankkeessa tutkitaan paikallispolitiikan yhteyttä kuntien hankintakulttuuriin ja sen tehokkuuteen sekä kilpailuttamisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tämänkin hankkeen aineisto kerättiin vuoden 2010 aikana. Tutkimusalue II Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot Verotuksen kehittämistyöryhmälle tehtävät selvitykset Valtiovarainministeriön syyskuussa 2008 asettaman työryhmän tehtävänä oli arvioida Suomen verojärjestelmän kehittämistarpeita tehdä esitykset kehittämisen suuntaviivoiksi. Työryhmä antoi väliraportin kesäkuussa 2010 ja loppuraportin joulukuussa Alueen tutkijat osallistuivat työryhmän kokousohjelman järjestämiseen ja asiantuntijaraporttien laatimiseen. Alueen osallistuminen työryhmän työhön toteutui suunnitellusti. Hanke on päättynyt. Verotukien laskenta ja raportoinnin kehittäminen Valtiovarainministeriön vuonna 2008 käynnistämässä hankkeessa oli määrä uudistaa verotukien määrittelyperusteet, laajentaa verotukiselvitysten kattavuus Suomen koko verojärjestelmää vastaavaksi ja tehdä arvio verotukien määrästä. Alueen tutkijoilla oli hankkeessa keskeinen rooli. Hankkeen tavoitteet toteutuivat ja raportti julkaistiin lokakuussa 2010 VATT:n Valmisteluraportteja sarjassa. Hanke on päättynyt. Eriarvoisuus, köyhyys ja syrjäytymisen taloudelliset ulottuvuudet Monivuotinen, osittain Suomen Akatemian rahoituksella toteutettu, tutkimus selvitti tuloerojen kasvun syitä Suomessa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota julkisen sektorin rooliin tässä kehityksessä. Yksi osajulkaisu ilmestyi VATT:n Tutkimuksia sarjassa. Tutkimus ylimpien tulo osuuksien pitkänaikavälin kehityksestä julkaistiin myös kansainvälisessä kokoomateoksessa. Tuloksia on esitelty lisäksi useissa seminaareissa ja kokouksissa. Hanke on toteutunut suunnitellusti. Tutkimusalue III Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka Aktivointipolitiikan vaikuttavuus Tutkimushanke on VATT:n koordinoima ja Suomen Akatemian rahoittama. Nelivuotisessa hankkeessa arvioidaan perusturvan vastikkeellistamisen vaikutuksia. Hanke on nyt puolivälissä ja sen tiimoilta on tähän mennessä julkaistu 1 laajempi tutkimus, 3 keskustelualoitetta sekä 3 laajemmalle yleisölle tarkoitettua suomenkielistä artikkelia. Tutkimushanke on aikataulussa. Muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset (Norface) VATT on mukana kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa, jonka nelivuotinen tutkimushanke alkoi vuoden 2010 alussa. Suomalaisen tiimin tuotoksia on tähän mennessä valmistunut seuraavasti: 1 kansainvälinen julkaisu, 3 suomenkielistä artikkelia ja 3 keskustelualoitetta. Tutkimushanke on aikataulussa. Ympäristöpolitiikan uudet ohjauskeinot Tutkimushanke toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston ympäristöntutkimuksen yksikön kanssa. Tutkimushanke on kolmivuotinen ja siinä arvioidaan ilmastopolitiikan ohjauskeinoja erityisesti päästökaupassa. Hanke on aikataulussa valmistuen vuoden 2011 kuluessa. 13

15 Päätöksenteon tuki ja mallintaminen yksikkö Yleisen tasapainon mallin kehittäminen ja soveltaminen Hankkeessa on laajennettu dynaamisen yleisen tasapainon mallia VATTAGE mallin erityisesti tulonjaon ja kulutuksen kuvauksien sekä työllisyyden ja kulutuksen välisten linkkien osalta. Mallia on sovellettu useissa ympäristöpolitiikkaa koskevissa hankkeissa sekä VATT:ssa että KO:n kanssa. Vuonna 2010 julkaistiin tulonjakomodulia koskeva raportti. Lisäksi VATTAGE mallista tehtiin koulutuskäyttöön soveltuva, aggregoitu versio, jota on tarkoitus soveltaa VATT:n lisäksi myös Oulun yliopistossa ja tarpeen mukaan KO:lla ja muissa ministeriöissä. Mallin alueellinen laajennus on valmistunut, mutta sen raportointi siirtyi keväälle Ikääntymisen taloudelliset vaikutukset kunnallistalouteen Hankkeessa on arvioitu ikääntymisen aiheuttamia menopaineita maakuntatasolla ja Keski Suomen osalta myös seutukuntatasolla. Hankkeen tulokset viittaavat siihen, että valtionosuusjärjestelmä on auttanut kunnallistalouden kestävyyden säilyttämisessä viime vuosien taantuman yli. Jo lähivuosina ikääntyminen voi kuitenkin vaatia nykyistä mittavampia toimia kunnallistalouden kestävyyden vaarantuessa ikäriippuvien menojen kasvaessa ja työvoiman saatavuuden vaikeutuessa väestön ikääntymisen myötä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan kevään 2011 aikana. Verotuksen rakenteen vaikutukset Hankkeessa on tarkasteltu eri verolajien vaikutuksia verotuksen tehokkuus ja hyvinvointikustannusten näkökulmasta. Hanke tähtää akateemiseen julkaisuun yhteistyössä Centre of Policy Studies tutkimuslaitoksen kanssa, jonka arvioitu julkaisu ajoittunee vuoteen Hankkeen tuloksia raportoidaan yhteistyössä KO:n kanssa vuoden 2011 kevään aikana. Talouskriisi ja julkisen talouden kestävyys Hankkeessa on tarkasteltu eri verolajien vaikutuksia verotuksen tehokkuus ja hyvinvointikustannusten näkökulmasta, kun verotuksella tähdätään kestävyysvajeen kaventamiseen. Hankkeen tuloksia raportoidaan yhteistyössä KO:n kanssa vuoden 2011 kevään aikana. Nordic Energy Perspectives Hanke on yhteispohjoismainen, jossa tarkastellaan energiaintensiivisen teollisuuden ja energiasektorin kehitysnäkymiä Pohjoismaissa, erityisesti ilmasto ja energiapolitiikan näkökulmasta. Hanke on valmistunut ja sen useat loppuraportit on julkaistu. Aikaansaadut julkishyödykkeet Ennakointihanke on tuottanut vuoden 2010 aikana julkaistujen raporttien lisäksi OKM:n, OPH:n, TEM:n, VM:n ja STM:n käyttöön ennakointityötä tukevaa materiaalia, jota on käytetty ministeriöiden tulevaisuuskatsaustyön valmisteluun. ELY leskusten ja maakuntien liittojen ennakointikäyttöön on tuotettu julkaistua hienosyisempää materiaalia alueellisen ennakointityön käyttöön. VATT:n tasapainomalliin perustuva lähestymistapa on mahdollistanut alueellisen ennakoinnin toteuttamisen aiempaa realistisemmin, koska lähestymistapa on tehnyt eksplisiittiseksi linkit alueellisen ja koko kansantalouden kasvun välillä. Ennakointiin käytetystä mallista on myös järjestetty koulutus ja luentotilaisuuksia yhteistyössä tilaajakonsortion kanssa. Ydinvoimahakemusten ja päästökaupan vaikutusarviot ovat suoraan tukeneet päätöksentekoa ja tuoneet valmistelun taustalla olevat argumentit esille Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 14

16 Tietopalvelu VATT juhli 20 vuotista taivaltaan Vanhalla ylioppilastalolla juhlaseminaarin ja historiikin sekä tutkimustoiminnan esittelyn merkeissä. Tietopalvelussa ja viestinnässä edistettiin edelleen sähköistä tiedonjakelua. Vuonna 2010 oli www sivuilla 156 käyntiä/vrk vuonna käyntiä/vrk). Käyntien määrä riippuu kunakin vuonna ilmestyneiden tutkimusten ja tiedotteiden määrästä, siksi vuosittainen vaihtelu vo i olla suurikin. Vuonna 2010 järjestettiin kolme tiedotustilaisuutta. Tutkimusuutisointi oli vilkasta juhlavuonna. Mediatiedotteita välitettiin medialle ja niitä siteerattiin kattavasti mm. sähköisessä mediassa. VATT:n asiantuntijat olivat myös usein median haastateltavana talouden tilasta ja ajankohtaisista tutkimusaiheista. VATT NYT tiedotuslehti ilmestyi 12 sivuisena kaksi kertaa. Kolumneja ajankohtaisista talouspoliittisista aiheista kirjoitettiin lähes joka kuukausi. Uusimmasta tutkimuksesta välitetään tietoa viikottain VATT semina arissa, johon Economicumin tutkijat osallistuvat aktiivisesti. Vuonna 2010 käynnistettiin VATT:n tiedonkulun parantamiseksi intranetin sisällön, rakenteen ja käyttäjäystävällisyyden parantaminen sekä hajautetun päivityksen tehostaminen. Lisäksi sisäistä viestintää edelleen lisättiin ylijohtajan lukuisilla henkilöstöinfoilla, joissa keskusteltiin ajankohtaisista aiheista ja saatiin palautetta kehittämistä kaipaavista asioista. Toimintavuoden lopulla aloitettiin asiakastyytyväisyyskyselyn valmistelu Kysely toteutetaan vuonna Julkaisujen painatusta ja kirjastopalvelua selvittämään perustettiin työryhmä HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN VATT:n henkilömäärä vuoden 2010 lopussa oli 50, mikä on kuusi henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Henkilömäärän vähennystä selittää se, että tutkimushenkilökunnan eläköitymisestä, tavanomaisesta vaihtuvuudesta ja perhevapaista. Jokainen rekrytointi vaatii strategialähtöistä harkintaa ottaen huomioon myös valtion talouteen liittyvät haasteet. Tästä syystä syksyn 2010 aikana toteutetut rekrytoinnit näkyvät vuonna Toimintavuonna rekrytoinnit osoittautuivat haasteellisiksi ja todettiin, että yliopistot eivät välttämättä tuota VATT:n tutkimustarpeisiin sopivaa henkilöstöä. VATT:n henkilötyövuosimäärä oli 53,0, mikä määrä on jonkin verran edellisvuotta pienempi (v htv ja v ,2 htv). Henkilötyövuosimäärässä on huomioitu yhteisvirkajärjestelyt eri tutkimusorganisaatioiden kanssa. Naisten osuus henkilöstöstä oli 40,0 % ( ,9 %, ,7 %) ja miesten osuus 60,0 %. Naisten osuuden lievä lasku johtuu tavanomaista korkeammasta naistutkijoiden perhevapaiden määrästä toimintavuonna. Tutkijoiden lyhyiden perhevapaiden ( n. vuosi) ajaksi on erittäin haasteellista rekrytoida sijaista. Lähtökohtaisesti naisten osuuden arvioidaan kasvavan johtuen yliopisto opintoihin hakeutuvien naisten määrän ja tutkijakoulutettujen naisten osuuden kasvusta. Toisaalta naisvaltaisissa tukitehtävissä toimivien määrä tulevaisuudessa tulee vähenemään. 15

17 Henkilöstön kokonaismäärän vähenemisestä johtuen niin vakinaisten kuin määräaikaisten määrä on laskenut vuodesta Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 32,0 % koko henkilöstöstä ( ,5 %, ,5 %). Taustalla ovat tutkimushenkilöstön määräaikaiset tutkimusprojektit sekä säädösperusteiset määräaikaiset virkasuhteet. Määräaikaisesta henkilöstöstä naisten osuus oli 25 % kaikista määräaikaisista ( %, %). Miesten osuus on pysynyt edellisvuosien tasolla. Toisaalta vuosittaiset vaihtelut voivat pienessä organisaatiossa olla merkittäviä johtuen projektien muutoksista. Henkilöstön keski ikä oli 45,6 vuotta, kuten edellisvuonnakin. Vuonna 2008 se oli 45,9 vuotta. Keski iän aleneva suunta johtuu eläköitymisistä, vaikkakin vuosien välillä voi olla suuria eroja. Lisäksi rekrytointien ajoittuminen vaikuttaa keski iän määräytymiseen. Koko valtion budjettitalouden piirissä olevan henkilöstön keski ikä vuonna 2010 oli 45,1 vuotta, mikä on nousua edellisvuoteen johtuen yliopistolaitosmuutoksesta. 16

18 Henkilöstön koulutustasoindeksi oli 6,7, kuten vuonna 2009 ja vuonna 2008 se oli 6,4. Tutkijakoulutuksen saaneita oli 36 %. Naisten ja miesten keskimääräisessä koulutustasossa on edelleen eroa, mutta tilanne on muuttumassa tulevina vuosina. Koko valtion koulutustasoindeksi vuonna 2010 oli 5,1 laskien edellisvuodesta, mikä myös johtuu myös yliopistolaitosmuutoksesta. Palkkausjärjestelmää kehitettiin edelleen vuoden 2010 aikana ja sopimusten mukaiset tarkistukset kohdistuivat samapalkkaisuuden toteuttamiseen. Työhyvinvointi Työhyvinvointityötä on jatkettu yksiköissä vuonna 2009 tehdyn työtyytyväisyystutkimuksen tulosten pohjalta sekä TYKY ja virkistystoimikunta ovat toimineet aktiivisesti järjestäen useita tapahtumia. Erityisesti VATT:n 20 vuotisjuhlan kunniaksi henkilöstölle tarjottiin oma juhlatilaisuus. Työkykyä edistävänä toimenpiteenä otettiin käyttöön liikuntasetelit, joiden tarkoituksena on tukea henkilöstön liikunnallisuutta ja siten työssäjaksamista. Lisäksi henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus kulttuuritapahtumiin. Liikuntapäivä järjestettiin yhdessä Economicumin muiden organisaatioiden kanssa. Tapahtuma osoittautui menestykseksi ja laajensi osaltaan verkostoitumista. Toimintavuonna TYKY ryhmässä valmisteltiin VATT:n ensimmäinen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma vuodelle Painopisteinä olivat intranetin kehittäminen VATT:n perehdytysoppaaksi, henkilöstöruokailun järjestäminen sekä kuntoutusmahdollisuuksien tiedottaminen. Henkilöstöruokailun järjestämisestä TYKY ryhmä teki loppuvuodesta esityksen mahdollistaen uudet järjestelyt vuoden 2011 alkupuolella. Osaamisen kehittämisessä on edetty koulutussuunnitelman mukaisesti ja järjestetty useita koulutustilaisuuksia sekä oman henkilöstön että ulkopuolisten kouluttajien toimesta. Sairauspoissaolot olivat yhteensä 9,0 pv/htv. Edellisvuonna ne olivat 10,3 pv/htv ja vuonna 2008 vastaavasti 16,4 pv/htv. Sairauspoissaolojen määrässä on tapahtunut myönteinen kehitys viime vuosina ja ovat vähemmän kuin valtiolla yleensä (9,7 pv/htv). Lyhyet sairauspoissaolot olivat 2,8 pv/htv, kuten vuonna 2009 ja

19 1.6 TILINPÄÄTÖSANALYYSI Rahoituksen rakenne VATT:lla oli toimintavuonna käytettävissä rahoitusta kaikkiaan 5,4 milj. euroa. Varsinaisia toimintamenomomentille kertyneitä tuloja saatiin 1 milj. euroa. Käytettävissä oleva rahoitus jakaantui vuosina seuraavasti: Toimintamenomääräraha Siirtynyt toimintamenorahoitus Toimintamenorahoitus yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Muiden virastojen momenttien käyttö Muut Yhteensä Rahoituksesta suurin osa ( euroa) saatiin valtion talousarviossa toimintamenomäärärahana. Käytettävissä oli edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa euroa. Toiminnan tuotot olivat euroa, mikä ylitti hieman toimintavuodelle asetetun tavoitteen euroa Talousarvion toteutuminen Toimintavuonna VATT sai valtion talousarviosta rahoitusta euroa, josta euroa saatiin lisätalousarviossa. Edelliseltä vuodelta siirtynyt toimintamenomääräraha oli euroa. Vuodelle 2011 siirtyneiden määrärahojen kokonaismäärä oli euroa, mikä on noin euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Siirtyvän erän määrä johtuu erityisesti rekrytointien siirtymisestä vuodelle 2011 ja edellisvuonna aloitettuja säästötoimenpiteitä on jatkettu. Niillä pyritään turvaamaan tutkimustoiminnan kohtuulliset toimintaedellytykset myös tulevina vuosina. Lisäksi varaudutaan valtiokonsernin yhteisistä ratkaisuista (mm. KIEKU, VIP, Tilha) aiheutuviin sekä kertaluontoisiin että pysyviin lisämenoihin. Myös tulojen hankkiminen voi osoittautua haasteelliseksi valtion talouden mahdollisesta heikkenemisestä johtuen Tuotto ja kululaskelma Tuotto ja kululaskelma vuodelta 2010 osoittaa euroa toiminnan tuottoja, mikä on euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Maksullisen toiminnan tuotot olivat euroa. Muut toiminnan tuotot olivat euroa ja olivat euroa enemmän kuin edellisvuonna. Muut toiminnan tuotot sisältävät pääosin muilta valtion virastoilta saatua rahoitusta euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä n. 4,9 milj. euroa, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisvuonna (5 milj. euroa). Henkilöstökulut olivat suurin yksittäinen kuluerä, ollen euroa ja euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Syynä henkilöstökulujen vähenemiseen, on vuodelle 2011 siirtyvät rekrytoinnit. 18

20 Palvelujen ostot ovat henkilöstökulujen jälkeen merkittävin kuluerä ( euroa), mikä on euroa suurempi kuin edellisvuonna. Kasvun syynä on muutos yliopistoille maksettavien menojen kirjaamisperusteissa. Ko. menot kirjattiin aikaisemmin sisäisiin kuluihin. Muissa kuluissa ( euroa) on lievää kasvua edellisvuoteen verrattuna. Sisäiset kulut olivat euroa, kun ne vuonna 2009 olivat euroa. Väheneminen johtuu yliopistolaitosuudistuksesta (vrt. palvelujen ostot) Tase VATT:n taseen loppusumma on ,28 euroa, mikä on edellisvuoden tasoa ( ,24 euroa). Käyttöomaisuuden arvo oli ,63 euroa, mikä muodostuu pääosin it laitteista. Myyntisaamisten määrä oli ,00 euroa ja laski 48 % edellisvuodesta. Siirtosaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset (yhteensä ,65 euroa) ovat laskeneet hieman edellisvuodesta. Vieraasta pääomasta suurin yksittäinen erä on siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavelka ( ,29 euroa). 1.7 SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA VATT:n johto on valtiontalousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa viraston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että viraston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan siitä annettuja normeja. Vuonna 2009 perustetun riskienhallintaryhmän painopisteenä on ollut VATT:n riskienhallinnan kehittäminen. Tässä työssä on haettu menetelmiä VATT:ia kohtaavien riskien tunnistamiseen, analysointiin ja arviointiin kvalitatiivista asteikkoa käyttämällä. Tärkeä osa alue ryhmän työssä on ollut myös valtionhallinnon tietoturvatasot hankkeen mukaiseen perustasovalmiuteen pyrkiminen tulevien tietojärjestelmäratkaisujen perustaksi. VATT:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu käyttäen COSO ERM mallia. Tavoitteena oli tunnistaa mallia hyödyntäen keskeiset riskitekijät ja määritellä niiden pohjalta toimenpiteet mitoittaen ne järkevästi riskeihin nähden. Keskeisiksi riskitekijöiksi tunnistettiin edelleen resursseihin liittyvät riskit, joista keskeisinä ovat mm. osaamisen laaja alaistamiseen sekä hallinnon henkilöstön määrään liittyvät riskit, mikä ilmenee erityisesti varahenkilöjärjestelyiden vaikeutena. Riskienhallinnan menetelmiä on kehitettävä em. riskienhallintaryhmän toimintaan nojautuen. Kokonaisuutena VATT:n sisäinen valvonta täyttää pääosin sille säädetyt vaatimukset. 1.8 ARVIOINTIEN TULOKSET Ei arviointeja vuonna

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 154. Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 154 Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2010-2025 Juha Honkatukia Jussi Ahokas Kimmo Marttila VATT Tutkimukset 154 helmikuu 2010 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot