TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005"

Transkriptio

1 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003

2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus Terveys kansanterveysohjelma Kansallinen terveysprojekti Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti 8 3. TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN TUUSULA IKÄIHMISTEN ASUINKUNTANA IKÄIHMISTEN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY IKÄIHMISTEN PALVELUT TUUSULASSA PALVELUKOKONAISUUDEN ARVIOINTI PALVELUJEN TAVOITE- JA TOIMENPIDEOHJELMA SEURANTA JA ARVIOINTI 31 LÄHTEET 32 LIITTEET: 33 Liite 1. Palvelurakenne Tuusulassa Liite 2. Henkilöstö vanhustyössä Liite 3. Rava-indeksin käyttö palveluohjauksessa Liite 4 ja 5. Tuusulan vanhustyön käsitteet 2

3 1. JOHDANTO Vanhuspolitiikan suuntaviivat työstettiin Tuusulassa 1990-luvun alussa sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistyönä. Vuonna 2000 valmistui "Tuusulan vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2010". Se toteutettiin laaja-alaisena prosessina, jossa kuultiin kunnan ikäihmisiä ja heidän järjestöjään. Kunnan kaikki toimialat osallistuivat hankkeeseen. Tuusulan vanhuspolitiikan arvoiksi nostettiin itsemääräämisoikeus, turvallisuus ja tasavertaisuus. Perusarvojen pohjalta määriteltiin vanhuspolitiikan päämäärät ja tavoitetila vuonna Ennalta ehkäisevä toiminta, avopalvelut ja palvelut kotiin sekä vanhusten laitoshoito kohdistettiin kehittämisalueiksi, joille määriteltiin tavoitteet, toimenpiteet, täytäntöönpano ja vastuuhenkilö(t) sekä raportointi vuoteen Raportointi toimenpiteiden toteutumisesta tehtiin keväällä Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto antoivat toukokuussa 2001 ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen (STM 2001:4). Suosituksen keskeinen sanoma on, että jokaisessa kunnassa tulisi olla ajantasainen vanhuspoliittinen strategia ja siihen liittyvä kehittämisohjelma. Suosituksessa korostuu myös riittävien resurssien turvaaminen niin henkilöstön kuin tilojen kohdalta ja johtamisen merkitys sekä kuntalaisille tiedottaminen. Etelä-Suomen läänissä alkoi kesällä 2002 ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevien laatusuositusten jalkauttamista tukeva Etelä-Suomen IkäLaatu -projekti, johon Tuusula osallistui 19 muun Etelä-Suomen kunnan kanssa. Tuusulassa projektin tavoitteena oli tarkastella muun muassa ikäihmisille suunnattujen palvelujen nykytilaa, palvelujen organisointia sekä päivittää vanhuspoliittista ohjelmaa niin, että siinä huomioidaan valtakunnallinen laatusuositus. Vanhuspoliittisen ohjelman päivitystyö toteutettiin työryhmätyöskentelynä, jossa mukana olivat Antila Tuula (palvelukeskuksen johtaja), Arola Matti J. (hallintojohtaja), Haavisto Marja-Liisa (johtava hoitaja), Hyvärinen Meier Päivi (IkäLaatu projektin projektityöntekijä), Kokkoniemi Hilkka (avopalveluohjaaja), Ristolainen Riitta (johtava lääkäri, ohjaustyöryhmän puheenjohtaja), Seppälä Ilkka (apulaisylilääkäri) sekä Yliluoma Arja (sosiaalitoimenjohtaja). 3

4 Vanhuspolitiikan tavoitetila vuonna 2010, sekä sitä tukevat kriittiset menestystekijät tavoitteineen, arviointikriteereineen ja toimenpiteineen on kuvattu ns. Tasapainoisen onnistumisen (Balanced Scorecard) menetelmää käyttäen. Valittu menetelmä on käytössä Tuusulan kunnan onnistumisstrategiassa v.2010, joten koettiin tärkeäksi käyttää samaa menetelmää palvelujen tavoite- ja toimenpideosiossa. Päivitetty vanhuspoliittinen ohjelma koostuu yhdeksästä eri kokonaisuudesta. Ensiksi tarkastellaan valtakunnallista vanhuspolitiikkaa. Seuraavassa osuudessa tuodaan esille Tuusulassa tehty vanhuspoliittinen työ, jolle tämäkin päivitetty versio pohjautuu. Väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä palvelutarpeen kasvu sekä ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät seikat ovat seuraavassa osiossa tarkastelun kohteena. Tuusulan tarjoama ikäihmisille suunnattu palvelukokonaisuus kuvataan lyhyesti kuvion avulla. Palvelukokonaisuuden arviointi SWOT analyysia käyttäen ja siitä työryhmätyöskentelynä tehty tavoite- ja toimenpideohjelma perustuu kuvattua laajempaan selvitykseen, joka valmistui tammikuussa Lopuksi tarkastellaan vanhuspoliittisen ohjelman seurantaa ja arviointia. 4

5 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 2.1 Ikäihmisen hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto antoivat toukokuussa 2001 ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen, joka antaa valtakunnalliset suuntaviivat hyvän vanhustenhuollon kehittämiseksi. Valtakunnallinen suositus on osa valtioneuvoston vuosia koskevan tavoite- ja toimintaohjelman mukaista laatusuositusten laadintaa. Suositus koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, mutta painottuu erityisesti kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Kuntien paikalliset olosuhteet ja tarpeet suuntaavat kuitenkin ensi sijassa vanhusten palvelujen ja hoidon kehittämistä. Suositus ei ole kuntia sitova normi. Sosiaali- ja terveysministeriön ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus korostaa kuntien päättäjien vastuuta ja antaa suuntaviivat, miten kansalaiset voivat arvioida oman kuntansa palvelutasoa. Suositus auttaa kuntien tarkastuslautakuntia arvioimaan kunnan toimien asianmukaisuutta, tavoitteiden toteutumista ja budjettivarojen käyttöä. Suositusta voidaan käyttää hyväksi kuntasuunnitelman ja talousarvoin laatimisessa, jossa tavoitteet konkretisoidaan työntekijämääriksi, investoinneiksi ja muiksi toiminnan kuluiksi. Laatusuosituksessa kuntien avuksi on kerätty tietoja hyvistä malleista. Näiden valtakunnallisten ja kunnallisten mallien tarkoituksena on ohjata kuntia omien hoitokäytäntöjensä ja laatusuosituksiensa suunnittelussa paikallisten olosuhteiden pohjalta. Laatusuositusten toteuttamiseen käytännössä tarvitaan laajaa yhteistyötä. Kuntalaisille tule myös tiedottaa vuosittain siitä, millaisen palvelutason kunta ikäihmisilleen tarjoaa, mitkä ovat palvelumaksut ja miten kunta on saavuttanut asettamansa tavoitteet. 2.2 Terveys 2015 kansanterveysohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta linjaa kansallista terveyspolitiikkaa tulevaisuuteen. Strategian taustana on Maailman terveysjärjestön WHO:n Terveyttä kaikille ohjelma. Terveys 2015 on yhteistyöohjelma, joka toimii laajana kehyksenä yhteiskunnan eri osa-alueilla kehitettävälle terveyden edistämiselle. Se ulottuu yli 5

6 hallintosektoreiden, koska kansanterveys määräytyy suurelta osin terveydenhuollon ulkopuolisista asioista: elämäntavoista, elinympäristöstä, tuotteiden laadusta, yhteisön terveyttä tukevista ja vaarantavista tekijöistä. Vanhusten kohdalla ohjelma nostaa esille eliniän pitenemisen, kotona asumisen entistä pidempään ja huolenpidon ja hoivan tarpeet erityisesti yli 85-vuotiailla. Tärkeinä kehitettävinä asioina pidetään arjessa selviytymistä tukevaa kuntoutusta, eri tasoista hoivaa sekä laadukkaita ja kattavia sairaanhoitopalveluja. Haasteena on myös sosioekonomisten ryhmien välisten suurten terveyserojen pienentäminen. Ikääntyneiden ihmisten terveyden edistämiselle ja terveyserojen pienentämiselle luodaan edellytyksiä myös vähentämällä ennakkoluuloja ja ikäsyrjintään johtavia asenteita. 2.3 Kansallinen terveysprojekti Valtioneuvosto asetti kansallisen projektin terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Projektin tehtävänä oli mennessä laatia suunnitelma ja toimeenpanoohjelma terveydenhuollon ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun turvaamiseksi. Hankkeessa tuli ottaa huomioon kansainväliset kokemukset, sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma , valtioneuvoston periaatepäätös Terveys 2015 kansanterveysohjelmasta, Terveydenhuolto 2000-luvulle ohjelman kokemukset ja muut käytettävissä olevat selvitykset. Poimintoja valtioneuvoston periaatepäätöksen toimenpiteistä: Toimiva perusterveydenhuolto ja ennaltaehkäisevä työ; Riittävästi resursoitu ja hyvin toimiva perusterveydenhuolto on koko terveydenhuoltojärjestelmän perusta. Ennaltaehkäisevä työ on perusterveydenhuollon keskeisempiä tehtäviä. Valtioneuvosto toteuttaa ja edistää niitä toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää päihteiden käyttöä sekä keskeisten kansansairauksien esiintyvyyttä ja niistä aiheutuvaa hoidon tarvetta. Hoitoon pääsyn turvaaminen; Hoitoon pääsyn perusteissa olevien erojen vähentämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhdessä Kuntaliiton kanssa valtakunnalliset kiireettömän hoidon ja jononhallinnan toteuttamisohjeet vuoden 2003 loppuun mennessä. 6

7 Valmistelu perustuu seuraaviin ohjeisiin: potilaan tulee saada perusterveydenhuollon ammattilaisen, tavallisesti lääkärin, ensiarvio kolmen päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta ja erikoissairaanhoidon lääkärin ensiarvio kolmen viikon kuluessa lähetteen kirjoittamisesta. Lääketieteellisesti perusteltuun hoitoon tai tarpeelliseen hoitotoimenpiteeseen tulee päästä kolmessa, viimeistään kuudessa kuukaudessa. Mikäli hoitoa ei voi määräajassa antaa asuinkunnan tai kuntayhtymän tuottamana, niiden on hankittava se muilta palveluntuottajilta asiakasmaksun muuttumatta. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen; Lääkärikoulutuksen ja muun terveydenhuoltohenkilöstön aloituspaikkoja lisätään ja henkilöstölle järjestetään täydennyskoulutusta peruskoulutuksen pituudesta riippuen 3-10 päivää vuodessa työnantajan kustannuksella. Terveydenhuollon johtamiskoulutusta kehitetään järjestämällä moniammatillinen terveydenhuollon johtamiskoulutusohjelma. Toimintojen ja rakenteiden uudistaminen; Perusterveydenhuolto järjestetään seudullisina, toiminnallisina kokonaisuuksina. Suositeltava väestöpohja on asukasta ja näin rakennetuissa yksiköissä toimii lääkäriä. Erikoissairaanhoidon toiminnallinen yhteistyö ja työnjako toteutetaan erityisvastuualueittain. Laboratorio- ja kuvantamistoiminnoissa siirrytään yhden tai useamman sairaanhoitopiirin muodostamiin yksiköihin, kunnallisten liikelaitosten hyväksikäyttöön ja hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa. Valtakunnallinen sähköinen sairauskertomus otetaan käyttöön. Terveydenhuollon rahoituksen vahvistaminen; Valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään vuodesta 2003 alkaen hallituksen kehysneuvotteluissa sopimien päätösten mukaisesti 104 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisärahoituksen tarve aiheutuu väestön ikärakenteen muutoksen aiheuttamasta palvelutarpeen kasvusta, uuden teknologian käyttöönotosta sekä täydennyskoulutuksen ja laatusuositusten tason saavuttamisesta aiheutuvista lisäkustannuksista. 7

8 2.4 Kansallinen sosiaalialan kehittämisprojekti Sosiaali- ja terveysministeriö asetti kansallisen projektin sosiaalialan kehittämiseksi. Projektin tehtävänä oli suunnitella ja valmistella ne toimenpiteet, jotka tarvitaan lähivuosina keskeisten sosiaalialan kehittämistarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää akuutit ongelmat ja tehdä niihin ratkaisuehdotukset sekä tehdä esitys toimenpiteistä, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön ja rajapintoihin liittyvät ongelmat ratkaistaan. Selvityksen kohteena on myös sosiaalialan tasapainoinen ja hallittu kehitys esimerkiksi vanhustenhuollossa. Poimintoja asiantuntijaryhmän ehdotuksista: Ikääntyneiden hoidossa nostetaan vanhuksen kotona asumisen tukeminen keskiöön ja palvelujärjestelmä rakennetaan tukemaan tätä periaatetta. Tavoitteena on kokonaisvaltainen, moderni näkemys ikäihmispolitiikasta. Pitkäaikainen laitoshoito muodostuu tehostetusta palveluasumisesta ja hoivakodeista. Terveyskeskuksen järjestämässä laitoshoidossa keskitytään ikääntyvän väestön lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Vanhustenhuollon tulee muodostaa toimiva seudullinen palveluketju, johon sisältyvät kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Vanhusten mahdollisuutta päättää itse haluamistaan palveluista parannetaan muun muassa palvelusetelin käyttöönotolla, lisäksi selvitetään mahdollisuus vapaaehtoisen hoivavakuutuksen käyttöönottoon. Lakiin tulisi lisätä säännökset vanhuksen oikeudesta päästä palvelun tarpeen arviointiin 3 vuorokauden kuluessa tarvetta koskevasta yhteydenotosta ja oikeudesta palvelusuunnitelman laadintaan. Vanhustenhuollon koti- ja laitoshoidon henkilöstövajaukset tulee pyrkiä kattamaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Työnantaja velvoitetaan huolehtimaan henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja työnohjauksesta. Työntekijä velvoitetaan täydennyskoulutukseen työyksikön kehittämissuunnitelman mukaisesti. Omaishoitajien asemaa tulee parantaa pitkäjänteisillä ratkaisuilla ja tuki- ja lomapalveluita kehittämällä. Työntekijälle säädettäisiin oikeus lyhytaikaisesti jäädä pois työstä oman vanhemman hoidon järjestämiseksi ennakoimattomassa 8

9 tilanteessa, siirtyä lyhennetylle työajalle vanhemman hoitoon osallistumiseksi ja jäädä pois määräajaksi vanhemman hoidon terminaalivaiheessa. Mahdollisuus saada sosiaalipalveluja ruotsin- ja saamenkielellä tulee turvata. Sosiaalipalveluiden kykyä vastata eri etnisistä ryhmistä tulevien maahanmuuttajien tarpeisiin tulee parantaa. Täydennyskoulutuksessa on otettava maahanmuuttaja-asiat huomioon niin asenteellisena kuin tiedollisena osaamisalueena. 3. TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Vanhuspolitiikan suuntaviivat työstettiin 1990-luvun alussa sosiaalitoimen ja terveystoimen yhteistyönä. Tärkeimmiksi painotusalueiksi asetettiin avohoitopainotteisuus ja huolehtiminen hoidon oikeasta porrastuksesta. Tavoitteena oli turvata riittävät palvelut ja hyvät asunto-olot. Oikeasta hoidon porrastuksesta huolehtiminen on ollut keino turvata vanhuksille riittävät palvelut sekä huolehtia siitä, että palvelujärjestelmän kustannukset ovat hallinnassa. Seurannalla on kyetty kehittämään palveluja tarpeiden edellyttämällä tavalla. Vanhusten palvelujen järjestämisessä on luovuttu yhden tuottajan mallista. Kunta on tukenut yksityisten palveluyritysten perustamista. Omaishoidon tukemista sekä yhteistyötä omaisten kanssa on kehitetty. Myönteisenä on koettu myös eläkeläisjärjestöjen vireä ja vastuullinen työskentely ikäihmisten tukijoina ja edunvalvojina. Kuntaan on perustettu ikäihmisten neuvosto. Kunnanhallitus antoi sosiaalilautakunnan tehtäväksi toteuttaa Tuusulan vanhuspoliittisen ohjelman vuoteen Ohjelma toteutettiin laaja-alaisena prosessina, jossa kuultiin erityisesti kunnan ikäihmisiä ja heidän järjestöjään. Kunnan kaikki toimialat osallistuivat hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnat määrittelivät yhteisessä kokouksessa Tuusulan vanhuspolitiikan arvot, joille kunnan vanhuspolitiikka rakentuisi. Lautakuntien jäsenet tekivät työn kolmeen ryhmään jakautuneena ja ryhmien näkemys oli yhteneväinen. Itsemääräämisoikeus, turvallisuus ja tasavertaisuus nostettiin kunnan vanhuspolitiikan perusarvoiksi. 9

10 Perusarvojen pohjalta määriteltiin Tuusulan kunnan vanhuspolitiikan päämäärät. Päämääränä on, että kuntaa kehitetään moniarvoisena lähiyhteisönä, jossa on hyvät edellytykset eri ikäryhmien luontevalle kanssakäymiselle ja keskinäiselle tuelle. Kunnasta kehitetään ikäihmisille soveltuva elinympäristö niin, että ikäihmisten itsenäinen asuminen omassa kodissaan voi jatkua mahdollisimman pitkään riittävien ja laadukkaiden palvelujen sekä omaisten ja lähiyhteisön tuen turvin. Palvelujärjestelmää kehitetään niin, että voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä vanhenevan väestön yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Kunta vastaa myös laitospalvelujen riittävyydestä ja hyvästä laadusta. Selkeyttääkseen vanhuspoliittisen ohjelman kehittämis- ja vastuusuuntia muodostettiin kolme vanhuspalvelujen kehittämisaluetta, jotka ovat: ennalta ehkäisevä toiminta, avopalvelut ja palvelut kotiin sekä vanhusten laitoshoito. Kehittämisalueille määriteltiin toiminnan tavoitteet, toimenpiteet, täytäntöönpano ja vastuuhenkilö(t) sekä raportointi vuoteen 2002 mennessä. Raportointi tapahtui vuoden 2003 alussa. Nyt käsissänne on vanhuspoliittisen ohjelman päivitetty versio, jossa on asetettu tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ( ) paikallisuus sekä valtakunnallinen laatusuositus huomioiden. 4. TUUSULA IKÄIHMISTEN ASUINKUNTANA Tuusula sijaitsee Keski-Uudellamaalla Helsingin läheisyydessä. Tuusula muodostuu kolmesta kuntakeskuksesta, jotka ovat Hyrylä, Jokela ja Kellokoski. Tuusulan naapurikuntia ovat Vantaa, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää Nurmijärvi ja Sipoo. Tuusulassa oli vuoden 2002 lopussa asukasta. Asukasmäärän lisäys vuoden 2002 aikana oli 462. Hyrylän alueella asukkaita oli , Jokelan alueella 5 300, Kellokosken alueella sekä muiden alueiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli Tuusulan asukasluku on tuoreen väestöennusteen mukaan vuoden 2010 lopussa noin (taulukko 1). Kokonaiskasvu olisi näin hieman yli ja vuotuinen kasvu noin

11 Alue Muutos Muutos-% Hyrylä ,8 Jokela ,0 Kellokoski ,4 Muut alueet ,6 Yhteensä ,4 Taulukko 1. Väestönkasvun muutos kunnan eri alueilla Tällä hetkellä yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on Suomessa EU:n alhaisimpia, mutta väestö ikääntyy varsin nopeasti (vuonna 2030 noin 26 %). Tuusulassa oli vuoden 2002 lopussa 65 vuotta täyttäneiden osuus 8,9 % väestöstä (koko maa 15,3 %). Vuonna 2010 se on ennusteen mukaan 11,9 % (koko maa 17 %). Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan noin 70 % kodeissaan asuvista yli 75- vuotiaista pärjää ilman julkisia hoivapalveluja. Vakavat sairaudet, yksinäisyys, toimivien ihmissuhteiden puuttuminen ja puutteelliset elinolot sekä yksin asuminen altistavat palvelujen tarpeille. Päivittäistä avun tarvetta esiintyy joka kolmannella tai neljännellä yli 75-vuotiaalla (25-30 %), ja joka toisella yli 85-vuotiaalla (50 %). Taulukossa 2 on kuvattu Tuusulan palvelujen kysynnän kannalta keskeisten ikäryhmien muutos vuosina : Ikäryhmä Muutos Muutos-% , , , , ,5 Yhteensä ,0 Taulukko 2. Arvioitu ikäryhmien muutos vuosina

12 65-74-vuotiaiden ikäryhmän kasvu on tarkastelukaudella suurempi kuin sitä vanhempien, mikä ennakoi sitä, että vuoden 2010 jälkeen 75-vuotiaiden määrän kasvu kiihtyy. Kaikista vanhusasuntokunnista vajaa puolet (45 %) oli vuonna 2002 yhden hengen kotitalouksia. Erittäin puutteellisissa asunnoissa asui 176 (8 %) vanhusta, puutteellisesti oli varustettu 131 (6 %) vanhusasuntoa. Ahtaasti asui 77 yli 65-vuotiasta. Hissittömissä kerrostaloissa asui selvityksen mukaan 966 henkilöä, joista yli 65-vuotiaita oli 90 eli 9,3 %. Kuntien palveluvelvoitteista ja niiden muutoksista päätetään eduskunnassa. Verovähennysten määrän muutoksista, valtionosuuksista jne. säädetään lailla. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen perusteet ovat lakisääteisiä. Yksittäisen kunnan liikkumavara määräytyy sen mukaan, millainen sen asukasmäärän ja asukasrakenteen kehitys, millaista palveluvarustusta kunta tarjoaa asukkailleen ja kuinka taloudellisesti palvelut kyetään järjestämään sekä siitä, miten kunnan elinkeinoelämä kehittyy. Ikäihmisillä on selvityksen mukaan tulevina vuosina mahdollisuus itse rahoittaa tarvitsemiaan palveluja entistä enemmän. Tuusulan kunnan talous on vahva. Kunta on velaton, kunnan palvelut tuotetaan pääosin omissa asianmukaisissa toimitiloissa ja veroprosentti on kilpailukykyinen. Tuusulan kunta on riittävän kokoinen yksikkö tuottamaan tai muutoin hankkimaan useimmat palvelut taloudellisesti. Yhteistoiminnassa naapurikuntien kanssa yksikkökokoa voidaan tarvittaessa kasvattaa. 5. IKÄIHMISTEN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Terveys on ehkä merkittävin ikääntyneiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn vaikuttava tekijä ja sillä on suuri merkitys ikääntyneiden kotona selviytymisessä. Terveys on voimavara, jonka avulla ikääntynyt voi osallistua itseään koskeviin päätöksiin ja selviää päivittäisistä toiminnoista. Toimintakyvyn käsite voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Siihen voidaan lisäksi katsoa kuuluvan kognitiivisen ja taloudellisen toimintakyvyn. On huomattava, että toimintakykyä määrittävät kykyjen ohella ympäristön olot sekä ihmisen ominaisuuksien kokonaisuus. Toimintakyvyn arviointia tarvitaan muun muassa hoidon 12

13 vaikutusten seurannassa, kuntoutustarpeen ja kuntoutuksen tulosten arvioinnissa, vanhuspalvelujen tarpeen suunnittelussa, asunnon muutostöitä harkittaessa ja sijoittamispäätösten perustaksi. Vuoteen 2030 mennessä miesten keskimääräinen elinajanodote nousee 79,5 vuoteen (74,1 vuonna 2000) ja naisten 84,6 vuoteen (81,0 vuonna 2000). Koska yhä suurempi osa väestöstä saavuttaa korkean iän, on mahdollista, että tulevaisuudessa muistihäiriöt ja dementiaa aiheuttavat sairaudet koskettavat yhä useampia ikääntyneitä. Suomessa noin 8 % yli 65- vuotiaista ja 35 % yli 85 vuotta täyttäneistä kärsii vähintään keskivaikeasta dementiasta. Taulukossa 3 on nähtävissä apulaisylilääkäri Ilkka Seppälän laatima ennuste Tuusulan dementoivien sairauksien kehityksestä vuodesta 2001 vuoteen 2010 (Finstar tietokanta). Ikäryhmä vuonna 2001 Miehet Naiset Yhteensä Ennuste vuonna Yhteensä Taulukko 3. Dementiapotilaiden määrä vuonna 2001 ja ennuste vuonna 2010 Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (=100). Indeksiluku muodostuu kolmesta muuttujasta: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuus. HUS-piiristä löytyi koko maan kolme terveintä kuntaa: Espoo, Kirkkonummi ja Kauniainen. Muita suhteellisen terveitä kuntia olivat Vantaa, Järvenpää, Tuusula, Kerava ja Nurmijärvi. Tuusulan sairastavuusindeksi vuonna 1999 oli 69,4 ja ikävakioituna 88,7. Taulukossa 4 on koottuna kansantautien esiintymis% vertailuna naapurikuntiin nähden. 13

14 Diabetes Psykoosit Sydämen vajaatoiminta Reuma Astma Verenpainetauti Sepelvaltimotauti Hyvinkää 2,7 1,3 1,3 1,2 4,0 8,2 3,8 Järvenpää 1,9 1,2 1,0 1,0 3,2 6,7 2,3 Kerava 2,2 1,1 0,8 1,0 3,2 7,3 2,1 Mäntsälä 2,4 1,0 1,4 1,4 3,6 8,2 3,0 Nurmi- 2,2 0,9 1,0 1,1 3,7 7,4 2,3 järvi Sipoo 2,5 0,9 1,2 1,0 2,6 7,3 2,1 Vantaa 2,0 1,0 0,8 1,0 3,3 6,9 2,0 Tuusula 1,9 0,9 1,0 1,1 3,2 6,1 2,3 Koko maa 2,6 1,5 1,6 1,5 3,7 9,0 3,5 Taulukko 4. Kansantautien esiintymis% naapurikuntiin verrattuna 6. IKÄIHMISTEN PALVELUT TUUSULASSA Laatusuositus painottaa, että kunnallinen vanhuspolitiikka on koko kunnan asia. Ikäihmiset tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa; asuntopolitiikassa, liikennejärjestelyissä, kaupallisissa ja muissa palveluissa, sivistys- ja liikuntatoimessa ja kulttuurielämässä. Kun näitä palveluja kehitetään huomioiden ikääntyville tärkeät esteettömyyden, saavutettavuuden ja hyvän palvelun kriteerit, selviytyy suurin osa ikäihmisistä itsenäisesti. Laatusuositusten kantavana periaatteena on, että ikäihmiset vastaavat itse ja lähiverkostonsa turvin omasta hyvinvoinnistaan ja käyttävät samoja palveluja kuin muut kuntalaiset. Vasta kun niiden käyttö ei onnistu turvaudutaan ikääntyville suunnattuihin palveluihin. Seuraavalla sivulla on yhteenvetona kuvattu ikäihmisille suunnattu palvelukokonaisuus Tuusulassa. 14

15 KOTIHOITO OMAISHOIDON TUKI PERHEHOITO TUKIPALVELUT YKSITYISET PALVELUN TUOTTAJAT KULJETUS- PALVELUT ASUNNON KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT ITSENÄINEN SUORIUTUMINEN Omat voimavarat Lähiverkosto PALVELUASUMINEN RYHMÄASUMINEN INTERVALLIHOITO TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN LAITOSHOITO TERVEYDENHOITO SAIRAANHOITO JA KUNTOUTUS KULTTUURIPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA SEURAKUNTATYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ KOULUTUS,-LIIKUNTA, VAPAA-AIKAPALVELUT Kuvio 1. Ikäihmisille suunnattu palvelukokonaisuus Yhteistyöeliminä toimivat Tuusulan ikäihmisten neuvosto, joka on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin sekä Tuusulan Sotiemme veteraanien neuvottelukunta. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää yhteistyössä eri toimialojen kanssa jo olemassa olevia sekä uusia palveluja ja tukitoimia. Tuusulan Sotiemme veteraanien neuvottelukunnan tehtävänä on edistää viranomaisten sekä veteraanien ja sotainvalidien yhteistoimintaa, seurata palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä. 15

16 7. PALVELUKOKONAISUUDEN ARVIOINTI Edellä on kuvattu lyhyesti valtakunnallista vanhuspolitiikkaa, Tuusulan vanhuspolitiikkaa, Tuusulaa asuinkuntana sekä ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä sekä Tuusulan tarjoamaa ikäihmisille suunnattua palvelukokonaisuutta. SWOT analyysi palvelujen nykytilasta ja niiden organisoinnista perustuu laajempaan selvitykseen, joka valmistui tammikuussa 2003, ja joka on tarvittaessa saatavissa työryhmän jäseniltä. SWOT analyysi toi esiin muun muassa seuraavia asioita. Vahvuuksina kunnan vahva talous, yhdessä mietitty arvopohja, oikea hoidon porrastus, omaishoitajien tukeminen, vapaaehtoistoiminta sekä aktiivinen ikäihmisten neuvosto. Heikkouksina ikäihmisille suunnattujen palvelujen organisoinnin pirstaleisuus, tukipalvelujen riittämättömyys, lähipalvelujen niukkuus haja-asutusalueella, ikäihmisten kokoontumistilojen niukkuus, yhteistyön koordinoimattomuus yksityisten palveluntuottajien sekä oppilaitosten kanssa. Uhkana häämöttää sekä pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta että huoli nykyisen henkilökunnan jaksamisesta. Mahdollisuuksina voidaan mainita ennaltaehkäisen toiminnan merkityksen vahvistamisen, alueellisen yhteistyön kehittämisen, teknologian ja tutkitun tiedon paremman hyödyntämisen. Ikääntyneiden sosiaali- ja terveydenhuollon hoivapalvelujen tuloksellisuuden seurantaan, arviointiin ja suunnittelun on kuntaan ostettu Evergreen 2000 ATK-ohjelmisto, joka saataneen käyttöön syksyllä Seuraavassa osiossa kuvataan työryhmätyöskentelynä työstetty tavoite- ja toimenpideohjelma Tasapainoisen onnistumisen -menetelmällä. Menetelmän tavoitteena on tuoda lyhyen aikavälin ja etenkin taloudellisten näkökulmien (vuosittaisen budjettivalmistelun ja seurannan) rinnalle ja tueksi näkökulmia, jotka pohjautuvat toiminnan jatkuvaan arviointiin ja korostavat laadullisuutta ja toiminnan kehittämistä. Työkalu korostaa pysyvää tuloksellisuutta ja menestymistä. Se kiinnittää huomion myös menestyksen edellyttämiin resursseihin. Henkilöstön osaamisella, innovatiivisuudella ja oppimisella on erityinen merkitys. 16

17 8. PALVELUJEN TAVOITE- JA TOIMENPIDEOHJELMA Vanhuspolitiikan tavoitetila: Kuntaa kehitetään moniarvoisena lähiyhteisönä, jossa on hyvät edellytykset eri ikäryhmien luontevalle kanssakäymiselle ja keskinäiselle tuelle. Kunnasta kehitetään ikäihmisille soveltuva elinympäristö niin, että ikäihmisten itsenäinen asuminen omassa kodissaan voi jatkua mahdollisimman pitkään riittävien ja laadukkaiden palvelujen sekä omaisten ja lähiyhteisön tuen turvin. Palvelujärjestelmää kehitetään niin, että voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä vanhenevan väestön yksinäisyyttä, masennusta ja syrjäytymistä. Kunta vastaa myös laitospalvelujen riittävyydestä ja hyvästä laadusta. Suunnitteluprosessissa haettiin neljästä eri näkökulmasta kriittisiä menestystekijöitä, jotka tukevat vanhuspolitiikan tavoitetilaa sekä määriteltyjä kehittämisalueita. Kriittisillä menestystekijöillä tarkoitetaan sellaisia tavoitekokonaisuuksia, joissa on ehdottomasti onnistuttava jotta tavoitetilan mukainen tahtotila saavutettaisiin. Näkökulmat ja niiden mukaiset menetystekijät ovat seuraavat: Vaikuttavuus ja palvelukyky: 1. Laadukas ja monipuolinen asuminen 2. Ympäristö ikäihmisen tukena 3. Kilpailukykyiset, riittävät ja laadukkaat palvelut Uudistuminen 4. Palvelujärjestelmien kehittäminen 5. Koulutus ja osaaminen Prosessit ja rakenteet 6. Palveluketjujen toimivuus 7. Ikäihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen Resurssien hallinta 8. Palvelujen tuottaminen taloudellisesti 9. Henkilöstöpolitiikka 10. Yhteistyö lähialueiden kuntien, yritysten sekä yhteisöjen kanssa 17

18 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ: 1. Laadukas ja monipuolinen asuminen Ikääntyvien määrän kasvu luo uusia vaatimuksia asuntorakentamiselle, asuntokannan käytölle ja korjaamiselle. Valtaosa asunnoista, joissa asutaan kahden ja kolmen vuosikymmenen kuluttua on jo olemassa. Koti on ikäihmisen ensisijainen asumis-, toiminta-, palvelu ja hoitoympäristö. Tavoitteena on, että vähintään 90 % yli 75-vuotiaista asuu omassa kodissa. Tehostettua palveluasumista ja laitoshoitoa järjestetään 10 %:lle ikäryhmästä. TAVOITTEET: Asuntorakentamisessa edistetään ns. elinkaariasumista sekä huomioidaan esteettömyys, turvallisuus ja monipuolisuus Asuntojen korjaus- ja muutostöissä huomioidaan liikkumis- ja toimintakykyrajoitteisuus Ikäihmisille suunnattuja asuntoja on tasapuolisesti kaikissa kuntakeskuksissa edistäen eri ikäryhmien vuorovaikutusta Palveluasunnot sekä ikäihmisille varatut vuokra-asunnot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville olemassa olevien valintakriteerien mukaan Laitosasuminen/tehostettu palveluasuminen tapahtuu pienissä, kodinomaisissa yksiköissä, pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa ARVIOINTIKRITEERIT: Asuntorakentamisohjelman osio ikääntyvien asuminen seuranta 1 x /vuosi Asuntojen korjaus-/muutostyöt määrä/ vuosi Tilasto puutteellinen asuminen määrä/vuosi Hissien määrä/vuosi TOIMENPITEET : Kriteeristön luominen palveluasumiseen Tuuskodon saneeraaminen VASTUUTAHOT: Vanhustyön päällikkö Tilakeskuksen päällikkö 18

19 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ: 2. Elin- ja asuinympäristö ikäihmisen tukena Tuusula on kaikille esteetön, turvallinen ja ikääntymistä kunnioittava. Hyvä ympäristö ylläpitää ja edistää fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Esteettömyys, lähiympäristö palveluineen ja muu asuinympäristön toimivuus lisäävät kotona asumisen mahdollisuutta. Kotona asumista voidaan tukea myös kodin muutostöin tai apuvälineitä hankkimalla. TAVOITTEET: Esteettömyys on vallitseva toteutuskäytäntö kaikissa julkisten tilojen ja ympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa Kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien esteettömyys sekä liukkauden torjunta Joukko- ja kuljetuspalvelujen kehittäminen Kylätalkkaritoiminta palveluna tilattavissa koko kunnan alueella Kunta edistää lähipalvelujen saatavuutta koko kunnan alueella ARVIOINTIKRITEERIT: Asukaspalaute TOIMENPITEET : Esteettömyyskartoitus Tapaturmien tilastointi "Liukkaudenesto" -kampanja Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tarjoaminen Kylätalkkaritoiminnan tukeminen Asukaskyselyn toteuttaminen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa VASTUUTAHOT: Tekninen johtaja Tutkija Kotihoidon osastonhoitaja Vanhustyön päällikkö Markkinointipäällikkö Vanhustyön päällikkö 19

20 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ: 3. Kilpailukykyiset, riittävät ja laadukkaat palvelut Ensisijaisesti ikäihmiset vastaavat itse ja lähiverkostonsa avulla omasta hyvinvoinnistaan käyttäen samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kunnan palvelutaso on verrattain korkea ja taso pyritään säilyttämään. Silloin kun asiakas on tyytyväinen saamaansa kohteluun, käyttämiinsä palveluihin tai hoitoon ja elinympäristöönsä sekä voidessaan osallistua omaa elämäänsä ja tarvitsemaansa hoitoa koskevaan valintaan ja päätöksentekoon, hän tuntee olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Ihmisen on voitava luottaa siihen, että hän saa oikea-aikaisesti tukea ja apua sekä tarpeeseensa riittävät palvelut, tutkimuksen ja hoidon. TAVOITTEET: SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: Palvelujen tavoitteena on tukea kotona asumista ja edistää ikääntyneiden hyvää elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista Palvelun tulee perustua kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan Palvelun tulee perustua ehkäisevään ja kuntouttavaan työotteeseen Palvelun tulee noudattaa Käyvän hoidon/hyvän käytännön -suosituksia Palvelujen kokonaisuus muodostuu kunnan ja yksityisten tahojen sekä yhteisöjen tuottamien palvelujen kokonaisuudesta Palveluihin turvataan voimavarat, jotka perustuvat ikääntyneiden määrään, arvioituihin palveluntarpeisiin ja palvelurakenteen tavoitteisiin Omaishoidon tukeminen Ikäihmisellä on saatavilla oikea-aikaisia ja omiin tarpeisiin soveltuvia palveluja MUUT PALVELUT: Kulttuuri- ja vapaa-aika- sekä liikuntapalvelut ovat ikäihmisten saavutettavissa Elinikäisen oppimisen turvaaminen Arviointikriteerit: Hoito- ja palvelusuunnitelmat Asiakaspalaute Laatukriteerit 20

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015

Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Kokkolan vanhustenhuoltostrategia 2015 Hämeenlinna elokuu 2007 Juha Kaakinen SISÄLLYSLUETTELO 1 Strategian tausta ja lähtökohdat...1 1.1 Strategian valmistelu...1 1.2 Kokkolan vanhusväestö ja väestökehitys...2

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot