Etelä-Suomea eteenpäin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomea eteenpäin"

Transkriptio

1 Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti

2 Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset katsaukset ELLI:n aiemmat selvitykset tehtyjen selvitysten tavoitteiden läpikäynti ELLI-Haastattelut Muutos Etelä-Suomen alueella 2000-luvulla Tavoitemuistio ETELÄ-SUOMEN ALUERAKENNE RAKENNEKUVA SUUNNITTELUN POHJAKSI Tärkeimmiksi katsotut aluerakennesuunnitelmat selvityksen aikana

3 TIIVISTELMÄ Tässä esiselvityksessä on noudatettu valtakunnallisten alueiden kehittämisen ja alueiden käyttötavoitteita ja pyritty ohjaamaan suunnittelua alueiden kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, alueiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi ja alueellisten kehityserojen pienentämiseksi, sekä alueellisten erityishaasteiden ratkaisemiseksi. Esiselvityksen tehtävä oli luoda ajantasainen kuva aluerakenteen kehityksen suunnasta ja alueen maakuntien suunnittelutilanteesta. Työ on toteutettu haastatteluiden, aiemman kirjallisuuden ja tilastoanalyysien avulla. Yleistä Etelä-Suomesta osion pohjana on toiminut Etelä-Suomen EAKR -sivuston teksti, joka on muokattu vastaamaan vuoden 2012 tilannetta. Myös Maakuntakohtaiset katsaukset -osio perustuu osin samaan lähteeseen, osin muihin maakuntaliittojen uudempiin selvityksiin. Lopputuloksen on tarkoitus toimia pohjana laajemmalle Etelä- Suomen liittouman aluerakennesuunnitteluhankkeelle, joka on tarkoitus toteuttaa Työn avulla pyritään vaikuttamaan tulevaan valtakunnalliseen aluerakennetyöhön, jota YM, LVM, TEM ja MMM ovat juuri aloittamassa. Työn yhteenvetona toimii tavoitemuistio karttoineen. Esiselvityksen tuloksena on aikaan saatu Etelä-Suomen aluerakennekuva > - rakennekuva suunnittelun pohjaksi pyrkii kuvastamaan yksinkertaisuudessaan viimeaikaista makrotason kehitystä ja suunnittelua Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Keskeisenä tuloksena työstä todetaan, että Etelä-Suomen aluerakenne osana Suomen kokonaisrakennetta on muuttunut myös kansainväliset yhteydet ovat muuttumassa ja kasvamassa: esiselvitys vahvisti kuvaa muutoksesta: Hämeenlinnan seudulla vahva kehitys osana HHT-vyöhykettä - myös Lahden oikoradan avaamisen myötä vahvistuvaa kehitystä valtatie neljän varrella. Salo-Turku-akseli on jäänyt kehityksessä suhteellisesti jälkeen, mutta Suomen mittakaavassa tilanne edelleen hyvä. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala suuntautuvat yhä vahvemmin kansainväliseen yhteistyöhön suuntana Venäjän kasvava kiinnostus Suomen turvallisiin markkinoihin. Myös Viro ja varsinkin kautta kulku Baltian läpi Keski-Eurooppaan kiinnostaa pääkaupunkiseudulla. Muita esille tulleita asioita selvityksessä ovat: - Yhdyskuntarakenteen kehityksessä on ongelmia varsinkin Uudellamaalla, jossa ihmiset sijoittuvat edelleen kaupunkien reuna-alueille ja kehyskuntiin vastaavaa kehitystä esiintynyt myös Turussa. Muilla seuduilla eheytymisen koetaan alkaneen paremmin tai ainakin rakenteen hajautuminen on ollut vähäisempää. - Alueiden erilaisuus painottuu yhä vahvempana sosiaalisesti yksipuoliset alueet nähdään osin ongelmallisina. - Liikenne ja logistiikka ovat edelleen Etelä-Suomen tärkein ylimaakunnallinen yhteistyöalue ylimaakunnallisesti tärkeimmät kehittämisalueet ovat: Suomi-Venäjä-rajaliikenne, Salo-Lohja-ratalinja, Tampere-Pietari-yhteys (Hämeenlinna-Lahti), Luumäki-Imatra kaksoisraide, Riihimäen kolmioraide (Kouvola- Tampere-yhteys), lentorata, sekä nopea itärata. Muitakin tärkeitä kehittämiskohteita alueilla toki on, mutta ne ovat löydettävissä aluekohtaisista tarkasteluista. - Tiiviimpi yhteistyö Pietari-Tukholma-välillä on pakollista kilpailukyvyn säilyttämiselle tilanne vaatii lisäresursseja, kuten hankkeen. - Kuntarajat määrittävät yhä vahvasti toiminnallista aluetta keskustelua tarvittaisiin enemmän palveluiden järjestämisestä, vähemmän kuntarajoista. Jatkoselvitystä vaativat: - Mitkä ovat niitä logistisia solmukohtia, jotka vaativat vahvempaa resursointia? - Minkälainen palvelutaso tulee säilyttää milläkin seudulla? - Realistinen kasvukehityksen arviointi. - Mitä alueita harvaan asutussa maassamme tulee tukea? - Miten rikkirajoituksen vaikutus tullaan minimoimaan ja miten se vaikuttaa kilpailukykyymme? - Miten Venäjän satamat kehittyvät tulevaisuudessa? - Venäjän tulevaisuus Maailman kauppajärjestössä sekä viisumivapaus otettava huomioon suunnittelussa. - Miten mitata rekkaliikenteen määriä paremmin? - Lentokenttien tulevaisuus alueella ja olemassa olevien suunnitelmien realistisuus. 3

4 Jo aiemmin todetusta tarpeesta ELLI:n alueella pidetään edelleen tärkeänä liikenneinfrastruktuurirahaston perustamista. Maamme kilpailukyvyn kannalta välttämättömät liikenneinvestointitarpeet Etelä-Suomen alueella eivät tule ratkaistuiksi normaalin talousarviomenettelyn tai edes jälkirahoitusmallien avulla. Maakuntakaavasta tulee tehdä entistä vahvempi aluerakenteen ohjaaja erityisesti maakuntarajat ylittävissä kysymyksissä, sekä EU:n koheesiopolitiikan uudistaminen tulevalla ohjelmakaudella : Kansallisessa valmistelussa tulee vahvistaa alueiden mahdollisuuksia omaehtoiseen kehittämiseen ja ottaa huomioon maakuntien väliset kehittyneisyyserot suuralueiden sisällä. JOHDANTO Etelä-Suomen liittouma (ELLI) koostuu kuudesta maakunnasta. Yhteistyötä tehdään aina Varsinais-Suomen läntisimmistä kolkista Kustavi-Parainen akselilta Etelä-Karjalan Parikkalan perukoille asti. Autolla matkaa ääripäiden välille kertyy kahdeksisen tuntia. Kyse ei siis ole aivan pienestä yhteistyöalueesta. Tehtävät päätökset eivät myöskään ole tämän vuoksi helppoja. ELLI:n alueen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä merkittävin lienee Suomessa vallalla oleva rakennemuutos. Suomen aluerakenne vuonna tutkimuksen mukaan Helsingin seudun asema Suomen pääkeskuksena on kiistaton ja sen ero seuraavaan ryhmään tulee kasvamaan. Seuraavassa kasvuryhmässä Tampereen ja Turun seutukunnat ovat nykytilanteessa tasavahvoja, mutta vuonna 2040 Tampereen seutu on kasvanut voimakkaammin. Kehitys on tämän selvityksen mukaan jo nähtävissä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oulun ennustetaan myös hyppäävän vahvasti mukaan Tampereen menestyksen kelkkaan. Viidentenä selkeästi vahvistuvana seutuna viimeaikaisten tutkimuksien mukaan nähdään Jyväskylä. Näistä Turun, Tampereen ja Helsingin ydinseudut eivät enää kasva, vaan vahvistuminen tapahtuu ytimen ympärille Oulu ja Jyväskylä jatkavat vielä ytimensä kasvattamista. Edellisten lisäksi vain Vaasa ja Kuopio nähdään tutkimuksissa vahvistuvina seutuina. Selkeää kasvua ennustetaan myös pääkaupunkiseudun imusta hyötyville Porvoon ja Lohjan seuduille, sekä Hämeenlinnan, Salon ja Seinäjoen seutukunnille. Myös Lahti ja Joensuu ovat esiintyneet ennakoinneissa vahvistuneiden seutujen kartalla Negatiivista kehitystä on oletettavissa mm. Kouvolan, Kotka-Haminan, Rauman, Mikkelin ja Rovaniemen seutukunnille. Tässä esiselvityksessä on pyritty yhdyskuntarakenteen paikkatietoaineistojen, Etelä-Suomen liittouman maakuntien suunnitteluvastaavien haastatteluiden, sekä aiemman kirjallisuuden avulla ajantasaistamaan tietoa ja yhteistä näkemystä Etelä-Suomen alueen asemasta, merkityksestä ja aluerakenteesta osana Eurooppaa. Tavoite on ollut haastava ja paljon mielenkiintoista on täytynyt aikataulun vuoksi jättää pois raportista. Lopputuloksen pitäisi kuitenkin toimia pohjana ELLI:n lähitulevaisuuden yhteistyölle tarkoituksena hakea rahoitusta laajemmalle Etelä-Suomen aluekehityshankkeelle, sekä vaikuttaa tulevaan valtakunnalliseen tavoitteellisen aluerakenteen kehityskuva - selvitykseen, joka on merkitty hallitusohjelmaan toteutettavaksi. YLEISTÄ ETELÄ-SUOMESTA Etelä-Suomen alue muodostaa maamme kehityksen kärjen sekä viennin ja tuonnin valtaväylän. Etelä-Suomen maakuntien alueella on koko maahan verrattuna: 12 % pinta-alasta, 50 % väestöstä, 60 % bruttokansantuotteesta, 63 % tutkimus- ja koulutusmenoista, 65 % tuonnista ja viennistä, 76 % moottoriteistä ja 95 % ulkomaan lentoliikenteestä sekä noin 75 % laivaliikenteen viennistä ja tuonnista. Vahvoja toimialoja Etelä- Suomessa ovat mm. informaatio- ja kommunikaatioteknologia, bio- ja ympäristöteknologia, palvelut, metalli-, paperi- ja puutavarateollisuus, vahva metsäteollisuus, matkailu, öljynjalostus ja kemianteollisuus sekä maatalous ja elintarviketeollisuus. Suuralueen sisällä on kuitenkin seutukuntia, joilla teollisuuden rakennemuutos edellyttää voimakkaita kehittämistoimia elinkeinorakenteen uudistamiseksi ja uudenlaisten työpaikkojen luomiseksi. Etelä-Suomi on pääasiassa voimakkaan väestönkasvun aluetta, mutta myös sen alueella useat kunnat kärsivät muuttotappiosta. Väestöään ovat menettäneet eniten Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Suurinta kasvu on pääkaupunkiseudulla, mutta kasvua tapahtuu myös hitaamman väestönkehityksen alueilla. 4

5 Etelä-Suomen alueella oli vuonna 2010 asukkaita henkeä eli yli 50 % koko maan väestömäärästä. Kuntia on kaikkiaan 95. Alueen ääripäiden, Turun saariston länsiosien ja Etelä-Karjalan itäisimpien osien välillä on linnuntieetäisyyttä 500 kilometriä. Tiheimmin asuttu maakunta on Uusimaa (223,8 as/m2) ja harvimmin asuttu Etelä-Karjalan maakunta (24,1 as/m2). Etelä-Suomen suuraluetta voi Suomen olosuhteissa luonnehtia kokonaisuudeksi, jolla on tiheä palvelukeskusverkosto ja pääosin toimiva liikennöintiverkosto. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen toistaiseksi korkea taso ja suhteellisen hyvä saatavuus luonnehtii aluetta. Pääkaupunkiseutu, Turun seutu ja maakuntakeskukset ovat Etelä-Suomen pääkeskuksia. Keskukset ja väylät muodostavat fyysis-toiminnallisia kehityskäytäviä. Pienemmät keskukset ja maaseutu asumisen ja elinkeinotoiminnan alueina käyttävät hyväkseen pääkeskusten verkkoa. Alueen tiheästä palvelukeskus- ja liikennöintiverkosta johtuen tavoitealueen maaseutualueet ja keskukset muodostavat keskenään mosaiikkimaisen kokonaisuuden, jossa välimatkat maaseutualueiden ja keskuksien välillä ovat pääsääntöisesti lyhyitä. Poikkeuksen muodostaa saaristoalue, joka eroaa jossain määrin eristetyn sijaintinsa vuoksi muusta alueesta, ehkä joitakin Saimaan alueella sijaitsevia maaseutualueita lukuun ottamatta. Myös Etelä- Karjalassa on syrjäisiä maaseutualueita. Väestönkasvun edellyttämä rakennuskannan lisäys keskittynee suurelta osin kehityskäytävien varsille, erityisesti rautateitse saavutettaville alueille. Näin Etelä-Suomeen muotoutuu laaja keskusten verkosto. Verkoston keskeisimpiä liikenteen solmukohtia ovat kaupungit, henkilö- ja tavaraliikenteen terminaalit, satamat ja lentokentät. Etelä-Suomen alueella pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki on Suomen tärkein keskus niin taloudellisesti, liikenteellisesti kuin kulttuurisestikin. Pietarin metropoli on erittäin tärkeä erityisesti Kaakkoiselle Suomelle, matka Pietariin on lyhyempi kuin Helsinkiin. Kaakkoisen Suomen sijoittuminen EU:n tulliliiton rajalla tuo merkittäviä positiivisia vaikutuksia alueen elinkeinoelämään. Erityisesti Venäjän WTO-jäsenyydellä tulee olemaan vaikutuksia jotka heijastuvat koko Etelä-Suomeen. Suomen tärkeimmät vienti- ja tuontisatamat sijaitsevat Etelä- ja Lounais-Suomen rannikolla. Alue muodostaa tärkeimmän linkin yhdentyvän Euroopan ja avautuvan Venäjän välillä ja on Suomen merkittävin kansainvälisen liikenteen solmukohta. Etelä-Suomen alueella on kansainvälistä osaamista ja koulutuspotentiaalia, joka tukee elinkeinoelämän kansainvälistymisvalmiuksia. Väestön nopea ikääntyminen lähitulevaisuudessa on yleiseurooppalainen ilmiö. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 26 % ( %). Myös Etelä-Suomessa yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa kaikissa maakunnissa tulevina vuosikymmeninä. Väestön ikääntyminen merkitsee luonnollisen väestönkasvun pysähtymistä ja kääntymistä negatiiviseksi monilla alueilla. Tällöin korostuu muuttoliikkeen merkitys alueiden väestönkehitykselle. Etelä-Suomen alue on hyvin heterogeeninen ja maakunnat eroavat toisistaan mm. bruttokansantuotteen, elinkeinorakenteen ja väestönkehityksen osalta. Pääosassa maakunnista talouskehitys on kokonaiskasvultaan positiivista. Kasvuerot koko maan keskimääräiseen kehitykseen nähden ovat melko pienet, mutta Etelä-Suomen maakuntien väliset kasvuerot ovat melko huomattavia. Kasvun erot selittyvät lähinnä sillä, että alueiden kasvun lähteet eroavat toisistaan. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa tuotannon kasvu on ollut keskimääräistä hitaampaa, vaikka Kymenlaaksossa vuonna 2004 kasvu ylsikin maan keskitasoon. Varsinais-Suomi on kasvanut hyvin tuotanto-, työllisyys- ja väestökomponenttien osalta. Kanta-Hämeessä kasvu on perustunut positiiviseen tuotanto- ja työllisyyskehitykseen. Työllisyyskehitys oli positiivista myös Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa. Suomen kaikista yritysten toimipaikoista noin 52 % ja yritysten henkilöstöstä noin 56 % sijaitsee Etelä-Suomen alueella (2006). Alueen merkitystä yritystoiminnalle edullisena sijaintipaikkana korostaa suuri ostovoimainen väestöpohja, edullinen sijainti kuluttajiin nähden, kehittynyt liikenneinfrastruktuuri, vientisatamien läheisyys sekä edullinen sijainti Venäjän ja Itämeren kasvavan talousalueen markkinoille. Varsinais-Suomen maakunnan monipuolisesta elinkeinorakenteesta huolimatta alueen kasvu perustuu melko harvan vientivetoisen toimialan ja niilläkin melko harvojen yritysten varaan. Siksi alueen suhdanteet vaihtelevat voimakkaasti erityisesti teknologiateollisuuden suhdanteita seuraten. Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien yritystoiminta on edelleen varsin perinteistä, metallin- ja puun jalostukseen sekä elintarvikkeiden valmistamiseen perustuvaa. Palvelujen ja uusien nopeasti kasvavien toimialojen osuus on maakunnissa edelleen vähäinen, vaikka alueen sijainti esim. palvelutuotannon kannalta olisi edullinen. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella on myös melko niukasti kasvuyrityksiä. Tuotannollinen rakenne on lisäksi melko riippuvaista suurteollisuuden kehityksestä, mikä on luonut alueelle vaurautta, mutta samalla suhdanneherkkyyttä. Kuitenkin Etelä-Karjalaan on muodostunut 5

6 matkailupalvelujen uusi ulottuvuus, Pohjoismaiden suurin matkailukeskittymä valmistui Lappeenrantaan ja se toimii veturina muille uusille yrityksille koko Imatra-Lappeenranta -akselilla. Suomenlahden alue muodostaa lähes 10 miljoonan asukkaan vyöhykkeen, joka voi toimia koko Itämeren alueen talouden veturina. Tämä kuitenkin edellyttää ennen kaikkea toimivaa liikenneverkostoa. Etelä-Suomen alueen liikenneverkko on tällä hetkellä säteittäinen ja Helsinki-keskeinen. Tärkeimmät liikenneyhteydet Venäjälle kulkevat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kautta. Näiden yhteyksien liikennemäärät ovat jatkuvasti kasvussa mikä vaatii parannustoimia. Tällä hetkellä liikenneverkko ei pysty täysin vastaamaan lähialueiden, kuten Venäjän kehityksen haasteisiin. Tulevaisuudessa poikittaisten yhteyksien merkitys tuleekin korostumaan. Eteläsuomalainen luontoympäristö on monimuotoista. Se muodostuu laajasta rannikkovyöhykkeestä saaristoineen sekä mittavista savikkotasangoista, joita rikkovat kalliopaljastumavyöhykkeet ja halkovat isot jokivesistöt, kuten Kymijoki ja Vuoksen vesistö, Salpausselkien (I - III) vyöhykkeestä pohjavesialueineen ja niiden pohjoispuolella avautuvista suurista järvivesistöistä sekä karummista ja metsäisistä ylänköalueista. Eteläsuomalainen ympäristö on myös perinteikästä kulttuuriympäristöä ja maatalousmaisemaa, johon monikerroksinen historia on lyönyt leimansa. Rakennetun ympäristön merkitys korostuu tiiviisti asutussa Etelä-Suomessa. Luonto- ja kulttuuriympäristöt yhdistyvät Etelä-Suomessa mosaiikkimaisesti muodostaen laadukkaan asumisen ympäristön ja kilpailukykyisen luonto- ja kulttuurimatkailualueen. Etelä-Suomen tulevaisuuden haasteena on sovittaa maankäytön, elinkeinojen ja infrastruktuurin kehittäminen yhteen luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa ja hallita kasvun ympäristölle aiheuttamat riskit. Etelä-Suomen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristöjen arvokohteet ovat voimavara, jonka avulla voidaan kehittää maakuntien erityisominaisuuksia asuin-, vapaa-ajan ja matkailun ympäristöinä. Etelä-Suomessa luonnonympäristön uhkana ovat metsäluonnon monimuotoisuuden ja ekologisten yhteyksien heikentyminen. Osa vielä jäljellä olevista laajemmista ja luonnonarvoiltaan tärkeistä metsäalueista on vaarassa pirstoutua ja niiden lajisto köyhtyä sekä vanhojen metsien lajien elinolosuhteet heikentyä. Tähän kehitykseen vaikuttavat erityisesti rakentaminen ja metsien taloudellinen hyödyntäminen. Etelä-Suomessa kaupunkiseutujen lähettyvillä oleva maaseutu on hyvinvoivaa ja kehittyvää, mutta reuna- alueilla on ongelmaisia, syrjäisiä maaseutualueita. Tulevaisuuden haasteita tuo maatalouselinkeinon muuttuminen. Toimenpiteitä tarvitaan sekä maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi että maisemaltaan arvokkaiden avoimien viljeltyjen kulttuurimaisemien säilyttämiseksi. Pinta- ja pohjavesien tilan parantaminen ja säilyttäminen edellyttävät maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen vähentämistä ja aktiivisia kunnostustoimia. Bioenergian hyödyntämisessä pyritään positiiviseen energiataseeseen ja ympäristökuormituksen välttämiseen. Vanhat kylä- ja teollisuusympäristöt sekä sotahistoriamme ovat myös niitä arvokerrostumia, jotka tulevat yhä korostetummin esille maankäytössä ja virkistys- ja matkailuelinkeinojen kehittämisessä. Suurien ympäristökokonaisuuksien vastapainona tulevaisuudessa korostuvat myös asuinalueiden kulttuuriympäristö ja lähiluonto. Toimivat virkistysalueet ja yhteydet ovat yhä merkittävämpiä asukkaiden elin- ja toimintaympäristön laadun mittareita sekä alueellisia vetovoimatekijöitä. Etelä-Suomen näkökulmasta yksi suurimmista ympäristöhaasteista on Itämeren sekä muiden vesistöjen suojelu. Meren ja vesistöjen suojelu edellyttää asumisen, elinkeinojen ja liikenteen päästöjen vähentämistä. Se vaatii laajaa kansainvälistä yhteistyötä onnistuakseen. Toimenpiteet Itämeren pelastamiseksi ovat välttämättömiä, jotta merialueen veden laatu ja koko meriluonto pystytään säilyttämään pilaantumatta tai sen tilaa voidaan parantaa. Huomattava osa Etelä-Suomen asutuksesta, liikenneväylistä ja tuotantolaitoksista on sijoittunut harjualueille pohjavesiesiintymien päälle ja noin miljoona pääkaupunkialueen ihmistä saa juomavetensä Päijänteestä, mikä vaatii erityishuomiota ympäristöriskien torjunnassa. Erityisinä ympäristön painopistealueina nousevat esiin ympäristöriskien hallinta ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ja toisaalta myös siihen varautuminen. Merkittävimmät kotimaiset ympäristökuormitus- ja riskitekijät ovat kasvava liikenne ja energiankulutus. Puhdasta teknologiaa kehittämällä ja soveltamalla halutaan turvata kestävät yhdyskunnat. 6

7 MAAKUNTAKOHTAISET KATSAUKSET 2012 ETELÄ-KARJALA Etelä-Karjalan väestömäärä on ollut aleneva vuodesta 1978 lähtien. Pääsyynä tähän on ollut pitkän aikavälin työpaikkakehitys: maakunnassa ei ole pystytty luomaan uusia työpaikkoja teollisuuden ja alkutuotannon työpaikkamenetyksiä vastaavaa määrää. Alkutuotannossa ja teollisuudessa tapahtunutta työpaikkojen vähenemistä kompensoi osaltaan palveluelinkeinojen työpaikkojen lisääntyminen. Etelä-Karjala on maakuntien välisessä muuttoliikkeessä menettävänä osapuolena, mutta maiden välisessä muuttoliikkeessä nettomääräisesti väestöä saavana osapuolena. Pois muuttava väestö on nuorta ja koulutettua parhaassa työiässä olevaa työvoimaa, jolla on hyvät työelämävalmiudet. Tämän johdosta maakunnan väestön ikärakenne painottuu muuta maata voimakkaammin vanhimpiin ikäluokkiin ja hyvin koulutettujen osuus väestöstä on valtakunnan keskiarvon alapuolella. Avainasemassa Etelä-Karjalan työllisyyden ja arvonlisän kehityksessä on perinteisesti ollut jalostustoiminta ja perusteollisuus, erityisesti metsäteollisuus. Metsäteollisuudessa työvoiman määrä on ollut laskeva maakunnassa jo lähes kolme vuosikymmentä, vaikka tuotantomäärät ja teollisuuden arvonlisäys ovat samaan aikaan kasvaneet automaation lisääntymisen vaikutuksesta. Osa metsäteollisuuden toiminnoista on ulkoistettu ja se on lisännyt näin pkyritysten mahdollisuuksia. Toisaalta myös kielteisiä vaikutuksia on nähtävissä. Etelä-Karjalan yritystoiminnalle tyypillistä on metsäteollisuuden ulkopuolella yritysten pieni koko, keskisuurten veturiyritysten puuttuminen sekä omien tuotteiden vähäisyys ja kansainvälistymisen puute. Metsäteollisuuden investointien painopisteen siirtyminen Suomea alhaisemman kustannustason maihin on voimistunut. Uusien tuotantoinvestointien siirtyessä entistä enemmän halvemman kustannusrakenteen maihin maakunnan elinkeinoelämä on uusien haasteiden edessä. Samanaikaisesti metsäteollisuus on kuitenkin keskittänyt tutkimustoimintaansa Etelä Karjalassa sijaitseviin tutkimusyksikköihinsä. Tämä antaa positiivisen signaalin siitä, että alueella olevaa osaamista arvostetaan ja vahvistetaan. Metsäteollisuuden osaaminen on jatkossakin Etelä-Karjalan talouden moottori ja menestystekijä, vaikka alue tulevaisuudessa yhä enemmän profiloituu tuotantoalueesta voimakkaammin metsäteollisuuden osaamiskeskittymäksi. Positiivista kehitystä kuvastaa myös uusien tuotantolaitosten sijoittuminen, mm. kansainvälinen Tetra-Pack, joka aloittaa toimintansa Imatralla ja uusi Bio-Fuels laitos, jota ollaan suunnittelemassa Imatralle. Myös kaksoiskaupunki Imatra-Svetogorsk sekä rajan tuntumassa toimiva kansainvälinen International Papers tuovat omaa panostaan alueelle. Etelä-Karjalan matkailun painopisteet ovat Venäjä ja Saimaa. Etelä-Karjalan yrityksillä on sijaintietu puolellaan kilpailtaessa venäläisistä matkailijoista sekä tuotteiden viennistä lyhyen kuljetusmatkan ja toimivien logististen yhteyksien ansiosta. Etelä-Karjalalla on kaksi vilkasta rajanylityspaikkaa. Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikan kautta kulkee erittäin merkittävä määrä Venäjältä tulevasta henkilöliikenteestä. Rajanylityspaikkojen parantaminen on edelleen tärkeää, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen parantaminen voidaan hoitaa ENPI-rahoituksella, josta on jo päätöksiä tehty. Tie-, rautatie- ja vesitieyhteydet Venäjän markkinoille ovat tärkeitä koko Suomen elinkeinoelämälle luvun laman jälkeen Etelä-Karjalan työllisyys on kehittynyt suotuisasti koko maan kehityksen mukaisesti, mutta edelleen Etelä-Karjalan työllisyysaste on Etelä-Suomen maakunnista alhaisin ja työttömyys valtakunnan keskiarvoon verrattuna noin 2-3 prosenttiyksikköä korkeammalla. Viime vuosina Etelä-Karjala on kuitenkin lähentynyt valtakunnan keskitasoa. Ongelmana Etelä-Karjalassa ja koko Kaakkois-Suomessa on selvän valtakunnanosatasoisen kasvukeskuksen puuttuminen. Silloinkin, kun monet teollisuuden ja palveluiden alat koko maassa kasvavat, ei Etelä-Karjala pysty hyödyntämään tilannetta, vaan kasvu jää hitaammaksi. Tulevaisuuden mahdollisuuksia Etelä-Karjalalle luovat vahva metsäteollisuus, laaja ja monipuolinen koulutustarjonta yhdessä teknologiakeskuksen ja tutkimus- ja innovaatioympäristön kanssa, palvelutuotannon rakenteiden monipuolistaminen julkiselta yksityiselle ja kolmannelle sektorille, Saimaan ja muun luonnonympäristön tarjoamat matkailu- ja virkistyspalveluiden mahdollisuudet, bioenergian tuotannon kehittäminen ja kiviteollisuuden jatkojalostus. Sijainti EU:n ja Venäjän rajalla on maakunnan vahvuus, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa yhä enemmän. Sijaintiedun hyödyntämisen yksi edellytys on kuitenkin, että alueen maantie- ja rautatieyhteyksien välityskyky ja taso paranee lisääntyvän rajaliikenteen ja teollisuuden kuljetustarpeiden mukaiseksi. Uusi parannettu vt- 7

8 6 Lappeenranta-Imatra on tuonut alueelle hyvän liikenteellisen aseman ja ENPI-rahoituksella toteutettavat rajanylityspaikkojen kehittämistoimet tuovat rajaliikenteeseen ja logistiikkaan tarvittavaa kapasiteettia ja sujuvuutta. YLIMAAKUNNALLISTA YHTEISTYÖTÄ VAHVIMMIN KOSKEVAT SUUNNITELMAT MUUTOS MAAKUNTAAN MENESTYS KAIKILLA MAUSTEILLA MAAKUNTAOHJELMA ) Elinkeinorakenteen uudistaminen: monipuolistaminen (taustalla metsäteollisuuden vähentyminen), uudet alat 2) Koulutus ja osaava työvoima: Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu + ylimaakunnallinen yhteistyö 3) Kuntien yhteistyö ja palvelurakenteiden uudistaminen: EKSOTE (palveluiden turvaaminen ja kehittäminen) 4) Kestävä elinympäristö ja laadukas infrastruktuuri: Infran kehittäminen liikennemääriä vastaavalle tasolle SELVITYKSET SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESTÄ LIIKENTEESTÄ: - Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen kehitysnäkymät: Yleisesti kasvua, mutta myös paljon muutoksia kuljetuksissa tulevaisuus myös epävarma varsinkin tällä hetkellä rikkidirektiivistä käytävän keskustelun alla. Suomen transitokyky tullee heikkenemään olennaisesti, jos EU asettaa laivoille tiukat rikkirajat. ETELÄ-KARJALAN OSTOVOIMAN KEHITYS - Kaupan ja palveluyritysten liikevaihto on kasvanut noin 17 % vuodesta 2003 vuoteen 2007 toimipaikkojen lukumäärä sen sijaan vähentynyt - Väestö vähenee hieman, mutta kotitalouksien lukumäärä lisääntyy perheiden keskikoon pienentyessä - Keski-ikä nousee yhä - Kulutus oli vuonna 2005 tarkastelluilla toimialoilla n. miljardi tulee olemaan 1,6 miljardia - Ulkomaakuntalaiset mökkeilijät tuovat noin 32 miljoonaa vuodessa - Venäläiset käyttävät henkeä kohden enemmän rahaa kuin suomalaiset vuonna 2025 ennustetaan käyttävän yht. 246 milj. (nyt 54) virtaa Etelä-Karjalasta noin 530 miljoonaa maakunnan ulkopuolelle toimialat päivittäistavara ja tilaa vaativa kauppa - Venäläisten osuus kaupan sekä hotelli- ja ravintolapalveluiden ostovoimasta on yli 12 % - Etelä-Karjalassa kävi 1,1 miljoonaa, Kymenlaaksossa 385 tuhatta ja Etelä-Savossa 170 tuhatta venäläistä vuonna VT 6 JA 13 KEHITYSKÄYTÄVÄ ELINKEINOELÄMÄN MAHDOLLISUUDET - Syy alueelta tapahtuvaan aivovuotoon (Teknillinen yliopisto, ammattikorkea) on puute kiinnostavista ja koulutusta vastaavista työpaikoista - Perinteinen elinkeinoelämä (metsäteollisuus, alkutuotanto, jalostus) ei tulevaisuudessa enää työllistä kuten aiemmin - Kasvavia aloja ovat palvelualat; sosiaali- ja terveysala, rakennusala, johto- ja asiantuntijatyö, opetus-, ja kasvatustyö sekä kulttuuri- ja tiedostustyö - SWOT-analyysi aika kattava (kts. raportti) MAAHANMUUTTAJAT ETELÄ-KARJALASSA - Maahanmuutto aletaan nähdä taloudellisena resurssina, josta voidaan joutua kilpailemaan - Integroitumisessa vielä paljon tekemistä - Venäjänkielisistä jo nyt pulaa yrityksissä 8

9 ALUERAKENNESELVITYS Osallistumista ja ihmisten kiinnostusta on viritettävä kaavoitusta kohtaan: kyläkaavojen tai -suunnitelmien laatiminen yhdessä kyläläisten ja loma-asukkaiden kanssa - Tavoitteena haja-asutuksen estäminen ja mahdollisimman ekologisten pientaloalueiden rakentaminen toisessa päässä taas keskusta-alueiden tiivistäminen - Maakunnan asutusrakenteen leimallisin piirre on voimakas keskittyminen Salpausselän laelle ja rinteille syntyneille ydinalueille sekä valtatie 6:n varrelle. Rautatien ja valtatie kuuden muodostaman valtaväylän varteen on keskittynyt asutusta läpi koko maakunnan, muodostaen asutuksen selkärangan. - Taajamaväki ja työpaikat ovat lisääntyneet Lappeenrannan lisäksi eniten kaupunkien läheisissä kunnissa kuten Lemillä, Taipalsaarella ja Ruokolahdella. KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Maantieteellinen asema Venäjän naapurina asettaa alueen erityisasemaan - Maakuntakaavaehdotuksessa vähittäiskaupan suuryksikkö -merkinnöillä pyritään turvaamaan elinkeinoelämän tulevaisuuden kasvutarpeet ylimaakunnallisesti ja kansainvälisesti - Kaupalla pyritään osin vastaamaan perinteisen metsäteollisuuden laskun aiheuttamaan rakennemuutokseen - Väestön ikääntyminen tuo mukanaan yhä suuremman tarpeen terveys-, matkailu- ja ravintolapalveluihin - Mahdollinen viisumivapaus tulee vaikuttamaan vahvasti palvelutarpeisiin - Maakuntakaavatasolla pitäisi määritellä tarkasti kaupallisten palveluiden minimi tai maksimikerrosalat ja lyödä ne lukkoon vuosikymmeniksi kaupan ja kuluttajan tarpeita ehdottomat toimialakohtaiset tai neliöperusteiset määräykset eivät palvele TAAJAMAJUNASELVITYS Luumäki-Imatra kaksoisraiteen suunnittelun yhteydessä on noussut idea taajamajunasta - Pääosin suunnittelussa Luumäki-Imatra, mutta myös laajemmin Kouvola-Lappeenranta-Imatra-Parikkala - Kysyntä liikennöinti kaikissa vaihtoehdoissa alijäämäistä (kust. 1,3 4 milj. /v) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA - Yhteydet maakunnan ulkopuolelle: - Venäjän rajaliikenteen toimivuusongelmien ratkaiseminen, erityisesti tieliikenteessä - Kansainvälisen raideliikenteen status on saatava Imatran rajanylityspaikalle - Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkuminen ja kanavaliikenteeseen liittyvät vesiliikenteen kehittämistoimenpiteet - Kansainvälisen lentoliikenteen tarjonnan ja palvelutason turvaaminen Lappeenrannasta yhteydet Pietariin ja syöttöliikenne Hki - Vantaalle - Venäjän puolella olevien keskeisten hankkeiden edistäminen Nuijamaa Viipuri ja Svetogorsk Viipuri teiden parantaminen sekä ratakapasiteetin lisääminen Buslovskaja Viipuri Pietari välille - Uutta rataa rakennetaan välille Losevo Kamenogorsk - Nopea junaliikenne Pietariin on toiminnassa (Helsinki-Vainikkala-Pietari) - Muualle Suomeen tarvitaan maakunnasta nopeat, luotettavat ja turvalliset liikenneväylät ja joukkoliikenneyhteydet painopisteiksi nousevat: Kehittämisinvestointien varmistaminen päätieverkolla Vt 6, 13, 26 ja 62 - Päätieverkon hyvän hoitotason ja kunnon turvaaminen - Rataverkon korvaus- ja kehittämisinvestoinnit ja niiden mahdollistama kehittämistoimenpiteiden edistäminen henkilö- ja tavaraliikenteessä (Luumäki Imatra ja Luumäki Vainikkala radat) - Linja-autojen pikavuoroliikennettä tukevien toimenpiteiden toteuttaminen 9

10 KYMENLAAKSO Teollisuudella ja liikenteellä sekä liikennettä palvelevalla toiminnalla on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on 23 %, mikä on koko maata selvästi enemmän. Teollisuuden tuotannon osuus arvonlisäyksestä on yli 5 prosenttiyksikköä muuta Suomea korkeampi. Samoin liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti enemmän kuin koko maassa. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan ja muiden yksityisten palvelujen työpaikkojen osuudet vastaavasti ovat Kymenlaaksossa koko maata pienemmät. Kymenlaakson avaintoimialoja ovat metsäteollisuuden ja logistiikan lisäksi metalli- ja konepajateollisuus sekä mekaaninen puu metsäklusterin osana, suunnitteluvienti, ICT, energia- ja ympäristöteknologia, kemian teollisuus, rakentaminen sekä matkailu ja kulttuuriteollisuus. Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja liikennettä palvelevaan toimintaan, kun verrataan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon sekä maaliikenteen osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi koko maan tasoa korkeammat. Määrällisesti eniten työpaikkoja maakunnassa on terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa. Yllämainittujen maakunnan vahvojen toimialojen toimintaedellytysten turvaaminen on edelleen kehittämisen lähtökohta, mutta Kymenlaakson elinkeinorakenteen monipuolistaminen on kuitenkin erittäin tärkeää. Talouden kasvu BKT:lla mitattuna oli Kymenlaaksossa erittäin hidasta vuosituhannen alussa. Pääsyyt tähän olivat kansainvälinen suhdannetilanne ja euron vahvistuminen dollariin nähden. Nämä tekijät vaikuttavat nimenomaan metsäteollisuuden kehitykseen. Venäjän pääosin öljyn hintaan perustuvan nopean kasvun vaikutukset heijastuvat Kymenlaakson logistiikkatoimialaan myönteisesti. Tämä yhdessä vahvan kotimaisen kysynnän kanssa on heijastunut suotuisaan työllisyyskehitykseen. Nettomuutto on kääntynyt positiiviseksi, mutta ikärakenteesta johtuva luonnollinen väestönkasvu on negatiivinen. Maakunnan väkiluku pienenee hitaasti siten, että Kotkan Haminan seudun väkiluku on lievässä kasvussa neljännesvuosisadan laskun jälkeen, mutta Kouvolan seudun väkiluku on edelleen vähentynyt. Ulkomaalaisten osuus Kymenlaakson väestöstä kasvaa tasaisesti. Kymenlaakson viennin vahva kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Viennin vaikutuksesta myös teollisuuden liikevaihdon nousu taittui. Vienti on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Viennin arvo oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä noussut taantuman aikaisista pohjalukemista kolmanneksen, mutta oli yhä noin 18 % alemmalla tasolla kuin vuonna Viennin arvo vuositasolla on noin 2,8 miljardia euroa, mikä on 30 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Viennin kasvun pysähtyminen taittoi koko maakunnan yritystoiminnan liikevaihdon nousun vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Kymenlaakson kaikkien yritysten liikevaihto oli vuoden 2011 alkupuolella 9 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa liikevaihdon lisäys oli samaan aikaan 11 %. Liikevaihto oli maakunnassa vuoden 2011 alkupuolella hieman alemmalla tasolla kuin vuonna Taantuman pohjalukemista liikevaihto on noussut lähes viidenneksen. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuositasolla noin 9,3 miljardia euroa. Metsäteollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 1970 luvulta lähtien ja on arvioitu, että vuonna 2020 metsäteollisuus työllistää Suomessa enää hieman yli henkilöä. Tämä tarkoittaisi yli kolmanneksen vähennystä nykyiseen henkilöstön määrään. Kymenlaaksossa metsäteollisuuden palveluksessa työskentelee noin 6000 henkilöä. Samalla kun henkilöstön määrä on vähentynyt, on tehtaiden kokonaistuotanto kuitenkin kasvanut tuotannon tehostumisen myötä. Tämänhetkiseen kysyntään nähden metsäteollisuuden tuotannossa on ylikapasiteettia, jota metsäyhtiöt ovat ryhtyneet purkamaan. Metsäteollisuuden työpaikat Kymenlaaksossa vähenevät selvästi eri yhtiöiden saneeraustoimenpiteiden seurauksena. Uudet investoinnit kuitenkin luovat uskoa siihen, että metsäklusteri säilyy maakunnassa vahvana toimijana ja merkittävänä työllistäjänä myös tulevaisuudessa. Paperiteollisuuden tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat vähentyneet voimakkaasti biopolttoaineisiin siirtymisen myötä ja tätä kehityssuuntaa on syytä jatkaa. Venäjä ja EU:n sisämarkkina-alueeksi muodostunut Itämeren alue on Kymenlaakson tulevaisuuden mahdollisuus. Venäjä on noussut Suomen suurimmaksi kauppakumppaniksi ja venäläisten ostovoima on parantunut mm. öljyn hinnannoususta aiheutuneen voimakkaan talouskasvun myötä. Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan yrityksillä on sijaintietu puolellaan kilpailtaessa venäläisten matkailijoiden Suomessa sijoittamista ostoseuroista sekä lyhyen kuljetusmatkan ja toimivien logististen yhteyksien ansiosta myös tuotteiden viennistä Venäjälle. Logististen yhteyksien parantaminen on edelleen tärkeää. Esimerkiksi raja-asemien toistuvat ruuhkat vaikeuttavat sujuvaa kanssakäymistä. 10

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa

II /2012. Elinkeinoelämän näkymät heikkenivät Jämsän seudulla Keuruun seudulla vankka usko tulevaisuuteen. Tarkastelussa KESKI-SUOMEN TYÖTTÖMYYDEN R AKENNE PAIKK ATIETO VASTAA KYSYMYKSIIN MITÄ, MISSÄ ja MILLOIN KAUPPAKAMARIN VALIOKUNTA- VALLANKUMOUS UUDISTUNUT KESKISUOMI.INFO KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT II /212

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntavaltuusto hyväksynyt 11.11.2013 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS Maakuntahallitus hyväksynyt 28.10.2013 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

RAKENNETTU MUUTOS. Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa

RAKENNETTU MUUTOS. Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa RAKENNETTU MUUTOS Esiselvitys Etelä-Karjalan alueellisen toimintakyvyn ylläpitämisestä talouslaman ja teollisuuden rakennemuutoksen paineessa Laura Timonen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 13 Lappeenrannan

Lisätiedot

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi

Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Tätä julkaisua voi tilata: Varsinais-Suomen liitto Ratapihankatu 36 20100 Turku www.varsinais-suomi.fi Julkaisun GT-karttaotteet Karttakeskus Oy

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot