Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014"

Transkriptio

1 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen, Forssa Kimmo Paakkonen, Forssan vesihuolto Työryhmän kokoonpano: Antti Heinilä, Forssa, pj

2 Sisältö Johdanto Tilakeskuksen jakoon perustuvat palvelualuetarkastelut Yhteenveto Liitteet Kiinteistöt Väylät Kaavoitus (ja maankäyttöpalvelut) Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Vesihuolto Yleiset alueet (puistot ja liikunta-alueet) 1. Nykytilannetta kuvaavat kuntakohtaiset matriisit 2. Maankäytön suunnittelun kehittämistavoitteet ja -periaatteet 3. Organisaatioluonnos

3 JOHDANTO Forssan kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan ja Tammelan kunnan kuntajakoselvityksen ensimmäisen vaiheen työskentely on jaettu työryhmille. Forssan tekninen johtaja Antti Heinilä toimii yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän puheen johtajana. Ryhmän sihteerinä on Tammelan kaavoittaja Miika Tuki ja muut jäsenet ovat tekninen johtaja Jukka Sandelin Humppilasta, kunnan insinööri Kari Tasala Jokioisilta, tekninen johtaja Hannu Jalava Tammelasta, kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä Forssasta ja vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen Forssan vesihuoltoliikelaitokselta. Työryhmä kokoontui kolme kertaa 18.6., ja Työryhmän raportti pitää jättää kuntajakoselvityksen ohjausryhmälle mennessä. Ensimmäisessä kokouksessa työryhmä kävi läpi nykytilannetta eli kuntien tekninen ja ympäristötoimien toimintakenttää, tapaa toimia sekä käytössä olevia resursseja. Työryhmän jäsenet laativat taulukkomuotoon yhteenvedon oman kuntansa toimintatavasta (LIITE 1.). Kuvaus sovittiin tehtäväksi tilastokeskuksen käyttämällä jaottelulla: JÄTEHUOLTO, KIINTEISTÖT, LIIKENNEVÄYLÄT, KAAVOITUS (MAANKÄYTTÖPALVELUT), RAKENNUSVALVONTA, YMPÄRISTÖNSUOJELU, VESIHUOLTO, PALO- JA PELASTUSTOIMI ja YLEISET ALUEET. Eroavaisuuksia organisoitumissa ilmeni mm. siinä, että ve sihuolto toimii Forssassa erillisenä liikelaitoksena ja liikuntapalvelut kuuluvat sivistys ja tulevaisuus toimialan tehtäviin muualla ne ovat osa teknistä ja ympäristötoimialaa. Myös asuin- ja liikekiinteistöjen ja siivouksen organisoitumisessa on eroavaisuuksia. Maankäyttöpalvelut ovat kokonaisuudessa tekninen ja ympäristötoimen toimialaa ainoastaan Forssassa. Forssa myös toimii paikkatieto asioissa palvelun tuottajana koko selvitysalueella (Humppila syksystä 2014 lähtien) ja lisäksi Ypäjälle ja Someroll e. Taulukot nykytilanteesta on liitteenä. Ryhmän kokoontumisissa on pohdittu haluttua tulevaisuutta joka olisi koko seudulle myönteinen riippumatta kuntarakenteesta ja sitä miten tämä tulevaisuuskuva heijastuisi toimialaamme. Kilpailukykymme uskomme löytyvän puhtaasta ympäristöstä sekä laadukkaasta ja väljästä asumisesta. Asumiselle oleelliset edellytykset kuten työpaikat ja julkiset palvelut on kuitenkin oltava kunnossa jotta aiemmin mainituilla kilpailutekijöillä on laajempaa merkitystä. Tästä syystä elinkeinoelämän hankkeisiin on virkakoneiston kyettävä vastaamaan mahdollistavasti ja notkeasti. Palveluiden on myös pysyttävä helposti saavutettavissa. Työryhmän raportissa on kartoitettu miten erilaisilla organisaatio vaihtoehdoilla parhai ten saavutamme näitä tavoitteita. Vaihtoehdoiksi valikoituivat nykyinen tavan toimia eli vaihtoehto 0:n (VE0), syventyvä yhteistyö neljän kunnan tekninen ja ympäristötoimien kesken (VE1), neljän itsenäisen kunnan yhteinen tekninen ja ympäristötoimen organisaation (VE2) ja lopulta kuntaliitoksen ja tietysti yhteinen tekninen ja ympäristötoimi (VE3). Pelastustoimen ja jätehuollon palveluja ei raportissa käsitellä koska ne hoidetaan jo nyt ylikunnallisina.

4 TILASTOKESKUKSEN JAKOON PERUSTUVAT PALVELUALUETARKASTELUT KIINTEISTÖT Kuntien omistamat ja käytössä olevat toimitilat muodostavat merkittävän osuuden koko Suomen toimitilakannasta. Rakennusten taloudellinen arvo on suuri, mutta myös kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja käyttäjäpalvelut ovat hyvin suuri tekijä julkisen kansantalouden osana. Suomen kuntien palvelurakenteet ovat muodostuneet pitkän kehityksen tuloksena. Kun rakentamis- ja toimitilapalveluja ei ole ollut paikallisesti saatavilla, niin kuntien on täytynyt tuottaa ne itse. Ostopalveluja on käytetty aina, mutta niiden volyymi on pysynyt alhaisena. Vaikka markkinoita periaatteessa olisikin, eivät palveluntarjoajat useinkaan ymmärrä riittävästi kuntien erityispiirteitä ja hankintasääntöjä, joten tarjonta ei tällöinkään kohtaa kysyntää. Lisäksi palvelujen tarjonta eroaa Suomen eri osissa, sillä suuret palvelujen tarjoajat sijaitsevat lähinnä pääkaupunkiseudulla. Suurimmassa osassa Suomen kuntia kunnan käyttämien kiinteistöjen hallinta on keskitetty erilliseen yksikköön. Pienissä kunnissa yksikkö toimi yleensä Teknisen toimen alaisuudessa, suurempiin kuntiin siirryttäessä itsenäisyys lisääntyy ja niissä on siirrytty käyttämään liikelaitosmallia. Kiinteistönpidon lisäksi on huomioon otettava toimitilojen käyttäjäpalvelut ja ruokahuolto osana tukitoimintojen verkkoa. Ostopalvelujen lisääntyvä tarve kunnissa nähdään yrityksissä luonnollisesti mahdollisuutena. Tiettyjä palveluita on nykyisin helppo hankkia (esim. siivous sekä ruokahuoltopalvelut), mutta kiinteistönhoidossa ostaminen on käytännössä selvästi vaikeampaa, sillä osa asiakkaista kokee oman työn palvelutason olevan korkeampaa. Toisaalta teknisen henkilökunnan saatavuus voi vaikeutua tulevaisuudessa. Kysymys kuuluu, että onko kunnilla riittävästi osaamista palvelujen hankintaan ja onko yrityksillä laadullisia resursseja astua kuntaorganisaation usein suuriin saappaisiin ja kuka lopulta vastaa tämän muutoksen seurauksista? Tarkoitus on pystyä hallitsemaan yhä suurempia kokonaisuuksia edullisin kustannuksin. VE0: Ei tehdä mitään Nyt käsittelyssä olevien ja kuntien hallinnoitavien tilojen (Forssa, Tammela, Jokioinen ja Humppila) kokonaispinta-ala (ilman vuokra-asuntoja) on noin m² ja käyttökustannukset euroa / v, eli tekniset menot ovat 6,30 euroa/ neliömetri / kk, pitäisi vielä laskea / suorite. Nykytilaselvityksen perusteella kunnat ovat itse ilmoittaneet seuraavasti: Forssan kiinteistöjen hoito toimii talonmies periaatteella, eli jokaisella kiinteistöllä on vastuullinen hoitaja. Toimintatapa mahdollistaa elinkaariajattelun paremmin kuin ulkoistetussa mallissa. Sähkön, lämmön ja veden kulutusta seurataan. Tammelan kunnan kiinteistöt ovat pääosin hyvässä kunnossa. Sähkön, lämmön ja veden kulutusta seurataan kuukausittain. Jokioisten kunnan kiinteistöissä on kullakin oma vastuuhenkilö ja kiinteistökanta on lähes peruskorjattu kokonaisuudessaan. Sähkön, lämmön ja vedenkulutusta seurataan kuukausittain. Humppilan kiinteistökanta on osin heikossa kunnossa ja hoitamisessa on resurssivajetta. VE1: Syvempi yhteistyö Toimintaa voisi kuvata ns. mosaiikkimallilla jossa kukin kunta (tai yksi kunta hoitaisi kiinteistönpidon) tuottaisi jonkin palvelun kiinteistönhoitoon liittyen koko seutukunnalle. Vaikutus olisi melko vähäistä, tällä vaihtoehdolla on mahdollisuus saavuttaa pieniä säästöjä ja toiminnan tehostumista.

5 VE2: Neljän itsenäisen kunnan yhteinen Tekninen ja ympäristötoimi Vaikka alueella olisi yhteinen tekninen toimi tai kunnat olisi liitetty yhteen, niin tällä volyymilla ei olisi merkittäviä vaikutuksia esim. energian hintaan. Kiinteistöpäivystys olisi hankalaa etäisyyksien vuoksi. Vaihtoehdoissa V1, V2 ja V3 olisi henkilöstöresurssit paremmat lomatilanteessa. VE3: Kuntaliitos Kuntien yhdistyminen teknisen toimen osalta oli esimerkiksi Savonlinnan seudulla melko ongelmatonta, mutta tiedossa oli kuitenkin runsaasti lisätöitä ja kustannuksia sekä sisäänajovaiheessa, että myöhemminkin päivittäisiä palveluja ja hallintotehtäviä hoidettaessa. Varmasti vaihtoehdoista kustannustehokkainta ja tuottavinta, mutta palvelut keskittyvät keskukseen ja reuna-alueiden palvelut heikkenevät. PÄÄTELMÄT Siitä riippumatta minkälainen tulevaisuuden organisaatiomalli tulee olemaan, on selvää, että kehittämistä ja selkeyttämistä vaativia asioita on seudun kiinteistönpidossa mm. seuraavissa kohdissa: -eri yksiköiden väliset rajapinnat -mitä sisältyy sisäiseen vuokraan (poistot) -mistä saadaan riittävät henkilöresurssit -reagointiaika- millä aikataululla sisäinen asiakas voi odottaa toimenpiteitä -palveluiden optimointi ja hallinto Keskustelu siitä, että kuuluuko kiinteistöjen omistaminen kunnan perustehtävään vai keskittyykö kunta esim. opetukseen, hoitoon ja huoltoon on käymättä. Saadaanko kiinteistösalkutuksella joitain etuja palvelujen sitä kärsimättä. Kiinteistöjen myynnillä voidaan saada väliaikaista apua talousvaikeuksiin. Polkuhintaan kiinteistöjä ei kannata myydä. Suurin osa kunnan kiinteistöistä on ns. erikoisrakennuksia, joiden käyttötarkoitus on rajattu ja muunneltavuus on melko työlästä sekä kallista. VÄYLÄT Osiossa väylät käsitellään selvityskuntien katujen ja muiden kunnan ylläpitoon kuuluvien teiden rakennuttamisen, rakentamisen ja ylläpidon tehtäviä. Forssan kaupungin katu- ja viherlaitoksen työkenttään kuuluu n. 120 km katuja, n. 12 km jalkakäytäviä sekä n. 60 km kevyenliikenteenväyliä. Tammelan kunnassa katuja on 30 km ja kevyenliikenteenväyliä 8 km. Jokioisten vastuulla on n. 40 km ja kevyenliikenteenväyliä 16 km. Humppilassa kaavateitä on 23 km, joista 13 km sorapinnalla. Yhteensä selvityskunnissa on n. 320 km kuntien vastuulla olevia liikenneväyliä. Forssan kaupungin kaupunkirakennetta tukeva väyläverkko on lähes kokonaan kaupungin omistamaa ja ylläpitämää katuverkkoa. Kuntien väyläverkossa valtion tiet ovat merkittävässä roolissa. Valtio tienpitäjä on prosessinomaisesti siirtämässä kaupunkien ja kuntien yhdyskuntarakennetta tukevaa tieverkkojen pois omistuksestaan ja kunnossapitovastustaan. Siirto tapahtuu kaavoituksen kohdentuessa alueelle, jossa tieverkkoa on.

6 Selvitysalueen kunnat käyttävät n. 2,6 M vuosittain liikenneväyliin. Keskimääräinen kustannus on 8 /m/v. Metrikustannus on Forssassa muita kuntia korkeampi johtuen kuntien vastaavia leveämmistä väylistä ja tätä kautta suuremmista neliömääristä. VE0: Ei tehdä mitään Forssan kaupunki rakennuttaa ja kunnossapitää liikenneväylänsä omalla katu- ja viherlaitoksen resurssilla. Väylien suunnittelu ja rakentaminen on ulkoistettu. Korjausvelkaa on kertynyt erityisesti asfalttipäällysteiden uusimisessa. Kaupunki tekee jonkin verran yhteistyötä myös valtion kanssa väylien ja liikennealueiden kunnossapidossa. Kaupungilla on ajanmukainen konekanta kunnossapitoon mutta henkilöstö joutuu venymään erityisesti talvikunnossapitokaudella. Humppilan kunta ostaa väylien kunnossapidon ulkoisena palveluna. Tiet ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Jokioinen tekee katujen kunnossapidon omana työnään. Suunnittelu ja rakentaminen ovat ulkoistettu. Korjausvelkaa on erityisesti asfalteissa. Tammelan kunnalle on leimallista erittäin laaja, lähes 300 kilometrin mittainen avustettava yksityistiekanta. Kunta toimii joillakin yksityisteillä myös isännöitsijän roolissa. Maanrakennusmestari vastaa kaduista 30% työpanoksella. Kunnossapito ostetaan yksityisiltä toimijoilta. Kunnalla ei ole omaa kalustoa katujen hoitoon. Liikenneväylät ovat suhteellisen hyvin hoidettu. Päällysteiden uusimiseen on tarvetta. Nykytilanteessa kuntarajat muodostavat tarpeettoman rajan toiminnan järjestämiseen. Forssan kaupungin väylät ovat suurimmalla rasituksella koska seudun palvelut ja työpaikat keskittyvät Forssaan. Yhteistyötä on toistaiseksi tehty maakunnallisen liikennejärjestelmä ja liikenneturvallisuus suunnitelmien tasolla. VE1: Syvempi yhteistyö Neljän itsenäisen kunnan tekninen ja ympäristötoimen yhteistyön tiivistämisellä ol isi vähäisiä vaikutuksia palvelualueeseen VÄYLÄT. Yksityistieasioiden keskittäminen yhdelle toimijalle voisi olla mahdollista mutta silloinkin kuntien toisistaan poikkeava resursointi aiheuttaisi käytäntöjen eriytymisen. Yhteisen aurauspäivystyksen ongelmana olisi päivystysalueen merkittävä laajentuminen, jolloin paikalliset olosuhdemuutokset saattaisivat jäädä huomioimatta. Forssan kaupungin kaluston käyttö muiden kuntien alueella olisi varmasti tietyin edellytyksin sovittavissa. Tämä ei kuitenkaan onnistuisi esimerkiksi talvisesongin aikana jolloin auraushälytykseen on kyettävä vastaamaan välittömästi. Rakennuttamisen ja työmaavalvonnan tehtävissä vastuu ja resurssi kysymykset tulisi syvemmässä yhteistyössä ratkaista niin, etteivät viranhaltijat joutuisi ristiriitaiseen asemaan. Parhaimmillaan tiiviimmällä yhteistyöllä olisi mahdollista saavuttaa pienehköjä säästöjä ja tehostamista. VE2: Neljän itsenäisen kunnan yhteinen Tekninen ja ympäristötoimi Neljän itsenäisen kunnan tekninen ja ympäristötoimen palvelut voi tuottaa kuntien yhteinen organisaatio. Toimintatapana voisi olla isäntäkuntamalli, seudullinen liikelaitos tai yhtiö. Palvelualueen osaaminen syventyisi ja suhteellinen henkilöstöriski olisi pienempi kuin usean toimijan mallissa. Väylänpidon näkökulmasta uusi kuntatekniikan toimija voisi käyttää resurssiaan joustavasti koko seudulla niin rakennuttamisessa kuin kunnossapidossakin. Nykytilanteessa ainoastaan Forssan käytössä olevaa kunnossapitokalustoa voisi käyttää kaikkein kustannustehokkaimmin. Ulkoistetut palvelut nousisivat volyymiltaan laajemmin kiinnostaviksi ja kilpailu niistä lisääntyisi. Seurauksena tästä olisi todennäköisesti ostopalvelujen hinnan lasku. Kustannusjakoperusteet muodostavat haasteen ja vaativat koko kulurakenteen kattavan tuotteistamisen. Itsenäisten kuntien mahdollisesti toisistaan poikkeava vaatimus-

7 ja laatutaso vaikeuttaa kiistattomien synergiaetujen hyödyntämistä. Vaihtoehdon 2 toteuttaminen kaiken kaikkiaan toisi tarpeettomia rajapintoja kuntien ja kuntatekniikan toimijan välille mutta sillä olisi saavutettavissa kustannustehokkaampi toiminta kuin VE0:ssa tai VE1:ssä. VE3: Kuntaliitos Kuntaliitostilanteessa tekninen ja ympäristötoimen palvelut tuottaa yksi toimija. Lisäyksenä VE2:n toimintatapoihin tulisi perinteinen toimialamalli. Palvelualueen osaaminen syventyisi ja suhteellinen henkilöstöriski olisi pienempi kuin usean toimijan mallissa. Väylänpidon näkökulmasta uusi kuntatekniikan toimija voisi käyttää resurssiaan joustavasti koko seudulla niin rakennuttamisessa kuin kunnossapidossakin. Nykytilanteessa ainoastaan Forssan käytössä olevaa kunnossapitokalustoa voisi käyttää kaikkein kustannustehokkaimmin. Ulkoistetut palvelut nousisivat volyymiltaan laajemmin kiinnostaviksi ja kilpailu niistä lisääntyisi. Seurauksena tästä olisi todennäköisesti ostopalvelujen hinnan lasku. Palvelun tuotteistaminen on tietysti tavoiteltavaa mutta ei välttämätöntä koska kustannustenjakoa ei kuntien välillä tarvitse tehdä. Palvelualueelle kohdistettu vaatimus- ja laatutaso olisi yhtenevä. Vaihtoehdon 3 toteutuminen antaisi tarkastelluista vaihtoehdoista parhaat mahdollisuudet asiantuntevan, laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelun kehittämiselle. PÄÄTELMÄT Väylienpidon merkitys seudun kunnille on suurempi toimintaympäristön ja mahdollisuuksien turvaamisessa ja imagon kehittämisessä kuin suurena taloudellisena kysymyksenä. Laadukas väyläverkko on yksi maankäytön perusedellytys ja käytännössä väyläverkko vain laajenee ajan saatossa. Tuottavuuden parantamisen ensimmäisenä haasteena on vastata verkon laajenemiseen ilman kustannusten vastaavan suuruista kasvua. Väylienpidon organisoimisessa vaihtoehtoina kunnan omalle palvelutuotannolle ovat ulkoistaminen, yhteisyritys infratoimijan kanssa, liikelaitostaminen tai kunnallinen yhtiö. Jos väylien pito muuttuu liiketoiminnaksi odottaa toimija siitä luonnollisesti liikevoittoa. Samalla tehdään uusi raja-aita organisaatioon jonka perustehtävänä on kuntalaisten elinolosuhteiden turvaaminen. Kunnallisen liikelaitoksen tai yhtiön tapauksessa liikevoiton tavoittelu ei ole ensisijainen tavoite mutta kahden toimijan välinen raja-aita kuitenkin syntyy. Toisaalta liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön toiminnan sopeuttamiskyky ei ole vastaava kuin yksityisellä liiketoiminnalla. Omaa palvelutuotantoa kehittämällä ja tehostamalla väylienpidolla on parhaat mahdollisuudet tukea kunnan strategiaa ja kuntalaisten liikkumistarvetta. KAAVOITUS (JA MAANKÄYTTÖPALVELUT) Maankäyttöpalvelu tarjoaa asiantuntijuuteen perustuvan, kaikki lähtökohdat huomioivan maanhankinnan, mittaustoiminnan, kaavoituksen ja maankäytön, jossa asuminen, kauppa, teollisuus ja luonnonympäristö sovitetaan hyväksi ympäristöksi. Maankäyttöpolitiikka ohjaa maankäyttöpalvelu kokonaisuutta. Kokonaisuudesta käsin katsominen on kaikkien etu. Asukkaat viihtyvät, teollisuudella on työntekijät, sekä asumisen että työpaikkojen imago on valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen.

8 Aluetta kehitettävä seutukunnan omilla tunnistettavilla vahvuuksilla eli toisaalta Forssan kompaktin kaupungin palvelujen laadulla ja saavutettavuudella ja toisaalta muiden alueiden väljällä ja luonnonläheisellä maaseutuasumisella. Forssan seutua edelleen kehitetään kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi vihreän logistiikan, ympäristöteknologian, bioteknologian ja elämysteollisuuden osaamiskeskittymäksi. Yhdyskuntarakenne mahdollistaa monipuolisen ja siksi suhdannevaihteluita hyvin kestävän elinkeinorakenteen. Forssan seudun elinkeinoja voidaan kehittää siten että, toimintoja ja yritysalueita monipuolistetaan ja laajennetaan. Hyvä ympäristö on monipuolinen ja virikkeitä herättävä ympäristö, jossa historia ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Luonnonmukainen kaupunki ja maaseutu tukevat ihmisten terveyttä ja jaksamista antavat virikkeitä sekä varmistavat monimuotoisen luonnon säilymisen myös rakennetuilla alueilla ja niiden tuntumassa. Luonto eri asteissaan on kaikkien saavutettavissa, myös matkailuteollisuuteen liittyvien toimijoiden hyödynnettävissä. Tammela kehittänyt kylien kaavoitusta - kehitystyötä jatketaan Forssassa keskitytty keskustan kaavoitukseen hyvään ja monipuoliseen kaupunkiympäristöön tähtääviä periaatteita hyödynnetään muiden taajama-alueiden kaavoituksessa VE0: Ei tehdä mitään Paikkatieto-osaaminen on keskittynyt Forssan kaupunkiin. Muut selvityskunnat hankkivat paikkatietopalvelunsa Forssan kaupungilta. Osassa kuntia ei ole kaavoitusorganisaatiota, jolloin ne ovat konsulttien varassa. Kokonaisuuden suunnittelu jää irralliseksi. Kaavoitusosaaminen jää ohueksi, jos ei ole siihen erikoistunutta henkilökuntaa. Niillä kunnilla joilla on kaavoitusorganisaatio, Suunnitellaan kunnan kokoista kuntarajojen sisälle jäävää kokonaisuutta. Päätöksenteko on jokaisessa kunnassa, jolloin kaavoituksen ohjaus tapahtuu myös kunnissa. Kunnilla voi olla erilaiset periaatteet ja tavoitteet, jolloin voi syntyä ristiriitaisuuksia kuntien keskinäisten toimien vaikutuksesta eikä päästä seudullisena kokonaisuutena kilpailemaan Suomen rajatuista resursseista. Maankäytön suunnittelun asiantuntijat joutuvat hallitsemaan laajempia osa-alueita mitä vähemmän henkilökuntaa on. Ne kunnat joilla on kaavoittaja tarjoavat tarvittaessa apua muille kunnille. Tiettyjä asioita voidaan tehdä yhdessä. Varsinkin rajan yli tapahtuvan maankäytön suunnittelua voidaan tehdä naapurikunnalle, kun se tulee resurssitehokkaasti. Muutoin kaavoittajien resurssit ovat yhteistyökuntien käytössä rajallisesti. VE1: Syvempi yhteistyö Paikkatieto palvelua tuotetaan Forssan kaupungin toimintana kuten nykytilanteessa. Myydään yhteistyösopimuksen perusteella enemmän palveluja esimerkiksi kaavoituksen kokonaisuuden ohjaustyö ja joitain kaavoja. Tämä edellyttää kuitenkin henkilöresurssin lisäämistä. Etuna suunnitteluorganisaation ja suunnitelmallisuuden saaminen kuntiin joissa ei ole tällä hetkellä omaa suunnitteluorganisaatiota. Etuna saadaan lisää kaavoituksen ja maankäytön osaamista kaikkiin kuntiin. VE2: Neljän itsenäisen kunnan yhteinen Tekninen ja ympäristötoimi Vaikka tekninen ja ympäristötoimi on yksi ja sama organisaatio niin päätöksenteko on eri kunnissa.

9 Ratkaisu edellyttänee yhden keskeisistä periaatteista ja resursoinnista päättävän elimen perustamista, jolloin toiminta voi kuntarajoista riippumatta pysyä tasa-arvoisena ja loogisena eikä eriytettynä neljään osaa. Yhteisen maankäyttöpolitiikan luominen ja toteuttaminen lienee hankalaa. VE3: Kuntaliitos Ei ongelmaa ohjauksen määrittelyssä koska se tehdään yhdessä paikassa. Yhdellä kunnalla on yksi maankäyttöpolitiikka, joka on merkittävä strateginen ohjauskeino uuden kunnan halutulle tulevaisuudelle. Resurssit yhdistämällä saadaan vahva asiantuntijuus maankäyttöön. Kokonaisresurssintarve on kuitenkin arvioitava ja tarvittavan lisäresurssin hankinnasta päätettävä. Maankäytössä täytyy olla selkeät periaatteet ja samat pelisäännöt, jotta saavutetaan paras mahdollinen tulos= elinvoimainen kokonaisuus, jossa teollisuus ja asukkaat viihtyvät. Yhdistymisestä saatuna hyötynä yhdessä toimivien asiantuntijoiden määrä lisääntyy, jolloin voidaan myös entistä laajemmin erikoistua osaamisalueille. Organisaation tulee pysyä sellaisena, että muut asiantuntijat voidaan hyödyntää edelleen suunnittelussa esim. ympäristö ja rakennusvalvonta. Asiantuntijat voivat keskittyä asiantuntijatehtäviin. Suurempi kokonaisuus voi myös rekrytoida erityisalueille asiantuntijoita toisella tavoin kuin pieni yksikkö. Suuremman seudullisen yksikön tuottaman palvelun toimipiste ei välttämättä ole yhtä lähellä kuntalaista kuin nykyisessä tilanteessa, mutta palvelu itsessään voi olla laadukkaampaa. PÄÄTELMÄT Maankäyttöpalveluilla on strategisesti tekninen ja ympäristötoimen palvelualueista suurin merkitys. Tulevaisuuden menestystekijät luodaan pitkälti maakäyttöpolitiikan keinoin koska sillä luodaan mahdollisuudet uusien toimijoiden ja asukkaiden sijoittumiselle. Maankäyttöpalvelun ja sitä myötä koko kunnan tavoitteiden saavuttaminen toteutuu paremmin jos kunnalla on riittävät alue, henkilöstö ja kehittämisresurssit. Kuntajakoselvitysalueen kehittämisen maankäytön suunnittelun näkökulmia tarkastellaan liitteessä 2. RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Valtiohallinnolla on ollut suunnitelmia rakennusvalvonnan organisoimiseksi seudullisiin palvelupisteisiin. Palvelurakenneselvitysten yhteydessä ympäristönsuojelua suunniteltiin yhdistettäväksi ympäristöterveydenhuollon yhteyteen, mutta tästä suunnitelmasta luovuttiin. Ympäristönsuojelu sopii nykyisin toiminnallisesti paremmin rakennusvalvonnan ja maankäytös suunnittelun yhteyteen. VE0: Ei tehdä mitään Rakennusvalvonnan resurssit ovat kunnissa riittävät, kun Forssan ja Humppilan yhteinen virka saadaan täytettyä ja Humppila tulee mukaan rakennusvalvontaohjelman seutukäyttöön. Eläköityminen on

10 lähivuosien haaste, kun Forssan ja Jokioisten tarkastajat jäävät eläkkeelle ja osaamista häviää. Pienemmissä kunnissa on tarve mennä yhteisvirkoihin. Ympäristönsuojelun resurssit Forssassa Jokioisilla ja Tammelassa ovat kohtuulliset. Osaaminen on hyvällä tasolla. Humppilassa on resurssivaje ja tarvitaan yhteistyötä. Paljon yhteistyötä, esim. rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset tehdään yhteistyössä. Aina on voinut kilauttaa naapurikunnan kollegalle. Näillä on pyritty lupapäätöksissä seudulliseen yhteneväisyyteen. Jonkin verran kuitenkin on eroja päätöksissä ja menettelyissä kuntien erilaisuudesta johtuen. Palvelu ja päätöksenteko ovat lähellä asukkaita ja viranhaltijoiden paikallistuntemus on parempi. Päätökset voidaan tehdä joustavasti ja nopeasti. Työ on monipuolista ja motivoivaa, mutta toisaalta ei voi olla pitkälle menevää erikoistumista. Pienissä kunnissa viranhaltija joutuu hoitamaan useita tehtäviä, mikä haittaa töiden hoitamista ja todennäköisesti vähentää työn houkuttelevuutta asiantuntijoita rekrytoitaessa. VE1: Syvempi yhteistyö Osittain seutukunnalla on jouduttu tähän jo menemään, esim. Forssan ja Humppilan yhteinen rakennustarkastajan virka. Yhteistyösopimuksia tehdään tarpeen mukaan. Tällä hetkellä ei ole rakennusvalvonnassa eikä ympäristönsuojelussa resurssia myydä palvelua toiselle kunnalle. Malli hyödyttäisi erityisesti pienempiä kuntia eli isommat kunnat myyvät palvelua pienemmille. Ongelmaksi muodostuu helposti työajan jakaminen ja riittäminen. Hallinto ja toimintakulttuuri ovat kunnissa erilainen, joka hankaloittaa viranhaltijan toimintaa. Edellyttää uuden henkilöstön palkkaamista. Rekrytoinnissa ei välttämättä saada niin kattavasti hakijoita kuin suurempaan ja asiantuntijoita enemmän houkuttelevaan kokonaisuuteen (VE2 ja VE3). VE2: Yhteinen tekninen toimi Mahdollisuus erikoistua ja sijaistaminen toimii. Voidaan tarjota samanlainen ja saman hintainen, asiantunteva palvelu kaikkien kuntien alueella. Asukkaiden kannalta toimitaan tasapuolisesti eli päätökset tehdään kaikissa kunnissa samalla tavalla. Isompi kokonaisuus houkuttelee uutta henkilöstöä ja uuden henkilön on helpompi perehtyä tehtäviin. Mahdollinen toteuttaa, koska lupapäätöksiin ei ole otto-oikeutta. Valitukset menevät oikeusasteisiin. Muut päätökset ovat hankalampia ja lainmukaisuusasiat tulee selvittää tarkasti. Luottamushenkilöorganisaatiossa on muodostettava seudullinen lautakunta esim. isäntäkuntamallin avulla. Päätöksissä voidaan toimia objektiivisemmin ja tasapuolisemmin. Seudullisesti päätökset ovat yhteisen linjan mukaisia. Haittana on päätöksenteon ja palvelun etääntyminen kuntalaisista. Kustannuksilla on taipumus karata peruskunnan käsistä. Vaaditaan palvelua, mutta kunnista ei mahdollisesti saada riittävää rahoitusta. Suuremmissa yksiköissä saattaa tehottomuus lisääntyä. VE3: Kuntaliitos Hyvät ja huonot puolet samat kuin VE2. Hallinto on yksinkertaisempi hoitaa. Tehtäviä ei voida hoitaa yhtiömuotoisena. PÄÄTELMÄT Nykyinen tilanne on suuremmissa kunnissa hyvällä tasolla, mutta pienemmillä on vaikeuksia hoitaa asioita. Yhteistyötä on pakko joka tapauksessa tiivistää, jotta palvelut voidaan taata riittävällä tasolla kaikissa kunnissa. Kaikissa vaihtoehdoissa on sekä hyviä, että huonoja puolia. Pienten kuntien kannalta palvelut paranevat yhteistyön jokaisella tasolla (VE1, VE2, VE3), mutta jo nyt palveluja omaavien kuntien kohdalla tilanne palvelujen tuottamisessa heikkenee, ellei uutta henkilöstöä palkata - muutoin olemassa olevat resurssit vain jakautuvat entistä suuremmalle kokonaisuudelle. Yhteistyöllä/yhdistymisellä saatavat

11 kustannussäästöt kohdistuvat lähinnä byrokratian yhtenäistämisestä ja vähentämisestä saataviin säästöihin sekä pienten kuntien osalta yhteispalkkauksesta saataviin säästöihin. Jo itsenäisesti palveluja tuottavien kuntien osalta yhteispalkkauksella ennemminkin palkattaisiin lisää asiantuntijoita parantamaan palveluja kuin karsittaisiin nykyisten lakisääteisten palvelujen tarvitsemaa henkilömäärää. Kustannuksia ei voida vähentää henkilökuntaa vähentämällä. VESIHUOLTO Selvitysalueella vesihuolto on järjestetty kuntakohtaisesti. Forssassa toimitaan liikelaitoksena, kun muissa kunnissa vesihuolto on osa teknistä tointa. Em. lisäksi mainittakoon, että Jokioisilla kunta omistaa vedenhankintayhtiön yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Järjestelyllä on turvattu edullisen talousveden saanti omistajilleen. Vedenhankinnassa (pohjavesiselvityksiä, siirtojohtolinjojen suunnittelua yms.) on tehty yhteistyötä kuntien kesken. Vedenhankintaa tullaan jatkossa tekemään kuntarajojen yli. Jätevesien käsittely on keskittynyt Forssaan, jonne johdetaan myös Tammelan jätevesiä sekä Jokioisille, jonne johdetaan Humppilan jätevesiä. Henkilöresurssit pienenevät lähivuosina eläköitymisten myötä jokaisessa selvitysalueen kunnassa. Samanaikaisesti vesihuoltoalan erityisosaamisvaatimus kasvaa. Alueen yksiköiden haasteena tulee olemaan riittävän pätevän henkilökunnan rekrytointi. Forssan vesiverkosto on verraten hyvässä kunnossa vuotojen ollessa luokkaa 10% verkostoon pumpatusta vedestä. Humppilalla, Jokioisilla ja Tammelalla saneerausvelkaa on enemmän, johtuen resurssien puutteesta. VE0: Ei tehdä mitään Selvitysalueen jokaisella kunnalla on vesihuoltoalan erityisosaamista, mutta henkilöstön tehtäväkentän monipuolisuuden vuoksi Humppilalla ja Tammelalla sekä osin Jokioisilla työaikaa vesihuollon kehittämiseen on rajatusti. Forssassa vesihuoltoliikelaitoksella on hyvät resurssit vesihuollon järjestämiseen. Seudullinen halu yhteistyöhön on hyvällä tasolla. VE1: Syvempi yhteistyö Teknisen ja ympäristötoimen syvempi yhteistyö ei itsessään juurikaan vaikuta vesihuoltoon, ellei yhteistyön syventäminen johda yhteiseen vesihuoltoon. Alueellisesti hoidetun vesihuollon hallinnointimalleista osakeyhtiö on toiminnan ja päätöksenteon kannalta selkein. VE2: Yhteinen tekninen toimi Kuten VE1 VE3: Kuntaliitos Kuten VE1 erolla, että vesihuollon hallinnointi selkeää myös esim. liikelaitoksena. PÄÄTELMÄT Seudullisen vesihuoltoyhtiö olisi taloudellisin ja laadukkain tapa hoitaa joko neljän tai yhden yhteisen kunnan vesihuolto.

12 YLEISET ALUEET (PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET) Yleisten alueiden määrittelyssä on tässä rajoituttu arvioimaan puistoja, näitä vastaavia alueita ja ulkoliikuntapaikkoja. Urheiluopisto, uimahalli ja sisäliikuntapaikat on jätetty tämän ulkopuolelle. Viheralueita on runsaat 300 ha (A-lk 114 ha) sekä 48 ha:n kansanpuisto. Alueella toimii 2 EU-tason uimapaikkaa sekä useampia muita. Yleisurheilukenttiä on viisi. Yleisten alueiden hoidon työnjohto tapahtuu muuhun virkaan liitettynä Forssan kaupunkia ja Jokioisten kuntaa lukuun ottamatta (kaupunginpuutarhuri, puistotyönjohtaja). Vakansseja yleisten alueiden ja ulkoliikuntapaikkojen hoitoon on yhteensä 19. Liikuntapaikkatyöntekijöiden sijoittuminen organisaatioon vaihtelee selvityskunnissa. VE0: Ei tehdä mitään Yleisten alueiden hoito katsotaan olevan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Erityisosaamista on vain Forssassa ja Jokioisilla. VE1: Syvempi yhteistyö Tammelan ja Humppilan kunnilta puuttuu erityisosaamista, jota periaatteessa yhteistyöllä voitaisiin saada. Seudullinen priorisointi ja kokonaisuuden hallinta ei kehittyisi. Yhteistyö ei aiheuttaisi haittoja. VE2: Yhteinen tekninen toimi Osaamisen taso nousisi Tammelassa ja Humppilassa ja seudullinen harmonisuus yleisten alueiden hoidossa olisi helpompi toteuttaa. Myös laajempi osaaminen ja sijaistaminen olisi mahdollista. Päätöksenteko jäisi kuntiin ja mahdollista alueellista keskittymistä erityyppisiin palveluihin, virkistysalueisiin jne. ei voitaisi toteuttaa. Yhteisen teknisen toimen riski olisi lähinnä kokonaisresurssien vähyydestä johtuva alueellinen keskittyminen, jota voi nykytilanteeseen peilattaessa pitää erittäin vähäisenä riskinä (äärialueilla olevilla Tammelalla ja Humppilalla ei ole erityisosaajaa). Osakeyhtiömuotoisena toimiessaan päätöksenteko olisi tehokkaampaa. VE3: Kuntaliitos Kuten VE2, mutta päätöksenteko toimialalla olisi nopeampaa. Riski samoin kuin VE2:ssa, joskin mahdollisia poliittisia eturistiriitoja olisi vähemmän. PÄÄTELMÄT Nykyinen tilanne on kokonaisuudessaan tyydyttävällä tasolla. Kaikki vaihtoehdoista 1-3 toisi etuja nykyiseen tilanteeseen kokoamalla resurssit yhteen ja siten lisäämällä seudullista osaamista. Päätöksentekoa lukuun ottamatta yhteistyön syventäminen tuo samat edut kuin kuntaliitos, ja osakeyhtiömuotoisena päätöksentekokin olisi joustavaa.

13 YHTEENVETO Yhteenvetona voidaan todeta, että tekninen ja ympäristötoimen palvelut olisivat laadukkaimmin ja kustannustehokkaimmin tuotettavissa yhdessä uudessa kunnassa. Kuntien organisaatiot toimialalla ovat kuitenkin nykytilanteessa niin ohuet, ettei kuntarakenne merkittävästi vaikuta suoriin kustannuksiin. Lähipalvelut kuten kunnossapito joka tapauksessa tuotetaan siellä missä asukkaita ja toimintaa on mutta harvoin tarvittavat viranomaispalvelut voitaisiin keskittää yhteen toimipisteeseen etäisyydet vaikkapa lupa-asioissa eivät olisi kohtuuttomia. Teknisen palvelutuotannon yhtiöittäminen voisi tuoda joustavuutta päätöksentekoon ja antaisi mahdollisuuden palvelujen myymiselle. Riskinä olisivat toiminnan eriytyminen kunnan strategisesta ohjauksesta ja osaoptimointi. Palvelun tuottavuus ei kuitenkaan ole riippuvainen organisointitavasta. Tekninen ja ympäristötoimi voi myötävaikuttaa lyhyen aikavälin julkisen toiminnan tehostamiseen kunnallisen palveluverkon muutoksen myötä. Kunnat käyttävät yhteensä 11,5 M vuosittain kiinteistöjen ylläpitoon. Jos palveluverkkoa voidaan pienentää 10 %:lla saavutetaan kiinteistösäästöjä yli miljoona euroa vuodessa. Lisäksi pitää muistaa, että kiinteistökustannukset edustavat vain 5 20 % toiminnan kustannuksista. Teknistä tuottavuutta voidaan mitata esimerkiksi /m2 yksiköllä mutta todellinen vaikuttavuus löytyy vasta /suorite tarkastelusta. Yhdyskuntarakenteen kehittämisen työryhmä näkee nyt tehdyn selvityksen loogiseksi jatkoksi selvityskuntien yhteisen palveluverkkoselvityksen. Tekninen ja ympäristötoimen keinoilla selvityskuntien elinvoimaisuuteen voidaan parhaiten vaikuttaa onnistuneella maankäyttöpolitiikalla. Vaikutusten realisoituminen tapahtuu vasta pitkän ajan kuluessa. Maankäyttöpolitiikka tulee ottaa entistä enemmän strategisen suunnittelun keinoksi. Selvityskunnat yhdessä voivat harjoittaa vaikuttavampaa maankäyttöpolitiikkaa kuin mikään kunnista yksinään.

14 LIITE 1. Nykytilannetta kuvaavat kuntakohtaiset matriisit Forssa PALVELUALUE KUVAUS RESURSSIT KUSTANNU KSET 2013 JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖT Palvelutuotanto LHJ Viranomaistehtä vät Yhteistoimintaalueen jätelautakunta Rakennuttamine n, isännöinti ja kiinteistönhoito omana toimintana. Vuokrataan tiloja sisäisellä vuokralla kaupungin käyttöön. Kiinteistönhoito ala m2 ja hallinnoitavat tilat m2. Forssan-Asunnot Oy vuokra-asuntoja m2 Forssan liike-ja teollisuuskiinteis töt Oy 5 teollisuushallia Teatteritalo Ravirata Yhtiön tilat m2 Tytäryhtiöiden tilat m2 LHJ:n yhteistoimintaalueen jätelautakunnan alaisena toimii 2 vakinaista viranhaltijaa 18 täytettyä vakanssia 4 autoa 8 vakituista ja 2 määräaikaista 1 vakituinen menot 105 t toimintakate 0 menot 6301 t toimintakate 3202 t LAADULLINEN ARVIO Nykymuotoinen toiminta on aloitettu 2013 ja on kehittymässä odotetusti. Yhteistyö LHJ:n ja lautakunnan välillä on haasteellista. Asiantunteva rakennuttaja. Kiinteistönhoito toimii talonmies periaatteella. Jokaisella kiinteistöllä on vastuullinen hoitaja. Toimintatapa mahdollistaa elinkaariajattelun paremmin kuin ulkoistettu toimintatapa. Kahden suuren koulun peruskorjaukset haasteena. Myyntilistalla yksi päiväkoti. Vuokrataloissa on merkittävä korjausvelka ja liian alhainen käyttöaste. Monipuolisia ja monimutkaisia omistus ja hallintojärjestelyjä

15 LIIKENNEVÄYLÄ T KAAVOITUS RAKENNUSVALV ONTA YMPÄRISTÖNSU OJELU VESIHUOLTO Rakennuttamine n ja katujen kunnossapito pääasiasiassa omana työnä. Suunnittelu ja rakentaminen ulkoistettu. Katuja n. 120 km Jalkak. n. 12 km Kevareita n. 60 km Yleis- ja asemakaavoitus sekä valtaosa kaavoitusselvity ksistä. Valmistelussa olevia kaavoja 17 kpl, valmistuneita kaavoja 5 kpl. Rakennusvalvon nan viranomaistehtä vät Käsitellyt rakennus- ja toimenpideluvat 358 kpl Ympäristönsuoje lun ja asumisen viranomaistehtä vät. Käsitellyt ymp.luvat 9 kpl Forssan vesihuoltoliikela itos tuottaa palvelun. Pump. vesi 1946 tm3 Pump.jv 2259 m3 Lask. vesi 1565 m3 Lask.jv 1935 m3 vesiverkostoa 250km, 14 täytettyä vakanssia 3 raskasta KA tiehöylä 4 kevyt KA 5 pyöräkuorm. 3 pakettiautoa nostolava-auto imulakaisukone 3 täytettyä vakanssia 3 täytettyä vakanssia 2 täytettyä vakanssia 27 täytettyä vakanssia, vo:t kiinteällä varavoimalla + 6 siirrettävää, oma huuhteluauto. verkostoinvesto inteja tehdään omana työnä koneet ostopalveluna. Laitos on menot 2056 t toimintakate t menot 248 t toimintakate -239 t menot 331 t toimintakate -194 t menot 112 t toimintakate -98 t menot: mat. + palv t, henkilöstökulu t 1448 t tuloutus 1650 t ylijäämä 472 t Asiantunteva rakennuttaja. Kunnossapito on otettu lähes kokonaan omaksi tehtäväksi -> kustannussäästöä. Reilusti korjausvelkaa mm. asfalteissa ja silloissa. Kolme itsenäiseen työskentelyyn kykenevää kaavoittajaa. Hyvä EU projektikokemus. TEKLA ohjelmistot käytössä. Sijaistamiset ovat pienellä organisaatiolla hankalia. Tarkastus rkm eläköityy Kaksi itsenäiseen työskentelyyn kykenevää viranhaltijaa. Hyvä EU projektikokemus. toimintamuoto liikelaitos vuotoja n. 10% pumpatusta vedestä. Rakennuttamisosaam ista, varallaoloissa 1+2, kvvtarkastustoiminta (suunnitelmat+katsel mukset) osana Forssan rakennusvalvontaa.

16 PALO- JA PELASTUSTOIMI YLEISET ALUEET viemäriä(sv+v) 281km, vo:t 2 kpl, jv-pump. 36kpl, 1 puhd. (avl n as.) Kanta-Hämeen pelastuslaitos tuottaa palvelun. Halinnointi Hämeenlinnan isännöimällä pelastuslautakun nalla. Rakennuttamine n, puistojen ja uimarantojen kunnossapito. Puist. A lk. 107 ha Puist. B lk. 44 ha Puist. C lk. 156 ha EU rantoja 1 kpl muita rantoja 3 kpl Liikuntapaikat (jäähallit, Vesihelmi, liikuntasalit, urheilukenttä ja uut ulkokentät) velaton, mutta velkaa otetaan lähivuosien investointeihin 12 täytettyä vakanssia 2 traktoria 3 kevyt traktoria 4 pakettiautoa 25 täytettyä vakanssia (sis. nuorisotoimi) menot (Forssan osuus) 1260 t menot 1730 t toimintakate t menot 4620 t Forssassa sijaitsee jatkuvasti miehitetty paloasema ja yksi VPK:n asema Viheralueiden suunnittelu ja kunnossapito sekä uimarantojen ja leikkipuistojen kunnossapito lähes 100%:sti omana työnä. Puistot on arvioitu kuntapalvelukyselyis sä hyvin hoidetuiksi. Liikuntapaikkojen ylläpito ja tapahtumajärjestelyt (sivistys- ja tulevaisuustoimen alainen palvelualue) Lisäksi: Hallinto ja maaseutupalvelut. Tekninen johtaja ja toimistopalveluyksiköltä ostetut 2,5 tsto sihteeriä. Maaseutupalvelut ostetaan Someron kaupungilta. Menot 380 t. Maankäytönjalostus. Rekisteröidyt kiinteistöt 40 kpl, luovutetut tontit 30 kpl, vuokratut viljelysmaat 220 ha, metsähakkuut 5500 m3. Seudun GIS hallinnointi. 11,5 täytettyä vakanssia. 3 autoa ja ajanmukainen mittauskalusto. Menot 666 t ja toimintakate +446 t (sis. poikkeuksellisen suuren maakaupan myyntivoiton 2013). Siivouspalvelut ostetaan Forssan kaupungin ja FSHKY:n yhdessä omistamalta Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä.

17 Humppila Tekninen johtaja, rakennusmestari, rakennustarkastaja (täyttämätön virka), ulkoalueiden hoitaja. Tekniseen toimeen kuuluu myös siivous- ja ruokahuolto: ruokapalvelupäällikkö henkilöä; siivoustyönjohtajana rakennusmestari. PALVELUALUE KUVAUS RESURSSIT KUSTANNUKSET 2013 (käyttötalous) LAADULL ARVIO JÄTEHUOLTO tilastokeskuksen tunnus 625 Jätehuollon lainmukaiset tehtävät Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy menot <10 k Toimii hyv KIINTEISTÖT 535 LIIKENNEVÄYLÄT 460 KAAVOITUS 410 (yhdyskuntasuunn.) RAKENNUSVALVONTA 420 YMPÄRISTÖNSUOJELU 440 (ymp. huolto) VESIHUOLTO 610 PALO- JA PELASTUSTOIMI 480 YLEISET ALUEET 470 P_keskus 4218 m2, K_virasto 1719 m2, Kirjasto 352 m2, Paloas. 475 m2, P_kodit 1311 m2, Koulut 4813 m2, muita rake > km kaavateitä, joista 13 km sorapinnalla Kaavoitus, maahankinnat. Rakennusvalvonnan lainmukaiset tehtävät Ympäristönsuoj. lainmukaiset tehtävät Vesihuoltolain mukaiset tehtävät: Viemäröinti muovia 36 km, betonia 11 km, toim. al. liittyneitä 1620 Lain mukaiset tehtävät Puistojen ja urheilukentän hoito, uimarannat (2 kpl) Kiinteistöhuoltopalvelut ostetaan ulkoa. rkm, tekn.j. Kunnossapito ostetaan ulkoa. rkm, tekn.j. Kaavoitus ostetaan ulkoa. Kunnanhallitus: kunnanjoht., talousjoht., tekn.j. Avoinna oleva virka (täytetään 50/50 Forssan kanssa) HYKY ympäristöterveys ja muut rkm, tekn.j. Jäteveden käsittely sopimuksella Jokioisilla, kunnossapito ostetaan ulkoa. tekn.j., rkm Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Humppilan VPK ulkoalueiden hoitaja, työllistetyt, kesätyöntekijät, menot 989 k poistot 147 k menot 104 k poistot 82 k Kiinteistöka osin heikos kunnossa, resurssivaje Valtion teit jonkin verr Tiet ovat y tyydyttäväs kunnossa. hallinnassa resurssivaje menot 156 k Kokonaisuu puutteita, toimintatap tyydyttävä menot 48 k Vanhanaik. menot 7 k Resurssivaj menot 226 k poistot 99 k Erittäin tappiollista, korjausvelk kasvaa, kokonaisuu hallinta pu resurssivaje menot 189 k Toimii hyv menot 62 k poistot 12 k Toimii tyydyttäväs

18 ostopalvelut

19 Jokioinen PALVELUALUE KUVAUS RESURSSIT KUSTANNUKS ET 2013 JÄTEHUOLTO KIINTEISTÖT LHJ Palveluntuottaja Jätelautakunta Rakennuttaminen ja kiinteistönhoito sekä siivoustoimi omana työnä kiinteistönhoitoal a hm² Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, 1 siivoustyönjoht aja, 20 siistijää 1 rakennusmestari 7 kiint. hoitajaa 1 puhdistamon hoit. 3 pakettiautoa menot euroa LAADULLIN EN ARVIO Toiminta kehittymässä Joka kiinteistöllä vastuuhenkilö kiinteistömassa on lähes peruskorjattu ja sopeutettu toimintaan LIIKENNEVÄYLÄT Jokioisten Vuokra Asunnot Oy 14 kiinteistöä n. 230 huoneistoa Katujen kunnossapito omana työnä Katuja n. 40 km kevyen liikenteen väyliä 16 km Suunnittelu ja rakentaminen ulkoistettu siivouspalvelu ja talohuolto ostetaan kunnalta 4 henkilöä menot euroa käyttöaste hyvä korjausvelkaa olemassa Korjausvelkaa asfalteissa KAAVOITUS RAKENNUSVALVO NTA Ostetaan ulkoa valmistelussa 3 ja valmistunut 1 Viranomaistehtäv ät käsitellyt rakennus ja toimenpideluvat 87 kpl, poikkeamispäätök set 4 kpl, maisematyöluvat 2 kpl Viranomaistehtäv ät 1 henkilö menot euroa 1 ½ henkilöä Menot euroa resurssivajetta TEKLA ohjelmistot käytössä YMPÄRISTÖNSUOJE LU 1 ½ henkilöä menot euroa Toimi hyvin tarpeeseen nähden VESIHUOLTO Kunnalla 1 menot sähköisten

20 Kuuman vedenpumppaus ja viemärilaitos kunnallistekniik an insinööri, 1 putkimestari ja 1 putkimies euroa johtokarttojen teko käynnissä PALO- JA PELASTUSTOIMI YLEISET ALUEET Jokioisten Vedenhankinta Oy Kanta Hämeen Pelastuslaitos Puistoja A luokka 7ha toimitusjohtaja, kunnallistekniik an ins. 2 kpl päivystäjiä Puutarhuri ja n. 3 työntekijää Hoitaa pääosin Jokioisten vedenpummppauksesta ja omistaa vesitornin kunnan kanssa euroa Paloasema ja menot euroa Kuuman VPK Toimi hyvin Liikunta-alueet ( sis. uimarannat 2 kpl) 2 henkilöä menot euroa Lisäksi myydään palveluja ulkopuolisille euron edestä (lähinnä kirvesmiestyötä Jokioisten Vuokra Asunnot Oy:lle) Teknisen toimialan hallintoon kuluu kunnaninsinööri ja toimistoesimies. Maankäyttöpalvelut: vuokratut viljelysmaat 38,5 ha Tammela Vakituisia kuukausipalkkaisia yhteensä 19: tekninen johtaja, kaavoittaja, johtava rakennustarkastaja, osa-aikainen rakennustarkastaja, ympäristösihteeri, talonrakennusmestari, maanrakennusmestari, 3 toimistohenkilöä, 7 laitosmiestä, 2 liikunta-alueiden hoitajaa. Määräaikaisia: hanketyöntekijä, suunnitteluassistentti. Osa-aikaisia: 2 osa-aikaista talonmiestä ja viikonlopputalonmies Vakituisia tuntipalkkaisia yhteensä 6: mittamies, putkiasentaja, puistotyöntekijä, 2 kirvesmiestä ja maalari. Lisäksi kesäaikaan ollut määräaikaisena 2 puistotyöntekijää ja kirvesmies PALVELUALUE KUVAUS RESURSSIT KUSTANNU KSET 2013 JÄTEHUOLTO Jätehuollon lain mukaiset tehtävät, roskien siivoukset ja romuajoneuvojen siirrot Loimi-Hämeen jätehuolto Oy ja sen alueella toimiva jätelautakunta. Maanrakennusmesta ri hoitaa pääosin LAADULLINEN ARVIO menot alle 1 t Lajittelu uusiokäyttö ja loppusijoitus toimivat hyvin. Kuljetus toimii ja alalla on kilpailua.

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012

PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI. Loppuraportti 4.12.2012 PÄLKÄNE MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2025 RANTARAITTI Loppuraportti 4.12.2012 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Johdanto... 2 Prosessi... 3 Kehityskuva... 4 Kehityskuvan tavoitteet... 5 Kehityskuvatyön lähtökohdat... 6 Kartta-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007

Läsnäolon yhteisö. Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti. tammikuu 2007 Läsnäolon yhteisö Kirkkohallituksen asettaman Seurakuntarakennetyöryhmän väliraportti tammikuu 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto Sarja C 2007:1 Miksi on puhuttava seurakuntien rakenteista

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot