ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 12 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 13 Täyttölupia varhaiskasvatuspalveluihin 6 14 Lausunto räjähdevaraston perustamisasiassa 9 15 Valtuuston pidetyn kokouksen täytäntöönpano Kunnanhallituksen kokousten pitäminen Kaavoitusjaoston valitseminen Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Asikkalan kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin Kunnan edustajien valitseminen eri yhdistysten vuosikokouksiin Kunnan edustajien nimeäminen kunnan yhteistyötoimikuntaan Kunnan edustajien valitseminen paikallisneuvotteluihin Jäsenten valitseminen Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto Tiedoksiantoasiat Muut asiat 29

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 2/31 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tornio Tarja puheenjohtaja Laakso Vilho I vpj. Hasala Hanna II vpj. Mäkinen Hannu jäsen Riihilahti Katja jäsen Vahto Heikki jäsen Vartiainen Mika varajäsen Rita Ruotsalainen- Kyynäräisen hen ki lökoh tai nen varajäsen Poissa Ruotsalainen-Kyynäräinen Ri ta jäsen Muut läsnä Riihilahti Tuomo valtuuston pj. Nieminen Mira valtuuston I vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo Hostikka Kati varhaiskasvatusjohtaja läsnä klo , 13 Allekirjoitukset Tarja Tornio Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 26 / Tarkastuspvm 26 / Hanna Hasala Vilho Laakso

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 3/31 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 30 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 4/31 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kun nan hal li tuk sen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös kin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 5/31 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan täs tä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöy tä kir jan tar kas ta jik si Hanna Hasalan ja Vilho Laakson. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 6/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Täyttölupia varhaiskasvatuspalveluihin KHALL Päiväkoti Vehmiksestä on irtisanoutunut päivähoitaja alkaen ja päiväkoti Hulivilistä alkaen. Vääksyn alueelle päivähoitohakemuksia on tällä hetkellä 16. Näistä lap sis ta suurin osa on vuonna 2013 tai 2014 syntyneitä ja hoidon tar ve alkaa keväällä Päiväkoti Hulivilissä nykyiset ryhmät ovat täynnä, kun sinne si joi tetaan jonossa olevat vuorohoidon tarvitsijat. Päiväkoti Peuhikseen on sijoitettu lapsia tällä hetkellä kahteen ryhmään. Kun Peuhis elokuussa 2014 avattiin, sinne ei palkattuyhtään uut ta työntekijää, vaan henkilöstö siirrettiin muista yksiköistä. Sa malla alennettiin päiväkoti Hulivilin lapsimäärää eli sieltä siirrettiin lapsia Peu hik seen, koska Hulivilin fyysiset tilat eivät olleet riittävät niin suurel le lapsimäärälle. Tällä hetkellä lapsia on päiväkoti Peuhiksessa enem män kuin mitä vakituisella henkilöstöllä voidaan lain mukaisesti hoi taa, joten sinne on palkattu kaksi (2) määräaikaista päivähoitajaa tur vaa maan lakisääteinen palvelu. Kolmannen lapsiryhmän käyttöön ot to on välttämätöntä uusien lasten hoidon käynnistämiseksi vuo den 2015 alusta. Kolmannen lapsiryhmän käyttöönotto vaatii päivä ko ti Peuhikseen kolme (3) uutta päivähoitajan tointa. Päiväkoti Vehmiksessä on tällä hetkellä joitakin paikkoja vapaana. Sin ne on useita päivähoitohakemuksia keväälle 2015 ja kun kevään si joi tuk set on tehty, paikat ovat täynnä. Päiväkotien toiminnan kannalta on perusteltua täyttää avoimeksi tulleet toimet ja esitetyt uudet toimet, jotta päivähoitoasetuksen (804/1992) mukainen lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku ei ylity, ja jotta voimme turvata lasten turvallisen hoidon, kasvatuksen ja ope tuk sen. Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuo si lo mien sekä muiden tilapäisten poissaolojen aikana etukäteen va rau tu mal la. Kunnissa tulee huolehtia sijaisten riittävyydestä ja sijais jär jes te ly jen toimivuudesta pysyvillä rakenteilla. Päivähoitajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon am ma til li sen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 mu kaan. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat päivähoitajien toimil le.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 7/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintosäännön 36 mukaan kunnanhallitus toteaa toimet. Hal lin tosään nön 39 :n 7. kohdan mukaan palvelualajohtaja täyttää toi mialan sa avoimet toimet ja kohdan mukaan täyttää mää rä ai kaiset toimet sekä tuntipalkkaiset työsuhteet talousarviomäärärahojen ra jois sa. Valmistelija/lisätietoja Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka, puh , säh kö pos ti: Asian käsittely kokouksessa: Esittelijä muutti keskustelun jälkeen pohjaesityksen kuulumaan seuraa vas ti: Kunnanhallitus 1. antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen - yhden (1) päivähoitajan toimen, jonka sijoituspaikka on työ suhteen alkaessa päiväkoti Vehmis - yhden (1) päivähoitajan toimen, jonka sijoituspaikka on työ suhteen al kaes sa päiväkoti Hulivili 2. päättää lähettää päiväkoti Peuhikseen suunniteltujen kolmen uuden päivähoitajan täyttämisen uudelleen valmisteltavaksi ja kutsua var hais kas va tus pääl lik kö Hostikan seuraavaan kokoukseen sel vit tämään asiaa. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kunnanhallitus päätti joulukuun kokouksessaan kutsua var hais kasva tus pääl lik kö Hostikan kokoukseensa selvittämään asiaa. Valmistelija/lisätietoja Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka, puh , sähköposti: Kunnanhallitus antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen kolme (3) päivähoitajan toimea, joiden si joi tus paikka on työsuhteen alkaessa päiväkoti Peuhis. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka kertoi kunnanhallitukselle varhais kas va tuk sen tämän hetkisestä tilanteesta yleisemmin (lasten mää ris tä, henkilöstöstä ym), varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näky mis tä sekä tiedossa olevista muutoksista, mm. velvoittavasta esi-

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 8/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ope tuk ses ta ja tulossa olevasta varhaiskasvatuslaista. Katja Riihilahti esitti, että kunnanhallitus ei anna lupaa täyttää kolmea päivähoitajan tointa, vaan pyritään etsimään muita ratkaisuja. Hanna Hasala kannatti Riihilahden tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Katja Riihilahden tehneen esit te li jän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimen huu to ää nes tyk sen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kan natta vat Riihilahden tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin yk simie li ses ti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Vilho Laakso, Han nu Mäkinen, Mika Vartiainen, Heikki Vahto, Tarja Tornio) ja 2 ei-ään tä (Hanna Hasala, Katja Riihilahti). Puheenjohtaja totesi äänes tyk sen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hyväksyi esit te lijän esityksen. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päät ti antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen kol me (3) päivähoitajan toimea, joiden sijoituspaikka on työsuhteen al kaes sa päiväkoti Peuhis.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 9/31 Kunnanhallitus Lausunto räjähdevaraston perustamisasiassa KHALL Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Asikkalan kun nanhal li tus ta toimittamaan tilan Liuhtola (Rn:o ) alueelle esitet tä vän Liuhtola Oy.n perustettavan pysyvän räjähdeainevaraston kuu lut ta mis ta ja käsittelemistä siten, kuin räjähdeasetuksen (473/1993) 12 ja 57 on säädetty. Kunnanhallituksen pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa erityi ses ti alueen kaavoitukseen. Kaavoituksen lausunto: Esitetyn varaston kohdalla ei ole laadittuja oikeusvaikutteisia asematai yleiskaavoja, mutta alue sijaitsee vain n. 130 metrin päässä Päijän teen rantaosayleiskaavan rajasta sekä n. 100 metrin päässä Ruot sa lai sen / Kymenvirran / Rutalahden ehdotusvaiheessa olevan ran ta osa yleis kaa van rajasta. Esitetty paikka sijoittuu n. 100 metrin pää hän Kopsuon vilkasliikenteisestä paikallistiestä (3132). Maan tieteel li ses ti kyseessä on kapeahko maakannas kahden kookkaan vesis tön välissä (Päijänne ja Ruotsalainen), ja lisäksi välittömässä lähei syy des sä on kaksi pientä järveä (Taivatlammi ja Lahnalammi). Alu eel le (alle 1 kilometrin säde sijaintipaikasta) on osoitettu mo lemmis sa rantaosayleiskaavoissa merkittävällä tavalla va paa-ajan asutus ta. Lisäksi alueella sijaitsee maatilakeskuksia ja ympärivuotista ha ja-asu tus ta. Alueelle osoitettu maankäyttö (kaavoittamaton alue) ei muodosta suoraa maankäytöllistä estettä ao. varaston pe rus ta misel le, mutta alueen luonteen huomioiden asiasta tulee ehdottomasti esit tää Asikkalan kunnan rakennusvalvonnan lausunto rakennetusta ti lan tees ta alueella, sekä ympäristönsuojelun lausunto mahdollisten ym pä ris tö hait to jen huomioimisesta. Rakennustarkastajan lausunto (asiasta : lausunto rä jähde va ras ton perustamisasiassa tilalle Liuhtola (Rn:o ) Lausuntopyynnöstä ei selviä varaston koko, joten sen lu van-/il moituk sen va rai suus määräytyy rakennusjärjestyksen 7 luvusta. Mikäli va ras to on tuon luvun mukaisen luvan tai ilmoituksen tarpeessa, se tu lee hakea siitä huolimatta, että Tukes hyväksyy räjähdevaraston pe rus ta mi sen. Ympäristönsuojelun täydennys kaavoituspäällikkö Samuli Kantolan lau sun toon (asiasta : lausunto räjähdevaraston pe rus tamis asias sa ti lal le Liuhtola (Rn:o ) Ympäristönsuojelusihteerin lausunto: Pysyvä räjähdeainevarasto ei vaadi Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa tai ilmoitusta ympäristöviranomaiselle. Mi kä li TUKES tekee hakijan kannalta myönteisen päätöksen, tulee sii nä hakijalle asettaa määräyksiä erityisesti mahdollisen ilkivallan aiheut ta mien riskien torjumiseksi. Ympäristölle suurimmat haitat ai-

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus heu tu vat mahdollisen räjähdevaraston räjähtäessä ja rä jäh de va raston merkinnät ja rakenteet tulee siksi pitää sellaisessa kunnossa, että ulkopuoliset tietävät varaston vaarat ja pääsy varastoon on es tetty. Ympäristölle saattaa aiheutua vahinkoa myös vuotaneiden rä jähde pak kaus ten kautta, mikäli ne käsitellään väärin. Esitetyssä ha kemuk ses sa ei ollut mukana minkäänlaista jätehuoltosuunnitelmaa, jol la hakemusta tulisi ehdottomasti täydentää. Vesistöjen lä hei syyden vuoksi mahdolliset vuodot ympäristöön ovat mahdollisia mikäli rä jäh de jät teet säilytetään väärin. Asutuksen läheisyyden vuoksi asias ta on tärkeää pyytää lausunto myös ympäristöterveydeltä, josta Asik ka las sa vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että alueelle osoitettu maankäyt tö (kaavoittamaton alue) ei muodosta suoraa maankäytöllistä es tet tä ao. varaston perustamiselle, mutta alueen luonteen huo mioiden asiasta tulee ehdottomasti ottaa huomioon Asikkalan kunnan ra ken nus val von nan lausunto rakennetusta tilanteesta alueella, sekä ym pä ris tön suo je lun lausunto mahdollisten ympäristöhaittojen huomioi mi ses ta. Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Valtuuston pidetyn kokouksen täytäntöönpano KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuus ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kun nan hal li tuk sen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa var ten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kuntalain 98 :n mukaan kunnallisen viranomaisen päätös voidaan pan na täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei oi kai suvaa ti mus tai valitus päätökseen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyt tö mäk si tai valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. Valtuuston kokouksen pöytäkirja on pidetään yleisesti näh tä vä nä Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus katsoo, etteivät kunnanvaltuuston pidetyn ko kouk sen päätökset ole tehty virheellisessä järjestyksessä tai menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi, taikka olleet muutoinkaan lain vas tai sia. Samalla kunnanhallitus panee valtuuston päätökset täytäntöön. Täytän töön pa non osalta kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet ja määräyk set: 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus - Ei toimenpiteitä 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen - Todetaan, että pöytäkirja on asianmukaisesti allekirjoitettu ja tarkas tet tu. 3. Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan va litse mi nen Tiedoksi: valitut 4. Kunnanhallituksen valitseminen - Tiedoksi: valitut 5. Varhaiskasvatuslautakunnan valitseminen - Tiedoksi: valitut 6. Takauksen antaminen Asikkala vesi ja satama Oy:n rahoitusta var ten - Tiedoksi ja toimeksi: talousjohtaja, Asikkala vesi ja satama Oy

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion muutokset / energiasäästöinvestoinnit 2. vaihe - Tiedoksi ja toimeksi tekninen lautakunta ja kirjanpito 8. Muut asiat - Ei toimenpiteitä Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pitäminen KHALL Kunnan hallintosäännön 53 :n mukaan kunnan toimielin pitää kokouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem mis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lau ta kunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tusosoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lutus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Hallintosäännön 66 :n mukaan kunkin kokouksen tarkastettu pöy täkir ja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjantarkastusta seuraavana per jan tai na kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on py hä päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pi de tään nähtävänä seuraavana työpäivänä. Valtuuston tekemän päätöksen mukaan kunnan il moituk set julkaistaan vuosina ilmoitustaululla sekä Päijät- Hä me -lehdessä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää 1. pitää pääsääntöisesti varsinaiset kokouksensa kunkin kuu kauden 1. ja 3. maa nan tai lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin ei pääsään nön mukaan pi de tä kunnanhallituksen kokouksia. Kokoukset pide tään pää sään töi ses ti kunnanviraston kokoushuoneessa alkaen klo Mikäli ko kous päi vä nä oleva maanantai on pyhäpäivä, pidetään kokous seu raa va na arkipäivänä; 2. varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä ko kouk sia; 3. kunnanhallitus kuuluttaa kokouskäytännöstään ilmoitustaululla ja Päi jät-hä me -lehdessä. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kaavoitusjaoston valitseminen KHALL Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunta lais sa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puit teissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kun nal lista lou del lis ten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huo leh ti mal la toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vas taa myös kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta, kaa voi tukses ta sekä valvoo sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Kaavoituksen valmistelua koskevia asioita varten on kaa voi tus jaosto, johon kunnanhallitus nimeää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kol me (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kun nan hal litus valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kuntalain 17 :n mukaan jaostosta on soveltuvin osin voimassa mitä asian omai ses ta toimielimestä säädetään. Kuntalain 18 :n 4 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lö koh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Varsinaiset ja henkilökohtaiset va ra jä se net valitaan samassa vaalitoimituksessa. Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen, joka voidaan va li ta myös puheenjohtajaksi. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jä senik si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän va ra pu heen joh ta jia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Hallintosäännön 9 :n mukaan kaavoitusjaostossa on yksi (1) va rapu heen joh ta ja. Kuntalain 33 :ssä on määrätty yleinen vaalikelpoisuus kunnan luotta mus toi meen. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi te taan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :ssä on määritelty vaalikelpoisuus lautakuntaan. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö;

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus ) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimi van, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toi mieli mes sä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 38 :ssä on määritelty luottamustoimen kiel täy ty mis pe rusteet. Suositeltavaa kuitenkin on, että asianosaisilta pyydetään etu käteen suostumusta luottamustoimeen. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Ta sa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 1. valitsee kaavoitusjaostoon kolme (3) jäsentä ja heille hen ki lö kohtai set varajäsenet toimikaudeksi ; 2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heenjohtajan. Kaavoitusjaostoon valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt toi mi kaudek si : Varsinainen jäsen Vilho Laakso, puheenjohtaja Maija-Liisa Uusi-Uitto, vpj. Mika Vartiainen Henkilökohtainen varajäsen Hannu Mäkinen Heikki Vahto Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin KHALL Hallintosäännön 62 :n mukaan kunnanhallitus voi nimetä kes kuudes taan edustajansa kunnan muihin toimielimiin. Edustajalle ni metään henkilökohtainen varaedustaja. Edustajalla on kokouksissa puhe val ta, mutta ei äänioikeutta. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajat ja heil le henkilökohtaiset varaedustajat kehittämislautakuntaan, kou lutus lau ta kun taan, tekniseen lautakuntaan, vapaa-aikalautakuntaan, varhaiskasvatuslautakuntaan ja ym pä ris tö lau ta kun taan. Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen seuraavat edustajat lautakuntiin: Lautakunta Varsinainen edustaja Varaedustaja Kehittämislautakunta Tarja Tornio 2015 Hannu Mäkinen 2016 Koulutuslautakunta Hannu Mäkinen 2015 Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen 2016 Hannu Mäkinen 2015 Tarja Tornio 2016 Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen 2015 Hannu Mäkinen 2016 Tekninen lautakunta Mika Vartiainen Katja Riihilahti Vapaa-aikalautakunta Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen Varhaiskasvatuslautakunta Katja Riihilahti Hanna Hasala Mika Vartiainen Ympäristölautakunta Heikki Vahto Hanna Hasala

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Asikkalan kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei joh to sään nös sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu hevaltaa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnan edus tajat seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin tai yhtiömiesten kokouksiin: - Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy - Asikkalatalot Oy - Asikkalan elinkeino Oy - Asikkalan vesi ja satama Oy - Asunto Oy:t - Hopeaheinä - Kalkkisten Kuuskoti - Kalkkisten Viiskoti - Kangaskoivu - Tuulikangas - Kiinteistö Oy:t - Aniankeskus - Vääksyn keskustan virastotalo - Kiinteistö Oy Vääksyn keskustalo Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi yhtiöiden yhtiökokouksiin tai yhtiömiesten kokouksiin toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Yhtiö Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Asikkalatalot Oy Edustaja Markus-Mikko Salo Heikki Toukola Arto Juva Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen varaedustaja Pertti Hietamäki

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Asikkalan elinkeino Oy Asikkalan vesi ja satama Oy Asunto Oy:t Mira Nieminen varaedustaja Katja Riihilahti Heikki Vahto varaedustaja Hannu Mäkinen - Hopeaheinä Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kalkkisten Kuuskoti Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kalkkisten Viiskoti Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kangaskoivu Pekka Weckman - Tuulikangas Pekka Weckman Kiinteistö Oy:t tekninen johtaja tai hänen määräämänsä

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valitseminen eri yhdistysten vuosikokouksiin KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei joh to sään nös sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu hevaltaa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee vuosiksi edustajansa seuraavien yh dis tys ten vuosikokouksiin: - Asikkalan nuorisoasunnot (1+1) - Hämeen Heimoliitto (2+1) - Päijänteen virkistysalueyhdistys (1+1) - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry (1+1) - Suomen Vesitieyhdistys (1+1) Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi yhdistysten vuo si ko kouksiin toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Yhdistys Asikkalan nuorisoasunnot Hämeen Heimoliitto Päijänteen virkistysalueyhdistys Suomen Vesitieyhdistys Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry Edustaja Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen varaedustaja Tommi Piekkola Merja Palokangas-Viitanen ja Heikki Toukola varaedustaja Tuomo Riihilahti Hannu Mäkinen varaedustaja Tarja Tornio Jukka Liipola varaedustaja Arto Juva Toni Kivistö varaedustaja Kari I. Mattila

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen kunnan yhteistyötoimikuntaan KHALL Edustuksellisena yhteistyöelimenä ja työsuojelun valvontalain ja -ase tuk sen mukaisena työsuojelutoimikuntana Asikkalan kunnassa toi mii yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta toteuttaa henkilöstön ja kunnan johdon välistä yh teis työ tä. Se käsittelee kunnan organisaation ja henkilöstön toimin taan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain 14 :n sekä yh teis toimin nas ta ja osallistumisesta kunnallisten palveluorganisaatioiden ke hit tä mi ses sä annetun suositussopimuksen tarkoittamana yh teistyö eli me nä sekä rationalisointisuositussopimuksen mukaisena ohjaus- ja seurantaryhmänä koko kuntaa koskevissa ke hit tä mis hankkeis sa. Lisäksi yhteistyötoimikunta toimii työsuojelun valvontalain ja -ase tuk sen sekä kunnallisen alan työsuojelu- ja työ ym pä ris tö so pimuk sen tarkoittamana työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on työsuojelujaosto, jonka jäseninä ovat vaa leil la valitut työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja työ terveys huol lon edustaja. Jaoston tehtävänä on toimia tämän so pi muksen mukaisena käytännön työsuojelun valmisteluelimenä, joka hoitaa ns. työsuojelutoimintaan kuuluvat juoksevat asiat. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on 4 kalenterivuotta ja se on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi. Työsuojeluvaltuutettujen osalta toi mi kau si on työsuojelun valvontalain ja -asetuksen mukainen. Yhteistyötoimikunnassa on 12 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajaa ja 8 henkilöstöä ja, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajat ovat kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö sekä kaksi (2) kunnanhallituksen edustajaa. Kunnanjohtajan va ra jä sene nä toimii hallintojohtaja ja työsuojelupäällikön varajäsenenä tek ninen johtaja. Henkilöstön edustajat ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja tai muita henkilöstön edustajia siten kuin järjestöt yhteisesti nämä nimeä vät. Jäsenistä työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluhenkilöstön vaaleis sa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat nimetään seuraavasti: - JHL Asikkala 382 ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet - Jyty Asikkala ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus JUKO ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi (2) vuodeksi ker ral laan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että vuo rovuo sin toinen heistä on henkilöstön edustaja ja toinen työnantajan edus ta ja. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus yh teis työ toimi kun nan kokouksissa. Yhteistyötoimikunnan esittelijänä toimii talousjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan kunnanjohtajan ja työsuojelupäällikön lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Heikki Toukola Riitta Lalla Henkilökohtainen varajäsen Heikki Vahto Hannu Mäkinen

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valitseminen paikallisneuvotteluihin KHALL Kun ammattiyhdistys haluaa neuvotella paikallistasolla kunnan ja ao. vi ran hal ti jan / työntekijäyhdistyksen välisestä palkkaukseen liit ty västä asiasta, on ammattiyhdistyksen pyydettävä paikallisneuvotteluja kir jal li ses ti. Samalla yhdistyksen on ilmoitettava ne asiat, joista ha lutaan neuvotella. Paikallisneuvottelut on aloitettava kolmen (3) viikon kuluessa neuvot te lu pyyn nön jättämisestä. Koska määräaika neuvottelujen aloit tami seen on suhteellisen lyhyt, kunnanhallituksen on syytä valita etukä teen ne henkilöt, jotka edustavat kuntaa työnantajana pai kal lisneu votteluissa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää, että kuntaa työnantajana edustavat am matti yh dis tys ten pyytämissä paikallisneuvotteluissa sekä muissa palkkauk seen liittyvissä neuvotteluissa toimikaudella kun nanjoh ta ja ja talousjohtaja. Ehdotus hyväksyttiin.

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Jäsenten valitseminen Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon KHALL Päijät-Hämeen Lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kuuluu 15 var si nais ta jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Näiden lisäksi voi daan hallintoneuvostoon valita enintään 10 lisäjäsentä, joiden toimi kau si on yksi vuosi. Säädekirjan mukaan hallintoneuvoston varsinaisista jäsenistä Asikka lan kunnanhallitus valitsee neljä. Hallintoneuvostoon ovat vuosina kuuluneet Pertti Hietamäki, Arto Juva, Tommi Piekkola ja Mi ka Vartiainen. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee neljä (4) jäsentä Päijät-Hämeen len to kent täsää tiön hallintoneuvostoon vuosiksi Kunnanhallitus valitsi Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hal lin to neuvos toon vuosiksi seuraavat jäsenet: Pertti Hietamäki Tommi Piekkola Tuomo Riihilahti Mika Vartiainen

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 Kehittämislautakunta Aika 06.03.2014 klo 16:30-19:04 Paikka Kunnanvirasto kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1/13 Varhaiskasvatuslautakunta Aika 07.10.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 18 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1/14 Kehittämislautakunta Aika 04.02.2016 klo 17:00-18:47 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1/14

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1/14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2015 1/14 Koulutuslautakunta Aika 21.04.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 32

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 Ympäristölautakunta Aika 14.04.2015 klo 14:15-15:15 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan

Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 56 Päivähoidon avoimien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 10 Sivistystoimenlautakunta 23.06.2015 Aika 23.06.2015 klo 16:30-16:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 55

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 293 194 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 291 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 19:50-20:20 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot