ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 12 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 13 Täyttölupia varhaiskasvatuspalveluihin 6 14 Lausunto räjähdevaraston perustamisasiassa 9 15 Valtuuston pidetyn kokouksen täytäntöönpano Kunnanhallituksen kokousten pitäminen Kaavoitusjaoston valitseminen Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin Asikkalan kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin Kunnan edustajien valitseminen eri yhdistysten vuosikokouksiin Kunnan edustajien nimeäminen kunnan yhteistyötoimikuntaan Kunnan edustajien valitseminen paikallisneuvotteluihin Jäsenten valitseminen Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon Asikkalan vanhus- ja vammaisneuvosto Tiedoksiantoasiat Muut asiat 29

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 2/31 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Tornio Tarja puheenjohtaja Laakso Vilho I vpj. Hasala Hanna II vpj. Mäkinen Hannu jäsen Riihilahti Katja jäsen Vahto Heikki jäsen Vartiainen Mika varajäsen Rita Ruotsalainen- Kyynäräisen hen ki lökoh tai nen varajäsen Poissa Ruotsalainen-Kyynäräinen Ri ta jäsen Muut läsnä Riihilahti Tuomo valtuuston pj. Nieminen Mira valtuuston I vpj. Nieminen Juri kunnanjohtaja, esittelijä Rissanen Jaana hallintojohtaja, sihteeri Pispa Aapo talousjohtaja läsnä klo Hostikka Kati varhaiskasvatusjohtaja läsnä klo , 13 Allekirjoitukset Tarja Tornio Puheenjohtaja Jaana Rissanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm 26 / Tarkastuspvm 26 / Hanna Hasala Vilho Laakso

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 3/31 Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan kunnanviraston neuvonta, 30 / Virka-asema ja allekirjoitus hallintojohtaja Jaana Rissanen Lisätietoja antavat Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh , sähköposti: Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti:

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 4/31 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL Kokouskutsu on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu kun nan hal li tuk sen jäsenille, varajäsenille ja valtuuston puheenjohtajille, joten puheenjohtaja toteaa kokouksen asianmukaisesti kool lekut su tuk si ja mi kä li enemmän kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös kin pää tös val taiseksi. Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 5/31 Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen KHALL Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan täs tä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kunnanhallitus valitsee pöy tä kir jan tar kas ta jik si Hanna Hasalan ja Vilho Laakson. Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 6/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Täyttölupia varhaiskasvatuspalveluihin KHALL Päiväkoti Vehmiksestä on irtisanoutunut päivähoitaja alkaen ja päiväkoti Hulivilistä alkaen. Vääksyn alueelle päivähoitohakemuksia on tällä hetkellä 16. Näistä lap sis ta suurin osa on vuonna 2013 tai 2014 syntyneitä ja hoidon tar ve alkaa keväällä Päiväkoti Hulivilissä nykyiset ryhmät ovat täynnä, kun sinne si joi tetaan jonossa olevat vuorohoidon tarvitsijat. Päiväkoti Peuhikseen on sijoitettu lapsia tällä hetkellä kahteen ryhmään. Kun Peuhis elokuussa 2014 avattiin, sinne ei palkattuyhtään uut ta työntekijää, vaan henkilöstö siirrettiin muista yksiköistä. Sa malla alennettiin päiväkoti Hulivilin lapsimäärää eli sieltä siirrettiin lapsia Peu hik seen, koska Hulivilin fyysiset tilat eivät olleet riittävät niin suurel le lapsimäärälle. Tällä hetkellä lapsia on päiväkoti Peuhiksessa enem män kuin mitä vakituisella henkilöstöllä voidaan lain mukaisesti hoi taa, joten sinne on palkattu kaksi (2) määräaikaista päivähoitajaa tur vaa maan lakisääteinen palvelu. Kolmannen lapsiryhmän käyttöön ot to on välttämätöntä uusien lasten hoidon käynnistämiseksi vuo den 2015 alusta. Kolmannen lapsiryhmän käyttöönotto vaatii päivä ko ti Peuhikseen kolme (3) uutta päivähoitajan tointa. Päiväkoti Vehmiksessä on tällä hetkellä joitakin paikkoja vapaana. Sin ne on useita päivähoitohakemuksia keväälle 2015 ja kun kevään si joi tuk set on tehty, paikat ovat täynnä. Päiväkotien toiminnan kannalta on perusteltua täyttää avoimeksi tulleet toimet ja esitetyt uudet toimet, jotta päivähoitoasetuksen (804/1992) mukainen lasten ja kasvattajien välinen suhdeluku ei ylity, ja jotta voimme turvata lasten turvallisen hoidon, kasvatuksen ja ope tuk sen. Henkilöstömitoitusta tulee noudattaa myös henkilöstön sairaus- ja vuo si lo mien sekä muiden tilapäisten poissaolojen aikana etukäteen va rau tu mal la. Kunnissa tulee huolehtia sijaisten riittävyydestä ja sijais jär jes te ly jen toimivuudesta pysyvillä rakenteilla. Päivähoitajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon am ma til li sen kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 mu kaan. Vuoden 2015 talousarvioon on varattu määrärahat päivähoitajien toimil le.

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 7/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintosäännön 36 mukaan kunnanhallitus toteaa toimet. Hal lin tosään nön 39 :n 7. kohdan mukaan palvelualajohtaja täyttää toi mialan sa avoimet toimet ja kohdan mukaan täyttää mää rä ai kaiset toimet sekä tuntipalkkaiset työsuhteet talousarviomäärärahojen ra jois sa. Valmistelija/lisätietoja Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka, puh , säh kö pos ti: Asian käsittely kokouksessa: Esittelijä muutti keskustelun jälkeen pohjaesityksen kuulumaan seuraa vas ti: Kunnanhallitus 1. antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen - yhden (1) päivähoitajan toimen, jonka sijoituspaikka on työ suhteen alkaessa päiväkoti Vehmis - yhden (1) päivähoitajan toimen, jonka sijoituspaikka on työ suhteen al kaes sa päiväkoti Hulivili 2. päättää lähettää päiväkoti Peuhikseen suunniteltujen kolmen uuden päivähoitajan täyttämisen uudelleen valmisteltavaksi ja kutsua var hais kas va tus pääl lik kö Hostikan seuraavaan kokoukseen sel vit tämään asiaa. Ehdotus hyväksyttiin. KHALL Kunnanhallitus päätti joulukuun kokouksessaan kutsua var hais kasva tus pääl lik kö Hostikan kokoukseensa selvittämään asiaa. Valmistelija/lisätietoja Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka, puh , sähköposti: Kunnanhallitus antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen kolme (3) päivähoitajan toimea, joiden si joi tus paikka on työsuhteen alkaessa päiväkoti Peuhis. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Varhaiskasvatusjohtaja Kati Hostikka kertoi kunnanhallitukselle varhais kas va tuk sen tämän hetkisestä tilanteesta yleisemmin (lasten mää ris tä, henkilöstöstä ym), varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näky mis tä sekä tiedossa olevista muutoksista, mm. velvoittavasta esi-

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 8/31 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ope tuk ses ta ja tulossa olevasta varhaiskasvatuslaista. Katja Riihilahti esitti, että kunnanhallitus ei anna lupaa täyttää kolmea päivähoitajan tointa, vaan pyritään etsimään muita ratkaisuja. Hanna Hasala kannatti Riihilahden tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Katja Riihilahden tehneen esit te li jän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimen huu to ää nes tyk sen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kan natta vat Riihilahden tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin yk simie li ses ti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Vilho Laakso, Han nu Mäkinen, Mika Vartiainen, Heikki Vahto, Tarja Tornio) ja 2 ei-ään tä (Hanna Hasala, Katja Riihilahti). Puheenjohtaja totesi äänes tyk sen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hyväksyi esit te lijän esityksen. Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päät ti antaa varhaiskasvatusjohtajalle luvan täyttää alkaen kol me (3) päivähoitajan toimea, joiden sijoituspaikka on työsuhteen al kaes sa päiväkoti Peuhis.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 9/31 Kunnanhallitus Lausunto räjähdevaraston perustamisasiassa KHALL Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Asikkalan kun nanhal li tus ta toimittamaan tilan Liuhtola (Rn:o ) alueelle esitet tä vän Liuhtola Oy.n perustettavan pysyvän räjähdeainevaraston kuu lut ta mis ta ja käsittelemistä siten, kuin räjähdeasetuksen (473/1993) 12 ja 57 on säädetty. Kunnanhallituksen pyydetään lausunnossaan ottamaan kantaa erityi ses ti alueen kaavoitukseen. Kaavoituksen lausunto: Esitetyn varaston kohdalla ei ole laadittuja oikeusvaikutteisia asematai yleiskaavoja, mutta alue sijaitsee vain n. 130 metrin päässä Päijän teen rantaosayleiskaavan rajasta sekä n. 100 metrin päässä Ruot sa lai sen / Kymenvirran / Rutalahden ehdotusvaiheessa olevan ran ta osa yleis kaa van rajasta. Esitetty paikka sijoittuu n. 100 metrin pää hän Kopsuon vilkasliikenteisestä paikallistiestä (3132). Maan tieteel li ses ti kyseessä on kapeahko maakannas kahden kookkaan vesis tön välissä (Päijänne ja Ruotsalainen), ja lisäksi välittömässä lähei syy des sä on kaksi pientä järveä (Taivatlammi ja Lahnalammi). Alu eel le (alle 1 kilometrin säde sijaintipaikasta) on osoitettu mo lemmis sa rantaosayleiskaavoissa merkittävällä tavalla va paa-ajan asutus ta. Lisäksi alueella sijaitsee maatilakeskuksia ja ympärivuotista ha ja-asu tus ta. Alueelle osoitettu maankäyttö (kaavoittamaton alue) ei muodosta suoraa maankäytöllistä estettä ao. varaston pe rus ta misel le, mutta alueen luonteen huomioiden asiasta tulee ehdottomasti esit tää Asikkalan kunnan rakennusvalvonnan lausunto rakennetusta ti lan tees ta alueella, sekä ympäristönsuojelun lausunto mahdollisten ym pä ris tö hait to jen huomioimisesta. Rakennustarkastajan lausunto (asiasta : lausunto rä jähde va ras ton perustamisasiassa tilalle Liuhtola (Rn:o ) Lausuntopyynnöstä ei selviä varaston koko, joten sen lu van-/il moituk sen va rai suus määräytyy rakennusjärjestyksen 7 luvusta. Mikäli va ras to on tuon luvun mukaisen luvan tai ilmoituksen tarpeessa, se tu lee hakea siitä huolimatta, että Tukes hyväksyy räjähdevaraston pe rus ta mi sen. Ympäristönsuojelun täydennys kaavoituspäällikkö Samuli Kantolan lau sun toon (asiasta : lausunto räjähdevaraston pe rus tamis asias sa ti lal le Liuhtola (Rn:o ) Ympäristönsuojelusihteerin lausunto: Pysyvä räjähdeainevarasto ei vaadi Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista lupaa tai ilmoitusta ympäristöviranomaiselle. Mi kä li TUKES tekee hakijan kannalta myönteisen päätöksen, tulee sii nä hakijalle asettaa määräyksiä erityisesti mahdollisen ilkivallan aiheut ta mien riskien torjumiseksi. Ympäristölle suurimmat haitat ai-

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus heu tu vat mahdollisen räjähdevaraston räjähtäessä ja rä jäh de va raston merkinnät ja rakenteet tulee siksi pitää sellaisessa kunnossa, että ulkopuoliset tietävät varaston vaarat ja pääsy varastoon on es tetty. Ympäristölle saattaa aiheutua vahinkoa myös vuotaneiden rä jähde pak kaus ten kautta, mikäli ne käsitellään väärin. Esitetyssä ha kemuk ses sa ei ollut mukana minkäänlaista jätehuoltosuunnitelmaa, jol la hakemusta tulisi ehdottomasti täydentää. Vesistöjen lä hei syyden vuoksi mahdolliset vuodot ympäristöön ovat mahdollisia mikäli rä jäh de jät teet säilytetään väärin. Asutuksen läheisyyden vuoksi asias ta on tärkeää pyytää lausunto myös ympäristöterveydeltä, josta Asik ka las sa vastaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Valmistelija/lisätietoja Kaavoituspäällikkö Samuli Kantola, puh , sähköposti: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että alueelle osoitettu maankäyt tö (kaavoittamaton alue) ei muodosta suoraa maankäytöllistä es tet tä ao. varaston perustamiselle, mutta alueen luonteen huo mioiden asiasta tulee ehdottomasti ottaa huomioon Asikkalan kunnan ra ken nus val von nan lausunto rakennetusta tilanteesta alueella, sekä ym pä ris tön suo je lun lausunto mahdollisten ympäristöhaittojen huomioi mi ses ta. Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Valtuuston pidetyn kokouksen täytäntöönpano KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuus ton päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kun nan hal li tuk sen tulee tarpeen mukaan antaa täytäntöönpanoa var ten tarpeellisia määräyksiä ja ohjeita. Kuntalain 98 :n mukaan kunnallisen viranomaisen päätös voidaan pan na täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, jollei oi kai suvaa ti mus tai valitus päätökseen käy täytäntöönpanon johdosta hyödyt tö mäk si tai valitusviranomainen kiellä täytäntöönpanoa. Valtuuston kokouksen pöytäkirja on pidetään yleisesti näh tä vä nä Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus katsoo, etteivät kunnanvaltuuston pidetyn ko kouk sen päätökset ole tehty virheellisessä järjestyksessä tai menneet valtuuston toimivaltaa ulommaksi, taikka olleet muutoinkaan lain vas tai sia. Samalla kunnanhallitus panee valtuuston päätökset täytäntöön. Täytän töön pa non osalta kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet ja määräyk set: 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus - Ei toimenpiteitä 2. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen - Todetaan, että pöytäkirja on asianmukaisesti allekirjoitettu ja tarkas tet tu. 3. Valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan va litse mi nen Tiedoksi: valitut 4. Kunnanhallituksen valitseminen - Tiedoksi: valitut 5. Varhaiskasvatuslautakunnan valitseminen - Tiedoksi: valitut 6. Takauksen antaminen Asikkala vesi ja satama Oy:n rahoitusta var ten - Tiedoksi ja toimeksi: talousjohtaja, Asikkala vesi ja satama Oy

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion muutokset / energiasäästöinvestoinnit 2. vaihe - Tiedoksi ja toimeksi tekninen lautakunta ja kirjanpito 8. Muut asiat - Ei toimenpiteitä Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokousten pitäminen KHALL Kunnan hallintosäännön 53 :n mukaan kunnan toimielin pitää kokouk sen sa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem mis tö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lau ta kunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tusosoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuu lutus ten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Hallintosäännön 66 :n mukaan kunkin kokouksen tarkastettu pöy täkir ja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjantarkastusta seuraavana per jan tai na kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on py hä päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pöytäkirja pi de tään nähtävänä seuraavana työpäivänä. Valtuuston tekemän päätöksen mukaan kunnan il moituk set julkaistaan vuosina ilmoitustaululla sekä Päijät- Hä me -lehdessä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää 1. pitää pääsääntöisesti varsinaiset kokouksensa kunkin kuu kauden 1. ja 3. maa nan tai lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin ei pääsään nön mukaan pi de tä kunnanhallituksen kokouksia. Kokoukset pide tään pää sään töi ses ti kunnanviraston kokoushuoneessa alkaen klo Mikäli ko kous päi vä nä oleva maanantai on pyhäpäivä, pidetään kokous seu raa va na arkipäivänä; 2. varsinaisten kokousten lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä ko kouk sia; 3. kunnanhallitus kuuluttaa kokouskäytännöstään ilmoitustaululla ja Päi jät-hä me -lehdessä. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kaavoitusjaoston valitseminen KHALL Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunta lais sa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden puit teissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kun nal lista lou del lis ten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huo leh ti mal la toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnanhallitus vas taa myös kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta, kaa voi tukses ta sekä valvoo sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Kaavoituksen valmistelua koskevia asioita varten on kaa voi tus jaosto, johon kunnanhallitus nimeää toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kol me (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kun nan hal litus valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heen joh tajan. Kuntalain 17 :n mukaan jaostosta on soveltuvin osin voimassa mitä asian omai ses ta toimielimestä säädetään. Kuntalain 18 :n 4 momentin mukaan toimielinten jäsenille valitaan hen ki lö koh tai set varajäsenet, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään. Varsinaiset ja henkilökohtaiset va ra jä se net valitaan samassa vaalitoimituksessa. Jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen, joka voidaan va li ta myös puheenjohtajaksi. Kuntalain 20 :n mukaan valinnan suorittava toimielin valitsee jä senik si valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän va ra pu heen joh ta jia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa. Hallintosäännön 9 :n mukaan kaavoitusjaostossa on yksi (1) va rapu heen joh ta ja. Kuntalain 33 :ssä on määrätty yleinen vaalikelpoisuus kunnan luotta mus toi meen. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä vuon na, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toi mi te taan; ja 3) joka ei ole holhouksen alainen. Kuntalain 36 :ssä on määritelty vaalikelpoisuus lautakuntaan. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuus toon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva hen ki lö;

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus ) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimi van, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palve luk ses sa; eikä 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toi mieli mes sä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 38 :ssä on määritelty luottamustoimen kiel täy ty mis pe rusteet. Suositeltavaa kuitenkin on, että asianosaisilta pyydetään etu käteen suostumusta luottamustoimeen. Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lu kuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Ta sa-ar vo vaa ti mus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus 1. valitsee kaavoitusjaostoon kolme (3) jäsentä ja heille hen ki lö kohtai set varajäsenet toimikaudeksi ; 2. nimeää varsinaisiksi valituista puheenjohtajan ja va ra pu heenjohtajan. Kaavoitusjaostoon valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt toi mi kaudek si : Varsinainen jäsen Vilho Laakso, puheenjohtaja Maija-Liisa Uusi-Uitto, vpj. Mika Vartiainen Henkilökohtainen varajäsen Hannu Mäkinen Heikki Vahto Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen

16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin KHALL Hallintosäännön 62 :n mukaan kunnanhallitus voi nimetä kes kuudes taan edustajansa kunnan muihin toimielimiin. Edustajalle ni metään henkilökohtainen varaedustaja. Edustajalla on kokouksissa puhe val ta, mutta ei äänioikeutta. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen edustajat ja heil le henkilökohtaiset varaedustajat kehittämislautakuntaan, kou lutus lau ta kun taan, tekniseen lautakuntaan, vapaa-aikalautakuntaan, varhaiskasvatuslautakuntaan ja ym pä ris tö lau ta kun taan. Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen seuraavat edustajat lautakuntiin: Lautakunta Varsinainen edustaja Varaedustaja Kehittämislautakunta Tarja Tornio 2015 Hannu Mäkinen 2016 Koulutuslautakunta Hannu Mäkinen 2015 Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen 2016 Hannu Mäkinen 2015 Tarja Tornio 2016 Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen 2015 Hannu Mäkinen 2016 Tekninen lautakunta Mika Vartiainen Katja Riihilahti Vapaa-aikalautakunta Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen Varhaiskasvatuslautakunta Katja Riihilahti Hanna Hasala Mika Vartiainen Ympäristölautakunta Heikki Vahto Hanna Hasala

17 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Asikkalan kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei joh to sään nös sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu hevaltaa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kunnan edus tajat seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin tai yhtiömiesten kokouksiin: - Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy - Asikkalatalot Oy - Asikkalan elinkeino Oy - Asikkalan vesi ja satama Oy - Asunto Oy:t - Hopeaheinä - Kalkkisten Kuuskoti - Kalkkisten Viiskoti - Kangaskoivu - Tuulikangas - Kiinteistö Oy:t - Aniankeskus - Vääksyn keskustan virastotalo - Kiinteistö Oy Vääksyn keskustalo Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi yhtiöiden yhtiökokouksiin tai yhtiömiesten kokouksiin toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Yhtiö Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Asikkalatalot Oy Edustaja Markus-Mikko Salo Heikki Toukola Arto Juva Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen varaedustaja Pertti Hietamäki

18 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Asikkalan elinkeino Oy Asikkalan vesi ja satama Oy Asunto Oy:t Mira Nieminen varaedustaja Katja Riihilahti Heikki Vahto varaedustaja Hannu Mäkinen - Hopeaheinä Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kalkkisten Kuuskoti Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kalkkisten Viiskoti Maija-Liisa Uusi-Uitto - Kangaskoivu Pekka Weckman - Tuulikangas Pekka Weckman Kiinteistö Oy:t tekninen johtaja tai hänen määräämänsä

19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valitseminen eri yhdistysten vuosikokouksiin KHALL Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei joh to sään nös sä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu hevaltaa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee vuosiksi edustajansa seuraavien yh dis tys ten vuosikokouksiin: - Asikkalan nuorisoasunnot (1+1) - Hämeen Heimoliitto (2+1) - Päijänteen virkistysalueyhdistys (1+1) - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry (1+1) - Suomen Vesitieyhdistys (1+1) Kunnanhallitus valitsi kunnan edustajaksi yhdistysten vuo si ko kouksiin toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Yhdistys Asikkalan nuorisoasunnot Hämeen Heimoliitto Päijänteen virkistysalueyhdistys Suomen Vesitieyhdistys Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry Edustaja Rita Ruotsalainen- Kyynäräinen varaedustaja Tommi Piekkola Merja Palokangas-Viitanen ja Heikki Toukola varaedustaja Tuomo Riihilahti Hannu Mäkinen varaedustaja Tarja Tornio Jukka Liipola varaedustaja Arto Juva Toni Kivistö varaedustaja Kari I. Mattila

20 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen kunnan yhteistyötoimikuntaan KHALL Edustuksellisena yhteistyöelimenä ja työsuojelun valvontalain ja -ase tuk sen mukaisena työsuojelutoimikuntana Asikkalan kunnassa toi mii yhteistyötoimikunta. Yhteistyötoimikunta toteuttaa henkilöstön ja kunnan johdon välistä yh teis työ tä. Se käsittelee kunnan organisaation ja henkilöstön toimin taan liittyviä henkilöstölle merkityksellisiä asioita. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain 14 :n sekä yh teis toimin nas ta ja osallistumisesta kunnallisten palveluorganisaatioiden ke hit tä mi ses sä annetun suositussopimuksen tarkoittamana yh teistyö eli me nä sekä rationalisointisuositussopimuksen mukaisena ohjaus- ja seurantaryhmänä koko kuntaa koskevissa ke hit tä mis hankkeis sa. Lisäksi yhteistyötoimikunta toimii työsuojelun valvontalain ja -ase tuk sen sekä kunnallisen alan työsuojelu- ja työ ym pä ris tö so pimuk sen tarkoittamana työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunnassa on työsuojelujaosto, jonka jäseninä ovat vaa leil la valitut työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja työ terveys huol lon edustaja. Jaoston tehtävänä on toimia tämän so pi muksen mukaisena käytännön työsuojelun valmisteluelimenä, joka hoitaa ns. työsuojelutoimintaan kuuluvat juoksevat asiat. Yhteistyötoimikunnan toimikausi on 4 kalenterivuotta ja se on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi. Työsuojeluvaltuutettujen osalta toi mi kau si on työsuojelun valvontalain ja -asetuksen mukainen. Yhteistyötoimikunnassa on 12 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajaa ja 8 henkilöstöä ja, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Työnantajan edustajat ovat kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö sekä kaksi (2) kunnanhallituksen edustajaa. Kunnanjohtajan va ra jä sene nä toimii hallintojohtaja ja työsuojelupäällikön varajäsenenä tek ninen johtaja. Henkilöstön edustajat ovat luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja tai muita henkilöstön edustajia siten kuin järjestöt yhteisesti nämä nimeä vät. Jäsenistä työsuojeluvaltuutetut valitaan työsuojeluhenkilöstön vaaleis sa. Henkilöstöjärjestöjen edustajat nimetään seuraavasti: - JHL Asikkala 382 ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet - Jyty Asikkala ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet

21 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus JUKO ry 2 jäsentä + henk.koht.varajäsenet Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan kahdeksi (2) vuodeksi ker ral laan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että vuo rovuo sin toinen heistä on henkilöstön edustaja ja toinen työnantajan edus ta ja. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus yh teis työ toimi kun nan kokouksissa. Yhteistyötoimikunnan esittelijänä toimii talousjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan kunnanjohtajan ja työsuojelupäällikön lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Kunnanhallitus valitsee yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen Heikki Toukola Riitta Lalla Henkilökohtainen varajäsen Heikki Vahto Hannu Mäkinen

22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Kunnan edustajien valitseminen paikallisneuvotteluihin KHALL Kun ammattiyhdistys haluaa neuvotella paikallistasolla kunnan ja ao. vi ran hal ti jan / työntekijäyhdistyksen välisestä palkkaukseen liit ty västä asiasta, on ammattiyhdistyksen pyydettävä paikallisneuvotteluja kir jal li ses ti. Samalla yhdistyksen on ilmoitettava ne asiat, joista ha lutaan neuvotella. Paikallisneuvottelut on aloitettava kolmen (3) viikon kuluessa neuvot te lu pyyn nön jättämisestä. Koska määräaika neuvottelujen aloit tami seen on suhteellisen lyhyt, kunnanhallituksen on syytä valita etukä teen ne henkilöt, jotka edustavat kuntaa työnantajana pai kal lisneu votteluissa. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus päättää, että kuntaa työnantajana edustavat am matti yh dis tys ten pyytämissä paikallisneuvotteluissa sekä muissa palkkauk seen liittyvissä neuvotteluissa toimikaudella kun nanjoh ta ja ja talousjohtaja. Ehdotus hyväksyttiin.

23 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/ /31 Kunnanhallitus Jäsenten valitseminen Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon KHALL Päijät-Hämeen Lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon kuuluu 15 var si nais ta jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Näiden lisäksi voi daan hallintoneuvostoon valita enintään 10 lisäjäsentä, joiden toimi kau si on yksi vuosi. Säädekirjan mukaan hallintoneuvoston varsinaisista jäsenistä Asikka lan kunnanhallitus valitsee neljä. Hallintoneuvostoon ovat vuosina kuuluneet Pertti Hietamäki, Arto Juva, Tommi Piekkola ja Mi ka Vartiainen. Valmistelija/lisätietoja Hallintojohtaja Jaana Rissanen, puh , sähköposti: Kunnanhallitus valitsee neljä (4) jäsentä Päijät-Hämeen len to kent täsää tiön hallintoneuvostoon vuosiksi Kunnanhallitus valitsi Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hal lin to neuvos toon vuosiksi seuraavat jäsenet: Pertti Hietamäki Tommi Piekkola Tuomo Riihilahti Mika Vartiainen

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot