LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ 247 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SEUTUASIOIDEN KATSAUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 18

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 17:00-20:30 puheenjohtaja Kärki Mikko 17:00-20:30 1. varapj. Hakala Heikki 17:00-20:30 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 17:00-20:30 jäsen Jokila Killi 17:00-20:18 jäsen Kanarva Kari 17:00-20:30 jäsen Niemi Veijo 17:00-20:30 jäsen Oikarinen Sanna 17:00-20:30 jäsen Seppä Sirpa 17:00-20:30 jäsen Söderström Päivi 17:00-20:30 jäsen Virtanen Kari 17:00-20:30 jäsen POISSA Viitasaari Olli esittelijä/kunnanjohtaja MUU Kuisma Juha 17:00-20:30 kvalt pj. Aspila Riina 17:00-20:10 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 17:00-20:30 kvalt 2. vpj. Auvinen Kari 17:00-20:30 esittelijä/talousjohtaja Helin Vesa 17:00-20:30 sosiaali- ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 17:00-20:30 tekninen johtaja Lehtinen Nina 17:00-20:30 sivistysjohtaja Löytty Kari 17:00-20:30 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 17:00-20:30 sihteeri/hallintopäällikkö Laakso Toni 17:00-18:26 toimitusjohtaja, Lempäälän Lämpö Oy Korhonen Heska 17:00-17:50 Realpark Oy Kuusjärvi Markku 18:26-18:48 Birgitan linna ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kanarva Sanna Oikarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 240 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, oli estynyt osallistumaan kokoukseen, ja että esittelijänä toimi hänen sijaisensa talousjohtaja Kari Auvinen. HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL 241 KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Sirpa Seppä ja Kari Virtanen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA 1004 KHAL 242 Velho Kiinteistöpalvelut Oy haluaa ostaa yritystontin Marjamäen keskusta-alueelta korttelista Tontin koko on n m 2 käsittäen määräalat tiloista Perä-Korenti RN:o 3:52 ja Mäntylä RN:o 3:47 Moision kylässä. Yhtiö rakentaisi tontille vähintään 280 kem 2 :n toimitilat. Lisäksi yhtiö haluaa osto-option vuoden 2015 loppuun saakka em. tontin vieressä, sen itäpuolella sijaitsevaan tonttiin, jonka pinta-ala on n m 2. Tälle tontille rakennettaisiin vähintään 250 kem 2 :n yritystilat vuoden 2017 loppuun mennessä. Asiaa selostetaan kokouksessa. KUNNANHALLITUS 1. päättää myydä Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin sekä hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. 2. päättää varata Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin. Varaus on voimassa saakka. Tontille tulee rakentaa mennessä toimitiloja vähintään 250 kem2. Tontin hinta on 14 /tonttineliö. Tontin sijainti ilmenee kauppakirjan liitekartalta. Täytäntöönpano: HAL ote hakija, Kari Löytty, Tuomo Pentilä, Mari Suominen. TEKN /TP Keskustelun jälkeen esittelijä, talousjohtaja Kari Auvinen, esitti, että otsikkoasia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. KUNNANHALLITUS päätti yksimielisesti palauttaa otsikkoasian uudelleen valmisteltavaksi. HALL /TT/tt Liitteet YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE, KAUPPAKIRJA/LIITE

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE 1492/ /2014 KAAVRAKJ Pertti ja Kaija Nuora, Jukka ja Tuula Laitinen sekä Ari ja Maria Nuora ovat esittäneet tilojen Metsämäki 9:570, Metsämäki 2:175, Pel to mä ki 17:1, Kettunen 17:2 ja Peräpelto 17:3 asemakaavoittamista. Kun nan hal litus on kokouksessaan päättänyt antaa teknisen toi men tehtäväksi selvittää alueen kaavoitusaikataulua seuraavan ta lous suun ni telman yhteydessä. Mika ja Maria Häkli ovat pyytäneet , että kunta kaavoittaisi heidän omistamansa tilat Pelkkamäki 6:6 ja Pelkkamäki 9:765. Kaa voi tusjaos to on kokouksessaan päättänyt laatia alueelle ase ma kaa van ns. Nuoran alueen kaavoituksen yhteydessä vuonna Reko ja Raili Kulmala ovat jättäneet kunnalle esityksen ase makaa van laatimiseksi tiloille Jokiranta 9:839, Jokiranta 10:180 ja Liut tu nen 5:491. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt an taa teknisen toimen tehtäväksi laajentaa Moisionjoentien kaava-aluetta myös nyt esitetylle yleiskaavan mukaiselle AP-alueelle lä hi ym pä ris töi neen. Tapani ja Liisa Mäkitalo ovat pyytäneet, että vuoden 2009 kaavoi tus oh jel mas sa olevan Moisionjoentien kaava-aluetta laa jen ne taan myös heidän omistamansa tilan Karhumäki 9:956 alueelle. Kun nan hal li tus on kokouksessaan päättänyt antaa taknisen toi men tehtäväksi laajentaa Moisionjoen kaava-aluetta tilalle Karhumäki 9:956 ja sen viereisille yleiskaavan AP-alueille. Alue on otettu Lempäälän kunnan vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue sijaitsee Kuljussa noin 7 km:n päässä Lempäälän kes kustas ta. Kaava-alue rajautuu länsipuolella Moisionjokeen ja itäpuolella Tampe reen tie hen. Pohjois- ja eteläpuolella kaava-alueen raja kulkee pel to ja halkovia ojia pitkin. Pohjoisosaltaan alue rajautuu Kuk ko lan mä en asemakaava-alueeseen. Lisäksi kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Tampe reen tien itäpuolelta Nallenpolun ja Mesikämmenentien välinen kaa voit tama ton alue. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Alue on loivas ti kumpuilevaa mäkimaisemaa, jonka Tampereentien län nen puo lei set osat ovat pääosin peltomaata ja luonnonmetsää. Moisionjoentien var res sa on jonkin verran haja-asutusluonteista rakentamista ja Tam pe reen tien varressa tiiviimpää taajamamaista asutusrakennetta. Tam pe reen tien itäpuolen alueella on kasvihuoneita ja kaksi asuinrakennusta, muil ta osin alue on rakentamatonta joutomaata. Kaava-alueen ko ko nais pin ta-ala on noin 48,7 hehtaaria. Tavoitteena on laatia nykyisille lähinnä maatalous- ja metsämaina ole vil le alueille asemakaava, joka mahdollistaa pientalorakentamisen yleis kaa van antamien lähtökohtien pohjalta. Yleiskaavassa alue on osoitettu pien ta loalu eek si (AP), lähivirkistysalueeksi ja osin maa- ja met sä ta lous alu eek si. Lisäksi alueelle jo rakentunut, osin taajamarakenteen muo dos ta va, rakennuskanta kaavoitetaan. Kaavoituksessa selvitetään ra ken ta mat ta jäävien reuna-alueiden käyttö virkistysalueina.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laa din nalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu kaavoitus- ja ra ken nus jaoston jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUSJAOSTO ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesta kaavoituksen vireil le tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh tä vil le. Täytäntöönpano: Rautavuori jatkotoimenpiteet TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /eh/EH Moisionjoentien asemakaava-alue osoitetaan pientalovaltaiseksi asun toalu eek si, jolla on 31 nykyisen erillispientalon tontin (AO) lisäksi 54 uut ta AO-tonttia ja (noin 2,5 ha) 6 x asuinpientalojen tontteja (AP), joille voi daan rakentaa arviolta 80 rivi-, pari-, tai erillispientaloasuntoa. Alu eel la on myös julkisen lähipalvelurakennuksen tontti päiväkotia varten. Te hok kain rakentaminen keskittyy Tampereentien ja Moisionjoentien liit ty män tuntumaan. Asuntoalueiden välissä sijaitsevia metsäisiä alueita on pyritty varaamaan virkistysalueiksi. Suunnittelualueen reuna-alueet on sosoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Tampereentien varressa si jait se van taajamamaisen pientaloalaueen kulkuyhteydet on osoitettu ase ma kaa vassa ja suorat tonttiliittymät Tampereentielle siirretään tont ti ka tu jen puolelle. Suunnittelualuen luoteiskulmassa olevat kosteikot on luon to sel vi tyk sen perusteella osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on luontoarvoja. Kaavaluonnoskartta ja selostus liitteineen jaetaan kaavoitus- ja ra ken nusjaos ton jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää asettaa ase ma kaa va luonnok sen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville sekä pyytää alustavat lau sun not luonnoksesta. Täytäntöönpano: Lampinen tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh KAAVRAKJ Moisionjoentien asemakaavaluonnos oli nähtävillä Me sikäm me nen tien alueen osalta saadusta palautteesta on yhteenveto kaa vase los tuk sen kohdassa Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomi oon ot ta mi nen.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti hyväksyessään kaavoituskatsauksen , että Moisionjoentien asemakaavaa jatketaan tois tai sek si vain Mesikämmenentien alueen osalta. Mesikämmenentien alueen kaa voitus ta puoltaa se, että kaava-aluetta itään päin laaajentamalla voi daan asemakaavassa osoittaa Marjamäen yritysalueen hulevesille reit ti Moisionjokeen. Moisionjoentien asemakaavaluonnoksen pohjalta on laadittu Me si käm menen tien alueen asemakaavaehdotus, johon on otettu mukaan Me si käm menen tien asuntoalueen itäpuolisia virkistys- ja suojaviheralueita. Vir kis tys- ja suojaviheralueille on merkitty Marjamäen alueen hu le ve si suun ni tel man mukainen ohjeellinen alue hulevesien johtamista ja vii vyt tä mis tä varten. Mesikämmenentien alueelle on osoitettu 13 tonttia, jois ta 11 on uusia. Kulku uusille tonteille ja toiselle rakennetuista tonteista ta pah tuu Mesikämmenentien kautta. Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen, puh Kaavaehdotuskartta ja kaavaselostus liitteineen jaetaan esityslistan mu kana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tar vit tavat lausunnot. Täytäntöönpano: Lampinen khall:lle KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Anita Haapasalmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Perustelut: Intressijäävi (maanomistaja) KHAL 243 Kunnanhallituksen jäsenille on jaettu esityslistan mukana kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: Tekn. tmp TEKN /SL/eh KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1554/ /2014 SOSTE Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so siaa li- ja terveyspalveluista on tullut voimaan Lain 11 :n mu kaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai kut ta mismah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huo leh dit ta va sen toimintaedellytyksistä. Lain mukaan vanhusneuvoston tulee vai kut taa kaikkien kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, val mis te luun ja seurantaan kaikissa asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väes tön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asu mi sen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikään ty neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Lisäksi van hus neu vos ton on annettava lausunto em. lain 5 :ssä tarkoitetusta suun ni tel mas ta ikääntyneen väestön tukemiseksi ja oltava mukana lain 6 :n tar koit ta massa arvioinnissa palvelujen riittävyydestä ja saatavuudesta. Lempäälän kunnassa toimii tällä hetkellä lain tarkoittamien periaatteiden mukaisesti seniorineuvosto, jonka toi min ta sään tö on syytä päivittää lain tehtäviä vastaavaksi. Seniorineuvosto on käsitellyt ehdotusta uudeksi toimintasäännökseen ja pidetyissä kokouksissaan ja lähettänyt oman esityksensä so si aa li- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle ja edelleen kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hy väksy mis tä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanhallitus SOSTE /HK/tt SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. SOSTE /TT/tt KHAL 244 KUNNANHALLITUS hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hyväksymistä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanvaltuusto SOSTE /HK/tt KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE 414 KHAL 245 VVO Vuokratalot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) Lempäälässä omistamansa osoitteessa Tampereentie 414, Lempäälä (Ktö Oy Kurjenmetsä) sijaitsevan vuokratalon vapauttamista aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista. ARA pyytää kunnan lausuntoa asiassa Tampereentie 414 (asuntojen lukumäärä 22) on valmistunut vuonna Alkuperäiset aravarajoitukset ovat päättyneet Jatkorajoitukset ovat voimassa asti. ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina.rajoitukset koskevat; asukkaiden valintaa, vuokrien tai vastikkeiden määritystä sekä vuokra-asuntojen luovutusta. Osalla ARA-vuokra-asuntoja on lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika. Jatkorajoituskohteita on käytettävä edelleen vuokra-asuntoina, mutta niiden asukasvalintakriteereitä on lievennetty ja vuokranmääritys on vapaa. Nämä kohteet voidaan luovuttaa vain ARAn nimeämälle saajalle, mutta niiden luovutushinta on sen sijaan vapaasti sovittavissa. ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapautus voidaan myöntää, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai muusta erityisestä syystä. Vapauttamisen hakeminen on ARAn mukaan suositeltavaa alueilla, joilla esiintyy jatkuvasti vuokra-asuntojen vajaakäyttöä eikä sen arvioida vähenevän tulevaisuudessakaan. Kasvukeskusalueilla ja muilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, asuntomarkkinaperusteinen rajoituksista vapauttaminen ei ole yleensä mahdollista, vaan sille on oltava jokin poikkeuksellinen erityinen syy. Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii turvaamaan asukkaiden aseman ja ottaa huomioon hyvän vuokratavan vuokrien korotuksissa sekä muutoinkin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain velvoitteet. VVO Vuokratalot Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut aravarajoituksista vapauttamiselle Rakennus vaatii lähivuosina täydellisen peruskorjauksen. Kohteen peruskorjaaminen nykyvaatimusten mukaisesti maksaa VVO:n arvion mukaan n ,- /asm2 eli yhteensä noin 1,5 M. VVO ei ole halukas korjaamaan kohdetta korjauksesta aiheutuvien kustannusten suuruudesta ja niiden rahoittamisen vaikeudesta johtuen. Edellä mainitut vaikeudet johtuvat sekä kohteen vakuusarvosta että korjauksen jälkeen perittävissä olevasta vuokrasta, joka ei VVO:n käsityksen mukaan tulisi riittämään lainanhoitokustannuksiin. Tällä hetkellä voimassa olevat jatkorajoitukset estävät kohteen myynnin taholle, joka ei jatka pidemmällä aikavälillä kohteen käyttöä vuokra-asuntoina. Siinäkin tapauksessa, että kohteelle löytyisi ostaja, joka haluaisi pitää kohteen jatkossakin vuokra-asuntoina, vaikuttaisivat

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus rajoitukset merkittävästi kohteen myyntihintaan. VVO tulee mahdollisen vapautuksen jälkeen myymään kohteen yleisten periaatteiden mukaisesti, eli kohde myydään alalla vastuullisesti toimivalle taholle jonka toimesta kohteen asukkaiden vuokrasuhteiden jatkuminen ei vaarannu. VVO Vuokratalot Oy pyytää, että ARA vapauttaisi kohteen Aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista, jotka loukkaavat Aravarajoituslain 16 :n 2.momentin tarkoittamalla tavalla omistajan oikeutta varallisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Vuokra-asuntoa Lempäälässä jonottaa jatkuvasti noin hakijaruokakuntaa. Sääksjärvelle ei ole lähivuosina rakentunut vuokra-asuntoja, joten kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille siellä on tarvetta. VVO ilmoittaa hakemusasiapapereissaan Ktö Oy Kurjenmetsän tämänhetkiseksi käyttöasteeksi 96,27%. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnalle asuntolainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa käyttää kunnanhallitus. Asuntosihteeri on asiaa valmistellessaan keskustellut myös kunnan kaavoituspäällikön kanssa. Kaavoituspäällikkö kiinnitti omissa kommenteissaan huomiota Lempäälän kunnan rooliin seudullisen MAL-aiesopimuksen vuokra-asuntotuotantoa ja vuokra-asuntokantaa koskevien linjausten noudattamisessa. KUNNANHALLITUS päättää lausuntonaan ilmoittaa, että se ei puolla Ktö Oy Kurjenmetsän vapauttamista jatkorajoituksista VVO Vuokratalot Oy:n hakemusasiakirjoissa esittämillä perusteilla. Kunnan näkemyksen mukaan asuntojen tulee jatkossakin olla vuokra-asuntokäytössä. HALL /KA/ka KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ KHAL 246 Tarja Matikainen on tehnyt kuntalaisaloitteen, joka liittyy tekstiilijätteen kierrätyksen aktivoimiseen Lempäälässä kestävän kehityksen mukaisesti. Jokainen suomalainen tuottaa useita kiloja tekstiilijätettä vuosittain. Vuodesta 2016 alkaen tekstiilijätettä ei kuitenkaan enää saa laittaa sekajätteenä kaatopaikoille. Aloitteessa viitataan mm. meneillään olevaan Poistari -hankkeeseen, jolla tekstiilien kierrätystoimintaa aktivoidaan. Hankkeessa ovat mukana Forssan ja Loimaan kaupungit sekä Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Hankkeen yhteydessä on perustettu poistotekstiilipankkeja, jotka vastaanottavat tekstiiliä, lajittelevat ja myyvät sitä eteenpäin, jolloin kaatopaikoille ajautuvan tekstiilin määrää on pystytty vähentämään. Samalla hanketoimintaan on liitetty kuntien työllisyyden hoidon pajatoimintaa sekä yhteistyötä muiden työllisyydenhoitoon liittyvien tahojen kanssa. Toimintaan käytettävissä olevat tilat ja resurssit huomioon ottaen aloitteen eteenpäin vieminen onnistuisi parhaiten, mikäli toimintaa käynnistettäisiin esimerkiksi Lempäälän-Vesilahden työttömien yhdistyksen toteutusvastuulla. Kunta osoittaisi yhdistyksen käyttöön työllisyydenhoidon asiakkaita eli kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluun osallistuvia työttömiä henkilöitä. Lisäksi kunta tukee yhdistyksen toimintaa työllisyydenhoidon talousarviossa esittävin yhteistyömuodoin. Kunta on jo pyytänyt aloitteen johdosta lausunnon Lempäälän-Vesilahden työttömät ry:ltä. Yhdistys toteaa, että heidän hallinnoimassaan kierrätyskeskus Varikon tiloissa tehdään jo tällä hetkellä pienimuotoista tekstiilin kierrätystä. Yhdistys on halukas laajentamaan toimintaansa malliin, jossa tekstiilien kierrätykselle organisoitaisiin vastaanotto, lajittelu ja mahdollinen jatkokäyttö aloitteessa kuvatulla tavalla. Asiaan liittyy myös kunnan omistaman ns. Kalustajan kiinteistön osittainen hyödyntäminen kierrätyspuotina. KUNNANHALLITUS päättää, että asiaa voidaan valmistella selostusosassa todetulla tavalla, ja että asiasta pyydetään lausunto myös kunnan kestävän kehityksen työryhmältä. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että asiaa jatkovalmisteltaessa ollaan yhteydessä myös kuntalaisaloitteen tekijään ja selostusosassa todettuihin hanketoimijoihin. Asian jatkovalmistelutilanne annetaan valtuustolle tiedoksi taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. HALL /KA KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHAL 247 a) Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunta b) Sivistyslautakunta c) Tekninen laujtakunta d) Sosiaali- ja terveyslautakunta e) Ympäristöjaosto f) Viranhaltijapäätökset KUNNANHALLITUS merkitsee lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus ei ota niitä käsiteltäväkseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Killi Jokila ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: osallisuusjäävi kohdassa kunnanjohtajan henkilöstöpäätös 145). HALL /TT/tt

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus SEUTUASIOIDEN KATSAUS KHAL 248 Lempäälän kunnanhallitus käsittelee säännöllisesti seutuasioita esityslista-asiana. Seutuasioista informointi kunnanhallituksen kokouksissa tapahtuu alustusten pohjalta. Käsiteltäviä seutuasioita poimitaan erityisesti: -seutuhallituksen käsittelystä -seudun kunnanjohtajakokousten käsittelystä -seudun viranhaltijatyöryhmien käsittelystä. Edellä todettuihin seutuasioihin voi etukäteen tutustua myös internetissä osoitteessa Lisäksi tapauskohtaisesti informoidaan myös muista seutuyhteistyöhön liittyvistä asioista. KUNNANHALLITUS merkitsee tiedoksi annetun seutuasioiden katsauksen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS KHAL 249 Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta (KuntaL 23.1 ) ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (KUntaL 56 ). Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee pidetyn kokouksen päätökset täytäntöön. Kunnanjohtajalla on oikeus antaa kunnanhallituksen puolesta tarpeelliset määräykset ja ohjeet, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanossa. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 250 a) Kuntaliitto,yleiskirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) jul kais tu. Merkillepantavia muutoksia: Hinnanmuutoskohdan mukaan palveluntuottaja voi irtisanoa sopi muk sen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Vahingonkorvauksen määrää on rajoitettu JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan pal ve lun tuot ta ja on velvollinen korvaamaan tilaajan ja pal ve luntuot ta jan välisen hankintasopimuksen vastaisella menettelyllä pal ve lun käyttäjälle aiheuttamansa vahingon. Muina muutoksina, että viivästyksestä ja virheestä aiheutuvia seu raa muk sia on pyritty selkeyttämään kokoamalla ne omiksi kap pa leik si ja eräiden käsitteiden kuten alihankinnan mää ri telmää on täsmennetty. Ehtoihin on myös lisätty työsopimuslain 11 a luvun 13 :n edellyttämä sopimusehto, joka koskee laittomasta maas sa olevien työntekijöitä. Myös Sopimuksen päättäminen eri tyis ti lan teis sa ja Tilaajavastuu kappaleet ovat uusia. Soveltamisohjeessa on kiinnitetty huomiota mm. arkistointi- ja re kisteripitoa koskeviin vastuisiin b) Ympäristöministeriö, , UM2/601/2014 Määrällinen kytkös vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon väliltä on poistettu. Hallitusohjelmakirjauksen johdosta valtioneuvosto on poistanut korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelmasta kytköstä koskevan maininnan, jonka mukaan korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin kunnassa toteutetaan valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Näin ollen lainotuksen kokonaisvaltuutta voidaan käyttää joustavammin ARA -tuotantoon lainoittamiseen kysynnän mukaan. c) TE-palvelut/Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote d) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan työllisyyskatsaus/heinäkuu 2014 Työttömyysaste: - Koko maa 13,4 % - Pirkanmaa 15,2 % - Lempäälä 12,0 % e) ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, päätös Perusparantamisen käynnistysavustushakemuksen hylkääminen Asunto Oy Hirvenpelto, Karhumäentie 8, Lempäälä f) TEMPO -asianajotoimisto , Nisamo Oy:n konkurssi, kuulutus tiedoksi. g) Sisä-Suomen poliisilaitos, tiedote / Lupapalvelujensupistaminen Poliisin tiukan rahoitustilanteen vuoksi Sisä-Suomen poliisilaitos joutuu vähentämän lupahallintohenkilöstöään ja sen johdosta supistamaan palveluverkkoa. Lupapalvelut keskeytetään kokonaan Parkanossa, Lempäälässä ja Urjalassa. Palveluja tarjotaan jatkossa kiinteästä toimipisteestä 16 kunnassa ja lupa-autosta viidessä kunnassa.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus h) Pirkanmaan liitto, tiedote /Pirkanmaan liitto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän koulutusalueen jäsenkunnat lähtevät selvittämään toisen asteen koulutuksen kehittämistä. Mukana selvityksessä ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Selvitysmiehenä toimii Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho. Projekti toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla i) Ensimetri , Jäsentiedote 1/2014 Asiakasmäärät ja palvelut lisääntyneet Ensimetrissä j) Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, ptk k) Osaamis- ja elinkeinolautakunta, ptk:t ja l) Lempäälän kunta, kiinteistöinsinööri/viranhaltijapäätös Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistökaupoissa ajalla , n:ot /2014 m) Lempäälän kunta, ympäristöjaosto, - ote ptk:sta Ympäristölupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Kallionlouhinta ja murskaus tilalla Niinivuori-Seppälä - ote ptk:sta Maa-aineslupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Niinivuori-Seppälä KUNNANHALLITUS merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHAL 251 Merkittiin, että kokouksen aluksi kuntakonsernin viranhaltijat sekä Realpark Oy kumppaneineen antoivat kunnanhallitukselle selvityksen Marjamäen teollisuusalueen kehittämistoimien valmistelutilanteesta. Merkittiin myös, että kokouksen aluksi Markku Kuusjärvi esitteli kunnanhallitukselle Merunlahteen sijoittuvan Birgitan linna -hankkeen valmistelutilannetta. HALL /TT/tt

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS PL LEMPÄÄLÄ Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksisaanti Kaava-asiassa Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sil loin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puh (vaihde) telekopio virastoposti: aukioloaika ma-pe kello Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 16:00-17:10 PAIKKA Ehtookodon juhlasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 79

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Henkilöstöjaosto 06.06.2016 AIKA 06.06.2016 klo 14:30-16:30 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone, Tampereentie 10, 3.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot