LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ 247 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SEUTUASIOIDEN KATSAUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 18

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 17:00-20:30 puheenjohtaja Kärki Mikko 17:00-20:30 1. varapj. Hakala Heikki 17:00-20:30 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 17:00-20:30 jäsen Jokila Killi 17:00-20:18 jäsen Kanarva Kari 17:00-20:30 jäsen Niemi Veijo 17:00-20:30 jäsen Oikarinen Sanna 17:00-20:30 jäsen Seppä Sirpa 17:00-20:30 jäsen Söderström Päivi 17:00-20:30 jäsen Virtanen Kari 17:00-20:30 jäsen POISSA Viitasaari Olli esittelijä/kunnanjohtaja MUU Kuisma Juha 17:00-20:30 kvalt pj. Aspila Riina 17:00-20:10 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 17:00-20:30 kvalt 2. vpj. Auvinen Kari 17:00-20:30 esittelijä/talousjohtaja Helin Vesa 17:00-20:30 sosiaali- ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 17:00-20:30 tekninen johtaja Lehtinen Nina 17:00-20:30 sivistysjohtaja Löytty Kari 17:00-20:30 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 17:00-20:30 sihteeri/hallintopäällikkö Laakso Toni 17:00-18:26 toimitusjohtaja, Lempäälän Lämpö Oy Korhonen Heska 17:00-17:50 Realpark Oy Kuusjärvi Markku 18:26-18:48 Birgitan linna ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kanarva Sanna Oikarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 240 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, oli estynyt osallistumaan kokoukseen, ja että esittelijänä toimi hänen sijaisensa talousjohtaja Kari Auvinen. HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL 241 KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Sirpa Seppä ja Kari Virtanen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA 1004 KHAL 242 Velho Kiinteistöpalvelut Oy haluaa ostaa yritystontin Marjamäen keskusta-alueelta korttelista Tontin koko on n m 2 käsittäen määräalat tiloista Perä-Korenti RN:o 3:52 ja Mäntylä RN:o 3:47 Moision kylässä. Yhtiö rakentaisi tontille vähintään 280 kem 2 :n toimitilat. Lisäksi yhtiö haluaa osto-option vuoden 2015 loppuun saakka em. tontin vieressä, sen itäpuolella sijaitsevaan tonttiin, jonka pinta-ala on n m 2. Tälle tontille rakennettaisiin vähintään 250 kem 2 :n yritystilat vuoden 2017 loppuun mennessä. Asiaa selostetaan kokouksessa. KUNNANHALLITUS 1. päättää myydä Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin sekä hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. 2. päättää varata Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin. Varaus on voimassa saakka. Tontille tulee rakentaa mennessä toimitiloja vähintään 250 kem2. Tontin hinta on 14 /tonttineliö. Tontin sijainti ilmenee kauppakirjan liitekartalta. Täytäntöönpano: HAL ote hakija, Kari Löytty, Tuomo Pentilä, Mari Suominen. TEKN /TP Keskustelun jälkeen esittelijä, talousjohtaja Kari Auvinen, esitti, että otsikkoasia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. KUNNANHALLITUS päätti yksimielisesti palauttaa otsikkoasian uudelleen valmisteltavaksi. HALL /TT/tt Liitteet YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE, KAUPPAKIRJA/LIITE

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE 1492/ /2014 KAAVRAKJ Pertti ja Kaija Nuora, Jukka ja Tuula Laitinen sekä Ari ja Maria Nuora ovat esittäneet tilojen Metsämäki 9:570, Metsämäki 2:175, Pel to mä ki 17:1, Kettunen 17:2 ja Peräpelto 17:3 asemakaavoittamista. Kun nan hal litus on kokouksessaan päättänyt antaa teknisen toi men tehtäväksi selvittää alueen kaavoitusaikataulua seuraavan ta lous suun ni telman yhteydessä. Mika ja Maria Häkli ovat pyytäneet , että kunta kaavoittaisi heidän omistamansa tilat Pelkkamäki 6:6 ja Pelkkamäki 9:765. Kaa voi tusjaos to on kokouksessaan päättänyt laatia alueelle ase ma kaa van ns. Nuoran alueen kaavoituksen yhteydessä vuonna Reko ja Raili Kulmala ovat jättäneet kunnalle esityksen ase makaa van laatimiseksi tiloille Jokiranta 9:839, Jokiranta 10:180 ja Liut tu nen 5:491. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt an taa teknisen toimen tehtäväksi laajentaa Moisionjoentien kaava-aluetta myös nyt esitetylle yleiskaavan mukaiselle AP-alueelle lä hi ym pä ris töi neen. Tapani ja Liisa Mäkitalo ovat pyytäneet, että vuoden 2009 kaavoi tus oh jel mas sa olevan Moisionjoentien kaava-aluetta laa jen ne taan myös heidän omistamansa tilan Karhumäki 9:956 alueelle. Kun nan hal li tus on kokouksessaan päättänyt antaa taknisen toi men tehtäväksi laajentaa Moisionjoen kaava-aluetta tilalle Karhumäki 9:956 ja sen viereisille yleiskaavan AP-alueille. Alue on otettu Lempäälän kunnan vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue sijaitsee Kuljussa noin 7 km:n päässä Lempäälän kes kustas ta. Kaava-alue rajautuu länsipuolella Moisionjokeen ja itäpuolella Tampe reen tie hen. Pohjois- ja eteläpuolella kaava-alueen raja kulkee pel to ja halkovia ojia pitkin. Pohjoisosaltaan alue rajautuu Kuk ko lan mä en asemakaava-alueeseen. Lisäksi kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Tampe reen tien itäpuolelta Nallenpolun ja Mesikämmenentien välinen kaa voit tama ton alue. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Alue on loivas ti kumpuilevaa mäkimaisemaa, jonka Tampereentien län nen puo lei set osat ovat pääosin peltomaata ja luonnonmetsää. Moisionjoentien var res sa on jonkin verran haja-asutusluonteista rakentamista ja Tam pe reen tien varressa tiiviimpää taajamamaista asutusrakennetta. Tam pe reen tien itäpuolen alueella on kasvihuoneita ja kaksi asuinrakennusta, muil ta osin alue on rakentamatonta joutomaata. Kaava-alueen ko ko nais pin ta-ala on noin 48,7 hehtaaria. Tavoitteena on laatia nykyisille lähinnä maatalous- ja metsämaina ole vil le alueille asemakaava, joka mahdollistaa pientalorakentamisen yleis kaa van antamien lähtökohtien pohjalta. Yleiskaavassa alue on osoitettu pien ta loalu eek si (AP), lähivirkistysalueeksi ja osin maa- ja met sä ta lous alu eek si. Lisäksi alueelle jo rakentunut, osin taajamarakenteen muo dos ta va, rakennuskanta kaavoitetaan. Kaavoituksessa selvitetään ra ken ta mat ta jäävien reuna-alueiden käyttö virkistysalueina.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laa din nalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu kaavoitus- ja ra ken nus jaoston jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUSJAOSTO ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesta kaavoituksen vireil le tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh tä vil le. Täytäntöönpano: Rautavuori jatkotoimenpiteet TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /eh/EH Moisionjoentien asemakaava-alue osoitetaan pientalovaltaiseksi asun toalu eek si, jolla on 31 nykyisen erillispientalon tontin (AO) lisäksi 54 uut ta AO-tonttia ja (noin 2,5 ha) 6 x asuinpientalojen tontteja (AP), joille voi daan rakentaa arviolta 80 rivi-, pari-, tai erillispientaloasuntoa. Alu eel la on myös julkisen lähipalvelurakennuksen tontti päiväkotia varten. Te hok kain rakentaminen keskittyy Tampereentien ja Moisionjoentien liit ty män tuntumaan. Asuntoalueiden välissä sijaitsevia metsäisiä alueita on pyritty varaamaan virkistysalueiksi. Suunnittelualueen reuna-alueet on sosoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Tampereentien varressa si jait se van taajamamaisen pientaloalaueen kulkuyhteydet on osoitettu ase ma kaa vassa ja suorat tonttiliittymät Tampereentielle siirretään tont ti ka tu jen puolelle. Suunnittelualuen luoteiskulmassa olevat kosteikot on luon to sel vi tyk sen perusteella osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on luontoarvoja. Kaavaluonnoskartta ja selostus liitteineen jaetaan kaavoitus- ja ra ken nusjaos ton jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää asettaa ase ma kaa va luonnok sen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville sekä pyytää alustavat lau sun not luonnoksesta. Täytäntöönpano: Lampinen tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh KAAVRAKJ Moisionjoentien asemakaavaluonnos oli nähtävillä Me sikäm me nen tien alueen osalta saadusta palautteesta on yhteenveto kaa vase los tuk sen kohdassa Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomi oon ot ta mi nen.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti hyväksyessään kaavoituskatsauksen , että Moisionjoentien asemakaavaa jatketaan tois tai sek si vain Mesikämmenentien alueen osalta. Mesikämmenentien alueen kaa voitus ta puoltaa se, että kaava-aluetta itään päin laaajentamalla voi daan asemakaavassa osoittaa Marjamäen yritysalueen hulevesille reit ti Moisionjokeen. Moisionjoentien asemakaavaluonnoksen pohjalta on laadittu Me si käm menen tien alueen asemakaavaehdotus, johon on otettu mukaan Me si käm menen tien asuntoalueen itäpuolisia virkistys- ja suojaviheralueita. Vir kis tys- ja suojaviheralueille on merkitty Marjamäen alueen hu le ve si suun ni tel man mukainen ohjeellinen alue hulevesien johtamista ja vii vyt tä mis tä varten. Mesikämmenentien alueelle on osoitettu 13 tonttia, jois ta 11 on uusia. Kulku uusille tonteille ja toiselle rakennetuista tonteista ta pah tuu Mesikämmenentien kautta. Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen, puh Kaavaehdotuskartta ja kaavaselostus liitteineen jaetaan esityslistan mu kana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tar vit tavat lausunnot. Täytäntöönpano: Lampinen khall:lle KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Anita Haapasalmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Perustelut: Intressijäävi (maanomistaja) KHAL 243 Kunnanhallituksen jäsenille on jaettu esityslistan mukana kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: Tekn. tmp TEKN /SL/eh KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1554/ /2014 SOSTE Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so siaa li- ja terveyspalveluista on tullut voimaan Lain 11 :n mu kaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai kut ta mismah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huo leh dit ta va sen toimintaedellytyksistä. Lain mukaan vanhusneuvoston tulee vai kut taa kaikkien kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, val mis te luun ja seurantaan kaikissa asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väes tön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asu mi sen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikään ty neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Lisäksi van hus neu vos ton on annettava lausunto em. lain 5 :ssä tarkoitetusta suun ni tel mas ta ikääntyneen väestön tukemiseksi ja oltava mukana lain 6 :n tar koit ta massa arvioinnissa palvelujen riittävyydestä ja saatavuudesta. Lempäälän kunnassa toimii tällä hetkellä lain tarkoittamien periaatteiden mukaisesti seniorineuvosto, jonka toi min ta sään tö on syytä päivittää lain tehtäviä vastaavaksi. Seniorineuvosto on käsitellyt ehdotusta uudeksi toimintasäännökseen ja pidetyissä kokouksissaan ja lähettänyt oman esityksensä so si aa li- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle ja edelleen kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hy väksy mis tä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanhallitus SOSTE /HK/tt SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. SOSTE /TT/tt KHAL 244 KUNNANHALLITUS hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hyväksymistä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanvaltuusto SOSTE /HK/tt KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE 414 KHAL 245 VVO Vuokratalot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) Lempäälässä omistamansa osoitteessa Tampereentie 414, Lempäälä (Ktö Oy Kurjenmetsä) sijaitsevan vuokratalon vapauttamista aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista. ARA pyytää kunnan lausuntoa asiassa Tampereentie 414 (asuntojen lukumäärä 22) on valmistunut vuonna Alkuperäiset aravarajoitukset ovat päättyneet Jatkorajoitukset ovat voimassa asti. ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina.rajoitukset koskevat; asukkaiden valintaa, vuokrien tai vastikkeiden määritystä sekä vuokra-asuntojen luovutusta. Osalla ARA-vuokra-asuntoja on lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika. Jatkorajoituskohteita on käytettävä edelleen vuokra-asuntoina, mutta niiden asukasvalintakriteereitä on lievennetty ja vuokranmääritys on vapaa. Nämä kohteet voidaan luovuttaa vain ARAn nimeämälle saajalle, mutta niiden luovutushinta on sen sijaan vapaasti sovittavissa. ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapautus voidaan myöntää, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai muusta erityisestä syystä. Vapauttamisen hakeminen on ARAn mukaan suositeltavaa alueilla, joilla esiintyy jatkuvasti vuokra-asuntojen vajaakäyttöä eikä sen arvioida vähenevän tulevaisuudessakaan. Kasvukeskusalueilla ja muilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, asuntomarkkinaperusteinen rajoituksista vapauttaminen ei ole yleensä mahdollista, vaan sille on oltava jokin poikkeuksellinen erityinen syy. Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii turvaamaan asukkaiden aseman ja ottaa huomioon hyvän vuokratavan vuokrien korotuksissa sekä muutoinkin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain velvoitteet. VVO Vuokratalot Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut aravarajoituksista vapauttamiselle Rakennus vaatii lähivuosina täydellisen peruskorjauksen. Kohteen peruskorjaaminen nykyvaatimusten mukaisesti maksaa VVO:n arvion mukaan n ,- /asm2 eli yhteensä noin 1,5 M. VVO ei ole halukas korjaamaan kohdetta korjauksesta aiheutuvien kustannusten suuruudesta ja niiden rahoittamisen vaikeudesta johtuen. Edellä mainitut vaikeudet johtuvat sekä kohteen vakuusarvosta että korjauksen jälkeen perittävissä olevasta vuokrasta, joka ei VVO:n käsityksen mukaan tulisi riittämään lainanhoitokustannuksiin. Tällä hetkellä voimassa olevat jatkorajoitukset estävät kohteen myynnin taholle, joka ei jatka pidemmällä aikavälillä kohteen käyttöä vuokra-asuntoina. Siinäkin tapauksessa, että kohteelle löytyisi ostaja, joka haluaisi pitää kohteen jatkossakin vuokra-asuntoina, vaikuttaisivat

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus rajoitukset merkittävästi kohteen myyntihintaan. VVO tulee mahdollisen vapautuksen jälkeen myymään kohteen yleisten periaatteiden mukaisesti, eli kohde myydään alalla vastuullisesti toimivalle taholle jonka toimesta kohteen asukkaiden vuokrasuhteiden jatkuminen ei vaarannu. VVO Vuokratalot Oy pyytää, että ARA vapauttaisi kohteen Aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista, jotka loukkaavat Aravarajoituslain 16 :n 2.momentin tarkoittamalla tavalla omistajan oikeutta varallisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Vuokra-asuntoa Lempäälässä jonottaa jatkuvasti noin hakijaruokakuntaa. Sääksjärvelle ei ole lähivuosina rakentunut vuokra-asuntoja, joten kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille siellä on tarvetta. VVO ilmoittaa hakemusasiapapereissaan Ktö Oy Kurjenmetsän tämänhetkiseksi käyttöasteeksi 96,27%. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnalle asuntolainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa käyttää kunnanhallitus. Asuntosihteeri on asiaa valmistellessaan keskustellut myös kunnan kaavoituspäällikön kanssa. Kaavoituspäällikkö kiinnitti omissa kommenteissaan huomiota Lempäälän kunnan rooliin seudullisen MAL-aiesopimuksen vuokra-asuntotuotantoa ja vuokra-asuntokantaa koskevien linjausten noudattamisessa. KUNNANHALLITUS päättää lausuntonaan ilmoittaa, että se ei puolla Ktö Oy Kurjenmetsän vapauttamista jatkorajoituksista VVO Vuokratalot Oy:n hakemusasiakirjoissa esittämillä perusteilla. Kunnan näkemyksen mukaan asuntojen tulee jatkossakin olla vuokra-asuntokäytössä. HALL /KA/ka KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ KHAL 246 Tarja Matikainen on tehnyt kuntalaisaloitteen, joka liittyy tekstiilijätteen kierrätyksen aktivoimiseen Lempäälässä kestävän kehityksen mukaisesti. Jokainen suomalainen tuottaa useita kiloja tekstiilijätettä vuosittain. Vuodesta 2016 alkaen tekstiilijätettä ei kuitenkaan enää saa laittaa sekajätteenä kaatopaikoille. Aloitteessa viitataan mm. meneillään olevaan Poistari -hankkeeseen, jolla tekstiilien kierrätystoimintaa aktivoidaan. Hankkeessa ovat mukana Forssan ja Loimaan kaupungit sekä Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Hankkeen yhteydessä on perustettu poistotekstiilipankkeja, jotka vastaanottavat tekstiiliä, lajittelevat ja myyvät sitä eteenpäin, jolloin kaatopaikoille ajautuvan tekstiilin määrää on pystytty vähentämään. Samalla hanketoimintaan on liitetty kuntien työllisyyden hoidon pajatoimintaa sekä yhteistyötä muiden työllisyydenhoitoon liittyvien tahojen kanssa. Toimintaan käytettävissä olevat tilat ja resurssit huomioon ottaen aloitteen eteenpäin vieminen onnistuisi parhaiten, mikäli toimintaa käynnistettäisiin esimerkiksi Lempäälän-Vesilahden työttömien yhdistyksen toteutusvastuulla. Kunta osoittaisi yhdistyksen käyttöön työllisyydenhoidon asiakkaita eli kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluun osallistuvia työttömiä henkilöitä. Lisäksi kunta tukee yhdistyksen toimintaa työllisyydenhoidon talousarviossa esittävin yhteistyömuodoin. Kunta on jo pyytänyt aloitteen johdosta lausunnon Lempäälän-Vesilahden työttömät ry:ltä. Yhdistys toteaa, että heidän hallinnoimassaan kierrätyskeskus Varikon tiloissa tehdään jo tällä hetkellä pienimuotoista tekstiilin kierrätystä. Yhdistys on halukas laajentamaan toimintaansa malliin, jossa tekstiilien kierrätykselle organisoitaisiin vastaanotto, lajittelu ja mahdollinen jatkokäyttö aloitteessa kuvatulla tavalla. Asiaan liittyy myös kunnan omistaman ns. Kalustajan kiinteistön osittainen hyödyntäminen kierrätyspuotina. KUNNANHALLITUS päättää, että asiaa voidaan valmistella selostusosassa todetulla tavalla, ja että asiasta pyydetään lausunto myös kunnan kestävän kehityksen työryhmältä. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että asiaa jatkovalmisteltaessa ollaan yhteydessä myös kuntalaisaloitteen tekijään ja selostusosassa todettuihin hanketoimijoihin. Asian jatkovalmistelutilanne annetaan valtuustolle tiedoksi taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. HALL /KA KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHAL 247 a) Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunta b) Sivistyslautakunta c) Tekninen laujtakunta d) Sosiaali- ja terveyslautakunta e) Ympäristöjaosto f) Viranhaltijapäätökset KUNNANHALLITUS merkitsee lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus ei ota niitä käsiteltäväkseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Killi Jokila ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: osallisuusjäävi kohdassa kunnanjohtajan henkilöstöpäätös 145). HALL /TT/tt

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus SEUTUASIOIDEN KATSAUS KHAL 248 Lempäälän kunnanhallitus käsittelee säännöllisesti seutuasioita esityslista-asiana. Seutuasioista informointi kunnanhallituksen kokouksissa tapahtuu alustusten pohjalta. Käsiteltäviä seutuasioita poimitaan erityisesti: -seutuhallituksen käsittelystä -seudun kunnanjohtajakokousten käsittelystä -seudun viranhaltijatyöryhmien käsittelystä. Edellä todettuihin seutuasioihin voi etukäteen tutustua myös internetissä osoitteessa Lisäksi tapauskohtaisesti informoidaan myös muista seutuyhteistyöhön liittyvistä asioista. KUNNANHALLITUS merkitsee tiedoksi annetun seutuasioiden katsauksen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS KHAL 249 Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta (KuntaL 23.1 ) ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (KUntaL 56 ). Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee pidetyn kokouksen päätökset täytäntöön. Kunnanjohtajalla on oikeus antaa kunnanhallituksen puolesta tarpeelliset määräykset ja ohjeet, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanossa. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 250 a) Kuntaliitto,yleiskirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) jul kais tu. Merkillepantavia muutoksia: Hinnanmuutoskohdan mukaan palveluntuottaja voi irtisanoa sopi muk sen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Vahingonkorvauksen määrää on rajoitettu JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan pal ve lun tuot ta ja on velvollinen korvaamaan tilaajan ja pal ve luntuot ta jan välisen hankintasopimuksen vastaisella menettelyllä pal ve lun käyttäjälle aiheuttamansa vahingon. Muina muutoksina, että viivästyksestä ja virheestä aiheutuvia seu raa muk sia on pyritty selkeyttämään kokoamalla ne omiksi kap pa leik si ja eräiden käsitteiden kuten alihankinnan mää ri telmää on täsmennetty. Ehtoihin on myös lisätty työsopimuslain 11 a luvun 13 :n edellyttämä sopimusehto, joka koskee laittomasta maas sa olevien työntekijöitä. Myös Sopimuksen päättäminen eri tyis ti lan teis sa ja Tilaajavastuu kappaleet ovat uusia. Soveltamisohjeessa on kiinnitetty huomiota mm. arkistointi- ja re kisteripitoa koskeviin vastuisiin b) Ympäristöministeriö, , UM2/601/2014 Määrällinen kytkös vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon väliltä on poistettu. Hallitusohjelmakirjauksen johdosta valtioneuvosto on poistanut korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelmasta kytköstä koskevan maininnan, jonka mukaan korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin kunnassa toteutetaan valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Näin ollen lainotuksen kokonaisvaltuutta voidaan käyttää joustavammin ARA -tuotantoon lainoittamiseen kysynnän mukaan. c) TE-palvelut/Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote d) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan työllisyyskatsaus/heinäkuu 2014 Työttömyysaste: - Koko maa 13,4 % - Pirkanmaa 15,2 % - Lempäälä 12,0 % e) ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, päätös Perusparantamisen käynnistysavustushakemuksen hylkääminen Asunto Oy Hirvenpelto, Karhumäentie 8, Lempäälä f) TEMPO -asianajotoimisto , Nisamo Oy:n konkurssi, kuulutus tiedoksi. g) Sisä-Suomen poliisilaitos, tiedote / Lupapalvelujensupistaminen Poliisin tiukan rahoitustilanteen vuoksi Sisä-Suomen poliisilaitos joutuu vähentämän lupahallintohenkilöstöään ja sen johdosta supistamaan palveluverkkoa. Lupapalvelut keskeytetään kokonaan Parkanossa, Lempäälässä ja Urjalassa. Palveluja tarjotaan jatkossa kiinteästä toimipisteestä 16 kunnassa ja lupa-autosta viidessä kunnassa.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus h) Pirkanmaan liitto, tiedote /Pirkanmaan liitto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän koulutusalueen jäsenkunnat lähtevät selvittämään toisen asteen koulutuksen kehittämistä. Mukana selvityksessä ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Selvitysmiehenä toimii Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho. Projekti toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla i) Ensimetri , Jäsentiedote 1/2014 Asiakasmäärät ja palvelut lisääntyneet Ensimetrissä j) Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, ptk k) Osaamis- ja elinkeinolautakunta, ptk:t ja l) Lempäälän kunta, kiinteistöinsinööri/viranhaltijapäätös Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistökaupoissa ajalla , n:ot /2014 m) Lempäälän kunta, ympäristöjaosto, - ote ptk:sta Ympäristölupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Kallionlouhinta ja murskaus tilalla Niinivuori-Seppälä - ote ptk:sta Maa-aineslupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Niinivuori-Seppälä KUNNANHALLITUS merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHAL 251 Merkittiin, että kokouksen aluksi kuntakonsernin viranhaltijat sekä Realpark Oy kumppaneineen antoivat kunnanhallitukselle selvityksen Marjamäen teollisuusalueen kehittämistoimien valmistelutilanteesta. Merkittiin myös, että kokouksen aluksi Markku Kuusjärvi esitteli kunnanhallitukselle Merunlahteen sijoittuvan Birgitan linna -hankkeen valmistelutilannetta. HALL /TT/tt

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS PL LEMPÄÄLÄ Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksisaanti Kaava-asiassa Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sil loin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puh (vaihde) telekopio virastoposti: aukioloaika ma-pe kello Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta 14.04.2015 AIKA 14.04.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot