LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ 247 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SEUTUASIOIDEN KATSAUS KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT 18

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Petäkoski-Hult Tuula 17:00-20:30 puheenjohtaja Kärki Mikko 17:00-20:30 1. varapj. Hakala Heikki 17:00-20:30 2. varapj. Hämäläinen-Ylikahri Maikki 17:00-20:30 jäsen Jokila Killi 17:00-20:18 jäsen Kanarva Kari 17:00-20:30 jäsen Niemi Veijo 17:00-20:30 jäsen Oikarinen Sanna 17:00-20:30 jäsen Seppä Sirpa 17:00-20:30 jäsen Söderström Päivi 17:00-20:30 jäsen Virtanen Kari 17:00-20:30 jäsen POISSA Viitasaari Olli esittelijä/kunnanjohtaja MUU Kuisma Juha 17:00-20:30 kvalt pj. Aspila Riina 17:00-20:10 kvalt 1. vpj. Teeri Liisa 17:00-20:30 kvalt 2. vpj. Auvinen Kari 17:00-20:30 esittelijä/talousjohtaja Helin Vesa 17:00-20:30 sosiaali- ja terveysjohtaja Hupanen Jaakko 17:00-20:30 tekninen johtaja Lehtinen Nina 17:00-20:30 sivistysjohtaja Löytty Kari 17:00-20:30 toimitusjohtaja L:n Kehitys Oy Tolvanen Topi 17:00-20:30 sihteeri/hallintopäällikkö Laakso Toni 17:00-18:26 toimitusjohtaja, Lempäälän Lämpö Oy Korhonen Heska 17:00-17:50 Realpark Oy Kuusjärvi Markku 18:26-18:48 Birgitan linna ALLEKIRJOITUKSET Tuula Petäkoski-Hult Puheenjohtaja Topi Tolvanen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kari Kanarva Sanna Oikarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Topi Tolvanen, hallintopäällikkö

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHAL 240 Kunnanhallituksen kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on kunnanhallituksen päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet kunnanhallituksen jäsenistä. PUHEENJOHTAJA totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, oli estynyt osallistumaan kokoukseen, ja että esittelijänä toimi hänen sijaisensa talousjohtaja Kari Auvinen. HALL /TT/tt

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KHAL 241 KUNNANHALLITUS valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Sirpa Seppä ja Kari Virtanen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Kanarvan ja Sanna Oikarisen. HALL /TT/tt

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE MARJAMÄEN ASEMAKAAVAN KORTTELISTA 1004 KHAL 242 Velho Kiinteistöpalvelut Oy haluaa ostaa yritystontin Marjamäen keskusta-alueelta korttelista Tontin koko on n m 2 käsittäen määräalat tiloista Perä-Korenti RN:o 3:52 ja Mäntylä RN:o 3:47 Moision kylässä. Yhtiö rakentaisi tontille vähintään 280 kem 2 :n toimitilat. Lisäksi yhtiö haluaa osto-option vuoden 2015 loppuun saakka em. tontin vieressä, sen itäpuolella sijaitsevaan tonttiin, jonka pinta-ala on n m 2. Tälle tontille rakennettaisiin vähintään 250 kem 2 :n yritystilat vuoden 2017 loppuun mennessä. Asiaa selostetaan kokouksessa. KUNNANHALLITUS 1. päättää myydä Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin sekä hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan. 2. päättää varata Velho Kiinteistöpalvelut Oy:lle Marjamäen asemakaavan korttelista 1004 n m2:n suuruisen yritystontin. Varaus on voimassa saakka. Tontille tulee rakentaa mennessä toimitiloja vähintään 250 kem2. Tontin hinta on 14 /tonttineliö. Tontin sijainti ilmenee kauppakirjan liitekartalta. Täytäntöönpano: HAL ote hakija, Kari Löytty, Tuomo Pentilä, Mari Suominen. TEKN /TP Keskustelun jälkeen esittelijä, talousjohtaja Kari Auvinen, esitti, että otsikkoasia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. KUNNANHALLITUS päätti yksimielisesti palauttaa otsikkoasian uudelleen valmisteltavaksi. HALL /TT/tt Liitteet YRITYSTONTIN MYYMINEN SEKÄ TONTIN VARAUS VELHO KIINTEISTÖPALVELUT OY:LLE, KAUPPAKIRJA/LIITE

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus KULJUN ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN, MESIKÄMMENENTIE 1492/ /2014 KAAVRAKJ Pertti ja Kaija Nuora, Jukka ja Tuula Laitinen sekä Ari ja Maria Nuora ovat esittäneet tilojen Metsämäki 9:570, Metsämäki 2:175, Pel to mä ki 17:1, Kettunen 17:2 ja Peräpelto 17:3 asemakaavoittamista. Kun nan hal litus on kokouksessaan päättänyt antaa teknisen toi men tehtäväksi selvittää alueen kaavoitusaikataulua seuraavan ta lous suun ni telman yhteydessä. Mika ja Maria Häkli ovat pyytäneet , että kunta kaavoittaisi heidän omistamansa tilat Pelkkamäki 6:6 ja Pelkkamäki 9:765. Kaa voi tusjaos to on kokouksessaan päättänyt laatia alueelle ase ma kaa van ns. Nuoran alueen kaavoituksen yhteydessä vuonna Reko ja Raili Kulmala ovat jättäneet kunnalle esityksen ase makaa van laatimiseksi tiloille Jokiranta 9:839, Jokiranta 10:180 ja Liut tu nen 5:491. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt an taa teknisen toimen tehtäväksi laajentaa Moisionjoentien kaava-aluetta myös nyt esitetylle yleiskaavan mukaiselle AP-alueelle lä hi ym pä ris töi neen. Tapani ja Liisa Mäkitalo ovat pyytäneet, että vuoden 2009 kaavoi tus oh jel mas sa olevan Moisionjoentien kaava-aluetta laa jen ne taan myös heidän omistamansa tilan Karhumäki 9:956 alueelle. Kun nan hal li tus on kokouksessaan päättänyt antaa taknisen toi men tehtäväksi laajentaa Moisionjoen kaava-aluetta tilalle Karhumäki 9:956 ja sen viereisille yleiskaavan AP-alueille. Alue on otettu Lempäälän kunnan vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue sijaitsee Kuljussa noin 7 km:n päässä Lempäälän kes kustas ta. Kaava-alue rajautuu länsipuolella Moisionjokeen ja itäpuolella Tampe reen tie hen. Pohjois- ja eteläpuolella kaava-alueen raja kulkee pel to ja halkovia ojia pitkin. Pohjoisosaltaan alue rajautuu Kuk ko lan mä en asemakaava-alueeseen. Lisäksi kaavoitettavaan alueeseen kuuluu Tampe reen tien itäpuolelta Nallenpolun ja Mesikämmenentien välinen kaa voit tama ton alue. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Alue on loivas ti kumpuilevaa mäkimaisemaa, jonka Tampereentien län nen puo lei set osat ovat pääosin peltomaata ja luonnonmetsää. Moisionjoentien var res sa on jonkin verran haja-asutusluonteista rakentamista ja Tam pe reen tien varressa tiiviimpää taajamamaista asutusrakennetta. Tam pe reen tien itäpuolen alueella on kasvihuoneita ja kaksi asuinrakennusta, muil ta osin alue on rakentamatonta joutomaata. Kaava-alueen ko ko nais pin ta-ala on noin 48,7 hehtaaria. Tavoitteena on laatia nykyisille lähinnä maatalous- ja metsämaina ole vil le alueille asemakaava, joka mahdollistaa pientalorakentamisen yleis kaa van antamien lähtökohtien pohjalta. Yleiskaavassa alue on osoitettu pien ta loalu eek si (AP), lähivirkistysalueeksi ja osin maa- ja met sä ta lous alu eek si. Lisäksi alueelle jo rakentunut, osin taajamarakenteen muo dos ta va, rakennuskanta kaavoitetaan. Kaavoituksessa selvitetään ra ken ta mat ta jäävien reuna-alueiden käyttö virkistysalueina.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kaavoitus on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laa din nalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jaettu kaavoitus- ja ra ken nus jaoston jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUSJAOSTO ilmoittaa MRL 63 :n mukaisesta kaavoituksen vireil le tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman näh tä vil le. Täytäntöönpano: Rautavuori jatkotoimenpiteet TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. KAAVRAKJ TEKN /eh/EH Moisionjoentien asemakaava-alue osoitetaan pientalovaltaiseksi asun toalu eek si, jolla on 31 nykyisen erillispientalon tontin (AO) lisäksi 54 uut ta AO-tonttia ja (noin 2,5 ha) 6 x asuinpientalojen tontteja (AP), joille voi daan rakentaa arviolta 80 rivi-, pari-, tai erillispientaloasuntoa. Alu eel la on myös julkisen lähipalvelurakennuksen tontti päiväkotia varten. Te hok kain rakentaminen keskittyy Tampereentien ja Moisionjoentien liit ty män tuntumaan. Asuntoalueiden välissä sijaitsevia metsäisiä alueita on pyritty varaamaan virkistysalueiksi. Suunnittelualueen reuna-alueet on sosoitettu maa- ja metsätalousalueiksi. Tampereentien varressa si jait se van taajamamaisen pientaloalaueen kulkuyhteydet on osoitettu ase ma kaa vassa ja suorat tonttiliittymät Tampereentielle siirretään tont ti ka tu jen puolelle. Suunnittelualuen luoteiskulmassa olevat kosteikot on luon to sel vi tyk sen perusteella osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jol la on luontoarvoja. Kaavaluonnoskartta ja selostus liitteineen jaetaan kaavoitus- ja ra ken nusjaos ton jäsenille esityslistan mukana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO päättää asettaa ase ma kaa va luonnok sen MRL 62 :n mukaisesti nähtäville sekä pyytää alustavat lau sun not luonnoksesta. Täytäntöönpano: Lampinen tmp TEKN KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh KAAVRAKJ Moisionjoentien asemakaavaluonnos oli nähtävillä Me sikäm me nen tien alueen osalta saadusta palautteesta on yhteenveto kaa vase los tuk sen kohdassa Kaavaluonnoksesta saatu palaute ja sen huomi oon ot ta mi nen.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kaavoitus- ja rakennusjaosto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto päätti hyväksyessään kaavoituskatsauksen , että Moisionjoentien asemakaavaa jatketaan tois tai sek si vain Mesikämmenentien alueen osalta. Mesikämmenentien alueen kaa voitus ta puoltaa se, että kaava-aluetta itään päin laaajentamalla voi daan asemakaavassa osoittaa Marjamäen yritysalueen hulevesille reit ti Moisionjokeen. Moisionjoentien asemakaavaluonnoksen pohjalta on laadittu Me si käm menen tien alueen asemakaavaehdotus, johon on otettu mukaan Me si käm menen tien asuntoalueen itäpuolisia virkistys- ja suojaviheralueita. Vir kis tys- ja suojaviheralueille on merkitty Marjamäen alueen hu le ve si suun ni tel man mukainen ohjeellinen alue hulevesien johtamista ja vii vyt tä mis tä varten. Mesikämmenentien alueelle on osoitettu 13 tonttia, jois ta 11 on uusia. Kulku uusille tonteille ja toiselle rakennetuista tonteista ta pah tuu Mesikämmenentien kautta. Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Soili Lampinen, puh Kaavaehdotuskartta ja kaavaselostus liitteineen jaetaan esityslistan mu kana. KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tar vit tavat lausunnot. Täytäntöönpano: Lampinen khall:lle KAAVOITUS- JA RAKENNUSJAOSTO hyväksyi ehdotuksen yk si mie li ses ti keskustelun jälkeen. TEKN /EH/eh Merkittiin, että Anita Haapasalmi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Perustelut: Intressijäävi (maanomistaja) KHAL 243 Kunnanhallituksen jäsenille on jaettu esityslistan mukana kaavakartta ja kaavaselostus liitteineen. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston esityksen. Täytäntöönpano: Tekn. tmp TEKN /SL/eh KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1554/ /2014 SOSTE Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden so siaa li- ja terveyspalveluista on tullut voimaan Lain 11 :n mu kaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vai kut ta mismah dol li suuk sien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huo leh dit ta va sen toimintaedellytyksistä. Lain mukaan vanhusneuvoston tulee vai kut taa kaikkien kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, val mis te luun ja seurantaan kaikissa asioissa, joilla on merkitystä ikääntyvän väes tön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asu mi sen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikään ty neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Lisäksi van hus neu vos ton on annettava lausunto em. lain 5 :ssä tarkoitetusta suun ni tel mas ta ikääntyneen väestön tukemiseksi ja oltava mukana lain 6 :n tar koit ta massa arvioinnissa palvelujen riittävyydestä ja saatavuudesta. Lempäälän kunnassa toimii tällä hetkellä lain tarkoittamien periaatteiden mukaisesti seniorineuvosto, jonka toi min ta sään tö on syytä päivittää lain tehtäviä vastaavaksi. Seniorineuvosto on käsitellyt ehdotusta uudeksi toimintasäännökseen ja pidetyissä kokouksissaan ja lähettänyt oman esityksensä so si aa li- ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle ja edelleen kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hy väksy mis tä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanhallitus SOSTE /HK/tt SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. SOSTE /TT/tt KHAL 244 KUNNANHALLITUS hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja päättää esittää kunnanvaltuustolle seniorineuvoston toimintasäännön hyväksymistä liitteen mukaisesti lukien. Täytäntöönpano: kunnanvaltuusto SOSTE /HK/tt KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt Liitteet SENIORINEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ VVO VUOKRATALOT OY:N HAKEMUKSESTA ARAVARAJOITUSLAIN MUKAISISTA RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI/ TAMPEREENTIE 414 KHAL 245 VVO Vuokratalot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) Lempäälässä omistamansa osoitteessa Tampereentie 414, Lempäälä (Ktö Oy Kurjenmetsä) sijaitsevan vuokratalon vapauttamista aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista. ARA pyytää kunnan lausuntoa asiassa Tampereentie 414 (asuntojen lukumäärä 22) on valmistunut vuonna Alkuperäiset aravarajoitukset ovat päättyneet Jatkorajoitukset ovat voimassa asti. ARA-vuokra-asuntoja eli aravavuokrataloja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset. Rajoitusten tarkoituksena on pitää asunnot riittävän pitkään vuokrakäytössä ja niiden asumiskustannukset kohtuullisina.rajoitukset koskevat; asukkaiden valintaa, vuokrien tai vastikkeiden määritystä sekä vuokra-asuntojen luovutusta. Osalla ARA-vuokra-asuntoja on lisäksi 10 vuoden pituinen jatkorajoitusaika. Jatkorajoituskohteita on käytettävä edelleen vuokra-asuntoina, mutta niiden asukasvalintakriteereitä on lievennetty ja vuokranmääritys on vapaa. Nämä kohteet voidaan luovuttaa vain ARAn nimeämälle saajalle, mutta niiden luovutushinta on sen sijaan vapaasti sovittavissa. ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapautus voidaan myöntää, jos se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä sekä tästä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä tai muusta erityisestä syystä. Vapauttamisen hakeminen on ARAn mukaan suositeltavaa alueilla, joilla esiintyy jatkuvasti vuokra-asuntojen vajaakäyttöä eikä sen arvioida vähenevän tulevaisuudessakaan. Kasvukeskusalueilla ja muilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, asuntomarkkinaperusteinen rajoituksista vapauttaminen ei ole yleensä mahdollista, vaan sille on oltava jokin poikkeuksellinen erityinen syy. Vapauttamispäätöstä harkittaessa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hakija pyrkii turvaamaan asukkaiden aseman ja ottaa huomioon hyvän vuokratavan vuokrien korotuksissa sekä muutoinkin asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain velvoitteet. VVO Vuokratalot Oy:n hakemuksessaan esittämät perustelut aravarajoituksista vapauttamiselle Rakennus vaatii lähivuosina täydellisen peruskorjauksen. Kohteen peruskorjaaminen nykyvaatimusten mukaisesti maksaa VVO:n arvion mukaan n ,- /asm2 eli yhteensä noin 1,5 M. VVO ei ole halukas korjaamaan kohdetta korjauksesta aiheutuvien kustannusten suuruudesta ja niiden rahoittamisen vaikeudesta johtuen. Edellä mainitut vaikeudet johtuvat sekä kohteen vakuusarvosta että korjauksen jälkeen perittävissä olevasta vuokrasta, joka ei VVO:n käsityksen mukaan tulisi riittämään lainanhoitokustannuksiin. Tällä hetkellä voimassa olevat jatkorajoitukset estävät kohteen myynnin taholle, joka ei jatka pidemmällä aikavälillä kohteen käyttöä vuokra-asuntoina. Siinäkin tapauksessa, että kohteelle löytyisi ostaja, joka haluaisi pitää kohteen jatkossakin vuokra-asuntoina, vaikuttaisivat

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus rajoitukset merkittävästi kohteen myyntihintaan. VVO tulee mahdollisen vapautuksen jälkeen myymään kohteen yleisten periaatteiden mukaisesti, eli kohde myydään alalla vastuullisesti toimivalle taholle jonka toimesta kohteen asukkaiden vuokrasuhteiden jatkuminen ei vaarannu. VVO Vuokratalot Oy pyytää, että ARA vapauttaisi kohteen Aravarajoituslain mukaisista jatkorajoituksista, jotka loukkaavat Aravarajoituslain 16 :n 2.momentin tarkoittamalla tavalla omistajan oikeutta varallisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön. Vuokra-asuntoa Lempäälässä jonottaa jatkuvasti noin hakijaruokakuntaa. Sääksjärvelle ei ole lähivuosina rakentunut vuokra-asuntoja, joten kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille siellä on tarvetta. VVO ilmoittaa hakemusasiapapereissaan Ktö Oy Kurjenmetsän tämänhetkiseksi käyttöasteeksi 96,27%. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnalle asuntolainsäädännössä säädettyä ratkaisuvaltaa käyttää kunnanhallitus. Asuntosihteeri on asiaa valmistellessaan keskustellut myös kunnan kaavoituspäällikön kanssa. Kaavoituspäällikkö kiinnitti omissa kommenteissaan huomiota Lempäälän kunnan rooliin seudullisen MAL-aiesopimuksen vuokra-asuntotuotantoa ja vuokra-asuntokantaa koskevien linjausten noudattamisessa. KUNNANHALLITUS päättää lausuntonaan ilmoittaa, että se ei puolla Ktö Oy Kurjenmetsän vapauttamista jatkorajoituksista VVO Vuokratalot Oy:n hakemusasiakirjoissa esittämillä perusteilla. Kunnan näkemyksen mukaan asuntojen tulee jatkossakin olla vuokra-asuntokäytössä. HALL /KA/ka KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ALOITE TEKSTIILIKIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI LEMPÄÄLÄSSÄ KHAL 246 Tarja Matikainen on tehnyt kuntalaisaloitteen, joka liittyy tekstiilijätteen kierrätyksen aktivoimiseen Lempäälässä kestävän kehityksen mukaisesti. Jokainen suomalainen tuottaa useita kiloja tekstiilijätettä vuosittain. Vuodesta 2016 alkaen tekstiilijätettä ei kuitenkaan enää saa laittaa sekajätteenä kaatopaikoille. Aloitteessa viitataan mm. meneillään olevaan Poistari -hankkeeseen, jolla tekstiilien kierrätystoimintaa aktivoidaan. Hankkeessa ovat mukana Forssan ja Loimaan kaupungit sekä Lahden ja Hämeen ammattikorkeakoulut. Hankkeen yhteydessä on perustettu poistotekstiilipankkeja, jotka vastaanottavat tekstiiliä, lajittelevat ja myyvät sitä eteenpäin, jolloin kaatopaikoille ajautuvan tekstiilin määrää on pystytty vähentämään. Samalla hanketoimintaan on liitetty kuntien työllisyyden hoidon pajatoimintaa sekä yhteistyötä muiden työllisyydenhoitoon liittyvien tahojen kanssa. Toimintaan käytettävissä olevat tilat ja resurssit huomioon ottaen aloitteen eteenpäin vieminen onnistuisi parhaiten, mikäli toimintaa käynnistettäisiin esimerkiksi Lempäälän-Vesilahden työttömien yhdistyksen toteutusvastuulla. Kunta osoittaisi yhdistyksen käyttöön työllisyydenhoidon asiakkaita eli kuntouttavan työtoimintaan ja työkokeiluun osallistuvia työttömiä henkilöitä. Lisäksi kunta tukee yhdistyksen toimintaa työllisyydenhoidon talousarviossa esittävin yhteistyömuodoin. Kunta on jo pyytänyt aloitteen johdosta lausunnon Lempäälän-Vesilahden työttömät ry:ltä. Yhdistys toteaa, että heidän hallinnoimassaan kierrätyskeskus Varikon tiloissa tehdään jo tällä hetkellä pienimuotoista tekstiilin kierrätystä. Yhdistys on halukas laajentamaan toimintaansa malliin, jossa tekstiilien kierrätykselle organisoitaisiin vastaanotto, lajittelu ja mahdollinen jatkokäyttö aloitteessa kuvatulla tavalla. Asiaan liittyy myös kunnan omistaman ns. Kalustajan kiinteistön osittainen hyödyntäminen kierrätyspuotina. KUNNANHALLITUS päättää, että asiaa voidaan valmistella selostusosassa todetulla tavalla, ja että asiasta pyydetään lausunto myös kunnan kestävän kehityksen työryhmältä. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että asiaa jatkovalmisteltaessa ollaan yhteydessä myös kuntalaisaloitteen tekijään ja selostusosassa todettuihin hanketoimijoihin. Asian jatkovalmistelutilanne annetaan valtuustolle tiedoksi taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. HALL /KA KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KHAL 247 a) Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunta b) Sivistyslautakunta c) Tekninen laujtakunta d) Sosiaali- ja terveyslautakunta e) Ympäristöjaosto f) Viranhaltijapäätökset KUNNANHALLITUS merkitsee lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus ei ota niitä käsiteltäväkseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Killi Jokila ei osallistunut otsikkoasian käsittelyyn (syy: osallisuusjäävi kohdassa kunnanjohtajan henkilöstöpäätös 145). HALL /TT/tt

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus SEUTUASIOIDEN KATSAUS KHAL 248 Lempäälän kunnanhallitus käsittelee säännöllisesti seutuasioita esityslista-asiana. Seutuasioista informointi kunnanhallituksen kokouksissa tapahtuu alustusten pohjalta. Käsiteltäviä seutuasioita poimitaan erityisesti: -seutuhallituksen käsittelystä -seudun kunnanjohtajakokousten käsittelystä -seudun viranhaltijatyöryhmien käsittelystä. Edellä todettuihin seutuasioihin voi etukäteen tutustua myös internetissä osoitteessa Lisäksi tapauskohtaisesti informoidaan myös muista seutuyhteistyöhön liittyvistä asioista. KUNNANHALLITUS merkitsee tiedoksi annetun seutuasioiden katsauksen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PIDETYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA LAILLISUUS KHAL 249 Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta (KuntaL 23.1 ) ja huolehtii valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta (KUntaL 56 ). Koska kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eikä valtuusto ole päätöksiä tehdessään mennyt toimivaltaansa ulommaksi, kunnanhallitus panee pidetyn kokouksen päätökset täytäntöön. Kunnanjohtajalla on oikeus antaa kunnanhallituksen puolesta tarpeelliset määräykset ja ohjeet, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanossa. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHAL 250 a) Kuntaliitto,yleiskirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) jul kais tu. Merkillepantavia muutoksia: Hinnanmuutoskohdan mukaan palveluntuottaja voi irtisanoa sopi muk sen 6 kuukauden irtisanomisajalla. Vahingonkorvauksen määrää on rajoitettu JYSE 2014 PALVELUT ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan pal ve lun tuot ta ja on velvollinen korvaamaan tilaajan ja pal ve luntuot ta jan välisen hankintasopimuksen vastaisella menettelyllä pal ve lun käyttäjälle aiheuttamansa vahingon. Muina muutoksina, että viivästyksestä ja virheestä aiheutuvia seu raa muk sia on pyritty selkeyttämään kokoamalla ne omiksi kap pa leik si ja eräiden käsitteiden kuten alihankinnan mää ri telmää on täsmennetty. Ehtoihin on myös lisätty työsopimuslain 11 a luvun 13 :n edellyttämä sopimusehto, joka koskee laittomasta maas sa olevien työntekijöitä. Myös Sopimuksen päättäminen eri tyis ti lan teis sa ja Tilaajavastuu kappaleet ovat uusia. Soveltamisohjeessa on kiinnitetty huomiota mm. arkistointi- ja re kisteripitoa koskeviin vastuisiin b) Ympäristöministeriö, , UM2/601/2014 Määrällinen kytkös vuokra-asuntotuotannon ja asumisoikeusasuntotuotannon väliltä on poistettu. Hallitusohjelmakirjauksen johdosta valtioneuvosto on poistanut korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelmasta kytköstä koskevan maininnan, jonka mukaan korkotukilainoitusta osoitetaan asumisoikeusasuntoja varten enintään saman verran kuin kunnassa toteutetaan valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Näin ollen lainotuksen kokonaisvaltuutta voidaan käyttää joustavammin ARA -tuotantoon lainoittamiseen kysynnän mukaan. c) TE-palvelut/Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote d) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan työllisyyskatsaus/heinäkuu 2014 Työttömyysaste: - Koko maa 13,4 % - Pirkanmaa 15,2 % - Lempäälä 12,0 % e) ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, päätös Perusparantamisen käynnistysavustushakemuksen hylkääminen Asunto Oy Hirvenpelto, Karhumäentie 8, Lempäälä f) TEMPO -asianajotoimisto , Nisamo Oy:n konkurssi, kuulutus tiedoksi. g) Sisä-Suomen poliisilaitos, tiedote / Lupapalvelujensupistaminen Poliisin tiukan rahoitustilanteen vuoksi Sisä-Suomen poliisilaitos joutuu vähentämän lupahallintohenkilöstöään ja sen johdosta supistamaan palveluverkkoa. Lupapalvelut keskeytetään kokonaan Parkanossa, Lempäälässä ja Urjalassa. Palveluja tarjotaan jatkossa kiinteästä toimipisteestä 16 kunnassa ja lupa-autosta viidessä kunnassa.

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus h) Pirkanmaan liitto, tiedote /Pirkanmaan liitto ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän koulutusalueen jäsenkunnat lähtevät selvittämään toisen asteen koulutuksen kehittämistä. Mukana selvityksessä ovat Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Keuruu, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, Ruovesi ja Sastamala. Selvitysmiehenä toimii Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho. Projekti toteutetaan maakunnan kehittämisrahalla i) Ensimetri , Jäsentiedote 1/2014 Asiakasmäärät ja palvelut lisääntyneet Ensimetrissä j) Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, ptk k) Osaamis- ja elinkeinolautakunta, ptk:t ja l) Lempäälän kunta, kiinteistöinsinööri/viranhaltijapäätös Etuosto-oikeuden käyttö kiinteistökaupoissa ajalla , n:ot /2014 m) Lempäälän kunta, ympäristöjaosto, - ote ptk:sta Ympäristölupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Kallionlouhinta ja murskaus tilalla Niinivuori-Seppälä - ote ptk:sta Maa-aineslupahakemus/Hämeen Kuljetus Oy, Niinivuori-Seppälä KUNNANHALLITUS merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. HALL KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus MUUT ASIAT KHAL 251 Merkittiin, että kokouksen aluksi kuntakonsernin viranhaltijat sekä Realpark Oy kumppaneineen antoivat kunnanhallitukselle selvityksen Marjamäen teollisuusalueen kehittämistoimien valmistelutilanteesta. Merkittiin myös, että kokouksen aluksi Markku Kuusjärvi esitteli kunnanhallitukselle Merunlahteen sijoittuvan Birgitan linna -hankkeen valmistelutilannetta. HALL /TT/tt

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS PL LEMPÄÄLÄ Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Tiedoksisaanti Kaava-asiassa Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon sil loin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puh (vaihde) telekopio virastoposti: aukioloaika ma-pe kello Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Katso tiedoksisaanti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomio-istuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Henkilöstöjaosto 06.06.2016 AIKA 06.06.2016 klo 14:30-16:30 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone, Tampereentie 10, 3.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot