Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Kuusela Miia jäsen Rossi Risto jäsen Koljonen Susanne varajäsen Paananen Mervi valtuuston pj. Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaup.siht., pöytäkirjanpitäjä Arkimaa Mirja toimitusjohtaja/ Witas Oy poistui klo Tenhunen Juho kiint.rak.mestari klo Poissa Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Susanne Koljonen Ilkka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Viitasaaren Rakennemuutos projektin loppuraportti Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa Wiitaunionin työhyvinvointiohjelman toteuttaminen Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Viitasaaren Lumikot ry:n esitys maa-alueesta motocross-radan rakentamiseksi 169 Puukauppatarjousten hyväksyminen Mattilan tilan harvennusleimikosta ja Kölkynvuoren tilan uudistushakkuuleimikosta Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin kuntarakenneselvitys Merkkipäivät heinä - syyskuu Valtuustoaloite näkyvästä ja tehokkaasta markkinoinnista Wiita-Sanomien syksyn Pro Viitasaari -lehden sisältöön osallistuminen Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 38

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Ijäksen ja Jus si Kanasen. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanne Koljonen ja Ilkka Kemppainen. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Viitasaaren Rakennemuutos projektin loppuraportti 114/212/2014, 125/001/2014 Kaupunginhallitus Ikkuna- ja ovivalmistaja Fenestra Oy ja sen emoyhtiö Fenestra Group Oy jättivät Vantaan käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen. Syynä ovat pitkään jatkunut toiminnan tappiollisuus ja rahoituksen puute vuodelle Konkurssimenettelyt alkoivat Fenestra on tehnyt viime vuosien aikana useita järjestelyjä toimintansa tehostamiseksi ja turvaamiseksi. Rakennusmarkkinoiden heikentyneestä kehityksestä johtunut liikevaihdon lasku ja Kuopion tehtaan ylösajovaiheessa syntyneet kertaluonteiset kustan nukset olivat pääsyinä sii hen, että vuoden 2013 tulos jäi edelleen tappiolli seksi. Rakennusmarkkinoi den kehityksen vuonna 2014 odotetaan pysyvän heikkona. Tehdyt yritysjärjestelyt ja toimet tuloksen sekä kassavirran parantamiseksi eivät riittäneet vakautta maan yhtiön taloudellista asemaa ja mahdollista maan tarvittavaa rahoitusta. Fenestralla on ovitehdas Viitasaarella ja ikkunatehtaat Kuopiossa ja Tallinnas sa. Fenestralla on Suo messa 335 ja Virossa 77 työn te ki jää ja toimihenkilöä. Viitasaaren ovitehtaan kaikki 160 työntekijää, joista viitasaarelaisia n , on ir ti sa not tu 2 vii kon irtisanomisajalla. Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginjohtaja antaa kokouksessa hallitukselle tilannekatsauksen. Päätös Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. Merkitään, että tämä pykälä käsi teltiin kokouksessa pykälän 38 jäl keen. Merkitään, että Witas Oy:n toimi tusjohtaja Tuija Muhonen ja kehit tämisjohtaja Heikki Vihava olivat hallituksen kuultavina tämän asian osalta klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitusta informoidaan kokouksessa edellisen kokouksen jälkeen suoritetuista toimenpiteistä ja mahdollisesta Viitasaaren tehtaan toimin nan jatkamisesta. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tuoreimman tilannekatsauksen tiedoksi Kaupunginjohtaja esitteli hallitukselle tilannekatsauksen toimenpiteineen kokouksessa tiedoksi ja totesi, että kaupunginjohtaja ja Witas Oy:n toimitusjohtaja ovat neuvotelleet ELY-keskuksen ja maakuntaliiton johtajien kanssa Fenestran konkurssista johtuvien toimenpiteiden käynnistämisen tarpeellisuudesta Viitasaarella ja neuvottelussa ilmeni, että maakunnan liitto voisi tukea kehittämishanketta ja tar vit tavia toimenpiteitä työllisyyden ja elin kei no elä män kehittämiseksi Viitasaarella eurolla, mikäli hankkeeseen löytyisi kaupungin 30 %:n oma rahoitusosuus. Kaupunginjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen : "Kaupunginhallitus päättää 1. osoittaa euron omarahoitusosuuden työllisyyden ja elinkeinoelämän virkistämishankkeeseen 2. että omarahoitusosuus katetaan kaupunginhallituksen vuodelle 2014 vara tuis ta stra te gi sis ta kehittämisrahoista 3. että kaupunginjohtaja ja Witas Oy oikeutetaan laatimaan erillinen suunnitel ma hankkeesta ja esittämään se edelleen maakunnan liitolle." Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kau punginjohtajan kokouksessa antaman tilanne kat sauk sen tiedoksi sekä hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan kokouksessa antaman täydennetyn päätösehdotuksen. Merkitään, että Tiina Minkkinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo Merkitään, että Miia Kuusela poistui kokouksesta tämän asian kuluessa klo 15:47. Merkitään, että Sonja Kekkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:01.

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet - Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja antaa ajankohtaisen tilannekatsauksen jat kotoimenpiteiden nykytilanteesta. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedoksi. Kaupunginjohtaja kertoi kokouksessa tänään konkurssipesän ja Kaskipuu Oy ni misen perheyrityksen välillä solmitusta kaupasta ja rakennemuutosaluehakemuksen valmistelusta. Päätös Muutoksenhaku Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet - Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä euron omarahoitusosuuden Viitasaaren Rakennemuutos projektiin. Projektin tavoitteena on synnyttää äkillisessä rakennemuutoksessa menetettyjen työpaikkojen tilalle uusia, korvaavia työpaikkoja sekä estää irtisanottujen ja työttömäksi jääneiden henkilöiden työttömyyden pitkittymistä. Projektin keskeisiä toimenpiteitä ovat: 1. Ammattilaiset Areenalla -konseptin mukaisen tapahtuman järjestäminen Viitasaarella 2. Muiden työnantajia ja työnhakijoita yhdistävien tapahtumien sarja 3. Yritysverkostojen rakentaminen ja kasvumahdollisuuksien vauhdittaminen 4. Yritysverkostoihin perustuvan yritys- ja investoijahaun tehostaminen

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Projektin myötä yritykset aktivoituvat hakemaan kannattavaa ja työllistävää liikevaihdon kasvua. Työnhakijat hakeutuvat aktiivisesti uusiin työpaikkoihin, koulutuksiin tai yrittäjiksi. Alueen vetovoimatekijöiden jäsentyminen tukee uusien yritysten sijoittumista alueelle. Liitejakelu: - EAKR -projektihakemus. Kehittämisyhtiö Witas Oy/ projektipäällikkö Eeva-Kaarina Rönkkä on antanut Viitasaaren Rakennemuutos projektin osalta seuraavan tilannekatsauksen: "Fenestran mennessä konkurssiin jäi työttömäksi yhteensä 161 henkilöä (146 työntekijää ja 15 toimihenkilöä). Konkurssista johtuen helmikuussa Viitasaaren työttömyysprosentti nousi 20,2 %:iin, kun se aikaisemmin oli 16,8 %. Kaskipuu Oy:n aloitettua toimintansa pian konkurssin jälkeen työllistyi heti 7 toimihenkilöä ja 3 työntekijää. Tällä hetkellä Kaskipuu Oy työllistää 9 toimihenkilöä ja 39 työntekijää. Muihin Viitasaaren yrityksiin on tällä hetkellä työllistynyt ainakin 19 henkilöä eri-mittaisiin työsuhteisiin. Viitasaaren ulkopuolelle on työllistynyt 7 henkilöä. Koulutukseen on lähtenyt 5 henkilöä. Tällä hetkellä on vielä 82 työtöntä työnhakijaa, joista ns. eläkeputkessa 19 henkilöä. Pois muuttaneita on 5 henkilöä. Viitasaaren työttömyysprosentti on kaikesta huolimatta pudonnut helmikuusta kesäkuun loppuun, prosentti on ollut 16,7 %." Projektipäällikkö Rönkkä on kokouksessa paikalla kertomassa projektin etenemisestä ja vastaamassa hallituksen mahdollisiin lisäkysymyksiin. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi. Projektipäällikkö Eeva-Kaarina Rönkkä ja kaupunginjohtaja Janne Kinnunen kertoivat hallitukselle projektin etenemisestä tarkemmin kokouksessa todeten mm. seuraavaa : - Ammattilaiset Areenalla -tapahtuman pohjalta on otettu yrityksiin yhteyttä ja kiinnostusta on ilmennyt, yhteydenottoja jatketaan - tarjouksia on pyydetty viitasaarelaisille yrityksille tarjottavista yhteistoiminnan, verkostoitumisen ja kansainvälisen toiminnan asiantuntijapalveluista yritysten liikevaihdon kasvattamiseksi

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lomien jälkeen otetaan yhteyttä yrityksiin uudelleenkoulutustarpeen selvittämiseksi - rakennemuutosjohtaja Tapani Mattila on tavoitteena saada käymään Viitasaarella ja informoimaan yrityksiä ja yhteistyökumppaneita siitä, miten rakennemuutosrahaa täällä voidaan parhaiten hyödyntää - elokuun 2014 aikana pitäisi tukikanavat aueta niin, että tukia pystytään hakemaan, tuki% tulee tippumaan %:iin Päätös Kaupunginhallitus merkitsi katsauksen tiedoksi. Merkitään, että projektipäällikkö Eeva-Kaarina Rönkkä oli hallituksen kuultavana tämän asian osalta klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet - Kaupunginhallitus EAKR- projektina ajalla toteutetun Viitasaaren Raken ne muu tos projektin loppuraportti on valmistunut. Projektin keskeiset toteutuneet toimenpiteet olivat: 1. Rekrytointitapahtuman järjestäminen Ammattilaiset Areenalla -konseptin mu kai ses ti Kampanjalla saavutettiin 331 yrityskontaktia. Jokaiselle työnhakijalle laadittiin hänen osaamisestaan kertova esittelykortti jaettavaksi työn an ta jille. 2. Muiden työnantajia ja työnhakijoita yhdistävien tapahtumien sarja Ammattilaiset Areenalla -tapahtumassa syntyneitä yrityskontakteja hyö dynnet tiin myöhemmin rekrytointi-, alihankinta- ja sijoittumistarpeissa. Työnha ki joi den tutustumiskäyntejä järjestettiin paikallisiin ja paikkakunnan ulkopuolisiin yrityksiin. Paikallisiin tai lähialueen yrityksiin oli hankkeen päätyttyä työllistynyt 32 henkilöä joko suoraan tai välillisesti hank keen toimesta.

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yritysverkostojen rakentaminen ja kasvumahdollisuuksien vauh dit ta minen Paikallisia kasvu- ja kehittämishaluisia yrityksiä aktivoitiin asiantuntijan avul la kannattavaan kasvuun myyntityön, asiakashankinnan ja vien ti toi minnan kehittämisen kautta. Jokaiselle yritykselle laadittiin yrityskohtainen selvitys nykytilanteesta, tarpeista ja jatkosuunnitelmista. Sel vi tys toteutettiin yhteistyössä kehittämisyhtiön kanssa, jolla varmistettiin yri tyskoh tais ten toimenpiteiden ja syntyneiden yritysverkostojen kehittämistyö jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen. 4. Yritysverkostoihin perustuvan yritys- ja investoijahaun tehostaminen Alueella toimivien yritysten alihankintatarpeita, potentiaalisten alueelle sijoit tu vien yritysten sekä omistajanvaihdosten tueksi rakennettiin si joit tumis pal ve lun toimintamalli. Projektin määrälliset tulokset: Projektin määrällisinä tavoitteina oli 15 uutta työpaikkaa ja 2 uutta yritystä. Vä li tön projektin vaikutus uusien työpaikkojen syntyyn oli 18 uutta työpaik kaa ja kolmen uuden yrityksen perustaminen. Osittain hankkeen välilliset vaikutukset mukaan lukien kokonaistilanne 161 hen ki lön työttömiksi jääneiden osalta hankkeen päättyessä oli seuraava: - 50 henkilöä työllistynyt Fenestra Oy:n liiketoiminnan ostaneelle Kaskipuu Oy:lle - 32 henkilöä työllistynyt muihin työpaikkoihin - 7 henkilöä koulutuksessa - 8 henkilöä muuttanut pois paikkakunnalta - 3 aloittanut yritystoiminnan - 61 henkilöä työttömänä, joista 20 eläkeputkessa Osalle henkilöistä laadittiin jatkosuunnitelma ura-ja työ hön ha ku val men nukses sa. Henkilöt hakevat aktiivisesti töitä sekä koulutuspaikkoja oma-aloittei ses ti. Kehittämisyhtiö Witas, Viitasaaren kaupunki ja TE-palvelut toi mivat tiiviissä yhteistyössä Liitejakelu: - Viitasaaren Rakennemuutos projektin loppuraportti Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa esittelee lop pura por tin hallitukselle tarkemmin kokouksessa. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Mirja Arkimaa, puh , kau pun gin-

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus joh ta ja Janne Kinnunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää merkitä Viitasaaren Rakennemuutos projek tin loppuraportin tiedoksi. Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa esitteli loppuraportin hallitukselle tarkemmin kokouksessa. Päätös Kaupunginhallitus merkitsi Viitasaaren Rakennemuutos projektin loppuraportin tiedoksi. Merkitään, että kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Mirja Arkimaa oli hallituksen kuultavana tämän asian osalta klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa 221/527/2015 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sel vityk sen Viitasaaren kaupungin konsernihallinnon ja tytäryhtiöiden toi min tojen ja johtamisen kehittämistoimenpiteistä. Selvityksessä osio johtamisjärjestelmän luominen ja ylläpito otettiin kantaa myös keskitettyjen palvelujen järjestämiseen. Kehittämisehdotuksena kes ki te tyis sä palveluissa työryhmä esitti mm. että Viitasaaren Vuok ra-asunto jen, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n ja Viitasaaren Koulutuskiinteistöt Oy:n kiinteistönhoidon tehtävät suoritettaisiin yhteisesti kaupungin kiin teistön hoi don toimesta. Kiinteistönhoito näiltä osin resursoitaisiin yhteisesti. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty kiinteistörakennusmestari Ju ho Tenhusen esittelemänä uutta mallia kiinteistönhoitopalvelujen jär jes tämi sek si, liitteenä esitys uudesta mallista. Liitteenä myös kiin teis tö ra ken nusmes ta rin ja kehittämisjohtajan laatima yritysvaikutusten arviointi. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on vastaavasti kiinteistönhoidon kil pailu tus käynnistymässä. Konsernipalaverissa yhtiötä on ohjeistettu odot ta maan kaupunginhallituksen linjausta kiinteistönhoidon jär jes tä mi sestä ennen kilpailutuksen aloittamista. Kaupunginhallituksen olisi tarkoituksenmukaista linjata kiinteistönhoidon jär jes tä mis ta paa konsernissa edellä kerrotun perusteella. Kiin teis tö ra kennus mes ta ri Juho Tenhunen on kutsuttu hallitukseen esittelemään asiaa. Liitejakelu: - Esitys uudesta mallista kiinteistönhoitopalvelujen järjestämiseksi - Yritysvaikutusten arviointi Lisätiedot: Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen kaupunkikonsernin kiin teis tönhoi don organisoinnista Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen esitteli hallitukselle kiin teis tönhoi don organisoinnin tulevia järjestämisvaihtoehtoja, jonka mukaan mal lissa A kaupungin omien kiinteistötyöntekijöiden palkkaaminen olisi ny ky tilan net ta eli ostopalvelujen käyttöä kaupungin ulkoalueiden hoidossa ja

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus VVA Oy:n, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä Viitasaaren Kou lu tus kiinteis tö Oy:n kiinteistönhoidossa ja ulkoalueiden hoidossa edullisempi vaihto eh to. Konetyöt hankittaisiin edelleen ostopalveluna. Tällöin Tenhusen mu kaan olisi myös helppo työllistää pitkäaikaistyöttömiä kiin teis tön hoi topuo lel le. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että kau pun ginhal li tus tekee periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiinteistönhoito Vii ta saa ren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mallin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoi ta maan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. En nen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on sovittava me nette lyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kustannusssäästöistä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kaupunginhallitukselle ja malli tulee käy dä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätöstä. Päätös Kaupunginhallitus päätti tehdä periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiin teis tön hoi to Viitasaaren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mal lin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoitamaan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. Ennen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on so vit ta va menettelyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kus tannus ssääs töis tä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kau pun gin hal li tuk selle ja malli tulee käydä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätös tä. Merkitään, että kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen ja teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen olivat hallituksen kuultavina tämän py kää län käsitelyn aikana klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote tekninen lautakunta, Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, Wiitaseudun Yritys pal ve lu Oy, teknisen toimen toimialajohtaja, kiinteistörakennusmestari Kaupunginhallitus Kiinteistönhoitopalvelujen uutta mallia on valmisteltu hallituksen pää töksen jälkeen seuraavasti: Nykyinen kiinteistönhoitomalli

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nykyisellään kaupunkiemo hoitaa teknisen kiinteistöhoidon (omat kiin teistöt) tilapalvelun omana työnä. Ulkoalueiden hoidon kaupunki hankkii os topal ve lu na kokonaisuudessaan sisältäen kiinteistöjen piha- ja viheralueiden hoi don sekä konetyöt. Viitasaaren vuokra-asuntojen kiinteistönhoito on kaikil ta osin ulkoistettu ja kilpailutettu yhtenä kokonaisuutena. VVA:n palk kalis toil la olevat kirvesmiehet keskittyvät asuntojen vuosikorjauksiin ja kunnos tus töi hin. Nykyisen kiinteistönhoitomallin ongelmana nähdään mm. laatutaso. Sekä kaupungin että vuokra-asuntojen ostopalveluiden osalta palvelu ei ole vastannut haluttua tasoa. Myös sopimusten valvonta on osoittautunut erityisen työlääksi. Valmisteltu kiinteistönhoitomalli Valmistellun kiinteistönhoitomallin tavoitteena on jakaa kaupunkikonsernin tar vit se mat kiinteistönhoitopalvelut paremmin hallittaviin kokonaisuuksiin. Os to pal ve lui na hankittavat konetyöt kilpailutetaan pienemmissä osissa niin, ett ei yksittäisten hankintojen koko rajaa mikroyrityksiä tarjouskilpailun ulko puo lel le. Strategisesti merkittävä tekninen kiinteistöhoito keskitetään koko konsernin osalta teknisen toimen tilapalvelulle, jotta voidaan varmistaa te ho kas ja laadukas rakennusten ylläpito kaupungin mittavalle kiin teis töomai suu del le. Tältä osin aiemmin VVA:n hankkima tekninen kiin teis tönhoi to korvataan kaupungin omilla työntekijöillä. Järjestelyn avulla erityistä huo mio ta kiinnitetään ennaltaehkäisevään kiinteistönhoitoon, jotta si sä il maon gel mil ta tai muilta kiinteistöjen arvoa laskevilta ongelmilta voidaan välttyä. Vahvistamalla tässä vaiheessa tilapalvelun organisaatiota varmistetaan laa tu ta son säilyminen organisaatiossa lähestyvän eläköitymisbuumin yli. Ko ko nais val tai nen vastuu kiinteistönhoidosta mahdollistuisi esitellyllä mallil la. Valmistellussa kiinteistönhoitomallissa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy hank ki si kiinteistönhoitopalvelut kaupungin tilapalveluyksiköltä. Han kit tavaan palveluun kuuluisi sekä tekninen kiinteistönhoito että ulkoalueiden hoi to, pois lukien konetyöt (auraus / hiekanpoisto yms.), jotka hankitaan osto pal ve lui na koko konsernille. Järjestelyn laillisuus Kuntalain (410/2015) 15 luvussa säädetään kunnan toiminnasta mark ki noilla. Kuntalain momentin mukaan kunnan hoitaessa 7 :ssä tar koi tettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osake yh tiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yh tiöit tä misvel vol li suus). Kuntalain 127 :ssä säädetään yhtiöittämisvelvollisuutta koske vis ta poikkeuksista. Kuntalain momentin 3 kohdan mukaan yhtiöit tä mis vel vol li suu den estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan 126 :ssä tarkoitettua tehtävää, jos kunta tuottaa tukipalveluja ty tär yh teisöil leen. Hallituksen esityksen (HE 268/2014 vp s. 229) yksityiskohtaisten

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pe rus te lui den mukaan momentin 3 kohdan perusteella kunta voisi myydä tu ki pal ve lu ja kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan kat sot tai siin toimivan markkinoilla. Tukipalveluja olisivat muun muassa kir jan pi don ja palkkahallinnon järjestäminen sekä tietojärjestelmät ja niiden yl lä pi toa koskevien palvelujen myynti, siivous, arkistointi, kiinteistönhuolto se kä tilojen vuokraus ja myynti. Järjestelyn taloudellisuus Valmisteltu kiinteistönhoitomalli on konsernitasolla aiempaa kus tan nus tehok kaam pi. Laskelmien perusteella järjestely tuottaa nykyiseen malliin verrat tu na noin euron säästön. (liite 1). Tuotannollisesti entistä vahvem mas sa tilapalveluyksikössä on mahdollista käyttää henkilöstöresurssia jous ta vas ti koko konsernin tilapalveluiden hoitoon ja mm. loma-aikojen sijais ta mi seen. Yritysvaikutusten arviointia Pilkkomalla urakat pienempiin osakokonaisuuksiin mahdollistetaan myös pie nem pien yritysten osallistuminen ulkoalueiden hoitamisesta jär jes tet täviin kilpailutuksiin. Useamman yrityksen osallistuessa ulkoalueiden hoitoon ole tet ta vaa on, että myös työn laatu paranee. Yritysten välinen kilpailu kehit tää paikallista markkinaa. Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategian mukaan kaupun ki toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä. Järjestelyn aikataulu: - Aikataululla tähdätään siihen, että uusi järjestely saadaan käynnistymään 1/ Päätös järjestelyistä kaupunginhallituksessa 6/ Tekninen lautakunta, ulkoalueiden kilpailutuksen aloittamisesta päätös 8/ VVA:n sopimusten irtisanominen 9/2015 Viitasaaren kaupungin, yrittäjien ja Witaksen yhteinen yritysvaikutusten arvioin ti työ ryh mä on käsitellyt asiaa kokouksessaan Liitejakelu: - Laskelmat kustannussäästöistä - Yritysvaikutusten arviointityöryhmän muistio ja arviointilomake Lisätiedot: Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen, puh , tek ni sen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja:

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää, että uusi kiinteistönhoitomalli otetaan Vii ta saaren kaupunkikonsernissa käyttöön lukien kolmen vuoden mää räajak si. Tältä ajalta kerätään uudesta mallista käyttökokemuksia, miltä pohjal ta jatkosta päätetään erikseen. Perusteluna todetaan uuden mallin avulla saa vu tet ta vat toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt sekä se, että kiin teis töjen tilojen hyvä kunto on edellytys toimivalle palvelutuotannolle ja vasta so te-uu dis tuk sen myötä selviää sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen lo pul li nen hoitovastuu. Samalla kaupunginhallitus ohjeistaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:tä ir tisa no maan nykyiset kiinteistönhoitosopimukset niin, että Tilapalvelu ja VVA Oy voivat laatia ja allekirjoittaa vielä loppuvuodesta 2015 so pi muksen teknisestä kiinteistönhoidosta ja ulkoalueiden hoidosta, pois lukien kone työt (auraus / hiekanpoisto yms.), jotka hankitaan ostopalveluina koko kon ser nil le. Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen esitteli hallitukselle valmistellun kiinteistönhoitomallin taloudelliset laskelmat kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen oli hallituksen kuultavana tämän pykälän osalta klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Oikaisuvaatimus Ote Tilapalvelu, tekninen lautakunta, VVA Oy, kaupungin muut ty tär yhtiöt, kiin teis tö ra ken nus mes ta ri Juho Tenhunen

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Wiitaunionin työhyvinvointiohjelman toteuttaminen 387/100/2015 Kaupunginhallitus Wiitaunionin työhyvinvointikyselyjä on tehty aikaisemmin vuosina 2007, 2009 ja 2014 samalla kyselypohjalla vertailtavuuden vuoksi. Vuonna 2014 teh tiin myös erillinen kohdennettu kysely henkilöstölle, missä haluttiin selvit tää työyksikössä haittaavat ja helpottavat tekijät. Työyksiköiltä kysyttiin mennessä työhön liittyviä haittaavia, voi ma va ro ja ja tavoiteltavia päämääriä. Kyselyn perusteella henkilöstö oli pää sään töi ses ti tyytyväisiä työyksikkönsä ammattitaitoon, kou lu tus myön teisyy teen, itseohjautuvuuteen, työn mielekkyyteen ja joustavuuteen. Yh teenve don perusteella nostettiin esille kolme eniten haittaavaa tekijää; tie donkul ku, muutosten tuoma epävarmuus ja yhteistyön toimimattomuus. Wiitaunionin johtoryhmälle valmisteltiin ehdotuksia korjaaviksi toi men piteik si seuraavasti: Tiedonkulku ja yhteistyön toimimattomuus - tiimivierailuja ½ pv tutustuminen toiseen tiimiin - kehittämisiltapäivät - toimialojen välillä tehtävät yhteistyötilaisuudet - säännölliset tiimipalaverit - henkilöstöinfojen jalkauttaminen eri yksiköihin sekä niiden hou kut te levuus - yhteisöllisyyden vahvistaminen Muutosten tuoma epävarmuus- johtaminen - esimiesten työhyvinvoinnin koulutus - henkilöstön koulutus - tiedottamisen tärkeys muutosjohtamisessa Asiaa on käyty läpi myös yhteistyötoimikunnassa ja työ suo je lu toi mi kun nassa. Liitejakelu: - Wiitaunionin työhyvinvointiohjelma Yhteenveto vastauksista Wiitaunionin johtoryhmä päätti velvoittaa esimiehet korjaamaan yhdessä alais ten sa kanssa työyksikössä havaittuja epäkohtia. Esimiehet raportoivat kor jaa vis ta toimenpiteistä johtoryhmää mennessä. Edelleen johto ryh mäs sä todettiin, että vuosi 2015 viedään paljolti tiimitreffien avulla läpi ja hyödynnetään ensin organisaatiossa jo oleva osaaminen ja työ hy vinvoin ti asi an tun ti juus. Myös intran käyttöönottoon tiedotuskanavana suh tau-

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus du taan myönteisesti. Lisäksi todettiin, että tiimitreffit ovat hyvä kanava tiedonvälitykselle ja tiimi tref fien aiheet ovat kuluvana vuonna seuraavat: aiheet: työhyvinvoinnin asiantuntijakoulutuksen kehittämistehtävät, ai hee na omaehtoisen hyvinvoinnin tukeminen ja savuton työpaikka, ikä johta mi nen aiheet: sairauspoissaolojen kustannukset, varhainen puuttuminen ja pit kä ai kais työt tö miin liittyvä kehittämistehtävä aiheet: työyhteisön pelisäännöt ja perehdytykseen liittyvät ke hit tämis teh tä vät Vuonna 2016 keskitytään mentorointiin ja tutorointiin sekä muihin ajan kohtai siin aiheisiin. Pihtiputaan kunnanhallitus ja Viitasaaren kaupunginhallitus käsittelivät työhy vin voin tioh jel man toteuttamista yhteisessä kokouksessa , jolloin korostettiin erityisesti henkilökohtaisten kehityskeskustelujen tärkeyttä ja sitä, että kehityskeskustelut pidetään esimiesten ja alaisten kesken säännöl li ses ti. Päätettiin saattaa kohdennetun työhyvinvointikyselyn 2014 vastauk set ja haittaavien tekijöiden aikataulutetut korjaavat toimenpiteet edelleen tiedoksi kuntien hallituksille ja valtuustoille. Lisätiedot: Henkilöstö- ja taloussihteeri Sisko Piispanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee Wiitaunionin kohdennetun työ hy vin voin tikyselyn 2014 vastaukset sekä aikataulutetut korjaavat toimenpiteet tiedoksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Päätös Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano 54/011/2015 Kaupunginhallitus Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallituksen on huolehdittava kau pungin val tuus ton päätösten täytäntöönpanosta. Valtuuston päätöksen täy täntöön pa nos ta huolehtimiseen liittyy kaupunginhallituksen velvollisuus valvoa päätösten laillisuutta. Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston päätök set eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene kau pungin val tuus ton toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoin lainvastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Viitasaaren Lumikot ry:n esitys maa-alueesta motocross-radan rakentamiseksi 351/515/2015 Kaupunginhallitus Viitasaaren Lumikot ry on toimittanut kaupunginhallitukselle seu raa van esityksen kaupungin omistaman maa-alueen käyttämisestä mo tocross-ra dan rakentamiseen: "Viitasaarella on muutaman viime vuoden aikana valmisteltu mo to cross-radan toteuttamista. Sinänsä sopivien maa-alueiden löytyminen ja niiden käytös tä sopiminen on pystytty järjestämään. Hankkeet eivät kuitenkaan ole saa neet ympäristölupaa johtuen läheiselle asutukselle aiheutuneista me luhai tois ta. Vaihtoehtoisia kohteita motocross-radan paikaksi on hyvin niukasti. Viime syk sy nä tehtyjen selvitysten yhteydessä on parhaaksi ja käytännössä myös ai noak si vaihtoehdoksi osoittautunut entisen kaatopaikan alue Tai mo niemes sä. Varsinaisen käytöstä poistetun kaatopaikan päälle ei ole mah dol lisuut ta eikä lupaa mennä, mutta alueen muut osat olisivat käyttökelpoisia har ras tuk seen. Tällä hetkellä alueella on heikkokasvuista metsää, joka tulisi pois taa mikäli motocross-rata alueelle rakennetaan. Lähin asutus sijaitsee kah den kilometrin päässä, joten meluhaittoja ei pitäisi olla. Esitämme Viitasaaren kaupunginhallitukselle, että Kaatopaikka-niminen mää rä ala ( ) 4,68 ha päätettäisiin myöntää vuokratta vanhaa kaa to paik kaa lukuun ottamatta Viitasaaren Lumikot ry:n käyttöön mo tocross-ra dan toteuttamista varten. Radan rakentamisen toteutamme tal kootyö nä. Maa-alueen käyttö edellyttää puuston poistamista. Vastaamme tar vitta vien ympäristö- ym. lupien hakemisesta. Edelleen esitämme, että maa-alueen käytöstä laaditaan kymmenen vuoden pi tui nen käyttösopimus." Asiasta on pyydetty lausunnot vapaa-aikatoimenjohtajalta ja teknisen toimen toimialajohtajalta. Teknisen toimen toimialajohtaja on lausunnossaan todennut, että pitkä etäisyys asutukseen auttaa äänien hallinnassa, mutta tuo myös ongelman noin 3 km pitkän tieyhteyden ylläpidossa, tien varrella ei ole pysyvää asutusta ja tien ylläpito tulee aiheuttamaan kustannuksia. Metsänhoitoyhdistys on arvioi nut rata-alueen puuston, puustoarvio on euroa. Teknisen toimen toi mi ala joh ta ja toteaa, että alueen hakkaaminen kokonaan on metsän tuoton kan nal ta ennenaikaista ja epätaloudellista, mutta puusto voidaan poistaa tarvit ta vil ta osin, kaiken puun poistamiseen koko alueelta tuskin on tarvetta. Teknisen toimen toimialajohtaja esittää lausuntonaan, että Viitasaaren kaupun ki luovuttaa muun kuin lopetetun ja maisemoidun kaatopaikan alueen

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot